o r o z h o d n u t í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "------------------------------------------ o r o z h o d n u t í -------------------------------------------"

Transkript

1 Strana jedna NZ 286/2006 OPIS STEJNOPIS N o t ářský zápis sepsaný dne (osmnáctého října roku dva tisíce šest) notářkou v Hradci Králové JUDr. Janou Čírtkovou, v notářské kanceláři v Hradci Králové, Šafaříkova o r o z h o d n u t í ustavující schůze družstva CZECH STONE CLUSTER, družstvo Z a p r v é : Na základě žádosti svolavatele ustavující schůze družstva CZECH STONE CLUSTER, družstvo, se sídlem Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves 108, PSČ , (dále jen družstvo ) o s vědčuji, že ustavující schůze družstva konaná dne (osmnáctého října roku dva tisíce šest) od hodin v zámku Bílé Poličany u Lázní Bělohrad, , Bílé Poličany 1, přijala v souladu s právními předpisy toto: U s n e s e n í Ustavující schůze družstva CZECH STONE CLUSTER, družstvo se sídlem Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves 108, PSČ , přijímá toto znění stanov: STANOVY DRUŽSTVA Čl Obchodní jméno a sídlo družstva ) Firma družstva: CZECH STONE CLUSTER, družstvo ) Sídlo družstva: Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves 108, PSČ

2 Strana dva 3) CZECH STONE CLUSTER, družstvo, (dále jen družstvo) je právnickou osobou založenou ve smyslu Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění, dále jen ObchZ) ) Je subjektem sdružujícím regionálně propojené podnikatele (fyzické a právnické osoby), jakož i instituce terciální sféry v oboru těžby a zpracování kamene, obchodování s výrobky z kamene a s tím souvisejících činností, sekundární a terciální školství a výzkum, za účasti příslušných územně správních orgánů ) Cílem družstva je maximální využití možností plynoucích ze vzniklé kooperace a docílení zvýšení konkurenceschopnosti, inovací, odborného vzdělávání žáků a studentů i podnikajících subjektů v rámci celoživotního vzdělávání a celkového ekonomického růstu členů klastru ) Ke své činnosti bude družstvo mimo zisků ze své činnosti čerpat i prostředky podpory z Programu KLASTRY Čl Předmět podnikání ) Zpracování kamene ) Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví ) Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím ) Velkoobchod ) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -- 6) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd ) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců ) Činnost technických poradců v oblasti zpracování kamene a jeho užití ve stavebnictví a jako architektonických prvků ) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti ) Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

3 Strana tři 11) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti zpracování kamene a jeho realizace na trhu ) Zprostředkování obchodu a služeb ) Specializované stavební činnosti ) Dobývání ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu Předmět činnosti ) Propagace výrobků z českého kamene na domácím a zahraničním trhu ) Poskytování odborných poradenských a dalších služeb pro členy družstva, včetně umožňování praxe žáků a studentů studujících obory související s dobýváním a se zpracováním kamene v provozovnách podnikajících členů družstva ) Metodická pomoc členům družstva při nakládaní s prostředky získaným formou dotací, včetně jejich informovanosti o změnách předpisů v této oblasti ) Usměrňování vybraných činností družstva, s cílem přenést do praxe nové poznatky z výzkumu, vývoje v oboru zpracování kamene, třídění informací a organizování vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání pro členy i nečleny družstva, společné nákupy specializovaných výrobních prostředků a nástrojů, jakož i poskytování dalších služeb podporujících podnikání členů družstva Čl Vznik a zánik členství v družstvu, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům ) Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Členství je rozděleno na podnikající členy v rozsahu předmětu podnikání družstva a akademické členyprávnické osoby, instituce terciární a kvartérní sféry jejichž činnost se týká předmětu podnikání a činnosti družstva, územně správní orgány apod ) Členství v družstvu vzniká: a) Při založení družstva dnem vzniku družstva. Členské vklady zakládajících členů musí být složeny na účet družstva do 15 dnů po dni konání ustavující členské schůze.

4 Strana čtyři b) Při vstupu dalších členů za trvání družstva na základě písemné přihlášky, rozhodnutím představenstva družstva o přijetí za člena, pokud se uchazeč v souladu s těmito stanovami zavázal ke složení členského vkladu a prohlásil že se seznámil a souhlasí se stanovami družstva a zaplatil členský vklad. Pokud není den vzniku členství dohodnut jinak, vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena. Po přijetí za člena je družstvo povinno mu na jeho žádost vydat doklad o přijetí do družstva c) Členská práva a povinnosti může člen družstva převést na jinou osobu převodem členského podílu, pokud získá předchozí souhlas představenstva družstva převodu členského podílu. Novému členovi družstva vznikne členství ke dni převodu určeného ve smlouvě o převodu členského podílu. V této smlouvě nový člen prohlásí, že souhlasí se stanovami družstva d) Členství v družstvu vzniklé sloučením, splynutím nebo rozdělením vzniká zápisem právního nástupce družstva do obchodního rejstříku. K převedení členství na nástupnické družstvo nedojde, jestliže člen do jednoho týdne od přijetí usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva oznámí předsedovi družstva, že z družstva vystupuje. Členství pak zaniká ke dni, kdy mělo dojít k převodu členských práv a povinností na nástupnické družstvo e) Děděním. Dědic členských práv a povinností se stává členem družstva na svou žádost, pokud splňuje požadavky kladené na členy družstva. Členství vzniká dnem následujícím po úmrtí zůstavitele ) Členství v družstvu zaniká: a) Písemnou dohodou uzavřenou mezi členem a družstvem. Dohodu podepisuje za družstvo předseda a musí být před jejím podpisem schválena představenstvem družstva b) Zánikem právnické osoby, člena družstva, bez právního nástupce c) Smrtí člena družstva, pokud se o členství v družstvu nepřihlásí jeho dědic d) Prohlášením konkursu na majetek člena družstva, nebo zamítnutím návrhu na konkurs pro nedostatek majetku člena a nebo splněním dalších podmínek stanovených v 231 odst. 1 ObchZ e) Vystoupením člena z družstva. Toto vystoupení musí člen družstva sdělit písemným oznámením představenstvu. Vystoupení nabývá platnosti (a členství

5 Strana pět zaniká) po uplynutí 3 (tří) měsíců, přičemž tato lhůta začíná běžet prvým dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo podáno písemné oznámení o vystoupení z družstva. Představenstvo může tuto lhůtu prodloužit až na 6 (šest) měsíců ode dne převzetí písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. Toto prodloužení lhůty sdělí představenstvo členu písemně do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí písemného oznámení o vystoupení člena z družstva. Při nedodržení tohoto termínu nelze základní tříměsíční lhůtu prodloužit f) Vyloučením člena z družstva z důvodů uvedených v 231, odst. 4 ObchZ. Vyloučení člena z družstva navrhuje představenstvo, o vyloučení rozhoduje členská schůze. V ostatním platí ustanovení 231 odst. 5 a 6 ObchZ g) Zánikem družstva ) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen, nebo dědic nárok na vypořádací podíl. Pro stanovení vypořádacího podílu ve smyslu 233 ObchZ se družstvo řídi zásadami zde stanovenými pro určení jeho výše a splatnosti Čl Základní kapitál a členské vklady ) Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku činí ,- Kč (padesát tisíc korun českých) a skládá se z členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali ) Základní členský vklad podnikajícího člena činí 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých). Základní členský vklad akademického člena činí 1,- Kč (jednu korunu českou). Základní členský vklad musí být splacen v penězích ) Členové družstva se mohou zavázat se souhlasem členské schůze k dalším členským vkladům a k další majetkové účasti. Závazek k dalším členským vkladům mohou přijmout i uchazeči o členství na ustavující členské schůzi, kteří podali přihlášku do družstva ) Základní a další členský vklad tvoří členský vklad člena, jehož výši odpovídá rozsah členských práv a povinností a majetková účast v družstvu. Další členský vklad musí být vždy celým násobkem vkladu základního. Lhůtu ke splacení dalšího členského vkladu určí členská schůze ) Členská schůze může určit, že člen je oprávněn přijmout závazek k dalšímu členskému vkladu i v jiném než peněžním plnění. Nepeněžitý vklad se ocení

6 Strana šest odborným odhadem nebo usnesením členské schůze nebo aplikací obou způsobů, přičemž je posuzována skutečná hodnota nepeněžitého vkladu způsobem tržního ocenění věci a možnosti jeho reálného využití a přínosu pro družstvo Čl Orgány družstva ) Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Představenstvo c) Kontrolní komise ) Členy orgánů družstva mohou být pouze členové družstva. Pokud je členem družstva právnické osoba, může se členem představenstva nebo kontrolní komise stát pouze fyzická osoba a to na základě zmocnění vydaného příslušnou právnickou osobou Čl Členská schůze ) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Je schůzí všech členů družstva (právnické osoby, které jsou členy družstva zastupují jejich zmocnění zástupci) ) Členskou schůzi svolává: a) Ustavující schůzi svolavatel určený nadpoloviční většinou uchazečů o členství v družstvu (bez ohledu na výši jejich vkladů a zda se jedná o podnikajícího nebo akademického člena) b) Další členské schůze předseda představenstva c) Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou nejpozději 15 (patnáct) dnů před dnem jejího konání. Pozvánky se rozesílají doporučeně, nebo em. Pokud příjemce potvrdí přijetí pozvánky zaslané elektronickou poštou, uschová se zpráva pro možnost prokázání včasného doručení pozvánky. Pozvánky lze také předat členům osobně proti potvrzení převzetí jejich podpisem

7 Strana sedm d) Pozvánka na členskou schůzi musí vždy obsahovat program jednání schůze. Při svolávání náhradní členské schůze není možné program měnit e) Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva, nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Počet hlasů kterými má člen právo hlasovat nelze dělit mezi více zmocněných osob f) Není-li členská schůze usnášeníschopná, je povinen předseda představenstva svolat náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 (tří) týdnů ode dne konání schůze původní. Způsob svolání schůze je shodný s odstavcem c) tohoto článku. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakékoliv účasti a usnesení je platné, bylo-li schváleno nadpolovičním počtem přítomných hlasů ) Členská schůze se koná minimálně 2 x ročně, a to zpravidla: a) v průběhu 2. čtvrtletí roku, ke schválení ročních účetních závěrek, výsledků hospodaření a rozdělení zisku za předchozí kalendářní rok b) v průběhu 4. čtvrtletí roku ) Při hlasování na členské schůzi má každý podnikající člen jeden hlas na každých 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) splaceného členského vkladu. Akademičtí členové mají jeden hlas, náležející ke splacenému základnímu vkladu 1,- Kč (jedné koruny české) a další podle násobků jejich splacených vkladů odpovídajících částce 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých). V případě hlasování o věcech uvedených v 239 odst. 4 písm. a), g) a h) obchodního zákoníku má každý člen pouze jeden hlas a) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva b) Usnesení členské schůze je platné, pokud bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných hlasů s výjimkou: změny stanov zvýšení nebo snížení základního kapitálu družstva likvidace, splynutí, sloučení, rozdělení družstva,

8 Strana osm kdy je třeba, aby na členské schůzi bylo přítomno nejméně 75 % hlasů a usnesení bylo schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů ) Členská schůze: a) schvaluje a mění stanovy b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise c) schvaluje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku d) rozhoduje o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty e) rozhoduje o snížení nebo zvýšení základního kapitálu družstva f) rozhoduje o základních otázkách koncepce činnosti družstva g) rozhoduje o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení nebo o změně právní formy družstva h) rozhoduje o prodeji nebo nájmu podniku, významných majetkových dispozicích, včetně dispozic s nemovitým majetkem, nabýváním nebo pozbýváním movitého majetku, jehož pořizovací hodnota je vyšší než ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) (včetně nabývání majetku formou leasingu), převzetí úvěrů a uzavírání obchodů jejichž obsahem je závazek nebo pohledávka vyšší než ,- Kč (pět set tisíc korun českých) i) rozhoduje o nakládání z prostředky získanými klastrem pro rozvoj jeho činnosti a podporu jeho členů, zřizování účelových fondů a pravidlech hospodaření s prostředky do nich vyčleněných j) kontroluje nakládání s prostředky družstva k) schvaluje podmínky pro poskytnutí úvěrů a půjček družstvu a poskytování finančních prostředků pro určité činnosti z jeho prostředků l) projednává náměty a podněty členů družstva a třetích osob ke zlepšení plnění cílů družstva m) schvaluje zřizování poradních sborů, jiných orgánů a složek k plnění úkolů dle jednotlivých oblastí podnikání a činností družstva

9 Strana devět n) schvaluje koncepce spolupráce se zahraničními subjekty o) rozhoduje o dalších otázkách které si členská schůze hlasováním členů vyhradí k rozhodnutí a které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy p) vyjadřuje se ke vzdělávacím projektům v oblasti celoživotního vzdělávání financovaných členy klastru i z jiných zdrojů ) V ostatním platí pro svolávání, rozhodování a jednání členské schůze příslušná ustanovení obchodního zákoníku Čl Představenstvo ) Představenstvo družstva je pětičlenné. Je voleno na období 5 (pěti) let ) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, které a) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost b) plní úkoly družstva, které nejsou stanovami určeny členské schůzi nebo kontrolní komise c) organizuje a řídí činnost družstva d) schvaluje organizační, spisový a podpisový řád družstva e) jedná jménem družstva, je oprávněno k právním úkonům jménem družstva, pokud k určitým činnostem nezmocní předsedu družstva, nebo jeho ředitele. 3) Představenstvo volí ze svých členů předsedu ) Za představenstvo navenek jedná jeho předseda, pokud představenstvo v individuálních případech nerozhodne jinak ) Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma je potřeba podpisu předsedy a dalšího člena představenstva. Tito za družstvo podepisují tak, že k vytištěné nebo napsané firmě družstva připojí svůj podpis ) Představenstvo družstva se schází zpravidla 1 x měsíčně. Jeho schůzi svolává předseda

10 Strana deset 7) Představenstvo družstva může rozhodnout, že pro organizaci a řízení běžné činnosti družstva bude jmenován ředitel družstva. Jmenování a odvolání ředitele družstva přísluší představenstvu ) Koordinuje činnost poradních sborů, jiných orgánů a složek zřízených členskou schůzí k plnění úkolů dle jednotlivých oblastí podnikání a činnosti družstva Čl Kontrolní komise ) Kontrolní komise je tříčlenná. Je volena členskou schůzí na období 5 (pěti) let. Kontrolní komise volí ze svých členů jejího předsedu ) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 6 (šest) měsíců ) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Odpovídá pouze členské schůzi družstva. V ostatním platí ustanovení 244 ObchZ Čl Ředitel družstva ) Ředitel družstva (může používat i označení manager) odpovídá představenstvu a úzce spolupracuje s kontrolní komisí ) Vykonává pravomoci představenstva na něho přenesené, řídí běžnou činnost dle organizačního řádu družstva Čl Společná ustanovení o orgánech družstva ) První představenstvo a kontrolní komise družstva jsou voleny pouze na období 3 (tří) let ) Funkce v představenstvu družstva a kontrolní komisi družstva jsou vzájemně neslučitelné ) Členové orgánů družstva mohou ze svých funkcí odstoupit vždy ke dni konání členské schůze družstva. Odstoupení musí oznámit předsedovi družstva do dne

11 Strana jedenáct odeslání pozvánek na členskou schůzi, aby volba nového člena mohla být zahrnuta do programu schůze ) Členové orgánů družstva mohou být členskou schůzí ze svých funkcí odvoláni v případě, že vykazují ve své činnosti závažné nedostatky ) Při hlasování v představenstvu a kontrolní komisi přísluší každému členu jeden hlas ) Představenstvo a kontrolní komise jsou usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň dva členové. Usnesení je přijato, hlasoval-li pro jeho přijetí nadpoloviční počet přítomných členů představenstva nebo kontrolní komise ) Předsedové orgánů družstva zajistí vypracování zápisů o jednáních orgánů. Pokud orgány o přijetí rozhodnutí hlasují, je součástí zápisu i jmenovité uvedení jak který člen hlasoval ) Na členy představenstva a kontrolní komise se nevztahuje zákaz konkurence, spočívajícím v podnikání stejném nebo obdobném předmětu podnikání družstva, protože by to bylo v rozporu se základním posláním klastru. Nesmí však uzavírat obchody družstva svým jménem ani jinak poškozovat zájmy družstva jednáním jeho jménem ve svůj prospěch. Pokud tak učiní, jsou povinni vydat to, o co se na úkor družstva obohatili Čl Způsob použití zisku a úhrady ztráty ) Rozdělení zisku družstva se provádí v tomto pořadí: a) povinné odvody státu b) příděl do nedělitelného fondu c) odměny členům představenstva a kontrolní komise družstva d) podíly členů na zisku družstva s použitím dělby uvedené v 236 odst. 2), ObchZ ) Po dobu čerpání podpory z Programu KLASTRY nebude mezi členy družstva rozdělován čistý zisk a bude použit na rozvoj činností, za jejichž účelem byl klastr založen

12 Strana dvanáct 3) K úhradě ztráty se použijí prostředky ze zdrojové části nedělitelného fondu. Pokud tyto nestačí, rozhodne členská schůze o způsobu úhrady, nebo o povinnosti členů doplatit upsané vklady do plné výše ve stanoveném termínu. Nestačí-li to nebo to není z vážných důvodů možné, může členská schůze určit, že členové (nebo někteří z nich) jsou povinni přispět k úhradě ztrát, přičemž uhrazovací povinnosti přesahující základní členský vklad člena nemůže přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu Při tomto svém rozhodování může členská schůze diferencovat mezi členy podle okolností, za nichž došlo ke ztrátě družstva ) V případě vykázání ztráty neplatí odst. 1) a nevyplácejí se odměny ani podíly členům družstva Čl Fondy ) Nedělitelný fond a) Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu b) Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky poloviny zapisovaného základního kapitálu. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Prostředky fondu nejsou součástí vypořádacích podílů při zániku členství při současném dalším trvání družstva ) Další účelové fondy dle rozhodnutí členské schůze Čl Zánik družstva ) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku ) Pro likvidaci, změnu právní formy nebo zrušení družstva platí ustanovení ObchZ ) Likvidátory družstva jmenuje členská schůze

13 Strana třináct Čl Pokud nejsou některá ustanovení týkající se družstva v těchto stanovách obsažena, postupuje se podle příslušných ustanovení ObchZ Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí dne Z a d r u h é : Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této ustavující členské schůze a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání ustavující schůze družstva související s přijetím předmětného rozhodnutí: --- a) Působnost ustavující schůze družstva k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z 224 odst. 2) písmeno b) obchodního zákoníku b) Způsobilost ustavující schůze k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení 224 odst. 3) a 238 odst. 3) obchodního zákoníku, ze seznamu osob, které podaly přihlášku do družstva a listiny přítomných, dle které bylo zjištěno, že na ustavující členské schůzi družstva je z celkového počtu 26 osob, které podaly přihlášku do družstva přítomno 22 členů, a to: Město Lázně Bělohrad, IČ , se sídlem Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, PSČ , jehož jménem jednal dle plné moci ze dne Ing. Jaroslav Jirásko, r. č /2074, bytem Lázně Bělohrad, Jiráskovo náměstí Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, IČ , se sídlem Hořice, Husova 675, jejímž jménem jednal její ředitel, Ing. Josef Moravec, r. č /2191, bytem Chrudim IV, Strojařů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ , se sídlem Ostrava, Poruba, 17. listopadu 15, PSČ , jejímž jménem jednal dle zmocnění rektora ze dne Doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD., r. č /7017, bytem Ostrava Poruba, Bohuslava Martinů 807/6, PSČ Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, IČ , se sídlem Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, jejímž jménem jednal dle zmocnění ze dne Miroslav Kubíček, r. č /042, bytem Světlá nad Sázavou, Čapkova

14 Strana čtrnáct PhDr. Jiří Blahota, r. č /207, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou Jiří Blahota - OTA SERVIS, IČ , s místem podnikání Praha, Modřany, Lešetínská 956/ Prof. Ing. Jaroslav Vašek DrSc., r. č /457, bytem Šenov, Těšínská 967, PSČ KAMENOLOM JAVORKA společnost s ručením omezeným, IČ , se sídlem Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves 108, okr. Jičín, PSČ , jejímž jménem jednal dle plné moci ze dne Ing. František Žoček, r. č /3049, bytem Červený Kostelec, Končiny 75, PSČ , MASTR s. r. o., IČ , se sídlem Červený Kostelec, Horní Kostelec 234, PSČ , jejímž jménem jednal jednatel, Leoš Mallat, r. č /1967, bytem Červený Kostelec, Jiráskova 673, PSČ GRANO Skuteč spol. s r.o., IČ , se sídlem Skuteč, Tyršova 389, PSČ , jejímž jménem jednal dle plné moci ze dne Ing. Petr Ištvánek, r. č /2233, bytem Jeseník, Zlatá stezka 1190/ Kámen Brádle s.r.o., IČ , se sídlem Teplice nad Metují, Čapkova 285, PSČ , jejímž jménem jednal jednatel Miloš Brádle, r. č /1244, bytem Teplice nad Metují, Čapkova 285, PSČ Čestmír Pavlík, r. č /2585, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou Čestmír Pavlík, IČ , s místem podnikání Krnov, Budovatelů 6, PSČ MŠENSKÉ PÍSKOVCE spol. s r.o., IČ , se sídlem Mšené lázně, Školní 2, okres Litoměřice, PSČ , jejímž jménem jednal jednatel Jan Hubáček, r. č /058, bytem Litoměřice, Daliborova 333/ WERYCH s.r.o., IČ , se sídlem Jičínská 167, , Valdice, jejímž jménem jednal jednatel Ing. Oldřich Vehovský, r. č /0770, bytem Valdice, Jičínská 167, PSČ Jiří Sršeň, r. č /108, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou Jiří Sršeň Tekam, IČ , s místem podnikání Záměl 197, PSČ

15 Strana patnáct Ing. František Žoček, r. č /3049, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou František Žoček RWS-RED AND WHITE STONE, IČ , s místem podnikání Končiny 75, , Zábrodí Josef Šraibr, r. č /1574, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou Josef Šraibr KAMENICTVÍ, IČ , s místem podnikání Jaroměř 1, Náchodská 205, Martin Šafka, r. č /3195, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou Martin Šafka, IČ , s místem podnikání Sobčice 2, Podhorní újezd, PSČ Petr Šťastný, r. č /0947, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou Petr Šťastný, IČ , s místem podnikání Dražice nad Jizerou 86, PSČ , Benátky nad Jizerou Zbyněk Král, r. č /2225, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou Zbyněk Král, IČ s místem podnikání Edisonova 112, , Praha 10 Petrovice, Ing. Aleš Holanec, r. č /0542, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou Ing. Aleš Holanec, IČ , s místem podnikání Zd. Nejedlého 607, , Dobruška HERSVAR Technik, s.r.o., IČ , se sídlem Malé Svatoňovice, Boženy Němcové 98, PSČ , jejímž jménem jednal jednatel Pavel Heryán, r. č /0477, bytem Malé Svatoňovice, 17. listopadu 76, PSČ Jaromír Veverka, r. č /012, provozující svou podnikatelskou činnost pod obchodní firmou JAROMÍR VEVERKA KAMENOSOCHAŘSTVÍ, IČ , s místem podnikání Náchod, Běloveská 1672, PSČ Existenci právnických osob jsem zjistila z výpisu z obchodního rejstříku, totožnost fyzických osob jsem zjistila z jejich platných úředních průkazů c) Předsedající ustavující schůze, kterým byl jednomyslně zvolen pan Ing. František Žoček, r. č /3049, bytem Červený Kostelec, Končiny 75, PSČ , výslovně prohlásil, že ustavující schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. Totožnost předsedajícího jsem zjistila z platného občanského průkazu

16 Strana šestnáct d) Usnesení uvedené v odstavci Z a p r v é bylo přijato jednomyslně, tj. 22 hlasy z celkového počtu 22 hlasů přítomných, když k jeho přijetí byla zapotřebí většina přítomných, tedy 12 hlasů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z 224 odst. 4) obchodního zákoníku. Hlasování probíhalo aklamací a jeho výsledek jsem zjistila pozorováním průběhu hlasování a sečtením hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky Z a třetí: Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla ustavující schůze družstva povinna a kterým jsem byla přítomna a prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly tak, jak je shora popsáno Dále prohlašuji, že tato jednání a formality, jakož i obsah přijatého rozhodnutí, jsou v souladu s právními předpisy a že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato Z a čtvrté: O tom byl tento notářský zápis sepsán a předsedajícím ustavující schůze družstva panem Ing. Františkem Žočkem po přečtení schválen a podepsán Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu tvoří prezenční listina zakládajících členů družstva na ustavující členské schůzi Ing. František Žoček v.r JUDr. Jana Čírtková, v.r. L.S.

17 Strana sedmnáct

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava Strana první NZ 69/2014 N 74/2014 O P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v notářské kanceláři Na Nábřeží 654/79, Havířov Město, dne sedmého března roku dvatisícečtrnáct (:7.3.2014:)

Více

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s N 377/2016 Nz 337/2016 sepsaný dne 06.04.2016 (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o.

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o. Strana první. NZ 285/2016 N 254/2016 STEJNOPIS N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v mé notářské kanceláři v Havířově, Na Nábřeží 654/79 dne jedenáctého května roku dvatisícešestnáct (:11.5.2016:), mnou,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 72/2014 N 74/2014 STEJNOP/S Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, ul. Smetanova čp. 1137, PSČ 755 01, dne pátého února roku dvou tisícího čtrnáctého (5.2.2014), JUDr. Danou Menclerovou,

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

1.3. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podají zakladatelé.

1.3. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podají zakladatelé. Stanovy Spolku Egon Čl. 1 Název, forma a sídlo, vznik 1.1. Spolek Egon (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu s 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU Čl. 1 Název spolku Název spolku zní Spolek rodičů Jablíčko. Čl. 2 Sídlo spolku Sídlem spolku je Ostrava-Hrabová, Příborská 28. Čl. 3 Účel spolku Účelem spolku je spolupráce

Více

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek STANOVY zapsaného spolku Klub chovatelů andulek Čl. I Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku: Klub chovatelů andulek, z.s. (dále jen KCHA) 2) Sídlo KCHA: Kralická 6, Praha 10, PSČ 100

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy. Čl. I. Základní ustanovení

LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy. Čl. I. Základní ustanovení LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy Čl. I. Základní ustanovení LTK Klatovy je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob provozujících tělovýchovu, sport a osvětovou činnost. LTK

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Stanovy Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek přijalo název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek má sídlo: Paskovská 110/46, Ostrava Hrabová, 720 00 Spolek je společenstvím

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

STEJNOPIS. Totožnost přítomných byla notářce prokázána

STEJNOPIS. Totožnost přítomných byla notářce prokázána Strana první. STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 23.10.2015: dvacátého třetího října roku dva tisíce patnáct, Mgr. Ivanou Schovánkovou, notářkou v Berouně, v notářské kanceláři v Berouně -

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha

Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1) Poslání klubu a obsah jeho činnosti Athletic Club Sparta Praha {dále jen klub) je sdružením občanů, kteří chtějí provozovat v jakékoliv formě

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

I. Základní ustanovení. II. Cíl a účel hlavní činnosti spolku

I. Základní ustanovení. II. Cíl a účel hlavní činnosti spolku STANOVY České společnosti pro vědeckou kinematografii, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z.s. (dále jen ČSVK) je samosprávný a dobrovolný svazek

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více