Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým"

Transkript

1 Sloučení dle pravidel Sloučením obou svazů dojde ke zpřehlednění situace a sníţení administrativní zátěţe. Navíc Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. jiţ ztratil funkci, kterou plnil v době jeho zaloţení, vysvětlil Zdeněk Perlinger, nově zvolený předseda PRO-BIO svazu ekologických zemědělců. Vzhledem k tomu, ţe svaz producentů se sloučením souhlasil jiţ dříve a byly splněny všechny zákonem dané podmínky, je sloučení platné. Valná hromada PRO-BIO Svazu ekolo- Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým P RO-BIO gických zemědělců po sloučení zvolila nové vedení organizace. Předsedou i pro další volební období zůstává Zdeněk Svaz ekologických zemědělců se sloučil se Svazem producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. Smlouvu o fúzi schválila valná hromada PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, která se konala 23. června v Ţelivu. Je potřeba hledat novou vizi, za kterou půjdeme. Alena Malíková Perlinger, funkce místopředsedů pak i nadále budou zastávat Tomáš Klejzar a Přemysl Čech. Na pozici radních vystřídal Josefa Sklenáře Miloš Pátek, předseda Druţstva české biomléko, u jehoţ vzniku PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců bude v dalším období hledat cesty pro nastavení co nejvhodnějších podmínek pro ekologické zemědělství v České republice i v rámci společného prostoru Evropské unie. Zároveň však nechce zapomínat na ideje, které zhruba před čtvrt stoletím vedly k jeho zaloţení. Je potřeba hledat novou vizi, za kterou půjdeme, uvedla Alena Malíková z PRO-BIO regionálního centra Moravská Brána. Ekozemědělců přibývá Ekologickým zemědělcům, kterých v České republice rok od roku přibývá, chce nezisková organizace nabídnout více odborné podpory napříč celou škálou zemědělských činností realizovaných v sektoru ekologického zemědělství. V současné době je v České republice ekologicky hospodařících subjektů, z čehoţ je ekologických (Pokračování na stránce 3)

2 MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA Podmínky účasti na stánku MZe: Nabídka účasti: Český BIOJARMARK

3 Podpora ekologickému zemědělství jsou jen gesta, prakticky sedmkrát klesla N astavení zemědělců podmínek čerpání dotací z Programu rozvoje venkova v období na ekologii nehledí. Zatímco vyspělý svět prosazuje ekologická řešení, a to nejen v zemědělství, v České republice jdeme zase opačným směrem. Podpory na inovace a investice ekologických zemědělců dostanou mnohem menší podporu neţ dříve. Nastavení podpor PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vnímá jako velmi důleţité nastavení podpory ekologického zemědělství v Programu rozvoje venkova. O 600% klesla bodová preference za ekologické zemědělství v tomto programovacím období. V předchozích letech představoval ekologický přístup v ţádostech o investiční dotace zvýhodnění ve výši aţ 27 bodů. Nynější sníţení na pouhé č t yř i b o d y z řetelně u k a z u j e, ţe deklarovaná podpora ekologického zemědělství ze strany státu je pouze plané gesto. Podoba investičních opatření, která prošla Monitorovacím výborem Programu rozvoje venkova, bude znamenat další brzdu pro ekologické zemědělství v ČR, poukazuje Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Doplňuje, ţe na straně jedné chce Vláda ČR, potaţmo Ministerstvo zemědělství ČR, aby ekologičtí sedláci intenzivně produkovali, coţ je často v rozporu s podmínkami, v jakých hospodaří. Na druhé straně, kdyţ měla nástroj, jak vyţadovanou produkci smysluplně podpořit, tak jej vůbec nevyuţila. Způsob rozdělení historicky nejvýznamnější alokace finančních prostředků, která se bude v prvním kole příjmu ţádostí rozpouštět, navíc zvýhodňuje hlavně velké projekty. Jsem přesvědčena, ţe více menších projektů by mělo reálný přínos pro venkov, krajinu, zaměstnanost i spotřebitele daleko ve svém souhrnu větší. Je mi z toho osobně smutno a nejsme sami, kdo to takto vnímá, komentovala manaţerka Kateřina Nesrstová. Zástupci PRO-BIO Svazu ekologických se opětovně chystají sejít s vedením ministerstva zemědělství, aby současný stav dále diskutovali. Je třeba zohlednit Ekologičtí zemědělci mají mnoho znevýhodnění a mají-li produkovat, musí mít k tomu vytvořené podmínky. Mezi ně patří například nastavení projektů, zejména způsobilé výdaje a jejich výše. Třeba v oblasti welfare musí sedláci splňovat vyšší poţadavky, které je třeba také zohlednit. Kaţdá kráva v ekologickém zemědělství potřebuje víc místa v kravíně, stejně tak i drůbeţ, ovce atd. Pokud má být tedy dodrţena legislativa EZ, je třeba adekvátně upravit výši maximálních uznatelných výdajů pro ekologické sedláky, která je logicky vyšší neţ u těch konvenčních, vysvětluje na konkrétním příkladu Kateřina Nesrstová. (syh) (Pokračování ze stránky 1) zemědělců a 518 výrobců biopotravin. Sektor ekologického zemědělství v České republice po období stagnace začal významně růst od začátku roku. Nově přibylo 364 subjektů, z čehoţ kromě deseti se jedná o ekologické zemědělce. Přibývající počty ekologických zemědělců nás těší. Nově do ekologie přichází spíše malé farmy. Postupně se zvyšují i počty faremních zpracovatelů, tedy těch, kdo na svém statku ze svých surovin vyrábí i biopotraviny, doplnila Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Aktuální počty PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, přestoţe je jedinou stavovskou organizací, která hájí zájmy ekologických zemědělců, sdruţuje jen menší část z nich, kteří však hospodaří na významné ploše. Své členy si pečlivě vybírá zejména kvůli tomu, aby byli dobrými příklady pro ostatní a mohl se za jejich práci zaručit. Za to jim nabízí podporu v podobě poradenství, vzdělávání, informačních materiálů i třeba půjček ze svépomocného fondu a mnohem víc. V současné době má svaz 606 členů, z čehoţ je 50 bioprodejen a 139 členů PRO-BIO ligy. (syh)

4 Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV M inisterstvo zemědělství informuje, ţe v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu ţádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období Rozděleno bude přibliţně 5,4 mld. Kč. Příjem žádostí proběhne pro následující operace: Investice do zemědělských podniků Příjemcem můţe být zemědělský podnikatel, přičemţ podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty ţivočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichţ produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Příjemcem můţe být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování Lesnická infrastruktura Ţadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdruţení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest Technika a technologie pro lesní hospodářství Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdruţení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těţbu lesních porostů včetně přibliţování, strojů pro zpracování po těţebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování a uvádění na trh Ţadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Dále bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu. Pravidla pro ţadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, jsou v současné době téměř dokončena a jejich schválení a zveřejnění proběhne v druhé polovině července K dispozici budou v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství v záloţce Dotace/Program rozvoje venkova Základní nastavení dotací zůstává stejné jako v předchozím programovacím období, ale je nutné upozornit na několik novinek. První z nich je hodnocení finančního zdraví, které bude aplikováno na všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova vyjma opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER a operace Pozemkové úpravy a bude určeno pro projekty, jejichţ způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko moţného úpadku ţadatele. Schválená metodika včetně excelového nástroje pro výpočet finančního zdraví je k dispozici na internetových stránkách MZe (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/p rogram-rozvoje-venkova-na-obdobi- 2014/aktuality/metodika-posuzovanif i n a n c n i h o - z d r a v i - u - 1. h t m l ) Další významnou změnou bude oblast realizace a dokladování zadávacích/výběrových řízení. Pro tuto oblast je v novém programovacím období zpracována detailní metodika včetně formulářů, která bude zveřejněna současně s Pravidly pro ţadatele. Největší změnou bude povinnost ţadatele/příjemce dotace doloţit výsledky výběrového/zadávacího řízení jiţ k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Poslední novinka se týká stavebního povolení, které bude moţné doloţit aţ před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, a to jako platné a pravomocné. Příjem ţádostí bude probíhat 14 dní, přičemţ Ţádosti o dotaci budou zájemci registrovat přes Portál Farmáře (www.szif.cz) a předkládat na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Ministerstvo zemědělství bude pořádat 3 semináře pro příjemce dotace týkající se prvního kola příjmu ţádostí, a to v následujících termínech: 19. srpna 2015 Praha, MZe 28. srpna 2015 České Budějovice, Pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země ţivitelka 2015 první polovina září 2015 Morava (MZe)

5 Změna termínů výplat přímých plateb N ejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) kaţdoročně podílí přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu (SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníţí se částka poskytovaná na tento dotační titul a zároveň oproti loňskému roku nebudou realizovány zálohy, jak byli ţadatelé zvyklí. Příjemnou letošní novinkou je kompenzace finanční disciplíny, kdy bude příjemcům vráceno celkem 580 milionů korun. Evropský legislativní rámec výrazným způsobem mění podobu výplaty přímých plateb v rámci Společné zemědělské politiky. Oproti předchozímu období, kdy téměř všechny finanční prostředky byly poskytovány prostřednictvím Jednotné platby na plochu (SAPS), bude od letošního roku vyplácena rovněţ platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a ţivotní prostředí, tzv. greening, podpora citlivým sektorům v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci a dále platba pro mladé zemědělce. Tím, ţe se přímé platby rozdělí do několika sloţek, se sníţí částka samostatné platby SAPS, další část podpory je nyní vázána na tzv. greening. Vzhledem k nastaveným podmínkám předpokládáme ukončení všech kontrol vztahujících se k těmto platbám aţ ke konci listopadu. S ohledem na termín ukončení kontrol, které jsou podmínkou pro poskytnutí případných záloh, rozhodlo Ministerstvo zemědělství, ţe nebudou v letošním roce vypláceny zálohy na přímé platby, neboť by se termín jejich výplat překrýval s termínem řádné platby. Poskytování záloh by tedy pozbývalo smysl. Zároveň informujeme ţadatele, ţe SZIF předpokládá zahájení výplat SAPS spolu s greeningovou platbou ke konci roku Upozorňujeme ţadatele na tuto změnu v harmonogramu výplat dotací v dostatečném předstihu, aby měli moţnost přizpůsobit finanční řízení podniku nové situaci. K příjemným novinkám u výplat patří letos tzv. kompenzace finanční disciplíny. Jedná se o postup, kdy budou zvláštní platbou vyplaceny prostředky (jejich část), o které byla dotace v předchozím roce sníţena a které byly uloţeny do krizové rezervy. V loňském roce k vyčerpání této rezervy nedošlo, proto se vybrané prostředky letos poprvé přerozdělí zpět formou finanční kompenzace. V České republice by tak mělo být necelým 18 tisícům příjemců vyplaceno v celkovém součtu více neţ 580 milionů korun. Jedná se o zemědělce, u nichţ byla uplatněna finanční disciplína na ţádosti za rok SZIF předpokládá, ţe by se výplata těchto prostředků měla uskutečnit na přelomu července a srpna letošního roku. Orientační sazby V přiloţeném diagramu jsou přehledně seřazeny orientační sazby pro rok 2015 pro jednotlivé sloţky přímých plateb: SAPS (jednotná platba na plochu), platba pro mladé zemědělce (příplatek k SAPS), greening a jednotlivé sazby pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci (brambory určené pro výrobu škrobu, chmel, ovocné druhy s velmi vysokou pracností, ovocné druhy s vysokou pracností, konzumní brambory, zeleninové druhy s velmi vysokou pracností, zeleninové druhy s vysokou pracností, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, tele masného typu, krávy chované v systému s trţní produkcí mléka, bahnice nebo kozy). (red)

6 Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce N a rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloţí Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi moţné příjemce zařazeny i obce. Ministerstvo navrhuje rovněţ podporu související s pořízením zemědělské půdy jako základního prostředku zemědělských podnikatelů a zvláštní podporu na rozvoj sociálního zemědělství. V tomto případě zejména na rozvoj a zajištění zaměstnávání osob se zdravotním postiţením na farmách zemědělských podnikatelů. Změny v organizaci Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond se výrazným rozšířením nabídky podpor mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce. Rozšiřují se i formy podpor a oblastí podnikání, které mohou uvedené programy posílit. Jejich škála zahrnuje jak podpory ve formě subvence úroků z komerčních úvěrů, tak podpory ve formě přímé dotace. Stejně tak se otvírá moţnost vyuţít nabídku úročených úvěrů poskytnutých přímo Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, které mohou být kombinovány s přímou dotací. V neposlední řadě jde také o podporu ve formě zajištění komerčních úvěrů, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Na nové programy PGRLF se podle ministra Jurečky plánuje letos vynaloţit celkem aţ 550 milionů korun. Z toho například na programy z oblasti lesnictví a zpracování dřeva 200 milionů a sociální zemědělství 50 milionů korun. Fond je připraven pro letošní rok poskytnout podpory v celkové výši kolem 2 miliard korun, upřesnil ministr Jurečka. Nových programů PGRLF je devět, a to Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Finanční podpora pojištění lesních porostů, Zpracovatel, Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy sníţení jistiny úvěru, Sociální zemědělství a Zajištění úvěrů. Nákup techniky V rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je navrhováno poskytování podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, a to na nákup například speciálních lesnických traktorů, přívěsů s hydraulickou rukou k vyváţení dřevní hmoty, lanovek a lanových systémů, navijáků pro soustřeďování dříví, rýhovacích zalesňovacích strojů a zařízení na údrţbu lesních cest. Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny bude podle návrhu poskytována ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií v případě vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výroby dýh, překliţek a vrstveného dřeva, výroby palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety). Pokud jde o Podporu školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, navrhuje se poskytování podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií. Půjde třeba o stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahové systémy a dočasná úloţiště vyzvednutého sadebního materiálu. Program Finanční podpora pojištění lesních porostů je pro podnikatele, kteří jsou vlastníky (nájemci, pachtýři, vypůjčiteli) lesa nebo obce (dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí či právnické osoby zaloţené obcí), které sjednaly pojištění lesních porostů hlavně proti poţárům

7 a/nebo dalším abiotickým činitelům. Jde o přímou podporu na úhradu části nákladů prokazatelně vynaloţených na platbu pojistného. Výše podpory je navrţena v rozmezí 0 aţ 30 %, přičemţ konkrétní výše bude stanovena po ukončení příjmu ţádostí o poskytnutí podpory pro daný rok. Pro podnikatele zabývající se zpracováním zemědělských produktů a dosahující poţadované hranice příjmů ze zpracování zemědělské produkce je určen program Zpracovatel. Půda S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako základního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců se předkládají návrhy dvou programů podpor. V programu Úvěry na nákup půdy je navrhováno poskytování úročených úvěrů přímo PGRLF, a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v reţimu de minimis. V rámci uvedeného programu můţe klient ţádat o sníţení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v reţimu de minimis. Tedy příjemce podpory můţe poţádat o poskytnutí úvěru a zároveň o sníţení jistiny úvěru, a to i opakovaně. V rámci druhého programu na podporu nákupu nestátní zemědělské půdy, Podpora nákupu půdy sníţení jistiny úvěru, je navrhováno poskytování podpory formou peněz určených ke sníţení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy. Program podpory Sociální zemědělství je předkládán jako výstup pracovní skupiny zřízené při MZe, kterou tvoří zástupci nevládních organizací, zemědělských podnikatelů, kteří jiţ dnes zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením, a zástupci MZe, Ministerstva práce a sociálních věcí, PGRLF a akademické obce. Cílem programu je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postiţením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podporu získá zemědělský prvovýrobce, který umoţní znevýhodněným osobám spolupodílet se na běţných (nebo zvlášť vyčleněných) činnostech farmy, má uzavřené pracovní smlouvy s uvedenými osobami a uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních sluţeb či sám je registrovaným poskytovatelem sociálních sluţeb. V rámci programu podpory Zajištění úvěrů se předpokládá, ţe PGRLF bude ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva. Podrobnosti k jednotlivým programům podpor budou uvedeny na stránkách (MZe) Antibyrokratická komise: Změny při prodeji ze dvora i domácí porážce skotu a jelenovitých A ntibyrokratická komise MZe, kde má PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců své zastoupení, informaoval o tom, co se povedlo v průběhu ledna aţ června Mimo jiné se jedá o změny při prodeji ze dvora a domácích poráţkách. Prodej ze dvora maso malých přežvýkavců Ve spolupráci se zástupci SVS a MZe se podařilo připravit materiál s výkladem poţadavků na malou poráţku a jatka na farmách (zveřejněn i na stránkách eagri) zde: 416/ABK_MZe Vyklad_pozadavku_ na_malou_porazku_a_jatka_na_farmac h.pdf Domácí porážky skotu a jelenovitých V současné době jedná ABK se zástupci SVS o moţnosti zrušení povinnosti nahlašování hospodářství pro domácí poráţky, prodlouţení moţného věku zvířete pro domácí poráţku nad 24 měsíců, moţnost řešení nutných poráţek (nemocné anebo zraněné zvíře) následným hlášením, vyřazení jelenovitých z reţimu domácích poráţek skotu do reţimu poráţek ovcí a koz. Dle posledního jednání se zástupci SVS z června 2015 je připravena novela veterinárního zákona, která některé tyto body upravuje a definuje (koncem června měla být postoupena MZe). Věk povinného vyšetřování byl posunut na 48. měsíců (riziko BSE). Zemědělec nemusí být registrovaný jako domácí poráţka. Poráţky musí být hlášené alespoň 3 dny předem z důvodu kontrol ze strany SVS. V případě zraněného zvířete neboli nutné poráţce, lze poráţku provést neprodleně. Poté musí být tato poráţka nahlášena zpětně SVS, a to neprodleně! Co se týče jelenovitých, vše zatím probíhá na SVS ve formě diskuse (riziko následného prodeje masa, falšování masa s masem volně ţijící zvěřiny atd.) (red)

8 Získejte pro své výrobky titul Česká biopotravina 2015! T uzemští výrobci biopotravin mají nejvyšší čas pro přihlášení svých výrobků do 14. ročníku soutěţe Česká biopotravina. Biovýrobky ohodnotí odborná porota na začátku Září Měsíce biopotravin. Soutěţ vyhlašuje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Soutěţ probíhá ve čtyřech kategoriích Biopotraviny ţivočišného původu, Biopotraviny rostlinného původu, Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní. Samostatnou kategorii, včetně hodnocení tvoří soutěţ o nejlepší biovíno. Účast v soutěţi nabízí výrobcům biopotravin jedinečnou příleţitost pro zviditelnění svých výrobků jak mezi obchodníky samotnými, tak pro zpopularizování mezi širokou veřejností, říká Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců. Při hodnocení, ke kterým samozřejmě patří především chuťové a vizuální kriteria, je zohledňován poměr tuzemských surovin pouţitých při výrobě produktu. Hodnotí se však i nápad či inovace. Přihlášky do soutěţe je potřeba doručit na adresu PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců do 6. srpna Hodnocení vzorků vín proběhne 19. srpna v degustačním sále Národního vinařského centra ve Valticích. To nejlepší víno bude součástí hodnocení všech dalších výrobků, které proběhne 2. září v Praze. O celkovém vítězi soutěţe a drţiteli titulu Česká biopotravina 2015, zde rozhodne porota v čele s Pavlem Maurerem. Hodnocení proběhne v přítomnosti zástupců Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Ministerstva zemědělství ČR. Soutěţ Česká biopotravina 2015 se koná za dohledu kontrolní a certifikační organizace KEZ o.p.s. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 2. září 2015 v rámci Biosummitu 2015, slavnostní předání cen pak proběhne při společenském večeru mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie 2015 v Lednici, a to 10. září Partnerem soutěţe je Nurnberg Messe GmbH v zastoupení společnosti PROveletrhy, s. r. o. Jako hlavní cenu výrobce vítězné biopotraviny získá vícedenní inspirační pobyt v Norimberku, který zahrnuje i vstup na mezinárodní veletrh biopotravin BIOFACH 2016, který se koná ve dnech února Vítěz soutěţe má právo uţívat pro vítězný výrobek označení Česká biopotravina, doplněný příslušným letopočtem. Logo s ročníkem 2014 tak mohou spotřebitelé nalézt například na Bio konopném sádle z přeštických prasat z Biobfarmy Sasov, na Černíkovických okurkách Miloše Kurky ze Zahrady Černíkovice a Bio cukrovém hrášku z Horňácké farmy v Hrubé Vrbce. Nejlepším biovínem se v loňském roce stalo Rulandské šedé, oranţové víno, výběr z hroznů 2013, společnosti Víno Marcinčák. Soutěţ je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Klanici. Mediálními partnery jsou: Deník, časopis Zboţí&Prodej, magazín o maloobchodu Retail Info Plus a československý dvouměsíčník BIO&LIFE, internetové informační portály Bioinfo.cz, Nazeleno.cz a Biospotrebitel.cz. (syh)

9 Polní dny ekologického zemědělství v plném proudu a plné zajímavých informací P olní dny ekologického zemědělství se letos konaly v Uhříněvsi u Prahy a v Bozeticích na Královéhradecku. Poslední červnový den se konaly komentované přehlídky polních plodin pěstovaných v reţimu ekologického zemědělství v Uhříněvsi.. Odborníci nabídli kvalitativní srovnání tradičních odrůd pšenic a ječmenů, ale i odrůd speciálně šlechtěných pro podmínky ekologické produkce. Přítomní se dozvěděli, jak prospívají, jaké dávají výnosy, i jak vybírat vhodné odrůdy pro ekologické pěstování. Druhá část programu ukázala, jak je moţné ovlivňovat výnosy při ekologickém pěstování brambor a jak při tom chránit půdu před erozí. O přehlídku ozimých pšenic a informace o výsledcích z prvního roku ověřování (projekt BIONET) se postaral ing. Zdeněk Stehno, CSc. Následovala přehlídka pluchatých pšenic a jarních pše-

10 nic a ječmenů zařazených do ověřování odrůd v rámci SDO pro EZ. Informace prezentovala prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze. Doporučování odrůd pro ekologické zemědělství Seznam doporučených odrůd (SDO), který kaţdoročně vydává ÚKZÚZ, poskytuje pěstitelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech, vhodnosti do pěstebních podmínek České republiky a usnadňuje orientaci v nabídce sortimentu na trhu. Protoţe se šlechtitelé v ČR nezabývají šlechtěním odrůd pro ekologické zemědělství (EZ), jsou osiva pro EZ mnoţena z registrovaných odrůd, dostupných na trhu, jejichţ vlastnosti však v podmínkách EZ nebyly aţ dosud ověřovány. Doporučování vhodných odrůd obilnin pro ekologickou produkci proto v roce 2014 zahájil projekt ČTPEZ nazvaný BIONET CZ. Od roku 2015 jsou odrůdové zkoušky registrovaných odrůd polních plodin v podmínkách ekologického zemědělství podporovány z národních dotací. Cílem doporučování je získat informace o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin v podmínkách ekologického zemědělství a následně je zprostředkovat pěstitelům. Garantem ověřování je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Odrůdy pšenice špaldy vhodné pro ekologickou produkci představil ing. Petr Trávníček, PRO-BIO s.r.o. Na moţnosti ovlivnění výnosu hlíz brambor v EZ (ošetření sadby, aplikace půdních a stimulačních přípravků během vegetace) a půdoochranné technologie při pěstování brambor se zaměřil ing. Petr Dvořák, Ph.D z České zemědělské univerzity. Bozetice Na polní den ekologického zemědělství přijely do Bozetic vědci z Prahy i z Vídně. Ve středu 8. července se na ekofarmě Ondřeje Podstavka sešli odborníci, kteří se specializují na ekologické zemědělství, meziplodiny, minoritní odrůdy obilnin i likvidaci plevele. O výklad výzkumníků z Rakouska, Vý-

11 zkumného ústavu pícninářského a Mendelovy univerzity se zajímali jak ekozemědělci, tak stálí návštěvníci farmy, studenti i pedagogové. V polních podmínkách mohli tu lidé vidět široké spektrum meziplodin a starých obilných odrůd jako je jednozrnka či špalda. Lidé si prohlédli porosty vojtěšky, svazenky a lničky, jejichţ pěstování má pozitivní účinky na kvalitu půdy. Přednášková část zahrnovala informace také o plevelech i o tom, jaké odrůdy obilovin je vhodné pěstovat v ekologickém zemědělství. Rakouský vědec Peter Meindl z rakouského výzkumného ústavu FiBL představil projekt faremního výzkumu BIONET, ve kterém si rakouští sedláci zkouší různé druhy plodin přímo na svých farmách. Své zkušenosti si pak mezi sebou navzájem sdílejí a mají pak při pěstování lepší výsledky. Projekt, který zvyšuje odborné znalosti sedláků i zlepšuje tak jejich konkurenceschopnost, se rozjíţdí i v České republice. Velký význam v ekologickém zemědělství mají meziplodiny, které se pěstují v mezidobí mezi pěstováním trţních plodin. Ty představil Karel Vejraţka z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku. Přímo na pozemcích u ramene Orlice tak přítomní mohli vidět třeba ţito trsnaté, lesknici kanárskou, svazenku vratičolistou, katrán habešský, lničku setou, svazenku shloučenou, jetel alexandrijský, světlici barvířskou nebo hrachor setý. A samozřejmě došlo i na výměnu zkušeností, probraly se výhody a nevýhody jednotlivých druhů i zkušenosti pěstitele Ondřeje Podstavka. Některé meziplodiny zlepšují kvalitu půdy, některé zabraňují růstu plevelů, jiné brání dobře erozi, říká Karel Vejraţka, který se na pěstování těchto plodin specializuje. Pěstování obilovin v ekologickém reţimu je pro zemědělce stále zajímavější, má ale svá specifika. Techniky, kterými musíte nahradit chemické postřiky, nejsou v konvenčním zemědělství běţné a zemědělci se je často musí učit pouţívat, říká Kateřina Čapounová z České technologické platformy pro ekologické zemědělství, která p o lní d n y společně s VÚPT v Bozeticích organizovala. Polní dny ekologického zemědělství se konají na různých místech v České republice. Ten v Bozeticích, se zaměřil na propojení výzkumu a praxe, přímo v podmínkách ekologické farmy, nikoliv na pokusných políčcích obhospodařovanými vědci. Farmář Ondřej Podstavek je členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který české ekologické zemědělce sdruţuje a jedním z jeho cílů je právě přenos know-how mezi nimi. Malonty V úterý si nenechte ujít polní den zaměřený na ukázky pluchatých pšenic vhodných pro ekologické zemědělství, který se koná v Malontech. V rámci komentovaných prohlídek budete moci shlédnout porosty jednozrnky, dvouzrnky a špaldy, vyslechnout si přednášku o přednostech a riziku při jejich pěstování a jejich moţnosti uplatnění na trhu. Součástí programu je představení výzkumného projektu Ekošlecht a exkurze na ekologickou farmu Bemagro. Přehled odrůd zařazených do ověřování Charakteristika hodnocených odrůd informace z hodnocení v konvenčních podmínkách Bohemia - Selgen, a.s. poloraná pekařská jakost A registrována v roce 2007 vysoká HTS, vysoká hmotnost zrna v klasu, vysoký výnos zrna, výborná mrazuvzdornost Sultan - Selgen, a.s. poloraná pekařská jakost A vysoký obsah bílkovin, vynikající úroveň objemové hmotnosti a vysoký obsah lepku registrována v roce 2008 střední délka rostlin s průměrnou odolností k poléhání velmi dobrá odolnost k padlí travnímu a braničnatce v klasu Diadem - Selgen, a.s. poloraná pekařská jakost A registrována v roce 2012 vysoká mrazuvzdornost, bezproblémové přezimování vysoká odolnost ke rzi plevové, střední odolnost k padlí travnímu a rzi pšeničné Penalta - Selgen, a.s. poloraná pekařská jakost C právně chráněná od roku 2010 vysoký výnos zrna ve všech oblastech vyniká vysokou odolností k padlí travnímu, vyšší odolností ke komplexu listových chorob a chorobám klasů braničnatce a fusáriu střední odolnost k poléhání vyšší zimuvzdornost Scaro - Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko vyšlechtěna pro podmínky EZ pekařská jakost E (švýcarská Top třída) vysoký obsah bílkovin, lepku a vysoké číslo poklesu silný a pevný lepek a z tohoto důvodu je doporučována pro velkoobjemové zpracování v pekařské výrobě mimořádně dobrý zdravotní stav zejména vysoká odolnost vůči klasovým septoriózám a fusariózám velmi dobrá odolnost také ke rzím Ekolog - Edelhof, Rakousko vyšlechtěna pro podmínky EZ středně raná aţ raná pekařská jakost E (BQ 6) velké zrno (HTS) vysoká výmelnost mouky odolnost k zakrslé sněti pšeničné Odrůdy zařazené do odrůdových zkoušek (SDO) podrobnější informace k těmto odrůdám bylo také v rámci přehlídek moţné získat Ječmen jarní Grace Bor s.r.o. Azit Limagrain Central Europe Cereals s.r.o. Heris - Limagrain Central Europe Cereals s.r.o. Wiebke Saaten Union CZ s.r.o. Solist Selgen a.s. Pšenice jarní Quintus Bor s.r.o. SW Kadrilj Oseva Uni, a.s. Astrid - Selgen a.s. Anabel - Selgen a.s. IZZY - Selgen a.s. Dafne - Selgen a.s. KWS Scirocco Soufflet Agro a (syh)

12 Bioakademie 2015 ve znamení novinek pro české zemědělství J iţní Morava bude opět hostit 15. ročník mezinárodní konference ekologického zemědělství. Bioakademie 2015 se uskuteční ve dnech září 2015 v Lednici. Nabídne mimo jiné důleţitá témata, mezi něţ patří nové dotační podpory a jejich role v systému ekologického zemědělství, sociální zemědělství nebo vývoj na trhu s biopotravinami v České republice. Účastníci konference se vydají za novými impulzy i do zahraničí. Bioakademie 2015 počítá s exkurzí, a to do Maďarska. Vývoj ekologického zemědělství v ČR, podobně jako v ostatních zemích Evropské unie, je významně ovlivňován zemědělskou politikou, zejména stabilizací podpor v rámci Programů rozvoje venkova. Nový Program rozvoje venkova vstupuje v platnost právě letos a bude platit aţ do roku Je tedy nutné umět včas a správně vyuţít moţností, které nabízí, pro zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského ekologického zemědělství, říká Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který konferenci pořádá. Konference přinese konkrétní odpovědi na otázky, které v současné době zemědělci v oblasti nastavení podpor řeší. V návaznosti na téma subvencí se otevírá další téma, které je pro české zemědělství novinkou, a tím je sociální zemědělství. V západní Evropě sociální funkce zemědělské činnosti je vyuţívána jiţ několik desetiletí, u nás se jím zabývá několik subjektů aţ v posledních letech. Sociální zemědělství je definováno jako propojení sociální a zemědělské sféry v rámci zemědělských činností, které vedle produkční funkce přináší pozitivní externality v podobě podpory znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace a terapie, vzdělávání a odborné přípravy či začlenění na trh práce. Právě oblast integrovaného zaměstnávání, které bylo ještě donedávna v zemědělství limitováno, získává v zemědělském i sociálním sektoru největší ohlas. Předpokládá se, ţe lze v následujících letech očekávat dynamický růst sociálního zemědělství, doplňuje za organizátory Kateřina Nesrstová. V odborné části bude věnována pozornost také hodnocení kvality potravin i problematice ochrany rostlin. Součástí programu je rovněţ společenský večer spojený s vyhlášením výsledků soutěţí: Česká biopotravina 2015, Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO 2015 a Nejoblíbenější bioprodejna Ekologické zemědělství zaznamenává v České republice, podobně jako ve světě a Evropě, významný rozvoj. Patříme mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v EZ ( ha) a mezi deset zemí světa s nejvyšším podílem ploch v EZ na celkové zemědělské půdě. Počet výrobců i distributorů biopotravin kaţdoročně stoupá. Bioakademie 2015 se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

13 Program BIOAKADEMIE Registrace hodin, Hotel Lednice Nové dotační podpory hodin Odborná část hodin Vývoj a současný stav EZ a trhu s biopotravinami v ČR Ing. Andrea Hrabalová - externí konzultantka ÚZEI Podobně jako ve světě a Evropě i v ČR zaznamenává ekologické zemědělství významný rozvoj. Česká republika patří mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v EZ a mezi deset zemí světa s nejvyšším podílem ploch v EZ na celkové zemědělské půdě. Počet výrobců i distributorů biopotravin kaţdoročně stoupá. Ještě dynamičtěji roste oblast distribuce a třetím rokem zaznamenáváme také oţivení zájmu o biopotraviny mezi spotřebiteli. V České republice vzrostl trh s biopotravinami téměř čtyřnásobně. Vývoj ekologického zemědělství v ČR (podobně jako v ostatních zemích EU) je významně ovlivňován zemědělskou politikou, zejména stabilizací podpor v rámci tzv. Programů rozvoje venkova, přičemţ nový PRV ( ) vstupuje v platnost právě letos. Sociální zemědělství v ČR Ing. Jan Moudrý, Ph.D. - Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra rostlinné výroby a agroekologie, Mgr. Tomáš Chovanec - MAS Lužnice a Cp- KP jižní Čechy, Mgr. Eliška Hudcová - AREA viva Sociální zemědělství se v západní Evropě objevuje jiţ několik desetiletí, v České republice se s ním však seznamujeme teprve v posledních letech. K přesnému vymezení problematiky sociálního zemědělství dochází v ČR aţ v současné době. Sociální zemědělství získalo podporu ministerstva zemědělství, kde v roce 2014 vznikla komise zabývající se touto problematikou. Nově existuje moţnost podpor investičních a provozních, finančních a lze ţádat o úvěry v rámci Programu sociální zemědělství na vybudování provozů sociálního zemědělství v rámci farem v oblasti zaměstnávání. Předpokládá se otevírání dalších moţností pro jeho přímou podporu. Strategie hodnocení kvality a autenticity potravin Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., doc. Dr. Ing. Věra Schulzová - Ústav analýzy potravin a výživy; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze V ekologicky pěstovaných plodinách je moţno očekávat nízké případně nedetekovatelné obsahy látek pocházejících z chemizace zemědělství, jako jsou rezidua pesticidů. Někdy se upozorňuje na riziko zvýšeného obsahu rostlinných toxinů či kontaminace mykotoxiny, toto však nebylo jednoznačně prokázáno. Moderní vybavení laboratoří a sofistikované analytické metody umoţňují sledování reziduí nepovolených látek na velmi nízkých hladinách. Pro tyto účely jsou vyvíjeny a aplikovány multidetekční metody, které umoţňují identifikaci a kvantifikaci aţ stovek látek v rámci jedné analýzy. Pozornost výzkumu je také soustředěna na studium biologicky aktivních látek s pozitivním účinkem na zdraví konzumenta a vlivu podmínek zpracování a skladování na jejich hladiny. V praxi jsou zaváděny šetrné postupy zpracování potravin, zachovávající v co nejvyšší míře nutriční hodnotu výchozí suroviny. Vývoj systému ochrany jádrovin v režimu EZ Ing. Václav Psota, Ph.D. - BiocontLaboratory Jádroviny jsou v České republice nejpěstovanější ovocné dřeviny (dominují jabloně). Z pohledu nároků na ochranu proti chorobám a škůdcům patří mezi nejnáročnější plodiny. Absence technologií, dostupných přípravků a znalostí byly limitujícími faktory při rozvoji ekologického pěstování jabloní v České republice. Introdukce dravého roztoče Typhlodromuspyribyla na začátku 90. let minulého století jednou z prvních metod vhodných pro ekologické ovocnářství. Následovala registrace biologického insekticidu na bází bakterie Bacillusthuringiensis. Avšak k zásadnímu úsilí firem a výzkumných organizací v oblasti vývoje komplexní technologie ochrany jádrovin v reţimu EZ dochází aţ mnohem později. Vzniká občanské sdruţení Biosad, které sdruţuje pěstitele ovoce, firmy a výzkumníky. V rámci sdruţení začíná fungovat poradenský servis pro ekologické, ale také integrované ovocnáře. Od roku 2012 jsou v řešení tři výzkumné projekty (NAZV QJ a QJ a TAČR TA ), které mají jako jeden z cílů vývoj metod ochrany ovocných dřevin v reţimu EZ. Stále u nás zaostává znalost pouţití dostupných přípravků a technologií. Lze očekávat, ţe v případě zájmu ovocnářů, firem a výzkumných organizací se dostane systém ochrany jádrovin v EZ na stejnou úroveň jako v zahraničí během několika let. Výsledky testování prostředků ochrany a výživy polních plodin v EZ Ing. Martin Bagar, Ph.D. - BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Produkce v ekologickém pěstování na orné půdě se v České republice v současné době zaměřuje na extenzivní způsoby pěstování. A to i v úrodných oblastech, kde intenzifikační vstupy mají své opodstatnění. Z části leţí příčiny v nedostatku zkušeností s metodami ochrany a výţivy. Z toho důvodu jsme provedli řadu hodnocení nových produktů, abychom získali informace o moţnosti jejich vyuţití v praxi. V současné době je k dispozici řada metod a produktů na přírodní bázi, které lze vyuţít ke zlepšení pěstitelských výsledků. Cílem našich pokusů je získat zkušenosti s těmito metodami a nabídnout je pěstitelům. Společenský večer od 18 hodin Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží: Česká biopotravina 2015 Nejlepší sedlák Svazu PRO- BIO 2015 Nejoblíbenější bioprodejna Odborná zahraniční exkurze od 6.30 Je připravena trasa, která představí pěstování na orné půdě a ve vinohradech. (Maďarsko) (syh)

14 Vychází kniha Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství Druhé vydání příručky Základy ekologického zemědělství v tištěné podobě do rozebrání A ktualizované vydání publikace Základy ekologického zemědělství je metodickou pomůckou, která nabízí rychlý vhled do systému ekologického zemědělství. Praktický průvodce všem začínajícím ekologickým zemědělcům, stejně jako vhodný výukový materiál pro pedagogy i zemědělské poradce. V příručce najdete stručný a přehledný popis základních principů, předpisů a zákonů EZ, informace o kontrolách a přehled hlavních rozdílů vůči konvenčnímu zemědělství. Nástin vývoje ekologického zemědělství v České republice, jeho přínosy k půdní úrodnosti, ochraně krajiny a biodiverzitě či vztah EZ ke GMO je doplněný praktickými poznámkami zkušených autorů a nabízí tak čtenáři srozumitelný a rychlý vhled do problematiky. Přehlednou formou jsou zde popsány základní rozdíly v rostlinné a ţivočišné produkci, nechybí ani popisná kapitola o ekologickém chovu včel a akvakultuře. Stručné texty jsou doplněny fotografiemi a odkazy na další informační zdroje. P řestoţe poptávka po ekologické rostlinné produkci stoupá, chybí v České republice ekozemědělskému sektoru stále podpůrné nástroje a sluţby, běţné v konvenčním zemědělství. Nedostatek praktických informací o výběru odrůd, získávání osiva, ochraně rostlin nebo jejich agrotechnice se tak nepřímo odráţí i v pomalém rozvoji ekologické rostlinné produkce. Přínosem je proto kniha Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství, která právě vychází. Kniha autorského kolektivu vědců, kteří se u nás problematikou ekologického zemědělství dlouhodobě zabývají, nabízí zemědělcům, poradcům, pedagogům a studentům praktické informace jak o pěstování běţných kulturních plodin, tak zkušenosti s minoritními plodinami, o něţ je v systému ekologického zemědělství stále větší zájem. V deseti kapitolách jsou prezentovány výsledky srovnání produkčních a kvalitativních ukazatelů vybraných odrůd pšenice seté, ţita setého, trsnatého a triticale, pluchatých pšenic jednozrnky, dvouzrnky a špaldy, ovsa setého a nahého, pohanky obecné, brambor, cukrové a krmné řepy, hrachu setého, máku setého a vybraných meziplodin s odkazem na vhodnost pěstování v ekologickém zemědělství. Součástí kaţdé kapitoly jsou obecná doporučení pro pěstování dané plodiny, doplněná o poznatky získané experimentální prací autorů, jako jsou praktická opatření pro sniţování výskytu chorob a škůdců, likvidace plevelů či nutriční sloţení vybraných plodin. Souhrn publikovaných informací je praktickým rozšířením perspektiv a produktivity pěstování rostlin na orné půdě v systému ekologického zemědělství a nepřímo přispívá i ke zvýšení nabídky biopotravin českého původu na našem trhu. Autorský kolektiv sloţený napříč výzkumnými i univerzitními institucemi i rozsah zkoumaných dat je současně důkazem, ţe se pozice ekologického zemědělství v české zemědělské vědě postupně upevňuje. Na knize spolupracovali Doc. Ing. P. Konvalina, Ph.D, prof. Ing. J. Moudrý, CSc., Ing. Z. Štěrba, Ph.D. (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), prof. Ing. I. Capouchová, CSc., Doc. Ing P. Kuchtová Ph. D, prof. Ing. K. Hamouz,CSc., Ing. P. Dvořák, Ph.D., Ing. D. Bečka, Ph.D. Ing. L. Bečková, Ph.D., Ing. H. Honsová, Ph.D., Ing. J. Tomášek, Ph.D., Ing. J. Urban, Ph.D.(Česká zemědělská univerzita v Praze), Ing. J. Haberle, CSc., Ing. D. Janovská, Ph.D., Ing. M. Hýbl, Ph.D, Ing. M. Káš, (VÚRV v.v.i.), Ing. M. Hájková (DURST VJV s.r.o.), a Ing. Z. Stehno, CSc. koordinátor sítě BIONET. Publikaci Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství, Petr Konvalina (Ed.) vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích z finančních prostředků RVO Jihočeské univerzity. Více informací o dostupnosti tištěné publikace na u: Pro zájemce v elektronické podobě ke staţení zde: 94_cs_2014-ez-kniha.pdf Autory příručky jsou Jan Dvorský a Jiří Urban. Vydal ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Příručka v tištěné formě je aţ do rozebrání zásob dostupná zdarma a je moţné si o ni napsat na adresu: ÚKZÚZ Brno, Hroznová 2, Oddělení ekologického zemědělství.

15 Pro milovníky sýrů, soutěží: Festival SÝR 2015 se blíží a opět nebude chybět oblíbená sýrová tržnice V e dnech 19. a 20. září proběhne v historickém centru Mikulova jiţ třetí ročník úspěšného Festivalu tradičních sýrů Čech, Moravy a Slovenska a Národní sýrařské soutěţe malých a regionálních výrobců sýrů. I letos akce proběhne pod záštitou ministra zeměd ělství Ing. Mariana J urečky a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky. Jak uvedl pořadatel festivalu Martin Hrabec z partnerského sdruţení Institut pro trénink pohostinnosti, sýrová trţnice na mikulovském náměstí by měla letos nabídnout kravské, kozí i ovčí sýry zhruba od dvacítky malých sýrařů z Čech, Moravy a Slovenska, a kromě toho i tradiční uzeniny z vepřů plemene Mangalica, biomošty a další místní dobroty a samozřejmě skvělé mikulovské pivo Mamut. Součástí trţnice bude opět vinařská zóna, tentokrát plně v reţii sdruţení Degustarium, dětský program rozšířený letos o sýrařské dílničky a pečení chleba v hliněné peci, zpívající stloukačky másla a o dobrou náladu se v sobotu postará i cimbálová muzika. V sobotu dopoledne proběhne Národní soutěţ malých sýrařů Čech, Moravy a Slovenska, řízená Svazem faremních zpracovatelů a VOŠ potravinářskou a SPŠ mlékárenskou v Kroměříţi. Přihlášené vzorky sýrů bude hodnotit komise sloţená z odborníků z oblasti mlékárenství, sýrařství i gastronomie, a festival znovu doplní i tematické přednášky. Aktuální informace o festivalu i soutěţi se budou postupně objevovat na webové stránce akce a najdete je i na Facebooku. Kritéria pro účast v soutěži Soutěţe se mohou zúčastnit tyto skupiny výrobců: Členové Svazu faremních zpracovatelů (SFZ) Malé mlékárny (do 5 zaměstnanců), zpracovávající nakupované mléko z nejbliţšího regionu Zemědělci producenti mléka, kteří ho v rámci svého podniku zpracovávají a nabízí výrobky spotřebitelům i do trţní sítě (i nečlenové SFZ) Chovatelé dojených zvířat, kteří vyrábí sýry pouze pro svou potřebu, chtějí znát kvalitu svých produktů a nebojí se srovnání s profesionály Výrobky budou anonymně hodnoceny o d b o r n o u p o ro to u s estaveno u z odborníků v oblasti výroby sýrů z České a Slovenské republiky a doplněnou odborníky z gastronomie. Soutěžní kategorie: 100% kozí sýry 100% ovčí sýry 100% kravské sýry (nebudou přijímány výrobky ze směsí více druhů mléka) V kaţdé kategorii se soutěţí v podkategoriích: Přírodní nezrající sýry včetně tvarohu Přírodní zrající sýry (měkké aţ extratvrdé) Sýrové speciality (pařené sýry, nakládané sýry, pomazánky a podobně) Porota si vyhrazuje právo přesunout výrobek z podkategorie, deklarované přihlašovatelem, do podkategorie, která podle mínění poroty lépe vystihuje charakter výrobku. Vyhrazuje si právo na základě základního senzorického hodnocení vyřadit výrobek ze soutěţe. Počet vzorků od jednoho soutěţícího není omezen, mnoţství kaţdého vzorku je stanoveno na 300 g. (Pokud je výrobek dodáván ve spotřebitelském balení, blíţícím se této hmotnosti, lze připustit i méně.) Vzorek musí být dodán v době od 8 do 9 hodin na určené místo v Mikulově, které bude přihlášeným výrobcům předem upřesněno. Výrobky, které jsou uváděny na trh jako balené, musí být pro účely anonymity soutěţe dodány bez etikety a označení výrobce (případně s etiketou se znečitelněnými údaji). Se vzorky je nutno dodat popis výrobku a jeho charakteristiku (viz přihláška vzorku) s přihlédnutím k zachování obchodního tajemství. Přihlášky zasílejte mailem na: farma. h vo entrum.cz a nejpozději do Po zpracování přihlášek Vám budou zaslány podrobnosti k celé akci. Kriteria pro prodejní účast na Sýrové trţnici v historickém centru Mikulova. Provozní doba tržnice sobota :00 18:00 neděle :00 14:00 Pro účastníky soutěţe (pouze registrované či schválené mlékárny!), kteří mají zájem o prodej vlastních sýrů v atraktivním prostředí historického trhu v centru Mikulova, budou připraveny prodejní stánky. Poplatek za prodejní místo činí Kč 500,- Kč. Po dohodě s pořadatelem je moţné pouţít vlastní stánek, pokud jej prodejce preferuje. Na sýrové trţnici je povoleno prodávat pouze vlastní produkty! Z organizačních důvodů, (kvůli zajištění obsazenosti všech stánků všemi přihlášenými) bude předem přihlášeným účastníkům zaslána proforma faktura na zálohu ve výši Kč 2 000,-, splatná na účet pořadatele, která bude vratná hotově v neděli ve 13:00 hodin současně s úhradou poplatku 500,- Kč za prodejní místo. Kontakt na moţnosti ubytování bude zájemcům zaslán po přihlášení. Zájem o prodej na trţnici prosím zasílejte na mail nejpozději do (red)

16 Zavedou se přísnější evropské limity pro rezidua v biopotravinách? Česká republika je již má D o Evropského parlamentu přichází ke schválení kontroverzní nařízení o ekologickém zemědělství. Zpřísní se evropské limity pro rezidua v biopotravinách nebo zůstanou na úrovni běţných potravin? V České republice jiţ dnes biopotraviny s obsahem reziduí nad 0,01 mg/kg nesmí být certifikovány jako bio. Evropská komise je pro zavedení limitů, Rada ministrů nesouhlasí. O finální podobě nařízení rozhodne aţ trialog mezi Evropskou komisí, Radou a Parlamentem. Na jaře roku 2014 zveřejnila Evropská komise návrh nového nařízení pro ekologické zemědělství. Jednou z řady změn, které reagují na významný rozvoj ekologického zemědělství ve světě a více reflektují očekávání spotřebitelů, je zavedení přísnějšího limitu pro rezidua pesticidů v biopotravinách. Ten by na jednu stranu umoţnil spotřebitelům lepší transparentnost, na druhou stranu by kladl na ekozemědělce zodpovědnost i za jím nezaviněnou kontaminaci. Rada ministrů EU dne ve svém stanovisku toto zpřísnění odmítla. Návrh nařízení je nyní připraven do Evropského parlamentu. V platnost by měl vejít v roce Budou mít biopotraviny přísnější limit pro obsah reziduí pesticidů? Stávající evropský předpis je koncipován tak, aby umoţňoval rozvoj ekologické produkce a zároveň zohledňoval dílčí specifika členských států. Zvyšující se nároky spotřebitelů však v posledních letech otevírají diskuzi nad dostatečností těchto předpisů. Podle výzkumů veřejného mínění se ukazuje, ţe spotřebitelé očekávají přísnější definování kvality i větší čitelnost kontroly. Takovým příkladem je výskyt reziduí pesticidů v biopotravinách. V současné době platí v EU pro biopotraviny stejné hygienické hodnoty maximálních reziduálních limitů (MRL) jako pro konvenční potraviny a jejich výskyt není stávajícím nařízením Rady explicitně zakázán. Předpokládaná nepřítomnost reziduí pesticidů vychází ze zákazu jejich aplikace při pěstování, v chovu a při výrobě biopotravin. Jak se z analýz ukazuje, při současném všeobecném zamoření prostředí se náhodným kontaminacím ale lze jen těţko vyhnout. I přesto, ţe jsou nálezy reziduí v biopotravinách (pokud se nejedná o záměrnou kontaminaci ze strany zemědělce nebo výrobce) hluboko pod povoleným limitem (MRL) pro konvenční potraviny, přijímá je veřejnost s nedůvěrou. Z těchto důvodů Evropská komise ve svém přeloţeném návrhu nařízení stanovila limit 0,01 MRL pro rezidua pesticidů v biopotravinách. Ty, ve kterých by byla nalezena rezidua nad tento limit, by v budoucnu nebylo moţné certifikovat jako bio. Bouřlivé diskuze nad přísnějšími limity Návrh decertifikačního limitu kritizovala řada nevládních organizací v čele s IFOAM, které upozorňují na nerespektování zásady znečištění platí znečišťovatel, a na absenci opatření, která by ekozemědělce chránila před nezaviněnou kontaminací. Znečištění zemědělskými chemikáliemi v prostředí stále

17 stoupá. Nelze trestat poctivého ekozemědělce za kontaminovanou produkci tím, ţe se mu odebere automaticky certifikace, bez prokázání viny, ţe pesticidy pouţil on. říká Marco Schlüter z IFOAM EU. Upozorňuje, ţe nové nařízení stanovením limitu ve finální biopotravině zcela nahrazuje procesní přístup (pesticidy se v EZ nepouţívají) za přístup orientovaný pouze na finální produkt (pesticidy nesmí v biopotravinách být), coţ by mohlo vést pouze ke kontrole finální biopotraviny a důraz na proces by byl potlačen. Postoj ČR k výskytu reziduí v bioprodukci Na důsledném dodrţování kontroly celého procesu trvá i Česká republika. Orientace pouze na kontrolu biopotravin je zavádějící. Nepřítomnost reziduí ve finálním výrobku v ţádném případě ještě nezaručuje nezávadný ekozemědělský postup ani nevylučuje pouţití nepovolených látek. Zúţení kontroly na pouhé sledování reziduí v potravině by mohlo v konečném důsledku vést ke spekulacím. vysvětluje Ing. Jiří Urban z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), který provádí úřední kontroly ekologického zemědělství. Evropská unie by se měla Započítávání odchylek výměry Ze strany SZIF u bloků s odchylkou výměry ve prospěch ţadatele je aplikován přístup označující tyto plochy za obhospodařovanou nedeklarovanou půdu, i kdyţ je součástí půdního bloku (H9). Místo plusové výměry s moţností pouţít ji vůči mínusové výměře na jiném bloku se stejným titulem, se tak vyhodnocují tyto plochy jako porušení předpisů. SZIF tedy nevyuţívá všech moţností, jak zvyšovat konkurenceschopnost českých zemědělců, kdyţ postupuje vůči nim přísněji neţ by dle EU legislativy musel. více soustředit na zlepšování detekce a prokazování nelegálních aplikací pesticidů v procesu kontroly zemědělských postupů v ekologickém zemědělství. A současně rozvíjet právní a ekonomické nástroje, které by ekozemědělci kompenzovaly ztrátu a umoţňovaly vymahatelnost škod v případě, ţe on kontaminaci pesticidy nezpůsobil, doplňuje Ing. Jiří Urban z ÚKZÚZ. Z důvodů zvýšení transparentnosti Česká republika jiţ v roce 2014 zpřesnila pokyny pro odběr vzorků a definovala maximální hraniční limit 0,01 mg/kg pro obsah nalezených reziduí nepovolených látek v biopotravinách, při jehoţ překročení je uţ není moţné obchodovat jako bio. S obdobnými limity se pracuje i při prokazování nelegálního pouţívání pesticidů v rámci zemědělských postupů. Těmito pravidly se při kontrole ekologického zemědělství dnes řídí jak kontrolní organizace ekologického zemědělství, tak ÚKZÚZ. Rada ministrů ve svém vyjádření k evropskému nařízení podpořila zrušení decertifikačního limitu, ale současně aţ do roku 2020 ponechává členským státům moţnost jejich stanovení na národní úrovni. Přísnější limity pro rezidua v biopotravinách mají nyní vedle České republiky například Belgie nebo Itálie. Evropa se vyjádřila k TTIP Evropský Parlament vydal usnesení, které obsahuje doporučení adresované Evropské Komisi k vyjednávání s americkou stranou o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Přestoţe Evropský Parlament (EP) do výsledné podoby smlouvy přímo nepromlouvá, bude jí muset pravděpodobně ratifikovat. V usnesení je zmíněna i moţnost, ţe EP smlouvu nepodpoří, nebudou-li některé jeho doporučení zohledněny, mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin nebo vývozu hovězího. Zavedení těchto limitů dává jasný signál nejen českým spotřebitelům, co mohou či nemohou v českých biopotravinách najít. V případě, ţe nařízení bude schváleno bez poţadavků na limity, můţe naše produkce v budoucnu patřit mezi vyhledávané komodity. Většina českých i zahraničních výrobců a obchodníků uţ dnes totiţ preferuje biosuroviny bez reziduí, říká Kateřina Nesrstová ze Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Uţ nyní je na evropském trhu dostupná celá řada biopotravin se standardy vyššími, neţ poţaduje Evropská unie. Jedná se o výrobky certifikované dle přísnějších soukromých norem a poznáte je podle privátních značek. Takovými příklady jsou například Demeter (pro biodynamické zemědělství), Bioland, Natur Land nebo Bio Austria. Tyto značky však nemohou být v gesci státu, ale jedná se o privátní značení, jejichţ kvalitu garantují zpravidla nevládní organizace. České biopotraviny patří dlouhodobě mezi produkty s velmi nízkým mnoţstvím reziduálních nálezů. Většina zachycených vzorků biopotravin s nálezy reziduí pochází ze zahraničí. Kateřina Čapounová Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství Vývoj trhu s bio v Evropě V roce 2013 dosáhl celosvětový trh biopotravin 72 mld. dolarů (resp. 56 mld. EUR). Obrat se více neţ zčtyřnásobil od roku 1999, kdy dosahoval 15,2 mld. dolarů (14 mld. EUR). Evropská Unie s 22,2 mld. EUR tvoří zhruba 40 % z celkového trhu s biopotravinami. Díky ekonomické krizi se růst trhu kolem roku 2009 zastavil, avšak od roku 2011 jiţ růst opět pokračuje. Trh v Evropě vzrostl meziročně o 7%. Nejvíce rostly severské země (Finsko +24%. Norsko +17%, Nizozemí +14%). (red)

18 Ekologické zemědělství je pro ně nejen společným oborem, ale i koníčkem V ýuka a výzkumné projekty, ale i láska k zemědělství spojuje otce a syna. Jan Moudrý se stejně jako jeho syn Jan zabývá ekologickým zemědělstvím. Jejich práce na Katedře agroekosystémů na Jihočeské univerzitě se jim stala i koníčkem. Jak jste se dostali ke svým oborům? Otec: Můj otec byl sedlák. Já jsem sice chtěl studovat přírodovědu, ale nemohl jsem. Musel jsem jít povinně do zemědělského učiliště v Dačicích. Odtud jsem se později dostal na střední zemědělskou školu v Jindřichově Hradci, kde jsem si mohl udělat maturitu. A odtud jsem pak mohl jít sem do Budějovic, tehdy uţ tady byla zemědělská fakulta, která patřila pod praţskou Vysokou školu zemědělskou. Vedle zemědělství jsem vystudoval i pedagogiku. Několik mých vzorů z řad pedagogů mě motivovalo k přání stát se také učitelem. Byl jsem ale v roce 1968 příliš aktivní ve studentském hnutí, takţe jsem učit nesměl. Pracoval jsem ale jako agronom na školním statku zemědělské školy, kterou jsem sám dříve studoval a v ní jsem se postupně k učení dostal. Během práce na statku i střední škole jsem vedl řadu polních pokusů i jinak úzce spolupracov a l s v ý z k u m n ý m i ú s t a v y i budějovickou zemědělskou fakultou. V roce 1987 jsem začal pracovat na katedře rostlinné výroby a uţ jsem ve vysokém školství zůstal. Syn: Já jsem o generaci posunutý. Můj otec byl zemědělec a zároveň i pedagog. Mě původně učitelství nelákalo. Nejprve jsem chtěl být krmičem zvířat v zoologické zahradě, později na základní škole jsem svůj sen povýšil na ředitele zoologické zahrady. Školu jsem si později volil právě podle toho, aby tam nějaká zvířata čipříroda byly. Dostal jsem se na střední zemědělskou školu na obor pěstitel, chovatel. Byla to stejná zemědělská škola, na které učil i můj táta. Cizokrajná zvířata mi nakonec zůstala pouze jako koníček, začal jsem se věnovat zemědělství jako takovému. Ale se zaměřením naekologii a vliv zemědělství na přírodní prostředí. V Budějovicích jsem pak vystudoval vysokou školu, později jsem tady Jan Moudrý starší absolvoval i doktorské studium a uţ jsem zde zůstal. Přál jste si, aby se váš syn věnoval zemědělství? A jak se stalo, že jste oba skončili na stejné katedře? Otec: Rozhodně jsem ho nenutil. Ale je pravda, ţe jsem se ho snaţil postrkovat, aby se blíţil ke svému snu. Kdyţ třeba donesl špatnou známku, tak jsem mu řekl, ţe takhle se ředitelem zoo nestane. Syn: A na to jsem odpověděl, ţe tedy budu krmičem. A to ţe mi nevadí, protoţe ten má ke zvířatům ještě blíţe neţ ředitel. A do polí a do stájí mě brával snad od narození. Otec: To je pravda. V jeslích, neţ si zvykl, vysvětloval dva měsíce tetám, ţe chce radši s tátou na bejky". Díky tomu, ţe jsem se hodně věnoval polním pokusům, jsem často děti bral s sebou do terénu. Takţe v tom syn i dcera vlastně vyrůstali. Dcera dnes spolupracuje s waldorfskou školou, zakládá přírodní zahrady a věnuje se prodeji biopotravin, takţe vlastně také zabrousila do oboru. Syn: Otec je víc zemědělec pěstitel, já se zabývám spíš těmi dopady naţivotní prostředí a udrţitelností. Na projektech spolu sice spolupracujeme, ale kaţdý pak řešíme něco jiného, podle svého

19 zaměření. Jaký byl váš poslední společný projekt? Syn: Aktuálně spolupracujeme na dvou mezinárodních projektech. Jeden je z a mě ř e n ý n a i n o v aci v ýu k y v agroekologii a ekologickém zemědělství. Druhý projekt má za úkol pomoci zvýšit u nás uplatnění biopotravin ve veřejném stravování. Táta se více věnuje pěstování a vyuţití plodin v ekologickém zemědělství, spolu se zabýváme energetickými rostlinami, on spíš po stránce produkce a já více vlivem na ţivotní prostředí. Projekty na sebe často navazují, takţe jdeme z jednoho do druhého. Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině je trochu krkolomný název univerzitního bakalářského studijního oboru, co se pod ním skrývá? Otec: Jde vlastně o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů v krajině, hospodaření s nimi a jejich ochranu. Pro řadu lidí je název ekologické zemědělství příliš zavádějící. Nám nejde jen o pěstování rostlin a chov zvířat, ale i o vyuţívání potenciálu krajiny a rozvoj jejích dalších funkcí ve prospěch venkova a lidí, kteří tam ţijí. Tak vznikl například i obor Agroekologie a nově i obor Multifunkční zemědělství, který je mezinárodní, a spolupracujeme tak se zahraničními univerzitami. Studenti díky tomu jezdí na společné workshopy, letní školy či výměnné pobyty, jejich učitelé přijíţdějí k nám, my zase přednášíme u nich. Jan Moudrý mladší Můžete srovnat, jak vypadá váš obor v zahraničí, jak si stojí Česká republika? Syn: Jezdíme se učit na západ a jezdíme učit na východ. Je to samozřejmě různé, ale oproti zemím, kde se systém ekologického zemědělství rozvíjí o desítky let déle neţ u nás, jsme samozřejmě pozadu. Přesto uţ jsme pro západní kolegy partnery, takţe pracujeme na společných projektech. Směrem na východ, jako například v Rumunsku či Bulharsku, ještě tento přístup k zemědělství tolik nefunguje. Jsou tam nyní v situaci, v jaké jsme byli my zhruba před patnácti lety. Zatím jsou na začátku poznávají a všeobecně příliš nedůvěřují. Otec: Musíme být ale také kritičtí. Sice u nás máme velké plochy, které jsou v reţimu ekologického zemědělství, ale jde spíše o extenzivní zemědělství. Jsou to zatravněné plochy, na kterých je nejmenší moţný počet krav, který dovoluje dotační limit. Někteří podnikatelé se tak snaţí získat co nejvíce peněz z dotací, ale zároveň s co nejmenšími vklady. Syn: Tohle je ale běţná praxe všude, nejen u nás. Záleţí na přístupu jednotlivých zemědělců. Ne všechno je černobílé, ekologické zemědělství má také u nás své odpůrce, ale i příznivce. Otec: Chybí nám bioprodukce na orné půdě, ovoce a zelenina, přičemţ by byla výhodnou exportní komoditou a není pokryta ani domácí poptávka. I kdyţ máme tak velké plochy spravované ekologickým zemědělstvím, je naše spotřeba biopotravin velmi nízká, v Evropě jsme asi dvacátí. Ještě prostě procházíme vývojem. Pracujete na stejné katedře a máte stejná jména. Nevznikají z toho nedorozumění? Nebo vás kolegové rozlišují podle titulů? Syn: Občas se stane, ţe třeba zvednu telefon a někdo mi začne vykládat věci, které nejsou určené pro moje uši. Otec: Naučili jsme se psát ke jménu zkratky sr. a jr., abychom se alespoň trochu rozlišili. Já navíc moc nelpím na titulech, takţe nemám potřebu oznamovat lidem, kteří mě znali třeba jako docenta, ţe uţ jsem léta profesor. Syn: Takţe se stává, ţe dopisy pro tátu nosí mně, ale jsme v jedné budově, potkáváme se denně, takţe to není zase takový problém. Máte mimo svého oboru a jména i společné koníčky? Syn: Práce je rozhodně jedním z našich koníčků, baví nás. Oba rádi a hodně čteme a cestujeme. Ostatní záliby moc společné nemáme. Mimo čtení je mým koníčkem ještě hudba a zvířata návštěvy zoologických zahrad. To mi zůstalo z dětství. Dodnes jsem jich navštívil kolem dvou set padesáti po celém světě. Zaujala mě třeba zoologická zahrada v Singapuru. Ale mám rád i tu praţskou nebo ty, které jsou na Českobudějovicku. Otec: Mě zajímá historie letectví, speciálně z druhé světové války. Jako student jsem absolvoval plachtařský kurz. Létání mě vţdycky bavilo, ale nakonec jsem skončil u lepení plastikových modelů. Sice na tenhle koníček není moc času, ale nyní se k němu začínám vracet se svými vnuky. Těm se také snaţím přiblíţit přírodu, třeba společně chováme králíky, pěstujeme zeleninu, děláme ptačí budky Jana Klomfarová Českobudějovický deník y_region/ekologicke-zemedelstvi-jepro-ne-nejen-spolecnym-oborem-ale-ikonickem html

20 Tekutý organický pomocný rostlinný přípravek FERBIFLOR P ředstavujeme tekutý organický pomocný rostlinný přípravek FERBIFLOR, přírodní antistresor, biostimulátor nové generace. Přípravek je vyrobený výluhem z vermikompostu, organického materiálu získaného činností kalifornských ţíţal a pomocí nejnovějších technologií molekulární fragmentace huminových látek. Obsahuje mikrohumáty (které na sebe lépe váţí nezbytné stopové prvky), aminokyseliny, vitamíny, přírodní biologicky aktivní látky, stopové prvky a uţitečnou, agronomicky cennou půdní mikroflóru, čímţ se při jeho aplikaci zvyšuje biologická aktivita kořenového systému rostlin. Zejména u půdy, která má méně vlastních ţivin, je chemicky nebo jinak poškozena a má menší výnosy neţ v minulých letech, náš přípravek dosahuje opětovně velmi dobrých výnosových úspěchů, viz pokusy na Vhodný pro EZ FERBIFLOR je vhodný pro pouţití v ekologickém i konvenčním zemědělství, vinaře, ovocnáře, zahrádkáře, apod. pro veškerou rostlinnou výrobu: polní plodiny, vinnou révu, ovoce, zeleninu, okrasné a pokojové rostliny, dřeviny a trávníky. Spolupracujeme s významnými institucemi, kde probíhaly pokusy jak pro ekologické tak i konvenční zemědělství jako jsou např. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný šlechtitelský ústav ovocnářský, Česká zemědělská univerzita, Jihočeská univerzita, apod. Přípravek byl testován i na pokusných stanicích. Na VS Uhříněves ES byl pokus proveden na zcela ekologické a na ţiviny bohaté půdě a přesto na pšenici ozimé byl dosaţen nárůst o 9% a na pšenici jarní o 6,63%. Dále byl proveden pokus na bramborách na pokusné stanici Humpolec, která spadá pod Výzkumný ústav rostlinné výroby. Pro pokus se pouţilo standardní prohnojení půdy s aplikací našeho přípravku FERBIFLOR. Bylo dosaţeno procentuálního nárůstu výnosu o 18%. Brambory jsou také oproti standardnímu konvenčnímu pěstování více zdravé a to i na vzhled. FERBIFLOR Rovněţ byl proveden pokus ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na vzcházení plodin: pšenice, ječmen, ţito, kukuřice, ţito, řepka. Průměr nadzemní a podzemní části: 18,34% - procento, o kolik se zvětšila kořenová soustava hloubka pronikání za tři týdny 6,26% - procento, o kolik se zvětšila nadzemní část - délka za tři týdny Přípravek je aplikován běţnými postřikovači nebo můţe být aplikován i pouze formou zálivky dle našeho doporučeného aplikačního návodu v dávkování 2-2,5 l přípravku na 1 ha v pouţití pro všechny kultury (viz zeleně zvýrazněný způsob v dolní části aplikačního návodu). Má veškeré registrace, certifikáty a povolení k prodeji, které jsou k nahlédnutí na (Certifikáty a registrace) včetně aplikačních návodů a dalších materiálů. Cena a slevy Cena za 1 litr FERBIFLORu je 170 Kč bez DPH (206 Kč s DPH). Poskytujeme objemové slevy. Balení: - standardní balení kanystr 10 l, 25 l - náhradní balení 1, 5, 20 l - po dohodě kontejnery 600 a 1000 l - (eventuálně v jiných dohodnutých obalech). Doprava zdarma: Při objednávce od 10 litrů doprava zdarma. Dodací lhůta: Dodací lhůta je orientační. Závisí od momentálního stavu zásob na skladě a místa určení. Prioritou je dodání objednaného zboţí v dohodnutém termínu. Orientační dodací lhůta: do 300 l do 7 dnů nad 300 l 7-14 dní. Společnost je připravena s spolupracovat a nabídnout takové podmínky, které Vám budou maximálně vyhovovat. O firmě Společnost ADITEX, spol. s r.o. se zabývá prodejem tekutého organického pomocného rostlinného přípravku FER- BIFLOR. Je členem Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO od roku 2010 a ASZ ČR od roku Je vlastníkem certifikátu od BIOKONT CZ (akreditované společnosti pro označení produktu jako ekologický produkt BIO), který pravidelně získáváme jiţ od

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B Společenský večer Bioakademie Spotřeba biopotravin v ČR postupně roste Bioprodejnou roku jsou Freshbedýnky Krátké zprávy, či-li víte, že? S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc.

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc. Číslo 10 Ročník VIII 9. října 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně 10 11 na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Cingr, ředitel divize masné výroby, AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda představenstva společnosti

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 38175/2010 17000 Část A. Obecné podmínky

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy

BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy Č.2/2007 Směsné biobrambory? Naši milí biospotřebitelé, členové PRO-BIO LIGY, jak jste jistě zaregistrovali do světa bio vtrhla nová vlna nákupních možností v podobě

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více