Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým"

Transkript

1 Sloučení dle pravidel Sloučením obou svazů dojde ke zpřehlednění situace a sníţení administrativní zátěţe. Navíc Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. jiţ ztratil funkci, kterou plnil v době jeho zaloţení, vysvětlil Zdeněk Perlinger, nově zvolený předseda PRO-BIO svazu ekologických zemědělců. Vzhledem k tomu, ţe svaz producentů se sloučením souhlasil jiţ dříve a byly splněny všechny zákonem dané podmínky, je sloučení platné. Valná hromada PRO-BIO Svazu ekolo- Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým P RO-BIO gických zemědělců po sloučení zvolila nové vedení organizace. Předsedou i pro další volební období zůstává Zdeněk Svaz ekologických zemědělců se sloučil se Svazem producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. Smlouvu o fúzi schválila valná hromada PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, která se konala 23. června v Ţelivu. Je potřeba hledat novou vizi, za kterou půjdeme. Alena Malíková Perlinger, funkce místopředsedů pak i nadále budou zastávat Tomáš Klejzar a Přemysl Čech. Na pozici radních vystřídal Josefa Sklenáře Miloš Pátek, předseda Druţstva české biomléko, u jehoţ vzniku PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců bude v dalším období hledat cesty pro nastavení co nejvhodnějších podmínek pro ekologické zemědělství v České republice i v rámci společného prostoru Evropské unie. Zároveň však nechce zapomínat na ideje, které zhruba před čtvrt stoletím vedly k jeho zaloţení. Je potřeba hledat novou vizi, za kterou půjdeme, uvedla Alena Malíková z PRO-BIO regionálního centra Moravská Brána. Ekozemědělců přibývá Ekologickým zemědělcům, kterých v České republice rok od roku přibývá, chce nezisková organizace nabídnout více odborné podpory napříč celou škálou zemědělských činností realizovaných v sektoru ekologického zemědělství. V současné době je v České republice ekologicky hospodařících subjektů, z čehoţ je ekologických (Pokračování na stránce 3)

2 MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA Podmínky účasti na stánku MZe: Nabídka účasti: Český BIOJARMARK

3 Podpora ekologickému zemědělství jsou jen gesta, prakticky sedmkrát klesla N astavení zemědělců podmínek čerpání dotací z Programu rozvoje venkova v období na ekologii nehledí. Zatímco vyspělý svět prosazuje ekologická řešení, a to nejen v zemědělství, v České republice jdeme zase opačným směrem. Podpory na inovace a investice ekologických zemědělců dostanou mnohem menší podporu neţ dříve. Nastavení podpor PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vnímá jako velmi důleţité nastavení podpory ekologického zemědělství v Programu rozvoje venkova. O 600% klesla bodová preference za ekologické zemědělství v tomto programovacím období. V předchozích letech představoval ekologický přístup v ţádostech o investiční dotace zvýhodnění ve výši aţ 27 bodů. Nynější sníţení na pouhé č t yř i b o d y z řetelně u k a z u j e, ţe deklarovaná podpora ekologického zemědělství ze strany státu je pouze plané gesto. Podoba investičních opatření, která prošla Monitorovacím výborem Programu rozvoje venkova, bude znamenat další brzdu pro ekologické zemědělství v ČR, poukazuje Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Doplňuje, ţe na straně jedné chce Vláda ČR, potaţmo Ministerstvo zemědělství ČR, aby ekologičtí sedláci intenzivně produkovali, coţ je často v rozporu s podmínkami, v jakých hospodaří. Na druhé straně, kdyţ měla nástroj, jak vyţadovanou produkci smysluplně podpořit, tak jej vůbec nevyuţila. Způsob rozdělení historicky nejvýznamnější alokace finančních prostředků, která se bude v prvním kole příjmu ţádostí rozpouštět, navíc zvýhodňuje hlavně velké projekty. Jsem přesvědčena, ţe více menších projektů by mělo reálný přínos pro venkov, krajinu, zaměstnanost i spotřebitele daleko ve svém souhrnu větší. Je mi z toho osobně smutno a nejsme sami, kdo to takto vnímá, komentovala manaţerka Kateřina Nesrstová. Zástupci PRO-BIO Svazu ekologických se opětovně chystají sejít s vedením ministerstva zemědělství, aby současný stav dále diskutovali. Je třeba zohlednit Ekologičtí zemědělci mají mnoho znevýhodnění a mají-li produkovat, musí mít k tomu vytvořené podmínky. Mezi ně patří například nastavení projektů, zejména způsobilé výdaje a jejich výše. Třeba v oblasti welfare musí sedláci splňovat vyšší poţadavky, které je třeba také zohlednit. Kaţdá kráva v ekologickém zemědělství potřebuje víc místa v kravíně, stejně tak i drůbeţ, ovce atd. Pokud má být tedy dodrţena legislativa EZ, je třeba adekvátně upravit výši maximálních uznatelných výdajů pro ekologické sedláky, která je logicky vyšší neţ u těch konvenčních, vysvětluje na konkrétním příkladu Kateřina Nesrstová. (syh) (Pokračování ze stránky 1) zemědělců a 518 výrobců biopotravin. Sektor ekologického zemědělství v České republice po období stagnace začal významně růst od začátku roku. Nově přibylo 364 subjektů, z čehoţ kromě deseti se jedná o ekologické zemědělce. Přibývající počty ekologických zemědělců nás těší. Nově do ekologie přichází spíše malé farmy. Postupně se zvyšují i počty faremních zpracovatelů, tedy těch, kdo na svém statku ze svých surovin vyrábí i biopotraviny, doplnila Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Aktuální počty PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, přestoţe je jedinou stavovskou organizací, která hájí zájmy ekologických zemědělců, sdruţuje jen menší část z nich, kteří však hospodaří na významné ploše. Své členy si pečlivě vybírá zejména kvůli tomu, aby byli dobrými příklady pro ostatní a mohl se za jejich práci zaručit. Za to jim nabízí podporu v podobě poradenství, vzdělávání, informačních materiálů i třeba půjček ze svépomocného fondu a mnohem víc. V současné době má svaz 606 členů, z čehoţ je 50 bioprodejen a 139 členů PRO-BIO ligy. (syh)

4 Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV M inisterstvo zemědělství informuje, ţe v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu ţádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období Rozděleno bude přibliţně 5,4 mld. Kč. Příjem žádostí proběhne pro následující operace: Investice do zemědělských podniků Příjemcem můţe být zemědělský podnikatel, přičemţ podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty ţivočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichţ produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Příjemcem můţe být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování Lesnická infrastruktura Ţadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdruţení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest Technika a technologie pro lesní hospodářství Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdruţení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těţbu lesních porostů včetně přibliţování, strojů pro zpracování po těţebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování a uvádění na trh Ţadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Dále bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu. Pravidla pro ţadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, jsou v současné době téměř dokončena a jejich schválení a zveřejnění proběhne v druhé polovině července K dispozici budou v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství v záloţce Dotace/Program rozvoje venkova Základní nastavení dotací zůstává stejné jako v předchozím programovacím období, ale je nutné upozornit na několik novinek. První z nich je hodnocení finančního zdraví, které bude aplikováno na všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova vyjma opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER a operace Pozemkové úpravy a bude určeno pro projekty, jejichţ způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko moţného úpadku ţadatele. Schválená metodika včetně excelového nástroje pro výpočet finančního zdraví je k dispozici na internetových stránkách MZe (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/p rogram-rozvoje-venkova-na-obdobi- 2014/aktuality/metodika-posuzovanif i n a n c n i h o - z d r a v i - u - 1. h t m l ) Další významnou změnou bude oblast realizace a dokladování zadávacích/výběrových řízení. Pro tuto oblast je v novém programovacím období zpracována detailní metodika včetně formulářů, která bude zveřejněna současně s Pravidly pro ţadatele. Největší změnou bude povinnost ţadatele/příjemce dotace doloţit výsledky výběrového/zadávacího řízení jiţ k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Poslední novinka se týká stavebního povolení, které bude moţné doloţit aţ před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, a to jako platné a pravomocné. Příjem ţádostí bude probíhat 14 dní, přičemţ Ţádosti o dotaci budou zájemci registrovat přes Portál Farmáře (www.szif.cz) a předkládat na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Ministerstvo zemědělství bude pořádat 3 semináře pro příjemce dotace týkající se prvního kola příjmu ţádostí, a to v následujících termínech: 19. srpna 2015 Praha, MZe 28. srpna 2015 České Budějovice, Pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země ţivitelka 2015 první polovina září 2015 Morava (MZe)

5 Změna termínů výplat přímých plateb N ejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) kaţdoročně podílí přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu (SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníţí se částka poskytovaná na tento dotační titul a zároveň oproti loňskému roku nebudou realizovány zálohy, jak byli ţadatelé zvyklí. Příjemnou letošní novinkou je kompenzace finanční disciplíny, kdy bude příjemcům vráceno celkem 580 milionů korun. Evropský legislativní rámec výrazným způsobem mění podobu výplaty přímých plateb v rámci Společné zemědělské politiky. Oproti předchozímu období, kdy téměř všechny finanční prostředky byly poskytovány prostřednictvím Jednotné platby na plochu (SAPS), bude od letošního roku vyplácena rovněţ platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a ţivotní prostředí, tzv. greening, podpora citlivým sektorům v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci a dále platba pro mladé zemědělce. Tím, ţe se přímé platby rozdělí do několika sloţek, se sníţí částka samostatné platby SAPS, další část podpory je nyní vázána na tzv. greening. Vzhledem k nastaveným podmínkám předpokládáme ukončení všech kontrol vztahujících se k těmto platbám aţ ke konci listopadu. S ohledem na termín ukončení kontrol, které jsou podmínkou pro poskytnutí případných záloh, rozhodlo Ministerstvo zemědělství, ţe nebudou v letošním roce vypláceny zálohy na přímé platby, neboť by se termín jejich výplat překrýval s termínem řádné platby. Poskytování záloh by tedy pozbývalo smysl. Zároveň informujeme ţadatele, ţe SZIF předpokládá zahájení výplat SAPS spolu s greeningovou platbou ke konci roku Upozorňujeme ţadatele na tuto změnu v harmonogramu výplat dotací v dostatečném předstihu, aby měli moţnost přizpůsobit finanční řízení podniku nové situaci. K příjemným novinkám u výplat patří letos tzv. kompenzace finanční disciplíny. Jedná se o postup, kdy budou zvláštní platbou vyplaceny prostředky (jejich část), o které byla dotace v předchozím roce sníţena a které byly uloţeny do krizové rezervy. V loňském roce k vyčerpání této rezervy nedošlo, proto se vybrané prostředky letos poprvé přerozdělí zpět formou finanční kompenzace. V České republice by tak mělo být necelým 18 tisícům příjemců vyplaceno v celkovém součtu více neţ 580 milionů korun. Jedná se o zemědělce, u nichţ byla uplatněna finanční disciplína na ţádosti za rok SZIF předpokládá, ţe by se výplata těchto prostředků měla uskutečnit na přelomu července a srpna letošního roku. Orientační sazby V přiloţeném diagramu jsou přehledně seřazeny orientační sazby pro rok 2015 pro jednotlivé sloţky přímých plateb: SAPS (jednotná platba na plochu), platba pro mladé zemědělce (příplatek k SAPS), greening a jednotlivé sazby pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci (brambory určené pro výrobu škrobu, chmel, ovocné druhy s velmi vysokou pracností, ovocné druhy s vysokou pracností, konzumní brambory, zeleninové druhy s velmi vysokou pracností, zeleninové druhy s vysokou pracností, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, tele masného typu, krávy chované v systému s trţní produkcí mléka, bahnice nebo kozy). (red)

6 Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce N a rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloţí Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi moţné příjemce zařazeny i obce. Ministerstvo navrhuje rovněţ podporu související s pořízením zemědělské půdy jako základního prostředku zemědělských podnikatelů a zvláštní podporu na rozvoj sociálního zemědělství. V tomto případě zejména na rozvoj a zajištění zaměstnávání osob se zdravotním postiţením na farmách zemědělských podnikatelů. Změny v organizaci Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond se výrazným rozšířením nabídky podpor mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce. Rozšiřují se i formy podpor a oblastí podnikání, které mohou uvedené programy posílit. Jejich škála zahrnuje jak podpory ve formě subvence úroků z komerčních úvěrů, tak podpory ve formě přímé dotace. Stejně tak se otvírá moţnost vyuţít nabídku úročených úvěrů poskytnutých přímo Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, které mohou být kombinovány s přímou dotací. V neposlední řadě jde také o podporu ve formě zajištění komerčních úvěrů, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Na nové programy PGRLF se podle ministra Jurečky plánuje letos vynaloţit celkem aţ 550 milionů korun. Z toho například na programy z oblasti lesnictví a zpracování dřeva 200 milionů a sociální zemědělství 50 milionů korun. Fond je připraven pro letošní rok poskytnout podpory v celkové výši kolem 2 miliard korun, upřesnil ministr Jurečka. Nových programů PGRLF je devět, a to Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Finanční podpora pojištění lesních porostů, Zpracovatel, Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy sníţení jistiny úvěru, Sociální zemědělství a Zajištění úvěrů. Nákup techniky V rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je navrhováno poskytování podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, a to na nákup například speciálních lesnických traktorů, přívěsů s hydraulickou rukou k vyváţení dřevní hmoty, lanovek a lanových systémů, navijáků pro soustřeďování dříví, rýhovacích zalesňovacích strojů a zařízení na údrţbu lesních cest. Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny bude podle návrhu poskytována ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií v případě vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výroby dýh, překliţek a vrstveného dřeva, výroby palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety). Pokud jde o Podporu školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, navrhuje se poskytování podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií. Půjde třeba o stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahové systémy a dočasná úloţiště vyzvednutého sadebního materiálu. Program Finanční podpora pojištění lesních porostů je pro podnikatele, kteří jsou vlastníky (nájemci, pachtýři, vypůjčiteli) lesa nebo obce (dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí či právnické osoby zaloţené obcí), které sjednaly pojištění lesních porostů hlavně proti poţárům

7 a/nebo dalším abiotickým činitelům. Jde o přímou podporu na úhradu části nákladů prokazatelně vynaloţených na platbu pojistného. Výše podpory je navrţena v rozmezí 0 aţ 30 %, přičemţ konkrétní výše bude stanovena po ukončení příjmu ţádostí o poskytnutí podpory pro daný rok. Pro podnikatele zabývající se zpracováním zemědělských produktů a dosahující poţadované hranice příjmů ze zpracování zemědělské produkce je určen program Zpracovatel. Půda S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako základního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců se předkládají návrhy dvou programů podpor. V programu Úvěry na nákup půdy je navrhováno poskytování úročených úvěrů přímo PGRLF, a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v reţimu de minimis. V rámci uvedeného programu můţe klient ţádat o sníţení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v reţimu de minimis. Tedy příjemce podpory můţe poţádat o poskytnutí úvěru a zároveň o sníţení jistiny úvěru, a to i opakovaně. V rámci druhého programu na podporu nákupu nestátní zemědělské půdy, Podpora nákupu půdy sníţení jistiny úvěru, je navrhováno poskytování podpory formou peněz určených ke sníţení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy. Program podpory Sociální zemědělství je předkládán jako výstup pracovní skupiny zřízené při MZe, kterou tvoří zástupci nevládních organizací, zemědělských podnikatelů, kteří jiţ dnes zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením, a zástupci MZe, Ministerstva práce a sociálních věcí, PGRLF a akademické obce. Cílem programu je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postiţením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podporu získá zemědělský prvovýrobce, který umoţní znevýhodněným osobám spolupodílet se na běţných (nebo zvlášť vyčleněných) činnostech farmy, má uzavřené pracovní smlouvy s uvedenými osobami a uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních sluţeb či sám je registrovaným poskytovatelem sociálních sluţeb. V rámci programu podpory Zajištění úvěrů se předpokládá, ţe PGRLF bude ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva. Podrobnosti k jednotlivým programům podpor budou uvedeny na stránkách (MZe) Antibyrokratická komise: Změny při prodeji ze dvora i domácí porážce skotu a jelenovitých A ntibyrokratická komise MZe, kde má PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců své zastoupení, informaoval o tom, co se povedlo v průběhu ledna aţ června Mimo jiné se jedá o změny při prodeji ze dvora a domácích poráţkách. Prodej ze dvora maso malých přežvýkavců Ve spolupráci se zástupci SVS a MZe se podařilo připravit materiál s výkladem poţadavků na malou poráţku a jatka na farmách (zveřejněn i na stránkách eagri) zde: 416/ABK_MZe Vyklad_pozadavku_ na_malou_porazku_a_jatka_na_farmac h.pdf Domácí porážky skotu a jelenovitých V současné době jedná ABK se zástupci SVS o moţnosti zrušení povinnosti nahlašování hospodářství pro domácí poráţky, prodlouţení moţného věku zvířete pro domácí poráţku nad 24 měsíců, moţnost řešení nutných poráţek (nemocné anebo zraněné zvíře) následným hlášením, vyřazení jelenovitých z reţimu domácích poráţek skotu do reţimu poráţek ovcí a koz. Dle posledního jednání se zástupci SVS z června 2015 je připravena novela veterinárního zákona, která některé tyto body upravuje a definuje (koncem června měla být postoupena MZe). Věk povinného vyšetřování byl posunut na 48. měsíců (riziko BSE). Zemědělec nemusí být registrovaný jako domácí poráţka. Poráţky musí být hlášené alespoň 3 dny předem z důvodu kontrol ze strany SVS. V případě zraněného zvířete neboli nutné poráţce, lze poráţku provést neprodleně. Poté musí být tato poráţka nahlášena zpětně SVS, a to neprodleně! Co se týče jelenovitých, vše zatím probíhá na SVS ve formě diskuse (riziko následného prodeje masa, falšování masa s masem volně ţijící zvěřiny atd.) (red)

8 Získejte pro své výrobky titul Česká biopotravina 2015! T uzemští výrobci biopotravin mají nejvyšší čas pro přihlášení svých výrobků do 14. ročníku soutěţe Česká biopotravina. Biovýrobky ohodnotí odborná porota na začátku Září Měsíce biopotravin. Soutěţ vyhlašuje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Soutěţ probíhá ve čtyřech kategoriích Biopotraviny ţivočišného původu, Biopotraviny rostlinného původu, Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní. Samostatnou kategorii, včetně hodnocení tvoří soutěţ o nejlepší biovíno. Účast v soutěţi nabízí výrobcům biopotravin jedinečnou příleţitost pro zviditelnění svých výrobků jak mezi obchodníky samotnými, tak pro zpopularizování mezi širokou veřejností, říká Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců. Při hodnocení, ke kterým samozřejmě patří především chuťové a vizuální kriteria, je zohledňován poměr tuzemských surovin pouţitých při výrobě produktu. Hodnotí se však i nápad či inovace. Přihlášky do soutěţe je potřeba doručit na adresu PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců do 6. srpna Hodnocení vzorků vín proběhne 19. srpna v degustačním sále Národního vinařského centra ve Valticích. To nejlepší víno bude součástí hodnocení všech dalších výrobků, které proběhne 2. září v Praze. O celkovém vítězi soutěţe a drţiteli titulu Česká biopotravina 2015, zde rozhodne porota v čele s Pavlem Maurerem. Hodnocení proběhne v přítomnosti zástupců Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Ministerstva zemědělství ČR. Soutěţ Česká biopotravina 2015 se koná za dohledu kontrolní a certifikační organizace KEZ o.p.s. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 2. září 2015 v rámci Biosummitu 2015, slavnostní předání cen pak proběhne při společenském večeru mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie 2015 v Lednici, a to 10. září Partnerem soutěţe je Nurnberg Messe GmbH v zastoupení společnosti PROveletrhy, s. r. o. Jako hlavní cenu výrobce vítězné biopotraviny získá vícedenní inspirační pobyt v Norimberku, který zahrnuje i vstup na mezinárodní veletrh biopotravin BIOFACH 2016, který se koná ve dnech února Vítěz soutěţe má právo uţívat pro vítězný výrobek označení Česká biopotravina, doplněný příslušným letopočtem. Logo s ročníkem 2014 tak mohou spotřebitelé nalézt například na Bio konopném sádle z přeštických prasat z Biobfarmy Sasov, na Černíkovických okurkách Miloše Kurky ze Zahrady Černíkovice a Bio cukrovém hrášku z Horňácké farmy v Hrubé Vrbce. Nejlepším biovínem se v loňském roce stalo Rulandské šedé, oranţové víno, výběr z hroznů 2013, společnosti Víno Marcinčák. Soutěţ je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Klanici. Mediálními partnery jsou: Deník, časopis Zboţí&Prodej, magazín o maloobchodu Retail Info Plus a československý dvouměsíčník BIO&LIFE, internetové informační portály Bioinfo.cz, Nazeleno.cz a Biospotrebitel.cz. (syh)

9 Polní dny ekologického zemědělství v plném proudu a plné zajímavých informací P olní dny ekologického zemědělství se letos konaly v Uhříněvsi u Prahy a v Bozeticích na Královéhradecku. Poslední červnový den se konaly komentované přehlídky polních plodin pěstovaných v reţimu ekologického zemědělství v Uhříněvsi.. Odborníci nabídli kvalitativní srovnání tradičních odrůd pšenic a ječmenů, ale i odrůd speciálně šlechtěných pro podmínky ekologické produkce. Přítomní se dozvěděli, jak prospívají, jaké dávají výnosy, i jak vybírat vhodné odrůdy pro ekologické pěstování. Druhá část programu ukázala, jak je moţné ovlivňovat výnosy při ekologickém pěstování brambor a jak při tom chránit půdu před erozí. O přehlídku ozimých pšenic a informace o výsledcích z prvního roku ověřování (projekt BIONET) se postaral ing. Zdeněk Stehno, CSc. Následovala přehlídka pluchatých pšenic a jarních pše-

10 nic a ječmenů zařazených do ověřování odrůd v rámci SDO pro EZ. Informace prezentovala prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze. Doporučování odrůd pro ekologické zemědělství Seznam doporučených odrůd (SDO), který kaţdoročně vydává ÚKZÚZ, poskytuje pěstitelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech, vhodnosti do pěstebních podmínek České republiky a usnadňuje orientaci v nabídce sortimentu na trhu. Protoţe se šlechtitelé v ČR nezabývají šlechtěním odrůd pro ekologické zemědělství (EZ), jsou osiva pro EZ mnoţena z registrovaných odrůd, dostupných na trhu, jejichţ vlastnosti však v podmínkách EZ nebyly aţ dosud ověřovány. Doporučování vhodných odrůd obilnin pro ekologickou produkci proto v roce 2014 zahájil projekt ČTPEZ nazvaný BIONET CZ. Od roku 2015 jsou odrůdové zkoušky registrovaných odrůd polních plodin v podmínkách ekologického zemědělství podporovány z národních dotací. Cílem doporučování je získat informace o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin v podmínkách ekologického zemědělství a následně je zprostředkovat pěstitelům. Garantem ověřování je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Odrůdy pšenice špaldy vhodné pro ekologickou produkci představil ing. Petr Trávníček, PRO-BIO s.r.o. Na moţnosti ovlivnění výnosu hlíz brambor v EZ (ošetření sadby, aplikace půdních a stimulačních přípravků během vegetace) a půdoochranné technologie při pěstování brambor se zaměřil ing. Petr Dvořák, Ph.D z České zemědělské univerzity. Bozetice Na polní den ekologického zemědělství přijely do Bozetic vědci z Prahy i z Vídně. Ve středu 8. července se na ekofarmě Ondřeje Podstavka sešli odborníci, kteří se specializují na ekologické zemědělství, meziplodiny, minoritní odrůdy obilnin i likvidaci plevele. O výklad výzkumníků z Rakouska, Vý-

11 zkumného ústavu pícninářského a Mendelovy univerzity se zajímali jak ekozemědělci, tak stálí návštěvníci farmy, studenti i pedagogové. V polních podmínkách mohli tu lidé vidět široké spektrum meziplodin a starých obilných odrůd jako je jednozrnka či špalda. Lidé si prohlédli porosty vojtěšky, svazenky a lničky, jejichţ pěstování má pozitivní účinky na kvalitu půdy. Přednášková část zahrnovala informace také o plevelech i o tom, jaké odrůdy obilovin je vhodné pěstovat v ekologickém zemědělství. Rakouský vědec Peter Meindl z rakouského výzkumného ústavu FiBL představil projekt faremního výzkumu BIONET, ve kterém si rakouští sedláci zkouší různé druhy plodin přímo na svých farmách. Své zkušenosti si pak mezi sebou navzájem sdílejí a mají pak při pěstování lepší výsledky. Projekt, který zvyšuje odborné znalosti sedláků i zlepšuje tak jejich konkurenceschopnost, se rozjíţdí i v České republice. Velký význam v ekologickém zemědělství mají meziplodiny, které se pěstují v mezidobí mezi pěstováním trţních plodin. Ty představil Karel Vejraţka z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku. Přímo na pozemcích u ramene Orlice tak přítomní mohli vidět třeba ţito trsnaté, lesknici kanárskou, svazenku vratičolistou, katrán habešský, lničku setou, svazenku shloučenou, jetel alexandrijský, světlici barvířskou nebo hrachor setý. A samozřejmě došlo i na výměnu zkušeností, probraly se výhody a nevýhody jednotlivých druhů i zkušenosti pěstitele Ondřeje Podstavka. Některé meziplodiny zlepšují kvalitu půdy, některé zabraňují růstu plevelů, jiné brání dobře erozi, říká Karel Vejraţka, který se na pěstování těchto plodin specializuje. Pěstování obilovin v ekologickém reţimu je pro zemědělce stále zajímavější, má ale svá specifika. Techniky, kterými musíte nahradit chemické postřiky, nejsou v konvenčním zemědělství běţné a zemědělci se je často musí učit pouţívat, říká Kateřina Čapounová z České technologické platformy pro ekologické zemědělství, která p o lní d n y společně s VÚPT v Bozeticích organizovala. Polní dny ekologického zemědělství se konají na různých místech v České republice. Ten v Bozeticích, se zaměřil na propojení výzkumu a praxe, přímo v podmínkách ekologické farmy, nikoliv na pokusných políčcích obhospodařovanými vědci. Farmář Ondřej Podstavek je členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který české ekologické zemědělce sdruţuje a jedním z jeho cílů je právě přenos know-how mezi nimi. Malonty V úterý si nenechte ujít polní den zaměřený na ukázky pluchatých pšenic vhodných pro ekologické zemědělství, který se koná v Malontech. V rámci komentovaných prohlídek budete moci shlédnout porosty jednozrnky, dvouzrnky a špaldy, vyslechnout si přednášku o přednostech a riziku při jejich pěstování a jejich moţnosti uplatnění na trhu. Součástí programu je představení výzkumného projektu Ekošlecht a exkurze na ekologickou farmu Bemagro. Přehled odrůd zařazených do ověřování Charakteristika hodnocených odrůd informace z hodnocení v konvenčních podmínkách Bohemia - Selgen, a.s. poloraná pekařská jakost A registrována v roce 2007 vysoká HTS, vysoká hmotnost zrna v klasu, vysoký výnos zrna, výborná mrazuvzdornost Sultan - Selgen, a.s. poloraná pekařská jakost A vysoký obsah bílkovin, vynikající úroveň objemové hmotnosti a vysoký obsah lepku registrována v roce 2008 střední délka rostlin s průměrnou odolností k poléhání velmi dobrá odolnost k padlí travnímu a braničnatce v klasu Diadem - Selgen, a.s. poloraná pekařská jakost A registrována v roce 2012 vysoká mrazuvzdornost, bezproblémové přezimování vysoká odolnost ke rzi plevové, střední odolnost k padlí travnímu a rzi pšeničné Penalta - Selgen, a.s. poloraná pekařská jakost C právně chráněná od roku 2010 vysoký výnos zrna ve všech oblastech vyniká vysokou odolností k padlí travnímu, vyšší odolností ke komplexu listových chorob a chorobám klasů braničnatce a fusáriu střední odolnost k poléhání vyšší zimuvzdornost Scaro - Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko vyšlechtěna pro podmínky EZ pekařská jakost E (švýcarská Top třída) vysoký obsah bílkovin, lepku a vysoké číslo poklesu silný a pevný lepek a z tohoto důvodu je doporučována pro velkoobjemové zpracování v pekařské výrobě mimořádně dobrý zdravotní stav zejména vysoká odolnost vůči klasovým septoriózám a fusariózám velmi dobrá odolnost také ke rzím Ekolog - Edelhof, Rakousko vyšlechtěna pro podmínky EZ středně raná aţ raná pekařská jakost E (BQ 6) velké zrno (HTS) vysoká výmelnost mouky odolnost k zakrslé sněti pšeničné Odrůdy zařazené do odrůdových zkoušek (SDO) podrobnější informace k těmto odrůdám bylo také v rámci přehlídek moţné získat Ječmen jarní Grace Bor s.r.o. Azit Limagrain Central Europe Cereals s.r.o. Heris - Limagrain Central Europe Cereals s.r.o. Wiebke Saaten Union CZ s.r.o. Solist Selgen a.s. Pšenice jarní Quintus Bor s.r.o. SW Kadrilj Oseva Uni, a.s. Astrid - Selgen a.s. Anabel - Selgen a.s. IZZY - Selgen a.s. Dafne - Selgen a.s. KWS Scirocco Soufflet Agro a (syh)

12 Bioakademie 2015 ve znamení novinek pro české zemědělství J iţní Morava bude opět hostit 15. ročník mezinárodní konference ekologického zemědělství. Bioakademie 2015 se uskuteční ve dnech září 2015 v Lednici. Nabídne mimo jiné důleţitá témata, mezi něţ patří nové dotační podpory a jejich role v systému ekologického zemědělství, sociální zemědělství nebo vývoj na trhu s biopotravinami v České republice. Účastníci konference se vydají za novými impulzy i do zahraničí. Bioakademie 2015 počítá s exkurzí, a to do Maďarska. Vývoj ekologického zemědělství v ČR, podobně jako v ostatních zemích Evropské unie, je významně ovlivňován zemědělskou politikou, zejména stabilizací podpor v rámci Programů rozvoje venkova. Nový Program rozvoje venkova vstupuje v platnost právě letos a bude platit aţ do roku Je tedy nutné umět včas a správně vyuţít moţností, které nabízí, pro zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského ekologického zemědělství, říká Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který konferenci pořádá. Konference přinese konkrétní odpovědi na otázky, které v současné době zemědělci v oblasti nastavení podpor řeší. V návaznosti na téma subvencí se otevírá další téma, které je pro české zemědělství novinkou, a tím je sociální zemědělství. V západní Evropě sociální funkce zemědělské činnosti je vyuţívána jiţ několik desetiletí, u nás se jím zabývá několik subjektů aţ v posledních letech. Sociální zemědělství je definováno jako propojení sociální a zemědělské sféry v rámci zemědělských činností, které vedle produkční funkce přináší pozitivní externality v podobě podpory znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace a terapie, vzdělávání a odborné přípravy či začlenění na trh práce. Právě oblast integrovaného zaměstnávání, které bylo ještě donedávna v zemědělství limitováno, získává v zemědělském i sociálním sektoru největší ohlas. Předpokládá se, ţe lze v následujících letech očekávat dynamický růst sociálního zemědělství, doplňuje za organizátory Kateřina Nesrstová. V odborné části bude věnována pozornost také hodnocení kvality potravin i problematice ochrany rostlin. Součástí programu je rovněţ společenský večer spojený s vyhlášením výsledků soutěţí: Česká biopotravina 2015, Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO 2015 a Nejoblíbenější bioprodejna Ekologické zemědělství zaznamenává v České republice, podobně jako ve světě a Evropě, významný rozvoj. Patříme mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v EZ ( ha) a mezi deset zemí světa s nejvyšším podílem ploch v EZ na celkové zemědělské půdě. Počet výrobců i distributorů biopotravin kaţdoročně stoupá. Bioakademie 2015 se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

13 Program BIOAKADEMIE Registrace hodin, Hotel Lednice Nové dotační podpory hodin Odborná část hodin Vývoj a současný stav EZ a trhu s biopotravinami v ČR Ing. Andrea Hrabalová - externí konzultantka ÚZEI Podobně jako ve světě a Evropě i v ČR zaznamenává ekologické zemědělství významný rozvoj. Česká republika patří mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v EZ a mezi deset zemí světa s nejvyšším podílem ploch v EZ na celkové zemědělské půdě. Počet výrobců i distributorů biopotravin kaţdoročně stoupá. Ještě dynamičtěji roste oblast distribuce a třetím rokem zaznamenáváme také oţivení zájmu o biopotraviny mezi spotřebiteli. V České republice vzrostl trh s biopotravinami téměř čtyřnásobně. Vývoj ekologického zemědělství v ČR (podobně jako v ostatních zemích EU) je významně ovlivňován zemědělskou politikou, zejména stabilizací podpor v rámci tzv. Programů rozvoje venkova, přičemţ nový PRV ( ) vstupuje v platnost právě letos. Sociální zemědělství v ČR Ing. Jan Moudrý, Ph.D. - Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra rostlinné výroby a agroekologie, Mgr. Tomáš Chovanec - MAS Lužnice a Cp- KP jižní Čechy, Mgr. Eliška Hudcová - AREA viva Sociální zemědělství se v západní Evropě objevuje jiţ několik desetiletí, v České republice se s ním však seznamujeme teprve v posledních letech. K přesnému vymezení problematiky sociálního zemědělství dochází v ČR aţ v současné době. Sociální zemědělství získalo podporu ministerstva zemědělství, kde v roce 2014 vznikla komise zabývající se touto problematikou. Nově existuje moţnost podpor investičních a provozních, finančních a lze ţádat o úvěry v rámci Programu sociální zemědělství na vybudování provozů sociálního zemědělství v rámci farem v oblasti zaměstnávání. Předpokládá se otevírání dalších moţností pro jeho přímou podporu. Strategie hodnocení kvality a autenticity potravin Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., doc. Dr. Ing. Věra Schulzová - Ústav analýzy potravin a výživy; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze V ekologicky pěstovaných plodinách je moţno očekávat nízké případně nedetekovatelné obsahy látek pocházejících z chemizace zemědělství, jako jsou rezidua pesticidů. Někdy se upozorňuje na riziko zvýšeného obsahu rostlinných toxinů či kontaminace mykotoxiny, toto však nebylo jednoznačně prokázáno. Moderní vybavení laboratoří a sofistikované analytické metody umoţňují sledování reziduí nepovolených látek na velmi nízkých hladinách. Pro tyto účely jsou vyvíjeny a aplikovány multidetekční metody, které umoţňují identifikaci a kvantifikaci aţ stovek látek v rámci jedné analýzy. Pozornost výzkumu je také soustředěna na studium biologicky aktivních látek s pozitivním účinkem na zdraví konzumenta a vlivu podmínek zpracování a skladování na jejich hladiny. V praxi jsou zaváděny šetrné postupy zpracování potravin, zachovávající v co nejvyšší míře nutriční hodnotu výchozí suroviny. Vývoj systému ochrany jádrovin v režimu EZ Ing. Václav Psota, Ph.D. - BiocontLaboratory Jádroviny jsou v České republice nejpěstovanější ovocné dřeviny (dominují jabloně). Z pohledu nároků na ochranu proti chorobám a škůdcům patří mezi nejnáročnější plodiny. Absence technologií, dostupných přípravků a znalostí byly limitujícími faktory při rozvoji ekologického pěstování jabloní v České republice. Introdukce dravého roztoče Typhlodromuspyribyla na začátku 90. let minulého století jednou z prvních metod vhodných pro ekologické ovocnářství. Následovala registrace biologického insekticidu na bází bakterie Bacillusthuringiensis. Avšak k zásadnímu úsilí firem a výzkumných organizací v oblasti vývoje komplexní technologie ochrany jádrovin v reţimu EZ dochází aţ mnohem později. Vzniká občanské sdruţení Biosad, které sdruţuje pěstitele ovoce, firmy a výzkumníky. V rámci sdruţení začíná fungovat poradenský servis pro ekologické, ale také integrované ovocnáře. Od roku 2012 jsou v řešení tři výzkumné projekty (NAZV QJ a QJ a TAČR TA ), které mají jako jeden z cílů vývoj metod ochrany ovocných dřevin v reţimu EZ. Stále u nás zaostává znalost pouţití dostupných přípravků a technologií. Lze očekávat, ţe v případě zájmu ovocnářů, firem a výzkumných organizací se dostane systém ochrany jádrovin v EZ na stejnou úroveň jako v zahraničí během několika let. Výsledky testování prostředků ochrany a výživy polních plodin v EZ Ing. Martin Bagar, Ph.D. - BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Produkce v ekologickém pěstování na orné půdě se v České republice v současné době zaměřuje na extenzivní způsoby pěstování. A to i v úrodných oblastech, kde intenzifikační vstupy mají své opodstatnění. Z části leţí příčiny v nedostatku zkušeností s metodami ochrany a výţivy. Z toho důvodu jsme provedli řadu hodnocení nových produktů, abychom získali informace o moţnosti jejich vyuţití v praxi. V současné době je k dispozici řada metod a produktů na přírodní bázi, které lze vyuţít ke zlepšení pěstitelských výsledků. Cílem našich pokusů je získat zkušenosti s těmito metodami a nabídnout je pěstitelům. Společenský večer od 18 hodin Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží: Česká biopotravina 2015 Nejlepší sedlák Svazu PRO- BIO 2015 Nejoblíbenější bioprodejna Odborná zahraniční exkurze od 6.30 Je připravena trasa, která představí pěstování na orné půdě a ve vinohradech. (Maďarsko) (syh)

14 Vychází kniha Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství Druhé vydání příručky Základy ekologického zemědělství v tištěné podobě do rozebrání A ktualizované vydání publikace Základy ekologického zemědělství je metodickou pomůckou, která nabízí rychlý vhled do systému ekologického zemědělství. Praktický průvodce všem začínajícím ekologickým zemědělcům, stejně jako vhodný výukový materiál pro pedagogy i zemědělské poradce. V příručce najdete stručný a přehledný popis základních principů, předpisů a zákonů EZ, informace o kontrolách a přehled hlavních rozdílů vůči konvenčnímu zemědělství. Nástin vývoje ekologického zemědělství v České republice, jeho přínosy k půdní úrodnosti, ochraně krajiny a biodiverzitě či vztah EZ ke GMO je doplněný praktickými poznámkami zkušených autorů a nabízí tak čtenáři srozumitelný a rychlý vhled do problematiky. Přehlednou formou jsou zde popsány základní rozdíly v rostlinné a ţivočišné produkci, nechybí ani popisná kapitola o ekologickém chovu včel a akvakultuře. Stručné texty jsou doplněny fotografiemi a odkazy na další informační zdroje. P řestoţe poptávka po ekologické rostlinné produkci stoupá, chybí v České republice ekozemědělskému sektoru stále podpůrné nástroje a sluţby, běţné v konvenčním zemědělství. Nedostatek praktických informací o výběru odrůd, získávání osiva, ochraně rostlin nebo jejich agrotechnice se tak nepřímo odráţí i v pomalém rozvoji ekologické rostlinné produkce. Přínosem je proto kniha Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství, která právě vychází. Kniha autorského kolektivu vědců, kteří se u nás problematikou ekologického zemědělství dlouhodobě zabývají, nabízí zemědělcům, poradcům, pedagogům a studentům praktické informace jak o pěstování běţných kulturních plodin, tak zkušenosti s minoritními plodinami, o něţ je v systému ekologického zemědělství stále větší zájem. V deseti kapitolách jsou prezentovány výsledky srovnání produkčních a kvalitativních ukazatelů vybraných odrůd pšenice seté, ţita setého, trsnatého a triticale, pluchatých pšenic jednozrnky, dvouzrnky a špaldy, ovsa setého a nahého, pohanky obecné, brambor, cukrové a krmné řepy, hrachu setého, máku setého a vybraných meziplodin s odkazem na vhodnost pěstování v ekologickém zemědělství. Součástí kaţdé kapitoly jsou obecná doporučení pro pěstování dané plodiny, doplněná o poznatky získané experimentální prací autorů, jako jsou praktická opatření pro sniţování výskytu chorob a škůdců, likvidace plevelů či nutriční sloţení vybraných plodin. Souhrn publikovaných informací je praktickým rozšířením perspektiv a produktivity pěstování rostlin na orné půdě v systému ekologického zemědělství a nepřímo přispívá i ke zvýšení nabídky biopotravin českého původu na našem trhu. Autorský kolektiv sloţený napříč výzkumnými i univerzitními institucemi i rozsah zkoumaných dat je současně důkazem, ţe se pozice ekologického zemědělství v české zemědělské vědě postupně upevňuje. Na knize spolupracovali Doc. Ing. P. Konvalina, Ph.D, prof. Ing. J. Moudrý, CSc., Ing. Z. Štěrba, Ph.D. (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), prof. Ing. I. Capouchová, CSc., Doc. Ing P. Kuchtová Ph. D, prof. Ing. K. Hamouz,CSc., Ing. P. Dvořák, Ph.D., Ing. D. Bečka, Ph.D. Ing. L. Bečková, Ph.D., Ing. H. Honsová, Ph.D., Ing. J. Tomášek, Ph.D., Ing. J. Urban, Ph.D.(Česká zemědělská univerzita v Praze), Ing. J. Haberle, CSc., Ing. D. Janovská, Ph.D., Ing. M. Hýbl, Ph.D, Ing. M. Káš, (VÚRV v.v.i.), Ing. M. Hájková (DURST VJV s.r.o.), a Ing. Z. Stehno, CSc. koordinátor sítě BIONET. Publikaci Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství, Petr Konvalina (Ed.) vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích z finančních prostředků RVO Jihočeské univerzity. Více informací o dostupnosti tištěné publikace na u: Pro zájemce v elektronické podobě ke staţení zde: 94_cs_2014-ez-kniha.pdf Autory příručky jsou Jan Dvorský a Jiří Urban. Vydal ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Příručka v tištěné formě je aţ do rozebrání zásob dostupná zdarma a je moţné si o ni napsat na adresu: ÚKZÚZ Brno, Hroznová 2, Oddělení ekologického zemědělství.

15 Pro milovníky sýrů, soutěží: Festival SÝR 2015 se blíží a opět nebude chybět oblíbená sýrová tržnice V e dnech 19. a 20. září proběhne v historickém centru Mikulova jiţ třetí ročník úspěšného Festivalu tradičních sýrů Čech, Moravy a Slovenska a Národní sýrařské soutěţe malých a regionálních výrobců sýrů. I letos akce proběhne pod záštitou ministra zeměd ělství Ing. Mariana J urečky a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky. Jak uvedl pořadatel festivalu Martin Hrabec z partnerského sdruţení Institut pro trénink pohostinnosti, sýrová trţnice na mikulovském náměstí by měla letos nabídnout kravské, kozí i ovčí sýry zhruba od dvacítky malých sýrařů z Čech, Moravy a Slovenska, a kromě toho i tradiční uzeniny z vepřů plemene Mangalica, biomošty a další místní dobroty a samozřejmě skvělé mikulovské pivo Mamut. Součástí trţnice bude opět vinařská zóna, tentokrát plně v reţii sdruţení Degustarium, dětský program rozšířený letos o sýrařské dílničky a pečení chleba v hliněné peci, zpívající stloukačky másla a o dobrou náladu se v sobotu postará i cimbálová muzika. V sobotu dopoledne proběhne Národní soutěţ malých sýrařů Čech, Moravy a Slovenska, řízená Svazem faremních zpracovatelů a VOŠ potravinářskou a SPŠ mlékárenskou v Kroměříţi. Přihlášené vzorky sýrů bude hodnotit komise sloţená z odborníků z oblasti mlékárenství, sýrařství i gastronomie, a festival znovu doplní i tematické přednášky. Aktuální informace o festivalu i soutěţi se budou postupně objevovat na webové stránce akce a najdete je i na Facebooku. Kritéria pro účast v soutěži Soutěţe se mohou zúčastnit tyto skupiny výrobců: Členové Svazu faremních zpracovatelů (SFZ) Malé mlékárny (do 5 zaměstnanců), zpracovávající nakupované mléko z nejbliţšího regionu Zemědělci producenti mléka, kteří ho v rámci svého podniku zpracovávají a nabízí výrobky spotřebitelům i do trţní sítě (i nečlenové SFZ) Chovatelé dojených zvířat, kteří vyrábí sýry pouze pro svou potřebu, chtějí znát kvalitu svých produktů a nebojí se srovnání s profesionály Výrobky budou anonymně hodnoceny o d b o r n o u p o ro to u s estaveno u z odborníků v oblasti výroby sýrů z České a Slovenské republiky a doplněnou odborníky z gastronomie. Soutěžní kategorie: 100% kozí sýry 100% ovčí sýry 100% kravské sýry (nebudou přijímány výrobky ze směsí více druhů mléka) V kaţdé kategorii se soutěţí v podkategoriích: Přírodní nezrající sýry včetně tvarohu Přírodní zrající sýry (měkké aţ extratvrdé) Sýrové speciality (pařené sýry, nakládané sýry, pomazánky a podobně) Porota si vyhrazuje právo přesunout výrobek z podkategorie, deklarované přihlašovatelem, do podkategorie, která podle mínění poroty lépe vystihuje charakter výrobku. Vyhrazuje si právo na základě základního senzorického hodnocení vyřadit výrobek ze soutěţe. Počet vzorků od jednoho soutěţícího není omezen, mnoţství kaţdého vzorku je stanoveno na 300 g. (Pokud je výrobek dodáván ve spotřebitelském balení, blíţícím se této hmotnosti, lze připustit i méně.) Vzorek musí být dodán v době od 8 do 9 hodin na určené místo v Mikulově, které bude přihlášeným výrobcům předem upřesněno. Výrobky, které jsou uváděny na trh jako balené, musí být pro účely anonymity soutěţe dodány bez etikety a označení výrobce (případně s etiketou se znečitelněnými údaji). Se vzorky je nutno dodat popis výrobku a jeho charakteristiku (viz přihláška vzorku) s přihlédnutím k zachování obchodního tajemství. Přihlášky zasílejte mailem na: farma. h vo entrum.cz a nejpozději do Po zpracování přihlášek Vám budou zaslány podrobnosti k celé akci. Kriteria pro prodejní účast na Sýrové trţnici v historickém centru Mikulova. Provozní doba tržnice sobota :00 18:00 neděle :00 14:00 Pro účastníky soutěţe (pouze registrované či schválené mlékárny!), kteří mají zájem o prodej vlastních sýrů v atraktivním prostředí historického trhu v centru Mikulova, budou připraveny prodejní stánky. Poplatek za prodejní místo činí Kč 500,- Kč. Po dohodě s pořadatelem je moţné pouţít vlastní stánek, pokud jej prodejce preferuje. Na sýrové trţnici je povoleno prodávat pouze vlastní produkty! Z organizačních důvodů, (kvůli zajištění obsazenosti všech stánků všemi přihlášenými) bude předem přihlášeným účastníkům zaslána proforma faktura na zálohu ve výši Kč 2 000,-, splatná na účet pořadatele, která bude vratná hotově v neděli ve 13:00 hodin současně s úhradou poplatku 500,- Kč za prodejní místo. Kontakt na moţnosti ubytování bude zájemcům zaslán po přihlášení. Zájem o prodej na trţnici prosím zasílejte na mail nejpozději do (red)

16 Zavedou se přísnější evropské limity pro rezidua v biopotravinách? Česká republika je již má D o Evropského parlamentu přichází ke schválení kontroverzní nařízení o ekologickém zemědělství. Zpřísní se evropské limity pro rezidua v biopotravinách nebo zůstanou na úrovni běţných potravin? V České republice jiţ dnes biopotraviny s obsahem reziduí nad 0,01 mg/kg nesmí být certifikovány jako bio. Evropská komise je pro zavedení limitů, Rada ministrů nesouhlasí. O finální podobě nařízení rozhodne aţ trialog mezi Evropskou komisí, Radou a Parlamentem. Na jaře roku 2014 zveřejnila Evropská komise návrh nového nařízení pro ekologické zemědělství. Jednou z řady změn, které reagují na významný rozvoj ekologického zemědělství ve světě a více reflektují očekávání spotřebitelů, je zavedení přísnějšího limitu pro rezidua pesticidů v biopotravinách. Ten by na jednu stranu umoţnil spotřebitelům lepší transparentnost, na druhou stranu by kladl na ekozemědělce zodpovědnost i za jím nezaviněnou kontaminaci. Rada ministrů EU dne ve svém stanovisku toto zpřísnění odmítla. Návrh nařízení je nyní připraven do Evropského parlamentu. V platnost by měl vejít v roce Budou mít biopotraviny přísnější limit pro obsah reziduí pesticidů? Stávající evropský předpis je koncipován tak, aby umoţňoval rozvoj ekologické produkce a zároveň zohledňoval dílčí specifika členských států. Zvyšující se nároky spotřebitelů však v posledních letech otevírají diskuzi nad dostatečností těchto předpisů. Podle výzkumů veřejného mínění se ukazuje, ţe spotřebitelé očekávají přísnější definování kvality i větší čitelnost kontroly. Takovým příkladem je výskyt reziduí pesticidů v biopotravinách. V současné době platí v EU pro biopotraviny stejné hygienické hodnoty maximálních reziduálních limitů (MRL) jako pro konvenční potraviny a jejich výskyt není stávajícím nařízením Rady explicitně zakázán. Předpokládaná nepřítomnost reziduí pesticidů vychází ze zákazu jejich aplikace při pěstování, v chovu a při výrobě biopotravin. Jak se z analýz ukazuje, při současném všeobecném zamoření prostředí se náhodným kontaminacím ale lze jen těţko vyhnout. I přesto, ţe jsou nálezy reziduí v biopotravinách (pokud se nejedná o záměrnou kontaminaci ze strany zemědělce nebo výrobce) hluboko pod povoleným limitem (MRL) pro konvenční potraviny, přijímá je veřejnost s nedůvěrou. Z těchto důvodů Evropská komise ve svém přeloţeném návrhu nařízení stanovila limit 0,01 MRL pro rezidua pesticidů v biopotravinách. Ty, ve kterých by byla nalezena rezidua nad tento limit, by v budoucnu nebylo moţné certifikovat jako bio. Bouřlivé diskuze nad přísnějšími limity Návrh decertifikačního limitu kritizovala řada nevládních organizací v čele s IFOAM, které upozorňují na nerespektování zásady znečištění platí znečišťovatel, a na absenci opatření, která by ekozemědělce chránila před nezaviněnou kontaminací. Znečištění zemědělskými chemikáliemi v prostředí stále

17 stoupá. Nelze trestat poctivého ekozemědělce za kontaminovanou produkci tím, ţe se mu odebere automaticky certifikace, bez prokázání viny, ţe pesticidy pouţil on. říká Marco Schlüter z IFOAM EU. Upozorňuje, ţe nové nařízení stanovením limitu ve finální biopotravině zcela nahrazuje procesní přístup (pesticidy se v EZ nepouţívají) za přístup orientovaný pouze na finální produkt (pesticidy nesmí v biopotravinách být), coţ by mohlo vést pouze ke kontrole finální biopotraviny a důraz na proces by byl potlačen. Postoj ČR k výskytu reziduí v bioprodukci Na důsledném dodrţování kontroly celého procesu trvá i Česká republika. Orientace pouze na kontrolu biopotravin je zavádějící. Nepřítomnost reziduí ve finálním výrobku v ţádném případě ještě nezaručuje nezávadný ekozemědělský postup ani nevylučuje pouţití nepovolených látek. Zúţení kontroly na pouhé sledování reziduí v potravině by mohlo v konečném důsledku vést ke spekulacím. vysvětluje Ing. Jiří Urban z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), který provádí úřední kontroly ekologického zemědělství. Evropská unie by se měla Započítávání odchylek výměry Ze strany SZIF u bloků s odchylkou výměry ve prospěch ţadatele je aplikován přístup označující tyto plochy za obhospodařovanou nedeklarovanou půdu, i kdyţ je součástí půdního bloku (H9). Místo plusové výměry s moţností pouţít ji vůči mínusové výměře na jiném bloku se stejným titulem, se tak vyhodnocují tyto plochy jako porušení předpisů. SZIF tedy nevyuţívá všech moţností, jak zvyšovat konkurenceschopnost českých zemědělců, kdyţ postupuje vůči nim přísněji neţ by dle EU legislativy musel. více soustředit na zlepšování detekce a prokazování nelegálních aplikací pesticidů v procesu kontroly zemědělských postupů v ekologickém zemědělství. A současně rozvíjet právní a ekonomické nástroje, které by ekozemědělci kompenzovaly ztrátu a umoţňovaly vymahatelnost škod v případě, ţe on kontaminaci pesticidy nezpůsobil, doplňuje Ing. Jiří Urban z ÚKZÚZ. Z důvodů zvýšení transparentnosti Česká republika jiţ v roce 2014 zpřesnila pokyny pro odběr vzorků a definovala maximální hraniční limit 0,01 mg/kg pro obsah nalezených reziduí nepovolených látek v biopotravinách, při jehoţ překročení je uţ není moţné obchodovat jako bio. S obdobnými limity se pracuje i při prokazování nelegálního pouţívání pesticidů v rámci zemědělských postupů. Těmito pravidly se při kontrole ekologického zemědělství dnes řídí jak kontrolní organizace ekologického zemědělství, tak ÚKZÚZ. Rada ministrů ve svém vyjádření k evropskému nařízení podpořila zrušení decertifikačního limitu, ale současně aţ do roku 2020 ponechává členským státům moţnost jejich stanovení na národní úrovni. Přísnější limity pro rezidua v biopotravinách mají nyní vedle České republiky například Belgie nebo Itálie. Evropa se vyjádřila k TTIP Evropský Parlament vydal usnesení, které obsahuje doporučení adresované Evropské Komisi k vyjednávání s americkou stranou o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Přestoţe Evropský Parlament (EP) do výsledné podoby smlouvy přímo nepromlouvá, bude jí muset pravděpodobně ratifikovat. V usnesení je zmíněna i moţnost, ţe EP smlouvu nepodpoří, nebudou-li některé jeho doporučení zohledněny, mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin nebo vývozu hovězího. Zavedení těchto limitů dává jasný signál nejen českým spotřebitelům, co mohou či nemohou v českých biopotravinách najít. V případě, ţe nařízení bude schváleno bez poţadavků na limity, můţe naše produkce v budoucnu patřit mezi vyhledávané komodity. Většina českých i zahraničních výrobců a obchodníků uţ dnes totiţ preferuje biosuroviny bez reziduí, říká Kateřina Nesrstová ze Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Uţ nyní je na evropském trhu dostupná celá řada biopotravin se standardy vyššími, neţ poţaduje Evropská unie. Jedná se o výrobky certifikované dle přísnějších soukromých norem a poznáte je podle privátních značek. Takovými příklady jsou například Demeter (pro biodynamické zemědělství), Bioland, Natur Land nebo Bio Austria. Tyto značky však nemohou být v gesci státu, ale jedná se o privátní značení, jejichţ kvalitu garantují zpravidla nevládní organizace. České biopotraviny patří dlouhodobě mezi produkty s velmi nízkým mnoţstvím reziduálních nálezů. Většina zachycených vzorků biopotravin s nálezy reziduí pochází ze zahraničí. Kateřina Čapounová Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství Vývoj trhu s bio v Evropě V roce 2013 dosáhl celosvětový trh biopotravin 72 mld. dolarů (resp. 56 mld. EUR). Obrat se více neţ zčtyřnásobil od roku 1999, kdy dosahoval 15,2 mld. dolarů (14 mld. EUR). Evropská Unie s 22,2 mld. EUR tvoří zhruba 40 % z celkového trhu s biopotravinami. Díky ekonomické krizi se růst trhu kolem roku 2009 zastavil, avšak od roku 2011 jiţ růst opět pokračuje. Trh v Evropě vzrostl meziročně o 7%. Nejvíce rostly severské země (Finsko +24%. Norsko +17%, Nizozemí +14%). (red)

18 Ekologické zemědělství je pro ně nejen společným oborem, ale i koníčkem V ýuka a výzkumné projekty, ale i láska k zemědělství spojuje otce a syna. Jan Moudrý se stejně jako jeho syn Jan zabývá ekologickým zemědělstvím. Jejich práce na Katedře agroekosystémů na Jihočeské univerzitě se jim stala i koníčkem. Jak jste se dostali ke svým oborům? Otec: Můj otec byl sedlák. Já jsem sice chtěl studovat přírodovědu, ale nemohl jsem. Musel jsem jít povinně do zemědělského učiliště v Dačicích. Odtud jsem se později dostal na střední zemědělskou školu v Jindřichově Hradci, kde jsem si mohl udělat maturitu. A odtud jsem pak mohl jít sem do Budějovic, tehdy uţ tady byla zemědělská fakulta, která patřila pod praţskou Vysokou školu zemědělskou. Vedle zemědělství jsem vystudoval i pedagogiku. Několik mých vzorů z řad pedagogů mě motivovalo k přání stát se také učitelem. Byl jsem ale v roce 1968 příliš aktivní ve studentském hnutí, takţe jsem učit nesměl. Pracoval jsem ale jako agronom na školním statku zemědělské školy, kterou jsem sám dříve studoval a v ní jsem se postupně k učení dostal. Během práce na statku i střední škole jsem vedl řadu polních pokusů i jinak úzce spolupracov a l s v ý z k u m n ý m i ú s t a v y i budějovickou zemědělskou fakultou. V roce 1987 jsem začal pracovat na katedře rostlinné výroby a uţ jsem ve vysokém školství zůstal. Syn: Já jsem o generaci posunutý. Můj otec byl zemědělec a zároveň i pedagog. Mě původně učitelství nelákalo. Nejprve jsem chtěl být krmičem zvířat v zoologické zahradě, později na základní škole jsem svůj sen povýšil na ředitele zoologické zahrady. Školu jsem si později volil právě podle toho, aby tam nějaká zvířata čipříroda byly. Dostal jsem se na střední zemědělskou školu na obor pěstitel, chovatel. Byla to stejná zemědělská škola, na které učil i můj táta. Cizokrajná zvířata mi nakonec zůstala pouze jako koníček, začal jsem se věnovat zemědělství jako takovému. Ale se zaměřením naekologii a vliv zemědělství na přírodní prostředí. V Budějovicích jsem pak vystudoval vysokou školu, později jsem tady Jan Moudrý starší absolvoval i doktorské studium a uţ jsem zde zůstal. Přál jste si, aby se váš syn věnoval zemědělství? A jak se stalo, že jste oba skončili na stejné katedře? Otec: Rozhodně jsem ho nenutil. Ale je pravda, ţe jsem se ho snaţil postrkovat, aby se blíţil ke svému snu. Kdyţ třeba donesl špatnou známku, tak jsem mu řekl, ţe takhle se ředitelem zoo nestane. Syn: A na to jsem odpověděl, ţe tedy budu krmičem. A to ţe mi nevadí, protoţe ten má ke zvířatům ještě blíţe neţ ředitel. A do polí a do stájí mě brával snad od narození. Otec: To je pravda. V jeslích, neţ si zvykl, vysvětloval dva měsíce tetám, ţe chce radši s tátou na bejky". Díky tomu, ţe jsem se hodně věnoval polním pokusům, jsem často děti bral s sebou do terénu. Takţe v tom syn i dcera vlastně vyrůstali. Dcera dnes spolupracuje s waldorfskou školou, zakládá přírodní zahrady a věnuje se prodeji biopotravin, takţe vlastně také zabrousila do oboru. Syn: Otec je víc zemědělec pěstitel, já se zabývám spíš těmi dopady naţivotní prostředí a udrţitelností. Na projektech spolu sice spolupracujeme, ale kaţdý pak řešíme něco jiného, podle svého

19 zaměření. Jaký byl váš poslední společný projekt? Syn: Aktuálně spolupracujeme na dvou mezinárodních projektech. Jeden je z a mě ř e n ý n a i n o v aci v ýu k y v agroekologii a ekologickém zemědělství. Druhý projekt má za úkol pomoci zvýšit u nás uplatnění biopotravin ve veřejném stravování. Táta se více věnuje pěstování a vyuţití plodin v ekologickém zemědělství, spolu se zabýváme energetickými rostlinami, on spíš po stránce produkce a já více vlivem na ţivotní prostředí. Projekty na sebe často navazují, takţe jdeme z jednoho do druhého. Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině je trochu krkolomný název univerzitního bakalářského studijního oboru, co se pod ním skrývá? Otec: Jde vlastně o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů v krajině, hospodaření s nimi a jejich ochranu. Pro řadu lidí je název ekologické zemědělství příliš zavádějící. Nám nejde jen o pěstování rostlin a chov zvířat, ale i o vyuţívání potenciálu krajiny a rozvoj jejích dalších funkcí ve prospěch venkova a lidí, kteří tam ţijí. Tak vznikl například i obor Agroekologie a nově i obor Multifunkční zemědělství, který je mezinárodní, a spolupracujeme tak se zahraničními univerzitami. Studenti díky tomu jezdí na společné workshopy, letní školy či výměnné pobyty, jejich učitelé přijíţdějí k nám, my zase přednášíme u nich. Jan Moudrý mladší Můžete srovnat, jak vypadá váš obor v zahraničí, jak si stojí Česká republika? Syn: Jezdíme se učit na západ a jezdíme učit na východ. Je to samozřejmě různé, ale oproti zemím, kde se systém ekologického zemědělství rozvíjí o desítky let déle neţ u nás, jsme samozřejmě pozadu. Přesto uţ jsme pro západní kolegy partnery, takţe pracujeme na společných projektech. Směrem na východ, jako například v Rumunsku či Bulharsku, ještě tento přístup k zemědělství tolik nefunguje. Jsou tam nyní v situaci, v jaké jsme byli my zhruba před patnácti lety. Zatím jsou na začátku poznávají a všeobecně příliš nedůvěřují. Otec: Musíme být ale také kritičtí. Sice u nás máme velké plochy, které jsou v reţimu ekologického zemědělství, ale jde spíše o extenzivní zemědělství. Jsou to zatravněné plochy, na kterých je nejmenší moţný počet krav, který dovoluje dotační limit. Někteří podnikatelé se tak snaţí získat co nejvíce peněz z dotací, ale zároveň s co nejmenšími vklady. Syn: Tohle je ale běţná praxe všude, nejen u nás. Záleţí na přístupu jednotlivých zemědělců. Ne všechno je černobílé, ekologické zemědělství má také u nás své odpůrce, ale i příznivce. Otec: Chybí nám bioprodukce na orné půdě, ovoce a zelenina, přičemţ by byla výhodnou exportní komoditou a není pokryta ani domácí poptávka. I kdyţ máme tak velké plochy spravované ekologickým zemědělstvím, je naše spotřeba biopotravin velmi nízká, v Evropě jsme asi dvacátí. Ještě prostě procházíme vývojem. Pracujete na stejné katedře a máte stejná jména. Nevznikají z toho nedorozumění? Nebo vás kolegové rozlišují podle titulů? Syn: Občas se stane, ţe třeba zvednu telefon a někdo mi začne vykládat věci, které nejsou určené pro moje uši. Otec: Naučili jsme se psát ke jménu zkratky sr. a jr., abychom se alespoň trochu rozlišili. Já navíc moc nelpím na titulech, takţe nemám potřebu oznamovat lidem, kteří mě znali třeba jako docenta, ţe uţ jsem léta profesor. Syn: Takţe se stává, ţe dopisy pro tátu nosí mně, ale jsme v jedné budově, potkáváme se denně, takţe to není zase takový problém. Máte mimo svého oboru a jména i společné koníčky? Syn: Práce je rozhodně jedním z našich koníčků, baví nás. Oba rádi a hodně čteme a cestujeme. Ostatní záliby moc společné nemáme. Mimo čtení je mým koníčkem ještě hudba a zvířata návštěvy zoologických zahrad. To mi zůstalo z dětství. Dodnes jsem jich navštívil kolem dvou set padesáti po celém světě. Zaujala mě třeba zoologická zahrada v Singapuru. Ale mám rád i tu praţskou nebo ty, které jsou na Českobudějovicku. Otec: Mě zajímá historie letectví, speciálně z druhé světové války. Jako student jsem absolvoval plachtařský kurz. Létání mě vţdycky bavilo, ale nakonec jsem skončil u lepení plastikových modelů. Sice na tenhle koníček není moc času, ale nyní se k němu začínám vracet se svými vnuky. Těm se také snaţím přiblíţit přírodu, třeba společně chováme králíky, pěstujeme zeleninu, děláme ptačí budky Jana Klomfarová Českobudějovický deník y_region/ekologicke-zemedelstvi-jepro-ne-nejen-spolecnym-oborem-ale-ikonickem html

20 Tekutý organický pomocný rostlinný přípravek FERBIFLOR P ředstavujeme tekutý organický pomocný rostlinný přípravek FERBIFLOR, přírodní antistresor, biostimulátor nové generace. Přípravek je vyrobený výluhem z vermikompostu, organického materiálu získaného činností kalifornských ţíţal a pomocí nejnovějších technologií molekulární fragmentace huminových látek. Obsahuje mikrohumáty (které na sebe lépe váţí nezbytné stopové prvky), aminokyseliny, vitamíny, přírodní biologicky aktivní látky, stopové prvky a uţitečnou, agronomicky cennou půdní mikroflóru, čímţ se při jeho aplikaci zvyšuje biologická aktivita kořenového systému rostlin. Zejména u půdy, která má méně vlastních ţivin, je chemicky nebo jinak poškozena a má menší výnosy neţ v minulých letech, náš přípravek dosahuje opětovně velmi dobrých výnosových úspěchů, viz pokusy na Vhodný pro EZ FERBIFLOR je vhodný pro pouţití v ekologickém i konvenčním zemědělství, vinaře, ovocnáře, zahrádkáře, apod. pro veškerou rostlinnou výrobu: polní plodiny, vinnou révu, ovoce, zeleninu, okrasné a pokojové rostliny, dřeviny a trávníky. Spolupracujeme s významnými institucemi, kde probíhaly pokusy jak pro ekologické tak i konvenční zemědělství jako jsou např. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný šlechtitelský ústav ovocnářský, Česká zemědělská univerzita, Jihočeská univerzita, apod. Přípravek byl testován i na pokusných stanicích. Na VS Uhříněves ES byl pokus proveden na zcela ekologické a na ţiviny bohaté půdě a přesto na pšenici ozimé byl dosaţen nárůst o 9% a na pšenici jarní o 6,63%. Dále byl proveden pokus na bramborách na pokusné stanici Humpolec, která spadá pod Výzkumný ústav rostlinné výroby. Pro pokus se pouţilo standardní prohnojení půdy s aplikací našeho přípravku FERBIFLOR. Bylo dosaţeno procentuálního nárůstu výnosu o 18%. Brambory jsou také oproti standardnímu konvenčnímu pěstování více zdravé a to i na vzhled. FERBIFLOR Rovněţ byl proveden pokus ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na vzcházení plodin: pšenice, ječmen, ţito, kukuřice, ţito, řepka. Průměr nadzemní a podzemní části: 18,34% - procento, o kolik se zvětšila kořenová soustava hloubka pronikání za tři týdny 6,26% - procento, o kolik se zvětšila nadzemní část - délka za tři týdny Přípravek je aplikován běţnými postřikovači nebo můţe být aplikován i pouze formou zálivky dle našeho doporučeného aplikačního návodu v dávkování 2-2,5 l přípravku na 1 ha v pouţití pro všechny kultury (viz zeleně zvýrazněný způsob v dolní části aplikačního návodu). Má veškeré registrace, certifikáty a povolení k prodeji, které jsou k nahlédnutí na (Certifikáty a registrace) včetně aplikačních návodů a dalších materiálů. Cena a slevy Cena za 1 litr FERBIFLORu je 170 Kč bez DPH (206 Kč s DPH). Poskytujeme objemové slevy. Balení: - standardní balení kanystr 10 l, 25 l - náhradní balení 1, 5, 20 l - po dohodě kontejnery 600 a 1000 l - (eventuálně v jiných dohodnutých obalech). Doprava zdarma: Při objednávce od 10 litrů doprava zdarma. Dodací lhůta: Dodací lhůta je orientační. Závisí od momentálního stavu zásob na skladě a místa určení. Prioritou je dodání objednaného zboţí v dohodnutém termínu. Orientační dodací lhůta: do 300 l do 7 dnů nad 300 l 7-14 dní. Společnost je připravena s spolupracovat a nabídnout takové podmínky, které Vám budou maximálně vyhovovat. O firmě Společnost ADITEX, spol. s r.o. se zabývá prodejem tekutého organického pomocného rostlinného přípravku FER- BIFLOR. Je členem Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO od roku 2010 a ASZ ČR od roku Je vlastníkem certifikátu od BIOKONT CZ (akreditované společnosti pro označení produktu jako ekologický produkt BIO), který pravidelně získáváme jiţ od

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

6. výzva MAS Podhostýnska

6. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY V EKOLOGICKÉ PRODUKCI PŘÍKLADY Z PRAXE

KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY V EKOLOGICKÉ PRODUKCI PŘÍKLADY Z PRAXE KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY V EKOLOGICKÉ PRODUKCI PŘÍKLADY Z PRAXE Ing. Eva Kallasová PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. BIOAKADEMIE 2014, Lednice Představení společnosti založeno v roce 1992 první výrobce biopotravin

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 PRV 2014-2020: Výzvy na podzim 2015 Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) Zpráva o činnosti za rok 2010

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) Zpráva o činnosti za rok 2010 Vypracovali : Mgr. Pavlína Samsonová Ing. Jiří Urban Adrese koordinátora ČTPEZ: Bioinstitut, o.p.s. Křížkovského

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Zveme Vás na semináře. jejichž témata jsou:

Zveme Vás na semináře. jejichž témata jsou: Zveme Vás na semináře pořádané pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství jejichž témata jsou: Škody působené zvěří na lesních porostech a zemědělských

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Přiřazení Fiche k opatření

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík Program rozvoje venkova Ing. Slavomír Ladislav Vacík Velešín 23.4.2015 PRV 2014 2020 Investice do lesů I. Opatření: Investice do hmotného majetku (kód 4) Podopatření: 4.3. Podpora investic do infrastruktury

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více