Pokyny pro navrhování ETICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro navrhování ETICS"

Transkript

1 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUTTHERM s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a MAMUTTHERM s tepelnou izolací z minerální vlny (MW) a s izolací z minerální vlny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou (Frontrock MAX E) a jsou určeny jako návod k odbornému návrhu ETICS autorizovanými osobami, oprávněnými k navrhování a projektování pozemních staveb. Tyto pokyny jsou součástí Technologických předpisů pro odborné provedení ETICS MAMUTTHERM.

2 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Rozdělení ETICS MAMUTTHERM ETICS MAMUTTHERM jsou dodávány pod obchodními názvy ve skladbách stanovených v Definicích ETICS 1.1. ETICS MAMUTTHERM P s izolantem z EPS v souladu s ETAG 004 MAMUTTHERM Pa (kvalitativní třída A dle CZB) MAMUTTHERM Pb (s izolantem z EPS bílým) MAMUTTHERM Ps (s izolantem z EPS s grafitovými částicemi) 1.2. ETICS MAMUTTHERM C s izolantem z EPS (s izolantem z EPS bílým) dle NV č.163/2002 Sb ETICS MAMUTTHERM M s izolantem z MW v souladu s ETAG 004 MAMUTTHERM Ma (kvalitativní třída A dle CZB) MAMUTTHERM Md (s izolantem z MW s podélným vláknem desky) MAMUTTHERM Ml (s izolantem z MW s příčným, kolmým vláknem lamely) 1.4. ETICS MAMUTTHERM E s izolantem z MW s deskami FRONTROCK MAX E v souladu s ETAG ETICS MAMUTTHERM Pu s izolantem z EPS v souladu s ETAG ETICS MAMUTTHERM Mu s izolantem z MW v souladu s ETAG ETICS MAMUTTHERM Pt s izolantem z EPS dle NV č.163/2002 Sb. 1.. ETICS MAMUTTHERM Mt s izolantem z MW s podélným vláknem dle NV č.163/2002 Sb ETICS MAMUTTHERM Pv s izolantem z EPS v souladu s ETAG ETICS MAMUTTHERM Mv s izolantem z MW v souladu s ETAG Související technické předpisy 2.1. Technologické předpisy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů MAMUTTHERM Pa/b/s; MAMUTTHERM Ma/d/l, MAMUTTHERM C, MAMUTTHERM E, MAMUTTHERM Pu, MAMUTTHERM Mu, MAMUT THERM Pt a MAMUTTHERM Mt ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Provádění systémů s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou 2.3. ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 2.4. ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 2.5. ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 2.6. ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí Zkušební metody Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 2.7. ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 2.. ČSN EN ISO 7732 Nátěrové hmoty Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability) 2.9. ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 14: Obecná zatížení Zatížení větrem ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) zkouška pěnovým blokem ČSN 73 05:2011 Tepelná ochrana budov ČSN :2009 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty ČSN :2010 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty ČSN :2009 Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení ČSN :2011 Požární bezpečnost staveb Změny staveb ČSN EN 1011 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň ČSN Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot 2/53

3 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM 2.1. ČSN EN 7711 Specifikace zdicích prvků Část 1: Pálené zdicí prvky revize TR0 Stanovení bodového činitele prostupu tepla plastových hmoždinek ke kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů (ETICS), EOTA, Brusel 6/ ISO Zkoušky reakce fasád na oheň Část 1: Zkoušky v mezilehlém měřítku 3. Dělení ETICS podle způsobu kotvení a lepení 4. Požadavky na podklad ETICS lepený bez kotvení ETICS lepený s doplňkovým mechanickým kotvením ETICS mechanicky kotvený s doplňkovým lepením ETICS mechanicky kotvený 3.1. ETICS řady MAMUTTHERM Pa; Pb; Ps; C; Pu; Ma; Md; Ml; E; Mu lze uplatnit na tyto podklady: beton, lehčený beton a prvky z něj, cihelné a pórobetonové zdivo, keramické a pórobetonové prvky, vyjmenované podklady mohou být opatřeny pevnými a soudržnými vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikátovými, silikonovými omítkami nebo fasádními nátěry ETICS řady MAMUTTHERM Pt a Mt lze uplatnit na tyto podklady: vláknité desky dle EN 6223, min. tloušťka 12,5 mm sádrokartonové desky, min. tloušťka 12,5 mm cementotřískové desky dle EN 6342, min. tloušťka 12 mm desky OSB dle EN 300, min. tloušťka 12 mm desky z rostlého dřeva dle EN 133, min. tloušťka 22,5 mm ocelový pozinkovaný plech, min. tloušťka 0 mm hliníkový plech, min. tloušťka 0,0 mm 3.3. Průměrná soudržnost podkladu se doporučuje nejméně 200 kpa. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota je 0 kpa. Místní vyrovnání nebo místní reprofilace podkladu se provádí hmotou vhodnou k zajištění soudržnosti minimálně 0 kpa U zděných a betonových podkladů musí být třída reakce na oheň A1 nebo A2s2,d0, v ostatních případech musí odpovídat ČSN Nejvyšší povolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu v závislosti na způsobu spojení ETICS s podkladem: max. 10 mm/m pokud je ETICS připevněn výlučně lepením (částečně nebo celoplošně) max. 20 mm/m pokud je ETICS připevněn mechanicky hmoždinkami s doplňkovým lepením 3.6. Navržený ETICS nelze aplikovat na nevhodný podklad např. znečištěný (mastnotou, výkvěty, prachem, odbedňovacími prostředky), sprašující, bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvýšenou ustálenou vlhkost. Tato vlhkost by neměla přesáhnout ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů podkladu udanou např. ČSN Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICS sanovat vhodnými metodami (např. dle ČSN ). Zvýšená ustálená vlhkost o více než třetinu až polovinu běžné ustálené vlhkosti může být tolerována Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy: vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod. posouzení soudržnosti podkladu poklepem posouzení podkladu otěrem posouzení míry degradace podkladu vrypem posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 29 posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu posouzení stavu dilatačních spár v podkladu 3.. Trhliny v podkladu je zapotřebí analyzovat a podle příčiny vzniku rozlišit: Neaktivní trhliny (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou. Aktivní trhliny, způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo nevhodnou dilatací, se mohou překrýt ETICS až po odstranění příčiny jejich vzniku nebo lze navrhovaný ETICS vhodně dilatovat Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tyto zkušební metody: ČSN EN 1542 pro stanovení soudržnosti podkladu ČSN EN ISO pro stanovení vlhkosti podkladu ETAG 014 pro stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení z podkladu 3/53

4 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Připevňování ETICS k podkladu 4.1. ETICS MAMUTTHERM Pa; Pb; Ps; C; Pu; Pv se k podkladu připevňuje lepením s doplňkovým mechanickým kotvením hmoždinkami nebo mechanickým kotvením hmoždinkami s doplňkovým lepením (lepená plocha musí být minimálně 30% povrchu izolantu) nebo výlučně lepením částečně nebo celoplošně (lepená plocha musí být minimálně % povrchu izolantu) ETICS MAMUTTHERM Ml; Mv s kolmým vláknem (lamela) se k podkladu připevňuje celoplošným lepením s doplňkovým mechanickým kotvením hmoždinkami nebo výlučně celoplošným lepením (lepená plocha musí být 100% povrchu izolantu) ETICS řady MAMUTTHERM Ma; Md; Mu;Mv s podélným vláknem (deska) se k podkladu připevňuje mechanickým kotvením hmoždinkami s doplňkovým lepením (lepená plocha musí být minimálně 30% povrchu izolantu) ETICS řady MAMUTTHERM E a MAMUTTHERM Mv s izolantem Frontrock MAX E se k podkladu připevňuje mechanickým kotvením hmoždinkami s doplňkovým lepením (lepená plocha musí být minimálně % povrchu izolantu) ETICS MAMUTTHERM Pt a Mt se k podkladu připevňuje výlučně šroubovými kotvícími prvky Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu, druhu ETICS a podmínkách plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN Pro lepení ETICS k podkladu se podle druhu ETICS používají lepicí hmoty MAMUT flex T, MAMUT Uni a MAMUT MULTI. 4.. Přídržnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 0 kpa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN Přídržnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou Tepelnou izolaci XPS, EPS s přídavkem grafitu, Perimetr a Soklové desky nelze k podkladu lepit lepicí hmotou MAMUT MULTI Mechanické vlastnosti izolantů udává Příloha C. ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením Vhodné hmoždinky Příloha A Použití hmoždinky závisí na druhu ETICS a druhu podkladu Příslušné kotvící prvkyhmoždinky je nutno vybírat dle zvoleného ETICS a jeho Definice ETICS Pro ETICS se součtem hmotnosti lícního souvrství nad 10 kg/m 2, pro ETICS řady MAMUTTHERM M se musejí používat hmoždinky s kovovým trnem pro ETICS MAMUTTHERM E se musejí používat nezápustné hmoždinky s kovovým šroubem a pro ETICS MAMUTTHERM Pt a Mt se používají výlučně kotvící prvky s ocelovým šroubem nebo vrutem Vhodnými izolanty jsou EPS deska, MW deska s podélnou orientací vláken a Frontrock MAX E Minimální tloušťka teplené izolace z pěnového polystyrenu je 50 mm (při zapuštěné montáži hmoždinkami je minimální tloušťka tepelné izolace z pěnového polystyrenu 100 mm). Minimální tloušťka tepelné izolace z minerální vlny je 60 mm, pro Frontrock MAX E pak 0 mm Maximální přípustná nerovnost podkladu je 20 mm/m. U deskových materiálů pak maximálně 10 mm/m Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru a z výsledků zkoušek hmoždinek dle ETAG Hmoždinky se navrhují pouze na 100% zatížení větrem a nepřispívají k přenesení ostatních zatížení. Počet hmoždinek na m 2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti R d > S d. S d je výpočtová, resp. návrhová hodnota účinků sání větru stanovená dle ČSN resp. dle ČSN EN Hodnota R d se stanoví jako menší z hodnot: R d = (R panel n panel R joint n joint) k k / Mb R d = N Rk (n panel n joint ) / Mc Kde N Rk R panel R joint k k je charakteristická únosnost hmoždinky v tahu, uvedená výrobcem v dokumentaci ETICS (Příloha B) nebo stanovení ze zkoušky in situ podle přílohy I; je průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou v ploše desky tepelné izolace (Příloha C); je průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou ve spárách mezi deskami tepelné izolace (Příloha C); součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty odolnosti proti protažení R panel a R joint uvedených průměrnou hodnotou výsledků zkoušek; uvažuje se 0,; 4/53

5 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize n panel počet hmoždinek na 1 m 2 umístěných v ploše desek tepelné izolace, stanoví se podle Doporučeného kotevního plánu bod 10. str. 9 n joint počet hmoždinek na 1 m 2 umístěných ve spárách mezi deskami tepelné izolace, stanoví se podle Doporučeného kotevního plánu bod 10. str. 9; Mb součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení hmoždinky na kontaktu s deskami tepelné izolace, (pro desky z EPS Mb = ; pro MW Mb = ) Mc součinitel bezpečnosti upevnění při montáži hmoždinky, stanoví se z Tab. 1 Tab. 1 Součinitel Mc Druh podkladního materiálu 1) Způsob montáže a b obyčejný beton prostý nebo vyztužený třídy nejméně C 12/15 tloušťky nejméně 100 mm 2,1 pohledová betonová vrstva sendvičových stěnových panelů (moniérka) tloušťky nejméně 50 mm 2) 1,6 2,3 zdivo z plných cihel nebo kamene 3) 2,1 2,9 zdivo nebo dílce z dutinových prvků 1, 2,5 zdivo nebo dílce z lehkého betonu z pórovitého kameniva 2,4 3,2 zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu 1, 2,5 deskové materiály 1, 2,5 jiný druh podkladního materiálu (kámen, nepálená cihla, ) 2,4 3,2 1 ) Při stanovení součinitele Mc byly zohledněny vlastnosti podkladního materiálu a u zdiva i četnost spár a jejich vlastnosti. U smíšeného zdiva se použije součinitel Mc odpovídající tomu druhu materiálu, který byl zjištěn průzkumem a u nějž je v tabulce uvedena nejvyšší hodnota 2 ) Pro vrstvu menší tloušťky se použijí hodnoty platné pro dutinové materiály. 3 ) Za plné se považují i zdicí materiály s dutinami do 15 % úložné plochy Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru není potřeba posuzovat, pokud se objekt nachází ve větrové oblasti s referenční rychlostí větru maximálně 26 m.s 1 podle ČSN EN , v nadmořské výšce do 700 m n. m., výška objektu je maximálně 10 m nad terénem a je použito minimálně 6 ks hmoždinek na 1 m Tabulkové hodnoty pro návrh mechanického kotvení ETICS hmoždinkami udává Příloha A a Příloha B. ETICS připevňovaný výlučně částečným nebo celoplošným lepením Možnými izolanty jsou EPS deska (bílá) a MW deska s kolmou orientací vláken (lamela) Minimální tloušťka tepelné izolace je 50 mm, maximální tl. TI je 100mm. 4.. Maximální přípustná nerovnost podkladu je 10 mm/m Podklad nesmí být opatřen povrchovou úpravou tvořenou omítkou, resp. nátěrovými hmotami. Nerovnosti lze vyrovnat a reprofilovat pouze místně hmotou s prokazatelně zaručenou soudržností přes 0 kpa Lepená plocha musí být minimálně % povrchu izolantu. MW desky s kolmou orientací vláken (lamely) se lepí celoplošně Maximální výška objektu nad terénem je m. Stanovení počtu kotevních hmoždinek Pro návrh počtu a rozmístění kotevních prvků je nutno vycházet z ČSN EN Eurokód 1 Zatížení konstrukcí Část 14 Obecná zatížení Zatížení větrem a nebo pro zjednodušený návrh stanovení počtu hmoždinek z ČSN ETICS Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem a z těchto pokynů Pro stanovení počtu hmoždinek podle ČSN ve zjednodušeném návrhu je možno využít program Kalkulátor MAMUT nebo Kalkulátor CZB. Tyto programy jsou k dispozici u produkčních manažerů společnosti MAMUTTHERM s.r.o. 5/53

6 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM 6. Navrhování základní vrstvy revize Základní vrstva je tvořena minimálně 3 mm armovací hmoty podle definice ETICS a Sklovláknitou tkaninou, umístěnou v polovině tloušťky základní vrstvy 5.2. Minimální tloušťka základní vrstvy pro systémy s EPS je 3mm a pro systémy s MW je 4mm 5.3. Výztuž základní vrstvy musí být kryta vrstvou stěrkové hmoty tlustou minimálně 1 mm (resp. mm v místech vzájemného překrytí jednotlivých pásů skleněné síťoviny Sklovláknitá tkanina 160g se překrývá v ploše (na styku dvou pásů skleněné síťoviny), na nárožích, ostěních, okrajích dilatačních polí, při založení ETICS pomocí montážní latě Ostění a nároží se vyztužují pomocí nárožních lišt LK nebo LK plast 5.6. V místech s předpokládanou koncentrací napětí se musí navrhnout zesilující vyztužení Zvýšení odolnosti systému proti mechanickému poškození (např. v soklové části) se dosáhne zesilujícím vyztužením pomocí Sklovláknité tkaniny 160g nebo s použitím pancéřové síťoviny R 267 (kladou se v první vrstvě na sraz) a Sklovláknité tkaniny 160g ve druhé vrstvě, případně dvojitým vyztužením základní vrstvy v požadované ploše. 5.. Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození pro jednotlivé typy konečných povrchových úprav a druhy vyztužení jsou uvedeny v tab. 2 Tab. 2 ETICS Konečná povrchová úprava Kategorie odolnosti s odpovídající penetrací jednoduchá výztuž MAMUTTHERM Pa MAMUT Spektrum Z, R Kategorie II MAMUT Silikon Z, R Kategorie II MAMUT ip 44; ip 42 MAMUT Color EG Kategorie III MAMUTTHERM Pb MAMUT Silikát Z, R Kategorie II MAMUT Spektrum Z, R Kategorie II MAMUT Silikon Z, R Kategorie II MAMUT ip 44; ip 42 MAMUT Color EG Kategorie III MAMUTTHERM Ps MAMUT Silikát Z, R Kategorie II MAMUT Spektrum Z, R Kategorie II MAMUT Silikon Z, R Kategorie II MAMUTTHERM Pu MAMUT Spektrum Uni Z, R Kategorie III MAMUT Silikon Uni Z, R Kategorie III MAMUT Spektrum Z, R Kategorie III MAMUT Spektrum uni Z, R Kategorie III MAMUTTHERM C MAMUT Silikon Z, R Kategorie III MAMUT Silikon AS Z, R Kategorie III MAMUT mozajka Kategorie II MAMUTTHERM Ma MAMUT Silikon Z, R Kategorie II MAMUTTHERM Md MAMUT Silikát Z, R Kategorie II MAMUT Silikon Z, R Kategorie II MAMUT ip 44; ip 42 MAMUT MAMUTTHERM Ml Color EG Kategorie II MAMUT Silikát Z, R Kategorie II MAMUTTHERM Mu MAMUT Silikon Uni Z, R Kategorie II MAMUT ip 44; ip 42 MAMUT Kategorie III Color EG MAMUTTHERM E MAMUT Silikát Z, R Kategorie II MAMUT Silikon Z, R Kategorie II MAMUT Silikát Z, R Kategorie II MAMUT Spektrum Z, R Kategorie II MAMUTTHERM Pt MAMUT Silikon Z, R Kategorie II MAMUT Spektrum Uni Z, R Kategorie III MAMUT Silikon Uni Z, R Kategorie III MAMUT Silikát Z, R Kategorie II MAMUT Spektrum Z, R Kategorie II MAMUTTHERM Mt MAMUT Silikon Z, R Kategorie II MAMUT Spektrum Uni Z, R Kategorie III MAMUT Silikon Uni Z, R Kategorie III MAMUTTHERM Pv MAMUT Spektrum VZ, VR Kategorie II MAMUT Silikon VZ, VR Kategorie II MAMUTTHERM Mv MAMUT Spektrum VZ, VR Kategorie II MAMUT Silikon VZ, VR Kategorie II 6/53

7 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize I Pásmo na úrovni přízemí snadno přístupné veřejnosti a vystavené nárazům tvrdých předmětů, ale nepodléhající hrubému zacházení II Pásmo vystavené nárazům vrhaných nebo kopaných předmětů, ale na takových veřejných prostranstvích, kde výška systému omezí rozsah nárazů, nebo v nižších úrovních, kde budova je přístupna hlavně osobám, které mají zájem ji šetřit III Pásmo, které s největší pravděpodobností nebude vystaveno nárazům vyvolaným lidmi nebo vrhanými nebo kopanými předměty Navrhování konečné povrchové úpravy Pro vytváření konečné povrchové úpravy (PÚ) se používají následující omítky na podklady opatřené penetrací MAMUT kontakt: Tab. 3 PÚ ETICS MT P a MT P b MT P s MT Pu MT C MT M a MT M d MT M l MT Mu MT E MT Pt MT Mt MT Pv MT Mv ETA 07/0153 ETA 07/0153 ETA 07/0153 ETA 13/0395 STO ETA 07/0160 ETA 07/0160 ETA 07/0160 ETA 13/0396 ETA 09/0239 STO STO MAMUT ip ip 44 ; 2,0; 3,0 ip 42 2,0; 3,0 ip 44 ; 2,0; 3,0 ip 42 2,0; 3,0 ip 44 ; 2,0; 3,0 ip 42 2,0; 3,0 ip 44 ; 2,0; 3,0 ip 42 2,0; 3,0 MAMUT Spektrum Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 VZ 1,0;; 2,0; 3,0 VR ; 2,0; 3,0 VZ 1,0;; 2,0; 3,0 VR ; 2,0; 3,0 MAMUT Spektrum uni Z R 2,0 Z R 2,0 Z R 2,0 MAMUT Silikát Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3, Základní vrstva se musí před provedením konečné povrchové úpravy opatřit penetračním nátěrem MAMUT kontakt. Na soklové části ETICS se obvykle používá mozaiková omítka MAMUT Mozaika s penetrací MAMUT kontakt mozaika Standardní barevný rozsah je vymezen vzorníky barevných tónů MAMUT A, MAMUT MDCL a v omezené míře MAMUT NATURE. V textové části u jednotlivých odstínů jsou vyznačeny hodnoty odrazivosti HBW Pro povrchové úpravy ETICS MAMUTTHERM doporučujeme používat přednostně omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 20. Povrchové úpravy s hodnotou světelného odrazu (HBW) nižší než 20 se na ETICS MAMUT THERM nesmí bez konzultace s produktovým manažerem používat Na stěny budov ve střední Evropě, orientovaných severním směrem, či trvale zastíněné plochy lze po konzultaci s produktovým manažerem využít odstíny s HBW > Porušení pravidel pro návrh barevných odstínů může snížit životnost ETICS. MAMUT Silikon Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 VZ 1,0;; 2,0; 3,0 VR ; 2,0; 3,0 VZ 1,0;; 2,0; 3,0 VR ; 2,0; 3,0 MAMUT Silikon Uni Z R 2,0 Z R 2,0 Z R 2,0 Z R 2,0 MAMUT Silikon AS Z ; 2,0; 3,0 R ; 2,0; 3,0 7/53

8 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Tepelně technické vlastnosti 7.1. Skladba zateplované konstrukce se musí být stanovena tak, aby odpovídala závazným požadavkům ČSN včetně tepelného odporu, teploty rosného bodu a průběhu kondenzace vodních par a celoroční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti Výpočet dle ČSN se stanoví pro každý typ konstrukce a podkladu. (Nejlépe použitím vhodného softwaru) Tepelně technické a difúzní vlastnosti jsou pro jednotlivé součásti ETICS uvedeny v Příloze D 7.4. Vliv tepelných mostů způsobených hmoždinkami se započítá dle normy EN ISO 6946 ze vztahu: U = U c χ p n Kde χ p n se bere v úvahu pouze, pokud je vyšší než 0,04 W/m 2.K 1 U součinitel prostupu tepla W/m 2.K 1 n počet hmoždinek na 1 m 2 χ p lokální vliv tepelného mostu způsobený hmoždinkou [W.K 1 ] = 0,002 W.K 1 pro hmoždinky se šroubem z nekorodující oceli s hlavicí potaženou plastickou hmotou a pro hmoždinky se vzduchovou mezerou u hlavice šroubu (hodnota χ p n je zanedbatelná pro n < 20) = 0,004 W.K 1 pro hmoždinky se šroubem z galvanicky pozinkované oceli a hlavicí potaženou plastickou hmotou (hodnota χ p n je zanedbatelná pro n < 10) = zanedbatelné pro hmoždinky s plastovým trnem U c součinitel prostupu tepla příslušné části stěny (bez tepelných mostů) W/m 2.K Pro některé hmoždinky je bodový činitel prostupu tepla χ p stanovený dle předpisu TR0 uveden v Příloze A. Požárně technické vlastnosti.1. Posuzují se především dle ČSN , ČSN , ČSN a ČSN Tab. 4 ETICS Chování při Plamenně Index šíření Tvorba kouře hoření hořící kapky plamene i s MT Pa B s1/s2 d0 0,00 mm/m MT Pb B s1/s2 d0 0,00 mm/m MT Ps B s1/s2 d0 0,00 mm/m MT C B s1/s2 d0 0,00 mm/m MT Pu B s1/s2 d0 0,00 mm/m MT Ma A2 s1 d0 0,00 mm/m MT Md A2 s1 d0 0,00 mm/m MT Ml A2 s1 d0 0,00 mm/m MT Mu A2 s1 d0 0,00 mm/m MT E A2 s1 d0 0,00 mm/m MT Pt B s1/s2 d0 0,00 mm/m MT Mt A2 s1 d0 0,00 mm/m MT Pv B s1 d0 0,00 mm/m MT Mv A2 s1 d0 0,00 mm/m Údaje v tabulce neplatí pro povrchovou úpravu s mozaikovými omítkami.2. Požární odolnost ETICS MAMUTTHERM zatřídění dle ČSN EN Třída reakce na oheň EPS desek E.4. Třída reakce na oheň MW desek a lamel A1 /53

9 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM.5. Řešení založení ETICS, ostění a nadpraží oken musí u budov s požární výškou h p > 12 m odpovídá požadavkům normy ČSN a souvisejícím předpisům Příloha E 9. Výpočet a stanovení okrajové a vnitřní oblasti plochy na povrchu pláště budovy pro výpočet zatížení větrem ve zjednodušeném návrhu dle ČSN Při zjednodušeném návrhu se účinky zatížení větrem zpravidla uvažují pro celý vnější plášť najednou nejméně příznivou hodnotou podle největší výšky a tvaru budovy a větrové oblasti a kategorie terénu příslušejících její poloze. U budov vyšších než 15 metrů lze plochy pláště členit na dvě výšková pásma. První pásmo se stanovuje do výšky 15m včetně, druhé pásmo se stanovuje od výšky 15 metrů až do celkové výšky budovy. Účinky zatížení větrem v prvním pásmu se uvažují hodnotou příslušející výšce budovy 15 metrů, účinky zatížení větrem ve druhém pásmu se uvažují hodnotou příslušející největší výšce budovy. Jednotlivé plochy pláště budovy se rozdělí na oblasti okrajové (A, případně A 1 a A 2 ) a vnitřní (B, případně B 1 a B 2 ) podle zásady obrázku. Rozčlenění ploch na okrajové a vnitřní oblasti se provede pro všechny strany budovy, účinky větru se uvažují ze všech stran. Parametr e pro stanovení šířky okrajové oblasti se uvažuje jako menší z hodnot b nebo 2h. 10. Výpočet množství mechanických kotevních prvků hmoždinek pro zatížení větrem ve zjednodušeném návrhu dle ČSN Pro výpočet okrajových a vnitřních oblastí ve zjednodušeném návrhu lze využít program Výpočet nároží MAMUT nebo Výpočet nároží CZB. Tyto programy jsou k dispozici u produkčních manažerů společnosti MAMUTTHERM s.r.o. 9/53

10 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM 11. Doporučený kotevní plán pro desky EPS a MW 500x1000 revize /53

11 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM pro lamely z MW 200 x 1200 revize /53

12 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM 12. D Ě L E N Í E T I C S D L E Z P Ů S O B U P Ř I P E V N Ě N Í A O K R A J O V É P O D M Í N K Y Ř ETICS dle způsobu připevnění hmotnost ETICS ETICS podklad ETICS soudržnost podkladu počet kotev okrajové podmínky přídržnost pevnost lepicí izolantu v hmoty k tahu podkladu (rozlupčivost) po 14 dnech tloušťka izolantu zatížení větrem dle ČSN výška ETICS podle ČSN EN MT Pa MT Pb MT Pu MT C MT Ml MT Pv MT Mv dle projektové dokumentace, jinak 0 ks ve vnitřních oblastech 6 ks v okrajových oblastech Podklad ETICS : bez omítek, kg/m² nátěrových hmot a dalších separačních vrstev lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením s omítkou do 4 kg/m² viz výše MT Ps dle projektové dokumentace, jinak ve vnitřních oblastech 4 ks do m nad terénem 6 ks do 15m nad terénem v okrajových oblastech 6 ks do m nad terénem ks do 15m nad terénem Podklad ETICS : s omítkami, 45 kg/m² nátěrovými *) hmotami mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením s omítkou do 4 kg/m² viz výše MT Ma MT Md MT Mu MT E MT Mv dle projektové dokumentace, nebo podle zjednodušeného výpočtu z ČSN Podklad ETICS : bez nebo s omítkami, 45 kg/m² nátěrovými *) hmotami MT Pt MT Mt dle projektové dokumentace, nebo podle zjednodušeného výpočtu z ČSN Podklad ETICS: 45 kg/m² deskové materiály na bázi dřeva nebo plech dle statického posudku Podklad ETICS : bez omítek, > kg/m² nátěrových hmot a dalších separačních *) vrstev výlučně lepený ETICS s omítkou do 4 kg/m² výlučně mechanicky kotvený 4 ETICS s omítkou do 4 kg/m² *) TR 0 kpa 160mm (EPS bez větrová oblast: I. a II., příměsí kateg. terénu: III. a IV. grafitu) do m nad terénem **) TR 0 kpa 300mm větrová oblast: I. a II., kateg. terénu: III. a IV. do 15m nad terénem 0,0 MPa TR 10 kpa 300mm větrová oblast: I. až IV, do 3m kateg. terénu: I. až IV. nad terénem TR 10 kpa 300mm větrová oblast: I. až IV, do 3m kateg. terénu: I. až IV. nad terénem TR 150 kpa 160mm větrová oblast: I. a II., kateg. terénu: III. a IV. 0,2 MPa **) *) 0,2 MPa *) 0,2 MPa *) staticky kotvený ETICS s 5 doplňkovým lepením s obkladem do 30 kg/m² 0,20 MPa do 10m nad terénem *) Podkladem ETICS jsou venkovní stěny budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním (z cihel, bloků, kamene ) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2s2,d0 dle EN 1011 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. Podkladem mohou být nové nebo již existující svislé stěny nebo vodorovné či nakloněné roviny, které nejsou vystaveny srážkám. **) nutno doložit protokolem o zkoušce 'insitu' podle ČSN EN /53

13 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM 1) Příklad kotvení pro ETICS výlučně lepený do m a TR 0kN revize ) Příklad kotvení pro ETICS lepený s doplňkovým kotvením do 15m pro TR 0kN 13/53

14 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM 3) Příklad kotvení pro ETICS lepený s doplňkovým kotvením pro EPS šedý do 15m pro TR 0 kn revize ) Příklad kotvení pro ETICS lepený s doplňkovým kotvením do 15m pro TR 15 kn 14/53

15 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize ) Příklad kotvení pro ETICS MAMUTTHERM Pt výlučně kotvený pro TR 100 kn desky 500 x 1000mm 6) Příklad kotvení pro ETICS MAMUTTHERM výlučně kotvený pro TR 10 kn desky 500 x 1000mm 15/53

16 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM 13. Pohyblivé vedení tepla a intenzita tepelného mostu kotvícími prvky ETICS Kotvící prvky ETICS jsou nejen zdrojem bodových tepelných mostů, ale mohou způsobovat i estetické odchylky na povrchu zateplení prokreslování hmoždinek, tzv. berušku nebo dalmatinový efekt. Tento problém je tím častější, čím více vzrůstá tloušťka tepelné izolace. Každá hmoždinka se stává tepelným mostem, jehož intenzita je ovlivněna materiálem rozpěrného trnu a oddělením kotvícího prvku od vnějšího povrchu tepelné izolace. Vliv tepelných mostů narůstá s tloušťkou tepelné izolace a s vlivem způsobu montáže hmoždinek z pohledu umístění talíře hmoždinky vůči vnějšímu povrchu tepelné izolace a možnému zesílení povrchového souvrství nad talířem hmoždinky. Toto lokální zesílení vytváří heterogennost tepelně akumulačních vlastností povrchu ETICS. Zjednodušeně se dá říci, že každá hmoždinka tvoří bodové tepelné mosty, které na povrchu ETICS mohou při nepříznivé kombinaci vzdušné vlhkosti, teploty vzduchu a teploty povrchu ETICS způsobit estetické defekty. Vhodnou volbou typu hmoždinky je možno tyto defekty eliminovat, např. zapouštěním hmoždinek do izolantu s následným překrytím tepelně izolační zátkou, nikoliv však bezezbytku odstranit. 14. Dokumentace pro přípravu a provedení Projektová dokumentace obsahuje především: technickou zprávu, doložení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrženým ETICS a případně, energetických vlastností budovy dle požadavků ČSN a ostatních předpisů (vyhl. MPO č. 291/2001 Sb., zákon č. 6/2000 Sb. v platném znění aj.), požárně technické řešení, statické řešení včetně zprávy statika, výkresovou dokumentaci, projektová dokumentace musí obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, projektová dokumentace musí být zpracována osobou s oprávněním k projektové činnosti ve výstavbě. Technická zpráva obsahuje především: identifikační údaje, údaje o provedených zjištěních a měřeních, údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro montáž ETICS, popis technického řešení úprav včetně dimenzí ETICS a návaznosti na stávající konstrukce, výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS, rozpis spotřeby materiálu. Výkresová dokumentace obsahuje především: situaci, půdorysy a řezy ve vhodném měřítku s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzí ETICS, pohledy s vyznačením struktury a barevného řešení konečné povrchové úpravy ETICS na jednotlivých plochách, rozhodující detaily ETICS a jejich návaznosti na stávající konstrukce. Stavební dokumentace obsahuje především: specifikaci ETICS včetně příslušenství, dokumentaci ETICS, doložení ETICS certifikáty a prohlášeními o vlastnostech nebo prohlášeními o shodě dle zvláštních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, aj.), údaje o provedených zjištěních a případné návazné upřesnění projektové dokumentace, výrobní projektovou dokumentaci detailů neřešených dle projektové dokumentace. 16/53

17 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha A použitelnost hmoždinek podle typu podkladu, typu trnu a kotvící hloubky PTHS 60/La PTHSX PTH 60/10 PTHKZ 60/10 PTHX PTHEX HILTI DFV (Helix) HILTI XIFV A plast šroub nastřel VT90 povrchová montáž VT2G VT2G VT2G VT2G VT2G VT2G VT2G VT2G zápustná montáž DT90 povrchová montáž ZT100 ZT100 ZT100 ZT MT E poznámka MT Mv (FKD N) MT Mv (TF PROFI) MT Mv (FKD S) MT Pv MT Mt MT Pt MT Pu MT M MT C MT Mv (MAX E) PTHS 60/La plast šroub MT Mv (MW 0>TR 15) Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz U Termoz UZ Termoz SV Termofix CF Termoz CN Termoz PN Termoz SV II ekotwist PTH 60/La PTHKZ 60/La MT Mu (FKD S) Ejotherm STR U (2G) MT Mu (MW 0>TR 15 ) Ejotherm STR U (2G) typ trnu Min. kotevní hloubka hef , MT P Kotvící hmoždinka katego rie podkla du dle ETAG 014 D E D E E D DE D DE AB D D E D E D E D D D E MT Mu (Fronrock MAX E) parametry jednotlivých hmoždinek jsou převzaty z individuálních ETA pouze zápustná montáž speciální zápustná montáž ZT100 ZT100 ZT100 IT100 povrchová montáž ZT100 zápustná montáž speciální zápustná montáž Nastřelovací; min.tl. stěny 100mm 17/53

18 revize DE DE D Plast hřeb KEW TSBD D 30 KEW TSDLV 30 TTH 10/60La DE D E D E D E BCDE KI10Pa Kl10M Kl10N Kl10NS A BCDE 60 TFIXM Koelner TFIXS Koelner TFIXST Koelner TFIXP FIXPLUG Ø D E D E D E MT Mv (FKD N) MT Mv (TF PROFI) MT Mv (FKD S) MT Pv MT Mt MT Pt poznámka MT Mv (MAX E) HILTI SDFV HILTI DFV HILTI DFV T KEW TSD KEW TSDV Kl10 MT Mu (Fronrock MAX E) MT Mu (FKD S) MT Mu (MW 0>TR 15 ) MT Pu MT E MT M MT Mv (MW 0>TR 15) HILTI SXFV Min. kotevní hloubka hef MT C Kotvící hmoždinka HILTI SDKFV katego rie podkla du dle ETAG 014 typ trnu Kov hřeb jednokrok MT P POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM speciální vrták i vrtačka HILTI povrchová montáž povrchová montáž konec platnosti ETA konec platnosti ETA konec platnosti ETA HDT90 HDT90!!! vysoké nebezpečí bodových tepelných mostů KWL90 povrchová montáž KWL90 povrchová montáž, speciální nástroj pro montáž pouze zápustná montáž 1/53

19 revize kovový vrut termofix B 0 kovový šroub MT Mv (FKD N) termofix 6H MT Mv (TF PROFI) kovový vrut MT Mv (FKD S) 0 MT Mv (MAX E) STR H MT Mv (MW 0>TR 15) tl.desky 10mm tl.desky 10mm tl. plechu MT Pv MT Mt D E D E D E ABDE ABDE BCDE BC DE DE DE DE MT Pt Wkretmet eco drive Wkretmet eco drive S Wkretmet WKTHERM S WKRETMET LMX 10 WKRETMET LTX 10 WKRETMET LFM 10 WKRETMET LFN 10 WKRETMET LFM WKRETMET LFN WKRETMET LTX WKRETMET LMX MT Mu (Fronrock MAX E) WKTHERM Ø MT Mu (FKD S) MT Mu (MW 0>TR 15 ) 50 typ trnu MT Pu MT E MT M FIXPLUG Ø 10 Min. kotevní hloubka hef MT P Kotvící hmoždinka katego rie podkla du dle ETAG 014 MT C POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM poznámka TDX90 povrchová montáž konec platnosti ETA konec platnosti ETA bit: TORX bit: PZ2, PZ3 bit: Ph2 Kategorie podkladů dle ETAG 014 A B C D E obyčejný beton prostý nebo vyztužený třídy C 12/15 až C 50/60 zdivo z plných cihel nebo kamene, zdivo nebo dílce z dutých nebo děrovaných cihel, cihelných bloků nebo tvárnic, které jsou definovány ve schválené dokumentaci hmoždinky zdivo nebo dílce z betonu z pórovitého kameniva třídy pevnosti LAC 2 až LAC, zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu třídy pevnosti P2 až P7 0 deskové materiály na bázi dřeva a plechy 19/53

20 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha A rozměry hmoždinek parametry jednotlivých hmoždinek jsou převzaty z individuálních ETA Kotvící hmoždinka Ejotherm STR U (2G) Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz U kat. podkladu dle ETAG 014 D E E Termoz UZ D plast šroub Termoz SV DE Termofix CF Termoz CN Termoz PN Termoz SV II ekotwist PTH 60/La PTHKZ 60/La D typ trnu Délka l [mm] JmenoviBodový tý Tuhost součinitel průměr talířku prostupu vrtáku hmoždinky tepla χp d0 [mm] c (kn/mm) [W/K] ETA poznámka 1153 po 20 0,002 04/ po po po po po po 20 0,002 0,001 0,000 0,002 0,002 07/ / / / / / po 20 0,000 02/ po 20 1,1 0,002 27, po po po 20 0, /010 montáž 07/027 09/ /0171 DE ,001 12/020 AB D D E D E po po 20 0,3 05/ / po 20 0,002 0/0267 plast šroub po 20 0,000 10/ po ,000 0/ po ,002 0/0166 D D D E po po 20 0,000 0,001 13/ /0951 1;155;215 0,001 07/02 HILTI XIFV A nastřel po 5; 120;1 1 0,002 HILTI SDKFV po 20 0,000 07/0302 HILTI SXFV Kov hřeb jednokrok po 20 0,7 0,001 03/0005 vrtačka HILTI HILTI SDFV Plast hřeb po 20 0,3 0,000 03/002 KEW TSD D po ,002 04/0030 konec platnosti ETA KEW TSDV po ,002 0/009 konec platnosti ETA KEW TSBD D po 20 1,6 0,002 0/0314 konec platnosti ETA KEW TSDLV po ,002 12/014 TTH 10/60La DE po 20 0,000 09/031 Kl10; KI10PA DE po /0291 PTHS 60/La PTHSX BRAVOL PTH 60/10 BRAVOL PTH KZ 60/10 BRAVOLL PTHX BRAVOLL PTHEX HILTI DFV (Helix) Min. kotení hl. hef Min. hl. vrtu h1 [mm] Kl10M DE po 20 Kl10N BCDE Kl10NS A BCDE po 20, po 20, 300 TFIXM po 20 pouze zápustná nekotvit ve sparách TI!!! pouze zápustná montáž Nastřelovací; 03/0004 min.tl. stěny 100mm speciální vrták i 10!!! vysoké nebezpečí 07/0291 bodových tepelných mostů 10 0,003 07/ ,003 07/ ,002 07/ /53

21 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Kotvící hmoždinka Koelner TFIXS Koelner TFIXST Koelner TFIXP kat. podkladu dle ETAG 014 typ trnu D E D E D E Min. kotení hl. hef Min. hl. vrtu h1 [mm] Délka l [mm] JmenoviBodový tý Tuhost součinitel průměr talířku prostupu vrtáku hmoždinky tepla χp d0 [mm] c (kn/mm) [W/K] ETA poznámka po 20 0,002 11/0144 speciální nástroj pro montáž po 20 0,002 11/0144 pouze zápustná montáž po 20 0,3 0,000 13/ po 20 90;110; po 20; 300; po 20 11/ /0231 0,002 11/0232 FIXPLUG Ø 60 FIXPLUG Ø WKTHERM Ø 60 Wkretmet eco drive D E po 20 0,002 13/0107 Wkretmet eco drive S D E po 20 0,002 13/0107 Wkretmet WKTHERM S D E po 20 0,002 13/0724 WKRETMET LMX 10 ABDE ; po 20 ;260;300; ,2 0,004 07/0172 WKRETMET LTX 10 ABDE ,2 0,000 0/0172 WKRETMET LFM 10 BCDE /0105 WKRETMET LFN 10 BC /0105 WKRETMET LFM DE po 20 06/000 WKRETMET LFN DE po 20 06/000 WKRETMET LTX DE po 20 0,2 0,000 09/0001 konec platnosti ETA WKRETMET LMX DE po 20 0,2 0,003 09/0001 konec platnosti ETA po 20mm 0,002 0, ;220;260;300; po 20; 260; po 20; 260;300 EJOT STR H 0 kov vrut tl.desky 10mm fischer TERMOFIX 6H 0 kov vrut tl.desky 10mm a po 20mm 0,002 fischer TERMOFIX B ; 0; 100; 120; 150; 170 0,002 povrchová montáž zapuštěná montáž 21/53

22 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha B Charakteristická únosnost parametry jednotlivých hmoždinek jsou převzaty z individuálních ETA Charakteristická únosnost NRk [kn] C12/15 C16/20 0,7 1,0 1,0 Kotvící hmoždinka Ejotherm STR U (2G) Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz U Termoz UZ Termoz SV Termofix CF Termoz CN Termoz PN PTH 60/La PTHKZ 60/La PTHS 60/La PTHSX PTHX PTHEX HILTI DFV (Helix) HILTI XIFV HILTI SDKFV HILTI SXFV HILTI SDFV KEW TSD KEW TSBD KEW TSDV TTH 10/60La Kl10 N Kl10 NS TFIXM Kl10; Kl10M Koelner TFIXS; ST FIXPLUG FIXPLUG 10 WKTHERM WKRETMET Typ podkladu B Plné pálené cihly podle ČSN EN Objemová hmotnost[t/m ] Obj.hm.[t/m ] C50/60 pevnost v tlaku[mpa] Pev. v tlaku[mpa] 1, 1, 1,6 2,0 1,7 1, Na dotaz Typ podkladu A Beton Typ podkladu B cihla, např. dle DIN 105, Mz 22/53

23 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha B Charakteristická únosnost (pokračování) Charakteristická Typ podkladu B únosnost NRk [kn] vápenopísková tvárnice podle DIN 106,KS DIN 106, 1) KS EN 7712 EN Kotvící hmoždinka Ejotherm STR U (2G) Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz U Termoz UZ Termoz SV Termofix CF Termoz CN Termoz PN PTH 60/La PTHKZ 60/La PTHS 60/La PTHSX PTHX PTHEX HILTI DFV (Helix) HILTI XIFV HILTI SDKFV HILTI SXFV HILTI SDFV KEW TSD KEW TSBD KEW TSDV TTH 10/60La Kl10 N Kl10 NS TFIXM Kl10; Kl10M Koelner TFIXS FIXPLUG FIXPLUG 10 WKTHERM WKRETMET Typ podkladu C příčně děrovaná cihla podle ČSN EN 2) 7711 DIN 105, 2) Hlz DIN 105, 2) Hlz 2 DIN 105, 4) Hlz DIN 105, 5) Hlz 3 Objemová hmotnost[t/m ] Objemová hmotnost[t/m ] pevnost v tlaku[mpa] pevnost v tlaku[mpa] 1,6 1, 1, 2,0 0,7 1,0 1,0 1, ,2 0,3 0,3 0, Na dotaz 1) průřez je redukován otvory svisle k základně až do 15 % průřez je redukován otvory svisle k základně o více jak 15 % a méně jak 55 % 3) průřez je redukován otvory svisle k základně o více jak 15 % a méně jak 50 % a tloušťka vnější stěny je min. 14 mm 4) průřez je redukován otvory svisle k základně o více jak 15 % a méně jak 50 % a tloušťka vnější stěny je min. 17 mm 5) průřez je redukován otvory svisle k základně o více jak 15 % a méně jak 50 % 2) 23/53

24 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha B Charakteristická únosnost (pokračování) Typ podkladu C Vápenopísková děrovaná cihla podle např. Charakteristická únosnost NRk [kn] DIN 106, *) KLS DIN 106, **) KLS DIN 106, KLS DIN 106, *) KLS Typ podkladu C Vertikálně děrované cihly s hliněným střepem podle DIN 106, KLS DIN 106, KLS ÖNORM 1) B ,0 0, ÖNORM 1) B 6124 ÖNORM 1) B Objemová hmotnost[t/m ] 1,4 Kotvící hmoždinka Ejotherm STR U Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz U Termoz UZ Termoz SV Termofix CF Termoz CN Termoz PN PTH 60/La PTHKZ 60/La PTHS 60/La PTHSX PTHX PTHEX HILTI DFV (Helix) HILTI XIFV HILTI SDKFV HILTI SXFV HILTI SDFV KEW TSD KEW TSBD KEW TSDV TTH 10/60La Kl10 N Kl10 NS TFIXM Kl10; Kl10M Koelner TFIXS; ST FIXPLUG FIXPLUG 10 WKTHERM WKRETMET 1,4 1,4 12 1,6 12 1, pevnost v tlaku[mpa] 1, ,3 Na dotaz *) průřez je redukován otvory svisle k základně o více než 15 % a tloušťka vnější stěny je min. 20 mm **) průřez je redukován otvory svisle k základně o více než 15 % a tloušťka vnější stěny je min. 24 mm 1) viz. tabulka Typy tvárnic 24/53

25 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha B Charakteristická únosnost (pokračování) Charakteristická únosnost NRk [kn] Typ podkladu D děrované bloky z lehčeného betonu např., podle Typ podkladu D tvárnice z lehčeného betonu např. podle DIN 1152, *) V 1152, *) V 1152, 1152, 1152, 1152, **) **) **) **) Vbl Vbl 2 Vbl 4 Vbl 1153, DIN 1151, DIN 1152, **) Vbn Hbl Hbl EN 7713 DIN 1152, Hbl 3 Objemová hmotnost[t/m ] Kotvící hmoždinka Ejotherm STR U Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz U Termoz UZ Termoz SV Termofix CF Termoz CN Termoz PN PTH 60/La PTHKZ 60/La PTHS 60/La PTHSX PTHX PTHEX HILTI DFV (Helix) HILTI XIFV HILTI SDKFV HILTI SXFV HILTI SDFV KEW TSD KEW TSBD KEW TSDV TTH 10/60La Kl10 N Kl10 NS TFIXM Kl10; Kl10M Koelner TFIXS; ST FIXPLUG FIXPLUG 10 WKTHERM WKRETMET *) **) 4 0,7 4 0, 2 0, 2 1,4 4 2,0 20 0,3 2 pevnost v tlaku[mpa] 0, Na dotaz podíl plochy úchopových otvorů do velikosti 10 % plochy základny, max. velikost úchopového otvoru 110 mm délka a 45 mm šířka viz tabulka Typy tvárnic str.1 /53

26 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha B Charakteristická únosnost (pokračování) Charakteristická Typ podkladu D únosnost NRk [kn] mezerovitý lehký beton (LAC) EN 1520:2002 LAC: 2003 EN 1520 EN 1520 EN 1520 Typ podkladu E pórobeton EN 1520 EN 1520 P2 P7 P20 podle EN 7714 PP4 (DIN DIN V / 4165) EN Objemová hmotnost[t/m ] 1, 0, Kotvící hmoždinka Ejotherm STR U Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz U Termoz UZ Termoz SV Termofix CF Termoz CN Termoz PN PTH 60/La PTHKZ 60/La PTHS 60/La PTHSX PTHX PTHEX HILTI DFV (Helix) HILTI XIFV HILTI SDKFV HILTI SXFV HILTI SDFV KEW TSD KEW TSBD KEW TSDV TTH 10/60La Kl10 N Kl10 NS TFIXM Kl10; Kl10M Koelner TFIXS; ST FIXPLUG FIXPLUG 10 WKTHERM WKRETMET 2 2 1,0 4 0, , 1,0 6 2 Na dotaz 2 pevnost v tlaku[mpa] 4 4 0,3 26/53

27 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Příloha B Charakteristická únosnost (pokračování) Druh podkladního materiálu vláknité desky dle EN 6223 min. tloušťka 12,5 mm sádrokartonové desky min. tloušťka 12,5 mm sádrokartonové desky min. tloušťka 15 mm cementotřískové desky dle EN 6342 min. tloušťka 12 mm desky OSB dle EN 300 min. tloušťka 12 mm desky OSB dle EN 300 min. tloušťka 15 mm desky z rostlého dřeva dle EN 133 min. tloušťka 22,5 mm ocelový pozinkovaný plech min. tloušťka 0 mm ocelový pozinkovaný plech min. tloušťka 0,0 mm hliníkový plech min. tloušťka 0,0 mm ejotherm STR H pro kotveni do materiálů deskových i plechu charakt. hodnota: střední hodnota: Typ hmoždinky fischer TERMOFIX 6H fischer TERMOFIX B pro kotvení do materiálů deskových charakt. hodnota: střední hodnota: pro kotvení do plechu charakt. hodnota: střední hodnota: kn 0,6 kn 5 kn kn nedeklarováno nedeklarováno 0,2 kn 7 kn nedeklarováno 0,29 kn 9 kn nedeklarováno nedeklarováno 0,74 kn 4 kn 5 kn 1,09 kn nedeklarováno nedeklarováno 4 kn 1,07 kn nedeklarováno 7 kn 1,11 kn nedeklarováno nedeklarováno 1,12 kn 1,7 kn 1,12 kn 1,6 kn nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno 4 kn 1 kn kn 1,63 kn nedeklarováno 0,2 kn 1,37 kn 0,2 kn 7 kn nedeklarováno 0, kn kn 27/53

28 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Tabulka Typy tvárnic revize Geometrie Typ podkladu Tloušťka cihly b [mm] Tloušťka vnější příčky a [mm] D D D D Referenční tvárnice z lehčeného betonu dle DIN 1152 D Cihla Porotherm PD dle ČSN EN 7711 C 0 1 Referenční cihla ÖNORM B 6124 C 0 10,3 2/53

29 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha C Parametry hmoždinek pro EPS Hodnoty Rpanel a Rjoint pro výpočet soudržnosti ETICS Rd: Soudržnost Rd [kn] Podmínky uložení Hmoždinka Ejotherm STR U (2G) Ejotherm STR U (2G) zapuštěná montáž Ejotherm STR U (2G) talíř 90 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 100 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 120 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 1 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 160 Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejotherm STU EJOT SDMT plus Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz SV zapuštěná montáž Termoz U Termoz UZ Termofix CF Termoz PN Termoz CN PTH 60/La PTHKZ 60/La PTHS 60/La PTHSX PTHSX zapuštěná montáž PTHX PTHEX HILTI DFV (Helix) zapuštěná montáž HILTI SDFV HILTI SDKFV HILTI SXFV HILTI XIFV KEW TSDV KEW TSBD KEW TSD KOLNER TFIXM KOLNER Kl10 KOLNER Kl10M TTH 10/60 Koelner TFIXS; ST FIXPLUG FIXPLUG 10 WKTHERM WKRETMETLMX 10 EJOT STR H EJOT STR H zapuštěná montáž fischer THERMOFIX 6H fischer THERMOFIX B EPS (tl. 100mm) Rpanel EPS ( tl. 60mm) Za sucha i za vlhka Rpanel Rjoint Rjoint Za sucha i za vlhka Rpanel Rjoint Rjoint Rpanel minimální tloušťka EPS desky pro zapuštěnou montáž je 100 mm hodnota nebyla stanovena nepoužitelné 29/53

30 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha C (pokračování) Parametry hmoždinek pro MW Hodnoty Rpanel a Rjoint pro výpočet soudržnosti ETICS Rd: Soudržnost Rd [kn] Podmínky uložení Hmoždinka Ejotherm STR U (2G) Ejotherm STR U (2G) zapuštěná montáž Ejotherm STR U (2G) talíř90 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 100 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 120 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 1 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 160 Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejotherm STU EJOT SDMT plus Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz SV zapuštěná montáž Termoz U Termoz UZ Termofix CF Termoz PN Termoz CN PTH 60/La PTHKZ 60/La PTHS 60/La PTHSX PTHSX zapuštěná montáž HILTI DFV (Helix) zapuštěná montáž HILTI SDFV HILTI SDKFV HILTI SXFV HILTI XIFV KEW TSDV KEW TSBD KEW TSD KOLNER TFIXM KOLNER Kl10 KOLNER Kl10M TTH 10/60 Koelner TFIXS; ST FIXPLUG FIXPLUG 10 WKTHERM WKRETMETLMX 10 EJOT STR H fischer TERMOFIX 6H fischer TERMOFIX B MW (TR 15; tl. 60mm) Za sucha Za vlhka Rpanel Rjoint Rpanel Rjoint 0 0,30 MAX E (talíř 60mm) Za sucha Za vlhka Rpanel Rpanel Rjoint Rjoint 1 0,29 0,22 MAX E (talíř 90mm) Za sucha Za vlhka Rpanel Rpanel Rjoint Rjoint 6 0,31 0,29 6 0, ,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 0, ,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1 0,29 0,22 6 0,31 0, ,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0, ,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,22 0,22 0,22 0,22 0, ,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 minimální tloušťka MW desky pro zapuštěnou montáž je 100 mm; u desek MAX E je zápustná montáž bez zápustného talíře nepřípustná hodnota nebyla stanovena nepoužitelné 30/53

31 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha C (pokračování) Parametry hmoždinek pro MW FKD S Hodnoty Rpanel a Rjoint pro výpočet soudržnosti ETICS Rd: Soudržnost Rd [kn] Podmínky uložení Hmoždinka Ejotherm STR U (2G) Ejotherm STR U (2G) zapuštěná montáž Ejotherm STR U (2G) VT90 Ejotherm STR U (2G) VT2G Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 100 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 120 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 1 Ejotherm STR U (2G) D=60 pro tl.ti 160 Ejotherm NTK U Ejotherm NT U Ejotherm STU EJOT SDMT plus Ejot H1 eco Ejot H3 Termoz N Termoz SV zapuštěná montáž Termoz U Termoz UZ Termofix CF Termoz PN Termoz CN Termoz CN DT 110 Termoz SV II ecotwist PTH 60/La PTHKZ 60/La PTHS 60/La PTHS 60/La ZT 100 (IT100) PTHSX PTHSX zapuštěná montáž HILTI DFV (Helix) zapuštěná montáž HILTI SDFV HILTI SDKFV HILTI SXFV HILTI XIFV KEW TSDV KEW TSBD KEW TSD KOLNER TFIXM KOLNER Kl10 KOLNER Kl10M TTH 10/60 Koelner TFIXS; ST FIXPLUG FIXPLUG 10 WKTHERM WKRETMETLMX 10 EJOT STR H fischer TERMOFIX 6H fischer TERMOFIX B MW (TR 10; tl. 60mm) Za sucha Za vlhka Rpanel Rpanel Rjoint Rjoint MW (TR 7,5; tl. 100mm) Za sucha Za vlhka Rpanel Rpanel Rjoint Rjoint 5 0,7 4 0,24 7 0,2 0,34 0,34 0,34 0,24 0,24 0,24 0,21 0,21 0,21 minimální tloušťka MW desky pro zapuštěnou montáž je 100 mm; hodnota nebyla stanovena nepoužitelné 31/53

32 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Příloha C (pokračování) Požadované mechanické vlastnosti desek tepelné izolace Tepelný Izolant zástupce Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za vlhka Pevnost ve smyku Modul pružnosti ve smyku [kpa] [kpa] [MPa] [MPa] EPS 70 F; EPS 100 F název dle výrobce ,02 1,0 EPS 70 F s grafit. částic. název dle výrobce ,02 1,0 MW deskatr15 (podélná orientace vláken) MW deskatr10 (podélná orientace vláken) MW deskatr7,5 (podélná orientace vláken) MW lamelatr0 (kolmá orientace vláken) ROCKWOOL Fasrock, NOBASIL FKD ISOVER TF NOBASIL FKDS ISOVER TF PROFI NOBASIL FKDN 7,5 ROCKWOOL Fasrock LL, NOBASIL FKL ISOVER NF PAROC FAS 4 ISOROCK ISOFASLM Frontrock MAX E TR10 ROCKWOOL Frontrock MAX E ,02 1,0 32/53

33 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha D Tepelně technické vlastnosti jednotlivých materiálů ETICS Materiál ETICS Součinitel tepelné vodivosti λd [W/(m.K)] [kg/m3] Měrnou tepelnou kapacitu [J/kg/K] Faktor difúzního odporu [] Návrhová tloušťka vrstvy [mm] 0,7 0,7 0, 0,7 0, ,7 0,7 0,7 0, ,72 0,72 0,72 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0, ;2,0;3,0 2,0;3,0 0,1 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7 0,70 0,70 0, ;2,0;3,0 2,0/ ;2,0;3,0 1,0;;2,0;3,0 ;2,0;3,0 ;2,0;3,0 2,0/ ;2,0;3,0 ;2,0;3,0 1,0;;2,0;3,0 2,0 Objemovou hmotnost Lepící hmoty MAMUT Flex T MAMUT MULTI MAMUT Uni MAMUT Flex 50 MAMUT Flex 45 Armovací hmota MAMUT Flex T MAMUT MULTI MAMUT Uni MAMUT Flex 50 Penetrační hmoty MAMUT kontakt MAMUT kontakt Uni MAMUT kontakt SPR MAMUT kontakt VSIL Povrchové úpravy minerální nátěr MAMUT ip 44 MAMUT ip 42 MAMUT Color EG Povrchové úpravy probarvené MAMUT Spektrum R/Z MAMUT Spektrum Uni R/Z MAMUT Spektrum VR MAMUT Spektrum VZ MAMUT Silikát R/Z MAMUT Silikon R/Z MAMUT Silikon Uni R/Z MAMUT Silikon AS R/Z MAMUT Silikon VR MAMUT Silikon VZ MAMUT Mozaika Izolanty EPS 70 F EPS 70 F EPS 70 F EPS 100 F EPS 100 F EPS 70 F EPS Styrotherm plus 70 EXTRAPOR 70 F Fasádní 0,039 0,039 0,039 0,037 0,037 0,039 0,032 0, Dle aktuálního TL výrobce Dle aktuálního TL výrobce Nobasil FKL 0,0 Dle aktuálního TL výrobce 6010 Nobasil FKD 0,039 Dle aktuálního TL výrobce 6010 Nobasil FKDS 0,036 Dle aktuálního TL výrobce 602 Nobasil FKDN (C1;C2) 0,0 Dle aktuálního TL výrobce 602 Fasrock LL Fasrock Frontrock MAX E 0,041 0,039 0,036 Dle aktuálního TL výrobce Dle aktuálního TL výrobce Dle aktuálního TL výrobce Výrobce Styrotrade Bachl DCD Ideal Styrotrade Bachl DCD Ideal Styrotrade Bachl Knauf Insulation Trading Knauf Insulation Trading Knauf Insulation Trading Knauf Insulation Trading Rockwool Rockwool Rockwool 33/53

34 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Příloha E Požární bezpečnost staveb a ETICS Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN /Z1 Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení a ČSN Požární bezpečnost staveb Změny staveb. Jsou stanoveny různé požadavky na zateplování stávajících objektů a novostaveb. Novostavby pro bydlení (kromě dřevostaveb): s požární výškou do 12m včetně. Pokud jsou splněny níže uvedené zásady řešení, tak se při určování druhu konstrukční části obvodových stěn nebere z požárního hlediska na zateplení zřetel. Pro zateplení je nutno použít ETICS s třídou reakce na oheň B, přičemž tepelný izolant má třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren, fenolická pěna), index šíření plamene i s = 0 mm.min 1, kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS), možno použít nejvýše do úrovně horního povrchu stropní kce s polohou nad 12m (na výšku atiky, popř. římsy se nebere zřetel). Pokud jsou dle normových ustanovení požadována v obvodových stěnách požární pásy, musí být ETICS v ploše pásu třídy reakce na oheň A1 popř. A2. s požární výškou od 12 do 30m včetně. Do 12m požární výšky lze použít izolant třídy reakce na oheň minimálně E (ETICS má třídu reakce na oheň B) při dodržení těchto podmínek: v oblasti soklu musí být zabráněno šíření plamene po vnějším povrchu konstrukce, nad stávající plochou nadpraží oken umístěných na fasádě v rozsahu založení zateplovacího systému až 12 m požární výšky bude v maximální vzdálenosti 0,15 m od nadpraží oken proveden pás výšky m z izolantu s třídou reakce na oheň A1 či A2. Tyto pásy musí probíhat nad všemi okny obvodové stěny. Pokud jsou od sebe okna vzdálena, požární pás se provádí nad jednotlivými okny s minimálním přesahem od ostění m. index šíření plamene i s = 0 mm.min 1. ve vyšších nadzemních podlažích nad 12m je nutno použít ETICS s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna). s požární výškou nad 30m. Na celém objektu je nutno použít izolant s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Dodatečné zateplení (kromě dřevostaveb): s požární výškou do 12m včetně. Na zateplení budov se nebere zřetel, pokud jsou splněny následující požadavky. Je nutno pro zateplení použít ETICS s třídou reakce na oheň B, přičemž tepelný izolant má třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren, fenolická pěna), index šíření plamene i s = 0 mm.min 1, kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS) s požární výškou do 22,5m. Lze použít izolant třídy reakce na oheň minimálně E (celá konstrukce má třídu reakce na oheň B) při dodržení těchto podmínek: v úrovni založení zateplovacího systému bude zabráněno šíření plamene po vnějším povrchu. nad stávající plochou nadpraží oken umístěných na fasádě v rozsahu založení zateplovacího systému až 22,5 m požární výšky bude v maximální vzdálenosti 0,15 m od nadpraží oken proveden pás výšky m z izolantu s třídou reakce na oheň A1 či A2. Tyto pásy musí probíhat nad všemi okny obvodové stěny. Pokud jsou od sebe okna vzdálena, požární pás se provádí nad jednotlivými okny s minimálním přesahem od ostění m. index šíření plamene i s = 0 mm.min 1. s požární výškou nad 22,5m. Konstrukce ve výškové poloze nad 22,5m musí mít třídu reakce na oheň A1 nebo A2. Do úrovně podlaží s požární výškou do 22,5m lze použít izolant třídy reakce na oheň minimálně E (celá konstrukce má třídu reakce na oheň B) při dodržení těchto podmínek: v úrovni založení zateplovacího systému bude zabráněno šíření plamene po vnějším povrchu. nad stávající plochou nadpraží oken umístěných na fasádě v rozsahu založení zateplovacího systému až 22,5 m požární výšky bude v maximální vzdálenosti 0,15 m od nadpraží oken proveden pás výšky m z izolantu s třídou reakce na oheň A1 či A2. Tyto pásy musí probíhat nad všemi okny 34/53

35 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM obvodové stěny. Pokud jsou od sebe okna vzdálena, požární pás se provádí nad jednotlivými okny s minimálním přesahem od ostění m. index šíření plamene i s = 0 mm.min 1. Příloha E (pokračování) Požární pásy nad okny u dodatečně zateplených budov: /53

36 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Příloha E (pokračování) Požární pásy nad okny u dodatečně zateplených budov: Požární pás mezi stavebním otvorem a vodorovnou konstrukcí třídy reakce na oheň A1 nebo a A2 u dodatečně zateplených budov, která je umístěna maximálně 500 mm nad horní hranou stavebního otvoru a je vyložena minimálně 600mm od budoucího zateplení: 36/53

37 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize Příloha E (pokračování) Požární pás mezi stavebním otvorem a vodorovnou konstrukcí třídy reakce na oheň A1 nebo a A2 u dodatečně zateplených budov, která je umístěna maximálně 500 mm nad horní hranou stavebního otvoru a je vyložena minimálně 600mm od budoucího zateplení: Založení ETICS u budov s h p 12m pod terénem 37/53

38 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha E (pokračování) Založení ETICS u budov s hp 12m nad terénem Založení ETICS u budov s hp 12m nad terénem 3/53

39 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize /53

40 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha E (pokračování) Založení ETICS u budov s hp 12m nad terénem Založení ETICS u budov s hp > 12m pod terénem /53

41 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha E (pokračování) Založení ETICS u budov s hp > 12m nad terénem Založení ETICS u budov s hp > 12m nad terénem s částí pod terénem 41/53

42 revize POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha E (pokračování) Založení ETICS u budov s hp > 12m nad terénem Založení ETICS u budov s hp > 12m nad terénem 42/53

43 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha E (pokračování) revize Dodatečné zateplení podhledů balkónů a lodžií nesmí být výrobky třídy reakce na oheň B až F. 43/53

44 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha E (pokračování) revize Zateplení novostaveb i dodatečné zateplení Vnější zateplení horizontálních konstrukcí za spodní strany musí být bez ohledu na požární výšku objektu (např. u zateplení spodní vodorovné vnější části střešní konstrukce) z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to jak při zateplení stávajících, tak nových objektů; zpravidla jde o předsazené stropní konstrukce zateplené ze spodní strany, které takto ohraničují objekt z vnějšího prostoru. Jeli tato zateplená plocha menší než 1,0m 2. nebo jde o pás zateplené plochy podél obvodové stěny v šířce do 0,3m, potom mohou být voleny i výrobky s jinou třídou reakce na oheň. 44/53

45 POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM Příloha E (pokračování) revize Požární pás dodatečného zateplení nad východem z domu s h p > 12m a dům má pouze 1 východ: pokud je požadavek na ETICS s třídou reakce na oheň Bs2(1)d0, musí být nad vchodem vybudována stříška z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a daných rozměrů. pokud není možno stříšku realizovat, pak musí být zateplovací část konstrukce v celé výšce nad východovými dveřmi z objektu z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 45/53

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. Postup pro navrhování ETICS Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Paulín CZ, s.r.o. 1 POSTUP PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS PAULÍN THERMOKAPPA 2000 A THERMOKAPPA 3000 3 1.1 Související technické předpisy pro navrhování

Více

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto:

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto: Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 Kategorie použití jsou defi novány podle podkladních materiálů takto: Kategorie použití A: Kategorie použití B: Kategorie použití C: Kategorie použití D:

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Fasádní zateplovací systémy MultiTherm. Technologický předpis

Fasádní zateplovací systémy MultiTherm. Technologický předpis Fasádní zateplovací systémy MultiTherm Technologický předpis BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Váš důvěryhodný a spolehlivý partner Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je stoprocentní

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Fasády. Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví.

Fasády. Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. FASÁDY Fasády Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Ing. Ctibor Hůlka Ing. Radim Mařík Ing. Lubomír Odehnal Ing. Pavel Štajnrt Ing. Viktor Zwiener,

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560 Výrobek Použití Technické údaje Plastová lepicí kotva pro lepení tepelně izolačních desek systémů Baumit open a Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Vhodná pro zdivo z

Více

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6.

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6. Pracovní postup Cemix: Lepení ETICS CEMIX THERM na dřevostavby Platnost od 1. června 2011 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Složení systému 1 2.2. Lepicí hmota 1 2.3. Tepelný izolant

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko Technický a zkušební stavební ústav Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228100 Fa: 421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Autorizováno a potvrzeno v souladu

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT ECOROCK FF ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF pokyny pro montáž Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT ECOROCK FF Vnější tepelněizolační

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Postup pro navrhování a technologický postup

Postup pro navrhování a technologický postup Postup pro navrhování a technologický postup montáže ETICS na ETICS Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

systém stavebních profilů příslušenství pro střechy

systém stavebních profilů příslušenství pro střechy příslušenství pro střechy KATALOG PRODUKTŮ 2015 2016 systém stavebních profilů příslušenství pro střechy Blansko Blansko Kuřim Kuřim směr SVITAVY Brno (dálnice D1) 220 km Praha směr SVITAVY směr OLOMOUC

Více

Navrhování větrané fasády

Navrhování větrané fasády Leden 2011 Navrhování větrané fasády Cembrit, Puren, EJOT Přednosti zateplené větrané fasády Dodatečným zateplením stěn budovy zvyšujeme tepelný odpor konstrukce - snižujeme tepelné ztráty prostupem tepla

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

fasády kontaktní (etics) asi nové foto Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz

fasády kontaktní (etics) asi nové foto Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz fasády kontaktní (etics) Tepelné, zvukové a protipožární izolace asi nové foto www.rockwool.cz PRoČ izolace Rockwool? Udrží teplo Zateplete kamennou vlnou a užívejte si! až do konce života máte postaráno

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Dobrý den. .s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných. . stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?...

Dobrý den. .s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných. . stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?... Dobrý den.s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných 16.10.2010 Praha, Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.. stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?... Praktické zkušenosti z výstavby nízkoenergetických

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

FASÁDY KONTAKTNÍ (ETICS) asi nové foto. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz

FASÁDY KONTAKTNÍ (ETICS) asi nové foto. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz FASÁDY KONTAKTNÍ (ETICS) Tepelné, zvukové a protipožární izolace asi nové foto www.rockwool.cz PROČ izolace ROCKWOOL? Udrží teplo Zateplete kamennou vlnou a užívejte si! Až do konce života máte postaráno

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

důvod proč zateplit dům dekorativní omítka za 1 Kč

důvod proč zateplit dům dekorativní omítka za 1 Kč Víc než důvod proč zateplit dům dekorativní omítka za 1 Kč Snížení nákladů na vytápění Dobrým zateplením trvale snížíte spotřebu energií na vytápění a tím pádem i platby za ně, které neustále rostou. Tento

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

NEPUSTIT! CENÍK VÝROBKŮ

NEPUSTIT! CENÍK VÝROBKŮ CENÍK VÝROBKŮ SKVĚLÉ SLUŽBY ZDARMA Orientační tahové zkoušky Vypracování kotevního plánu Technické poradenství Doprava po celé ČR a SR Možnost vrácení zboží Bonusový program CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ PODLE

Více