MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce: Stanislava Zálešáková, DiS.

2 Bibliografický záznam Zálešáková, Stanislava. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice : bakalářská práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra historie, l. Vedoucí bakalářské práce Helena Hrehová. Anotace Bakalářská práce Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice se zabývá problematikou hodnot a ctností v křesťanské etice. Nejzákladnější křesťanské hodnoty jsou rozebírány na základě Písma svatého, ctnosti prostřednictvím papežských encyklik. Práce reaguje na současnou hodnotovou krizi, snaží se postihnout aktuální situaci a hledat cestu z této krize. Annotation The bachelor thesis "The meaning of values and their foundation in Christian ethic" deals with issues of values and the virtues in Christian ethic. The most basic Christian values are analyzed by Scripture. Christian virtues are analyzed by Papal encyclical. The thesis is the reaction to the current value crisis. It is trying to introduce the current situation and find the way from this crisis. Klíčová slova etika * křesťanství* morálka * hodnoty * ctnosti* život * smysl života * krize * Bůh Keywords ethic * Christianity * morale * values * life * the meaning of life * crisis * God

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 20. dubna 2012 Stanislava Zálešáková

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce prof. ThDr. Mgr. Heleně Hrehové, PhD. za podnětné připomínky, rady, ochotu, vstřícný přístup a čas, který mi věnovala při tvorbě této práce. Mé poděkování patří také všem přátelům a známým, kteří se zúčastnili výzkumu nebo mi byli jinak nápomocní.

5 Obsah Úvod... 7 I. TEORETICKÁ ČÁST Křesťanství a hodnoty Hodnota a její původ Počátky křesťanství a základ křesťanského učení Motiv exodu Hodnoty v křesťanské etice Desatero Výklad jednotlivých přikázání a pochopení Boha jako nevyšší hodnoty Blahoslavenství jako Magna charta křesťanské etiky Výklad jednotlivých blahoslavenství Láska, víra, naděje jako největší křesťanské ctnosti Ctnost lásky Ctnost víry Ctnost naděje Reflexe božských ctností v papežských encyklikách Encyklika Benedikta XVI. Deus caritas est Bůh je láska Encyklika Benedikta XVI. Spe salvi Spaseni v naději Encyklika Jana Pavla II. Fides et ratio O vztazích mezi vírou a rozumem Krize křesťanských hodnot v 21. století II. PRAKTICKÁ ČÁST Výzkum Cíl výzkumu a hypotézy Metody výzkumu a sběr dat Výsledky výzkumu Otázka č. 1 a 2 - Pohlaví a věk respondentů Otázka č. 3 Víte co je hodnota?... 41

6 Otázka č. 4 Pokuste se dané hodnoty seřadit podle důležitosti pro Váš život Otázka č. 5 Víte, co je ctnost? Otázka č. 6 Znáte nějaké typicky křesťanské ctnosti? Otázka č. 7 Je podle Vašeho názoru ctnost naučitelná? Otázka č. 8 a 9 Důležitost hodnot a ctností pro lidský život, závaznost Desatera pro každého Otázka č. 10 Je podle Vás v současném sociálně-společenském životě viditelná hodnotová krize? Závěr výzkumu Závěr Resumé Summary Použitá literatura a zdroje Přílohy Příloha č. 1 - nevyplněný dotazník Příloha č. 2 příklad vyplněného dotazníku... 63

7 Úvod Morální otázky se dotýkají každého z nás, i těch, kteří popírají existenci Boha. Všichni se někdy během života zamýšlíme nad tím, kdo jsme, co stojí za příčinou naší existence, jak prožít šťastný život, a co nás čeká po smrti. Předpoklad k mravnímu chování a cit pro hodnoty máme hluboce zakořeněný v naší duši, je však otázkou, do jaké míry jsme ochotni se jím také řídit. Už od dětství jsme vedeni k tomu, abychom se k druhým chovali správně a s úctou. Stejně je v nás budován určitý žebříček hodnot. Ve chvíli, kdy však začneme sami uvažovat, mění se také naše preference. Už nepřebíráme názory druhých, ale vytváříme si své vlastní. Hodnota každé události, každého činu, každé věci je neopakovatelná a pro každého člověka má osobitý význam. To co jedni považují za nepodstatné, nepotřebné k životu, může mít pro druhé ten největší význam. V životě rádi hledáme také nějaký vzor, který by nám mohl být inspirací, ke kterému bychom mohli s úctou vzhlížet. Pro křesťany se takovým vzorem stal Ježíš Kristus, v jehož jménu se uskutečňuje spása. Morální život se stává cestou ke spáse. V současné společnosti se však mravní hodnoty ocitají v krizi, jsme stále více na pochybách, zda má vůbec morálka v životě své místo. Předkládaná práce chce na tuto krizi ve společnosti reagovat a být inspirací pro možnosti jejího řešení. Jejím cílem není podat ucelený historický přehled vývoje hodnot. Chce se obrátit na společnost a připomenout jí, jakých hodnot se vzdává a co tím ztrácí. Mají vůbec ještě hodnoty v dnešní společnosti místo? Vědí vůbec lidé, co jsou skutečné hodnoty, nebo už jsou zcela zkaženi touhou po materiálnu? Uvědomují si, jaký je jejich smysl života? Právě na tyto otázky se bude práce snažit najít odpověď. Text práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve pokusíme nastínit obecný význam pojmu hodnota. Vzhledem k tomu, že se chceme zabývat hodnotami křesťanskými, je nutné také zmínit počátky křesťanství a původ křesťanského učení, abychom věděli, kde mají křesťanské hodnoty svůj původ. Primárním zdrojem křesťanské etiky je Písmo svaté. Vrchol etických požadavků Starého zákona pak nalézáme v Dekalogu, Nového zákona v Ježíšových Blahoslavenstvích. Proto právě těmto dvěma textům bude věnována pozornost v další části práce. Zaměříme se na jejich původ, rozbor a přínos pro život. Novozákonní listy nám však přináší i další významný zdroj křesťanské etiky. Tím jsou božské nebo též teologické ctnosti láska, víra, naděje, jejichž prostřednictvím je člověk schopen porozumět spásnému Božímu slovu, přijímat jej 7

8 a odpovídat na něj. 1 Není proto možné je v této práci opomenout. Teologické ctnosti se staly námětem také papežských encyklik. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se podíváme na pojetí dané ctnosti vždy jen v jedné encyklice Jana Pavla II. nebo Benedikta XVI. Poslední část teoretické části se pokusí odkrýt příčiny hodnotové krize, která je v současné době velmi aktuální. Zároveň chce být tato kapitola také jakýmsi pomyslným mostem k praktické části práce. V ní se budeme snažit poodhalit na základě provedeného dotazníkového šetření povědomí o křesťanských hodnotách ve společnosti, zda mají lidé dnes k hodnotám vztah, jaké hodnoty jsou pro jejich život důležité a zda vnímají, že společnost prochází morální a hodnotovou krizí. Teoretická část práce je komparativní analýzou literatury zabývající se tematikou křesťanských hodnot a ctností. Práce by nemohla vzniknout bez studia Písma svatého, které je primárním dokumentem spolu s papežskými encyklikami a sborníky Acta Moralia Tyrnaviensia I. a Zborníku príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie: Hodnotové aspekty súčasného sveta. Při práci s ním byla využívána hermeneutická a interpretační metoda, jelikož bez porozumění textu Písma se nemůžeme pokoušet vytvořit jeho výklad a nelze mluvit o tom, co stojí v Písmu, aniž bychom na jednotlivé úseky neodkazovali. Své zastoupení má vzhledem k danému tématu a osobní zkušenosti i metoda experimentální, jelikož je velmi těžké se oprostit od něčeho, co je součástí vašeho života. Pro praktickou část práce byla klíčová metoda dotazníková. 1 PESCHKE, Karl-Heinz. Křesťanská etika. Vyd.1. Praha : Vyšehrad, 1999, s

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Křesťanství a hodnoty Nechej se probudit Tím, který přišel kvůli tobě. Pak objevíš touhu, která v tobě dřímá. Touhu po něčem dobrém, čistém a spravedlivém. Pak objevíš své schopnosti a dary, které ti byly svěřeny proto, aby díky nim byli skrze tebe šťastni druzí. Pak objevíš nekonečnou hodnotu a krásu života. (Vojtěch Cikrle) 1.1 Hodnota a její původ Ačkoliv si to mnohdy ani neuvědomujeme, hodnoty jsou přirozenou součástí našeho života. Lidský život si bez nich nelze představit. Právě ony jsou tím, co nás učí rozlišovat co je pro náš život podstatné, vybírat si z různých alternativ dle důležitosti pro naši současnost ale i budoucnost. Každý člověk má v sobě už od narození zakotvený cit pro hodnoty, který se v průběhu času rozvíjí. Jako hodnotné shledáváme to, u čeho pociťujeme užitečnost, potřebnost pro naši existenci. Chceme, aby tyto prvky měly pozitivní vliv na náš život. Je tedy zřejmé, že jako hodnotné můžeme kvalifikovat něco, co je kvalitní a cenné v našem pohledu nazírání. Definovat pojem hodnota je velmi obtížné. Filozofie ji chápe jako určitou vlastnost jevů, dějů a činů. V sociologii jsou hodnoty výrazem obecných principů základních orientací a preferencí kolektivní víry. 2 Hodnoty existují mimo člověka, ten je pouze objevuje, uvědomuje si je a realizuje je. Je tedy zřejmé, že když hovoříme o hodnotách, máme na mysli nejen to, co je k životu nutné, potřebné a užitečné, ale i to, čeho si vážíme, co obdivujeme, co ctíme, i to, co milujeme, co je nám drahé, milé, co je blízké našemu srdci. 3 Křesťanské hodnoty jsou vnímány jako dar Boha člověku. Tou nejvyšší hodnotou v životě každého člověka (ať už se jedná o člověka věřícího nebo ateistu) je Bůh, jelikož on je základem veškerého života. Proto poznání Boha je cílem lidského života. Člověk nemůže bez Boha žít naplněným a šťastným životem, člověk je bez Boha duchovně prázdný. Život jsme dostali od Boha jako největší dar, proto je i život sám hodnotou. Je proto tedy přirozené, že se Bohu chceme za tento dar odvděčit. Snažíme se, aby náš život byl naplněný láskou, dobrem, aby byl krásný, naplněný těmito hodnotami, které z našeho života učiní život šťastný a vedou nás na cestě k Bohu. Právě tato cesta je naplněním lidské existence. Prostřednictvím těchto hodnot si hledáme cestu k Bohu Bohu, který je 2 MÁTEL, Andrej. Etika sociálnej práce. Vyd. 1. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010, s KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova: Kapitoly z filosofie výchovy. 1. Vyd. Prešov : ManaCon, 1996, s

10 ideály. 5 Filosof, sociolog a psycholog Max Scheler definoval hodnoty jako objektivní láskou, Bohu, který je pravdou a Bohu, který je nekonečně dobrý. Podaří-li se nám v sobě nalézt cestu k Bohu, nalezneme v sobě i cíl našeho života a dosáhneme naplnění. Existuje mnoho způsobů, dle kterých můžeme hodnoty dělit. Brožík uvádí tyto: hodnoty etické, estetické, politické, náboženské, právní. 4 Kučerová dělí hodnoty do 3 velkých skupin: 1. přírodní hodnoty a, hodnoty vitální, životní, jsou projevem úsilí udržet existenci života, který má pro člověka nevyjádřitelnou cenu a je předpokladem pro realizaci všech dalších hodnot. Patří sem potřeba tepla, odpočinku, spánku, potřeba jíst, pít b, hodnoty sociální vznikají na základě vztahu člověka k druhým lidem i k sobě samému mezi nimi, základním předpokladem je potřeba asociace, která je vlastní každému člověku, každý potřebuje vnímat pocit, že miluje a je milován, být uznávám, oceňován, najít uplatnění ve společnosti. 2, Civilizační hodnoty jsou podmínkou i výsledkem společenské organizace, komunikace, výroby a směny a společenského poznání, zbavují člověka závislosti na přírodním prostředí, vytvářejí jeho materiální kulturu 3, Duchovní hodnoty tyto hodnoty utváří potřeba hledat podstatu, smysl, řád lidského života, jsou hodnotami ideálními, patří mezi ně vědomosti, normy, principy, ideje, skutečnosti, které jsou odlišné od skutečnosti empirické. Dle jeho učení jsou nejvyšší hodnoty věčné, lze je emotivně cítit, ale ne racionálně poznat. Hodnoty podle něj nejsou proměnlivé samy o sobě, ale mění se stav našeho cítění hodnot. Scheler vytváří také hierarchii hodnot, na základě které je možné rozlišovat: 1, hodnoty smyslového poznání tyto hodnoty stojí na nejnižším stupni, řadí k nim hodnoty příjemného a nepříjemného, 2, hodnoty vitálního cítění do této skupiny zařazuje hodnoty, které rozeznáváme na základě životního pocitu např., zdraví a nemoc, mládí a stáří, život a smrt, 3, duchovní hodnoty stojí pomyslně nad hodnotami vitálními, mezi kterými tvoří největší skupinu hodnoty morální, ale můžeme zde nalézt také hodnoty právní a estetické, 4 BROŽÍK, Vladimír. Hodnoty, normy a projekty světa. 1. vyd. Bratislava : Epocha, 1969, s.6. 5 KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova: Kapitoly z filosofie výchovy. 1. Vyd. Prešov : ManaCon, 1996, s

11 4, nejvyšším stupněm hodnot jsou hodnoty posvátna a neposvátna, přičemž tou nejvyšší hodnotou je Bůh 6 Stejně tak je tomu i u všech monoteistických náboženství judaismu, křesťanství a islámu. Všechna jsou založena na víře v jediného univerzálního a transcendentálního Boha, který stojí nad všemi lidmi, je dokonalou, nestvořenou bytostí, která už při stvoření dala řád celému světu. Tento Bůh je osobním Bohem, který je svobodný a milující. Promlouvá k nám, řídí naše cesty, zasahuje do našeho života. Bůh se mezi námi nenachází fyzicky, můžeme však nalézat stopy jeho jednání, musíme však být pozorní a všímat si těchto Božích znamení. Bůh není němý. Už od nejstarších dob se lidem zjevoval jako živý a mluvící Bůh. Promlouval k Adamovi, Mojžíšovi i Noé. Stvoření člověka se stává vyvrcholením božího díla, stvořený člověk je sám hodnotou. To, že nás Bůh stvořil, nám dává možnost poznávat Ho, uctívat a milovat. Bohem stvořený člověk je svobodnou bytostí, stává se neskonale vděčným za dar života. V průběhu času však prošel i pohled na Boha vývojem. Izraelité ctili Hospodina jako jediného Boha, který existuje sám, nemá žádnou manželku, sestru, syny, dcery. Je považován za svrchovaného pána, který existoval už před stvořením. Tento Bůh není spojen s přírodními událostmi, neumírá a není znovu oživován, příroda je podřízena jeho řádu stejně jako člověk. Ten je Bohem povolaný, aby pečoval o svět na základě moudrých Božích nařízení, sepsaných v Zákoně. Hospodin-Bůh tak klade důraz na dodržování zákona a morálky ve světě, staví člověka před svobodné rozhodnutí mezi dobrem a zlem. 7 Svět je z pohledu Izraelitů Božím výtvorem, který vznikl díky Jeho moudrosti. Ta byla chápána jako praktická intelektuální schopnost. Moudrost patřila k základním hodnotám Izraelitů, jelikož věřili, že jim byla dána od Boha jako dar, aby byli schopni rozlišovat mezi dobrem a zlem. 8 Moudrost byla prioritou králů a vůdců, kteří zodpovídali za chod státu. Biblická moudrost je nejen praktická, ale i zbožná. Má kořeny v bázni před Hospodinem a postupně se rozšiřuje tak, že se dotýká všech oblastí života. Moudrost chápe dění každodenního života na základě poznání Božích cest. Je protkána porozuměním a poslušností. 9 V Novém zákoně a pro celé křesťanstvo se největší hodnotou stává víra v trojjediného Boha, která je dogmatem křesťanské víry a základem křesťanského života. Je důležité si však uvědomit, že jeden Bůh Otec, Syn i Duch svatý, je jednotou tří osob od věčnosti. Tento Bůh 6 ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 2. vyd. Praha : Academia, 2001, s Židé : dějiny a kultura. 4. vyd. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2007, s srov. 1Kr 3,9 9 ČERNOCHOVÁ, Ludmila. Moudrost. In České katolické biblické dílo [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 je věčný, všemohoucí, všudypřítomný, nekonečný, přesahuje lidské chápání. Bůh Otec je všemohoucí, první osoba trojjediného Boha, věčně existující stvořitel nebe i země. Druhou osobou je Bůh Syn, který vzešel od Otce, byl vtělený prostřednictvím Ducha Svatého, narodil se z Panny Marie. Tímto Synem je Ježíš Kristus, v něm se střetává podstata lidská i božská, Ježíš je pravým Bohem i pravým člověkem je bohočlověkem. Třetí podstatou je Duch Svatý, který je darem Otce a Syna. Křesťané věří, že tyto tři božské osoby jsou naplněny láskou, protože Bůh je láska sama. Člověk je obrazem Božím, tím že miluje. V bohočlověku Kristu nalézají křesťané svůj ideál, Kristus se pro ně stává hodnotou, je základem křesťanské naděje. Ježíš nás miluje a právě proto chce, abychom se také milovali navzájem. Kristus by měl být našim největším vzorem. Základními prameny pro poznání křesťanských hodnot jsou Desatero a Blahoslavenství, jejich dodržování je cestou ke šťastnému životu. 1.2 Počátky křesťanství a základ křesťanského učení Křesťanství je monoteistické náboženství založené na učení Ježíše Krista. Vzešlo z judaismu, se kterým mělo společnou víru v jednoho Boha a v příchod mesiáše. 10 Koncem 1. a počátkem 2. století se od judaismu oddělilo a vytvořilo samostatný náboženský směr. Prvotní křesťané vytvářeli zpočátku malá uzavřená společenství uvnitř jednotlivých měst. Byli to zejména příslušníci nižších společenských tříd, což způsobovalo, že na ně bylo nahlíženo jako na židovskou sektu. K rychlému nárůstu věřících přispěl fakt, že křesťanství nepřihlíželo k sociálním, etnickým, ani jiným rozdílům. Členem křesťanské obce se mohl stát každý člověk, který projevil zájem a přijal křest. Předobraz křtu a očistnou sílu vody můžeme nalézt i v starozákonních knihách Proroků. 11 V Novém zákoně pak křest dosahuje plného významu. Jako první byl pokřtěn Ježíš sv Janem Křtitelem v řece Jordánu: Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl: Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. (Mt 3,13-17) Předpokladem křtu bylo jednak pokání, jednak vyznání, že Ježíš je Kristus Pán. Křtilo se obvykle ponořením, když byl po ruce dostatek vody. Biblický slovník říká, že smyslem 10 Zatímco židé na příchod mesiáše stále čekají, křesťané se ho už dočkali v osobě Ježíše Krista. 11 srov. Zach 13,1; Ez 36,

13 4,3]. 12 Křesťané očekávali příchod Spasitele, který odmění spravedlivé a potrestá křtu je účast na spasitelném dění Božím, t. j. na smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Je to chápáno tak realisticky, že apoštol mluví přímo o tom, že jsme byli skrze k. pohřbeni v Kristovu smrt [Ř 6,4; sr. Ko 2,12]. Křest je tedy radikálním přeryvem v životě: byli jsme obmyti od svých poskvrn [1K 6,11], a proto ovšem jsme zavázáni chodit v novotě života [Ř 6,4; sr. lpt 3,21- bezpráví. 13 Ve 2. století museli křesťané vzdorovat pronásledování ze strany Římského státu. Podnětem pro toto pronásledování byla především tajná bohoslužebná setkání a odmítavé stanovisko vůči císařskému kultu. I přes toto nebezpečí však křesťanská víra neztratila na své síle a křesťanství se dále a intenzivněji rozšiřovalo. Roku 392 se stalo oficiálním úředním náboženstvím uznávaným v celé říši. Křesťanství stojí na učení a na zázracích vykonaných Ježíšem Kristem. Ježíš pochází z řeckého Jesus, je odvozen z hebrejského Ješua Bůh zachraňuje - dítě zrozené z Panny Marie je nazváno Ježíš, protože zachrání svůj lid od hříchů (Mt 1,21). Jméno Kristus je odvozeno z řeckého Christos, které je překladem hebrejského mešit pomazaný. Na rozdíl od Židů křesťané věřili, že Ježíš, který se na zemi zjevil v podobě člověka a jehož Římané ukřižovali, je očekávaný Mesiáš 14. Po jeho smrti byli přesvědčeni, že Bůh Ježíše po třech dnech vzkřísil a ten vstoupil na nebe vedle Boha. Jeho utrpení na kříži a vzkříšení znamenaly naprosté vítězství nad hříchem a zlem ve světě. Křesťané očekávali jeho druhý příchod na zem, aby soudil svět a nastolil Boží království. Ježíšova smrt tak získává eschatologickou hodnotu. Křesťanství učí, že existuje pouze jediný Bůh, který stvořil nebe, zemi, i vše živé. Bůh je trojjediný Otec, Syn a Duch Svatý. Tento Bůh je zcela osobní, komunikovat s ním může každá lidská duše, je milosrdný a spásný. První označení křesťané nacházíme ve Skutcích apoštolů. Toto označení se poprvé objevilo v Antiochii Syrské někdy ve 40. letech 1.století. A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Sk 11,26). 12 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. 2. vyd. Praha : Kalich, 1956, s PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku, Část 2. Vyd. 1. Praha : SPN, 1979, s srov. Sk 2,36; 3,20 13

14 Původně toto označení sloužilo zřejmě jen jako přezdívka, kterou pohanské okolí označovalo Kristovy vyznavače. Oni sami se mezi sebou nazývali bratřími 15, učedníky 16, věřícími 17 (Sk 5,14). Židé je nazývali posměšně Nazarejští nebo Galilejští. V Novém zákoně můžeme nalézt označení křesťan pouze třikrát: 1. A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Sk 11,26) 2. Agrippa odpověděl Pavlovi: Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. (Sk 26,28) 3. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. (1Pt 4,16) V současné době říká Kodex kanonického práva, že: Křesťané jsou lidé, kteří byli křtem vtěleni do Krista, stali se božím lidem, a z toho důvodu jsou účastni, každý svým způsobem, Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského; podle svého vlastního postavení jsou povoláni k poslání, které svěřil Bůh církvi, aby je plnila ve světě Motiv exodu Židovsko-křesťanská tradice má důležitý význam pro pojetí času, které se od dob antických filozofů, zejména stoiků výrazně změnilo. Tuto změnu nalézáme v Tóře - v Exodu (Vyjítí). Dějový rámec této knihy tvoří dvě hlavní události východ z Egypta a smlouva na Sinaji. Vyprávění popisuje upadnutí Židů do egyptského zajetí, ze kterého vyšli pod vedením Boha, po čase si však vytvořili jinou modlu a za to byli Bohem potrestáni, byl jim zakázán vstup do Země zaslíbené, do té mohli vstoupit až jejich potomci. V ději jsou patrné 3 důležité momenty vyjítí (z Egypta), jítí (putování pouští), dojítí (vstup do Země zaslíbené). Časová struktura se tak mění z původního dříve užívaného kruhu na přímku lineární pojetí času. Pro člověka z toho plyne poučení a i jakási vidina do budoucna, že po nepříznivé přítomnosti přijde budoucnost, která bude výrazně lepší. Toto pojetí času dává lidem jednu velkou naději, po časech zlých přijde odměna v podobě příchodu Božího království na zem. Důkazem víry v tento pozitivní obrat, je modlitba Otče náš, ve které se modlíme za příchod Božího království. Každý člověk se může podílet na přípravě příchodu Království Božího 15 srov. Sk 15,1.23;1K 7,12 16 srov. Sk 9,26; 11,29 17 srov. Sk 5,14 18 Kodex kanonického práva, kán

15 na zemi, získává tak možnost aktivně se podílet na utváření dějin a neočekávat jen, než se naplní jeho role, tak jako tomu bylo v kruhovém pojetí času. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi 19 Motivem exodu se ve svém díle zabývá Milan Balabán, který zdůrazňuje protiosudovost. Židé se svým vyjítím z Egyptského zajetí vzepřeli proti osudu, vydali se ke svému cíli, který však získá svou zřetelnou podobu až v budoucnosti. Exodická tradice nezůstala omezena pouze na 2. Knihu Mojžíšovu, ale objevuje se pak i na jiných místech ve Starém zákoně a i v Novém zákoně, zejména v Listě Židům. Motiv exodu se však v Bibli objevuje už podstatně dřív a to v knize Genesis, kdy Abrahám opouští svou zemi, jeho odchod je předobrazem egyptského exodu. Autor také zdůrazňuje, že exodus není jen samotný proces vyjití, ale váže se k němu i etapa jití a dojití. Další motiv exodu se objevuje u proroka Izajáše, který popisuje vyjití Židů z babylonského zajetí. Lineární linie pojetí dějin se objevuje zejména v knihách prorockých, kdy proroci chtějí přimět lid, aby se oprostil od zla a od současnosti a směřoval k budoucnosti. Cílem křesťana by podle autora mělo být opustit tento věk a jít k budoucnosti, ke které šel už Ježíš, aby bydlel ve slávě Otcově. V Pavlově listě Korinťanům je pak náš pobyt na zemi chápán jen jako pobyt na cestě k Pánu. 20 Vyjití z Egypta se pro Izraelský lid stalo důležitou zkušeností, kterou si přenášejí i do dalších období. Dalo by se říci, že se na základě tohoto příběhu pak vytvářely další příběhy Starého zákona. Důležitou roli sehrálo rozhodnutí Izraelitů postavit se proti panovníkovi a poslouchat Boha, díky němuž se dokázali vymanit z nepříznivých podmínek přítomnosti a vydat se na cestu za lepší budoucností. V dnešní době má kniha Exodus význam především z etického hlediska, jelikož je v ní sepsáno Desatero Božích přikázání, které je považováno za souhrn Bohem požadovaného etického chování. 19 SIMAJCHL, Ladislav; CIKRLE, Karel a kol. Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí. Praha: Katolický týdeník, 2004, s srov. BALABÁN, Milan. Antifatální kérygmatická myšlenka exodu ve starozákonní a novozákonní bibli. In: Reflexe 7-8/1992. Praha, 1992, s

16 2. Hodnoty v křesťanské etice 2.1 Desatero Hospodin řekl Mojžíšovi: Napiš si tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. (Ex 34,27) Desatero je souhrn etických pravidel, která byla uplatňovaná už před jeho sepsáním a svůj význam si dochovalo až do dnešní doby. Národy Předního východu měly už dříve zákony, které zakazovaly vraždit, krást a dopouštět se cizoložství, stejně tak, tyto národy uctívaly už dříve své bohy. V době svého vzniku bylo určeno svobodným mužům, kteří mají dům, manželku, sluhy, rodiče. Desatero se nezabývá morálními povinnostmi žen, dětí a otroků. Text Desatera se v Bibli objevuje na dvou místech Ex 20,1-17 a Dt 5,6-21. Deset přikázání bylo rozděleno na dvě kamenné desky, které přinesl Mojžíš z hory Sinaj. První deska obsahovala povinnosti, které se týkaly uznávání Boha, smlouvy a jeho uctívání. Na druhé desce byly zaznamenány povinnosti a práva člověka na život, majetek, ochranu manželství, důstojnost rodičů. V samotném textu Desatera, však rozdělení na tyto dva oddíly není a Desatero tvoří jeden celek. Rozdělení na deset přikázání však není jednotné. Katolická církev spojuje první a druhé přikázání v jedno, naopak desáté přikázání dělí na dvě. Podle mého názoru by Desatero mělo být chápáno jako soupis základních etických pravidel, a to bez ohledu na víru. Zejména nevěřící jej často berou spíše negativisticky jako seznam věcí, které Bůh zakazuje a přikazuje a jejich prostřednictvím chce omezit jejich svobodu. Lepší by ale bylo chápat jej pozitivně jako návod ke správnému způsobu života. Desatero nám Bůh přece nedal proto, aby nás nějak omezoval, ale proto, aby byl náš život šťastný a spokojený. Člověk si sice sám může vybrat, jak bude vypadat jeho život, sám se na jeho podobě aktivně podílí, ale tato cesta není jednoduchá a proto by se dalo Desatero chápat i jako jakési směrovky, ukazatelé, jejichž cílem je šťastný a svobodný život. Mnoho lidí se Desaterem řídí zcela nevědomky a automaticky, protože jinak by naše společnost ani nemohla fungovat. V dnešní době však není možné text Desatera dodržovat úplně doslovně, nezměnila se jen doba, ale i lidé, kterým je tento text určen. Po určitém přizpůsobení se dnešním poměrům se však stále jedná o text platný a závazný. 16

17 2.1.1 Výklad jednotlivých přikázání a pochopení Boha jako nevyšší hodnoty 1. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. (Ex 20,3) Toto přikázání požaduje, aby byl Hospodin uctíván jako jediný Bůh Izraele. Toto přikázání sice nepopírá existenci dalších bohů, ale jakákoliv úcta k jinému Bohu, než-li k Hospodinu je chápána jako přestupek proti tomuto přikázání. Člověk by podle tohoto přikázání měl věřit v jednoho Boha, milovat ho a prokazovat mu nejvyšší úctu. Víra v tohoto jednoho Boha sjednocuje věřící lid do církve a zde se opět projevuje tematika exodu. Společenství věřících je jako Izraelský lid, který putoval pouští. Dnešní lid přece také prochází každodenním životem plným nástrah a snaží se je překonat, protože ví, že na konci jej čeká Boží království. Člověk by měl Boha stále hledat, nacházet u něj pomoc při řešení složitých situací, ale i každodenní podporu. Prostřednictvím modlitby by mu měl děkovat za to dobré, co ho potkalo. 2. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti ani jich ctíti. (Ex 20,4-5) Toto přikázání zakazuje vytvářet jakoukoli zpodobeninu Boha. Boha bychom měli správně zobrazovat pouze svým jednáním a činy. Prof. Lochman ve své knize také uvádí, že zobrazováním Boha se nechápe pouze zachycení Boha ve výtvarném umění, ale i když si budeme vytvářet jeho představu v mysli. Osobně si ale nemyslím, že vytváření si představy Boha v mysli by mělo být chápáno jako hřích, protože v mnoha případech se této představě ani nelze ubránit. Ve chvíli, kdy o něčem přemýšlíme, tak se nám vytváří představa toho, o čem myslíme samovolně, své falešné představy o Bohu bychom ale měli umět korigovat. 3. Nevezmeš jméno Hospodina, Boha svého, nadarmo. (Ex 20,7) Tímto přikázáním se zakazuje Boha zaklínat, zneužívat k obhajování, nebo podpoře špatného jednání, špinit jeho jméno. V dnešní době je právě toto přikázání nejčastěji porušováno. Často je Boží jméno používáno jako prázdný zvuk, prostředek pro získání času. Lidé si často ani neuvědomují, že vyslovili Boží jméno a jako provinění proti přikázání to nevnímají. 17

18 4. Pomni na den sobotní, abys jej světil. (Ex 20,8) Sobota jako den odpočinku nám byla Bohem darována. Lid smí přerušit svou práci a vzdávat úctu Bohu. Podle tohoto přikázání bychom měli v neděli dělat jen to, co nás těší, člověk by se měl po celotýdenním shonu zklidnit a slavit tento den s Pánem. Každý člověk by měl mít možnost užívat si neděli jako sváteční den, trávit tento čas odpočinkem, s rodinou, meditací, náboženstvím. V dnešní uspěchané době je však problém, že lidé odpočívat neumí a jsou neustále příliš zatíženi každodenními povinnostmi. 5. Cti otce svého i matku svou. (Ex 20,12) Otec a matka mají pro náboženský rozvoj dětí klíčový význam. Oni v dětech budují vztah k Bohu, ukazují jim Boží lásku. Rodiče mají být respektováni, nikoli uctíváni. Původně se toto přikázání nevztahovalo na malé děti, ale už na dospělé, kteří mají pečovat o své staré rodiče a mají je v úctě. Za porušení tohoto přikázání hrozilo vyloučení z Izraelského lidu a také trest smrti. Ve 3. Knize Mojžíšově se toto přikázání rozšiřuje na všechny staré lidi. Toto přikázání se však nevztahuje pouze k dětem, ale i k samotným rodičům. Rodiče by měli své děti vést k samostatnosti. 6. Nezabiješ. (Ex 20,13) Jde o první přikázání, které je v Desateru vyjádřeno jedním slovem. Proti tomuto přikázání hřeší nejen ten, kdo druhého zabije, ale také ten kdo bije, kazí malé děti, trápí zvířata. Toto přikázání zároveň lidem přikazuje, že mají ctít lidský život. Znění nezabiješ, však není správné. Doslovný překlad tohoto přikázání zní, nezavraždíš čímž se vyjadřuje, že člověk se nemá dopustit bezpráví na životě druhého člověka. Člověk nesmí druhého zabít vědomě, záměrně, se zlým úmyslem. Toto přikázání má ochránit život člověka před násilím. Ve Starém zákoně se však zabití objevuje hned několikrát, nabízí se proto otázka, jak je možné, že je toto přikázání tak často porušováno. Vysvětlením my mohl být fakt, že v Izraeli se dělilo zabíjení na dva typy legitimní a nelegitimní. Dalo by se pak chápat, že zabíjení, které spadá do kategorie legitimní, není porušením přikázání, protože sem kromě sebeobrany patří i příkazy vydané Bohem např. trest smrti určený Bohem, Bohem přikázaná válka. V Novém zákoně pak bylo toto přikázání ještě zpřísněno, když Ježíš kázal, že už i hněvem svévolně zabíjíme, tedy vraždíme a konáme tak proti tomuto přikázání. 18

19 7. Nesesmilníš (Ex 20,14) Smyslem tohoto přikázání je ochrana manželství před rozvratem. V Izraeli byla manželská nevěra ženy důvodem pro trest smrti. Muži tak chtěli chránit legitimitu svých dětí a rodokmenů. V manželské věrnosti se podle biblického smyslu zobrazuje Boží láska a věrnost. Slovo cizoložný nebylo vždy používáno v tomto kontextu. Vyjadřovalo také nevěrné chování lidu vůči Hospodinu. Toto přikázání patří jednoznačně mezi přikázání, kterým by se měl řídit naprosto každý člověk. Pro každého by mělo být alespoň jedním z cílů, pokud už ne přímo tím nejdůležitějším cílem, vytvořit si šťastné manželství na celý život a domov pro své děti. Jenže právě toto přikázání je tak často porušováno. Myslím si, že je jen opravdu nepatrné množství lidí, kteří proti tomuto přikázání nikdy nezhřešili aspoň v mysli. 8. Nepokradeš (Ex 20,15) Toto přikázání se vztahuje k osobnímu vlastnictví majetku. Touha po něm je vlastní každému z nás. Proti tomuto přikázání hřeší ten, kdo krade, šidí, ale i ten kdo něco poškodí. V době vzniku Starého zákona patřil veškerý majetek Bohu a lidem byl jen zapůjčen. Kdyby měl každý člověk jen tolik, co potřebuje, tak by toto přikázání ani nebylo potřeba. Nebyly by nepoměry ve společnosti, lidé by si vzájemně nezáviděli a neměli by potřebu mít víc než druzí. 9. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví. (Ex 20,16) Smysl tohoto přikázání tkví v ochraně cti člověka. Proti tomuto přikázání hřeší ten, kdo pomlouvá, lže, přetvařuje se. Mohlo by se zdát, že toto přikázání není aktuální v každodenním životě, protože většinou nás asi napadne, že se týká především svědčení u soudu a k tomu se tak běžně nedostáváme, ale ve skutečnosti vystupujeme denně jako svědci chování druhých. Nabízí se tady otázka, jak je to se lží tzv. milosrdnou. Podle tohoto přikázání bychom se neměli dopouštět ani jí, ale co když pravda způsobí větší škody, než milosrdná lež, není pak lepší zalhat? Anebo jak by se Bůh díval na chápání lži, např. během války, kdy se zapírali lidé, aby se uchránili. Je přece menší zlo neříct pravdu, než ji říct a tím pádem odsoudit druhé ke smrti. 19

20 10. Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cokoli jest bližního tvého. (Ex 20,17) Toto přikázání zakazuje jednak poměr s vdanou ženou (ženatým mužem), ale i myšlenky na tyto zadané osoby. Stejně jako přikázání sedmé má ochránit rodiny před rozvratem. Zároveň však nezakazuje toužit po volných osobách, vztahuje se čistě jen na osoby ve svazku manželském. Lidé by neměli být závistiví, každý by měl být spokojený s tím, co má. Při pohledu na text tohoto přikázání, je zřejmé, že se v něm objevují prvky některých předchozích přikázání především nepokradeš. Mohlo by být označeno jako varování před závistí, protože v té je podstata všech přestupků, kterých se lidé dopouštějí. Člověk by měl umět více dávat než brát. 2.2 Blahoslavenství jako Magna charta křesťanské etiky Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. (Mt 5,1) Ježíšova blahoslavenství pronesená na kopci u Kafarnaum 21 můžeme chápat jako základ novozákonní křesťanské etiky. Předcházel jim starozákonní Dekalog. S pomocí blahoslavenství poznává lid Izraele pozitivní následky jednání. Typickým znakem pro blahoslavenství je všeobecná závaznost časová i místní. Řecký výraz makarios 22 (blahoslavený) se objevuje v 5. stol. př. Kr. ve významu šťastný. Ve Starém zákoně můžeme makarismy nalézt zejména v žalmech, básnických knihách a mudroslovné literatuře. V Novém zákoně se pak výraz makarios objevuje 50krát a má především duchovní ráz. 23 Blahoslavenství odpovídají na vrozenou touhu člověka po štěstí. Tato touha je božského původu: Bůh ji vložil do lidského srdce, aby je přitahoval k sobě, protože jen on sám může lidskou touhu ukojit. 24 Ježíšova blahoslavenství, můžeme v Písmu nalézt ve dvou synoptických evangeliích. Svatí Matouš a Lukáš, nám je přinášejí jako úvodní části Kázání na hoře resp. na rovině Město na severozápadním pobřeží moře Galilejského, které bylo místem působení Ježíše Krista. 22 hebrejština používá výraz ašer 23 MAREČEK, Petr. Blahoslavenství brána do Ježíšova učení (Mt 5,1-12). Studijní text. Dostupné z: 24 Katechismus katolické církve, čl Kázání na hoře je označení u Matouše, na rovině u Lukáše. Pro Kázání na rovině bývá také používáno označení kázání na poli, vzájemně se liší zejména rozsahem, přičemž Lukášovo Kázání na rovině je kratší. Matouš chce umístěním na horu zdůraznit Ježíšovo nástupnictví Mojžíše. 20

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Vladimír Rychlý NÁZEV: VY_32_Inovace_Dějepis_1 ČÍSLO

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Křesťanská sociální etika Jabok 2008 2008. . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace 2008. 2 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více