Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012"

Transkript

1 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Vzdělávací nabídka Střední školy stavebních řemesel Brno Bosonohy, zahrnovala: Denní formu výuky tříletých oborů vzdělání s výučním listem zedník, obkladač, tesař, klempíř pro stavební výrobu, pokrývač, kominík, truhlář, čalouník, umělecký truhlář a řezbář, instalatér, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik a zámečník. Denní formu výuky čtyřletých maturitních oborů vzdělání - stavební materiály, uměleckořemeslné zpracování dřeva, technické lyceum a nábytkářství. Denní formu výuky dvouletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz, provozní technika, dřevařská a nábytkářská výroba. Dálkovou formu výuky tříletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz a provozní technika. Další profesní vzdělávání dospělých kvalifikační a rekvalifikační studium (kurzy, zaškolení atd.), základní, rozšiřovací a opakované kurzy a školení pracovníků vybraných profesí, vzdělávací kurzy a školení pracovníků z odborné praxe. Svářečské kurzy zakončené svářečskými zkouškami, kurzy zakončené úředními svářečskými zkouškami podle evropských norem a periodická svářečská přezkoušení. Přípravné kurzy ke zkouškám dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. Možnost konání zkoušek dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. Škola je autorizovanou osobou pro přezkoušení v celkem 30 dílčích kvalifikacích. Školní rok 2010/ / /2013 Učební obory tříleté Učební obory čtyřleté Denní nástavbové studium Dálkové studium Celkem Součástí školy je domov mládeže, ve kterém bylo ubytováno celkem 147 žáků, z toho: 143 žáků středních škol 4 studenti VOŠ Další součástí školy je výdejna stravy s kapacitou 800 strávníků. Strava byla dovážena ze SŠ polytechnické, Brno, Jílova 36g. Průměrně se stravovalo: snídaně 128 žáků obědy 214 žáci 88 vlastní pracovníci večeře 128 žáků 9 vlastní pracovníky 1

3 II. Plnění úkolů personální oblasti Přehled o struktuře a počtu zaměstnanců ke konci sledovaného období Přepočtený počet zaměstnanců za rok Index učitelé 41,8 40,0 0,96 učitelé OV 35,8 35,8 1,00 vychovatelé 9,6 8,6 0,90 nepedagog.pracov. 24,8 25,5 1,03 Celkem 111,8 110,0 0,98 Konečný limit zaměstnanců pro rok 2012 určený JMK: Pedagog. pracovníci celkem 88,72 přepočtených úvazků Nepedagog. pracovníci celkem 29,27 Pracovníci celkem 117,99 Hlavní činnost (financováno ze státního rozpočtu) byla v hodnoceném období zajišťována zaměstnanci v následující profesní skladbě: Profese Index Osob Osob % Učitelé 33,9 41, ,2 Učitelé OV 28,2 35,75 126,8 Vychovatelé 8,8 9, ,9 Nepedagog. prac. 28,5 24,76 86,9 Celkem 99,4 111, ,5 Nárůst počtu zaměstnanců k datu došlo ke sloučení SOŠ a SOU stavební a SOŠ a SOU nábytkářské Rosice. Z toho vyplývá, že k nárůstu počtu zaměstnanců došlo v roce 2010 pouze v 6 měsících a v roce 2011 je nárůst promítnut do celého kalendářního roku 2

4 Profese Index prům. plat v tis. prům. plat v tis. % Kč Kč Učitelé 26,736 26, ,2 Učitelé OV 22,548 23, ,2 Vychovatelé 21,137 21, ,6 Nepedagog. prac. 18,130 19, ,4 Celkem 22,618 23, ,2 V roce 2011 bylo registrováno 24 školních úrazů a nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz zaměstnance. I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1 Oblast výnosů v Ukazatel Rozpočet Skuteč. Skuteč. Index % r sl.3/sl Dotace ze SR ,0 Dotace ,6 zřizovatele Vlastní výkony ,4 z toho: prod ,2 práce ubytování ,2 ostatní výkony ,0 Ostatní ,0 vlastní příjmy 3

5 Mimorozpočtové zdroje ,4 Hlavní činnost ,4 celkem Výnosy doplň. činnosti ,8 Celkem zdroje ,4 Dotace ze SR Z celkové částky dotací ze SR představuje rozpočtovaná částka projektů OPVK a skutečná částka za rok 2011 je Vlastní výkony Zdroje vlastních výkonů jsou produktivní práce žáků, ubytování žáků a školení, rekvalifikace a kurzy, které pořádá SOŠ a SOU. III. 2 Oblast nákladů v Ukazatel Rozpočet Skuteč. Skuteč. Index % sl.3/sl Spotř. mater. (501) ,6 Spotř. energie (502) ,7 Opravy (511) ,0 Cestovné (512) ,2 Repre (513) ,9 Ostatní služby (518) ,2 Mzdy celkem (521) ,7 4

6 Povinné pojišť. (524,525) ,6 Příděl FKSP (527) ,2 Ost. soc. náklady (528) ,1 Daně + popl. (538) ,2 Ostatní náklady ,6 Odpisy maj. (551) ,9 Náklady hlav. činnosti ,4 Náklady doplň. činnosti ,1 Náklady celkem ,3 Mzdy a pojištění Nárůst hodnoty mezd a pojištění je dán nárůstem počtu zaměstnanců k datu došlo ke sloučení SOŠ a SOU stavební a SOŠ a SOU nábytkářské Rosice. Z toho vyplývá, že k nárůstu počtu zaměstnanců došlo v roce 2010 pouze v 6 měsících a v roce 2011 je nárůst promítnut do celého kalendářního roku. Snížení hodnoty spotřeby materiálu je převážně dáno skutečností, že v roce 2010 byla spotřeba materiálu v projektech OPVK v hodnotě proti spotřebě v roce 2011 výše 616 tis. Kč. Dalším důvodem snížení spotřeby materiálu je skutečnost, že v roce 2010 byla spotřeba DDHM 962 v roce 2011 byla spotřeba 540. Snížení spotřeby energie je snížením spotřeby energií v objektu v Rosicích o 204 (SOŠ a SOU stavební bylo v nájmu v objektu SOŠ a SOU nábytkářského v Rosicích do ) a dále poklesem spotřeby elektrické energie v objektu v Bosonohách. III.3 Oblast finančního majetku Stav k Stav k Pokladna 137,58 156,40 Ceniny 5,25 5,32 Běžný účet 9 707, ,07 Běžný účet FKSP 647,98 663,86 Finanční majetek celkem , ,65 Nárůst stavu běžného účtu je dán navýšením poskytnutých a nevyplacených finančních prostředků na projekt Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU stavební, Brno- Bosnohy. 5

7 Stav finančních fondů k Fond odměn 276,77 FKSP 793,14 Fond rezervní 696,07 Fond investiční 5 875,54 Celkem 7 641,52 Stav investičního fondu se po skončení investičních akcí sníží o částku tj. částka uvedenou na účtu č. 042, která byla hrazena z investičního fondu (zbylá částka se vztahuje k dotacím projektu Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy.. Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem FKSP je 150. Rozdíl je tvořen: půjčky zaměstnancům 39 nepřevedené prostředky do FKSP, které se týkají prosince 2012 např.základní příjem, poplatky. III. 4 Pohledávky a závazky Z celkového objemu pohledávek činí 111 půjčky zaměstnancům z FKSP a zaplacené zálohy na dodávku energií 154. Z pohledávek po lhůtě splatnosti je nad 360 dnů 256. Tuto částku převážně představují nedobytné pohledávky Závazky jsou beze zbytku do data splatnosti. III. 5 Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele Čerpání dotace UZ ze státního rozpočtu: platy pedagogů platy nepedagogů OON pedagogů 6 OON nepedagogů 40 zákonné pojištění FKSP 308 ONIV 485 Celkem

8 Ze státního rozpočtu byly poskytnuty následující ostatní účelové dotace: - v rámci UZ Hustota a specifika ve výši ,- Kč. Tyto prostředky byly využity v plné výši. - v rámci UZ Posílení platové úrovně ve výši ,- Kč. Tyto prostředky byly využity v plné výši. - v rámci UZ České ručičky, soutěže tesař, klempíř ve výši ,- Kč. Tyto prostředky byly využity v plné výši. - v rámci UZ33032 Maturity ve výši ,- Kč. Tyto prostředky byly využity v plné výši. Čerpání dotací projekty OPVK: (hodnoty v ) CZ.1.07/1.1.02/ CZ.1.07/3.2.04/ Vzdělávání stavbařů nově Novými programy snadněji k dílčím kvalifikacím materiál služby mzdy povinné pojištění ostatní náklady 1 5 celkem Účelové dotace poskytnuté zřizovatelem: - č.a Projekt Do světa poskytnuto ,-Kč z toho nevyčerpáno 6 342,- Kč. - č.a Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků poskytnuto ,- Kč a tato částka byla vyčerpána. - č.a České ručičky poskytnuto ,- Kč z toho nevyčerpáno ,-Kč. - č.a Stipendia poskytnuto ,-Kč z toho nevyčerpáno ,- Kč. Čerpání dotace zřizovatele Materiál Energie opravy a údržba Cestovné 9 Reprezentace 7 ostaní služby Mzdy 55 zák. pojištění 19 FKSP 1 Stipendia 480 7

9 Odpisy finanční náklady 100 celkem - čerpání III. 6 Investice V roce 2011 došlo k čerpání investičního fondu v celkové výši Nejdůležitějšími investičními akcemi byl nákup osobního automobilu Škoda Octavia, dvou svařovacích strojů. Pořízení přístroje pro kominíky, nákup osobního automobilu Dacia. Fond byl využít pro krytí nákladů na opravu a údržbu a v roce 2011 byl proveden odvod z fondu. III. 7 Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti škola pronajímala nebytové prostory včetně poskytování služeb, pronajímala prostory studentům VŠ a ve spolupráci s úřady práce a profesními cechy realizovala rekvalifikační kurzy a další akce celoživotního vzdělávání. Celkový zisk doplňkové činnosti je 264. III. 8 Výsledek hospodaření V hlavní činnosti vykázala organizace zisk 5 107,- Kč. V doplňkové činnosti vykazuje organizace zisk ve výši ,- Kč. Celkově vykazuje organizace zisk ve výši ,- Kč. II. Autoprovoz Organizace provozovala v roce dodávkových automobilů, 2 vozidla kombi, 1 pick up a 1 osobní automobil. V červenci byl nakoupen osobní automobil Škoda Octavia a v prosinci byl zrealizován nákup dalšího osobního automobilu Dacia. Náklady na PHM činily 221 tis.kč. Na opravy a údržbu vozidel bylo vynaloženo 270. Autoprovoz je využíván zejména k zajištění odborného výcviku na odloučených stavbách a tím k dosažení výnosů z produktivní práce žáků. III. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem SOŠ a SOU spravovalo v roce 2011 následující druhy majetku Jihomoravského kraje v pořizovacích cenách. Majetek Stav k Stav k

10 Dlouhodobý 782,27 725,19 nehmotný Dlouhodobý hmotný , ,88 z toho: pozemky , ,43 stavby , ,79 sam. movité 9 246, ,66 věci DDHM , ,37 Ostatní 0,00 0,00 IV. Komentář k tabulce Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů a) Investiční fond Tvorbu tvoří příděl z odpisů z DHM a DNM. Čerpání je popsáno v části III. 6 zprávy. Zůstatek k je ovlivněn skutečností, že k dokončení investičních akcí dochází až v následujících letech.po jejich dokončení se sníží IF o část zůstatku účtu částka, která byla hrazena z investičního fondu. b) Rezervní fond Tvorbu představuje příděl ze zlepšeného HV r a přijaté finanční dary. Čerpání tvoří použití fondu v oblasti přijatých finančních darů. c) Fond odměn Tvorbu činí povolený příděl z HV v roce Čerpání ve výši 53 bylo použito na vykrytí překročení prostředků na platy. d) FKSP Uvedené nekrytí fondu je dáno metodikou účtování nesplacených půjček poskytnutých zaměstnancům a zúčtováním. V. Kontrolní činnost V roce 2011 provedly v SOŠ a SOU vnější kontroly: - Oborová inspekce práce BOZP - HZS Integrovaný záchranný systém - Inspekce práce pro JMK a Zlínský kraj BOZP - Česká školní inspekce - Odbor školství JMK 9

11 V rámci vnitřního kontrolního systému byl příkazem ředitele vydán Plán kontrolní činnosti, který je přílohou této zprávy. Výsledky kontrol jsou předmětem jednání porady vedení, které rozhoduje o uložení nápravných opatření. VI. Inventarizace Inventarizace byla provedena na základě Příkazu ředitele SOŠ a SOU č. 2/2011. Zpráva o její realizaci je připojena v příloze. 10

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 telefon 483 359 211, e-mail sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Dagmar Chvojková.. podpis Schválil: Ing. Vlasta Fischerová..

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více