P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III."

Transkript

1 P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III. 0

2 Základní modlitby Milí rodi e, Prosím vás, za n te se s d tmi postupn modlit tyto modlitby tak, aby je d ti um ly. Za ínáme znamením k íže: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ot e náš, jenž jsi na nebesích, posv se jméno tvé. P ij království tvé. bu v le tvá jako v nebi, tak i na zemi. chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viník m. A neuve nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás h íšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Desatero Božích p ikázání 1. V jednoho Boha v iti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváte ní sv til. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dob e ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš k ivého sv dectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš statku jeho. P t církevních p ikázání (sta í vlastními slovy) 1. O ned lích a zasv cených svátcích se ú astnit mše sv. a zachovat pracovní klid. 2. Vyzpovídat se ze svých h ích alespo jednou za rok. 3. P ijmout Svátost oltá ní alespo ve velikono ní dob. 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat p st újmy ve stanovené dny. 5. P ispívat církvi na její pot eby. 1

3 And le Boží, strážce m j, ra vždycky být ochránce m j: m vždycky ve a napravuj, ke všemu dobrému m vzbuzuj. Ctnostem svatým m vyu uj, a jsem tak živ, jak chce B h m j. T lo, sv t, ábla p emáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení a vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi v n chválím Boha ustavi n. Amen. V ím v Boha, Otce všemohoucího, Stvo itele nebe i zem. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se po al z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trp l pod Ponciem Pilátem, uk ižován um el i poh ben jest; sestoupil do pekel, t etího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud p ijde soudit živé i mrtvé. V ím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, spole enství svatých, odpušt ní h ích, vzk íšení t la a život v ný. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na po átku i nyní i vždycky a na v ky v k. Amen. Modlitba r žence Vyznání víry, Ot e náš; Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupn vkládají slova:) 1. v kterého v íme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého milujeme. Sláva Otci Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Ot e náš, deseti Zdrávas Maria a chvalozp vu Sláva Otci. Po jménu "Ježíš" ve Zdrávas Maria se p idávají r žencová tajemství: 2

4 I. Radostná tajemství 1. kterého jsi z Ducha Svatého po ala 2. se kterým jsi Alžb tu navštívila 3. kterého jsi v Betlém porodila 4. kterého jsi v chrám ob tovala 5. kterého jsi v chrám nalezla II. Tajemství sv tla 1. který byl pok t n v Jordánu 2. který zjevil v Kán svou božskou moc 3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání 4. který na Ho e prom n ní zjevil svou slávu 5. který ustanovil eucharistii III. Bolestná tajemství 1. který se pro nás krví potil 2. který byl pro nás bi ován 3. který byl pro nás trním korunován 4. který pro nás nesl t žký k íž 5. který byl pro nás uk ižován IV. Slavná tajemství 1. který z mrtvých vstal 2. který na nebe vstoupil 3. který Ducha Svatého seslal 4. který t, Panno, do nebe vzal 5. který t v nebi korunoval 3

5 A) ŠT STÍ PRVNÍCH LIDÍ B h stvo il první lidi Adama a Evu, aby byli š astni a dal jim svobodu. Oni však cht li být jako B h. Z pýchy neposlechli Boha, jednali proti N mu, a to byl první h ích. H íchem ztratili p vodní št stí a zav eli nebe nejen pro sebe, ale pro všechny lidi. íkáme tomu d di ný h ích. 1) Jak ztratili první lidé své št stí? P estoupili Boží zákaz. íkáme tomu d di ný h ích. B) H ÍCH A JEHO D SLEDKY H ích je zlý skutek, p estoupení Božího zákona. H íchy d líme na t žké a lehké. T žký h ích je dobrovolné (chci to ud lat) a v domé (vím, že je to h ích) p estoupení Božího zákona ve vážné v ci (jednám bez lásky k bližnímu). 2) Co je to h ích? H ích je zlý skutek, p estoupení Božího zákona. 3) Co je to t žký h ích? T žký h ích je dobrovolné a v domé p estoupení Božího zákona ve vážné v ci. 4) Jak poznám, že jsem se dopustil t žkého h íchu? Když jsem n co d lal, uv domil jsem si, že je to h ích, a p esto v tom pokra oval. C) B H SLIBUJE ZÁCHRANU B h slibuje už prvním lidem Zachránce. Za matku Zachránce Ježíše Krista - si B h vybral Pannu Marií. Ona je i naší nebeskou Matkou. P stounem Pána Ježíše byl svatý Josef. Ježíš vyr stal v Nazaret. 5) Co slíbil B h prvním lidem, když zh ešili? Slíbil, že jím pošle Zachránce - Vykupitele - Pána Ježíše. 6) Jak se jmenovala matka Pána Ježíše a kde žili? Matka Pána Ježíše se jmenovala Panna Maria a žili v Nazarete. 7) Kdo byl jeho p stounem? P stounem Pána Ježíše byl Svatý Josef. 8) Jak íkáme pravidl m pro š astny život? íkáme jim Desatero Božích p ikázání. 9) Komu B h dal Desatero a kde? Mojžíšovi na ho e Sinaj. 4

6 D) MOJŽÍŠ P IJÍMÁ DESATERO B h dal lidem Desatero na ho e Sinaj skrze proroka Mojžíše, Desatero nám íká, jak se máme chovat k Bohu, k sob a k ostatním lidem, abychom byli š astní. PRVNÍ P IKÁZÁNÍ V JEDNOHO BOHA V ITI BUDEŠ - MODLITBA Kdo správn jedná podle 1. p ikázání, ten v Boha v í a rád se modlí - ráno, ve er, p i jídle, i jindy...ví, že v modlitb m že mluvit s Bohem o všem. Modlí se za rodi e, sourozence i za lidi, kte í Boha ješt neznají. 10) Kdo v í v Boha? Ten, kdo se modlí a má ho rád. 11) Kdy se m žeme modlit? Kdykoliv, nejmén ráno a ve er. 12) Co je to modlitba? Modlitba je rozhovor lov ka s Bohem. DRUHÉ P IKÁZÁNÍ NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO ÚCTA K BOHU Kdo správn jedná podle 2. p ikázání, ten má Boha rád a nevyslovuje jeho jméno a jména svatých nadarmo a bezmyšlenkovit. Váží si všech v cí (k íže, obraz ), které nám Boha p ipomínají. 13) Co nám íká 2. p ikázáni? Nemáme íkat Boži jméno nebo jména svatých zbyte n a máme si vážit k íž a obrázk. T ETÍ P IKÁZÁNÍ POMNI, ABYS SVÁTE NÍ DEN SV TIL - NED LE Kdo správn jedná podle 3. p ikázání, ten chodí v ned li a ve svátky na mši svatou. P ichází v as a pozorn se jí ú astní. Ví, že ned le je dnem odpo inku, kdy nepracujeme a d láme druhým radost. 14) Jak sv tíme ned li a svátky? Chodíme do kostela a od práce odpo íváme. 15) Kdo nemusí jít v ned li na mši svatou a p esto je omluven? Ten, kdo je nemocný nebo opravdu nem že z vážného d vodu. TVRTÉ P IKÁZÁNÍ CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU - POSLUŠNOST Kdo správn jedná podle 4. p ikázání, ten své rodi e poslouchá, rád doma pomáhá, neodmlouvá a není drzý. Poslouchá a má rád také jiné lidi, kte í to s ním myslí dob e (babi ku, d de ka, u itele...). 16) Co B h p ikazuje 4. p ikázáním? Aby d ti ctily, milovaly a poslouchaly své rodi e. 5

7 PÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEZABIJEŠ - ŽIVOT A ZDRAVÍ Kdo jedná podle 5. p ikázání, ten nikomu neubližuje bitím, nep átelstvím, hn vem nebo hádkami. Chrání si své zdraví a zbyte n neriskuje tak, že by si mohl ublížit. Neni í a netrápí nic, co žije - zví ata ani rostliny. 17) Je h íchem proti 5. p ikázání pouze n koho zabít? Ne. H íchem je i hn vat se, ubližovat n komu a kazit si zdraví. 18) Týká se toto p ikázání jen vztah s lidmi? Ne. Rovn ž mluví o ochran životního prost edí, a také zakazuje trápit zví ata. ŠESTÉ A DEVÁTE P IKÁZÁNÍ NESESMILNÍŠ ÚCTA K T LU Kdo jedná správn podle 6. p ikázání, ten nemluví neslušn, neposlouchá nestydaté vtipy a nechce, aby je druzí vypráv li. Nedívá se na nestydaté obrázky a filmy anebo zv dav, když je n kdo vysvle en. Nedotýká se neslušn t la druhého lov ka nebo svého. 9. p ikázání íká manžel m, že si mají být v rní a neopoušt t se ani v t žkostech. 19) Co nám íká 6. p ikázáni? íká, že máme mít úctu k t lu lov ka. Máme se chránit p ed neslušnými obrázky, slovy, pohledy nebo doteky. 20) Co znamená 9, p ikázání? Že tatínek a maminka si mají být v rni a mají si pomáhat. SEDMÉ A DESÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEPOKRADEŠ - JE LEPŠÍ DÁVAT NEŽ BRÁT Kdo jedná podle 7. p ikázání, ten nekazí v ci a nebere nic, co mu nepat í. Kdo jedná správn podle 10. p ikázání, ten nikomu nezávidí, nedychtí po tom, co není jeho a rád se s druhými rozd lí. 21) Co od nás B h chce 7. p ikázáním? Abychom nekradli ani nic kradeného nep ijímali, nešidili a nekazili v ci. 22) Co íká 10. p ikázání? íká, že nemáme závid t druhým a být nespokojení. OSMÉ P IKÁZÁNÍ NEPROMLUVÍŠ K IVÉHO SV DECTVÍ - SLOVO Kde jedná správn podle 8. p ikázání, ten nelže, nep ekrucuje pravdu, nežaluje, nikoho nepomlouvá a ne íká o druhých nic špatného. 23) Co od nás B h tímto p ikázáním chce? Abychom mluvili pravdu a ne íkali o nikom špatné v ci. 6

8 E) M J POSTOJ K BOHU, LIDEM A K SOB Sv domí je Boží hlas v nás. Pomáhá nám poznat, co je správné a co ne. Sv domí si vychováváme tím, že se snažíme poznávat Pána Ježíše a poslouchat jeho p ikázání. Než se dopustíme h íchu, p ichází: 1. Pokušení (zlá myšlenka) 2. Rozhovor se zlou myšlenkou 3. Boj (odhán ní zlé myšlenky) 4. H ích (když prohraji boj) 5. Váše (když jsem prohrál vícekrát boj, p i pokušení hned íkám h íchu "ano") 24) Co je sv domí? Je to Boží hlas v nás. 25) K emu nás slouží sv domí? Pomáhá nám poznat, co je dobré a co zlé. 26) Co p edchází h íchu? - Pokušení (zlá myšlenka) - Rozhovor se zlou myšlenkou - Boj - H ích (když prohraji boj) F) B H NÁS MILUJE, PROTO NÁM ODPOUŠTÍ Ježíš nám ukazuje, jak má B h lidi rád. Chce je mít š astné. lov ku kazí radost a št stí nejen nemoc, ale i h ích. Proto chce Pán Ježíš uzdravit také naši duši a odpouští nám h íchy, když jich litujeme, vyznáme se z nich ve zpov di a chceme být lepší. 27) Kdy nám B h odpouští? Vždycky když h íchu litujeme, chceme být lepší a vyzpovídáme se. 28) Co když d láme n jaký h ích stále znovu? M žeme k Bohu znovu p ijít? K Bohu m žeme p icházet neustále. On zná naše slabosti a má nás moc rád. G) SLAVÍME SVÁTOST SMÍ ENÍ B h nám odpouští ve svátosti smí eni. Svátost smí ení ustanovil Pán Ježíš. Svátost smí ení má ty i ástí: Zpytování sv domí (Uv domíme si jak nám B h žehnal od minulé zpov di. A poctiv se zamyslíme, jak jsme my špatn odpov d li na jeho dobrotu h íchem.) Lítost a p edsevzetí (Umíním se, že se chci polepšit a napravit škodu druhým.) Zpov - vyznání h ích, ud lení pokání, rozh ešení. Napravení a polepšení (vykonáme pokání a za neme nový život s novým p edsevzetím). 7

9 H) Pr b h svátosti smí ení P ÍPRAVA DOMA ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ 29) Kolik ástí má svátost smí ení? ty i: - Zpytování sv domí - Lítost a p edsevzetí - Zpov (vyznání, ud lení pokání, rozh ešení) - Napravení a polepšení 30) Jak asto máme p istupovat ke svátosti smí ení? Doporu uje se pravidelná m sí ní zpov (i když nemám t žký h ích, protože i lehké h íchy se snažíme odstra ovat). 31) Nemusím se bát vyznat své h íchy, které jsem ud lal? Ne, B h nám chce takto odpustit a kn z je vázaný zpov dním tajemstvím, a proto nesmí nikdy, ani pod mu ením, íci, co ve zpov di slyšel. P ípravna modlitba: A Duchu svatý, ukaž mi co jsem z Boží dobroty krásného vykonal a dostal. P ij a osv m : dej mi poznat mé h íchy, abych jich litoval a up ímn se z nich vyzpovídal. Daruj mi radost ze smí ení s Bohem. Amen. B Bože, ty m znáš a víš o mn všechno. Mohu se ti se vším sv it, protože m máš rád a chceš mi odpustit. Prosím, pomoz mi, abych správn poznal své h íchy a s lítostí je vyznal, abych se dob e vyzpovídal. Dej mi sílu za ít znovu. Amen. Zkoumám své sv domí: Nejprve si zapíši t i krásné v ci, které jsem z Boží dobroty prožil nebo vykonal. Pak zkoumám, co se mi nepovedlo. Nejprve t žké h íchy, pak lehké (lehké jsou nepovinné, ale velmi, velmi se doporu uje je také vyznat). Zapíšu si vše na papír. M žu k tomu použít zpov dní zrcadlo. (zpov dní zrcadla jsou v této brožu e na stran 13, nebo v Kancionálu na stran 81) Modlitba lítosti (lítost nad h íchy m žeme projevit touto modlitbou): Svatý Bože, zasloužil bych si trest za své viny. Všechno dobré dostávám z tvé ruky, podstoupil jsi za mne k íže muky. Nebe otev els mi smrtí svou, a já zlobou splácím lásku tvou. H ích je mi z hloubi srdce líto. Polepším se, prosím, pomoz mi v tom. 8

10 OB AD ZPOV DI (VE ZPOV DNICI) P ijetí kajícníka: Já: "Chvála Kristu" Kn z: "Na v ky." Oba: "Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen." Kn z: "B h, který osv cuje naše srdce, kéž ti dá pravdiv poznat tvé h íchy a ukáže ti své milosrdenství." Já: "Amen. Moje poslední zpov byla p ed " nebo "p icházím poprvé ke svátosti smí ení" Vyznání dík a h ích : Já: "Cht l bych nejprve pod kovat Pánu Bohu za " (události, které mne nebo druhým ud lali radost) Já: "Vyznávám se p ed Pánem Bohem, že jsem se dopustil t chto h ích : " (M žu také íci, co mne trápí, s ím si nevím rady) Po vyznání h ích eknu: "Toto jsou mé h íchy, srde n jich lituji a chci se polepšit." Kn z: Kn z ke m mluví. Dob e poslouchám jeho rady. Zapamatuji si, co mám ud lat jako kající skutek. Kn z: Kn z mi dá rozh ešení. "B h, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzk íšením svého Syna smí il se sebou celý sv t a na odpušt ní h ích dal svého svatého Ducha. A ti skrze tuto službu církve odpustí h íchy a naplní t pokojem. Ud luji ti rozh ešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Já: Odpovím: "Amen." Dík in ní za Boží milosrdenství: Kn z:"chvalte Pána, nebo je dobrý." Já: "Jeho milosrdenství trvá na v ky." Propušt ní kajícníka: Kn z: Na záv r ekne kn z: "Pán Ti odpustil h íchy, jdi v pokoji." Já: Odpovím: "Bohu díky. S Pánem Bohem." JEŠT NEŽ ODEJDU Z KOSTELA Pokleknu p ed svatostánkem a pomodlím se uložené pokání. N kdy mohu mít za úkol vykonat n jaký dobrý skutek. Kajícím skutkem chci Bohu ukázat, že se chci opravdu polepšit. Na záv r se pomodlím tuto modlitbu: "Bože, m j Ot e, d kuji ti, že jsi mi odpustil moje h íchy. Mám velkou radost, nebo moje srdce je zase isté, je u Tebe. Prosím t, dej mi sílu, a se snažím být dobrý a nezapomenu na své p edsevzetí. Amen." 9

11 I) POSLEDNÍ VE ERE P i poslední ve e i na Zelený tvrtek Pán Ježíš ustanovil mši svatou. P i této ve e i prom nil chléb ve svoje t lo a víno ve svou krev, protože cht l s apoštoly i s námi z stat viditeln. 32) Kdy ustanovil Pán Ježíš mši svatou? P i poslední ve e i na Zelený tvrtek. 33) Co mimo ádného ud lal Pán Ježíš p i poslední ve e i? Prom nil chléb v svoje t lo a víno ve svou krev. 34) Pro prom nil chléb a víno ve svoje t lo a krev? Protože cht l s námi z stat viditeln. 35) Zm ní se navenek chléb a víno po prom n ní? Navenek se nezm ní. 36) Pro m žeme v it, že chléb je t lo Kristovo, i když se navenek nic nezm ní? Protože nám to Ježíš ekl: "Toto je mé t lo, které se za vás vydává. To i te na mou památku." (Lk 22,19) 37) Kdo m že dnes prom ovat chléb a víno v jeho t lo a krev? Kn ží dostávají tuto moc kn žským sv cením. Na jejich slova ve mši svaté Ježíš prom uje chléb a víno v sebe samého. J) MŠE SVATÁ Na mši svatou p ijdu v as. P i p íchodu do kostela se požehnám sv cenou vodou (tímto nás Pán Ježíš objímá) a pokleknutím pozdravím Pána Ježíše ve svatostánku. P i mši svaté k nám slovy Písma svatého mluví sám B h. P i ob tování prom uje kn z slovy Pána Ježíše chléb a víno v jeho t lo a krev. P i prom ování chleba v T lo Pána Ježíše pozdravím v duchu Pána Ježíše t mito slovy: "Ježíši, Tob žiji. Ježíši, Tob umírám. Ježíši, tv j(tvá) jsem v život i ve smrti! Amen." P i prom ování vína v Krev Pána Ježíše: "Ježíši, smiluj se nade mnou. Ježíši, slituj se nade mnou. Ježíši, odpus mi mé h íchy! Amen." 10

12 Ve svatém p ijímání k nám p ichází živý Pán Ježíš ve svaté hostii. Na svaté p ijímání se musím p ipravit: - prožíváním mše svaté (Mše svatá nás p ipravuje na setkání s Ježíšem ve svatém p ijímání) - P ed svatým p ijímáním se p ipravíme vhodnou modlitbou a po svatém p ijímání se z jeho p ijetí radujeme, d kujeme a prosíme (m žeme použít rovn ž n jakou modlitbu). - Hodinu p ed svatým p ijímáním nejíme a nepijeme (krom vody a lék ). 38) Kolik ásti má mše svatá? Mše svatá má dv ásti (Bohoslužba slova, Bohoslužba ob ti). 39) Jaké jsou nejd ležit jší okamžiky ve mši svaté? Evangelium a prom ování. 40) Kdo m že p ijímat t lo Kristovo? - Ten, kdo byl u prvního svatého p ijímání. - Nemá žádný t žký h ích a lituje lehké h íchy. - Kdo se náležit na svaté p ijímání p ipraví. 41) Jak se p ipravíme na svaté p ijímání? Na svaté p ijímání se p ipravím prožíváním mše svaté, modlitbou a hodinovým p stem. 42) Pro poklekáme p ed svatostánkem? Protože ve svatostánku p ebývá živý Pán Ježíš. 43) Kdo k nám p ichází ve svatém p ijímání? Živý Pán Ježíš ve svaté hostii. 44) Pro p ijímáme t lo a krev Pána Ježíše? Abychom posilnili svou duši k dobrému životu, setkali se s Ježíšem a m li život v ný. 45) Musíme cítit po svatém p ijímání, že máme Pána Ježíše ve svém srdci? Nemusíme. My víme, že on skute n p išel. V nebi pak uvidíme, jak veliké bylo toto setkání. K) SVATÉ P IJÍMÁNÍ A NÁŠ ŽIVOT T lo a krev Pána Ježíše p ijímáme co nej ast ji (nejvíce dvakrát za den) proto, abychom posilnili svou duši k dobrému životu. Po svatém p ijímání p ivítám Pána Ježíše, pod kuji mu, eknu mu o svých starostech a radostech jako svému nejlepšímu p íteli - rozmlouvám s ním. 46) Jak asto m žeš jít ke svatému p ijímání? P i každé mši svaté. Nesmím mít na duši t žký h ích a musím mít touhu po Pánu Ježíši. 47) Co ud lám po svatém p ijímání? P ivítám Pána Ježíše, pod kuji mu, eknu mu o svých starostech i radostech jako svému nejlepšímu p íteli. 11

13 L) O PÁNU JEŽÍŠI Je jeden B h, který je ve t ech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Ježíš Kristus je Boží syn, který se stal lov kem. Narodil se v Betlém v dnešním Izraeli. Svou smrtí na k íži nás vykoupil. Trp l za naše h íchy tím, že byl bi ován, trním korunován a uk ižován. Po své smrti za t i dny však vstal z hrobu. Ukázal se mnohým u edník m a pak odešel ke svému Otci do nebe. Z nebe nám seslal Ducha svatého, který nám pomáhá. 48) Jak se jmenují t i božské osoby? Otec, Syn a Duch svatý. 49) Kdo je Ježíš Kristus? Syn Boží, který se stal lov kem. 50) Pro zem el na k íži? Aby nás svou smrtí vykoupil odpušt ním h ích. 51) Z stal Pán Ježíš mrtvý? Ne, vstal t etího dne z hrobu. 52) Kde je te Pán Ježíš? Pán Ježíš je p ítomný v nebi, a také ve svatostáncích kostel. M) Modlitby k svatému p ijímání MODLITBA P ED SVATÝM P IJÍMÁNÍM A Pane Ježíši, Ty víš, jak jsem h íšný, ubohý a slabý. Práv proto m zveš: Poj te ke mn všichni, kdo se lopotíte, a já vás ob erstvím. B Pane Ježíši, Ty mn máš rád, Ty mi chceš dát pravé št stí a v ný život. Pane Ježíši, p ij a o isti m, p ij a posilni m, p ij a požehnej m. MODLITBA PO SVATÉM P IJÍMÁNÍ Pane Ježíši, vítám T ve své duši. Ty nekone n mocný B h jsi p išel k svému nepatrnému tvoru, d kuji Ti, Pane, že jsi za mne um el a vstal z mrtvých a p icházíš nyní ke mn, abys mn prom nil, posilnil a posv til. Bu stále se mnou, a p jdu kamkoli, abych konal dobro a byl Tvým sv tlem pro druhé. Dej a chrán n touto svátosti mám na mysli jen tvou v li, až nežiji sob, nýbrž Tob, našemu Pánu. Amen 12

14 N) Zpov dní zrcadla ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ DLE DESATERA: 1. p ikázání: Modlil(a) jsem se ráno a ve er? D v oval(a) jsem Bohu, že chce jen moje dobro? Modlil(a) jsem se p ed jídlem? Nezanedbával(a) jsem vyu ování náboženství? 2. p ikázání: Bral(a) jsem jméno Boží nadarmo? Vyk ikoval(a) jsem svatá slova? Choval(a) jsem se neukázn n v kapli nebo v kostele? 3. p ikázání Vynechal(a) jsem v ned li a v zasv cený svátek vlastní vinou mši svatou? ( ekni, jak asto nebo kolikrát to bylo.) P išel(-šla) jsem v ned li vlastní vinou na mši svatou pozd? Nesnažil(a) jsem se, aby ned le byla pro celou rodinu krásným dnem odpo inku? 4. p ikázání: Poslouchal(a) jsem rodi e? Mám je rád? Odmlouval(a) jsem rodi m, u itel m a starším? Modlil(a) jsem se za rodi e a sourozence? Pomáhal(a) jsem rodi m? D lal(a) jsem poctiv p ípravu do školy? M l(a) jsem rád své sourozence? 5. p ikázání: Bil(a) jsem n koho? Zú astnil(a) jsem se šikanování? Posmíval(a) jsem se n komu? Mluvil(a) jsem hrub? Nadával(a) jsem druhým? Hn val(a) jsem se nemluvil(a) jsem s n kým? Zu il(a) jsem a vztekal(a) jsem se? Vyvyšoval(a) jsem se nad druhé? Škodil(a) jsem si na zdraví nadm rným sledováním televize, hraním na po íta e? Trápil(a) jsem zví ata? Svád l(a) jsem n koho ke h íchu? ( ekni k jakému.) Nedodržoval(a) jsem dopravní p edpisy a ohrožoval(a) tak sebe i druhé? Byl(a) jsem lenivý(á) doma a ve škole? 6. p ikázání: Oblékal(a) jsem se cudn? Díval(a) jsem se bez pot eby na obnažené t lo? etl(a), poslouchal(a), mluvil(a) nestydaté e i? Dotýkal(a) jsem se t la neslušn bez pot eby? Kreslil(a) jsem nepo estné obrázky? 13

15 7. p ikázání: Vzal jsem si doma n co bez dovolení? (V c nebo peníze?) Ukradl jsem n komu n co? ( ekni co.) Nechal jsem si n co vyp j eného? Neni ím svým chováním v ci? Neutrácel jsem zbyte n? Byl(a) jsem lakomý(á)? Byl(a) jsem vybíravý(á) v jídle? 8. p ikázání: Lhal(a) jsem? Podvád l(a) jsem? Dodržel jsem co jsem slíbil? Svád l(a) jsem na jiné, co nebylo pravda? Pomlouval(a) jsem druhé? Žaloval(a) jsem bez pot eby na druhé? Bavil(a) jsem se zbyte n o chybách druhých? Cht l(a) jsem být po ád chválený(á)? Byl(a) jsem pyšný(a)? 9. p ikázání Nemluvím zle o svých rodi ích? 10. p ikázání: Závid l(a)jsem? ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ PODLE TOHO KOMU JSEM UBLÍŽIL: 1. V I BOHU - Nemodlil jsem se ráno, ve er, p ed jídlem - Modlil jsem se roztržit, nedbale - Bral jsem jméno Boží nadarmo - Posmíval jsem se Božím v cem - Nešel jsem v ned li na mši svatou - Vyrušoval jsem v kostele 2. V I OSTATNÍM LIDEM - Neposlouchal jsem rodi e, zlobil jsem je a zarmoutil - Nemodlil jsem se za rodi e - Posmíval jsem se starým lidem, kamarád m - Nadával jsem jiným, bil jsem je - Navád l jsem jiné ke zlému - Trápil jsem zví ata - Myslel jsem na n co ne istého, mluvil jsem sprost - Díval jsem se na ne isté v ci a nebo jsem d lal n co ne istého - Ukradl jsem n co, nevrátil vyp j ené - Bral jsem rodi m peníze bez povolení - Poškodil jsem cizí v ci - Mluvil jsem co nebyla pravda, nebo žaloval na druhé - Pomlouval jsem druhé 3.V I SVÉ POVAZE - Byl jsem namyšlený, urážlivý, chlubivý - Byl jsem vybíravý v jídle - Byl jsem lenivý, pohodlný u it se, i doma pomáhat - Závid l jsem druhému n co. Necht l jsem nikomu nic p j it - asto jsem se vztekal, byl vzdorovitý, nedovedl si nic od íct 14

16 OBSAH ZÁKLADNÍ MODLITBY...1 A) ŠT STÍ PRVNÍCH LIDÍ...4 B) H ÍCH A JEHO D SLEDKY...4 C) B H SLIBUJE ZÁCHRANU...4 D) MOJŽÍŠ P IJÍMÁ DESATERO...5 PRVNÍ P IKÁZÁNÍ V JEDNOHO BOHA V ITI BUDEŠ - MODLITBA...5 DRUHÉ P IKÁZÁNÍ NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO ÚCTA K BOHU 5 T ETÍ P IKÁZÁNÍ POMNI, ABYS SVÁTE NÍ DEN SV TIL - NED LE...5 TVRTÉ P IKÁZÁNÍ CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU - POSLUŠNOST 5 PÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEZABIJEŠ - ŽIVOT A ZDRAVÍ...6 ŠESTÉ A DEVÁTE P IKÁZÁNÍ NESESMILNÍŠ ÚCTA K T LU...6 SEDMÉ A DESÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEPOKRADEŠ - JE LEPŠÍ DÁVAT NEŽ BRÁT 6 OSMÉ P IKÁZÁNÍ NEPROMLUVÍŠ K IVÉHO SV DECTVÍ - SLOVO...6 E) M J POSTOJ K BOHU, LIDEM A K SOB...7 F) B H NÁS MILUJE, PROTO NÁM ODPOUŠTÍ...7 G) SLAVÍME SVÁTOST SMÍ ENÍ...7 H) PR B H SVÁTOSTI SMÍ ENÍ...8 P ÍPRAVA DOMA ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ...8 OB AD ZPOV DI (VE ZPOV DNICI)...9 JEŠT NEŽ ODEJDU Z KOSTELA...9 I) POSLEDNÍ VE ERE...10 J) MŠE SVATÁ...10 K) SVATÉ P IJÍMÁNÍ A NÁŠ ŽIVOT...11 L) O PÁNU JEŽÍŠI...12 M) MODLITBY K SVATÉMU P IJÍMÁNÍ...12 MODLITBA P ED SVATÝM P IJÍMÁNÍM...12 MODLITBA PO SVATÉM P IJÍMÁNÍ...12 N) ZPOV DNÍ ZRCADLA...13 ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ DLE DESATERA:...13 ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ PODLE TOHO KOMU JSEM UBLÍŽIL:

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

P. Gabriel Souček, OP.

P. Gabriel Souček, OP. P. Gabriel Souček, OP. 1991 Zpracováno pro potřeby Katechetického kurzu v Hradci Králové P. Gabriel Souček, OP. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT V dnešní době a v našem prostředí nestačí říci: Jsem věřící křesťan ; materialismus,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ Jistě chcete být v životě šťastni. Totéž chtěli všichni snoubenci před vámi, a přece každý třetí manželský pár u nás skončil u rozvodového soudu. Nedosáhli toho, co si představovali.

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M.

ediční řada A.M.I.M.S. M. ediční řada A.M.I.M.S. M. Návod na dobrý život svatý Alfons Maria de Liguori A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné Matky Naděje) Vranov n.d. Přímětice

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

Nové Město na Moravě květen

Nové Město na Moravě květen Nové Město na Moravě květen Panna Maria - prostřednice všech milostí Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více