S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva"

Transkript

1 S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo) IČO zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Dr. XXXVIII, vložka Sídlo družstva: Uherský Ostroh, Veselská 733, PSČ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a nebo jiných potřeb svých členů. 4. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 5. Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev. 6. Právní poměry družstva upravuje obchodní zákoník a stanovy družstva. II. Předmět podnikání (činnosti) družstva 1. maloobchod se smíšeným zbožím, 2. specializovaný maloobchod, 3. velkoobchod, 4. hostinská činnost 5. řeznictví a uzenářství 6. silniční motorová doprava nákladní 7. opravy silničních vozidel 8. pronájem průmyslového zboží 9. pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, movitého majetku 10.činnost účetních poradců, 11.údržbářská, opravárenská a řemeslná činnost pro vlastní potřebu 12.činnost spojená s vkladovou činností pro zaměstnance, členy a přijímání půjček od ostatních fyzických a právnických osob. 13.praktická výuka žáků oboru prodavač-prodavačka smíšeného zboží a oboru obchodník-obchodnice ve středisku praktického vyučování. 14. Maloobchod tabákovými výrobky 15. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

2 16. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 17. Nákup, prodej a skladování uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně 18. Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků 19. Zprostředkování služeb III. Vznik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva_k členům, zánik členství 1. Vznik členství Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a chce se aktivně účastnit práce v družstvu a s jejímž členstvím souhlasí představenstvo družstva. Členem družstva se může stát fyzická osoba po dosažení 18-ti let věku. Členství v družstvu vzniká a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky b) zaplacením základního členského vkladu ad a) O přijetí za člena družstva rozhoduje výhradně představenstvo družstva. Zájemce o členství v družstvu si vyzvedne členskou přihlášku na ústředí družstva. Tuto vyplní a zašle písemně představenstvu družstva, které na nejbližší schůzi tuto přihlášku projedná a v případě schválení zašle žadateli složenku na úhradu základního členského vkladu. Po schválení přihlášky za člena družstva je zájemce o členství povinen zaplatit základní členský vklad do 30 dnů ode dne kdy mu bylo písemně oznámeno schválení jeho žádosti o přijetí za člena. Členem se stává dnem splacení základního členského vkladu. V případě, že představenstvo družstva žádost zamítne, oznámí žadateli tuto skutečnost písemně do 30 dnů ode dne konání schůze představenstva, ve které se o této žádosti jednalo. Základní členský vklad nelze vyplatit po dobu trvání členství. Rozhodnutí představenstva družstva je nezvratné. O přijetí nového člena bude taktéž informován příslušný členský výbor. Družstvo vede seznam všech členů družstva a dílčí seznamy členů podle jednotlivých členských základen. Ad b) Základní členský vklad činí 500,-- Kč. 2. Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům Každý člen má právo zejména: a) uplatňovat svá členská práva v obci, kde je veden v dílčím seznamu členů a kde členský výbor svolává obecní schůzi nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva. b) volit a být volen za delegáta na shromáždění delegátů a do všech dalších orgánů družstva, jestliže je to člen způsobilý k právním úkonům, c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva kterémukoliv jeho orgánu, být o jejich vyřízení informován a obracet se na soud v případech, kdy to zákon připouští, d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům, e) nahlížet do seznamu členů družstva, žádat potvrzení o svém členství,

3 f) vyžádat si zápis včetně příloh ze shromáždění delegátů k nahlédnutí. Každý člen je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva, b) aktivně se podílet na činnosti družstva, zejména nakupovat v prodejnách družstva, c) upevňovat, rozvíjet a chránit majetek družstva, d) poukazovat na nedostatky v činnosti družstva a navrhovat způsoby odstranění, e) nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě až do výše trojnásobku svého základního členského vkladu - o této povinnosti členů rozhodne shromáždění delegátů, f) do 1 měsíce ohlásit každou změnu, která souvisí s evidencí jeho členství v družstvu, na ústředí družstva. (Zejména změnu bydliště a změnu jména) g) účastnit se schůze členů v obci, kde je veden v dílčím seznamu členů a kde členský výbor svolává obecní schůzi členů, nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva Majetková účast člena Majetková účast člena se realizuje možností složit další členské vklady peněžitou formou. Jejich přijetí schvaluje předseda a předkládá k projednání představenstvu družstva. Další členské vklady podle tohoto odstavce musí člen splatit do 3 měsíců ode dne schválení. Zhodnocení dalších členských vkladů schvaluje na návrh představenstva družstva shromáždění delegátů. Práva a povinnosti členů družstva korespondují s právy a povinnostmi družstva k členům. Základní členský vklad nelze vyplatit po dobu trvání členství. 3. Zánik členství Členství zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením ze strany člena c) smrtí člena - u fyzické osoby d) vyloučením e) prohlášením konkursu na majetek člena f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce ch) zánikem družstva ad a) Písemnou dohodu o zániku členství uzavírá se členem předseda družstva. Členství v družstvu zaniká dnem sjednaným v dohodě. ad b) Vystoupením ze strany člena zaniká členství v družstvu dnem doručení jeho písemné výpovědi družstvu. ad c) Smrtí fyzické osoby nastává zánik členství v družstvu vždy dnem úmrtí člena.

4 ad d) O vyloučení člena může rozhodnout představenstvo družstva v těchto případech: 1. byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho majetku nebo členům družstva, 2. poruší-li některou ze svých členských povinností určených stanovami, 3. zneužije-li člen majetku družstva pro své podnikání bez souhlasu družstva, 4. jestliže jeho pobyt se stane pro družstvo neznámý a tento stav trvá déle jak 6 měsíců. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod vyloučení, který nemůže být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí představenstva družstva o jeho vyloučení, nebo dnem vrácení "Rozhodnutí o vyloučení člena" z důvodu nedoručitelnosti. Nesouhlasí-li vyloučený člen s rozhodnutím o vyloučení, má právo podat proti tomuto rozhodnutí prostřednictvím představenstva družstva odvolání nejvyššímu orgánu družstva, tj. shromáždění delegátů a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena pouze do 2 měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Vypořádací podíl Při zániku členství za trvání družstva má člen právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splacených členských vkladů dosavadního člena, násobených počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů, násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva ( 233 odst. 3 Obch. zákoníku) podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, ostatních zajišťovacích fondech (rezervním fondu, sociálním fondu, fondu kulturních a sociálních potřeb, fondu členů a funkcionářů) a ostatních kapitálových fondech. Rovněž se nepřihlíží k základním členským vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka schvaluje. Vypořádací podíl bude vyplacen do 36 měsíců od schválení řádné roční účetní závěrky. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, případně jinou formou na základě písemné dohody. V případě úmrtí člena bude vypořádací podíl vydán oprávněnému dědici na základě pravomocného rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví a to průběžně po předložení rozhodnutí, nejpozději však do dvanácti měsíců od doby, kdy bylo rozhodnutí družstvu předloženo. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva ( 233 odst.3 Obchodního zákoníku) podle řádné účetní závěrky za rok předcházející roku úmrtí člena. IV. Orgány družstva Orgány družstva jsou 1. Shromáždění delegátů 2. Představenstvo 3. Předseda

5 4. Kontrolní komise 5. Obecní schůze členů 6. Členské výbory ad 1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, do jeho působnosti patří zejména: a) přijímat a měnit stanovy družstva b) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, nebo změně právní formy, c) volit členy představenstva a členy kontrolní komise a odvolávat je - o způsobu volby rozhodne shromáždění delegátů před volbou, d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o jejich činnosti a stavu družstva za uplynulé období od posledního shromáždění delegátů, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, f) schvalovat řádnou roční účetní závěrku, g) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty. Vykazuje-li bilance, po odečtení daní, čistý zisk, usnese se shromáždění delegátů na výši dotace jednotlivým fondům a dalším použití zisku. Své případné ztráty společnost uhrazuje z doposud případně nerozděleného zisku, čerpáním nedělitelného fondu, čerpáním z dalších fondů společnosti. h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, ch) rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva, případně dalších orgánů družstva, i) volat k odpovědnosti funkcionáře, kteří svým jednáním způsobili družstvu škodu nebo porušili stanovy družstva a odvolávat je z funkcí, j) vyhrazovat si právo rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti. k) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, pokud se bude jednat o majetek v hodnotě vyšší než 1/3 obchodního majetku družstva ( 6 odst 1)2) Obchodního zákoníku). V případě hlasování o věcech uvedených v bodě IV/ad 1/a)b)l) těchto stanov má každý delegát pouze jeden hlas. Delegáti na shromáždění a náhradní delegáti se volí na obecních schůzích členů na pětileté funkční období. Směrnice a klíč pro volbu delegátů na shromáždění delegátů vydává představenstvo družstva, přičemž musí respektovat zásadu, že každá obecní schůze členů má právo zvolit si a být zastoupena alespoň jedním delegátem. V případě, že v průběhu volebního období dojde ke změně počtu členů členského výboru tak, že podle klíče pro volbu delegátů může být členský výbor zastupován dalším delegátem, má členský výbor možnost požádat představenstvo družstva o schválení volby dalšího delegáta. Délku funkčního období takto zvoleného delegáta stanoví představenstvo družstva. Náhradní delegát se může shromáždění delegátů zúčastnit pouze v případě, že ho k tomu písemně pověří řádně zvolený delegát a dále v těchto případech úmrtí řádně zvoleného delegáta, odstoupení z funkce řádně zvoleného delegáta musí být písemnou formou, zbavení způsobilosti k právním úkonům řádně zvoleného delegáta.

6 Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně 10 dnů před konáním shromáždění delegátů, vyvěšením vyhlášky na ústředí družstva. O dalších možnostech svolání shromáždění delegátů může rozhodnout představenstvo družstva. Shromáždění delegátů se musí mimořádně svolat také tehdy, jestliže o to požádá písemně alespoň 1/3 všech členů družstva nebo kontrolní komise družstva. Požadavek na mimořádné svolání shromáždění delegátů je adresován představenstvu družstva. V tomto případě svolá představenstvo mimořádné shromáždění delegátů do 15 dnů od obdržení žádosti. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá představenstvo družstva náhradní shromáždění delegátů tak, aby se konalo do 3 týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění delegátů, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradního shromáždění delegátů. Náhradní shromáždění delegátů je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení 238 odst. 2) obchodního zákoníku, tj. za jakéhokoliv počtu přítomných delegátů. O každém jednání shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který musí obsahovat : a) datum a místo konání shromáždění b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří pozvánka na shromáždění delegátů, seznam účastníků shromáždění delegátů a podklady předložené k projednávaným bodům. ad 2) Představenstvo Je výkonným a statutárním orgánem družstva. Představenstvo má 9 členů. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení shromáždění delegátů. Do působnosti představenstva družstva patří zejména: a) řídit činnost družstva a rozhodovat o všech záležitostech družstva, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu,. b) zabezpečovat a kontrolovat plnění usnesení shromáždění delegátů, c) svolávat shromáždění delegátů a připravovat jeho jednání, d) podávat o své činnosti a o činnosti družstva zprávy shromáždění delegátů, e) odpovídat za svou činnost shromáždění delegátů, f) volit ze svých členů předsedu, a na návrh předsedy místopředsedu (místopředsedy) představenstva, který(ří) zastupují předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti - o způsobu volby rozhodne představenstvo před volbou, g) projednávat a rozhodovat o přijetí, nepřijetí a vyloučení člena družstva, h) projednávat a rozhodovat o schválení ukončení členství. ch) poskytovat kontrolní komisi družstva informace o hospodaření družstva a oznamovat jí všechny skutečnosti, které by mohly mít závažné důsledky pro družstvo nebo jeho členy,

7 i) delegovat svého zástupce na konferenci SČMSD. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. ad) 3 Předseda Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda (místopředseda v nepřítomnosti předsedy). V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva. Do působnosti předsedy družstva patří zejména a) řídit běžnou činnost družstva podle usnesení shromáždění delegátů a představenstva družstva a zastupovat družstvo navenek, b) řídit jednotlivé úseky činnosti družstva zpravidla prostřednictvím náměstků, kteří jsou za ně odpovědní, nebo přímo, c) rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými, popř. jinými právními předpisy, jednacími řády, nebo stanovami, vyhrazeny jiným orgánům družstva, d) řídit odborné útvary družstva jako nejvyšší řídící zaměstnanec družstva, e) předkládat závažná rozhodnutí představenstvu družstva ke schválení a o dalších rozhodnutích a opatřeních je informovat, f) v pracovních vztazích činit právní úkony jménem družstva, pokud nejsou stanovami družstva, popř. pracovním a organizačním řádem družstva vyhrazeny jiným orgánům či útvarům, g) svolávat a řídit schůze představenstva, a pověřovat řízením představenstva jiného člena představenstva, h) zabezpečovat dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu,. ch) odpovídat za svou činnost představenstvu družstva. Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti první, popř. další místopředseda, v případě jejich nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný člen představenstva, pověřený k tomu představenstvem družstva. Pokud člen představenstva není delegátem schůze nejvyššího organu družstva s právem hlasovacím, je vždy hostem na shromáždění delegátů s hlasem poradním. ad 4) Kontrolní komise Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Kontrolní komise má 5 členů. Do působnosti kontrolní komise družstva patří zejména: a) sledovat, jak jsou dodržovány stanovy družstva, b) vyjadřovat se k roční řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo ke způsobu úhrady ztráty družstva, c) sledovat činnost představenstva družstva, členských výborů, zaměstnanců ústředí družstva i provozních jednotek, d) kontrolovat zachovávání zásad hospodárnosti a ochrany družstevního majetku,

8 e) sledovat a hodnotit výsledky plnění plánu družstva a výsledky činnosti družstva vůbec, f) revidovat pokladní hotovost, listiny, účetní knihy a účetní doklady, g) kontrolovat činnost provozoven, h) kontrolovat činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Za výkon své činnosti odpovídá kontrolní komise shromáždění delegátů a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu družstva. Kontrolní komise podává představenstvu družstva zprávy o výsledcích provedených kontrol, posudky k výsledkům hospodaření a k plnění plánu družstva a návrhy na odstranění zjištěných nedostatků. Neodstraní-li představenstvo družstva zjištěné nedostatky v činnosti družstva ve lhůtě s kontrolní komisí dohodnuté, je kontrolní komise povinna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů. Na shromáždění delegátů podává kontrolní komise zprávu o své činnosti, vyjadřuje se k práci představenstva družstva, aparátu družstva a k jeho výsledkům. Ke zprávě představenstva o činnosti a hospodaření družstva může kontrolní komise přednést své připomínky. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a nejméně jednoho místopředsedu. O způsobu volby rozhodne kontrolní komise před volbou. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Kontrolní komise je oprávněná vyžadovat si u představenstva družstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Pokud člen kontrolní komise není delegátem schůze nejvyššího orgánu družstva s právem hlasovacím, je vždy hostem na shromáždění delegátů s hlasem poradním. ad 5) Obecní schůze členů Obecní schůze členů jsou orgánem členů družstva sdružených při určené provozovně družstva, nebo na jiném místě určeném představenstvem družstva, na které členové uplatňují svá členská práva. Do působnosti obecní schůze členů patří zejména: a) projednávat spotřebitelskou problematiku, která vyplývá z provozu družstva a úkolů družstva, b) projednávat otázky využití, stavu a udržování majetku družstva, c) projednávat návrhy a připomínky přítomných členů adresované orgánům družstva, d) projednávat a schvalovat čerpání zůstatku sdružených prostředků členů vlastního členského výboru, e) volit na funkční období pěti let nejméně tříčlenný členský výbor, volit stálé delegáty na shromáždění delegátů a náhradní delegáty. V případě zániku mandátu v průběhu funkčního období z důvodu např. úmrtí, odstoupení atd., provést doplňující volbu členů členského výboru, delegátů a náhradních delegátů na nejbližší obecní schůzi členů. Členové družstva z míst, kde se nenachází provozovna družstva, či z jiných důvodů nebyl zvolen členský výbor, se účastní obecní schůze členů v jiné obci, určené představenstvem. Obecní schůze členů se zúčastňují všichni členové, kteří tvoří členskou základnu příslušného členského výboru. Obecních schůzí členů se mohou na pozvání

9 zúčastnit i další hosté. Tito však nemají právo hlasovat při rozhodování o záležitostech družstva. Obecní schůze členů se schází zpravidla jednou do roka. Obecní schůzi členů svolává členský výbor způsobem obvyklým, tj. vyvěšením pozvánky na provozní jednotce, která je v přímém řízení družstva, nebo inzerátem v tisku okresního významu. Obecní schůzi členů řídí předseda členského výboru nebo pověřený člen členského výboru. Byla-li obecní schůze členů řádně svolána, je způsobilá se usnášet za každé účasti členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. ad 6) Členské výbory Členské výbory se zpravidla volí v obci, ve které je v přímém řízení provozovna družstva s členskou základnou, popřípadě na dalším místě určeném představenstvem družstva. Členské výbory pracují v zájmu členů a družstva. Do působnosti členských výborů patří zejména a) vést evidenci členů, kteří jsou ke členskému výboru přiřazeni, b) pomáhat představenstvu družstva při plnění úkolů družstva, c) provádět kontrolní činnost provozních jednotek v místě, kde byl členský výbor zvolen, popř. v jiném místě určeném představenstvem družstva. Schůzi členského výboru svolává jeho předseda dle potřeby. Členský výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Společná ustanovení o orgánech družstva Do orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší 18 let, kteří jsou způsobilí k právním úkonům a zmocnění zástupci právnických osob. Funkční období volených orgánů je pět let. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Shromáždění delegátů, představenstvo družstva a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů (delegátů). Usnesení včetně voleb orgánů družstva je přijato, pokud součet hlasů je vyšší než nadpoloviční většina přítomných. Jeden členský vklad je roven jednomu hlasu při hlasování na obecní schůzi členů. K platnosti usnesení o přijetí stanov a jejich změn je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech zvolených delegátů. Podrobnosti o volbách orgánů družstva a o jejich jednání upravují volební a jednací řády. Shromáždění delegátů a kontrolní komise si je schvalují ve své působnosti samostatně, ostatním orgánům je schvaluje představenstvo družstva. Člen, který je do své funkce volen, může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit své odstoupení písemně orgánu, jehož je členem. Tento orgán je povinen na nejbližší schůzi odstoupení projednat. Členové orgánu vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byli zvoleni a to až do nastoupení nově zvolených členů orgánů. Nesouhlasí-li člen orgánu s některým usnesením, má právo požádat, aby jeho odlišný názor byl poznamenán v zápise ze schůze tohoto orgánu. Členové představenstva, kontrolní komise, osoby pověřené řízením družstva a prokuristé nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti v souladu s 248 obchodního zákoníku, pokud jim výjimku z tohoto ustanovení neschválí představenstvo družstva. Tyto osoby jsou zavázány

10 dodržováním tajemství. ustanovení 51 obchodního zákoníku, tj. dodržováním obchodního Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem shromáždění delegátů. V. Vnitřní organizace družstva Vnitřní organizaci družstva upravuje organizační řád. VI. Sdružené prostředky členů Družstvo sdružené prostředky členů netvoří, stávající zůstatky těchto prostředků si využije členská základna pro vlastní činnost a dále pro drobné opravy a vybavení základní obchodní jednotky družstva v obci. VII. Fondy - Nedělitelný fond družstvo doplňuje ročně nejméně o 10% čistého ročního zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Rezervní fond - nestanovený zákonem bude tvořen a čerpán dle platných vnitropodnikových směrnic. Ostatní zajišťovací fondy - sociální fond, fond členů a funkcionářů - jsou tvořeny a čerpány dle platných vnitropodnikových směrnic. Ostatní kapitálové fondy - jsou tvořeny a čerpány dle platných vnitropodnikových směrnic. VIII. Zapisovaný základní kapitál družstva Do obchodního rejstříku zapisuje družstvo základní kapitál ve výši 1, Kč. (Slovy: jedenmilionkorunčeských) IX. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Spolu s řádnou roční účetní závěrkou navrhne představenstvo družstva i způsob rozdělení a užití zisku, popř. způsob úhrady ztráty. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditem a účetní výkazy předány ve stanovených termínech obchodnímu rejstříku. Představenstvo je povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou roční závěrkou k projednání shromáždění delegátů. X. Zrušení a likvidace družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje:

11 a) usnesením shromážděním delegátů, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, ad a) Družstvo se může zrušit usnesením shromáždění delegátů : - s likvidací - bez likvidace S likvidací Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a po celou dobu likvidace užívá družstvo své obchodní jméno s dovětkem "v likvidaci". Po dobu likvidace družstva nevykonávají funkce orgány družstva s výjimkou shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů jmenuje likvidátory. Pokud po uspokojení nároků všech známých věřitelů družstva bude vyčíslen likvidační zůstatek, rozdělí se tento mezi členy následujícím způsobem: 1) členům se vyplatí splacená část jejich členských vkladů bez ohledu na délku jejich členství, 2) zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok, takto: délka členství 1 rok = 1 bod Podíl člena na zbytku likvidačního zůstatku je poměrem mezi počtem bodů člena a celkovým počtem bodů všech členů. Bez likvidace Bez likvidace dochází ke zrušení družstva usnesením shromáždění delegátů o sloučení, splynutí, rozdělení nebo změně právní formy družstva. Toto usnesení musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení shromáždění delegátů. Nárok na vypořádací podíl (podle 233 Obchodního zákoníku) je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva, do 1 měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. Usnesení shromáždění delegátů o zrušení družstva musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. Zrušení družstva rozhodnutím shromáždění delegátů se osvědčuje notářským zápisem. XI. Závěrečná ustanovení Tyto stanovy družstva byly schváleny a přijaty shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 11. května 2006 a nabyly účinnosti dnem schválení. Zároveň ruší dosud platné stanovy družstva, které byly schváleny a přijaty shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 11. dubna 1995, včetně úplného znění stanov včetně změn a dodatků stanov schválených a přijatých shromážděním delegátů družstva dne 18. dubna 1996, 17. dubna 1997, 23. dubna 1998, 22. dubna 1999 a 15. května 2001.

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více