Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové zákony 2012 s komentářem změn"

Transkript

1 Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na Computer Press, a. s. Brno 2012

2 Daňové zákony 2012 s komentářem změn ZUZANA RYLOVÁ, ZLATUŠE TUNKROVÁ, ZDENĚK KRŮČEK, IVO ŠULC Computer Press, a. s., Vydání první. Odborná korektura: doc. Ing. Petr David, Ph.D. Jazyková korektura: Daniela Mašková Vnitřní úprava a sazba: René Kašík Obálka: Computer Press, a. s. Odpovědná redaktorka: Martina Skovajsová Technický redaktor: Jiří Matoušek Produkce: Petr Baláš Computer Press, a. s., Holandská 3, Brno Objednávky knih: tel.: ISBN Prodejní kód: KE0668 Vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., jako svou publikaci. Computer Press, a.s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

3 DAŇOVÉ ZÁKONY 2012 v úplném znění k Publikace navazuje na osvědčených 7 předchozích vydání! Je určena pro vás daňové poradce, účetní, ale i podnikatele a další, kteří potřebujete mít po ruce aktuální znění daňových zákonů k Obsahuje přehledné komentáře, které vás upozorní na důležité změny, jež v zákonech nastaly. Metodicky a jasně vám vysvětlí, jak změny uplatňovat v účetní praxi. O autorech: Ing. Zlatuše Tunkrová V roce 1983 absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor provoz a ekonomika. Má téměř 25 let odborné praxe ve všech oblastech ekonomické činnosti. Od roku 1990 se specializuje na účetnictví a daně. V letech 1991 až 1995 pracovala na Finančním úřadě v Brně. V roce 1999 se stala daňovým poradcem. Od roku 2008 je opět pracovníkem finanční správy. Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. V letech 1991 až 2004 pracovala na Finančním ředitelství v Ostravě, od roku 2004 učí daně na katedře účetnictví Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Od roku 1994 se věnuje publikační a lektorské činnosti, od roku 2004 je daňovým poradcem. Je členem Sekce fyzických osob a Sekce mezinárodního zdanění při Komoře daňových poradců, působí jako zkušební komisař Komory daňových poradců. Je spolumajitelkou daňové kanceláře MaRyTax. čtyři autoři, kteří napsali komentáře, jsou erudovanými odborníky s dlouholetou praxí. Každý z nich je specialista na oblast, kterou v publikaci popisuje. Věříme, že i tentokrát vám významně pomohou a naleznete v nich vše, co potřebujete. Ing. Zdeněk Krůček, CSc. V roce 1978 obhájil disertační práci na Vysoké škole ekonomické a stal se kandidátem ekonomických věd. Vykonává funkci předsedy poradenského družstva INTES Praha. Je daňovým poradcem, od roku 1994 vedoucím sekce majetkových daní Komory daňových poradců ČR. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti. Ing. Ivo Šulc V roce 1990 se stal daňovým poradcem. Této činnosti se věnuje od roku Je členem odborného kolegia Komory daňových poradců ČR, vedoucím Sekce spotřebních daní. Dále jse členem sekce DPH. Působí jako zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Je autorem monografie Zákon o spotřebních daních s komentářem. Věnuje se publikační a lektorské činnosti.

4 Obsah Komentář k novele zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob... 5 Komentář k novele zákona o daních z příjmů týkající se právnických osob... 7 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů,...9 Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů...76 Komentář k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí...82 Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí...91 Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční Komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty Komentář k zákonu o spotřebních daních Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů DAŇ Z PEVNÝCH PALIV Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů DAŇ Z ELEKTŘINY Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád...219

5 Komentář k novelám zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob 5 Komentář k novelám zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob Jak je v posledních letech obvyklé, významné změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) přicházejí vždy s koncem roku. V roce 2011 se k tomu přidala i novela Pokynu D-300, která byla publikována jako Pokyn GFŘ č. D-6 ve Finančním zpravodaji č. 7/2011. Nejvýznamnější a také nejvíce diskutovaná novela zákona, která je součástí zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa a o dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ještě v polovině prosince roku 2011 neprošla celým legislativním procesem, má však účinnost posunutou až na rok 2013, respektive na rok 2014, pokud senát přistoupí na doporučení expertů a poslanecká sněmovna tuto změnu posvětí. Panuje totiž obava, že by stát nemusel stihnout zavést od roku 2013 jednotné inkasní místo a s tím související změny celé řady právních předpisů. V průběhu roku 2011 byly schváleny následující nepřímé novely ZDP. Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, který v 38l odst. 1 písm. k) ZDP Sb., pouze formálně nahradil slova úřadu práce slovy Úřadu práce České republiky. Dále to byl zákon č. 188/2011 Sb., kterým se změnil zákon o kolektivním investování a další související zákony. Změny se týkaly především problematiky podílových fondů. Z pohledu fyzických osob bylo do 36 odst. 2 ZDP doplněno písmeno w), které zavedlo srážkovou daň pro příjmy plynoucí fyzickým osobám z podílu na výnosech z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, který byl podílníkům vyplacen bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu. Tento příjem se nepovažuje za dividendový příjem z podílových listů. Zákon č. 355/2011 Sb., kterým se změnil s účinností od zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, a další související zákony, se v oblasti ZDP týká, s výjimkou změny v ustanovení 24 odst. 2 písm. y) ZDP, jen právnických osob. Na fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami, dopadá pouze úprava týkající se odpisu pohledávek, kdy jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením bude daňově uznatelným nákladem za splnění následujících podmínek. Musí se jednat o pohledávku, o které při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a lze k ní současně uplatňovat zákonné opravné položky, nebo se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit zákonnou opravnou položku pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, nebo o pohledávku, ke které nelze tvořit zákonnou opravnou položku pouze proto, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení. Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se změnil s účinnosti od zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony z pohledu daně z příjmů tento zákon pouze upravil daňové zvýhodnění na vyživované dítě (děti). Daňové zvýhodnění se zvýšilo z částky Kč na částku Kč a daňový bonus z částky Kč na částku Kč. Úměrně tomu se měsíční bonus u závislé činnosti zvýšil z částky Kč na částku Kč. Dalším zákonem, jehož schválení se očekává ještě v roce 2011, je zákon, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění a některé další zákony. V souvislosti se změnou veřejnoprávního pojistného placeného z odměn členů statutárních a jiných kolektivních orgánů právnických osob budou tyto odměny daňově uznatelné a u zahraničních osob budou podléhat režimu zdanění závislou činností bez ohledu na to, z jakého právního vztahu plynou. Na daň z příjmů fyzických osob mají nepřímý dopad i další legislativní změny, jako např. odvod veřejnoprávního pojistného z dohod o provedení práce z částek nad Kč nebo odvod nemocenského pojištění u společníků a jednatelů společností s ručením omezeným. Nejedná se sice o změny ZDP, ale tyto změny negativně ovlivní výši dílčího základu daně ze závislé činnosti a tím i výši daně z příjmů, protože pojistné zatíží jak zaměstnance, tak jeho zaměstnavatele. Změny platné od roku 2012 a přijaté do konce roku 2010 Od roku 2012 je měsíční přídavek na bydlení, který náleží podle zákona o vojácích z povolání příslušníkům Armády ČR v aktivní službě, kteří nebydlí ve služebním bytě ( 4 odst. 1 písm. o) ZDP), předmětem zdanění a je považován za příjem podle 6 odst. 1 písm. d) ZDP plynoucí v souvislosti se současným (příp. i dřívějším) výkonem závislé činnosti. Tento příspěvek podléhá odvodu povinného pojistného ve smyslu 6 odst. 13 ZDP a zaměstnavatelem je zdaňován spolu s ostatními příjmy ze služebního poměru. V roce 2012 se základní sleva na dani vrátila na výši stanovenou pro rok 2010, tedy zpět na částku Kč. Pokyn GFŘ D-6 Jak již bylo zmíněno, po několika letech došlo k významnější změně dřívějšího Pokynu D-300. Kromě vypuštění ustanovení, která zcela ztratila své opodstatnění v důsledku legislativních změn posledních let (např. ustanovení týkající se daňové uznatelnosti veřejnoprávního pojistného u zaměstnanců a podnikatelů), a doplnění relevantních právních předpisů k některým stávajícím vysvětlením, byly do Pokynu zakomponovány některé závěry Koordinačních výborů Komory daňových poradců a Ministerstva financí a doplněna zcela nová vysvětlení. Podle tohoto Pokynu lze postupovat již od roku V případě prodeje bytu je pro osvobození příjmů od zdanění třeba splnit podmínku bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně předcházejících prodeji. Pokud měl poplatník v bytě bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší než dva roky, pak pro osvobození příjmů musí prostředky získané prodejem bytu zcela (nebo zčásti) použít na uspokojení vlastní bytové potřeby. V opačném případě podléhá příjem z prodeje bytu zdanění. Pokud zaměstnanec obdržel za některý kalendářní měsíc jen část čistého příjmu (mzdy), považuje se za hrubý příjem zaměstnance v daném kalendářním roce jen poměrná část zúčtovaného měsíčního příjmu, a to v poměru, v jakém byly uspokojeny jeho nároky v čisté výši. Příjmem v čisté výši se pro tyto účely rozumí úhrn zúčtovaných měsíčních příjmů (včetně zúčtovaných a již obdržených nepeněžních a jednorázových příjmů) snížený o příjmy od daně osvobozené, o příslušné pojistné placené zaměstnancem a o zálohu na daň se zohledněnými slevami (základní sleva a sleva na vyživované dítě). K případnému měsíčnímu daňovému bonusu se přitom nepřihlíží. Procento pro výpočet poměrné části hrubé mzdy, povinného pojistného a sražené zálohy na daň se vypočte jako podíl částky částečně vyplaceného čistého příjmu a čistého příjmu, který měl být celkem za daný kalendářní měsíc vyplacen, vynásobený stem. Za zaměstnavatele se ve smyslu 6 odst. 2 ZDP považuje i tzv. ekonomický zaměstnavatel. S ohledem na to, že ekonomický zaměstnavatel zaměstnancům mzdu nevyplácí, protože ta je součástí fakturované služby, kterou poskytl právní zaměstnavatel, stanoví ZDP pravidlo pro určení výše příjmů zaměstnanců. Ta nemůže být nižší, než je 60 % fakturované částky. V případě, kdy je za pronájem pracovní síly fakturována i daň z přidané hodnoty, se při zjištění výše příjmu zaměstnance k hodnotě daně z přidané hodnoty nepřihlíží. Při stanovení základu daně (dílčího základu daně) těchto zaměstnanců se vždy vychází z ceny za pronájem pracovní síly v úrovni bez daně z přidané hodnoty, tzn., že daň z přidané hodnoty na výstupu nepředstavuje zdanitelný příjem z hlediska daně z příjmů. Při posuzování daňového režimu v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly podle 6 odst. 2 ZDP je tzv. ekonomický zaměstnavatel ve stejném postavení jako právní zaměstnavatel (např. zahraniční agentura práce), který uzavírá pracovní smlouvy. Proto se veškeré náklady, které vynakládá tzv. ekonomický zaměstnavatel v souvislosti s mezinárodním pronájmem pracovní síly, posuzují shodně jako v případě nákladů vynakládaných zaměstnavatelem ve vztahu k jeho kmenovým zaměstnancům. Je-li zaměstnanci poskytnuto bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely ( 6 odst. 6 ZDP), považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc jeho poskytnutí bez ohledu na to, zda je toto vozidlo zaměstnancem pro soukromé účely v daném kalendářním měsíci skutečně použito. Pro účely zdanění zaměstnance zaměstnavatel tuto skutečnost nezkoumá. Komentář k daním z příjmů

6 6 Daňové zákony k Dary peněžní i nepeněžní, přijaté v souvislosti se závislou činností nebo s výkonem funkce, jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob (dílčí základ daně ze závislé činnosti) s výjimkou nepeněžních darů poskytnutých za podmínek uvedených v 6 odst. 9 písm. g) ZDP, u nichž je u zaměstnance od daně osvobozena hodnota až do úhrnné výše Kč ročně. Daňové osvobození se vztahuje na dary poskytnuté zaměstnanci od téhož zaměstnavatele, přitom hodnotová hranice úhrnné výše Kč se u zaměstnance ověřuje u každého zaměstnavatele samostatně. Částka, o kterou úhrnná hodnota nepeněžních darů přesáhne u zaměstnance (za každého jednotlivého zaměstnavatele samostatně) ve zdaňovacím období stanovený limit, se zdaní společně s běžnou měsíční mzdou, a to v kalendářním měsíci, ve kterém byl dar poskytnut. Podle 8 ZDP jako kapitálové příjmy se zdaňují mimo jiné dividendy plynoucí od akciové společnosti. Za dividendový příjem z účasti v akciové společnosti, definovaný v 36 odst. 2 písm. a) ZDP, lze však považovat pouze takový příjem plynoucí ze zisku po zdanění nebo z fondu vytvořeného ze zisku po zdanění, který byl schválen podle hospodářského výsledku k rozdělení. Proto pod něj nelze podřadit takový příjem plynoucí z účasti společníka v akciové společnosti, jehož zdrojem jsou kapitálové fondy společnosti, které nebyly vytvořeny ze zisku akciové společnosti. Za příjmy z pronájmu se považují jak příjmy peněžní, tak příjmy nepeněžní. U pronajímatele (vlastníka) nevzniká nepeněžní příjem podle 23 odst. 6 ZDP, pokud při ukončení nájmu z důvodu odkoupení najaté věci nájemcem ten zahrne zůstatkovou cenu jím odpisovaného technického zhodnocení do vstupní ceny podle 29 odst. 1 písm. a) ZDP. Pokud pronajímatel poskytne nájemci pouze částečnou úhradu hodnoty technického zhodnocení provedeného nájemcem, je u pronajímatele nepeněžním příjmem rozdíl mezi úhradou a hodnotou technického zhodnocení, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování podle 31 odst. 1 ZDP nebo znaleckým posudkem. Mezi ostatní daně, které jsou daňově uznatelné podle 24 odst. 2 písm. ch) ZDP, patří i daň z přidané hodnoty stanovená náhradním způsobem podle 98 zákona o DPH. Pro účely odpisování se nevztahuje omezená doba trvání dočasných staveb stanovená stavebním úřadem na samostatné movité věci, případně soubory movitých věcí. Omezená doba trvání dočasné stavby se vztahuje pouze na stavební část tohoto majetku. Roční odpis dočasných staveb se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Za bytovou potřebu se pro účely uplatnění nezdanitelné částky z titulu zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru považuje i splácení úvěru poskytnutého na splácení následných hypotečních úvěrů, či úvěrů na stavební spoření, kterými byly refinancovány předchozí úvěry na financování bytových potřeb podle 15 odst. 3 ZDP. Při studiu nárok na uplatnění slevy na dani podle 35ba odst. 1 písm. f) ZDP nebo na daňové zvýhodnění podle 35c odst. 6 ZDP musí podle 38l ZDP zaměstnanec prokázat zaměstnavateli potvrzením o studiu, a to i v případě, že studium je v zahraničí. Potvrzení pak musí vydat zahraniční škola, a to na určité období (studium na zahraniční škole musí být postaveno na roveň studiu na středních nebo vysokých školách v České republice). Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v takovém případě považuje i doba školních prázdnin souvisejících se studiem v cizině, i když se jejich doba bude lišit od doby školních prázdnin v České republice. Zaměstnanec rovněž musí zaměstnavateli prokázat nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně. V případě svěření dítěte do střídavé výchovy na základě rozhodnutí soudu, je z hlediska uplatnění daňového zvýhodnění rozhodující, se kterým z rodičů nezletilé dítě žije v domácnosti. Nerozhoduje tedy, jakým způsobem se oba rodiče v péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají, neboť rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale v domácnosti. Příslušnost k domácnosti u nezletilých dětí stanoví dohoda rodičů, jinak by musel o této skutečnosti rozhodnout soud. Osoba (i dítě) může být ale trvale příslušníkem pouze jedné domácnosti, tzn., že daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě trvale příslušníkem jeho domácnosti, tj. po několik kalendářních měsíců. U dítěte, které je svěřeno soudem do střídavé výchovy, nelze ale vyloučit ani dohodu rodičů, že toto dítě bude žít nadále trvale v domácnosti jen s jedním z nich, tzn. bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově. Za těchto okolností bude pak daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič. V případě střídavého uplatňování daňového zvýhodnění na dítě proto musí mezi rodiči existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Skutečnost, že dítě žije s poplatníkem v domácnosti, prokazuje zaměstnanec u zaměstnavatele svým čestným prohlášením na tiskopisu Prohlášení k dani. Jedná-li se ale o dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů, je třeba, aby zaměstnanec předložil ještě čestné prohlášení druhého z rodičů, že ten daňové zvýhodnění na dané dítě ve zdaňovacím období neuplatňuje, resp. že je uplatňuje jen po určitou dobu, a je-li tento druhý z rodičů zaměstnán, také potvrzením jeho zaměstnavatele. Nový pokyn poskytl výklad i podrobnější výklad k mezinárodnímu zdanění. V daném případě se jedná buď o příjmy, které plynou daňovým rezidentům ze zahraničí, nebo o příjmy, které plynou daňovým nerezidentům z České republiky. Daní z příjmu zaplacenou v zahraničí se pro účely uplatnění výdajů ve smyslu 24 odst. 2 písm. ch) ZDP rozumí také daň z příjmu zaplacená ve státě, se kterým nemá Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž má Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění, od zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem státu, kde je taková činnost vykonávána, nebo od zaměstnavatele, u něhož jdou příjmy ze závislé činnosti k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se v České republice vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Pro uplatnění vynětí je dostačující, že předmětný příjem prošel systémem zdanění ve státě, kde je práce vykonávaná, tzn., že vynětí lze uplatnit i v případě, že v zahraničí nevznikla daňová povinnost, protože výsledná daň je nulová. Řada příjmů daňových nerezidentů podléhá dani vybírané srážkou. Jedná se o příjmy, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle 36 ZDP. Srážku je povinen provést plátce daně (až na určité výjimky) při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka a u vybraných příjmů podle 22 ZDP nejpozději v den, kdy o závazku plátce účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem. Dohadné položky pasivní se pro účely srážkové daně za závazky nepovažují. Ing. Zuzana Rylová, PhD.

7 Komentář k novele zákona o daních z příjmů týkající se právnických osob 7 Komentář k novele zákona o daních z příjmů týkající se právnických osob Rok 2012 lze považovat za zdaňovací období bez výraznějších změn ve zdanění příjmů právnických osob. Jedná se o oddychový čas před rozsáhlými úpravami, které nás čekají v souvislosti s připravovaným přechodem na jednotný inkasní systém. Deklarovaný záměr vlády zjednodušit postup stanovení daně a odstranit výjimky ve zdanění se zatím nepodařilo realizovat. V průběhu roku 2011 byly přijaty dva právní předpisy, které přinesly rozsáhlejší úpravy zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) pro právnické osoby: novela zákona o kolektivním investování, novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Cílem obou novel byla především harmonizace českého právního řádu s právními předpisy Evropské unie. Změny v zákoně o kolektivním investování V případě novely zákona o kolektivním investování zákon č. 188/2011 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 2011, se jednalo o implementaci těchto předpisů Evropské unie do českého práva: 1. směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic. 2. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění). 3. směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností. 4. směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur master-feeder a postupu pro oznamování. 5. nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek. 6 nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány. Změny v zákoně o daních z příjmů V zákoně o daních z příjmů, od zdaňovacího období započatého v roce 2011, došlo touto novelou k následujícím změnám: 1. V ust. 17 odst. 1 se rozšiřuje definice právnických osob o podílové fondy. Ačkoliv podílové fondy nemají právní subjektivitu a svoje daňové povinnosti plní prostřednictvím investiční společnosti, která je obhospodařuje, získávají statut poplatníka daně z příjmů právnických osob. 2. V ust. 17 odst. 3 se vymezuje daňové rezidentství podílových fondů, tj. povinnost zdaňovat v České republice své celosvětové příjmy, skutečností, že podléhají dohledu České národní banky. 3. Ust. 20 odst. 3 se nahrazuje novým zněním, které ukládá investiční společnosti, která převádí podílový fond do obhospodařování jiné investiční společnosti, povinnost oznámit správci daně tuto změnu do 30 dnů ode dne, kdy nastala. Zařazení oznamovací povinnosti do hmotně právního předpisu v ustanovení označeném Základ daně a položky snižující základ daně je další raritou českých daňových zákonů. 4. V ust. 21 odst. 2 písm. b) je podílovému fondu umožněno snížit základ daně o odčitatelné položky dle ust. 34 ZDP. 5. Úprava ust. 21 odst. 5 souvisí s přípustností změny předmětu podnikání investičního fondu dle ust. 97a novely zákona o kolektivním investování. 6. V ust. 36 odst. 4 je doplněno, že za dividendový příjem, tj. příjem ze zisku po zdanění, se nepovažují vyplacené podíly na výnosech z hospodaření s majetkem podílového fondu, bez ohledu na výsledek hospodaření, s odkazem na zákon o kolektivním investování, který tuto možnost obsahuje v 85 odst V ust. 38m, které upravuje povinnosti daňových subjektů podávat daňové přiznání, se: v odst. 2 doplňují nová písmena e) a f), která stanoví, za jaké období se podává daňové přiznání při splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování. Investiční společnosti, která slučovaný nebo splývající fond obhospodařuje, vzniká povinnost podat daňové přiznání za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení fondu, pokud rozhodný den nepřipadá na poslední den kalendářního roku nebo hospodářského roku investiční společnosti. Nástupnická investiční společnost podává daňové přiznání za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, pokud rozhodný den nepřipadá na první den kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnické investiční společnosti; v odst. 3 se prodlužuje lhůta pro podání daňových přiznání z jednoho na tři měsíce v případě fúzí, převodu jmění na společníka, změny právní formy u komanditní společnosti, změně zdaňovacího období z kalendářního na hospodářský rok a přemístění sídla evropské společnosti z území České republiky. Nově se v písm. e) a f) doplňuje, od jakého dne se tato lhůta odvíjí při splynutí nebo sloučení podílových fondů; v odst. 5 je upřesněna povinnost investiční společnosti podávat daňová přiznání za podílové fondy, které obhospodařuje; v odst.9 je stanoveno, že práva a povinnosti vůči správci daně po zániku podílového fondu z důvodu přeměny fondů vykonává nástupnický obhospodařovatel fondu. Tímto obhospodařovatelem, ve vazbě na novelu zákona o kolektivním investování, může být investiční společnost, zahraniční investiční společnost, popř. zahraniční fond kolektivního investování, které obhospodařují nově vzniklý nebo přejímající podílový fond. 8. V ust. 38n odst. 1 je upřesněno, že u investiční společnosti, která obhospodařuje podílové fondy, se daňová ztráta stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy, a doplněno, že daňovou ztrátu podílového fondu lze uplatnit, když došlo k jeho převodu na jinou investiční společnost nebo k přeměně investiční společnosti. 9. Nový 38o stanoví, že práva a povinnosti při správě daně za podílový fond, který je sice považován za daňový subjekt s vlastní daňovou povinností, ale nemá právní subjektivitu, vykonává investiční společnost, která ho obhospodařuje. Toto platí i pro zahraniční investiční společnost. Při převodu podílového fondu do správy jiné investiční společnosti v průběhu zdaňovacího období přechází výkon práv a povinností podílového fondu při správě daní na investiční společnost, která ho obhospodařuje k poslednímu dni zdaňovacího období. 10. Přechodné ustanovení v bodě 2. umožňuje uplatnit rozdíl, o který výdaje upravené dle 23 převyšovaly příjmy upravené dle 23, o který nebyl snížen základ daně podílového fondu do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2010, při stanovení základu daně podílového fondu v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Změny v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev Novela zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, má dle vyjádření tvůrců zákona splnit několik cílů: zajistit úplnou harmonizaci zákona se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/109/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení, která doplňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 ze dne o přeshraničních fúzích kapitálových společností, odstranit nesoulad stávající právní úpravy s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, který byl deklarován rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva Kohlhofer a Minarik v České republice ze dne 15. října 2009, jednodušeji a jednoznačněji nastavit pravidla pro přeměny, Komentář k daním z příjmů

8 8 Daňové zákony k odstranit potíže s terminologií a výkladové potíže, doplnit chybějící právní úpravu přeshraničních přeměn. Přeshraniční přeměny S platností od zdaňovacího období, které započalo v roce 2012, tento zákon doplňuje ustanovení ZDP, která se vztahují k přeshraničním přeměnám: 1. V ust. 23 odst. 17, které stanoví jednotný způsob a okamžik přepočtu zahraniční měny pro účely stanovení hodnoty převáděného nebo přemístěného majetku a závazků ze zahraničí na území České republiky, je upřesněno, že přepočet stejným kursem se provede u hodnoty uplatněných odpisů, opravných položek, daňové ztráty, rezerv, odčitatelných položek a obdobných položek, uplatněných podle příslušných právních předpisů v zahraničí, vztahujících se k nabytému majetku a závazkům. 2. V 23a odst. 6 písm. b) a 23c odst. 9 písm. b) se ruší ustanovení, které zabraňovalo použití společného systému zdanění, pokud převedený majetek a závazky jsou součástí stálé provozovny umístěné mimo území České republiky. 3. V 23d odst. 1 se rozšiřuje povinnost poplatníka oznámit předem správci daně, že bude postupovat podle ust. 23a, 23b nebo 23c také v případě fúze nebo rozdělení společnosti. 4. V 24 odst.7 písm. b) bod 3. se stanovuje, že nabývací cena podílu v obchodní společnosti nebo v družstvu daňového nonrezidenta je ve výši přepočtené zahraniční ceny. 5. V 38m odst. 2 se doplňují písm. g) a h), která stanoví období, za které se podává daňové přiznání při přeměnách. 6. V 38m odst. 3 se upřesňují lhůty pro podání daňového přiznání u fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva a nově se definují lhůty pro podání daňového přiznání při přeshraničních přeměnách. Odpisy pohledávek Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev přinesla také změnu ustanovení 24 odst. 2 písm. y) ZDP, která definuje podmínky, kdy lze odpis pohledávky uplatnit jako náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se opakovanou úpravu tohoto ustanovení zákona. Do zdaňovacího období, které započalo v roce 2010, byla daňová účinnost odpisu pohledávek vázána na možnost tvoření opravných položek k těmto pohledávkám podle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách). Tento zákon jednoznačně stanoví, že opravné položky lze tvořit pouze k nepromlčeným pohledávkám. Od zdaňovacího období, které započalo v roce 2011, v důsledku přijetí zákona č. 346/2010 Sb., se při splnění ostatních podmínek uvedených v ust. 24 odst. 2 písm. y) ZDP stal daňově uznatelným nákladem také odpis promlčených pohledávek, což rozhodně nebylo záměrem Ministerstva financí ČR, tvůrce znění tohoto ustanovení v zákoně č. 346/2010 Sb. S cílem odstranit pochybení byla do návrhu novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, u kterého bylo předpokládáno nabytí účinnosti 1. července 2011, zařazena změna ust. 24 odst. 2 písm. y) ZDP, které s problematikou přeměny obchodních společností a družstev vůbec nesouvisí. V důsledku posunu účinnosti novely zákona o přeměnách na 1. leden 2012, ustanovení 24 odst. 2 písm. y) ZDP pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011, umožňuje daňově odepsat i promlčenou pohledávku, pokud splňuje následující podmínky: a) při vzniku bylo o pohledávce účtováno ve výnosech a nejednalo se o příjmy osvobozené od daně, b) nejedná se o pohledávku nabytou bezúplatně nebo o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami, c) jedná se o pohledávku za dlužníkem, u něhož soud zrušil konkurs pro nedostatek majetku, pohledávka byla přihlášena u insolvenčního soudu a byla insolvenčním správcem uznána, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení (za výsledek insolvenčního řízení se považuje i zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka dle 144 insolvenčního zákona), který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena na dědicích dlužníka, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního zástupce a věřitel nebyl s původním vlastníkem spojenou osobou dle ust. 23 odst. 7, na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, na základě výsledků dražby, jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků exekuce. Pro zdaňovací období, které započalo v roce 2012, pak kromě výše uvedených, musí být splněny další podmínky: musí se jednat o pohledávku, ke které lze tvořit opravnou položku podle zákona o rezervách, nebo o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle zákona o rezervách, protože: od její splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, nebo její nominální hodnota v době vzniku byla vyšší než Kč a nebylo ohledně ní zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení. Novelou zákona o DPH, s účinností od , byla v ust. 44 dána věřiteli možnost provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty pohledávky za dlužníkem, který je v insolvenčním řízení za splnění zákonem stanovených podmínek. Dlužník je pak povinen snížit svoji daň na vstupu o částku daně opravenou věřitelem. Vzniká otázka, jak se do základu daně z příjmů promítne: vrácená daň na výstupu na straně věřitele, snížený nárok na odpočet DPH na vstupu u dlužníka. Pozice věřitele Věřitel (= dodavatel) vystaví na dlužníka (= odběratele) daňový doklad na opravu daně dle 46 zákona o DPH a vznikne mu nárok na snížení DPH na výstupu, tj. pohledávka vůči správci daně, kterou si uplatní v daňovém přiznání. V úvahu připadají dvě možnosti, jak o snížení DPH na výstupu účtovat: 1. jako o snížení pohledávky za dlužníkem, nebo 2. do výnosů. Ad 1.) Tuto možnost nelze použít, protože výše pohledávky za dlužníkem je dána soukromoprávním vztahem, který se vznikem nároku na snížení DPH na výstupu nezměnil. Pohledávka v plné výši byla přihlášena do insolvenčního řízení a v souladu s ust. 8 zákona o rezervách lze k pohledávce za dlužníkem v insolvenčním řízení tvořit opravnou položku až do výše 100 % pohledávky a tvorba opravné položky je dle ust. 24 odst. 2 písm. i) ZDP daňově uznatelným nákladem. Vznik nároku na snížení DPH na výstupu nemá vliv na výši vytvořené tzv. zákonné opravné položky k pohledávce. Ad 2.) Jedná se o správný postup, jak zaúčtovat nárok na snížení DPH na výstupu. Zaúčtování do výnosů (za použití příslušných účtů pro provozní výnosy) bude mít přímý dopad na zvýšení daně z příjmů, protože tyto výnosy podléhají zdanění. Poznámka: Pokud o snížení daně na výstupu nebude účtováno, vznikne nesoulad mezi zaúčtovanou DPH a přiznanou DPH, který se bude jevit jako nedoplatek daně, tj. závazek vůči správci daně, i když věřitel žádný závazek vůči správci daně nemá. V souladu s platnými účetními předpisy, při inventarizaci zůstatků na rozvažných účtech k poslednímu dni účetního období, účetní jednotce vzniká povinnost odúčtovat neexistující závazek do výnosů. Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná o zdaňované výnosy. Pozice dlužníka Dlužník (= odběratel) po obdržení daňového dokladu na opravu daně od věřitele (= dodavatele) má povinnost snížit nárok na odpočet DPH na vstupu, tj. odvést správci daně daň. V úvahu připadají dvě možnosti, jak o snížení nároku na odpočet DPH na vstupu účtovat: 1. jako o snížení závazku vůči věřiteli, nebo 2. do nákladů. Ad 1.) Stejně tak jako nelze na straně věřitele promítnout nárok na vrácení DPH do snížení pohledávky, ani dlužník nemůže svoji povinnost doplatit DPH na vstupu zaúčtovat jako snížení závazku. Závazek vůči dodavateli trvá v původní výši. Toto zaúčtování nelze použít. Ad 2.) Zaúčtování snížení nároku na odpočet DPH na vstupu do provozních nákladů je jediný správný způsob. Tyto náklady lze v souladu s ust. 24 odst. 2 písm. ch) ZDP a platnou metodikou správců daně k tomuto ustanovení zákona uplatnit jako náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Poznámka: Pokud o snížení nároku na odpočet daně na vstupu nebude účtováno, vznikne nesoulad mezi zaúčtovanou DPH a přiznanou DPH, který se bude jevit jako přeplatek daně, tj. pohledávka za správcem daně, i když dlužník žádnou pohledávku za správcem daně nemá. V souladu s platnými účetními předpisy, při inventarizaci zůstatků na rozvažných účtech k poslednímu dni účetního období, účetní jednotce vzniká povinnost odúčtovat neexistující pohledávku do nákladů (tzv. odpis pohledávky). Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná o daňově neuznatelný náklad. Z výše uvedeného vyplývá, že výhoda pro věřitele v podobě nároku na snížení DPH na výstupu se negativně promítne do základu daně z příjmů: Co ušetří na DPH, to zdaní daní z příjmů. Ing. Zlatuše Tunkrová

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I)

Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné části základu daně. 6. Odčitatelné položky.

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č. 35/993 Sb., zákona č. 96/993 Sb., zákona č. 57/993 Sb., zákona č. 96/993 Sb., zákona č. 323/993 Sb., zákona č. 42/994 Sb., zákona č. 85/994 Sb.,

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí vzorec výpočet uroků z půjčky bez potvrzení., ve znění pozdějších předpisů. prosince 2003 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_04_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dopadají přímo na důchody fyzických i právnických osob - daň je

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Vysvětlivka k typu písma: přeškrtnutý text tučný text tučný podtržený text - vypuštěný text nově navrhovaný

Více

Úplná znění navrženou novelou dotčených částí zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn

Úplná znění navrženou novelou dotčených částí zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn Úplná znění navrženou novelou dotčených částí zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 3 Předmět daně z příjmů fyzických osob (1) Předmětem

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

DAŇOVÉ ZÁKONY. www. danove zakony365.cz ZDARMA. Daňová legislativa pro profesionály. Aktualizace, e-booky, on-line texty

DAŇOVÉ ZÁKONY. www. danove zakony365.cz ZDARMA. Daňová legislativa pro profesionály. Aktualizace, e-booky, on-line texty ZDARMA DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Daňová legislativa pro profesionály v paralelním znění (2014/2015/2016) s komentářem změn www.danovezakony365.cz Aktualizace, e-booky, on-line texty Srovnávací

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Daňové zákony 2016 s komentářem změn

Daňové zákony 2016 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zdeněk Krůček, Anna Beutelhauserová Daňové zákony 2016 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2016. Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Aktualizace schválené v průběhu roku

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb.

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy:

předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy: Přehled změn v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Ing. Jiří Vychopeň 17. 12. 2013 Úvod S účinností od 1. 1. 2014 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více