P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III."

Transkript

1 P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III. 0

2 Základní modlitby Milí rodi e, Prosím vás, za n te se s d tmi postupn modlit tyto modlitby tak, aby je d ti um ly. Za ínáme znamením k íže: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ot e náš, jenž jsi na nebesích, posv se jméno tvé. P ij království tvé. bu v le tvá jako v nebi, tak i na zemi. chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viník m. A neuve nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás h íšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Desatero Božích p ikázání 1. V jednoho Boha v iti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváte ní sv til. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dob e ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš k ivého sv dectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš statku jeho. P t církevních p ikázání (sta í vlastními slovy) 1. O ned lích a zasv cených svátcích se ú astnit mše sv. a zachovat pracovní klid. 2. Vyzpovídat se ze svých h ích alespo jednou za rok. 3. P ijmout Svátost oltá ní alespo ve velikono ní dob. 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat p st újmy ve stanovené dny. 5. P ispívat církvi na její pot eby. 1

3 And le Boží, strážce m j, ra vždycky být ochránce m j: m vždycky ve a napravuj, ke všemu dobrému m vzbuzuj. Ctnostem svatým m vyu uj, a jsem tak živ, jak chce B h m j. T lo, sv t, ábla p emáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení a vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi v n chválím Boha ustavi n. Amen. V ím v Boha, Otce všemohoucího, Stvo itele nebe i zem. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se po al z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trp l pod Ponciem Pilátem, uk ižován um el i poh ben jest; sestoupil do pekel, t etího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud p ijde soudit živé i mrtvé. V ím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, spole enství svatých, odpušt ní h ích, vzk íšení t la a život v ný. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na po átku i nyní i vždycky a na v ky v k. Amen. Modlitba r žence Vyznání víry, Ot e náš; Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupn vkládají slova:) 1. v kterého v íme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého milujeme. Sláva Otci Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Ot e náš, deseti Zdrávas Maria a chvalozp vu Sláva Otci. Po jménu "Ježíš" ve Zdrávas Maria se p idávají r žencová tajemství: 2

4 I. Radostná tajemství 1. kterého jsi z Ducha Svatého po ala 2. se kterým jsi Alžb tu navštívila 3. kterého jsi v Betlém porodila 4. kterého jsi v chrám ob tovala 5. kterého jsi v chrám nalezla II. Tajemství sv tla 1. který byl pok t n v Jordánu 2. který zjevil v Kán svou božskou moc 3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání 4. který na Ho e prom n ní zjevil svou slávu 5. který ustanovil eucharistii III. Bolestná tajemství 1. který se pro nás krví potil 2. který byl pro nás bi ován 3. který byl pro nás trním korunován 4. který pro nás nesl t žký k íž 5. který byl pro nás uk ižován IV. Slavná tajemství 1. který z mrtvých vstal 2. který na nebe vstoupil 3. který Ducha Svatého seslal 4. který t, Panno, do nebe vzal 5. který t v nebi korunoval 3

5 A) ŠT STÍ PRVNÍCH LIDÍ B h stvo il první lidi Adama a Evu, aby byli š astni a dal jim svobodu. Oni však cht li být jako B h. Z pýchy neposlechli Boha, jednali proti N mu, a to byl první h ích. H íchem ztratili p vodní št stí a zav eli nebe nejen pro sebe, ale pro všechny lidi. íkáme tomu d di ný h ích. 1) Jak ztratili první lidé své št stí? P estoupili Boží zákaz. íkáme tomu d di ný h ích. B) H ÍCH A JEHO D SLEDKY H ích je zlý skutek, p estoupení Božího zákona. H íchy d líme na t žké a lehké. T žký h ích je dobrovolné (chci to ud lat) a v domé (vím, že je to h ích) p estoupení Božího zákona ve vážné v ci (jednám bez lásky k bližnímu). 2) Co je to h ích? H ích je zlý skutek, p estoupení Božího zákona. 3) Co je to t žký h ích? T žký h ích je dobrovolné a v domé p estoupení Božího zákona ve vážné v ci. 4) Jak poznám, že jsem se dopustil t žkého h íchu? Když jsem n co d lal, uv domil jsem si, že je to h ích, a p esto v tom pokra oval. C) B H SLIBUJE ZÁCHRANU B h slibuje už prvním lidem Zachránce. Za matku Zachránce Ježíše Krista - si B h vybral Pannu Marií. Ona je i naší nebeskou Matkou. P stounem Pána Ježíše byl svatý Josef. Ježíš vyr stal v Nazaret. 5) Co slíbil B h prvním lidem, když zh ešili? Slíbil, že jím pošle Zachránce - Vykupitele - Pána Ježíše. 6) Jak se jmenovala matka Pána Ježíše a kde žili? Matka Pána Ježíše se jmenovala Panna Maria a žili v Nazarete. 7) Kdo byl jeho p stounem? P stounem Pána Ježíše byl Svatý Josef. 8) Jak íkáme pravidl m pro š astny život? íkáme jim Desatero Božích p ikázání. 9) Komu B h dal Desatero a kde? Mojžíšovi na ho e Sinaj. 4

6 D) MOJŽÍŠ P IJÍMÁ DESATERO B h dal lidem Desatero na ho e Sinaj skrze proroka Mojžíše, Desatero nám íká, jak se máme chovat k Bohu, k sob a k ostatním lidem, abychom byli š astní. PRVNÍ P IKÁZÁNÍ V JEDNOHO BOHA V ITI BUDEŠ - MODLITBA Kdo správn jedná podle 1. p ikázání, ten v Boha v í a rád se modlí - ráno, ve er, p i jídle, i jindy...ví, že v modlitb m že mluvit s Bohem o všem. Modlí se za rodi e, sourozence i za lidi, kte í Boha ješt neznají. 10) Kdo v í v Boha? Ten, kdo se modlí a má ho rád. 11) Kdy se m žeme modlit? Kdykoliv, nejmén ráno a ve er. 12) Co je to modlitba? Modlitba je rozhovor lov ka s Bohem. DRUHÉ P IKÁZÁNÍ NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO ÚCTA K BOHU Kdo správn jedná podle 2. p ikázání, ten má Boha rád a nevyslovuje jeho jméno a jména svatých nadarmo a bezmyšlenkovit. Váží si všech v cí (k íže, obraz ), které nám Boha p ipomínají. 13) Co nám íká 2. p ikázáni? Nemáme íkat Boži jméno nebo jména svatých zbyte n a máme si vážit k íž a obrázk. T ETÍ P IKÁZÁNÍ POMNI, ABYS SVÁTE NÍ DEN SV TIL - NED LE Kdo správn jedná podle 3. p ikázání, ten chodí v ned li a ve svátky na mši svatou. P ichází v as a pozorn se jí ú astní. Ví, že ned le je dnem odpo inku, kdy nepracujeme a d láme druhým radost. 14) Jak sv tíme ned li a svátky? Chodíme do kostela a od práce odpo íváme. 15) Kdo nemusí jít v ned li na mši svatou a p esto je omluven? Ten, kdo je nemocný nebo opravdu nem že z vážného d vodu. TVRTÉ P IKÁZÁNÍ CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU - POSLUŠNOST Kdo správn jedná podle 4. p ikázání, ten své rodi e poslouchá, rád doma pomáhá, neodmlouvá a není drzý. Poslouchá a má rád také jiné lidi, kte í to s ním myslí dob e (babi ku, d de ka, u itele...). 16) Co B h p ikazuje 4. p ikázáním? Aby d ti ctily, milovaly a poslouchaly své rodi e. 5

7 PÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEZABIJEŠ - ŽIVOT A ZDRAVÍ Kdo jedná podle 5. p ikázání, ten nikomu neubližuje bitím, nep átelstvím, hn vem nebo hádkami. Chrání si své zdraví a zbyte n neriskuje tak, že by si mohl ublížit. Neni í a netrápí nic, co žije - zví ata ani rostliny. 17) Je h íchem proti 5. p ikázání pouze n koho zabít? Ne. H íchem je i hn vat se, ubližovat n komu a kazit si zdraví. 18) Týká se toto p ikázání jen vztah s lidmi? Ne. Rovn ž mluví o ochran životního prost edí, a také zakazuje trápit zví ata. ŠESTÉ A DEVÁTE P IKÁZÁNÍ NESESMILNÍŠ ÚCTA K T LU Kdo jedná správn podle 6. p ikázání, ten nemluví neslušn, neposlouchá nestydaté vtipy a nechce, aby je druzí vypráv li. Nedívá se na nestydaté obrázky a filmy anebo zv dav, když je n kdo vysvle en. Nedotýká se neslušn t la druhého lov ka nebo svého. 9. p ikázání íká manžel m, že si mají být v rní a neopoušt t se ani v t žkostech. 19) Co nám íká 6. p ikázáni? íká, že máme mít úctu k t lu lov ka. Máme se chránit p ed neslušnými obrázky, slovy, pohledy nebo doteky. 20) Co znamená 9, p ikázání? Že tatínek a maminka si mají být v rni a mají si pomáhat. SEDMÉ A DESÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEPOKRADEŠ - JE LEPŠÍ DÁVAT NEŽ BRÁT Kdo jedná podle 7. p ikázání, ten nekazí v ci a nebere nic, co mu nepat í. Kdo jedná správn podle 10. p ikázání, ten nikomu nezávidí, nedychtí po tom, co není jeho a rád se s druhými rozd lí. 21) Co od nás B h chce 7. p ikázáním? Abychom nekradli ani nic kradeného nep ijímali, nešidili a nekazili v ci. 22) Co íká 10. p ikázání? íká, že nemáme závid t druhým a být nespokojení. OSMÉ P IKÁZÁNÍ NEPROMLUVÍŠ K IVÉHO SV DECTVÍ - SLOVO Kde jedná správn podle 8. p ikázání, ten nelže, nep ekrucuje pravdu, nežaluje, nikoho nepomlouvá a ne íká o druhých nic špatného. 23) Co od nás B h tímto p ikázáním chce? Abychom mluvili pravdu a ne íkali o nikom špatné v ci. 6

8 E) M J POSTOJ K BOHU, LIDEM A K SOB Sv domí je Boží hlas v nás. Pomáhá nám poznat, co je správné a co ne. Sv domí si vychováváme tím, že se snažíme poznávat Pána Ježíše a poslouchat jeho p ikázání. Než se dopustíme h íchu, p ichází: 1. Pokušení (zlá myšlenka) 2. Rozhovor se zlou myšlenkou 3. Boj (odhán ní zlé myšlenky) 4. H ích (když prohraji boj) 5. Váše (když jsem prohrál vícekrát boj, p i pokušení hned íkám h íchu "ano") 24) Co je sv domí? Je to Boží hlas v nás. 25) K emu nás slouží sv domí? Pomáhá nám poznat, co je dobré a co zlé. 26) Co p edchází h íchu? - Pokušení (zlá myšlenka) - Rozhovor se zlou myšlenkou - Boj - H ích (když prohraji boj) F) B H NÁS MILUJE, PROTO NÁM ODPOUŠTÍ Ježíš nám ukazuje, jak má B h lidi rád. Chce je mít š astné. lov ku kazí radost a št stí nejen nemoc, ale i h ích. Proto chce Pán Ježíš uzdravit také naši duši a odpouští nám h íchy, když jich litujeme, vyznáme se z nich ve zpov di a chceme být lepší. 27) Kdy nám B h odpouští? Vždycky když h íchu litujeme, chceme být lepší a vyzpovídáme se. 28) Co když d láme n jaký h ích stále znovu? M žeme k Bohu znovu p ijít? K Bohu m žeme p icházet neustále. On zná naše slabosti a má nás moc rád. G) SLAVÍME SVÁTOST SMÍ ENÍ B h nám odpouští ve svátosti smí eni. Svátost smí ení ustanovil Pán Ježíš. Svátost smí ení má ty i ástí: Zpytování sv domí (Uv domíme si jak nám B h žehnal od minulé zpov di. A poctiv se zamyslíme, jak jsme my špatn odpov d li na jeho dobrotu h íchem.) Lítost a p edsevzetí (Umíním se, že se chci polepšit a napravit škodu druhým.) Zpov - vyznání h ích, ud lení pokání, rozh ešení. Napravení a polepšení (vykonáme pokání a za neme nový život s novým p edsevzetím). 7

9 H) Pr b h svátosti smí ení P ÍPRAVA DOMA ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ 29) Kolik ástí má svátost smí ení? ty i: - Zpytování sv domí - Lítost a p edsevzetí - Zpov (vyznání, ud lení pokání, rozh ešení) - Napravení a polepšení 30) Jak asto máme p istupovat ke svátosti smí ení? Doporu uje se pravidelná m sí ní zpov (i když nemám t žký h ích, protože i lehké h íchy se snažíme odstra ovat). 31) Nemusím se bát vyznat své h íchy, které jsem ud lal? Ne, B h nám chce takto odpustit a kn z je vázaný zpov dním tajemstvím, a proto nesmí nikdy, ani pod mu ením, íci, co ve zpov di slyšel. P ípravna modlitba: A Duchu svatý, ukaž mi co jsem z Boží dobroty krásného vykonal a dostal. P ij a osv m : dej mi poznat mé h íchy, abych jich litoval a up ímn se z nich vyzpovídal. Daruj mi radost ze smí ení s Bohem. Amen. B Bože, ty m znáš a víš o mn všechno. Mohu se ti se vším sv it, protože m máš rád a chceš mi odpustit. Prosím, pomoz mi, abych správn poznal své h íchy a s lítostí je vyznal, abych se dob e vyzpovídal. Dej mi sílu za ít znovu. Amen. Zkoumám své sv domí: Nejprve si zapíši t i krásné v ci, které jsem z Boží dobroty prožil nebo vykonal. Pak zkoumám, co se mi nepovedlo. Nejprve t žké h íchy, pak lehké (lehké jsou nepovinné, ale velmi, velmi se doporu uje je také vyznat). Zapíšu si vše na papír. M žu k tomu použít zpov dní zrcadlo. (zpov dní zrcadla jsou v této brožu e na stran 13, nebo v Kancionálu na stran 81) Modlitba lítosti (lítost nad h íchy m žeme projevit touto modlitbou): Svatý Bože, zasloužil bych si trest za své viny. Všechno dobré dostávám z tvé ruky, podstoupil jsi za mne k íže muky. Nebe otev els mi smrtí svou, a já zlobou splácím lásku tvou. H ích je mi z hloubi srdce líto. Polepším se, prosím, pomoz mi v tom. 8

10 OB AD ZPOV DI (VE ZPOV DNICI) P ijetí kajícníka: Já: "Chvála Kristu" Kn z: "Na v ky." Oba: "Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen." Kn z: "B h, který osv cuje naše srdce, kéž ti dá pravdiv poznat tvé h íchy a ukáže ti své milosrdenství." Já: "Amen. Moje poslední zpov byla p ed " nebo "p icházím poprvé ke svátosti smí ení" Vyznání dík a h ích : Já: "Cht l bych nejprve pod kovat Pánu Bohu za " (události, které mne nebo druhým ud lali radost) Já: "Vyznávám se p ed Pánem Bohem, že jsem se dopustil t chto h ích : " (M žu také íci, co mne trápí, s ím si nevím rady) Po vyznání h ích eknu: "Toto jsou mé h íchy, srde n jich lituji a chci se polepšit." Kn z: Kn z ke m mluví. Dob e poslouchám jeho rady. Zapamatuji si, co mám ud lat jako kající skutek. Kn z: Kn z mi dá rozh ešení. "B h, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzk íšením svého Syna smí il se sebou celý sv t a na odpušt ní h ích dal svého svatého Ducha. A ti skrze tuto službu církve odpustí h íchy a naplní t pokojem. Ud luji ti rozh ešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Já: Odpovím: "Amen." Dík in ní za Boží milosrdenství: Kn z:"chvalte Pána, nebo je dobrý." Já: "Jeho milosrdenství trvá na v ky." Propušt ní kajícníka: Kn z: Na záv r ekne kn z: "Pán Ti odpustil h íchy, jdi v pokoji." Já: Odpovím: "Bohu díky. S Pánem Bohem." JEŠT NEŽ ODEJDU Z KOSTELA Pokleknu p ed svatostánkem a pomodlím se uložené pokání. N kdy mohu mít za úkol vykonat n jaký dobrý skutek. Kajícím skutkem chci Bohu ukázat, že se chci opravdu polepšit. Na záv r se pomodlím tuto modlitbu: "Bože, m j Ot e, d kuji ti, že jsi mi odpustil moje h íchy. Mám velkou radost, nebo moje srdce je zase isté, je u Tebe. Prosím t, dej mi sílu, a se snažím být dobrý a nezapomenu na své p edsevzetí. Amen." 9

11 I) POSLEDNÍ VE ERE P i poslední ve e i na Zelený tvrtek Pán Ježíš ustanovil mši svatou. P i této ve e i prom nil chléb ve svoje t lo a víno ve svou krev, protože cht l s apoštoly i s námi z stat viditeln. 32) Kdy ustanovil Pán Ježíš mši svatou? P i poslední ve e i na Zelený tvrtek. 33) Co mimo ádného ud lal Pán Ježíš p i poslední ve e i? Prom nil chléb v svoje t lo a víno ve svou krev. 34) Pro prom nil chléb a víno ve svoje t lo a krev? Protože cht l s námi z stat viditeln. 35) Zm ní se navenek chléb a víno po prom n ní? Navenek se nezm ní. 36) Pro m žeme v it, že chléb je t lo Kristovo, i když se navenek nic nezm ní? Protože nám to Ježíš ekl: "Toto je mé t lo, které se za vás vydává. To i te na mou památku." (Lk 22,19) 37) Kdo m že dnes prom ovat chléb a víno v jeho t lo a krev? Kn ží dostávají tuto moc kn žským sv cením. Na jejich slova ve mši svaté Ježíš prom uje chléb a víno v sebe samého. J) MŠE SVATÁ Na mši svatou p ijdu v as. P i p íchodu do kostela se požehnám sv cenou vodou (tímto nás Pán Ježíš objímá) a pokleknutím pozdravím Pána Ježíše ve svatostánku. P i mši svaté k nám slovy Písma svatého mluví sám B h. P i ob tování prom uje kn z slovy Pána Ježíše chléb a víno v jeho t lo a krev. P i prom ování chleba v T lo Pána Ježíše pozdravím v duchu Pána Ježíše t mito slovy: "Ježíši, Tob žiji. Ježíši, Tob umírám. Ježíši, tv j(tvá) jsem v život i ve smrti! Amen." P i prom ování vína v Krev Pána Ježíše: "Ježíši, smiluj se nade mnou. Ježíši, slituj se nade mnou. Ježíši, odpus mi mé h íchy! Amen." 10

12 Ve svatém p ijímání k nám p ichází živý Pán Ježíš ve svaté hostii. Na svaté p ijímání se musím p ipravit: - prožíváním mše svaté (Mše svatá nás p ipravuje na setkání s Ježíšem ve svatém p ijímání) - P ed svatým p ijímáním se p ipravíme vhodnou modlitbou a po svatém p ijímání se z jeho p ijetí radujeme, d kujeme a prosíme (m žeme použít rovn ž n jakou modlitbu). - Hodinu p ed svatým p ijímáním nejíme a nepijeme (krom vody a lék ). 38) Kolik ásti má mše svatá? Mše svatá má dv ásti (Bohoslužba slova, Bohoslužba ob ti). 39) Jaké jsou nejd ležit jší okamžiky ve mši svaté? Evangelium a prom ování. 40) Kdo m že p ijímat t lo Kristovo? - Ten, kdo byl u prvního svatého p ijímání. - Nemá žádný t žký h ích a lituje lehké h íchy. - Kdo se náležit na svaté p ijímání p ipraví. 41) Jak se p ipravíme na svaté p ijímání? Na svaté p ijímání se p ipravím prožíváním mše svaté, modlitbou a hodinovým p stem. 42) Pro poklekáme p ed svatostánkem? Protože ve svatostánku p ebývá živý Pán Ježíš. 43) Kdo k nám p ichází ve svatém p ijímání? Živý Pán Ježíš ve svaté hostii. 44) Pro p ijímáme t lo a krev Pána Ježíše? Abychom posilnili svou duši k dobrému životu, setkali se s Ježíšem a m li život v ný. 45) Musíme cítit po svatém p ijímání, že máme Pána Ježíše ve svém srdci? Nemusíme. My víme, že on skute n p išel. V nebi pak uvidíme, jak veliké bylo toto setkání. K) SVATÉ P IJÍMÁNÍ A NÁŠ ŽIVOT T lo a krev Pána Ježíše p ijímáme co nej ast ji (nejvíce dvakrát za den) proto, abychom posilnili svou duši k dobrému životu. Po svatém p ijímání p ivítám Pána Ježíše, pod kuji mu, eknu mu o svých starostech a radostech jako svému nejlepšímu p íteli - rozmlouvám s ním. 46) Jak asto m žeš jít ke svatému p ijímání? P i každé mši svaté. Nesmím mít na duši t žký h ích a musím mít touhu po Pánu Ježíši. 47) Co ud lám po svatém p ijímání? P ivítám Pána Ježíše, pod kuji mu, eknu mu o svých starostech i radostech jako svému nejlepšímu p íteli. 11

13 L) O PÁNU JEŽÍŠI Je jeden B h, který je ve t ech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Ježíš Kristus je Boží syn, který se stal lov kem. Narodil se v Betlém v dnešním Izraeli. Svou smrtí na k íži nás vykoupil. Trp l za naše h íchy tím, že byl bi ován, trním korunován a uk ižován. Po své smrti za t i dny však vstal z hrobu. Ukázal se mnohým u edník m a pak odešel ke svému Otci do nebe. Z nebe nám seslal Ducha svatého, který nám pomáhá. 48) Jak se jmenují t i božské osoby? Otec, Syn a Duch svatý. 49) Kdo je Ježíš Kristus? Syn Boží, který se stal lov kem. 50) Pro zem el na k íži? Aby nás svou smrtí vykoupil odpušt ním h ích. 51) Z stal Pán Ježíš mrtvý? Ne, vstal t etího dne z hrobu. 52) Kde je te Pán Ježíš? Pán Ježíš je p ítomný v nebi, a také ve svatostáncích kostel. M) Modlitby k svatému p ijímání MODLITBA P ED SVATÝM P IJÍMÁNÍM A Pane Ježíši, Ty víš, jak jsem h íšný, ubohý a slabý. Práv proto m zveš: Poj te ke mn všichni, kdo se lopotíte, a já vás ob erstvím. B Pane Ježíši, Ty mn máš rád, Ty mi chceš dát pravé št stí a v ný život. Pane Ježíši, p ij a o isti m, p ij a posilni m, p ij a požehnej m. MODLITBA PO SVATÉM P IJÍMÁNÍ Pane Ježíši, vítám T ve své duši. Ty nekone n mocný B h jsi p išel k svému nepatrnému tvoru, d kuji Ti, Pane, že jsi za mne um el a vstal z mrtvých a p icházíš nyní ke mn, abys mn prom nil, posilnil a posv til. Bu stále se mnou, a p jdu kamkoli, abych konal dobro a byl Tvým sv tlem pro druhé. Dej a chrán n touto svátosti mám na mysli jen tvou v li, až nežiji sob, nýbrž Tob, našemu Pánu. Amen 12

14 N) Zpov dní zrcadla ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ DLE DESATERA: 1. p ikázání: Modlil(a) jsem se ráno a ve er? D v oval(a) jsem Bohu, že chce jen moje dobro? Modlil(a) jsem se p ed jídlem? Nezanedbával(a) jsem vyu ování náboženství? 2. p ikázání: Bral(a) jsem jméno Boží nadarmo? Vyk ikoval(a) jsem svatá slova? Choval(a) jsem se neukázn n v kapli nebo v kostele? 3. p ikázání Vynechal(a) jsem v ned li a v zasv cený svátek vlastní vinou mši svatou? ( ekni, jak asto nebo kolikrát to bylo.) P išel(-šla) jsem v ned li vlastní vinou na mši svatou pozd? Nesnažil(a) jsem se, aby ned le byla pro celou rodinu krásným dnem odpo inku? 4. p ikázání: Poslouchal(a) jsem rodi e? Mám je rád? Odmlouval(a) jsem rodi m, u itel m a starším? Modlil(a) jsem se za rodi e a sourozence? Pomáhal(a) jsem rodi m? D lal(a) jsem poctiv p ípravu do školy? M l(a) jsem rád své sourozence? 5. p ikázání: Bil(a) jsem n koho? Zú astnil(a) jsem se šikanování? Posmíval(a) jsem se n komu? Mluvil(a) jsem hrub? Nadával(a) jsem druhým? Hn val(a) jsem se nemluvil(a) jsem s n kým? Zu il(a) jsem a vztekal(a) jsem se? Vyvyšoval(a) jsem se nad druhé? Škodil(a) jsem si na zdraví nadm rným sledováním televize, hraním na po íta e? Trápil(a) jsem zví ata? Svád l(a) jsem n koho ke h íchu? ( ekni k jakému.) Nedodržoval(a) jsem dopravní p edpisy a ohrožoval(a) tak sebe i druhé? Byl(a) jsem lenivý(á) doma a ve škole? 6. p ikázání: Oblékal(a) jsem se cudn? Díval(a) jsem se bez pot eby na obnažené t lo? etl(a), poslouchal(a), mluvil(a) nestydaté e i? Dotýkal(a) jsem se t la neslušn bez pot eby? Kreslil(a) jsem nepo estné obrázky? 13

15 7. p ikázání: Vzal jsem si doma n co bez dovolení? (V c nebo peníze?) Ukradl jsem n komu n co? ( ekni co.) Nechal jsem si n co vyp j eného? Neni ím svým chováním v ci? Neutrácel jsem zbyte n? Byl(a) jsem lakomý(á)? Byl(a) jsem vybíravý(á) v jídle? 8. p ikázání: Lhal(a) jsem? Podvád l(a) jsem? Dodržel jsem co jsem slíbil? Svád l(a) jsem na jiné, co nebylo pravda? Pomlouval(a) jsem druhé? Žaloval(a) jsem bez pot eby na druhé? Bavil(a) jsem se zbyte n o chybách druhých? Cht l(a) jsem být po ád chválený(á)? Byl(a) jsem pyšný(a)? 9. p ikázání Nemluvím zle o svých rodi ích? 10. p ikázání: Závid l(a)jsem? ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ PODLE TOHO KOMU JSEM UBLÍŽIL: 1. V I BOHU - Nemodlil jsem se ráno, ve er, p ed jídlem - Modlil jsem se roztržit, nedbale - Bral jsem jméno Boží nadarmo - Posmíval jsem se Božím v cem - Nešel jsem v ned li na mši svatou - Vyrušoval jsem v kostele 2. V I OSTATNÍM LIDEM - Neposlouchal jsem rodi e, zlobil jsem je a zarmoutil - Nemodlil jsem se za rodi e - Posmíval jsem se starým lidem, kamarád m - Nadával jsem jiným, bil jsem je - Navád l jsem jiné ke zlému - Trápil jsem zví ata - Myslel jsem na n co ne istého, mluvil jsem sprost - Díval jsem se na ne isté v ci a nebo jsem d lal n co ne istého - Ukradl jsem n co, nevrátil vyp j ené - Bral jsem rodi m peníze bez povolení - Poškodil jsem cizí v ci - Mluvil jsem co nebyla pravda, nebo žaloval na druhé - Pomlouval jsem druhé 3.V I SVÉ POVAZE - Byl jsem namyšlený, urážlivý, chlubivý - Byl jsem vybíravý v jídle - Byl jsem lenivý, pohodlný u it se, i doma pomáhat - Závid l jsem druhému n co. Necht l jsem nikomu nic p j it - asto jsem se vztekal, byl vzdorovitý, nedovedl si nic od íct 14

16 OBSAH ZÁKLADNÍ MODLITBY...1 A) ŠT STÍ PRVNÍCH LIDÍ...4 B) H ÍCH A JEHO D SLEDKY...4 C) B H SLIBUJE ZÁCHRANU...4 D) MOJŽÍŠ P IJÍMÁ DESATERO...5 PRVNÍ P IKÁZÁNÍ V JEDNOHO BOHA V ITI BUDEŠ - MODLITBA...5 DRUHÉ P IKÁZÁNÍ NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO ÚCTA K BOHU 5 T ETÍ P IKÁZÁNÍ POMNI, ABYS SVÁTE NÍ DEN SV TIL - NED LE...5 TVRTÉ P IKÁZÁNÍ CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU - POSLUŠNOST 5 PÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEZABIJEŠ - ŽIVOT A ZDRAVÍ...6 ŠESTÉ A DEVÁTE P IKÁZÁNÍ NESESMILNÍŠ ÚCTA K T LU...6 SEDMÉ A DESÁTÉ P IKÁZÁNÍ NEPOKRADEŠ - JE LEPŠÍ DÁVAT NEŽ BRÁT 6 OSMÉ P IKÁZÁNÍ NEPROMLUVÍŠ K IVÉHO SV DECTVÍ - SLOVO...6 E) M J POSTOJ K BOHU, LIDEM A K SOB...7 F) B H NÁS MILUJE, PROTO NÁM ODPOUŠTÍ...7 G) SLAVÍME SVÁTOST SMÍ ENÍ...7 H) PR B H SVÁTOSTI SMÍ ENÍ...8 P ÍPRAVA DOMA ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ...8 OB AD ZPOV DI (VE ZPOV DNICI)...9 JEŠT NEŽ ODEJDU Z KOSTELA...9 I) POSLEDNÍ VE ERE...10 J) MŠE SVATÁ...10 K) SVATÉ P IJÍMÁNÍ A NÁŠ ŽIVOT...11 L) O PÁNU JEŽÍŠI...12 M) MODLITBY K SVATÉMU P IJÍMÁNÍ...12 MODLITBA P ED SVATÝM P IJÍMÁNÍM...12 MODLITBA PO SVATÉM P IJÍMÁNÍ...12 N) ZPOV DNÍ ZRCADLA...13 ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ DLE DESATERA:...13 ZPYTOVÁNÍ SV DOMÍ PODLE TOHO KOMU JSEM UBLÍŽIL:

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

K ížová cesta se svatými

K ížová cesta se svatými K ížová cesta se svatými K ížová cesta Ježíše Krista neskon ila n kdy v r. 30 A.D., ale v církvi pokra uje dál skrze ni, skrze nás 1. Trest smrti (sv.maxmilián Kolbe) Z koncentráku utekl v ze všichni ostatní

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

4. Ned le velikono ní

4. Ned le velikono ní 4. Ned le velikono ní Pánem a Mesiášem ustanovil B h práv toho Ježíše, kterého jste vy uk ižovali." Po n kolika málo dnech je to obrat o 180. Nejenže se už apoštolové nebojí ve ejn vystoupit. Ješt navíc

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Malý katechismus s otázkami a odpověďmi pro obecné školy

Malý katechismus s otázkami a odpověďmi pro obecné školy Malý katechismus s otázkami a odpověďmi pro obecné školy S povolením nejdůstojnějšího arcibiskupství pražského vydáno v C. K. školním kněhoskladu, v Karlově ulici L.P. 1865 čís. 190-1. do současné češtiny

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE Bez víry to nejde Víra to není pouhé uznání existence Boha. Kdyby byl Bůh pouhou neživou energií (třeba jako elektřina), stačilo by uznat její existenci a otočit vypínačem, aby

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Boží pravda v mém život

Boží pravda v mém život Boží pravda v mém život Kázání CB Vsetín, 2014-03-16 "Já jsem sv tlo sv ta; kdo m následuje, nebude chodit ve tm, ale bude mít sv tlo života." (J 8,12). Prosím, p ihlaste se, kdo z vás už n kdy etl nebo

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady. Ing. Jiří Dušek. Edice Účetnictví a daně

Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady. Ing. Jiří Dušek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. Jiří Dušek Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 229. publikaci Realizace obálky

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\l"gstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\.

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\lgstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\. R. M. DAC!K O. P. PRAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A MYSTICKÉ l!.o l;oné dňo: :z:načk : t\l"gstkově čislo G,1 O I:J 194 7 2.. (\ \\\. \99A DOMINIKAN SKA EDICE KRYSTAL, OLOMOUC úzkosti

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více, Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Příprava na první svatou zpověď

Příprava na první svatou zpověď Příprava na první svatou zpověď BŮH OZNÁMIL DESATERO PŘIKÁZÁNÍ Izraelité cestou do zaslíbené země přišli k hoře Sinaj. Mojžíš vystoupil na horu. Tam mu řekl Pán Bůh: Pověz lidu, ať se dnes a zítra posvětí.

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více