P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III."

Transkript

1 P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III. 0

2 Základní modlitby Milí rodi e, Prosím vás, za n te se s d tmi postupn modlit tyto modlitby tak, aby je d ti um ly. Za ínáme znamením k íže: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ot e náš, jenž jsi na nebesích, posv se jméno tvé. P ij království tvé. bu v le tvá jako v nebi, tak i na zemi. chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viník m. A neuve nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás h íšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Desatero Božích p ikázání 1. V jednoho Boha v iti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváte ní sv til. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dob e ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš k ivého sv dectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš statku jeho. P t církevních p ikázání (sta í vlastními slovy) 1. O ned lích a zasv cených svátcích se ú astnit mše sv. a zachovat pracovní klid. 2. Vyzpovídat se ze svých h ích alespo jednou za rok. 3. P ijmout Svátost oltá ní alespo ve velikono ní dob. 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat p st újmy ve stanovené dny. 5. P ispívat církvi na její pot eby. 1

3 And le Boží, strážce m j, ra vždycky být ochránce m j: m vždycky ve a napravuj, ke všemu dobrému m vzbuzuj. Ctnostem svatým m vyu uj, a jsem tak živ, jak chce B h m j. T lo, sv t, ábla p emáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení a vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi v n chválím Boha ustavi n. Amen. V ím v Boha, Otce všemohoucího, Stvo itele nebe i zem. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se po al z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trp l pod Ponciem Pilátem, uk ižován um el i poh ben jest; sestoupil do pekel, t etího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud p ijde soudit živé i mrtvé. V ím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, spole enství svatých, odpušt ní h ích, vzk íšení t la a život v ný. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na po átku i nyní i vždycky a na v ky v k. Amen. Modlitba r žence Vyznání víry, Ot e náš; Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupn vkládají slova:) 1. v kterého v íme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého milujeme. Sláva Otci Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Ot e náš, deseti Zdrávas Maria a chvalozp vu Sláva Otci. Po jménu "Ježíš" ve Zdrávas Maria se p idávají r žencová tajemství: 2

4 I. Radostná tajemství 1. kterého jsi z Ducha Svatého po ala 2. se kterým jsi Alžb tu navštívila 3. kterého jsi v Betlém porodila 4. kterého jsi v chrám ob tovala 5. kterého jsi v chrám nalezla II. Tajemství sv tla 1. který byl pok t n v Jordánu 2. který zjevil v Kán svou božskou moc 3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání 4. který na Ho e prom n ní zjevil svou slávu 5. který ustanovil eucharistii III. Bolestná tajemství 1. který se pro nás krví potil 2. který byl pro nás bi ován 3. který byl pro nás trním korunován 4. který pro nás nesl t žký k íž 5. který byl pro nás uk ižován IV. Slavná tajemství 1. který z mrtvých vstal 2. který na nebe vstoupil 3. který Ducha Svatého seslal 4. který t, Panno, do nebe vzal 5. který t v nebi korunoval 3

5 A) ŠT STÍ PRVNÍCH LIDÍ B h stvo il první lidi Adama a Evu, aby byli š astni a dal jim svobodu. Oni však cht li být jako B h. Z pýchy neposlechli Boha, jednali proti N mu, a to byl první h ích. H íchem ztratili p vodní št stí a zav eli nebe nejen pro sebe, ale pro všechny lidi. íkáme tomu d di ný h ích. 1) Jak ztratili první lidé své št stí? P estoupili Boží zákaz. íkáme tomu d di ný h ích. B) H ÍCH A JEHO D SLEDKY H ích je zlý skutek, p estoupení Božího zákona. H íchy d líme na t žké a lehké. T žký h ích je dobrovolné (chci to ud lat) a v domé (vím, že je to h ích) p estoupení Božího zákona ve vážné v ci (jednám bez lásky k bližnímu). 2) Co je to h ích? H ích je zlý skutek, p estoupení Božího zákona. 3) Co je to t žký h ích? T žký h ích je dobrovolné a v domé p estoupení Božího zákona ve vážné v ci. 4) Jak poznám, že jsem se dopustil t žkého h íchu? Když jsem n co d lal, uv domil jsem si, že je to h ích, a p esto v tom pokra oval. C) B H SLIBUJE ZÁCHRANU B h slibuje už prvním lidem Zachránce. Za matku Zachránce Ježíše Krista - si B h vybral Pannu Marií. Ona je i naší nebeskou Matkou. P stounem Pána Ježíše byl svatý Josef. Ježíš vyr stal v Nazaret. 5) Co slíbil B h prvním lidem, když zh ešili? Slíbil, že jím pošle Zachránce - Vykupitele - Pána Ježíše. 6) Jak se jmenovala matka Pána Ježíše a kde žili? Matka Pána Ježíše se jmenovala Panna Maria a žili v Nazarete. 7) Kdo byl jeho p stounem? P stounem Pána Ježíše byl Svatý Josef. 8) Jak íkáme pravidl m pro š astny život? íkáme jim Desatero Božích p ikázání. 9) Komu B h dal Desatero a kde? Mojžíšovi na ho e Sinaj. 4

6 D) MOJŽÍŠ P IJÍMÁ DESATERO B h dal lidem Desatero na ho e Sinaj skrze proroka Mojžíše, Desatero nám íká, jak se máme chovat k Bohu, k sob a k ostatním lidem, abychom byli š astní. PRVNÍ P IKÁZÁNÍ V JEDNOHO BOHA V ITI BUDEŠ - MODLITBA Kdo správn jedná podle 1. p ikázání, ten v Boha v í a rád se modlí - ráno, ve er, p i jídle, i jindy...ví, že v modlitb m že mluvit s Bohem o všem. Modlí se za rodi e, sourozence i za lidi, kte í Boha ješt neznají. 10) Kdo v í v Boha? Ten, kdo se modlí a má ho rád. 11) Kdy se m žeme modlit? Kdykoliv, nejmén ráno a ve er. 12) Co je to modlitba? Modlitba je rozhovor lov ka s Bohem. DRUHÉ P IKÁZÁNÍ NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO ÚCTA K BOHU Kdo správn jedná podle 2. p ikázání, ten má Boha rád a nevyslovuje jeho jméno a jména svatých nadarmo a bezmyšlenkovit. Váží si všech v cí (k íže, obraz ), které nám Boha p ipomínají. 13) Co nám íká 2. p ikázáni? Nemáme íkat Boži jméno nebo jména svatých zbyte n a máme si vážit k íž a obrázk. T ETÍ P IKÁZÁNÍ POMNI, ABYS SVÁTE NÍ DEN SV TIL - NED LE Kdo správn jedná podle 3. p ikázání, ten chodí v ned li a ve svátky na mši svatou. P ichází v as a pozorn se jí ú astní. Ví, že ned le je dnem odpo inku, kdy nepracujeme a d láme druhým radost. 14) Jak sv tíme ned li a svátky? Chodíme do kostela a od práce odpo íváme. 15) Kdo nemusí jít v ned li na mši svatou a p esto je omluven? Ten, kdo je nemocný nebo opravdu nem že z vážného d vodu. TVRTÉ P IKÁZÁNÍ CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU - POSLUŠNOST Kdo správn jedná podle 4. p ikázání, ten své rodi e poslouchá, rád doma pomáhá, neodmlouvá a není drzý. Poslouchá a má rád také jiné lidi, kte í to s ním myslí dob e (babi ku, d de ka, u itele...). 16) Co B h p ikazuje 4. p ikázáním? Aby d ti ctily, milovaly a poslouchaly své rodi e. 5

7 PÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEZABIJEŠ - ŽIVOT A ZDRAVÍ Kdo jedná podle 5. p ikázání, ten nikomu neubližuje bitím, nep átelstvím, hn vem nebo hádkami. Chrání si své zdraví a zbyte n neriskuje tak, že by si mohl ublížit. Neni í a netrápí nic, co žije - zví ata ani rostliny. 17) Je h íchem proti 5. p ikázání pouze n koho zabít? Ne. H íchem je i hn vat se, ubližovat n komu a kazit si zdraví. 18) Týká se toto p ikázání jen vztah s lidmi? Ne. Rovn ž mluví o ochran životního prost edí, a také zakazuje trápit zví ata. ŠESTÉ A DEVÁTE P IKÁZÁNÍ NESESMILNÍŠ ÚCTA K T LU Kdo jedná správn podle 6. p ikázání, ten nemluví neslušn, neposlouchá nestydaté vtipy a nechce, aby je druzí vypráv li. Nedívá se na nestydaté obrázky a filmy anebo zv dav, když je n kdo vysvle en. Nedotýká se neslušn t la druhého lov ka nebo svého. 9. p ikázání íká manžel m, že si mají být v rní a neopoušt t se ani v t žkostech. 19) Co nám íká 6. p ikázáni? íká, že máme mít úctu k t lu lov ka. Máme se chránit p ed neslušnými obrázky, slovy, pohledy nebo doteky. 20) Co znamená 9, p ikázání? Že tatínek a maminka si mají být v rni a mají si pomáhat. SEDMÉ A DESÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEPOKRADEŠ - JE LEPŠÍ DÁVAT NEŽ BRÁT Kdo jedná podle 7. p ikázání, ten nekazí v ci a nebere nic, co mu nepat í. Kdo jedná správn podle 10. p ikázání, ten nikomu nezávidí, nedychtí po tom, co není jeho a rád se s druhými rozd lí. 21) Co od nás B h chce 7. p ikázáním? Abychom nekradli ani nic kradeného nep ijímali, nešidili a nekazili v ci. 22) Co íká 10. p ikázání? íká, že nemáme závid t druhým a být nespokojení. OSMÉ P IKÁZÁNÍ NEPROMLUVÍŠ K IVÉHO SV DECTVÍ - SLOVO Kde jedná správn podle 8. p ikázání, ten nelže, nep ekrucuje pravdu, nežaluje, nikoho nepomlouvá a ne íká o druhých nic špatného. 23) Co od nás B h tímto p ikázáním chce? Abychom mluvili pravdu a ne íkali o nikom špatné v ci. 6

8 E) M J POSTOJ K BOHU, LIDEM A K SOB Sv domí je Boží hlas v nás. Pomáhá nám poznat, co je správné a co ne. Sv domí si vychováváme tím, že se snažíme poznávat Pána Ježíše a poslouchat jeho p ikázání. Než se dopustíme h íchu, p ichází: 1. Pokušení (zlá myšlenka) 2. Rozhovor se zlou myšlenkou 3. Boj (odhán ní zlé myšlenky) 4. H ích (když prohraji boj) 5. Váše (když jsem prohrál vícekrát boj, p i pokušení hned íkám h íchu "ano") 24) Co je sv domí? Je to Boží hlas v nás. 25) K emu nás slouží sv domí? Pomáhá nám poznat, co je dobré a co zlé. 26) Co p edchází h íchu? - Pokušení (zlá myšlenka) - Rozhovor se zlou myšlenkou - Boj - H ích (když prohraji boj) F) B H NÁS MILUJE, PROTO NÁM ODPOUŠTÍ Ježíš nám ukazuje, jak má B h lidi rád. Chce je mít š astné. lov ku kazí radost a št stí nejen nemoc, ale i h ích. Proto chce Pán Ježíš uzdravit také naši duši a odpouští nám h íchy, když jich litujeme, vyznáme se z nich ve zpov di a chceme být lepší. 27) Kdy nám B h odpouští? Vždycky když h íchu litujeme, chceme být lepší a vyzpovídáme se. 28) Co když d láme n jaký h ích stále znovu? M žeme k Bohu znovu p ijít? K Bohu m žeme p icházet neustále. On zná naše slabosti a má nás moc rád. G) SLAVÍME SVÁTOST SMÍ ENÍ B h nám odpouští ve svátosti smí eni. Svátost smí ení ustanovil Pán Ježíš. Svátost smí ení má ty i ástí: Zpytování sv domí (Uv domíme si jak nám B h žehnal od minulé zpov di. A poctiv se zamyslíme, jak jsme my špatn odpov d li na jeho dobrotu h íchem.) Lítost a p edsevzetí (Umíním se, že se chci polepšit a napravit škodu druhým.) Zpov - vyznání h ích, ud lení pokání, rozh ešení. Napravení a polepšení (vykonáme pokání a za neme nový život s novým p edsevzetím). 7

9 H) Pr b h svátosti smí ení P ÍPRAVA DOMA ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ 29) Kolik ástí má svátost smí ení? ty i: - Zpytování sv domí - Lítost a p edsevzetí - Zpov (vyznání, ud lení pokání, rozh ešení) - Napravení a polepšení 30) Jak asto máme p istupovat ke svátosti smí ení? Doporu uje se pravidelná m sí ní zpov (i když nemám t žký h ích, protože i lehké h íchy se snažíme odstra ovat). 31) Nemusím se bát vyznat své h íchy, které jsem ud lal? Ne, B h nám chce takto odpustit a kn z je vázaný zpov dním tajemstvím, a proto nesmí nikdy, ani pod mu ením, íci, co ve zpov di slyšel. P ípravna modlitba: A Duchu svatý, ukaž mi co jsem z Boží dobroty krásného vykonal a dostal. P ij a osv m : dej mi poznat mé h íchy, abych jich litoval a up ímn se z nich vyzpovídal. Daruj mi radost ze smí ení s Bohem. Amen. B Bože, ty m znáš a víš o mn všechno. Mohu se ti se vším sv it, protože m máš rád a chceš mi odpustit. Prosím, pomoz mi, abych správn poznal své h íchy a s lítostí je vyznal, abych se dob e vyzpovídal. Dej mi sílu za ít znovu. Amen. Zkoumám své sv domí: Nejprve si zapíši t i krásné v ci, které jsem z Boží dobroty prožil nebo vykonal. Pak zkoumám, co se mi nepovedlo. Nejprve t žké h íchy, pak lehké (lehké jsou nepovinné, ale velmi, velmi se doporu uje je také vyznat). Zapíšu si vše na papír. M žu k tomu použít zpov dní zrcadlo. (zpov dní zrcadla jsou v této brožu e na stran 13, nebo v Kancionálu na stran 81) Modlitba lítosti (lítost nad h íchy m žeme projevit touto modlitbou): Svatý Bože, zasloužil bych si trest za své viny. Všechno dobré dostávám z tvé ruky, podstoupil jsi za mne k íže muky. Nebe otev els mi smrtí svou, a já zlobou splácím lásku tvou. H ích je mi z hloubi srdce líto. Polepším se, prosím, pomoz mi v tom. 8

10 OB AD ZPOV DI (VE ZPOV DNICI) P ijetí kajícníka: Já: "Chvála Kristu" Kn z: "Na v ky." Oba: "Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen." Kn z: "B h, který osv cuje naše srdce, kéž ti dá pravdiv poznat tvé h íchy a ukáže ti své milosrdenství." Já: "Amen. Moje poslední zpov byla p ed " nebo "p icházím poprvé ke svátosti smí ení" Vyznání dík a h ích : Já: "Cht l bych nejprve pod kovat Pánu Bohu za " (události, které mne nebo druhým ud lali radost) Já: "Vyznávám se p ed Pánem Bohem, že jsem se dopustil t chto h ích : " (M žu také íci, co mne trápí, s ím si nevím rady) Po vyznání h ích eknu: "Toto jsou mé h íchy, srde n jich lituji a chci se polepšit." Kn z: Kn z ke m mluví. Dob e poslouchám jeho rady. Zapamatuji si, co mám ud lat jako kající skutek. Kn z: Kn z mi dá rozh ešení. "B h, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzk íšením svého Syna smí il se sebou celý sv t a na odpušt ní h ích dal svého svatého Ducha. A ti skrze tuto službu církve odpustí h íchy a naplní t pokojem. Ud luji ti rozh ešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Já: Odpovím: "Amen." Dík in ní za Boží milosrdenství: Kn z:"chvalte Pána, nebo je dobrý." Já: "Jeho milosrdenství trvá na v ky." Propušt ní kajícníka: Kn z: Na záv r ekne kn z: "Pán Ti odpustil h íchy, jdi v pokoji." Já: Odpovím: "Bohu díky. S Pánem Bohem." JEŠT NEŽ ODEJDU Z KOSTELA Pokleknu p ed svatostánkem a pomodlím se uložené pokání. N kdy mohu mít za úkol vykonat n jaký dobrý skutek. Kajícím skutkem chci Bohu ukázat, že se chci opravdu polepšit. Na záv r se pomodlím tuto modlitbu: "Bože, m j Ot e, d kuji ti, že jsi mi odpustil moje h íchy. Mám velkou radost, nebo moje srdce je zase isté, je u Tebe. Prosím t, dej mi sílu, a se snažím být dobrý a nezapomenu na své p edsevzetí. Amen." 9

11 I) POSLEDNÍ VE ERE P i poslední ve e i na Zelený tvrtek Pán Ježíš ustanovil mši svatou. P i této ve e i prom nil chléb ve svoje t lo a víno ve svou krev, protože cht l s apoštoly i s námi z stat viditeln. 32) Kdy ustanovil Pán Ježíš mši svatou? P i poslední ve e i na Zelený tvrtek. 33) Co mimo ádného ud lal Pán Ježíš p i poslední ve e i? Prom nil chléb v svoje t lo a víno ve svou krev. 34) Pro prom nil chléb a víno ve svoje t lo a krev? Protože cht l s námi z stat viditeln. 35) Zm ní se navenek chléb a víno po prom n ní? Navenek se nezm ní. 36) Pro m žeme v it, že chléb je t lo Kristovo, i když se navenek nic nezm ní? Protože nám to Ježíš ekl: "Toto je mé t lo, které se za vás vydává. To i te na mou památku." (Lk 22,19) 37) Kdo m že dnes prom ovat chléb a víno v jeho t lo a krev? Kn ží dostávají tuto moc kn žským sv cením. Na jejich slova ve mši svaté Ježíš prom uje chléb a víno v sebe samého. J) MŠE SVATÁ Na mši svatou p ijdu v as. P i p íchodu do kostela se požehnám sv cenou vodou (tímto nás Pán Ježíš objímá) a pokleknutím pozdravím Pána Ježíše ve svatostánku. P i mši svaté k nám slovy Písma svatého mluví sám B h. P i ob tování prom uje kn z slovy Pána Ježíše chléb a víno v jeho t lo a krev. P i prom ování chleba v T lo Pána Ježíše pozdravím v duchu Pána Ježíše t mito slovy: "Ježíši, Tob žiji. Ježíši, Tob umírám. Ježíši, tv j(tvá) jsem v život i ve smrti! Amen." P i prom ování vína v Krev Pána Ježíše: "Ježíši, smiluj se nade mnou. Ježíši, slituj se nade mnou. Ježíši, odpus mi mé h íchy! Amen." 10

12 Ve svatém p ijímání k nám p ichází živý Pán Ježíš ve svaté hostii. Na svaté p ijímání se musím p ipravit: - prožíváním mše svaté (Mše svatá nás p ipravuje na setkání s Ježíšem ve svatém p ijímání) - P ed svatým p ijímáním se p ipravíme vhodnou modlitbou a po svatém p ijímání se z jeho p ijetí radujeme, d kujeme a prosíme (m žeme použít rovn ž n jakou modlitbu). - Hodinu p ed svatým p ijímáním nejíme a nepijeme (krom vody a lék ). 38) Kolik ásti má mše svatá? Mše svatá má dv ásti (Bohoslužba slova, Bohoslužba ob ti). 39) Jaké jsou nejd ležit jší okamžiky ve mši svaté? Evangelium a prom ování. 40) Kdo m že p ijímat t lo Kristovo? - Ten, kdo byl u prvního svatého p ijímání. - Nemá žádný t žký h ích a lituje lehké h íchy. - Kdo se náležit na svaté p ijímání p ipraví. 41) Jak se p ipravíme na svaté p ijímání? Na svaté p ijímání se p ipravím prožíváním mše svaté, modlitbou a hodinovým p stem. 42) Pro poklekáme p ed svatostánkem? Protože ve svatostánku p ebývá živý Pán Ježíš. 43) Kdo k nám p ichází ve svatém p ijímání? Živý Pán Ježíš ve svaté hostii. 44) Pro p ijímáme t lo a krev Pána Ježíše? Abychom posilnili svou duši k dobrému životu, setkali se s Ježíšem a m li život v ný. 45) Musíme cítit po svatém p ijímání, že máme Pána Ježíše ve svém srdci? Nemusíme. My víme, že on skute n p išel. V nebi pak uvidíme, jak veliké bylo toto setkání. K) SVATÉ P IJÍMÁNÍ A NÁŠ ŽIVOT T lo a krev Pána Ježíše p ijímáme co nej ast ji (nejvíce dvakrát za den) proto, abychom posilnili svou duši k dobrému životu. Po svatém p ijímání p ivítám Pána Ježíše, pod kuji mu, eknu mu o svých starostech a radostech jako svému nejlepšímu p íteli - rozmlouvám s ním. 46) Jak asto m žeš jít ke svatému p ijímání? P i každé mši svaté. Nesmím mít na duši t žký h ích a musím mít touhu po Pánu Ježíši. 47) Co ud lám po svatém p ijímání? P ivítám Pána Ježíše, pod kuji mu, eknu mu o svých starostech i radostech jako svému nejlepšímu p íteli. 11

13 L) O PÁNU JEŽÍŠI Je jeden B h, který je ve t ech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Ježíš Kristus je Boží syn, který se stal lov kem. Narodil se v Betlém v dnešním Izraeli. Svou smrtí na k íži nás vykoupil. Trp l za naše h íchy tím, že byl bi ován, trním korunován a uk ižován. Po své smrti za t i dny však vstal z hrobu. Ukázal se mnohým u edník m a pak odešel ke svému Otci do nebe. Z nebe nám seslal Ducha svatého, který nám pomáhá. 48) Jak se jmenují t i božské osoby? Otec, Syn a Duch svatý. 49) Kdo je Ježíš Kristus? Syn Boží, který se stal lov kem. 50) Pro zem el na k íži? Aby nás svou smrtí vykoupil odpušt ním h ích. 51) Z stal Pán Ježíš mrtvý? Ne, vstal t etího dne z hrobu. 52) Kde je te Pán Ježíš? Pán Ježíš je p ítomný v nebi, a také ve svatostáncích kostel. M) Modlitby k svatému p ijímání MODLITBA P ED SVATÝM P IJÍMÁNÍM A Pane Ježíši, Ty víš, jak jsem h íšný, ubohý a slabý. Práv proto m zveš: Poj te ke mn všichni, kdo se lopotíte, a já vás ob erstvím. B Pane Ježíši, Ty mn máš rád, Ty mi chceš dát pravé št stí a v ný život. Pane Ježíši, p ij a o isti m, p ij a posilni m, p ij a požehnej m. MODLITBA PO SVATÉM P IJÍMÁNÍ Pane Ježíši, vítám T ve své duši. Ty nekone n mocný B h jsi p išel k svému nepatrnému tvoru, d kuji Ti, Pane, že jsi za mne um el a vstal z mrtvých a p icházíš nyní ke mn, abys mn prom nil, posilnil a posv til. Bu stále se mnou, a p jdu kamkoli, abych konal dobro a byl Tvým sv tlem pro druhé. Dej a chrán n touto svátosti mám na mysli jen tvou v li, až nežiji sob, nýbrž Tob, našemu Pánu. Amen 12

14 N) Zpov dní zrcadla ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ DLE DESATERA: 1. p ikázání: Modlil(a) jsem se ráno a ve er? D v oval(a) jsem Bohu, že chce jen moje dobro? Modlil(a) jsem se p ed jídlem? Nezanedbával(a) jsem vyu ování náboženství? 2. p ikázání: Bral(a) jsem jméno Boží nadarmo? Vyk ikoval(a) jsem svatá slova? Choval(a) jsem se neukázn n v kapli nebo v kostele? 3. p ikázání Vynechal(a) jsem v ned li a v zasv cený svátek vlastní vinou mši svatou? ( ekni, jak asto nebo kolikrát to bylo.) P išel(-šla) jsem v ned li vlastní vinou na mši svatou pozd? Nesnažil(a) jsem se, aby ned le byla pro celou rodinu krásným dnem odpo inku? 4. p ikázání: Poslouchal(a) jsem rodi e? Mám je rád? Odmlouval(a) jsem rodi m, u itel m a starším? Modlil(a) jsem se za rodi e a sourozence? Pomáhal(a) jsem rodi m? D lal(a) jsem poctiv p ípravu do školy? M l(a) jsem rád své sourozence? 5. p ikázání: Bil(a) jsem n koho? Zú astnil(a) jsem se šikanování? Posmíval(a) jsem se n komu? Mluvil(a) jsem hrub? Nadával(a) jsem druhým? Hn val(a) jsem se nemluvil(a) jsem s n kým? Zu il(a) jsem a vztekal(a) jsem se? Vyvyšoval(a) jsem se nad druhé? Škodil(a) jsem si na zdraví nadm rným sledováním televize, hraním na po íta e? Trápil(a) jsem zví ata? Svád l(a) jsem n koho ke h íchu? ( ekni k jakému.) Nedodržoval(a) jsem dopravní p edpisy a ohrožoval(a) tak sebe i druhé? Byl(a) jsem lenivý(á) doma a ve škole? 6. p ikázání: Oblékal(a) jsem se cudn? Díval(a) jsem se bez pot eby na obnažené t lo? etl(a), poslouchal(a), mluvil(a) nestydaté e i? Dotýkal(a) jsem se t la neslušn bez pot eby? Kreslil(a) jsem nepo estné obrázky? 13

15 7. p ikázání: Vzal jsem si doma n co bez dovolení? (V c nebo peníze?) Ukradl jsem n komu n co? ( ekni co.) Nechal jsem si n co vyp j eného? Neni ím svým chováním v ci? Neutrácel jsem zbyte n? Byl(a) jsem lakomý(á)? Byl(a) jsem vybíravý(á) v jídle? 8. p ikázání: Lhal(a) jsem? Podvád l(a) jsem? Dodržel jsem co jsem slíbil? Svád l(a) jsem na jiné, co nebylo pravda? Pomlouval(a) jsem druhé? Žaloval(a) jsem bez pot eby na druhé? Bavil(a) jsem se zbyte n o chybách druhých? Cht l(a) jsem být po ád chválený(á)? Byl(a) jsem pyšný(a)? 9. p ikázání Nemluvím zle o svých rodi ích? 10. p ikázání: Závid l(a)jsem? ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ PODLE TOHO KOMU JSEM UBLÍŽIL: 1. V I BOHU - Nemodlil jsem se ráno, ve er, p ed jídlem - Modlil jsem se roztržit, nedbale - Bral jsem jméno Boží nadarmo - Posmíval jsem se Božím v cem - Nešel jsem v ned li na mši svatou - Vyrušoval jsem v kostele 2. V I OSTATNÍM LIDEM - Neposlouchal jsem rodi e, zlobil jsem je a zarmoutil - Nemodlil jsem se za rodi e - Posmíval jsem se starým lidem, kamarád m - Nadával jsem jiným, bil jsem je - Navád l jsem jiné ke zlému - Trápil jsem zví ata - Myslel jsem na n co ne istého, mluvil jsem sprost - Díval jsem se na ne isté v ci a nebo jsem d lal n co ne istého - Ukradl jsem n co, nevrátil vyp j ené - Bral jsem rodi m peníze bez povolení - Poškodil jsem cizí v ci - Mluvil jsem co nebyla pravda, nebo žaloval na druhé - Pomlouval jsem druhé 3.V I SVÉ POVAZE - Byl jsem namyšlený, urážlivý, chlubivý - Byl jsem vybíravý v jídle - Byl jsem lenivý, pohodlný u it se, i doma pomáhat - Závid l jsem druhému n co. Necht l jsem nikomu nic p j it - asto jsem se vztekal, byl vzdorovitý, nedovedl si nic od íct 14

16 OBSAH ZÁKLADNÍ MODLITBY...1 A) ŠT STÍ PRVNÍCH LIDÍ...4 B) H ÍCH A JEHO D SLEDKY...4 C) B H SLIBUJE ZÁCHRANU...4 D) MOJŽÍŠ P IJÍMÁ DESATERO...5 PRVNÍ P IKÁZÁNÍ V JEDNOHO BOHA V ITI BUDEŠ - MODLITBA...5 DRUHÉ P IKÁZÁNÍ NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO ÚCTA K BOHU 5 T ETÍ P IKÁZÁNÍ POMNI, ABYS SVÁTE NÍ DEN SV TIL - NED LE...5 TVRTÉ P IKÁZÁNÍ CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU - POSLUŠNOST 5 PÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEZABIJEŠ - ŽIVOT A ZDRAVÍ...6 ŠESTÉ A DEVÁTE P IKÁZÁNÍ NESESMILNÍŠ ÚCTA K T LU...6 SEDMÉ A DESÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEPOKRADEŠ - JE LEPŠÍ DÁVAT NEŽ BRÁT 6 OSMÉ P IKÁZÁNÍ NEPROMLUVÍŠ K IVÉHO SV DECTVÍ - SLOVO...6 E) M J POSTOJ K BOHU, LIDEM A K SOB...7 F) B H NÁS MILUJE, PROTO NÁM ODPOUŠTÍ...7 G) SLAVÍME SVÁTOST SMÍ ENÍ...7 H) PR B H SVÁTOSTI SMÍ ENÍ...8 P ÍPRAVA DOMA ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ...8 OB AD ZPOV DI (VE ZPOV DNICI)...9 JEŠT NEŽ ODEJDU Z KOSTELA...9 I) POSLEDNÍ VE ERE...10 J) MŠE SVATÁ...10 K) SVATÉ P IJÍMÁNÍ A NÁŠ ŽIVOT...11 L) O PÁNU JEŽÍŠI...12 M) MODLITBY K SVATÉMU P IJÍMÁNÍ...12 MODLITBA P ED SVATÝM P IJÍMÁNÍM...12 MODLITBA PO SVATÉM P IJÍMÁNÍ...12 N) ZPOV DNÍ ZRCADLA...13 ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ DLE DESATERA:...13 ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ PODLE TOHO KOMU JSEM UBLÍŽIL:

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Bible pro d ti. p edstavuje.

Bible pro d ti. p edstavuje. Bible pro d ti p edstavuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Přeložila: Jana Jersakova Upravili: Lyn Doerksen česky Příběh 54 z 60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého.

Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého. Cesta světla Úvod: Cesta světla je obrazem i naší cesty víry. Prožijme tuto chvíli v blízkosti Ježíše Zmrtvýchvstalého. Upřeme mysl na toho, který se ukazuje po své smrti apoštolům, aby uvěřili, že on

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

nakladatelství Bílý medvěd

nakladatelství Bílý medvěd nakladatelství Bílý medvěd Každý člen oddílu musí skládat oddílový slib a dodržovat oddílové zákony. Nestačí však jen zákony znát ale musí se podle nich řídit. I ty budeš skládat tento slib: Slibuji na

Více

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš.

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš. Týden od 9. do 15. srpna 2009 Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10 Základní verš Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími,

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Týden od 23. března do 29. března 2008

Týden od 23. března do 29. března 2008 Týden od 23. března do 29. března 2008 Texty na tento týden: Mt 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41; L 6,12.13; 16,19 31; 17,4.5; 18,9 14; Ko 1,14; 1 Tm 5,16 Základní verš Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) V lese Časový rozsah lekce 1 vyučovací hodina Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Komunikace s

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro žáky/studenty

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro žáky/studenty Posilování vlivu rodiny Dotazník pro žáky/studenty ANONYMNÍ KÓD Odpovědi na dotazník jsou DŮVĚRNÉ a nebudou poskytnuty nikomu kromě výzkumného týmu. Protože výzkum se týká rodiny, budeme potřebovat nějaké

Více

KROKY NA CESTĚ POKÁNÍ. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň BŘEZEN 2011

KROKY NA CESTĚ POKÁNÍ. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň BŘEZEN 2011 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň BŘEZEN 2011 Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Mk 1,14) Drazí přátelé, v měsíci březnu

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

průvodce bezpečnějším braním

průvodce bezpečnějším braním průvodce bezpečnějším braním Tento průvodce je určen výhradně lidem drogově závislým. Proto prosíme náhodné čtenáře, aby se nad ním nepohoršovali, neboť jeho obsahem pouze reagujeme na realitu drogové

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ!

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! 6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! Podívej se, kdybych se tě tak najednou zeptal: Když dovede někdo vykonat něco opravdu těžkého, dovedou to mnozí

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

Obsah. Co doopravdy znamená LÍTOST =>

Obsah. Co doopravdy znamená LÍTOST => Obsah 1. Co doopravdy znamená emoce LÍTOSTi 2. Co lítost není 3. Co lítost je 4. Cvičení k nápravě a změně (vyřešení čeho je nám líto) Co doopravdy znamená LÍTOST => Je to emoce slabosti, neboť je vyjadřovaná

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

NECHTE DĚTI PŘIJÍT KE MNĚ

NECHTE DĚTI PŘIJÍT KE MNĚ LEKCE 12 Zdroje: L 18,15 17; DA 511 517 Verš k zapamatování: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. L 18,16 Cíle Děti budou: Vědět, že děti jsou u Ježíše vítané.

Více

LIST EFEZSKÝM. Příručka pro učitele. Copyright 1992 Community Bible Study All rights reserved. C O M M U N I T Y

LIST EFEZSKÝM. Příručka pro učitele. Copyright 1992 Community Bible Study All rights reserved. C O M M U N I T Y LIST EFEZSKÝM Příručka pro učitele Copyright 1992 Community Bible Study All rights reserved. C O M M U N I T Y C O M M U N I T Y Copyright 1992 Community Bible Study All rights reserved. Tyto příručky

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

1.2.7 Druhá odmocnina

1.2.7 Druhá odmocnina ..7 Druhá odmocnina Předpoklady: umocňování čísel na druhou Pedagogická poznámka: Probrat obsah této hodiny není možné ve 4 minutách. Já osobně druhou část (usměrňování) probírám v další hodině, jejíž

Více

Kralická Bible Ř 8,28 Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, [totiž] těm, kteříž podlé uložení [jeho] povoláni jsou.

Kralická Bible Ř 8,28 Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, [totiž] těm, kteříž podlé uložení [jeho] povoláni jsou. Kladno 4.3.2012 strana 1 Slovo na cestu 28-29 Víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těch, kteří Boha milují. Ti jsou podle jeho vůle povoláni, aby získali podobu Božího Syna. Mají se stát jeho rodinou

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Slavnost Těla a Krve Páně B I Eucharistie v díle spásy Středem slavení eucharistie je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání

Slavnost Těla a Krve Páně B I Eucharistie v díle spásy Středem slavení eucharistie je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Slavnost Těla a Krve Páně B I Eucharistie v díle spásy Středem slavení eucharistie je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha svatého stanou tělem a krví Krista. Církev, věrná

Více

Mary Burnsová KŘESŤANSKÝ VOJÁK Lekce pro děti mladšího školního věku (9-12 let) BOŽÍ ZBROJ

Mary Burnsová KŘESŤANSKÝ VOJÁK Lekce pro děti mladšího školního věku (9-12 let) BOŽÍ ZBROJ Poznámka: Vizuální pomůcky, které jsou součástí této lekce, je možno vybarvit, vystřihnout a nalepit na flanel, plst nebo vlisalín tak, aby držely na flanelové tabuli. BOŽÍ ZBROJ Oddíly z Písma: Ef 6,10-18;

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více