BH 52 Pozemní stavitelství I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BH 52 Pozemní stavitelství I"

Transkript

1 BH 52 Pozemní stavitelství I Klenby Skeletové konstrukční systémy Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

2 Klenby

3 Základní rozdělení stropních konstrukcí Rozdělení stropních konstrukcí dle konstrukčně-statického řešení : - klenbové konstrukce, - deskové (plošné) konstrukce, - nosníkové (prutové) konstrukce. Rozdělení stropních konstrukcí dle konstrukčních a materiálových variant : - klenby, - dřevěné stropy, - keramické stropy, - železobetonové stropy, - železobetonové vložkové stropy, - sklobetonové stropy, - ocelové stropy, - materiálově kombinované stropy (spřažené ocelobetonové stropy).

4 Klenby Definice: - jeden z nejstarších typů stropních konstrukcí (výskyt prakticky ve všech historických obdobích, - oblouková tlačená konstrukce z cihel, kamene, od 20.století z prostého betonu nebo železobetonu Materiál a technologie provedení: - montované - zděné, kamenné, betonové, ŽB, skloželezobetonové, sestaveny z kusových prvků tzv. klenáků - monolitické ŽB Výhody a nevýhody: + nehořlavost, požární odolnost, trvanlivost (vzhledem k užitému materiálu) - velká hmotnost, pracnost, konstrukční rozměry (vyšší nároky na konstrukční výšku podlaží)

5 Statické působení kleneb Klenbové působení Klenba je charakteristická přenášením vnějšího zatížení normálovými silami (obloukovou tlakovou silou). Výslednicová - tlaková čára představuje množinu všech působišť výslednic vnitřních sil podél celé klenby. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

6 Statické působení kleneb Klenba vyvozuje velké vodorovné síly v uložení, které jsou tím větší, čím je menší vzepětí klenby. Působení klenby je tak podmíněno dokonalým nepoddajným podepřením pat klenby. Pro únosnost a stabilitu klenby mají velký význam klenbová nadezdívka a zásyp klenby.

7 Konstrukce kleneb Čelní oblouk klenby - příčný řez kolmý k hlavní ose klenby, - nejčastěji kruhový, kruhový segmentový nebo eliptický.

8 Konstrukční části klenby Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

9 Pata klenby - podpůrná konstrukce, která přenáší šikmé tlaky od kleneb do svislých k-cí (někdy opěrami zdi či táhla) Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Klenbové kleště Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 typy patek kleneb a klenebných pásů Druhy patek kleneb: a zapuštěná b polozapuštěná c - vyložená

10 Zásady provádění zděných kleneb - vyzdíváno z tzv. klenáků na podpůrné celoplošné bednění nebo na ramenáty, - postupuje se od patek k závěru klenby na vazbu s ložnými a styčnými spárami, - ve vrcholu vždy závěrný klenák ne spára, - závěr klenby důkladně vyklínovat, - po vyklenutí se rub zalije řídkou maltou a provede klenbová nadezdívka, případně zásyp. Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

11 Valená klenba a rovná valená klenby b šikmá valená klenba c kuželová valená klenba d stoupající valená klenba Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

12 Valená klenba

13 Valená klenba

14 Valená klenba

15 Valená klenba varianty úhlopříčného vyzdívání

16 Klasická klášterní klenba

17 Klasická klášterní klenba

18 Klasická klášterní klenba

19 Neckovitá klenba

20 Neckovitá klenba

21 Zrcadlová klenba

22 Zrcadlová klenba

23 Zrcadlová klenba

24 Kopule (báň) Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10

25 Česká klenba

26 Klasická křížová klenba

27 Klasická křížová klenba

28 Klasická křížová klenba

29 Klasická křížová klenba

30 Zdroj: Hájek, P. Konstrukce pozemních staveb 10 Lunetové klenby

31

32

33

34

35

36 Skeletové konstrukční systémy

37 Dělení konstrukčních systémů Dle zvolených svislých nosných konstrukcí (funkčního uspořádání): A. Stěnové základní k-ční prvek = plošný prvek: stěna, B. Skeletové (sloupové) základní k-ční prvek = tyčový prvek: sloup, pilíř, rámové (průvlakové), hlavicové (hřibové), deskové (bezprůvlakové), C. Kombinované kombinace stěn a sloupů, (stěnové, skeletové), stěny a sloupy v horizontální rovině, jádrové systémy, vertikálně kombinované systémy, D. Superkonstrukce speciální konstrukce výškových budov, značné zatížení větrem, konstrukce s velkou životností (např. ocel), konstrukce skeletová nebo kombinovaná, primární a sekundární nosná konstrukce (superrámy), dispoziční variabilita nosná konstrukce soustředěna např. na obvodu, E. Jednopodlažní halové KS (strop tvoří střechu objektu).

38 Dělení konstrukčních systémů Dle technologie provádění: - zděný (kusové stavivo + pojivo), - monolitický (do bednění z betonu na stavbě), - montovaný (z předem vyrobených prvků panely, bloky, beton, dřevo, kov), - kombinovaný. Dle hlavního materiálu: - zděný, - betonový nebo železobetonový, - z kovových prvků, - z dřevěných prvků, - kombinace materiálů.

39 Dělení dle uspořádání svislých nosných konstrukcí

40 Prvky skeletového konstrukčního systému

41 Typy skeletových konstrukčních systémů

42 Monolitické železobetonové skelety Definice : - jsou jednotlivé nosné konstrukce vytvořené ze sloupů, průvlaků, hlavic a ze stropní konstrukce. Monolitickým spojením svislých a vodorovných prvků získává konstrukce značnou tuhost, která se uplatňuje při stavbě výškových objektů. Svislé nosné konstrukce se rozmisťují v osové vzdálenosti 3600 až 9000 mm.

43 Monolitické železobetonové skelety Výhody : - celistvost konstrukce, - pevnost, - tuhost, - odolnost proti účinkům mimořádného nahodilého zatížení nebo v poddolovaném, území, seismických oblastech, - možnost provádět atypické objekty libovolné půdorysné tvary, různé rozpony a v různém prostorovém uspořádání konstrukcí. Nevýhody : - vzniká mokrý stavební proces, - delší doba výstavby objektu.

44 Monolitické železobetonové skelety Sloupy : - mají čtvercový, obdélníkový a kruhový průřez, popř. i jiný tvar, - jsou namáhány hlavně tlakem + ohybem (ohybové napětí), - musí být vyztuženy (např. u pravoúhlých průřezů použití podélné výztuže a třmínků; kruhový a mnohoúhelníkový průřez obsahuje spirálovou příčnou výztuž), - minimální rozměr sloupů b= 250 mm, u jednopodlažních staveb b = 200 mm. Ve většině případů jsou rozměry sloupů 300 x 400 mm nebo 400 x 500 mm. Průvlaky a stropní trámy : - přibližný návrh výšky průvlaku 1/8 1/12 osové vzdálenosti sloupů - výška stropních trámů 1/15 až 1/17 jejich délky.

45 Monolitické železobetonové rámové skelety Monolitické ŽB skelety s příčnými rámy - používají se obvykle v dlouhých budovách, jejíchž výška je větší než trojnásobek šířky, - stropní konstrukce se navrhuje jako desková nebo trámová, - skelety s příčnými rámy dobře odolávají účinkům vodorovného zatížení, - ztužení se provádí vloženými podélnými ztužujícími stěnami (popř. podélnými průvlaky). - výhoda : umožnění různorodé ztvárnění průčelí, nezastiňují vnitřní prostory. - nevýhoda : komplikovaný podélný rozvod instalací pod stropem, které musí procházet pod průvlaky (nutné podhledy stropů).

46 Monolitické železobetonové rámové skelety Monolitické ŽB skelety s podélnými rámy - používají se pro objekty o výšce menší nebo rovné jejich hloubce (šířce), - průvlaky jsou rovnoběžné s podélnou osou budovy, - podélné rámy mají malou prostorovou tuhost, proto použití u nízkopodlažních objektů, - ztužení podélných rámů zajišťují vložené příčné stěny (štítové) nebo vložené příčné průvlaky. - výhoda : snadné provedení podélných instalačních rozvodů. - nevýhoda : vysoké průvlaky, které zastiňující místnosti a je omezená architektonické ztvárnění průčelí.

47 Monolitické železobetonové rámové skelety Monolitické ŽB skelety s obousměrnými rámy - jsou velmi tuhé proto se používají pro výškové budovy, které jsou značně zatížené, - stropy se provádí jako obousměrné armované desky (trámové, popř. roštové stropy), - ztužení skeletového systému výztužnými stěnami, schopnými přenést vodorovná zatížení, umožňuje zmenšit průřezovou plochu sloupů na minimum nutné jen pro přenesení svislých zatížení, - stěny by měly minimálně omezovat variabilitu členění vnitřního prostoru budovy, naopak by se měly využívat pro akustické a požární oddělení prostor.

48 Monolitické železobetonové hlavicové skelety - hlavicové (hřibové) skelety jsou zvláštním případem konstrukce s oboustranně uspořádanými průvlaky, - průvlaky jsou redukovány do silně vyztužených pruhů, probíhajících ve stropech nad hlavicemi sloupů, - tyto obousměrné ploché průvlaky (tzv. skryté) nesou oboustranně vyztuženou stropní desku (tzv. křížem armovaná deska), - hřibové hlavice sloupů mají půdorysný tvar pravoúhlý, mnohoúhelníkový, nebo kruhový, - půdorysné rozměry hlavic se určují výpočtem (přibližně 0,2 až 0,4 L), - tloušťka stropní desky se navrhuje 1/40 L (min. 150mm), - sloupy se rozmisťují obvykle ve čtvercové síti, v osové vzdálenosti 6,0 až 9,0 m, - krajní sloupy se odsazují od průčelí o potřebnou šířku hlavice, - hlavicové skelety se používají pro objekty namáhané velkým užitným zatížením (výrobní a skladovací objekty), - nevýhodou monolitických hlavicových skeletů je komplikované bednění.

49 Monolitické železobetonové hlavicové skelety

50 Monolitické železobetonové deskové skelety - deskový monolitický skelet má stropní kci přímo podporovanou sloupy, - deskový skelet se vyvinul z průvlakového skeletu, nebo ze skeletu hlavicového a to zmenšením výšky průvlaku nebo hlavice na tloušťku stropní desky, takže průvlaky ani hlavice nejsou viditelné, - deska má rovný podhled, pouze výztuž vytváří mezi sloupy podporové pruhy, které působí jako ploché průvlaky, - v okolí sloupu je z výztuže vytvořena plochá hlavice (proto je deskový skelet označován též jako skelet se skrytými průvlaky nebo skelet se skrytými hlavicemi ), - sloupy se rozmisťují obvykle ve čtvercové síti, - stropní deska má být po obvodu vyložena, aby do krajních sloupů nebyly vnášeny velké ohybové momenty, - skelet s deskovými stropy málo odolává účinkům vodorovných sil (proto se u vyšších objektů musí provádět ztužení výztužnými stěnami nebo jádry, - skelety s deskovými stropy se používají pro budovy s menším užitným zatížením, - předností je rovný podhled, volnost rozmístění příček a snadné provádění (bednění, betonáž stropů).

51 Monolitické železobetonové deskové skelety

52 Prostorová tuhost monolitických skeletů - rozhodujícím kritériem stability je prostorová tuhost systému - u nižších skeletových objektů se prostorová tuhost zabezpečuje buď skeletovými rámy nebo tuhými stropními konstrukcemi, - u objektů vysokých je nutno ve skeletové konstrukci rozmístit výztužné stěny nebo výztužná jádra, - způsob vyztužení ovlivňuje řada činitelů: a) osová vzdálenost sloupů b) konstrukční výška podlaží c) hodnota zatížení d) počet traktů e) délka budovy, - výztužné stěny se rozmisťují mezi sloupy vnitřními, popř. i vnějšími, v rovině kolmé k skeletovým rámům, - ztužující stěny mohou být i vyzděny (min. tl.250 mm), provedeny jako monolitické, popř. smontovány z panelů, - výztužná jádra jsou využívána pro umístění schodišť, výtahů nebo instalačních šachet, - poloha výztužných konstrukcí se určuje statickým výpočtem.

53 Prostorová tuhost monolitických skeletů Zajištění prostorové tuhosti skeletových konstrukcí: a) ztužujícími stěnami b) výztužným jádrem c) příklady umístění výztužných konstrukcí

54 Dilatace monolitických skeletů - dilatační spáry ve vzdálenosti cca 40 m (nutno prokázat výpočtem) - šířka spáry mm Způsob provádění: - zdvojení sloupů - zdvojení průvlaků - vložené pole

55 Provádění monolitických skeletů

56 Provádění monolitických skeletů

57 Montovaný železobetonový skelet - montované železobetonové sloupové systémy se vyvinuly z monolitických konstrukcí, rozdělených na jednotlivé konstrukční prvky průmyslově vyráběné a na stavbě montážně opět spokojené tak, aby ve své konečné formě tvořily konstrukci dostatečně únosnou a tuhou, - první montované železobetonové skelety se objevují již ve 30.letech min. století - v ČR se začaly montované skelety vyvíjet v 50.letech - význam montovaných skeletů však rychle rostl a již v šedesátých letech dochází k hromadné výrobě dílců různých užitných vlastností, které se používaly pro výstavbu občanských a průmyslových budov.

58 Montovaný železobetonový skelet konstrukční prvky - rámový (průvlakový) montovaný betonový skelet je vytvořen (obdobně jako skelet monolitický) průvlaky, uloženými na sloupech a podporujícími stropní panely, - monolitický rám je možno dělit na jednotlivé montážní prvky několika způsoby, a to na rámové dílce, konzolové sloupy, tyčové sloupy a průvlaky. Rámové dílce - vznikají rozdělením monolitického rámu mimo jeho styčníky, v místech nejmenších momentů; u sloupů to bývá obvykle v polovině až třetině výšky, u průvlaků ve čtvrtině až pětině rozpětí, - při tomto dělení, při zachování monolitického, tuhého styčníku sloupu a průvlaku, vznikají rámové dílce tvaru H tzv. H-rámy

59 Montovaný železobetonový skelet konstrukční prvky Konzolové sloupy a dělené průvlaky - vznikají oddělením průvlaků od sloupů, na kterých zůstávají konzoly (viditelné nebo skryté), - konzolové sloupy mohou být jednopodlažní nebo vícepodlažní

60 Montovaný železobetonový skelet konstrukční prvky Sloupy a průběžné průvlaky - vznikají dělením monolitických skeletů ve styčníku, - průvlaky jsou navzájem stykovány buď přímo nad sloupy nebo probíhají nad sloupy a stykují se v poli, popř. mají vložené průvlakové pole, - výroba a montáž těchto prvků je jednoduchá, proto se na montovaných skeletech používají nejčastěji.

61 Montovaný železobetonový skelet konstrukční prvky Sloupy montovaných skeletů - mají čtvercový nebo obdélníkový průřez, jehož plocha závisí na hodnotě zatížení, - sloupy téhož objektu mají obvykle ve všech podlažích stejné průřezy, popřípadě bývají odstupňované použitím jiného druhu betonu a stupeň vyztužení, - nejvíce se používají sloupy o průřezu 300x300 až 600x600mm, - při stykování sloupů s průběžnými průvlaky se délka sloupů zkracuje o výšku průvlaků, - kromě jednopodlažních sloupů se vyrábějí i sloupy dvou- i vícepodlažní. Průvlaky montovaných skeletů - jsou buď tyčové nebo ploché, - u obou typů mohou být stropní panely kladeny buď na jejich horní líc nebo na boční příruby, - průvlaky tyčové mají průřez obdélníkový nebo tvaru obráceného T, obvodové průvlaky tvaru L, - nevýhodou tyčových průvlaků je viditelnost ve stropním podhledu, - průvlaky ploché mají stejnou výšku jako stropní panely, - v podhledu stropů jsou skryté (stropní panely se ukládají na příruby) => velká spotřeba oceli

62 Styk sloupů Styky prvků montovaných skeletů

63 Styk průvlaků Styky prvků montovaných skeletů

64 Styky prvků montovaných skeletů Styk sloupů se základovou konstrukcí

65 Styky prvků montovaných skeletů Styk průvlaků se sloupy - průběžné sloupy s připojenými průvlaky - průběžné průvlaky s přerušenými sloupy

66 Styky prvků montovaných skeletů Styk průvlaků se sloupy - průběžné sloupy s připojenými průvlaky - průběžné průvlaky s přerušenými sloupy

67 Montovaný železobetonový skelet I. kategorie

68 Montovaný železobetonový skelet I. kategorie

69 Montovaný železobetonový skelet I. kategorie

70 Montovaný železobetonový skelet II. kategorie

71 Montovaný železobetonový skelet II. kategorie

72 Montovaný železobetonový skelet III. kategorie

73 Montovaný železobetonový skelet III. kategorie

74 Montovaný železobetonový skelet

75 Montovaný železobetonový skelet

76 Hlavicový montovaný skelet

77 Kombinovaný skeletový systém Skelet se zdvihanými stropy (LIFT-SLABS)

78 Kombinovaný skeletový systém Skelet LIFT-FORM

79 Ocelové skeletové konstrukce - kov - vysoká únosnost v tlaku i tahu => vhodný materiál pro vodorovné i svislé nosné konstrukce skeletu, - nízký moment setrvačnosti => menší odpor vůči vodorovnému zatížení a excentricky působícím silám = > u vícepodlažních budov nutno sloupy spřahovat pro zvýšení ohybové tuhosti celého systému, - kovové sloupy výrazné zmenšení profilů sloupů, - menší ohybová tuhost = větší deformace např. od účinku větru => nutno brát v úvahu u kompletačních konstrukcí, - prvky skeletu - profily I a U, případně spojení více profilů dohromady (svařením, spoji šroubovými nebo nýtovými), - sloupy a průvlaky = rámová konstrukce, - styčníky spoje svařením (na staveništi problém s kvalitou svarů), - spoje mechanické šrouby, nýty (dříve), - šroubové spoje = menší tuhost => nutno doplnit k-ci příhradovými ztužidly (diagonální prvky), - skelety rámové (průvlakové)

80 Ocelové skeletové konstrukce Nevýhody: - menší ohybová tuhost, - malá požární odolnost - nutno použít ochranné nátěry (samozpěňující), obklady, omítky, - destrukce prvků korozí nutno konstrukci po dobu její životnosti chránit, případně navrhnout větší profily, Výhody: - menší staveništní pracnost oproti zděným nebo monolitickým konstrukcím, - odpadají technologické přestávky, - menší profily prvků (oproti zděným nebo betonovým), - více volně využitelné půdorysné plochy, - konstrukce na větší rozpětí.

81 Ocelové skeletové konstrukce

82 Ocelové skeletové konstrukce

83 Ocelové skeletové konstrukce

84 Ocelové skeletové konstrukce

85 Ocelové skeletové konstrukce

86 Dřevěné skeletové systémy - podobná pevnost v tlaku a tahu jako u betonových prvků = vhodné pro sloupové nosné systémy, - hořlavost omezené využití pro vícepodlažní budovy, - časté využití pro rodinné domy a případně bytové domy, - opláštění sloupové konstrukce dřevem, sádrokartonem nebo deskami na bázi dřeva (např. OSB desky) = > vliv na rozmístění sloupů, jsou blízko u sebe (obvykle 625mm), - nízkopodlažní výstavba = malé vodorovné zatížení = > poměrně subtilní profily sloupů (např. 60/120mm) Výhody: - vhodné pro nízkoenergetické objekty; - lehká konstrukce, jednoduchá montáž i prefabrikované díly; - rychlost výstavby; - dřevo - přírodní obnovitelná surovina;

87 Dřevěné skeletové systémy

88 Dřevěné skeletové systémy

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Skeletové konstrukce 2

Skeletové konstrukce 2 Pozemní stavitelství II. Skeletové konstrukce 2 Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. vyvinuly se z monolitických ŽB skeletů první výskyt 30-léta 20.století (ve světě) v ČR prvnívýskyt v 50-týchlétech 20.st do

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 1 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Architektonicképožadavky Stropy Funkce a požadavky 2 Základnífunkce a požadavky Statické funkce a požadavky

Více

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm. Stropy keramické Keramické stropy jsou lehké, usnadňují povrchovou úpravu podhledu, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, dobrou požární odolnost a použitelnost ve vlhkém prostředí. Stropy z keramických

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce? NK 1 Konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc. - Uspořádání konstrukce - Zásady

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Vodorovné nosné konstrukce funkční a statické požadavky Monolitické železobetonové stropní konstrukce Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Více

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Pozemní stavitelství Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená literatura Matoušková,D. Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993, Matoušková,D. Pozemní stavitelství II.,VUT

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Petr Moravec Jarmila Uhrová Stropní konstrukce

Petr Moravec Jarmila Uhrová Stropní konstrukce Petr Moravec - 442091 Jarmila Uhrová - 442112 Stropní konstrukce Základní funkce a požadavky Stropní konstrukce rozdělují prostor ve vertikálním směru na jednotlivá podlaží. Přenášejí veškerá zatížení

Více

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné zdivo lomové zdivo haklíkové zdivo KAMENNÉ STĚNY Kamenné zdivo řádkové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo KAMENNÉ STĚNY vazba rohu

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b ) Míra tuhosti styku sloupu a příčle = M p : M t 1 Moment příčle (průvlaku) při tuhém styku M tab = k(2 a + b ) + M ab při pružném připojení M pab = k(2 a + b ) + M ab M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) +

Více

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada Prostorové prefabrikované systémy HABITAT 67 - Montreal, Canada HABITAT 67 - Montreal, Canada Prostorové jednotky Nakagin Tokyo (hotel, nyní domov důchodců, 1971) Prostorové jednotky New Jersey, USA

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

Vertikální komunikace (3)

Vertikální komunikace (3) ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Vertikální komunikace (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy Vodorovné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 2 letní semestr 2016 17 Uplatnění a výhody nejšiřší rozsah konstrukčního uplatnění při vhodném použití příznivá cena

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KPG SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) Požadavky a principy konstrukčního řešení Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK30 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK30 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 01. Rozdělení konstrukcí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 KP1 2. úloha Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 Úloha je zadávána jako týmová práce pro 2-3 studenty. Na základě dispozičního schématu zadaného objektu (1:200) navrhněte 3 varianty konstrukčních

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující konzultace, zápočty, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, Registrace studentů a průběh konzultací: Studenti si

Více

Schöck Isokorb typ K-UZ

Schöck Isokorb typ K-UZ Pro volně vyložené y, které navazují na průvlak nebo železobetonovou stěnu. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. 65 Balkón s prvkem Schöck Isokorb typ K snížený oproti stropní desce

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí V NCCI je předložena koncepce jednoduchých konstrukcí pro vícepodlažní budovy. Příčná stabilita je zajištěna buď ztužujícími jádry,

Více

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost). 2.5 Schodiště 2.5.1 Všeobecné údaje o schodištích Tab. 2.5.1 Minimální šířka ramene Rodinné domy do dvou podlaží Ostatní běžné stavby (bytové, občanské) Vícepodlažní stavby Podřadná, málo používaná schodiště

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ KONSTRUKCE POŽADAVKY STATICKÉ PŮSOBENÍ STROPY PŘEVÁŽNĚ TLAČENÉ Prof.ing.Miloslav Pavlík, CSc Doc.ing.Vladimír Daňkovský, CSc Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2013/2014 Str. 1 Klasifikace stropních

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny Opěrné a suterénní stěny Opěrné stěny Zachycují účinky zeminy nebo sypké látky za zdí. Zajišťují zeminu proti ujetí ze svahu Gravitační Úhelníkové Žebrové Speciální Opěrné stěny dřík stěny = = hradící

Více