Státní fond životního prostředí České Republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní fond životního prostředí České Republiky"

Transkript

1 Státní fond životního prostředí České Republiky V ý r o č n í z p r á v a za rok 2001

2 Obsah: I. Úvodní slovo ředitelky II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR III. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR v letech IV. Ekonomická situace SFŽP ČR v roce 2001 Příjmy Výdaje Požadavky na podporu ze SFŽP ČR Nástroj pomoci Evropské unie ISPA V. Přínosy ekologických opatření VI. Přehled nejvýznamnějších podporovaných opatření v roce 2001 VII. Výrok auditora, Rating VIII. Zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2

3 I.Úvodní slovo ředitelky Státního fondu životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která funguje především jako ekonomický nástroj Ministerstva životního prostředí pro uplatňování Státní politiky životního prostředí. Svou činností již deset let napomáhá k docílení zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek, k prosazování hlediska životního prostředí v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, a to na základě uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje. Činnost Státního fondu životního prostředí České republiky je dána zákonem České národní rady č. 388/1991 Sb. a navazujícími předpisy. Důležitými východisky pro činnost Státního fondu životního prostředí České republiky jsou dále priority stanovené Národním programem přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a priority dané mezinárodními úmluvami o ochraně životního prostředí. Jako významný zdroj finančních prostředků, který navazuje na systém plateb k ochraně životního prostředí, umožňuje meziroční převod finančních prostředků a pomáhá včas reagovat na aktuální potřeby ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomuto postavení Státního fondu životního prostředí České republiky vedle finančních prostředků státního rozpočtu a Fondu národního majetku sehrává Státní fond životního prostředí České republiky stále důležitější roli při spolufinancování projektů v rámci programů EU, ale i při technickém a administrativním zajištění přípravy pro poskytování podpory do sektoru životního prostředí prostřednictvím podpůrného nástroje pomoci Evropské unie - ISPA. K významným aktivitám Státního fondu životního prostředí České republiky v roce 2001 se řadí i pokračující mezinárodní spolupráce se středoevropskými partnerskými fondy. V rámci realizace regionální politiky byla v roce 2001 zejména prostřednictvím krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí České republiky navázána spolupráce s kraji jak na vlastním hodnocení žádostí o podporu, tak i v oblasti řešení společných koncepčních otázek. Všechna krajská pracoviště od poloviny roku 2001 také přijímají žádosti o podporu, prověřují jejich formální úplnost a případně je registrují. Fitch Ratings, mezinárodní ratingová agentura přidělila dne Státnímu fondu životního prostředí České republiky dlouhodobý rating v cizí měně BBB+ a krátkodobý rating F2. Dlouhodobý výhled je stabilní. Dále byl přidělen dlouhodobý rating v domácí měně A- a národní rating AAA (cze) byl stažen, jak zpráva uvádí ratingy jsou podloženy silným zapojením Ministerstva životního prostředí ve Státním fondu životního prostředí České republiky, konzervativním řízením zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky a bezpečném charakteru jeho příjmů, berou také v úvahu zvýšení výdajů a nový dluh plánovaný správcem Fondu pro rok Ing. Radka Bučilová 3

4 II.Základní informace o činnosti SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR ( dále jen Fond ) je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem určeným na podporu opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, z Národního programu přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem číslo 338/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, na který navazují prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky poskytování podpory pro příslušné období. Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu, a to formou dotace, půjčky nebo příspěvku na částečnou úhradu úroků. Předmětem podpory jsou opatření podle programů vyhlašovaných ministerstvem životního prostředí v oblasti: ochrany vod ochrany ovzduší ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy, využívaní přírodních zdrojů nakládání s odpady technologií a výrobků využití obnovitelných zdrojů energie pomoci Evropské unie - ISPA Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí. V období byly příjmem Fondu rovněž finanční prostředky uvolněné na realizaci Programu na ozdravení ovzduší (POO) v celkové výši 6,1 miliardy Kč, které byly do Fondu postupně převáděny z Fondu národního majetku v intervalech a částkách stanovených usnesením číslo 711 z Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vlašimi. Městu Vlašim (okres Benešov) na tuto akci realizovanou v letech 1997 až 2000 rámci programu ochrany přírody a krajiny poskytl SFŽP dotaci ve výši tisíc korun. Předmětem podpory byla obnova zámeckého parku o výměře cca 75 hektarů založeného v polovině 18. století, a to podsadbou, odstraněním náletů, obnovou zanedbaných luk, břehových porostů a ošetřením nejcennějších stromů. 4

5 O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení svého poradního orgánu - Rady Fondu, která je složena ze šesti zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, šesti zástupců vybraných ministerstev a zástupce Svazu měst a obcí ČR. Na základě vydaných rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu zabezpečuje Kancelář Fondu celou agendu poskytování finančních podpor. Je to zejména konzultační a poradenská činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra, následně pak smluvní agenda pro poskytování podpor, agenda smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory, včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání pohledávek a sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel. Fond zřídil v přímé podřízenosti ředitele Fondu odbor krajských pracovišť s tím, že od 1. ledna 2001 se transformovala původní regionální pracoviště na pracoviště, která odpovídají krajskému uspořádání. Všechna krajská pracoviště Fondu od poloviny roku 2001 také přijímají žádosti o podporu, prověřují jejich formální úplnost a případně je též registrují. Fond dokázal navázat spolupráci s nově vzniklými kraji a zapojit je do hodnocení akcí, včetně povinného dokladu k podání žádostí, kterým je vyjádření kraje. Ve sledovaném období probíhalo i sladění národní české legislativy s evropskými normami, např. novelizace zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, zcela nový zákon o integrované prevenci znečištění a kontrole průmyslového znečišťování, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon atd.. Novelizace stávající legislativy by měla významně ovlivnit zdrojovou část rozpočtu Fondu, a tím i navýšení objemu finančních prostředků pro realizace podpory nových ekologických opatření. V časové řadě vykazuje zdrojová část rozpočtu příjmů z úplat, poplatků a pokut nadále klesající charakter. Pro období roku 2001 byly aktualizovány programy pro poskytování podpory na opatření v rámci realizace Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Počátkem roku 2001 započal Fond aktivnější přístup k ochraně životního prostředí zmapováním finančních potřeb v oblasti ochrany vod, včetně následné spolupráce s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Ve druhé polovině roku pak Fond uskutečnil přes svá krajská pracoviště rozsáhlou dotazníkovou akci. Dotazníky adresoval starostům všech měst a obcí a otázky se týkaly akutních problémů v oblasti o- chrany životního prostředí. Informace získané z této akce nadále Fond používá ke své činnosti. Fond nadále spolupracuje a podílí se na technickém a administrativním zajištění přípravy pro poskytování podpory do sektoru životního prostředí prostřednictvím podpůrného nástroje pomoci Evropské unie - ISPA. V hodnoceném období roku 2001 pokračovala příprava činnosti Fondu jako implementační agentury pro nástroj ISPA. Fond jako IA byl určen rozhodnutím vlády z února 2001 pro projekty schválené Řídícím výborem ISPA Evropské komise. Z organizačního hlediska se Fond v roce 2001 členil na pět úseků : ředitelský úsek ( koordinační odbor ředitele, odbor krajských pracovišť, samostatné oddělení kontroly), technický úsek ( sekretariát, odbor ochrany vod, odbor ochrany ovzduší, odbor ochrany přírody a krajiny, odbor odpadů, technologií a obnovitelných zdrojů energie), ekonomický úsek ( sekretariát, odbor ekonomického hodnocení, odbor financování, odbor účetnictví), organizačně-právní úsek ( sekretariát, odbor právní, odbor pro vnější styk a informatiku, oddělení vnitřní správy, oddělení organizace, legislativy a personální práce), úsek zahraničních vztahů ( oddělení přípravy projektů, oddělení implementace projektů). 5

6 Stav pracovníků Kanceláře Fondu k 31. prosinci 2001 byl 148 zaměstnanců, což je v porovnání s rokem 2000 o 24 pracovníků více. Tento nárůst vyplývá z platné Organizační struktury Fondu, počtu podporovaných o- patření, systému průběžné kontroly nakládání účelově určených finančních prostředků Fondu v místě realizace a zřízení krajských pracovišť. K uvedenému datu Kancelář Fondu zaměstnávala celkového počtu 143 zaměstnanců 82 žen, tj. 57,3 procent. Z hlediska dosaženého vzdělání převažují mezi zaměstnanci Kanceláře Fondu vysokoškoláci (110 osob). III. Základní informace o hospodaření SFŽP ČR v letech V letech dosáhly příjmy Fondu celkové částky 39,52miliard Kč, z toho v roce 2001 částky 3,24 miliard Kč. Výdaje Fondu dosáhly v letech celkem 32,52 miliard 3,70 miliard Kč (z toho půjčky činily 1,02 mld. Kč). Kč, v roce 2001 dosáhly Z prostředků Fondu bylo v letech finančně podpořeno a realizováno : 972 čistíren odpadních vod a kanalizací, 120 akcí k odstranění povodňových škod (povodně 1997,1998), 151 smluv o poskytnutí podpory formou zakoupení vysoušecích zařízení, plošných plynofikací obcí a plynofikací kotelen, včetně ostatních technologií, akcí ke snížení zátěže přírody a krajiny, včetně akcí nakládání s odpady. Za dobu existence Fondu bylo díky podporám směrovaným do oblasti ochrany vod dosaženo snížení znečištění vod o ,5 tun BSK5 ( tun CHSK) a zároveň o tun nerozpuštěných látek. V oblasti ochrany ovzduší bylo v letech dosaženo celkového snížení znečištění (tuhé látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky) o tun, v roce 2000 snížení činilo tun a v roce 2001 přes tun. Od zahájení činnosti Fondu v roce 1992 do konce roku 2001 bylo vydáno celkem kladných rozhodnutí ministra o poskytnutí finanční podpory v souhrnné výši 35,61 miliard Kč. Z toho bylo celkem 1 512akcí definitivně ukončeno, včetně případného vypořádání splátek půjček a úroků. U dalších akcí byla u- končena realizace a definitivně přiznána podpora schválením závěrečného vyhodnocení akce, ale splácení poskytnutých půjček pokračuje. Hranice krajû Hranice okresû Národní parky a CHKO Ochrana vod Ochrana ovzdu í Ochrana pfiírody, krajiny a pûdy Odpady a ãisté technologie Alternativní zdroje energie Ostatní Program ozdravûní ovzdu í Rozmístění projektů a akcí podpořených SFŽP v letech Poãet podpora skuteãnû schválen ch uvolnûná v tis. Kã akcí Ochrana vod Ochrana ovzdu í Ochrana pfiírody, krajiny a pûdy Odpady Obnovitelné zdroje energie Celkem

7 Teplofikace Města Hartmanice (okres Klatovy) pomocí spalování dřevních štěpků. Instalací centrálního zdroje tepla s kotli na spalování biomasy (každý kotel o výkonu 1,1 MW) v letech v Hartmanicích dojde k minimálnímu snížení emisí znečišťujících látek o téměř 128 tun ročně. Na akci byla ze SFŽP poskytnuta smluvní podpora v celkové výši 29,714 milionu korun (polovina dotace a polovina půjčkou). Město Hartmanice obdrželo v roce 2001 za realizaci této akce diplom v soutěži Země pro vnoučata v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. IV. Ekonomická situace SFŽP ČR v roce 2001 Fond v uplynulém roce zajistil plynulé poskytování finančních prostředků na akce smluvní podpory podle platných interních pravidel pro uvolňování finančních prostředků (tzv. fakturační princip), včetně krytí provozních výdajů Kanceláře Fondu a mandatorních výdajů (například dle zákona č. 58/1998 Sb.). K důležitým skutečnostem, které charakterizují ekonomickou činnost Fondu ve sledovaném období patří fakt, že Fond není zadlužen u bankovní sféry ani ve vztahu ke státnímu rozpočtu republiky. Fond i nadále přispěl nepřímou pomocí příjemcům podpor, kteří se dostali do objektivně zdůvodnitelných obtíží, formou restrukturalizace splátkového kalendáře z již poskytnutých návratných podpor, případně odkladem splátek. Mezinárodní ratingová agentura Fitch udělila dne 20. února 2001 Státnímu fondu životního prostředí České republiky dlouhodobý národní rating AAA (cze), výhled ratingu je stabilní. Rating je založen zejména na konzervativních principech hospodaření fondu, bezpečném charakteru jeho příjmů a efektivním provozu. Ačkoliv Fond nemá explicitní státní záruku, z jeho statutu vyplývá zřetelná vazba na stát. Příjmy SFŽP ČR Fond uplatňuje zásadu vyrovnaného rozpočtového hospodaření. Plnění zdrojové části aktualizovaného rozpočtu Fondu pro rok 2001 dosáhlo k relace 104,1 procent, tj ,7 milionu Kč. Na celkových příjmech Fondu k se podílejí příjmy z úplat, poplatků, pokut za znečišťování životního prostředí a postihů za neoprávněné použití prostředků Fondu částkou 1 539,9 milionu Kč, tj. 47,5 procenta z celkových příjmů. Objem splátek z již poskytnutých půjček činil 1 325,1 milionu Kč, tj. 40,9 procenta. Úroky z vkladů a běžného účtu Fondu dosáhly výše 301,8 milionu Kč, tj. 9,3 procenta, úroky z půjček činily 66,2 milionu Kč, tj. 2 procenta. Příjmy z finančního vypořádání dotací - vratky dosáhly výše 2,2 milionu Kč, tj. 0,1 procenta, vratky půjček za roky předchozí dosáhly výše 6,1 milionu Kč, tj. 0,2 procenta a o- statní příjmy ve výši 0,4 milionu Kč. 7

8 Původní předpokládané příjmy, sestavené na základě údajů poskytnutých správci úplat a poplatků při sestavování rozpočtu roku 2001 nebyly v průběhu roku naplňovány. Fond proto kontaktoval jak správce poplatků a úplat, tak věcně příslušné odbory Ministerstva životního prostředí ve věci aktualizace reálných údajů o vyměřených a zpoplatněných finančních objemech dle složek životního prostředí. Na základě skutečného vývoje příjmů v roce v roce 2001 byl odsouhlasen 48. zasedáním Rady Fondu korektiv schváleného rozpočtu a projednán s MF ČR. Celková zdrojová část aktualizovaného rozpočtu byla snížena oproti schválenému rozpočtu o 165,4 milionu Kč. Struktura plnění zdrojové části aktualizovaného rozpočtu roku 2001 (mil. Kč) Rozpočtová položka Rozpočet Aktualizovaný Příjmy Plnění Rozdíl 2001 rozpočet 2001 k % mil. Kč Příjmy z úplat, poplatků a pokut Podle složek ŽP: Voda 625,0 525,0 510,9 97,3-14,1 Ovzduší včetně POO 700,0 600,0 572,8 95,5-27,2 Freony 35,0 35,0 41,6 118,9 6,6 Odpady 100,0 58,0 65,9 113,6 7,9 Příroda 480,0 330,0 336,6 102,0 6,6 Finanční postihy 0,0 0,0 12,1 x 13,1 Celkem včetně POO 1 940, , ,9 99,5-8,1 Úroky z vkladů 180,0 279,0 301,8 108,2 22,8 z půjček (změna úrokových sazeb) 33,6 59,8 66,2 110,7 6,4 Splátky půjček 1 126, , ,1 107,9 97,6 Příjmy z finančního vypořádání 0,0 0,0 2,2 x 2,2 Vratky půjček za roky předchozí 0,0 0,0 6,1 x 6,1 Ostatní příjmy 0,0 0,0 0,4 x 0,4 Celkem SFŽP 3 279, , ,7 104,1 127,4 Finanční prostředky Fond zhodnotil jejich uložením na termínované vklady u komerčních peněžních ústavů a nákupem státních pokladničních poukázek. Takto získané prostředky byly použity na financování nákladů Kanceláře Fondu a k posílení výdajové ekologické politiky Fondu. Fond dosáhl naplnění 104,1 procenta příjmů z celkově rozpočtovaných příjmů pro rok Vývoj hodnoty příjmů Fondu v období úplaty a poplatky splátky půjček POO Příjmy celkem , , ,4 40, , ,6 201, , ,5 317, , ,3 516, , ,0 738, , , , , , , , , , , , , ,7 Významnou položkou ve struktuře příjmů z hlediska vývoje v časové řadě jsou k přijaté splátky půjček, klesající trend již po několik let vykazují příjmy z úplat a poplatků. 8

9 Saldo realizovan ch p íjm a v daj len n ch dle slo ek P roku mil. K p íjmy v daje saldo voda ovzdu í POO freony p íroda odpady KF - ostatní Celkové záporné saldo příjmů a výdajů za sledované období je důsledkem zrychlení obratu cash flow a závazků Fondu vyššími realizovanými výdaji oproti roku 2000 o 31 procent. Výdaje SFŽP ČR Celkové finanční výdaje na smluvní akce k dosáhly celkové výše 3 698,0 milionů Kč, z toho část poskytnutého objemu finančních prostředků (27,4 %) tvořily výdaje na smluvní akce návratné formy podpory - půjčky v hodnotě milionů Kč, požadavky na dotace převažovaly a byly realizovány ve výši 2 650,9 milionu Kč smluvní podpory (71,7 %) a příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 33,1 milionu Kč (0,9 %). Rozhodující podíl (43,4 %) ve skladbě celkových finančních výdajů dosáhly k výdaje na realizaci akcí ochrany vod 1 604,3 milionu Kč, a výdaje na ochranu ovzduší včetně freonů a Programu na ochranu ovzduší činily 1 551,8 milionu Kč (42,0 %). Skladba finančních výdajů Fondu na smluvní akce podle složek životního prostředí a podle formy podpory k je dokumentována následující tabulkou a grafickým znázorněním. Realizované finanční výdaje k skladba výdajů podle složek životního prostředí (mil. Kč) Složka životního Dotace Podíl Půjčky Podíl Výdaje Podíl celkem prostředí % % celkem % Ochrana vody 948,47 35,3 655,86 64, ,33 43,4 Ochrana ovzduší 1 251,98 46,6 267,12 26, ,10 41,1 POO 27,18 1,0 3,15 0,3 30,33 0,8 Freony 2,39 0,1 0,0 0,0 2,39 0,1 Ochrana přírody 180,15 6,7 0,0 0,0 180,15 4,8 Hospodaření s odpady 273,89 10,2 87,84 8,7 361,73 9,8 Celkem 2684,06 100, ,97 100, ,03 100,0 * Tabulka neobsahuje výdaje Kanceláře Fondu. 9

10 Ve výše uvedené tabulce jsou v části dotace zahrnuty i příspěvky na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 33,12 milionu Kč, a to ve složce ochrana vody ve výši 14,55 milionu Kč, ve složce ovzduší ve výši 11,14 milionu Kč, ve složce odpady ve výši 7,01 milionu Kč a ve složce ochrana přírody 0,42 milionu Kč. Finan ní v daje na smluvní akce podle typu podpory rok , , , ,0 mil. K 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 dotace p j ka celkem 0,0 voda ovzdu í POO freony p íroda odpady slo ky ivotního prost edí Nejvyšší objem finančních prostředků v členění dle krajů a složek životního prostředí byl k z finančních prostředků Fondu realizován do kraje Středočeského ve výši 571,8 milionu Kč, druhá nejvyšší realizovaná podpora byla směřována do kraje Vysočina, a to ve výši 348,6 milionu Kč a následuje kraj Zlínský s 347,8 milionu. Kč, což odpovídá i počtu zaregistrovaných žádostí v regionálním členění. Skutečné výdaje dokumentující skladbu finančních podpor z hlediska krajového členění výdajů Fondu obsahuje následující tabulka a grafická příloha. Realizovaná finan ní podpora podle kraj na rok ,0 500,0 400,0 mil. K 300,0 200,0 100,0 0,0 Jiho esk Jihomoravsk Karlovarsk Královéhradeck Libereck Moravskoslezsk Olomouck Pardubick Plze sk Pra sk St edo esk Ústeck Vyso ina Zlínsk p j ka dotace celkem 10

11 Realizovaná finanční podpora akcí podle krajů - struktura podpory, podíl půjček na podpoře (mil. Kč) Kraj Půjčka Podíl Dotace Podíl Podpora Podíl Podíl % % % Celkem % půjček Jihočeský 114,0 11,2 220,5 8,2 334,5 9,0 34,1 Jihomoravský 70,9 7,0 208,5 7,8 279,4 7,6 25,4 Karlovarský 56,6 5,6 84,5 3,1 141,1 3,8 40,1 Královéhradecký 28,4 2,8 106,9 4,0 135,3 3,72 1,0 Liberecký 26,4 2,66 3,2 2,3 89,6 2,4 29,5 Moravskoslezský 33,9 3,3 272,4 10,1 306,3 8,3 11,1 Olomoucký 95,0 9,4 230,9 8,6 325,9 8,8 29,2 Pardubický 49,5 4,9 108,3 4,0 157,8 4,3 31,4 Plzeňský 75,4 7,4 182,0 6,8 257,4 7,0 29,3 Pražský 23,2 2,3 122,1 4,6 145,3 3,9 16,0 Středočeský 175,4 17,3 396,4 14,8 571,8 15,5 30,7 Ústecký 71,6 7,1 185,6 6,9 257,2 7,0 27,8 Vysočina 94,4 9,3 254,2 9,5 348,6 9,4 27,1 Zlínský 99,3 9,8 248,5 9,3 347,8 9,4 28,6 Celkem 1 014,0 100,0 2684,0 100, ,0 100,0 27,4 Rozhodující realizovaná finanční podpora, tj, 93,9 procent celkových výdajů členěná dle složek životního prostředí, byla k určena ve výši 3 474,2 milionu Kč (z toho formou dotace poskytnuto 2 460,3 milionu Kč) na akce investičního charakteru. Ve složce voda byly k investiční výdaje nejvyšší, částka dosáhla 1 572,7 milionu Kč, z toho dotace činily 916,8 milionu Kč. V oblasti neinvestiční byla finanční podpora uvolněna formou dotace v celkové výši 223,8 milionu Kč. Nejvyšší finanční prostředky na akce neinvestičního charakteru směřovaly do složky ochrana přírody a krajiny. Náklady spojené s činností Kanceláře Fondu k činily 102 miliony Kč. Jejich součástí byly mandatorní výdaje dle zákona číslo 58/1998 Sb., které dosáhly výše 5,5 milionu Kč. Skutečné výdaje Fondu na úhradu nákladů Kanceláře Fondu se podílejí 1,0 % na celkových rozpočtovaných zdrojích Fondu. Zdroje krytí těchto výdajů tvoří finanční aktivity Fondu vedoucí ke zhodnocení finančních prostředků formou krátkodobých termínovaných vkladů u bank a operacemi na trhu krátkodobých depozit (státní pokladniční poukázky). Zbývající finanční prostředky Fond používá na podporu a financování nových akcí v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí. Komplexní přestavba systému dálkového zásobování teplem sídliště Děčín - Bynov byla uskutečněna v letech s kogenerací e- lektrické energie na bázi plynových motorů spalujících zemní plyn a tepelným výkonem 11 MW a instalovaným elektrickým výkonem 5,6 MW. Realizací těchto opatření dochází k minimálnímu absolutnímu snížení emisí znečišťujících látek o 331,08 tun za rok. SFŽP poskytl na tuto akci smluvní podporu ve výši 173 miliony korun (polovinu dotací a polovinu formou půjčky). 11

12 Požadavky na podporu ze SFŽP ČR Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky nabyla účinnosti dnem Ministerstvo životního prostředí jako správce Fondu vydalo tuto směrnici, která upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků (podpory) z Fondu. Přílohy I Směrnice s platností od a jednotlivé Dodatky specifikují opatření, která budou Fondem podporována. Přílohy II Směrnice pro rok 2001 specifikují opatření, která Fond podporoval v rámci realizace Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Žádosti s úplnými údaji a požadovanými doklady podle jednotlivých programů jsou registrovány. V roce 2001 bylo zaregistrováno celkem žádostí. Každou registrovanou žádost Fond vyhodnocuje na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení dle daných kritérií uvedených v Přílohách Směrnice MŽP. Vyhodnocené žádosti, které splňují podmínky ekonomických a ekologických opatření, a je možné je přiřadit do vyhlášených programů, jsou předkládány zpravidla čtyřikrát ročně k projednání Radě Fondu. Stav žádostí k členění dle programů % Počet Název programu program Celkové Celková Půjčka Dotace č. náklady podpora 9,2 183 Oblast ochrany vod ,1 360 Oblast ochrany ovzduší Program péče o přírodní prostředí 70 Nakládání s odpady ,7 14 Technologie,výrobky ,2 5 Program podpory pánevních okresů postižených předchozí těžbou uhlí 0,1 3 Program podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry 0,1 2 Podpora opatření souvisejících s výskytem nemoci BSE v ČR 61, Investič. projekty na..a využívání obnovitelných zdrojů energie 0,5 9 Neinvestič. projekty na..b využívání obnovitelných zdrojů energie 0,5 9 Nespecifikováno Celkem Nejvíce žádostí (k ) bylo na Fondu evidováno v oblasti investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie, celkem žádostí z celkového počtu žádostí. V procentuálním vyjádření je to 61,2 procenta. Nejnižší počet žádostí byl ve sledovaném období zaevidován v programu číslo 8 - podpora opatření souvisejících s výskytem nemoci BSE v ČR - 2 akce, což představuje 0,1 procenta. 12

13 Stav žádostí k členění dle krajů % Počet Kraj Celkové Dotace Půjčka Celková Závazky Fondu náklady podpora včetně transferu z r k resp. k ,7 154 Jihočeský ,1 240 Jihomoravský ,6 31 Karlovarský ,9 157 Královéhradecký ,4 68 Liberecký ,4 188 Moravskoslezský ,1 122 Olomoucký ,7 93 Pardubický ,0 160 Plzeňský ,6 72 Pražský ,1 320 Středočeský ,1 81 Ústecký ,8 135 Vysočina ,5 169 Zlínský Celkem Nejvíce žádostí k v krajském členění bylo na Fondu evidováno z kraje Středočeského, celkem 320 žádostí z žádostí celkem evidovaných Fondem. V procentuálním vyjádření činily evidované žádosti Středočeského kraje 16,1 procenta. Nejnižší počet žádostí byl zaevidován z kraje Karlovarského 31 žádost, což představuje 1,6 procenta z celkového počtu. Největší objem finančních závazků Fondu, včetně transferu z roku 2001 k respektive k v členění dle krajů, je v kraji Středočeském ve výši milionů Kč, tj. 22,3 procenta z celkových závazků Fondu. Nástroj pomoci Evropské unie - ISPA V rámci realizace podpůrného nástroje Evropské unie - ISPA Fond pokračuje v přípravě pro poskytování podpory do sektoru životního prostředí a podílí se na technickém a administrativním zabezpečení. Dnem rozhodla vláda ČR svým usnesením číslo 149, že Státní fond životního prostředí ČR se stává implementační agenturou pro ISPA v oblasti životního prostředí pro projekty schválené Řídícím výborem IS- PA Evropské komise v roce 2001 a v následujících letech. ISPA (the Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - nástroj strukturálních politik v předvstupním období) je speciální podpůrný program připravovaný Evropskou komisí k podpoře asociovaných států při přípravě jejich vstupu do Evropské unie. Podpora ISPA je svou podstatou předkohezní fond zaměřený na oblasti zlepšování stavu životního prostředí a dopravní infrastruktury. V oblasti životního prostředí je nástroj IS- PA určen zejména k podpoře naplnění požadavků the Environmental Acquis. Podpora v rámci ISPA bude poskytována především veřejnému sektoru formou grantů. Výše podpory může činit maximálně 75 procent uznatelných nákladů na realizaci opatření, přičemž celkové náklady na realizaci musí činit nejméně 5 milio- 13

14 nů EUR. Opatřením může být jednotlivý investiční projekt, technicky a ekonomicky samostatná část investičního projektu, skupina investičních projektů. O poskytnutí podpory v rámci ISPA rozhoduje Evropská komise na základě žádostí, předložených příslušným ústředním orgánem státní správy žadatelské země. Každá předložená žádost musí být posouzena z hlediska vlivů navrhovaného opatření na životní prostředí. V rámci kofinancování projektů ISPA počítal Fond na rok 2002 s poskytnutím finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 150 mil. Kč. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí nebudou finanční prostředky ze státního rozpočtu v roce 2002 Fondu poskytnuty. V důsledku toho dojde ke snížení objemu finančních prostředků určených na nová opatření v oblasti ochrany a zlepšení životního prostředí v České republice. Předmětem podpory jsou : příprava dokumentace projektu ISPA, který byl vybrán pro druhou etapu žádosti podle Směrnice ISPA zpracování dokumentace na výběrové řízení a provedení výběrového řízení pro projekt ISPA, který byl schválen Řídícím výborem ISPA Evropské komise investiční projekty, jež odpovídají prioritám uvedeným v příloze Směrnice IS- PA a kterým byla schválena podpora z ISPA. Podporu nelze žádat na opatření, jejichž realizace již byla zahájena. O výši a formě podpory rozhoduje ministr životního prostředí na návrh Fondu, připraveného především na základě posouzení ekonomické situace žadatele, technicko-ekonomického posouzení podporovaného opatření, výše a formy požadované podpory z ISPA, charakteru činnosti žadatele, obecně závazných právních předpisů pro poskytování podpory, priorit Státní politiky životního prostředí, Národní strategie ISPA a možnosti spolufinancování projektu z jiných zdrojů. Fond v průběhu roku 2001 zaregistroval celkem 39 žádostí o podporu z ISPA, z toho 10 žadatelů od své žádosti odstoupilo. V současné době je na Fondu evidováno 29 žádostí, s celkovými náklady 657,75 milionu EUR. Z registrovaných žádostí jich 22 patří do priority voda, 5 do priority odpadů a 2 do priority ovzduší. Na kofinancování svých projektů požadují žadatelé od Fondu přibližně 40 milionů EUR. Požadavek mnohých žadatelů však není zpracován podle Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro spolufinancování programu ISPA, to znamená, že je nereálný. Čistírna odpadních vod v obci Horka nad Moravou (okres Olomouc). Výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou ekvivalentních obyvatel a kanalizačního sběrače v délce metrů probíhá od roku Podpora ze SFŽP na tuto akci, která by měla být dokončena v roce 2003, je poskytnuta formou dotace a půjčky v rámci programu podpory obcím postiženým povodní v roce Celková podpora činí 19,85 milionu korun, z toho půjčka 4 miliony korun. Realizací odstraněné znečištění činí 64,8 tun BSK5 a 58,2 tun nerozpuštěných látek. 14

15 V. Přínosy ekologických opatření Ochrana vod V oblasti ochrany vod bylo v roce 2001 vydáno ministrem životního prostředí 169 Rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací. Celkové náklady na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřené jako základ pro výpočet podpory) činily milionů Kč. Celkový objem poskytnutých podpor za SFŽP ČR bude činit milionů Kč. Poskytnutím finančních prostředků na realizaci opatření bude dána možnost likvidovat znečištění vod, a to 7 343,51 tun CHSK (2 935,5 BSK5) a 3 537,70 tun nerozpuštěných látek za rok. Celkové ekologické přínosy ze 73 akcí ve složce ochrana vod, na ně bylo v roce 2001 vydáno definitivní přiznání podpory, představují následující odstraněné znečištění: Znečišťující Snížení dle smlouvy Snížení dle ZVA % látka o podpoře t/rok předloženého t/rok NL 4 381, ,4 111,4 BSK , ,5 94,9 CHSK 406,3 420,8 103,6 Ve smlouvách uváděné ekologické efekty jsou vypočteny z kapacity budovaného zařízení na likvidaci znečištění vypouštěného do povrchových vod. Fond při uzavření závěrečného vyhodnocení akce vyžaduje splnit uvedené hodnoty na 80 procent a počítá s dvacetiprocentní rezervní kapacitou pro budoucí rozvoj obce. Ochrana ovzduší V roce 2001 bylo v oblasti ochrany ovzduší vydáno kladné rozhodnutí ministra životního prostředí na 374 akcí. Celkové náklady činily 2 610,9 milionu Kč, z toho finanční podpora z Fondu dosáhla výše 1 279,9 milionu Kč. Celkové přínosy ze 374 akcí ve snížení znečištění ovzduší, na které bylo v roce 2001 vydáno kladné Rozhodnutí ministra životního prostředí, představují následující odstraněné znečištění: ABSOLUTNÍ SNÍŽENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK - porovnání v jednotlivých letech od roku 1997 HLAVNÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ ROK LÁTKY (t/rok) tuhé látky SO NOx CxHy CO CELKEM Z porovnání s celkovými emisemi znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, dle údajů ČHMÚ z roku 2000, dojde realizací posuzovaných opatření v oblasti ochrany ovzduší k přímému nebo bezprostředně navazujícímu snížení přibližně o7procent. 15

16 Celková měrná finanční náročnost těchto akcí činí 18,42 tisíc Kč na tunu jednotkové emise za rok. Z toho podpora z Fondu dosáhla 9,03 tisíc Kč na tunu jednotkové emise za rok. Ochrana přírody a krajiny V roce 2001 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny bylo přijato 117 žádostí o podporu ve výši 407,6 milionu Kč, vydáno Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory na 96 akcí v rámci Programu péče o přírodní prostředí. Celkové náklady na jejich realizaci činily 291,2 milionu Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu ve formě dotace činila 212,5 milionu Kč. Ekologické přínosy z realizace akcí lze vyčíslit následovně: uskutečněny byly například rekonstrukce parků o ploše 197 hektarů, ošetřeny byly stromy, vysazeny 873 stromy, obnoveny 243 hektary lesů, individuálně ošetřeno přes 41,5 tisíce sazenic, zřízeno běžných metrů oplocenek, rozmístěno bylo kusů feromonových odparníků a 22 kusy lapačů, upraveno 14 kilometrů cest, obnoven byl mokřad o rozloze 162 m 2 atd. Dále byla v oblasti ochrany přírody a krajiny definitivně přiznána podpora (tzn. po ukončeném Závěrečném vyhodnocení akce) u 54 akcí, která formou dotace činila téměř 101,2 milionu Kč. V rámci Programu podpory vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí, jehož platnost však byla ukončena k , bylo v roce 2001 vydáno jedno kladné rozhodnutí k akci s dotací ve výši 785 tisíc korun na vybudování oddechové zóny o rozloze m 2. Dále byla v rámci tohoto programu definitivně přiznána podpora 8 akcím, která činila 1,78 milionu Kč. Ekologické přínosy těchto dotacemi podpořených akcí se vykazují takto: - tvorba ÚSES 0,2 ha - rekonstrukce parku 59,7 ha - ošetření stromů 85 ks - údržba veřejných prostranství m 2 V hodnoceném období bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny na výjimečné rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory podpořeno na 14 akcí. Celkové náklady na jejich realizaci činily 108,1 milionu Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu formou dotace činí 107,5 milionu Kč. Ekologické přínosy z těchto akcí se dají vyčíslit následovně: obnova lesů o ploše 144 ha, vybudování cest o délce 22 kilometrů, zpracování plánů péče o krajinu o ploše 13,6 hektarů a zpracování lesních hospodářských plánů na hektarů. Dále se jednalo o podporu štěpkování dřeva o objemu m3, přibližování dřeva o objemu m 3 a úpravu biotopu o délce toku 257 m. Definitivně byla přiznána podpora dvěma akcím mimo programy (na výjimečné rozhodnutí ministra), a to formou dotace ve výši 14, 47 milionu Kč na vybudování informačního centra a opravu lesních turistických cest v délce 13,8 km. Nakládání s odpady V roce 2001 obdržel SFŽP celkem 70 žádostí o podporu v této složce životního prostředí a požadovaná podpora přesahuje částku 761,3 milionu Kč. Zhruba polovina této částky je požadována jako dotace. Výše finanční podpory, kterou SFŽP uvolnil v roce 2001 na 56 akcí a projektů žadatelů o podporu v oblasti nakládání s odpady, přesáhla 327,05 milionů Kč. Z toho dotace činily téměř 249,77 milionu Kč a částka vynaložená na půjčky byla vyšší než 77,27 milionu Kč. K 56 podpořeným akcím v uvedené oblasti v loňském roce patřilo též 11 zpracovávaných 16

17 krajských koncepcí nakládání (či hospodaření) s odpady (v souladu s vyhlášeným programem 4.3.) v Pardubickém, Středočeském, Královehradeckém, Zlínském, Jihomoravském, Libereckém, Olomouckém, Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském kraji a v kraji Vysočina, kdy dotace ze SFŽP činí celkem 15, 5 milionu korun. Ve většině dalších podpořených akcí se jedná o podporu na sanace nebo rekultivace skládek tuhého komunálního odpadu (ad program 4.1.) v městech a obcích České republiky. Sanovaná plocha skládek činí 65,02 hektaru. K podpořeným akcí se řadí též výstavba 7 technologických linek na třídění či využití odpadů a zařízení na energetické využití bioplynu. Zprovozněním posledně jmenovaného zařízení dojde ke snížení emisí CH4 do o- vzduší o 113 tun ročně. Kapacita těchto technologických zařízení na využití odpadů je u- váděna celkem tun za rok. SFŽP podpořil také vybudování 3 sběrných dvorů v obcích Luže na Chrudimsku, v Trmicích v Ústeckém kraji a v Praze na Spořilově o celkové ploše m 2. Finanční podpora dosáhla 7, 6 milionu Kč při celkových rozpočtových nákladech 12, 46 milionu Kč. Oblast technologie a výroby V roce 2001 bylo kladně posouzeno 11 akcí týkajících se technologie a výroby v programech 5.1., 5.2. a 5.3. žádajících o podporu ze SFŽP ČR. Celkové náklady těchto akcí činí 156,41milionu Kč, celková podpora ve výši 46, 3 milionu Kč je tvořena dotací ve výši 24,24 milionu Kč a půjčkou ve výši 22,06 milionu Kč. V programech technologie a výroby jde o dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí realizací opatření v rámci : programu nejlepších dostupných technik programu zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (EMAS) programu na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD Oblast obnovitelných zdrojů energie V roce 2001 bylo kladně posouzeno 81 projektů o podporu v oblasti využívajících obnovitelných zdrojů energie v investičních programech 1.A až 9.A a dvou neinvestičních programech (včetně výjimečných Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory ze SFŽP). Cílem programů 1.B a 2.B je posílení vzdělávání osvěty, poradenství propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Celkové náklady podpořených akcí činí 503,1 milionu Kč, celková podpora ve výši 360,4 milionu Kč je tvořena dotací ve výši 191,72 milionu Kč a půjčkou ve výši 163,18 milionu Kč. Z akcí týkajících se menších projektů s využitím obnovitelných zdrojů energie v programech určených pro fyzické osoby byly posouzeny 913 žádostí (solární kolektory, kotle na biomasu a tepelná čerpadla) a 118 žádostí v programu Slunce do škol. Celkové náklady představují 302,85 milionu Kč a celková dotace činí 116, 45 milionu Kč. Realizací opatření v programech 1.A až 9.A z vyhodnocení podporovaných 81 akcí většího významu by mělo dojít k celkovému snížení emisí škodlivých látek do ovzduší, a to tun plynných látek za rok ( SO2 548 t/rok, NOx 493 t/rok, CO 916 tun/rok, CxHy 191 t/rok a CO t/rok) a 363 tun tuhých látek za rok. Realizací opatření podpořených akcí realizovaných fyzickými osobami (výpočet byl proveden aproximací z 321 vyhodnocení a přepočten na 913 žádostí) dojde ke snížení ročních emisí o ,1 tun plynných látek a 68,3 tun tuhých látek. 17

18 VI. Přehled nejvýznamnějších podporovaných opatření v roce 2001 Z hlediska uvolněných finančních prostředků Fondu k k nejvýznamnějším příjemcům podpory patří následující akce: Město Bystřice pod Pernštejnem - náhrada uhlí spalováním biomasy v CZT - půjčka 42,6 mil. Kč, dotace 38,3 mil. Kč, podpora celkem 80,9 mil. Kč Město Žlutice - výstavba centrálního zdroje na spalování biomasy a SCZT - půjčka 30,4 mil. Kč, dotace 27,4 mil. Kč, podpora celkem 57,8 mil. Kč Město Bechyně - výstavba kanalizace a ČOV - půjčka 22,0 mil. Kč, dotace 18,3 mil. Kč, podpora celkem 40,3 mil. Kč Město Hulín - rekultivace stávající skládky Hulín - Padělky - půjčka 9,1 mil. Kč, dotace 24,7 mil. Kč, podpora celkem 33,8 mil. Kč Obec Dolní Dunajovice - dokončení ČOV a kanalizace - půjčka 7,3 mil. Kč, dotace 19,6 mil. Kč, podpora celkem 26,9 mil. Kč Město Rakovník - rozšíření ČOV - půjčka 22,0 mil. Kč, dotace 3,9 mil. Kč, podpora celkem 25,9 mil. Kč Obec Bouzov - výstavba centrálního zdroje na spalování biomasy a SCZT - půjčka 13,6 mil. Kč, dotace 12,2 mil. Kč, podpora celkem 25,8 mil. Kč Obec Ratiboř - kanalizace + ČOV - půjčka 17,0 mil. Kč, dotace 8,4 mil. Kč, podpora celkem 25,4 mil. Kč Město Rudolfov - kanalizační sběrač R-Rudolfov - půjčka 12,3 mil. Kč, dotace 12,3 mil. Kč, podpora celkem 24,6 mil. Kč Město Volyně - kanalizační sběrač + rozšíření ČOV - půjčka 15,7 mil. Kč, dotace 8,8 mil. Kč, podpora celkem 24,5 mil. Kč. Solarizace vytápění Ústavu sociální péče ve Slatiňanech (okr. Chrudim). Kotelna na tuhá paliva byla v letech nahrazena 70 střešními solárními články o celkovém výkonu 60 kw s následnou dlouhodobou akumulací tepla. Realizací tohoto opatření podpořeného dotací ze SFŽP ve výši tisíc korun dochází k odstranění emisí škodlivin (popílku a plynných látek) přes 11,74 tun ročně. 18

19 19

20 FITCH PŘIDĚLUJE STÁTNÍMU FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘE- DÍ ČESKÉ REPUBLIKY RATING BBB+ Fitch Ratings -Paříž/Londýn května 2002: Fitch Ratings, mezinárodní ratingová agentura dnes přidělila Státnímu fondu životního prostředí České republiky dlouhodobý rating v cizí měně BBB+ krátkodobý rating F2. Dlouhodobý výhled je stabilní. Dále byl přidělen dlouhodobý rating v domácí měně A- (A mínus) a národní rating AAA(cze) byl stažen. Ratingy jsou podloženy silným zapojením Ministerstva životního prostředí České republiky (dále MŽP) ve Státním fondu životního prostředí (SFŽP nebo Fond), konzervativním řízením zdrojů Fondu a bezpečném charakteru jeho příjmů. Ratingy také berou v úvahu zvýšení výdajů a nový dluh plánovaný správcem Fondu pro rok Fond působí po sloučení dřívějších státních fondů od roku 1992 jako agentura ochrany životního prostředí implementující národní politiku v této oblasti. Aktivity Fondu jsou řízeny zákonem České národní rady č. 388/1991 Sb., podle kterého má SFŽP statut jiné státní organizace. Správcem Fondu je MŽP, které rozhoduje o uvolnění zdrojů Fondu a také jmenuje jeho třináctičlennou radu. Téměř polovina příjmů Fondu je daňového charakteru (poplatky za znečišťování životního prostředí), které jsou vybírány a garantovány státem a převáděny na účet Fondu v měsíčních intervalech. Fitch pokládá takový zdroj příjmů za velice bezpečný. Další velkou část podílu na příjmech tvoří splátky půjček poskytnutých Fondem zejména obcím a městům v České republice. Pohledávky po splatnosti představují přijatelných 10% celkových úvěrů poskytnutých Fondem a jsou z většiny kryty rozpočtovými rezervami. Vedle úvěrů jsou dotace přidělované na základě každoročně vydávaných vyhlášek MŽP dominantní formou podpory poskytované Fondem. Mezi příjemci podpor výrazně převažují obce a města, což je agenturou Fitch považováno za pozitivní faktor. Fitch očekává v souvislosti s větším počtem projektů nutných ke splnění legislativních požadavků EU výrazné zvýšení poskytnutých dotací v roce Tyto nové výdaje budou částečně financovány novými daňovými výnosy, ale také zbývajícími likvidními prostředky Fondu, které tak v následujících dvou letech výrazně poklesnou. Ačkoliv Fond od svého založení nevykazoval žádné dluhy či skryté závazky, správce Fondu plánuje pro rok 2002 opatření dluhu k financování nových projektů. Přestože stát explicitně negarantuje závazky Fondu, je rozhodující role MŽP ve Fondu stabilizujícím faktorem. Kontakt: Olivier Dumoulin, Paříž tel: Josef Pospíšil, Londýn tel: +44(0) Fernando Mayorga, Barcelona tel:

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Státní fond životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Výroční zpráva za rok 2000 Obsah: I. Úvodní slovo ředitelky II. III. Základní informace o činnosti Základní informace o hospodaření IV. Ekonomická situace

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2006

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2006 V Praze dne 11.2.2007 Čj.: SFZP 002557/2007 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2006 Schvaluji : Ing. František K r e j č í ředitel Státního fondu životního prostředí Bere na vědomí : Ing. Rut Bízková

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Národní programy MŽP s vazbou na ovzduší

Národní programy MŽP s vazbou na ovzduší Národní programy MŽP s vazbou na ovzduší Jan Novák Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Jan.Novak2@mzp.cz Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. 10. 2014, Hrotovice 2 Obsah Národní programy - obecně

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 100/8/Z/2015 ze dne 07.12.2015 jako deficitní s tím,

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá......rozšiřují se lesní pozemky. Pro harmonický vývoj krajiny a kvalitu životního prostředí je důležité hospodaření s půdou. Půdní fond

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Kotlíkové dotace z OPŽP

Kotlíkové dotace z OPŽP Kotlíkové dotace Kotlíkové dotace z OPŽP 2014-2020 Start: 15. 7. 2015, ve 3 výzvách celkem 9 mld. Kč Cíl do roku 2020 (2022): vyměnit 80-100 tisíc kotlů Milník 1. výzvy (do roku 2018): vyměnit 20 tisíc

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010. Přílohy X Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2008 Závěrečný účet roku 2008 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009 Sejmuto dne: 28. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných státními fondy pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu. Část první. Rozsah a struktura údajů

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných státními fondy pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu. Část první. Rozsah a struktura údajů Příloha č. 3 k vyhlášce č. 419/2001 Sb. Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných státními fondy pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu Část první Rozsah a struktura údajů Přílohu státního

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 21.10.2015 Obsah Proč podporovat výměnu starých kotlů na tuhá paliva? Porovnání staré a nové kotlíkové

Více

Implementace prioritní osy 2 OPŽP

Implementace prioritní osy 2 OPŽP Implementace prioritní osy 2 OPŽP Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe 11. listopadu 2015, Hustopeče Obsah PO 2 OPŽP SC 2.1. SC 2.2. SC 2.3. Současný stav Střednědobá strategie (do roku 2020)

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2010 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Výzva č. 3/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP

Výzva č. 3/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP Výzva č. 3/2016 PU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP podle Směrnice MŽP č. 5/2016 pro projekty v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 2020 2 specifický

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Povinnost pořídit ÚEK ukládá krajům, statutárním městům a hlavnímu městu Praze zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií). Obsah ÚEK je stanoven

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2012 Slezský vodohospodářský svazek (dále jen SVHS) vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více