DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ OTČENÁŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ OTČENÁŠ"

Transkript

1

2 UKÁZKA Z KNIHY DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ OTČENÁŠ LIDEM VYLOŽIL ABD-RU-SHIN Nakladatelství Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart

3 Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje! Abd-ru-shin

4 DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

5 První přikázání JÁ JSEM HOSPODIN, TVŮJ BŮH! NEBUDEŠ MÍT JINÝCH BOHŮ MIMO MNE! Kdo správně čte tato slova, již v nich asi spatří odsouzení mnohých, kteří nedbají tohoto nejpřednějšího ze všech přikázání.»nebudeš mít jiných bohů!«nejeden člověk si pod těmito slovy představuje velice málo. Příliš si to usnadnil! Považuje za modloslužebníky především lidi, kteří klekají před řadou dřevěných postav, z nichž každá představuje určitého boha. Pomyslí snad i na zbožňovatele satana a na podobné zbloudilce, na něž v nejlepším případě pohlíží útrpně, nemyslí však přitom na sebe. Jen se jednou v klidu na sebe podívejte a zkoumejte se, zda k nim také nepatříte. Jeden má dítě, které je mu skutečně vším, pro něž by přinesl jakoukoli oběť a pro něž zapomíná na všechno ostatní. Druhý staví nade vše pozemský požitek a nebyl by ani při nejlepší vůli schopen se jej zříci, kdyby se to od něj požadovalo a on by se mohl dobrovolně rozhodnout. Třetí zase miluje peníze, čtvrtý moc, pátý ženu, další světská vyznamenání a všichni přitom nakonec jen sami sebe! To je modloslužba v tom nejopravdovějším smyslu. Před ní varuje první přikázání! Zapovídá ji! A běda tomu, kdo je do písmene nezachovává. Přestoupení se mu ihned vymstí tím, že musí zůstat připoután k zemi, jakmile přejde do jemnohmotné říše. Ve skutečnosti se však připoutal k zemi jen sám sklonem k něčemu, co je na zemi. Tím je zdržován od dalšího vzestupu, ztrácí poskytnutý čas a ocitá se v nebezpečí, že nevyjde z jemnohmotné říše a z ní nebude vzkříšen do světlé říše svobodných duchů. Pak bude stržen spolu s veškerou hmotností do nevyhnutelného rozkladu, který slouží k její očistě, aby po ní znovu vznikla a zformovala se. Ale pro lidskou duši to znamená duchovní smrt veškerého nabytého osobního vědomí a tím také zničení její formy i jejího jména na věky. Před tímto strašlivým koncem chrání zachovávání prvního přikázání! Je to přikázání nejdůležitější, protože je pro člověka nejpotřebnější. Ten je však žel velmi náchylný k tomu, aby se oddal nějakému sklonu, který ho nakonec zotročí. Dopustí-li, aby se něco pro něj stalo sklonem, učiní si z toho zlaté tele, jež postaví na nejvyšší místo jako modlu nebo jako bůžka vedle svého Boha, ba velmi často i nad něho. Je však žel až příliš mnoho»zálib«, které si člověk vypěstoval a kterým se naprosto bezstarostně oddává. Jak jsem již uvedl, sklon je obliba něčeho pozemského, a těch je přirozeně ještě mnohem více. Kdo si však vypěstoval nějaký sklon, ten v něm i»uvázne«, jak toto slovo správně vystihuje. Když pak přejde do záhrobí čili na onen svět, aby se dále vyvíjel, lpí na hrubohmotném a nemůže se proto snadno odpoutat. Je tedy brzděn a zadržován. Může se to dokonce nazvat i kletbou, která na něj doléhá. Děj je stejný, ať se již vyjádří slovy jakkoliv. Kdo však v pozemském bytí staví Boha nade vše, nejen ve své představě nebo jen slovně, nýbrž v cítění, tedy opravdově a ryze, v úctyplné lásce, která ho váže jako sklon, ten bude účinkem této vazby usilovat ihned do výše, jakmile přejde do záhrobí. Vždyť si s sebou bere úctu a lásku k Bohu.

6 Napojení na ně vede jen k jasné Pravdě Boží. To ho drží a nakonec zanese do ráje, kde pobývají čistí, vší tíhy zbavení duchové. Dbejte proto přísně na dodržování tohoto přikázání. Uchráníte se tak mnoha nepříznivých osudových vláken.

7 Druhé přikázání NEVEZMEŠ NADARMO JMÉNO HOSPODINA, SVÉHO BOHA! Jméno probouzí a vyvolává v člověku pojem. Kdo zneuctívá jméno a odvažuje se je znehodnocovat, znehodnocuje tím pojem! Na to vždy pamatujte. Tohoto jasného přikázání Páně se však dbá ze všech deseti přikázání nejméně, přestupováno je tedy nejvíce. Nedbá se jej tisícerými způsoby. I když se člověk domnívá, že mnohá taková přestoupení jsou zcela neškodná, že jsou to jen bezvýznamná rčení, přesto jsou porušováním tohoto jasně daného přikázání. Právě tisíceré jen domněle neškodné případy nedbání druhého přikázání zlehčují svaté jméno Boží, a tím i pojem Boha, který je vždy úzce spjat se jménem. Zbavují jej před lidmi, ba již před dětmi jeho svatosti, špiní jeho nedotknutelnost tím, že jej nechávají zevšednět a strhují jej do obecných frází. Lidé přitom bez ostychu zacházejí až do směšnosti. Nechci zde uvádět žádné z těch mnoha rčení, neboť na to je toto jméno příliš vznešené a svaté! Každému stačí, bude-li si toho všímat jen jediný den, a zhrozí se, jak nesmírně často přestupují druhé přikázání lidé obojího pohlaví, velcí i malí, až po děti sotva schopné utvořit správnou větu. Vždyť jak zpívali staří, tak cvrlikají mladí! Proto je právě zlehčování Boha často to první, čemu se mládež učí při pouze zdánlivě zcela neškodném přestupování Božího zákona. Ale pokud jde o následky, je toto přestupování ze všech nejhorší! Je přímo zhoubně rozšířeno mezi všemi lidmi, nejen křesťany, ale i mezi mohamedány, židy a buddhisty. Všude je slyšet totéž až do omrzení! Čím pak může být člověku ještě jméno»bůh«! Je znehodnoceno, lidé si jej necení ani tolik jako nejmenší ze všech mincí! Je na tom mnohem hůř než obnošený šat. A pozemský člověk, který chce být jinak tak moudrý, to považuje za neškodné a hřeší tím častěji než stokrát za den. Kde zůstává uvažování? Kde to nejmenší hnutí citu? I vy jste vůči tomu úplně otupěli a posloucháte klidně, když se nejsvětější ze všech pojmů takto zašlapává do špíny všednosti! Ale nemylte se. Dlužní účet na onom světě je tím nemilosrdně zatížen u každého, kdo v tom zhřešil. A právě to není tak snadné odpykat, protože zlé následky jsou dalekosáhlé a musejí se vymstít až do třetího a čtvrtého pokolení, nevyskytne-li se v této řadě člověk, který dojde k poznání a učiní špatnému počínání přítrž. Snažte se proto v okolí, které dobře znáte, tento škodlivý zvyk potírat. Především však nejdříve přestřihněte vlákna své vlastní karmy, a to s veškerou energií, kterou máte, aby se váš dlužní úpis ještě dále nezvětšoval. Nevěřte ve snadné odčinění, i když jste přitom vůbec nic špatného nemysleli. Provinění je přesto stejné! A hřích proti přikázání nutně zůstává hříchem! Přikázání jste přece dobře znali. Jestliže jste se dost nesnažili ujasnit si jeho obsah, je to vaše vina. Proto se vám z ní také nic nesleví. Poslechněte a jednejte tak, abyste byli schopni ještě zde na zemi mnohé napravit. Jinak vás po příchodu na onen svět bude očekávat děsivé bahno, které se vám jako překážka položí na cestu ke vzestupu. Nejen jednotlivci, ale i úřady porušovaly po celá staletí toto přikázání, když vyžadovaly od lidí

8 přísahy a násilím je nutily k jeho přestupování pod hrozbou pozemských trestů. Trest na onom světě je však mnohem těžší a stihne všechny, kdo přísahu vyžadovali, ne ty, kdo museli přísahat pod nátlakem. Také Kristus pravil výslovně:»vaše řeč budiž Ano nebo Ne; neboť co nad to jest, je od zlého!«a úřady měly přece moc, aby slovům Ano nebo Ne daly rozhodující váhu tím, že by klamání soudu potrestaly stejně jako křivou přísahu. Tak mohly povýšit význam těchto slov před soudem na stupeň potřebný k rozsudku. Nebylo proto třeba násilím nutit lidi k přestupování Božího přikázání. Ještě hůře si však počínaly církve a jejich představitelé, když za dovolávání se Boha podrobovali své bližní nejhoršímu mučení, a pokud ti přitom mukám nepodlehli, za opětovného dovolávání se Boha je upalovali. Všeobecně známý a svou ukrutností pověstný římský císař Nero nebyl při mučení křesťanů tak zlý a tak odsouzeníhodný jako mnohá církev se svým strašlivým rejstříkem hříchů proti Božím zákonům. Především zdaleka tolik nevraždil, nemučil a nedovolával se přitom pokrytecky Boha, což musí být považováno za jedno z největších rouhání se Bohu, jakého se člověk může dopustit. Není nic platné, jestliže tytéž církve dnes odsuzují, co tehdy žel po dlouhou dobu páchaly. Vždyť toho nezanechaly dobrovolně! A ještě dnes se totéž provádí podobně, jen se skrytějšími projevy tichého nepřátelství a jiným, modernějším způsobem. I zde se změnila jen forma, nikoli živé jádro. A před Božím soudem platí pouze toto jádro, které člověk tak rád skrývá, nikdy ne vnější forma! A tato dnešní jen zdánlivě neškodná forma se zrodila stejně jako dříve z téže nevýslovné duchovní pýchy zástupců všech církví. Tam kde není zavrženíhodná pýcha, je prázdná domýšlivost, která se opírá o pozemskou moc církví. Tyto nectnosti vzbuzují dosti často nemístnou nevraživost, spojenou navíc s vypočítavostí zaměřenou na rozšiřování vlivu, dokonce až po touhu uplatnit se ve vysoké politice. A to vše se děje se jménem»bůh«na rtech, takže bych mohl ještě jednou zvolat stejně jako Syn Boží:»Svým chováním jste proměnili domy mého Otce v peleš lotrovskou, aby byly ke cti vám! Nazýváte se služebníky Slova Božího, stali jste se však sluhy své pýchy!«každý katolík se před Bohem pokládá za mnohem lepšího než evangelík, aniž k tomu má důvod, každý evangelík se zase domýšlí, že toho ví víc, že je pokročilejší a tím svému Bohu bližší než katolík. A ti všichni tvrdí, že jsou stoupenci Kristovi a že se chovají podle jeho Slova. Obě strany jsou bláhové. Opírají se o něco, co před Boží vůlí vůbec neplatí. Právě ti všichni hřeší mnohem víc proti druhému Božímu přikázání než stoupenci jiných náboženství. Berou totiž jméno Boží nadarmo nejen slovy, ale i skutky, celým svým způsobem života, dokonce i při svých takzvaných bohoslužbách. Poskytují každému, kdo uvažuje a dobře pozoruje, jen odstrašující příklad bezobsažných forem a prázdného myšlení. Právě svou bezmeznou domýšlivostí, s níž chtějí sobě i svému okolí namluvit, že mají před jinověrci již zajištěné místo v nebi, zneuctívají pojem Boha nejhrubším způsobem. Vnější stránka církevních obyčejů, křest a mnoho jiného, to nic neznamená! Jen duše člověka musí předstoupit před soud! To si pamatujte, vy pyšní! O takových již bylo zvěstováno, že v den soudu pyšně potáhnou, hrdi na sebe, s prapory a v nádherných rouchách, aby radostně přijali svou odměnu. Nedostanou se však nikdy do říše ducha ke stupňům Božího trůnu, protože obdrží odměnu, která jim náleží ještě dříve, než tam dojdou. Ledový dech je odvane jako plevy, které nemají cenu, neboť jim chybí čistá pokora v sobě a pravá láska k bližnímu. Tím nejhorším způsobem berou jméno»bůh«nadarmo a nejhruběji přestupují druhé přikázání! Ti všichni slouží Luciferovi, a nikoli Bohu. A pohrdají tím všemi Božími přikázáními, od prvního až

9 do posledního. Především ale druhým, jehož přestupování tímto způsobem je nejčernějším poskvrněním pojmu Bůh v jeho jméně. Střezte se i nadále lehkovážně přecházet toto přikázání. Dbejte konečně přísně na sebe i na své okolí. Uvažte, že plníte-li věrně devět přikázání a nedbáte-li jednoho, jste přesto nakonec ztraceni! Jestliže Bůh dal nějaké přikázání, je již v tom důkaz, že se nesmí brát na lehkou váhu a že je nezbytně nutné je zachovávat. Jinak by vám nebylo dáno. Neodvažujte se modlit, nejste-li schopni zachvívat se celou duší spolu se slovy, a chraňte se stát před svým Bohem jako bezmyšlenkovití mluvkové. Tím byste se proti Bohu proviňovali zneužíváním jeho jména. Rozmyslete si dobře, než ho o něco prosíte, zda je to naléhavě nutné. Nezaplétejte se do formálních modliteb, jejichž drmolení v určitou dobu se stalo zlozvykem při veškerém náboženském konání. To není jen braní jména Božího nadarmo, ale rouhání se jménu Božímu. V radosti nebo v tísni je vroucí cit beze slov mnohem cennější než tisíc vyslovených modliteb, i když toto cítění trvá jen zlomek okamžiku. Neboť takový cit je pak vždy pravý a není pokrytectvím. Proto také není nikdy zneužitím pojmu Bůh. Posvátný je okamžik, kdy se lidský duch chce s prosbou nebo s díky vrhnout před stupně Božího trůnu. Modlitba se nikdy nesmí stát brebentěním ze zvyku. Ani u služebníků církve. Člověk, který dokáže užívat jména Božího při všech možných i nemožných příležitostech, neměl nikdy o pojmu Boha nejmenší tušení! Jako lidský duch musí být schopen vycítit v sobě tušení Boha, i kdyby to bylo jen jednou v pozemském životě. Ale tento jediný okamžik by stačil sám o sobě k tomu, aby mu úplně vzal veškerou chuť k lehkovážnému přestupování druhého přikázání. Bude pak mít navždy v sobě potřebu vyslovovat jméno»bůh«jen tehdy, bude-li celé jeho nitro v nejvyšší čistotě! Kdo tuto potřebu nemá, není zdaleka hoden ani Božího slova, tím méně pak, aby vešel do království Božího a těšil se z oblažující blízkosti Boží. Proto je také zakázáno vytvářet obraz Boha Otce podle lidských představ. Každý pokus o to musí vést jen k žalostnému zmenšení, protože ani lidský duch ani lidská ruka nejsou způsobilé vizionářsky zřít byť i jen tu nejmenší část skutečnosti a zachytit ji pozemsky v obraze. I největší umělecké dílo by znamenalo jen hluboké snížení. Jedině oko naznačuje svým nevýslovným zářením vše. Tak vznešená je tato pro vás nepochopitelná velikost, kterou shrnujete ve slově»bůh«a kterou se v lehkomyslné opovážlivosti odvažujete často používat jako nejběžnější z prázdných a bezmyšlenkovitých výrazů! Budete muset skládat účty z tohoto svého jednání!

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ Jistě chcete být v životě šťastni. Totéž chtěli všichni snoubenci před vámi, a přece každý třetí manželský pár u nás skončil u rozvodového soudu. Nedosáhli toho, co si představovali.

Více

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému obrazu. Ano, Bůh stvořil člověka k svému obrazu, k obrazu

Více

P. Gabriel Souček, OP.

P. Gabriel Souček, OP. P. Gabriel Souček, OP. 1991 Zpracováno pro potřeby Katechetického kurzu v Hradci Králové P. Gabriel Souček, OP. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT V dnešní době a v našem prostředí nestačí říci: Jsem věřící křesťan ; materialismus,

Více

Stála jsem u brány nebe a pekla Moje cesta od ZDÁNÍ k BYTÍ Od iluze k pravdě Osobní svědectví paní dr. Glorie Polo

Stála jsem u brány nebe a pekla Moje cesta od ZDÁNÍ k BYTÍ Od iluze k pravdě Osobní svědectví paní dr. Glorie Polo Stála jsem u brány nebe a pekla Moje cesta od ZDÁNÍ k BYTÍ Od iluze k pravdě Osobní svědectví paní dr. Glorie Polo Toto svědectví bylo přeloženo do němčiny ze španělského originálu. Může být volně rozšiřováno,

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Martin Buber CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO 1 UČENÍ I. SEBEUVĚDOMĚNÍ

Martin Buber CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO 1 UČENÍ I. SEBEUVĚDOMĚNÍ Martin Buber CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO 1 UČENÍ I. SEBEUVĚDOMĚNÍ Když seděl rabi Šneur Zalman, rav 2 z Reussenu, v petěrburském vězení a čekal na výslech kvůli tomu, že jeden z vůdců mitnagdim 3 pomluvil

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9 Peter Dyckhoff JAK NALÉZT CESTU Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos Don Bosco Verlag, Miinchen 1999 Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydři 2002 Translation Vratislav Slezák,

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M.

ediční řada A.M.I.M.S. M. ediční řada A.M.I.M.S. M. Návod na dobrý život svatý Alfons Maria de Liguori A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné Matky Naděje) Vranov n.d. Přímětice

Více

Život na venkově. Sestaveno ze spisů Ellen Whiteové Review and Herald Publishing Association Hagerstown, MD 21740

Život na venkově. Sestaveno ze spisů Ellen Whiteové Review and Herald Publishing Association Hagerstown, MD 21740 Život na venkově Pomůcka k mravnímu a sociálnímu (společenskému) zabezpečení Sestaveno ze spisů Ellen Whiteové Review and Herald Publishing Association Hagerstown, MD 21740 Country Living An Aid to Moral

Více

PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20

PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20 PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20 OBSAH Úvod... 3 1. Bůh a člověk... 3 2. Poměr člověka k Boha... 8 3. Jeţíš ve světle pravdy... 13 KRISTUS PLNÝ

Více

Je mateřství hlavním posláním ženy?

Je mateřství hlavním posláním ženy? Je mateřství hlavním posláním ženy? V myslích drtivé většiny lidstva je zakořeněna představa, že ano. Žena, která zůstane svobodná a bezdětná, se jaksi automaticky považuje za méněcennou a lidé ji za jejími

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

ROČNÍK LIX LEDEN/ÚNOR 2004 1/2

ROČNÍK LIX LEDEN/ÚNOR 2004 1/2 ROČNÍK LIX LEDEN/ÚNOR 2004 1/2 OBSAH Z DUCHOVNÍCH ZAMYŠLENÍ 3 CESTA DO EGYPTA 5 PRAVOSLAVNÝ POHLED NA SVĚT 8 jeromonach Serafím (Rose) ARCHIMANDRITA KIRILL 11 STAREC PASIJ 13 DĚJINY MNIŠSTVÍ V RUMUNSKU

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Jaromír Hejna. Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti

Jaromír Hejna. Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti Jaromír Hejna Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti Jaromír Hejna, Praha 2012 Vydaly katolické stránky: www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com 2 Úvodní slovo editora Roku 1897 v Basileji

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA book svoboda a pravo 06.qxd 30.3.2007 11:49 StrÆnka 291 DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT Došlo k zvrácení zákona! A policejní moc státu byla zvrácena společně s ním! Zákon, říkám, se nejen odvrátil od svého

Více