Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má dlouhou tradici. Hypotéka jako forma zajištění půjček se vyvinula již v antickém Řecku. Také ve středověku zastavovali panovníci hrady, kláštery i města pro pokrytí svých finančních potřeb. Vznik hypotečního úvěru jako zvláštního druhu obchodů a s tím související úprava hypotečních zástavních listů jsou však spojeny až s 18. stoletím, kdy byly nejdříve na území Slezska zakládány tzv. Landschaften. Tyto regionální spolky sdružovaly vlastníky rytířských statků především pro snazší získávání investičních prostředků. K tomu účelu poskytovaly svým členům hypotekární zápůjčky, jež financovaly vydáváním dluhopisů (hypotečních zástavních listů), za něž spolky solidárně ručily. Podle slezského vzoru vznikly obdobné spolky i v ostatních německých zemích. První hypoteční bankou na českém území byla Hypoteční banka Království českého založená roku 1865 jako banka se zemským ručením. V roce 1890 vznikla jako paradoxní důsledek diskriminačního přístupu Rakouskouherské banky k potřebám českého průmyslu také Zemská banka Království českého, 1) jejíž hlavní činností bylo poskytování komunálních, železničních a melioračních úvěrů. Zemské hypoteční banky zprvu získávaly finanční prostředky na refinancování poskytnutých hypotečních úvěrů pouze emisí hypotečních zástavních listů, které byly obdobně jako dříve vydávány na doručitele s půlročním intervalem výplaty úroků. Jistina byla ve většině případů splatná při vylosování. Např. Hypoteční banka Království českého losovala hypoteční zástavní listy půlročně a její 1) Zatímco na průmyslové výrobě rakouské části monarchie (Předlitavska) se české země na přelomu století podílely 70 až 75 %, bylo na českém území z celkového počtu 76 pouze 17 filiálek Rakouskouherské banky. Jejich činnost však nestačila pokrývat potřeby rozvíjejícího se českého průmyslu a obchodu, proto byl realizován návrh na zřízení vlastní české peněžní instituce, která by zaštiťovala existenci levných dlouhodobých úvěrů. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 stanovy určovaly, do jaké doby musí být hypoteční zástavní list nejpozději splacen, a sice do 38 let nebo 42,5 roku podle úrokové sazby. 2) Tento způsob refinancování úvěrů přinášel zemským hypotečním bankám (na rozdíl od běžných bank, spořitelen a záložen) jistotu stabilní výše dlouhodobého kapitálu, což jim umožňovalo uzavírat úvěrové smlouvy s fixní úrokovou sazbou po celou dobu trvání smlouvy jako nevypověditelné. Později banky také dovolovaly splacení hypotečního úvěru hypotečními zástavními listy, a to i nevylosovanými. Hypoteční banky měly značnou úlohu v 60. letech 19. stol. v době dynamického rozvoje všech oblastí hospodářství, ale krizi roku 1873 řada z nich nepřekonala. 3) Krize provázená značným odlivem finančních prostředků z bank se také projevila poklesem důvěry věřitelů v hypoteční zástavní listy. Bankovní ústavy neměly ve svých stanovách dostatečně zabezpečené přednostní právo na uspokojení věřitelů hypotečních zástavních listů v krizových situacích. Tak se stalo, že pohledávky majitelů hypotečních zástavních listů nebyly plně uspokojeny. Pro nápravu tohoto nedostatku byly vydány v roce 1874 dva zákony, 4) které měly zajistit přesné vymezení těch hodnot, z nichž mají být uspokojovány pohledávky majitelů hypotečních zástavních listů. K nakládání s těmito hodnotami mohlo dojít pouze se souhlasem vládního komisaře určeného výhradně pro tuto činnost. V případě prohlášení konkurzu či exekuce na majetek banky byl majitelům hypotečních zástavních listů soudem stanoven opatrovník, který hromadně přihlašoval jejich pohledávky do konkurzu. Krátce před první světovou válkou existovalo na českém území celkem šest zemských a hypotečních bank (výčet viz tabulka). Na konci 20. let 20. stol. to byly pouze následující čtyři: 1) Zemská banka (do roku 1920 Zemská banka Království českého), která hypoteční úvěry poskytovala jen v malé míře. Důležitou roli však sehrála při rozvoji infrastruktury v českých i slovenských městech. Po zřízení protektorátu Čechy a Morava byla Zemská banka nucena předat veškeré své úvěry na Slovensku a v obsazeném pohraničí. V roce 1941 došlo k nucené fúzi Zemské banky s Hypoteční bankou českou a v roce 1943 též s Ústřední bankou českých spořitelen. Svou činnost Zemská banka ukončila v roce 1948, kdy byla spolu s dalšími třemi ústavy sloučena v novou banku pod názvem Investiční banka. Činnost Investiční banky byla zaměřena na financování a úvěrování investiční výstavby národních podniků a družstev a financování provozu stavebněmontážních organizací; tyto aktivity byly však v roce 1958 převedeny do Státní banky československé a Investiční bance zůstala pouze správa a úschova cenných papírů. 2) Hulmak, M.: Hypoteční úvěr objev posledního desetiletí? Právník, 2001, roč. CXL, č. 3, s ) Např. Böhmische Hypothekar-Rentenbank (Česká banka pro důchody hypoteční) či Böhmische Bodencreditgesellschaft (Česká společnost pro úvěr pozemkový), která likvidovala v 80. letech 19. stol. v době cukrovarnické krize, a další. 4) Zákon č. 4/1874, o hájení práv majitelů zástavních listů, a zákon č. 49/1874, o společném hájení práv majitelů dílčích dlužních dluhopisů znějících majiteli nebo převoditelných indosamentem a o knihovním projednání hypotekárních práv. 88 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

3 Zemské ústavy v zemích Českých k (údaje v mil. K) Komu- Želez- Melio- Základní Rezervní Zástavní nální niční rační Celkové Cenné úpisy fondy listy úpisy úpisy úpisy pro- papíry Název v oběhu v oběhu v oběhu v oběhu Věřitelé středky v zásobě Směnky Zemská banka Království českého v Praze 15,000 5, , ,490 18, , ,895 40,148 33,651 Hypoteční banka Království českého v Praze 9, ,507 0, ,848 1,191 Hypoteční banka Markrabství moravského v Brně 3, , ,356 2,277 Zemědělská banka Markrabství moravského v Brně 1, ,256 2, ,272 1,175 Rakousko slezský pozemkový ústav v Opavě 1,500 33,446 34,946 1,704 Komunální úvěrní ústav v Opavě 0,297 40,535 40,832 0,609 Celkem 15,000 22, , , ,013 18, , ,149 47,904 33,651 Zdroj: Kolektiv autorů. Ottův obchodní slovník. 1. vyd. Praha, Bratislava: Nakladatelství J. Otto, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 2) Hypoteční a zemědělská banka moravská vznikla v roce 1922 sloučením obou moravských bankovních ústavů. Ve 20. letech 20. stol. poskytovala úvěry především na zajištění elektrifikace Moravy. K jejím dalším činnostem patřila též finanční podpora stavebního ruchu (zejména rozvoje infrastruktury) a úvěrové operace spojené s pozemkovou reformou. V rámci koncentrace peněžnictví v protektorátu Čechy a Morava byla roku 1941 sloučena se Zemědělskou bankou moravskou v Zemskou banku pro Moravu. 3) Slezský pozemkový a komunální úvěrní ústav vznikl roku 1927 sloučením dvou slezských ústavů, které měly obdobně jako moravské bankovní ústavy společné vedení a personál. Banka poskytovala především hypoteční zápůjčky na zemědělskou půdu a domovní majetek. 4) Hypoteční banka česká (do roku 1921 pod názvem Hypoteční banka Království českého) měla mezi hypotečními bankovními ústavy výjimečné postavení, neboť za její transakce ručila česká země, navíc její zástavní listy obdržely tzv. status sirotčí jistoty, 5) což zvyšovalo jejich cenu na burze. Hlavní činností Hypoteční banky české bylo poskytování hypotečních zápůjček, jejichž objem výrazně vzrostl ve 2. polovině 20. let 20. stol. (z cca 320 mil. Kč v roce 1923 na cca 1,9 mld. Kč na konci 20. let), což bylo projevem zvýšené stavební aktivity po roce V poválečné době však banka velmi obtížně získávala prostředky pro financování úvěrů emisí hypotečních zástavních listů, proto musely být její aktivity po roce 1921 rozšířeny. Kromě poskytování dlouhodobých hypotečních úvěrů se její podnikatelské možnosti rozšířily též na přijímaní vkladů na vkladní knížky i běžné účty, eskont směnek apod. 6) Její činnost byla okupačními orgány ukončena roku 1941 sloučením se Zemskou bankou pro Čechy. Vývoj výše poskytnutých hypotečních úvěrů v letech v jednotlivých hypotečních bankách (údaje v tisících Kč) Banka Hypoteční banka česká Hypoteční a zemědělská banka moravská Slezský pozemkový a komunální úvěrní ústav *) X Poznámky a vysvětlivky: *) veškeré zápůjčky (hypoteční, komunální, meliorační); X údaj není znám Zdroj: Vencovský, F.: Dějiny bankovnictví v českých zemích. 1. vyd. Praha, Bankovní institut, ) Sirotčí jistota vyjadřovala míru hodnoty, kterou zákon uznával za bezpečnou natolik, že umožňoval, aby v ní mohly být investovány prostředky sirotků. 6) Zákon č. 238/1922 Sb. navíc umožňoval bankám rozšířit působnost též na Slovensko a Podkarpatskou Rus. 90 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

5 Hypoteční banky měly velký význam také ve 30. letech 20. stol. v období krize, kdy se zvyšoval počet hypotečních zápůjček a hypoteční banky tvořily stabilizační prvek české ekonomiky. Hypoteční úvěry byly v té době dostupnější než ostatní druhy úvěrů. Kromě toho hypoteční a zemské banky poskytovaly vládě finanční prostředky k naplnění řady fondů zřízených k překonání následků hospodářské krize. S nástupem protektorátu byl zastaven vzestupný hospodářský vývoj českých zemí zhruba na 10 let, ale sektor hypotečního bankovnictví byl prakticky zlikvidován, i když principy hypotečního úvěrování se ještě projevily bezprostředně po druhé světové válce při formování státní podpory. Stát mohl přebírat záruky za úvěry poskytované stavebníkovi, případně mu též poskytnout dotaci na splátky úvěru. 7) Ještě v roce 1962 Státní spořitelna poskytovala půjčky, jejichž základním zajištěním bylo sice postoupení nároku na mzdu, ale v odůvodněných případech (např. výstavba rodinného domu) Státní spořitelna vyžadovala ještě zajištění půjčky zástavním právem k nemovitosti. Zákonná úprava zástavního práva z roku 1964 však znamenala definitivní konec hypotečního bankovnictví v Čechách na cca tři desetiletí, neboť zástavní právo bylo omezeno pouze na mezinárodní obchod. 8) 2. Zákonná úprava hypotečního bankovnictví v České republice a její vývoj Formálně bylo hypoteční bankovnictví v České republice (tehdy ještě v Československu) obnoveno v roce 1990 vydáním zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, který definoval hypoteční zástavní listy jako dluhopisy, jejichž krytí je zabezpečeno zástavním právem na nemovitostech. 9) Zákon o dluhopisech mj. stanovil, že hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka či spořitelna mající k tomu povolení od Ministerstva financí. Prodejem hypotečních zástavních listů bylo možné financovat stavební půjčky zajištěné zástavním právem k nemovitostem nepřesahujícím 60 % hodnoty zastavené nemovitosti. Ve stejném roce získala licenci na vydávání hypotečních zástavních listů Československá obchodní banka, ale pro nefunkčnost kapitálového trhu a nedostatečné právní zázemí byly první hypoteční úvěry poskytnuty až v roce 1995 poté, kdy vstoupil v platnost zákon č. 84/1995 Sb., který novelizoval následující právní normy týkající se dané oblasti: zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Novela zákona o dluhopisech z roku 1995 přinesla v oblasti hypotečního bankovnictví tyto významné změny: 7) Podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební podpoře a zákona č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby. 8) Zástavní právo mohlo tehdy vzniknout pouze na základě zákona č. 101/1963 Sb., zákoník mezinárodního obchodu, kde bylo upraveno v 158 a následujících. Zákoník mezinárodního obchodu podle 1 tohoto zákona upravoval majetkové vztahy pouze v mezinárodním obchodním styku. 9) 14 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 nahrazení principu krytí hypotečních zástavních listů zástavním právem k nemovitostem principem krytí hypotečních zástavních listů pohledávkami z hypotečních úvěrů, který klade důraz spíše na schopnost dlužníka úvěr splácet než na zajišťovací instrument; definici hypotečního úvěru jako účelového úvěru: Hypotečním úvěrem je úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitostí na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území České republiky; 10) maximální výše zástavního práva pro poskytované hypoteční úvěry, jež mohou sloužit ke krytí hypotečních zástavních listů, byla zvýšena ze 60 % na 70 % ceny zastavených nemovitostí; odpovědnost spojená s udělováním licence pro vydávání hypotečních zástavních listů byla přesunuta z Ministerstva financí na Českou národní banku. Období 90. let 20. stol. lze přesto označit jen jako velmi nesmělý návrat hypotečního bankovnictví. Hypoteční úvěry byly poskytovány spíše ojediněle, i přestože na přelomu let 1995/1996 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, na jehož základě stát začal poskytovat státní finanční podporu hypotečního úvěrování; tuto situaci lze zdůvodnit obecně nepříznivým ekonomickým vývojem: nedostatečná bytová výstavba (v letech klesl počet dokončených bytů na pouhých zhruba ročně), příliš vysoká cena hypotečních úvěrů (úroková sazba hypotečních úvěrů se v roce 1996 pohybovala okolo 13,4 % p. a.), vysoká cena a nízká nabídka dlouhodobých finančních zdrojů na kapitálovém trhu, příliš krátká existence kapitálového trhu v České republice, deformovaný pohled obyvatelstva v otázce vlastního bydlení ovlivněný administrativně přídělovým systémem bytů v minulém období. K významnému posunu v této oblasti došlo až na konci 90. let 20. stol. a zejména pak v prvních letech 21. stol. Nárůst počtu poskytnutých hypotečních úvěrů byl ovlivněn především poklesem úrokových sazeb hypotečních úvěrů, kterým hypoteční banky reagovaly jednak na pokles repo sazby vyhlašované Českou národní bankou, 11) jednak na kroky konkurence především po roce ) Navíc 10) 14 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb. 11) 2T repo sazba ČNB postupně klesala: od do z 18,50 % na 2 % ( byla ČNB zvýšena na 2,25 %, dále zvýšena na 2,50 %; další změna vedla k opětovnému snížení sazby na 2,25 % a dále na 2% Od je v platnosti 2T repo sazba ČNB ve výši 1,75 % stav platný k ). 12) V roce 2001 způsobila na trhu hypotečních úvěrů pohyb Česká spořitelna, která od června 2001 začala nabízet hypoteční úvěry programu TOP Bydlení se zvýhodněnou úrokovou sazbou sníženou o tři procentní body oproti běžné sazbě hypotečních úvěrů České spořitelny. Toto zvýhodnění se týkalo poloviny úvěru určeného ke koupi, výstavbě nebo rekonstrukci nového i star- 92 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

7 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (po novele z roku 1997), od roku 1998 umožňuje od základu daně v příslušném zdaňovacím období odečíst část úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru nebo jiného úvěru určeného na bytové potřeby až do výše Kč. 13) Poslední změna zákona o dluhopisech platná od přinesla na trh hypotečních úvěrů další změny. Dosud platný několikrát novelizovaný zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, byl zrušen a nahrazen novým zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Změny v oblasti hypotečního bankovnictví se týkají především definice hypotečního úvěru, který je dnes definován jako úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. 14) To znamená upuštění od účelovosti hypotečního úvěru, přiblížení hypotečního úvěru spotřebnímu úvěru a rozšíření pole působnosti hypotečním bankám. Ve financování bytových potřeb má tzv. americká hypotéka 15) význam především při pořízení družstevního bytu. V případě koupě družstevního bytu se totiž nejedná o přímou investici do nemovitosti, ale pouze o získání členského podílu v družstvu, přestože klient se stává členem družstva z jediného důvodu získat byt. Další legislativní změny souvisí přímo se vstupem České republiky do Evropské unie a s rozšířením evropského hospodářského prostoru; umožňují např. zajistit hypoteční úvěr též zástavním právem k nemovitosti nacházející se na území jiného členského státu Evropské unie, nebo náhradní krytí hypotečních zástavních listů může být uskutečněno mj. prostřednictvím státních dluhopisů či cenných papírů vydaných členskými státy Evropské unie, jejich centrálními bankami či Evropskou centrální bankou. 3. Současná situace v oblasti českého hypotečního bankovnictví Na českém hypotečním trhu působí v současnosti jedenáct bank či poboček zahraničních bank, 16) z nichž největší podíl na trhu zaujímají tyto tři: Česká spořitelna, Hypoteční banka (do Českomoravská hypoteční banka) a Komerční banka. šího rodinného domu či bytu. Úrokovou podporu České spořitelny bylo navíc možné v případě nové bytové výstavby sloučit se státní podporou hypotečních úvěrů. Úrok hypotečního úvěru programu TOP Bydlení tak mohl v červnu 2001 poprvé od obnovení hypotečního bankovnictví v České republice klesnout pod hranici 5 % p. a. Uvedené rozhodnutí České spořitelny bylo jedním z kroků transformačního procesu, kterým Česká spořitelna prošla pod vedením svého nového majoritního vlastníka Erste Bank Sparkassen. Pouze Česká spořitelna poskytla v roce 2001 fyzickým osobám přes hypotečních úvěrů o celkovém objemu více než 5 mld. Kč. 13) 15 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 14) 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 15) Termín americká hypotéka je používán pro hypoteční úvěr poskytovaný k financování jiného účelu než je investice do nemovitostí. 16) Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ebanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka, Živnostenská banka. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 Průměrný hypoteční úvěr v České republice je v současnosti poskytován ve výši zhruba Kč. 17) Nejčastěji se jedná o úvěry s dobou fixace úrokové sazby na pět let s anuitním způsobem splácení. Jednorázové splacení hypotečního úvěru se v České republice používá pouze v případech, kdy je hypoteční úvěr kombinován s jinými produkty např. se stavebním spořením či životním pojištěním. Splácení hypotečního úvěru v tomto případě probíhá následovně. Po celou dobu splatnosti hypotečního úvěru platí klient bance pouze úroky z hypotečního úvěru a prostředky ke splácení úmoru využije na tvorbu fondů (např. ve formě stavebního spoření či platby pojistného životního pojištění), ze kterých úvěr splatí v době jeho splatnosti. Kombinace jednorázového a postupného splácení hypotečního úvěru nejsou v české praxi rovněž příliš rozšířené, i když lze pravděpodobně očekávat zvýšení významu této formy splácení hypotečního úvěru zejména v souvislosti se zostřujícím se konkurenčním bojem hypotečních bank a jejich snahou přiblížit se klientovi a jeho potřebám. Běžně je tento způsob splácení hypotečního úvěru používán v případě kombinace hypotečního úvěru s jinými produkty, kdy vytvořené fondy v podobě přidělené cílové částky 18) ze stavebního spoření či výplaty pojistného plnění ze životního pojištění nestačí plně na úhradu hypotečního úvěru, ale pouze na splacení jeho části. Zbývající část hypotečního úvěru je pak splácena pravidelnými splátkami, zpravidla anuitními. 19) Zdroje refinancování hypotečních úvěrů v České republice se liší podle hypotečního věřitele. Z dostupných údajů lze předpokládat, že v případě univerzálních bank převládá refinanční zdroj v podobě klientských vkladů. Např. Česká spořitelna, která v současné době ovládá největší tržní podíl, refinancuje až 80 % hypotečních úvěrů z klientských vkladů, zbývající část pak tvoří emise hypotečních zástavních listů. Naopak u specializované banky bude mezi refinančními zdroji převládat emise hypotečních zástavních listů. V České republice existuje v oblasti hypotečního úvěrování pouze jedna specializovaná banka Hypoteční banka (dříve Českomoravská hypoteční banka). Sekuritizace zástavních listů se v České republice nepoužívá. 3.1 Riziko hypoteční banky v podmínkách českého hypotečního bankovnictví Analýza rizika v podmínkách České republice vychází ze vztahu: 17) Údaje společnosti Fincentrum [online]. Dostupné z < 18) Cílovou částkou se rozumí suma peněz, kterou účastník stavebního spoření obdrží od stavební spořitelny v okamžiku, kdy přechází z fáze spoření do fáze splácení. Zahrnuje tedy vlastní vklady střadatele, úroky z nich, státní podporu a úroky z ní a výši poskytnutého úvěru ze stavebního spoření. 19) Termín anuitní splátky je zde používán ve významu stejně vysokých částek zahrnujících úrok i úmor, splácených v pravidelných intervalech; přitom v průběhu splácení výše úroku klesá a výše úmoru v rámci anuitní splátky roste. 94 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

9 kde je: UR HB HU HN S P DS riziko hypoteční banky, výše nesplaceného hypotečního úvěru, hodnota zastavené nemovitosti, výše splátek, výše příjmů dlužníka, doba do splatnosti hypotečního úvěru. Poměr hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti je významným faktorem rizika hypoteční banky, proto je mu i v České republice věnována značná pozornost. Česká legislativa umožňuje pro zajištění závazků z hypotečního zástavního listu použít pouze takové hypoteční úvěry, jež byly poskytnuty do výše maximálně 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. 20) Toto ustanovení se týká především specializovaných bank, jež získávají refinanční zdroje výhradně či převážně emisí hypotečních zástavních listů, v České republice Hypoteční banky. Univerzální banky, které hypoteční úvěry refinancují také z jiných zdrojů, poskytují ve větší míře hypoteční úvěry ve výši 70 a více procent hodnoty zastavené nemovitosti. V takových případech však vyžadují dodatečné zajištění úvěru (např. pohledávkou, vinkulací pojistného plnění u životního pojištění dlužníka apod.). Dalším faktorem uvedeného vztahu je cena nemovitosti. Z vývoje cen nemovitostí v minulém období nelze v České republice předpokládat pokles cen nemovitostí, spíše naopak. V České republice byl nárůst cen nemovitostí v minulém období velmi prudký. Jak vyplývá z údajů daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí za období let , byla nejvyšší dynamika růstu cen zaznamenána u bytových domů (nárůst za uvedené období téměř o 100 %), dále u bytů (nárůst o více než 70 %), rodinných domů (nárůst o zhruba 50 %) a stavebních pozemků (nárůst o cca 30 %). Přestože cenu nemovitostí ovlivňuje celá řada faktorů, 21) lze pro odhad této ceny použít např. následující model, který zohledňuje pouze dvě determinanty výši tržního nájemného a dlouhodobou úrokovou sazbu. Model vymezuje nemovitost jako aktivum, u něhož je nezbytné porovnat výnos s výnosy ostatních aktiv. kde je: P H R i k cena bytu, tržní nájemné, dlouhodobá úroková sazba státních dluhopisů, jednotlivá období (roky). 20) Viz 30 zákona č. 190/2004, zákona o dluhopisech. 21) Kromě výše tržního nájemného a dlouhodobých úrokových sazeb lze k těm významnějším determinantám cen nemovitostí určených k bydlení řadit také vybavenost dané lokality infrastrukturou, popř. očekávaný vývoj v této oblasti (územní plány, přislíbené dotace apod.) či míru nezaměstnanosti v oblasti, resp. obtížnost získání pracovní pozice. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 Vzorec postihuje pozitivní závislost ceny nemovitosti na výši tržního nájemného a negativní závislost na výši dlouhodobých úrokových sazeb. S pomocí výše uvedeného vztahu lze vysvětlit již zmíněný vývoj cen nemovitostí v České republice v minulých letech, kdy došlo jednak k poklesu dlouhodobých úrokových sazeb, jednak k nárůstu indexu tržního nájemného v souvislosti s postupující deregulací cen v České republice. V příštím období lze, s použitím uvedeného modelu, předpokládat spíše zvyšování cen nemovitostí především v důsledku dalšího zvýšení indexu tržního nájemného; další výrazný pokles dlouhodobých úrokových sazeb již očekávat nelze. Pro mírný nárůst cen nemovitostí svědčí rovněž trvalá poptávka po kvalitním bydlení, očekávaný vstup zahraničních i domácích nemovitostních fondů na český trh i připravované zavedení novomanželských půjček. Současná situace nenaznačuje žádný výrazný kritický vývoj ekonomiky, proto lze úvěrové riziko z tohoto pohledu hodnotit spíše jako mírné. Platební schopnost klienta hypoteční banky je prokazována porovnáním jeho příjmů s velikostí splátek úvěru. V případě hypotečního úvěru určeného k nepodnikatelským účelům musí být příjmy žadatele o úvěr a případných spolužadatelů alespoň takové, aby pokryly následující výdaje: předpokládané splátky hypotečního úvěru, nezbytné běžné náklady na existenci (včetně rodinných příslušníků), ostatní neopomenutelné finanční výdaje, jako jsou daně, platby za pojištění, splátky jiných úvěrů apod. Hypoteční banky posuzují platební schopnost klienta většinou za použití životního minima (stanoveného zákonem č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších novelizací a předpisů), které upravují různými koeficienty. V případě žádosti o hypoteční úvěr na podnikatelské záměry je posuzována celková hospodářská situace žadatele, a to především rentabilita, cash flow, zadluženost a likvidita. 3.2 Vývojové trendy v oblasti hypotečního bankovnictví v České republice Po výrazném poklesu úrokových sazeb hypotečních úvěrů pod hranici 5 % v prvních letech 21. století dochází, navzdory očekávání, po období mírného zvýšení opět k dalšímu poklesu úrokových sazeb především v souvislosti s poklesem repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. V současnosti (červen 2005) se úrokové sazby pohybují již okolo 4 % p. a., což dokládá následující graf. Počet poskytnutých hypotečních úvěrů tak stále stoupá. V letech 2003 a 2004 nárůst z velké části zapříčinily, kromě stále příznivých úrokových sazeb, obavy veřejnosti z růstu cen nemovitostí po vstupu České republiky do Evropské unie, a tedy snaha nemovitost získat co možná nejrychleji. Tyto obavy se projevily jak na trhu s nemovitostmi pro bydlení, tak ve spekulativních nákupech nemovitostí. Dalším faktorem je také rozmanitost produktů a zvyšující se kvalita služeb nabízených hypotečními bankami, jež se zaměřují především na úvěrování bytových potřeb. Hypoteční banky zakládají tzv. hypoteční centra, kde ve spolupráci s realitními a pojišťovacími společnostmi a se stavebními spořitelnami nabízejí klientům veškeré služby od vyhledání vhodné nemovitosti přes její pojištění až po 96 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

11 Vývoj vážené průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů v České republice 5,80 % FINCENTRUM HYPOINDEX *) KVĚTEN ,80 5,50 % 5,20 % 4,90 % 4,60 % 4,30 % 4,00 % I-03 III-03 V-03 VII-03 IX-03 XI-03 I-04 III-04 V-04 VII-04 IX-04 XI-04 I-05 III-05 V-05 4,03 % *) Jedná se o váženou průměrnou úrokovou sazbu, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytuje těchto deset bank: Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ebanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka. Zdroj: Fincentrum [online].[citováno ]. Dostupné z <http://fincentrum.idnes.cz>. poskytnutí hypotečního úvěru, který může být splacen klasickými anuitními splátkami nebo např. z výnosu ze stavebního spoření, popř. z úvěru ze stavebního spoření nebo z výnosů z kapitálového životního pojištění. Výjimkou dnes nejsou ani nabídky hypotečních úvěrů ve výši 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Přestože hypoteční úvěr není dnes svou podstatou určen výhradně na financování bytových potřeb, hypoteční úvěry na bydlení mezi hypotečními úvěry jednoznačně dominují, o čemž svědčí např. následující tabulka. Hypoteční úvěry určené k financování bydlení jsou jednak v rámci sociální politiky státu podporovány a dotovány ze státního rozpočtu a jednak představuje výstavba či rekonstrukce bytových jednotek pro hypoteční banku podstatně nižší úvěrové riziko než např. výstavba výrobní haly, jiný investiční záměr nebo nákup zahraniční dovolené. Nižšímu riziku také odpovídají bankou nabízené nižší úrokové sazby hypotečních úvěrů na bydlení. Výše uvedené údaje jen potvrzují fakt, že hypoteční úvěry jsou v České republice již standardním nástrojem financování nejen pro fyzické osoby. Navíc dokládají, že v České republice stále ještě existuje dostatečný prostor pro další rozvoj a růst hypotečního bankovnictví. Česká spořitelna, která již několik let zaujímá vedoucí postavení na českém trhu hypotečních úvěrů (podle počtu ročně uzavřených smluv o hypotečních úvěrech) např. v roce 2004 poskytla více než 14 tisíc hypotečních úvěrů o celkovém objemu přes 19 mld. Kč, což představuje dosud rekordní nárůst meziročního objemu o 67 %. 22) 22) Výroční zpráva České spořitelny za rok 2004 [online]. Dostupné z <http://www.csas.cz>. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

12 Český trh hypotečních úvěrů v letech , podíl hypotečních úvěrů na bydlení na hypotečních úvěrech celkem Hypoteční úvěry celkem Hypoteční úvěry na bydlení Hypoteční úvěry na bydlení/ Koncem roku Roční přírůstek Koncem roku Roční přírůstek hypoteční úvěry celkem Objem Objem Objem Objem Podíl Podíl Počet mil. Počet mil. Počet mil. Počet mil. počtu objemu Rok ks Kč ks Kč ks Kč ks Kč v % v % x x x x 94,4 94, ,7 60, ,6 58, ,4 62, ,9 64, ,1 56, ,9 58, ,6 63, ,0 68, ,9 70,0 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. Dostupné z <http://www.mmr.cz>, vlastní výpočty. 98 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

13 Český trh hypotečních úvěrů v letech , hypoteční úvěry dle klientů Hypoteční úvěry v České republice Fyzické osoby Podnikatelské subjekty Municipality Rok Počet Podíl Objem Podíl Počet Podíl Objem Podíl Počet Podíl Objem Podíl ks v % mil. Kč v % ks v % mil. Kč v % ks v % mil. Kč v % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (k ) , , , , , ,8 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. Dostupné z <http://www.mmr.cz>, vlastní výpočty. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

14 4. Státní podpora hypotečního úvěrování v České republice V současné době podporuje stát poskytování hypotečních úvěrů určených na financování bydlení přímo i nepřímo. K přímým nástrojům státní podpory patří úroková dotace v České republice vázaná na výši průměrné tržní úrokové míry hypotečních úvěrů, jež byla v České republice poskytována do února 2003 podle nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. V roce 2002 však průměrná úroková míra u hypotečních úvěrů klesla pod 7 % p. a., 23) což je minimální výše úrokové míry, při které je tato forma podpory ještě poskytována. Od února 2005 nemají nárok na státní úrokovou dotaci ani žadatelé ve věku do 36 let poskytované podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování přípěvků k hypotečním úvěrům osobám mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., neboť minimální výše průměrné úrokové sazby, při níž je státní úroková dotace poskytována, činí 5 % p. a. 24) Nepřímo je hypoteční úvěrování bydlení v České republice podporováno osvobozením výnosů z hypotečních zástavních listů od daně z příjmů a možností snížení základu daně z příjmu fyzických osob o zaplacené úroky z hypotečních úvěrů a jiných úvěrů na bydlení až do částky 300 tisíc Kč ročně. 25) Systém státních podpor založený na principu snížení daňového základu o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení není příliš efektivní podporou nízkopříjmových domácností, zejména pokud je sazba daně z příjmů progresivní, jak je tomu v České republice. V těchto případech je vyšší podpora poskytována osobám s vyššími příjmy. To je také hlavní důvod, proč některé z evropských států od takových podpor upouštějí (např. Velká Británie či Francie). 5. Význam hypotečních zástavních listů pro tvorbu zdrojů hypotečních úvěrů v České republice Ze způsobů refinancování hypotečních obchodů je v České republice používána kombinace tradičního modelu a modelu, jenž využívá hypoteční zástavní listy. Model sekuritizace hypotečních úvěrů se v České republice nepoužívá. Hypoteční zástavní listy jsou v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, vymezeny jako dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí), popřípadě též náhradním způsobem (náhradní krytí). Součástí názvu dluhopisu je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat. 23) Průměrná úroková míra u hypotečních úvěrů byla dle údajů Ministerstva pro místní rozvoj za rok ,73 % p. a. 24) Za rok 2004 činí výše průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů poskytnutých podle nařízení v platném znění 4,92 % p. a.; pro rok 2005 je úroková dotace 0 % p. a. 25) 15 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 100 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

15 V České republice je tedy aplikován pohledávkový systém krytí výnosů z hypotečních zástavních listů v následující podobě: kde je: HZL HU hypoteční zástavní list, hypoteční úvěr. Tento vztah vyplývá z ustanovení 30 a 31 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jež stanoví, že pro řádné krytí závazků z hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů, které nesmí převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí; náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu je možné pouze do výše 10 % této jmenovité hodnoty, a to jen hotovostí, vklady u České národní banky, vklady u centrální banky členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Evropské centrální banky, státními dluhopisy nebo cennými papíry vydanými Českou národní bankou podle zvláštního právního předpisu, státními dluhopisy nebo cennými papíry vydanými členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, jejich centrálními bankami a Evropskou centrální bankou, dluhopisy vydanými finančními institucemi založenými mezinárodní smlouvou, jejíž smluvní stranou je Česká republika, nebo finančními institucemi, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu. Určitým specifikem českého hypotečního bankovnictví je také fakt, že možnost poskytování hypotečních úvěrů a vydávání hypotečních zástavních listů není podmíněna získáním zvláštní licence. 26) Spolu s rostoucím významem hypotečních úvěrů jako zdroje dlouhodobého financování, především bytové výstavby, zvyšuje se též objem emisí hypotečních zástavních listů i objem hypotečních zástavních listů držených bankami jako rychle likvidní aktivum. Hypoteční zástavní listy jsou v současnosti nejčastěji vydávány v zaknihované podobě na doručitele a jsou určeny především institucionálním investorům; některé banky ale nabízejí část emitovaných tranší i drobným investorům. Hypoteční banky emitují hypoteční zástavní listy nejčastěji se splatností 5, popř. 7 let tak, aby hodnota pohledávek z hypotečních úvěrů a náhradního krytí plně dostačovala k řádnému krytí celkové výše závazků ze všech emitovaných hypotečních zástavních listů. Zvýšený zájem o hypoteční zástavní listy souvisí také s tradiční vysokou bezpečností tohoto investičního instrumentu, která vyplývá jednak ze zajištění 26) Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, pouze v 28 odst. 2 stanovuje, že hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice. Oprávnění k vydávání dluhopisů (včetně hypotečních zástavních listů) vyplývá u bank z oprávnění k přijímání vkladů. V současné době probíhají konzultace České národní banky s Ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry o tom, zda český právní řád umožňuje vydávat hypoteční zástavní listy také stavebním spořitelnám. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

16 závazků z hypotečních zástavních listů pohledávkami z hypotečních úvěrů, resp. nemovitostmi, jednak z ustanovení zákona o dluhopisech, jež hypotečním bankám zakazuje majetkové hodnoty sloužící ke krytí závazků z hypotečních zástavních listů zastavovat či jinak používat jako zajištění. Navíc jsou výnosy z hypotečních zástavních listů osvobozeny od daně z příjmů. Investice do hypotečních zástavních listů je ale spojena, obdobně jako investice do kteréhokoliv jiného dluhopisu, s tržním rizikem, tj. s rizikem souvisejícím s pohybem tržní ceny dluhopisu. Většina hypotečních zástavních listů má pevně stanovený úrokový výnos; v případě růstu tržních úrokových sazeb tržní cena hypotečního zástavního listu klesá a klesá tedy i jeho kapitálový výnos. 6. Vliv centrální banky na trh hypotečních úvěrů Příslušné bankovní zákony ve všech zemích s tržní ekonomikou vymezují centrálnímu bankovnictví řadu významných funkcí. 27) K těm základním patří emisní funkce, jež v užším smyslu spočívá v monopolním právu emise hotovostního oběživa a vykonávání souvisejících činností. V širším smyslu emisní funkce centrální banky zahrnuje zabezpečování úhrnné kvantity a zároveň i kvality (stability) měny, což centrální banka realizuje prostřednictvím řízení celkového peněžního oběhu, tj. peněz hotovostních a bezhotovostních, jež kromě centrální banky mohou emitovat i obchodní banky a jejichž objem představuje rozhodující část peněžního oběživa. Proces měnové politiky je nazýván transmisním mechanismem. Obsahuje tzv. operativní a zprostředkující kritéria, jimiž je ovlivňováno dosažení konečných cílů měnové politiky centrální banky. V této souvislosti jsou transmisní mechanismy měnové politiky centrální banky členěny na měnový, úvěrový a kurzový transmisní mechanismus. 28) Trh hypotečních úvěrů je ovlivňován centrální bankou v rámci plnění stanovených makroekonomických cílů centrální banky především prostřednictvím úvěrového transmisního mechanismu, a to nepřímo. Z výše uvedeného schématu je patrný princip fungování úvěrového transmisního mechanismu, kdy se centrální banka prostřednictvím operativního kritéria tržní krátkodobé úrokové míry snaží ovlivnit zprostředkující kritérium, jímž je úvěrový agregát, a dosáhnout tak konečného cíle. Operativní kritérium v úvěrovém transmisním mechanismu lze vyjádřit např. průměrem úrokových sazeb z krátkodobých úvěrů na mezibankovním trhu, průměrem úrokových sazeb na peněžním trhu či průměrem úrokových sazeb z krátkodobých úvěrů v ekonomice. 27) Emisní funkce, funkce banky bank, funkce banky státu, regulace bankovního systému, správce devizových rezerv státu, vnější reprezentace státu v měnové oblasti a další. 28) Termínem transmisní mechanismus se rozumí řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, aby změny v nastavení měnově politických nástrojů centrální banky vedly k žádoucím změnám konečného cíle centrální banky. 102 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

17 Úvěrový transmisní mechanismus Zdroj: Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha, Management Press, 2001, s Vlastní úprava. Zprostředkujícím kritériem může být v závislosti na konečném makroekonomickém cíli centrální banky a na dalších faktorech: 29) celkový stav úvěrů v domácí měně v ekonomice, celkový stav bankovních úvěrů v domácí měně v ekonomice, střednědobá úroková míra z úvěrů, dlouhodobá úroková míra z úvěrů, potenciální úvěrové zdroje bank v domácí měně. Účinnost úvěrového transmisního mechanismu závisí především na následujících třech základních podmínkách: schopnosti centrální banky ovlivnit úroveň tržní krátkodobé úrokové míry, relativní stabilitě vazeb mezi tržní krátkodobou úrokovou mírou a vývojem úvěrových agregátů, znalosti a relativní stabilitě vazeb mezi vývojem úvěrových agregátů a vývojem konečných cílů centrální banky. Pro posouzení míry vlivu měnové politiky na trh hypotečních úvěrů je relevantním zprostředkujícím kritériem dlouhodobá úroková míra z úvěrů. Úvěrový transmisní mechanismus, v němž je zprostředkujícím kritériem dlouhodobá úroková míra, je označován jako úrokový transmisní mechanismus a prezentuje tradiční keynesiánský přístup k měnové politice. Konečným cílem keynesiánského úrokového transmisního mechanismu je růst nominálního hrubého domácího produktu reprezentovaný především investiční aktivitou podnikatelského sektoru a výdaji domácností na zboží a služby dlouhodobé spotřeby jako významnými složkami agregátních výdajů. Uváděný úrokový transmisní mechanismus představuje tzv. neokeynesiánský pohled na danou problematiku; ortodoxní keynesiánská škola nerozlišovala operativní a zprostředkující kritéria, pouze upřednostňovala nízké a stabilní úrokové sazby. Monetaristé naproti tomu předpokládali, že měnová politika je založena na výhradní kontrole měnové báze a peněžní zásoby a keynesiánský přístup k měnové politice považovali za neúčinný. Tvrzení, že peněžní expanze, která by měla kontrolovat nízkou úroveň úrokových sazeb, povede ve svém důsledku k růstu nominálních úrokových sazeb, popř. též sazeb reálných, dokládají následující teorií. V období hospodářského oživení, kdy je zvýšenou poptávkou po penězích úroková míra tlačena vzhůru, povede zvýšení peněžní nabídky ze strany centrální banky krátkodobě ke snížení úrokové míry. Za předpokladu konstantní 29) Dalšími faktory při volbě zprostředkujícího kritéria jsou míra vlivu centrální banky na dané zprostředkující kritérium, dostupnost a spolehlivost údajů o vývoji zprostředkujícího kritéria. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

18 důchodové rychlosti peněz se však bude zvyšovat agregátní poptávka a reálný důchod; navíc se od určitého bodu peněžní expanze k růstu reálného důchodu přidá zvýšení tempa inflace a další inflační očekávání a tyto faktory povedou ke zvýšení úrokové míry. Dále byla kritika ze strany monetaristů zaměřena na slabou souvislost mezi pohybem úrokových sazeb státních dluhopisů či úvěrů od centrální banky a dlouhodobých úvěrů či podnikových dluhopisů. I přes tuto kritiku si však keynesiánská koncepce měnové politiky založená na úrokovém transmisním mechanismu udržela ve většině zemí silný vliv až do poloviny 70. let 20. stol. Úrokový transmisní mechanismus Zdroj: Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha, Management Press, 2001, s Nástroje měnové politiky centrální banky Centrální banka prostřednictvím nástrojů měnové politiky může v rámci úrokového transmisního mechanismu částečně ovlivňovat pouze vývoj tržních krátkodobých úrokových měr. Dopad jednotlivých měnově politických nástrojů na krátkodobou úrokovou míru je však velmi obtížně kvantifikovatelný, neboť výše úrokové míry obecně závisí především na velikosti nabídky a poptávky na příslušném trhu. 30) V následující tabulce je přehled základních měnově politických nástrojů používaných centrálními bankami a jejich vlivu na pohyb tržní krátkodobé úrokové míry. Pokud centrální banka dokáže ovlivnit výši tržní krátkodobé úrokové míry, závisí dále úspěšnost úrokového transmisního mechanismu na míře reakce dlouhodobé úrokové míry na tyto změny a na vlivu dlouhodobé úrokové míry na nabídku a poptávku po úvěrech. Existuje obecný předpoklad, že růst krátkodobé úrokové míry vede k růstu ostatních úrokových měr v ekonomice, tedy i úrokové míry hypotečních úvěrů. Tato obecná úvaha však nemusí být vždy platná. Pokud např. centrální banka zvýší své základní vyhlašované úrokové míry, toto opatření může za určitých podmínek vést ke zvýšení úrokových měr na mezibankovním trhu; ovšem jak se vzniklá situace projeví na výši úrokových měr úvěrů nabízených obchodními bankami nebankovním subjektům, záleží na závislosti obchodní banky na zdrojích z mezibankovního trhu a na cenách ostatních zdrojů refinancování obchodní banky. V případě hypotečních úvěrů jde především o náklady na získání dostatečného objemu klientských vkladů, dále o náklady emise hypotečních zástavních listů, popř. o náklady sekuritizace hypotečních úvěrů; neboť především z těchto transakcí získává hypoteční banka zdroje pro refinancování. 30) Výsledná úroková míra však obvykle není výsledkem rovnováhy nabídky a poptávky, ale je nižší, než by byla rovnovážná úroková míra, neboť část poptávky tvořená nebonitními klienty zůstává na trhu vždy neuspokojená. 104 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

19 Měnově politické nástroje centrální banky a jejich vliv na tržní krátkodobou úrokovou míru Pohyb Nástroj měnové politiky CB Operace CB krátkodobé úrokové míry Operace s cennými papíry Nákup Pokles Prodej Růst Základní úrokové sazby vyhlašované CB Zvýšení Růst Snížení Pokles Devizové operace Nákup deviz Pokles Prodej deviz Růst Povinné minimální rezervy Zvýšení Růst Snížení Pokles Limity úvěrů bank Zvýšení Pokles Snížení Růst Limity úroků z úvěrů poskytovaných OB Zvýšení Růst Snížení Pokles Horní limity úroků z vkladů přijatých OB Zvýšení Růst Snížení Pokles Dolní limity úroků z vkladů přijatých OB Zvýšení Růst Snížení Pokles Zdroj: Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha, Management Press, 2001, s Měnová politika České národní banky Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v současně platném znění, ukládá ČNB v 2 jako hlavní cíl péči o cenovou stabilitu. K dosažení tohoto cíle ČNB od roku 1998 využívá režim měnové politiky: cílování inflace. 31) Tento režim lze obecně považovat za modifikovaný transmisní mechanismus, který nepoužívá žádná zprostředkující kritéria; operativním kritériem je zde tržní krátkodobá úroková míra. Hlavním měnově politickým nástrojem ČNB je vyhlašovaná dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba); 32) skutečně dosahovanou dvoutýdenní repo sazbu ČNB zároveň staví do pozice operativního kritéria. Přestože ČNB neuplatňuje v rámci své měnové politiky úvěrový, resp. úrokový transmisní mechanismus, lze dedukovat, že svou měnovou politikou nepřímo 31) Režim cílování inflace začala jako první používat v březnu roku 1990 centrální banka Nového Zélandu. 32) Dvoutýdenní repo operace slouží především k odčerpání přebytečné likvidity obchodních bank a ČNB je provádí formou tendrů. Vyhlášená 2T repo sazba slouží jako maximální limitní sazba, za kterou mohou být banky v repo tendru uspokojovány. Nabídky bank jsou vypořádány podle americké aukční procedury, tzn. ČNB přednostně přijme nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a to až do výše predikovaného přebytku likvidity na daný den. Doplňkovým nástrojem ČNB je tříměsíční repo tendr. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

20 ovlivňuje trh hypotečních úvěrů, resp. nabídku a poptávku po hypotečních úvěrech. Důkazem tohoto tvrzení je uváděná statistická analýza závislosti úrokových sazeb u hypotečních úvěrů na vyhlašované 2T repo sazbě ČNB Analýza závislosti úrokových sazeb u hypotečních úvěrů v České republice na 2T repo sazbě České národní banky Pro statistickou analýzu závislosti úrokových sazeb u hypotečních úvěrů na 2T repo sazbě vyhlašované ČNB byla použita časová řada průměrné roční sazby u hypotečních úvěrů poskytovaných se státní finanční podporou v souladu s nařízením vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby (úrokové sazby jsou bez státní podpory) 33) a časová řada průměrné 2T repo sazby ČNB. Pro výpočet roční průměrné 2T repo sazby byl použit vážený aritmetický průměr 2T repo sazeb platných v daném kalendářním roce, kde vahami byl počet dní (dle tzv. německé usance 34) ), po které se vyhlášená 2T repo sazba neměnila. Uvedené údaje byly analyzovány za období let ) Průměrná roční úroková sazba hypotečních úvěrů a průměrná 2T repo sazba České národní banky v období Průměrná roční úroková sazba Průměrná 2T repo hypotečních úvěrů (v %) sazba ČNB (v %) Rok Závisle proměnná Nezávisle proměnná ,43 11, ,91 14, ,70 13, ,73 6, ,93 5, ,86 5, ,69 3, ,52 2,29 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká národní banka [online]. Dostupné z <http://www.cnb.cz>; vlastní výpočty. Pro určení závislosti mezi dvěma časovými řadami byla použita regresní analýza. Jako nejvhodnější regresní model vystihující danou závislost byla na základě porovnání F testů vypovídajících o vhodnosti použitých regresních funkcí 33) Údaje poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj. 34) Měsíc = 30 dní, rok = 360 dní. 35) Přestože ČNB v letech používala odlišný režim měnové politiky (cílování měnových agregátů, popř. cílování peněžní zásoby), 2T repo operace byly vždy základním měnově politickým nástrojem ČNB. 106 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více