Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií"

Transkript

1 Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004

2 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení Společnosti Správci portfolia Depozitní banka Akcie Čistý obchodní majetek Pozastavení výpočtu čistého obchodního majetku Emise a vydávání akcií Zpětný odkup akcií Konverze akcií Výdaje k tíži Společnosti Účetní období Periodické zprávy Valné hromady Dividendy Sloučení pod-fondů Zrušení a likvidace Daňový režim Informace akcionářům Dokumenty k dispozici veřejnosti Právní režim - Oficiální jazyk Režim namítání Zastoupení ve Švýcarsku 23 PŘÍLOHA I: POPIS POD.FONDŮ Č. 4 ING (L) RENTA FUND DOLLAR 30 Č. 6 ING (L) RENTA FUND EURO 35 Č. 7 ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND 37 Č. 8 ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD 39 Č. 10 ING (L) RENTA FUND WORLD 43

3 UPOZORNĚNÍ Úpisy akcií Společnosti jsou platné pouze pokud jsou provedené na základě platného prospektu doplněného poslední výroční zprávou, která je k dispozici, a navíc poslední pololetní zprávou, pokud je tato zveřejněna po poslední výroční zprávě. Nikdo nemůže poskytnout jiné informace než ty, které jsou uvedené v tomto prospektu a v dokumentech, které jsou v něm zmíněné a které mohou být konzultované veřejností. V tomto prospektu je uveden obecný rámec, kterým se řídí všechny pod-fondy a musí být čten společně s Přílohami příslušnými ke každému pod-fondu, které jsou zveřejněné při jejich zřízení a které jsou nedílnou součástí tohoto prospektu. Akcionáři jsou vyzváni, aby se seznámili s těmito Přílohami, pokud chtějí investovat. Prospekt bude pravidelně aktualizován tak, aby v něm byly zahrnuty všechny důležité změny. Investorům se doporučuje, aby si u SICAV ověřili, že prospekt, který mají k dispozici, je ten nejnovější. Tento prospekt nemůže být použit jako nabídka prodeje nebo žádost o prodej v zemích nebo za podmínek, kdy taková nabídka prodeje nebo žádost o prodej nebyly povoleny příslušnými úřady. ING (L) Renta Fund sídlí v Lucemburku, kde získal souhlas příslušných lucemburských úřadů. Tento souhlas nemůže být považován za souhlas příslušných lucemburských úřadů s obsahem prospektu nebo s kvalitou cenných papírů nabízených a držených SICAV. Dohled nad operacemi SICAV je v první řadě vykonáván příslušnými lucemburskými úřady. SICAV nepovoluje praktiky spojené s Market Timing a SICAV si vyhrazuje právo odmítnou příkazy k úpisu, zpětnému odkoupení a konverzi pocházející od investora, kterého SICAV podezírá z používání těchto praktik, a případně přijmout nezbytná opatření, aby ochránila ostatní investory SICAV proti těmto praktikám. Navíc, akcie nejsou nabízené ve Spojených státech amerických a mohou být nabízeny pouze na základě zproštění zápisu podle «Securities Act» z roku 1933, novelizovaného (zákon z roku 1933), a nebyly zapsány v souladu s Komisí burzovních operací nebo s jakoukoli jinou obdobnou státní komisí a SICAV nebyla zapsaná v souladu se zákonem z roku 1940 o Investičních společnostech, novelizovaného, (zákon z roku 1940). Akcie nemohou být převáděné ani prodávané pokud převod a prodej nebyl zproštěn povinnosti zápisu uvedené v zákoně z roku 1933 a v jakýchkoli použitelných burzovních normách, nebo normách, které budou použity v souladu s uskutečněným zápisem podle zákona z roku 1933 a zákonnými normami o burzovních operacích a které z tohoto důvodu znamenají, že SICAV nepodléhá zápisu nebo zákonným úpravám podle zákona z roku Investorům se doporučuje informovat se u profesionálů na zákony a zákonné normy (především týkajících se daní a kontroly směnných kurzů) použitelných na úpis, koupi, držení a prodej akcií v místě jejich původu, sídla nebo bydliště. SICAV prohlašuje, že splňuje všechna ustanovení «KYC»/Know Your Customer (Znejte vašeho zákazníka) tak, jak jsou uvedená v oběžníku 94/112 IML o praní špinavých peněz. Správní rada odpovídá za přesnost informací obsažených v tomto prospektu ke dni jeho zveřejnění. Pokud správní rada může být přiměřené informovaná, osvědčuje, že informace uvedené v tomto prospektu jsou uvedené správně a věrně a že nebyla opomenuta žádná informace, která by, pokud by tato byla uvedena, změnila význam dokumentu. Hodnota akcií SICAV podléhá proměnlivosti velkého počtu faktorů. Jakýkoli odhad příjmu nebo údaje o výnosu v minulosti jsou poskytovány pouze informativně na nejsou žádnou zárukou budoucího výnosu. Z tohoto důvodu správní rada upozorňuje, že normálně a se vzetím v úvahu proměnlivosti kurzů cenných papírů portfolia může být cena zpětného odkupu akcií vyšší nebo nižší než cena úpisu. V případě rozdílu mezi francouzskou verzí prospektu a verzí v jiném jazyce rozhoduje francouzská verze. 1

4 POPIS Identifikace ING/BBL (L) Renta Fund ve zkratce ING (L) Renta Fund SICAV 52 route d'esch Luxembourg Správní rada Pan Eugène Muller, člen správní rady společností, čestný ředitel Živnostencké komory v Lucemburku předseda Pan Jean Sonneville, general manager, ING Investement Management Belgium člen správní rady Pan Odilon De Groote, člen správní rady společností člen správní rady Ph. Catry, generální ředitel, ING Luxembourg člen správní rady Pan Chris De Haan, managing director, ING Investement Management Belgium člen správní rady Auditor Ernst & Young, Société Anonyme Parc d'activité Syrdall, 7 L-5365 Munsbach BP 780 L-2017 Luxembourg Správci portfolia Viz bod 5 Depozitní banka, správní orgán ING Luxembourg, 52 route d'esch, Luxembourg Úpisy, zpětné odkupy, konverze, finanční služba V Lucemburském velkovévodství V Belgii Ve Švýcarsku ING Luxembourg ING Belgique SA ING Bank (Švýcarsko) SA Ženeva Všechny jiné ústavy, jejichž jméno je uvedeno ve výročních a pololetních správách. 2

5 1. Společnost D Všeobecné informace ING/BBL (L) Renta Fund, ve zkratce ING (L) Renta Fund je investiční společnost s variabilním kapitálem ("SICAV") podle lucemburského práva s více pod-fondy, založená ve formě akciové společnosti v souladu s částí I, kapitola 3 zákona ze dne 30. března 1988, o organizacích kolektivního investování. Společnost byla založena dne 25. ledna 1989 na dobu neurčitou. Vznikla transformací k tomuto dni společného investičního fondu Renta Fund založeného v březnu Sídlo Společnosti je v Lucemburku, 52 route d'esch. Zakládací listina a stanovy Společnosti byly zveřejněny v le Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Lucemburského velkovévodství (zde dále "le Mémorial") dne 9. března Poslední platné a účinné stanovy byly zveřejněny v le Mémorial dne 21. září 2000 po jejich uložení dne 22. srpna 2000 ve spisovně Obvodního soudu v Luxembourg, kde mohou být konzultovány a kde lze obdržet jejich kopie po zaplacení výloh spisovny. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku a rejstříku společností v Luxembourg pod číslem B D Základní kapitál Základní kapitál Společnosti se v každém okamžiku rovná hodnotě čistých aktiv pod-fondů. Je představován akciemi na doručitele nebo na jméno, které jsou zcela splacené, bez udání jmenovité hodnoty. Minimální základní kapitál podle zákona je základní kapitál stanovený lucemburským zákonem ze dne 30. března Ke změnám základního kapitálu dochází právoplatně a bez zveřejňování a zápisů do obchodního rejstříku a rejstříku společností, které jsou stanovené pro zvýšení a snížení základního kapitálu akciových společností. Společnost může kdykoli vydat dodatečné akcie za stanovenou cenu v souladu s bodem 10, aniž by byla nucena vyhradit přednostní právo úpisu stávajícím akcionářům. 2. Popis pod-fondů Obecná ustanovení Výhradním předmětem činnosti Společnosti je investování prostředků, které má k dispozici, do cenných papírů s cílem zajistit akcionářům zisk správou svého portfolia. V rámci omezení stanovených v bodě "Investiční politika", může Společnost používat techniky a nástroje, jejichž předmětem jsou cenné papíry, a také techniky určené k ochraně svých aktiv proti nepříznivému vývoji burzovních trhů a směnného kurzu. Společnost může rovněž používat techniky určené k pokrytí směnného rizika. Měna krytí může být referenční měna většiny akcionářů nebo jakákoli jiná měna, ve které má pod-fond povolení investovat. Riziko měny bude tedy vyšší pro potenciální investice v jiné referenční měně než je měna většiny akcionářů. Správní rada může zřizovat několik pod-fondů, které zahrnují jednu nebo několik tříd nebo typů (nebo podtypů) akcií. Investiční politika každého pod-fondu Společnosti je stanovená správní radou. Investiční politika může být správní radou upravena podle politické, ekonomické, finanční a monetární situace. K novelizaci prospektu dojde při každé změně, která může podstatně ovlivnit investiční politiku pod-fondů. Oznámení budou rovněž zveřejněna v tisku, aby o tomto byli informováni 3

6 akcionáři. Správní rada jmenuje jednoho nebo několik správců, kteří rozhodnou o investicích, které budou uskutečněné v rámci obecné politiky definované správní radou. Každý pod-fond bude obsahovat specifická aktiva a pasiva a bude spravován podle nezávislé investiční politiky. Investoři si mohou zvolit mezi různými pod-fondy, třídami a kategoriemi akcií. Správní rada může kdykoli založit jiné pod-fondy nebo změnit jejich název s výhradou použitelných ustanovení zveřejněním dodatků týkajících se těchto pod-fondů. Každá reference týkající se určitého fondu zahrnuje, pokud je použita: každou třídu (vyhrazenou pro specifickou skupinu investorů). každý typ akcií (kapitalizace a/nebo dividendy), každý podtyp (hedged nebo unhedged). Zvláštnosti pod-fondů Obecně se vzetím v úvahu výjimek uvedených ve specifické investiční politice různých pod-fondů upřesněných v Příloze 1, jsou cíle a investiční politika sledovaná každým pod-fondem v souladu s pravidly uvedenými zde dále. Přílohy pod-fondů mohou obsahovat omezení odvolání. Referenční indexy uvedené u většiny pod-fondů v Příloze I jsou uvedené orientačně. Jakýkoliv rozdíl mezi vývojem čistého obchodního majetku pod-fondů a odpovídajícího uváděného indexu je způsoben skutečností, že některé sektory a/nebo hodnoty jsou zastoupené různě ve Sicav a v referenčním indexu. 3. Investiční politika D Všeobecná ustanovení V zájmu akcionářů a aby bylo zajištěno velké rozdělení rizik, se Společnost zavazuje k respektování následujících pravidel: a) Společnost investuje aktiva každého pod-fondu do : 1 cenných papírů připuštěných ke kotování na burze cenných papírů členského státu Evropské unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Organizace spojených národů; 2 cenných papírů obchodovaných na regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu státu uvedeného v 1 ; 3 nově vydaných cenných papírů s výhradou, že : podmínky vydání obsahují závazek, že žádost o přijetí na oficiální kotování na burze uvedené v 1 nebo na regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu, který je uvedený v 2, bude podána; přijetí bude dosaženo nejpozději jeden rok po datu vydání; 4 cenné papíry typu 144A takové, které jsou popsané v ustanoveních Code of Federal Regulations, Title 177, 230, 144A s výhradou, že tyto cenné papíry budou doplněny slibem směny zaregistrované pod Securities Act z roku 1933 a které stanoví právo na směnu za obdobné cenné papíry, zaregistrované a volně obchodovatelné na americkém trhu OTC fixed income. V případě, kdy ke směně cenných papírů nedojde během doby jednoho roku od nabytí těchto cenných papírů, podléhají tyto cenné papíry omezení popsaném v Kapitole 3 a) (1) tohoto prospektu. nicméně: 4

7 (1) Společnost může investovat maximálně 10 % čistých aktiv každého pod-fondu do jiných cenných papírů než do cenných papírů uvedených v 1 à 4 zde výše; (2) Společnost může investovat maximálně 10 % čistých aktiv každého pod-fondu do cenných papírů pohledávek, které jsou svým charakterem srovnatelné s cennými papíry a které jsou především převoditelné, likvidní a s hodnotou, kterou je možno kdykoli stanovit; (3) Společnost nemůže nabývat cenné kovy ani osvědčení je zastupující; investice uvedené v bodech (1) a (2) zde výše nemohou společně přesáhnout limit 10 %; b) Společnost nemůže investovat více jak 10 % čistých aktiv každého pod-fondu do cenných papírů jednoho emitenta; celková hodnota cenných papírů od každého emitenta, do kterých se investovalo více jak 5 % čistých aktiv určitého pod-fondu, nemůže přesáhnout 40 % hodnoty těchto čistých aktiv; podíl 10 % uvedený zde výše může dosáhnout maximálně 35 %, pokud jsou cenné papíry vydány nebo garantovány členským státem Evropské unie, jeho veřejnými územními celky, státem, který není členem Evropské unie nebo mezinárodními organizacemi veřejného charakteru, jíž jsou členem jeden nebo několik členských států Evropské unie; limit 40 % uvedený zde výše není u těchto cenných papírů použit; podíl 10 % uvedený zde výše může být upraven na maximálně 25 % pro některé obligace, pokud jsou tyto vydané úvěrovým ústavem, který má sídlo v členském státě Evropské unie a který podle zákona podléhá zvláštní veřejné kontrole, jejímž cílem je chránit držitele těchto obligací. Především, částky vzešlé z vydání těchto obligací musí být investované v souladu se zákonem do aktiv, která dostatečně kryjí po celou dobu platnosti obligací závazky z nich vyplývající a která jsou přednostně přidělena na proplacení kapitálu a úhradu běžných úroků v případě úpadku emitenta; pokud Společnost investuje více jak 5 % svých aktiv do obligací uvedených v tomto odstavci a vydaných stejným emitentem, nemůže celková hodnota těchto investic přesáhnout 80 % hodnoty aktiv Společnosti; omezení uvedená v předchozích odstavcích sub b) nemohou být kumulována a z tohoto důvodu investice do cenných papírů stejného emitenta uskutečněné v souladu s těmito odstavci nemohou celkově přesáhnout 35 % čistých aktiv příslušného pod-fondu; jako výjimku k tomu, co předchází, může Společnost investovat až 100 % čistých aktiv každého pod-fondu do cenných papírů vydaných nebo garantovaných členským státem Evropské unie nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, veřejnými územními celky členského státu Evropské unie nebo mezinárodních organizací veřejného charakteru, jichž je členem jeden nebo několik členských států Evropské unie, za podmínky, že tyto cenné papíry náleží nejméně šesti různým emisím a že cenné papíry náležící stejné emisi nepřesahují 30 % čistých aktiv příslušného pod-fondu; c) Společnost nemůže nabýt pro všechny pod-fondy: 1 akcie s hlasovacím právem v počtu dostatečném k tomu, aby vykonávala významný vliv na řízení emitenta; 2 více jak: 10 % akcií bez hlasovacího práva od jednoho emitenta, 10 % obligací od jednoho emitenta, 10 % podílů nebo akcií od jedné organizace kolektivního investování; omezení uvedená v druhém a třetím bodě nemusí být respektována v okamžiku nabytí, pokud v tomto okamžiku hrubá částka za obligace nebo čistá částka za vydané cenné papíry nemůže být vypočtena; 5

8 omezení uvedená zde výše nejsou použitelná na cenné papíry vydané nebo garantované členským státem Evropské unie nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, veřejnými územními celky členského státu Evropské unie nebo na cenné papíry vydané mezinárodními organizacemi veřejného charakteru, jichž je členem jeden nebo několik členských států Evropské unie; d) aktiva každého pod-fondu mohou jako příslušenství zahrnovat také hotovosti; e) Společnost si může pro jakýkoli pod-fond dočasně vypůjčit v poměru, který nepřesáhne 10 % čistých aktiv daného pod-fondu; f) Společnost nemůže zastavit, dát jako záruku, převést bez zabavení, ani zatížit žádným způsobem aktiva pod-fondu, která garantují dluhy nebo závazky vůči třetím osobám nebo jiným fondům; g) Společnost nemůže pro žádný pod-fond provádět operace, které by se týkaly cenných papírů, jež nejsou součástí tohoto pod-fondu; h) Společnost může půjčit cenné papíry jednoho pod-fondu v rámci standardizovaného systému půjček, který je organizován uznávanou organizací pro kompenzaci cenných papírů nebo prvotřídní finanční institucí, která se specializuje na tento typ operací; v rámci jejích operací půjček musí Společnost v principu obdržet záruku, jejíž hodnota v okamžiku uzavření smlouvy o půjčce je minimálně rovna celkové oceněné hodnotě půjčených cenných papírů; tato záruka musí být daná ve formě likvidity a/nebo cenných papírů vydaných nebo garantovaných členskými státy OECD nebo jejich veřejnými územními celky nebo nadnárodními organizacemi Evropského společenství, regionálního nebo světového charakteru, které jsou blokované na jméno Společnosti až do uplynutí smlouvy o půjčce; operace půjček nemohou činit více než 50 % celkové oceněné hodnoty cenných papírů portfolia; toto omezení se nepoužívá, pokud má Společnost právo dosáhnout v každém okamžiku vypovězení smlouvy a navrácení půjčených cenných papírů; operace půjček nemohou trvat déle než 30 dní; i) (1) společnost může, pro dobrou správu portfolia každého pod-fondu, použít následující techniky a nástroje : 1. investování do opcí na cenné papíry při dodržení následujících pravidel: - investovat pouze do opcí kotovaných na burze nebo obchodovaných na jiném regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu, nebo obchodovaných s prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na tento typ operací (opce "over-the-counter" řečené "OTC"); - intervenovat jak jako kupující, tak jakožto emitent nebo prodávající nákupní opce nebo opce na prodej za podmínky, že: a) cena nabytí opcí na cenné papíry nepřesahuje v prémiích 15 % hodnoty čistých aktiv každého pod-fondu; b) pod-fondy Společnosti drží vždy v portfoliu jako krytí emitovaných nákupních opcí buď předmětné cenné papíry nebo ekvivalentní nákupní opce. Jako výjimku z tohoto principu mohou pod-fondy vydat nákupní opce cenných papírů, které nedrží ve svém portfoliu s tím, že vykonání vydaných nákupních opcí nepřesahuje 25 % hodnoty čistých aktiv, krytí je v tomto případě možné; c) emise nebo prodej prodejních opcí, které se buď vztahují k operacím naplňujícím prodejní opce získané dříve, nebo k likviditám uchovaným, aby umožnily zrušení opcí, pokud je krytí v hotovosti nedostatečné tak, že předmětné cenné papíry jsou drženy v dostatečném množství a jsou dostatečně likvidní, aby kdykoli umožnily získání nezbytné likvidity při výkonu opcí jako kompenzace; 6

9 - aby optimalizovala správu, bude moci Společnost kombinovat nákup nákupních opcí (call) a prodej prodejních opcí (put) na předmětné aktivum za stejnou nominální hodnotu a za stejnou prováděcí cenu. Tyto operace prováděné pouze s cílem dobré správy portfolia nebudou nikdy prováděné se spekulativním cílem a dodrží ustanovení upřesněná v bodě 1. zde výše. - provádění operací termínovaných smluv na cenné papíry. Tyto operace jsou prováděné na regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu. Podfondy Společnosti drží stále v portfoliu jako krytí buď předmětné cenné papíry, nebo nákupní opce na stejné předmětné cenné papíry. 2. nákup a prodej termínových smluv na burzovní indexy a nákupní a prodejní opce na burzovní indexy. - Pokud je operace uskutečněná z důvodu pokrytí rizik nepříznivého vývoje burzovních trhů (prodej termínových smluv, nákup prodejních opcí a prodej nákupních opcí), bude muset existovat dostatečně úzká korelace mezi skladbou používaného indexu a indexu odpovídajícího portfolia. Navíc, suma závazků spojených s termínovými smlouvami a s opčními smlouvami na burzovní indexy nemůže v principu přesáhnout hodnotu celkového ocenění cenných papírů držených každým pod-fondem na trhu odpovídajícímu tomuto indexu; - pokud operace odpovídá očekávání růstu (cíl jiný než pokrytí) (nákup termínových smluv, nákup nákupních opcí a prodej prodejních opcí), závazky, které z ní vyplývají a také závazky spojené s prodejem nákupních opcí a prodejem cenných papírů a s operacemi popsanými v bodě 4, 2. pomlčka, nemohou překročit hodnotu čistého aktiva každého pod-fondu. Prodeje nákupních opcí na cenné papíry s odpovídajícím krytím nejsou zahrnuty do účtu při výpočtu závazků zde výše; 3. nákup a prodej termínových smluv na úrokovou míru a nákupní a prodejní opce na úrokovou míru, provádění operací "forward rate agreement" a úrokových "swapů" s cílem zajistit majetku každého pod-fondu optimální správu úrokového rizika. Operace "forward rate agreement" a úrokových "swapů" musí být prováděné s prvotřídními finančními institucemi specializovanými na tento druh operací; - Pokud je operace provedena z důvodu pokrytí rizika nepříznivého vývoje úroků (prodej termínových smluv, nákup prodejních opcí, prodej nákupních opcí, forward rate agreements a úrokových swapů), suma závazků spojených s výše uvedenými operacemi nemůže překročit hodnotu celkového ocenění cenných papírů držených každým pod-fondem v odpovídající měně. - Pokud je operace založená na očekávání růstu (cíl jiný než krytí) (termínové nákupní smlouvy, nákup nákupních opcí, prodej prodejních opcí, forward rate agreements a úrokové swapů) nemohou závazky z tohoto vyplývající, a také závazky spojené s prodejem nákupních a prodejních opcí na cenné papíry a s operacemi popsanými v bodě 2, 2. pomlčka, překročit výši hodnoty čistého aktiva každého pod-fondu. Prodeje nákupních opcí na cenné papíry, které mají odpovídající krytí, nejsou zahrnuty do účtu při výpočtu závazků zde výše; 4. částka prémií vyplacených za nabytí všech probíhajících nákupních a prodejních opcí nemůže přesáhnout 15 % čistých aktiv každého pod-fondu. 5. operace krytí uskutečněné prostřednictvím nástrojů týkajících se indexu předpokládají existenci dostatečně velké korelace mezi tímto indexem a složením portfolia; 6. Společnost může doplňkově intervenovat buď jako kupující, nebo jako prodávající v operacích zpětného odkupu a dané zástavy. Její intervence v uvedených operacích podléhá nicméně následujícím pravidlům : 7

10 6.1. Společnost může koupit nebo prodat uvedené cenné papíry pouze pokud protistranami při těchto operacích jsou prvotřídní finanční instituce, které se specializují na tento druh operací; 6.2. po dobu trvání nákupní smlouvy nemůže Společnost prodávat cenné papíry, které jsou předmětem takové smlouvy dříve než bude proveden zpětný odkup cenných papírů protistranou nebo dříve než vyprší lhůta pro zpětný odkup; 6.3. Společnost musí dbát na udržení velikosti nákupních operací v úrovni, aby mohla kdykoli splnit své povinnosti zpětného odkupu svých akcií; (2) s cílem realizace optimální správy směnných rizik může společnost provádět operace, které se týkají termínových nákupních a prodejních smluv na devizy, smluv "financial futures" a opcí na devizy. Pokud tato aktiva produkují úrok s pevnou sazbou, může krytí zahrnovat úroky získané ke dni splatnosti. Při správě portfolia podle očekávaného vývoje směnných rizik může správce provádět transakce křížového krytí pomocí termínovaných smluv, smluv financial futures a smluvních opcí na devizy v devize odlišné od krytých investic za podmínky, že správce bude mít za to, že existuje korelace mezi oběmi devizami. Správce se může rovněž účastnit směnných smluv v hotovosti a termínovaných smluv, smluv financial futures a smluvních opcí týkajících se obou deviz, pokud správce očekává změnu křížového směnného kurzu. Pod-fondy, které investovaly v cenných papírech vystavených ve více devizách, mohou provádět směnné transakce s cílem pokrýt směnná rizika jejich příslušných referenčních deviz. Správci z tohoto důvodu vezmou v úvahu základní faktory, které ovlivňují vývoj směnných kurzů, především některé faktory ekonomické, monetární a fiskální a předpoklady z tohoto učiněné ve státech odlišných deviz. Užití těchto transakcí a těchto technik s může vyvíjet v čase a nic nezaručuje, že se správce pokusí spravovat směnná rizika spojená s investicemi, které nejsou učiněné v referenční devize portfolia. Pro investice učiněné na rostoucích trzích není nebo prakticky není likvidita pro mnoho z těchto technik a z těchto nástrojů. Rostoucí trhy jsou charakterizované jistou likvidností pro tento typ transakcí a nástrojů, nicméně tyto trhy se vyvíjejí čím více se zvyšuje likvidita. Nicméně nic nezaručuje, že nástroje vlastní těmto typům směnných rizik nebo jiným typům tržních rizik budou k dispozici ve chvíli, kdy si správce portfolia přeje je použít, ani to, že správce bude vyhledávat řízení těchto směnných rizik, a to i když tyto zmiňované nástroje jsou k dispozici. Pokud pod-fond bude provádět směnné transakce, může buď uskutečnit tradiční krycí operace jako například termínovaný prodej deviz a nákup referenčních deviz portfolia, aby pokryl pozice zaujaté ve zmíněné devize, nebo provádět krytí předem, pokud pod-fond plánuje koupit cenný papír vystavený ve zvláštní devize. V případě krytí předem se základní faktory pro přijetí rozhodnutí o krytí předem mohou vyvíjet v čase a být signálem pro správce, aby neinvestoval do cenných papírů vystavených v příslušné devize. Pod-fond může rovněž provádět transakce křížového krycí, aby spravoval směnné pozice portfolia vzhledem ke vztahům jedné devizy vůči druhé. Tyto transakce mohou sloužit ke krytí pasiv jakož i aktiv portfolia. Pod-fond si může ponechat devizy cenných papírů, do kterých investoval, pokud správce má za to, že na základě očekávaného vývoje směnného kurzu je lépe vyčkat pozdějšího data pro konverzi této devizy na referenční devizu portfolia; (3) všechny zde výše uvedené operace musí být provedené na regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu nebo s prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na tento typ operací (které zahrnují použití opcí "over-thecounter" řečené "OTC"). Musí existovat vazba mezi operacemi krytí a krytými aktivy. 8

11 (4) Společnost může doplňkově provádět operace "výnosových swapů" s cílem zajistit optimální správu majetku každého pod-fondu. "Výnosové swapy" umožňují směnit úrokovou míru za výnos předmětného cenného papíru. Může se jednat o výnos indexu, koše akcií, obligací atd. Tyto operace musí být prováděné s prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na tento typ operací. V žádném případě nebudou moci být tyto operace spekulativní. Závazky, které z těchto operací vyplývají a závazky spojené s prodejními a nákupními opcemi cenných papírů a s operacemi popsanými v bodě 2, 2. pomlčka a v bodě 3, 2. pomlčka, nemohou přesáhnout výši hodnoty čistého aktiva každého pod-fondu. Prodeje nákupních opcí na cenné papíry kryté odpovídajícím způsobem nejsou zahrnuty do výpočtu závazků zde výše; j) Společnost muže investovat až 5 % čistých aktiv každého pod-fondu do akcií nebo podílů jiných organizací kolektivního investování, do cenných papírů otevřeného typu, pokud jsou tyto organizace považované za organizace kolektivního investování do cenných papírů uvedených v direktivě Rady evropských společenství ze dne 20. prosince 1985 (85/611/CEE) o koordinaci legislativních, regulačních a správních ustanovení týkajících se organizací kolektivního investování do cenných papírů; pokud jsou Společnost a jedna z těchto organizací spojené v rámci jednoho společenství správy nebo kontroly nebo přímou či nepřímou významnou účastí, je nabytí takových akcií nebo podílů této organizace přijatelné pouze pokud tato organizace upřesňuje ve svých zakládacích dokumentech, že se specializuje na investování ve zvláštním geografickém a ekonomickém sektoru; Společností nemohou být fakturované žádné poplatky a výlohy za operace týkající se tohoto nabytí; k) Společnost nemůže poskytovat úvěry třetím osobám nebo za třetí osoby ručit; l) Společnost může pro každý pod-fond nabývat cenné papíry, které nejsou zcela splacené, za podmínky, že vytvoří v příslušném pod-fondu rezervu hotovosti dostatečnou na jejich splacení. Omezení uvedená v tomto bodě nemusí být respektovaná v případě výkonu práv na úpis spojených s cennými papíry, které jsou součástí aktiv pod-fondů Společnosti. Nicméně, pokud jsou omezení překročena nezávisle na Společnosti nebo následkem výkonu práv na úpis, musí mít Společnost ve svých prodejních operacích za přednostní cíl uvedení situace do náležitého stavu se vzetím v úvahu zájmu svých akcionářů. 4. Řízení Společnosti Správní rada Společnosti je odpovědná za správu a řízení Společnosti. Může vykonávat všechny správní a řídící úkony za Společnost, především nákup, prodej, úpis nebo směnu jakýchkoli cenných papírů a vykonávat všechna práva přímo či nepřímo spojená s aktivy Společnosti. Členové správní rady a také jednatelé, ředitelé, zmocněnci nebo poradci se nemohou přímo či nepřímo účastnit operací Společnosti. 5. Správci portfolia Společnost určila v každém pod-fondu Správce portfolia uvedeného na každém listu každého podfondu (Příloha I). Správci jsou: ING Investment Management Belgium, jejíž sídlo je na 24 Avenue Marnix v 1000 Bruxelles, je akciovou společností podle belgického práva. ING Investment Management Belgium je nový název, od 30. ledna 2003, asset management compagny ING Belgique S. A. původně Caisse Privée Banque (ING Investment Management (Brussels)). Je uznávaná v oblasti správy majetku. 9

12 ING Investement Management Asia Pacific (Hong Kong), Ltd. je společností patří skupině ING a její sídlo je v 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong. Tato společnost je iznávaná jakožto investiční poradce a jakožto dealer. ING Fund Management B.V., se sídlem Prinses Beatrixlaan 15, Den Haag, má jako hlavní předmět činnosti správu aktiv organizací kolektivního investování. Dohody o správě portfolia mezi Společností a různými entitami určenými jakožto správci jsou všechny uzavřené na dobu neurčitou; dohody mohou být kdykoli vypovězené každou ze stran s výpovědní lhůtou 90 dnů. Způsob odměňování Správců portfolia je uveden v bodě Depozitní banka ING Luxembourg, akciová společnost podle lucemburského práva se sídlem 52 route d'esch v Luxembourg byla založena dne 15. září Je založena na dobu neurčitou. Byla jmenovaná depozitní bankou Společnosti podle dohody uzavřené dne 25. ledna 1989 na dobu neurčitou. ING Luxembourg má za předmět činnosti provádění všech bankovních a finančních operací obecně jakýchkoli; tyto operace zahrnují především přijímání vkladů, jakékoli úvěrové operace usnadňující prodej příslušenství a spotřebního zboží, nákup a prodej cenných papírů, vydávání cenných papírů pro třetí osoby, převzetí finančních účastí vkladem, fúzí, úpisem, nákupem cenných papírů a také technickými zásahy, nebo jakýmkoli jiným způsobem, v jakýchkoli obchodních, průmyslových a finančních společnostech nebo podnicích. Navíc může provádět jakékoli obchodní, průmyslové nebo jiné operace a obchody, včetně obchodů s nemovitostmi, které by prováděla pro uskutečnění svého hlavního předmětu činnosti, buď přímo nebo jistou formou účasti, nebo jakkoli jinak, tato ustanovení je třeba chápat v co nejširším slova smyslu. Rovněž může provádět vše, co může přispívat, ať již jakkoli, k uskutečnění jejího předmětu činnosti. Může také nabývat nemovitosti pokaždé, kdy je nabytí nezbytné nebo užitečné pro proplacení jejích pohledávek. Jakékoli cenné papíry a likvidní aktiva náležící Společnosti jsou svěřené depozitní bance. V souladu s bankovními zvyklostmi, může depozitní banka na svou odpovědnost svěřit část aktiv Společnosti korespondenčním bankám. Všechny dispoziční akty, obecně jakékoli, s aktivy Společnosti jsou prováděné depozitní bankou podle pokynů Společnosti. Depozitní banka je oprávněna platit za zakoupené cenné papíry proti jejich dodání, vydávat zcizené cenné papíry proti inkasování jejich ceny, inkasovat dividendy a úroky za aktiva Společnosti a vykonávat práva na úpis a pravomoci s nimi spojenými. Depozitní banka a také banky, které určí, jsou oprávněné: a) vydávat akcie Společnosti proti platbě jejich protihodnoty a proplácet splatné kupóny akcií Společnosti; b) přijímat žádosti o zpětný odkup za podmínek, které jsou uvedené v bodě 11 zde dále a zaplatit akcionářům, kteří si přejí opustit Společnost protihodnotu akcií, o jejichž odkup požádali. Společnost se musí dále ujistit, že : a) prodej, vydání, zpětný odkup, konverze a zrušení akcií uskutečněné Společností nebo za Společnost proběhlo v souladu se zákonem nebo se stanovami Společnost; b) při operacích s aktivy Společnosti je jí protihodnota předaná v běžných lhůtách; c) s produkty Společnosti je nakládáno podle stanov. Písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 180 dnů bude moci Společnost ukončit funkce depozitní banky a tato může ukončit své funkce za stejných podmínek. 10

13 7. Akcie Každá fyzická nebo právnická osoba může získat akcie Společnosti prostřednictvím zaplacení částky za úpis tak, jak je stanoveno v bodě 10 zde dále. Při vydávání nových akcií nemají stávající akcionáři žádné přednostní právo na úpis. Akcie jsou vydávané bez udání hodnoty a musí být zcela splacené. Pro každý pod-fond, jak je definováno v Příloze I uvádějící každý pod-fond, může správní rada vydat jednu nebo několik tříd akcií. Akcie mohou být rezervované určité specifické skupině investorů jako jsou především investoři z jedné specifické země nebo institucionální investoři (viz bod 20 týkající se daňového režimu). Každá třída se může lišit od ostatních pokud jde o strukturu nákladů, počáteční investici nebo jakoukoli jinou zvláštnost. Řádné třídy akcií určené zvláštním investorům se nazývají třída "P". Třídy "X" jsou založené v různých pod-fondech. Tyto třídy se liší vyšší provizí za správu a budou distribuované ve státech, kde podmínky trhu vyžadují vyšší provizi. Pod-fondy mohou rovněž vydávat třídy akcií "I", které jsou určené institucionálním investorům podle článku 108 zákona ze dne 30. března 1988, o organizacích kolektivního investování. Aby bylo umožněno zavedení příslušných kontrol při odpovědnosti správní rady, třídy akcií "I" budou vydávané v principu pouze ve formě na jméno. Uvnitř každé třídy existuje jeden typ akcií kapitalizačních a jeden nebo několik typů akcií dividendových. Detaily jsou uvedené v Příloze I. Po každé distribuci dividend dividendových akcií bude podíl čistých aktiv třídy akcií určený pro všechny dividendové akcie snížen o výši částky distribuovaných dividend, což způsobí snížení procenta čistých aktiv určených pro všechny dividendové akcie, zatímco podíl čistých aktiv určených pro všechny kapitalizační akcie zůstane stejný. Každý typ akcií - kapitalizační a/nebo dividendové - se může dělit na podtyp "Hedged" nebo "Unhedged". O akciích "Hedged" se mluví v případě, kdy její aktiva vyjádřená v jiných měnách než je referenční měna jsou kryta proti riziku směnného kurzu. Naopak o akciích "Unhedged" se mluví při neexistenci krytí deviz. V současnosti existuje pouze jeden typ dividendových akcií na pod-fond. Jakákoli výplata dividend má za následek zvýšení poměru mezi hodnotou kapitalizačních akcií a hodnotou dividendových akcií příslušného typu a pod-fondu. Tento poměr se nazývá parita. Uvnitř jednoho fondu mají všechny akcie stejná práva pokud jde o dividendy, likvidační zůstatek a také zpětný odkup (s výhradou příslušných práv dividendových a kapitalizačních akcií se zřetelem na momentální paritu). Správní rada může rozdělit nebo seskupit akcie několika tříd, typů nebo podtypů jednoho pod-fondu a také akcie jedné jediné třídy, jednoho jediného typu nebo podtypu jednoho pod-fondu, aniž by akcionářům vznikly náklady. Sicav může rozhodnout o vydání zlomků akcií. Tyto zlomky akcií nedávají svému držiteli hlasovací právo, ale umožňují mu poměrně se účastnit čistých aktiv Společnosti. Pouze celá akcie, ať již je její hodnota jakákoliv, dává právo na jeden hlas. V případě vydání akcií na doručitele mohou být pouze vydána osvědčení zastupující celé akcie. Akcie jsou vydávané ve formě buď na jméno nebo na doručitele podle volby akcionáře, s výjimkou tříd akcií vyhrazených institucionálním investorům, které budou v principu vydávané pouze na jméno. 11

14 Akcie na jméno mohou být konvertované na akcie na doručitele a naopak na žádost a náklady akcionáře, s výjimkou tříd akcií vyhrazených institucionálním investorům, které budou v principu vydávané pouze na jméno. Akcie na doručitele mohou být vydané v různých tranších. Podrobnosti jsou uvedené pro každý podfond v Příloze I. Pokud si vlastník akcií na doručitele přeje získat různé tranše akcií, které vlastní, budou moci být náklady dány k jeho tíži. 8. Čistý obchodní majetek Čistý obchodní majetek akcií každé případné třídy typu nebo podtypu každého pod-fondu je vyjádřen ve měně uvedené v příloze platné pro každý pod-fond. Je stanoven na zodpovědnost správní rady Společnosti každý pro banky pracovní den v Lucemburském velkovévodství. Správní rada může rozhodnout o změnách tohoto dne. V každém pod-fondu a pro každou třídu akcií bude čistý obchodní majetek na akcii vypočten ve měně výpočtu čistého obchodního majetku příslušného pod-fondu a bude vyjádřen číslem získaným vydělením aktiv této třídy minus závazky této třídy počtem akcií vydaných a v oběhu příslušné třídy akcií v den ocenění čistých aktiv příslušné třídy akcií. Ocenění aktiv Společnosti je založeno pro cenné papíry přijaté k oficiálnímu kotování nebo k obchodování na jiném regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu, na posledním kurzu na burze nebo uznávaném trhu, leda že by tento kurs nebyl reprezentativní. Pro cenné papíry, jejichž poslední kurz není reprezentativní a pro cenné papíry, které nejsou přijaté k oficiálnímu kotování nebo k obchodování na jiném regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu, je ocenění založené na pravděpodobné prodejní hodnotě odhadnuté s opatrností a dobrým úmyslem. Ocenění aktiv a závazků pod-fondu vyjádřené v jiné devize je konvertováno na euro podle posledních známých směnných kurzů. Ocenění swapů bude založeno na jejich tržní hodnotě, která sama závisí na několika parametrech (úroveň a volatilita předmětného cenného papíru, úroková míra trhu, zbývající doba trvání swap). Upřesnění vyžadovaná emisemi a zpětnými odkupy se provádí zvýšením nebo snížením swapů obchodovaných za jejich tržní hodnotu. Pokud existují v jedné třídě akcií současně akcie dividendové a kapitalizační, bude v každém okamžiku čistý obchodní majetek jedné dividendové akcie z jedné určité třídy akcií roven částce získané vydělením podílu čistých aktiv této třídy akcií všech dividendových akcií celkovým počtem dividendových akcií této třídy, které jsou vydané nebo v oběhu. Stejným způsobem v každém okamžiku bude čistý obchodní majetek jedné kapitalizační akcie z jedné určité třídy akcií roven částce získané vydělením podílu čistých aktiv této třídy akcií všech kapitalizačních akcií celkovým počtem dividendových akcií této třídy, které jsou vydané nebo v oběhu. Pokud existují v jednom typu akcií současně podtypy akcií Hedged nebo Unhedged bude v každém okamžiku čistý obchodní majetek jedné akcie Hedged z jednoho určitého typu akcií roven částce získané vydělením podílu čistých aktiv tohoto typu akcií všech akcií podtypu Hedged, se vzetím v úvahu výsledku specifické operace krytí směnného kurzu a všech jiných elementů tohoto podtypu akcií, celkovým počtem podtypu Hedged tohoto typu akcií, které jsou vydané nebo v oběhu. Stejným způsobem v každém okamžiku bude čistý obchodní majetek podtypu akcií Unhedged z určitého typu akcií roven částce získané vydělením podílu čistých aktiv toho typu akcií všech akcií podtypu akcií Unhedged tohoto typu akcií celkovým počtem podtypů akcií tohoto typu akcií, které jsou vydané nebo v oběhu. 12

15 Odpovídající rezervy budou vytvořené pro každý pod-fond pro výdaje dané k tíži každého pod-fondu Společnosti a případně se vezmou v úvahu závazky mimo rozvahu podle nestranných a obezřetných kritérií. 9. Pozastavení výpočtu čistého obchodního majetku Správní rada má povoleno dočasně pozastavit výpočet hodnoty aktiv a čistého obchodního majetku jedné akcie nebo několika pod-fondů Společnosti a také emisí, zpětných odkupů a konverzí v následujících případech: a) pokud burza nebo jiný regulovaný, pravidelně fungující, uznávaný a veřejnosti otevřený trh poskytující kotování signifikantní části aktiv jednoho nebo několika pod-fondů je uzavřen na období jiné než běžná dovolená, nebo pokud na burze a tomto trhu jsou transakce buď pozastavené, nebo podléhají omezení, nebo je není možné uskutečnit v požadovaném množství; b) pokud je pozastaven provoz komunikačních prostředků nebo je pozastaven normálně používaný výpočet pro stanovení hodnoty aktiv jednoho nebo několika pod-fondů, nebo pokud z jakéhokoli důvodu nemůže být stanovena hodnota investice Společnosti s požadovanou rychlostí a přesností; c) pokud omezení směny nebo převodu kapitálu zabraňují provedení transakcí pro jeden nebo několik pod-fondů nebo pokud nákupní a prodejní transakce nemohou být provedené při normálních směnných kurzech; d) pokud faktory vycházející mimo jiné z politické, ekonomické, vojenské či monetární situace a které nepodléhají kontrole, odpovědnosti a prostředkům Společnosti, znemožňují disponování aktivy a stanovení jejich čistého obchodního majetku normálním nebo rozumným způsobem; e) jako důsledek případného rozhodnutí zrušit jeden, několik nebo všechny pod-fondy Společnosti; f) pokud měnový trh, na kterém je investovaná signifikantní část aktiv jednoho nebo několika podfondů, je uzavřen na období delší než normální dovolená, nebo pokud transakce na tomto trhu jsou pozastavené nebo omezené; g) aby se stanovila parita směny v rámci operace sloučení, vkladu aktiv, rozdělení nebo jakékoli jiné restrukturalizační operace v rámci jednoho nebo několika, jedním nebo několika v jednom nebo několika pod-fondů Společnosti. Za těchto výjimečných podmínek, které by mohly negativně ovlivnit zájem akcionářů v případě významných žádostí o emisi, zpětný odkup nebo konverzi, nebo v případě nedostatku likvidity trhů si správní rada vyhrazuje právo stanovit čistý obchodní majetek akcií Společnosti až po uskutečnění, na účet Společnosti, odkupů a prodejů příslušných cenných papírů. V takovém případě právě prováděné úpisy, odkupy a konverze budou provedené na základě jednotného čistého obchodního majetku. Podobné rozhodnutí o pozastavení bude úředně oznámeno akcionářům požadujícím odkup nebo konverzi jejich akcií. Oznámení budou zveřejněna v tisku, aby s rozhodnutím o pozastavení byla seznámena veřejnost. 10. Emise a vydávání akcií Společnost přijímá úpisy každý pro banky pracovní den. Akcie mohou být získány u depozitní banky a organizací, které zajišťují finanční službu. Správní rada bude moci rozhodnou o určení jiných zařízení. Jméno těchto zařízení bude uvedeno ve výročních a pololetních zprávách. Emisní cena, kterou zaplatí v měně pod-fondu upisovatel, zahrnuje čistý obchodní majetek stanovený v den ocenění podle přijetí žádosti a emisní provizi ve prospěch distributora, jejíž míra je stanovená v každém státě v závislosti na daných zvyklostech, ale v žádném případě nepřekročí 5 % této hodnoty. 13

16 Detaily jsou uvedeny pro každý pod-fond v Příloze I. Nicméně, v případě úpisu cestou Home'Bank nebo jakoukoli jinou elektronickou cestou, investor obdrží diskont 20 % z emisní provize. Emisní cena je zvýšena o poplatky, daně a poplatky za kolky, které mohou být případně za úpis požadované. Emisní cena je splatná ve měně pod-fondu, ledaže by akcionář požádal o zaplacení v jiné měně; v takovém případě jdou případné náklady na směnu k jeho tíži. Emisní cena je splatná do 5 pro banky pracovních dnů podle stanovení čistého obchodního majetku použitelné při úpisu. Akcie jsou vydané do deseti dnů ode dne stanovení čistého obchodního majetku použitelného při úpisu. Správní rada Společnosti bude mít kdykoli právo pozastavit vydávání akcií. Toto opatření bude moci omezit na určité státy, určité pod-fondy nebo určité třídy, typy či podtypy akcií. Společnost může omezit nabývání akcií jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, nebo může nabývání klást překážky. Správní rada může souhlasit s tím, aby úpisy byly provedené v hotovosti nebo nepeněžními prostředky. V takovém případě vklady jiné než v penězích budou předmětem zprávy vyhotovené auditorem Společnosti. Nepeněžní vklad je možný pouze s výhradou rovného zacházení s akcionáři. 11. Zpětný odkup akcií Každý akcionář má právo požadovat zpětný odkup akcií. Žádost o zpětný odkup se nedá odvolat. Žádosti o zpětný odkup jsou přijímány na přepážkách depozitní banky a jakéhokoli jiného ústavu uvedeného ve výročních a pololetních zprávách za předání akcií, které jsou případně se všemi nesplatnými kupóny, pokud se jedná o dividendové akcie na doručitele. Cena za zpětný odkup odpovídá potvrzenému čistému obchodnímu majetku akcie pod-fondu, vypočtenému v den ocenění podle přijetí žádosti. Cena za zpětný odkup bude případně snížena o provizi za zpětný odkup, která nebude moci přesáhnout 5 %. Běžné daně, poplatky a správní výlohy jdou k tíži akcionáře. Cena za zpětný odkup je vyrovnána v měně pod-fondu ve lhůtách, které jsou definované v přílohách, ode dne předání případných cenných papírů, s výjimkou žádosti akcionáře, aby obdržel jinou měnu případné poplatky jsou potom k jeho tíži. Tato částka je splatná u přepážek nebo převedena na účet otevřený v jednom ze států, kde jsou akcie Společnosti nabízené veřejnosti, u ústavu, jehož jméno je uvedeno v periodických zprávách. V případě pozastavení výpočtu čistého obchodního majetku tak, jak je uvedeno v bodě 9, budou přijaté příkazy úpisu, zpětného odkupu a konverze provedeny s příštím čistým obchodním majetkem vypočteným po pozastavení. Zpětně odkoupené akcie jsou právně zrušené. Základní kapitál je tedy od zrušení snížen. Ani správní rada, ani depozitní banka nebudou zodpovědné za jakýkoli nedostatek při placení vzniknuvší z případné kontroly směnných kurzů nebo jiných okolností, na nich nezávislých, které by omezily nebo znemožnily převod do zahraničí produktu zpětného odkupu akcií. Správní rada může souhlasit s tím, aby zpětné odkupy byly provedené v hotovosti nebo nepeněžními prostředky. V takovém případě zpětné odkupy jiné než v penězích budou předmětem zprávy vyhotovené auditorem Společnosti. Zpětný odkup v nepeněžních prostředcích je možný pouze s výhradou rovného zacházení s akcionáři. 14

17 12. Konverze akcií Akcionáři mohou žádat konverzi jakýchkoli akcií z jednoho pod-fondu na akcie jiného pod-fondu za podmínky, že jsou to akcie stejné třídy, a to na základě jejich příslušného čistého obchodního majetku stanovené v den společného ocenění podle přijetí žádosti o konverzi. Každá žádost o konverzi je přijatelná, pokud jsou dodrženy podmínky přístupu k akciím jedné třídy, typu nebo podtypu akcií. Ke konverzi nemůže dojít, pokud je pozastaven výpočet čistého obchodního majetku akcií v nějaké třídě, typu nebo podtypu akcií nějakého pod-fondu. Zlomek akcie vytvořený při konverzi je odkoupen Společností. Výlohy zpětného odkupu a emise spojené s konverzí mohou být dány k tíži akcionáře. Akcionáři musí v okamžiku, kdy podávají žádost o konverzi u depozitní banky nebo u jakéhokoli jiného ústavu uvedeného ve výročních a pololetních zprávách, případně dodat akcie na doručitele nebo osvědčení o zápisu na jméno týkající se akcií, o jejichž konverzi je požádáno. 13. Výdaje k tíži Společnosti K tíži Společnosti půjdou výdaje spojené s jejím založením, její reklamou a jejím provozem. Tyto výdaje zahrnují především odměňování správců portfolia a/nebo případně poradce depozitní banky, honoráře auditorů podniku, náklady na tisk a distribuci emisních prospektů a periodických zpráv, zprostředkování, provize, daně a poplatky spojené s pohybem cenných papírů nebo hotovostí, lucemburský paušální poplatek a jiné daně spojené s její činností, poplatky kontrolním úřadům států, kde jsou akcie nabízené, náklady na tisk akcií, na zveřejnění v tisku a také na reklamu, poplatky za finanční služby spojené s jejími akciemi a kupóny, případné poplatky za kotování na burze nebo za zveřejnění ceny akcií, náklady na oficiální úkony, na úkony právní a právní poradenství, na případné odměňování správců. Mimo to půjdou k tíži Společnosti jakékoli rozumné náklady a výdaje placené za Společnost předem, včetně, a aniž by tento výčet byl konečný, nákladů na telefon, telex, telegramy a poštovné, které ponese depozitní banka při provádění příkazů spojených s aktivy Společnosti. Každému pod-fondu jsou přičtené výdaje a výlohy, které způsobí. Výdaje a výlohy, které nelze přisoudit určitému pod-fondu, budou spravedlivě rozdělené mezi pod-fondy v poměru jejich příslušných čistých aktiv. Aktiva určitého pod-fondu budou odpovídat pouze za dluhy, závazky a povinnosti, které se týkají tohoto pod-fondu. Ve vztazích akcionářů mezi nimi je každý pod-fond považován za samostatnou jednotku. Správci portfolia mají právo na měsíční provizi podle pod-fondu vypočtenou z průměrné čisté hodnoty aktiv různých pod-fondů Společnosti. Podrobnosti týkající se této provize jsou uvedené pro každý podfond v Příloze 1 Popis pod-fondů. Provize může být změněna rozhodnutím správní rady a oznámena akcionářům ve výročních zprávách. Tato odměna pokryje všechny výdaje spojené se správou, finančními studiemi a případnými cestami osob, které zastupují správce portfolia. Depozitní banka obdrží odměnu vypočtenou podle čistých aktiv každého pod-fondu na konci každého měsíce jakožto depozitář a správní tajemník. Pokud jde o operace swap, je protistranou ING Belgique SA, které bude za toto přiznána odměna v souladu s podmínkami trhu. 14. Účetní období Účetní období začíná dne 1. dubna každého roku a končí dne 31. března roku následujícího. 15

18 15. Periodické zprávy Výroční zprávy, jejichž účetní údaje budou ověřeny auditorem, a pololetní zprávy budou k dispozici akcionářům na přepážkách depozitní banky a jiných ústavů pověřených finanční službou a také v sídle Společnosti. Výroční zprávy budou zveřejněné do čtyř měsíců po účetní závěrce. Pololetní zprávy budou zveřejněné do dvou měsíců po skončení pololetí. Tyto periodické zprávy obsahují všechny finanční informace o každém pod-fondu Společnosti, složení a vývoji jejích aktiv a také o konsolidovaném stavu všech pod-fondů vyjádřeném v euro. 16. Valné hromady Výroční valná hromada akcionářů se koná v Luxembourg v sídle Společnosti nebo na jakémkoli jiném místě v Lucemburku upřesněném v pozvánce druhé úterý měsíce června od 15:30 h. Pokud tento den není pro banky pracovním dnem, bude se valná hromada konat následující pro banky pracovní den. Jiné valné hromady, případně valné hromady jednoho pod-fondu, se mohou konat na místě a v den, které jsou upřesněné v pozvánce. Pozvánky na řádné a mimořádné valné hromady s programem budou zveřejněné ve státech, kde jsou akcie nabídnuté veřejnosti. V Lucembursku, pro řádné valné hromady, bude zveřejnění provedeno v le Mémorial a v jedněch novinách (Le Luxemburger Wort) a pro mimořádné valné hromady v le Mémorial a v jedněch novinách (Le Luxemburger Wort) (první valná hromada) a ve dvojích novinách (pokud k první valné hromadě nedojde). Pozvánky na každou valnou hromadu jsou zasílané doporučeným dopisem všem akcionářům na jméno na jejich adresu uvedenou v rejstříku akcionářů nejméně 8 dní před valnou hromadou. V těchto pozvánkách bude uveden čas a místo konání valné hromady a podmínky, program a požadavky podle lucemburského práva na kvórum a nezbytnou většinu. Každá akcie, ať již je její hodnota jakákoli, dává právo na jeden hlas. Požadavky týkající se účasti, kvóra a většiny při každé valné hromadě jsou stanovené články 67 a 67-1 zákona Lucemburského velkovévodství ze dne 10. srpna 1915 a stanovami Společnosti. Valná hromada se může konat v zahraničí, pokud valná hromada shledá, že to vyžadují výjimečné okolnosti. 17. Dividendy Každý rok bude provedena výplata dividendy náležící dividendovým akciím. Valná hromada stanoví výši dividendy na návrh správní rady v rámci zákonných a statutárních omezení tohoto se týkajících. Distribuce dividendy bude moci být provedena nezávisle na jakýchkoli v kapitálu realizovaných nebo nerealizovaných ziscích a ztrátách. Žádná distribuce nicméně nebude moci snížit základní kapitál všech pod-fondů Společnosti pod částku minimálního základního kapitálu stanovenou zákonem ze dne 30. března Správní rada stanoví v souladu se zákonem data a místa, kde budou dividendy vyplácené, a způsob výplaty, které oznámí akcionářům. Nebude vyplácen žádný úrok za splatné dividendy, které jsou za akcionáře stále v držení Společnosti. 16

19 Dividendy, které nejsou požadované pět let od data jejich výplaty, propadají a vrací se příslušným podfondům Společnosti. Správní rada může distribuovat zálohy dividend. Stanový jejich výši se vzetím v úvahu zájmu akcionářů. 18. Sloučení pod-fondů V případě nedostatečných aktiv nebo ekonomických nebo monetárních okolností, které způsobí, že činnost pod-fondu bude neodpovídající, bude moci tento pod-fond na základě rozhodnutí správní rady být předmětem sloučení s jinými pod-fondy stejné Společnosti nebo jiné investiční společnosti podle části I, kapitoly 3 zákona ze dne třicátého března tisíc devět set osmdesát osm, o organizacích kolektivního investování. V případě nedostatečných aktiv nebo ekonomických nebo monetárních okolností, které způsobí, že činnost pod-fondu bude neodpovídající, bude moci tento pod-fond na základě rozhodnutí správní rady být předmětem sloučení s jinými pod-fondy stejné Společnosti nebo jiné investiční společnosti podle části I, kapitoly 3 zákona ze dne 30. března 1988, o organizacích kolektivního investování. Akcionáři příslušných pod-fondů mají možnost požadovat zpětný odkup jejich akcií bez výloh s tímto spojených nejméně po dobu jednoho měsíce počítanou od zveřejnění rozhodnutí o sloučení. Po sloučení se akcionáři, kteří nepožádali o zpětný odkup, budou právoplatně nacházet v jiném podfondu. Podrobnosti způsobu provedení fúze budou zveřejněny v tisku. 19. Zrušení a likvidace D Zrušení a likvidace Společnosti Společnost může být zrušena rozhodnutím valné hromady, která bude rozhodovat podle zákona jako při změně stanov. Každé případné rozhodnutí o zrušení Společnosti a také způsob likvidace budou zveřejněné v le Mémorial a ve třech novinách s příslušnou distribucí, z nichž nejméně jedny budou noviny lucemburské. Od rozhodnutí, které přijme valná hromada akcionářů, o zrušení Společnosti, budou vydávání, zpětný odkup a konverze akcií zakázané pod sankcí neplatnosti. Pokud bude základní kapitál nižší než dvě třetiny minimálního základního kapitálu požadovaného zákonem, bude se valná hromada konat do čtyřiceti dnů od konstatování této okolnosti na základě pozvání správní rady, kde bude přednesena otázka zrušení Společnosti. Valná hromada bude jednat bez podmínek účasti a rozhodne jednoduchou většinou zastoupených akcií. Pokud je základní kapitál Společnosti nižší než čtvrtina minimálního základního kapitálu, musí členové správní rady ve stejné lhůtě předložit otázku zrušení Společnosti na valné hromadě, která bude jednat bez podmínek účasti; rozhodnutí bude moci být přijato akcionáři vlastnícími jednu čtvrtinu akcií, které jsou zastoupené na valné hromadě. V případě zrušení Společnosti se přistoupí k likvidaci, kterou bude provádět jeden nebo několik likvidátorů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami a kteří budou jmenováni valnou hromadou akcionářů. Valná hromada stanoví jejich pravomoci a odměňování. Likvidace bude provedena podle zákona ze dne 30. března 1988, o organizacích kolektivního investování, který upřesňuje rozdělení mezi akcionáře čistého produktu likvidace po odečtení nákladů 17

20 na likvidaci: produkt likvidace bude rozdělen mezi akcionáře v poměru jejich práv se vzetím v úvahu parit (viz definice parity v bodě 7). Po skončení likvidace Společnosti budou částky, na které nebyl akcionáři vznesen nárok, složeny v depozitní pokladně po dobu stanovenou zákonem. Po této době připadne případný zůstatek lucemburskému státu. D Zrušení a likvidace pod-fondu Navíc, v případě, že čisté aktivum určitého pod-fondu poklesne, ať již z jakéhokoli důvodu, pod EUR nebo protihodnotu v jiné měně nebo v případě jistých ekonomických okolností, bude moci správní rada rozhodnout o zrušení předmětného pod-fondu za podmínky, že o tomto bude informovat své akcionáře upozorněním zveřejněným v tisku. Akcionáři na jméno budou přímo informováni doporučeným dopisem na adresu uvedenou v rejstříku akcionářů. Rozhodnutí o likvidaci bude zveřejněno v le Mémorial a ve státech, kde jsou veřejně vydávané akcie Společnosti. Akcionáři na jméno budou informovaní doporučeným dopisem na adresu uvedenou v rejstříku akcionářů. Pokud existují pod-fondy s pevně stanovenou splatností, budou tyto právoplatně zrušeny v den jejich splatnosti. 20. Daňový režim Společnost podléhá lucemburským daňovým zákonům. Podle legislativy a právních úprav, které jsou v současnosti platné, podléhá Společnost paušálnímu poplatku 0,01% ročně jejích aktiv tříd rezervovaných institucionálním zákazníkům a 0,05 % ročně z aktiv tříd, které nejsou určeny institucionálním zákazníkům. Tato daň je vypočítávána na základě čistých aktiv Společnosti na konci každého čtvrtletí. V Lucembursku není vyžadován žádný poplatek ani daň za emise akcií Společnosti, vyjma pevného poplatku splatného při založení pokrývajícího operace shromáždění kapitálu. Tento poplatek činí 1.239,47 EUR. Podle současného režimu, ani Společnost, ani akcionáři (s výjimkou fyzických nebo právnických osob s fiskálním bydlištěm nebo sídlem v Lucembursku, nebo těch, které v Lucembursku mají stálou provozovnu, nebo za jistých podmínek fyzických osob, které dříve měly fiskální bydliště v Lucembursku) nepodléhají v Lucembursku žádné dani nebo srážce z příjmu, zisku realizovaného či nerealizovaného, z převodu akcií z důvodu úmrtí, nebo rozděleného podílu v případě zrušení. Příjmy pocházející z ciziny podléhají případně srážce v zemi jejich původu; jsou inkasovány až po této srážce, která není nutně započitatelná ani vymahatelná. 21. Informace akcionářům Akcionáři jsou pravidelně informováni o situaci Společnosti následujícími zveřejněními: a) emisní cena a čistý obchodní majetek Čistý obchodní majetek, emisní cena a cena za odkup akcií každého pod-fondu jsou k dispozici na přepážkách depozitní banky a ostatních ústavů depozitní bankou uvedených a také v sídle Společnosti následující den po ocenění. Čistý obchodní majetek nebo emisní cena jsou zveřejňovány minimálně dvakrát do měsíce podle čistého obchodního majetku ve státech, kde jsou akcie nabízené veřejnosti; v případě pozastavení výpočtu čistého obchodního majetku akcií budou o tomto akcionáři informováni v tisku států, kde jsou akcie nabízené veřejnosti a v novinách v Lucembursku. 18

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií Tento prospekt byl vyhotoven pro účely (i) přijetí všech 29 260 000 existujících kmenových akcií (dále jen,,existující akcie ) společnosti Zentiva N.V., veřejné akciové společnosti založené podle právního

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více