6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je Uzávìrka je

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3."

Transkript

1 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem je mìsto Èeská Lípa, pod jeden právní subjekt odsouhlasili zastupitelé na svém únorovém jednání. K 1. èervenci tak vznikne pøíspìvková organizace Mateøská škola Špièák, která bude kromì mateøinky Na Výsluní, kde má své sídlo, Sloučením ušetřené peníze půjdou ve prospěch nové organizace obhospodaøovat i další dislokovaná pracovištì, což jsou mateøinky v ulicích Brnìnské, Zhoøelecké a Východní. Zámìr sdružit mateøské školy na Špièáku do jedné školské pøíspìvkové organizace je záležitost pomìrnì staršího data. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu tuto možnost zmínil již ve své zprávì z roku 2002 v souvislosti s pøipravovanými zmìnami v síti škol, kdy bylo na základì nových legislativních podmínek nezbytné všechna naše školská zaøízení pøetransformovat do pøíspìvkových organizací, pøipomíná místostarostka Hana Moudrá. Tehdy však k tomuto kroku nedošlo. I když podobné slouèení pod jeden právní subjekt bylo s úspìchem uplatnìno napøíklad v pøípadì MŠ Arbesova, což je dnes pøíspìvková organizace obhospodaøující tøi školky, nebo ZŠ Jižní, která provozuje i mateøskou školu. Právì dobré zkušenosti z pøíspìvkových organizací, kde transformace již probìhla, byly jedním z dùvodù, proè jsme o této alternativì zaèali opìt uvažovat. Místostarostka nezastírá, že v danou chvíli je k øešení této otázky vedla i pøipravovaná výbìrová øízení na øeditele pøíspìvkových organizací, od jejichž nástupu do funkce uplynulo pìt let. Ustanovení se týká všech ètyø øeditelek, dokonèení na str. 2 Na finálové přehlídce nominovaných českolipských Talentů roku 2003 se v Jiráskově divadle se svým novým pěvecko-tanečním vystoupením představila také hudební třída Mateřské školy Sever. Škoda, že se nemohla dostavit celá třída, ale pouze několik nadějných zpěvaček, které neštovice nepokořily. (Více se o Talentu dočtete na str. 5) Starostovy starosti To byl v České Lípě zase pěkný cirkus. Naštěstí ne na radnici, ale se svým šapitó se usadil na louce za spořitelnou a jmenoval se Andres. Obdivuhodné byly jak akrobatické výkony v podání jeho mladých artistů tak drezúra lvů, tygrů či klokanů, kterou si cirkus zcela získal srdce dětského publika. Vždyť většina dětí včetně našeho Adama viděla tahle exotická zvířata v podobné akci poprvé na vlastní oči. K hezkým událostem posledních dnů řadím také sobotní vítání občánků. Přiznám se, že tyto obřady mám velice rád, a proto mne těší, že je rodiče vnímají jako první významnou společenskou událost svého potomka a k zápisu do Pamětní knihy města nově narozené občánky stále častěji doprovázejí kromě svátečně naladěných maminek i další rodinní příslušníci. Když už je řeč o obřadech, nedá mi, abych se nezmínil o svatbách ve vlastivědném muzeu. Těšily se poměrně velké oblibě, a proto mne tak trochu mrzí, že muzeum od 1. února snoubencům navýšilo poplatek za režijní náklady a vyhotovení pamětního listu. U svatebních obřadů v kapli ambitu ze 750 na 1200 Kč a v Loretánské kapli z 1500 na 2000 Kč. Takové oddavky se tím pádem dost prodraží, protože snoubenecká dvojice musí navíc uhradit správní poplatek 1000 Kč za obřad konaný mimo úředně stanovenou místnost a dobu. Snad to neovlivní počet sňatků, kterých je čím dál méně. Se zájmem pak sleduji počínající aktivity nově vznikajícího klubu starostek a místostarostek z Českolipska. Ženám na radnici držím palce, protože to ve své funkci mají oproti mužům těžší. Jsem také zvědavý, jak dopadne norská podpora projektů Libereckého kraje, o které budeme ve středu jednat s norským obchodním radou, a co městu přinese veřejná obchodní soutěž na svoz a likvidaci odpadu v České Lípě. Zatím se zdá, že by tyto služby mohly být do budoucna levnější. Dlouho jsem přemýšlel, zda bych se měl v tomto sloupku také zmínit o své kandidatuře do krajského zastupitelstva. Nakonec jsem dospěl k závěru, že by to vůči občanům České Lípy bylo fér. Už proto, že informace se mnohdy šíří rychleji než myšlenka. Jestli mám, nebo nemám kandidaturu přijmout, jsem zvažoval řadu dní a bylo to opravdu těžké vážení kamínků, kamenů a balvanů. Jak to všechno dopadne, rozhodnou volby. Stanu-li se uvolněným zastupitelem Libereckého kraje, požádám naše zastupitele, aby zvolili nového starostu. Na mém vztahu k České Lípě to ale nic nezmění. Do dalších dnů Vám přeji dobrou náladu a všem učitelům k jejich nedělnímu svátku pevné nervy, chytré žáky a ať nikdy neztrácejí optimismus. Petr SKOKAN, starosta Internetové stránky mìsta Èeská Lípa (www.mucl.cz) získaly jednu z hlavních cen v krajském kole soutìže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby mìst a obcí a postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 29. bøezna v Hradci Králové. Web města Vyhlašovateli soutìže, kterou již po šesté ve spolupráci se Svazem mìst a obcí ÈR, portálem Mìsta a obce online a konferencí ISSS poøádá v rámci kampanì Bøezen mìsíc internetu Sdružení Zlatý erb, jsou ministerstvo vnitra a ministerstvo informatiky. (více na str. 4) Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY Rösler v České Lípě končí Tradièní výroba pianin znaèky Rösler po 126 letech v Èeské Lípì konèí. Celý areál, kde se hudební nástroje po léta vyrábìly, je na prodej. Vyplynulo to z vyjádøení Jaroslava Vodehnala, øeditele èeskolipského závodu firmy Petrof. Oficiálnì se brána závodu uzavøe 31. bøezna. Znaèka Rösler, která je ještì o deset let starší, než doba, po jakou byla spjata s Èeskou Lípou, tím ale nezanikne, podotýká Jaroslav Vodehnal. Ve výrobì pianin s touto znaèkou bude firma Petrof, která je její majitelkou, pokraèovat v Hradci Králové, kam se z èeskolipského závodu pøesunulo i veškeré strojní vybavení. Souèasnou snahou firmy pak je, aby celý výrobní areál nezùstal dlouho opuštìný, a dokonèení ze str. 1 a proto z èistì organizaèních dùvodù bylo tøeba si ujasnit, zda konkurz probìhne na ètyøi nebo jednoho øeditele. Ráda bych ale zdùraznila, že tohle nebyl argument pro vytvoøení pøíspìvkové organizace. Mìstu podle Moudré nešlo ani o finanèní úsporu, která vznikne díky jednotnému hospodaøení. Je zøejmé, že školky tak ušetøí napøíklad za nìkteré úèetní služby, ale tyto peníze organizaci zùstanou a bude je moci využít na svùj další rozvoj. Za nejdùležitìjší argument naopak oznaèuje fakt, že integrace umožòuje v rámci celé pøíspìvkové organizace efektivnìji využívat vzájemnou zastupitelnost pedagogických i nepedagogických pracovníkù, úèelnìjší využívání nadbyteèných prostorových kapacit formou pronájmu, proto všechny tøi objekty ocenìné na 18 mil. korun nabízejí k odprodeji. Na adresu cirka ètyøicítky zamìstnancù, kteøí tak bohužel pøišli o práci, zkonstatoval, že èást z nich bude zamìstnána ve firmì Delphi Packard Electric, která jim vyšla vstøíc a zorganizovala pro nì speciální nábor. Nìkteøí odešli do starobního dùchodu a nìkolik si už našlo práci v truhláøských dílnách. V evidenci úøadu práce by tak podle J. Vodehnala mìlo skonèit jen nìkolik málo jejich zamìstnancù. I úøad práce nám však pøislíbil pomoc a dohodli jsme se na schùzce, která se uskuteèní pøímo v areálu našeho závodu, kam zástupci ÚP pøijdou s našimi zamìstnanci projednat možnosti zprostøedkování další práce. (ema) kumulaci normativù a dosažení vyšší úrovnì standardu výchovnì vzdìlávacího procesu. V pøípadì zavedení povinné pøedškolní výchovy mùže navíc takto koncipovaná pøíspìvková organizace uvažovat i o zøízení specializované tøídy, kde se dìtem budou vìnovat pedagogové s pøíslušnou specializací. Ostatnì cestou integrace školských zaøízení jdou i v jiných mìstech a místostarostka nezastírá, že do budoucna v ní bude pokraèovat také Èeská Lípa. Všude tam, kde jsme k ní pøistoupili, se osvìdèila a netýkala se pouze školských zaøízení, nebo, jak jistì víte, na stejném principu dnes funguje také pøíspìvková organizace Sociální služby mìsta Èeská Lípa sdružující všechna mìstská sociální zaøízení. (ema) Plán letošní údržby komunikací odsouhlasila na svém bøeznovém jednání Rada mìsta Èeská Lípa. Návrh pøipravil ve spolupráci s obstaravatelskou firmou odbor dopravy. Vycházel pøi tom jak z technického stavu obecních komunikací tak z rozpoètu, kde je letos na údržbu vyèlenìno 14,2 mil. korun. Z plánu vyplývá, že nejvìtší objem finanèních prostøedkù, konkrétnì 7,5 milionù korun, bude letos investováno do plošné opravy vozovek. Na obdobné opravy chodníkù je vyèlenìna èástka 1,885 mil. korun a kromì Smetanova nábøeží a Mariánské ulice, kde bude položena zámková dlažba, pùjde o asfaltové povrchy. Pøedevším díky vandalùm jsme museli hodnì vysokou èástku (1,415 mil. Kè) vyèlenit také na výmìny a opravy ponièeného dopravního znaèení. Cirka 400 tisíc ponecháme na výspravy rozsáhlejších výtlukù a 3 mil. je urèeno na ostatní údržbu, kterou pøedstavují napøíklad opravy mostkù na cyklostezce, drobné opravy è. 6, bøezen 2004 Letošní údržba komunikací Nejvíce prostředků bude využito na plošnou opravu vozovek vozovek i chodníkù, propustí a obrubníkù, vypoèítává místostarosta Jiøí Pazourek. Zároveò podotýká, že snahou mìsta je, aby se co nejvìtší objem prací zvládl do konce dubna. Od kvìtna se mìní sazba DPH, což i v daném pøípadì znamená navýšení nákladù o 14%. Jako první by se Dopravní stavby Èeská Lípa, které na základì obstaravatelské smlouvy údržbu zajiš ují, mìly pustit do opravy vozovky na Smetanovì nábøeží, kde bude položen nový asfaltový koberec v úseku dlouhém cca 1350 m 2. Jak ale zdùrazòuje pøedstavitel firmy Ing. Oldøich áèek, odfrézování ponièených povrchù, které pøedchází všem plošným opravám, se kvùli vysokým nákladùm za pronájem frézovacího stroje musí provádìt najednou. V rámci svých technických možností se však vynasnažíme, aby se doba, než dojde k položení nového koberce, zkrátila na minimum. Veøejnost proto prosí o shovívavost. (ema) Plán oprav místních komunikací v roce 2004 vozovky - plošná údržba 1. Dubice u rest Neptun a spojka proti 900 m 2 2. Kozákova 1500 m 2 3. Na Blatech a chodník 350 m 2 4. Na Nivách 540 m 2 5. Jáchymovská, Severní, Mariánská 1500 m 2 6. Smetanovo nábøeží 1350 m 2 7. panelka za spoøitelnou 900 m 2 8. Na Kopeèku 680 m 2 9. Klínová 700 m Na Ptaèí louce 1560 m Liberecká-havarijní úseky 3640 m Svárovská 1400 m Nebeského 2244 m Dlouhá u ZŠ 1500 m Východní 1970 m Myslbekova 760 m 2 C E L K E M m 2 chodníky - plošná údržba 1. Železnièáøská 286 m 2 2. Èeských bratøí 320 m 2 3. Okružní 507 m 2 4. Zoubkova 215 m 2 5. Uranová 95 m 2 6. Na Nivách 286 m 2 7. Nebeského 302 m 2 8. Mariánská-po VN zámková dlažba 350 m 2 9. Smetanovo nábø. zámková dlažba 290 m 2 C E L K E M 2651 m 2 2

3 è. 6, bøezen 2004 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoj města informuje Oprava Panské ulice Na druhou polovinu roku připravuje odbor rozvoje města Česká Lípa zahájení generální rekonstrukce Panské ulice, na kterou je v letošním rozpočtu města vyčleněno 3,5 mil. korun. Projekt zpracoval ing. Pavel Žáček a celou investici jsme rozdělili do dvou etap. Jak dále upřesňuje vedoucí oddělení investic Jolana Nebřenská, v první, která je plánována pro letošek, budou v Panské ulici zrekonstruovány všechny inženýrské sítě a vybudováno nové veřejné osvětlení. Vzhledem k šířkovým poměrům komunikace půjde o technicky velice náročnou stavbu. S vybudováním nového povrchu z čedičové dlažby se proto počítá až napřesrok ve druhé etapě. Součástí celé investice bude rovněž úprava povrchu v místech, kde se Panská napojuje na Moskevskou ulici. I tady bude položeno nové kamenné dláždění, avšak nebude z čediče ale ze žulových kostek. Dříve, než se pustíme do opravy této ulice, chceme požádat o poskytnutí dotace z programu Národní Phare. Je určen na podporu rekonstrukce přístupových komunikací k turisticky atraktivním místům, což je případ Panské ulice, která je jednou z cest procházející naší městskou památkovou zónou. Veřejnost pak jistě potěší, že v rámci této stavby připravuje odbor rozvoje města také kompletní rekonstrukci veřejného WC. (ema) Českolipská městská policie bude působit také v Novém Oldřichově Pøedevším odchyt toulavých psù by mìla pro obec Nový Oldøichov zaèít zajiš ovat èeskolipská mìstská policie. Uèiní tak na základì veøejnoprávní smlouvy mezi Èeskou Lípu a Novým Oldøichovem, jejíž uzavøení odsouhlasili èeskolipští radní na svém bøeznovém zasedání. Aby zmínìná smlouva nabyla platnosti, musí ji však po oboustranném podpisu zúèastnìných stran schválit ještì krajský úøad. S prosbou, zda by naše mìstská policie, která je na odchyt toulavých zvíøat dobøe vybavena, v tomto smìru Novému Oldøichovu nepomohla, se na nás obrátila starostka Marcela Novotná, prozrazuje èeskolipský starosta Petr Skokan a dále upøesòuje, že zajistit pùsobnost mìstské policie v obci, jejíž rozpoèet zøízení vlastní strážnice nedo- Českolipští strážníci budou především odchytávat toulavé psy voluje, umožnila novela zákona o obecní policii. Novému Oldøichovu jsme proto vyšli vstøíc. Z výše zmínìné smlouvy pak vyplývá, že Nový Oldøichov vydá èeskolipským strážníkùm písemné zmocnìní k výkonu pravomoci na jejím území. Odchyt a odvoz toulavých zvíøat do útulku budou strážnici zajiš- ovat na základì pøedchozí žádosti starostky a za každého odchyceného psa uhradí mìstu Èeská Lípa 800 Kè. Èástka nebude fakturována v pøípadì, že náklady na odchyt uhradí MP majitel psa. Úplatu za pobyt psa v útulku uhradí Nový Oldøichov (pøípadnì majitel psa) pøímo provozovateli útulku. Zjištìné trestné èiny, pøestupky a správní delikty na katastru Nového Oldøichova budou èeskolipští strážníci øešit v souladu s platnou legislativou. (red) mìstská policie Hledaný recidivista (29 let) a jeho pøítelkynì (21 let) byli hlídkou mìstské policie zadrženi krátce po vloupání do jednoho ze zaparkovaných vozidel na sídlišti Špièák v Èeské Lípì. K dopadení hledaného výteèníka pøispìla všímavost sousedù i aktivní pomoc poškozeného. Po krátkém pátrání strážníci povedený dvojlístek zadrželi za oplocením v areálu Nemocnice s poliklinikou È.Lípa. Nemístnou zábavu pøerušila hlídka èeskolipské mìstské policie dvìma místním mladíkùm (20 a 22 let), kteøí v pozdní noèní dobì pøevraceli popelnice na své cestì mìstem. Pøi øešení pøestupku se velice podivovali svému odhalení a tomu, že musejí pøevrácené popelnice zase uklidit. Zøejmì nevìdìli, že se po celou dobu pohybovali pod dohledem mìstského kamerového systému. Patrnì pøedèasnì slavila MDŽ teprve devatenáctileté dívka. Zmožena alkoholem si v odpoledních hodinách ustlala na schodech pøed jedním z domù, kde ji nalezla hlídka mìstské policie. Jelikož nebyla schopna prokázat svou totožnost, skonèila pøedvedením na Policii ÈR. Její výkon byl v závìru ocenìn náležitou blokovou pokutou. struènì z rady Rada mìsta Èeská Lípa schválila výroèní zprávu pøíspìvkových organizací mìsta Mìstská knihovna Èeská Lípa a Kulturní dùm Crystal za rok Výroèní zprávy jsou zveøejnìny na internetových stránkách mìsta v rubrice Dùležité dokumenty/výroèní zprávy. Rada mìsta Èeská Lípa schválila uzavøení mandátní smlouvy s Èeskou poštou na zajištìní služby SIPO. Na základì platné obecnì závazné vyhlášky tak mìsto rozšíøilo možnost úhrady poplatkù za svoz a separaci komunálního odpadu, který je splatný ve dvou termínech a to 25. bøezna a 25. záøí. Vedle platby prostøednictvím Sdruženého inkasa plateb obyvatel mohou obèané za odpad zaplatit hotovì v pokladnì MÚ nebo složenkou èi pøevodem na úèet mìsta. Rada mìsta Èeská Lípa odsouhlasila nový tržní øád. Oproti pùvodnímu znìní byl rozšíøen v odstavci 8, kde je novì povolen poulièní prodej èasopisù a novin prostøednictvím kamelotù. O zmìnu tržního øádu požádal mìsto Dùm humanity, který se pøed èasem zapojil do celostátního sociálního projektu a jeho klienti si právì poulièním prodejem èasopisu Nový prostor pøivydìlávají. (ra) oznámení V souvislosti s pøevodem kompetencí v oblasti státní sociální podpory z obecních úøadù obcí s rozšíøenou pùsobností na úøady práce upozoròuje Mìstský úøad Èeská Lípa na to, že budou pro veøejnost z technických dùvodù kontaktní místa odboru státní sociální podpory uzavøena. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 6, bøezen 2004 Školáci trénují znalost zákonů Právo a dodržování zákonù jsou tématem postupové vìdomostní soutìže Paragraf 11/55, jejíž školní kolo poøádala 9. bøezna pro své žáky druhého stupnì Základní škola na Ladech (viz foto). Stejnì jako jiné školy z Èeskolipska se tak zapojila do ètvrtého roèníku tohoto projektu, který letos probìhne v Libereckém a Olomouckém kraji a vítìzové z obou krajù se potom utkají v pražském finále. To se uskuteèní v èervnu v Senátu Parlamentu ÈR. Soutìž již od roku 2001 organizuje Aliance Zákon 18 a její motto zní Je za pìt minut dvanáct, je èas dodržovat zákony. Konkrétním cílem je podpoøit u dìtí a mladistvých zejména znalost zákona 37/1989 sb., který zvýšil zákonný vìk pro prodej Dva úspěchy České Lípy milo více jak pìtadvacet tisíc dìtí a do letošního roèníku by se mìlo v roli soutìžících zapojit dalších 2300 žákù. Škola na Ladech byla jednou ze 42 škol v Libereckém kraji, kde se rozhodli pro své žáky školní kolo Paragrafu uspoøádat. O postup do oblastního kola, které se v Èeské Lípì koná 28. dubna, tu bojovalo šest pìtièlenných družstev, jejichž úkolem bylo zvládnout celkem pìt soutìžních zadání. Ta byla podle regulí soutìže koncipována tak, aby formou hry nutila dìti pøemýšlet, zda navozená modelová situace je, nebo není v rozporu se zákonem. Aby pochopily, že porušování paragrafù není správné a že by zákony nemìly vnímat jako represi, ale jako užiteènou a potøebnou normu našeho chování. Školní koordinátorka celého klání Mgr. Alena Hladoniková prozrazuje, že na Ladech se do soutìže pøihlásila vìtšina žákù, a proto uspoøádali i kola tøídní. A kdo nakonec zvítìzil? Po více jak dvouhodinovém finále, kde vládla výborná atmosféra a soutìžní úkoly prostøídalo nìkolik žákovských vystoupení, si palmu vítìzství vybojovala 8. C a spolu s 9. B., která obsadila druhé místo, postupují do oblastního kola. (ema) Jarní úklid započal Slavnostní vyhodnocení krajského kola soutěže Zlatý erb se uskutečnilo 10. března v sídle Libereckého kraje, kde si vítězové v jednotlivých kategoriích převzali diplomy z rukou člena rady Radima Ziky. Stejně jako v celorepublikovém finále i v krajském kole se soutěžilo ve třech kategoriích (nejlepší webové stránky města, obce, nejlepší elektronická služba) a odborná porota hodnotila obsažnost webu, aktuálnost, přehlednost navigace, výtvarné zpracování a také základní test na tzv. bezbariérovou přístupnost. Město Česká Lípa v rámci Libereckého kraje zvítězilo v kategorii nejlepší webové stránky měst a v kategorii nejlepší elektronická služba se jeho nově zavedená bezplatná soukromá inzerce umístila na třetí příčce. Za Českou Lípu si obě ceny převzal starosta Petr Skokan (na snímku s ostatními finalisty). (ema) Dražbou ètyø obecních bytù, která se uskuteèní 3. dubna, pokraèuje mìsto Èeská Lípa v letošním prodeji volných obecních bytù, které se nacházejí v domech urèených k privatizaci. Licituje se o právo uzavøít kupní smlouvu na byt, jehož kupní cena je pøedem pevnì stano- Dražby bytů tabákových výrobkù ze 16 na 18 let. S projektem, který každoroènì probíhá ve dvou krajích, se už obeznávena a vychází z odhadu. Stejnì jako v minulém roce dražbu organizuje pro mìsto spoleènost Auction H a první ze ètyø nabízených bytù se zaène v prostorách èp. 54 v Zámecké ulici dražit v 9 hodin. Zároveò pøipomínáme, že další ètyøi byty se budou dražit 17. dubna. (ema) Po zimnì se na sídlištích mìsta opìt objevilo množství odpadkù na travnatých plochách a v keøích. Dne 1.bøezna probìhla proto na Mìstském úøadu Èeská Lípa koordinaèní schùzka za úèasti zástupcù správního odboru, odboru dopravy, odboru životního prostøedí a Mìstské policie Èeská Lípa. Výsledkem jednání je podrobný rozpis úklidu sídliš, podle kterého se již 15. bøezna zaèalo uklízet. Tento rozpis zpracovala Mìstská policie Èeská Lípa a byl zveøejnìn na webových stránkách mìsta Èeská Lípa. Úklid bude zajiš ován prostøednictvím klientù Domu humanity a obèanù odsouzených k výkonu Uklízejí nezaměstnaní a odsouzení k alternativním trestům alternativního trestu obecnì prospìšných prací. Dohled nad pracovníky vykonávajícími tento úklid zajiš uje mìstská policie. Odbor životního prostøedí a odbor dopravy proto prosí obèany, aby na sídlištích mìsta udržovali èistotu a pøedevším dùslednì zavírali kontejnery na komunální odpad. V pøípadì, že nìkteré kontejnery mají zavírání poškozené, mohou se obèané se žádostí o opravu obrátit na firmu Rethmann Jeøala Recycling s.r.o.: tel: 487/834014, pøípadnì na odbor životního prostøedí: tel. 487/ , mobil 602/113603, Den otevřených dveří Sociální služby mìsta Èeská Lípa poøádají Den otevøených dveøí, který se uskuteèní dne 5. dubna od 14,00 do 17,00 hodin a dne 6. dubna v dobì od 13,00 do 17,00 hodin v Domovì - penzionu pro dùchodce v Dolní Libchavì. Souèástí Dne otevøených dveøí je zahájení tradièní Velikonoèní výstavy, která bude pro veøejnost otevøena až do pátku 9. dubna, vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Srdeènì zveme Bc. Eva STEHLÍKOVÁ, øeditelka a kolektiv Domova-penzionu 4

5 è. 6, bøezen 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Překračování státních hranic po vstupu ČR do EU Dnem 1. kvìtna 2004 vstoupí Èeská republika do Evropské unie. Tímto okamžikem dojde k urèitým zmìnám i v režimu pøekraèování státních hranic. Momentem vstupu ÈR do EU konèí na státních hranicích ÈR pravidelné celní kontroly. Tyto celní kontroly budou zachovány výhradnì na mezinárodních letištích, protože naše republika bude mít hranice pouze s èlenskými zemìmi Spoleèenství. V této souvislosti je tøeba zmínit fakt, že pøistoupením ÈR k EU dojde ke snadnìjšímu pøekraèování státní hranice na hranièních pøechodech a bude usnadnìna hospodáøská spolupráce a dovoz zboží, které bude v celním režimu volného obìhu v zemích Spoleèenství. V ÈR již za takto dovezené zboží k neobchodním úèelùm clo ani DPH nebudou vybírány. Na druhé stranì je nutné zdùraznit, že dnem nekonèí èinnost cizinecké a pohranièní policie na státních hranicích a hranièních pøechodech. Dnem vstupu ÈR do EU se na státních hranicích zavádí režim doèasných vnìjších hranic, což v praxi znamená: - policejní kontroly na hranièních pøechodech, - ochrana zelené hranice, - pøekraèování SH jen na místech k tomu urèených, tj. hranièní pøechody a turistické stezky. Čtěte příští vydání Městských novin, připravujeme velkou čtenářskou soutěž o zajímavé ceny Èeská republika se pøipravuje na to, že by kontroly na hranicích mezi ÈR - SRN a Rakouskem byly zrušeny k po odsouhlasení Radou Evropy. V pøípadì Slovenské republiky a Polska to znamená zrušení kontrol k , pokud o to také požádají ke stejnému datu jako ÈR. V opaèném pøípadì to bude znamenat zrušení kontrol na státní hranici ÈR - SRN - Rakousko a na státní hranici ÈR - PR Slovenská republika ponechání kontrol i nadále. Co výše uvedené bezprostøednì znamená pro obèana ÈR: Èeská republika vstupuje do Evropské unie a od tohoto okamžiku se neprovádìjí celní kontroly, toto však neplatí pro kontrolu osob: - èeská a saská hranièní policie bude na hranici nadále provádìt bezpeènostní kontroly osob a vozidel, - k pøechodu státní hranice musí mít obèan vždy s sebou potøebné doklady; pro obèany vstup do EU neznamená, že budou moci pøekraèovat hranice libovolnì. I nadále musí pøi pøekraèování státní hranice využít hranièní pøechod nebo turistickou stezku. Jako cestovní doklad mohou obèané ÈR v zemích EU využívat dva poslední typy obèanských prùkazù. Upozoròujeme ale na fakt, že roz- hodnì není dobré nevlastnit cestovní pas. Pouhý obèanský prùkaz totiž nestaèí jako cestovní doklad do zemí mimo Evropskou unii! Místo pasu budou pro Evropskou unii stačit dva typy občanských průkazů Letošní finále soutìže Talent roku, které se uskuteènilo ve ètvrtek 11. bøezna v Jiráskovì divadle, bylo koncipováno jako nesoutìžní pøehlídka všech nominovaných jednotlivcù a kolektivù. Jedinou cenou, která se tu na základì pøedvedených výkonù udìlovala, byla Cena divákù. Pøipomeòme, že soutìž pro talentované dìti a mládež do 18 let každoroènì vyhlašuje èeskolipské zastupitelstvo dìtí a mládeže ve spolupráci s DDM Libertin. V letošním roce byly na Talent roku 2003 nominováni v kategorii jednotlivcù: 1. Aneta Brabcová Sportovní Na čtvrtý ročník Českolipského zvonečku, soutěže dětských a juniorských formací v předtančení, kterou v Kulturním domě Crystal pořádala v neděli 14. března českolipská taneční škola Duha, se sjely desítky tanečníků z celé republiky. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ - usnadní se tak hranièní kontroly a zároveò se pøispìje ke zkrácení èekací doby na státní hranici, - volný prùjezd pøes státní hranici není možný, ale chceme se s pomocí cestující veøejnosti postarat o to, aby zdlouhavé kolony patøily již minulosti, - hranièní kontroly jsou dùležitým pøínosem v boji s pøeshranièní kriminalitou a zajiš ují jak bezpeènost obyvatel v pøíhranièí, tak i bezpeènost v silnièní dopravì, - i po se budou tedy obèané v pøíhranièí setkávat se spoleènými hlídkami policistù SCPP a BGS. Služba cizinecké a pohranièní policie dìkuje obèanùm za pochopení a pøeje pøíjemnou cestu pøes státní hranice. OØ služby cizinecké a pohranièní policie Ústí n. Labem Výsledky finále soutěže Talent roku 2003 støelba, SSK Manušice 2. Tereza Himmelová hra na zobcovou flétnu, ZUŠ Frýdlant 3. Regina Krchòáková hra na zobcovou a pøíènou flétnu, ZUŠ Mimoò 4. Lucie Dundrová rádiový orientaèní bìh, ZŠ Dr. M. Tyrše 5. Lucie Vaníèková hod diskem, vrh koulí, skok o tyèi, ZŠ Jablonné v Podještìdí 6. Petra Chocová - plavání, Plavecký klub Èeská Lípa 7. Kateøina Šídlová hra na flétnu, MŠ a ZŠ Klíè s.r.o. 8. Lucie Kovaèová hra na flétnu, MŠ a ZŠ Klíè s.r.o. 9. Eliška Vaníèková atletika, ZŠ Jablonné v Podještìdí. V kategorii kolektivù: 1. Èeskolipský dìtský sbor 2. Karate team mládeže Sport Relax Znamenáèek 3. ZŠ Lada mladší žáci atletika 4. Plavecký klub Èeská Lípa 5. Hudební tøída MŠ Sever 6.Mažoretky DDM Libertin 7. Mladí hasièi z Horní Libchavy 8. ZŠ Lada mladší žáci volejbal 9. Hudební skupina Romale ZŠ Sever ÈL 10. Sportovnì støelecký klub Manušice družstvo do 12 let 11. Trio zobcových fléten ZUŠ Frýdlant 12. Komorní hudební skupina ZUŠ Mimoò. Cenu divákù obdrželi: Petra Chocová v kategorii jednotlivcù a Èeskolipský dìtský sbor v kategorii kolektivù. Titul talent roku 2003 pak podle organizátorù náleží všem nominovaným, jejichž zájmová èinnost a výkony jsou natolik rozdílné, že jakékoliv posuzování dosažených výsledkù je prakticky nemožné. Ocenìní a uznání si proto zaslouží všichni. 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 6, bøezen 2004 historie Historie města rok po roce (Česká Lípa 1975) Vše, co bylo spojeno s rozvojem mìsta, bylo navázáno na nìjakou ideologickou nadstavbu. Vnìjškovì to vypadalo tak, že se støeží jako oko v hlavì jednota strany a lidu (Gottwald). Lidu se dostávalo vymožeností z rukou strany, a proto má vyjádøit svou vdìènost. V kvìtnu 1975 se Èeská Lípa oblékla do rudého sukna. Bylo to naposledy v takovém rozsahu, potom již ménì a ménì. Èeská Lípa rostla, byty na sídlištích se množily neuvìøitelným tempem. Obèanská vybavenost stále zøetelnìji zaostávala. I na starých sídlištích, jako byl Holý vrch a Slovanka, byla obchodní sí dobudována teprve v letech 1977/78. Na Kopeèku vyrostlo malé sídlištì a k nìmu byla postavena docela slušná prodejna. Obrázek zachycuje otevøení. Pøišli funkcionáøi a prohlédli si vystavené zboží. Soudružky zatím nakupovaly. vítání obèánkù K zápisu do Pamìtní knihy mìsta Èeská Lípa byly dne 20. bøezna pozvány novì narozené dìti: Denis Krasniqi, Adam Horòák, Jakub Horòák,Marek Buša, Tomáš Zita, Matìj Malík, Jakub Danèák, Jiøí Rábl, Tadeáš Kutil, Otakar Malý, Pro první den platilo vždy heslo této éry, že v globálu je všeho dost. Stav obchodní sítì ve støedu mìsta byl zoufalý, souvisel nepochybnì s odchodem obyvatelstva do sídliš. Nìkolik obchodù bylo díky svým vedoucím øízeno v daných možnostech obìtavì se zájmem. Na hlavní tøídì Anna Smìlá, Andrea Štejmová, Vanessa Dostálová, Josef Roušar, Tereza Novotná,Lucie Smrèková, Šárka Pospíšilová, Martin Babic, Nikola Vyhnánková, Aneta Jeníková, Jakub Ježek, Šimon Najman, Adéla Dvoøáková, Tereza Bouèková, Magdaléna Mokošová, Albert Kouba. Pøíští vítání se koná 24. dubna výročí narození T. G. Masaryka si 7. března u pamětní desky a busty tohoto zakladatele našeho státu připomněla na náměstí T.G.M. českolipská veřejnost. Shromáždění pořádalo město ve spolupráci s vlastivědným spolkem a klubem přátel muzea. Kromě místostarostky H. Moudré a historika Ladislava Smejkala (oba na snímku) tu význam Masarykových myšlenek připomněl Zdeněk Pokorný. to byl obchod s gramodeskami (èp. 123), kde jsme odebírali Gramofonový klub, to nejhodnotnìjší z hudby. V knihkupectví (èp. 85) byl ještì na zaèátku sedmdesátých let pan Stropnický, po válce jeden z pøedstavitelù Svazu èeských knihkupcù. Také obchod s koženým zbožím (èp. 117) nabízel vkusnì a pøirozenì z toho mála, které bylo. Do inventury svého nemovitého majetku z hlediska jeho užitné i historické hodnoty se pustilo mìsto Èeská Lípa. Uèinilo tak na základì únorového jednání zastupitelstva mìsta, kde s interpelací týkající se soupisu nemovitého majetku vystoupila dr. Jana Zejdová. Na tomto jednání zastupitelé uložili vedoucímu odboru rozvoje mìsta ing. arch. Vladimíru Lavríkovi a vedoucímu majetkoprávního odboru ing. Zdeòku Štìrbovi, aby na dubnové jednání pøipravili soupis obecních nemovitostí, které vykazují historickou, spoleèenskou a užitnou hodnotu. Døíve, než bude materiál pøedložen zastupitelstvu, mìla by se k nìmu vyjádøit také komise pro regeneraci mìstské památkové zóny. Hlavním cílem tohoto zámìru je, aby byl vytvoøen seznam objektù, které lze považovat za jakýsi zlatý fond mìsta. S nemovitostmi souvisí rovnìž petice obèanù proti rozprodávání obecního majetku v historickém centru mìsta, kterou se posléze na svém bøeznovém zasedání zabývali radní. Specializovaných obchodù bylo vzhledem k rùstu mìsta a pøíjmù obyvatel ze sídliš zoufale málo. Nejmarkantnìjší to bylo pøi srovnání s dneškem v oboru textil. Do krámu lidovì zvaného Teta (Hrnèíøská èp. 737) se v té dobì chodilo prakticky pro všechno. Veškeré vìci z oboru elektro-hraèky, lednièky, radia a televize byly soustøedìny ve dvou podlažích domu èp. 84. Námìstí bylo na poèátku sedmdesátých let obohaceno vinárnou Split, kde výjevy v lunetách z oblíbeného pøístavu na Jadranu namaloval pražský malíø zdomácnìlý naèas v Èeské Lípì Bohouš Mikeš. Tentýž umìlec vytvoøil krátce poté postavy pánù vládnoucích od støedovìku v Èeské Lípì a to na stìnì v obnoveném sále hostince Nebe. Bohužel, obrazy byly zamalovány. K oživení námìstí pøispìla ještì nová cukrárna Astra (èp. 167) a mléèný bar v domì èp. 2. Ladislav SMEJKAL Inventura městských nemovitostí Její sepsání vyvolal zámìr zastupitelstva prodat dva domy na námìstí T.G.M., které by od mìsta rád odkoupil soukromý podnikatel a pøebudoval je na hotel. Pøi projednávání petice se radní shodli na tom, že pro kvalifikované rozhodnutí si nechají vedle znaleckých posudkù na oba domy a ekonomické rozvahy, kde budou pøesnì vyèísleny výnosy z nájmù, náklady na údržbu a investice, zpracovat také posudek od firmy S.P.A.D. - jakožto zpracovatele návrhu Regulaèního plánu centrální zóny mìsta Èeská Lípa (RPCZ). Zpracovatel by se mìl vyjádøit pøedevším k tomu, jak se z architektonického ale i funkèního a technického hlediska dívá na možnost pøebudovat domy èp. 131 a 132 na hotel a zda je to z objemového hlediska vùbec reálné, upøesòuje vedoucí odboru rozvoje mìsta ing. arch. Vladimír Lavrík. Na navržený RPCZ se pak odvolávají i signatáøi petice poukazující na to, jak kvùli potøebì oživit námìstí upøednostòuje pøi využití domù bytové pøed nebytovými prostorami. (red) 6

7 è. 6, bøezen 2004 MÌSTSKÉ NOVINY listárna O dopravě ve městě trochu jinak Doprava osob po mìstì a jeho pøilehlém okolí je vdìèné téma. V Èeské Lípì situaci komplikuje hlavní pøírodní bariéra, jíž je Plouènice s nedostateènou kapacitou mostù. Problémem se zabýváme dlouhá desetiletí a zásadní øešení není v dohledu. Musíme se tedy ohlédnout po øešeních, která mohou problému více èi ménì pomoci. Zkušenosti z jiných mìst ukazují, že je nutno snížit frekvenci jízd osobních aut mìstem. Prospìje to nejen pøetíženým komunikacím, prospìje to i ke zlepšení kvality ovzduší. Projekt optimalizace MHD je jedno z pozitivních øešení a nezbývá, než ho krok za krokem realizovat. Nedávná studie vnitromìstské dopravy osob ukázala i na další rezervy. Ani to však nebude snadné a bude to vyžadovat desetiletí systematického budování dopravních tahù s náklady desítek milionù Kè. Jsem pøesvìdèen o tom, že vnitromìstská doprava v Èeské Lípì má významnou rezervu v individuální cyklistice. Porovnávám intenzitu této cyklistiky v Èeských Budìjovicích s Èeskou Lípou a je patrné, že jihoèeské metropole je na tom lépe. Tamní obyvatelé podstatnì víc využívají svých kol pro jízdu do práce, do školy, na nákupy a za sportem, než je tomu u nás. Mám to odpozorované z bytu naší pøíbuzné, kterou u Vltavy obèas navštìvujeme. Èeskobudìjovická kotlina je nepochybnì pro cyklistiku pøíhodnìjší nežli Noční bloudění Nevšední okamžiky prožilo v pátek 12.bøezna 22 dìtí z turistického kroužku Myšáci ze ZŠ Sever v Èeské Lípì. Stejnì jako v minulém roce, vyrazily na noèní výsadek, který poøádal DDM Libertin. Autobus vyvezl všechny úèastníky neznámo kam a až po vystoupení z nìj, nìkteøí pochopili název akce NOÈNÍ VÝSADEK. Dál použiji úryvky z vyprávìní dìtí: Náhle jsme se všichni ocitli na silnici mezi lesy. Nikde nikdo, jen tma tmoucí. Po rychlé orientaci tìch zdatnìjších jsme zjistili, že se nacházíme kdesi u Srní. Nìkteré dìti, hlavnì prvòáèky jímala hrùza a strach. Brzy nás však èekalo první vítìzství v podobì nalezení modré naše èeskolipská zvlnìná krajina. Jsem toho mínìní, že si jako lidé postmoderní doby musíme trochu toho násilí udìlat, abychom mìli odvahu šlápnout do pedálù. Je to levné a je to ku prospìchu našeho zdraví. Na kole se jezdí nejen v Èeských Budìjovicích, ale také tøeba v Amsterodamu èi v New Yorku. Musíme udìlat víc pro zprùjezdnìní mìsta na kole ve smìru severojižním i ve smìru západovýchodním. Musíme ve mìstì vybudovat bezpeèná stání pro kola u firem, škol a institucí atp. Musíme více skøípnout zlodìje jízdních kol. Mì byly napøíklad za posledních 10 let ukradeny dva zamèené bycikly. Je to výzva pro celou naši strukturu. Problém pøehuštìní mìsta osobními automobily má své psychologické dimense. Jako malí èeští lidé si myslíme, že jsme borci, když sedíme za volantem. Nejvíc je to znát na otevøených komunikacích, kdy patøí k normálu ignorovat kde co, zejména omezení rychlosti. V nedìli po 16 hodinì se konalo na námìstí TGM u radnice shromáždìní asi 60-ti obèanù k uctìní památky prvního prezidenta ÈSR. Bìhem 25 minut projelo námìstím více ménì bezúèelnì asi 12 aut, která zmínìné shromáždìní rušila. Jedno auto zastavilo, øidiè šel asi do bankomatu a rámus na zpùsob heavy metal z auta neomalenì vyøvával. Ten pán si mohl pro svoje peníze klidnì zajet na kole a byl by klid. Snad se to taky nìkdy nauèí. Musíme ale jako obec pøitlaèit. Každý nový cyklista je pøínosem. Neèekejte a zaènìte také! Jaromír ŠTRUMFA turistické znaèky. Ta vedla zpìt do È. Lípy. Noèní les, osvìtlený pouze našimi baterkami, vypadal opravdu strašidelnì. Ale to vùbec nebránilo pravidelným svaèinovým zastávkám.zásob bylo dost a v noci moc chutnalo! Po tøíhodinovém putování nás èekal cíl cesty - DDM Libertin a diplomy. Ale pro nás to zdaleka nebyl konec výpravy. O pùlnoci jsme dorazili do školy, kde jsme mìli všichni pøespat. Moc jsme se tìšili, ale únava byla veliká a nìkteøí z nás si ani nestihli zahrát noèní hry.všichni jsme usnuli pøi èetbì na dobrou noc z knihy Harry Potter. Co dodat na závìr? Dìkuji DDM Libertin za uspoøádání této akce, vedení školy za možnost pøenocování a mým pomocníkùm na cestì p. Kameníkové a p. Sovadinovi. V. HODERMARSKÁ podìkování.poctivým nálezcům Pøi procházce se svým psem jsem na louce na Severu ztratila mobil, který jsem pøed nedávnem dostala od svých dìtí. Jaké bylo moje pøekvapení, když veèer u domovních dveøí zazvonili dva mladí lidé s tím, že na louce našli mùj mobil, a tak vypátrali moji adresu, aby mi ho vrátili. Ráda bych jim proto alespoò touto cestou ještì jednou za jejich nezmìrnou poctivost podìkovala. V rozèilení a pøekvapení jsem se jich zapomnìla zeptat na jméno. Alena HRABÁKOVÁ Zamyšlení před maturitní zkouškou Velkému názvu odpovídá i velká škola. Se svými cca 1160 žáky a cca 25 vyuèovanými obory patøí Støední odborná škola, Støední odborné uèilištì a Uèilištì 28. øíjna v Èeské Lípì vskutku mezi nejvìtší školy v kraji. Areál školy, jehož souèástí je i penzion Lípa se nedá pøehlédnout ani pøi výjezdu z Èeské Lípy na Nový Bor. Škola má i vzhledem ke své skladbì rùzné stupnì nabízeného vzdìlání. Najdete zde studenty ètyøletých studijních oborù, studenty nástavbového studia a žáky (uènì) tøíletých a dvouletých uèebních oborù. A právì pro tuto rozmanitost je to škola plná života. Stále se nìco dìje, nìco pøipravuje. Lyžaøský výcvik, sportovní soutìže zruènosti, exkurze. Ale to nejpodstatnìjší a nejdùležitìjší, co nás všechny èeká, to jsou závìreèné a maturitní zkoušky. Øíká se, že mládí je bezstarostné, ale i ono má starostí víc než dost. Udìlat zkoušky. Najít práci, jít dál studovat a nebo obojí? A tak studenti shánìjí informace, zjiš ují podmínky, vyplòují pøihlášky na nástavbové studium i vysoké školy. Zvažují studijní i pracovní možnosti v cizinì. Pøejeme jim správnou volbu a š astné vykroèení. Držme jim palce. Vždy jejich úspìch bude pøece tak trochu i úspìch náš. Vìra PECHÁÈKOVÁ Lidé na Liberecku více podporují větrné elektrárny Lidé v Libereckém kraji po srovnání argumentù pro a proti daleko èastìji podporují výstavbu vìtrných elektráren. Ukázal to nezávislý prùzkum veøejného mínìní, který zveøejnilo Hnutí DUHA. Se stavbou nových vìtrných elektráren souhlasí 47 procent dotázaných respondentù. Proti je pouze 25 procent. Prùzkum, který provedla agentura TNS Factum, nabídl dotázaným argumenty proti i pro vìtrné elektrárny zásah do krajinného rázu na jedné stranì a nižší zneèištìní i spotøebu uhlí na stranì druhé a dotazoval se jich na postoj k takovým projektùm. Hnutí DUHA stavbu vìtrných elektráren pod- poruje, protože pomohou snížit rekordnì vysoký èeský pøíspìvek k exhalacím, které zpùsobují globální zmìny podnebí ovšem ne bezhlavì a za každou cenu. Podmínkou musí být respektování ekologických zákonù a souhlas obce, stejnì jako u každé velké stavby. Díky novým technologiím nejsou moderní vìtrné elektrárny hluèné. Les vzdálený 200 metrù vydává pøi vìtru o rychlosti 6 7 metrù za sekundu stejný hluk jako stejnì daleko umístìná vìtrná turbína. Zkušenosti ze zahranièí také ukázaly, že obavy obyvatel v okolních obcích se rozplynuly krátce po zahájení provozu elektráren. Ve Skotsku se hluku obávalo 12 % místních obèanù ale po zahájení provozu si už stìžují pouhá dvì procenta. Pøitom vedle snížení zneèištìní vìtrné elektrárny pøedstavují zajímavý zdroj pøíjmù pro venkovské obce a pøíležitost pro èeský strojírenský prùmysl. Využití èistých obnovitelných zdrojù u nás ale kulhá daleko za Nìmeckem nebo jinými evropskými státy. Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o podpoøe èisté energie, který by podnikatelùm v tomto oboru garantoval ekonomickou jistotu. Kompletní prùzkum veøejného mínìní najdete na (ph) 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 6, bøezen 2004 è. usnesení 313/04 Plnìní usnesení Pøedkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník MìÚ Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zprávu tajemníka MìÚ o plnìní usnesení zastupitelstva mìsta k datu è. usnesení 314/04 Revokace usnesení ZM è. 184/03 ze dne a è. 278/03/D ze dne Prodej pozemkù v k.ú. Èeská Lípa Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje revokaci usnesení ZM è. 184/03 ze dne a è. 278/03 D) ze dne , t.j. ruší prodej pozemkù v k.ú. Èeská Lípa, p.è. 5390/38, ostatní plocha o výmìøe m 2 a p.è. 5390/39, ostatní plocha o výmìøe m 2. Kupující - firma Dr. Reuter Microcell PU GmbH se sídlem Osnabrück, SRN, Brückenstrasse 2, se sídlem filiálky Mánesova 1325, Èeská Lípa. B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje prodej pozemkù v k.ú. Èeská Lípa, p.è. 5390/38, ostatní plocha o výmìøe m 2 a p.è. 5390/39, ostatní plocha o výmìøe m 2 za kupní cenu ve výši ,- Kè. Kupující - firma Dr. Reuter Microcell PU GmbH se sídlem Osnabrück, SRN, Brückenstrasse 2, se sídlem filiálky Mánesova 1325, Èeská Lípa. Prodej se uskuteèní za podmínek uvedených v pøedložené kupní smlouvì. è. usnesení 315/04 Zpráva o èinnosti odborù Mìstského úøadu Èeská Lípa za rok 2003 Pøedkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník MìÚ Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zprávu o èinnosti Mìstského úøadu Èeská Lípa za rok è. usnesení 316/04 Rozpoètové zmìny è. 2/2004 Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje rozpoètové zmìny è. 2/2004 takto: Navýšení pøíjmù a výdajù 1.1. v souladu se zákonem o státním rozpoètu na rok 2004 navýšení schváleného rozpoètu mìsta (ZM è. 274/03) všeobecná pokladní správa neinvestièní dotace a rozpoètová rezerva mìsta o ,- Kè, snížení rozpoètu odboru sociálních vìcí a zdravotnictví sociální dávky o ,- Kè a navýšení rozpoètu všeobecná pokl. správa - rezerva 3, 1.2. navýšení rozpoètu školství o dotace ,-Kè na financování pøímých neinvestièních výdajù, 1.3. navýšení rozpoètu školství o odvod finanèních prostøedku získaných pronájmem majetku zøizovatele a navýšení rozpoètu výdajù - grantu o ,- Kè, 1.4. navýšení rozpoètu školství o ,- Kè za školné ve školních družinách a klubech a ve výdajích pøíspìvku ZŠ Dr. M. Tyrše ,- 8 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva mìsta Èeská Lípa, které se konalo dne (è. usnesení 313/04-332/04) Kè, ZŠ Partyzánská ,- Kè, ZŠ Ant. Sovy ,- Kè, ZŠ Jižní ,- Kè, ZŠ Sever ,- Kè, ZŠ Špièák ,- Kè, ZŠ Lada ,- Kè, ZvŠ Moskevská ,- Kè, 1.5. navýšení rozpoètu pøíjmù o doplatek sociálních dávek za rok 2003 v èástce ,- Kè a u výdajù rozpoètové rezervy mìsta. Zmìny ve výdajích 2.1. v rámci finanèního vypoøádání za rok 2003 vrácení nevyèerpaných dotací v èástce ,- Kè do státního rozpoètu pøevodem z rozpoètové rezervy mìsta, 2.2. v rozpoètu majetkoprávního odboru snížení rozpoètu RK Rejn výsledek hospodaøení o ,- Kè a zaøazení do rozpoètu ,- Kè na provoz záchodkù pro návštìvníky pohøebištì. è. usnesení 317/04 Pùjèka K - centru Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje uzavøení smlouvy o pùjèce Obèanskému sdružení PA- SANT, Hálkova 1794, Èeská Lípa na provoz K - centra a zároveò schvaluje na tuto pùjèku rozpoètovou zmìnu ve výši 100 tis. Kè pøevodem z rozpoètové rezervy na všeobecné pokladní správì. è. usnesení 318/04 Bezúroèná pùjèka Antonín Kuchaø Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje poskytnutí bezúroèné pùjèky ve výši ,- Kè za úèelem opravy motorového vozidla SPZ CLE panu Antonínu Kuchaøovi, bytem Horní Police, 9. kvìtna èp. 70. è. usnesení 319/04 Schválení pøíspìvku ØSD ÈR Praha Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje poskytnutí pøíspìvku Øeditelství silnic a dálnic ÈR Praha na zpracování projektové dokumentace pro územní øízení stavby Silnice I/9 Dubice - Dolní Libchava ve výši ,- Kè. è. usnesení 320/04 Revokace usnesení Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje revokaci usnesení ZM è. 116/03/D ze dne , tj. ruší prodej pozemku v k.ú. Lada, p.è. 136/8, orná pùda, výmìra 166 m 2. Kupující: František a Nadìžda Buchtovi, ul. Zhoøelecká 2504, Èeská Lípa. B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje èásteènou revokaci usnesení ZM è. 116/03/E/f ze dne Pùvodní kupující: Tomáš Hašek, ul. Pod Holým vrchem 2589, Èeská Lípa a Petra Boubelová, ul. Severní 2158, Èeská Lípa. Nový kupující: Tomáš Hašek, ul. Pod Holým vrchem 2589, Èeská Lípa. è. usnesení 321/04 Prodeje Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje prodej pozemku p.è. 1338/202, trvalý travní porost, výmìra 933 m 2 v k.ú. Èeská Lípa, za celkovou kupní cenu ,- Kè. Kupující: Martin a Pavla Prokešovi, ul. Okružní 2027, Èeská Lípa, uhradí celou kupní cenu pøi podpisu kupní smlouvy. B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje prodej pozemku v k.ú. Žizníkov, p.è. 930/5, ostatní plocha, výmìra 73 m 2, za kupní cenu ,- Kè. Kupující: Josef a Zdena Šenkovi, ul. Kozákova 1568, Èeská Lípa, uhradí kupní cenu pøi podpisu kupní smlouvy. C) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje prodej pozemku v k.ú. Stará Lípa, p.è. 160/2, ostatní plocha, výmìra m 2, za kupní cenu ,- Kè. Kupující: Emil a Pavlína Svobodovi, ul. Litomìøická 22, Èeská Lípa, uhradí kupní cenu pøi podpisu kupní smlouvy. D) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje prodej pozemkù v k.ú. Žizníkov, p.è. 295/11, ostatní plocha, výmìra 596 m 2, p.è. 308/3, trvalý travní porost, výmìra 66 m 2, za kupní cenu ,- Kè. Kupující: MUDr. Jan Dušek a MUDr. Antonie Dušková, Žizníkov 71, Èeská Lípa, uhradí kupní cenu pøi podpisu kupní smlouvy. E) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje prodej pozemkù v k.ú. Èeská Lípa, p.è. 4009/9, trvalý travní porost, výmìra 36 m 2, p.è. 4043/2, ostatní plocha, výmìra 34 m 2, za kupní cenu ,- Kè. Kupující: Gabriela Èerbáková, ul. Okružní 2102, Èeská Lípa, uhradí kupní cenu pøi podpisu kupní smlouvy. è. usnesení 322/04 Zámìry obce Pøedkládá : Petr Skokan, starosta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje zámìr prodat následující pozemky : v k.ú. Èeská Lípa: èást p.è. 5819, zahrada o výmìøe m 2, p.è. 466, zastavìné plochy a nádvoøí o výmìøe 369 m 2, p.è. 467, zastavìné plochy a nádvoøí o výmìøe 53 m 2, p.è. 468, zahrada o výmìøe m 2, p.è. 3969/156, trvalý travní porost o výmìøe 627 m 2, v k.ú. Stará Lípa: èást p.è. 373/2, orná pùda o výmìøe m 2, v k.ú. Dolní Libchava: p.è. 231/1, trvalý travní porost o výmìøe 679 m 2, p.è. 231/2, trvalý travní porost o výmìøe 429 m 2. è. usnesení 323/04 Pøevody pozemkù Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje bezúplatný pøevod pozemkù v k.ú. Èeská Lípa p.è. 5475/1, ostatní plocha o výmìøe 143 m 2 a p.è. 5475/4, ostatní plocha o výmìøe 561 m 2. Nabídka firmy AGROZET CHABAØO- VICE s.p., státní podnik v likvidaci, na mìsto Èeská Lípa. Pøevod bude uskuteènìn po souhlasu ministerstva prùmyslu - zakladatele a ministerstva financí.

9 è. 6, bøezen 2004 MÌSTSKÉ NOVINY KINO CRYSTAL DUBEN B. Nìmcové 2942, Èeská Lípa, informace a pøedprodej na tel , Prostorový zvuk DOLBY DIGITAL http: rezervace též na: Èt v a Dobrodružství v jihoamerickém pralese.. VÍTEJTE V DŽUNGLI vstupné 64+1, 108 minut, titulky USA. Bláznivá dobrodružná komedie s Seannem Williamem Scottem v hlavní roli. Travis, syn krále podsvìtí, se pøi hledání nedocenitelného pokladu ztratí v amazonských pralesích. Otec - král podsvìtí najme na jeho vyhledání odborníka jménem Beck Mládeži pøístupný Pá v a 20.00, 3. 4.So 5.4.Po pouze v DOKUD NÁS SMRT NEROZDÌLÍ vstupné 64+1, 95 minut, titulky USA. Steve (Michael Douglas) se jako agent tajné služby musí hodnì ohánìt, aby svému synovi zajistil spokojený život. Otázkou je, zda-li je možné skloubit špiónské hrátky s pøípravou svatby, zachraòování svìta se starostlivou péèi o potomky nebo prodej ruské atomové ponorky se zaøizováním obøadu Mládeži do 12-ti nevhodný So Ne pouze ve Nejvìtší pøekvapení Èeského lva 2003 NUDA V BRNÌ vstupné 64+1, 103 minuty ÈR. Èernobílá komedie s Janem Budaøem o záludnostech všedního i nevšedního sexu a s Miroslavem Donutilem a Pavlem Liškou ve vedlejších rolích. Režie Vladimír Morávek. Mládeži do 12-ti nevhodný Po pouze ve Art kino uvádí: DALŠÍCH DESET MINUT 2 vstupné 59+1, 101minuta, titulky Nìmecko/Velká Británie Po úspìšném povídkovém snímku pøichází druhá èást jedineèného projektu. I tentokrát nejzajímavìjší filmoví autoøi svìta využili možnosti vyjádøit se zcela svobodnì k vìènému tématu uplývajícího èasu na prostoru pouhých deseti minut Út Èt v a vstupné 54+1, 122 minuty, titulky POROTA Dustin Hoffman a Gene Hackman v drama ze soudní sínì USA. Zbrojní prùmysl dirigovaný namyšleným Fitchem vyrobil zbraò, která zabila manžela Celesty, který se pøipletl do cesty šílenému zabijákovi. Vdova si však svùj žal nemíní nechat jen tak pro sebe a za pomocí svérázného advokáta zaène jednat Mládeži do 12-ti nevhodný Pá pouze v 15.30, So Ne v a 17.30, Po pouze v Bláznivá honièka pro celou rodinu LOONEY TONES: ZPÌT V AKCI vstupné 59+1, 92 minuty, èeská verze USA. Bugs Bunny, kaèer Daffy a mnoho dalších animovaných postavièek z Looney Tunes se s Brendanem Fraserem a Stevem Martinem honí za vzácným diamantem Modrá opice. Kdo se k nìmu v nové animovano-hrané komedii dostane døív, má vyhráno... Film pro celou rodinu Pá v a 20.00, So Ne pouze ve 20.00, Po Út pouze v Johnny Depp v zatracenì dobré gangsterce KDYSI DÁVNO V MEXIKU vstupné 64+1, 101 minuta, titulky USA. Legenda pokraèuje El Mariachi bere znovu do ruky kytarové pouzdro a hektolitry bídácké krve brzy opustí tìla svých majitelù Režie Robert Rodriguez, dále hrají: Antonio Banderas, Salma Hayek, Willem Dafoe, Mickey Rourke, Enrique Iglesias Mládeži do 15-ti nevhodný Po pouze ve Filmový klub uvádí: POD PÍSKEM vstupné 49+1 a 69+1, 90 minut, titulky Francie Režie François Ozon. Nevšední psychologické drama ženy, která se nedokáže smíøit se zmizením svého muže, který se jednoho dne nevrátí...hrají: Charlotte Ramplingová, Bruno Cremer, Jacques Nolot, Alexandra Stewartová, Pierre Vernier Út pouze ve 20.00, St Èt v a TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU vst. 64+1, 98 minut, titulky USA. Žije v psychopatické rodinì, neøekli byste o nìm, že je zrovna hezoun, a jeho pila nemá stání. Po tøiceti letech se povìstmi ovìnèený Leatherface vrací v remaku podle skuteèné události zaštítìn produkèními køídly Michaela Baye. Mládeži do 15-ti nevhodný Pá Ne pouze v ŠKOLA RO(C)KU vstupné 54+1, 106 minut, titulky USA. Jack Black jako zapøísáhlý rocker s touhou vydìlat pár šupù vyuèuje bandu navonìných šprtù zaè je toho elektrická kytara, basa a bicí. A jde mu to rychle a zatracenì vtipnì! V nové komedii, která rozhodnì ví, jak na diváka Pá Ne pouze ve Láska kvete v každém vìku LEPŠÍ POZDÌ NEŽLI POZDÌJI vstupné 64+1, 128 minut, titulky USA. Na vlastní tìlo se o tom pøesvìdèí J. Nicholson a D. Keaton v romantické komedii režisérky Nancy Meyers. Aneb po èem touží svobodní muži po šedesátce a rozvedené ženy po padesátce. Mládeži do 12-ti nevhodný Po pouze ve Art kino uvádí: STARÝ, NOVÝ, PÙJÈENÝ A MODRÝ vst. 59+1, 90 minut, titulky Dánsko Režie Natasha Arthyová. Kattine se vdává. Její manžel je skvìlý, mají velký byt a pøíbuzní jsou v zásadì normální, takže se zdá, že budoucímu štìstí nejsou kladeny žádné pøekážky. Jen Katrine má jeden problém, nìkdy je pro ni tìžké øíct pravdu Po pouze v 17.00, Út St v a NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN vstupné 69+1, 155 minut, titulky USA. Nicole Kidman, Jude Law a Renée Zellweger v hlavních rolích váleèného drama z období Války Severu proti Jihu. Zranìný voják se vrací skrze válkou zpustošený Jih zpìt na farmu Cold Mountain. Na každém kroku se setkává s otroky a rebely, odráží útoky vojákù a lovcù lidí a nachází nenadálé spojence i nebezpeèné nepøátele Mládeži do 15-ti nevhodný Èt Pá v a 20.00, So Ne pouze v Premiéra nové èeské komedie za úèasti herecké a tvùrèí delegace /23.4.Pá v 17.30/ Fandit si musíme sami, nikdo jinej to za nás neudìlá MISTØI vstupné 74+1, 85 minut ÈR. Komedie Marka Najbrta s Janem Budaøem /Nuda v Brnì/ v hl. roli.hospodský Karel vìøí, že má milující ženu Zdenu. Ta vìøí, že ji miluje autobusák Milan. Josef vìøí, že má kamarády a není Cikán. Spolu s Karlem vìøí místnímu alkoholikovi Bohoušovi, že svými vizemi spasí jejich finanèní situaci a k tomu všemu je mistrovství svìta v hokeji Ml. do 12-ti nevhodný So Ne pouze v vstupné 44+1, 100 minut MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO ÈR. Kreslení hrdinové televizních veèerníèkù ožívají na filmovém plátnì v rodinné komedii. V hlavních rolích: I. Janžurová, J.Lábus, S.Zázvorková, J.Somr, V.Jandák, P.Nárožný a další Mládeži pøístupný So Ne pouze ve 20.00, Po St pouze v Strhující dramatický pøíbìh o pøátelství, cti a loajalitì KRAJINA STØELCÙ vstupné 64+1, 140 minut, titulky USA. Režie Kevin Costner. Ètyøi kovbojové unikají své minulosti. Jediné místo, kde se cítí svobodní, je zemì, kde vládne pouze zákon pøírody. Všichni ètyøi ctí nepsaná Pravidla Západu, stojí pøi sobì ve jménu cti a spravedlnosti a snaží se vyhýbat násilí. Ml.do 12-ti nevhodný Po pouze ve Filmový klub uvádí: KRÁTKÝ FILM O ZABÍJENÍ vstupné 49+1 a 69+1, 81 minuta, titulky Polsko Režie: Krzysztof Kieœlowski. Prostøednictvím paralelní montáže sledujeme tøi neznámé lidi, jejichž cesty se jeden den náhodou protnou: nesympatického taxikáøe, zasmušilého mladíka a optimistického, èerstvého advokáta. V nìkolika okamžicích se z nich stanou obì, vrah a obhájce.hrají: Miroslaw Baka, Krzysztof Globisz, Jan Tesarz, Zbigniew Út St pouze ve Krvavá lázeò roku KILL BILL vstupné 69+1, 97 minut, titulky USA. Nejlepší kung-fu film od Quentina Tarantina. Nevìsta /U. Thurmanová/ probuzená po pìti letech z komatu se vydává na cestu pomsty, aby ztrestala všechny, kteøí kdysi její svatbu promìnili v orgii smrti Ml. do 15-ti nevhodný 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 6, bøezen

11 è. 6, bøezen 2004 MÌSTSKÉ NOVINY B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa souhlasí s bezúplatným pøevodem pozemkù z majetku mìsta na ÈR - s právem hospodaøení pro Povodí Ohøe, státní podnik - o celkové výmìøe m 2. Jedná se o pozemky vzniklé provedenou úpravou vodního toku Šporka - p.è. 152/29 o výmìøe m 2, p.è. 152/30 o výmìøe 771 m 2, p.è. 152/31 o výmìøe 893 m 2 v k.ú. Èeská Lípa a p.è. 152/27 o výmìøe 170 m 2 v k.ú. Dolní Libchava. Zmìny katastrální hranice se provádìjí na základì úpravy a smìru vodního toku dle geometrického plánu v souladu s vyhláškou è. 190/1996 Sb., 19 - zmìny katastrálního území ze zákona è. 344/1992 Sb., v platném znìní. è. usnesení 324/04 Prodeje bytù Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje prodej volných obecních bytù formou veøejné dražby v souladu se zákonem è. 26/2000 Sb. O veøejných dražbách a v souladu se zákonem è. 128/ 2000 Sb. O obcích (tabulka viz MN 5) B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje prodej uvedených bytových èi nebytových jednotek z majetku mìsta Èeská Lípa pro kupující ve vybraných domech v souladu s podmínkami dle pravidel schválených mìstským zastupitelstvem dne , ve znìní pozdìjších dodatkù: KUPUJÍCÍ Èp./BYT /NEBYT SPOL. PODÍL NA POZEMKU P.È. ULICE MÌSTO CENA 1 Krejèí Jan, Krejèí Karolína 1660/ /2, 1601/ 1, 160 1/3 Hálkova È. Lípa Geislerová Dana 1084/ , 1669 Bendlova È. Lípa Vacková Danuška 2881/ /41 Pražská È. Lípa CELKEM è. usnesení 325/04 Souhlas k úpravì koryta Plouènice v Èeské Lípì a bezúplatném pøevodu pozemku z majetku mìsta na ÈR, vèetnì doèasného užívání pozemku mìsta Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje: 1) úpravu koryta Plouènice v Dubici a v Èeské Lípì. Jedná se o rozmezí ø. km 32,500-35,605, které má protipovodòový charakter pro Èeskou Lípu. 2) bezúplatný pøevod pozemkù z majetku mìsta na ÈR - s právem hospodaøení pro Povodí Ohøe, státní podnik - o pøedpokládané výmìøe cca 100 m 2. Jedná se o úpravu koryta øeky od napojení Robeèského potoka s ukonèením po stadion. Pøilehlé pozemky ve vlastnictví mìsta podél Plouènice v k.ú. Dubice u Èeské Lípy a k.ú. Èeská Lípa budou doèasnì užívány pro úèely realizace stavby v nezbytnì nutném rozsahu. Tento souhlas nabývá platnosti, pokud státní orgány v souladu se zákonem è. 254/2001 a è. 114/1992 Sb. vydají souhlasná stanoviska na provedení této akce po pøedložení zpracované dokumentace. è. usnesení 326/04 Integrace mateøských škol Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje s úèinností od zrušení následujících pøíspìvkových organizací: Mateøská škola Èeská Lípa, Brnìnská 2599, Mateøská škola Sluníèko Èeská Lípa, Východní 2737, Mateøská škola Klubíèko Èeská Lípa, Zhoøelecká 2607, 2. provedení zmìny v zaøazení do sítì škol u pøíspìvkové organizace zøízené mìstem Èeská Lípa Mateøská škola Špièák, Èeská Lípa, Na Výsluní 2893, pøíspìvková organizace tato pøíspìvková organizace pøebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným pøíspìvkovým organizacím, které se od uvedeného data stanou jejími souèástmi, 3. novou zøizovací listinu Mateøské školy Špièák, Èeská Lípa, Na Výsluní 2893, pøíspìvková organizace v pøedloženém znìní. è. usnesení 327/04 Výroèní zpráva o èinnosti spoleènosti Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r.o. za rok 2003 Pøedkládá : Mgr. Jiøí Pazourek, místostarosta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí pøedloženou Výroèní zprávu o èinnosti spoleènosti Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r.o. za rok è. usnesení 328/04 Dodatek è. 1 ke zøizovací listinì Sociálních služeb mìsta Èeské Lípy Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje Dodatek è. 1 ke zøizovací listinì Sociálních služeb mìsta Èeské Lípy, pøíspìvkové organizace, se sídlem Bulharská èp. 823, Èeská Lípa, v pøedloženém znìní. è. usnesení 329/04 Komunitní plánování prezentace, Vstupní pøíprava pro zpracování komunitního plánu mìsta Èeská Lípa Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí Komunitní plánování prezentaci. B) Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí materiál Vstupní pøíprava pro zpracování komunitního plánu mìsta Èeská Lípa. Poøadatel: Athletic club Èeská Lípa Místo a termín: mìstský stadion u Plouènice od hod. 2.4.; 16.4.; 23.4.; 30.4.; vždy v pátek Pøihlášky: na stadionu od hodin Startují: Žáci a žákynì škol èeskolipska v kategoriích jednotlivcù i škol, dorost, juniorstvo, dospìlí pouze v kategoriích jednotlivcù. Ceny: Nejlepší tøi závodníci v žákovských kategoriích obdrží diplomy a drobnou cenu, tøi školy s nejvìtším poètem startujících ve všech kategoriích obdrží dort, nejlepší tøi závodníci v ostatních kategoriích obdrží diplomy, pokud se soutìže zúèastní alespoò 3 závodníci dané kategorie. Vyhlášení výsledkù: Pøi posledním kole 30. dubna asi pùl hodiny po skonèení poslední disciplíny. Øeditel závodù: Miloslav Sviták Hlavní rozhodèí: Alena Svitáková Kategorie: nejmladší žáci-roèník nar a mladší nejmladší žákynì-roèník nar a mladší è. usnesení 330/04 Zápisy z výborù A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z 1. jednání finanèního výboru ze dne B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z mimoøádného jednání výboru pro výchovu a vzdìlávání konaného dne C) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa souhlasí se zápisy z jednání výboru pro cestovní ruch ze dne a Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje Zásady poskytování grantù pro cestovní ruch na akce a èinnost v roce 2004 v pøedloženém znìní. D) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z 16. zasedání výboru pro sport. E) Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí usnesení komise pro regeneraci mìstské památkové zóny k zámìru prodeje domù èp. 131 a 132 na námìstí T. G. Masaryka v Èeské Lípì, konané dne è. usnesení 331/04 Interpelace Pøedkládá : JUDr. Jana Zejdová, èlenka zastupitelstva Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa ukládá ing. arch. Vladimíru Lavríkovi, vedoucímu odboru rozvoje mìsta, a ing. Zdeòku Štìrbovi, vedoucímu majetkoprávního odboru, pøedložit na jednání zastupitelstva mìsta dne návrh soupisu kmenového majetku mìsta Èeská Lípa, a to na základì historických, spoleèenských a užitných hodnot po projednání tohoto materiálu v komisi pro regeneraci mìstské památkové zóny. è. usnesení 332/04 Sdìlení k usnesení ZM è. 260/03 ze dne Pøedkládá : Jiøí Pazourek, místostarosta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa ukládá Františku Ondøejovi, vedoucímu odboru dopravy, provedení posunutí pracovní doby svìtelné signalizace do hodin u køižovatky na silnici I/9 s ulicí Žitavská a u køižovatky ulice Dìèínská Hrnèíøská. Českolipská atletická liga škol 2004 mladší žáci-roèník nar mladší žákynì-roèník nar starší žáci-roèník nar starší žákynì-roèník nar dorostenci-roèník nar dorostenky-roèník nar junioøi-roèník nar junioky-roèník nar muži-roèník nar a starší ženy-roèník nar a starší Bodování: jednotlivci - body podle poøadí 50-1 bod. V každé kategorii se boduje prvních padesát míst. u každé školy se poèítá celkový poèet startù ve všech kategoriích dohromady. Informace: na adrese: M.Sviták, Okružní 2102, Èeská Lípa , tel. do práce , tel ; internet: m.start/ Pro nejmladší žáctvo budou použity 3 tréninkové pøekážky vysoké asi 40 cm. AC Èeská Lípa 11

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 6, bøezen 2004 Již øadu let se èeskolipští senioøi scházejí v Klubu dùchodcù v Bulharské ulici. Jaký byl z pohledu jejich klubové èinnosti loòský rok, prozrazuje pøedseda Jan Grus. V první øadì pøipomíná organizaèní zmìnu, nebo poèátkem minulého roku byl klub stejnì jako jiná sociální zaøízení, jejichž zøizovatelem je mìsto Èeská Lípa, zaèlenìn do organizaèní struktury novì vzniklé pøíspìvkové organizace Sociální služby mìsta Èeská Lípa. I vloni jsme uspoøádali øadu tradièních akcí. Tak napøíklad šlo o Josefovskou zábavu, kterou jsme zorganizovali 6. bøezna v Sosnové. V kvìtnu se uskuteènila Májová veselice v KD Crystal, kde nám k dobré pohodì hrála Skláøská muzika pod vedením Míly Doèkala z Nového Boru. Hezké vystoupení pøed zahájením veselice pro nás zajistil Dámský klub pod vedením Dagmar Nádvorníkové. Krásné poèasí pøálo našemu kvìtnovému opé- V souèasné dobì Mìsto Èeská Lípa disponuje nadmìrným poètem pískoviš na veøejných prostranstvích. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokùm na hygienu a bezpeènost bylo vytypováno 22 centrálních pískoviš, u kterých bude mìsto Èeská Lípa oficiálním provozovatelem. Ostatní pískovištì mìsta budou dle charakteru rušena vykopáním èi osázena keøi. Mìsto Èeská Lípa nabízí obèanùm z jednotlivých domù dotèených rušením pískoviš alternativní øešení formou samosprávy pískoviš. Mìsto zaruèí správcùm, kteøí pøevezmou do své péèe pískovištì, každoroèní bezplatnou výmìnu písku vèetnì jednoroèních mikrobiálních a parazitárních rozborù v prùbìhu provozu pískovištì. Za ostat- Zubní pohotovost je poskytována v ordinacích jednotlivých zubních lékaøù podle následného harmonogramu. Ordinaèní hodiny SO, NE, svátky od 8 do 12 hodin. sobota MUDr. Zdeòka Melmuková; tel Purkyòova 1849, Èeská Lípa nedìle MUDr. Dita Lacinová; tel Purkyòova 1849, Èeská Lípa sobota 3.4. MUDr. Irena Rohlíèková; 12 Z činnosti klubu důchodců kání vuøtù na naší zahradì, kam jsme pozvali i pøátele z Jablonného. V létì se èinnost KD trochu omezila, nebo každý z našich èlenù si tou dobou plní své prázdninové povinnosti vùèi rodinì Rùzným akcím jsme se naplno zaèali vìnovat od záøí. Klub děkuje všem, kteří se seniory spolupracují a podporují jejich činnost Pøedevším jsme pøijali pozvání na olympiádu seniorù v dolnolibchavském penzionu, kde jsme si s chutí zasoutìžili. Škoda, že nám nepøálo poèasí. Na podzim jsme poøádali také tradièní Václavskou zábavu v Sosnové. V prosinci jsme si v ZUŠ vyslechli krásné vánoèní koledy v podání zdejších žákù pod vedením uèitelky Paulièkové a ostatních uèitelù hudby. Kromì toho jsme vloni uspoøádali Výzva k možné péči o pískoviště ní náležitosti spojené s provozem pískoviš (schválení provozního øádu na OHS Èeská Lípa, jeho dodržování, technický stav) zodpovídá dotyèný správce. V pøípadì Vašeho zájmu se obra te na správu mìstské zelenì odboru životního prostøedí Mìstského úøadu Èeská Lípa, tel.: , fax: , V souèasné dobì øeší otázku pískoviš vyhláška ministerstva zdravotnictví è. 464/2000 Sb., která stanovuje pouze hygienické limity mikrobiálního a parazitárního zneèištìní písku. Existuje však návrh vyhlášky (k dispozici na OŽP MìÚ Èeská Lípa) øešící problematiku již konkrétnìji, a to v 34. Seznam navržených lokalit pískovišť provozovaných nadále městem Česká Lípa SEVER - Okružní 2027, Zoubkova 2199 LADA - Jáchymovská 2907, dvory Šluknovská/ Kunratická/Cvikovská, dvory Zrzavého/Pražská/ Špálova STØELNICE - Støelnice 2216, Støelnice 2672 SLOVANKA - Železnièáøská 1756, Bendlova 1969 HOLÝ VRCH - Høištì Vìtrná, Pod Holým vrchem 2496 STØED MÌSTA - Mìstský park - Mikovcova Mìstský park - Roháèe z Dubé, Újezd 2225 ŠPIÈÁK, STARÝ ÚJEZD - Žitavská 2531, Na Výsluní 2636, Bardìjovská 2460, 28. øíjna 2707 køížový park Moskevská SMETANOVO NÁBØEŽÍ - Smetanovo nábøeží 2250 KOPEÈEK - Na Ptaèí louce 2052, 5. kvìtna 1924 také nìkolik zajímavých pøednášek a pozvání pøijala také místostarostka Hana Moudrá, se kterou jsme si povídali o problémech našeho mìsta. Nesmím zapomenout ani na pravidelné oslavy narozenin našich èlenù, které tu poøádáme pravidelnì každé tøi mìsíce. Konec roku jsme pak oslavili v KD Crystal. Jan Grus proto jménem klubu dìkuje všem, kteøí se seniory spolupracují a podporují jejich klubovou èinnost. K pravidelným sponzorùm tak vedle mìsta Èeská Lípa patøí také Jizerské pekárny, které klubu vìnují obèerstvení. Naše podìkování náleží také Václavu Mìkotovi ze Sosnové za to, jak svými klávesami pøispívá k naší dobré náladì. V neposlední øadì pøedseda klubu zmiòuje také dobrou spolupráci s Penzionem D. Libchava a s dùchodci v Novém Boru, Jablonném, Volfarticích èi Sosnové, ve které chtìjí i nadále pokraèovat. (red) Státní sociální podpora informuje Poslanecká snìmovna schválila zákon è. 453/ 2003 Sb., kterým se mìní zákon è. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe. Hlavní zmìnou je pøevod kompetencí v oblasti státní sociální podpory z obecních úøadù obcí s rozšíøenou pùsobností na úøady práce a to od Žadatele o dávky státní sociální podpory v okrese Èeská Lípa tato zmìna nezasáhne. Pracovištì státní sociální podpory budou nadále ve stávajících prostorách. Zmìna nastane jen v tom, že písemnosti bude možno zasílat pøímo na pøíslušná níže uvedená pracovištì SSP. Úøad práce v Èeské Lípì pracovištì SSP Dìèínská 389, Èeská Lípa Úøad práce pracovištì SSP B. Egermanna 262, Nový Bor Úøad práce pracovištì SSP námìstí Republiky 191, Doksy Úøad práce pracovištì SSP Malá 181, Mimoò Úøad práce pracovištì SSP U Potoka 137, Stráž pod Ralskem Úøad práce pracovištì SSP Komenského 235, Cvikov Úøad práce pracovištì SSP Zdislavy z Lemberka 335, Jablonné v Podj. Rozpis služeb zubních pohotovostí na okrese Česká Lípa tel Ès. Armády 1566, Èeská Lípa nedìle 4.4. MUDr. Dita Lacinová; tel Purkyòova 1849, Èeská Lípa sobota MUDr. Milena Horáèková; tel Mariánská 845, Èeská Lípa VELIKONOÈNÍ SVÁTKY nedìle MUDr. Marcela Pánková; tel Máchova 70, Doksy pondìlí MUDr. Cajthaml; tel Dìèínská 246, Žandov sobota MUDr. Pavel Klíma; tel Smetanova 372, Nový Bor nedìle MUDr. Zlatuše Erbenová; tel Tovární Vrch 78, Doksy sobota MUDr. Dita Lacinová; tel Purkyòova 1849, Èeská Lípa nedìle MUDr. Eva Konopiská; tel Hvìzdovská 178, Mimoò

13 è. 6, bøezen 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Šetøete si nervy, peníze a èas Do banky jen k podpisu! Skoring u 9 bank do 14 dnù Úvìr hotovostní do 1 mil. hypoteèní do 10 mil Evropský standard bydlení Kompletní služba 92% úspìšnost tel.: volat do hod. KOBERCE - NÁBYTEK ZASTAVÁRENSKÁ ČINNOST Pùjèky oproti zástavì v Vykupujeme v Pro Vaši zástavu si pøijedeme až k Vám Volat mùžete na tel.: od hodin Česká Lípa - Dubice Sedláčkova 3040 Tel. el v březnu do postele v Po- Po- Pá Pá hod., hod. JSC-SERVIS, a. s. IÈO: vlastník administrativní budovy Okružní è. p. 2338, Èeská Lípa v této budovì pronajme komplex nebytových prostor celkem 651m 2 (3 x 60m 2, 3 x 37m 2, 2 x 57m 2, 7 x 30m 2, 1 x 36m 2 ) celé 3. patro adm. budovy. Ekonomický nájem dohodou. Za zprostøedkování pronájmu standardní odmìna. Informace na tel.: Obhlídku objektu lze dohodnout VELKÝ VÝBĚR RUSTIKÁLNÍHO NÁBYTKU v SKANDINÁVSKÝ NÁBYTEK ZA NEJNIŽŠÍ CENU - NYNÍ AŽ 80% SLEVY v KUCHYŇSKÉ LINKY NA MÍRU - VYSOKÁ KVALITA ZA NÍZKOU CENU v KOBERCE, PLOVOUCÍ PODLAHY, PVC v ZDRAVOTNÍ MATRACE, ZÁCLONOVÉ TYČE v VÝPRODEJ HOLANDSKÉHO NÁBYTKU SLEVY až 80%!!! So So hod. hod. RK POREA realitní a poradenská kanceláø, Zámecká 65, Èeská Lípa, tel. /fax Byty : Èeská Lípa Špièák 1+3 vè. vybavení Cena: ,- Kè Objekty k bydlení Èeská Lípa - Dolní Libchava rozestavìný RD Cena: ,- Objekty k podnikání Èeská Lípa rozest. obj. vè. hotových pøípojek inž. sítí, pozemek cca 1800 m 2 Cena: ,- Kè Stavební pozemky Stružnice výmìra 803 m 2, vè. projekt. dok. Cena: ,- Kè Kvítkov výmìry pozemkù m 2 vè. pøípojek inž sítí, 150,- Kè/m 2 ŽĎÁRSKO NA KOLE NEJKRÁSNĚJŠÍ CYKLOTRASY CENA: 4.200,-Kè/bus z È. L., hotel s polopenzí, mapky a popisy tras, možnost výletù bez kola, doprava i bezpeèné uložení kol, prùvodce. CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf tel.: nové trubice PO - Ne hod. Jediné solárium s provozem V SOBOTU I V NEDĚLI Víkendy na objednání SOLÁRIUM TURBO opalování ve stoje s hudbou opalovací doba max. 10 minut! (permanentka 100 minut = 600 Kč) tel , Česká Lípa u autobusového nádraží 5. května 815 naproti autosalonu Hyundai (300 m od Kauflandu) 13

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 6, bøezen 2004 Držitel certifikátu kvality Pražská 3061, Èeská Lípa, tel SSPoŠ zahajuje od dubna 2004 kurz nìmeckého jazyka pro mírnì pokroèilé pod vedením nìmeckého lektora možnost získání certifikátu v rozsahu 100 vyuèovacích hodin. SSPoŠ otevírá od záøí roèník dálkového studia oboru Podnikatel M/013 zamìøení: øízení firem SLEVA! Zøízení nové telefonní linky døíve 4066,-Kè nyní 1501,-Kè * ušetøíte 2565,- Kè Zøízení nové linky ISDN 2 døíve 4996,-Kè nyní 4026,-Kè * ušetøíte 970,- Kè Zøízení linky ISDN 2 pøemìnou z HTS døíve 1160,-Kè nyní 695,-Kè * ušetøíte 465,- Kè * Ceny vèetnì DPH Velký výbìr telefonních pøístrojù a faxù za pøekvapivì pøíznivé ceny Po Pá 9-12 hod hod U Spojù 2675 ( budova Èeského Telecomu ) www. telepointpartner.cz Èeská Lípa tel Koupím družstevní byt 1+1, 2+0 nebo 2+1 bez rekonstrukce do 250 tis. v hotovosti v ÈL, nejpozdìji do léta Tel: , Pøenechám pøípravnu potravin v Èeské Lípì Vhodná pro rychlé obè. a stánkový prodej. tel Hledám pronájem malého bytu v È.L. 1+1, 1+0, 2+0. Mùže být i z èásti zaøízený Pro velmi slušný starší manžel. pár. Do 4,5 tis. Kè/mìs. Tel ,

15 è. 6, bøezen 2004 MÌSTSKÉ NOVINY loulová Kurz potápění s přístrojem získání mezinárodní certifikace za 4.850,- Kč Termín: POTAP, Mariánská 532 Èeská Lípa Tel.: CHCETE LEPŠÍ? Garážová vrata NORMSTAHL = KVALITA V 10 barvených provedeních od ,- Kè vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám je dodá firma dovozce Firma FILIPI& dcery Èeská Lípa, tel.: Další sortiment: vjezdové brány dálková ovládání - rolety závory zámeènické výrobky 15

16 MÌSTSKÉ NOVINY è. 6, bøezen 2004 DDM Libertin Keramická dílna pro veøejnost: Po, St 15-18, 30 hod.,poplatek 10 Kè + materiál a výpal, Výtvarný klub Spirálka pro dìti I. stupnì ZŠ: Út 15, hod. Karta mládeže: po celý rok, cena 200 Kè JOJO klub Po Èt: 9 11 hod. pro maminky s dìtmi do 6 let, inf. B. Hlobeòová Pá Vernisáž výstavy POJEDNÁNÍ - klub Spirála 18 hod. Výstava prací žákù výtvarného odd. DDM potrvá do , pro veøejnost hod., v dopoledních hodinách program pro školy So Karetní klub Magic, Pokémon, Harry Potter, klubovna DDM 8 12 hod., Poèítaèový klub klubovna DDM 8 12 hod. poplatek 10 Kè, inf. M. Vasmanská Bøišní tance Studio M L. Doksanské, sál DDM hod., cena 300 Kè, pøihlášky se zaplacením do omezený poèet míst Út Studentská videoprojekce: Fargo (USA 1995, bratøi Coenovi), klub Spirála 19 hod., vstupné 10 Kè, StBeseda s logopedkou pro veøejnost, posluchárna DDM 9 10 hod., inf. B. Hlobeòová Èt Zájezd pro dìti od 10 let: Praha Národní muzeum, pøednáška ze zoologie nebo antropologie, výstava Voda + život, volná prohlídka, pøi zpáteèní cestì obchod. dùm Tesco, pøihlášky se zaplacením do 2. 4., cena 150 Kè, inf. L. Lípová Èt Po Velikonoèní prázdniny Krkonoše, Petrova bouda pro dìti a mládež od 14ti do 18ti let, cena Kè, pøihlášky do Út Studentská videoprojkce: Requiem pro sen (USA 2000, Darren Aronovsky), klub Spirála 19 hod., vstupné 10 Kè So Dìtská porta 2004 soutìž pro jednotlivce i skupiny, sál DDM, zaèátek ve 13 hod., pøihlášky do , poplatek: jednotlivci 20 Kè, skupiny 50 Kè, podrobné inf. J. Mimrová. Jiráskovo divadlo Ètvrtek od 19,30 hodin LÁSKA JE LÁSKA Svérázný pohled na partnerské štìstí aneb dva žerty o dvou osudových setkáních od A. P. Èechova. DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV, pøedpl. sk. B. Doprodej vstupenek á 120 Kè. Sobota od 14,00 hodin POHÁDKOVÉ VAJÍÈKO Veselá pohádka s lidovými øíkadly a písnièkami, která pøipomíná známé i neznámé jarní a velikonoèní zvyky. UMÌLECKÁ AGENTURA DD PRAHA. Pro dìti od 4 let, cca 60 min. bez pøest. Vstupné 40 Kè. Úterý od 19,30 hodin LUDÌK ŠABAKA klavír JAN OSTRÝ flétna Program: A. Dvoøák, B. Smetana, O. Mácha, B. Martinù. Náhradní program za koncert M. Opršala (Tango Nuevo). Pøedpl. KPH. Doprodej vstupenek á 100 Kè, mládež a senioøi á 70 Kè. Pátek od 19,30 hodin PES BASKERVILLSKÝ Hororová komedie na motivy románu Sira Artura Conana Doyla. Výprava: Renata Grolmusová, hudba: Bohuslav Myslík, filmová projekce: Petr Vrba a Jarek Hylebrant, scénáø a režie: Václav Klapka. DIVADELNÍ KLUB JIRÁSEK, hrají: Karel Bìlohubý, Václav Klapka, Pavel Landovský, Josef Pecha, Cyril Grolmus, Dita Krèmáøová, Jana Koláøová a Vlastimil Vik. Vstupné 70 Kè. Úterý od 19,30 hodin PTÁKOVINY Komedie Jiøího Žáèka o dvou dìjstvích. Svoboda je pìkná vìc, není na ni v svìtì klec. Celá hra není nièím jiným než otazníkem za touto krásnou prostopravdou. DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH pøi Obchodní akademii v Èeské Lípì. Výprava: Jana Glaserová, úprava textu a režie: Ivana Bufková a Zdenka Zahrádková. Vstupné 40 Kè. Hledejte nejoblíbenější knihu českého národa Mìstská knihovna v Èeské Lípì se pøipojuje k celostátní anketì vyhlášené Svazem knihovníkù a informaèních pracovníkù o nejoblíbenìjší knihu èeského národa.pøemýšlejte o nejlepší knize svého života a dejte jí svùj hlasj. Nejoblíbenìjší kniha je zjiš ována pomocí krátké ankety, která byla vyhlášena prvního bøezna 2004 a potrvá do zaèátku øíjna V prùbìhu tohoto období budou zveøejnìny dílèí výsledky: - 7. dubna - seznam 200 nejoblíbenìjších knih - èerven - seznam 100 nejoblíbenìjších knih, - záøí - seznam 50 nejoblíbenìjších knih, Nejoblíbenìjší kniha obyvatel Èeské republiky bude vyhlášena v Týdnu knihoven Hlasujte pomocí anketního lístku (k dispozici v mìstské knihovnì a jejích poboèkách), který zde odevzdáte, nebo hlasujte pomocí webového formuláøe na adrese Pozvánka KČT Zveme Vás na pìší pochod z Povrlù do Ústí n. Labem, který se uskuteèní v sobotu 3. dubna. Délka pochodu 22 km, trasa Povrly Neštìdice Kozí vrch Mirkov Blansko Frièova stezka Žežice Dobìtice Ústí n. Lab. Odjezd z Èeské Lípy hl. n. je vlakem Valdštejn v 7:07 hod., návrat veèer. V nedìli 4. dubna Vás zveme na vycházku z Èeské Lípy do Stružnice. Trasa Èeská Lípa Jezvé Stružnice, délka 14 km. Sraz je v 9 hodin u hlavního nádraží v Èeské Lípì. (zs) Přednáška o hinduismu Obèanské sdružení Centrum ekologického a duchovního rozvoje CEDR pozvalo pana Ing. Vojkovského z ISCON hnutí Hare Kršna, aby ve støedu od 17:30 v DDM Libertin hovoøil o HINDUISMU. Náš host zde pøedstaví nejen základní myšlenky tohoto náboženského hnutí, ale pøedvede i ukázky hudební produkce a ochutnávku jídla. Miroslav ØEBÍÈEK pøednášky v akademii Návštěvnickou sezónu 2004 zahájilo 6. března Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. U této příležitosti představilo veřejnosti i novou část přírodovědné a historické regionální expozice Českolipska. Snímek zachycuje jedno ze zajímavě pojatých přírodních zákoutí. ètvrtek 15. dubna v 19,00 hod. V rámci Klubu pøátel výtvarného umìní: ANTO- NÍN ULBRICHT - 70 LET VE SLUŽBÌ GRA- FICKÉHO UMÌNÍ V ÈESKÉ LÍPÌ Pøednáší: Ladislav SMEJKAL støeda 28. dubna v 19,00 hod. Setkání s jedním z nejznámìjších èeských novináøù, také spisovatelem KARLEM HVÍŽÏALOU a to nad dvìma tématy: HLEDÁNÍ A SETKÁVÁNÍ S OSOBNOSTMI A JSOU MEDIA PROBLÉM? ètvrtek 29. dubna v 18,00 hod. STRESOVÁ PLE A JAK NA NÍ VYZRÁT, RUCE JSOU VAŠÍ VIZITKOU Pøednáší: H. Krejbichová Pøednášky se konají v budovì AKADEMIE, Mariánská ul

17 è. 6, bøezen 2004 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Výběrová počítačová třída Základní škola Èeská Lípa 28. øíjna na sídlišti Špièák bude od záøí 2004 (ve školním roce 2004/ 2005) opìt otevírat jednu výbìrovou šestou tøídu zamìøenou na informatiku a programování. Pøijímací zkoušky budou probíhat ve dvou termínech, první kolo se bude konat ve støedu 14. dubna, druhé ve støedu 12.kvìtna, vždy od 15 hodin. Pøijímací zkouška se skládá z písemného testu všeobecných studijních schopností a motivaèního pohovoru. Podrobné informace a pøihlášky jsou k dispozici na sekretariátu a vrátnici školy a na školní webové stránce: Podrobné informace na tel nebo podá pí. Dana Maliariková. Žáci výbìrové tøídy zvládnou bìhem ètyøletého studia (od 6. do 9. roèníku) bìžnou práci s poèítaèem a kanceláøskými programy, nauèí se Ve ètvrtek 26.února probìhlo v malém sále ZUŠ v Èeské Lípì Okresní kolo soutìže v komorní høe s pøevahou dechových a smyècových nástrojù. Do okresního kola postoupilo 14 souborù dechových a 1 soubor smyècový ze ZUŠ Doksy, Mimoò, Cvikov, Jablonné v Podj. a Èeská Lípa. Do krajského kola postoupilo po jednom souboru dechovém z umìleckých škol z Mimonì, Doks a Cvikova. Ze ZUŠ Èeská Lípa postoupily do krajské- Tøídy 3.A a 5.A ze Základní školy Jižní navštívily 12. bøezna liberecké výstavištì, kde probíhal druhý roèník Veletrhu dìtské knihy. Dìti si mohly prohlédnout velké množství dìtských knih, uèebnic a výukových programù. Za zmínku stojí pestrý program vystoupení mateøských školek, malování s kreslíøem, možnost si vyrobit vlastní papír èi natisknout strán- pracovat s digitální fotografií a jinou grafikou, vytváøet internetové stránky, získají základní znalosti a dovednosti v oblasti programování. Budou dobøe pøipraveni ke studiu maturitních oborù na støedních školách i na složení mezinárodního certifikátu ECDL Start. Pro výuku jsou k dispozici dvì poèítaèové uèebny s neomezeným pøipojením na internet a školní intranetovou sí, dataprojektor a video, 2 scanery, digitální fotoaparát. Bìhem studia mohou žáci rozvíjet své zájmy v mnoha povinnì volitelných i nepovinných pøedmìtech (od humanitních pøes estetické až po sportovní). Škola nabízí kromì anglického a nìmeckého jazyka také výuku španìlštiny, ruštiny a francouzštiny. Žáci zvládnou také techniku psaní na klávesnici poèítaèe. Mgr. Libor ŠMEJDA, øeditel školy Okresní kolo národní soutěže ZUŠ v komorní hře ho kola ètyøi soubory s pøevahou dechových nástrojù a jeden soubor smyècový. Krajské kolo soutìže v komorní høe se uskuteèní v Liberci ve dvou termínech. Ve støedu 24.bøezna 2004 probìhne krajské kolo v komorní høe s pøevahou dechových nástrojù a ve støedu 21. dubna krajské kolo v komorní høe s pøevahou smyècových nástrojù. Všem soutìžícím blahopøejeme a pøejeme hodnì úspìchù v krajském kole. Alena Losová Veletrh dětské knihy v Liberci ku pomocí sázecího stroje. V jednom z pavilonù byla možnost si živì zazpívat na mikrofon, vyrobit dárek, malovat, obléknout se do historických šatù, nebo dokonce si pøipravit vlastní svaèinu.nebylo možné stihnout vše, ale všechny dìti odjíždìly spokojené a plné hezkých zážitkù. Velké nadšení pak vzbudila i návštìva lunaparku Babylón. Německá učitelka na SSPoŠ Soukromá støední podnikatelská škola Èeská Lípa v.o.s. zahajuje v dubnu pilotní kurz nìmeckého jazyka pod vedením uèitelky nìmeckého jazyka z naší partnerské školy v Sasku. Výuka bude probíhat jednou týdnì s celkovým poètem 100 hodin a bude ukonèená zkouškou. Výuka i zkouška budou probíhat v budovì SSPoŠ. Studenti SSPoŠ mají tak možnost získat certifikát již bìhem studia na naší škole. Kurz je urèen pro mírnì pokroèilé v nìmeckém jazyce a je otevøen i pro veøejnost. Tato intenzivní spolupráce s nìmeckou školou je velkým pøínosem pro dobrou znalost cizího jazyka a je souèástí pøípravy našich studentù na vstup do Evropské unie a nadcházející úzkou spolupráci mezi našimi pøeshranièními regiony, kde se již bez dobré znalosti cizích jazykù mladí lidé jen tìžko prosadí. Velmi milé je zjištìní, že i nìmecká škola má zájem o výuku èeského jazyka na své škole. Další zájemci z øad veøejnosti, kteøí by mìli zájem zapsat se do tohoto kurzu mohou kontaktovat vedení školy. ZUŠ pøedstavuje Nadace EURONISA rozděluje sbírku Za pøítomnosti èeskolipské poslankynì Jitky Vojtilové a místostarostky Èeské Lípy Hany Moudré pøedala v pondìlí 15. bøezna v obøadní síni èeskolipské radnice Nadace EURONISA šeky v celkové hodnotì 15 tisíc korun dvìma neziskovým organizacím pùsobícím na Èeskolipsku. Šlo o prostøedky, které nadace vloni v prosinci vybrala na Èeskolipsku v rámci své nové víceleté veøejné sbírky Pozvednìte slabé. Tato sbírka by mìla pomáhat týraným, zneužívaným a zanedbaným dìtem; starým, nemocným a opuštìným lidem a zlepšovat èi obohacovat život tìlesnì a mentálnì postiženým lidem. Podporovány budou neziskové organizace zamìøené na sociální oblast pùsobící v Euroregionu Nisa. V prosincové èásti sbírky se vybrala èástka pøevyšující 250 tisíc korun a uskuteènila se v pìti mìstech Liberci, Jablonci n. N., Semilech, Èeské Lípì a Rumburku. První šek obdržela Zvláštní škola z Èeské Lípy, která získané finanèní prostøedky použije na zajištìní pøepravy dìtí s kombinovanými vadami. Šek pøevzala z rukou øeditele nadace Aleše Rozkovce øeditelka školy Jindøiška Pomikálková. Druhý šek byl pøedán Diakonii Dubá. Toto obèanské sdružení výtìžek použije na dokonèení schodištì a vybavení pokojù pro zdravotnì postižené dìti Nového domova a šek si pøevzal pøedseda sdružení Michal Exner. Velikou pomocí pøi organizování sbírky na Èeskolipsku byla spolupráce s mìstem Èeská Lípa a místní Obchodní akademií, která zajistila dvouèlenné hlídky u kasièek. Jedna ze dvou kasièek byla také v Kulturním domì CRYSTAL. (pd) Hravost a profesionalita, individuální pøístup, souèasný vizuální jazyk, práce s dìtmi, studentskými skupinami i s dospìlými. Vždy tak, aby jednotlivé myšlenky, vyjádøené rùznými výtvarnými technikami (kresba, malba, keramika, objekt a digitální fotodokumentace) tvoøily volné asociativní øady Výtvarné kroužení tvoøí náplò studia a tvorby ateliéru Mgr. Jiøího Èerného. V bøeznu je stále otevøena výstava prací žákù z atelieru Kamily Nešporové 17

18 MÌSTSKÉ NOVINY è. 6, bøezen 2004 Maraton MTB v České Lípě Milovníky horské cyklistiky jistì potìší, že v èervnu se v Èeské Lípì pojede jeden z pìti závodù Èeského poháru Maraton MTB. Celá sportovní událost bude pro diváky i samotné závodníky o to atraktivnìjší, že se v Èeské Lípì bude bojovat také o kvalifikaci na mistrovství Evropy a mistrovství svìta. Maraton MTB je seriál pìti závodù na horských kolech, kde startují profesionální závodníci i amatéøi. Jde tak o zajímavé propojení cyklistiky, jakožto vrcholového sportu, s turistikou. První letošní závod se pojede v Mostì, druhý v Èeské Lípì, tøetí v Holešovì, ètvrtý na Lipnì a poslední v Teplicích nad Metují. Pøièemž první dva závody jsou zároveò kvalifikací našich jezdcù na mistrovství. Na startu proto oèekáváme kompletní èeskou špièku a vzhledem k tomu, že jde o Èeský pohár, nebude chybìt ani silná zahranièní konkurence, vysvìtluje Roman Polanský, øeditel závodu. Z èeských reprezentantù by se tu mìli objevit napøíklad Jaromír Purmenský, Robert Novotný, Martin Horák a úøadující mistrynì republiky Daniela Rörichová. Ze zahranièních jezdù tu budou pøedevším Norové, kteøí patøí ke svìtové špièce. Celkový poèet závodníkù, kteøí by se mìli postavit na start, pak odhaduje na tisíc. Odchovanec novoborské cyklistiky a bývalý profesionální cyklista dále prozrazuje, že do organizace èeskolipského závodu se pustil vpodstatì ze dvou dùvodù. Jednak proto, že jako místní patriot považuje Èeskou Lípu a její nádherné okolí za ideální místo pro podobný podnik. Druhým dùvodem byla jeho snaha o znovuobnovení tradice cyklistiky v našem regionu. Pevnì vìøím, že èervnový závod MTB Maraton tomu napomùže. Házenkářské jaro začíná Házenkáøi Lokomotivy Èeská Lípa již v sobotu zahájili jarní odvety 3. ligy mužù. Po podzimu jsou na 5. místì a své postavení si chtìjí udržet. Na svém høišti pøivítají druhý celek tabulky ELP Jablonec nad Nisou, kterému na podzim na jeho høišti podlehli o 10 branek Lokomotiva chce tuto porážku soupeøi oplatit a vstoupit do jarních odvet vítìzstvím. Zápas s Jabloncem bude nejen boj týmù s popøedí tabulky, ale i prestižní boj dvou stálých rivalù dodal sekretáø klubu Tomáš Hejl.V zimní pøípravì se Lokomotiva zúèastnila dvou pøípravných turnajù v Turnovì a v Zákupech, poøádaný TJ Jiskrou Mimoò. V Zákupech jsme skonèili druzí. Sice jsme podlehli poøádající Mimoni, ale podaøilo se nám porazit druholigový celek Bìlé pod Bezdìzem. V Turnovì jsme porazili i našeho sobotního soupeøe a turnaj celkem zaslouženì vyhráli. pokraèuje Hejl. Podle nìho je však mistrovský zápas úplnì jiný, a Èeskolipská tra (viz. obrázek) bude mít trasu o dvou rùzných délkách. Pro závodníky zaøazených do Èeského poháru bude mít tøi okruhy a bude dlouhá 90 kilometrù, pro turisty bude o dvì tøetiny kratší. Start i cíl bude na námìstí T.G.M. a závod odstartuje v 11 hodin výstøel z dìla. Pøevážná vìtšina trati pak povede mimo Èeskou Lípu. Poøadatelé však poèítají také s bohatým doprovodným programem. Jeho dìjištìm bude námìstí T. G. M. a bude zahájen o den døíve, tj. bude tam rozhodovat aktuální forma obou týmù. Jistou výhodou by pro Lokomotivu mìlo být domácí prostøedí a hlavnì antukové høištì, na které není soupeø zvyklý. A tak,bychom chtìli touto cestou pozvat všechny pøíznivce házené, aby pøišli svými hlasivkami povzbudit hráèe Lokomotivu. Ti na své cestì a k postupu do druhé ligy budou potøebovat každý bod. A dobrý vstup by byl dobrým odrazovým mùstkem do dalších bojù, kde prvních pìt celkù soutìže postupuje. Další rozlosování domácích zápasù v bøeznu a dubnu: MUŽI 3. LIGA S CL - AGB ELP Jablonec n/n S CL - Jiskra Mimoò S CL - Chemièka Ústí n. Labem MLADŠÍ DOROST Divize S CL Jablonec S CL Jablonec (hcl) v pátek Kromì živého koncertu cirka deseti kapel a vystoupení nìkolika taneèních skupin, tu bude probíhat také videoprojekce na plátnì 6x6 metrù, módní pøehlídka sportovního obleèení èi motoristická show závodních automobilù, jejichž jezdci budou o víkendu v Sosnové závodit na ME v rallyecrossu. Se svou show se pøedstaví také biketrialista Martin Šimùnek. Podrobnìjší informace vèetnì pøihlášky do závodu najdou zájemci na uzavírá R. Polanský. (ema) Pohár nadějí Karate klub SPORT RELAX Znamenáèek&Veselý opìt se svým teamem mládeže skvìle zabojoval, když se s 28 závodníky umístil na Poháru Nadìjí na 2. místì za Kamurou Ústí, za kterou bojovalo pøes padesát závodníkù. Na tøetím místì skonèil SK Masopust. Znamenáèek a Veselý postavili team tak, aby v nìm byli zastoupeni jak starší,,ostøílení závodníci tak zaèáteèníci a jejich strategie se vyplatila. Zlato vybojovali: Drobeèek Jan 2x, Bìlohlavová Jana, Košíková Karin, Šindeláøová Eva, Kolek Jakub, Peøinka Filip, Brzák Tomáš, Žoldák Tomáš. Støíbro: Bittnerová Tereza, Ulíková Hana, Pithartová Petra, Nováková Veronika, Vederal Miroslav, Šandor Milan, Nejedlý Roman. Bronz: Chalupa Lukáš 2x, Zlatohlávková Tereza, Bittenrová Tereza, Tuèková Veronika, Kubátová Jana, Bìlohlavová Jana, Stejskal Michal, Oèkan Tomáš, Šandor Milan. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , 724/265386, Odpovìdný redaktor: Eva Markgrafová. Redakèní rada: Eva Markgrafová, Bc Eva Vlastníková, Hana Moudrá, Ing. Václav Svatek, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Pièkarová, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více