Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou"

Transkript

1 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Kamýcká 129, Praha 6, Česká republika 1: 2: 3: Abstrakt: Příspěvek představuje nový pohled na možnosti hodnocení kvality elektronického systému výměny dat mezi podnikem. V článku je představena metodika hodnocení kvality elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou metodika CBG (Communicaton between Business and Government). Metodika CBG poskytuje možnost ohodnotit a změřit důležité atributy, které vycházejí z požadavků podniku na fungování systému výměny dat mezi podnikem. Metodika CBG byla vyzkoušena ve dvou skutečných podnicích v praxi a výsledky šetření jsou publikovány v příspěvku. Klíčová slova: elektronická výměna dat, státní správa, hodnocení kvality, atribut, požadavek, metodika CBG Abstract: The paper presents a new view on the quality evaluation of the system of the electronic data exchange between business and government. There is a method for evaluation of the electronic data exchange system between the businesses and state authorities. The method is called CBG (Communication between Business and Government). The method CBG provides the tool to evaluate and measure important attributes derived from requirements that a business has on the system of data exchange between the business and state authorities. The CBG method was applied in two real companies and the results are published in the paper. Key words: electronic data exchange, state authority, evaluation of the quality, attribute, requirement, method CBG 1. Úvod V poslední době se zvyšují snahy podniků o elektronizaci papírové agendy a elektronickou výměnu dokumentů s obchodními partnery. Přínosy, které to může přinést, jsou jasné úspora času a snížení nákladů na vedení papírové agendy. Na druhé straně je nutné řešit otázky zabezpečení, archivace a uchování elektronických dat. Orgány státní správy České republiky nabízí moderní způsoby elektronické komunikace s podniky i občany, jako například síť ověřovacích a podacích míst (Czech POINT), informační systém datových schránek (ISDS), elektronická podání dokumentů na nejrůznějších úřadech a další prostředky. S orgány státní správy podniky ovšem mohou komunikovat i obyčejnou elektronickou poštou, či stažením a vyplněním formulářů z webových stránek státních úřadů. Všechny tyto komunikační kanály lze souhrnně považovat za systém výměny dat mezi podnikem. Potřeba elektronické komunikace podniků s orgány státní správy 70

2 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem je zřejmá a v některých případech je i vyžadována legislativou České republiky (např. datové schránky povinné pro všechny právnické osoby). Informační infrastruktura a kvalita služeb veřejné správy jsou považovány za jednu z komponent konkurenceschopnosti České republiky, jak se píše ve studii o digitální cestě k prosperitě ČR [1]. Kolektiv autorů této studie navrhuje, aby investice státu do ICT primárně směřovaly do ICT služeb, které sníží byrokratické zatížení občanů a firem a zajistí efektivní fungování státu a efektivní komunikaci státu s firmami a občany. Zjištění současného stavu a kvalitativní ohodnocení komunikační infrastruktury mezi podniky nabízí tento článek. 2. Cíle a metodika Cílem příspěvku je aplikovat v praxi metodiku hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem (metodika CBG). Základem je analýza stavu a vývoje elektronické komunikace s orgány státní správy v České republice. Metodika je založena na přístupech k měření kvality software, které jsou uvedeny v normách ISO 9000 a ISO/IEC 9126, a Návrh pilotní verze metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem byl poprvé publikován v článku [6]. Metodika vznikla na základě poznatků z výše uvedených norem a expertních odhadů. V článku je pilotní verze metodiky ověřena ve dvou reálných podnicích. 3. Hodnocení kvality elektronické výměny dat Elektronická výměna dat podniku je podpůrný proces, který probíhá mezi dvěma podniky nebo mezi podnikem. Při procesu elektronické výměny dat se spotřebovávají prostředky ICT a časová kapacita lidí a výsledným produktem je služba v podobě přenesené datové zprávy. Přidanou hodnotou procesu je úspora času a peněžních nákladů, které by byly jinak spotřebovány, kdyby k výměně dat nedošlo elektronicky. Elektronická výměna dat je realizována prostředky ICT, jako je software a hardware. Software a hardware obecně považujeme za produkty a jako produkty je můžeme hodnotit z mnoha hledisek. Soubor všech podstatných znaků produktu a míra naplnění těchto znaků, se označuje jako kvalita. Hodnocení kvality software je předmětem samostatné vědní disciplíny. Vaníček [5] uvádí, že kromě hodnocení kvality softwarového produktu, lze hodnotit i kvalitu užití softwarového produktu, jako kvalitu procesu využívání produktu. Na kvalitě užití se kvalita produktu podílí jako podstatná, ne však jediná, jeho složka. V našem výzkumu budeme vnímat hodnocení kvality elektronické výměny dat jako hodnocení kvality užití. Při hodnocení kvality produktu nebo kvality užití vždy vycházíme z požadované kvality, kterou uživatel od produktu očekává. Požadavek je specifikován normou ISO 9000 [4] jako potřeba nebo očekávání, které je: a) stanoveno speciálně, b) nebo se obecně předpokládá, c) nebo je závazné (vyplývá např. z právních předpisů). Speciálně stanovené požadavky bývají popsány v nějakém dokumentu, jako např. v kupní smlouvě. Obecně se předpokládá - znamená běžnou zvyklost či praxi u firmy, zákazníků nebo 71

3 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Pavel Šimek zainteresovaných stran. Požadavky musí vycházet z reálných potřeb zúčastněných stran. Požadavky se formulují ve tvaru požadovaných hodnot měr jednotlivých atributů, takzvaných indikátorů. Poté se provede měření skutečně dosažených hodnot měr těchto atributů. Skutečně dosažené hodnoty se porovnají s požadovanými hodnotami a výsledky se agregují do konečného hodnocení. Výsledné hodnocení kvality může být uvedeno například v ordinální stupnici, která udává kvalitu jako: vynikající, dobrou, ještě vyhovující, nevyhovující. Hodnocení kvality software je upraveno mezinárodními normami ISO/IEC 9126, a Všechny tři uvedené normy byly přijaty i jako české normy ČSN. Kvalita produktu se rozděluje dle normy ISO/IEC 9126 do šesti kategorií nazvaných charakteristiky kvality: funkčnost, bezporuchovost, použitelnost, účinnost, udržovatelnost a přenositelnost. U připravovaných norem řady 250xx v rámci projektu SQuaRE (Software quality requirements and evaluation) přibudou ještě dvě kategorie bezpečnost a kompatibilita. Pro kvalitu užití jsou v řadě 9126 zavedeny čtyři kategorie: efektivnost, výkonnost, zabezpečení a spokojenost uživatele. [5] 4. Metodika hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Metodika vychází z definice požadavku kvality, která je uvedena v normě ISO 9000, a dále navazuje na charakteristiky kvality uvedené v normě ISO/IEC Metodika je určena pro hodnocení kvality procesu elektronické výměny dat mezi podnikem. Nehodnotí jednotlivé aplikace, které tuto výměnu podporují, protože aplikace, jako např. datové schránky nebo elektronická podání, se neustále vyvíjejí, aktualizují a mění. Protože řídící pracovníky podniků zajímá celkový efekt použití informačních systémů, měří tato metodika kvalitu užití. Kvalita užití má přímý dopad na ekonomický úspěch organizace. Metodika hodnotí kvalitu užití systému výměny dat z pohledu jeho uživatelů, tzn. pracovníků orgánů státní správy a soukromých podniků. V dalším textu bude nová metodika označována jako metodika CBG (Communication between Business and Government). 5. Předpokládané přínosy metodiky CBG V článku [6] byly předpokládány následující přínosy metodiky CBG: 1. Možnost zhodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi státní správou a podniky v souladu s normami hodnocení kvality software ISO a ČSN. Metodika hodnotí kvalitu dle následujících charakteristik: charakteristika č. 1 efektivnost, tj. schopnost zajistit cíle úplně a přesně. charakteristika č. 2 výkonnost, tj. schopnost zajistit efektivnost s přiměřenými zdroji. charakteristika č. 3 zabezpečení, tj. schopnost systému dopustit pouze přijatelnou úroveň rizika ohrožení lidí, prostředí, majetku či obchodních zájmů při použití systému v daném kontextu. 72

4 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem charakteristika č. 4 spokojenost uživatele při použití systému. 2. Možnost hodnocení kvality systému z pohledu různých zúčastněných stran: uživatelé systému (pracovníci státní správy a soukromých firem) vedoucí pracovníci (zastupují orgány státní správy nebo firmy) vývojáři (firmy vyvíjející software pro elektronickou výměnu dat) nezávislí hodnotitelé (hodnotí kvalitu systému, např. auditor nebo nezávislý konzultant) 3. Metodika CBG se má stát nástrojem jak pro uživatele v podniku, tak pro uživatele na úřadu státní správy pro ohodnocení přínosu využívání ICT při komunikaci se státní správou. 4. Metodika CBG hodnotí elektronickou komunikaci podniku a orgánů státní správy, tzn. nehodnotí elektronickou komunikaci podniku s krajskými úřady, obcemi nebo městskou částí hl. města Prahy. Důvodem je značně rozdílná úroveň využívání ICT mezi obcemi a krajskými úřady. 5. Vývojářům systému pomůže identifikovat nové možnosti využití ICT ve státní správě a v podniku. 6. Vedoucím pracovníkům orgánů státní správy nástroj k analýze možností dalšího zlepšení elektronické komunikace ze strany státu a legislativního rámce pro elektronickou výměnu dat. Může mít tedy vliv na projekty, jako jsou CZECH point, datové schránky a základní registry. 6. Metodika CBG Metodika CBG je založena na sedmi krocích, které jsou popsány v článku [6]. V prvním kroku je nutné definovat skupiny uživatelů systému a jejich požadavky. Tuto činnost provede hodnotitel spolu se zástupcem uživatelů systému v organizaci. Zástupce určí vedoucí pracovník organizace. V druhém kroku hodnotitel převede zjištěné požadavky na atributy a zařadí je do příslušné charakteristiky kvality. Každý atribut přísluší alespoň do jedné charakteristiky kvality a každá charakteristika je vyjádřena jedním nebo více atributy. Výsledkem tohoto kroku je hodnotící formulář obsahující atributy roztříděné podle charakteristik (viz příloha). 73

5 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Pavel Šimek Posloupnost kroků metodiky CBG Uživatel Vedoucí Vývojář Hodnotitel 1. Definice požadavků skupin uživatelů na systém elektronické výměny dat 2. Převod požadavků na míry atributů. 3. Nastavení vah měr atributů. 4. Stanovení požadovaných hodnot měr atributů. 5. Měření skutečně dosažených hodnot měr atributů. 6. Porovnání stanovených a dosažených hodnot a agregace výsledků. 7. Shrnutí výsledků a formulace doporučení. Tabulka 1: Posloupnost kroků metodiky CBG [6]. V třetím kroku osoba zastupující uživatele společně s hodnotitelem nastaví váhy důležitosti pro jednotlivé atributy. To je z důvodu, že každý požadavek má pro odlišnou skupinu uživatelů jinou důležitost, takže i atributy, které jsou odvozené z požadavků, mají také odlišnou důležitost. Protože stanovení důležitosti atributů je velmi subjektivní činnost, měla by být provedena zodpovědně a zkušeným pracovníkem organizace. V každém případě je potřeba počítat s možnou chybou, která může vzniknout. Pro minimalizaci této chyby je důležitost atributu nastavena podle této stupnice (v druhém sloupci je procentuální vyjádření důležitosti): velmi vysoká důležitost 100% velká důležitost 75% středně velká důležitost 50% nepatrná důležitost 25% žádná důležitost 0% Tabulka 2: Stupnice důležitosti atributů. Ve čtvrtém kroku opět zástupce uživatelů a hodnotitel stanoví požadované hodnoty měr atributů. Míra atributu vyjadřuje úroveň realizace požadavku uživatele a je znázorněna počtem bodů na definované stupnici (viz Tabulka 3). 74

6 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem 1 bod realizováno dokonale 2 body realizováno velmi kvalitně 3 body realizováno v průměrné kvalitě 4 body realizováno s nízkou kvalitou 5 bodů realizováno nepoužitelně Tabulka 3: Stupnice úrovně realizace požadavku. V pátém kroku provede hodnotitel měření skutečné úrovně realizace požadavků, hodnoty upraví váhou jednotlivých atributů a zaznamená do formuláře. Měření probíhá dle hodnotícího formuláře, které vyplní zástupce uživatelů v rámci šetření prováděného hodnotitelem. Ke každému požadavku respondent přiřadí odpověď představující požadovanou úroveň realizace požadavku (viz Tabulka 4) Charakteristika č. 1: Efektivnost Tabulka 4: Ukázka hodnotícího formuláře metodiky CBG. Požadavek vychází z předmětu činnosti konkrétního podniku a je na ní závislý. Váha vyjadřuje důležitost daného požadavku z pohledu podniku, respektive uživatele dané aplikace. Údaj je stanoven subjektivně respondentem při hodnotícím rozhovoru v podniku. Požadovaná úroveň závisí na očekávané kvalitě softwarového prostředku, který daný požadavek realizuje. Skutečná úroveň závisí na skutečné kvalitě softwarového prostředku, který daný požadavek realizuje. V šestém kroku hodnotitel porovná požadované a dosažené úrovně hodnot jednotlivých atributů. Rozdíl mezi váženou požadovanou úrovní (wre) a váženou skutečnou úrovní (wa) konkrétního požadavku dává informaci o tom, zda se skutečná úroveň realizace požadavku blíží k požadované úrovni či vzdaluje od ní. Výsledky za dílčí charakteristiky jsou agregovány pomocí součtu, aritmetického průměru a mediánu (viz Tabulka 6). Stejným způsobem hodnotitel vypočítá celkovou hodnotu za všechny charakteristiky, tzn. součet rozdílů, aritmetický průměr, vážený průměr, modus a medián. Poté hodnotitel formuluje výrok o celkové kvalitě systému, který vychází z aritmetického průměru rozdílů všech charakteristik. Byla použita ordinální klasifikační stupnice a není zajištěno, že rozdíly mezi jednotlivými klasifikačními stupni mají týž empirický smysl. Z výše uvedených agregací je invariantní pouze medián, nikoliv aritmetický průměr. Protože se často pro agregaci různých hodnocení používá aritmetický průměr, je uváděn i v našich 75

7 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Pavel Šimek výsledcích, i když je potřeba preferovat medián. Ordinální stupnici hodnotícího výroku o celkové kvalitě systému zachycuje následující tabulka: Výrok o celkové kvalitě Absolutní hodnota rozdílu vynikající > 0 dobrá > 1 ještě vyhovující > 2 nevyhovující > 3 Tabulka 5: Ordinální stupnice hodnocení celkové kvality dle metodiky CBG. V kroku číslo sedm hodnotitel shrne výsledky hodnocení kvality a formuluje doporučení pro podnik či organizaci v podobě kroků pro zvýšení kvality v jednotlivých oblastech a k přiblížení se k požadovaným hodnotám. Tato doporučení hodnotitel předloží vedoucímu pracovníkovi organizace. 7. Výsledky Metodika hodnocení kvality mezi podnikem (metodika CBG) byla vyzkoušena ve dvou skutečných podnicích. Pro ověření metodiky CBG bylo potřeba provést průzkum minimálně ve dvou organizacích, které již nyní používají elektronickou komunikaci ve vztahu k orgánům státní správy. Autor předpokládá, že metodika bude po otestování pilotní verze použitelná na ohodnocení kvality systému elektronické výměny dat i na úrovni krajských úřadů a obcí. 8. Charakteristika výběrového souboru podniků Dle výzkumu ČSÚ [2] a analýzy Jiřího Peterky [3][1], v České republice využilo elektronickou komunikace směrem ke státní správě více než 88% podniků s více než 50 zaměstnanci. Z těchto podniků nejčastěji elektronickou komunikaci využily podniky z oblasti: 1. peněžnictví a bankovnictví (89,6%), 2. podniky zabývající se informační a komunikační činností (83,2%) a 3. podniky s výrobou a rozvodem vody a energie (81,2%). Do šetření byly zařazeny podniky z výše uvedených oblastí a dále i podniky zpracovatelského průmyslu (69,1%), u kterých lze očekávat odlišnou úroveň realizace elektronické komunikace než například v bance nebo pojišťovně. Aplikace metodiky byla uskutečněna ve dvou podnicích. Podnik A působí v oblasti peněžnictví a bankovnictví, podnik B působí v oblasti obchodu a rozvodu elektrické energie. 76

8 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem 9. Průběh šetření Šetření v podnicích probíhalo v období duben květen Po oslovení podniku a získání kontaktu na kompetentní osobu následovalo zaslání hodnotícího formuláře, do kterého dotyčná osoba vyplnila základní údaje o využití internetu pro komunikaci se státní správou. Poté byly upřesněny a rozděleny požadavky daného podniku a přiděleny váhy důležitosti. V dalším kroku respondent stanovil požadovanou úroveň realizace pro jednotlivé požadavky a v závěru ohodnotil skutečnou úroveň realizace. Hodnotitel provedl součet rozdílů mezi požadovanou a skutečnou úrovní realizace a sdělil respondentovi výsledné hodnocení kvality systému elektronické komunikace se státní správou pro daný podnik. Výstupem šetření pro dotazovaný podnik byly doporučení pro zlepšení úrovně kvality elektronické komunikace se státní správou. 10. Analýza výsledků Podnik A Je univerzální komerční bankou, která se zaměřuje na drobné a střední firmy a podnikatele a zároveň poskytuje své služby i soukromým osobám. Podnik sídlí v Praze a zaměstnává více než 50 lidí. Dotazník byl vyplněn jedním pracovníkem IT oddělení společnosti. Podnik využívá standardním způsobem internet pro komunikaci se státní správou (vyhledávání informací na webových stránkách úřadů, stahování formulářů), dále k elektronickému podání na finanční úřad a správu sociálního zabezpečení s využitím elektronického podpisu. Hlavním prostředkem elektronické komunikace s orgány veřejné moci je nyní datová schránka, kterou banka přijímá požadavky na součinnost od exekutorů. Mezi menší aplikace využívané v podniku pro elektronickou komunikaci patří statistické výkaznictví pro správu sociálního zabezpečení a statistické výkaznictví pro ČNB. Při rozhovoru s respondentem podniku bylo identifikováno 7 hlavních požadavků na systémy elektronické výměny dat a všech 7 se týkalo datových schránek. Pouze u dvou požadavků byl zaznamenán rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úrovní realizace. Aritmetický průměr rozdílů za všechny charakteristiky kvality byl +1,5. Kladné číslo znamená, že převažovaly požadavky, které splnily úroveň realizace lépe nebo stejně oproti očekávání. Výrok o celkové kvalitě využití prostředků elektronické komunikace se státní správou v podniku A zní dobrá kvalita. Z šetření vyplynulo, že podnik potřebuje minimalizovat objem dat, která přijímá prostřednictvím datových schránek v podobě příloh a která musí archivovat. Jedná se o naskenované dokumenty ve formátu PDF, které zabírají řádově megabajty úložného prostoru a denně jich přichází desítky až stovky. Jedním z doporučení je, aby banka ve spolupráci s dalšími bankami navrhla a prosadila u Exekutorské komory České republiky doporučený formát zpráv a příloh, které bankám zasílají exekutoři. Podnik B Zabývá se obchodem a distribucí elektrické energie. Podnik sídlí v Praze a zaměstnává více než 1000 lidí. 77

9 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Pavel Šimek Dotazník v tomto podniku vyplnilo celkem pět respondentů z různých oddělení podniku. Stejně jako v případě podniku A, i zde je internet využíván pro běžnou komunikaci, tzn. vyhledávání informací na webových stránkách úřadů a stahování formulářů. Daňový specialista podniku a metodik daně využívají internet ke správě osobních účtů u finančního úřadu a k podání daňových přiznání na finanční úřad. Mzdová účetní využívá elektronická podání přes portál Pražské správy sociálního zabezpečení. Právní oddělení podniku komunikuje s různými státními institucemi, jako jsou soudy, policie, městské části a exekutoři. Nejčastěji používá elektronickou poštu s elektronickým podpisem a elektronické podatelny. Hlavní činností podniku B je obchod s elektřinou. K tomu využívá internetové aukce. Podnik je povinen zaregistrovat se u operátora trhu, jímž je státní akciová společnost OTE. Obchodní oddělení podniku zasílá denně výkazy o realizovaných obchodech do informačního systému OTE. Všichni respondenti identifikovali celkem 9 různých požadavků na uvedené systémy pro elektronickou komunikaci se státní správou. Pouze u 2 požadavků byl zaznamenán rozdíl -3 mezi požadovanou a skutečnou úrovní realizace, což znamená, že skutečná úroveň realizace těchto požadavků je nižší než požadovaná. Aritmetický průměr hodnot rozdílů mezi požadovanou a skutečnou úrovní realizace za všechny čtyři charakteristiky kvality byl -0,6. Výrok o celkové kvalitě využití prostředků elektronické komunikace se státní správou v podniku B podle aritmetického průměru zní Vynikající kvalita. Pokud bychom brali ovšem v úvahu medián, je výsledek -1,5 a výrok zní Dobrá kvalita. Šetření v tomto podniku prokázalo, že systémy pro podání daní a přehledů na úřad sociálního zabezpečení fungují standardním způsobem. Objem datových zpráv přenesených datovou schránkou je v tomto podniku odlišný než v podniku A a respondenti neuvedli žádné nedostatky. Největší objem komunikace, dle prohlášení vedoucího oddělení rozvoje a správy IS, je mezi podnikem a státní společností OTE a.s., která reguluje trh s elektrickou energií a plynem. Respondenti uvedli několik nedostatků informačního systému OTE, který využívají pro podávání povinných hlášení o obchodech s elektřinou. 11. Závěry šetření Celkové hodnocení kvality v podnicích A a B vyšlo podobně, ale v dílčích charakteristikách a požadavcích jsou mezi podniky podstatné rozdíly. Rozdíly mezi oběma podniky lze přikládat několika vlivům: 1. Identifikované požadavky se liší svojí strukturou a četností (podnik A formuloval požadavky na datové schránky, které slouží pro vyřizování žádostí exekutorů, zatímco podnik B přikládá větší důležitost systémům pro komunikaci s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a regulátorem trhu s elektřinou OTE a.s.). 2. Odhad důležitosti požadavků a odhady úrovní skutečné realizace jsou vždy do určité míry subjektivní a záleží na respondentovi. Pro aplikaci metodiky CBG v praxi vyplývají následující skutečnosti: 1. Metodika hodnocení kvality elektronické komunikace ve vybraném podniku podává informaci o momentálním stavu, tzn. výsledek je relativní z hlediska času. 78

10 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem 2. Váhy jednotlivých požadavků jsou stanoveny na základě subjektivního odhadu kompetentní osoby v daném podniku a mohou mít významný vliv na výsledek celkového hodnocení kvality. 3. Při porovnání rozdílů mezi podniky je důležité dodržet stejnoměrnou strukturu a četnost požadavků na jednotlivé systémy. Výše popsané šetření je prvním průzkumem hodnocení elektronické výměny dat mezi podniky pomocí metodiky CBG. Na podzim 2010 bude provedeno šetření na rozsáhlejším výběrovém souboru podniků. 12. Přínosy metodiky CBG Ověřením metodiky v praxi byly potvrzeny následující přínosy: 1. Metodika CBG hodnotí kvalitu dle vybraných charakteristik, které vycházejí z metod hodnocení kvality v normách ISO a ČSN. 2. Metodiku lze použít v odlišných typech podniků, které patří do skupiny středních a velkých podniků, které dle výzkumu ČSÚ využívají elektronickou komunikaci se státní správou z více než 88 % případů (stav v roce 2008). Do budoucna lze očekávat další nárůst využití elektronické komunikace se státní správou v podnicích v kategorii střední a velké podniky. 3. Metodika umožňuje porovnávat rozdíly v kvalitě elektronické komunikace mezi jednotlivými podniky ve stejném odvětví a mezi podniky z různých odvětví. Toto srovnání je možné na úrovni celkové kvality i na úrovni dílčích charakteristik kvality (efektivnost, výkonnost, zabezpečení a spokojenost). Hlavním přínosem metodiky CBG je způsob aplikace metodiky v praxi Je nutné zdůraznit, že představená metodika hodnocení kvality elektronické komunikace mezi podnikem nepřináší nové výsledky. Významný rozdíl úrovní realizace elektronické výměny dat směrem ke státní správě mezi podniky z různých odvětví lze dopředu předpokládat. Například peněžní a pojišťovací instituce vydělávají peníze na základě práce s informacemi a je pro ně vysoce důležité využívat elektronickou komunikaci se všemi subjekty, včetně státu. Zatímco zpracovatelské a výrobní podniky tvoří zisk na základě řízení různých výrobních procesů a elektronická komunikace se státní správou je pro tento typ podniků méně významná. 13. Náměty pro další výzkum 1. Metodika CBG neuvažuje ekonomické náklady na změnu rozdílu požadované a skutečné úrovně realizace o 1 jednotku. 2. Metodika CBG neanalyzuje změnu přidané hodnoty současného procesu komunikace se státní správou při změně rozdílu úrovní o 1 jednotku. 3. Metodika CBG nepočítá přidanou hodnotu dílčích procesů komunikace se státní správou. Rozšířením metodiky CBG o výše uvedené výpočty dostává aplikace této metodiky nový ekonomický rozměr, který zvyšuje její použitelnost v reálné praxi podniků. Další možností je přizpůsobit metodiku pro ohodnocení kvality elektronické komunikace typu občan stát (C2G). 79

11 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Pavel Šimek 14. Závěr Navržená metodika CBG hodnotí kvalitu elektronické komunikace podniku a státní správy. Cílem je hodnotit celý systém elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou, nikoliv jednotlivé aplikace, jako jsou např. datové schránky nebo elektronická podání. V pilotní verzi metodika poskytla možnost, v daném časovém období, ohodnotit a změřit důležité požadavky, které jsou kladeny uživateli na fungování systému elektronické výměny dat mezi podnikem. Metodika vychází z norem pro měření kvality software ISO a ČSN. Metodika byla aplikována ve dvou podnicích s rozdílnými obory činnosti. Ukázalo se, že metodiku lze použít v odlišných typech podniků a výsledky měření lze porovnat mezi podniky. Při srovnání výsledků je nutné ovšem brát v úvahu odlišné vnímání důležitosti elektronické komunikace se státní správou, které vyplývá z předmětu podnikání dané společnosti a které se promítá do formulace požadavků na systém a do hodnocení požadované úrovně realizace. Srovnáním požadovaných hodnot a skutečně naměřených hodnot úrovně realizace jednotlivých požadavků na elektronickou výměnu dat podniku se státní správou lze formulovat výrok o celkové kvalitě elektronické komunikace a navrhnout doporučení ke zlepšení. Tento příspěvek byl zpracován v rámci řešení VZ MSM Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivního využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů. Literatura [1] NOVOTNÝ, O., VOŘÍŠEK, J. et al. Digitální cesta k prosperitě jaká opatření v ICT, školství/vědě a infrastruktuře zvýší konkurenceschopnost ČR. In Systémová integrace 8. a 9. června Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2010, s [2] Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě ČR v roce Kolektiv autorů. Praha: Český statistický úřad, [3] PETERKA, J. Sdílení dat mezi podniky v ČR analýza. Praha: ČSÚ, 2009.[on-line].[cit ]. Dostupné z: a. [4] ČSN EN ISO 9000:2006. Systémy managementu kvality Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, [5] VANÍČEK, J. Kvalita softwaru ve světle mezinárodních norem. In, Ostrava. TANGER Ostrava, Česká společnost pro systémovou integraci, 2004, s [6] ULMAN, M., HAVLÍČEK, Z. Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities. [on-line]. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. II, Number 1, PEF CULS in Prague, ISSN: Dostupné z: 80

12 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Přílohy Příloha č. 1. Hodnotící formulář metodiky CBG Následující tabulka ukazuje hodnotící formulář, který vytvoří hodnotitel ve spolupráci se zástupcem uživatelů systému v organizaci v kroku č. 2 metodiky. Formulář vyplní hodnotitel podle kroků č. 3, 4 a 5 metodiky na základě rozhovoru se zástupcem uživatelů daného podniku. Formulář obsahuje data zjištěná v podniku B. Odpovědi pochází od celkem pět respondentů z podniku B. Tabulka 6: Hodnotící formulář metodiky CBG podnik B 81

13 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Pavel Šimek 82

14 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem 83

15 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Pavel Šimek 84

16 Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem 85

17 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Pavel Šimek 86

Hodnocení kvality elektronických agend státní správy

Hodnocení kvality elektronických agend státní správy Hodnocení kvality elektronických agend státní správy Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Irena Pokorná Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Kamýcká 129, Praha

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Elektronizace veřejné správy Datové schránky

Elektronizace veřejné správy Datové schránky Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_02_CZSŘ_4.02_ Elektronizace veřejné správy Datové schránky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

Vytvoření dokumentu informační strategie

Vytvoření dokumentu informační strategie Vytvoření dokumentu informační strategie M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě M ě s t s ký ú ř a d M as ar y ko v o n ám. 1 9 68 6 70 Uh. H r adi š t ě I Č 00 2 9 14 7 1 Smysl informační strategie Důraz

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Eva Zýková, Jan Tlučhoř ÚVOD Internet je v současné době fenoménem v mnoha oblastech lidského života. Stále více lidských aktivit je podporováno

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva?

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster.com Kybernetická bezpečnost III Kdo jsme Kooperační odvětvové

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

Dáváme technologiím smysl

Dáváme technologiím smysl Dáváme technologiím smysl Vidíme nové možnosti Svět kolem nás se mění stále rychleji. Vděčíme za to velkou měrou bouřlivému rozvoji ICT technologií a možnostem, jež lidem dávají. Naším posláním je tyto

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Připravovaná řada norem ISO/IEC 25000 pro jakost produktu

Připravovaná řada norem ISO/IEC 25000 pro jakost produktu Připravovaná řada norem ISO/IEC 25000 pro jakost produktu Jiří Vaníček 1 ) 1 Úvod Cílem příspěvku je informovat o architektuře připravované řady mezinárodních norem pro jakost informačních systémů a softwarových

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Ing. Martina Ortová, Ph.D. Datum: 13. ledna 2011 Řešitelé projektu Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Magdalena

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 3 2. Metoda, technika a organizace projektu..3 2.1. Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření..4

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KVALITA SOFTWARE VE SVĚTLE MEZINÁRODNÍCH NOREM

KVALITA SOFTWARE VE SVĚTLE MEZINÁRODNÍCH NOREM KVALITA SOFTWARE VE SVĚTLE MEZINÁRODNÍCH NOREM Jiří Vaníček Česká zemědělská universita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra informačního inženýrství, vanicek@pef.czu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje výsledky

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více