Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Kristýna Karešová Vypracovala: Petra Kolaříková Brno 2009

2 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Ing. Kristýně Karešové za ochotu, vstřícnost, cenné rady a připomínky během zpracování práce. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Miroslavu Vašíčkovi, jednateli firmy za poskytnutí interních informací o podniku.

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci napsala samostatně. Všechny prameny, ze kterých jsem čerpala a citovala, jsou uvedeny v kapitole literatura. V Brně dne 16. května..... Petra Kolaříková

4 ABSTRAKT Kolaříková, P. Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy. Bakalářská práce. Brno, Tato bakalářská práce se nejprve zabývá posouzením finanční situace podniku Profer CZ s.r.o. v letech 2003 až 2007 pomocí adekvátních metod finanční analýzy, poté následuje vyhodnocení výsledků finanční analýzy a návrhy opatření, která by měl podnik provést pro zlepšení současného stavu. ABSTRACT Kolaříková P. Analysis of the financial situation of the company by means of financial analysis method. Bachelor thesis. Brno, First, the bachelor thesis deals with the analysis of the financial situation of company Profer CZ s.r.o. in years by means of adequate methods of financial analysis. Then there is an analysis of the outcome of the financial analysis and suggested propsals which the copany should carry out to improve the present situation.

5 OBSAH SEZNAM TABULEK... 7 SEZNAM GRAFŮ ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků NEDOSTATKY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ METODY FINANČNÍ ANALÝZY Fundamentální analýza Technická analýza ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ Horizontální analýza Vertikální analýza ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ Čistý pracovní kapitál ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele rentability Ukazatele aktivity ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ Pyramidové soustavy ukazatelů MODELY PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ Bonitní modely Kralickův Quicktest Index bonity Bankrotní modely Altmanův model (Z skóre)... 27

6 Model IN (index důvěryhodnosti) Tafflerův bankrotní model METODIKA ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE VYBRANÉHO PODNIKU CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ Horizontální analýza Vertikální analýza ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele rentability Ukazatele aktivity ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ Rozklad ROE MODELY PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ PODNIKU Bonitní modely Kralickův Quicktest Index bonity Bankrotní modely Altmanův model (Z skóre) Model IN (index důvěryhodnosti) Tafflerův bankrotní model SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY NÁVRHY A DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY

7 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Stupnice hodnocení Kralickova Quicktestu Tabulka č. 2: Stupnice hodnocení indexu bonity Tabulka č. 3. Stupnice hodnocení Z skóre Tabulka č. 4: Stupnice hodnocení indexu IN Tabulka č. 5: Struktura cizích zdrojů (v %) Tabulka č. 6: Čistý pracovní kapitál Tabulka č. 7: Ukazatele zadluženosti.(v %) Tabulka č. 8: Ukazatele likvidity Tabulka č. 9: Ukazatele rentability (v %) Tabulka č. 10: Ukazatele aktivity Tabulka č. 11: Ukazatele rozkladu ROE Tabulka č. 12: Vliv dílčích ukazatelů na ROE Tabulka č. 13: Vývoj ukazatelů Kralickova Quicktestu Tabulka č. 14: Vývoj dílčích ukazatelů a Indexu bonity Tabulka č. 15: Vývoj dílčích ukazatelů a Z skóre Tabulka č. 16: Vývoj dílčích ukazatelů a indexu IN Tabulka č. 17: Vývoj dílčích ukazatelů a Tafflerova modelu

8 Seznam grafů Graf č. 1: Vývoj stavu aktiv ( v tis. Kč) Graf č. 2: Vývoj stavu pasiv (v tis. Kč) Graf č. 3: Struktura aktiv Graf č. 4: Struktura oběžných aktiv (v %) Graf č. 5: Struktura pasiv (v %) Graf č. 6 Struktura krátkodobých závazků Graf č. 7: Vývoj čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) Graf č. 8: Vývoj ukazatelů zadluženosti (v %) Graf č. 9: Vývoj ukazatelů likvidity Graf č. 10: Vývoj ukazatelů rentability (v %) Graf č. 11 Vývoj ukazatelů obratu Graf č. 12: Vývoj ukazatelů doby obratu Graf č. 13: Vývoj Kralickova Quicktestu Graf č. 14: Vývoj Indexu bonity Graf č. 15: Vývoj Z skóre Graf č. 16: Vývoj Indexu IN Graf č. 17: Vývoj Tafflerova modelu

9 1 Úvod V dnešní době, kdy je na trhu velká konkurence má špatné rozhodnutí pro podnik nezanedbatelné následky. Proto je velmi důležité činit správná rozhodnutí. To je ale možné jen za předpokladu, že známe potřebné informace, rozumíme jim a dokážeme s nimi účelně pracovat. Pro manažery je nezbytně nutné vědět, v jaké finanční situaci se podnik nachází. Ke zjištění těchto a dalších údajů slouží finanční analýza. Hlavním cílem této bakalářské práce je posoudit finanční a ekonomickou situaci podniku Profer CZ s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Dílčími cíly práce je posoudit zadluženost, rentabilitu a platební schopnost podniku. Z výsledků finanční analýzy bude zhodnoceno hospodaření podniku a nalezena jeho silná a slabá místa. Na závěr budou navržena opatření pro zlepšení současného stavu podniku. Pro posouzení finanční situace podniku byly použity účetní výkazy, tedy rozvaha a výkaz zisku ztráty z let 2003 až Dále bylo čerpáno z informací od jednatele firmy Ing. Miroslava Vašíčka. V praktické části práce používám metody analýzy, kdy zkoumám finanční situaci podniku pomocí výpočtu jednotlivých ukazatelů a následné syntézy, z výsledků ukazatelů vyhodnocuji situaci podniku. Také zde používám metodu dedukce, kdy se z obecných závěrů snažím nalézt konkrétní doporučení pro podnik. Pro finanční analýzu podniku Profer CZ s.r.o. jsem si vybrala metody technické analýzy. Konkrétně analýzu absolutních ukazatelů (vertikální a horizontální analýzu), analýzu rozdílových ukazatelů (výpočet čistého pracovního kapitálu), analýzu poměrových ukazatelů (zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity) a analýzu soustav ukazatelů (rozklad rentability vlastního kapitálu, vybrané bonitní a bankrotní modely). 9

10 2 Teoretická východiska 2.1 Předmět a cíl finanční analýzy Počátek finanční analýzy je spojován se vznikem peněz. Finanční analýza vznikla podle dostupných informací ve Spojených státech amerických. Avšak v jejích počátcích se nejednalo o finanční analýzu tak, jak ji známe dnes, ale pouze o analýzu teoretickou. Finanční analýza se postupem času vyvíjela a její největší změna nastala v době, kdy se začaly ve velké míře využívat počítače. (Růčková, 2008) Finanční analýzu lze definovat mnoha způsoby. Podle jednoho z nich je finanční analýza analýzou financí podniku. Finance podniku mohou být definovány jako pohyb peněžních prostředků, vyjádřený peněžními toky (příjmy a výdaji peněžních prostředků). (Grünwald, Holečková, 2007, s. 19) Jiná definice říká: Finanční analýza je rozborem stavu a vývoje financí podniku, zejména podle údajů z účetních výkazů. Slouží především pro posouzení finanční důvěryhodnosti podniku z hlediska investorů a věřitelů. (Grünwald, 2001 s. 9) Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. (Růčková, 2008) Finanční analýzu můžeme považovat za metodu, pomocí níž můžeme získané údaje porovnávat a rozšiřovat tím jejich vypovídací schopnost. Dalším pojmem finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Ty jsou základními nástroji jednoduché finanční analýzy, jelikož přinášejí odpovědi na otázky, které souvisí s finančním zdravím firmy. Podstatou finanční analýzy je splnění dvou funkcí: prověření finančního zdraví podniku a vytvoření podkladů pro finanční plán. U první funkce zjišťujeme, jaká je finanční situace podniku k určitému datu. Jde tedy o historický vývoj 10

11 a odhad toho, co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá funkce se opírá o výstupy finanční analýzy. Tyto údaje jsou základem pro plánování hlavních finančních veličin (Růčková, 2008). Mezi cíle finanční analýzy patří zejména: o zjištění vlivu vnějšího i vnitřního prostředí na podnik, o analýza stávajícího vývoje podniku, o analýza vztahů mezi ukazateli, o komparace výsledků analýzy v prostoru, o podání informací pro budoucí rozhodování, o analýza variant budoucího vývoje a výběr nejlepší možné varianty, o interpretace výsledků finanční analýzy a příprava návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. (Sedláček, 2007) 2.2 Uživatelé finanční analýzy Informace, které nám přináší finanční analýza, mají vypovídací schopnost o finančním zdraví podniku nejen pro manažery a vlastníky, ale také pro další subjekty. Proto uživatele finanční analýzy dělíme do dvou skupin na interní a externí. Mezi interní uživatele patří: o manažeři využívající poznatky finanční analýzy pro strategické a také operativní řízení podniku, (Kislingerová, 2007) o vlastníci, kteří si ověřují, jestli jsou jejich investované prostředky náležitě zhodnocovány, (Živělová, 2007) o zaměstnanci, kteří mají zájem na stabilitě a prosperitě podniku, které jim zajišťují jistotu zaměstnání a mzdy, o odboráři. 11

12 Mezi externí uživatele patří: o investoři využívající informace získané z finanční analýzy k rozhodování o případném investování do podniku a také ke zjištění míry rizika a výnosů z již vložených investic, o banky a jiní věřitelé využívající zjištěné informace pro závěry o finančním stavu potenciálního nebo již existujícího dlužníka, o stát a jeho orgány, v jejichž zájmu je především kontrola správnosti vykázaných daní, o obchodní partneři, dodavatelé, kteří se soustředí především na schopnost podniku uhradit své závazky; tito zjišťují především solventnost, likviditu a zadluženost, o konkurenční podniky. (Kislingerová, 2007) 2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu Úspěšnost a správnost finanční analýzy závisí do značné míry na použitých vstupních informacích. Tyto informace by měly být kvalitní a také komplexní. Je třeba odstranit všechna data, která by mohla způsobit zkreslení výsledků finanční analýzy (Růčková, 2008). Zdroji finančních informací jsou výroční zprávy, informace finančních analytiků a manažerů podniku, ale především účetní výkazy finančního účetnictví. (Grünwald, Holečková, 2007) Pro finanční analýzu používáme především tyto výkazy: o rozvaha, o výkaz zisku a ztráty, o výkaz cash flow. (Růčková, 2008) Rozvaha a výkaz zisku a ztráty mají přesně stanovenou strukturu, která je stanovena Ministerstvem financí, a jsou závaznou součástí účetní závěrky v soustavě podvojného účetnictví. 12

13 2.3.1 Rozvaha Rozvaha má dvě části, pravou a levou stranu. Na levé straně je zachycen stav majetku (aktiva) a na straně pravé zdroje jeho financování (pasiva) k určitému datu. (Růčková, 2008) Aktiva mají určitou strukturu a dělí se na dvě skupiny, stálá a oběžná aktiva. Zdroje financování majetku dělíme podle jejich původu na zdroje vlastí a cizí Výkaz zisku a ztráty Tento dokument, také známý jako výsledovka zachycuje reprodukci majetku podniku; tedy pohyb výnosů a nákladů. Poskytuje informace o tom, jak vzniká výsledek hospodaření firmy za dané účetní období. Položky nákladů a výnosů jsou tokové veličiny za určité období a jsou tedy časově rozlišeny. (Máče, 2006) Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků Používá se pro posouzení likvidity a platební schopnosti podniku, neboť ukazuje reálné příjmy a výdaje podniku. Peněžní toky se dělí na: 1. provozní činnost základní výdělečná činnost podniku, slouží základnímu podnikatelskému účelu, 2. investiční činnost pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku, činnost související s poskytováním půjček a úvěrů, 3. finanční činnost vede ke změnám ve výši a struktuře vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. (Grünwald, Holečková, 2007) Celkový peněžní tok je výsledkem všech kladných a záporných peněžních toků za dané účetní období. (Máče, 2006) 13

14 2.4 Nedostatky účetních výkazů Jednotlivé účetní výkazy používané pro finanční analýzu mají určité nedostatky, které bychom měli vzít v úvahu. Mezi tyto nedostatky například patří: o současná hodnota majetku není v rozvaze přesně vyjádřena, jako základ pro ocenění bývá většinou používána původní pořizovací cena, o odpisy jsou nepřesným vyjádřením skutečného stárnutí majetku, o rozvaha nezahrnuje některá aktiva podniku, která mohou mít pro podnik rozhodující vliv; jsou to pracovníci podniku, jejich znalosti a zkušenosti, o výkaz zisku a ztráty vyčísluje zisk jako rozdíl mezi výnosy a náklady podniku; zisk však není roven hotovosti tvořené firmou, o ve výkazu zisku a ztráty není do tržeb zahrnuto inkaso plateb z prodeje, o do nákladů běžného účetního období jsou zahrnuty i položky, které nebyly skutečně uhrazeny v daném účetním období, i když s tímto účetním obdobím souvisejí, o mimořádné položky nejsou součástí hospodářského výsledku běžného období. (Živělová, 2007) 2.5 Metody finanční analýzy V rámci finanční analýzy existuje celá řada metod hodnocení finančního zdraví. Je tedy důležité zvolit si pro konkrétní finanční analýzu metody, které by pro nás měly největší vypovídací schopnost. Metody by měly být vybírány s ohledem na účelnost (musí odpovídat předem stanovenému cíli), nákladnost (návratnost nákladů na finanční analýzu by měla být přiměřená) a spolehlivost (kvalitní využití dostupných dat). 14

15 Základem metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Tyto ukazatele jsou číselnou charakteristikou ekonomické činnosti podniku. Ve finanční analýze existuje celá řada ukazatelů, jejichž volba je dána účelem a cílem finanční analýzy. (Růčková, 2008) Ukazatele užívané ve finanční analýze zahrnují: o ukazatele absolutní, o ukazatele rozdílové, o ukazatele poměrové, o ukazatele pružnosti. (Živělová, 2007, s. 47) K hodnocení ekonomických procesů používáme v ekonomii dva přístupy. Je to fundamentální (kvalitativní) analýza a technická (kvantitativní) analýza (Růčková, 2008) Fundamentální analýza Tato analýza je založena na znalostech a vzájemných souvislostech mezi ekonomickými a neekonomickými jevy. Závisí na znalostech odborníků v dané oblasti a na jejich subjektivním hodnocení zkoumaných jevů. Jde obvykle o identifikaci prostředí, ve kterém se podnik nachází. (Sedláček, 2007) Analyzuje se zejména vliv: o vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku, o právě probíhající fáze života podniku, o charakteru podnikových cílů. (Sedláček, 2007, s. 7) Metodou fundamentální analýzy je komparativní analýza založená na verbálním hodnocení. Patří sem mimo jiné SWOT analýza a metoda kritických faktorů úspěšnosti. 15

16 2.5.2 Technická analýza. Tato analýza je založena na kvantifikaci jevů ukazateli, využívá tedy metod matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod. (Sedláček, 2007) Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat, která používá, se rozlišuje: o analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových), analýza trendů (horizontální analýza), procentní rozbor (vertikální analýza), o analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků), o analýza poměrových ukazatelů, rentability, aktivity, zadluženosti a finanční struktury, likvidity, kapitálového trhu, provozní činnosti, cash flow. o analýza soustav ukazatelů, pyramidové rozklady, komparativně analytické metody, matematicko statistické metody, kombinace metod. (Sedláček, 2007, s. 10) 16

17 2.6 Analýza absolutních ukazatelů Horizontální analýza Při této analýze se používají data převzatá přímo z účetních výkazů. Sledujeme vývoj veličiny v čase a to nejčastěji k minulému účetnímu období. Zjišťujeme zde absolutní a relativní (procentní) změny zkoumaných veličin. Proto využíváme pro výpočty absolutní a rozdílové ukazatele. Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně Vertikální analýza Někdy bývá také označována jako strukturální analýza. Vyjadřuje procentní podíl dané položky účetního výkazu ze stanoveného základu. Používáme ji ke zjištění struktury aktiv a pasiv a rozboru výkazu zisku a ztráty. Srovnáváme pomocí ní údaje z účetních výkazů v delším časovém horizontu a také podniky působící ve stejném odvětví. Výsledky získané touto metodou se používají také při sestavování finančních plánů. (Živělová, 2007) K výhodám vertikální a horizontální analýzy patří: o je vhodná pro porovnání výkazů podniku v delším časovém období, o slouží pro porovnávání podniků v rámci oboru, o slouží pro porovnávání výkazů v rámci vnitropodnikových výkazů. Mezi nevýhody můžeme zařadit: o neodhaluje příčiny změn, o absolutní základna pro výpočet údajů se mění, o vykazované údaje mohou být obsahově nesrovnatelné. (Živělová, 2007, s. 50) 17

18 2.7 Analýza rozdílových ukazatelů Tyto ukazatele bývají nazývány též fondy finančních prostředků. Využívají se k analýze a řízení finanční situace a vyjadřujeme pomocí nich rozdíl mezi součtem položek krátkodobých aktiv a položek krátkodobých pasiv. (Sedláček, 2007) Čistý pracovní kapitál Představuje tu část oběžných aktiv, která je financovaná z dlouhodobého kapitálu. (Máče, 2006) Je to nejčastěji používaný rozdílový ukazatel, má vliv na solventnost podniku. Pokud převyšují krátkodobá aktiva krátkodobé dluhy, znamená to, že je podnik likvidní a má dobré finanční zázemí. Přebytek krátkodobých aktiv tvoří finanční polštář. Mezi další rozdílové ukazatele patří například čisté pohotové prostředky a čistý peněžně pohledávkový fond. (Sedláček, 2007) 2.8 Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele zadluženosti V ekonomice, hlavně u velkých podniků nepřichází v úvahu, že by podnik financoval svá aktiva výhradně z vlastního kapitálu, používá tedy též cizí zdroje. Financování výhradně z vlastních zdrojů s sebou přináší snížení výnosnosti vloženého kapitálu, pokud bychom ale chtěli použít pouze cizí zdroje, bylo by velmi obtížné je získat. Pro podnik je tedy velmi důležité stanovit optimální strukturu zdrojů financování činnosti podniku. Analýza zadluženosti tedy hledá vhodný poměr vlastního a cizího kapitálu (Růčková, 2008). 18

19 Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) Tento ukazatel zjistíme jako podíl celkového kapitálu a celkových závazků. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší je riziko věřitelů. Při jeho posuzování by se měla brát v potaz celková výnosnost podniku a také struktura cizího kapitálu. (Kislingerová, 2007) Pokud podnik ve větší míře využívá leasing, měla by se výše leasingu přičíst k výši cizího kapitálu, neboť leasingové splátky nejsou zahrnuty v rozvaze. (Sedláček, 2007) Koeficient samofinancování (kvóta vlastního kapitálu) Koeficient samofinancování je doplněk ukazatele celkové zadluženosti. Součet těchto ukazatelů by měl tedy dát přibližně hodnotu jedna. Vyjadřuje finanční nezávislost podniku a informuje o finanční struktuře podniku. (Růčková, 2008) Koeficient zadluženosti (míra zadluženosti) Tento ukazatel spolu s celkovou zadlužeností roste tak, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře podniku. Zatímco celková zadluženost roste lineárně, koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k nekonečnu. Udává, kolik cizích zdrojů připadá na jednotku vlastního kapitálu. Úrokové krytí (interest coverage) Tento ukazatel podává informace o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Ta část zisku, která je vyprodukována cizím kapitálem, by měla stačit na pokrytí nákladů na tento kapitál. Pokud se ukazatel rovná jedné, znamená to, že na zaplacení úroků vydáme celý zisk a na akcionáře či vlastníky nezbyde nic. (Sedláček, 2007) Dlouhodobá zadluženost Dlouhodobá zadluženost říká, jaká část aktiv je financována dlouhodobými dluhy. Pomocí ní se snažíme nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Mezi dlouhodobé cizí zdroje patří obchodní závazky, dlouhodobé bankovní úvěry a rezervy. 19

20 Běžná zadluženost Ukazatel je vyjádřen jako poměr cizího krátkodobého kapitálu a celkových aktiv. Do krátkodobého kapitálu jsou zahrnuty: krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry. Dlouhodobé krytí aktiv Ukazatel nám říká, jaký je podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech podniku. Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku Vyjadřuje, jakou část aktiv kryje čistý pracovní kapitál.(sedláček, 2007) Míra zadluženosti vlastního kapitálu by měla být kolem 100 %. Míra celkové zadluženosti by měla být podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD maximálně 35 %, podle některých autorů může být až 50 %. (Finance.cz, ) Ukazatele likvidity Tyto ukazatelé měří schopnost podniku uhradit své finanční závazky v době jejich splatnosti. Likvidita je nezbytnou podmínkou pro existenci podniku. Míra likvidity, kterou by podnik měl mít je závislá na dalších faktorech, například na postavení podniku na trhu. Likvidita je v protikladném vztahu k rentabilitě, pokud má podnik vysokou míru likvidity, dosahuje obvykle nižší rentability a opačně. (Růčková, 2008) Běžná likvidita Říká nám, kolikrát oběžná aktiva kryjí krátkodobé závazky. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele závisí na struktuře oběžných aktiv. Pokud má podnik mnoho zásob a málo peněžních prostředků, může tento ukazatel zakrývat problémy podniku s likviditou. (Máče, 2006) V současné době jsou doporučované hodnoty kolem 1,5. (Grünwald, Holečková, 2007) 20

21 Pohotová likvidita Odstraňuje vliv zásob na ukazatele likvidity. (Máče, 2006) Prahovou hodnotou tohoto ukazatele je 1,0, při níž krátkodobé pohledávky spolu s finančním majetkem právě tak stačí na úhradu krátkodobých závazků. Krajní přijatelnou hodnotu pohotové likvidity je třeba stanovit vyšší, než kolik činí prahová hodnota, např. 1,2. (Grünwald, 2001, s. 19) Tento ukazatel nám říká, kolik korun likvidního majetku připadá na jednu korunu krátkodobých závazků. (Landa, 2007) Okamžitá likvidita Udává, jak je podnik schopen hradit okamžitě splatné závazky. Aktiva se zde omezují pouze na finanční majetek, do kterého patří peníze v hotovosti, na běžném účtu a krátkodobý finanční majetek. (Máče, 2006) Za optimální hodnotu tohoto ukazatele je doporučována hodnota 0,2 až 0,8. (Landa, 2007) Ukazatele rentability Bývají též označovány jako ukazatele výnosnosti nebo návratnosti. (Kislingerová, 2007) Tyto ukazatele patří v praxi k nejsledovanějším, jelikož informují o efektu, kterého bylo docíleno vloženým kapitálem. (Kislingerová, Hnilica, 2005) Rentabilitu ovlivňuje likvidita, řízení aktiv a také řízení dluhů.(mařík, 2003) Ukazatele rentability nám říkají, kolik korun zisku připadá na jednu korunu jmenovatele.(kislingerová, 2007) Pro rentabilitu platí jednoduché pravidlo: čím více, tím lépe. Pro ROCE platí další pravidlo, tento ukazatel by měl být vyšší než úroková míra z úvěrů (obecně z cizích zdrojů zakládajících povinnost platit úrok). (Finance.cz, ) Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA Pomocí tohoto ukazatele, můžeme vyjádřit celkovou efektivnost podnikání. Někdy v něm bývá počítáno se ziskem před zdaněním a nezdaněnými úroky. Potom ukazatel informuje pouze o tom, jaká by byla efektivnost podnikání 21

22 v případě neexistence daně z příjmů. (Živělová, 2007) V tomto případě je tento ukazatel vhodný k porovnání podniků, které mají rozdílné daňové podmínky a různé podíly dluhu ve finančních zdrojích. (Sedláček, 2007) Pokud je počítáno s čistým ziskem a zdaněnými úroky, poměřuje tento ukazatel vložené prostředky se ziskem a se zhodnocením cizího kapitálu. (Růčková, 2008) Rentabilita vlastního kapitálu ROE Na tento ukazatel se upíná pozornost akcionářů, společníků a dalších investorů. Říká nám, jaké množství čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem, společníkem či investorem. (Kislingerová, Hnilica, 2005) Investoři pomocí něho mohou zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. (Růčková, 2008, s. 54) Rentability investovaného kapitálu ROCE Při výpočtu tohoto ukazatele sledujeme prostředky vložené jak investory, tak i vlastníky podniku. Je to ukazatel, který nás informuje o komplexní efektivnosti hospodaření podniku. (Růčková, 2008) Ukazatel se často používá k hodnocení monopolních veřejně prospěšných podniků. Rentability tržeb ROS Rentabilita tržeb poměřuje čistý zisk společnosti s celkovými tržbami. Výsledek nám indikuje, kolik korun zisku přinesla účetní jednotce jedna koruna tržeb. (Máče, 2006, s. 33) Ukazatele aktivity Tyto ukazatele se zaměřují na to, jak efektivně jsou využívány aktiva podniku. U těchto ukazatelů je podstatný vliv odvětví, proto je nutné hodnotit je právě ve vztahu k danému odvětví, ve kterém podnik působí. (Kislingerová, Hnilica, 2005) Protože ukazatel poměřuje nejčastěji tokovou veličinu (tržby) k veličině stavové (aktiva), je možné tento ukazatel vyjádřit ve dvou modech: 22

23 o obrátkovost (rychlost obratu) vyjadřuje počet obrátek aktiv za období, během kterého bylo dosaženo daných tržeb použitých v ukazateli (nejčastěji rok), o doba obratu odráží počet dní, po který trvá jedna obrátka. (Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 33, 34) Obrat celkových aktiv Bývá také nazýván jako produktivnost vloženého kapitálu. Ukazuje nám, jaké je celkové využití majetku podniku. Obrat pohledávek Udává, kolikrát se pohledávky přemění v hotové peníze. Čím větší je, tím rychleji podnik inkasuje své peníze. (Živělová, 2007) Doba obratu pohledávek Určuje počet dní, které uplynou ode dne vystavení faktury odběratelům až po jejich proplacení. Říká nám, za jak dlouhou dobu jsou průměrně pohledávky spláceny. Pokud je doba obratu delší, než je běžná doba splatnosti pohledávek, znamená to, že obchodní partneři nedodržují obchodně úvěrovou politiku. Doba obratu závazků Je to doba, za kterou průměrně podnik platí své závazky dodavatelům. Tato doba by měla být delší než doba obratu pohledávek.(růčková, 2008) Obrat zásob Tento ukazatel se též nazývá ukazatel intenzity využití zásob a vyjadřuje, kolikrát jsou zásoby během roku prodány a opět naskladněny. Za slabinu tohoto ukazatele se dá považovat to, že zásoby jsou vyjádřeny v nákladových či pořizovacích cenách, zatímco tržby odrážejí tržní hodnotu. Proto může být skutečná obrátka nadhodnocena. 23

24 Doba obratu zásob Udává průměrný počet dní, které uplynou od pořízení zásob do jejich spotřeby nebo prodeje. Obrat zásob by měl být co nejvyšší. Doba obratu naopak co nejnižší. Zvýšení obratu zásob spolu se snížením doby obratu zásob může naznačit podkapitalizování podniku, tzn., že podnik nemá dostatečný kapitál vzhledem k aktivům. (Finance.cz, ) Výhody uvedených ukazatelů: o jsou jednoduché, o srozumitelné, o jsou v praxi značně rozšířeny. Nevýhody těchto ukazatelů: o nebere se v úvahu obrátka aktiv, o jde jen těžko teoreticky zdůvodnit jejich určitou výši, o jsou statické, o musíme zde brát v úvahu, jakým způsobem podnik oceňuje aktiva a pasiva. (Mařík, 2003) 2.9 Analýza soustav ukazatelů Finančně ekonomickou situaci firmy lze analyzovat pomocí značného počtu ukazatelů. Nevýhodou tohoto přístupu je, že jednotlivé ukazatele mají sami o sobě omezenou vypovídací schopnost, neboť charakterizují pouze určitý úsek činnosti firmy. K posouzení její celkové situace se proto vytváří soustavy ukazatelů, označované také jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. (Sovová, ) 24

25 Soustavy ukazatelů se dělí: o soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, do této skupiny patří pyramidové soustavy, o účelové výběry ukazatelů, ty jsou sestavovány na základě matematicko statistických či komparativně analytických metod. V tomto případě se snažíme sestavit skupinu ukazatelů tak, abychom kvalitně diagnostikovali finanční situaci podniku, popřípadě předpověděli finanční tíseň. Tato skupina se dále dělí: o bonitní (diagnostické) modely, o bankrotní (predikční) modely. (Sedláček, 2007) Pyramidové soustavy ukazatelů U těchto soustav ukazatelů je vrcholový ukazatel rozkládán aditivní nebo multiplikativní metodou. Cílem těchto soustav je popsat vzájemnou závislost ukazatelů a také analyzovat vnitřní vazby v soustavě. Každý zásah do některého ukazatele se projeví v rámci celé soustavy. Typickým pyramidovým rozkladem je Du Pont rozklad, který nese název podle společnosti, ve které byl poprvé použit. (Růčková, 2008) Rozklad ROE Tento ukazatel patří v rámci finanční analýzy k nejsledovanějším. Při jeho rozkladu budeme používat variantu s čistým ziskem. Logaritmický rozklad ukazatele ROE Tento rozklad nám říká, jak byl ovlivněn vrcholový ukazatel změnou jednotlivých dílčích ukazatelů. Nevýhodou je, že se tento rozklad nedá použít, pokud je vrcholový ukazatel záporný. (Kislingerová, Hnilica, 2005) 25

26 Princip logaritmické metody spočívá v tom, že ať již vyjádříme vliv jednotlivých komponent absolutně či relativně, musí být podíl jejich vlivu na celkové změně stejný. (Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 57) 2.10 Modely predikce finanční tísně Bonitní modely Bonitní modely se zakládají především na ekonomických souvislostech, doplněných o empirické poznatky finančních analytiků. Tyto modely zjištěné poměrové ukazatele hodnotí počtem bodů a podle předepsaného algoritmu pak k dosaženému celkovému počtu bodů přisoudí určitý stupeň finančního zdraví. (Grünwald, 2001, s.23) Kralickův Quicktest Skládá se ze čtyř ukazatelů, podle jejich výsledných hodnot jsou přidělovány podniku body. (Kislingerová, Hnilica, 2005) Tabulka č. 1: Stupnice hodnocení Kralickova Quicktestu ukazatel výborný velmi dobrý dobrý špatný ohrožen insolvencí koeficient samofinancování > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s Celkové hodnocení firmy v daném roce pak probíhá ve třech krocích. Nejprve provedeme hodnocení finanční stability, a tedy sečteme ukazatele koeficient samofinancování a doba splácení dluhu a vydělíme dvěma. Poté zhodnotíme výnosovou situaci sečtením ukazatele ROA a cash flow v procentech z tržeb, které taktéž podělíme dvěma. Hodnocení celkové situace podniku získáme sečtením hodnoty finanční stability a výnosové situace a opět podělíme dvěma. 26

27 Celková hodnota dosahující tři a více znamená, že je podnik bonitní, hodnota v intervalu jedna až tři odpovídá šedé zóně a hodnota nižší než jedna vypovídá o špatném finančním hospodaření podniku. (Růčková, 2008) Index bonity Tento index se používá především v německy mluvících zemích. Čím větší je hodnota indexu bonity, tím je situace podniku lepší. Tabulka č. 2: Stupnice hodnocení indexu bonity situace podniku extrémně dobrá velmi dobrá dobrá určité problémy špatná velmi špatná hodnota > 3 2 až 3 1 až 2 0 až 1-1 až 0-2 až -1 < -3 Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku s Bankrotní modely extrémně špatná Při analýze těchto ukazatelů se vychází z předpokladu, že každý podnik nějaký čas před svým bankrotem vykazuje jisté symptomy, pomocí kterých se dá budoucí bankrot předpovídat. (Růčková, 2008) Jsou to soustavy poměrových ukazatelů, kterým jsou přiřazeny určité váhy. Pomocí součtu ukazatelů v soustavě pak zjišťujeme, zda je podnik těsně před bankrotem, bankrot mu nehrozí, nebo se nachází v tzv. šedé zóně, tzn. v intervalu, ve kterém o pravděpodobnosti bankrotu nelze rozhodnout. (Kislingerová, Hnilica, 2005) Altmanův model (Z skóre) Altmanův model vychází z diskriminační analýzy. Je sestaven zvlášť pro podniky obchodující na burze a zvlášť pro ostatní podniky. (Sedláček, 2007) Tabulka č. 3. Stupnice hodnocení Z skóre hodnota situace podniku Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 1,2 < Z > 2,9 šedá zóna nevyhraněných výsledků Z < 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi s

28 Model IN (index důvěryhodnosti) Tyto indexy sestavili čeští ekonomové Inka a Ivan Neumaierovi. Umožňují posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost podniku. Index IN05 Je to aktualizovaný index IN01. Hodnotí podnik jak z pohledu vlastníka, tak i věřitele. (Sedláček, 2007) Tabulka č. 4: Stupnice hodnocení indexu IN05 hodnota situace podniku IN > 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 0,9 < IN > 1,6 šedá zóna nevyhraněných výsledků IN < 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s Tafflerův bankrotní model Je to další z bankrotních ukazatelů. Skládá se ze čtyř poměrových ukazatelů. Hodnocení výsledků: o pokud je hodnota Tafflerova modelu nižší než 0,2 znamená to, že podniku hrozí velké riziko bankrotu, o pokud je hodnota Tafflerova modelu vyšší jak 0,3 je pravděpodobnost bankrotu malá. (Růčková, 2008) 28

29 3 Metodika Pro finanční analýzu podniku Profer CZ s.r.o. jsem si vybrala níže uvedené ukazatele. Nejprve jsem použila základní metody finanční analýzy, kterými jsou horizontální a vertikální analýza. Při horizontální analýze se počítá změna absolutní, která je dána takto: s. 49) Absolutní změna = ukazatel - ukazatel -1 ; kde t příslušný rok (Živělová, 2007, t t Ze změny absolutní lze vyjádřit změnu procentní, která je relativním vyjádřením změny absolutní: absolutní změna Procentní změna = * 100 (v %) (Živělová, 2007, s. 50) předchozí období Dále jsem přešla k analýze rozdílových ukazatelů, ze kterých jsem si vybrala čistý pracovní kapitál. Čistý pracovní kapitál oběžná aktiva krátkodobé závazky (Sedláček, 2007, s. 67) Následuje výpočet poměrových ukazatelů. Nejprve ukazatelů zadluženosti. První dva vzorce pocházejí z literatury (Růčková, 2008, s. 58). Celková zadluženost = celkové cizí zdroje celková aktiva vlastní kapitál Koeficient samofinancování = celková aktiva Všechny dále uvedené vzorce pro výpočet ukazatelů zadluženosti jsem čerpala z knihy s názvem Finanční analýza podniku. (Sedláček, 2007 s. 64 a 65) cizí kapitál Koeficient zadluženosti = vlastní kapitál Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál celková aktiva 29

30 Běžná zadluženost = krátkodobý cizí kapitál celková aktiva Dlouhodobé krytí aktiv = vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál celková aktiva čistý pracovní kapitál Podíl ČPK z majetku = * 100 aktiva Dále jsou počítány ukazatele likvidity, jejichž vzorce pocházejí z literatury (Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 36). oběžná aktiva Běžná likvidita = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry Pohotová likvidita = krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry krátkodobý finanční majetek Okamžitá likvidita = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry Další skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele rentability. Ukazatel ROA pochází z knihy Podnikové finance (Živělová, 2007, s. 66). Vzorce ukazatelů ROE a ROS pochází z literatury (Máče, 2006, s. 33 a 34). ROA = zisk po zdanění + úroky z úvěru * 1 - sazba daně z příjmů celková aktiva čistý zisk ROE = vlastní kapitál ROS = čistý zisk tržby Poslední počítanou skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele aktivity. Obrat celkových aktiv a obrat pohledávek pochází z knihy Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. (Růčková, 2008, s. 60), ostatní z literatury (Sedláček, 2007, s. 61 až 63). 30

31 tržby Obrat celkových aktiv = aktiva celkem tržby Obrat pohledávek = pohledávky Doba obratu pohledávek = pohledávky tržby 365 Doba obratu závazku = závazky vůči dodavatelům denní tržby Obrat zásob = roční tržby zásoby Doba obratu zásob = průměrná denní zásoba průměrné denní tržby Další skupinou počítaných ukazatelů jsou pyramidové soustavy ukazatelů, konkrétně jsem si vybrala rozklad rentability vlastního kapitálu. Celý rozklad pochází knihy s názvem (Kislingerová, Hnilica 2005, s. 56 až 60). ROE = daňové břemeno * rentabilita aktiv * finanční páka Rentabilita aktiv = zisková marže * obrat aktiv Finanční páka = úrokové břemeno * pákový ukazatel ROE = daňové břemeno * zisková marže * obrat aktiv * úrokové břemeno * pákový ukazatel čistý zisk Daňové břemeno = zisk před zdaněním Zisková marže = zisk před zdaněním a úroky tržby tržby Obrat aktiv = aktiva zisk před zdaněním Úrokové břemeno = zisk před zdaněním a úroky aktiva Pákový ukazatel = vlastní kapitál 31

32 Logaritmický rozklad rentability vlastního kapitálu: ROE daňové břemeno * ROA * finanční páka pro t ROE daňové břemeno * ROA * finanční páka pro t ROE2 daňové břemeno2 ROA2 složená finanční páka * * ROE daňové břemeno ROA složená finanční páka I I I I ROE daňové břemeno ROA složená finanční páka 2 1 Zlogaritmováním dostaneme: lni ROE lni daňové břemeno lni ROA lnisložená finanční páka Nyní podělíme položkou lniroe: 1 = ln I daňové břemeno ln I ROE ln I ln I ROA + ROE ln I + ln I finanční páka ROE Máme tak vyjádřený vliv jednotlivých indexů na celkové změně indexu IROE. Absolutní změna ROE: ROE =ROE2 ROE1 Změna ROE v důsledku změny daňového břemene: daňové břemeno 2 ln daňové břemeno ln *ROE ROE 1 daňové břemeno ROE/daňové břemeno 2 1 ROE ROE ln 2 IROE ln ROE1 Změna ROE v důsledku změny ROA: ROA2 ln ROA ln 1 IROA ROE/ ROA * (ROE 2 - ROE 1) ROE2 ln ln IROE ROE 1 ROE I 32

33 Změna ROE v důsledku změny složené finanční páky: složená finanční páka 2 ln složená finanční páka ln 1 I ROE / složená finanční páka * ROE 2ROE 1 ROE ln 2 I ln ROE1 Jako kontrola slouží vzorec: ROE/ daňové břemeno ROE / ROA ROE / složená finanční páka ROE složená finanční páka Poslední skupinou jsou modely predikce finanční tísně podniku. Nejprve jsem vybrala některé bonitní modely. První je Kralickův Quicktest. Vzorce pocházejí z literatury (Sedláček, 2007, s. 105,106). ROE ROE Koeficient samofinancování vlastní kapitál celková aktiva Cash flow v % tržeb zisk po zdanění tržby odpisy ROA zisk úroky*(1-sazba daně z příjmů) celková aktiva Doba splácení dluhu v letech cizí kapitál - krátkodobý finanční majetek cash flow Dalším bonitním modelem je Index bonity pocházející z literatury Finanční analýza podniku (Sedláček, 2007, s. 109). B i = 1,5 x i1 + 0,08 x i x i3 + 5 x i4 + 0,3 x i5 + 0,1 x i6 x = 1 cash flow cizí zdroje x = 4 zisk před zdaněním celkové výkony x = 2 celková aktiva cizí zdroje x = 5 zásoby celkové výkony x = 3 zisk před zdaněním celková aktiva x = 6 celkové výkony celková aktiva 33

34 Z bankrotních modelů jsem si vybrala Z skóre, Index IN05 a Tafflerův model. Z skóre pochází z literatury Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi (Růčková, 2008, s. 73). Z i = 0,717*A + 0,847*B + 3,107*C + 0,420*D + 0,998*E A = čistý pracovní kapitál celková aktiva D = vlastní kapitál cizí zdroje B = C = nerozdělený zisk celková aktiva zisk před zdaněním a úroky celková aktiva celkové tržby E = celková aktiva Vzorce Index IN05 jsou převzaty z knihy Finanční analýza podniku (Sedláček, 2007, s. 111, 112). IN05 = 0,13*A+0,04*B+3,92*C+0,21*D+0,09*E aktiva A = cizí kapitál celkové výnosy D = celková aktiva B = zisk před zdaněním a úroky nákladové úroky oběžná aktiva E = krátkodobé závazky a úvěry C = zisk před zdaněním a úroky celková aktiva F = závazky po lhůtě splatnosti výnosy Tafflerův bankrotní model pochází z literatury (Růčková, 2008, s. 76). zisk před zdaněním oběžná aktiva krátkodobé dluhy ZT z = 0,53* + 0,13* + 0,18* + krátkodobé dluhy cizí zdroje celková aktiva tržby + 0,16* celková aktiva

35 4 Analýza finanční situace vybraného podniku 4.1 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Název společnosti: Profer CZ s.r.o. Sídlo společnosti: Dr. Tyrše 704, Lázně Bohdaneč. Jednatel: Ing. Miroslav Vašíček. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Předmět podnikání: výroba kontejnerů pro záložní zdroje a pro kogenerační jednotky. Platný výpis z obchodního rejstříku je přiložen v přílohách. Popis společnosti Firma byla založena v roce 1992, základní kapitál činil Kč. Firma působí především v oblasti strojírenské výroby. Je držitelem Velkého svářečského průkazu a výroba probíhá v souladu s normami ISO. Na počátku byla výroba prováděna ve vlastním areálu s krytou halou o výměře cca 750m 2 a venkovní plochou o výměře 3 000m 2. Rostoucí požadavky odbytu firmy Profer CZ s.r.o. způsobily nutnost rozšíření výrobních prostor, a tak svoji výrobu firma přestěhovala do výrobních prostor v areálu bývalé STS v Hradci Králové. Zde má k dispozici 1800 m 2 krytých výrobní ploch. Tato plocha je plně zajeřábována (jeřáb 3,2t a 5t) a maximálně splňuje požadavky kladené na současnou výrobu. Tento areál má podnik v pronájmu s veškerým zařízením i jeřáby. Firma tedy vlastní pouze drobné nářadí. V minulosti byly součástí výrobního programu společnosti obytné kontejnery, sanitární kontejnery vybavené umyvadly, sprchami, toaletami a kontejnery s fasádní omítkou. 35

36 Mezi významné lze také zařadit zakázku pro Ministerstvo obrany na komplexní opravu kontejnerů polní nemocnice z Kábulu, a kontejnerů pro rozšíření polní nemocnice o pracoviště operačních sálů a pracoviště CT. Současný výrobní program zahrnuje zakázkovou výrobu speciálních kontejnerů o vnějších rozměrech až 15m x 3,5m x 3,5m (d x š x v) v provedení dle požadavků odběratelů. Hmotnosti takovýchto kontejnerů se pohybují v rozmezí 9 až 14 tun dle provedení. Na místě vykládky do nich jsou vkládána technologická zařízení o hmotnostech 20 až 36 tun. Všechny kontejnery vyhovují pevnostním požadavkům podle pevnostních zpráv a akustickým požadavkům. Firma je schopna vyrobit a expedovat 8 až 12 ks kontejnerů za měsíc. Firma Profer CZ s.r.o. má 2 zaměstnance. Ti zajišťují veškerou technickou přípravu výroby, tzn. výkresovou a technickou dokumentaci, potřebný materiál, autojeřáby, nákladní vozy pro expedici, jednání s odběrateli a dílčími dodavateli, vlastní kontrolu v průběhu výroby a výstupní kontrolu. Další pracovníci pracují pro firmu na živnostenský list. 36

37 4.2 Analýza absolutních ukazatelů Horizontální analýza Analýza aktiv Graf č. 1: Vývoj stavu aktiv (v tis. Kč) Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Zdroj: Vlastní zpracování Celková aktiva Z horizontální analýzy aktiv můžeme vidět, že se celková aktiva podniku v průběhu let měnila velmi výrazně, kromě roku 2004 rostla, nejvíce pak v roce 2006 a to o téměř 70 %, tedy o Kč. Změna celkových aktiv byla způsobena výraznou změnou skladby aktiv. Stálá aktiva Stálá aktiva podnik v prvních dvou letech nevlastnil, v roce 2005 došlo k pořízení dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně tabulových nůžek. V dalším roce se stálá aktiva opět zvýšila a to o 73,66 %, v absolutní hodnotě to znamená o Kč. Tento nárůst byl způsoben pořízením dalších strojů, kterými byli stříkací zařízení a vysokozdvižný vozík. 37

38 Oběžná aktiva Oběžná aktiva taktéž kromě roku 2004 rostla, nejvýraznější procentuální změna nastala opět v roce 2006, kdy se oběžná aktiva zvýšila o téměř 72 %, což znamená růst o Kč. Největší absolutní změna pak nastala o rok později, kdy se oběžná aktiva zvýšila o Tyto velké změny byly v roce 2006 způsobeny růstem zásob o 219 %, tedy Kč, v roce 2007 pak velkým růstem pohledávek z obchodních vztahů o více jak 3400 %, což v absolutní hodnotě znamená Kč. Takto obrovský růst pohledávek z hlediska podniku, byl způsoben dokončením velké zakázky a jejím předáním koncem prosince 2007, splatnost faktur byla až v lednu Horizontální analýza pasiv Graf č. 2: Vývoj stavu pasiv (v tis. Kč) Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Zdroj: Vlastní zpracování Celková pasiva Celková pasiva podniku v roce 2004 klesla o Kč, tato změna byla způsobena zápornou hodnotou vlastního kapitálu. V dalších letech už celková pasiva rostla, nejvíce v roce 2006, kdy vzrostla o Kč, tato změna byla způsobena především růstem cizích zdrojů o Kč. 38

39 Vlastní kapitál Z horizontální analýzy pasiv můžeme vidět, že vlastní kapitál se v roce 2004 snížil o 484 % na Kč. Tato změna byla způsobena především výsledkem hospodaření běžného účetního období, který v roce 2004 dosáhl záporných hodnot. V dalších letech už vlastní kapitál roste. Jeho růst ovlivňuje především výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Nejvíce pak vzrostl v roce 2007 a to o Kč, růst je způsobem zvýšením výsledku hospodaření minulých let o Kč. Cizí zdroje Cizí zdroje se nejvíce mění v roce 2006 a V těchto letech rostou o 62 % a 43 %, respektive o Kč a Kč. Z horizontální analýzy pasiv můžeme vidět, že tato změna je způsobena hlavně krátkodobými závazky a jen malý vliv na ně mají závazky dlouhodobé, které podnik postupně splácí a v roce 2006 už jsou nulové. Krátkodobé závazky naopak rostou a v posledních dvou obdobích cizí zdroje krátkodobé závazky kopírují. V roce 2006 vzrostly o Kč a v roce 2007 o Kč. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vidíme, že tržby za prodej výrobků a služeb, kromě posledního období rostou. Velký růst byl v roce 2005, kdy vzrostly o 107 % tedy o Kč a největší růst pak nastal v roce 2006, kdy tržby vzrostly o Kč. Výkonová spotřeba však také rostla. V roce 2004 to bylo dokonce více jak tržby za prodej výrobků a služeb. Ty vzrostly o Kč, zatímco výkonová spotřeba vzrostla o Kč a převýšila tak v tomto roce tržby za prodej výrobků a služeb. 39

40 Růst výkonové spotřeby měl vliv na snížení provozního výsledku hospodaření v tomto období. Ten klesl o 587 % na Kč, v ostatních letech byl opět kladný. Finanční výsledek hospodaření byl ve všech sledovaných letech záporný a to i přesto, že podnik nemá žádné nákladové úroky. Má však vysoké ostatní finanční náklady, které nejvíce vzrostly v roce 2007 a to o Kč. Ostatní finanční náklady podniku tvoří především kursové ztráty ze zahraničních zakázek. V roce 2007 došlo také k velkému růstu ostatních finančních výnosů o Kč, které však byly stále nižší než ostatní finanční náklady. Ostatní finanční výnosy jsou tvořeny kursovými výnosy. Výsledek hospodaření za účetní období klesl v roce 2004 o %, to znamená o Kč. V následujícím roce došlo k největšímu růstu, výsledek hospodaření za účetní období vzrostl o Kč. Poté však výsledek hospodaření za účetní období klesl o 46 %. V posledním roce pak nedošlo k výrazné změně ve výši výsledku hospodaření za účetní období Vertikální analýza Vertikální analýza aktiv Graf č. 3: Struktura aktiv (v %) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Zdroj: Vlastní zpracování 40

41 Podle struktury aktiv můžeme usoudit, do čeho podnik investoval kapitál. Z grafu č. 3 vidíme, že celková aktiva jsou v letech 2003 a 2004 tvořena pouze oběžnými aktivy a časovým rozlišením. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek podnik vlastní až od roku 2005, kdy si podnik pořídil tabulové nůžky. Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech se i v dalších letech pohybuje pouze okolo 10 %, nejvyšší je v roce 2006, kdy dosahuje 12 %. Dlouhodobý majetek je tvořen výhradně samostatnými movitými věcmi a soubory movitých věcí. Oběžná aktiva Graf č. 4: Struktura oběžných aktiv (v %) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Zdroj: Vlastní zpracování Jak zjistíme z vertikální analýzy, oběžná aktiva tvoří ve všech sledovaných letech přes 80 % celkových aktiv, jejich nejvyšší podíl je v roce 2004, kdy dosahují téměř 90 % celkových aktiv. Oběžná aktiva podniku tvoří z největší části materiál, který firma potřebuje k výrobě kontejnerů, je to především železo, ocelové profily, plechy, tepelné izolace a barvy. Z grafu č. 4 můžeme vidět, že oběžná aktiva tvoří z největší části krátkodobé pohledávky, které se pohybují za hranicí 44 % z oběžných aktiv, nejvyšší jsou pak v roce 2003 a 2007, kdy dosahují 65 % z oběžných aktiv. Druhou největší složkou oběžných aktiv jsou zásoby, které jsou 41

42 sice v prvním roce nulové, ale v dalších letech 23 až 43 % oběžných aktiv. Naopak nejmenší podíl na oběžných aktivech mají dlouhodobé pohledávky, které má podnik pouze v posledních dvou letech a dosahují pouze 5 % z oběžných aktiv. Vertikální analýza pasiv Graf č. 5: Struktura pasiv (v %) 120% 80% 40% 0% -40% Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Zdroj: Vlastní zpracování Z vertikální analýzy pasiv lze vidět, že pasiva podniku jsou tvořena především cizími zdroji. Menší část tvoří vlastní kapitál a časové rozlišení je zanedbatelné, nejvyšší je v roce 2005, kdy tvoří necelá čtyři procenta z celkových pasiv. Vlastní kapitál Jak lze vidět z grafu č. 5, podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech je ve všech sledovaných letech velmi malý. V roce 2004 je položka vlastního kapitálu dokonce záporná, dosahuje dokonce výše 37 %. Příčinou záporného vlastního kapitálu, je záporný výsledek hospodaření v daném roce. Ani v ostatních letech nemá podnik dostatek vlastního kapitálu, i když jeho výše má vzestupnou tendenci. Jeho hodnoty se pohybují mezi 8 až 19 % celkových pasiv. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce Z grafu č. 5 je patrné, že v letech 2003 a 2005 dosahuje hodnota vlastního kapitálu zhruba jedné desetiny hodnoty cizích zdrojů. V letech 2006 a 2007 se hodnota vlastního kapitálu zvyšuje, nedosahuje však ani jedné čtvrtiny hodnoty cizích zdrojů. 42

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Hodnocení finanční situace podniku SLS spol. s r.o.

Hodnocení finanční situace podniku SLS spol. s r.o. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY Hodnocení finanční situace podniku SLS spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Jiří Luňáček, Ph.D. Vypracovala:

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci projektu Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Jak porozumět finanční analýze

Jak porozumět finanční analýze AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Jak porozumět finanční analýze Ing. Mgr. Jaromír Tichý,

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

Soustavy poměrových ukazatelů

Soustavy poměrových ukazatelů 4.přednáška Soustavy poměrových ukazatelů Jednotlivé pom. ukazatele jeden rys, jedna oblast - hodnocení mohou vycházet různá snahy sloučit všechna hodnocení do soustav ukazatelů - mnoha druhů a popisujících

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. Finanční analýza v systému finančního řízení

1. Finanční analýza v systému finančního řízení I. Teoretická část 1. Finanční analýza v systému finančního řízení 1. 1 Význam a cíl finanční analýzy Cílem finanční analýzy je získat představu o současném, nebo očekávaném stavu řízeného subjektu, kterým

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více