NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A /2007

2 1 s tran a

3 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6) Bezpeènostní štítky 7) Èásti stroje 8) Konstrukce øezaèky 9) Montáž a seøízení øezaèky 1 Obsah balení 2 Úvod Vážený zákazníku, dìkujeme Vám za zakoupení øezaèky na dlažbu RD-1200S od firmy PROMA CZ s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpeènostním zaøízením na ochranu obsluhy a stroje pøi jeho bìžném technologickém využití. Tato opatøení však nemohou pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a proto je tøeba, aby obsluhující døíve, než zaène stroj používat, pozornì proèetl tento návod a porozumìl mu. Vylouèí se tím chyby jak pøi instalaci stroje, tak i pøi vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu døíve, než jste si pøeèetli všechny instrukce a dokud jste neporozumìli každé funkci a postupu. Dbejte zejména bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je opatøen. Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. 3 Úèel použití 10) Obsluha stroje 11) Elektrický systém 12) Údržba øezaèky 13) Seznam souèástí 14) Pøíslušenství a doplòky 15) Rozebrání a likvidace 16) Rozkreslení stroje 17) Všeobec. bezpeènostní pøedpisy 18) Záruèní podmínky 19) Záruèní list Øezaèka na dlažbu je dodávána èásteènì demontovaná v papírované krabici s tímto pøíslušenstvím: 4) chladící systém 1) øezný diamantový kotouè 5) kryt øezného kotouèe 25,4 x 350 mm 6) stojny stroje (instalován na stroji) 7) ovládací kolo nastavení výšky 2) vodící pojezdové tyèe 8) plastové klièky 3) posuvný pøíložník 9) návod k použití se záruèním listem Øezaèka na dlažbu je urèena pro dìlení betonové, kamené nebo keramické dlažby diamantovým kotouèem o prùmìru 350 mm s kapacitou øezu 1200 x 135 mm. Stroj je vybaven systémem výškového i úhlového nastavení kotouèe a pojezdovým systémem. Jeho výhodou je vestavìné chlazení øezu a zdroj laserového paprsku ukazujícího smìr øezu. Stroj je urèen pro použití v mírných klimatických podmínkách. Zákaz používání - pro øezání hliníku, magnézia, nebo jiných materiálù, které mohou vytváøet riziko ohnì nebo výbuchu. 2 strana

4 4 Technická data Otáèky 2800 ot./min. Rozmìr kootuèe 350 x 25,4 mm Kapacita øezu 1200 x 135 mm Maximální proøez 75 mm Rozmìr stolu 1450 x 580 mm Napìtí 3/N/PE AC 400V 50 Hz Chlazení 600 l/hod. Pøíkon 2200 W Krytí motoru IP 55 Hmotnost 130 kg 5 Hodnoty hluku zaøízení Pro typ RD S: Deklarovaná èasovì prùmìrovaná emisní hladina akustického tlaku A na pracovním místì LpAeq,T = 89+5 [db] (podle ÈSN EN 13218, ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO 11204, bod A.2, pracovní režim - naprázdno) Hladina akustického výkonu A LWA = 99 db (podle ÈSN ISO pracovní režim - naprázdno) 6 Bezpeènostní štítky s trana 6 7 8

5 1) POZOR! Pøi sejmutém krytu nebezpeèí úrazu elektrickýn proudem! (štítek je umístìn u vypínaèe stroje) 2) POZOR! Pøed zapoèetím práce na øezaèce ètìte návod k použití! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 3) POZOR! Pøi práci na stroji dejte pozor na poranìní o kotouè! Dodržujte bezpeènou vzdálenost od rotujícího kotouèe.. (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 4) POZOR! Nepracujte na stroji v rukavicích! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 5) UPOZORNÌNÍ! Kotouè se musí otáèet smìrem udávaným tímto štítkem! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 6) POZOR! Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky zraku! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 7) POZOR! Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky sluchu! (štítek je umístìn na krytu øezaèky) 8) POZOR! Laser! Nedívejte se do zdroje laserovéhopaprsku! 7 Èásti stroje ) stojny stroje 2) madla pro transport 3) vyjímatelné lamely stolu 4) rameno uchycení vodících tyèí 5) nastavitelný doraz dráhy pojezdu 6) vodící tyèe 7) ochranný kryt kotouèe 8) ovládací kolo výškového nastavení 9) uzávìr pøívodu chladící kapaliny 10) elektrický vypínaè 11) ovládací madlo pojezdu 12) aretaèní páka naklonìní kotouèe 13) posuvný pøíložník 14) pøídavný stolek 4 st ran a

6 8 Konstrukce øezaèky Konstrukce øezaèky je tvoøena z plechových dílù. Pohon kotouèe zajiš uje elektrický tøífázový motor. Øezaèka je vybavena automatickým systémem chlazení. Pro snadný posun øezného kotouèe slouží pojezdový systém s posuvným pøíložníkem. Po odaretování lze naklopit kotouè pro úhlové øezání. Øezaèka se dá snadno pøenášet pomocí výsuvných madel. 9 Montáž a seøízení øezaèky Nejprve pøekontrolujte, zda obsah balení odpovídá seznamu uvedeném v kapitole obsah balení tohoto návodu. Øezaèka je dodávána èásteènì demontovaná. Dále postupujte podle pokynù a obrázkù v této kapitole. Montáž Upozornìní! Po vybalení a smontování øezaèky doporuèujeme nejprve provést (5 min) zkušební zábìh (naprázdno). Odpovídajícím zpùsobem je tøeba zajistit bezpeènost okolního prostøedí. Øezaèka je dodávána èásteènì demontovaná. Pro kompletaci nasaïte a pøišroubujte nohy k tìlu øezaèky pomocí šroubù (1). po povolení aretaèních šroubù (2) lze sklápìt nohy pro pøenášení stroje. Pøed spuštìním stroje nainstalujte ovládací páèky a kola (3). Pomocí ètyø šroubù pøipevnìte vypínaè se zástrèkou (4) pro pøívodní kabel. Nastavte výchozí pozici dorazù pro nulovou polohu. Posuvný pøíložník nastavte do požadované polohy a pevnì utáhnìte pákou. Pøídavný stolek nasaïte na požadovanou stranu základnyutáhnìte pákami (6,7) strana

7 Nastavení polohy øezného kotouèe A Polohu øezného kotouèe lze nastavit výškovì ovládacím kolem (A). Naklopit rameno kotouèe jde po povolení aretaèních šroubù (A). Pro úhlové nastavení slouží aretaèní páky (B). B Upozornìní! Pøi manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti. Nebezpeèí úrazu! Polohu kotouèe mìòte pouze za klidu stroje, aby nedošlo k poškození kotouèe nebo zranìní obsluhy Výmìna øezného kotouèe Pøed výmìnou je nutné nejprve odšroubovat kryt kotouèe. Povolte imbusové šrouby na obvodu a kryt sundejte. Postupujte opatrnì, aby nedošlo k poškození hadièek pro chladící kapalinu. pomocí klíèe a tyèky povolte kotouè a vymìòte ho za kotouè se stejnými vlastnostmi o rozmìrech 350 x 25,4 mm. Pøi nasazování dávejte pozor na správné umístìní. Dbejte zejména na dodržení smìru otáèení. po montáži je doporuèeno provést zkušební chod naprázdno. Zabezpeète okolí pøi takovémto provozu, aby nedošlo k poranìní pøihlížejících osob. PROMA doporuèuje segmentový diamant.kotouè prùmìr 350 mm, otáèky 2800 / min. obj. è stra na

8 10 Obsluha stroje Obslužná místa Øezaèka na dlažbu je urèena pro obsluhování pouze jedním pracovníkem. Jediné pracovní místo je z èela brusky (u vypínaèe). Vypínaè pohonu øezaèky Øezaèka se zapne stlaèením zeleného tlaèítka "1" a vypne se stlaèením èerveného tlaèítka "0". Pro zvýšení bezpeènosti slouží zavøený vypínaè jako stop tlaèítko se zámkem. Používá se jako tlaèítko nouzového zastavení. I 0 1) "Stop" tlaèítko (tlaèítko nouzového zastavení stroje) 2) Zelené tlaèítko "1", 3) Èervené tlaèítko "0" Chlazení Pøi øezání betonových dlaždic, keramických obkladù, obrubníkù, kamenných dílcù a pod. diamantovým kotouèem dochází k nadmìrnému tøení, výraznému zvýšení teploty a opotøebení kotouèe. Je proto nutné pøi øezání chladit kotouè a místo øezu vodou. Pro tento úèel je øezaèka vybavena chladícím systémem s èerpadlem. Vana pro chladící kapalinu (vodu) je rozdìlena do dvou èástí, aby nedocházelo k nadmìrnému zanášení èerpadla. Udržujte vodní hladinu tak, aby byly všechny èásti èerpadla pod vodou. Pro vypouštìní slouží pryžová zátka. Po každé práci systém dùkladnì vyèistìte. Pro pøipojení stroje k el. síti je nezbytnì nutné používat tøívodièový prodlužovací kabel. 7 str ana

9 è PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC Práce s øezaèkou Pøed samotnou prací seøiïte kotouè a nastavte ho do požadované polohy podle typu øezání. Naprázdno odzkoušejte zda nedochází pøi pohybu kotouèe ke kontaktu s pevnými èástmi øezaèky. Pokud budete øezat dlažbu na stejný rozmìr, doporuèujeme nastavit doraz dle pøíslušného rozmìru a zaaretovat køídlovou maticí. Tento krok výraznì urychlí sériovou práci. Rovného øezu docílíte, budete-li pøikládat dlaždice k výchozí hranì stolu, která je kolmá na dráku kotouèe. Pro zpøesnìní dlouhých øezù lze využít laserový paprsek naznaèující rovinu øezu. Ten lze v závislosti na kotouèi nastavovat na kloubovém uložení. Laser má zvláštní napajení pøes trafo 230V. 11 Elektrický systém Napì ová soustava: 3/PE/N~50Hz 400V Pøedøazené jiš ìní 16 A L1, L2, L3 fázové vodièe N støední vodiè PE ochranný vodiè SB1 zapínací tlaèítko SB2 vypínací tlaèítko (po zavøení krytu vypínaèe = stop tlaèítko) SP podpì ová spouš spínaèe LAS laserový paprsek roviny øezu M1 motor pohonu øezacího nástroje M2 motor pohonu èerpadla chladící vody 12 Údržba øezaèky Nebezpeèí: Práce s elektrickým zaøízením smí provádìt pouze oprávnìná osoba s pøíslušnou elektrotechnickou vyhláškou. Varování: Doporuèené pøedøazené jištìní stroje mùže být zajištìno 16A jistièem v domovní elektroinstalaci. Upozornìní: Pøed použitím stroje se seznamte s ovládacími prvky, jejich funkcí a umístìním. 8 stran a

10 Varování: Pøed veškerými opravami, seøizováním, údržbáøskými èinnostmi vždy vyjmìte pøívodní vidlici z el. sítì. Mazání Øezaèka na dlažbu je vybavena jednoøadými oboustrannì zakrytými kulièkovými ložisky, která mají trvalé mazání a jsou bezúdržbová. Údržba Pravidelnì po každém pracovním cyklu odpojte stroj od el. sítì, vypus te vanu s chladící kapalinou a oèistìte celý stroj. Dbejte zejména na oèištìní prostoru vany s èerpadlem, motoru a prostoru v krytu okolo kotouèe. Neèistoty, které necháte zaschnout budete v budoucnu velmi tìžko ze stroje odstraòovat. Po omytí stroj vysušte suchým hadrem. Pohyblivá místa ošetøete olejem. 13 Seznam souèástí Pøi objednání náhradních dílù udávejte vždy v zájmu rychlého a pøesného vyøízení tyto údaje: A) typovou znaèku pøístroje RD-1200S B) zakázkové èíslo stroje - èíslo stroje C) rok výroby a datum odeslání stroje D) èíslo dílce 14 Pøíslušenství a doplòky Základní pøíslušenství - jsou veškeré souèásti a dílce, které jsou dodávány pøímo na stroji, nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, Obsah balení). Zvláštní pøíslušenství - je doplòující pøíslušenství, které lze dokoupit. Je uvedeno v aktualizovaném nabídkovém katalogu. Tento katalog dostanete zdarma na vyžádání v našich poboèkách. Pøípadná konzultace o použití zvláštního pøíslušenství je také možná s naším servisním technikem. 15 Rozebírání a likvidace Likvidace stroje po skonèení jeho životnosti: - odpojit stroj z elektrické sítì - demontovat všechny dílce stroje - všechny dílce roztøídit dle tøíd. odpadu (ocel, barevné kovy, pryž, kabely, elektrické prvky) a odevzdat k odborné likvidaci. 9 stran a

11 16 Rozkreslení stroje 10 s trana

12 17 Všeobecné bezpeènostní pøedpisy 1.1 Všeobecnì A. Tento stroj je opatøen rùzným bezpeènostním zaøízením, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pøesto nemùže pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a proto obsluhující, døíve než zaène na stroji pracovat, musí tuto kapitolu pøeèíst a porozumìt jí. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpeèí, která se vztahují na okolní podmínky a materiál. B. V tomto návodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpeènostních pokynù. Nebezpeèí - Varování - Výstraha Jejich význam je následný. NEBEZPEÈÍ Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit ztrátu života. VAROVÁNÍ Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zapøíèinit vážné poranìní nebo znaèné poškození stroje. VÝSTRAHA (Výzva k opatrnosti) Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit poškození stroje nebo drobná poranìní. C. Dbejte vždy bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích upevnìných na stroji. Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. V pøípadì poškození nebo neèitelnosti štítku kontaktujte výrobní firmu. D. Nepokoušejte se uvést stroj do provozu dokud jste si nepøeèetli všechny návody dodané se strojem (návod k obsluze, údržbì, seøizování, programování, atd.) a neporozumìli každé funkci a postupu Základní bezpeènostní položky 1) NEBEZPEÈÍ Hrozí na zaøízení vysokého napìtí, elektrickém ovládacím panelu, transformátorech, motorech a svorkovnicích, která jsou opatøena štítkem. Za žádných okolností se jich nedotýkejte. - Pøesvìdète se pøed pøipojením stroje do elektrické sítì, zda jsou všechny ochranné kryty namontovány. V pøípadì nutnosti odstranit ochranný kryt, vypnìte hlavní vypínaè a uzamknìte jej. - Nepøipojujte stroj na sí, jsou-li ochranné kryty odstranìny. 11 st ran a

13 2) VAROVÁNÍ - Zapamatujte si polohu (místo) nouzového vypínaèe, abyste jej mohli vždy použít. - Abyste pøedešli nesprávné obsluze, seznamte se pøed spuštìním stroje s umístìním vypínaèù. - Dejte pozor, abyste se pøi chodu stroje náhodnì nedotkli nìkterých vypínaèù. - Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama nebo jiným pøedmìtem rotujícího dílce nebo nástroje. - Dejte pozor, aby sklíèidlo nezachytilo vaše prsty. - Kdykoliv pracujete na stroji, buïte opatrný na tøísky a na možnost uklouznutí na chladicí tekutinì, oleji. - Nezasahujte do konstrukce a zaøízení stroje, pokud to není uvedeno v návodu k obsluze. - V pøípadì, že na stroji nebudete pracovat, vypnìte stroj tlaèítkem ovládacího panelu a odpojte pøívod energie do stroje. - Pøed èištìním stroje nebo jeho periferního zaøízení vypnìte a uzamknìte hlavní vypínaè. - Jestliže stroj používá více pracovníkù, nepøikraèujte k další práci, aniž byste dalšímu pracovníku oznámili, jak budete postupovat. - Neupravujte stroj žádným zpùsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpeènost. - Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte odpovìdného pracovníka. 3) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Nezanedbejte provádìní pravidelných inspekcí v souladu s návodem k obsluze. - Zkontrolujte a ujistìte se, že se na stroji nevyskytuje nic rušivého ze strany uživatele. - Je-li stroj zapojen do automatického cyklu, neotvírejte pøístupové dveøe ani ochranné kryty. - Po skonèení práce seøiïte stroj tak, aby byl pøipraven pro další sérii operací. - Dojde-li k poruše v dodávce proudu, vypnìte okamžitì hlavní vypínaè. - Nemìòte parametrové hodnoty, obsah hodnot nebo jiné elektrické seøizovací hodnoty, aniž byste k tomu mìli dobrý dùvod. V pøípadì nutnosti zmìnit hodnotu nejprve pøekontrolujte, zda je to bezpeèné a potom zaznamenejte pùvodní hodnotu pro pøípad nutnosti ji opìtovnì nastavit. - Nezamalujte, nezašpiòte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraòujte bezpeènostní štítky. V pøípadì jejich neèitelnosti nebo ztráty zašlete naší spoleènosti èíslo vadného štítku (èíslo uvedené ve spodním pravém rohu štítku), která Vám zašle nový štítek, jenž umístíte na pùvodní místo Odìv a osobní bezpeènost 1) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Svažte si dlouhé vlasy nazad - mohly by být zachyceny a namotány hnacím mechanizmem. - Noste bezpeènostní vybavení (helmy, brýle, bezpeènostní obuv, apod.) 12 str ana

14 - V pøípadì pøekážek nad hlavou - v pracovním prostoru, noste helmu. - Noste vždy ochrannou masku pøi obrábìní materiálu, ze kterého se uvolòuje prach. - Noste vždy bezpeènostní obuv z ocelovými vložkami a s olejuvzdornou podrážkou. - Nenoste nikdy volný pracovní odìv. - Knoflíky, háèky na rukávech pracovního odìvu mìjte vždy zapnuté, abyste pøedešli nebezpeèí namotání volných èástí odìvu do hnacího mechanismu. - V pøípadì, že nosíte vázanku nebo podobné volné doplòky odìvu, dávejte pozor, aby se nenamotaly do hnacího mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujícím mechanismem). - Pøi nasazování a odebírání obrobkù i nástrojù, jakož i pøi odstraòování tøísek z pracovního prostoru používejte rukavice, abyste si ochránili ruce od poranìní ostrými hranami a žhavými obrobenými komponenty. - Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu. - Trpíte-li závratìmi, oslabením nebo mdlobami, na stroji nepracujte Bezpeènostní pøedpisy pro obsluhu Neuvádìjte stroj do provozu, dokud jste se neseznámili s obsahem návodu k obsluze. 1) VAROVÁNÍ - Uzavøete všechny kryty ovládacích panelù a svorkovnic, abyste pøedešli poškozením zpùsobeným tøískami a olejem. - Pøekontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické kabely, aby únikem elektrického proudu nedošlo k úrazùm (elektrický šok). - Kontrolujte pravidelnì, zda bezpeènostní kryty jsou správnì namontovány a zda nejsou poškozeny. Poškozené kryty okamžitì opravte nebo nahraïte jinými. - Stroj s odstranìným krytem nespouštìjte. - Nedotýkejte se chladící kapaliny holýma rukama - mùže zpùsobit podráždìní. Pro obsluhu trpící alergií platí speciální opatøení. - Neupravujte trysku chladicí kapaliny za chodu stroje. - Pøi odstraòování tøísek z plátku nástroje používejte rukavice a kartáè - nikdy neprovádìjte obnaženýma rukama. - Pøed výmìnou nástroje zastavte všechny funkce stroje. - Pøi upínání polotovarù do strojù nebo pøi vyjímání obrobených dílcù ze strojù, které nemají automatickou výmìnu obrobkù, dbejte, aby nástroj byl co možná nejdále z pracovního prostoru a aby se neotáèel. - Neotírejte obrobek nebo neodstranìné tøísky rukama ani hadrem, dokud se nástroj otáèí. K tomuto úèelu zastavte stroj a použijte kartáè. - Za úèelem prodloužení pojezdu osy neodstraòujte nebo jinak nezasahujte do bezpeènostních zaøízení jako jsou dorazy koncových spínaèù nebo neprovádìjte jejich vzájemné zablokování. - Pøi manipulaci s díly, které jsou nad Vaší možnost, vyžádejte asistenci. - Nepoužívejte zvedacího vozíku nebo jeøábu a neprovádìjte práci vazaèe, pokud k tomu nemáte schválené oprávnìní. - Pøi používání zvedacího vozíku nebo jeøábu se pøedem pøesvìdète, že v blízkosti tìchto strojù se nevyskytují žádné pøekážky. - Vždy používejte standardní ocelová lana a vázací prostøedky, které odpovídají zatížení, které mají pøenášet. 13 strana

15 - Kontrolujte vázací prostøedky, øetìzy, zvedací zaøízení a ostatní zvedací prostøedky pøed použitím. Vadné èásti ihned opravte nebo nahraïte novými. - Zajistìte preventivní opatøení proti ohni kdykoliv pracujete s hoølavým materiálem nebo øezným olejem. - Za prudké bouøe na stroji nepracujte. 2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Pøed zahájením práce zkontrolujte, zda jsou øemeny správnì napnuty. - Pøekontrolujte upínací a další pøípravky, abyste zjistili, zda jejich upínací šrouby nejsou uvolnìny. - S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypínaèe na ovládacím panelu, mohlo by dojít k nesprávné volbì nebo k jinému omylu. - Pøed uvedením stroje do provozu nechte zahøát vøeteno a všechny posuvné mechanismy. - Zkontrolujte a ovìøte, zda bìhem obrábìní nevzniká abnormální hluk. - Zabraòte akumulaci tøísek bìhem silového obrábìní. Tøísky jsou velmi žhavé a mohou zapøíèinit požár. - Když je série operací skonèena - vypnìte vypínaè øídicího systému, vypnìte hlavní vypínaè a pak vypnìte i vypínaè hlavního pøívodu proudu Bezpeènostní pøedpisy pro upínání obrobkù a nástrojù 1) VAROVÁNÍ - Používejte vždy nástroj vhodný pro danou práci, který odpovídá specifikacím stroje. - Otupené nástroje vymìòte co nejdøíve, jelikož jsou èasto pøíèinou úrazù nebo poškození. - Døíve než uvedete do pohybu vøeteno, zkontrolujte, zda jsou všechny èásti øádnì zajištìny (upnuty). - Pøi namontovaném pøíslušenství na vøetenu nepøekraèujte dovolené otáèky. - Jestliže použité pøíslušenství není zaøízením doporuèeným výrobcem, ovìøte u výrobce bezpeènou použitelnou (doporuèenou) rychlost. - Dbejte, abyste se nezachytili prsty nebo rukou ve sklíèidle èi v opìrkách. - Pro zvedání tìžkých opìrek a obrobkù používejte pøíslušné zvedací zaøízení. 2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Pøesvìdète se, že délka nástroje je taková, aby nástroj nezasahoval do upínacího pøípravku jako je sklíèidlo nebo do jiných pøedmìtù. - Po namontování nástrojù a obrobku proveïte zkušební pracovní postup. - Pro obrobení mìkkých èelistí pøekontrolujte, zda dokonale obrobek upínají a že tlak sklíèidla je správný. - I když držák nástroje mùže být namontován zleva nebo zprava, pøesto pøekontrolujte jeho správnou polohu. - Nepoužívejte mìøící zaøízení nástroje (nebo jednotku mìøícího zaøízení délky) døíve, než se pøesvìdèíte, že nièemu nepøekáží. 12 str ana

16 18 Záruèní podmínky 1. Na náøadí a stroje PROMA CZ je poskytována 36 mìsíèní záruka od data prodeje (prokázat øádnì vyplnìným záruèním listem, úètenkou). 2. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, použitím nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby, pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu. 3. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy, jeli opatøen datumem prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a podpisem prodávajícího, který tím potvrzuje øádné pøedvedení a vysvìtlení funkcí výrobku. 4. Reklamaci uplatòujte u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo, pøíp. èíslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány ihned pøi prodeji. 5. Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou je náøadí nebo stroj v záruèní opravì. Nebude-li pøi opravì shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník stroje nebo náøadí. Stroj nebo náøadí zasílejte do opravy s vloženým záruèním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporuèujeme pro tyto úèely dobøe uschovat. Záruka zaniká v tìchto pøípadech: - výrobek nebyl dodán oèištìný v originál balení s øádnì vyplnìným záruèním listem - údaje v záruèním listì nesouhlasí s údaji na štítku stroje - výrobek je používán v rozporu s návodem k obsluze - závada vznikla neodborným zásahem do výrobku - výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele (napø. zneèištìním, nedodržením mazacího plánu,...) - jedná-li se o pøirozené opotøebení výrobku - jedná-li se o bìžnou údržbu výrobku (napø. vyèištìní, promazání, seøízení,...) SERVIS - PROMA CZ s.r.o centrální servis - Mìlèany 38, DOBRUŠKA Záruèní list Výrobek: ØEZAÈKA NA DLAŽBU Typ: RD-1200S Výr. èíslo / rok výroby: (série) Datum: Op. è.: Datum: Op. è.: Datum: Razítko a podpis Bez øádnì vyplnìného zár. listu nebude na pøípadné reklamace brán zøetel!

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

CZ Návod k použití brusky a leštičky

CZ Návod k použití brusky a leštičky CZ Návod k použití brusky a leštičky Aby se zabránilo zraněním a škodám je nutné při používání elektrických přístrojů dodržovat jistá bezpečnostní opatření. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 cs Návod k montáži a obsluze Spínací hodiny Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍČNĚ ULOŽENÝM MOTOREM.

ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍČNĚ ULOŽENÝM MOTOREM. CS-1800 Elektrická motorová pila ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍČNĚ ULOŽENÝM MOTOREM. Řětezová pila s příčně uloženým motorem a beznástrojovým napínáním řetězu a automatickým mazáním řetězu. Vhodná pro kutily preferující

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka BOZP soustružení VY_32_INOVACE_OVZ_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz. VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více