MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce: Stanislava Zálešáková, DiS.

2 Bibliografický záznam Zálešáková, Stanislava. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice : bakalářská práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra historie, l. Vedoucí bakalářské práce Helena Hrehová. Anotace Bakalářská práce Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice se zabývá problematikou hodnot a ctností v křesťanské etice. Nejzákladnější křesťanské hodnoty jsou rozebírány na základě Písma svatého, ctnosti prostřednictvím papežských encyklik. Práce reaguje na současnou hodnotovou krizi, snaží se postihnout aktuální situaci a hledat cestu z této krize. Annotation The bachelor thesis "The meaning of values and their foundation in Christian ethic" deals with issues of values and the virtues in Christian ethic. The most basic Christian values are analyzed by Scripture. Christian virtues are analyzed by Papal encyclical. The thesis is the reaction to the current value crisis. It is trying to introduce the current situation and find the way from this crisis. Klíčová slova etika * křesťanství* morálka * hodnoty * ctnosti* život * smysl života * krize * Bůh Keywords ethic * Christianity * morale * values * life * the meaning of life * crisis * God

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 20. dubna 2012 Stanislava Zálešáková

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce prof. ThDr. Mgr. Heleně Hrehové, PhD. za podnětné připomínky, rady, ochotu, vstřícný přístup a čas, který mi věnovala při tvorbě této práce. Mé poděkování patří také všem přátelům a známým, kteří se zúčastnili výzkumu nebo mi byli jinak nápomocní.

5 Obsah Úvod... 7 I. TEORETICKÁ ČÁST Křesťanství a hodnoty Hodnota a její původ Počátky křesťanství a základ křesťanského učení Motiv exodu Hodnoty v křesťanské etice Desatero Výklad jednotlivých přikázání a pochopení Boha jako nevyšší hodnoty Blahoslavenství jako Magna charta křesťanské etiky Výklad jednotlivých blahoslavenství Láska, víra, naděje jako největší křesťanské ctnosti Ctnost lásky Ctnost víry Ctnost naděje Reflexe božských ctností v papežských encyklikách Encyklika Benedikta XVI. Deus caritas est Bůh je láska Encyklika Benedikta XVI. Spe salvi Spaseni v naději Encyklika Jana Pavla II. Fides et ratio O vztazích mezi vírou a rozumem Krize křesťanských hodnot v 21. století II. PRAKTICKÁ ČÁST Výzkum Cíl výzkumu a hypotézy Metody výzkumu a sběr dat Výsledky výzkumu Otázka č. 1 a 2 - Pohlaví a věk respondentů Otázka č. 3 Víte co je hodnota?... 41

6 Otázka č. 4 Pokuste se dané hodnoty seřadit podle důležitosti pro Váš život Otázka č. 5 Víte, co je ctnost? Otázka č. 6 Znáte nějaké typicky křesťanské ctnosti? Otázka č. 7 Je podle Vašeho názoru ctnost naučitelná? Otázka č. 8 a 9 Důležitost hodnot a ctností pro lidský život, závaznost Desatera pro každého Otázka č. 10 Je podle Vás v současném sociálně-společenském životě viditelná hodnotová krize? Závěr výzkumu Závěr Resumé Summary Použitá literatura a zdroje Přílohy Příloha č. 1 - nevyplněný dotazník Příloha č. 2 příklad vyplněného dotazníku... 63

7 Úvod Morální otázky se dotýkají každého z nás, i těch, kteří popírají existenci Boha. Všichni se někdy během života zamýšlíme nad tím, kdo jsme, co stojí za příčinou naší existence, jak prožít šťastný život, a co nás čeká po smrti. Předpoklad k mravnímu chování a cit pro hodnoty máme hluboce zakořeněný v naší duši, je však otázkou, do jaké míry jsme ochotni se jím také řídit. Už od dětství jsme vedeni k tomu, abychom se k druhým chovali správně a s úctou. Stejně je v nás budován určitý žebříček hodnot. Ve chvíli, kdy však začneme sami uvažovat, mění se také naše preference. Už nepřebíráme názory druhých, ale vytváříme si své vlastní. Hodnota každé události, každého činu, každé věci je neopakovatelná a pro každého člověka má osobitý význam. To co jedni považují za nepodstatné, nepotřebné k životu, může mít pro druhé ten největší význam. V životě rádi hledáme také nějaký vzor, který by nám mohl být inspirací, ke kterému bychom mohli s úctou vzhlížet. Pro křesťany se takovým vzorem stal Ježíš Kristus, v jehož jménu se uskutečňuje spása. Morální život se stává cestou ke spáse. V současné společnosti se však mravní hodnoty ocitají v krizi, jsme stále více na pochybách, zda má vůbec morálka v životě své místo. Předkládaná práce chce na tuto krizi ve společnosti reagovat a být inspirací pro možnosti jejího řešení. Jejím cílem není podat ucelený historický přehled vývoje hodnot. Chce se obrátit na společnost a připomenout jí, jakých hodnot se vzdává a co tím ztrácí. Mají vůbec ještě hodnoty v dnešní společnosti místo? Vědí vůbec lidé, co jsou skutečné hodnoty, nebo už jsou zcela zkaženi touhou po materiálnu? Uvědomují si, jaký je jejich smysl života? Právě na tyto otázky se bude práce snažit najít odpověď. Text práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve pokusíme nastínit obecný význam pojmu hodnota. Vzhledem k tomu, že se chceme zabývat hodnotami křesťanskými, je nutné také zmínit počátky křesťanství a původ křesťanského učení, abychom věděli, kde mají křesťanské hodnoty svůj původ. Primárním zdrojem křesťanské etiky je Písmo svaté. Vrchol etických požadavků Starého zákona pak nalézáme v Dekalogu, Nového zákona v Ježíšových Blahoslavenstvích. Proto právě těmto dvěma textům bude věnována pozornost v další části práce. Zaměříme se na jejich původ, rozbor a přínos pro život. Novozákonní listy nám však přináší i další významný zdroj křesťanské etiky. Tím jsou božské nebo též teologické ctnosti láska, víra, naděje, jejichž prostřednictvím je člověk schopen porozumět spásnému Božímu slovu, přijímat jej 7

8 a odpovídat na něj. 1 Není proto možné je v této práci opomenout. Teologické ctnosti se staly námětem také papežských encyklik. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se podíváme na pojetí dané ctnosti vždy jen v jedné encyklice Jana Pavla II. nebo Benedikta XVI. Poslední část teoretické části se pokusí odkrýt příčiny hodnotové krize, která je v současné době velmi aktuální. Zároveň chce být tato kapitola také jakýmsi pomyslným mostem k praktické části práce. V ní se budeme snažit poodhalit na základě provedeného dotazníkového šetření povědomí o křesťanských hodnotách ve společnosti, zda mají lidé dnes k hodnotám vztah, jaké hodnoty jsou pro jejich život důležité a zda vnímají, že společnost prochází morální a hodnotovou krizí. Teoretická část práce je komparativní analýzou literatury zabývající se tematikou křesťanských hodnot a ctností. Práce by nemohla vzniknout bez studia Písma svatého, které je primárním dokumentem spolu s papežskými encyklikami a sborníky Acta Moralia Tyrnaviensia I. a Zborníku príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie: Hodnotové aspekty súčasného sveta. Při práci s ním byla využívána hermeneutická a interpretační metoda, jelikož bez porozumění textu Písma se nemůžeme pokoušet vytvořit jeho výklad a nelze mluvit o tom, co stojí v Písmu, aniž bychom na jednotlivé úseky neodkazovali. Své zastoupení má vzhledem k danému tématu a osobní zkušenosti i metoda experimentální, jelikož je velmi těžké se oprostit od něčeho, co je součástí vašeho života. Pro praktickou část práce byla klíčová metoda dotazníková. 1 PESCHKE, Karl-Heinz. Křesťanská etika. Vyd.1. Praha : Vyšehrad, 1999, s

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Křesťanství a hodnoty Nechej se probudit Tím, který přišel kvůli tobě. Pak objevíš touhu, která v tobě dřímá. Touhu po něčem dobrém, čistém a spravedlivém. Pak objevíš své schopnosti a dary, které ti byly svěřeny proto, aby díky nim byli skrze tebe šťastni druzí. Pak objevíš nekonečnou hodnotu a krásu života. (Vojtěch Cikrle) 1.1 Hodnota a její původ Ačkoliv si to mnohdy ani neuvědomujeme, hodnoty jsou přirozenou součástí našeho života. Lidský život si bez nich nelze představit. Právě ony jsou tím, co nás učí rozlišovat co je pro náš život podstatné, vybírat si z různých alternativ dle důležitosti pro naši současnost ale i budoucnost. Každý člověk má v sobě už od narození zakotvený cit pro hodnoty, který se v průběhu času rozvíjí. Jako hodnotné shledáváme to, u čeho pociťujeme užitečnost, potřebnost pro naši existenci. Chceme, aby tyto prvky měly pozitivní vliv na náš život. Je tedy zřejmé, že jako hodnotné můžeme kvalifikovat něco, co je kvalitní a cenné v našem pohledu nazírání. Definovat pojem hodnota je velmi obtížné. Filozofie ji chápe jako určitou vlastnost jevů, dějů a činů. V sociologii jsou hodnoty výrazem obecných principů základních orientací a preferencí kolektivní víry. 2 Hodnoty existují mimo člověka, ten je pouze objevuje, uvědomuje si je a realizuje je. Je tedy zřejmé, že když hovoříme o hodnotách, máme na mysli nejen to, co je k životu nutné, potřebné a užitečné, ale i to, čeho si vážíme, co obdivujeme, co ctíme, i to, co milujeme, co je nám drahé, milé, co je blízké našemu srdci. 3 Křesťanské hodnoty jsou vnímány jako dar Boha člověku. Tou nejvyšší hodnotou v životě každého člověka (ať už se jedná o člověka věřícího nebo ateistu) je Bůh, jelikož on je základem veškerého života. Proto poznání Boha je cílem lidského života. Člověk nemůže bez Boha žít naplněným a šťastným životem, člověk je bez Boha duchovně prázdný. Život jsme dostali od Boha jako největší dar, proto je i život sám hodnotou. Je proto tedy přirozené, že se Bohu chceme za tento dar odvděčit. Snažíme se, aby náš život byl naplněný láskou, dobrem, aby byl krásný, naplněný těmito hodnotami, které z našeho života učiní život šťastný a vedou nás na cestě k Bohu. Právě tato cesta je naplněním lidské existence. Prostřednictvím těchto hodnot si hledáme cestu k Bohu Bohu, který je 2 MÁTEL, Andrej. Etika sociálnej práce. Vyd. 1. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010, s KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova: Kapitoly z filosofie výchovy. 1. Vyd. Prešov : ManaCon, 1996, s

10 ideály. 5 Filosof, sociolog a psycholog Max Scheler definoval hodnoty jako objektivní láskou, Bohu, který je pravdou a Bohu, který je nekonečně dobrý. Podaří-li se nám v sobě nalézt cestu k Bohu, nalezneme v sobě i cíl našeho života a dosáhneme naplnění. Existuje mnoho způsobů, dle kterých můžeme hodnoty dělit. Brožík uvádí tyto: hodnoty etické, estetické, politické, náboženské, právní. 4 Kučerová dělí hodnoty do 3 velkých skupin: 1. přírodní hodnoty a, hodnoty vitální, životní, jsou projevem úsilí udržet existenci života, který má pro člověka nevyjádřitelnou cenu a je předpokladem pro realizaci všech dalších hodnot. Patří sem potřeba tepla, odpočinku, spánku, potřeba jíst, pít b, hodnoty sociální vznikají na základě vztahu člověka k druhým lidem i k sobě samému mezi nimi, základním předpokladem je potřeba asociace, která je vlastní každému člověku, každý potřebuje vnímat pocit, že miluje a je milován, být uznávám, oceňován, najít uplatnění ve společnosti. 2, Civilizační hodnoty jsou podmínkou i výsledkem společenské organizace, komunikace, výroby a směny a společenského poznání, zbavují člověka závislosti na přírodním prostředí, vytvářejí jeho materiální kulturu 3, Duchovní hodnoty tyto hodnoty utváří potřeba hledat podstatu, smysl, řád lidského života, jsou hodnotami ideálními, patří mezi ně vědomosti, normy, principy, ideje, skutečnosti, které jsou odlišné od skutečnosti empirické. Dle jeho učení jsou nejvyšší hodnoty věčné, lze je emotivně cítit, ale ne racionálně poznat. Hodnoty podle něj nejsou proměnlivé samy o sobě, ale mění se stav našeho cítění hodnot. Scheler vytváří také hierarchii hodnot, na základě které je možné rozlišovat: 1, hodnoty smyslového poznání tyto hodnoty stojí na nejnižším stupni, řadí k nim hodnoty příjemného a nepříjemného, 2, hodnoty vitálního cítění do této skupiny zařazuje hodnoty, které rozeznáváme na základě životního pocitu např., zdraví a nemoc, mládí a stáří, život a smrt, 3, duchovní hodnoty stojí pomyslně nad hodnotami vitálními, mezi kterými tvoří největší skupinu hodnoty morální, ale můžeme zde nalézt také hodnoty právní a estetické, 4 BROŽÍK, Vladimír. Hodnoty, normy a projekty světa. 1. vyd. Bratislava : Epocha, 1969, s.6. 5 KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova: Kapitoly z filosofie výchovy. 1. Vyd. Prešov : ManaCon, 1996, s

11 4, nejvyšším stupněm hodnot jsou hodnoty posvátna a neposvátna, přičemž tou nejvyšší hodnotou je Bůh 6 Stejně tak je tomu i u všech monoteistických náboženství judaismu, křesťanství a islámu. Všechna jsou založena na víře v jediného univerzálního a transcendentálního Boha, který stojí nad všemi lidmi, je dokonalou, nestvořenou bytostí, která už při stvoření dala řád celému světu. Tento Bůh je osobním Bohem, který je svobodný a milující. Promlouvá k nám, řídí naše cesty, zasahuje do našeho života. Bůh se mezi námi nenachází fyzicky, můžeme však nalézat stopy jeho jednání, musíme však být pozorní a všímat si těchto Božích znamení. Bůh není němý. Už od nejstarších dob se lidem zjevoval jako živý a mluvící Bůh. Promlouval k Adamovi, Mojžíšovi i Noé. Stvoření člověka se stává vyvrcholením božího díla, stvořený člověk je sám hodnotou. To, že nás Bůh stvořil, nám dává možnost poznávat Ho, uctívat a milovat. Bohem stvořený člověk je svobodnou bytostí, stává se neskonale vděčným za dar života. V průběhu času však prošel i pohled na Boha vývojem. Izraelité ctili Hospodina jako jediného Boha, který existuje sám, nemá žádnou manželku, sestru, syny, dcery. Je považován za svrchovaného pána, který existoval už před stvořením. Tento Bůh není spojen s přírodními událostmi, neumírá a není znovu oživován, příroda je podřízena jeho řádu stejně jako člověk. Ten je Bohem povolaný, aby pečoval o svět na základě moudrých Božích nařízení, sepsaných v Zákoně. Hospodin-Bůh tak klade důraz na dodržování zákona a morálky ve světě, staví člověka před svobodné rozhodnutí mezi dobrem a zlem. 7 Svět je z pohledu Izraelitů Božím výtvorem, který vznikl díky Jeho moudrosti. Ta byla chápána jako praktická intelektuální schopnost. Moudrost patřila k základním hodnotám Izraelitů, jelikož věřili, že jim byla dána od Boha jako dar, aby byli schopni rozlišovat mezi dobrem a zlem. 8 Moudrost byla prioritou králů a vůdců, kteří zodpovídali za chod státu. Biblická moudrost je nejen praktická, ale i zbožná. Má kořeny v bázni před Hospodinem a postupně se rozšiřuje tak, že se dotýká všech oblastí života. Moudrost chápe dění každodenního života na základě poznání Božích cest. Je protkána porozuměním a poslušností. 9 V Novém zákoně a pro celé křesťanstvo se největší hodnotou stává víra v trojjediného Boha, která je dogmatem křesťanské víry a základem křesťanského života. Je důležité si však uvědomit, že jeden Bůh Otec, Syn i Duch svatý, je jednotou tří osob od věčnosti. Tento Bůh 6 ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 2. vyd. Praha : Academia, 2001, s Židé : dějiny a kultura. 4. vyd. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2007, s srov. 1Kr 3,9 9 ČERNOCHOVÁ, Ludmila. Moudrost. In České katolické biblické dílo [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 je věčný, všemohoucí, všudypřítomný, nekonečný, přesahuje lidské chápání. Bůh Otec je všemohoucí, první osoba trojjediného Boha, věčně existující stvořitel nebe i země. Druhou osobou je Bůh Syn, který vzešel od Otce, byl vtělený prostřednictvím Ducha Svatého, narodil se z Panny Marie. Tímto Synem je Ježíš Kristus, v něm se střetává podstata lidská i božská, Ježíš je pravým Bohem i pravým člověkem je bohočlověkem. Třetí podstatou je Duch Svatý, který je darem Otce a Syna. Křesťané věří, že tyto tři božské osoby jsou naplněny láskou, protože Bůh je láska sama. Člověk je obrazem Božím, tím že miluje. V bohočlověku Kristu nalézají křesťané svůj ideál, Kristus se pro ně stává hodnotou, je základem křesťanské naděje. Ježíš nás miluje a právě proto chce, abychom se také milovali navzájem. Kristus by měl být našim největším vzorem. Základními prameny pro poznání křesťanských hodnot jsou Desatero a Blahoslavenství, jejich dodržování je cestou ke šťastnému životu. 1.2 Počátky křesťanství a základ křesťanského učení Křesťanství je monoteistické náboženství založené na učení Ježíše Krista. Vzešlo z judaismu, se kterým mělo společnou víru v jednoho Boha a v příchod mesiáše. 10 Koncem 1. a počátkem 2. století se od judaismu oddělilo a vytvořilo samostatný náboženský směr. Prvotní křesťané vytvářeli zpočátku malá uzavřená společenství uvnitř jednotlivých měst. Byli to zejména příslušníci nižších společenských tříd, což způsobovalo, že na ně bylo nahlíženo jako na židovskou sektu. K rychlému nárůstu věřících přispěl fakt, že křesťanství nepřihlíželo k sociálním, etnickým, ani jiným rozdílům. Členem křesťanské obce se mohl stát každý člověk, který projevil zájem a přijal křest. Předobraz křtu a očistnou sílu vody můžeme nalézt i v starozákonních knihách Proroků. 11 V Novém zákoně pak křest dosahuje plného významu. Jako první byl pokřtěn Ježíš sv Janem Křtitelem v řece Jordánu: Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl: Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. (Mt 3,13-17) Předpokladem křtu bylo jednak pokání, jednak vyznání, že Ježíš je Kristus Pán. Křtilo se obvykle ponořením, když byl po ruce dostatek vody. Biblický slovník říká, že smyslem 10 Zatímco židé na příchod mesiáše stále čekají, křesťané se ho už dočkali v osobě Ježíše Krista. 11 srov. Zach 13,1; Ez 36,

13 4,3]. 12 Křesťané očekávali příchod Spasitele, který odmění spravedlivé a potrestá křtu je účast na spasitelném dění Božím, t. j. na smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Je to chápáno tak realisticky, že apoštol mluví přímo o tom, že jsme byli skrze k. pohřbeni v Kristovu smrt [Ř 6,4; sr. Ko 2,12]. Křest je tedy radikálním přeryvem v životě: byli jsme obmyti od svých poskvrn [1K 6,11], a proto ovšem jsme zavázáni chodit v novotě života [Ř 6,4; sr. lpt 3,21- bezpráví. 13 Ve 2. století museli křesťané vzdorovat pronásledování ze strany Římského státu. Podnětem pro toto pronásledování byla především tajná bohoslužebná setkání a odmítavé stanovisko vůči císařskému kultu. I přes toto nebezpečí však křesťanská víra neztratila na své síle a křesťanství se dále a intenzivněji rozšiřovalo. Roku 392 se stalo oficiálním úředním náboženstvím uznávaným v celé říši. Křesťanství stojí na učení a na zázracích vykonaných Ježíšem Kristem. Ježíš pochází z řeckého Jesus, je odvozen z hebrejského Ješua Bůh zachraňuje - dítě zrozené z Panny Marie je nazváno Ježíš, protože zachrání svůj lid od hříchů (Mt 1,21). Jméno Kristus je odvozeno z řeckého Christos, které je překladem hebrejského mešit pomazaný. Na rozdíl od Židů křesťané věřili, že Ježíš, který se na zemi zjevil v podobě člověka a jehož Římané ukřižovali, je očekávaný Mesiáš 14. Po jeho smrti byli přesvědčeni, že Bůh Ježíše po třech dnech vzkřísil a ten vstoupil na nebe vedle Boha. Jeho utrpení na kříži a vzkříšení znamenaly naprosté vítězství nad hříchem a zlem ve světě. Křesťané očekávali jeho druhý příchod na zem, aby soudil svět a nastolil Boží království. Ježíšova smrt tak získává eschatologickou hodnotu. Křesťanství učí, že existuje pouze jediný Bůh, který stvořil nebe, zemi, i vše živé. Bůh je trojjediný Otec, Syn a Duch Svatý. Tento Bůh je zcela osobní, komunikovat s ním může každá lidská duše, je milosrdný a spásný. První označení křesťané nacházíme ve Skutcích apoštolů. Toto označení se poprvé objevilo v Antiochii Syrské někdy ve 40. letech 1.století. A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Sk 11,26). 12 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. 2. vyd. Praha : Kalich, 1956, s PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku, Část 2. Vyd. 1. Praha : SPN, 1979, s srov. Sk 2,36; 3,20 13

14 Původně toto označení sloužilo zřejmě jen jako přezdívka, kterou pohanské okolí označovalo Kristovy vyznavače. Oni sami se mezi sebou nazývali bratřími 15, učedníky 16, věřícími 17 (Sk 5,14). Židé je nazývali posměšně Nazarejští nebo Galilejští. V Novém zákoně můžeme nalézt označení křesťan pouze třikrát: 1. A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Sk 11,26) 2. Agrippa odpověděl Pavlovi: Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. (Sk 26,28) 3. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. (1Pt 4,16) V současné době říká Kodex kanonického práva, že: Křesťané jsou lidé, kteří byli křtem vtěleni do Krista, stali se božím lidem, a z toho důvodu jsou účastni, každý svým způsobem, Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského; podle svého vlastního postavení jsou povoláni k poslání, které svěřil Bůh církvi, aby je plnila ve světě Motiv exodu Židovsko-křesťanská tradice má důležitý význam pro pojetí času, které se od dob antických filozofů, zejména stoiků výrazně změnilo. Tuto změnu nalézáme v Tóře - v Exodu (Vyjítí). Dějový rámec této knihy tvoří dvě hlavní události východ z Egypta a smlouva na Sinaji. Vyprávění popisuje upadnutí Židů do egyptského zajetí, ze kterého vyšli pod vedením Boha, po čase si však vytvořili jinou modlu a za to byli Bohem potrestáni, byl jim zakázán vstup do Země zaslíbené, do té mohli vstoupit až jejich potomci. V ději jsou patrné 3 důležité momenty vyjítí (z Egypta), jítí (putování pouští), dojítí (vstup do Země zaslíbené). Časová struktura se tak mění z původního dříve užívaného kruhu na přímku lineární pojetí času. Pro člověka z toho plyne poučení a i jakási vidina do budoucna, že po nepříznivé přítomnosti přijde budoucnost, která bude výrazně lepší. Toto pojetí času dává lidem jednu velkou naději, po časech zlých přijde odměna v podobě příchodu Božího království na zem. Důkazem víry v tento pozitivní obrat, je modlitba Otče náš, ve které se modlíme za příchod Božího království. Každý člověk se může podílet na přípravě příchodu Království Božího 15 srov. Sk 15,1.23;1K 7,12 16 srov. Sk 9,26; 11,29 17 srov. Sk 5,14 18 Kodex kanonického práva, kán

15 na zemi, získává tak možnost aktivně se podílet na utváření dějin a neočekávat jen, než se naplní jeho role, tak jako tomu bylo v kruhovém pojetí času. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi 19 Motivem exodu se ve svém díle zabývá Milan Balabán, který zdůrazňuje protiosudovost. Židé se svým vyjítím z Egyptského zajetí vzepřeli proti osudu, vydali se ke svému cíli, který však získá svou zřetelnou podobu až v budoucnosti. Exodická tradice nezůstala omezena pouze na 2. Knihu Mojžíšovu, ale objevuje se pak i na jiných místech ve Starém zákoně a i v Novém zákoně, zejména v Listě Židům. Motiv exodu se však v Bibli objevuje už podstatně dřív a to v knize Genesis, kdy Abrahám opouští svou zemi, jeho odchod je předobrazem egyptského exodu. Autor také zdůrazňuje, že exodus není jen samotný proces vyjití, ale váže se k němu i etapa jití a dojití. Další motiv exodu se objevuje u proroka Izajáše, který popisuje vyjití Židů z babylonského zajetí. Lineární linie pojetí dějin se objevuje zejména v knihách prorockých, kdy proroci chtějí přimět lid, aby se oprostil od zla a od současnosti a směřoval k budoucnosti. Cílem křesťana by podle autora mělo být opustit tento věk a jít k budoucnosti, ke které šel už Ježíš, aby bydlel ve slávě Otcově. V Pavlově listě Korinťanům je pak náš pobyt na zemi chápán jen jako pobyt na cestě k Pánu. 20 Vyjití z Egypta se pro Izraelský lid stalo důležitou zkušeností, kterou si přenášejí i do dalších období. Dalo by se říci, že se na základě tohoto příběhu pak vytvářely další příběhy Starého zákona. Důležitou roli sehrálo rozhodnutí Izraelitů postavit se proti panovníkovi a poslouchat Boha, díky němuž se dokázali vymanit z nepříznivých podmínek přítomnosti a vydat se na cestu za lepší budoucností. V dnešní době má kniha Exodus význam především z etického hlediska, jelikož je v ní sepsáno Desatero Božích přikázání, které je považováno za souhrn Bohem požadovaného etického chování. 19 SIMAJCHL, Ladislav; CIKRLE, Karel a kol. Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí. Praha: Katolický týdeník, 2004, s srov. BALABÁN, Milan. Antifatální kérygmatická myšlenka exodu ve starozákonní a novozákonní bibli. In: Reflexe 7-8/1992. Praha, 1992, s

16 2. Hodnoty v křesťanské etice 2.1 Desatero Hospodin řekl Mojžíšovi: Napiš si tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. (Ex 34,27) Desatero je souhrn etických pravidel, která byla uplatňovaná už před jeho sepsáním a svůj význam si dochovalo až do dnešní doby. Národy Předního východu měly už dříve zákony, které zakazovaly vraždit, krást a dopouštět se cizoložství, stejně tak, tyto národy uctívaly už dříve své bohy. V době svého vzniku bylo určeno svobodným mužům, kteří mají dům, manželku, sluhy, rodiče. Desatero se nezabývá morálními povinnostmi žen, dětí a otroků. Text Desatera se v Bibli objevuje na dvou místech Ex 20,1-17 a Dt 5,6-21. Deset přikázání bylo rozděleno na dvě kamenné desky, které přinesl Mojžíš z hory Sinaj. První deska obsahovala povinnosti, které se týkaly uznávání Boha, smlouvy a jeho uctívání. Na druhé desce byly zaznamenány povinnosti a práva člověka na život, majetek, ochranu manželství, důstojnost rodičů. V samotném textu Desatera, však rozdělení na tyto dva oddíly není a Desatero tvoří jeden celek. Rozdělení na deset přikázání však není jednotné. Katolická církev spojuje první a druhé přikázání v jedno, naopak desáté přikázání dělí na dvě. Podle mého názoru by Desatero mělo být chápáno jako soupis základních etických pravidel, a to bez ohledu na víru. Zejména nevěřící jej často berou spíše negativisticky jako seznam věcí, které Bůh zakazuje a přikazuje a jejich prostřednictvím chce omezit jejich svobodu. Lepší by ale bylo chápat jej pozitivně jako návod ke správnému způsobu života. Desatero nám Bůh přece nedal proto, aby nás nějak omezoval, ale proto, aby byl náš život šťastný a spokojený. Člověk si sice sám může vybrat, jak bude vypadat jeho život, sám se na jeho podobě aktivně podílí, ale tato cesta není jednoduchá a proto by se dalo Desatero chápat i jako jakési směrovky, ukazatelé, jejichž cílem je šťastný a svobodný život. Mnoho lidí se Desaterem řídí zcela nevědomky a automaticky, protože jinak by naše společnost ani nemohla fungovat. V dnešní době však není možné text Desatera dodržovat úplně doslovně, nezměnila se jen doba, ale i lidé, kterým je tento text určen. Po určitém přizpůsobení se dnešním poměrům se však stále jedná o text platný a závazný. 16

17 2.1.1 Výklad jednotlivých přikázání a pochopení Boha jako nevyšší hodnoty 1. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. (Ex 20,3) Toto přikázání požaduje, aby byl Hospodin uctíván jako jediný Bůh Izraele. Toto přikázání sice nepopírá existenci dalších bohů, ale jakákoliv úcta k jinému Bohu, než-li k Hospodinu je chápána jako přestupek proti tomuto přikázání. Člověk by podle tohoto přikázání měl věřit v jednoho Boha, milovat ho a prokazovat mu nejvyšší úctu. Víra v tohoto jednoho Boha sjednocuje věřící lid do církve a zde se opět projevuje tematika exodu. Společenství věřících je jako Izraelský lid, který putoval pouští. Dnešní lid přece také prochází každodenním životem plným nástrah a snaží se je překonat, protože ví, že na konci jej čeká Boží království. Člověk by měl Boha stále hledat, nacházet u něj pomoc při řešení složitých situací, ale i každodenní podporu. Prostřednictvím modlitby by mu měl děkovat za to dobré, co ho potkalo. 2. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti ani jich ctíti. (Ex 20,4-5) Toto přikázání zakazuje vytvářet jakoukoli zpodobeninu Boha. Boha bychom měli správně zobrazovat pouze svým jednáním a činy. Prof. Lochman ve své knize také uvádí, že zobrazováním Boha se nechápe pouze zachycení Boha ve výtvarném umění, ale i když si budeme vytvářet jeho představu v mysli. Osobně si ale nemyslím, že vytváření si představy Boha v mysli by mělo být chápáno jako hřích, protože v mnoha případech se této představě ani nelze ubránit. Ve chvíli, kdy o něčem přemýšlíme, tak se nám vytváří představa toho, o čem myslíme samovolně, své falešné představy o Bohu bychom ale měli umět korigovat. 3. Nevezmeš jméno Hospodina, Boha svého, nadarmo. (Ex 20,7) Tímto přikázáním se zakazuje Boha zaklínat, zneužívat k obhajování, nebo podpoře špatného jednání, špinit jeho jméno. V dnešní době je právě toto přikázání nejčastěji porušováno. Často je Boží jméno používáno jako prázdný zvuk, prostředek pro získání času. Lidé si často ani neuvědomují, že vyslovili Boží jméno a jako provinění proti přikázání to nevnímají. 17

18 4. Pomni na den sobotní, abys jej světil. (Ex 20,8) Sobota jako den odpočinku nám byla Bohem darována. Lid smí přerušit svou práci a vzdávat úctu Bohu. Podle tohoto přikázání bychom měli v neděli dělat jen to, co nás těší, člověk by se měl po celotýdenním shonu zklidnit a slavit tento den s Pánem. Každý člověk by měl mít možnost užívat si neděli jako sváteční den, trávit tento čas odpočinkem, s rodinou, meditací, náboženstvím. V dnešní uspěchané době je však problém, že lidé odpočívat neumí a jsou neustále příliš zatíženi každodenními povinnostmi. 5. Cti otce svého i matku svou. (Ex 20,12) Otec a matka mají pro náboženský rozvoj dětí klíčový význam. Oni v dětech budují vztah k Bohu, ukazují jim Boží lásku. Rodiče mají být respektováni, nikoli uctíváni. Původně se toto přikázání nevztahovalo na malé děti, ale už na dospělé, kteří mají pečovat o své staré rodiče a mají je v úctě. Za porušení tohoto přikázání hrozilo vyloučení z Izraelského lidu a také trest smrti. Ve 3. Knize Mojžíšově se toto přikázání rozšiřuje na všechny staré lidi. Toto přikázání se však nevztahuje pouze k dětem, ale i k samotným rodičům. Rodiče by měli své děti vést k samostatnosti. 6. Nezabiješ. (Ex 20,13) Jde o první přikázání, které je v Desateru vyjádřeno jedním slovem. Proti tomuto přikázání hřeší nejen ten, kdo druhého zabije, ale také ten kdo bije, kazí malé děti, trápí zvířata. Toto přikázání zároveň lidem přikazuje, že mají ctít lidský život. Znění nezabiješ, však není správné. Doslovný překlad tohoto přikázání zní, nezavraždíš čímž se vyjadřuje, že člověk se nemá dopustit bezpráví na životě druhého člověka. Člověk nesmí druhého zabít vědomě, záměrně, se zlým úmyslem. Toto přikázání má ochránit život člověka před násilím. Ve Starém zákoně se však zabití objevuje hned několikrát, nabízí se proto otázka, jak je možné, že je toto přikázání tak často porušováno. Vysvětlením my mohl být fakt, že v Izraeli se dělilo zabíjení na dva typy legitimní a nelegitimní. Dalo by se pak chápat, že zabíjení, které spadá do kategorie legitimní, není porušením přikázání, protože sem kromě sebeobrany patří i příkazy vydané Bohem např. trest smrti určený Bohem, Bohem přikázaná válka. V Novém zákoně pak bylo toto přikázání ještě zpřísněno, když Ježíš kázal, že už i hněvem svévolně zabíjíme, tedy vraždíme a konáme tak proti tomuto přikázání. 18

19 7. Nesesmilníš (Ex 20,14) Smyslem tohoto přikázání je ochrana manželství před rozvratem. V Izraeli byla manželská nevěra ženy důvodem pro trest smrti. Muži tak chtěli chránit legitimitu svých dětí a rodokmenů. V manželské věrnosti se podle biblického smyslu zobrazuje Boží láska a věrnost. Slovo cizoložný nebylo vždy používáno v tomto kontextu. Vyjadřovalo také nevěrné chování lidu vůči Hospodinu. Toto přikázání patří jednoznačně mezi přikázání, kterým by se měl řídit naprosto každý člověk. Pro každého by mělo být alespoň jedním z cílů, pokud už ne přímo tím nejdůležitějším cílem, vytvořit si šťastné manželství na celý život a domov pro své děti. Jenže právě toto přikázání je tak často porušováno. Myslím si, že je jen opravdu nepatrné množství lidí, kteří proti tomuto přikázání nikdy nezhřešili aspoň v mysli. 8. Nepokradeš (Ex 20,15) Toto přikázání se vztahuje k osobnímu vlastnictví majetku. Touha po něm je vlastní každému z nás. Proti tomuto přikázání hřeší ten, kdo krade, šidí, ale i ten kdo něco poškodí. V době vzniku Starého zákona patřil veškerý majetek Bohu a lidem byl jen zapůjčen. Kdyby měl každý člověk jen tolik, co potřebuje, tak by toto přikázání ani nebylo potřeba. Nebyly by nepoměry ve společnosti, lidé by si vzájemně nezáviděli a neměli by potřebu mít víc než druzí. 9. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví. (Ex 20,16) Smysl tohoto přikázání tkví v ochraně cti člověka. Proti tomuto přikázání hřeší ten, kdo pomlouvá, lže, přetvařuje se. Mohlo by se zdát, že toto přikázání není aktuální v každodenním životě, protože většinou nás asi napadne, že se týká především svědčení u soudu a k tomu se tak běžně nedostáváme, ale ve skutečnosti vystupujeme denně jako svědci chování druhých. Nabízí se tady otázka, jak je to se lží tzv. milosrdnou. Podle tohoto přikázání bychom se neměli dopouštět ani jí, ale co když pravda způsobí větší škody, než milosrdná lež, není pak lepší zalhat? Anebo jak by se Bůh díval na chápání lži, např. během války, kdy se zapírali lidé, aby se uchránili. Je přece menší zlo neříct pravdu, než ji říct a tím pádem odsoudit druhé ke smrti. 19

20 10. Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cokoli jest bližního tvého. (Ex 20,17) Toto přikázání zakazuje jednak poměr s vdanou ženou (ženatým mužem), ale i myšlenky na tyto zadané osoby. Stejně jako přikázání sedmé má ochránit rodiny před rozvratem. Zároveň však nezakazuje toužit po volných osobách, vztahuje se čistě jen na osoby ve svazku manželském. Lidé by neměli být závistiví, každý by měl být spokojený s tím, co má. Při pohledu na text tohoto přikázání, je zřejmé, že se v něm objevují prvky některých předchozích přikázání především nepokradeš. Mohlo by být označeno jako varování před závistí, protože v té je podstata všech přestupků, kterých se lidé dopouštějí. Člověk by měl umět více dávat než brát. 2.2 Blahoslavenství jako Magna charta křesťanské etiky Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. (Mt 5,1) Ježíšova blahoslavenství pronesená na kopci u Kafarnaum 21 můžeme chápat jako základ novozákonní křesťanské etiky. Předcházel jim starozákonní Dekalog. S pomocí blahoslavenství poznává lid Izraele pozitivní následky jednání. Typickým znakem pro blahoslavenství je všeobecná závaznost časová i místní. Řecký výraz makarios 22 (blahoslavený) se objevuje v 5. stol. př. Kr. ve významu šťastný. Ve Starém zákoně můžeme makarismy nalézt zejména v žalmech, básnických knihách a mudroslovné literatuře. V Novém zákoně se pak výraz makarios objevuje 50krát a má především duchovní ráz. 23 Blahoslavenství odpovídají na vrozenou touhu člověka po štěstí. Tato touha je božského původu: Bůh ji vložil do lidského srdce, aby je přitahoval k sobě, protože jen on sám může lidskou touhu ukojit. 24 Ježíšova blahoslavenství, můžeme v Písmu nalézt ve dvou synoptických evangeliích. Svatí Matouš a Lukáš, nám je přinášejí jako úvodní části Kázání na hoře resp. na rovině Město na severozápadním pobřeží moře Galilejského, které bylo místem působení Ježíše Krista. 22 hebrejština používá výraz ašer 23 MAREČEK, Petr. Blahoslavenství brána do Ježíšova učení (Mt 5,1-12). Studijní text. Dostupné z: 24 Katechismus katolické církve, čl Kázání na hoře je označení u Matouše, na rovině u Lukáše. Pro Kázání na rovině bývá také používáno označení kázání na poli, vzájemně se liší zejména rozsahem, přičemž Lukášovo Kázání na rovině je kratší. Matouš chce umístěním na horu zdůraznit Ježíšovo nástupnictví Mojžíše. 20

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie Biblický pohled na vztah muže a ženy exegetická studie Pavel Škoda, B. Th. 2002 Biblický pohled na vztah muže a ženy 2 Biblický pohled na vztah muže a ženy Záměrem této krátké práce je pokusit se prozkoumat

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU P. Alois Moc OFM INSTITUT FRANTIŠKÁNSKÝCH STUDIÍ Praha 2014 PŘEDMLUVA V současné době stále narůstá touha po duchovnu, ale o to více schází skutečná

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 1803/94

Více