S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva"

Transkript

1 S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo) IČO zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Dr. XXXVIII, vložka Sídlo družstva: Uherský Ostroh, Veselská 733, PSČ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a nebo jiných potřeb svých členů. 4. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 5. Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev. 6. Právní poměry družstva upravuje obchodní zákoník a stanovy družstva. II. Předmět podnikání (činnosti) družstva 1. maloobchod se smíšeným zbožím, 2. specializovaný maloobchod, 3. velkoobchod, 4. hostinská činnost 5. řeznictví a uzenářství 6. silniční motorová doprava nákladní 7. opravy silničních vozidel 8. pronájem průmyslového zboží 9. pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, movitého majetku 10.činnost účetních poradců, 11.údržbářská, opravárenská a řemeslná činnost pro vlastní potřebu 12.činnost spojená s vkladovou činností pro zaměstnance, členy a přijímání půjček od ostatních fyzických a právnických osob. 13.praktická výuka žáků oboru prodavač-prodavačka smíšeného zboží a oboru obchodník-obchodnice ve středisku praktického vyučování. 14. Maloobchod tabákovými výrobky 15. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

2 16. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 17. Nákup, prodej a skladování uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně 18. Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků 19. Zprostředkování služeb III. Vznik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva_k členům, zánik členství 1. Vznik členství Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a chce se aktivně účastnit práce v družstvu a s jejímž členstvím souhlasí představenstvo družstva. Členem družstva se může stát fyzická osoba po dosažení 18-ti let věku. Členství v družstvu vzniká a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky b) zaplacením základního členského vkladu ad a) O přijetí za člena družstva rozhoduje výhradně představenstvo družstva. Zájemce o členství v družstvu si vyzvedne členskou přihlášku na ústředí družstva. Tuto vyplní a zašle písemně představenstvu družstva, které na nejbližší schůzi tuto přihlášku projedná a v případě schválení zašle žadateli složenku na úhradu základního členského vkladu. Po schválení přihlášky za člena družstva je zájemce o členství povinen zaplatit základní členský vklad do 30 dnů ode dne kdy mu bylo písemně oznámeno schválení jeho žádosti o přijetí za člena. Členem se stává dnem splacení základního členského vkladu. V případě, že představenstvo družstva žádost zamítne, oznámí žadateli tuto skutečnost písemně do 30 dnů ode dne konání schůze představenstva, ve které se o této žádosti jednalo. Základní členský vklad nelze vyplatit po dobu trvání členství. Rozhodnutí představenstva družstva je nezvratné. O přijetí nového člena bude taktéž informován příslušný členský výbor. Družstvo vede seznam všech členů družstva a dílčí seznamy členů podle jednotlivých členských základen. Ad b) Základní členský vklad činí 500,-- Kč. 2. Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům Každý člen má právo zejména: a) uplatňovat svá členská práva v obci, kde je veden v dílčím seznamu členů a kde členský výbor svolává obecní schůzi nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva. b) volit a být volen za delegáta na shromáždění delegátů a do všech dalších orgánů družstva, jestliže je to člen způsobilý k právním úkonům, c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva kterémukoliv jeho orgánu, být o jejich vyřízení informován a obracet se na soud v případech, kdy to zákon připouští, d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům, e) nahlížet do seznamu členů družstva, žádat potvrzení o svém členství,

3 f) vyžádat si zápis včetně příloh ze shromáždění delegátů k nahlédnutí. Každý člen je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva, b) aktivně se podílet na činnosti družstva, zejména nakupovat v prodejnách družstva, c) upevňovat, rozvíjet a chránit majetek družstva, d) poukazovat na nedostatky v činnosti družstva a navrhovat způsoby odstranění, e) nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě až do výše trojnásobku svého základního členského vkladu - o této povinnosti členů rozhodne shromáždění delegátů, f) do 1 měsíce ohlásit každou změnu, která souvisí s evidencí jeho členství v družstvu, na ústředí družstva. (Zejména změnu bydliště a změnu jména) g) účastnit se schůze členů v obci, kde je veden v dílčím seznamu členů a kde členský výbor svolává obecní schůzi členů, nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva Majetková účast člena Majetková účast člena se realizuje možností složit další členské vklady peněžitou formou. Jejich přijetí schvaluje předseda a předkládá k projednání představenstvu družstva. Další členské vklady podle tohoto odstavce musí člen splatit do 3 měsíců ode dne schválení. Zhodnocení dalších členských vkladů schvaluje na návrh představenstva družstva shromáždění delegátů. Práva a povinnosti členů družstva korespondují s právy a povinnostmi družstva k členům. Základní členský vklad nelze vyplatit po dobu trvání členství. 3. Zánik členství Členství zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením ze strany člena c) smrtí člena - u fyzické osoby d) vyloučením e) prohlášením konkursu na majetek člena f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce ch) zánikem družstva ad a) Písemnou dohodu o zániku členství uzavírá se členem předseda družstva. Členství v družstvu zaniká dnem sjednaným v dohodě. ad b) Vystoupením ze strany člena zaniká členství v družstvu dnem doručení jeho písemné výpovědi družstvu. ad c) Smrtí fyzické osoby nastává zánik členství v družstvu vždy dnem úmrtí člena.

4 ad d) O vyloučení člena může rozhodnout představenstvo družstva v těchto případech: 1. byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho majetku nebo členům družstva, 2. poruší-li některou ze svých členských povinností určených stanovami, 3. zneužije-li člen majetku družstva pro své podnikání bez souhlasu družstva, 4. jestliže jeho pobyt se stane pro družstvo neznámý a tento stav trvá déle jak 6 měsíců. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod vyloučení, který nemůže být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí představenstva družstva o jeho vyloučení, nebo dnem vrácení "Rozhodnutí o vyloučení člena" z důvodu nedoručitelnosti. Nesouhlasí-li vyloučený člen s rozhodnutím o vyloučení, má právo podat proti tomuto rozhodnutí prostřednictvím představenstva družstva odvolání nejvyššímu orgánu družstva, tj. shromáždění delegátů a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena pouze do 2 měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Vypořádací podíl Při zániku členství za trvání družstva má člen právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splacených členských vkladů dosavadního člena, násobených počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů, násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva ( 233 odst. 3 Obch. zákoníku) podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, ostatních zajišťovacích fondech (rezervním fondu, sociálním fondu, fondu kulturních a sociálních potřeb, fondu členů a funkcionářů) a ostatních kapitálových fondech. Rovněž se nepřihlíží k základním členským vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka schvaluje. Vypořádací podíl bude vyplacen do 36 měsíců od schválení řádné roční účetní závěrky. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, případně jinou formou na základě písemné dohody. V případě úmrtí člena bude vypořádací podíl vydán oprávněnému dědici na základě pravomocného rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví a to průběžně po předložení rozhodnutí, nejpozději však do dvanácti měsíců od doby, kdy bylo rozhodnutí družstvu předloženo. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva ( 233 odst.3 Obchodního zákoníku) podle řádné účetní závěrky za rok předcházející roku úmrtí člena. IV. Orgány družstva Orgány družstva jsou 1. Shromáždění delegátů 2. Představenstvo 3. Předseda

5 4. Kontrolní komise 5. Obecní schůze členů 6. Členské výbory ad 1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, do jeho působnosti patří zejména: a) přijímat a měnit stanovy družstva b) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, nebo změně právní formy, c) volit členy představenstva a členy kontrolní komise a odvolávat je - o způsobu volby rozhodne shromáždění delegátů před volbou, d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o jejich činnosti a stavu družstva za uplynulé období od posledního shromáždění delegátů, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, f) schvalovat řádnou roční účetní závěrku, g) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty. Vykazuje-li bilance, po odečtení daní, čistý zisk, usnese se shromáždění delegátů na výši dotace jednotlivým fondům a dalším použití zisku. Své případné ztráty společnost uhrazuje z doposud případně nerozděleného zisku, čerpáním nedělitelného fondu, čerpáním z dalších fondů společnosti. h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, ch) rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva, případně dalších orgánů družstva, i) volat k odpovědnosti funkcionáře, kteří svým jednáním způsobili družstvu škodu nebo porušili stanovy družstva a odvolávat je z funkcí, j) vyhrazovat si právo rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti. k) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, pokud se bude jednat o majetek v hodnotě vyšší než 1/3 obchodního majetku družstva ( 6 odst 1)2) Obchodního zákoníku). V případě hlasování o věcech uvedených v bodě IV/ad 1/a)b)l) těchto stanov má každý delegát pouze jeden hlas. Delegáti na shromáždění a náhradní delegáti se volí na obecních schůzích členů na pětileté funkční období. Směrnice a klíč pro volbu delegátů na shromáždění delegátů vydává představenstvo družstva, přičemž musí respektovat zásadu, že každá obecní schůze členů má právo zvolit si a být zastoupena alespoň jedním delegátem. V případě, že v průběhu volebního období dojde ke změně počtu členů členského výboru tak, že podle klíče pro volbu delegátů může být členský výbor zastupován dalším delegátem, má členský výbor možnost požádat představenstvo družstva o schválení volby dalšího delegáta. Délku funkčního období takto zvoleného delegáta stanoví představenstvo družstva. Náhradní delegát se může shromáždění delegátů zúčastnit pouze v případě, že ho k tomu písemně pověří řádně zvolený delegát a dále v těchto případech úmrtí řádně zvoleného delegáta, odstoupení z funkce řádně zvoleného delegáta musí být písemnou formou, zbavení způsobilosti k právním úkonům řádně zvoleného delegáta.

6 Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně 10 dnů před konáním shromáždění delegátů, vyvěšením vyhlášky na ústředí družstva. O dalších možnostech svolání shromáždění delegátů může rozhodnout představenstvo družstva. Shromáždění delegátů se musí mimořádně svolat také tehdy, jestliže o to požádá písemně alespoň 1/3 všech členů družstva nebo kontrolní komise družstva. Požadavek na mimořádné svolání shromáždění delegátů je adresován představenstvu družstva. V tomto případě svolá představenstvo mimořádné shromáždění delegátů do 15 dnů od obdržení žádosti. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá představenstvo družstva náhradní shromáždění delegátů tak, aby se konalo do 3 týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění delegátů, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradního shromáždění delegátů. Náhradní shromáždění delegátů je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení 238 odst. 2) obchodního zákoníku, tj. za jakéhokoliv počtu přítomných delegátů. O každém jednání shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který musí obsahovat : a) datum a místo konání shromáždění b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří pozvánka na shromáždění delegátů, seznam účastníků shromáždění delegátů a podklady předložené k projednávaným bodům. ad 2) Představenstvo Je výkonným a statutárním orgánem družstva. Představenstvo má 9 členů. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení shromáždění delegátů. Do působnosti představenstva družstva patří zejména: a) řídit činnost družstva a rozhodovat o všech záležitostech družstva, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu,. b) zabezpečovat a kontrolovat plnění usnesení shromáždění delegátů, c) svolávat shromáždění delegátů a připravovat jeho jednání, d) podávat o své činnosti a o činnosti družstva zprávy shromáždění delegátů, e) odpovídat za svou činnost shromáždění delegátů, f) volit ze svých členů předsedu, a na návrh předsedy místopředsedu (místopředsedy) představenstva, který(ří) zastupují předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti - o způsobu volby rozhodne představenstvo před volbou, g) projednávat a rozhodovat o přijetí, nepřijetí a vyloučení člena družstva, h) projednávat a rozhodovat o schválení ukončení členství. ch) poskytovat kontrolní komisi družstva informace o hospodaření družstva a oznamovat jí všechny skutečnosti, které by mohly mít závažné důsledky pro družstvo nebo jeho členy,

7 i) delegovat svého zástupce na konferenci SČMSD. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. ad) 3 Předseda Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda (místopředseda v nepřítomnosti předsedy). V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva. Do působnosti předsedy družstva patří zejména a) řídit běžnou činnost družstva podle usnesení shromáždění delegátů a představenstva družstva a zastupovat družstvo navenek, b) řídit jednotlivé úseky činnosti družstva zpravidla prostřednictvím náměstků, kteří jsou za ně odpovědní, nebo přímo, c) rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými, popř. jinými právními předpisy, jednacími řády, nebo stanovami, vyhrazeny jiným orgánům družstva, d) řídit odborné útvary družstva jako nejvyšší řídící zaměstnanec družstva, e) předkládat závažná rozhodnutí představenstvu družstva ke schválení a o dalších rozhodnutích a opatřeních je informovat, f) v pracovních vztazích činit právní úkony jménem družstva, pokud nejsou stanovami družstva, popř. pracovním a organizačním řádem družstva vyhrazeny jiným orgánům či útvarům, g) svolávat a řídit schůze představenstva, a pověřovat řízením představenstva jiného člena představenstva, h) zabezpečovat dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu,. ch) odpovídat za svou činnost představenstvu družstva. Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti první, popř. další místopředseda, v případě jejich nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný člen představenstva, pověřený k tomu představenstvem družstva. Pokud člen představenstva není delegátem schůze nejvyššího organu družstva s právem hlasovacím, je vždy hostem na shromáždění delegátů s hlasem poradním. ad 4) Kontrolní komise Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Kontrolní komise má 5 členů. Do působnosti kontrolní komise družstva patří zejména: a) sledovat, jak jsou dodržovány stanovy družstva, b) vyjadřovat se k roční řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo ke způsobu úhrady ztráty družstva, c) sledovat činnost představenstva družstva, členských výborů, zaměstnanců ústředí družstva i provozních jednotek, d) kontrolovat zachovávání zásad hospodárnosti a ochrany družstevního majetku,

8 e) sledovat a hodnotit výsledky plnění plánu družstva a výsledky činnosti družstva vůbec, f) revidovat pokladní hotovost, listiny, účetní knihy a účetní doklady, g) kontrolovat činnost provozoven, h) kontrolovat činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Za výkon své činnosti odpovídá kontrolní komise shromáždění delegátů a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu družstva. Kontrolní komise podává představenstvu družstva zprávy o výsledcích provedených kontrol, posudky k výsledkům hospodaření a k plnění plánu družstva a návrhy na odstranění zjištěných nedostatků. Neodstraní-li představenstvo družstva zjištěné nedostatky v činnosti družstva ve lhůtě s kontrolní komisí dohodnuté, je kontrolní komise povinna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů. Na shromáždění delegátů podává kontrolní komise zprávu o své činnosti, vyjadřuje se k práci představenstva družstva, aparátu družstva a k jeho výsledkům. Ke zprávě představenstva o činnosti a hospodaření družstva může kontrolní komise přednést své připomínky. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a nejméně jednoho místopředsedu. O způsobu volby rozhodne kontrolní komise před volbou. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Kontrolní komise je oprávněná vyžadovat si u představenstva družstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Pokud člen kontrolní komise není delegátem schůze nejvyššího orgánu družstva s právem hlasovacím, je vždy hostem na shromáždění delegátů s hlasem poradním. ad 5) Obecní schůze členů Obecní schůze členů jsou orgánem členů družstva sdružených při určené provozovně družstva, nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva, na které členové uplatňují svá členská práva. Do působnosti obecní schůze členů patří zejména: a) projednávat spotřebitelskou problematiku, která vyplývá z provozu družstva a úkolů družstva, b) projednávat otázky využití, stavu a udržování majetku družstva, c) projednávat návrhy a připomínky přítomných členů adresované orgánům družstva, d) projednávat a schvalovat čerpání zůstatku sdružených prostředků členů vlastního členského výboru, e) volit na funkční období pěti let nejméně tříčlenný členský výbor, volit stálé delegáty na shromáždění delegátů a náhradní delegáty. V případě zániku mandátu v průběhu funkčního období z důvodu např. úmrtí, odstoupení atd., provést doplňující volbu členů členského výboru, delegátů a náhradních delegátů na nejbližší obecní schůzi členů. Členové družstva z míst, kde se nenachází provozovna družstva, či z jiných důvodů nebyl zvolen členský výbor, se účastní obecní schůze členů v jiné obci, určené představenstvem. Obecní schůze členů se zúčastňují všichni členové, kteří tvoří členskou základnu příslušného členského výboru. Obecních schůzí členů se mohou na pozvání

9 zúčastnit i další hosté. Tito však nemají právo hlasovat při rozhodování o záležitostech družstva. Obecní schůze členů se schází zpravidla jednou do roka. Obecní schůzi členů svolává členský výbor způsobem obvyklým, tj. vyvěšením pozvánky na provozní jednotce, která je v přímém řízení družstva, nebo inzerátem v tisku okresního významu. Obecní schůzi členů řídí předseda členského výboru nebo pověřený člen členského výboru. Byla-li obecní schůze členů řádně svolána, je způsobilá se usnášet za každé účasti členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. ad 6) Členské výbory Členské výbory se zpravidla volí v obci, ve které je v přímém řízení provozovna družstva s členskou základnou, popřípadě na dalším místě určeném představenstvem družstva. Členské výbory pracují v zájmu členů a družstva. Do působnosti členských výborů patří zejména a) vést evidenci členů, kteří jsou ke členskému výboru přiřazeni, b) pomáhat představenstvu družstva při plnění úkolů družstva, c) provádět kontrolní činnost provozních jednotek v místě, kde byl členský výbor zvolen, popř. v jiném místě určeném představenstvem družstva. Schůzi členského výboru svolává jeho předseda dle potřeby. Členský výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Společná ustanovení o orgánech družstva Do orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší 18 let, kteří jsou způsobilí k právním úkonům a zmocnění zástupci právnických osob. Funkční období volených orgánů je pět let. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Shromáždění delegátů, představenstvo družstva a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů (delegátů). Usnesení včetně voleb orgánů družstva je přijato, pokud součet hlasů je vyšší než nadpoloviční většina přítomných. Jeden členský vklad je roven jednomu hlasu při hlasování na obecní schůzi členů. K platnosti usnesení o přijetí stanov a jejich změn je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech zvolených delegátů. Podrobnosti o volbách orgánů družstva a o jejich jednání upravují volební a jednací řády. Shromáždění delegátů a kontrolní komise si je schvalují ve své působnosti samostatně, ostatním orgánům je schvaluje představenstvo družstva. Člen, který je do své funkce volen, může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit své odstoupení písemně orgánu, jehož je členem. Tento orgán je povinen na nejbližší schůzi odstoupení projednat. Členové orgánu vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byli zvoleni a to až do nastoupení nově zvolených členů orgánů. Nesouhlasí-li člen orgánu s některým usnesením, má právo požádat, aby jeho odlišný názor byl poznamenán v zápise ze schůze tohoto orgánu. Členové představenstva, kontrolní komise, osoby pověřené řízením družstva a prokuristé nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti v souladu s 248 obchodního zákoníku, pokud jim výjimku z tohoto ustanovení neschválí představenstvo družstva. Tyto osoby jsou zavázány

10 dodržováním tajemství. ustanovení 51 obchodního zákoníku, tj. dodržováním obchodního Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem shromáždění delegátů. V. Vnitřní organizace družstva Vnitřní organizaci družstva upravuje organizační řád. VI. Sdružené prostředky členů Družstvo sdružené prostředky členů netvoří, stávající zůstatky těchto prostředků si využije členská základna pro vlastní činnost a dále pro drobné opravy a vybavení základní obchodní jednotky družstva v obci. VII. Fondy - Nedělitelný fond družstvo doplňuje ročně nejméně o 10% čistého ročního zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Rezervní fond - nestanovený zákonem bude tvořen a čerpán dle platných vnitropodnikových směrnic. Ostatní zajišťovací fondy - sociální fond, fond členů a funkcionářů - jsou tvořeny a čerpány dle platných vnitropodnikových směrnic. Ostatní kapitálové fondy - jsou tvořeny a čerpány dle platných vnitropodnikových směrnic. VIII. Zapisovaný základní kapitál družstva Do obchodního rejstříku zapisuje družstvo základní kapitál ve výši 1, Kč. (Slovy: jedenmilionkorunčeských) IX. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Spolu s řádnou roční účetní závěrkou navrhne představenstvo družstva i způsob rozdělení a užití zisku, popř. způsob úhrady ztráty. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditem a účetní výkazy předány ve stanovených termínech obchodnímu rejstříku. Představenstvo je povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou roční závěrkou k projednání shromáždění delegátů. X. Zrušení a likvidace družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje:

11 a) usnesením shromážděním delegátů, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, ad a) Družstvo se může zrušit usnesením shromáždění delegátů : - s likvidací - bez likvidace S likvidací Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a po celou dobu likvidace užívá družstvo své obchodní jméno s dovětkem "v likvidaci". Po dobu likvidace družstva nevykonávají funkce orgány družstva s výjimkou shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů jmenuje likvidátory. Pokud po uspokojení nároků všech známých věřitelů družstva bude vyčíslen likvidační zůstatek, rozdělí se tento mezi členy následujícím způsobem: 1) členům se vyplatí splacená část jejich členských vkladů bez ohledu na délku jejich členství, 2) zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok, takto: délka členství 1 rok = 1 bod Podíl člena na zbytku likvidačního zůstatku je poměrem mezi počtem bodů člena a celkovým počtem bodů všech členů. Bez likvidace Bez likvidace dochází ke zrušení družstva usnesením shromáždění delegátů o sloučení, splynutí, rozdělení nebo změně právní formy družstva. Toto usnesení musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení shromáždění delegátů. Nárok na vypořádací podíl (podle 233 Obchodního zákoníku) je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva, do 1 měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. Usnesení shromáždění delegátů o zrušení družstva musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. Zrušení družstva rozhodnutím shromáždění delegátů se osvědčuje notářským zápisem. XI. Závěrečná ustanovení Tyto stanovy družstva byly schváleny a přijaty shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 11. května 2006 a nabyly účinnosti dnem schválení. Zároveň ruší dosud platné stanovy družstva, které byly schváleny a přijaty shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 11. dubna 1995, včetně úplného znění stanov včetně změn a dodatků stanov schválených a přijatých shromážděním delegátů družstva dne 18. dubna 1996, 17. dubna 1997, 23. dubna 1998, 22. dubna 1999 a 15. května 2001.

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva Stanovy Družstva PETEMUS Článek 1 Základní ustanovení a sídlo družstva 1) Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

-----Schvalují se stanovy družstva v tomto znění :--------------------------------------------- -- l. Základní ustanovení

-----Schvalují se stanovy družstva v tomto znění :--------------------------------------------- -- l. Základní ustanovení -----Schvalují se stanovy družstva v tomto znění :--------------------------------------------- -- l. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma, sídlo a právní postavení družstva 1. Obchodní firma družstva

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více