Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem. IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta Telefon Fax www stránky Údaje o organizaci CZ Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p Prosiměřice Kontaktní údaje Obsah závěrečného účtu I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse VI. Rozpočet a jeho plnění VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím X. Poskytnuté půjčky XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIII. Sociální fond XIV. Majetek XV. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření XVI. Inventarizace majetku XVII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XVIII. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice XIX. Přílohy, které tvoří nedílnou součást závěrečného účtu Stránka 1 z 22

2 I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví v roce 2011 podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS ) č. 701 až 708. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2011 neprovozoval hospodářskou činnost. Náklady celkem Výnosy celkem II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty ,20 Kč ,99 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření pod zdanění zisk zisk ,79 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,79 Kč III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2011 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64) ,68 Kč 4 334,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výsledek hospodaření za běžný rok Výsledek hospodaření k Celkový výsledek hospodaření k přebytek přebytek přebytek ,68 Kč ,56 Kč ,24 Kč IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU ZBÚ u KB Znojmo Běžný účet sociálního fondu u KB Znojmo Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,56 Kč ,24 Kč ,75 Kč ,75 Kč Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem ,31 Kč ,99 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr od KB na "Zateplení ZŠ Prosiměřice" V. Zadluženost městyse SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,00 Kč 0,00 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem ,00 Kč 0,00 Kč Přehled čerpání a splátek úvěrů ODPA pol. schválený upravený skutečnost Přijaté úvěry (+) ,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů (-) , , ,00 Splátky úroků z úvěrů (-) , , ,61 Stránka 2 z 22

3 VI. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne usnesením č. 121/2011 pro rok 2011 přebytkový, přičemž část příjmů daného roku byla určena ke splacení jistiny úvěru z minulého roku přijatého na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od do Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne usnesením č. 42/2010. Schválený byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/ /2011. Rozpočtová opatření byla průběžně schválena v zastupitelstvu městyse. Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo Datum proveden í RO Datum schvále ní v ZM Usnesen í Příjmy Výdaje Financování 1/ / , , ,00 2/ /2011 0, , ,00 3/ /2011 0, , ,00 4/ / , ,00 0,00 5/ / , , ,00 6/ / , , ,00 7/ / , , ,00 8/ / , , ,00 9/ / , , ,00 10/ / , , ,00 11/ /2011 0, , ,00 12/ / , , ,00 13/ / , ,00 0,00 Rozpočtová opatření celkem , , ,00 Rozpočet a jeho plnění % plnění SR % plnění UR schválený upravený skutečnost tř. 1 - daňové příjmy 96,65 100, , , ,56 tř. 2 - nedaňové příjmy 102,19 98, , , ,10 tř. 3 - kapitálové příjmy 104,92 97, , , ,00 tř. 4 - přijaté dotace 106,43 99, , , ,94 Příjmy celkem 102,08 99, , , ,60 konsolidace příjmů: pol převody z rozpočtových účtů - příděl do SF , , ,00 Příjmy po konsolidaci celkem 102,09 99, , , ,60 tř. 5 - běžné výdaje 98,36 90, , , ,65 tř. 6 - kapitálové výdaje 111,68 94, , , ,27 Výdaje celkem 101,12 91, , , ,92 konsolidace výdajů: pol převody do sociálního fondu , , ,00 pol převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 Výdaje po konsolidaci celkem 101,12 91, , , ,92 financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost , , ,32 financování - změna stavu na BÚ - sociální fond , , ,00 dlouhodobý přijatý úvěr ,00 0,00 0,00 uhrazená splátka dlouhodobého přijatého úvěru , , ,00 Financování celkem součet za třídu , , ,68 Stránka 3 z 22

4 VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) pol. schválený upravený skutečnost Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,62 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ , , ,19 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,47 Daň z příjmu právnických osob , , ,55 Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,95 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0,00 43,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitosti , , ,78 Daňové příjmy celkem , , ,56 VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) pol. schválený upravený skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z prodeje zboží , , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 Odvody příspěvkových organizací , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 Příjmy z úroků , , ,53 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 Příjmy z fin.vypořádání min. let mezi krajem a obcemi - neinv. dotace na volby do OZ , , ,20 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , , ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , , ,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Přijaté pojistné náhrady , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,37 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.sspolečnosti a podobných subjektů , , ,00 Nedaňové příjmy celkem , , ,10 VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) pol. schválený upravený skutečnost Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku , ,00 0,00 Přijaté investiční příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 Stránka 4 z 22

5 VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) pol. schválený upravený skutečnost Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a vlastnímu rozpočt. účtu) , , ,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,33 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , ,61 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Přijaté dotace celkem , , ,94 z toho: Účelové neinvestiční dotace pol. ÚZ poskytnuto v nevyčerpaná čerpáno v Kč Kč výše dotace Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů , ,10 501,90 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti financováno ze státního rozpočtu , ,00 0,00 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z programovacího období spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH , , ,00 Investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" , ,33 0,00 Investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" , ,61 0,00 Investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" ,00 0, ,00 Neinvestiční dotace celkem , , ,90 Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů - nevyčerpána část ve výši 501,90 Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne na účet JMK. Účelová neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,-- Kč. Účelová neinvestiční dotace na činnost jednotky SDH - nevyčerpána část ve výši 1226,-- Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne na účet JMK. Přijatá investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,33 Kč. Přijatá investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,61 Kč. Přijatá investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" bude čerpána dle podmínek smlouvy až v roce Stránka 5 z 22

6 Přijaté neinvestiční dotace od obcí ODPA Pol. Kč příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ZŠ Prosiměřice - záloha na rok příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje MŠ Prosiměřice za rok příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ŠJ Prosiměřice za rok příspěvek od obce Práče na společnou jednotku SDH na rok Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem , , , , ,00 Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2011 ODPA Pol. skutečné náklady PO připadající na obce přijaté příspěvky od obcí - zálohy finanční vypořádání vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ Prosiměřice , , ,00 vyúčtování neinvestičních výdajů MŠ Prosiměřice ,00 0, ,00 vyúčtování neinvestičních výdajů ŠJ Prosiměřice ,00 0, ,00 Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2010 celkem , , ,00 Finanční vypořádání mezi obcemi bude příjmem roku VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) ODPA schválený upravený skutečnost Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství , , ,00 Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) , , ,00 Silnice , , ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy...) , , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka) , , ,60 Pitná voda , , ,20 Odvádění a čistění odpadních vod (v tom: členský příspěvek VAK Znojemsko) , , ,00 Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) , ,00 0,00 Mateřská škola , , ,00 Základní škola , , ,61 Knihovna , , ,44 Ostatní záležitosti kultury (kronika) , , ,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot národního hist.povědomí , ,00 0,00 Místní rozhlas , , ,00 Kulturní dům , , ,02 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení...) , , ,60 Sportovní zařízení v majetku městyse (střelnice, koupaliště, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště) , , ,68 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 Dětské hřiště ,00 0,00 0,00 Stránka 6 z 22

7 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 Zdravotní středisko , , ,83 Bytové hospodářství , , ,02 Nebytové hospodářství , , ,80 Veřejné osvětlení , , ,85 Pohřebnictví , , ,54 Komunální služby a územní rozvoj , , ,82 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,95 Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,30 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,10 Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Dům s pečovatelskou službou) , , ,00 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů , , ,19 Zastupitelstvo městyse , , ,38 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. (sčítání lidu, domů a bytů) , , ,10 Činnost místní správy , , ,62 Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky , , ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - příděl do sociálního fondu , , ,00 Ostatní finanční operace - daň z příjmu právnických osob za městys, daň silniční, DPH , , ,00 Finanční vypořádání minulých let , , ,00 Ostatní činnosti j.n , , ,00 Nedaňové výdaje celkem , , ,65 VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ODPA pol. org. schválený upravený skutečnost DSO DANÍŽ - investiční příspěvek na akci "Projektová dokumentace - rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů" , , ,00 Obslužná komunikace u kapličky, Kučera , , ,28 Úprava prostoru u obecního úřadu - chodník, parkoviště u ZŠ, ÚM, bytovek , , ,00 Úprava prostoru u zdravotního střediska - chodník od bytovek, parkoviště , , ,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště , , ,00 Odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny , , ,00 Rozšíření vodojemu , , ,00 Zateplení MŠ Prosiměřice , , ,99 Místní rozhlas - rozšíření souboru movitých věcí - přijímače BOR , ,00 0,00 Zateplení VÚZ Prosiměřice , , ,00 Dětské hřiště , ,00 0,00 Pořízení pozemků , , ,00 Komunitní kompostárna , , ,00 Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) , , ,00 mobiliář - lavičky, odpadkové koše (autobusové zastávky) , , ,00 Vnitřní stavební úpravy hasičské zbrojnice , , ,00 Kopírka Nashuatec DSc , , ,00 Kapitálové výdaje celkem , , ,27 Stránka 7 z 22

8 VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA pol. ORJ Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy Kč ,00 Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem ,00 VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí ODPA pol. ORJ DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek VAK Znojemsko - členský příspěvek Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši: Kč , , ,00 IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace) ODPA pol. org. Kč TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne ,00 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností žákovských družstev dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice - příspěvek určený především na činnost Klubu dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Český zahrádkářský svaz Práče - finanční dar ,00 Spolek pro obnovu venkova - členský přísp ,00 Svaz měst a obcí - členský příspěvek ,00 Energoregion členský příspěvek ,00 Energoregion příspěvek na oranžovou učebnu - ZŠ ,00 Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek ,00 Znojemské vinařství - o.s. - mimořádný příspěvek ,00 Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem ,00 hodnocení podmínek čerpání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků X. Poskytnuté půjčky SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k Znojemské vinařství - krátkodobá bezúročná půjčka splatná dle dodatku č. 1 do (městys je členem tohoto občanského sdružení) Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem ,00 0, ,00 0,00 Stránka 8 z 22

9 Přehled poskyntutných a splacených půjček ODPA pol. schválený upravený skutečnost Poskytnuté půjčky (+) xx 0,00 0,00 0,00 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (- ) , , ,00 Splátky úroků z poskytnutných půjček (-) ,00 0,00 0,00 XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA pol. ÚZ Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na činnost jednotky SDH Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na sčítání lidu, domů a bytů Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR Kč 1 509, , ,00 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem 7 178,00 XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem schválený upravený ODPA pol. ORJ skutečnost Silnice , , ,00 Chodníky, ostatní pozemní komunikace , ,00 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy - autobusová zastávka , ,00 0,00 Pitná voda , , ,00 Kanalizace , , ,00 Obecní knihovna , , ,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí , ,00 0,00 Místní rozhlas , ,00 672,00 Kulturní dům , , ,00 Zdravotní středisko , , ,00 Bytové hospodářství , , ,00 Nebytové hospodářství - střelnice , , ,00 Veřejné osvětlení , , ,00 Hřbitov , , ,00 Komunální služby , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 Zastupitelstvo městyse (služební auto) , , ,00 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n , , ,00 Místní správa (výměna oken a malování..) , , ,00 Opravy majetku dodavatelským způsobem celkem , , ,00 Stránka 9 z 22

10 XIII. Sociální fond ODPA pol. schválený upravený skutečnost SUAU Počáteční stav běžného účtu sociálního fondu k , , ,75 tvorba sociálního fondu - příděl , , ,00 Zdroje sociálního fondu celkem , , ,75 Čerpání sociálního fondu: zastupitelstvo - příspěvek na stravování , , ,00 zastupitelstvo - příspěvek na ošatné , , ,00 zastupitelstvo - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 750,00 zaměstnanci - příspěvek na stravování , , ,00 zaměstnanci - příspěvek na ošatné , , ,00 zaměstnanci - věcné dary , ,00 400,00 zaměstnanci - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 Čerpání sociálního fondu celkem , , ,00 Konečný stav běžného účtu sociálního fondu k ,75 Neuhrazené faktury ze sociálního fondu k ,00 Neuhrazené příspěvky na životní pojištění ze sociálního fondu k ,00 Zůstatek sociálního fondu k xx ,75 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schváleným rozpočtem a směrnicí č. 13/2010 "Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu městyse Prosiměřice" schválenou zastupitelstvem městyse dne usnesením č. 36/2010. XIV. Majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,50 0,00 0, , Budovy a stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 0, , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0, , ,00 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 0,00 CELKEM , , , ,35 Stránka 10 z 22

11 Přehled nedokončeného a pořizovaného majetku inv.č. Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k ZS - úprava středotlaké plynové přípojky č.p jen projekt 3 500,00 0,00 0, ,00 Výstavba parkoviště u ZŠ - ÚM - u bytovek - rozestavěno , ,00 0, ,40 Rekonstrukce místní komunikace Prosiměřice (MK u Kapličky (Kučera) - probíhá kolaudační řízení , ,28 0, ,28 Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS - zatím jen projektové dokumentace , ,00 0, ,00 Výstavba chodníku Bohunice - zatím jen projektové dokumentace a vytyčení hranic ,00 0,00 0, ,00 Výstavba chodníku směr Práče - jen projekt. dokumentace, poštovné, správní poplatek ,00 0,00 0, ,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště - investice dokončena, probíhá kolaudační řízení , ,00 0, ,67 Zateplení VÚZ - zatím jen projektové dokumentace, energetický audit , ,00 0, ,00 Kompostárna - přípravné výdaje - projekt, poplatky , ,00 0, ,00 Rekonstrukce kuchyně ZŠ - realizační dokumentace ,00 0,00 0, ,00 Odvodnění dešťových průsakových vod z 94/HIM2 vodárny - (na vstupu je uplatňováno DPH) - akce dokončena, zařazeno do majetku 5 500, , ,00 0,00 Zateplení ZŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2011 byla předána k hospodaření ZŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny předáno k hospodařen í ZŠ přímo z účtu ,00 0, ,00 0,00 Zateplení MŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2012 bude předána k hospodaření MŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu , ,99 0, ,60 Stavební úpravy hasičské zbrojnice - akce 41/HIM1 dokončena, zařazeno do majetku 0, , ,55 0,00 Rozšíření vodojemu - (na vstupu je uplatňováno DPH) - zatím jen podklad pro projekt 0, ,00 0, ,00 Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) - zatím jen projekt 0, ,00 0, ,00 Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů - projektová dokumentace (bezúplatně převedena z DSO DANÍŽ) 0, ,00 0, ,00 Lavičky, odpadkové koše - 4 ks autobusové zastávky - pevně spojené se zemí - zařazeno do majetku 95-98/HIM2 0, , ,00 0,00 Kopírka NASHUATEC DSc koupeno od 25/HIM5 firmy Reproservis - zařazeno do majetku 0, , ,00 0,00 pozemky u hřbitova - ZNOGEO - vytyčení hranic pozemku u hřbitova za účelem koupě 0, ,00 0, ,00 pozemky u střelnice - ZNOGEO - GP za účelem koupě 0, ,00 0, ,00 pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - zařazen do majetku 1450/PO Z 0, , ,00 0,00 SU Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,95 Stránka 11 z 22

12 TZ stavební úpravy (kancelář matriky, kancelář starostvy a zasedací místnost - - TZ do 40 tis. Kč - odúčtováno do nákladů 0, , ,00 0,00 SU Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0, , ,00 0,00 pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - vyúčtováno 0, , ,00 0,00 SU Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 0,00 Pořízený majetek Název Invent. číslo Přírůstky Úbytky SU AU TZ budovy č.p stavební úpravy hasičské zbrojnice - dokončená investice - zařazení do majetku 41/HIM , odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny - dokončená investice - zařazení do majetku 94/HIM , ks lavička VBR pevně spojená se zemí na autobus.zastávkách - pořízeno od firmy URBANIA-jih. - zařazeno do majetku 95-98/HIM , kopírka NASHUATEC DSC koupeno 25/HIM , vycházkové stejnokroje - koupeno /SDH , ks dýchací přístroje - bezúplatné nabytí od HZS dle smlouvy /SDH , proudnice, trička, čepice, vesty výstražné - koupeno /SDH , vycházkový stejnokroj a brigadýrka -koupeno /SDH , x zásahový oblek, 2x stejnokroj a další DDHM - koupeno /SDH , hladítko - koupeno 152/SDH2 199, pláštěnky, holínky, opasky, svítilny - bezúplatné nabytí od Sboru dobrovolných hasičů dle darovací smlouvy /SDH , ks zásahové hadice - koupeno 157,158 a 179/SDH , mikrofon + radiostanice - koupeno /SDH , držák Gallet, svítilna, trička, čepice - koupeno /SDH , tác - koupeno 1060/OÚ2 108, telefon, tiskárna, prodluž.šňůra - koupeno /OÚ , zmlžovač - koupeno u firmy Mountfield 1062/OÚ , mobilní telefon NOKIA X3-02 (starosta) - koupeno 1063/OÚ2 95, zánovní plastová nádoba 1100 l na sklo - koupeno 1061/OÚ , hadice 22 m (na vodárnu) - koupeno 1067/OÚ2 886, pila (do dílny) - koupeno 1068/OÚ2 185, sada práškovací AM koupeno 1064/OÚ , alkohol tester - koupeno 1066/OÚ2 698, záznamník (Zastupitelstvo) - koupeno 1065/OÚ , pistole foukací, 2x truhlářské ztužidlo-koupeno /OÚ2 812, x UV tester na bankovky - koupeno /OÚ , x rýč nasazený - koupeno /OÚ2 314, počítač ACER Vertion (starosta) - koupeno 1076/OÚ , výdejník pitné vody - koupeno 1078/OÚ2 499, minikompresor (do služebního auta) -koupeno 1079/OÚ2 169, ks kanastr (komunální služby) - koupeno /OÚ2 607, nábytek - psací stůl, kontejner, 2x skříň (pokladna) - koupeno /OÚ , nábytek - 6x komoda, konf.stolek (starosta) - koupeno /OÚ , Stránka 12 z 22

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje

za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2014 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013.

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Soubor dokumentů závěrečného účtu a roční účetní závěrce : výkaz č. 40 za r.2013 účetní

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Zpracovaný na základě Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, Náchodská

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

1)Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2007 (výkaz FIN 2-12) Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost

1)Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2007 (výkaz FIN 2-12) Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2007 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Bořetice návrh na závěrečný účet obce Bořetice za rok 2007: 1)Plnění

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2013 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více