Stanovení počtu teoretických pater (PTP) rektifikační kolony

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení počtu teoretických pater (PTP) rektifikační kolony"

Transkript

1 Stanovení počtu teoretických pater (PTP) rektifikační kolony Úvod: Počet teoretických (rovnovážných) pater - PTP - je důležitým kriteriem pro posouzení dělicí schopnosti rektifikační kolony. Čím větší má kolona PTP, tím dosáhneme lepšího rozdělení nástřiku na destilát bohatší těkavější složkou a na destilační zbytek ochuzený o těkavější složku. Úkol: 1) Stanovit složení nástřiku, destilátu a destilačního zbytku, 2) prakticky uplatnit znalosti stanovení koncentrací kapalných směsí a přepočty hmotnostních zlomků na molární, 3) naučit se obsluhovat poloprovozní pneumaticky a elektronicky ovládanou rektifikační kolonu, 4) osvojit si nejjednodušší metodu stanovení PTP při prakticky úplném refluxním poměru, 5) stanovit PTP a průměrnou dělicí účinnost pater kolony v aktuálních pracovních podmínkách. Teoretický úvod: Metoda stanovení PTP nebo také výškového ekvivalentu teoretického patra využívá skutečnosti, že v pracovních přímkách obohacovací a ochuzovaní části kolony R yn x R + 1 x + D R + 1 = n 1 n+ 1, y = R + F R + 1 x n F 1 R + 1 n v případě prakticky úplného refluxního poměru R = L a tím i nd nulového poměrného nástřiku F a nulového odběru destilačního zbytku se směrnice obou přímek blíží jedné a úseky na ose y se blíží nule. Refluxního poměru blížícího se nekonečnu dosáhneme jen malým a krátkodobým odběrem zanedbatelných množství vzorků destilátu a destilačního zbytku při nulovém toku nástřiku a vracením prakticky všeho kondenzátu par destilátu jako látkového zpětného toku n L na první, (nejvyšší) patro kolony. Obě pracovní přímky pak splynou s úhlopříčkou x-y diagramu. Tím se usnadní grafický výpočet PTP pravoúhlým krokováním mezi úhlopříčkou diagramu a rovnovážnou křivkou v mezích koncentrací těkavější složky v destilátu, nástřiku a destilačním zbytku. Zdůvodnění 1

2 krokování je uvedeno v teoretické učebnici a bude zopakováno v odst. Vyhodnocení výsledků měření. Sestava aparatury: Poloprovozní rektifikační souprava je sestavena z vařáku, patrové kolony, kondenzátoru par destilátu, chladičů destilátu a destilačního zbytku a zásobníku nástřiku. Je osazena teploměry v parním prostoru vařáku (teplota par je prakticky shodná s teplotou varu destilačního zbytku), v hlavě kolony a na vstupu a výstupu chladicí vody kondenzátoru par destilátu. Průtok chladicí vody se reguluje ručně ovládaným ventilem a kontroluje rotametrem před vstupem do kondenzátoru. Dalším ručně ovládaným ventilem se reguluje tok chladicí vody do chladičů destilátu a destilačního zbytku. Ventily pneumaticky ovládanými z časovací skříňky se ručně ovládá nástřik suroviny a automaticky ventily odběrů destilátu a destilačního zbytku podle nastavených intervalů a dob otevření. Kolona je vytápěna parou z parního kotlíku s malým přetlakem oproti atmosférickému tlaku. Tlakový vzduch pro pneumaticky ovládané ventily dodává kompresor umístěný ve sklepě. Postup při měření: 1) Odkalíme generátor topné páry výpustním kohoutem pod vodoznakem na zadní dolní částí generátoru označeným VYPOUŠTĚNÍ. Odkalení je dostatečné při poklesu hladiny vody na vodoznaku asi o 5 cm. Odtok sledujeme na konci výpustní hadice. Uzavřeme jej, když přestane vytékat zakalená voda. 2) Zapneme přívod proudu do generátoru otočením červeného vypínače na žlutém podkladu doprava (ve směru hodinových ruček) z polohy 0 ve výřezu vypínače do polohy I. Rozsvítí se oranžová kontrolka na čelním panelu v levém horním poli označená symbolem blesku. 3) Zapneme čerpání vody do kotle pravým vypínačem na čelním panelu pod znakem čerpání vody (červená vlnovka v modrém obrysu zvonu s 2 tubusy a šipkou v horním). Rozsvítí se v něm zelená kontrolka současně s rozsvícením dalších dvou oranžových kontrolek v poli označeném vodovodními kohouty a zapne se elektromotor čerpadla. Spodní kontrolka signalizuje plnění kotle, horní dosažení horní hladiny náplně. Po dosažení horní hladiny zhasne kontrolka plnění a rozsvítí se kontrolka dosažení horní hladiny. Při poklesu hladiny zhasne kontrolka horní hladiny, rozsvítí se kontrolka plnění a současně se uvede do chodu čerpadlo. Poklesla-li by hladina pod bezpečnou úroveň (nebezpečí obnažení topného tělesa a jeho spálení), rozsvítila by se nejspodnější - 2

3 červená kontrolka v příslušně označeném poli, generátor by se musel vypnout a musela by se odstranit porucha čerpadla ( nejčastěji jeho odvzdušněním ventilem na spodu levé části pláště s popisem odvzdušnění). 4) Zapneme topení dvoustupňovým vypínačem II. Zapnutí jednotlivých stupňů je signalizováno zeleným světlem ve vypínačích a červenou kontrolkou vlevo od symbolu kotle v nejspodnějším poli označeném elektrickým odporem. Na počátku topení zapneme postupně oba stupně, abychom kotel rychle vytopili. Po dosažení výrobcem nastaveného přetlaku asi 550 kpa (na černé stupnici manometru 5,5 bar, na červené 80 psi-pound/sq.inch) se automaticky vypne topení, zhasne červená kontrolka topení a rozsvítí se oranžová kontrolka v poli nad ní se symbolem odběru páry. Pak stačí nechat zapnutý jen jeden stupeň topení. Při odběru páry a jím způsobených změnách tlaku v intervalu asi 50 kpa se kontrolky střídavě rozsvěcují a zhasínají, což je provázeno i zvukovým efektem automatického spínače topení, případně i chodu čerpadla doplňujícího vodu v kotli. 5) Během vytápění parního generátoru připravíme do plastové nádoby asi 15 l nástřiku o zadaném nebo zvoleném složení (12 až 15 % hm.) a odebereme jeho vzorek pro stanovení hustoty. Jen k zaplnění vařáku po horní okraj topné spirály ho spotřebujeme asi 8 l, další množství na zaplnění pater kolony. Na zásobník nástřiku nasadíme hadice pro nasátí nástřiku a připojení vývěvy. 6) Zapneme kompresor a po dosažení nastaveného přetlaku asi 125 kpa (1,25 bar) na redukčním ventilu zkontrolujeme funkci ovládacího panelu na rektifikační koloně. Na obou časovačích (horní ČASOVAČ 1 ovládá ventil odběru destilátu, spodní ČASOVAČ 2 odběr destilačního zbytku) nastavíme červené rysky větších knoflíků na intervaly např. 2 s mezi otevřeními ventilů a bílé rysky menších knoflíků na doby jejich otevření, např. 1 s. Zapneme ovládání vypínačem HLAVNÍ VYPINAČ jeho otočením z polohy 0 do polohy 1. Rozsvítí se kontrolka PROVOZ a zelené kontrolky časovačů signalizující jejich zapnutí a občas i červené po dobu jejich otevření podle předchozích nastavení. Otevírání a zavírání ventilů se projevuje cvakáním jejich spínačů. Pohledem na ventily se ještě přesvědčíme o jejich správné funkci a hlavní vypínač vypneme v době, kdy jsou ventily uzavřeny (červené kontrolky nesvítí). Bezpečného uzavření, hlavně vypouštěcího ventilu ovládaného časovačem 2, dosáhneme nastavením dlouhého intervalu knoflíkem s červenou ryskou. Po kontrole vypneme hlavní vypínač. 3

4 7) Po kontrole funkce ventilů nastavíme časovače obou ventilů červenými ryskami na nejdelší intervaly otevření a časovače dob otevření na nejkratší doby. Tato nastavení jsou nutná po dobu ustalování chodu kolony a pro nepatrné (diferenciální) odběry destilátu a destilačního zbytku prakticky nenarušující koncentrační rozložení kapalin a par na patrech. Protože se destilační zbytek odebírá pod tlakem hydrostatických a hydrodynamických odporů všech pater, byl by jeho odběr podstatně větší než odběr destilátu. Proto je třeba odběrovou hadici pro destilační zbytek zazátkovat a zbytek odebírat otevřením kohoutu na jeho chladiči. Hadicí spojíme zásobník nástřiku s vývěvou, hadici pro nasátí nástřiku ponoříme do nástřiku a zapnutím vývěvy jím plníme zásobník. Po naplnění zásobníku 10 až 15 l nástřiku vývěvu vypneme. Zapneme hlavní vypínač a občasným stlačením červeného tlačítka vedle časovače 2 napouštíme nástřik do vařáku. Vždy chvíli počkáme až nástřik steče z pater do vařáku. Napouštění ukončíme po úplném zaplavení topné spirály. Pak ovládací panel vypneme vrácením hlavního vypínače do polohy 0. 8) Po naplnění vařáku připravíme plastovou nádobu částečně naplněnou chladnou vodou pro jímání kondenzátu topné páry a vložíme do ní hadici pro jeho odvod. Zkontrolujeme uzavření ventilů pro přívod topné páry do odparky i kolony. Pak otevřeme horní kohout se žlutou rukojetí označený nápisem PÁRA na plášti generátoru. Nikdy nesmíme otevřít spodní vypouštěcí kohout!!! Hrozí opaření směsí přehřáté vody a páry 150 C!!! při nekontrolovatelném reaktivním pohybu vypouštěcí hadice. Po otevření parního kohoutu pootevíráme ventil přívodu páry do vařáku kolony do té míry, aby pára stačila kondenzovat. Je třeba si uvědomit, že teplota parního kondenzátu musí být vyšší než teplota varu kapaliny ve vařáku (později destilačního zbytku) a že ne vždy dosáhneme úplné kondenzace topné páry. Parní kondenzát je značně horký. Proto se doporučuje míchat jej s chladnou vodou, kterou částečně naplníme jímací nádobu.. Používáme ho k napájení parního kotle. Občas kontrolujeme výšku hladiny vody v kotli na stavoznaku. 9) Po uvedení obsahu vařáku do varu (teplotu varu zapíšeme a podle ní ověříme složení nástřiku) se patra kolony postupně zaplňují vroucí kapalinou. Jakmile dosáhne vroucí kapalina nástřikového patra, otevřeme mírný přívod chladicí vody do kondenzátoru nad hlavou kolony. Klesneli hladina vroucí směsi ve vařáku pod horní úroveň topné spirály, doplníme obsah vařáku po zapnutí panelu hlavním vypínačem a stlačením červeného tlačítka. Sledujeme teploty v hlavě kolony, ve vařáku a na vstupu a výstupu z kondenzátoru v pětiminutových 4

5 intervalech, sledujeme jejich změny a zapisujeme je. Teplota v hlavě kolony by měla být vyšší než je teplota varu azeotropu. Většinou bývá nižší, protože zpětný tok bývá ochlazen pod teplotu varu azeotropu pro obavu z destilačních ztrát otevřeným kondenzátorem. Proto také není teplota v hlavě kolony směrodatná pro stanovení složení destilátu. Má jen orientační charakter z hlediska dosažení ustáleného chodu kolony. Podobná situace je i ve vařáku, ve kterém vře kapalina při tlaku poněkud vyšším než atmosférickém vzhledem k již uvedeným tlakovým odporům pater. 10) Po ustálení teplotního režimu otevřeme mírně kohout pro chlazení destilačního zbytku a destilátu a z chladičů vypustíme případnou zádrž. Zkontrolujeme nastavení odběrových ventilů na maximální intervaly odběrů a minimální doby jejich otevření. Jsou nezbytná pro zachování ustáleného režimu kolony. Zapneme ovládací panel a začneme odebírat do uzavřených chladičů destilát a destilační zbytek. Pak otevřeme kohouty na chladičích a odebereme vzorky pro stanovení hustot. Po pěti minutách odběry vzorků opakujeme. Je-li třeba, doplníme vařák napuštěním nástřiku, vypneme ovládací skříňku a vyčkáme ustálení teplotního režimu. Teprve potom vzorky odebíráme. Odebereme je celkem třikrát. Pokud jsme zapomněli odebrat vzorek nástřiku po jeho přípravě. můžeme jej odebrat po otevření vypouštěcího ventilu pod jeho zásobníkem, 11) Po skončení odběru vzorků vypneme všechny vypínače na parním kotli včetně hlavního, vypneme kompresor a hlavní vypinač na ovládacím panelu kolony. Zavřeme ventil na přívodu chladicí vody do kondenzátoru, kohout na přívodu chladicí vody do chladičů destilátu a destilačního zbytku a naposled hlavním kohoutem s červenou páčkou hlavní přívod do obou chladicích větví. 12) Po vytemperování vzorků destilátů, destilačních zbytků a nástřiku na 20 C změříme jejich hustoty na Mohrových - Westphalových vážkách. Z tabulek odečteme příslušné hmotnostní zlomky a přepočteme je na molární. Můžeme také připravit sadu etalonů binárních směsí zvážením hmotností složek, změřit jejich hustoty při laboratorní teplotě, sestrojit kalibrační graf a z něj nebo rovnice regrese vypočítat potřebná složení podle hustot změřených při laboratorní teplotě. Vyhodnocení: Z provozních (topná pára o teplotě 100 C) a hygienických důvodů jsme omezeni na práci s binární směsí ethanolu s vodou. Refraktometrické stanovení složení je obtížné v oblasti vysokých 5

6 koncentrací ethanolu s maximem indexu lomu přibližně při 80 % hmot. Stanovení složení podle indexu lomu pak není ani jednoznačné ani dostatečně přesné a vyžadovalo by definované ředění na podstatně nižší koncentrace, kdy je stanovení složení sice jednoznačné, ale nepříliš přesné. Proto je třeba stanovovat složení podle hustot (denzimetricky) při teplotě 20 C, změřených Mohrovými vážkami zaručujícími potřebnou přesnost a správnost. Hmotnostní složení (hmotnostní zlomky) byla vypočtena lineární interpolací podle hodnot nalezených v chemických tabulkách. Při měření hustot etalonů při laboratorní teplotě se postupuje obdobně, ale máme výhodu snadného výpočtu složení podle regresní rovnice závislosti na hustotě zpracováním naměřených hodnot na počítači. Pro grafické odečtení PTP byly použity rovnovážné údaje z chemických tabulek. Hustoty a složení odebraných vzorků jsou uvedeny v tabulce Vzorek ρ 20 C /g cm -3 w ET-OH /1 x ET-OH /1 nástřik 0,9766 0,140 0,060 destilát 0,8175 0,902 0,783 zbytek 0,9806 0,110 0,046 PTP ethanol-voda y 1 0,9 1 0, ,7 4 0,6 0,5 0,4 5 0,3 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 x B x F x x D Krokování mezi rovnovážnou křivkou a pracovními přímkami (v našem případě úhlopříčkou diagramu můžeme zahájit v bodě se souřadnicemi (x D =x 0 =y 1 ;y 1 ). Složení destilátu x D je totožné se složením 6

7 par y 1 odcházejících z 1, patra kolony a složením zpětného toku x 0 vraceného do 1. patra kolony. Protože index 0 u souřadnice x je o jednu menší než 1 u souřadnice y, musí výchozí bod krokování ležet, podle rovnic pracovních přímek, na nich, v našem případě na úhlopříčce diagramu. To platí pro množinu všech bodů krokování s indexy souřadnic x o jednu menšími než indexů y. Z uvedeného počátečního bodu na úhlopříčce vedeme rovnoběžku s osou x do průsečíku s rovnovážnou křivkou se souřadnicemi (x 1 ;y 1 ) - rovnovážná složení mají shodné indexy. Tento bod definuje dosažení 1. rovnovážného kroku. Z něj spustíme kolmici (rovnoběžka s osou y) do průsečíku s úhlopříčkou diagramu o souřadnicích (x 1 ;y 2 ). Rovnovážné složení kapaliny x 1 určuje podle rovnic pracovních přímek složení par y 2 z druhého patra a tím i souřadnice bodu (x 1 ;y 2 ), který musí ležet na pracovní přímce (v našem případě úhlopříčce diagramu). Bodem o těchto souřadnicích vedeme opět rovnoběžku s osou x do průsečíku s rovnovážnou křivkou se souřadnicemi (x 2 ;y 2 ). Průsečík definuje dosažení 2. rovnovážného kroku. Popsaným krokováním určujeme další rovnovážná složení. Poslední průsečík s rovnovážnou křivkou, určující počet n rovnovážných kroků - počet teoretických pater (PTP)- má hodnotu molárního zlomku x n <x B, kde x B je hodnota molárního zlomku destilačního zbytku. Počtem n teoretických (rovnovážných) pater je totiž zaručeno rozdělení nástřiku na zjištěné složení destilátu a destilačního zbytku. Podobně bychom mohli krokovat vycházejíce ze složení destilačního zbytku. PTP by pak určilo poslední rovnovážné složení par destilátu překračující jeho stanovené složení. Laboratorní kolona má 12 pater a poslední rektifikační krok se uskutečňuje ve vařáku. Celkem se uskutečňuje 13 rektifikačních kroků, kterými se dosáhne zaručeného rozdělení nástřiku na destilát a destilační zbytek jako v šesti rovnovážných krocích. Průměrná účinnost patra kolony je tedy η = 6 / 13 = 0,46 Skutečná účinnost je jistě nižší, protože kolona má značné tepelné ztráty. Není tepelně izolovaná a zpětný tok z hlavy kolony se zvětšuje od patra k patru přídavnou kondenzací par (deflegmací) na každém patře. Teplota par ve vařáku (96,0 C) byla v dobré shodě se složením zbytku podle tabulek. Zato teplota par v hlavě kolony (73,9 C) neodpovídala složení destilátu, byla dokonce nižší než teplota varu azeotropu (78,2 C). Rozpor byl způsoben obtížným vyladěním průtoku chladicí vody kondenzátorem, který páry nejen kondenzoval, ale také chladil pod teplotu kondenzace a ochlazoval parní prostor 1. patra. Kondenzátor je 7

8 otevřen do okolního ovzduší a dodržení kondenzační teploty by bylo spojeno se značnými ztrátami ethanolu. Proto není teplota v hlavě kolony směrodatná pro odhad složení destilátu. Na dělicím účinku kolony se značnou měrou uplatňuje deflegmační účinek vzhledem k malým rozměrům kolony a relativně velkým tepelným ztrátám. Kontrolní otázky: 1) Která veličina má rozhodující význam na dělení směsí destilací? Je tato veličina nezávislá na teplotě? Jak je definována a jak se vypočítá pro ideální binární směsi? 2) Proč splývají pracovní přímky obohacovací a ochuzovaní části rektifikační kolony pří úplném zpětném toku (refluxním poměru zkráceně refluxu ) s úhlopříčkou x - y diagramu? 3) Zdůvodněte stanovení teoretických (rovnovážných ) pater (PTP) rektifikační kolony krokováním mezi pracovními přímkami a rovnovážnou křivkou s přihlédnutím k číselným hodnotám indexů molárních zlomků x a y. 4) Definujte deflegmační účinek a vysvětlete jeho vliv na dělicí schopnost kolony. 5) Jaký teplotní režim předpokládáte ve vařáku a hlavě kolony? 6) Proč volíme pro stanovení složení odebraných vzorků směsí ethanolu s vodou denzimetrickou a ne refraktometrickou metodu? 8

kde p je celkový tlak par nad vroucí kapalinou, u atmosférické destilace shodný s atmosférickým tlakem,

kde p je celkový tlak par nad vroucí kapalinou, u atmosférické destilace shodný s atmosférickým tlakem, Destilace diferenciální bilance a posouzení vlivu aparaturních dílů na složení destilátu Úvod: Diferenciální destilace je nejjednodušší metodou dělení kapalných směsí destilací. Její výsledky závisí na

Více

Rektifikace. I. Základní vztahy a definice: František Jonáš Rejl, Lukáš Valenz, Jan Haidl

Rektifikace. I. Základní vztahy a definice: František Jonáš Rejl, Lukáš Valenz, Jan Haidl Rektifikace František Jonáš Rejl, Lukáš Valenz, Jan Haidl I. Základní vztahy a definice: Destilace a rektifikace jsou metody dělení kapalných směsí na základě odlišného složení rovnovážné kapaliny a páry.

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. L A B O R A T O Ř O B O R U CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. Ústav organcké technologe (111) Ing. J. Trejbal, Ph.D. budova A, místnost č. S25b Název práce : Vedoucí práce: Umístění práce: Rektfkace

Více

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2 7 Tenze par kapalin Tenze par (neboli tlak sytých, případně nasycených par) je tlak v jednosložkovém systému, kdy je za dané teploty v rovnováze fáze plynná s fází kapalnou nebo pevnou. Tenze par je nejvyšší

Více

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2) Míchání Úvod: Mícháním se urychluje dosažení koncentrační a teplotní homogenity, které podstatně ovlivňují průběh tepelných a difuzních operací, reakcí v reaktorech a bezpečnost chemických provozů, která

Více

Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony

Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony Destilace je jedna z nejběžnějších separačních metod v chemickém průmyslu, především v odvětví organické výroby a petrochemii. Návrh či diagnostika destilačních

Více

5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi. 1. Cíl práce. 2. Princip

5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi. 1. Cíl práce. 2. Princip 5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi Teoretický základ separačních metod založených na rozdílném bodu varu složek je fyzikální rovnováha mezi kapalnou a parní fází. Rovnováha je stav dosažený po nekonečné

Více

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru 49 Kapitola 8 Měření účinnosti slunečního kolektoru 8.1 Úvod Sluneční kolektor je zařízení, které přeměňuje elektromagnetické sluneční záření na jiný druh energie. Většinou jde o přeměnu na elektrickou

Více

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní I Základní vztahy a definice 1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní Proudění plynu (nebo kapaliny) nehybnou vrstvou částic má řadu aplikací v chemické technoloii. Částice tvořící vrstvu mohou být kuličky,

Více

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.

Více

5 Charakteristika odstředivého čerpadla

5 Charakteristika odstředivého čerpadla 5 Charakteristika odstředivého čerpadla František Hovorka I Základní vztahy a definie K dopravě kapalin se často používá odstředivýh čerpadel Znalost harakteristiky čerpadla umožňuje posouzení hospodárnosti

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

Stanovení kritické micelární koncentrace

Stanovení kritické micelární koncentrace Stanovení kritické micelární koncentrace TEORIE KONDUKTOMETRIE Měrná elektrická vodivost neboli konduktivita je fyzikální veličinou, která popisuje schopnost látek vést elektrický proud. Látky snadno vedoucí

Více

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka Vypracovali: Štěpán Roučka, Jan Klusoň, Vratislav Krupař Zadání Seznámit se s obsluhou vysokovakuové aparatury čerpané rotační a difúznívývěvouauvéstjidochodu.

Více

h ztr = ς = v = (R-4) π d Po dosazení z rov.(r-3) a (R-4) do rov.(r-2) a úpravě dostaneme pro ztrátový součinitel (R-1) a 2 Δp ς = (R-2)

h ztr = ς = v = (R-4) π d Po dosazení z rov.(r-3) a (R-4) do rov.(r-2) a úpravě dostaneme pro ztrátový součinitel (R-1) a 2 Δp ς = (R-2) Stanovení součinitele odporu a relativní ekvivalentní délky araturního prvku Úvod: Potrubí na dopravu tekutin (kapalin, plynů) jsou vybavena araturníi prvky, kterýi se regulují průtoky (ventily, šoupata),

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce:

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce: LABORATOŘ OBORU I F Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Eva Vrbková F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 35 K metodou bublin. 2. Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou

Více

teplosměnná plocha Obr. 11-1 Schéma souproudu

teplosměnná plocha Obr. 11-1 Schéma souproudu 11 Sdílení tepla Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček I Základní vztahy a definice Sdílením tepla rozumíme převod energie z místa s vyšší teplotou na místo s nižší teplotou vlivem rozdílu teplot. Zařízení

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Návod k odstranění vodního kamene pro parní vyvíječgenerátor řady:

Návod k odstranění vodního kamene pro parní vyvíječgenerátor řady: Návod k odstranění vodního kamene pro parní vyvíječgenerátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Czech Republic

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Zadání: 1. Stanovte oxygenační kapacitu a procento využití kyslíku v čisté vodě pro provzdušňovací porézní element instalovaný v plexi válci následujících rozměrů:

Více

fan coil jednotky sinclair

fan coil jednotky sinclair fan coil jednotky sinclair katalog 2014 k l i m a t i z a c e Obsah vlastnosti jednotek 3 Technické parametry Kazetových jednotek 4 Technické parametry NÁSTĚNNých jednotek 5 Tabulka chladicích výkonů 6

Více

13 Reverzní osmóza. I Základní vztahy a definice. p +, začne rozpouštědlo pronikat membránou opačným směrem - dochází k reverzní

13 Reverzní osmóza. I Základní vztahy a definice. p +, začne rozpouštědlo pronikat membránou opačným směrem - dochází k reverzní 13 Reverzní osmóza O. Holeček, J. Kotowski, J. Hrdlička I Základní vztahy a definice Oddělíme-li roztok látky B v rozpouštědle A v nádobě konstantního objemu polopropustnou membránou od čistého rozpouštědla

Více

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem Funkční princip analyzátoru Podle chování plynů v magnetickém poli rozlišujeme plyny paramagnetické a diamagnetické. Charakteristickou konstantou

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

VŠB TUO Ostrava. Program 3. Kontrola manometru

VŠB TUO Ostrava. Program 3. Kontrola manometru SB 272 VŠB TUO Ostrava Program 3. Kontrola manometru Vypracoval: Crlík Zdeněk Spolupracoval: Jaromír Zavadil Datum měření: 30.03.2006 Zadání 1. Seznámit se s konstrukcí a zařízením pro cejchování. 2. Zkontrolovat

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření oteplovací charakteristiky, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Přednáška 8. Vývěvy s proudem pracovní tekutiny: vodní vývěva, ejektorové a difúzní vývěvy. Martin Kormunda

Přednáška 8. Vývěvy s proudem pracovní tekutiny: vodní vývěva, ejektorové a difúzní vývěvy. Martin Kormunda Přednáška 8 Vývěvy s proudem pracovní tekutiny: vodní vývěva, ejektorové a difúzní vývěvy Vodokružní vývěva vývěva využívá rotační pohyb podobně jako rotační olejová vývěva obdobně vznikají uzavřené komory

Více

Elektrický zdroj napětí

Elektrický zdroj napětí Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, velký monočlánek 1,5, držák monočlánku, fotodioda 1PP75, zdroj elektrického napětí 12, žárovka na 12, sada rezistorů, 9 spojovacích vodičů, soubory: zdroj1.icfg,

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU

NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU PETR MIKULÁŠEK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný

Více

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek VYPAŘOVÁNÍ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Energie Tematická oblast: Změny skupenství látek Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování změny teploty tělesa

Více

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK a/ PNEUMATICKÉHO PROPORCIONÁLNÍHO VYSÍLAČE b/ PNEUMATICKÉHO P a PI REGULÁTORU c/ PNEUMATICKÉHO a SOLENOIDOVÉHO VENTILU ad a/ Cejchování

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. unistor VIH R unistor VIH Q 75 B actostor VIH QL 75 B aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH pro závěsné

Více

M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k

M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k Ú k o l : Určit měrné tepelné kapacity vybraných pevných látek pomocí kalorimetru. P o t ř e b y : Viz seznam v deskách u úlohy na pracovním

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Uzavírací ventily DN 25 s ručním ovládáním

Uzavírací ventily DN 25 s ručním ovládáním 3 Ventily a kohouty 1 těleso ventilu se sedlem 2 napojovací koncovky 3 teflonový vlnovec s těsnící kuželkou 4 ovládací hlavice 3 VENTILY A KOHOUTY Skleněné armatury se používají v sestavách potrubních

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Kalibrace rtuťového teploměru plynovým teploměrem

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Kalibrace rtuťového teploměru plynovým teploměrem FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 5: Kalibrace rtuťového teploměru plynovým teploměrem Měření měrného skupenského tepla varu vody Datum měření: 30. 10. 2009 Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina:

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

Technologický reglement

Technologický reglement Technologický reglement Technologický reglement AVD ropy Dělení bohatých plynů Štěpení mazutu Technologický reglement Podstata technologického procesu Charakteristika hotového výrobku (vzorec, vzhled,

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření Teplota a její měření Teplota a její měření Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_03_01 Teplota, Celsiova a Kelvinova teplotní stupnice, převodní vztahy, příklady. Tepelná výměna, měrná

Více

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace

Více

Určování povahy toku a výpočet příslušných hodnot Reynoldsova čísla

Určování povahy toku a výpočet příslušných hodnot Reynoldsova čísla Určování povahy toku a výpočet příslušných hodnot Reynoldsova čísla Úvod: Reynoldsovo číslo Re má význam pro posouzení charakteru proudění tekutin. Tekutiny mohou proudit laminárně, přechodově nebo turbulentně.

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Teplota. fyzikální veličina značka t

Teplota. fyzikální veličina značka t Teplota fyzikální veličina značka t Je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. Jak se tato vlastnost jmenuje? Teplota Naše pocity

Více

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod Zpracoval : Doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. ČVUT Praha, strojní fakulta U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky Datum: leden 2003 Popis laboratorní sušárny

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: č. 5 - Kalibrace teploměru, skupenské teplo Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 6.10.2014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly 1.1 - Kalibrace

Více

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL PM a PM-T (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku HAKL PM Elektrický průtokový ohřívač vody PM je výrobek vyvinutý a vyráběný

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MKING MORN LIVING POSSIL atový list HP- TPLNÁ ČRPL NOSS atový list anfoss HP- Zajištění vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Shlukování koloidních částic do větších celků makroskopických rozměrů nazýváme koagulací. Ke koagulaci koloidních roztoků bílkovin dochází porušením solvatačního

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní Učební osnova předmětu Chemická technika Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Chemická technologie Analytická chemie denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Zaměření:

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

1 - Určení počtu převodových jednotek absorpční kolony

1 - Určení počtu převodových jednotek absorpční kolony 1 - Určení počtu převodových jednotek absorpční kolony I Základní vztahy a definice bsorpce je proces sdílení hmoty, při kterém přechází jedna nebo i více složek z fáze plynné do fáze kapalné. Využívá

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

DIGIMON. elektronický dvoucestný rozvaděč. EKOTEZ spol. s.r.o. Koněvova 47 Praha 3 Tel./Fax: 222 580 631 www.ekotez.

DIGIMON. elektronický dvoucestný rozvaděč. EKOTEZ spol. s.r.o. Koněvova 47 Praha 3 Tel./Fax: 222 580 631 www.ekotez. DIGIMON elektronický dvoucestný rozvaděč EKOTEZ spol. s.r.o. Edit 20090206 Návod k obsluze a údržbě DIGIMON elektronický dvoucestný rozvaděč 1) nízkotlaká přípojka 1/4 SAE 2) vysokotlaká přípojka 1/4 SAE

Více

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2. TEPLO TA1 419.0008 TEPLO 1 SEZNAM POKUSŮ MĚŘENÍ TEPLOT Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.) KALORIMETRIE Teplotní rovnováha. (2.1.) Studium kalorimetru. (2.2.) Křivka

Více

Nejprve si uděláme malé opakování z kurzu Množiny obecně.

Nejprve si uděláme malé opakování z kurzu Množiny obecně. @021 3. Řešení grafické přímka v kartézské soustavě souřadnic Nejprve si uděláme malé opakování z kurzu Množiny obecně. Rovnice ax + by + c = 0, kde aspoň jedno z čísel a,b je různé od nuly je v kartézské

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Rektifikace (protiproudová destilace) Úvod: Z praktického hlediska slouží rektifikace k rozdestilování směsi látek, jejichž teploty varu se liší jen o několik stupňů. Jednoduchá destilace je v takovém

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

Stupeň oddělitelnosti dvousložek kapalnésměsi destilací pak vyjadřujetzv. relativnítěkavost = ))))))

Stupeň oddělitelnosti dvousložek kapalnésměsi destilací pak vyjadřujetzv. relativnítěkavost = )))))) Úlohy č. 6 8 DESTILACE Obecnýúvod Destilace je dělící pochod, založený na rozdílu ve složení kapaliny a páry z ní vytvořené. Užívá se nejčastěji kčistění kapalných látek, tj. jejich oddělení od méně čivíce

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Návod k obsluze soupravy odlučovače ropných látek z vodních ploch

Návod k obsluze soupravy odlučovače ropných látek z vodních ploch Návod k obsluze soupravy odlučovače ropných látek z vodních ploch Souprava odlučovače ropných látek z vodních ploch může být sestavena ve dvou variantách. Varianta A - s použitím zapojení čerpadla na ropné

Více

2 - Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení)

2 - Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení) 2 - Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení) I Základní vztahy a definice Sušení je děj, při kterém se odstraňuje kapalina obsažená v materiálu. Sušením se nejčastěji odstraňuje voda (složka

Více

LEKCE 5 Krystalizace separace složek homogenních směsí - krystalizace druhy krystalizace: volná krystalizace rušená krystalizace frakční krystalizace krystalizace změnou složení rozpouštědla vykrývání

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Jednotky pro zvýšení tlaku

Jednotky pro zvýšení tlaku Jednotky pro zvýšení tlaku Strana Všeobecnì Jednotky pro zvýšení tlaku 0 Jednotky pro zvýšení tlaku 0 s redukèním ventilem Jednotky pro zvýšení tlaku 3 Jednotky pro zvýšení tlaku 3 s redukèním ventilem

Více

"Návod k přežití na 14"

Návod k přežití na 14 "Návod k přežití na 14" Co a jak na čtrnáctce aneb hladký průběh rekreace na chalupě 1, ELEKTRIKA při příchodu je nutné zapnout elektriku. Hlavní vypínač se nachází přímo proti vchodovým dveřím v úrovni

Více

12 Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi kapalnými složkami

12 Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi kapalnými složkami 12 Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi kapalnými složkami Kondenzovanými systémy se třemi kapalnými složkami jsou v této kapitole míněny roztoky, které vzniknou smísením tří čistých kapalin

Více