Státní fond životního prostředí České Republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní fond životního prostředí České Republiky"

Transkript

1 Státní fond životního prostředí České Republiky V ý r o č n í z p r á v a za rok 2001

2 Obsah: I. Úvodní slovo ředitelky II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR III. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR v letech IV. Ekonomická situace SFŽP ČR v roce 2001 Příjmy Výdaje Požadavky na podporu ze SFŽP ČR Nástroj pomoci Evropské unie ISPA V. Přínosy ekologických opatření VI. Přehled nejvýznamnějších podporovaných opatření v roce 2001 VII. Výrok auditora, Rating VIII. Zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2

3 I.Úvodní slovo ředitelky Státního fondu životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která funguje především jako ekonomický nástroj Ministerstva životního prostředí pro uplatňování Státní politiky životního prostředí. Svou činností již deset let napomáhá k docílení zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek, k prosazování hlediska životního prostředí v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, a to na základě uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje. Činnost Státního fondu životního prostředí České republiky je dána zákonem České národní rady č. 388/1991 Sb. a navazujícími předpisy. Důležitými východisky pro činnost Státního fondu životního prostředí České republiky jsou dále priority stanovené Národním programem přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a priority dané mezinárodními úmluvami o ochraně životního prostředí. Jako významný zdroj finančních prostředků, který navazuje na systém plateb k ochraně životního prostředí, umožňuje meziroční převod finančních prostředků a pomáhá včas reagovat na aktuální potřeby ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomuto postavení Státního fondu životního prostředí České republiky vedle finančních prostředků státního rozpočtu a Fondu národního majetku sehrává Státní fond životního prostředí České republiky stále důležitější roli při spolufinancování projektů v rámci programů EU, ale i při technickém a administrativním zajištění přípravy pro poskytování podpory do sektoru životního prostředí prostřednictvím podpůrného nástroje pomoci Evropské unie - ISPA. K významným aktivitám Státního fondu životního prostředí České republiky v roce 2001 se řadí i pokračující mezinárodní spolupráce se středoevropskými partnerskými fondy. V rámci realizace regionální politiky byla v roce 2001 zejména prostřednictvím krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí České republiky navázána spolupráce s kraji jak na vlastním hodnocení žádostí o podporu, tak i v oblasti řešení společných koncepčních otázek. Všechna krajská pracoviště od poloviny roku 2001 také přijímají žádosti o podporu, prověřují jejich formální úplnost a případně je registrují. Fitch Ratings, mezinárodní ratingová agentura přidělila dne Státnímu fondu životního prostředí České republiky dlouhodobý rating v cizí měně BBB+ a krátkodobý rating F2. Dlouhodobý výhled je stabilní. Dále byl přidělen dlouhodobý rating v domácí měně A- a národní rating AAA (cze) byl stažen, jak zpráva uvádí ratingy jsou podloženy silným zapojením Ministerstva životního prostředí ve Státním fondu životního prostředí České republiky, konzervativním řízením zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky a bezpečném charakteru jeho příjmů, berou také v úvahu zvýšení výdajů a nový dluh plánovaný správcem Fondu pro rok Ing. Radka Bučilová 3

4 II.Základní informace o činnosti SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR ( dále jen Fond ) je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem určeným na podporu opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, z Národního programu přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem číslo 338/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, na který navazují prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky poskytování podpory pro příslušné období. Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu, a to formou dotace, půjčky nebo příspěvku na částečnou úhradu úroků. Předmětem podpory jsou opatření podle programů vyhlašovaných ministerstvem životního prostředí v oblasti: ochrany vod ochrany ovzduší ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy, využívaní přírodních zdrojů nakládání s odpady technologií a výrobků využití obnovitelných zdrojů energie pomoci Evropské unie - ISPA Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí. V období byly příjmem Fondu rovněž finanční prostředky uvolněné na realizaci Programu na ozdravení ovzduší (POO) v celkové výši 6,1 miliardy Kč, které byly do Fondu postupně převáděny z Fondu národního majetku v intervalech a částkách stanovených usnesením číslo 711 z Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vlašimi. Městu Vlašim (okres Benešov) na tuto akci realizovanou v letech 1997 až 2000 rámci programu ochrany přírody a krajiny poskytl SFŽP dotaci ve výši tisíc korun. Předmětem podpory byla obnova zámeckého parku o výměře cca 75 hektarů založeného v polovině 18. století, a to podsadbou, odstraněním náletů, obnovou zanedbaných luk, břehových porostů a ošetřením nejcennějších stromů. 4

5 O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení svého poradního orgánu - Rady Fondu, která je složena ze šesti zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, šesti zástupců vybraných ministerstev a zástupce Svazu měst a obcí ČR. Na základě vydaných rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu zabezpečuje Kancelář Fondu celou agendu poskytování finančních podpor. Je to zejména konzultační a poradenská činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra, následně pak smluvní agenda pro poskytování podpor, agenda smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory, včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání pohledávek a sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel. Fond zřídil v přímé podřízenosti ředitele Fondu odbor krajských pracovišť s tím, že od 1. ledna 2001 se transformovala původní regionální pracoviště na pracoviště, která odpovídají krajskému uspořádání. Všechna krajská pracoviště Fondu od poloviny roku 2001 také přijímají žádosti o podporu, prověřují jejich formální úplnost a případně je též registrují. Fond dokázal navázat spolupráci s nově vzniklými kraji a zapojit je do hodnocení akcí, včetně povinného dokladu k podání žádostí, kterým je vyjádření kraje. Ve sledovaném období probíhalo i sladění národní české legislativy s evropskými normami, např. novelizace zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, zcela nový zákon o integrované prevenci znečištění a kontrole průmyslového znečišťování, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon atd.. Novelizace stávající legislativy by měla významně ovlivnit zdrojovou část rozpočtu Fondu, a tím i navýšení objemu finančních prostředků pro realizace podpory nových ekologických opatření. V časové řadě vykazuje zdrojová část rozpočtu příjmů z úplat, poplatků a pokut nadále klesající charakter. Pro období roku 2001 byly aktualizovány programy pro poskytování podpory na opatření v rámci realizace Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Počátkem roku 2001 započal Fond aktivnější přístup k ochraně životního prostředí zmapováním finančních potřeb v oblasti ochrany vod, včetně následné spolupráce s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Ve druhé polovině roku pak Fond uskutečnil přes svá krajská pracoviště rozsáhlou dotazníkovou akci. Dotazníky adresoval starostům všech měst a obcí a otázky se týkaly akutních problémů v oblasti o- chrany životního prostředí. Informace získané z této akce nadále Fond používá ke své činnosti. Fond nadále spolupracuje a podílí se na technickém a administrativním zajištění přípravy pro poskytování podpory do sektoru životního prostředí prostřednictvím podpůrného nástroje pomoci Evropské unie - ISPA. V hodnoceném období roku 2001 pokračovala příprava činnosti Fondu jako implementační agentury pro nástroj ISPA. Fond jako IA byl určen rozhodnutím vlády z února 2001 pro projekty schválené Řídícím výborem ISPA Evropské komise. Z organizačního hlediska se Fond v roce 2001 členil na pět úseků : ředitelský úsek ( koordinační odbor ředitele, odbor krajských pracovišť, samostatné oddělení kontroly), technický úsek ( sekretariát, odbor ochrany vod, odbor ochrany ovzduší, odbor ochrany přírody a krajiny, odbor odpadů, technologií a obnovitelných zdrojů energie), ekonomický úsek ( sekretariát, odbor ekonomického hodnocení, odbor financování, odbor účetnictví), organizačně-právní úsek ( sekretariát, odbor právní, odbor pro vnější styk a informatiku, oddělení vnitřní správy, oddělení organizace, legislativy a personální práce), úsek zahraničních vztahů ( oddělení přípravy projektů, oddělení implementace projektů). 5

6 Stav pracovníků Kanceláře Fondu k 31. prosinci 2001 byl 148 zaměstnanců, což je v porovnání s rokem 2000 o 24 pracovníků více. Tento nárůst vyplývá z platné Organizační struktury Fondu, počtu podporovaných o- patření, systému průběžné kontroly nakládání účelově určených finančních prostředků Fondu v místě realizace a zřízení krajských pracovišť. K uvedenému datu Kancelář Fondu zaměstnávala celkového počtu 143 zaměstnanců 82 žen, tj. 57,3 procent. Z hlediska dosaženého vzdělání převažují mezi zaměstnanci Kanceláře Fondu vysokoškoláci (110 osob). III. Základní informace o hospodaření SFŽP ČR v letech V letech dosáhly příjmy Fondu celkové částky 39,52miliard Kč, z toho v roce 2001 částky 3,24 miliard Kč. Výdaje Fondu dosáhly v letech celkem 32,52 miliard 3,70 miliard Kč (z toho půjčky činily 1,02 mld. Kč). Kč, v roce 2001 dosáhly Z prostředků Fondu bylo v letech finančně podpořeno a realizováno : 972 čistíren odpadních vod a kanalizací, 120 akcí k odstranění povodňových škod (povodně 1997,1998), 151 smluv o poskytnutí podpory formou zakoupení vysoušecích zařízení, plošných plynofikací obcí a plynofikací kotelen, včetně ostatních technologií, akcí ke snížení zátěže přírody a krajiny, včetně akcí nakládání s odpady. Za dobu existence Fondu bylo díky podporám směrovaným do oblasti ochrany vod dosaženo snížení znečištění vod o ,5 tun BSK5 ( tun CHSK) a zároveň o tun nerozpuštěných látek. V oblasti ochrany ovzduší bylo v letech dosaženo celkového snížení znečištění (tuhé látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky) o tun, v roce 2000 snížení činilo tun a v roce 2001 přes tun. Od zahájení činnosti Fondu v roce 1992 do konce roku 2001 bylo vydáno celkem kladných rozhodnutí ministra o poskytnutí finanční podpory v souhrnné výši 35,61 miliard Kč. Z toho bylo celkem 1 512akcí definitivně ukončeno, včetně případného vypořádání splátek půjček a úroků. U dalších akcí byla u- končena realizace a definitivně přiznána podpora schválením závěrečného vyhodnocení akce, ale splácení poskytnutých půjček pokračuje. Hranice krajû Hranice okresû Národní parky a CHKO Ochrana vod Ochrana ovzdu í Ochrana pfiírody, krajiny a pûdy Odpady a ãisté technologie Alternativní zdroje energie Ostatní Program ozdravûní ovzdu í Rozmístění projektů a akcí podpořených SFŽP v letech Poãet podpora skuteãnû schválen ch uvolnûná v tis. Kã akcí Ochrana vod Ochrana ovzdu í Ochrana pfiírody, krajiny a pûdy Odpady Obnovitelné zdroje energie Celkem

7 Teplofikace Města Hartmanice (okres Klatovy) pomocí spalování dřevních štěpků. Instalací centrálního zdroje tepla s kotli na spalování biomasy (každý kotel o výkonu 1,1 MW) v letech v Hartmanicích dojde k minimálnímu snížení emisí znečišťujících látek o téměř 128 tun ročně. Na akci byla ze SFŽP poskytnuta smluvní podpora v celkové výši 29,714 milionu korun (polovina dotace a polovina půjčkou). Město Hartmanice obdrželo v roce 2001 za realizaci této akce diplom v soutěži Země pro vnoučata v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. IV. Ekonomická situace SFŽP ČR v roce 2001 Fond v uplynulém roce zajistil plynulé poskytování finančních prostředků na akce smluvní podpory podle platných interních pravidel pro uvolňování finančních prostředků (tzv. fakturační princip), včetně krytí provozních výdajů Kanceláře Fondu a mandatorních výdajů (například dle zákona č. 58/1998 Sb.). K důležitým skutečnostem, které charakterizují ekonomickou činnost Fondu ve sledovaném období patří fakt, že Fond není zadlužen u bankovní sféry ani ve vztahu ke státnímu rozpočtu republiky. Fond i nadále přispěl nepřímou pomocí příjemcům podpor, kteří se dostali do objektivně zdůvodnitelných obtíží, formou restrukturalizace splátkového kalendáře z již poskytnutých návratných podpor, případně odkladem splátek. Mezinárodní ratingová agentura Fitch udělila dne 20. února 2001 Státnímu fondu životního prostředí České republiky dlouhodobý národní rating AAA (cze), výhled ratingu je stabilní. Rating je založen zejména na konzervativních principech hospodaření fondu, bezpečném charakteru jeho příjmů a efektivním provozu. Ačkoliv Fond nemá explicitní státní záruku, z jeho statutu vyplývá zřetelná vazba na stát. Příjmy SFŽP ČR Fond uplatňuje zásadu vyrovnaného rozpočtového hospodaření. Plnění zdrojové části aktualizovaného rozpočtu Fondu pro rok 2001 dosáhlo k relace 104,1 procent, tj ,7 milionu Kč. Na celkových příjmech Fondu k se podílejí příjmy z úplat, poplatků, pokut za znečišťování životního prostředí a postihů za neoprávněné použití prostředků Fondu částkou 1 539,9 milionu Kč, tj. 47,5 procenta z celkových příjmů. Objem splátek z již poskytnutých půjček činil 1 325,1 milionu Kč, tj. 40,9 procenta. Úroky z vkladů a běžného účtu Fondu dosáhly výše 301,8 milionu Kč, tj. 9,3 procenta, úroky z půjček činily 66,2 milionu Kč, tj. 2 procenta. Příjmy z finančního vypořádání dotací - vratky dosáhly výše 2,2 milionu Kč, tj. 0,1 procenta, vratky půjček za roky předchozí dosáhly výše 6,1 milionu Kč, tj. 0,2 procenta a o- statní příjmy ve výši 0,4 milionu Kč. 7

8 Původní předpokládané příjmy, sestavené na základě údajů poskytnutých správci úplat a poplatků při sestavování rozpočtu roku 2001 nebyly v průběhu roku naplňovány. Fond proto kontaktoval jak správce poplatků a úplat, tak věcně příslušné odbory Ministerstva životního prostředí ve věci aktualizace reálných údajů o vyměřených a zpoplatněných finančních objemech dle složek životního prostředí. Na základě skutečného vývoje příjmů v roce v roce 2001 byl odsouhlasen 48. zasedáním Rady Fondu korektiv schváleného rozpočtu a projednán s MF ČR. Celková zdrojová část aktualizovaného rozpočtu byla snížena oproti schválenému rozpočtu o 165,4 milionu Kč. Struktura plnění zdrojové části aktualizovaného rozpočtu roku 2001 (mil. Kč) Rozpočtová položka Rozpočet Aktualizovaný Příjmy Plnění Rozdíl 2001 rozpočet 2001 k % mil. Kč Příjmy z úplat, poplatků a pokut Podle složek ŽP: Voda 625,0 525,0 510,9 97,3-14,1 Ovzduší včetně POO 700,0 600,0 572,8 95,5-27,2 Freony 35,0 35,0 41,6 118,9 6,6 Odpady 100,0 58,0 65,9 113,6 7,9 Příroda 480,0 330,0 336,6 102,0 6,6 Finanční postihy 0,0 0,0 12,1 x 13,1 Celkem včetně POO 1 940, , ,9 99,5-8,1 Úroky z vkladů 180,0 279,0 301,8 108,2 22,8 z půjček (změna úrokových sazeb) 33,6 59,8 66,2 110,7 6,4 Splátky půjček 1 126, , ,1 107,9 97,6 Příjmy z finančního vypořádání 0,0 0,0 2,2 x 2,2 Vratky půjček za roky předchozí 0,0 0,0 6,1 x 6,1 Ostatní příjmy 0,0 0,0 0,4 x 0,4 Celkem SFŽP 3 279, , ,7 104,1 127,4 Finanční prostředky Fond zhodnotil jejich uložením na termínované vklady u komerčních peněžních ústavů a nákupem státních pokladničních poukázek. Takto získané prostředky byly použity na financování nákladů Kanceláře Fondu a k posílení výdajové ekologické politiky Fondu. Fond dosáhl naplnění 104,1 procenta příjmů z celkově rozpočtovaných příjmů pro rok Vývoj hodnoty příjmů Fondu v období úplaty a poplatky splátky půjček POO Příjmy celkem , , ,4 40, , ,6 201, , ,5 317, , ,3 516, , ,0 738, , , , , , , , , , , , , ,7 Významnou položkou ve struktuře příjmů z hlediska vývoje v časové řadě jsou k přijaté splátky půjček, klesající trend již po několik let vykazují příjmy z úplat a poplatků. 8

9 Saldo realizovan ch p íjm a v daj len n ch dle slo ek P roku mil. K p íjmy v daje saldo voda ovzdu í POO freony p íroda odpady KF - ostatní Celkové záporné saldo příjmů a výdajů za sledované období je důsledkem zrychlení obratu cash flow a závazků Fondu vyššími realizovanými výdaji oproti roku 2000 o 31 procent. Výdaje SFŽP ČR Celkové finanční výdaje na smluvní akce k dosáhly celkové výše 3 698,0 milionů Kč, z toho část poskytnutého objemu finančních prostředků (27,4 %) tvořily výdaje na smluvní akce návratné formy podpory - půjčky v hodnotě milionů Kč, požadavky na dotace převažovaly a byly realizovány ve výši 2 650,9 milionu Kč smluvní podpory (71,7 %) a příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 33,1 milionu Kč (0,9 %). Rozhodující podíl (43,4 %) ve skladbě celkových finančních výdajů dosáhly k výdaje na realizaci akcí ochrany vod 1 604,3 milionu Kč, a výdaje na ochranu ovzduší včetně freonů a Programu na ochranu ovzduší činily 1 551,8 milionu Kč (42,0 %). Skladba finančních výdajů Fondu na smluvní akce podle složek životního prostředí a podle formy podpory k je dokumentována následující tabulkou a grafickým znázorněním. Realizované finanční výdaje k skladba výdajů podle složek životního prostředí (mil. Kč) Složka životního Dotace Podíl Půjčky Podíl Výdaje Podíl celkem prostředí % % celkem % Ochrana vody 948,47 35,3 655,86 64, ,33 43,4 Ochrana ovzduší 1 251,98 46,6 267,12 26, ,10 41,1 POO 27,18 1,0 3,15 0,3 30,33 0,8 Freony 2,39 0,1 0,0 0,0 2,39 0,1 Ochrana přírody 180,15 6,7 0,0 0,0 180,15 4,8 Hospodaření s odpady 273,89 10,2 87,84 8,7 361,73 9,8 Celkem 2684,06 100, ,97 100, ,03 100,0 * Tabulka neobsahuje výdaje Kanceláře Fondu. 9

10 Ve výše uvedené tabulce jsou v části dotace zahrnuty i příspěvky na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 33,12 milionu Kč, a to ve složce ochrana vody ve výši 14,55 milionu Kč, ve složce ovzduší ve výši 11,14 milionu Kč, ve složce odpady ve výši 7,01 milionu Kč a ve složce ochrana přírody 0,42 milionu Kč. Finan ní v daje na smluvní akce podle typu podpory rok , , , ,0 mil. K 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 dotace p j ka celkem 0,0 voda ovzdu í POO freony p íroda odpady slo ky ivotního prost edí Nejvyšší objem finančních prostředků v členění dle krajů a složek životního prostředí byl k z finančních prostředků Fondu realizován do kraje Středočeského ve výši 571,8 milionu Kč, druhá nejvyšší realizovaná podpora byla směřována do kraje Vysočina, a to ve výši 348,6 milionu Kč a následuje kraj Zlínský s 347,8 milionu. Kč, což odpovídá i počtu zaregistrovaných žádostí v regionálním členění. Skutečné výdaje dokumentující skladbu finančních podpor z hlediska krajového členění výdajů Fondu obsahuje následující tabulka a grafická příloha. Realizovaná finan ní podpora podle kraj na rok ,0 500,0 400,0 mil. K 300,0 200,0 100,0 0,0 Jiho esk Jihomoravsk Karlovarsk Královéhradeck Libereck Moravskoslezsk Olomouck Pardubick Plze sk Pra sk St edo esk Ústeck Vyso ina Zlínsk p j ka dotace celkem 10

11 Realizovaná finanční podpora akcí podle krajů - struktura podpory, podíl půjček na podpoře (mil. Kč) Kraj Půjčka Podíl Dotace Podíl Podpora Podíl Podíl % % % Celkem % půjček Jihočeský 114,0 11,2 220,5 8,2 334,5 9,0 34,1 Jihomoravský 70,9 7,0 208,5 7,8 279,4 7,6 25,4 Karlovarský 56,6 5,6 84,5 3,1 141,1 3,8 40,1 Královéhradecký 28,4 2,8 106,9 4,0 135,3 3,72 1,0 Liberecký 26,4 2,66 3,2 2,3 89,6 2,4 29,5 Moravskoslezský 33,9 3,3 272,4 10,1 306,3 8,3 11,1 Olomoucký 95,0 9,4 230,9 8,6 325,9 8,8 29,2 Pardubický 49,5 4,9 108,3 4,0 157,8 4,3 31,4 Plzeňský 75,4 7,4 182,0 6,8 257,4 7,0 29,3 Pražský 23,2 2,3 122,1 4,6 145,3 3,9 16,0 Středočeský 175,4 17,3 396,4 14,8 571,8 15,5 30,7 Ústecký 71,6 7,1 185,6 6,9 257,2 7,0 27,8 Vysočina 94,4 9,3 254,2 9,5 348,6 9,4 27,1 Zlínský 99,3 9,8 248,5 9,3 347,8 9,4 28,6 Celkem 1 014,0 100,0 2684,0 100, ,0 100,0 27,4 Rozhodující realizovaná finanční podpora, tj, 93,9 procent celkových výdajů členěná dle složek životního prostředí, byla k určena ve výši 3 474,2 milionu Kč (z toho formou dotace poskytnuto 2 460,3 milionu Kč) na akce investičního charakteru. Ve složce voda byly k investiční výdaje nejvyšší, částka dosáhla 1 572,7 milionu Kč, z toho dotace činily 916,8 milionu Kč. V oblasti neinvestiční byla finanční podpora uvolněna formou dotace v celkové výši 223,8 milionu Kč. Nejvyšší finanční prostředky na akce neinvestičního charakteru směřovaly do složky ochrana přírody a krajiny. Náklady spojené s činností Kanceláře Fondu k činily 102 miliony Kč. Jejich součástí byly mandatorní výdaje dle zákona číslo 58/1998 Sb., které dosáhly výše 5,5 milionu Kč. Skutečné výdaje Fondu na úhradu nákladů Kanceláře Fondu se podílejí 1,0 % na celkových rozpočtovaných zdrojích Fondu. Zdroje krytí těchto výdajů tvoří finanční aktivity Fondu vedoucí ke zhodnocení finančních prostředků formou krátkodobých termínovaných vkladů u bank a operacemi na trhu krátkodobých depozit (státní pokladniční poukázky). Zbývající finanční prostředky Fond používá na podporu a financování nových akcí v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí. Komplexní přestavba systému dálkového zásobování teplem sídliště Děčín - Bynov byla uskutečněna v letech s kogenerací e- lektrické energie na bázi plynových motorů spalujících zemní plyn a tepelným výkonem 11 MW a instalovaným elektrickým výkonem 5,6 MW. Realizací těchto opatření dochází k minimálnímu absolutnímu snížení emisí znečišťujících látek o 331,08 tun za rok. SFŽP poskytl na tuto akci smluvní podporu ve výši 173 miliony korun (polovinu dotací a polovinu formou půjčky). 11

12 Požadavky na podporu ze SFŽP ČR Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky nabyla účinnosti dnem Ministerstvo životního prostředí jako správce Fondu vydalo tuto směrnici, která upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků (podpory) z Fondu. Přílohy I Směrnice s platností od a jednotlivé Dodatky specifikují opatření, která budou Fondem podporována. Přílohy II Směrnice pro rok 2001 specifikují opatření, která Fond podporoval v rámci realizace Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Žádosti s úplnými údaji a požadovanými doklady podle jednotlivých programů jsou registrovány. V roce 2001 bylo zaregistrováno celkem žádostí. Každou registrovanou žádost Fond vyhodnocuje na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení dle daných kritérií uvedených v Přílohách Směrnice MŽP. Vyhodnocené žádosti, které splňují podmínky ekonomických a ekologických opatření, a je možné je přiřadit do vyhlášených programů, jsou předkládány zpravidla čtyřikrát ročně k projednání Radě Fondu. Stav žádostí k členění dle programů % Počet Název programu program Celkové Celková Půjčka Dotace č. náklady podpora 9,2 183 Oblast ochrany vod ,1 360 Oblast ochrany ovzduší Program péče o přírodní prostředí 70 Nakládání s odpady ,7 14 Technologie,výrobky ,2 5 Program podpory pánevních okresů postižených předchozí těžbou uhlí 0,1 3 Program podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry 0,1 2 Podpora opatření souvisejících s výskytem nemoci BSE v ČR 61, Investič. projekty na..a využívání obnovitelných zdrojů energie 0,5 9 Neinvestič. projekty na..b využívání obnovitelných zdrojů energie 0,5 9 Nespecifikováno Celkem Nejvíce žádostí (k ) bylo na Fondu evidováno v oblasti investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie, celkem žádostí z celkového počtu žádostí. V procentuálním vyjádření je to 61,2 procenta. Nejnižší počet žádostí byl ve sledovaném období zaevidován v programu číslo 8 - podpora opatření souvisejících s výskytem nemoci BSE v ČR - 2 akce, což představuje 0,1 procenta. 12

13 Stav žádostí k členění dle krajů % Počet Kraj Celkové Dotace Půjčka Celková Závazky Fondu náklady podpora včetně transferu z r k resp. k ,7 154 Jihočeský ,1 240 Jihomoravský ,6 31 Karlovarský ,9 157 Královéhradecký ,4 68 Liberecký ,4 188 Moravskoslezský ,1 122 Olomoucký ,7 93 Pardubický ,0 160 Plzeňský ,6 72 Pražský ,1 320 Středočeský ,1 81 Ústecký ,8 135 Vysočina ,5 169 Zlínský Celkem Nejvíce žádostí k v krajském členění bylo na Fondu evidováno z kraje Středočeského, celkem 320 žádostí z žádostí celkem evidovaných Fondem. V procentuálním vyjádření činily evidované žádosti Středočeského kraje 16,1 procenta. Nejnižší počet žádostí byl zaevidován z kraje Karlovarského 31 žádost, což představuje 1,6 procenta z celkového počtu. Největší objem finančních závazků Fondu, včetně transferu z roku 2001 k respektive k v členění dle krajů, je v kraji Středočeském ve výši milionů Kč, tj. 22,3 procenta z celkových závazků Fondu. Nástroj pomoci Evropské unie - ISPA V rámci realizace podpůrného nástroje Evropské unie - ISPA Fond pokračuje v přípravě pro poskytování podpory do sektoru životního prostředí a podílí se na technickém a administrativním zabezpečení. Dnem rozhodla vláda ČR svým usnesením číslo 149, že Státní fond životního prostředí ČR se stává implementační agenturou pro ISPA v oblasti životního prostředí pro projekty schválené Řídícím výborem IS- PA Evropské komise v roce 2001 a v následujících letech. ISPA (the Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - nástroj strukturálních politik v předvstupním období) je speciální podpůrný program připravovaný Evropskou komisí k podpoře asociovaných států při přípravě jejich vstupu do Evropské unie. Podpora ISPA je svou podstatou předkohezní fond zaměřený na oblasti zlepšování stavu životního prostředí a dopravní infrastruktury. V oblasti životního prostředí je nástroj IS- PA určen zejména k podpoře naplnění požadavků the Environmental Acquis. Podpora v rámci ISPA bude poskytována především veřejnému sektoru formou grantů. Výše podpory může činit maximálně 75 procent uznatelných nákladů na realizaci opatření, přičemž celkové náklady na realizaci musí činit nejméně 5 milio- 13

14 nů EUR. Opatřením může být jednotlivý investiční projekt, technicky a ekonomicky samostatná část investičního projektu, skupina investičních projektů. O poskytnutí podpory v rámci ISPA rozhoduje Evropská komise na základě žádostí, předložených příslušným ústředním orgánem státní správy žadatelské země. Každá předložená žádost musí být posouzena z hlediska vlivů navrhovaného opatření na životní prostředí. V rámci kofinancování projektů ISPA počítal Fond na rok 2002 s poskytnutím finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 150 mil. Kč. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí nebudou finanční prostředky ze státního rozpočtu v roce 2002 Fondu poskytnuty. V důsledku toho dojde ke snížení objemu finančních prostředků určených na nová opatření v oblasti ochrany a zlepšení životního prostředí v České republice. Předmětem podpory jsou : příprava dokumentace projektu ISPA, který byl vybrán pro druhou etapu žádosti podle Směrnice ISPA zpracování dokumentace na výběrové řízení a provedení výběrového řízení pro projekt ISPA, který byl schválen Řídícím výborem ISPA Evropské komise investiční projekty, jež odpovídají prioritám uvedeným v příloze Směrnice IS- PA a kterým byla schválena podpora z ISPA. Podporu nelze žádat na opatření, jejichž realizace již byla zahájena. O výši a formě podpory rozhoduje ministr životního prostředí na návrh Fondu, připraveného především na základě posouzení ekonomické situace žadatele, technicko-ekonomického posouzení podporovaného opatření, výše a formy požadované podpory z ISPA, charakteru činnosti žadatele, obecně závazných právních předpisů pro poskytování podpory, priorit Státní politiky životního prostředí, Národní strategie ISPA a možnosti spolufinancování projektu z jiných zdrojů. Fond v průběhu roku 2001 zaregistroval celkem 39 žádostí o podporu z ISPA, z toho 10 žadatelů od své žádosti odstoupilo. V současné době je na Fondu evidováno 29 žádostí, s celkovými náklady 657,75 milionu EUR. Z registrovaných žádostí jich 22 patří do priority voda, 5 do priority odpadů a 2 do priority ovzduší. Na kofinancování svých projektů požadují žadatelé od Fondu přibližně 40 milionů EUR. Požadavek mnohých žadatelů však není zpracován podle Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro spolufinancování programu ISPA, to znamená, že je nereálný. Čistírna odpadních vod v obci Horka nad Moravou (okres Olomouc). Výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou ekvivalentních obyvatel a kanalizačního sběrače v délce metrů probíhá od roku Podpora ze SFŽP na tuto akci, která by měla být dokončena v roce 2003, je poskytnuta formou dotace a půjčky v rámci programu podpory obcím postiženým povodní v roce Celková podpora činí 19,85 milionu korun, z toho půjčka 4 miliony korun. Realizací odstraněné znečištění činí 64,8 tun BSK5 a 58,2 tun nerozpuštěných látek. 14

15 V. Přínosy ekologických opatření Ochrana vod V oblasti ochrany vod bylo v roce 2001 vydáno ministrem životního prostředí 169 Rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací. Celkové náklady na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřené jako základ pro výpočet podpory) činily milionů Kč. Celkový objem poskytnutých podpor za SFŽP ČR bude činit milionů Kč. Poskytnutím finančních prostředků na realizaci opatření bude dána možnost likvidovat znečištění vod, a to 7 343,51 tun CHSK (2 935,5 BSK5) a 3 537,70 tun nerozpuštěných látek za rok. Celkové ekologické přínosy ze 73 akcí ve složce ochrana vod, na ně bylo v roce 2001 vydáno definitivní přiznání podpory, představují následující odstraněné znečištění: Znečišťující Snížení dle smlouvy Snížení dle ZVA % látka o podpoře t/rok předloženého t/rok NL 4 381, ,4 111,4 BSK , ,5 94,9 CHSK 406,3 420,8 103,6 Ve smlouvách uváděné ekologické efekty jsou vypočteny z kapacity budovaného zařízení na likvidaci znečištění vypouštěného do povrchových vod. Fond při uzavření závěrečného vyhodnocení akce vyžaduje splnit uvedené hodnoty na 80 procent a počítá s dvacetiprocentní rezervní kapacitou pro budoucí rozvoj obce. Ochrana ovzduší V roce 2001 bylo v oblasti ochrany ovzduší vydáno kladné rozhodnutí ministra životního prostředí na 374 akcí. Celkové náklady činily 2 610,9 milionu Kč, z toho finanční podpora z Fondu dosáhla výše 1 279,9 milionu Kč. Celkové přínosy ze 374 akcí ve snížení znečištění ovzduší, na které bylo v roce 2001 vydáno kladné Rozhodnutí ministra životního prostředí, představují následující odstraněné znečištění: ABSOLUTNÍ SNÍŽENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK - porovnání v jednotlivých letech od roku 1997 HLAVNÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ ROK LÁTKY (t/rok) tuhé látky SO NOx CxHy CO CELKEM Z porovnání s celkovými emisemi znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, dle údajů ČHMÚ z roku 2000, dojde realizací posuzovaných opatření v oblasti ochrany ovzduší k přímému nebo bezprostředně navazujícímu snížení přibližně o7procent. 15

16 Celková měrná finanční náročnost těchto akcí činí 18,42 tisíc Kč na tunu jednotkové emise za rok. Z toho podpora z Fondu dosáhla 9,03 tisíc Kč na tunu jednotkové emise za rok. Ochrana přírody a krajiny V roce 2001 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny bylo přijato 117 žádostí o podporu ve výši 407,6 milionu Kč, vydáno Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory na 96 akcí v rámci Programu péče o přírodní prostředí. Celkové náklady na jejich realizaci činily 291,2 milionu Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu ve formě dotace činila 212,5 milionu Kč. Ekologické přínosy z realizace akcí lze vyčíslit následovně: uskutečněny byly například rekonstrukce parků o ploše 197 hektarů, ošetřeny byly stromy, vysazeny 873 stromy, obnoveny 243 hektary lesů, individuálně ošetřeno přes 41,5 tisíce sazenic, zřízeno běžných metrů oplocenek, rozmístěno bylo kusů feromonových odparníků a 22 kusy lapačů, upraveno 14 kilometrů cest, obnoven byl mokřad o rozloze 162 m 2 atd. Dále byla v oblasti ochrany přírody a krajiny definitivně přiznána podpora (tzn. po ukončeném Závěrečném vyhodnocení akce) u 54 akcí, která formou dotace činila téměř 101,2 milionu Kč. V rámci Programu podpory vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí, jehož platnost však byla ukončena k , bylo v roce 2001 vydáno jedno kladné rozhodnutí k akci s dotací ve výši 785 tisíc korun na vybudování oddechové zóny o rozloze m 2. Dále byla v rámci tohoto programu definitivně přiznána podpora 8 akcím, která činila 1,78 milionu Kč. Ekologické přínosy těchto dotacemi podpořených akcí se vykazují takto: - tvorba ÚSES 0,2 ha - rekonstrukce parku 59,7 ha - ošetření stromů 85 ks - údržba veřejných prostranství m 2 V hodnoceném období bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny na výjimečné rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory podpořeno na 14 akcí. Celkové náklady na jejich realizaci činily 108,1 milionu Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu formou dotace činí 107,5 milionu Kč. Ekologické přínosy z těchto akcí se dají vyčíslit následovně: obnova lesů o ploše 144 ha, vybudování cest o délce 22 kilometrů, zpracování plánů péče o krajinu o ploše 13,6 hektarů a zpracování lesních hospodářských plánů na hektarů. Dále se jednalo o podporu štěpkování dřeva o objemu m3, přibližování dřeva o objemu m 3 a úpravu biotopu o délce toku 257 m. Definitivně byla přiznána podpora dvěma akcím mimo programy (na výjimečné rozhodnutí ministra), a to formou dotace ve výši 14, 47 milionu Kč na vybudování informačního centra a opravu lesních turistických cest v délce 13,8 km. Nakládání s odpady V roce 2001 obdržel SFŽP celkem 70 žádostí o podporu v této složce životního prostředí a požadovaná podpora přesahuje částku 761,3 milionu Kč. Zhruba polovina této částky je požadována jako dotace. Výše finanční podpory, kterou SFŽP uvolnil v roce 2001 na 56 akcí a projektů žadatelů o podporu v oblasti nakládání s odpady, přesáhla 327,05 milionů Kč. Z toho dotace činily téměř 249,77 milionu Kč a částka vynaložená na půjčky byla vyšší než 77,27 milionu Kč. K 56 podpořeným akcím v uvedené oblasti v loňském roce patřilo též 11 zpracovávaných 16

17 krajských koncepcí nakládání (či hospodaření) s odpady (v souladu s vyhlášeným programem 4.3.) v Pardubickém, Středočeském, Královehradeckém, Zlínském, Jihomoravském, Libereckém, Olomouckém, Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském kraji a v kraji Vysočina, kdy dotace ze SFŽP činí celkem 15, 5 milionu korun. Ve většině dalších podpořených akcí se jedná o podporu na sanace nebo rekultivace skládek tuhého komunálního odpadu (ad program 4.1.) v městech a obcích České republiky. Sanovaná plocha skládek činí 65,02 hektaru. K podpořeným akcí se řadí též výstavba 7 technologických linek na třídění či využití odpadů a zařízení na energetické využití bioplynu. Zprovozněním posledně jmenovaného zařízení dojde ke snížení emisí CH4 do o- vzduší o 113 tun ročně. Kapacita těchto technologických zařízení na využití odpadů je u- váděna celkem tun za rok. SFŽP podpořil také vybudování 3 sběrných dvorů v obcích Luže na Chrudimsku, v Trmicích v Ústeckém kraji a v Praze na Spořilově o celkové ploše m 2. Finanční podpora dosáhla 7, 6 milionu Kč při celkových rozpočtových nákladech 12, 46 milionu Kč. Oblast technologie a výroby V roce 2001 bylo kladně posouzeno 11 akcí týkajících se technologie a výroby v programech 5.1., 5.2. a 5.3. žádajících o podporu ze SFŽP ČR. Celkové náklady těchto akcí činí 156,41milionu Kč, celková podpora ve výši 46, 3 milionu Kč je tvořena dotací ve výši 24,24 milionu Kč a půjčkou ve výši 22,06 milionu Kč. V programech technologie a výroby jde o dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí realizací opatření v rámci : programu nejlepších dostupných technik programu zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (EMAS) programu na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD Oblast obnovitelných zdrojů energie V roce 2001 bylo kladně posouzeno 81 projektů o podporu v oblasti využívajících obnovitelných zdrojů energie v investičních programech 1.A až 9.A a dvou neinvestičních programech (včetně výjimečných Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory ze SFŽP). Cílem programů 1.B a 2.B je posílení vzdělávání osvěty, poradenství propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Celkové náklady podpořených akcí činí 503,1 milionu Kč, celková podpora ve výši 360,4 milionu Kč je tvořena dotací ve výši 191,72 milionu Kč a půjčkou ve výši 163,18 milionu Kč. Z akcí týkajících se menších projektů s využitím obnovitelných zdrojů energie v programech určených pro fyzické osoby byly posouzeny 913 žádostí (solární kolektory, kotle na biomasu a tepelná čerpadla) a 118 žádostí v programu Slunce do škol. Celkové náklady představují 302,85 milionu Kč a celková dotace činí 116, 45 milionu Kč. Realizací opatření v programech 1.A až 9.A z vyhodnocení podporovaných 81 akcí většího významu by mělo dojít k celkovému snížení emisí škodlivých látek do ovzduší, a to tun plynných látek za rok ( SO2 548 t/rok, NOx 493 t/rok, CO 916 tun/rok, CxHy 191 t/rok a CO t/rok) a 363 tun tuhých látek za rok. Realizací opatření podpořených akcí realizovaných fyzickými osobami (výpočet byl proveden aproximací z 321 vyhodnocení a přepočten na 913 žádostí) dojde ke snížení ročních emisí o ,1 tun plynných látek a 68,3 tun tuhých látek. 17

18 VI. Přehled nejvýznamnějších podporovaných opatření v roce 2001 Z hlediska uvolněných finančních prostředků Fondu k k nejvýznamnějším příjemcům podpory patří následující akce: Město Bystřice pod Pernštejnem - náhrada uhlí spalováním biomasy v CZT - půjčka 42,6 mil. Kč, dotace 38,3 mil. Kč, podpora celkem 80,9 mil. Kč Město Žlutice - výstavba centrálního zdroje na spalování biomasy a SCZT - půjčka 30,4 mil. Kč, dotace 27,4 mil. Kč, podpora celkem 57,8 mil. Kč Město Bechyně - výstavba kanalizace a ČOV - půjčka 22,0 mil. Kč, dotace 18,3 mil. Kč, podpora celkem 40,3 mil. Kč Město Hulín - rekultivace stávající skládky Hulín - Padělky - půjčka 9,1 mil. Kč, dotace 24,7 mil. Kč, podpora celkem 33,8 mil. Kč Obec Dolní Dunajovice - dokončení ČOV a kanalizace - půjčka 7,3 mil. Kč, dotace 19,6 mil. Kč, podpora celkem 26,9 mil. Kč Město Rakovník - rozšíření ČOV - půjčka 22,0 mil. Kč, dotace 3,9 mil. Kč, podpora celkem 25,9 mil. Kč Obec Bouzov - výstavba centrálního zdroje na spalování biomasy a SCZT - půjčka 13,6 mil. Kč, dotace 12,2 mil. Kč, podpora celkem 25,8 mil. Kč Obec Ratiboř - kanalizace + ČOV - půjčka 17,0 mil. Kč, dotace 8,4 mil. Kč, podpora celkem 25,4 mil. Kč Město Rudolfov - kanalizační sběrač R-Rudolfov - půjčka 12,3 mil. Kč, dotace 12,3 mil. Kč, podpora celkem 24,6 mil. Kč Město Volyně - kanalizační sběrač + rozšíření ČOV - půjčka 15,7 mil. Kč, dotace 8,8 mil. Kč, podpora celkem 24,5 mil. Kč. Solarizace vytápění Ústavu sociální péče ve Slatiňanech (okr. Chrudim). Kotelna na tuhá paliva byla v letech nahrazena 70 střešními solárními články o celkovém výkonu 60 kw s následnou dlouhodobou akumulací tepla. Realizací tohoto opatření podpořeného dotací ze SFŽP ve výši tisíc korun dochází k odstranění emisí škodlivin (popílku a plynných látek) přes 11,74 tun ročně. 18

19 19

20 FITCH PŘIDĚLUJE STÁTNÍMU FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘE- DÍ ČESKÉ REPUBLIKY RATING BBB+ Fitch Ratings -Paříž/Londýn května 2002: Fitch Ratings, mezinárodní ratingová agentura dnes přidělila Státnímu fondu životního prostředí České republiky dlouhodobý rating v cizí měně BBB+ krátkodobý rating F2. Dlouhodobý výhled je stabilní. Dále byl přidělen dlouhodobý rating v domácí měně A- (A mínus) a národní rating AAA(cze) byl stažen. Ratingy jsou podloženy silným zapojením Ministerstva životního prostředí České republiky (dále MŽP) ve Státním fondu životního prostředí (SFŽP nebo Fond), konzervativním řízením zdrojů Fondu a bezpečném charakteru jeho příjmů. Ratingy také berou v úvahu zvýšení výdajů a nový dluh plánovaný správcem Fondu pro rok Fond působí po sloučení dřívějších státních fondů od roku 1992 jako agentura ochrany životního prostředí implementující národní politiku v této oblasti. Aktivity Fondu jsou řízeny zákonem České národní rady č. 388/1991 Sb., podle kterého má SFŽP statut jiné státní organizace. Správcem Fondu je MŽP, které rozhoduje o uvolnění zdrojů Fondu a také jmenuje jeho třináctičlennou radu. Téměř polovina příjmů Fondu je daňového charakteru (poplatky za znečišťování životního prostředí), které jsou vybírány a garantovány státem a převáděny na účet Fondu v měsíčních intervalech. Fitch pokládá takový zdroj příjmů za velice bezpečný. Další velkou část podílu na příjmech tvoří splátky půjček poskytnutých Fondem zejména obcím a městům v České republice. Pohledávky po splatnosti představují přijatelných 10% celkových úvěrů poskytnutých Fondem a jsou z většiny kryty rozpočtovými rezervami. Vedle úvěrů jsou dotace přidělované na základě každoročně vydávaných vyhlášek MŽP dominantní formou podpory poskytované Fondem. Mezi příjemci podpor výrazně převažují obce a města, což je agenturou Fitch považováno za pozitivní faktor. Fitch očekává v souvislosti s větším počtem projektů nutných ke splnění legislativních požadavků EU výrazné zvýšení poskytnutých dotací v roce Tyto nové výdaje budou částečně financovány novými daňovými výnosy, ale také zbývajícími likvidními prostředky Fondu, které tak v následujících dvou letech výrazně poklesnou. Ačkoliv Fond od svého založení nevykazoval žádné dluhy či skryté závazky, správce Fondu plánuje pro rok 2002 opatření dluhu k financování nových projektů. Přestože stát explicitně negarantuje závazky Fondu, je rozhodující role MŽP ve Fondu stabilizujícím faktorem. Kontakt: Olivier Dumoulin, Paříž tel: Josef Pospíšil, Londýn tel: +44(0) Fernando Mayorga, Barcelona tel:

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více