MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 992/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 914 ze dne Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici rady městské části o provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení. u k l á d á 1. zaměstnancům Úřadu městské části Praha při provádění inventarizace majetku a závazků městské části Praha 3 postupovat dle shora uvedené směrnice Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Městská část Praha 3 Směrnice Rady městské části o provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 3 Zpracovatel: Odbor majetku Vydáno: Účinnost: Revize a změny dokumentu Verze Vydáno Účinnost Popis revize/změny Zpracovatel Usnesení RMČ č. 720 OE

3 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Návaznost na právní předpisy, interní předpisy a ostatní dokumenty... 3 III. Použité zkratky... 3 IV. Inventarizační činnosti Plán inventur Odborné zajištění inventarizačních činností a technické podmínky Připojování podpisových záznamů Ocenění podle Ověřovací dopisy pohledávek a závazků Zjišťování informací pro zúčtovatelné inventarizační rozdíly Oběh dokladů k zaúčtování inventarizačních rozdílů a zúčtovatelných inventarizačních rozdílů Postupy pro vyhodnocení inventarizační zprávy... 6 V. Další inventarizační činnosti Inventarizační identifikátor Proškolení zaměstnanců a inventarizačních komisí Úplnost účetnictví... 7 VI. Závěrečná ustanovení... 7 Příloha č.1 Vzor plánu inventur... 8 Příloha č. 2 Metodika pro členy inventarizačních komisí a informační povinnosti

4 I. Úvodní ustanovení Cílem směrnice je zejména: zabezpečení dodržování zákonů pro realizaci inventarizace, zabezpečení průkaznosti účetnictví (inventarizace je jedna z podmínek). Tato směrnice upravuje provádění inventarizace veškerého majetku a závazků, ostatních pasiv (vlastních zdrojů a rezerv), podrozvahových účtů a operativní evidence. II. Návaznost na právní předpisy, interní předpisy a ostatní dokumenty Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění Směrnice Rady městské části Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Prahy 3 Metodické pokyny Magistrátu hl. m. Prahy III. Použité zkratky Tajemník Tajemník Úřadu městské části Praha 3 ÚMČ Úřad městské části Praha 3 ÚIK Ústřední inventarizační komise DIK Dílčí inventarizační komise Vyhláška Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění Zákon Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění IV. Inventarizační činnosti 1. Plán inventur Plán inventur bude sestaven do běžného roku, ke kterému se inventarizace provádí. Za sestavení návrhu plánu inventur nese odpovědnost předseda ÚIK, za schválení návrhu nese odpovědnost Tajemník. Plán inventur bude sestaven v souladu s Vyhláškou. Součástí plánu inventur bude jmenování členů inventarizačních komisí a ústřední inventarizační komise včetně podpisových vzorů jednotlivých členů. Ústřední inventarizační komise je nejméně tříčlenná. Plán inventur má závazný vzor, který je přílohou č. 1 teto směrnice. DIK jsou jmenovány do běžného roku a seznam členů jednotlivých DIK je uveden jako součást plánu inventur. DIK jsou nejméně dvoučlenné. Členem inventarizační komise u fyzických inventur musí být vždy osoba odpovědná za majetek, u dokladových inventur 3

5 účetní a osoba odpovědná za inventarizační položku. Dalším členem je vedoucí odboru či další pracovník odboru. Na přípravě inventarizace (proškolení, seznámení se s podklady pro inventarizaci) jsou povinni zúčastnit se: členové ÚIK, předsedové DIK, ostatní pracovníci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventovaný majetek nachází. Příprava inventarizace odpovědných pracovníků za majetek obsahuje také: kontrolu označení majetku inventárním číslem, kde je to realizovatelné, zajištění dokladů k převodům v rámci a vně ÚMČ, příjemek, výdejek u zásob a cenin, úplnost pokladní knihy k inventurám pokladen, příprava podkladů k ověřeni stavu (karty majetku, způsoby zjišťování, atd.). Při provádění inventarizací je třeba ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu předsedovi ÚIK, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace. Požadavky na znalosti členů DIK: znalost umístění a vlastností části inventarizačních položek, znalost značení částí inventarizačních položek identifikátory, znalost ocenění časti inventarizačních položek, znalost předpisů k bezpečnosti práce a hygienických předpisů, znalost vnitro-organizačních inventarizačních postupů včetně postupů k vyplnění tiskopisů a oběhu dokladů, znalost plánu inventur. Požadavky na znalosti ÚIK: požadavek odbornosti mimo jiné i k posouzení adekvátnosti ocenění majetku. Účast odpovědného pracovníka Fyzické inventury se musí zúčastnit zaměstnanec odpovědný za inventovaný majetek. Pokud se odpovědný zaměstnanec nemůže inventury účastnit, má právo za sebe určit zástupce. Jinak zaměstnance, který se bude inventury bude účastnit, určí příslušný vedoucí zaměstnanec. Povinnosti a pravomoci DIK Členové komisí mají právo na přístup k účetním knihám, účtům a dokumentům organizace. Případné spory o předložení požadovaných dokumentů rozhodne Tajemník. Členové komisí mají právo na volný přístup do veškerých prostor a k veškerým aktivům organizace k ověření fyzické existence při dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů (např. držení zdravotních průkazů). 2. Odborné zajištění inventarizačních činností a technické podmínky Pro odborné zajištění inventarizačních činností jsou pracovníci, kteří se podílejí na přímém zajištění inventarizace, proškoleni a mají k dispozici dokumentace a významné informace. 4

6 Pravidlo bezpečnosti a ochrany majetku Při fyzické inventuře jsou členové komisí povinni dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy. Při inventuře majetku významné hodnoty, cenných papírů, významných dokumentů a hotovosti se musí zajistit bezpečnost členů komisí a ochrana majetku (uzamčení místností, ozbrojená ochrana apod.). Součinnost Zaměstnanci ÚMČ a vedoucí pracovníci ovládaných účetních jednotek, kteří hospodaří se svěřeným majetkem městské části Praha 3, jsou povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost k zajištění inventarizačních činností s přihlédnutím k ochraně majetku a k utajovaným informacím. 3. Připojování podpisových záznamů Dle podpisových vzorů uvedených ve jmenovacích dekretech (v případě DIK) či v příloze plánu inventur (v případě ÚIK), budou připojovány podpisové záznamy na inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy, inventarizační zprávu a případně na ostatní inventarizační evidenci. 4. Ocenění podle 26 DIK je povinna upozornit ÚIK na neadekvátnost ocenění pro provedení změn v ocenění dle 26 Zákona a poskytnout zjištění pro zaevidovaní inventarizačních přebytků. Tyto skutečnosti musí být zvlášť uvedeny v inventurním soupisu. 5. Ověřovací dopisy pohledávek a závazků Ověřovací dopisy na pohledávky se zasílají jen v případě pohledávek po splatnosti 90 a více dní a v případě, že součet pohledávek za jedním dlužníkem přesahuje hodnotu 500 tis. Kč. Stanovená výše pohledávek se netýká záloh ve vztahu k dodavatelům energií a vodného a stočného a dále např. ve vztahu k poplatkům a úrokům z prodlení z nájmu bytů. Ověření pohledávek a závazků v režimu transferů se provádí v rámci konsolidačních přehledů. 6. Zjišťování informací pro zúčtovatelné inventarizační rozdíly Mimo bod 5. uvede DIK v inventurním soupisu případ zjištění neadekvátnosti ocenění majetku za těchto podmínek: 1) hodnota majetku se jeví nižší, než jeho oceněni snížené o oprávky z důvodu: a) majetek vykazuje znaky významného zanedbání běžné údržby až ztráty funkčnosti, b) vnější okolnosti významně snižují hodnotu majetku (nedostupnost, ekologická zátěž, hlučnost a jiná omezení v činnosti vedlejšími stavbami, omezení využití - např. chráněná krajinná oblast, rezervace atd.) 2) a zároveň se hodnota majetku jeví nižší významně - minimálně o 10 %. 5

7 7. Oběh dokladů k zaúčtování inventarizačních rozdílů a zúčtovatelných inventarizačních rozdílů Na základě zápisů v inventurních soupisech dle bodu 4. a 6. vyhotoví ÚIK doklady k proúčtování zúčtovatelných inventarizačních rozdílů a případně informace o nevypořádaných inventarizačních rozdílech k uvedení do souladu účetnictví se skutečností. Doklady musí být předány k proúčtování nejpozději k datu účetní závěrky. Informace o nevypořádaných inventarizačních a zúčtovatelných inventarizačních rozdílech bude uvedena v textové části přílohy účetní závěrky. Doklady k proúčtování zúčtovatelných inventarizačních rozdílů v případě významného vlivu na zhoršení majetkové pozice obce musí být schváleny Radou městské části Praha Postupy pro vyhodnocení inventarizační zprávy Inventarizační zpráva má závazný vzor, který určuje rada hlavního města Prahy v usnesení k provedení a zajištění inventarizace. Rada městské části rozhodne o: opatřeních k odstranění negativních zjištění (včetně termínů a odpovědných osob). vyhodnocení finančních dopadů (např. potřeba oprav a rekonstrukci) s vazbou na rozpočet, na plány oprav, jak naložit s identifikovaným zbytným majetkem (prodej, likvidace), u prodejů opět s vazbou na rozpočet, řešení mank a schodků z hlediska odpovědnosti za škodu a požadavků na náhradu škody (převod odpovědnosti na zřízenou škodní a likvidační komisi), vyhodnocení dostatečnosti pojištění majetku, rozhodne o změnách záměrů využívání majetku, vyhodnocení majetkové pozice účetní jednotky na základě informací o zúčtovatelných inventarizačních rozdílech. V. Další inventarizační činnosti 9. Inventarizační identifikátor Veškeré části inventarizačních položek budou označeny inventarizačními identifikátory v souladu s Vyhláškou, a to buď připojením k dané věci, nebo jednoznačným popisem. Seznam inventarizačních identifikátorů Seznam inventarizačních identifikátorů bude archivován s inventarizační evidencí v elektronické podobě. Tento seznam tvoří především: seznam inventárních čísel registru majetku, evidenčních čísel skladové evidence, seznam použitých čísel dokladů v jednotlivých dokladových řadách na základě schválené organizace účetnictví, 6

8 seznam jednoznačných popisů k jednoznačnému určení majetku u části inventarizačních položek, kde nelze využít body výše. 10. Proškolení zaměstnanců a inventarizačních komisí Pracovníci, kteří se podílí na přímém provedení inventarizace, členové ÚIK a předsedové DIK potvrdí, že byli seznámeni s Vyhláškou, s touto směrnicí a s jejími přílohami a že byli proškoleni na prezenční listině školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění. Před zahájením inventarizačních prací jsou pracovníci nad rámec předpisů a vnitřních norem k inventarizaci proškoleni: s pravidly na ochranu majetku, s pravidly na ochranu utajovaných informací, případně podepíší mlčenlivost, s pravidly bezpečnosti práce a hygienickými předpisy, s inventarizačními postupy včetně posouzení adekvátnosti ocenění části inventarizačních položek, s postupy technických výpočtů (používá se pro zjišťování skutečného množství volně uloženého materiálu - uhlí, dřeva, písku, kamene a obdobného stavebního materiálu), s plánem inventur včetně příloh, tedy včetně rozsahu inventarizačních položek, s povinnými přílohami k průkaznosti inventurních soupisů (výpisy z bank. účtu, doklady k časovému rozlišení, dodacími listy, převodkami, atd.). Pracovníci, kteří se podílí na přímém provedení inventarizace, před zahájením prací obdrží: plán inventur, vzorový Inventurní soupis, směrnici o provedení inventarizace majetku a závazků MČP Úplnost účetnictví Součástí inventarizačních prací je tato činnost: odsouhlasení usnesení zastupitelstva a rady ve vztahu k právním závazkům a pohledávkám na centrální evidenci smluv, odsouhlasení zobrazení právních závazků a právních pohledávek v účetnictví v rozvahové a podrozvahové evidence, odsouhlasení korespondence a významných dokumentů účetní jednotky, případně vyžádaných ověřovacích dopisů na zobrazení v účetnictví: o ověřovací dopisy od právních zástupců o vývoji soudních sporů na rozvahové účty pohledávek, závazků, rezerv a podrozvahové evidenci, o přijaté a vydané platební výměry a dílčí zprávy z kontrol na zachycení v rozvaze na pohledávkách nebo závazcích, rezervách a podrozvahové evidenci, o odsouhlasení přijatých ověřovacích dopisů pohledávek, případně od peněžních ústavů a na rozvahové účty a podrozvahové účty. VI. Závěrečná ustanovení Tato směrnice nahrazuje Směrnici o provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 3 schválenou usnesením RMČ č. 720 dne Tato směrnice o inventarizaci majetku a závazků nabývá účinnosti dnem schválení. 7

9 Příloha č.1 Vzor plánu inventur Městské části Praha 3 V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro některé vybrané účetní jednotky a také v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků vydává tajemník Úřadu městské části toto nařízení I. Úvodní ustanovení 1) Inventarizace veškerého majetku a závazků Městské části Praha 3 za rok (dále jen inventarizace ) bude provedena k ) Inventarizace bude provedena jmenovitě na těchto místech: Městská část Praha 3 Bytový podnik Praha 3 v likvidaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 Mateřská škola. Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady6/2697 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 Ošetřovatelský domov Praha 3 Pečovatelská služba Praha 3 Restaurace v Praze 3 v likvidaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 Za Trojku Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8

10 3) Rada Městské části, usnesením č. ze dne., jmenovala Ústřední inventarizační komisi (dale jen ÚIK) v tomto složení: předseda:. členové:.... Podpisové vzory Ústřední inventarizační komise tvoří přílohu č. 1 tohoto nařízení. Všichni členové Ústřední inventarizační komise byli řádně proškoleni. 4) Tímto nařízením se pověřuje ÚIK jmenováním Dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK), organizací a řízením průběhu dílčích inventarizací, projednáním a schvalováním jejich výsledků a zpracováním závěrečné zprávy o výsledcích inventarizace, včetně návrhu na opatření k odstranění nedostatků a vypořádání zjištěných rozdílů. 5) ÚIK je oprávněna vydávat vedoucím odborů, ředitelům inventarizačních míst organizací a jednotlivým DIK závazné pokyny k zajištění úkolů souvisejících s inventarizací. II. Inventarizační komise ÚIK jmenuje DIK, včetně jejich předsedů, dle přílohy č. 2 tohoto nařízení, jmenovacími dekrety do.. III. Provedení inventarizace 1) Inventarizace bude provedena ve všech budovách Úřadu městské části na veškerém majetku Městské části Praha 3 včetně inventarizace budov, staveb, pozemků, závazků, pohledávek a finančních prostředků. 2) Fyzickou inventurou se zjišťují skutečné stavy předmětů, cenin, akcií a dluhopisů, a to v rozdělení: a) umělecká díla a předměty b) zásoby c) ceniny d) akcie e) dluhopisy f) dlouhodobý hmotný majetek nad ,- Kč g) drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 000,- Kč do ,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok h) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok i) dlouhodobý nehmotný majetek nad ,- Kč (SW) j) drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ,- Kč 3) Jestliže je výše zmíněný majetek v držení či užívání jiné osoby nebo organizační složky státu, ověřuje se jeho existence dokladovou inventurou v souladu s ustanovením 6 odst. 3 vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 9

11 4) Inventura musí být provedena na skutečných stavech majetku k Výsledky budou porovnány DIK s účetními stavy vedenými v účetnictví k Účetní sestavy vytisknou předsedové DIK nebo je převezmou v oddělení účetnictví proti podpisu (ti, kdo nemají přístupný systém GINIS) od.. Zpracované inventurní soupisy včetně zpracované písemné zprávy týkající se provedené inventarizace a vyčíslení inventarizačních rozdílů musí předsedové DIK za svůj úsek odevzdat do.. předsedovi ÚIK. Inventarizační rozdíly, zjištěné DIK, budou projednány ÚIK včetně návrhu řešení na jejich vypořádání. Podklady pro proúčtování inventarizačních rozdílů budou předány předsedou ÚIK do oddělení účetnictví nejpozději.. 5) Náležitosti inventurního soupisu jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení Vzor inventurního soupisu. 6) Plán inventur obsahuje seznamy inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů, které budou sestavovány v rozsahu účtových skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních položek k ) Zaměstnanci odpovědní za provedení inventur předají předsedům DIK záznamy o veškerých změnách stavu majetku v období od do , a to do.. DIK zpracují celkové výsledky inventarizace k a výsledky porovnají na účetní stavy k Účetní sestavy vytisknou předsedové DIK nebo je převezmou v oddělení účetnictví proti podpisu (ti, kdo nemají přístupný systém GINIS) od.. Dílčí zprávu včetně vyčíslení inventarizačních rozdílů předají DIK předsedovi ÚIK nejpozději do.. Inventarizační rozdíly, zjištěné DIK, budou projednány ÚIK včetně návrhu řešení na jejich vypořádání. Podklady pro proúčtování inventarizačních rozdílů budou předány předsedou ÚIK do oddělení účetnictví nejpozději. 8) Inventura zásob na skladech proběhne k rozhodnému datu a výsledky budou předány předsedovi ÚIK do.. Inventarizační zjištění DIK, budou projednána ÚIK. Podklady pro proúčtování inventarizací zjištěných stavů zásob budou předány předsedou ÚIK do oddělení účetnictví nejpozději. (způsob účtování o zásobách: B). 9) Dokladová inventura bude provedena na účtech nemovitého majetku, závazků, pohledávek a na účtech vlastního kapitálu městské části Praha 3 k do. včetně předání výsledků předsedovi ÚIK. Inventarizační rozdíly, zjištěné DIK, budou projednány ÚIK, včetně návrhu řešení na jejich vypořádání. Podklady pro proúčtování inventarizačních rozdílů budou předány předsedou ÚIK do oddělení účetnictví nejpozději.. 10) Fyzická inventura cenin a cenných papírů bude provedena na účetní stavy k a to do. včetně předání výsledků předsedovi ÚIK. Inventarizační rozdíly, zjištěné DIK, budou projednány ÚIK včetně návrhu řešení na jejich vypořádání. Podklady pro proúčtování inventarizačních rozdílů budou předány předsedou ÚIK do oddělení účetnictví nejpozději. 11) Inventura pokladen proběhne , přepočtem zůstatku hotovosti (zápis bude vyhotoven formou výčetky), výsledky budou předány předsedovi ÚIK do.. Inventarizační rozdíly, zjištěné DIK, budou projednány ÚIK včetně návrhu řešení na jejich vypořádání. Podklady pro proúčtování inventarizačních rozdílů budou předány předsedou ÚIK do oddělení účetnictví nejpozději.. 10

12 12) Inventarizace na jednotlivých inventarizačních místech, tj. příspěvkových organizacích zřízených Městskou částí Praha 3 a ostatních podnicích v likvidaci proběhne dle pokynů vydaných tímto nařízením k plánu inventur Městské části za rok Výsledky včetně inventarizačních soupisů budou zástupci inventarizačních míst předány předsedovi ÚIK do Inventarizace spadají do působnosti ředitelů organizací, včetně příkazů k provedení a jmenování inventarizačních komisí. 13) Dokladová inventura účtů závazků, pohledávek, finančních prostředků a inventura účtů cenin a pokladen vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 (dále jen VHČ) proběhne ve dvou oblastech. Účty VHČ realizované zaměstnanci Úřadu budou inventovány na stavy účetnictví k a výsledky budou předány předsedovi ÚIK do. Následně budou předány oddělení účetnictví k provedení sumarizace. Inventarizační rozdíly, zjištěné DIK, budou projednány ÚIK včetně návrhu řešení na jejich vypořádání. Podklady pro proúčtování inventarizačních rozdílů budou předány předsedou ÚIK do oddělení účetnictví nejpozději.. 14) Dokladová inventura účtů VHČ realizovaných Správou majetkového portfolia Praha 3, a.s., (dále jen SMP), bude provedena v rámci SMP a její výsledky, včetně podkladů, budou předloženy ke kontrole konečných stavů účtů do oddělení účetnictví Úřadu do.. Zde budou vytvořeny souhrnné inventurní soupisy všech syntetických účtů VHČ vedených MČ a SMP. Oddělení účetnictví předá po provedené kontrole a sumarizaci zjištěné výsledky formou souhrnných inventurních soupisů předsedovi ÚIK do.. Inventarizační rozdíly, zjištěné DIK, budou projednány ÚIK včetně návrhu řešení na jejich vypořádání. Podklady pro proúčtování inventarizačních rozdílů budou předány předsedou ÚIK do oddělení účetnictví nejpozději. 15) Inventura účtů 132 (zboží na skladě), 261 (pokladna), 262 (peníze na cestě) a 263 (ceniny) bude provedena pověřenými DIK odděleně za hlavní činnost a vedlejší hospodářskou činnost městské části Praha 3. 16) Předsedovi ÚIK se ukládá zajistit provedení sumarizace dílčích výsledků inventarizace, zpracování celkové zprávy o provedení inventarizace za rok. včetně vyčíslení neproúčtovaných inventarizačních rozdílů s rozhodnutím o jejich řešení. Dále zajistit předložení této zprávy k podpisu starostce městské části a na vědomí Radě městské části a tajemníkovi Úřadu městské části v termínu, který bude splňovat požadavky Magistrátu hlavního města Prahy na její předání. 17) Celková závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 3 opatřená podpisy členů ÚIK a starosty městské části bude předložena příslušnému odboru MHMP dle pokynů MHMP. IV. Organizační opatření 1) Doklady k proúčtování pokladnou a proplacení pokladnou za rok. je třeba předat odboru hospodářské správy nejpozději do.., včetně vyúčtování cestovného apod. 2) Vyplacené zálohy musí být vyúčtovány do... 11

13 3) V roce nebudou doklady z roku propláceny. V. Závěrečná ustanovení 1) Vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací je tímto nařízením uloženo: a) seznámit s tímto nařízením podřízené zaměstnance b) plnit všechny pokyny předsedy ÚIK vydávané v souvislosti s inventarizací c) zajistit řádnou inventarizaci veškerého majetku a majetkových práv a povinností v jimi řízených odborech a organizacích, včetně vyhotovení všech podkladů a dodržování termínů stanovených tímto nařízením nebo předsedou ÚIK. 2) Po stanovení definitivních konečných termínů účetní závěrky a inventarizace ze strany magistrátu hlavního města Prahy může dojít v případě kolize termínů k jejich změně v podobě zaručující dodržení termínů určených magistrátem hlavního města Prahy. 3) V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance Úřadu městské části Praha 3 pověřeného k provedení inventarizace (předseda nebo člen DIK), projedná ÚIK na návrh předsedy ÚIK nové složení dotčené DIK. Na tomto základě jmenuje předseda ÚIK náhradníka jmenovacím dekretem. VI. Účinnost Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a je závazné pro všechny dotčené subjekty. V Praze dne tajemník Úřadu městské části Příloha č. 1 Podpisové vzory Usnesením č. Rady městské části Praha 3, ze dne, byla jmenována Ústřední inventarizační komisi v tomto složení: členové ÚIK Jméno a příjmení podpis předseda člen člen člen člen člen 12

14 Příloha č. 2 člen člen Složení DIK účet SU název předseda DIK členové DIK 013 Software 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 112 Materiál na skladě 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 132 Zboží na skladě 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za ústředními rozpočty 348 Pohledávky za územními rozpočty 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 245 Jiné běžné účty 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 236 Běžné účty fondů územně samosprávných celků 263 Ceniny 262 Peníze na cestě 261 Pokladna 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 406 Oceňovací rozdíly při změně metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy chyb minulých období 419 Ostatní fondy 321 Dodavatelé Zaměstnanci 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 342 Jiné přímé daně 374 Přijaté zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 378 Ostatní krátkodobé závazky 9xx Podrozvahové účty 13

15 vedlejší hospodářská činnost 14

16 Příloha č. 3 Vzor inventurního soupisu Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám Praha 3 IČ: DIČ: CZ Inventurní soupis k prvotní rozdílové 1 inventuře ke dni. vztahující se k účtu V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro některé vybrané účetní jednotky a také v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventura za rok.. 1. Složení inventarizační komise: Předseda: Jméno, příjmení Členové: Jména, příjmení 2. Druh inventarizovaného majetku a závazků: 3. Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky dokladově 4. Okamžik zahájení inventury: 5. Okamžik ukončení inventury: 6. PROHLÁŠENÍ: Fyzická inventura veškerého majetku, za který jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a prohlašuji, že jsem žádný majetek nezatajil. Jméno, příjmení osoby odpovědné za majetek (pokud je určena):... Datum a podpis osoby odpovědné za majetek 7. Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy a provádí ocenění: 1 pokud se jedná o inventuru hmotného majetku (tj. fyzickou), pak inventura k je prvotní, k je rozdílová, ostatní účty tuto informaci neuvádí provádí se dokladová inventarizace k

17 8. Celková výše ocenění: Dle skutečně zjištěných stavů inventurou : Dle účetnictví : Rozdíl : Neopravitelné rozdíly: Způsob stanovení ocenění inventarizačních rozdílů: 9. Posouzení ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle 26 odst. 3, zákona o účetnictví (oprávky, rezervy): 10. Návrh inventarizační komise na vypořádání inventurních rozdílů, event. na změnu využití nebo změnu ocenění majetku: 11. Celkové shrnutí inventarizace dle níže uvedené pomocné tabulky: Kód zjištění Popis kódu 01 Schodky a manka 02 Inventarizační přebytky 03 Návrhy na změny odpisových plánů (prodloužení, zkrácení v případech, že hodnota netto neodpovídá ocenění, toto se bude vyhodnocovat u významných majetkových hodnot např. 1% hodnoty aktiv 04 Zjištění rozdílů v ocenění (návrhy na opravné položky) 05 Zbytný majetek 06 Návrhy změn využití majetku (vč. zjištění neoprávněného užívání) 07 Požadavky na údržbu, opravy a rekonstrukce 08 Zjištěné možnosti výnosů z majetku 09 Nedostatky v ochraně majetku 10 Návrhy na další opravné položky k pohledávkám nad rozsah stanovený vyhláškou 410/2009 Sb. (např. konkurz, likvidace dlužníka) 11 Návrhy odpisů pohledávek a závazků 12 Podhodnocené závazky (úhrada v prodlení úrok a penále, tvorba rezerv) - U kódu 01-04, se jedná o povinné zjišťování (aktivní) a ověřování při inventurách, výkonnou pravomoc k řešení zjištění však bude mít až ÚIK. - U kódu se jedná o případy nepovinného ověřování (pasivní), zjištění se uvedou do soupisu, jen pokud k nim dojde. Rozhodnutí o řešení bude v pravomoci rady, potažmo zastupitelstva při vyhodnocení inventarizační zprávy. 12. Osoby odpovědné za provedení inventarizace (členové inventarizační komise) Datum, jméno, příjmení, podpis 13. Přílohy: seznam inventurních soupisů podle jednotlivých odsouhlasených invent. položek seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence v případě nemovitostí, o kterých má povinnost vybraná účetní jednotka účtovat, uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České republiky. 16

18 Příloha č. 2 Metodika pro členy inventarizačních komisí a informační povinnosti Definice zbytného majetku Za zbytný majetek se pro účely této metodiky považuje zejména majetek, který přesahuje potřeby příslušné obce, anebo majetek, na jehož ponechání přestal být veřejný zájem, v případě věcí též takové věci, které pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemohou sloužit svému účelu. Tabulka pro zajištění přenosu informací ze zjištění v inventurních soupisech do inventurní zprávy: Kód zjištění Popis kódu 01 Schodky a manka 02 Inventarizační přebytky Návrhy na změny odpisových plánů (prodloužení, zkrácení 03 v případech, že hodnota netto neodpovídá ocenění, toto se bude vyhodnocovat u významných majetkových hodnot např. 1% hodnoty aktiv 04 Zjištění rozdílů v ocenění (návrhy na opravné položky) 05 Zbytný majetek 06 Návrhy změn využití majetku (vč. zjištění neoprávněného užívání) 07 Požadavky na údržbu, opravy a rekonstrukce 08 Zjištěné možnosti výnosů z majetku 09 Nedostatky v ochraně majetku 10 Návrhy na další opravné položky k pohledávkám nad rozsah stanovený vyhláškou 410/2009 Sb. (např. konkurz, likvidace dlužníka) 11 Návrhy odpisů pohledávek a závazků 12 Podhodnocené závazky (úhrada v prodlení úrok a penále, tvorba rezerv) U kódu 01-04, se jedná o povinné zjišťování (aktivní) a ověřování při inventurách, výkonnou pravomoc k řešení zjištění však bude mít až ústřední inventarizační komise. U kódu se jedná o případy nepovinného ověřování (pasivní), zjištění se uvedou do soupisu, jen pokud k nim dojde. Rozhodnutí o řešení bude v pravomoci rady, potažmo zastupitelstva při vyhodnocení inventarizační zprávy. 17

19 I. FYZICKÉ INVENTURY 1. Inventura samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí (022) Jednoznačná identifikace majetku a ocenění: inventární číslo, název majetku, cena v Kč, určení předmětu, oprávky, OP. Soupis obsahuje i celkový součet ceny majetku, oprávek a OP pro odsouhlasení na účetnictví. a) Fyzická inventura zahrnuje kontrolu: označení věcí inventárními čísly, ověření řádné údržby a využívání majetku, úplnosti příslušenství a všech částí souboru, ověření, zda hodnota netto souhlasí na stav věci ve vztahu k jejímu opotřebení, případně ve vztahu k ostatním skutečnostem (omezení využití kvůli vnějším vlivům), významnější rozdíly (nad 10 % hodnoty majetku) se uvedou do inventurního soupisu. Při inventuře se sleduje: zda se nejedná o věci zcela opotřebované a předměty nepotřebné (zbytné), příp. neefektivně využívané, u technologií i např. rezervy ve využití jejich kapacity, u jednotlivých věcí se provede zhodnocení využití, příp. výnosu z majetku, variantní řešení možnosti dalšího využití, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky, a dále potřebné finanční prostředky pro udržení, příp. zhodnocení majetku (popis zjištění v inventurním soupisu s předáním informací do inventarizační zprávy). b) Dokladově se ověřují věci, které jsou v době provádění inventury v opravě, případně v držení nebo užívání třetí osobou nebo organizační složkou státu. Ověřování tohoto majetku probíhá na základě potvrzení o existenci osobou, která má tento majetek v držení nebo užívání. Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Manka 2) Inventarizační přebytky 3) Návrhy na změny odpisových plánů = prodloužení, zkrácení - v případech že hodnota netto neodpovídá opotřebení, a to pokud bude zjištěno; toto se bude vyhodnocovat jen u významných (1 % rozvahy) majetkových hodnot 4) Zjištění rozdílů v ocenění (návrhy na opravné položky k majetku) 18

20 2. Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku (028, 088) Jednoznačná identifikace majetku a ocenění: inventární číslo, název majetku, cena v Kč, oprávky. Soupis obsahuje i celkový součet ceny, oprávek a OP pro odsouhlasení na účetnictví. a) Fyzická inventura zahrnuje kontrolu: označení věcí inventárními čísly, ověření řádné údržby a využívání, úplnosti příslušenství, všech částí souboru. Při inventuře se sleduje: zda se nejedná o věci zcela opotřebované a předměty nepotřebné (zbytné), příp. neefektivně využívané, u jednotlivých věcí se provede zhodnocení využití, příp. výnosu z majetku, variantní řešení možnosti dalšího využití, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky, a dále potřebné finanční prostředky pro udržení, příp. zhodnocení majetku (popis zjištění v inventurním soupisu s předáním informací do inventarizační zprávy). b) Dokladově se ověřují věci, které jsou v době provádění inventury v opravě, případně v držení třetích osob. Dokladově lze rovněž doložit přecenění na reálnou hodnotu (pomocí znaleckých posudků apod). Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Zbytný majetek 2) Návrhy změn využití majetku (např. při zjištění nedostatečného využití kapacity) 3) Požadavky na údržbu a opravy 4) Zjištěné možnosti výnosů z majetku (pokud ke zjištění dojde) 5) Nedostatky v ochraně majetku (např. ochrana vozidel (leasing na 028) proti krádeži, zamykání, přístupy) 3. Inventura nehmotného majetku (013, 018) software se porovnává dle vlastnictví různých oprávnění k užívání (např. licenční smlouvy), další nehmotný majetek lze rovněž ověřit dokladově, ale i fyzicky (např. existence studie nebo projektu). 4. Inventura zásob Struktura přílohy inventurního soupisu vychází ze struktury skladové evidence. Fyzická inventura zásob mimo soupis zásob také zahrnuje: zjištění zásob s prošlými záručními lhůtami, pomalu obrátkových a zastaralých zásob, porovnání ocenění zásob na hodnotu prodejní ceny snížené o náklady s prodejem, případě návrhy na opravné položky (popis zjištění v inventurním soupisu s předáním informací do inventarizační zprávy). 19

21 Před prováděním inventury je třeba ověřit, že všechny příjemky a výdejky byly zaúčtovány, případně je do stavu zásob dopočítat. Inventují se jen zásoby na skladě a v prodejnách (např. zboží v informačním centru), tj. nevydané do spotřeby. Pohonné hmoty (dále také PHM ), které jsou již v nádržích automobilů a motorových vozidel, se nepovažují za zásobu PHM, ale za spotřebu. Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Zbytný majetek 2) Návrhy změn využití majetku (např. při zjištění nedostatečného využití kapacity) 3) Požadavky na údržbu a opravy 4) Zjištěné možnosti výnosů z majetku 5) Nedostatky v ochraně majetku 5. Inventura pokladní hotovosti, finančního majetku, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů Pokladny (261) Před zahájením inventury pokladen je třeba zajistit úplnost dokladů v pokladní knize k času zahájení. Součástí přílohy soupisu by mělo být toto PROHLÁŠENÍ: Fyzická inventura pokladny, za kterou jsem odpovědný(á), byla provedena za mé účasti a prohlašuji, že jsem žádný majetek nezatajil(a). Fyzická inventura zahrnuje kontrolu: kontrolním přepočtem se zjistí stav v pokladní knize, vypsané odvody na účet za období se odsouhlasí na doklad (vkladový formulář nebo sjetina příjmů z pokladny dle účetní sestavy), zjištěná hotovost se zapíše do výčetky podle jednotlivých hodnot, výčetka bude označena analytikou příslušné pokladny. Ceniny, přísně zúčtovatelné tiskopisy (263) u cenin se fyzicky ověřuje jmenovitá hodnota a počet kusů (stravenky, známky, kolky, telefonní karty), u příjmových bločků (hodnota dle ocenění pro potřebu vyčíslení hodnoty svěřeného majetku) a počet kusů. Je třeba zvlášť sepsat a následně vyřadit ceniny neplatné nebo znehodnocené. U pokladen a cenin se vždy jedná o způsob zjišťování FYZICKÝ. Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Schodek 2) Inventarizační přebytky 20

22 II. DOKLADOVÉ INVENTURY 1. Inventura pozemků (031) Jednoznačná identifikace majetku a ocenění: číslo listu vlastnictví, parcelní číslo, druh pozemku, výměra, cena v Kč, inventární číslo. Soupis obsahuje celkový součet ceny pozemků pro odsouhlasení na účetnictví. V oddělené analytice se provede inventura pozemků, na kterých je věcné břemeno - omezení vlastnických práv (Český účetní standard č. 701). Dokladová inventura odsouhlasení existence vlastnictví na evidenci v listu vlastnictví u katastrálního úřadu. Jedná se o správnost údajů týkajících se identifikace vlastníka (názvu, adres), označení katastrálního území, čísla parcely, druhu pozemku, výměry v metrech čtverečních, omezení vlastnických práv, rozdíly v evidenci je nutno podrobně prošetřit a uvést v inventarizačním soupisu s přenosem do inventarizační zprávy a přijmout opatření k nápravě = soulad evidence KN na LV na skutečnou existenci vlastnictví, rozdíly významné jsou obsahově uvedeny v textové části přílohy účetní závěrky, opatřením k odstranění rozdílu je mimo jiné např. zpracování návrhu na změny v evidenci nemovitostí na KN, zajištění souhlasných prohlášení apod., dokladovou inventurou se rovněž doloží přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu. Rozsah fyzického ověřování skutečností při správě pozemků: zjištění, zda jsou pozemky v terénu řádně vyznačeny v souladu s geometrickými plány, zjištění stavu pozemků, způsob jejich využívání, popř. zjištění závad, jako je využívání pozemků jinými subjekty, zamokření, zalesnění, devastace, ekologické znečištění aj., zajištění ochrany pozemků a stavu jejich udržování (oplocení, zastavění pozemku, změna účelu využití oproti evidenci v katastru nemovitostí), prověření pozemků s pomocí ortofotomap, zda nejsou zastavěny nepovolenou stavbou, zda nevznikají nepovolené skládky a další skutečnosti, které je možné snadno ověřit z fotonáhledů. Příslušní zaměstnanci ÚMČ provádí výše popsané práce v průběhu běžné správy majetku. Do inventurních soupisů pak se vypíší jen negativní zjištění k datu inventur nevypořádané, příp. se předají informace oprávněným orgánům k rozhodnutí o dalším nakládání s majetkem. Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Zbytný majetek 2) Návrhy změn využití majetku 3) Požadavky na údržbu a rekonstrukce (odstranění znehodnocení, černých staveb) 4) Zjištěné možnosti výnosů z majetku 5) Nedostatky v ochraně majetku (např. poškozené oplocení, nedodržení ochranného pásma u vodních zdrojů.) 21

23 2. Inventura budov a staveb (021, 036) Jednoznačná identifikace majetku a ocenění: číslo listu vlastnictví, typ budovy/stavby, konkrétní název, číslo popisné (pokud existuje), cena v Kč, inventární číslo, oprávky, opravné položky. Soupis obsahuje celkový součet ceny budov/staveb, oprávek a opravných položek pro odsouhlasení na účetnictví. Budovy a stavby ve výpůjčce, svěřený majetek příspěvkovým organizacím (dále jen PO ): Inventují DIK (podrozvahové účty). Inventarizace je zajištěna prostřednictvím ředitele a zaměstnanců PO (majetkové účty). Inventarizace nemovitostí přeceněných na reálnou hodnotu (036) je zde nutné uvést pořizovací cenu, přecenění a konečnou hodnotu s odkazem na posudek či kvalifikovaný odhad ceny (tento soupis bude sloužit jako podklad pro inventuru účtu 407) V oddělené analytice se provede inventura budov a staveb určených k jištění závazků (zástavy) a budov a staveb, na kterých je věcné břemeno - omezení vlastnických práv. Dokladová inventura budov a staveb viz pozemky pouze v případech evidence v KN. K jednotlivým budovám/stavbám jsou základní informace vedeny na evidenčních kartách: technické ukazatele (základní rozměry, zastavěná a užitková plocha, počet podlaží), příslušenství staveb, provedená technická zhodnocení v průběhu užívání a jejich charakter včetně pořizovací ceny technického zhodnocení (cena, o kterou byla navýšena vstupní cena stavby). Rozsah fyzického ověřování skutečností při správě budov a staveb: prohlídka jednotlivých objektů na místě, kontrola jejich celkového stavu, ověření, zda hodnota netto souhlasí na stav objektu ve vztahu k jeho opotřebení, případně ve vztahu k ostatním skutečnostem (omezení využití kvůli vnějším vlivům), zaznamenání do inventurního soupisu významně opotřebené stavby, které vyžadují běžnou nebo střední opravu, příp. rekonstrukci (zajištění udržení hodnoty majetku), u jednotlivých staveb je možné provést zhodnocení využití, příp. výnosu z majetku, variantní řešení možnosti dalšího využití, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky, a dále potřebné finanční prostředky pro udržení, příp. zhodnocení majetku. Příslušní zaměstnanci ÚMČ provádí výše popsané práce v průběhu běžné správy majetku. Do inventurních soupisů pak se vypíší jen negativní zjištění k datu inventur nevypořádané, příp. se předají informace oprávněným orgánům k rozhodnutí o dalším nakládání s majetkem. Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Zbytný majetek 2) Návrhy změn využití majetku 3) Požadavky na údržbu, opravy a rekonstrukce 4) Zjištěné možnosti výnosů z majetku 5) Nedostatky v ochraně majetku (např. poškozené zaplocení, zamykání, přístupy) 22

24 3. Ostatní finanční majetek Finanční majetek (23x, 24x, běžné účty) Inventurní soupis obsahuje: číslo účtu, název účtu a název peněžního ústavu a zůstatek k dle jednotlivých analytik účtů, k soupisu se přikládají kopie výpisů k , Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý ( , , ) Inventurní soupis obsahuje: identifikace majetku (název společnosti, IČ), hodnota vkladu, přikládá se výpis z obchodního rejstříku (dále jen OR, stačí z internetu). Základní kapitál nemusí souhlasit s účetní hodnotou finančního majetku; nepeněžní vklad se: u vkladatele oceňuje pořizovací cenou, pro účely zápisu do OR znaleckým posudkem, u finančního majetku pořízeného za účelem likvidity se dokládá jiný dokument o vlastnictví, výpis z účtů cenných papírů (dále jen CP ) apod., na účtu 061 jen kde má obec větší majetkový podíl než 50 %, případně rozhodující vliv, což lze zjistit ze společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, na účtu 062 jen kde má obec větší majetkový podíl než 20 % (případně podstatný vliv), na účtu 063 jen dlužné cenné papíry (směnky, dluhopisy, ne podílové cenné papíry, ty patří na účet 069), na účtu 069 ostatní menšinové majetkové účasti a ostatní finanční dlouhodobý majetek pořízený např. za účelem řízení likvidity. Na účty nepatří vklady do nadací, obecně prospěšných společností nebo jiných nevýdělečných organizací, tyto vklady se nepovažují za majetkové podíly. Účtují se jako transfery. Listinné akcie se ověřují i fyzicky, je třeba nezapomenout u CP určených k obchodování provést přecenění na reálnou hodnotu dle výpisů účtů CP k (přes účty 564, 664). Reálná hodnota se zpravidla k menšinovému majetkovému podílu pořízenému za účelem držení podílu nedá zjistit, tedy nepřeceňujeme dle 27 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že nelze reálnou hodnotu objektivně stanovit. Opravné položky se účtují k majetkovým podílům za účelem držení na účtech 061, 062, 069 v případech, kdy máme informace o společnostech ohledně konkurzů, návrhů na vyrovnání, insolvenci pod. Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Schodky a manka (např. neidentifikováné srážky z účtu, nedoložené výběry platební kartou...) 2) Inventarizační přebytky 3) Zjištění rozdílů v ocenění (návrhy na opravné položky k majetku) 23

25 24

26 4. Inventura pohledávek a závazků Inventurní soupisy obsahují časové rozlišení pohledávek a závazků. Pohledávky (311, 312, 315, 316, 351, 346, 348, 335, 371, 377, 361, 367, ; opravné položky ) Při dokladové inventuře přezkušujeme: identifikaci dlužníka a datum splatnosti (název dlužníka dle OR, IČ, případně jiné konkrétní určení, datum splatnosti je důležité; může být více dokladů za jedním dlužníkem, v tom případě by se mohl udělat soupis jednotlivých pohledávek k určitému dlužníku z deníku ze saldokonta nebo připojit soupis z jiné operativní evidence), správně by měl být u inventurního soupisu návrh na vyřazení nebo řešení pohledávek po splatnosti (opravné položky, návrh na vyřazení pohledávky, předání soudu atd.), zda pohledávky po lhůtě splatnosti jsou doloženy doklady pro jejich vymáhání (upomínky, exekuce, soudní vymáhání), zda promlčené pohledávky a závazky jsou navrženy k odpisu, rozpis pohledávek musí být doložen i od mandatářů nebo od PO, kteří vedou pro obec hospodářskou činnost. I tento inventurní soupis musí mít náležitosti. Potvrzené ověřovací dopisy pohledávek je vhodné přiložit k inventurnímu soupisu. Pohledávky nebo závazky daňové (341, 343, 345) Dlužníkem nebo věřitelem je zpravidla stát (finanční úřad), inventurní soupis se dokládá přiznáním k DPH nebo přiznáním k silniční dani (stačí poslední strana). Údaj na přiznání tvoří zůstatek. U měsíčního plátce zůstatek tvoří údaj na přiznání k DPH za listopad a prosinec. K zaúčtovanému závazku daně z příjmů se dokládá předběžný výpočet. U DSO rovněž dokladová inventura poskytnutých záloh na daň. U závazků je třeba ještě zjistit, zda nevznikají závazky z penále nebo z úroků z prodlení, případně je možné tvořit rezervy a podmíněné závazky ve vztahu k dílčím závěrům probíhajících kontrol a o tyto závazky soupis doplnit. Poskytnuté zálohy (314, 051, 052, 373) Inventurní soupis obsahuje: identifikaci dlužníka a datum úhrady zálohy, příp. číslo dokladu o úhradě, u záloh dodavatelům energií je vhodné přidat výpis z deníku, saldokonta nebo jiný přehled (např. počítačová sestava), u záloh na dlouhodobý majetek by mělo být přidáno datum uhrazení zálohy, pokud je starší než rok, tak k inventarizačnímu zápisu podat vysvětlení!, u záloh na transfery se odsouhlasí stavy záloh na vypořádání poskytnutých transferů a v souvislosti s tímto se odsouhlasí i zůstatek 389 ve vztahu k vypořádaným transferům. Závazky (321, 322, 323, 325, 326, 352, 368, 378, ) Inventurní soupis obsahuje: identifikaci věřitele a datum splatnosti závazku (název věřitele dle OR nebo jiné evidence, IČ, datum splatnosti závazku), odůvodnění závazků po splatnosti starší než 6 měsíců, odůvodnění není třeba u pozastávek, že jde o pozastávku, by mělo v inventurním soupisu vyplývat z textu 25

27 identifikace závazku, u závazků je třeba ještě zjistit, zda nevznikají závazky z penále nebo z úroků z prodlení, případně je možné tvořit rezervy a podmíněné závazky ve vztahu k dílčím závěrům probíhajících kontrol a o tyto závazky soupis doplnit. Závazky (331, 336, 342, příp. 333) Do inventurního soupisu se uvede mzdy za období 12/201X a číslo dokladu, přikládá se k soupisu mzdová rekapitulace za poslední účetní období. Mzdy nevyplacené zaměstnancům určené na převod na účty zaměstnanců mají zůstat na účtu 331, na účet 378 se převádějí jen srážky mezd z rozhodnutí soudu, např. výživné. Závazky (324-přijaté zálohy, 374-přijaté zálohy na transfery) Inventurní soupis obsahuje: identifikaci věřitele a datum přijetí zálohy, u správy bytů stačí soupis dle nájemníků, není třeba datum u každé přijaté zálohy za služby, ale přesto soupis být musí (opět stačí počítačové sestavy), odsouhlasení zůstatků 374 na přijaté zálohy a vypořádání transferů a v souvislosti s tímto se odsouhlasí o účet 388 ve vztahu k transferům. Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Návrhy na další opravné položky k pohledávkám nad rozsah stanovený vyhláškou č. 410/2009 Sb. (rozsah stanovený vyhláškou je ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti; nad rámec vyhlášky je např. konkurz, likvidace dlužníka) 2) Návrhy odpisů (vyřazení z rozvahových účtů) pohledávek a závazků 3) Podhodnocené závazky (zjištěná prodlení s úhradou, dopočty penále a úroků), návrhy na tvorby rezerv (např. u smluvních podmíněných slev...) 6. Ostatní majetek a ostatní závazky Časové rozlišení ( ) Inventurní soupis obsahuje: čísla dokladů a stručný obsah (předplatné, leasing apod.), přílohu, kterou tvoří doklad o výpočtu, přílohu na přehled 388 a 389 k transferům ve vztahu k nevypořádaným dotacím. Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: kontrola ocenění a výpočtů - výpis zjištěných rozdílů a návrhy na vypořádání Společné poznámky k pohledávkám, závazkům a k časovému rozlišení: pohledávky a závazky se inventují dle SU, AU, případně i ORJ a ORG, i když zůstatek účtu je nulový, popisují se zápisy v účetnictví pohledávek a závazků. Účet nedokončeného majetku (042) účet nedokončeného majetku se inventuje dokladově, dostatečnou identifikací je název nedokončené investice a částka rozpracovanosti, pokud lze, je přiložen rozpis jednotlivých dokladů vstupujících do rozpracovanosti, v případě starších projektů, studií, případně pozastavené rozpracovanosti stavby je třeba vyhodnotit využitelnost stávajících investičních výdajů ve vztahu k ocenění 26

28 a případně snížit netto hodnotu majetku pomocí opravných položek (účet 168). Přehled možných zjištění vypsaných do inventurních soupisů: 1) Zbytný majetek 2) Požadavky na údržbu, opravy a rekonstrukce (požadavky např. na zakonzervování stavu ) 3) Zjištěné možnosti výnosů z majetku 4) Nedostatky v ochraně majetku (např. oplocení staveniště, ochrana stavebního materiálu před krádežemi a znehodnocením...) 7. Vlastní zdroje Vlastní zdroje se inventují dokladově ve vztahu k pohybu na účtech. V inventurním soupisu se uvede stav účtů dle jednotlivých analytik a provede se v příloze soupisu odvolávka na hlavní knihu pohybů na účtech. 8. Rezervy U rezerv stávajících se při inventuře vyhodnotí jejich ocenění na skutečnost, nebo zda existují skutečnosti pro jejich použití nebo jejich zrušení. Dále dle skutečností zjištěných při ostatních inventurách se ověří potřeba tvorby dalších rezerv. 9. Podrozvaha (9xx) Dokladově by se účty podrozvahy měly navázat na identifikátory smluv, rozhodnutí, platebních výměrů a dalších významných dokumentů, jejichž seznam je veden v nějaké centrální evidenci významných dokumentů obce. Případně je třeba alespoň zajistit popis obsahu dokladů jednotlivých podrozvahových účtů. Stavy podrozvahových účtů se uvádějí v příloze účetní závěrky. ÚČTY NÁKLADŮ (TŘÍDA 5) A VÝNOSŮ (TŘÍDA 6) SE NEINVENTUJÍ. 27

Směrnice o inventarizaci. Obec: Pec 58, Domažlice

Směrnice o inventarizaci. Obec: Pec 58, Domažlice 1 Směrnice o inventarizaci Obec: Pec 58, 344 01 Domažlice Platnost od: 2.12.2011 Schválil: Riederer Jan, usnesení č. Obsah: 1. Úvodní ustanovení - Legislativní rámec 2. Inventarizační činnosti - Plán inventur

Více

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011.

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. Město Broumov Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 81/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 8.12.2010 ke Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2010 Rada městské

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků I. Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ctiboř ( Směrnice ) je stanovit jednotné

Více

Směrnice pro provedení inventarizace

Směrnice pro provedení inventarizace Obec Salačova Lhota Směrnice č.7 Směrnice pro provedení inventarizace Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah: 1. Legislativní rámec 2. Inventarizační činnosti 2.1. Plán inventur

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení /2016 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Obec Bolehošť. k provádění inventarizace majetku a závazků. Článek 1. Úvodní ustanovení

Obec Bolehošť. k provádění inventarizace majetku a závazků. Článek 1. Úvodní ustanovení Obec Bolehošť SMĚRNICE Č. 3 / 2011 k provádění inventarizace majetku a závazků Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Bolehošť ( Směrnice ) je stanovit

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Svinčany Identifikační číslo: 00580481 Vydávající orgán: starosta obce Platnost: 25. 11. 2015 31. 01. 2016 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Prackovice nad Labem Směrnice číslo 6/2015

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Prackovice nad Labem Směrnice číslo 6/2015 2015 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM 00264229 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Prackovice nad Labem Směrnice číslo 6/2015 ROZDĚLOVNÍK: SEZNÁMEN S VÝŠE UVEDENOU

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 991/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 913 ze dne 06.12.2016 Směrnice ke stanovení postupu svěřování movitého a nemovitého majetku a k nakládání s technickým zhodnocením

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: svor@obecsvor.cz Směrnice č.7/2011 organizační zajištění a způsob

Více

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 2/2011 PLATNOST 1.11.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum

Více

Směrnice č. 5/2011 o inventarizaci

Směrnice č. 5/2011 o inventarizaci OBEC SVÉMYSLICE Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách IČ: 00639672, DIČ: CZ 00639672 tel./fax: 281925183, info@svemyslice.eu Směrnice č. 5/2011 o inventarizaci 1.1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec TBTČICE, Se sídleni Palackého 177, 664 17 Tetčice íč: 44947917 Datum zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 Datum ukončení inventarizace: 5. 1. 2015 Datum, ke kterému

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_0769 ze dne P R A V I D L A k provádění inventarizací majetku a závazků Městské části Praha 1

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_0769 ze dne P R A V I D L A k provádění inventarizací majetku a závazků Městské části Praha 1 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_0769 ze dne 03.06.2014 P R A V I D L A k provádění inventarizací majetku a závazků Městské části Praha 1 Městská část Praha 1 (dále jen městská část) inventarizací

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 2015 Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke směrnici 6/2015 Účetní jednotka: Obec Prackovice nad Labem Identifikační číslo: 00264229 Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Platnost: 02. 10. 2015 29.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Inventarizace majetku a závazků Olomouckého kraje

Inventarizace majetku a závazků Olomouckého kraje OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis Inventarizace majetku a závazků Olomouckého kraje Vnitřní norma číslo: VP 5/2011 Účinnost od: 1. 10. 2011 Ruší: --- Odpovědnost za aktualizaci:

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2015 Inventarizace majetku města Kopřivnice proběhla k datu 31.12.2015 v souladu s Příkazem +

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrnice č. 2/2011. pro provádění inventarizace

Směrnice č. 2/2011. pro provádění inventarizace Město Zliv Směrnice č. 2/2011 pro provádění inventarizace Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými

Více

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace Inventarizační zpráva o provedení inventarizace inventarizační komise podává Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků ve smyslu vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Na

Více

INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obec: IČ: datum zpracování: Jestřebí 00302732 22. 1. 2014 1. vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Město Milovice. Směrnice č. 8/2011 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ I. ÚVOD. Článek 1 Úvodní ustanovení

Město Milovice. Směrnice č. 8/2011 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ I. ÚVOD. Článek 1 Úvodní ustanovení Město Milovice Směrnice č. 8/2011 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ I. ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Města Milovice (

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech I INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Obec: Starý,Petřín IČ:00293512 Datum zpracování: 19.01.2012 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky Č. 270/2010 Sb. a vnitro organizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Inventarizační zpráva

Inventarizační zpráva Město Ždírec nad Doubravou Školní 500 582 63 Ždírec nad Doubravou IČ: 00268542 Inventarizační zpráva V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 1. Časový a věcný průběh inventarizace Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 036, 042, 052, 063, 078, 079, 081, 082, 088, 089, 112,

Více

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX Inventarizace majetku, pohledávek, závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 563/91 Sb. o účetnictví a vyhlášky MFČR č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Plán inventur pro rok 2011

Plán inventur pro rok 2011 Obec Dětenice Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ 00271471 Plán inventur pro rok 2011 1.1. Fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Braňany Identifikační číslo: 00265845 Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Platnost: 1. 11. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991

Více

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Účetní jednotka: Obec: Račice IČ: 16981901 Datum zpracování: 15. 01. 2016 Den zahájení inventarizace: 30. 12. 2015 Den ukončení inventarizace: 15. 01. 2016 Den, ke kterému

Více

Plán inventur na rok 2011

Plán inventur na rok 2011 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2011 Účetní jednotka: Město Benešov nad Ploučnicí Identifikační číslo: 0261181 Vydávající orgán: Rada města Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky

Více

Plán inventur na rok 2011

Plán inventur na rok 2011 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2011 Účetní jednotka: MĚSTYS STAŘEČ Identifikační číslo: 00290491 Vydávající orgán: Rada městyse Platnost: 1. 11. 2011 30. 01. 2012 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice k Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace v Obci Lovčice Na základě Příkazu starostky k provedení řádné inventarizace majetku a závazků v Obci Lovčice ke dni 31. 12. 2011 (Rozhodnutí starostky

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více