Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem. IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta Telefon Fax www stránky Údaje o organizaci CZ Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p Prosiměřice Kontaktní údaje Obsah závěrečného účtu I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse VI. Rozpočet a jeho plnění VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím X. Poskytnuté půjčky XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIII. Sociální fond XIV. Majetek XV. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření XVI. Inventarizace majetku XVII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XVIII. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice XIX. Přílohy, které tvoří nedílnou součást závěrečného účtu Stránka 1 z 22

2 I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví v roce 2011 podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS ) č. 701 až 708. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2011 neprovozoval hospodářskou činnost. Náklady celkem Výnosy celkem II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty ,20 Kč ,99 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření pod zdanění zisk zisk ,79 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,79 Kč III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2011 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64) ,68 Kč 4 334,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výsledek hospodaření za běžný rok Výsledek hospodaření k Celkový výsledek hospodaření k přebytek přebytek přebytek ,68 Kč ,56 Kč ,24 Kč IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU ZBÚ u KB Znojmo Běžný účet sociálního fondu u KB Znojmo Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,56 Kč ,24 Kč ,75 Kč ,75 Kč Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem ,31 Kč ,99 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr od KB na "Zateplení ZŠ Prosiměřice" V. Zadluženost městyse SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,00 Kč 0,00 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem ,00 Kč 0,00 Kč Přehled čerpání a splátek úvěrů ODPA pol. schválený upravený skutečnost Přijaté úvěry (+) ,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů (-) , , ,00 Splátky úroků z úvěrů (-) , , ,61 Stránka 2 z 22

3 VI. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne usnesením č. 121/2011 pro rok 2011 přebytkový, přičemž část příjmů daného roku byla určena ke splacení jistiny úvěru z minulého roku přijatého na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od do Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne usnesením č. 42/2010. Schválený byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/ /2011. Rozpočtová opatření byla průběžně schválena v zastupitelstvu městyse. Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo Datum proveden í RO Datum schvále ní v ZM Usnesen í Příjmy Výdaje Financování 1/ / , , ,00 2/ /2011 0, , ,00 3/ /2011 0, , ,00 4/ / , ,00 0,00 5/ / , , ,00 6/ / , , ,00 7/ / , , ,00 8/ / , , ,00 9/ / , , ,00 10/ / , , ,00 11/ /2011 0, , ,00 12/ / , , ,00 13/ / , ,00 0,00 Rozpočtová opatření celkem , , ,00 Rozpočet a jeho plnění % plnění SR % plnění UR schválený upravený skutečnost tř. 1 - daňové příjmy 96,65 100, , , ,56 tř. 2 - nedaňové příjmy 102,19 98, , , ,10 tř. 3 - kapitálové příjmy 104,92 97, , , ,00 tř. 4 - přijaté dotace 106,43 99, , , ,94 Příjmy celkem 102,08 99, , , ,60 konsolidace příjmů: pol převody z rozpočtových účtů - příděl do SF , , ,00 Příjmy po konsolidaci celkem 102,09 99, , , ,60 tř. 5 - běžné výdaje 98,36 90, , , ,65 tř. 6 - kapitálové výdaje 111,68 94, , , ,27 Výdaje celkem 101,12 91, , , ,92 konsolidace výdajů: pol převody do sociálního fondu , , ,00 pol převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 Výdaje po konsolidaci celkem 101,12 91, , , ,92 financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost , , ,32 financování - změna stavu na BÚ - sociální fond , , ,00 dlouhodobý přijatý úvěr ,00 0,00 0,00 uhrazená splátka dlouhodobého přijatého úvěru , , ,00 Financování celkem součet za třídu , , ,68 Stránka 3 z 22

4 VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) pol. schválený upravený skutečnost Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,62 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ , , ,19 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,47 Daň z příjmu právnických osob , , ,55 Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,95 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0,00 43,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitosti , , ,78 Daňové příjmy celkem , , ,56 VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) pol. schválený upravený skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z prodeje zboží , , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 Odvody příspěvkových organizací , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 Příjmy z úroků , , ,53 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 Příjmy z fin.vypořádání min. let mezi krajem a obcemi - neinv. dotace na volby do OZ , , ,20 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , , ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , , ,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Přijaté pojistné náhrady , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,37 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.sspolečnosti a podobných subjektů , , ,00 Nedaňové příjmy celkem , , ,10 VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) pol. schválený upravený skutečnost Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku , ,00 0,00 Přijaté investiční příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 Stránka 4 z 22

5 VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) pol. schválený upravený skutečnost Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a vlastnímu rozpočt. účtu) , , ,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,33 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , ,61 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Přijaté dotace celkem , , ,94 z toho: Účelové neinvestiční dotace pol. ÚZ poskytnuto v nevyčerpaná čerpáno v Kč Kč výše dotace Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů , ,10 501,90 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti financováno ze státního rozpočtu , ,00 0,00 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z programovacího období spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH , , ,00 Investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" , ,33 0,00 Investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" , ,61 0,00 Investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" ,00 0, ,00 Neinvestiční dotace celkem , , ,90 Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů - nevyčerpána část ve výši 501,90 Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne na účet JMK. Účelová neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,-- Kč. Účelová neinvestiční dotace na činnost jednotky SDH - nevyčerpána část ve výši 1226,-- Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne na účet JMK. Přijatá investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,33 Kč. Přijatá investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,61 Kč. Přijatá investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" bude čerpána dle podmínek smlouvy až v roce Stránka 5 z 22

6 Přijaté neinvestiční dotace od obcí ODPA Pol. Kč příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ZŠ Prosiměřice - záloha na rok příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje MŠ Prosiměřice za rok příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ŠJ Prosiměřice za rok příspěvek od obce Práče na společnou jednotku SDH na rok Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem , , , , ,00 Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2011 ODPA Pol. skutečné náklady PO připadající na obce přijaté příspěvky od obcí - zálohy finanční vypořádání vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ Prosiměřice , , ,00 vyúčtování neinvestičních výdajů MŠ Prosiměřice ,00 0, ,00 vyúčtování neinvestičních výdajů ŠJ Prosiměřice ,00 0, ,00 Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2010 celkem , , ,00 Finanční vypořádání mezi obcemi bude příjmem roku VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) ODPA schválený upravený skutečnost Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství , , ,00 Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) , , ,00 Silnice , , ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy...) , , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka) , , ,60 Pitná voda , , ,20 Odvádění a čistění odpadních vod (v tom: členský příspěvek VAK Znojemsko) , , ,00 Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) , ,00 0,00 Mateřská škola , , ,00 Základní škola , , ,61 Knihovna , , ,44 Ostatní záležitosti kultury (kronika) , , ,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot národního hist.povědomí , ,00 0,00 Místní rozhlas , , ,00 Kulturní dům , , ,02 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení...) , , ,60 Sportovní zařízení v majetku městyse (střelnice, koupaliště, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště) , , ,68 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 Dětské hřiště ,00 0,00 0,00 Stránka 6 z 22

7 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 Zdravotní středisko , , ,83 Bytové hospodářství , , ,02 Nebytové hospodářství , , ,80 Veřejné osvětlení , , ,85 Pohřebnictví , , ,54 Komunální služby a územní rozvoj , , ,82 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,95 Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,30 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,10 Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Dům s pečovatelskou službou) , , ,00 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů , , ,19 Zastupitelstvo městyse , , ,38 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. (sčítání lidu, domů a bytů) , , ,10 Činnost místní správy , , ,62 Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky , , ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - příděl do sociálního fondu , , ,00 Ostatní finanční operace - daň z příjmu právnických osob za městys, daň silniční, DPH , , ,00 Finanční vypořádání minulých let , , ,00 Ostatní činnosti j.n , , ,00 Nedaňové výdaje celkem , , ,65 VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ODPA pol. org. schválený upravený skutečnost DSO DANÍŽ - investiční příspěvek na akci "Projektová dokumentace - rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů" , , ,00 Obslužná komunikace u kapličky, Kučera , , ,28 Úprava prostoru u obecního úřadu - chodník, parkoviště u ZŠ, ÚM, bytovek , , ,00 Úprava prostoru u zdravotního střediska - chodník od bytovek, parkoviště , , ,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště , , ,00 Odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny , , ,00 Rozšíření vodojemu , , ,00 Zateplení MŠ Prosiměřice , , ,99 Místní rozhlas - rozšíření souboru movitých věcí - přijímače BOR , ,00 0,00 Zateplení VÚZ Prosiměřice , , ,00 Dětské hřiště , ,00 0,00 Pořízení pozemků , , ,00 Komunitní kompostárna , , ,00 Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) , , ,00 mobiliář - lavičky, odpadkové koše (autobusové zastávky) , , ,00 Vnitřní stavební úpravy hasičské zbrojnice , , ,00 Kopírka Nashuatec DSc , , ,00 Kapitálové výdaje celkem , , ,27 Stránka 7 z 22

8 VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA pol. ORJ Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy Kč ,00 Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem ,00 VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí ODPA pol. ORJ DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek VAK Znojemsko - členský příspěvek Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši: Kč , , ,00 IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace) ODPA pol. org. Kč TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne ,00 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností žákovských družstev dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice - příspěvek určený především na činnost Klubu dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Český zahrádkářský svaz Práče - finanční dar ,00 Spolek pro obnovu venkova - členský přísp ,00 Svaz měst a obcí - členský příspěvek ,00 Energoregion členský příspěvek ,00 Energoregion příspěvek na oranžovou učebnu - ZŠ ,00 Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek ,00 Znojemské vinařství - o.s. - mimořádný příspěvek ,00 Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem ,00 hodnocení podmínek čerpání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků X. Poskytnuté půjčky SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k Znojemské vinařství - krátkodobá bezúročná půjčka splatná dle dodatku č. 1 do (městys je členem tohoto občanského sdružení) Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem ,00 0, ,00 0,00 Stránka 8 z 22

9 Přehled poskyntutných a splacených půjček ODPA pol. schválený upravený skutečnost Poskytnuté půjčky (+) xx 0,00 0,00 0,00 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (- ) , , ,00 Splátky úroků z poskytnutných půjček (-) ,00 0,00 0,00 XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA pol. ÚZ Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na činnost jednotky SDH Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na sčítání lidu, domů a bytů Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR Kč 1 509, , ,00 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem 7 178,00 XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem schválený upravený ODPA pol. ORJ skutečnost Silnice , , ,00 Chodníky, ostatní pozemní komunikace , ,00 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy - autobusová zastávka , ,00 0,00 Pitná voda , , ,00 Kanalizace , , ,00 Obecní knihovna , , ,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí , ,00 0,00 Místní rozhlas , ,00 672,00 Kulturní dům , , ,00 Zdravotní středisko , , ,00 Bytové hospodářství , , ,00 Nebytové hospodářství - střelnice , , ,00 Veřejné osvětlení , , ,00 Hřbitov , , ,00 Komunální služby , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 Zastupitelstvo městyse (služební auto) , , ,00 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n , , ,00 Místní správa (výměna oken a malování..) , , ,00 Opravy majetku dodavatelským způsobem celkem , , ,00 Stránka 9 z 22

10 XIII. Sociální fond ODPA pol. schválený upravený skutečnost SUAU Počáteční stav běžného účtu sociálního fondu k , , ,75 tvorba sociálního fondu - příděl , , ,00 Zdroje sociálního fondu celkem , , ,75 Čerpání sociálního fondu: zastupitelstvo - příspěvek na stravování , , ,00 zastupitelstvo - příspěvek na ošatné , , ,00 zastupitelstvo - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 750,00 zaměstnanci - příspěvek na stravování , , ,00 zaměstnanci - příspěvek na ošatné , , ,00 zaměstnanci - věcné dary , ,00 400,00 zaměstnanci - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 Čerpání sociálního fondu celkem , , ,00 Konečný stav běžného účtu sociálního fondu k ,75 Neuhrazené faktury ze sociálního fondu k ,00 Neuhrazené příspěvky na životní pojištění ze sociálního fondu k ,00 Zůstatek sociálního fondu k xx ,75 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schváleným rozpočtem a směrnicí č. 13/2010 "Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu městyse Prosiměřice" schválenou zastupitelstvem městyse dne usnesením č. 36/2010. XIV. Majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,50 0,00 0, , Budovy a stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 0, , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0, , ,00 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 0,00 CELKEM , , , ,35 Stránka 10 z 22

11 Přehled nedokončeného a pořizovaného majetku inv.č. Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k ZS - úprava středotlaké plynové přípojky č.p jen projekt 3 500,00 0,00 0, ,00 Výstavba parkoviště u ZŠ - ÚM - u bytovek - rozestavěno , ,00 0, ,40 Rekonstrukce místní komunikace Prosiměřice (MK u Kapličky (Kučera) - probíhá kolaudační řízení , ,28 0, ,28 Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS - zatím jen projektové dokumentace , ,00 0, ,00 Výstavba chodníku Bohunice - zatím jen projektové dokumentace a vytyčení hranic ,00 0,00 0, ,00 Výstavba chodníku směr Práče - jen projekt. dokumentace, poštovné, správní poplatek ,00 0,00 0, ,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště - investice dokončena, probíhá kolaudační řízení , ,00 0, ,67 Zateplení VÚZ - zatím jen projektové dokumentace, energetický audit , ,00 0, ,00 Kompostárna - přípravné výdaje - projekt, poplatky , ,00 0, ,00 Rekonstrukce kuchyně ZŠ - realizační dokumentace ,00 0,00 0, ,00 Odvodnění dešťových průsakových vod z 94/HIM2 vodárny - (na vstupu je uplatňováno DPH) - akce dokončena, zařazeno do majetku 5 500, , ,00 0,00 Zateplení ZŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2011 byla předána k hospodaření ZŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny předáno k hospodařen í ZŠ přímo z účtu ,00 0, ,00 0,00 Zateplení MŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2012 bude předána k hospodaření MŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu , ,99 0, ,60 Stavební úpravy hasičské zbrojnice - akce 41/HIM1 dokončena, zařazeno do majetku 0, , ,55 0,00 Rozšíření vodojemu - (na vstupu je uplatňováno DPH) - zatím jen podklad pro projekt 0, ,00 0, ,00 Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) - zatím jen projekt 0, ,00 0, ,00 Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů - projektová dokumentace (bezúplatně převedena z DSO DANÍŽ) 0, ,00 0, ,00 Lavičky, odpadkové koše - 4 ks autobusové zastávky - pevně spojené se zemí - zařazeno do majetku 95-98/HIM2 0, , ,00 0,00 Kopírka NASHUATEC DSc koupeno od 25/HIM5 firmy Reproservis - zařazeno do majetku 0, , ,00 0,00 pozemky u hřbitova - ZNOGEO - vytyčení hranic pozemku u hřbitova za účelem koupě 0, ,00 0, ,00 pozemky u střelnice - ZNOGEO - GP za účelem koupě 0, ,00 0, ,00 pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - zařazen do majetku 1450/PO Z 0, , ,00 0,00 SU Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,95 Stránka 11 z 22

12 TZ stavební úpravy (kancelář matriky, kancelář starostvy a zasedací místnost - - TZ do 40 tis. Kč - odúčtováno do nákladů 0, , ,00 0,00 SU Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0, , ,00 0,00 pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - vyúčtováno 0, , ,00 0,00 SU Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 0,00 Pořízený majetek Název Invent. číslo Přírůstky Úbytky SU AU TZ budovy č.p stavební úpravy hasičské zbrojnice - dokončená investice - zařazení do majetku 41/HIM , odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny - dokončená investice - zařazení do majetku 94/HIM , ks lavička VBR pevně spojená se zemí na autobus.zastávkách - pořízeno od firmy URBANIA-jih. - zařazeno do majetku 95-98/HIM , kopírka NASHUATEC DSC koupeno 25/HIM , vycházkové stejnokroje - koupeno /SDH , ks dýchací přístroje - bezúplatné nabytí od HZS dle smlouvy /SDH , proudnice, trička, čepice, vesty výstražné - koupeno /SDH , vycházkový stejnokroj a brigadýrka -koupeno /SDH , x zásahový oblek, 2x stejnokroj a další DDHM - koupeno /SDH , hladítko - koupeno 152/SDH2 199, pláštěnky, holínky, opasky, svítilny - bezúplatné nabytí od Sboru dobrovolných hasičů dle darovací smlouvy /SDH , ks zásahové hadice - koupeno 157,158 a 179/SDH , mikrofon + radiostanice - koupeno /SDH , držák Gallet, svítilna, trička, čepice - koupeno /SDH , tác - koupeno 1060/OÚ2 108, telefon, tiskárna, prodluž.šňůra - koupeno /OÚ , zmlžovač - koupeno u firmy Mountfield 1062/OÚ , mobilní telefon NOKIA X3-02 (starosta) - koupeno 1063/OÚ2 95, zánovní plastová nádoba 1100 l na sklo - koupeno 1061/OÚ , hadice 22 m (na vodárnu) - koupeno 1067/OÚ2 886, pila (do dílny) - koupeno 1068/OÚ2 185, sada práškovací AM koupeno 1064/OÚ , alkohol tester - koupeno 1066/OÚ2 698, záznamník (Zastupitelstvo) - koupeno 1065/OÚ , pistole foukací, 2x truhlářské ztužidlo-koupeno /OÚ2 812, x UV tester na bankovky - koupeno /OÚ , x rýč nasazený - koupeno /OÚ2 314, počítač ACER Vertion (starosta) - koupeno 1076/OÚ , výdejník pitné vody - koupeno 1078/OÚ2 499, minikompresor (do služebního auta) -koupeno 1079/OÚ2 169, ks kanastr (komunální služby) - koupeno /OÚ2 607, nábytek - psací stůl, kontejner, 2x skříň (pokladna) - koupeno /OÚ , nábytek - 6x komoda, konf.stolek (starosta) - koupeno /OÚ , Stránka 12 z 22

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více