NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A /2007

2 1 s tran a

3 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6) Bezpeènostní štítky 7) Èásti stroje 8) Konstrukce øezaèky 9) Montáž a seøízení øezaèky 1 Obsah balení 2 Úvod Vážený zákazníku, dìkujeme Vám za zakoupení øezaèky na dlažbu RD-1200S od firmy PROMA CZ s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpeènostním zaøízením na ochranu obsluhy a stroje pøi jeho bìžném technologickém využití. Tato opatøení však nemohou pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a proto je tøeba, aby obsluhující døíve, než zaène stroj používat, pozornì proèetl tento návod a porozumìl mu. Vylouèí se tím chyby jak pøi instalaci stroje, tak i pøi vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu døíve, než jste si pøeèetli všechny instrukce a dokud jste neporozumìli každé funkci a postupu. Dbejte zejména bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je opatøen. Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. 3 Úèel použití 10) Obsluha stroje 11) Elektrický systém 12) Údržba øezaèky 13) Seznam souèástí 14) Pøíslušenství a doplòky 15) Rozebrání a likvidace 16) Rozkreslení stroje 17) Všeobec. bezpeènostní pøedpisy 18) Záruèní podmínky 19) Záruèní list Øezaèka na dlažbu je dodávána èásteènì demontovaná v papírované krabici s tímto pøíslušenstvím: 4) chladící systém 1) øezný diamantový kotouè 5) kryt øezného kotouèe 25,4 x 350 mm 6) stojny stroje (instalován na stroji) 7) ovládací kolo nastavení výšky 2) vodící pojezdové tyèe 8) plastové klièky 3) posuvný pøíložník 9) návod k použití se záruèním listem Øezaèka na dlažbu je urèena pro dìlení betonové, kamené nebo keramické dlažby diamantovým kotouèem o prùmìru 350 mm s kapacitou øezu 1200 x 135 mm. Stroj je vybaven systémem výškového i úhlového nastavení kotouèe a pojezdovým systémem. Jeho výhodou je vestavìné chlazení øezu a zdroj laserového paprsku ukazujícího smìr øezu. Stroj je urèen pro použití v mírných klimatických podmínkách. Zákaz používání - pro øezání hliníku, magnézia, nebo jiných materiálù, které mohou vytváøet riziko ohnì nebo výbuchu. 2 strana

4 4 Technická data Otáèky 2800 ot./min. Rozmìr kootuèe 350 x 25,4 mm Kapacita øezu 1200 x 135 mm Maximální proøez 75 mm Rozmìr stolu 1450 x 580 mm Napìtí 3/N/PE AC 400V 50 Hz Chlazení 600 l/hod. Pøíkon 2200 W Krytí motoru IP 55 Hmotnost 130 kg 5 Hodnoty hluku zaøízení Pro typ RD S: Deklarovaná èasovì prùmìrovaná emisní hladina akustického tlaku A na pracovním místì LpAeq,T = 89+5 [db] (podle ÈSN EN 13218, ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO 11204, bod A.2, pracovní režim - naprázdno) Hladina akustického výkonu A LWA = 99 db (podle ÈSN ISO pracovní režim - naprázdno) 6 Bezpeènostní štítky s trana 6 7 8

5 1) POZOR! Pøi sejmutém krytu nebezpeèí úrazu elektrickýn proudem! (štítek je umístìn u vypínaèe stroje) 2) POZOR! Pøed zapoèetím práce na øezaèce ètìte návod k použití! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 3) POZOR! Pøi práci na stroji dejte pozor na poranìní o kotouè! Dodržujte bezpeènou vzdálenost od rotujícího kotouèe.. (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 4) POZOR! Nepracujte na stroji v rukavicích! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 5) UPOZORNÌNÍ! Kotouè se musí otáèet smìrem udávaným tímto štítkem! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 6) POZOR! Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky zraku! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 7) POZOR! Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky sluchu! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 8) POZOR! Laser! Nedívejte se do zdroje laserovéhopaprsku! 7 Èásti stroje ) stojny stroje 2) madla pro transport 3) vyjímatelné lamely stolu 4) rameno uchycení vodících tyèí 5) nastavitelný doraz dráhy pojezdu 6) vodící tyèe 7) ochranný kryt kotouèe 8) ovládací kolo výškového nastavení 9) uzávìr pøívodu chladící kapaliny 10) elektrický vypínaè 11) ovládací madlo pojezdu 12) aretaèní páka naklonìní kotouèe 13) posuvný pøíložník 14) pøídavný stolek 4 st ran a

6 8 Konstrukce øezaèky Konstrukce øezaèky je tvoøena z plechových dílù. Pohon kotouèe zajiš uje elektrický tøífázový motor. Øezaèka je vybavena automatickým systémem chlazení. Pro snadný posun øezného kotouèe slouží pojezdový systém s posuvným pøíložníkem. Po odaretování lze naklopit kotouè pro úhlové øezání. Øezaèka se dá snadno pøenášet pomocí výsuvných madel. 9 Montáž a seøízení øezaèky Nejprve pøekontrolujte, zda obsah balení odpovídá seznamu uvedeném v kapitole obsah balení tohoto návodu. Øezaèka je dodávána èásteènì demontovaná. Dále postupujte podle pokynù a obrázkù v této kapitole. Montáž Upozornìní! Po vybalení a smontování øezaèky doporuèujeme nejprve provést (5 min) zkušební zábìh (naprázdno). Odpovídajícím zpùsobem je tøeba zajistit bezpeènost okolního prostøedí. Øezaèka je dodávána èásteènì demontovaná. Pro kompletaci nasaïte a pøišroubujte nohy k tìlu øezaèky pomocí šroubù (1). po povolení aretaèních šroubù (2) lze sklápìt nohy pro pøenášení stroje. Pøed spuštìním stroje nainstalujte ovládací páèky a kola (3). Pomocí ètyø šroubù pøipevnìte vypínaè se zástrèkou (4) pro pøívodní kabel. Nastavte výchozí pozici dorazù pro nulovou polohu. Posuvný pøíložník nastavte do požadované polohy a pevnì utáhnìte pákou. Pøídavný stolek nasaïte na požadovanou stranu základnyutáhnìte pákami (6,7) strana

7 Nastavení polohy øezného kotouèe A Polohu øezného kotouèe lze nastavit výškovì ovládacím kolem (A). Naklopit rameno kotouèe jde po povolení aretaèních šroubù (A). Pro úhlové nastavení slouží aretaèní páky (B). B Upozornìní! Pøi manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti. Nebezpeèí úrazu! Polohu kotouèe mìòte pouze za klidu stroje, aby nedošlo k poškození kotouèe nebo zranìní obsluhy Výmìna øezného kotouèe Pøed výmìnou je nutné nejprve odšroubovat kryt kotouèe. Povolte imbusové šrouby na obvodu a kryt sundejte. Postupujte opatrnì, aby nedošlo k poškození hadièek pro chladící kapalinu. pomocí klíèe a tyèky povolte kotouè a vymìòte ho za kotouè se stejnými vlastnostmi o rozmìrech 350 x 25,4 mm. Pøi nasazování dávejte pozor na správné umístìní. Dbejte zejména na dodržení smìru otáèení. po montáži je doporuèeno provést zkušební chod naprázdno. Zabezpeète okolí pøi takovémto provozu, aby nedošlo k poranìní pøihlížejících osob. PROMA doporuèuje segmentový diamant.kotouè prùmìr 350 mm, otáèky 2800 / min. obj. è stra na

8 10 Obsluha stroje Obslužná místa Øezaèka na dlažbu je urèena pro obsluhování pouze jedním pracovníkem. Jediné pracovní místo je z èela brusky (u vypínaèe). Vypínaè pohonu øezaèky Øezaèka se zapne stlaèením zeleného tlaèítka "1" a vypne se stlaèením èerveného tlaèítka "0". Pro zvýšení bezpeènosti slouží zavøený vypínaè jako stop tlaèítko se zámkem. Používá se jako tlaèítko nouzového zastavení. I 0 1) "Stop" tlaèítko (tlaèítko nouzového zastavení stroje) 2) Zelené tlaèítko "1", 3) Èervené tlaèítko "0" Chlazení Pøi øezání betonových dlaždic, keramických obkladù, obrubníkù, kamenných dílcù a pod. diamantovým kotouèem dochází k nadmìrnému tøení, výraznému zvýšení teploty a opotøebení kotouèe. Je proto nutné pøi øezání chladit kotouè a místo øezu vodou. Pro tento úèel je øezaèka vybavena chladícím systémem s èerpadlem. Vana pro chladící kapalinu (vodu) je rozdìlena do dvou èástí, aby nedocházelo k nadmìrnému zanášení èerpadla. Udržujte vodní hladinu tak, aby byly všechny èásti èerpadla pod vodou. Pro vypouštìní slouží pryžová zátka. Po každé práci systém dùkladnì vyèistìte. Pro pøipojení stroje k el. síti je nezbytnì nutné používat tøívodièový prodlužovací kabel. 7 str ana

9 è PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC Práce s øezaèkou Pøed samotnou prací seøiïte kotouè a nastavte ho do požadované polohy podle typu øezání. Naprázdno odzkoušejte zda nedochází pøi pohybu kotouèe ke kontaktu s pevnými èástmi øezaèky. Pokud budete øezat dlažbu na stejný rozmìr, doporuèujeme nastavit doraz dle pøíslušného rozmìru a zaaretovat køídlovou maticí. Tento krok výraznì urychlí sériovou práci. Rovného øezu docílíte, budete-li pøikládat dlaždice k výchozí hranì stolu, která je kolmá na dráku kotouèe. Pro zpøesnìní dlouhých øezù lze využít laserový paprsek naznaèující rovinu øezu. Ten lze v závislosti na kotouèi nastavovat na kloubovém uložení. Laser má zvláštní napajení pøes trafo 230V. 11 Elektrický systém Napì ová soustava: 3/PE/N~50Hz 400V Pøedøazené jiš ìní 16 A L1, L2, L3 fázové vodièe N støední vodiè PE ochranný vodiè SB1 zapínací tlaèítko SB2 vypínací tlaèítko (po zavøení krytu vypínaèe = stop tlaèítko) SP podpì ová spouš spínaèe LAS laserový paprsek roviny øezu M1 motor pohonu øezacího nástroje M2 motor pohonu èerpadla chladící vody 12 Údržba øezaèky Nebezpeèí: Práce s elektrickým zaøízením smí provádìt pouze oprávnìná osoba s pøíslušnou elektrotechnickou vyhláškou. Varování: Doporuèené pøedøazené jištìní stroje mùže být zajištìno 16A jistièem v domovní elektroinstalaci. Upozornìní: Pøed použitím stroje se seznamte s ovládacími prvky, jejich funkcí a umístìním. 8 stran a

10 Varování: Pøed veškerými opravami, seøizováním, údržbáøskými èinnostmi vždy vyjmìte pøívodní vidlici z el. sítì. Mazání Øezaèka na dlažbu je vybavena jednoøadými oboustrannì zakrytými kulièkovými ložisky, která mají trvalé mazání a jsou bezúdržbová. Údržba Pravidelnì po každém pracovním cyklu odpojte stroj od el. sítì, vypus te vanu s chladící kapalinou a oèistìte celý stroj. Dbejte zejména na oèištìní prostoru vany s èerpadlem, motoru a prostoru v krytu okolo kotouèe. Neèistoty, které necháte zaschnout budete v budoucnu velmi tìžko ze stroje odstraòovat. Po omytí stroj vysušte suchým hadrem. Pohyblivá místa ošetøete olejem. 13 Seznam souèástí Pøi objednání náhradních dílù udávejte vždy v zájmu rychlého a pøesného vyøízení tyto údaje: A) typovou znaèku pøístroje RD-1200S B) zakázkové èíslo stroje - èíslo stroje C) rok výroby a datum odeslání stroje D) èíslo dílce 14 Pøíslušenství a doplòky Základní pøíslušenství - jsou veškeré souèásti a dílce, které jsou dodávány pøímo na stroji, nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, Obsah balení). Zvláštní pøíslušenství - je doplòující pøíslušenství, které lze dokoupit. Je uvedeno v aktualizovaném nabídkovém katalogu. Tento katalog dostanete zdarma na vyžádání v našich poboèkách. Pøípadná konzultace o použití zvláštního pøíslušenství je také možná s naším servisním technikem. 15 Rozebírání a likvidace Likvidace stroje po skonèení jeho životnosti: - odpojit stroj z elektrické sítì - demontovat všechny dílce stroje - všechny dílce roztøídit dle tøíd. odpadu (ocel, barevné kovy, pryž, kabely, elektrické prvky) a odevzdat k odborné likvidaci. 9 stran a

11 16 Rozkreslení stroje 10 s trana

12 17 Všeobecné bezpeènostní pøedpisy 1.1 Všeobecnì A. Tento stroj je opatøen rùzným bezpeènostním zaøízením, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pøesto nemùže pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a proto obsluhující, døíve než zaène na stroji pracovat, musí tuto kapitolu pøeèíst a porozumìt jí. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpeèí, která se vztahují na okolní podmínky a materiál. B. V tomto návodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpeènostních pokynù. Nebezpeèí - Varování - Výstraha Jejich význam je následný. NEBEZPEÈÍ Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit ztrátu života. VAROVÁNÍ Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zapøíèinit vážné poranìní nebo znaèné poškození stroje. VÝSTRAHA (Výzva k opatrnosti) Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit poškození stroje nebo drobná poranìní. C. Dbejte vždy bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích upevnìných na stroji. Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. V pøípadì poškození nebo neèitelnosti štítku kontaktujte výrobní firmu. D. Nepokoušejte se uvést stroj do provozu dokud jste si nepøeèetli všechny návody dodané se strojem (návod k obsluze, údržbì, seøizování, programování, atd.) a neporozumìli každé funkci a postupu Základní bezpeènostní položky 1) NEBEZPEÈÍ Hrozí na zaøízení vysokého napìtí, elektrickém ovládacím panelu, transformátorech, motorech a svorkovnicích, která jsou opatøena štítkem. Za žádných okolností se jich nedotýkejte. - Pøesvìdète se pøed pøipojením stroje do elektrické sítì, zda jsou všechny ochranné kryty namontovány. V pøípadì nutnosti odstranit ochranný kryt, vypnìte hlavní vypínaè a uzamknìte jej. - Nepøipojujte stroj na sí, jsou-li ochranné kryty odstranìny. 11 st ran a

13 2) VAROVÁNÍ - Zapamatujte si polohu (místo) nouzového vypínaèe, abyste jej mohli vždy použít. - Abyste pøedešli nesprávné obsluze, seznamte se pøed spuštìním stroje s umístìním vypínaèù. - Dejte pozor, abyste se pøi chodu stroje náhodnì nedotkli nìkterých vypínaèù. - Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama nebo jiným pøedmìtem rotujícího dílce nebo nástroje. - Dejte pozor, aby sklíèidlo nezachytilo vaše prsty. - Kdykoliv pracujete na stroji, buïte opatrný na tøísky a na možnost uklouznutí na chladicí tekutinì, oleji. - Nezasahujte do konstrukce a zaøízení stroje, pokud to není uvedeno v návodu k obsluze. - V pøípadì, že na stroji nebudete pracovat, vypnìte stroj tlaèítkem ovládacího panelu a odpojte pøívod energie do stroje. - Pøed èištìním stroje nebo jeho periferního zaøízení vypnìte a uzamknìte hlavní vypínaè. - Jestliže stroj používá více pracovníkù, nepøikraèujte k další práci, aniž byste dalšímu pracovníku oznámili, jak budete postupovat. - Neupravujte stroj žádným zpùsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpeènost. - Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte odpovìdného pracovníka. 3) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Nezanedbejte provádìní pravidelných inspekcí v souladu s návodem k obsluze. - Zkontrolujte a ujistìte se, že se na stroji nevyskytuje nic rušivého ze strany uživatele. - Je-li stroj zapojen do automatického cyklu, neotvírejte pøístupové dveøe ani ochranné kryty. - Po skonèení práce seøiïte stroj tak, aby byl pøipraven pro další sérii operací. - Dojde-li k poruše v dodávce proudu, vypnìte okamžitì hlavní vypínaè. - Nemìòte parametrové hodnoty, obsah hodnot nebo jiné elektrické seøizovací hodnoty, aniž byste k tomu mìli dobrý dùvod. V pøípadì nutnosti zmìnit hodnotu nejprve pøekontrolujte, zda je to bezpeèné a potom zaznamenejte pùvodní hodnotu pro pøípad nutnosti ji opìtovnì nastavit. - Nezamalujte, nezašpiòte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraòujte bezpeènostní štítky. V pøípadì jejich neèitelnosti nebo ztráty zašlete naší spoleènosti èíslo vadného štítku (èíslo uvedené ve spodním pravém rohu štítku), která Vám zašle nový štítek, jenž umístíte na pùvodní místo Odìv a osobní bezpeènost 1) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Svažte si dlouhé vlasy nazad - mohly by být zachyceny a namotány hnacím mechanizmem. - Noste bezpeènostní vybavení (helmy, brýle, bezpeènostní obuv, apod.) 12 str ana

14 - V pøípadì pøekážek nad hlavou - v pracovním prostoru, noste helmu. - Noste vždy ochrannou masku pøi obrábìní materiálu, ze kterého se uvolòuje prach. - Noste vždy bezpeènostní obuv z ocelovými vložkami a s olejuvzdornou podrážkou. - Nenoste nikdy volný pracovní odìv. - Knoflíky, háèky na rukávech pracovního odìvu mìjte vždy zapnuté, abyste pøedešli nebezpeèí namotání volných èástí odìvu do hnacího mechanismu. - V pøípadì, že nosíte vázanku nebo podobné volné doplòky odìvu, dávejte pozor, aby se nenamotaly do hnacího mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujícím mechanismem). - Pøi nasazování a odebírání obrobkù i nástrojù, jakož i pøi odstraòování tøísek z pracovního prostoru používejte rukavice, abyste si ochránili ruce od poranìní ostrými hranami a žhavými obrobenými komponenty. - Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu. - Trpíte-li závratìmi, oslabením nebo mdlobami, na stroji nepracujte Bezpeènostní pøedpisy pro obsluhu Neuvádìjte stroj do provozu, dokud jste se neseznámili s obsahem návodu k obsluze. 1) VAROVÁNÍ - Uzavøete všechny kryty ovládacích panelù a svorkovnic, abyste pøedešli poškozením zpùsobeným tøískami a olejem. - Pøekontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické kabely, aby únikem elektrického proudu nedošlo k úrazùm (elektrický šok). - Kontrolujte pravidelnì, zda bezpeènostní kryty jsou správnì namontovány a zda nejsou poškozeny. Poškozené kryty okamžitì opravte nebo nahraïte jinými. - Stroj s odstranìným krytem nespouštìjte. - Nedotýkejte se chladící kapaliny holýma rukama - mùže zpùsobit podráždìní. Pro obsluhu trpící alergií platí speciální opatøení. - Neupravujte trysku chladicí kapaliny za chodu stroje. - Pøi odstraòování tøísek z plátku nástroje používejte rukavice a kartáè - nikdy neprovádìjte obnaženýma rukama. - Pøed výmìnou nástroje zastavte všechny funkce stroje. - Pøi upínání polotovarù do strojù nebo pøi vyjímání obrobených dílcù ze strojù, které nemají automatickou výmìnu obrobkù, dbejte, aby nástroj byl co možná nejdále z pracovního prostoru a aby se neotáèel. - Neotírejte obrobek nebo neodstranìné tøísky rukama ani hadrem, dokud se nástroj otáèí. K tomuto úèelu zastavte stroj a použijte kartáè. - Za úèelem prodloužení pojezdu osy neodstraòujte nebo jinak nezasahujte do bezpeènostních zaøízení jako jsou dorazy koncových spínaèù nebo neprovádìjte jejich vzájemné zablokování. - Pøi manipulaci s díly, které jsou nad Vaší možnost, vyžádejte asistenci. - Nepoužívejte zvedacího vozíku nebo jeøábu a neprovádìjte práci vazaèe, pokud k tomu nemáte schválené oprávnìní. - Pøi používání zvedacího vozíku nebo jeøábu se pøedem pøesvìdète, že v blízkosti tìchto strojù se nevyskytují žádné pøekážky. - Vždy používejte standardní ocelová lana a vázací prostøedky, které odpovídají zatížení, které mají pøenášet. 13 strana

15 - Kontrolujte vázací prostøedky, øetìzy, zvedací zaøízení a ostatní zvedací prostøedky pøed použitím. Vadné èásti ihned opravte nebo nahraïte novými. - Zajistìte preventivní opatøení proti ohni kdykoliv pracujete s hoølavým materiálem nebo øezným olejem. - Za prudké bouøe na stroji nepracujte. 2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Pøed zahájením práce zkontrolujte, zda jsou øemeny správnì napnuty. - Pøekontrolujte upínací a další pøípravky, abyste zjistili, zda jejich upínací šrouby nejsou uvolnìny. - S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypínaèe na ovládacím panelu, mohlo by dojít k nesprávné volbì nebo k jinému omylu. - Pøed uvedením stroje do provozu nechte zahøát vøeteno a všechny posuvné mechanismy. - Zkontrolujte a ovìøte, zda bìhem obrábìní nevzniká abnormální hluk. - Zabraòte akumulaci tøísek bìhem silového obrábìní. Tøísky jsou velmi žhavé a mohou zapøíèinit požár. - Když je série operací skonèena - vypnìte vypínaè øídicího systému, vypnìte hlavní vypínaè a pak vypnìte i vypínaè hlavního pøívodu proudu Bezpeènostní pøedpisy pro upínání obrobkù a nástrojù 1) VAROVÁNÍ - Používejte vždy nástroj vhodný pro danou práci, který odpovídá specifikacím stroje. - Otupené nástroje vymìòte co nejdøíve, jelikož jsou èasto pøíèinou úrazù nebo poškození. - Døíve než uvedete do pohybu vøeteno, zkontrolujte, zda jsou všechny èásti øádnì zajištìny (upnuty). - Pøi namontovaném pøíslušenství na vøetenu nepøekraèujte dovolené otáèky. - Jestliže použité pøíslušenství není zaøízením doporuèeným výrobcem, ovìøte u výrobce bezpeènou použitelnou (doporuèenou) rychlost. - Dbejte, abyste se nezachytili prsty nebo rukou ve sklíèidle èi v opìrkách. - Pro zvedání tìžkých opìrek a obrobkù používejte pøíslušné zvedací zaøízení. 2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Pøesvìdète se, že délka nástroje je taková, aby nástroj nezasahoval do upínacího pøípravku jako je sklíèidlo nebo do jiných pøedmìtù. - Po namontování nástrojù a obrobku proveïte zkušební pracovní postup. - Pro obrobení mìkkých èelistí pøekontrolujte, zda dokonale obrobek upínají a že tlak sklíèidla je správný. - I když držák nástroje mùže být namontován zleva nebo zprava, pøesto pøekontrolujte jeho správnou polohu. - Nepoužívejte mìøící zaøízení nástroje (nebo jednotku mìøícího zaøízení délky) døíve, než se pøesvìdèíte, že nièemu nepøekáží. 12 str ana

16 18 Záruèní podmínky 1. Na náøadí a stroje PROMA CZ je poskytována 36 mìsíèní záruka od data prodeje (prokázat øádnì vyplnìným záruèním listem, úètenkou). 2. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, použitím nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby, pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu. 3. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy, jeli opatøen datumem prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a podpisem prodávajícího, který tím potvrzuje øádné pøedvedení a vysvìtlení funkcí výrobku. 4. Reklamaci uplatòujte u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo, pøíp. èíslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány ihned pøi prodeji. 5. Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou je náøadí nebo stroj v záruèní opravì. Nebude-li pøi opravì shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník stroje nebo náøadí. Stroj nebo náøadí zasílejte do opravy s vloženým záruèním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporuèujeme pro tyto úèely dobøe uschovat. Záruka zaniká v tìchto pøípadech: - výrobek nebyl dodán oèištìný v originál balení s øádnì vyplnìným záruèním listem - údaje v záruèním listì nesouhlasí s údaji na štítku stroje - výrobek je používán v rozporu s návodem k obsluze - závada vznikla neodborným zásahem do výrobku - výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele (napø. zneèištìním, nedodržením mazacího plánu,...) - jedná-li se o pøirozené opotøebení výrobku - jedná-li se o bìžnou údržbu výrobku (napø. vyèištìní, promazání, seøízení,...) SERVIS - PROMA CZ s.r.o centrální servis - Mìlèany 38, DOBRUŠKA Záruèní list Výrobek: ØEZAÈKA NA DLAŽBU Typ: RD-1200S Výr. èíslo / rok výroby: (série) Datum: Op. è.: Datum: Op. è.: Datum: Razítko a podpis Bez øádnì vyplnìného zár. listu nebude na pøípadné reklamace brán zøetel!

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007 UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400 1 strana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5)

Více

Hoblovka s protahem HP- 200

Hoblovka s protahem HP- 200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 005-01 02/2007 Hoblovka s protahem HP- 200 1 strana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití stroj 4) Technická data 5)

Více

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPD-1000P. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPD-1000P. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPD-1000P S 025-01 02/2007 1 strana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Bezpeènostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MINI SOUSTRUH SM-250E. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 009-02 10/2005

NÁVOD K OBSLUZE MINI SOUSTRUH SM-250E. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 009-02 10/2005 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 009-02 10/2005 MINI SOUSTRUH SM-250E 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku

Více

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA BKS - 2500 B 004-05 09/2014 Původní česká verze návodu k použití - druhé vydání únor 2013 1 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Účel použití 4) Technická data

Více

NÁVOD K OBSLUZE SNÌŽNÁ FRÉZA PSF-500/6,5. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC F 00

NÁVOD K OBSLUZE SNÌŽNÁ FRÉZA PSF-500/6,5. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC F 00 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC F 00 SNÌŽNÁ FRÉZA PSF-500/6,5 1 str ana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Technická data 4) Úèel použití 5) Hodnoty hluku zaøízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPC - 900PA

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPC - 900PA NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPC - 900PA S 002-03 04/2013 Původní česká verze návodu k použití - druhé vydání leden 2013 1 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Účel použití 4) Technická data 5) Bezpečnostní

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V zastøihovaè plotù byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

38 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIK NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ STAČEČKA, OHÝBAČKA, NŮŽKY 3 V 1 SNO

38 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIK NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ STAČEČKA, OHÝBAČKA, NŮŽKY 3 V 1 SNO PROMA CZ s.r.o. MĚLČANY 38 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIK NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ STAČEČKA, OHÝBAČKA, NŮŽKY 3 V 1 SNO - 1000 -2- Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení univerzálního stroje 3 v 1 od

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace ??CZ DW650 DW650E 2 3 4 5 PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších partnerù

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Návod k obsluze FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Ohýbačka s výkyvným ramenem Vážený zákazníku, mnohokrát děkujeme za zakoupení výrobku firmy Metallkraft. Obráběcí stroje na kov Metallkraft

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220

UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220 UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220 Návod na obsluhu Zákazník Model Sériové číslo Rok ZMĚNA VYHRAZENA 1 Před použitím : Před použitím si vždy

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

230W 51.01-BPR-145-230

230W 51.01-BPR-145-230 bruska pilových řetězů S OSVĚTLENÍM 230W 51.01-BPR-145-230 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

559122-55CZ/SK DW712

559122-55CZ/SK DW712 559122-55CZ/SK DW712 2 3 4 5 6 7 CZ POKOSOVÁ PILA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností a nepøetržitý inovaèní proces èiní z firmy DEWALT právem spolehlivého

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 OBSAH:

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 OBSAH: NÁVOD K POUŽITÍ Mini šroubovák 4,8V Model: A167010 Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 1. Určení mini šroubováku 2. Omezení použití 3. Technická data 4. Bezpečnost práce 5.

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Obj. č: 3291 Technická data Rozměry: (d/ š / v): 1200 mm x 500 mm x 1100 mm Hmotnost: 110 kg Hlučnost: 70 dba Napětí: 230 Volt / 50 Hz Pohon: bezúdržbový

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Strana 1 (celkem 11) KaindlCZ spol. s r.o., Božetěchova 36, 616 00 Brno, tel./fax.: 549240443, mobil: 602766678, e-mail: kaindl@c-mail.

Strana 1 (celkem 11) KaindlCZ spol. s r.o., Božetěchova 36, 616 00 Brno, tel./fax.: 549240443, mobil: 602766678, e-mail: kaindl@c-mail. NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSM 20 GmbH Germany Rozsah upínání od 1 do 20 mm - Svého druhu jedinečná, mobilní ostřička vrtáků nabízí ryzí alternativu k větším, ale především dražším přístrojům. - Svoji

Více

DED 7472. CZ Kompresor mini Návod platný pro. exempláře. S retenční nádrží a regulátorem tlaku 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472

DED 7472. CZ Kompresor mini Návod platný pro. exempláře. S retenční nádrží a regulátorem tlaku 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472 DED 7472 CZ Kompresor mini Návod platný pro S retenční nádrží a regulátorem tlaku exempláře zakoupené po 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472 1 1. Obsah 1. Bezpečnost práce str. 5 2. Určení zařízení str.

Více

632409B ASR 14 E-1/4" ASR 14 E-1/2"

632409B ASR 14 E-1/4 ASR 14 E-1/2 632409B 3 4 3 4 5 5 2 2 1 1 Technická data CZ Akumulátorové vrtací šroubováky Typ Napìtí 14,4 V 14,4 V Otáèky naprázdno 0 2300 min 1 0 2300 min 1 Poèet úderù 0 3000 min 1 0 3000 min 1 Dotahovací moment

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU:

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU: NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné informace pro správné

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní

Více

POWX1721 10 3 1 6 4 2 11-7 5 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX1721 10 3 1 6 4 2 11-7 5 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com 10 POWX1721 3 1 6 4 2-7 5 11 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Technické údaje. Bezpeènostní pokyny. Ovládací prvky. Úhlová bruska

Technické údaje. Bezpeènostní pokyny. Ovládací prvky. Úhlová bruska 629050A EBU 13 A 6 3 5 14 2 1 2 7 4 12 8 9 7 10 11 14 13 15 Technické údaje CZ Bezpeènostní pokyny Úhlová bruska Typ EBU 13 A Pøíkon 1050 W Otáèky naprázdno 10 500 min 1 Brousící kotouè max. 125 mm Obvodová

Více

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Verze 1.2 česky Návod na obsluhu Řezačka obkladů BFSM800 Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více