Zpráva o výsledku šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar ) A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se dne obrátila J. R., matka nezl. A. R. (nar. 3/2010) se žádostí o pomoc a o prošetření postupu orgánů sociálněprávní ochrany dětí (dále též jako OSPOD ) v souvislosti s jednáním o osvojení jejího nezl. syna, který byl svěřen do předadopční péče po udělení souhlasu s osvojením bez vztahu ke konkrétním osvojitelům. Dítě bylo nejprve vedeno v evidenci OSPOD Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, kde byl udělen souhlas s osvojením dítěte bez vztahu ke konkrétním osvojitelům. Následně přešlo dítěte do evidence OSPOD Městského úřadu Vizovice, kde je vedeno až do dnešní doby. OSPOD Magistrát města Zlín prováděl zprostředkování osvojení, a byl také ustanoven kolizním opatrovníkem dítěte pro řízení o osvojení. B - Skutková zjištění Podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ) jsem ve věci zahájila dne šetření za účelem prošetření postupu OSPOD odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vizovice a OSPOD odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlín. V rámci šetření bylo na základě ustanovení 15 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv pověřenými pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv provedeno místní šetření za účelem projednání věci u obou výše jmenovaných úřadů. Taktéž byla převzata kompletní spisová dokumentace ve věci, vedená zmíněnými úřady za účelem prostudování a objektivního zhodnocení postupu všech úřadů, které se podílely na řešení věci (tzn., včetně postupu OSPOD Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou). Z informací, které jsem měla k případu k dispozici ještě před zahájením šetření, z podnětu stěžovatelky, vyplývaly následující skutečnosti. Jednalo se o třiadvacetiletou matku, která z důvodu uváděné nepřipravenosti/nezralosti, momentálních sociálních potíží a nedostatečného zázemí pro dítě, nejprve dala společně s otcem dítěte souhlas k jeho osvojení, tzv. blanketový souhlas dle ustanovení 68 zákona o rodině bez vztahu ke konkrétním osvojitelům. Následně, když se o narození vnuka dověděla její matka, která dceři nabídla pomoc při péči o dítě, si matka dítěte celou věc rozmyslela a chtěla vzít svůj souhlas s osvojením zpět. V té době však již bylo dítě na základě správního rozhodnutí OSPOD Městského úřadu Vizovice svěřeno do předadopční péče budoucích osvojitelů (červen 2010). Souhlas matky tedy nebylo již možno odvolat. Nicméně i přesto se matka nadále snažila jednat s úřady podílejícími se na řešení případu, aby docílila získání syna do své péče. Sama sociální pracovnice Městského úřadu Vizovice se

2 koncem roku 2010 obracela telefonicky na Kancelář veřejného ochránce práv se žádostmi o obecné konzultace k uvedenému případu, neboť se jedná o poměrně složitou právní problematiku. Dotazovala se, zda a jakým způsobem by bylo možno v dané situaci matce dítěte pomoci s navrácením dítěte do její péče, když ze zákona o rodině vyplývá, že souhlas daný předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům již nelze vzít zpět poté, kdy bylo rozhodnuto o svěření dítěte do předadopční péče. V obecné rovině bylo diskutováno o právu dítěte vyrůstat v biologické rodině v souladu s Úmluvou o právech dítěte a judikaturou Ústavního soudu ČR. Ve věci byl ze strany OSPOD Městského úřadu Vizovice podán návrh soudu na vyvolání jednání o tom, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením dítěte, či nikoliv. Soud tento návrh akceptoval a rozhodl o tom, že není třeba souhlasu otce s osvojením dítěte z důvodu nezájmu otce o dítě v trvání zákonných dvou měsíců od narození dítěte, avšak v případě matky soud vyslovil, že je jejího souhlasu třeba. Soud zohlednil duševní stav matky po porodu, který doložila lékařským znaleckým posudkem. Po podání podnětu matkou dítěte vyvstala potřeba prošetřit zejména okolnosti udělení souhlasu s osvojením, tzn. jak OSPOD s rodiči dítěte jednal, zda jim poskytl dostatečné informace a nabídl adekvátní pomoc. Předmětem šetření byl rovněž postup OSPOD Městského úřadu Vizovice a kolizního opatrovníka dítěte pro řízení o osvojení OSPOD Magistrátu města Zlín, zda je v souladu s právními předpisy a principy dobré správy. Místní šetření na OSPOD Městského úřadu Vizovice a OSPOD Magistrátu města Zlín se uskutečnilo dne Ze sdělení sociální pracovnice OSPOD Vizovice vyplývalo, že v daném případě se rodiče rozhodli o osvojení dítěte ještě před porodem, v té době matka nebyla ve špatném psychickém stavu. Matka se o těhotenství údajně dověděla až v osmém měsíci, u lékaře byla poprvé ve 33. týdnu těhotenství. Nedokázala svou situaci řešit, rodiče se cítili na dítě psychicky nepřipravení a nezralí, dalším důvodem byla ekonomická situace rodičů, měli velké dluhy, byli bez práce, přitom nemohli v té době počítat s podporou prarodičů, neboť nebyli vůbec v kontaktu. K určení otcovství došlo až na základě intervence OSPOD. Bylo zřejmé, že matka by byla schopna se o dítě postarat. Ze spisu vyplývá, že OSPOD Rychnov nad Kněžnou matce nabízel pomoc (viz podrobněji níže). Sociální pracovnice OSPOD Městského úřadu Vizovice dále uvedla, že došlo k prozrazení identity osvojitelů. OSPOD Vizovice je v kontaktu jak s rodiči, tak s osvojiteli. Případ byl rovněž projednáván na schůzkách se zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje a Magistrátu města Zlín. Rodiče i osvojitelé spolupracují s psychology. Ze sdělení pí H. (sociální pracovnice MÚ Vizovice) vyplývalo, že mohlo dojít v dané kauze k problému při podávání poučení matce ze strany OSPOD Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou v souvislosti s udělením souhlasu k osvojení předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům. K tomu bylo uvedeno, že tato otázka bude v rámci šetření prověřena na základě spisové dokumentace. Ze spisu následně vyplynulo, že OSPOD Rychnov nad Kněžnou matce nabízel od počátku pomoc v případě, že by se rozhodla pečovat o dítě. S matkou byla její situace opakovaně projednávána, a to jak se sociální pracovnicí Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou (dne , ), tak rovněž s pracovníky OSPOD Rychnov nad Kněžnou. Matka se opakovaně vyjadřovala, že je rozhodnutá dát dítě k adopci. 2

3 K tomuto rozhodnutí ji s otcem dítěte vedla skutečnost, že se oba cítí nevyzrálí, a také tíživá finanční situace (viz záznam ze dne ). Matka dítě od porodu neviděla a dala písemný souhlas s jeho umístěním do Dětského centra Veská (viz záznam ze dne ). Ještě v porodnici byla matce poskytnuta konzultace s psychologem PhDr. P. Matce byla i následně ze strany OSPOD nabízena možnost řešení situace za pomoci psychologa PhDr. K., OSPOD rovněž nabízel, že psychologa může sám zajistit. Dále byl nabízen společný pobyt s dítětem v Dětském centru Veská. Na základě intervence OSPOD došlo rovněž k určení otcovství dítěte. Matce byly poskytnuty podrobné informace o možnosti čerpání sociálních dávek v případě, že by se rozhodla pečovat o dítě, a to i písemně (viz str. 12 a 13 Nom 20/2010). Sociální pracovnice OSPOD Rychnov nad Kněžnou tyto informace zaslala matce prostřednictvím ů ze dne a , kde ji dále informovala o možnosti návštěv dítěte v dětském centru. Nabízela rovněž možnost domluvit matce konzultaci u psychologa PhDr. K. Přes nabízenou pomoc a informace, které byly ze strany OSPOD matce poskytnuty rovněž v písemné formě, se rodiče rozhodli k udělení souhlasu s osvojením dítěte předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům, který byl učiněn dne u OSPOD Rychnov nad Kněžnou do protokolu. V protokolech je mimo jiné uvedeno, že rodiče byli poučeni o veškerých důsledcích rozhodnutí o udělení souhlasu k osvojení dítěte. Sociální pracovnice OSPOD Vizovice se od doby projevení zájmu biologické rodiny snaží velice intenzivně danou kauzu řešit, snaží se hledat cestu, jak zvrátit již jednou udělený souhlas s osvojením dítěte a pomoci za současné situace rodině získat dítě zpět do péče. Sama při projednání věci vyjádřila pochybnost ohledně správnosti svého postupu, když neoslovila po udělení souhlasu rodičů k osvojení dítěte předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům prarodiče (pozn.: takový postup dle jejího sdělení doporučuje metodika Krajského úřadu Zlínského kraje). K dotazu dále uváděla, že matka si výslovně nepřála, aby byli její rodiče o situaci informováni. Dále uvedla, že se nejednalo z její strany o opomenutí možnosti kontaktovat a informovat prarodiče, ale o jiné vyhodnocení tehdejší situace. Z dnešního pohledu a při znalosti současných informací by tak již zřejmě učinila. Pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv k tomu uvedly, že je třeba vždy vyhodnocovat okolnosti konkrétního případu, nelze paušalizovat, že zcela bezvýjimečně, za každé situace a proti vůli rodiče by měli být kontaktováni prarodiče. Tato otázka bude však rovněž vyhodnocena až po prostudování spisové dokumentace. Ze spisové dokumentace přitom následně vyplynulo, že matka skutečně výslovně odmítla, aby byli o situaci vyrozuměni její rodiče, prarodiče dítěte (viz např. záznam ze spisové dokumentace vedené OSPOD Rychnov nad Kněžnou ze dne ). Ze spisové dokumentace bylo dále zjištěno, že byla postoupena dne OSPOD Městského úřadu Vizovice. Již na počátku byla ze strany OSPOD Vizovice řešena otázka, zda kontaktovat prarodiče dítěte. Situace byla však vyhodnocena tak, že toto není namístě za situace, kdy matka nebyla se svými rodiči dlouhodobě v kontaktu a výslovně uváděla, že si nepřeje, aby byli prarodiče informováni o situaci, kdy se rozhodli s otcem dítěte k udělení souhlasu s osvojením dítěte. Rodiče ani po udělení souhlasu k osvojení dítěte neprojevili zájem o kontakt s dítětem. Dne bylo vydáno rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů. V červnu 2010, kdy již bylo rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, se o dítěti náhodně dověděla matka matky. Poté začala rodina podnikat kroky s cílem navrácení dítěte zpět do rodiny. Dne byl soudu a OSPOD zaslán písemný doklad odvolání souhlasu s osvojením dítěte předem bez vztahu 3

4 ke konkrétním osvojitelům. Dále dne pak souhlas rodičů se svěřením dítěte do péče prarodičů. Matka a babička se dostavovaly na OSPOD a dotazovaly se na možnosti, jak revokovat jednou udělený souhlas rodičů s osvojením a jakým postupem mohou žádat o svěření dítěte do péče prarodičů. Ze strany OSPOD jim bylo vysvětlováno ustanovení 68a zákona o rodině s tím, že udělený souhlas nelze po svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů vzít zpět a že je nyní věc na posouzení a rozhodnutí soudu, zda i za stávající situace rozhodne o osvojení dítěte. Prarodiče podali návrh na svěření dítěte do své péče. Ve vyjádření k tomuto řízení OSPOD Vizovice podpořil biologickou rodinu, nicméně návrh byl zamítnut právě s odkazem na správní rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, které nelze měnit soudním rozhodnutím s tím, že by mělo následovat řízení o osvojení, kde by měla být řešena otázka, zda má dojít k osvojení dítěte. OSPOD Vizovice dále podal návrh na určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením, či nikoliv, s cílem vyřešit za nových okolností otázku účastenství rodičů v řízení o osvojení. V tomto řízení bylo rozhodnuto, že souhlasu otce s osvojením třeba není, avšak je třeba souhlasu matky s osvojením dítěte. K případu dále sociální pracovnice OSPOD Vizovice uvedla, že dítě v rodině budoucích osvojitelů prospívá dobře, nelze jim nic vytknout. Matka má novou práci na dohodu. Mají pronajatý domek, bydlení je vyhovující. OSPOD naposledy jednal s rodiči dne (pozn.: tato informace byla aktuální k datu místního šetření dne ). S osvojiteli bylo jednáno na Magistrátu města Zlín, byli podrobněji seznámeni s aktuální situací, vyrovnávají se s různými variantami budoucího možného vývoje, využívají psychologické pomoci. Uklidnilo je, že v případě svěření dítěte do péče rodičů by mohl být nařízen dohled, jde jim o to, aby měli jistotu, že dítě dobře prospívá. Biologická matka momentálně nemá důvěru v jakékoliv úřady, současnou situaci vnímá, jako křivdu. Pracovnice Magistrátu města Zlín k případu uvedly, že dne proběhlo ve věci jednání s budoucími osvojiteli za účasti Krajského úřadu Zlínského kraje a OSPOD Vizovice. Předmětem jednání bylo i to, zda by eventuálně byli ochotni od svého návrhu na osvojení upustit. Chtěli zjistit také názor budoucích osvojitelů k nastalé situaci, kdy byla prozrazena jejich totožnost, zejména zda budou schopni čelit tlaku biologické rodiny a pokračovat v řízení o osvojení, popř. za jakých podmínek by byli ochotni jednat o předání dítěte biologickým rodičům. Budoucí osvojitelé se chtěli především ujistit, zda je v biologické rodině vše v pořádku, a zda by péči o dítě zvládli. Oběma rodinám byla zajištěna psychologická pomoc. K dotazu dále uvedli, že věc byla konzultována s Krajským úřadem Zlínského kraje, s nímž se 3x oficiálně k případu sešli i za účasti OSPOD Vizovice. S OSPOD Vizovice komunikují tak, že si přeposílají zprávy ze šetření atp., osobně či telefonicky nikoliv (pouze v případě jednání na krajském úřadě). Plán, co budou navrhovat v rámci řízení o osvojení v roli kolizního opatrovníka, dosud neřešili. Ze sdělení sociální pracovnice vyplynulo, že je to pro ně, do jisté míry, etický problém. Ač cítí, že dítě patří do biologické rodiny, uvědomují si rovněž situaci budoucích osvojitelů, kteří na variantu, že by se dítě mohlo vrátit do biologické rodiny, nebyli vůbec připraveni a nepočítali s tím. Od počátku vycházeli z toho, že rozhodující bude jejich schopnost zajistit dítěti řádnou péči a podnětné prostředí. 4

5 Vzhledem k tomu, že skutkový stav ve věci je velmi obsáhlý, a je znám jak stěžovatelce, tak OSPOD, nepokládám za nutné pro účely této zprávy popisovat chronologicky veškeré úkony, které byly ve věci ať ze strany rodiny, tak OSPOD činěny. Výše jsou proto uváděny pouze skutečnosti, které pokládám pro posouzení věci za nejvýznamnější. I. Právní rámec C - Právní hodnocení Podle ustanovení 1 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv, působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Nejvyšší kategorií a nejdůležitějším hlediskem posuzování jakékoliv otázky týkající se dítěte je nejlepší zájem dítěte. V různém kontextu a různé podobě (zájem, blaho, prospěch dítěte) je užíván řadou dokumentů (čl. 3 bod 1 Úmluvy o právech dítěte, 1 ustanovení 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 2 ustanovení 65 odst. 2 zákona o rodině; 3 z judikatury II. ÚS 554/04, II. ÚS 363/03, IV. ÚS 695/2000). Podat definici tohoto pojmu není jednoduché ani žádoucí, jelikož jeho náplň je v každém individuálním případě natolik specifická, že snaha o přesné vymezení by vedla spíše k jeho zjednodušení a riziku, že nebude vždy plně respektována zvláštnost situace toho kterého dítěte. Přesto lze kategorii zájem dítěte přiřadit určité charakteristiky, o což se snaží například Úmluva o právech dítěte v čl. 3 odst. 2: Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření. Tato zásada je rozvíjena dále článkem 7 odst. 1 citované úmluvy, který stanoví, že dítě má právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Současně článek 9 odst. 1 Úmluvy deklaruje právo dítěte, aby nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí, v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte. Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 4 v čl. 8 chrání právo na respektování soukromého a rodinného života. Listina základních práv a svobod v čl. 10 odst. 2 pak stanoví právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, což je ve sféře vztahů mezi rodiči a dětmi konkretizováno čl. 32 odst. 4 Listiny, podle něhož je právem rodičů péče o děti a jejich výchova; recipročně mají děti právo na rodičovskou výchovu a péči. Tato práva mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. 1 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte. 2 Zákon č. 359/19999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 3 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 4 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., ve znění sdělení č. 41/1996 Sb. 5

6 Ústavní soud ČR při výkladu ustanovení čl. 10 odst. 2 Listiny a ustanovení čl. 8 Úmluvy, tedy ochrany rodinného života, resp. respektu k rodinnému životu, v nálezu II. ÚS 838/07, ze dne , zdůraznil, že základem rodinných vazeb je tradičně biologické pouto pokrevního příbuzenství mezi členy rodiny (srov. nález sp. zn.: II. ÚS 568/06, ze dne ). Základním prvkem rodinného života je soužití rodičů a dětí (rozsudek ESLP ve věci Kutzner vs. Německo ze dne ), neboť právě v jeho rámci se má uskutečňovat péče a výchova ze strany rodičů, na niž mají děti právo podle čl. 32 odst. 4 Listiny. Dle nálezu II. ÚS 485/10 je třeba zkoumat vztah veřejného statku, který představuje účel osvojení, a základního práva na rodinný život, které je sice formálně omezitelné zákonem, avšak pouze za materiálního předpokladu, že jde o opatření v demokratické společnosti nezbytné, a nelze-li sledovaného cíle dosáhnout mírnějšími prostředky. I v tomto případě totiž platí, že zákon, resp. jím předvídané omezení základních práv, je třeba interpretovat ústavně konformním způsobem, tedy především tak, aby aplikace takového zákona obstála v testu proporcionality. II. Hodnocení postupu OSPOD Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, OSPOD Městského úřadu Vizovice a OSPOD Magistrátu města Zlín Postup OSPOD Rychnov nad Kněžnou v souvislosti s udělením souhlasu rodičů k osvojení dítěte předem bez vztahu k určitým osvojitelům 5 Po prošetření věci a seznámení se s veškerými podklady ze spisové dokumentace nezle říci, že by se OSPOD Rychnov nad Kněžnou dopustil na počátku řešení věci pochybení v souvislosti s udělením souhlasu rodičů k osvojení dítěte předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům. Matce byla ze strany OSPOD nabízena pomoc, a to opakovaně. Rodiče byli rovněž poučeni o významu a důsledcích osvojení. Ze spisové dokumentace bylo zjištěno, že matka ještě před porodem uváděla, že má v úmyslu dát dítě k osvojení. Jako důvod byla uváděna nepřipravenost a nevyzrálost obou rodičů, a také nedostatečné sociální zázemí. Po narození dítěte dala matka souhlas se svěřením dítěte do Dětského centra Veská. Ze strany OSPOD Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou byla matce opakovaně nabízena možnost pobytu s dítětem v dětském centru, ale matka o toto řešení neměla zájem, jevila se být odhodlána pro rozhodnutí o svěření dítěte do osvojení. OSPOD Rychnov nad Kněžnou matce nabízel rovněž možnost podpory psychologa s tím, že by jí psychologickou pomoc sám OSPOD zajistil. Rovněž byla i písemně informována o veškerých dávkách, které by mohla pobírat, pokud by se o dítě rozhodla pečovat. Přes nabízenou pomoc a informace, které byly ze strany OSPOD matce poskytnuty rovněž v písemné formě, se rodiče rozhodli k udělení souhlasu s osvojením dítěte předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům, který byl učiněn dne u OSPOD Rychnov nad Kněžnou. V protokolech o udělení souhlasu je mimo jiné uvedeno, že rodiče byli poučeni o významu a veškerých důsledcích rozhodnutí o udělení souhlasu k osvojení dítěte s tím, že osvojením dítěte zaniká rodičovská zodpovědnost a že může být dítě osvojeno nezrušitelně. 5 Dle ustanovení 68a zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů: Souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte, není dále třeba, jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů. 6

7 Postup OSPOD Vizovice v souvislosti se svěřením dítěte do péče budoucích osvojitelů 6 Sociální pracovnice OSPOD Vizovice v rámci šetření sama upozorňovala na možnost špatného vyhodnocení případu na počátku řešení věci, kdy jí byla postoupena spisová dokumentace nezl. dítěte z OSPOD Rychnov nad Kněžnou. Uváděla, že s odstupem času má pochybnosti ohledně svého postupu, když nekontaktovala a neinformovala o situaci prarodiče dítěte. Poukazovala přitom na metodická doporučení za strany krajského úřadu. Sociální pracovnice OSPOD Vizovice k tomu dále uvedla, že po převzetí věci, zřejmě situaci špatně vyhodnotili, když neoslovili prarodiče, nejednalo se však o jejich opomenutí. Zároveň však uvedla a vyplývá to rovněž ze spisové dokumentace, že matka si to výslovně nepřála, tudíž se nedomnívám, že by se jednalo o pochybení na straně OSPOD. Je především vždy třeba zvažovat všechny okolnosti individuálního případu. Za situace, kdy se rodič rozhodne o udělení souhlasu k osvojení dítěte předem bez vztahu ke konkrétním osvojitelům a výslovně si nepřeje, aby se o tomto jeho rozhodnutí dověděla širší rodina, domnívám se, že toto rozhodnutí by mělo být respektováno. Pokud rodič dítěte není dlouhodobě v kontaktu se svojí širší rodinou, popř. nemusí mít ani dobré vztahy, nepokládám za vhodné, aby byli prarodiče vždy za každých okolností zcela automaticky informováni o tomto osobním rozhodnutí rodiče. Jiná situace by samozřejmě byla v případě jednání o svěření do pěstounské péče. Možnost odvolání souhlasu s osvojením dítěte uděleného předem bez vztahu k určitým osvojitelům Co se týče možnosti odvolání souhlasu s osvojením dítěte předem bez vztahu k určitým osvojitelům, zde se domnívám, že je právní úprava jednoznačná. Dle ustanovení 68a zákona o rodině lze souhlas odvolat do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů. To znamená, že dle platné právní úpravy po nabytí právní moci správního rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů na základě ustanovení 19 odst. 1 písm. a) zákona o sociálněprávní ochraně dětí, již nelze udělený souhlas odvolat. Stávající právní úprava byla vtělena do zákona o rodině v roce 1998 oproti dřívější právní úpravě, kdy souhlas rodičů mohl být odvolán až do právní moci rozsudku o osvojení dítěte. Cílem této novelizace bylo, aby dítě, které má být osvojeno, neutrpělo pozdějším odvoláním souhlasu ztrátou citových vazeb v nově vytvořeném prostředí. 7 Mohu tedy pouze dodat, že rozhodnutí o dalším osudu dítěte je nyní v rukou soudu v rámci řízení o osvojení dítěte. Je výhradně věcí posouzení a rozhodnutí nezávislého soudu, zda bude dítě osvojeno či navráceno biologickým rodičům. V této souvislosti lze odkázat na shora citovanou judikaturu Ústavního soudu ČR 8 a Evropského soudu pro lidská práva. 9 6 Dle ustanovení 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, je-li dítě v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů. 7 Viz M. Holub, H. Nová, J. Sladká Hyklová, Zákon o rodině, komentář a předpisy souvisící, 8. vydání, str II. ÚS 568/06, II. ÚS 838/07, II. ÚS 485/10 9 Rozsudek ESLP ve věci Kutzner vs. Německo, ze dne

8 Postup OSPOD Magistrátu města Zlín v pozici kolizního opatrovníka dítěte pro účely řízení o osvojení Nicméně i OSPOD Magistrátu města Zlín, coby kolizní opatrovník dítěte, by měl v zájmu dítěte pro účely tohoto soudního řízení vyjádřit své jednoznačné stanovisko k tomu, jaké řešení pokládá s ohledem na nejlepší zájem dítěte za nejvhodnější. Rovněž by měl v zájmu dítěte z pozice kolizního opatrovníka sledovat, zda nedochází ke zbytečnému protahování soudního řízení a za tím účelem by měl podávat urgence a případně i stížnosti na průtahy v soudním řízení. Dle mých zjištění a mého přesvědčení by byl takový postup v daném případě na místě, neboť pokud je mi známo, v rámci řízení o osvojení dosud nebylo jednáno, ačkoliv budoucí osvojitelé podali návrh na osvojení dítěte v září Ač byl soud nucen řešit související podání, která měla význam pro posouzení věci, jako návrh prarodičů na svěření dítěte do péče či návrh na určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením. O posledně zmíněném návrhu bylo rozhodnuto v prosinci 2010, přesto od té doby dosud neproběhlo v řízení o osvojení jednání. Podle mých aktuálních informací bylo až na základě aktivity OSPOD Městského úřadu Vizovice nařízeno jednání ve věci na Na nutnost rychlého řešení věci v zájmu dítěte a možnost OSPOD podávat urgence a popř. i stížnost na průtahy v soudním řízení, byl přitom Magistrát města Zlín upozorňován rovněž v rámci místního šetření a projednání případu s pracovnicemi Kanceláře veřejného ochránce práv. Přitom obzvláště v daném případě je běh času velmi významným faktorem pro budoucí řešení věci. K postupu Magistrátu města Zlín mám výhradu, rovněž, co se týče jeho ustanovení kolizním opatrovníkem. Ač o ustanovení kolizním opatrovníkem rozhoduje soud, OSPOD má možnost proti takovému rozhodnutí podat odvolání, pokud by z jakýchkoliv důvodů pokládal své kolizní opatrovnictví za nevhodné, resp. za střet zájmů. Ze sdělení sociálních pracovnic OSPOD Magistrátu města Zlín při jednání v rámci šetření dne vyplývalo, že samy pociťují v rámci řešení daného případu určité rozpory, které by se daly kvalifikovat, jako etický problém. Byly to totiž právě pracovnice OSPOD Magistrátu města Zlín, kdo podával zájemcům o osvojení prvotní informace k institutu osvojení a zprostředkování osvojení. Přičemž se vůbec nepočítalo s variantou, že by mohlo dojít k navrácení dítěte do biologické rodiny a osvojitelé tak nebyli na tuto možnost vůbec připraveni ani upozorněni (pozn.: z toho důvodu, že s obdobným případem se pracovníci OSPOD nikdy nesetkali), sami přitom cítí, že dítě patří do biologické rodiny. Vzhledem k tomu, že uvedenou situaci lze dle mého názoru již pojímat jako kolizi zájmů, jsem přesvědčena, že měl OSPOD Magistrátu města Zlín vyjádřit nesouhlas se svým ustanovením kolizním opatrovníkem ve věci. Jak jsem uvedla již výše konečné rozhodnutí, zda má dojít k osvojení dítěte, či nikoliv je výlučně věcí rozhodnutí soudu, který jediný je oprávněn po posouzení veškerých rozhodných skutečností učinit ve věci jednoznačný závěr. Jsem však přesvědčena, že OSPOD v pozici kolizního opatrovníka by měl k věci zaujmout své vlastní stanovisko o tom, co je v zájmu dítěte a toto u soudu prosazovat. 8

9 D - Závěr S odkazem na shora uvedená skutková zjištění a právní hodnocení podle ustanovení 18 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, konstatuji, že jsem v postupu OSPOD Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou a OSPOD Vizovice neshledala pochybení spočívající v porušení právních předpisů, či principů dobré správy. Co se týče postupu OSPOD Magistrátu města Zlín, ani tento se dle mých zjištění ve věci nedopustil porušení právních předpisů, nicméně přesto mám výhrady k jeho postupu. Dospěla jsem k závěru, že OSPOD Magistrátu města Zlín, coby kolizní opatrovník dítěte, nejedná v souladu s principem dobré správy, neboť svým nejednoznačným stanoviskem nepřispívá k co nejrychlejšímu vyřešení věci. OSPOD Magistrátu města Zlín rovněž vytýkám, že nepodal z titulu výkonu funkce kolizního opatrovnictví dítěte urgence, popř. stížnost na průtahy v řízení o osvojení dítěte, když ve věci dosud nebylo jednáno. Kolizní opatrovník dítěte by měl v rámci soudního řízení hájit zájmy dítěte, přičemž v zájmu dítěte je mimo jiné také co nejrychlejší řešení jeho nejistého právního postavení (v podrobnostech viz bod C této zprávy). Tato zpráva bude po předložení vyjádření Magistrátu města Zlín o opatřeních k nápravě přijatých ve věci podkladem pro zpracování závěrečného stanoviska veřejného ochránce práv ve věci. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv 9

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2009 Rozhodnutí č. 19 krádež, zatajení věci

JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2009 Rozhodnutí č. 19 krádež, zatajení věci JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2009 Rozhodnutí č. 19 krádež, zatajení věci Pro odlišení trestných činů krádeže podle 247 tr. zák. a zatajení věci podle 254 tr. zák. v případě nálezu

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu V Brně dne 16. prosince 2009 Sp. zn.: 4294/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu Dne 30. 7. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní J. s podáním, ve kterém si stěžujete

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P.K.

Zpráva o šetření. ve věci pana P.K. V Brně dne 18. prosince 2014 Sp. zn.: 4159/2014/VOP/IK Zpráva o šetření ve věci pana P.K. Pan P.K. (dále stěžovatel ), nesouhlasí s vyřízením své žádosti o proplacení přesčasových hodin za roky 2007 a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 12/2013-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně a soudců a v právní věci žalobkyně: bytem zastoupené, advokátkou

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 23/2008-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 65/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti

Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti Petr Jäger pjager@msp.justice.cz 23. června 2015 Nejhorší možný důsledek neujasněné koncepce a nejednotnosti soudců

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 80/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 128/2004-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 8/2003 53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Vyvěšeno dne: 10.11.2010 31A 93/2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í

Vyvěšeno dne: 10.11.2010 31A 93/2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í Vyvěšeno dne: 10.11.2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Jarmily Ďáskové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 34/2004-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

USNESENÍ ČESKÁ REPUBLIKA I. ÚS 3628/11. Ústavního soudu

USNESENÍ ČESKÁ REPUBLIKA I. ÚS 3628/11. Ústavního soudu ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy Vojena Gűttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky FTV

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 3/2011-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13. *UOHSX003W3HT* UOHSX003W3HT PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13. prosince 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 2/2009-119 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Azs 110/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 25. listopadu 2013 Sp. zn.: 9/2013/SZD/MP Vaše sp.zn.: Pl. ÚS 44/13 Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno Navrhovatel: Skupina senátorů Senátu Parlamentu

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 5/2009-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 111/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 83/2010-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 106/2011-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

Rodinné právo. Poručenství a jiné formy péče o dítě. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014

Rodinné právo. Poručenství a jiné formy péče o dítě. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 9. Poručenství a jiné formy péče o dítě CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře poručenství pěstounství péče jiné osoby opatrovnictví ústavní výchova

Více

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Tomáš Gřivna Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Úvodem Na začátku se jeví jako vhodné vymezit základní tezi, ze které vychází tento příspěvek. Stručně ji lze vyjádřit

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 19/2009-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 34/2006-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O I Jihlava Sp. zn. POZE-I 0255/201 5-ERU V Praze dne 23. prosince 2015 Číslo jednací: 10255-612015-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 63/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

Zkušenosti z praxe Ekologického právního servisu, Ligy lidských práv a MDAC (Centrum advokacie duševně postižených) * * *

Zkušenosti z praxe Ekologického právního servisu, Ligy lidských práv a MDAC (Centrum advokacie duševně postižených) * * * Příloha č. 3 Analýzy účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím Zkušenosti z praxe Ekologického právního servisu, Ligy lidských práv a MDAC (Centrum advokacie duševně postižených) Zkušenosti Ekologického

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 *UOHSX006XWC3* UOHSX006XWC3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 1. 2014 (doručeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12.2.2002 podaném Státním památkovým ústavem v Brně,

Více

R O Z H O D N U T Í. 12 Ksz 2/2013-83

R O Z H O D N U T Í. 12 Ksz 2/2013-83 12 Ksz 2/2013-83 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný projednal v ústním jednání dne 1. 11. 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína, zástupce předsedy senátu JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 44/2009-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 30/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 116/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 33/2010-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky. a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2012, č. j. 44 Co 375/2010-188,

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky. a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2012, č. j. 44 Co 375/2010-188, Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka, soudce Jiřího Zemánka a soudce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 68/2013-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ústředí muslimských

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015 *UOHSX0070A32* UOHSX0070A32 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 4. 2014,

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 101/2008-57

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 101/2008-57 č. j. 5 Azs 101/2008-57 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Marie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 39/2001 41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudkyň JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 A 10/2001 22 Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 18/2013-13 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 16/2007-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno Advokátní kancelář Telefon: + 420 511 189 510 Tel./Fax: + 420 511 189 511 ul. Pražákova 1008/69 E-mail: advokat.zh@usa.net budova AZ TOWER Zdeněk Hrouzek www.advokat-hrouzek.cz 639 00 Brno ČAK č. 4504,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 84/2006-175 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 39/2005-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 127/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 68/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 32/2013-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007 č. j. 8 Co 88 /2007-109 se ruší.

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007 č. j. 8 Co 88 /2007-109 se ruší. II.ÚS 2221/07 ze dne 19.03.2008 N 58/48 SbNU 857 Náhrada škody v případě havarovaného vozidla Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OHLH* UOHSX005OHLH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S621/2013/VZ-680/2014/531/MTo Brno 13. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014 *UOHSX005V31G* UOHSX005V31G PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Aps 4/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 18/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr.

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření V Brně dne 16. srpna 2011 Sp. zn.: 1162/2011/VOP/DS Závěrečná zpráva o šetření postupu Městského úřadu Jaroměř a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v řízení o odstraňování staveb manželů P. a manželů

Více

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka, soudce Ludvíka Davida a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka ve věci ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 182/2007-139 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní

Více

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany pro krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor ochrany práv dětí Praha

Více