o r o z h o d n u t í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "------------------------------------------ o r o z h o d n u t í -------------------------------------------"

Transkript

1 Strana jedna NZ 286/2006 OPIS STEJNOPIS N o t ářský zápis sepsaný dne (osmnáctého října roku dva tisíce šest) notářkou v Hradci Králové JUDr. Janou Čírtkovou, v notářské kanceláři v Hradci Králové, Šafaříkova o r o z h o d n u t í ustavující schůze družstva CZECH STONE CLUSTER, družstvo Z a p r v é : Na základě žádosti svolavatele ustavující schůze družstva CZECH STONE CLUSTER, družstvo, se sídlem Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves 108, PSČ , (dále jen družstvo ) o s vědčuji, že ustavující schůze družstva konaná dne (osmnáctého října roku dva tisíce šest) od hodin v zámku Bílé Poličany u Lázní Bělohrad, , Bílé Poličany 1, přijala v souladu s právními předpisy toto: U s n e s e n í Ustavující schůze družstva CZECH STONE CLUSTER, družstvo se sídlem Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves 108, PSČ , přijímá toto znění stanov: STANOVY DRUŽSTVA Čl Obchodní jméno a sídlo družstva ) Firma družstva: CZECH STONE CLUSTER, družstvo ) Sídlo družstva: Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves 108, PSČ

2 Strana dva 3) CZECH STONE CLUSTER, družstvo, (dále jen družstvo) je právnickou osobou založenou ve smyslu Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění, dále jen ObchZ) ) Je subjektem sdružujícím regionálně propojené podnikatele (fyzické a právnické osoby), jakož i instituce terciální sféry v oboru těžby a zpracování kamene, obchodování s výrobky z kamene a s tím souvisejících činností, sekundární a terciální školství a výzkum, za účasti příslušných územně správních orgánů ) Cílem družstva je maximální využití možností plynoucích ze vzniklé kooperace a docílení zvýšení konkurenceschopnosti, inovací, odborného vzdělávání žáků a studentů i podnikajících subjektů v rámci celoživotního vzdělávání a celkového ekonomického růstu členů klastru ) Ke své činnosti bude družstvo mimo zisků ze své činnosti čerpat i prostředky podpory z Programu KLASTRY Čl Předmět podnikání ) Zpracování kamene ) Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví ) Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím ) Velkoobchod ) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -- 6) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd ) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců ) Činnost technických poradců v oblasti zpracování kamene a jeho užití ve stavebnictví a jako architektonických prvků ) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti ) Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

3 Strana tři 11) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti zpracování kamene a jeho realizace na trhu ) Zprostředkování obchodu a služeb ) Specializované stavební činnosti ) Dobývání ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu Předmět činnosti ) Propagace výrobků z českého kamene na domácím a zahraničním trhu ) Poskytování odborných poradenských a dalších služeb pro členy družstva, včetně umožňování praxe žáků a studentů studujících obory související s dobýváním a se zpracováním kamene v provozovnách podnikajících členů družstva ) Metodická pomoc členům družstva při nakládaní s prostředky získaným formou dotací, včetně jejich informovanosti o změnách předpisů v této oblasti ) Usměrňování vybraných činností družstva, s cílem přenést do praxe nové poznatky z výzkumu, vývoje v oboru zpracování kamene, třídění informací a organizování vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání pro členy i nečleny družstva, společné nákupy specializovaných výrobních prostředků a nástrojů, jakož i poskytování dalších služeb podporujících podnikání členů družstva Čl Vznik a zánik členství v družstvu, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům ) Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Členství je rozděleno na podnikající členy v rozsahu předmětu podnikání družstva a akademické členyprávnické osoby, instituce terciární a kvartérní sféry jejichž činnost se týká předmětu podnikání a činnosti družstva, územně správní orgány apod ) Členství v družstvu vzniká: a) Při založení družstva dnem vzniku družstva. Členské vklady zakládajících členů musí být složeny na účet družstva do 15 dnů po dni konání ustavující členské schůze.

4 Strana čtyři b) Při vstupu dalších členů za trvání družstva na základě písemné přihlášky, rozhodnutím představenstva družstva o přijetí za člena, pokud se uchazeč v souladu s těmito stanovami zavázal ke složení členského vkladu a prohlásil že se seznámil a souhlasí se stanovami družstva a zaplatil členský vklad. Pokud není den vzniku členství dohodnut jinak, vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena. Po přijetí za člena je družstvo povinno mu na jeho žádost vydat doklad o přijetí do družstva c) Členská práva a povinnosti může člen družstva převést na jinou osobu převodem členského podílu, pokud získá předchozí souhlas představenstva družstva převodu členského podílu. Novému členovi družstva vznikne členství ke dni převodu určeného ve smlouvě o převodu členského podílu. V této smlouvě nový člen prohlásí, že souhlasí se stanovami družstva d) Členství v družstvu vzniklé sloučením, splynutím nebo rozdělením vzniká zápisem právního nástupce družstva do obchodního rejstříku. K převedení členství na nástupnické družstvo nedojde, jestliže člen do jednoho týdne od přijetí usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva oznámí předsedovi družstva, že z družstva vystupuje. Členství pak zaniká ke dni, kdy mělo dojít k převodu členských práv a povinností na nástupnické družstvo e) Děděním. Dědic členských práv a povinností se stává členem družstva na svou žádost, pokud splňuje požadavky kladené na členy družstva. Členství vzniká dnem následujícím po úmrtí zůstavitele ) Členství v družstvu zaniká: a) Písemnou dohodou uzavřenou mezi členem a družstvem. Dohodu podepisuje za družstvo předseda a musí být před jejím podpisem schválena představenstvem družstva b) Zánikem právnické osoby, člena družstva, bez právního nástupce c) Smrtí člena družstva, pokud se o členství v družstvu nepřihlásí jeho dědic d) Prohlášením konkursu na majetek člena družstva, nebo zamítnutím návrhu na konkurs pro nedostatek majetku člena a nebo splněním dalších podmínek stanovených v 231 odst. 1 ObchZ e) Vystoupením člena z družstva. Toto vystoupení musí člen družstva sdělit písemným oznámením představenstvu. Vystoupení nabývá platnosti (a členství

5 Strana pět zaniká) po uplynutí 3 (tří) měsíců, přičemž tato lhůta začíná běžet prvým dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo podáno písemné oznámení o vystoupení z družstva. Představenstvo může tuto lhůtu prodloužit až na 6 (šest) měsíců ode dne převzetí písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. Toto prodloužení lhůty sdělí představenstvo členu písemně do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí písemného oznámení o vystoupení člena z družstva. Při nedodržení tohoto termínu nelze základní tříměsíční lhůtu prodloužit f) Vyloučením člena z družstva z důvodů uvedených v 231, odst. 4 ObchZ. Vyloučení člena z družstva navrhuje představenstvo, o vyloučení rozhoduje členská schůze. V ostatním platí ustanovení 231 odst. 5 a 6 ObchZ g) Zánikem družstva ) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen, nebo dědic nárok na vypořádací podíl. Pro stanovení vypořádacího podílu ve smyslu 233 ObchZ se družstvo řídi zásadami zde stanovenými pro určení jeho výše a splatnosti Čl Základní kapitál a členské vklady ) Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku činí ,- Kč (padesát tisíc korun českých) a skládá se z členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali ) Základní členský vklad podnikajícího člena činí 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých). Základní členský vklad akademického člena činí 1,- Kč (jednu korunu českou). Základní členský vklad musí být splacen v penězích ) Členové družstva se mohou zavázat se souhlasem členské schůze k dalším členským vkladům a k další majetkové účasti. Závazek k dalším členským vkladům mohou přijmout i uchazeči o členství na ustavující členské schůzi, kteří podali přihlášku do družstva ) Základní a další členský vklad tvoří členský vklad člena, jehož výši odpovídá rozsah členských práv a povinností a majetková účast v družstvu. Další členský vklad musí být vždy celým násobkem vkladu základního. Lhůtu ke splacení dalšího členského vkladu určí členská schůze ) Členská schůze může určit, že člen je oprávněn přijmout závazek k dalšímu členskému vkladu i v jiném než peněžním plnění. Nepeněžitý vklad se ocení

6 Strana šest odborným odhadem nebo usnesením členské schůze nebo aplikací obou způsobů, přičemž je posuzována skutečná hodnota nepeněžitého vkladu způsobem tržního ocenění věci a možnosti jeho reálného využití a přínosu pro družstvo Čl Orgány družstva ) Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Představenstvo c) Kontrolní komise ) Členy orgánů družstva mohou být pouze členové družstva. Pokud je členem družstva právnické osoba, může se členem představenstva nebo kontrolní komise stát pouze fyzická osoba a to na základě zmocnění vydaného příslušnou právnickou osobou Čl Členská schůze ) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Je schůzí všech členů družstva (právnické osoby, které jsou členy družstva zastupují jejich zmocnění zástupci) ) Členskou schůzi svolává: a) Ustavující schůzi svolavatel určený nadpoloviční většinou uchazečů o členství v družstvu (bez ohledu na výši jejich vkladů a zda se jedná o podnikajícího nebo akademického člena) b) Další členské schůze předseda představenstva c) Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou nejpozději 15 (patnáct) dnů před dnem jejího konání. Pozvánky se rozesílají doporučeně, nebo em. Pokud příjemce potvrdí přijetí pozvánky zaslané elektronickou poštou, uschová se zpráva pro možnost prokázání včasného doručení pozvánky. Pozvánky lze také předat členům osobně proti potvrzení převzetí jejich podpisem

7 Strana sedm d) Pozvánka na členskou schůzi musí vždy obsahovat program jednání schůze. Při svolávání náhradní členské schůze není možné program měnit e) Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva, nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Počet hlasů kterými má člen právo hlasovat nelze dělit mezi více zmocněných osob f) Není-li členská schůze usnášeníschopná, je povinen předseda představenstva svolat náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 (tří) týdnů ode dne konání schůze původní. Způsob svolání schůze je shodný s odstavcem c) tohoto článku. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakékoliv účasti a usnesení je platné, bylo-li schváleno nadpolovičním počtem přítomných hlasů ) Členská schůze se koná minimálně 2 x ročně, a to zpravidla: a) v průběhu 2. čtvrtletí roku, ke schválení ročních účetních závěrek, výsledků hospodaření a rozdělení zisku za předchozí kalendářní rok b) v průběhu 4. čtvrtletí roku ) Při hlasování na členské schůzi má každý podnikající člen jeden hlas na každých 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) splaceného členského vkladu. Akademičtí členové mají jeden hlas, náležející ke splacenému základnímu vkladu 1,- Kč (jedné koruny české) a další podle násobků jejich splacených vkladů odpovídajících částce 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých). V případě hlasování o věcech uvedených v 239 odst. 4 písm. a), g) a h) obchodního zákoníku má každý člen pouze jeden hlas a) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva b) Usnesení členské schůze je platné, pokud bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných hlasů s výjimkou: změny stanov zvýšení nebo snížení základního kapitálu družstva likvidace, splynutí, sloučení, rozdělení družstva,

8 Strana osm kdy je třeba, aby na členské schůzi bylo přítomno nejméně 75 % hlasů a usnesení bylo schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů ) Členská schůze: a) schvaluje a mění stanovy b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise c) schvaluje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku d) rozhoduje o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty e) rozhoduje o snížení nebo zvýšení základního kapitálu družstva f) rozhoduje o základních otázkách koncepce činnosti družstva g) rozhoduje o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení nebo o změně právní formy družstva h) rozhoduje o prodeji nebo nájmu podniku, významných majetkových dispozicích, včetně dispozic s nemovitým majetkem, nabýváním nebo pozbýváním movitého majetku, jehož pořizovací hodnota je vyšší než ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) (včetně nabývání majetku formou leasingu), převzetí úvěrů a uzavírání obchodů jejichž obsahem je závazek nebo pohledávka vyšší než ,- Kč (pět set tisíc korun českých) i) rozhoduje o nakládání z prostředky získanými klastrem pro rozvoj jeho činnosti a podporu jeho členů, zřizování účelových fondů a pravidlech hospodaření s prostředky do nich vyčleněných j) kontroluje nakládání s prostředky družstva k) schvaluje podmínky pro poskytnutí úvěrů a půjček družstvu a poskytování finančních prostředků pro určité činnosti z jeho prostředků l) projednává náměty a podněty členů družstva a třetích osob ke zlepšení plnění cílů družstva m) schvaluje zřizování poradních sborů, jiných orgánů a složek k plnění úkolů dle jednotlivých oblastí podnikání a činností družstva

9 Strana devět n) schvaluje koncepce spolupráce se zahraničními subjekty o) rozhoduje o dalších otázkách které si členská schůze hlasováním členů vyhradí k rozhodnutí a které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy p) vyjadřuje se ke vzdělávacím projektům v oblasti celoživotního vzdělávání financovaných členy klastru i z jiných zdrojů ) V ostatním platí pro svolávání, rozhodování a jednání členské schůze příslušná ustanovení obchodního zákoníku Čl Představenstvo ) Představenstvo družstva je pětičlenné. Je voleno na období 5 (pěti) let ) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, které a) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost b) plní úkoly družstva, které nejsou stanovami určeny členské schůzi nebo kontrolní komise c) organizuje a řídí činnost družstva d) schvaluje organizační, spisový a podpisový řád družstva e) jedná jménem družstva, je oprávněno k právním úkonům jménem družstva, pokud k určitým činnostem nezmocní předsedu družstva, nebo jeho ředitele. 3) Představenstvo volí ze svých členů předsedu ) Za představenstvo navenek jedná jeho předseda, pokud představenstvo v individuálních případech nerozhodne jinak ) Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma je potřeba podpisu předsedy a dalšího člena představenstva. Tito za družstvo podepisují tak, že k vytištěné nebo napsané firmě družstva připojí svůj podpis ) Představenstvo družstva se schází zpravidla 1 x měsíčně. Jeho schůzi svolává předseda

10 Strana deset 7) Představenstvo družstva může rozhodnout, že pro organizaci a řízení běžné činnosti družstva bude jmenován ředitel družstva. Jmenování a odvolání ředitele družstva přísluší představenstvu ) Koordinuje činnost poradních sborů, jiných orgánů a složek zřízených členskou schůzí k plnění úkolů dle jednotlivých oblastí podnikání a činnosti družstva Čl Kontrolní komise ) Kontrolní komise je tříčlenná. Je volena členskou schůzí na období 5 (pěti) let. Kontrolní komise volí ze svých členů jejího předsedu ) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 6 (šest) měsíců ) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Odpovídá pouze členské schůzi družstva. V ostatním platí ustanovení 244 ObchZ Čl Ředitel družstva ) Ředitel družstva (může používat i označení manager) odpovídá představenstvu a úzce spolupracuje s kontrolní komisí ) Vykonává pravomoci představenstva na něho přenesené, řídí běžnou činnost dle organizačního řádu družstva Čl Společná ustanovení o orgánech družstva ) První představenstvo a kontrolní komise družstva jsou voleny pouze na období 3 (tří) let ) Funkce v představenstvu družstva a kontrolní komisi družstva jsou vzájemně neslučitelné ) Členové orgánů družstva mohou ze svých funkcí odstoupit vždy ke dni konání členské schůze družstva. Odstoupení musí oznámit předsedovi družstva do dne

11 Strana jedenáct odeslání pozvánek na členskou schůzi, aby volba nového člena mohla být zahrnuta do programu schůze ) Členové orgánů družstva mohou být členskou schůzí ze svých funkcí odvoláni v případě, že vykazují ve své činnosti závažné nedostatky ) Při hlasování v představenstvu a kontrolní komisi přísluší každému členu jeden hlas ) Představenstvo a kontrolní komise jsou usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň dva členové. Usnesení je přijato, hlasoval-li pro jeho přijetí nadpoloviční počet přítomných členů představenstva nebo kontrolní komise ) Předsedové orgánů družstva zajistí vypracování zápisů o jednáních orgánů. Pokud orgány o přijetí rozhodnutí hlasují, je součástí zápisu i jmenovité uvedení jak který člen hlasoval ) Na členy představenstva a kontrolní komise se nevztahuje zákaz konkurence, spočívajícím v podnikání stejném nebo obdobném předmětu podnikání družstva, protože by to bylo v rozporu se základním posláním klastru. Nesmí však uzavírat obchody družstva svým jménem ani jinak poškozovat zájmy družstva jednáním jeho jménem ve svůj prospěch. Pokud tak učiní, jsou povinni vydat to, o co se na úkor družstva obohatili Čl Způsob použití zisku a úhrady ztráty ) Rozdělení zisku družstva se provádí v tomto pořadí: a) povinné odvody státu b) příděl do nedělitelného fondu c) odměny členům představenstva a kontrolní komise družstva d) podíly členů na zisku družstva s použitím dělby uvedené v 236 odst. 2), ObchZ ) Po dobu čerpání podpory z Programu KLASTRY nebude mezi členy družstva rozdělován čistý zisk a bude použit na rozvoj činností, za jejichž účelem byl klastr založen

12 Strana dvanáct 3) K úhradě ztráty se použijí prostředky ze zdrojové části nedělitelného fondu. Pokud tyto nestačí, rozhodne členská schůze o způsobu úhrady, nebo o povinnosti členů doplatit upsané vklady do plné výše ve stanoveném termínu. Nestačí-li to nebo to není z vážných důvodů možné, může členská schůze určit, že členové (nebo někteří z nich) jsou povinni přispět k úhradě ztrát, přičemž uhrazovací povinnosti přesahující základní členský vklad člena nemůže přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu Při tomto svém rozhodování může členská schůze diferencovat mezi členy podle okolností, za nichž došlo ke ztrátě družstva ) V případě vykázání ztráty neplatí odst. 1) a nevyplácejí se odměny ani podíly členům družstva Čl Fondy ) Nedělitelný fond a) Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu b) Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky poloviny zapisovaného základního kapitálu. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Prostředky fondu nejsou součástí vypořádacích podílů při zániku členství při současném dalším trvání družstva ) Další účelové fondy dle rozhodnutí členské schůze Čl Zánik družstva ) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku ) Pro likvidaci, změnu právní formy nebo zrušení družstva platí ustanovení ObchZ ) Likvidátory družstva jmenuje členská schůze

13 Strana třináct Čl Pokud nejsou některá ustanovení týkající se družstva v těchto stanovách obsažena, postupuje se podle příslušných ustanovení ObchZ Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí dne Z a d r u h é : Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této ustavující členské schůze a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání ustavující schůze družstva související s přijetím předmětného rozhodnutí: --- a) Působnost ustavující schůze družstva k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z 224 odst. 2) písmeno b) obchodního zákoníku b) Způsobilost ustavující schůze k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení 224 odst. 3) a 238 odst. 3) obchodního zákoníku, ze seznamu osob, které podaly přihlášku do družstva a listiny přítomných, dle které bylo zjištěno, že na ustavující členské schůzi družstva je z celkového počtu 26 osob, které podaly přihlášku do družstva přítomno 22 členů, a to: Město Lázně Bělohrad, IČ , se sídlem Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, PSČ , jehož jménem jednal dle plné moci ze dne Ing. Jaroslav Jirásko, r. č /2074, bytem Lázně Bělohrad, Jiráskovo náměstí Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, IČ , se sídlem Hořice, Husova 675, jejímž jménem jednal její ředitel, Ing. Josef Moravec, r. č /2191, bytem Chrudim IV, Strojařů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, IČ , se sídlem Ostrava, Poruba, 17. listopadu 15, PSČ , jejímž jménem jednal dle zmocnění rektora ze dne Doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD., r. č /7017, bytem Ostrava Poruba, Bohuslava Martinů 807/6, PSČ Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, IČ , se sídlem Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, jejímž jménem jednal dle zmocnění ze dne Miroslav Kubíček, r. č /042, bytem Světlá nad Sázavou, Čapkova

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více