Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem. IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta Telefon Fax www stránky Údaje o organizaci CZ Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p Prosiměřice Kontaktní údaje Obsah závěrečného účtu I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse VI. Rozpočet a jeho plnění VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím X. Poskytnuté půjčky XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIII. Sociální fond XIV. Majetek XV. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření XVI. Inventarizace majetku XVII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XVIII. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice XIX. Přílohy, které tvoří nedílnou součást závěrečného účtu Stránka 1 z 22

2 I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví v roce 2011 podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS ) č. 701 až 708. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2011 neprovozoval hospodářskou činnost. Náklady celkem Výnosy celkem II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty ,20 Kč ,99 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření pod zdanění zisk zisk ,79 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,79 Kč III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2011 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64) ,68 Kč 4 334,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výsledek hospodaření za běžný rok Výsledek hospodaření k Celkový výsledek hospodaření k přebytek přebytek přebytek ,68 Kč ,56 Kč ,24 Kč IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU ZBÚ u KB Znojmo Běžný účet sociálního fondu u KB Znojmo Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,56 Kč ,24 Kč ,75 Kč ,75 Kč Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem ,31 Kč ,99 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr od KB na "Zateplení ZŠ Prosiměřice" V. Zadluženost městyse SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,00 Kč 0,00 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem ,00 Kč 0,00 Kč Přehled čerpání a splátek úvěrů ODPA pol. schválený upravený skutečnost Přijaté úvěry (+) ,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů (-) , , ,00 Splátky úroků z úvěrů (-) , , ,61 Stránka 2 z 22

3 VI. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne usnesením č. 121/2011 pro rok 2011 přebytkový, přičemž část příjmů daného roku byla určena ke splacení jistiny úvěru z minulého roku přijatého na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od do Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne usnesením č. 42/2010. Schválený byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/ /2011. Rozpočtová opatření byla průběžně schválena v zastupitelstvu městyse. Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo Datum proveden í RO Datum schvále ní v ZM Usnesen í Příjmy Výdaje Financování 1/ / , , ,00 2/ /2011 0, , ,00 3/ /2011 0, , ,00 4/ / , ,00 0,00 5/ / , , ,00 6/ / , , ,00 7/ / , , ,00 8/ / , , ,00 9/ / , , ,00 10/ / , , ,00 11/ /2011 0, , ,00 12/ / , , ,00 13/ / , ,00 0,00 Rozpočtová opatření celkem , , ,00 Rozpočet a jeho plnění % plnění SR % plnění UR schválený upravený skutečnost tř. 1 - daňové příjmy 96,65 100, , , ,56 tř. 2 - nedaňové příjmy 102,19 98, , , ,10 tř. 3 - kapitálové příjmy 104,92 97, , , ,00 tř. 4 - přijaté dotace 106,43 99, , , ,94 Příjmy celkem 102,08 99, , , ,60 konsolidace příjmů: pol převody z rozpočtových účtů - příděl do SF , , ,00 Příjmy po konsolidaci celkem 102,09 99, , , ,60 tř. 5 - běžné výdaje 98,36 90, , , ,65 tř. 6 - kapitálové výdaje 111,68 94, , , ,27 Výdaje celkem 101,12 91, , , ,92 konsolidace výdajů: pol převody do sociálního fondu , , ,00 pol převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 Výdaje po konsolidaci celkem 101,12 91, , , ,92 financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost , , ,32 financování - změna stavu na BÚ - sociální fond , , ,00 dlouhodobý přijatý úvěr ,00 0,00 0,00 uhrazená splátka dlouhodobého přijatého úvěru , , ,00 Financování celkem součet za třídu , , ,68 Stránka 3 z 22

4 VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) pol. schválený upravený skutečnost Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,62 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ , , ,19 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,47 Daň z příjmu právnických osob , , ,55 Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,95 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0,00 43,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitosti , , ,78 Daňové příjmy celkem , , ,56 VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) pol. schválený upravený skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z prodeje zboží , , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 Odvody příspěvkových organizací , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 Příjmy z úroků , , ,53 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 Příjmy z fin.vypořádání min. let mezi krajem a obcemi - neinv. dotace na volby do OZ , , ,20 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , , ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , , ,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Přijaté pojistné náhrady , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,37 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.sspolečnosti a podobných subjektů , , ,00 Nedaňové příjmy celkem , , ,10 VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) pol. schválený upravený skutečnost Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku , ,00 0,00 Přijaté investiční příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 Stránka 4 z 22

5 VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) pol. schválený upravený skutečnost Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a vlastnímu rozpočt. účtu) , , ,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,33 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , ,61 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Přijaté dotace celkem , , ,94 z toho: Účelové neinvestiční dotace pol. ÚZ poskytnuto v nevyčerpaná čerpáno v Kč Kč výše dotace Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů , ,10 501,90 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti financováno ze státního rozpočtu , ,00 0,00 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z programovacího období spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH , , ,00 Investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" , ,33 0,00 Investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" , ,61 0,00 Investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" ,00 0, ,00 Neinvestiční dotace celkem , , ,90 Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů - nevyčerpána část ve výši 501,90 Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne na účet JMK. Účelová neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,-- Kč. Účelová neinvestiční dotace na činnost jednotky SDH - nevyčerpána část ve výši 1226,-- Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne na účet JMK. Přijatá investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,33 Kč. Přijatá investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj ,61 Kč. Přijatá investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" bude čerpána dle podmínek smlouvy až v roce Stránka 5 z 22

6 Přijaté neinvestiční dotace od obcí ODPA Pol. Kč příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ZŠ Prosiměřice - záloha na rok příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje MŠ Prosiměřice za rok příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ŠJ Prosiměřice za rok příspěvek od obce Práče na společnou jednotku SDH na rok Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem , , , , ,00 Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2011 ODPA Pol. skutečné náklady PO připadající na obce přijaté příspěvky od obcí - zálohy finanční vypořádání vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ Prosiměřice , , ,00 vyúčtování neinvestičních výdajů MŠ Prosiměřice ,00 0, ,00 vyúčtování neinvestičních výdajů ŠJ Prosiměřice ,00 0, ,00 Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2010 celkem , , ,00 Finanční vypořádání mezi obcemi bude příjmem roku VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) ODPA schválený upravený skutečnost Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství , , ,00 Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) , , ,00 Silnice , , ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy...) , , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka) , , ,60 Pitná voda , , ,20 Odvádění a čistění odpadních vod (v tom: členský příspěvek VAK Znojemsko) , , ,00 Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) , ,00 0,00 Mateřská škola , , ,00 Základní škola , , ,61 Knihovna , , ,44 Ostatní záležitosti kultury (kronika) , , ,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot národního hist.povědomí , ,00 0,00 Místní rozhlas , , ,00 Kulturní dům , , ,02 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení...) , , ,60 Sportovní zařízení v majetku městyse (střelnice, koupaliště, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště) , , ,68 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 Dětské hřiště ,00 0,00 0,00 Stránka 6 z 22

7 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 Zdravotní středisko , , ,83 Bytové hospodářství , , ,02 Nebytové hospodářství , , ,80 Veřejné osvětlení , , ,85 Pohřebnictví , , ,54 Komunální služby a územní rozvoj , , ,82 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,95 Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,30 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,10 Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Dům s pečovatelskou službou) , , ,00 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů , , ,19 Zastupitelstvo městyse , , ,38 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. (sčítání lidu, domů a bytů) , , ,10 Činnost místní správy , , ,62 Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky , , ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - příděl do sociálního fondu , , ,00 Ostatní finanční operace - daň z příjmu právnických osob za městys, daň silniční, DPH , , ,00 Finanční vypořádání minulých let , , ,00 Ostatní činnosti j.n , , ,00 Nedaňové výdaje celkem , , ,65 VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ODPA pol. org. schválený upravený skutečnost DSO DANÍŽ - investiční příspěvek na akci "Projektová dokumentace - rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů" , , ,00 Obslužná komunikace u kapličky, Kučera , , ,28 Úprava prostoru u obecního úřadu - chodník, parkoviště u ZŠ, ÚM, bytovek , , ,00 Úprava prostoru u zdravotního střediska - chodník od bytovek, parkoviště , , ,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště , , ,00 Odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny , , ,00 Rozšíření vodojemu , , ,00 Zateplení MŠ Prosiměřice , , ,99 Místní rozhlas - rozšíření souboru movitých věcí - přijímače BOR , ,00 0,00 Zateplení VÚZ Prosiměřice , , ,00 Dětské hřiště , ,00 0,00 Pořízení pozemků , , ,00 Komunitní kompostárna , , ,00 Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) , , ,00 mobiliář - lavičky, odpadkové koše (autobusové zastávky) , , ,00 Vnitřní stavební úpravy hasičské zbrojnice , , ,00 Kopírka Nashuatec DSc , , ,00 Kapitálové výdaje celkem , , ,27 Stránka 7 z 22

8 VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA pol. ORJ Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy Kč ,00 Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem ,00 VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí ODPA pol. ORJ DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek VAK Znojemsko - členský příspěvek Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši: Kč , , ,00 IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace) ODPA pol. org. Kč TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne ,00 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností žákovských družstev dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice - příspěvek určený především na činnost Klubu dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Český zahrádkářský svaz Práče - finanční dar ,00 Spolek pro obnovu venkova - členský přísp ,00 Svaz měst a obcí - členský příspěvek ,00 Energoregion členský příspěvek ,00 Energoregion příspěvek na oranžovou učebnu - ZŠ ,00 Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek ,00 Znojemské vinařství - o.s. - mimořádný příspěvek ,00 Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem ,00 hodnocení podmínek čerpání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků X. Poskytnuté půjčky SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k Znojemské vinařství - krátkodobá bezúročná půjčka splatná dle dodatku č. 1 do (městys je členem tohoto občanského sdružení) Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem ,00 0, ,00 0,00 Stránka 8 z 22

9 Přehled poskyntutných a splacených půjček ODPA pol. schválený upravený skutečnost Poskytnuté půjčky (+) xx 0,00 0,00 0,00 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (- ) , , ,00 Splátky úroků z poskytnutných půjček (-) ,00 0,00 0,00 XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA pol. ÚZ Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na činnost jednotky SDH Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na sčítání lidu, domů a bytů Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR Kč 1 509, , ,00 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem 7 178,00 XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem schválený upravený ODPA pol. ORJ skutečnost Silnice , , ,00 Chodníky, ostatní pozemní komunikace , ,00 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy - autobusová zastávka , ,00 0,00 Pitná voda , , ,00 Kanalizace , , ,00 Obecní knihovna , , ,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí , ,00 0,00 Místní rozhlas , ,00 672,00 Kulturní dům , , ,00 Zdravotní středisko , , ,00 Bytové hospodářství , , ,00 Nebytové hospodářství - střelnice , , ,00 Veřejné osvětlení , , ,00 Hřbitov , , ,00 Komunální služby , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 Zastupitelstvo městyse (služební auto) , , ,00 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n , , ,00 Místní správa (výměna oken a malování..) , , ,00 Opravy majetku dodavatelským způsobem celkem , , ,00 Stránka 9 z 22

10 XIII. Sociální fond ODPA pol. schválený upravený skutečnost SUAU Počáteční stav běžného účtu sociálního fondu k , , ,75 tvorba sociálního fondu - příděl , , ,00 Zdroje sociálního fondu celkem , , ,75 Čerpání sociálního fondu: zastupitelstvo - příspěvek na stravování , , ,00 zastupitelstvo - příspěvek na ošatné , , ,00 zastupitelstvo - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 750,00 zaměstnanci - příspěvek na stravování , , ,00 zaměstnanci - příspěvek na ošatné , , ,00 zaměstnanci - věcné dary , ,00 400,00 zaměstnanci - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 Čerpání sociálního fondu celkem , , ,00 Konečný stav běžného účtu sociálního fondu k ,75 Neuhrazené faktury ze sociálního fondu k ,00 Neuhrazené příspěvky na životní pojištění ze sociálního fondu k ,00 Zůstatek sociálního fondu k xx ,75 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schváleným rozpočtem a směrnicí č. 13/2010 "Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu městyse Prosiměřice" schválenou zastupitelstvem městyse dne usnesením č. 36/2010. XIV. Majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,50 0,00 0, , Budovy a stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 0, , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0, , ,00 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 0,00 CELKEM , , , ,35 Stránka 10 z 22

11 Přehled nedokončeného a pořizovaného majetku inv.č. Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k ZS - úprava středotlaké plynové přípojky č.p jen projekt 3 500,00 0,00 0, ,00 Výstavba parkoviště u ZŠ - ÚM - u bytovek - rozestavěno , ,00 0, ,40 Rekonstrukce místní komunikace Prosiměřice (MK u Kapličky (Kučera) - probíhá kolaudační řízení , ,28 0, ,28 Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS - zatím jen projektové dokumentace , ,00 0, ,00 Výstavba chodníku Bohunice - zatím jen projektové dokumentace a vytyčení hranic ,00 0,00 0, ,00 Výstavba chodníku směr Práče - jen projekt. dokumentace, poštovné, správní poplatek ,00 0,00 0, ,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště - investice dokončena, probíhá kolaudační řízení , ,00 0, ,67 Zateplení VÚZ - zatím jen projektové dokumentace, energetický audit , ,00 0, ,00 Kompostárna - přípravné výdaje - projekt, poplatky , ,00 0, ,00 Rekonstrukce kuchyně ZŠ - realizační dokumentace ,00 0,00 0, ,00 Odvodnění dešťových průsakových vod z 94/HIM2 vodárny - (na vstupu je uplatňováno DPH) - akce dokončena, zařazeno do majetku 5 500, , ,00 0,00 Zateplení ZŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2011 byla předána k hospodaření ZŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny předáno k hospodařen í ZŠ přímo z účtu ,00 0, ,00 0,00 Zateplení MŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2012 bude předána k hospodaření MŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu , ,99 0, ,60 Stavební úpravy hasičské zbrojnice - akce 41/HIM1 dokončena, zařazeno do majetku 0, , ,55 0,00 Rozšíření vodojemu - (na vstupu je uplatňováno DPH) - zatím jen podklad pro projekt 0, ,00 0, ,00 Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) - zatím jen projekt 0, ,00 0, ,00 Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů - projektová dokumentace (bezúplatně převedena z DSO DANÍŽ) 0, ,00 0, ,00 Lavičky, odpadkové koše - 4 ks autobusové zastávky - pevně spojené se zemí - zařazeno do majetku 95-98/HIM2 0, , ,00 0,00 Kopírka NASHUATEC DSc koupeno od 25/HIM5 firmy Reproservis - zařazeno do majetku 0, , ,00 0,00 pozemky u hřbitova - ZNOGEO - vytyčení hranic pozemku u hřbitova za účelem koupě 0, ,00 0, ,00 pozemky u střelnice - ZNOGEO - GP za účelem koupě 0, ,00 0, ,00 pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - zařazen do majetku 1450/PO Z 0, , ,00 0,00 SU Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,95 Stránka 11 z 22

12 TZ stavební úpravy (kancelář matriky, kancelář starostvy a zasedací místnost - - TZ do 40 tis. Kč - odúčtováno do nákladů 0, , ,00 0,00 SU Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0, , ,00 0,00 pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - vyúčtováno 0, , ,00 0,00 SU Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 0,00 Pořízený majetek Název Invent. číslo Přírůstky Úbytky SU AU TZ budovy č.p stavební úpravy hasičské zbrojnice - dokončená investice - zařazení do majetku 41/HIM , odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny - dokončená investice - zařazení do majetku 94/HIM , ks lavička VBR pevně spojená se zemí na autobus.zastávkách - pořízeno od firmy URBANIA-jih. - zařazeno do majetku 95-98/HIM , kopírka NASHUATEC DSC koupeno 25/HIM , vycházkové stejnokroje - koupeno /SDH , ks dýchací přístroje - bezúplatné nabytí od HZS dle smlouvy /SDH , proudnice, trička, čepice, vesty výstražné - koupeno /SDH , vycházkový stejnokroj a brigadýrka -koupeno /SDH , x zásahový oblek, 2x stejnokroj a další DDHM - koupeno /SDH , hladítko - koupeno 152/SDH2 199, pláštěnky, holínky, opasky, svítilny - bezúplatné nabytí od Sboru dobrovolných hasičů dle darovací smlouvy /SDH , ks zásahové hadice - koupeno 157,158 a 179/SDH , mikrofon + radiostanice - koupeno /SDH , držák Gallet, svítilna, trička, čepice - koupeno /SDH , tác - koupeno 1060/OÚ2 108, telefon, tiskárna, prodluž.šňůra - koupeno /OÚ , zmlžovač - koupeno u firmy Mountfield 1062/OÚ , mobilní telefon NOKIA X3-02 (starosta) - koupeno 1063/OÚ2 95, zánovní plastová nádoba 1100 l na sklo - koupeno 1061/OÚ , hadice 22 m (na vodárnu) - koupeno 1067/OÚ2 886, pila (do dílny) - koupeno 1068/OÚ2 185, sada práškovací AM koupeno 1064/OÚ , alkohol tester - koupeno 1066/OÚ2 698, záznamník (Zastupitelstvo) - koupeno 1065/OÚ , pistole foukací, 2x truhlářské ztužidlo-koupeno /OÚ2 812, x UV tester na bankovky - koupeno /OÚ , x rýč nasazený - koupeno /OÚ2 314, počítač ACER Vertion (starosta) - koupeno 1076/OÚ , výdejník pitné vody - koupeno 1078/OÚ2 499, minikompresor (do služebního auta) -koupeno 1079/OÚ2 169, ks kanastr (komunální služby) - koupeno /OÚ2 607, nábytek - psací stůl, kontejner, 2x skříň (pokladna) - koupeno /OÚ , nábytek - 6x komoda, konf.stolek (starosta) - koupeno /OÚ , Stránka 12 z 22

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh závěrečného účtu. Obec Těšetice. za rok 2012

Návrh závěrečného účtu. Obec Těšetice. za rok 2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2012 (údaje jsou uvedeny v Kč) Údaje o organizaci IČ 00637629 DIČ CZ00637629 Název Obec Těšetice Obec, č.p. Těšetice č.p, 62 PSČ, pošta 671 61 Prosiměřice Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rybitví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274194 název Obec Rybitví ulice, č.p. Školní 180 obec Rybitví PSČ, pošta 533 54 Kontaktní

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2010 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Výsledek hospodaření běžného roku 2010 schodek (ztráta) ,94 Kč. Celkový výsledek hospodaření k

Výsledek hospodaření běžného roku 2010 schodek (ztráta) ,94 Kč. Celkový výsledek hospodaření k Návrh závěrečného účtu obce Havraníky za rok 2010 Výsledek hospodaření obce Havraníky k 31.12.2010 Výsledek hospodaření k 31.12.2009 + 2 734 510,24 Kč Výsledek hospodaření běžného roku 2010 schodek (ztráta)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce za rok 2015 Dne 3.12.2014 byla usnesením zastupitelstva obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 Obec Jamolice Jamolice 8 672 01 Moravský Krumlov IČO: 00292907 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 1 ) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ za rok 2013 ( Výkaz FIN 2-12) : PŘÍJMY : Rozp. schv. Rozp.upr. Skutečnost % Daňové

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění) Podklady: Rozvaha ÚSC ke dni 31. 12.2011

Více

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013 Obec Bantice IČ: 00600113 Závěrečný účet obce za rok 2013 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 25. 06. 2014 Vypracovala: Žaneta Žiačková Starosta obce: Ing. Josef Šprencl Vyvěšeno: 06. 06. 2014 Zveřejněno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ratibořské Hory ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252794 název Obec Ratibořské Hory ulice, č.p. Ratibořské Hory 121 obec Ratibořské

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Řeka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576891 název Obec Řeka ulice, č.p. č.p. 73 obec Řeka PSČ, pošta 739 55 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 OBEC TŘESOV TŘESOV 6 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00599166 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 Obec DOLENICE, Dolenice 1, 671 78 Jiřice u Miroslavi IČO: 00600300, tel.: 515 331 163, e-mail: ou.dolenice@tiscali.cz Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 zpracovaný podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

DSO Daníž - vodovody Šatov

DSO Daníž - vodovody Šatov DSO Daníž - vodovody Šatov Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2015 sestavený k 31. 12. 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Schváleno Zastupitelstvem obce dne:

Schváleno Zastupitelstvem obce dne: Obec Bantice IČ: 00600113 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 27.06.2013 Vypracovala: Žaneta Žiačková Starosta obce: Ing. Josef Šprencl Vyvěšeno: 07.06.2013 Zveřejněno

Více