S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva"

Transkript

1 S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo) IČO zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Dr. XXXVIII, vložka Sídlo družstva: Uherský Ostroh, Veselská 733, PSČ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a nebo jiných potřeb svých členů. 4. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 5. Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev. 6. Právní poměry družstva upravuje obchodní zákoník a stanovy družstva. II. Předmět podnikání (činnosti) družstva 1. maloobchod se smíšeným zbožím, 2. specializovaný maloobchod, 3. velkoobchod, 4. hostinská činnost 5. řeznictví a uzenářství 6. silniční motorová doprava nákladní 7. opravy silničních vozidel 8. pronájem průmyslového zboží 9. pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, movitého majetku 10.činnost účetních poradců, 11.údržbářská, opravárenská a řemeslná činnost pro vlastní potřebu 12.činnost spojená s vkladovou činností pro zaměstnance, členy a přijímání půjček od ostatních fyzických a právnických osob. 13.praktická výuka žáků oboru prodavač-prodavačka smíšeného zboží a oboru obchodník-obchodnice ve středisku praktického vyučování. 14. Maloobchod tabákovými výrobky 15. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

2 16. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 17. Nákup, prodej a skladování uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně 18. Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků 19. Zprostředkování služeb III. Vznik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva_k členům, zánik členství 1. Vznik členství Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a chce se aktivně účastnit práce v družstvu a s jejímž členstvím souhlasí představenstvo družstva. Členem družstva se může stát fyzická osoba po dosažení 18-ti let věku. Členství v družstvu vzniká a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky b) zaplacením základního členského vkladu ad a) O přijetí za člena družstva rozhoduje výhradně představenstvo družstva. Zájemce o členství v družstvu si vyzvedne členskou přihlášku na ústředí družstva. Tuto vyplní a zašle písemně představenstvu družstva, které na nejbližší schůzi tuto přihlášku projedná a v případě schválení zašle žadateli složenku na úhradu základního členského vkladu. Po schválení přihlášky za člena družstva je zájemce o členství povinen zaplatit základní členský vklad do 30 dnů ode dne kdy mu bylo písemně oznámeno schválení jeho žádosti o přijetí za člena. Členem se stává dnem splacení základního členského vkladu. V případě, že představenstvo družstva žádost zamítne, oznámí žadateli tuto skutečnost písemně do 30 dnů ode dne konání schůze představenstva, ve které se o této žádosti jednalo. Základní členský vklad nelze vyplatit po dobu trvání členství. Rozhodnutí představenstva družstva je nezvratné. O přijetí nového člena bude taktéž informován příslušný členský výbor. Družstvo vede seznam všech členů družstva a dílčí seznamy členů podle jednotlivých členských základen. Ad b) Základní členský vklad činí 500,-- Kč. 2. Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům Každý člen má právo zejména: a) uplatňovat svá členská práva v obci, kde je veden v dílčím seznamu členů a kde členský výbor svolává obecní schůzi nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva. b) volit a být volen za delegáta na shromáždění delegátů a do všech dalších orgánů družstva, jestliže je to člen způsobilý k právním úkonům, c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva kterémukoliv jeho orgánu, být o jejich vyřízení informován a obracet se na soud v případech, kdy to zákon připouští, d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům, e) nahlížet do seznamu členů družstva, žádat potvrzení o svém členství,

3 f) vyžádat si zápis včetně příloh ze shromáždění delegátů k nahlédnutí. Každý člen je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva, b) aktivně se podílet na činnosti družstva, zejména nakupovat v prodejnách družstva, c) upevňovat, rozvíjet a chránit majetek družstva, d) poukazovat na nedostatky v činnosti družstva a navrhovat způsoby odstranění, e) nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě až do výše trojnásobku svého základního členského vkladu - o této povinnosti členů rozhodne shromáždění delegátů, f) do 1 měsíce ohlásit každou změnu, která souvisí s evidencí jeho členství v družstvu, na ústředí družstva. (Zejména změnu bydliště a změnu jména) g) účastnit se schůze členů v obci, kde je veden v dílčím seznamu členů a kde členský výbor svolává obecní schůzi členů, nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva Majetková účast člena Majetková účast člena se realizuje možností složit další členské vklady peněžitou formou. Jejich přijetí schvaluje předseda a předkládá k projednání představenstvu družstva. Další členské vklady podle tohoto odstavce musí člen splatit do 3 měsíců ode dne schválení. Zhodnocení dalších členských vkladů schvaluje na návrh představenstva družstva shromáždění delegátů. Práva a povinnosti členů družstva korespondují s právy a povinnostmi družstva k členům. Základní členský vklad nelze vyplatit po dobu trvání členství. 3. Zánik členství Členství zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením ze strany člena c) smrtí člena - u fyzické osoby d) vyloučením e) prohlášením konkursu na majetek člena f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce ch) zánikem družstva ad a) Písemnou dohodu o zániku členství uzavírá se členem předseda družstva. Členství v družstvu zaniká dnem sjednaným v dohodě. ad b) Vystoupením ze strany člena zaniká členství v družstvu dnem doručení jeho písemné výpovědi družstvu. ad c) Smrtí fyzické osoby nastává zánik členství v družstvu vždy dnem úmrtí člena.

4 ad d) O vyloučení člena může rozhodnout představenstvo družstva v těchto případech: 1. byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho majetku nebo členům družstva, 2. poruší-li některou ze svých členských povinností určených stanovami, 3. zneužije-li člen majetku družstva pro své podnikání bez souhlasu družstva, 4. jestliže jeho pobyt se stane pro družstvo neznámý a tento stav trvá déle jak 6 měsíců. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod vyloučení, který nemůže být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí představenstva družstva o jeho vyloučení, nebo dnem vrácení "Rozhodnutí o vyloučení člena" z důvodu nedoručitelnosti. Nesouhlasí-li vyloučený člen s rozhodnutím o vyloučení, má právo podat proti tomuto rozhodnutí prostřednictvím představenstva družstva odvolání nejvyššímu orgánu družstva, tj. shromáždění delegátů a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena pouze do 2 měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Vypořádací podíl Při zániku členství za trvání družstva má člen právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splacených členských vkladů dosavadního člena, násobených počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů, násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva ( 233 odst. 3 Obch. zákoníku) podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, ostatních zajišťovacích fondech (rezervním fondu, sociálním fondu, fondu kulturních a sociálních potřeb, fondu členů a funkcionářů) a ostatních kapitálových fondech. Rovněž se nepřihlíží k základním členským vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka schvaluje. Vypořádací podíl bude vyplacen do 36 měsíců od schválení řádné roční účetní závěrky. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, případně jinou formou na základě písemné dohody. V případě úmrtí člena bude vypořádací podíl vydán oprávněnému dědici na základě pravomocného rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví a to průběžně po předložení rozhodnutí, nejpozději však do dvanácti měsíců od doby, kdy bylo rozhodnutí družstvu předloženo. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva ( 233 odst.3 Obchodního zákoníku) podle řádné účetní závěrky za rok předcházející roku úmrtí člena. IV. Orgány družstva Orgány družstva jsou 1. Shromáždění delegátů 2. Představenstvo 3. Předseda

5 4. Kontrolní komise 5. Obecní schůze členů 6. Členské výbory ad 1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, do jeho působnosti patří zejména: a) přijímat a měnit stanovy družstva b) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, nebo změně právní formy, c) volit členy představenstva a členy kontrolní komise a odvolávat je - o způsobu volby rozhodne shromáždění delegátů před volbou, d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o jejich činnosti a stavu družstva za uplynulé období od posledního shromáždění delegátů, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, f) schvalovat řádnou roční účetní závěrku, g) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty. Vykazuje-li bilance, po odečtení daní, čistý zisk, usnese se shromáždění delegátů na výši dotace jednotlivým fondům a dalším použití zisku. Své případné ztráty společnost uhrazuje z doposud případně nerozděleného zisku, čerpáním nedělitelného fondu, čerpáním z dalších fondů společnosti. h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, ch) rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva, případně dalších orgánů družstva, i) volat k odpovědnosti funkcionáře, kteří svým jednáním způsobili družstvu škodu nebo porušili stanovy družstva a odvolávat je z funkcí, j) vyhrazovat si právo rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti. k) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, pokud se bude jednat o majetek v hodnotě vyšší než 1/3 obchodního majetku družstva ( 6 odst 1)2) Obchodního zákoníku). V případě hlasování o věcech uvedených v bodě IV/ad 1/a)b)l) těchto stanov má každý delegát pouze jeden hlas. Delegáti na shromáždění a náhradní delegáti se volí na obecních schůzích členů na pětileté funkční období. Směrnice a klíč pro volbu delegátů na shromáždění delegátů vydává představenstvo družstva, přičemž musí respektovat zásadu, že každá obecní schůze členů má právo zvolit si a být zastoupena alespoň jedním delegátem. V případě, že v průběhu volebního období dojde ke změně počtu členů členského výboru tak, že podle klíče pro volbu delegátů může být členský výbor zastupován dalším delegátem, má členský výbor možnost požádat představenstvo družstva o schválení volby dalšího delegáta. Délku funkčního období takto zvoleného delegáta stanoví představenstvo družstva. Náhradní delegát se může shromáždění delegátů zúčastnit pouze v případě, že ho k tomu písemně pověří řádně zvolený delegát a dále v těchto případech úmrtí řádně zvoleného delegáta, odstoupení z funkce řádně zvoleného delegáta musí být písemnou formou, zbavení způsobilosti k právním úkonům řádně zvoleného delegáta.

6 Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně 10 dnů před konáním shromáždění delegátů, vyvěšením vyhlášky na ústředí družstva. O dalších možnostech svolání shromáždění delegátů může rozhodnout představenstvo družstva. Shromáždění delegátů se musí mimořádně svolat také tehdy, jestliže o to požádá písemně alespoň 1/3 všech členů družstva nebo kontrolní komise družstva. Požadavek na mimořádné svolání shromáždění delegátů je adresován představenstvu družstva. V tomto případě svolá představenstvo mimořádné shromáždění delegátů do 15 dnů od obdržení žádosti. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá představenstvo družstva náhradní shromáždění delegátů tak, aby se konalo do 3 týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění delegátů, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradního shromáždění delegátů. Náhradní shromáždění delegátů je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení 238 odst. 2) obchodního zákoníku, tj. za jakéhokoliv počtu přítomných delegátů. O každém jednání shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který musí obsahovat : a) datum a místo konání shromáždění b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří pozvánka na shromáždění delegátů, seznam účastníků shromáždění delegátů a podklady předložené k projednávaným bodům. ad 2) Představenstvo Je výkonným a statutárním orgánem družstva. Představenstvo má 9 členů. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení shromáždění delegátů. Do působnosti představenstva družstva patří zejména: a) řídit činnost družstva a rozhodovat o všech záležitostech družstva, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu,. b) zabezpečovat a kontrolovat plnění usnesení shromáždění delegátů, c) svolávat shromáždění delegátů a připravovat jeho jednání, d) podávat o své činnosti a o činnosti družstva zprávy shromáždění delegátů, e) odpovídat za svou činnost shromáždění delegátů, f) volit ze svých členů předsedu, a na návrh předsedy místopředsedu (místopředsedy) představenstva, který(ří) zastupují předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti - o způsobu volby rozhodne představenstvo před volbou, g) projednávat a rozhodovat o přijetí, nepřijetí a vyloučení člena družstva, h) projednávat a rozhodovat o schválení ukončení členství. ch) poskytovat kontrolní komisi družstva informace o hospodaření družstva a oznamovat jí všechny skutečnosti, které by mohly mít závažné důsledky pro družstvo nebo jeho členy,

7 i) delegovat svého zástupce na konferenci SČMSD. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. ad) 3 Předseda Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda (místopředseda v nepřítomnosti předsedy). V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva. Do působnosti předsedy družstva patří zejména a) řídit běžnou činnost družstva podle usnesení shromáždění delegátů a představenstva družstva a zastupovat družstvo navenek, b) řídit jednotlivé úseky činnosti družstva zpravidla prostřednictvím náměstků, kteří jsou za ně odpovědní, nebo přímo, c) rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými, popř. jinými právními předpisy, jednacími řády, nebo stanovami, vyhrazeny jiným orgánům družstva, d) řídit odborné útvary družstva jako nejvyšší řídící zaměstnanec družstva, e) předkládat závažná rozhodnutí představenstvu družstva ke schválení a o dalších rozhodnutích a opatřeních je informovat, f) v pracovních vztazích činit právní úkony jménem družstva, pokud nejsou stanovami družstva, popř. pracovním a organizačním řádem družstva vyhrazeny jiným orgánům či útvarům, g) svolávat a řídit schůze představenstva, a pověřovat řízením představenstva jiného člena představenstva, h) zabezpečovat dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu,. ch) odpovídat za svou činnost představenstvu družstva. Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti první, popř. další místopředseda, v případě jejich nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný člen představenstva, pověřený k tomu představenstvem družstva. Pokud člen představenstva není delegátem schůze nejvyššího organu družstva s právem hlasovacím, je vždy hostem na shromáždění delegátů s hlasem poradním. ad 4) Kontrolní komise Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Kontrolní komise má 5 členů. Do působnosti kontrolní komise družstva patří zejména: a) sledovat, jak jsou dodržovány stanovy družstva, b) vyjadřovat se k roční řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo ke způsobu úhrady ztráty družstva, c) sledovat činnost představenstva družstva, členských výborů, zaměstnanců ústředí družstva i provozních jednotek, d) kontrolovat zachovávání zásad hospodárnosti a ochrany družstevního majetku,

8 e) sledovat a hodnotit výsledky plnění plánu družstva a výsledky činnosti družstva vůbec, f) revidovat pokladní hotovost, listiny, účetní knihy a účetní doklady, g) kontrolovat činnost provozoven, h) kontrolovat činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Za výkon své činnosti odpovídá kontrolní komise shromáždění delegátů a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu družstva. Kontrolní komise podává představenstvu družstva zprávy o výsledcích provedených kontrol, posudky k výsledkům hospodaření a k plnění plánu družstva a návrhy na odstranění zjištěných nedostatků. Neodstraní-li představenstvo družstva zjištěné nedostatky v činnosti družstva ve lhůtě s kontrolní komisí dohodnuté, je kontrolní komise povinna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů. Na shromáždění delegátů podává kontrolní komise zprávu o své činnosti, vyjadřuje se k práci představenstva družstva, aparátu družstva a k jeho výsledkům. Ke zprávě představenstva o činnosti a hospodaření družstva může kontrolní komise přednést své připomínky. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a nejméně jednoho místopředsedu. O způsobu volby rozhodne kontrolní komise před volbou. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Kontrolní komise je oprávněná vyžadovat si u představenstva družstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Pokud člen kontrolní komise není delegátem schůze nejvyššího orgánu družstva s právem hlasovacím, je vždy hostem na shromáždění delegátů s hlasem poradním. ad 5) Obecní schůze členů Obecní schůze členů jsou orgánem členů družstva sdružených při určené provozovně družstva, nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva, na které členové uplatňují svá členská práva. Do působnosti obecní schůze členů patří zejména: a) projednávat spotřebitelskou problematiku, která vyplývá z provozu družstva a úkolů družstva, b) projednávat otázky využití, stavu a udržování majetku družstva, c) projednávat návrhy a připomínky přítomných členů adresované orgánům družstva, d) projednávat a schvalovat čerpání zůstatku sdružených prostředků členů vlastního členského výboru, e) volit na funkční období pěti let nejméně tříčlenný členský výbor, volit stálé delegáty na shromáždění delegátů a náhradní delegáty. V případě zániku mandátu v průběhu funkčního období z důvodu např. úmrtí, odstoupení atd., provést doplňující volbu členů členského výboru, delegátů a náhradních delegátů na nejbližší obecní schůzi členů. Členové družstva z míst, kde se nenachází provozovna družstva, či z jiných důvodů nebyl zvolen členský výbor, se účastní obecní schůze členů v jiné obci, určené představenstvem. Obecní schůze členů se zúčastňují všichni členové, kteří tvoří členskou základnu příslušného členského výboru. Obecních schůzí členů se mohou na pozvání

9 zúčastnit i další hosté. Tito však nemají právo hlasovat při rozhodování o záležitostech družstva. Obecní schůze členů se schází zpravidla jednou do roka. Obecní schůzi členů svolává členský výbor způsobem obvyklým, tj. vyvěšením pozvánky na provozní jednotce, která je v přímém řízení družstva, nebo inzerátem v tisku okresního významu. Obecní schůzi členů řídí předseda členského výboru nebo pověřený člen členského výboru. Byla-li obecní schůze členů řádně svolána, je způsobilá se usnášet za každé účasti členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. ad 6) Členské výbory Členské výbory se zpravidla volí v obci, ve které je v přímém řízení provozovna družstva s členskou základnou, popřípadě na dalším místě určeném představenstvem družstva. Členské výbory pracují v zájmu členů a družstva. Do působnosti členských výborů patří zejména a) vést evidenci členů, kteří jsou ke členskému výboru přiřazeni, b) pomáhat představenstvu družstva při plnění úkolů družstva, c) provádět kontrolní činnost provozních jednotek v místě, kde byl členský výbor zvolen, popř. v jiném místě určeném představenstvem družstva. Schůzi členského výboru svolává jeho předseda dle potřeby. Členský výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Společná ustanovení o orgánech družstva Do orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší 18 let, kteří jsou způsobilí k právním úkonům a zmocnění zástupci právnických osob. Funkční období volených orgánů je pět let. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Shromáždění delegátů, představenstvo družstva a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů (delegátů). Usnesení včetně voleb orgánů družstva je přijato, pokud součet hlasů je vyšší než nadpoloviční většina přítomných. Jeden členský vklad je roven jednomu hlasu při hlasování na obecní schůzi členů. K platnosti usnesení o přijetí stanov a jejich změn je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech zvolených delegátů. Podrobnosti o volbách orgánů družstva a o jejich jednání upravují volební a jednací řády. Shromáždění delegátů a kontrolní komise si je schvalují ve své působnosti samostatně, ostatním orgánům je schvaluje představenstvo družstva. Člen, který je do své funkce volen, může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit své odstoupení písemně orgánu, jehož je členem. Tento orgán je povinen na nejbližší schůzi odstoupení projednat. Členové orgánu vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byli zvoleni a to až do nastoupení nově zvolených členů orgánů. Nesouhlasí-li člen orgánu s některým usnesením, má právo požádat, aby jeho odlišný názor byl poznamenán v zápise ze schůze tohoto orgánu. Členové představenstva, kontrolní komise, osoby pověřené řízením družstva a prokuristé nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti v souladu s 248 obchodního zákoníku, pokud jim výjimku z tohoto ustanovení neschválí představenstvo družstva. Tyto osoby jsou zavázány

10 dodržováním tajemství. ustanovení 51 obchodního zákoníku, tj. dodržováním obchodního Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem shromáždění delegátů. V. Vnitřní organizace družstva Vnitřní organizaci družstva upravuje organizační řád. VI. Sdružené prostředky členů Družstvo sdružené prostředky členů netvoří, stávající zůstatky těchto prostředků si využije členská základna pro vlastní činnost a dále pro drobné opravy a vybavení základní obchodní jednotky družstva v obci. VII. Fondy - Nedělitelný fond družstvo doplňuje ročně nejméně o 10% čistého ročního zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Rezervní fond - nestanovený zákonem bude tvořen a čerpán dle platných vnitropodnikových směrnic. Ostatní zajišťovací fondy - sociální fond, fond členů a funkcionářů - jsou tvořeny a čerpány dle platných vnitropodnikových směrnic. Ostatní kapitálové fondy - jsou tvořeny a čerpány dle platných vnitropodnikových směrnic. VIII. Zapisovaný základní kapitál družstva Do obchodního rejstříku zapisuje družstvo základní kapitál ve výši 1, Kč. (Slovy: jedenmilionkorunčeských) IX. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Spolu s řádnou roční účetní závěrkou navrhne představenstvo družstva i způsob rozdělení a užití zisku, popř. způsob úhrady ztráty. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditem a účetní výkazy předány ve stanovených termínech obchodnímu rejstříku. Představenstvo je povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou roční závěrkou k projednání shromáždění delegátů. X. Zrušení a likvidace družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje:

11 a) usnesením shromážděním delegátů, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, ad a) Družstvo se může zrušit usnesením shromáždění delegátů : - s likvidací - bez likvidace S likvidací Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a po celou dobu likvidace užívá družstvo své obchodní jméno s dovětkem "v likvidaci". Po dobu likvidace družstva nevykonávají funkce orgány družstva s výjimkou shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů jmenuje likvidátory. Pokud po uspokojení nároků všech známých věřitelů družstva bude vyčíslen likvidační zůstatek, rozdělí se tento mezi členy následujícím způsobem: 1) členům se vyplatí splacená část jejich členských vkladů bez ohledu na délku jejich členství, 2) zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok, takto: délka členství 1 rok = 1 bod Podíl člena na zbytku likvidačního zůstatku je poměrem mezi počtem bodů člena a celkovým počtem bodů všech členů. Bez likvidace Bez likvidace dochází ke zrušení družstva usnesením shromáždění delegátů o sloučení, splynutí, rozdělení nebo změně právní formy družstva. Toto usnesení musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení shromáždění delegátů. Nárok na vypořádací podíl (podle 233 Obchodního zákoníku) je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva, do 1 měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. Usnesení shromáždění delegátů o zrušení družstva musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. Zrušení družstva rozhodnutím shromáždění delegátů se osvědčuje notářským zápisem. XI. Závěrečná ustanovení Tyto stanovy družstva byly schváleny a přijaty shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 11. května 2006 a nabyly účinnosti dnem schválení. Zároveň ruší dosud platné stanovy družstva, které byly schváleny a přijaty shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 11. dubna 1995, včetně úplného znění stanov včetně změn a dodatků stanov schválených a přijatých shromážděním delegátů družstva dne 18. dubna 1996, 17. dubna 1997, 23. dubna 1998, 22. dubna 1999 a 15. května 2001.

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více