100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě"

Transkript

1 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě 1

2 Adventismus Adventisté sedmého dne spolu se všemi křesťany zakládají svoji víru na Ježíši Kristu. Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět a člověka se svobodnou vůlí. Člověk se však od Boha odvrátil. Bůh jako milující Otec se rozhodl udělat vše pro to, aby člověku pomohl najít cestu zpět. Adventisté věří, že všech 66 knih Bible Starého i Nového zákona tvoří jeden celek. Bible poskytuje všechny informace o Božím plánu s tímto světem. Obsahuje rovněž mnoho rad pro šťastný život člověka a dobré mezilidské vztahy. Ačkoli Bibli psali lidé, adventisté věří, že Bůh pisatele inspiroval. Bible je pro adventisty pravidlem víry i života. Adventisté věří, na základě mnohokrát opakované biblické zprávy, že Ježíš Kristus se osobně viditelně vrátí na naši Zemi. Neurčovali a neurčují datum Kristova příchodu, ale na základě biblických proroctví věří, že to bude brzy. Naděje na blízký příchod Ježíše Krista je obsažena v názvu církve. Adventisté věří, že díky Ježíši Kristu, který přišel na tento svět, zemřel na Golgotě a vstal z mrtvých, mohou mít jistotu odpuštění svých hříchů a s vírou očekávají Jeho příchod i konečnou obnovu naší Země. Adventisté věří, že při 2. příchodu Ježíše Krista budou všichni, kteří Mu uvěřili, vzkříšeni k novému životu. Věřící, kteří se návratu Ježíše Krista dožijí, budou proměněni. Vycházejí z biblické zprávy, která říká, že lidé budou vzkříšeni a budou trvale žít plným, aktivním životem na nové zemi. Adventisté věří, že Bůh má člověka rád a přeje si, aby žil šťastně. Proto se snaží respektovat Boží vůli obsaženou také v Desateru přikázání. Věří v trvalou závaznost Božího slova, v němž se zjevuje Jeho láska, spravedlnost i záměry se světem a člověkem. Proto ve svých životech chtějí žít v souladu s trvalými principy, jež jsou obsaženy v Bibli včetně morálních zásad Desatera. Adventisté věří, že spasení je možné jedině z Boží milosti. Desatero přikázání ukazuje, co je dobré a co zlé, ale sílu ke změně dává pouze Bůh v Ježíši Kristu prostřednictvím Ducha svatého. Adventisté věří, že Bůh od samého začátku ustanovil sedmý den týdne sobotu jako den odpočinku. Svěcením soboty uznávají a slaví Boha jako stvořitele. Následují tak příkladu Ježíše Krista a apoštolů. Tento bod biblického učení je rovněž vyjádřen v názvu církve (sedmého dne). Adventisté věří, že biblický způsob, kterým člověk vyjadřuje odhodlání žít svůj život s Kristem, je křest. Předchází mu seznámení s hlavními zásadami Bible a osobní, dobrovolné rozhodnutí. To je důvod, proč adventisté křtí pouze dospělé, a to biblickým způsobem, tedy ponořením. 2

3 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě Vznik církve Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. letech 19. století v Severní Americe. Koncem 18. století se řada duchovních intenzivně zabývala proroctvími Bible o druhém příchodu Ježíše Krista. Kolem roku 1830 shromáždil americký kazatel William Miller na padesát tisíc lidí, kteří očekávali, že v roce 1844 na svět přijde Ježíš Kristus. Tato předpověď se nenaplnila kvůli nesprávně pochopenému proroctví Bible, avšak přivedla mnoho lidí k jejímu důkladnému studiu. Při něm jedna skupina milleritů objevila řadu opomíjených biblických zpráv, jako například o neměnnosti Desatera Božích přikázání, nebeské službě Pána Ježíše Krista, či smrtelnosti duše bez Boha. V roce 1863 si tato skupina dala název Církev adventistů sedmého dne, aby položila důraz na očekávání (advent) brzkého druhého Ježíšova příchodu na svět a na zachovávání svatosti soboty (sedmý den). Na základě biblických proroctví nová církev pochopila, že Bůh jí svěřil úlohu seznámit s doposud opomíjenými pravdami Bible celý svět a nabídnout před rychle se blížícím Božím soudem všem lidem smíření a spásu v Ježíši Kristu. Měla ukázat pravý obraz Boha jako milujícího Stvořitele a Spasitele světa. To se stalo základem celosvětové misie církve. Do začátku 20. století se církev rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala po 2. světové válce v západních zemích i v zemích rozvojového světa. V roce 2010 působilo jejích téměř 17 tisíc kazatelů a misionářů společně se 17 miliony členů v 68 tisících sborech v 232 zemích všech kontinentů v 901 jazyku. Církev adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice Historie adventismu v českých zemích začíná kolem roku První misionář Antonín Šimon přišel z Německa a první sbor církve byl založen v roce 1902 v Praze. Postupně se rozrůstal počet věřících a byly založeny sbory v Luži, Liberci, Jablonci, Těšíně, Brně a na Slovensku. Vydatnou pomocí bylo založení církevního nakladatelství v Opavě a později v Brně. Řada kolportérů prodávala knihy a časopisy vydávané církví. V roce 1919 vznikla samostatná unie Církve adventistů v Československu, která postupně početně rostla. V roce 1911 bylo na území pozdějšího Československa 249 pokřtěných členů, v roce 1935 jich bylo a v roce 2010 v církvi v České a Slovenské republice spolupracovalo 106 kazatelů s členy ve 223 sborech a skupinách. 3

4 Organizace ADRA Nadace ADRA Adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v České republice, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu a náboženské nesnášenlivosti, a to v jakékoli formě. Zaměřuje se na poskytování a koordinaci rychlé pomoci při řešení krizových situací, které jsou důsledkem živelných katastrof, rasových nebo politických problémů na celém světě bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost. Podílí se také na zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských válek v oblasti materiální, sociální, duševní a duchovní. V České republice začala ADRA působit v roce 1992, a to nejprve jako nadace, jejímž úkolem bylo přerozdělovat finanční pomoc. Pracovníci ADRA postupem času rozšířili své pole působnosti a sami začali realizovat různé pomocné programy. S nárůstem pracovní agendy a jako reakce na legislativní změny bylo v roce 1994 založeno občanské sdružení ADRA. Jeho úkolem je poskytovat humanitární, sociální a rozvojovou pomoc nejen doma, ale i v zahraničí. ADRA dnes patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice. 4

5 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě Klub Pathfinder Občanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad. Členství v Klubu Pathfinder je dobrovolné a členem se může stát každý občan ČR bez ohledu na jeho politickou nebo konfesijní příslušnost. Kromě aktivit připravovaných speciálně pro registrované členy organizuje sdružení také zájmové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Při své činnosti spolupracuje Klub Pathfinder se státními orgány a institucemi a rovněž s dalšími organizacemi podobného zaměření. 5

6 Život a zdraví Občanské sdružení Život a zdraví se zaměřuje na osvětovou činnost, která má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného, duševního, duchovního a sociálního rozměru života a zdraví. Organizuje přednášky, besedy, kurzy, semináře, sympozia, tábory, výstavy a výchovné zdravotní programy na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého životního stylu. Organizuje semináře o úctě k životu, o přípravě na manželství, o škodlivém působení drog, alkoholu a kouření. Nabízí programy, které mají pomoci ke zdravým mezilidským vztahům, k rozvoji osobnosti člověka a k nalezení nových rozměrů života. Kluby Zdraví fungují buď jako samostatné pobočky občanského sdružení, anebo jsou přímo řízeny centrálou. Lektory občanského sdružení tvoří zdravotnický personál, další aktivisté s požadovanou odbornou specializací, poradci životního stylu s akreditací MŠMT a dále zaškolení laici. 6

7 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě Kontakty Modlitebna Sboru Církve adventistů sedmého dne Opava Opava, Olomoucká 51 Kazatel Pavel Krynský mobil: Evangelistka Bronislava Hyvnarová mobil: Odkazy Organizace církve celosvětová Církev adventistů sedmého dne Evroafrické oddělení CASD Česko-Slovenská unie CASD Moravskoslezské sdružení CASD - Slovenské sdružení CASD Vzdělávání Instituce o. s. ADRA o. s. Život a zdraví Středisko korespondenčních kurzů ASI CZ Děti a mládež Klub Pathfinder - mládež děti studenti Média internetové televizní vysílání internetové rádio - knižní vydavatelství 7

8

9 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě Společná fotografie v roce

10 Kronika Sboru Církve adventistů sedmého dne v Opavě Před 1909 Již před rokem 1909 se do Opavy přestěhovalo několik žen ze sboru v Bílsku (dnes na území Polska) Usnesením konference církve ve Friedensau r byl pověřen zvěstovat trojandělské poselství v Opavě bratr Muth. Do Opavy přijel v září 1909 spolu s bratrem Gruberem z Vídně. Dle tehdejších zde vládnoucích poměrů totiž kazatel z Německa mohl mluvit jen tehdy, předal-li mu slovo Rakušan. Brzy na to přišel do Opavy ještě bratr Bůsek z Těšína. První přednášky se konaly na Dolním náměstí, kde po několika setkáních shromáždění znemožnili studenti. Když bratr Muth vycházel, postavili se u vchodu a křičeli: Udeřte ho, udeřte ho, přesto se ho žádný ani nedotkl. Prvním člověkem, který přijal pravdu, byla sestra Aloisie Heinová, kterou při misijní práci oslovila sestra Muthová. Shromáždění se pak konala na Horním náměstí v bytě manželů Muthových. Když se však Muthovi přestěhovali do jiného bytu, začali se shromažďovat v bytě manželů Sedláčkových v Bismarkově ulici (později Švermově, dnes Pekařské ulici). Další kazatel, který byl přidělen do Opavy, byl bratr Jiří Gaier a na krátký čas bratr Binder. 10 br. Muth 1911 Založení sboru spadá do roku 1911, opavský sbor se tak stal jedním z nejstarších sborů v nynější Česko-Slovenské unii. Jeho kazatelem byl potvrzen br. Muth V roce 1912 bylo zorganizováno Moravskoslezské misijní pole se sídlem v Opavě. Bratr Muth se stal jeho prvním předsedou V roce 1917 byl bratr Muth přeložen do Liberce a na jeho místo byl do Opavy povolán bratr Frauchiger, který předtím působil br. Frauchiger v Cařihradu v Turecku. Bratr Frauchiger se stal také druhým předsedou Moravskoslezského sdružení. (V roce 1914 bylo totiž misijní pole přejmenováno na sdružení.) 1919 Roku 1919 na konferenci v Brně byla zřízena Československá jednota adventistů sedmého dne. Byla rozdělena na čtyři sdružení: středočeské, severočeské, moravskoslezské a slovenské. Předsedou jednoty (unie) byl zvolen bratr Frauchiger. Kazatelem v Opavě se stal bratr Schlegel, který zde působil do roku V roce 1919 byl v Opavě umístěn sklad knih a časopisů adventistického nakladatelství v Hamburku. Tento sklad se nacházel nejprve v podkroví sídla unie v Ditrichově ulici č. 3 (dnes

11 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě Jurečkově), pro zvyšující se zásoby knih však musely být najaty další prostory ve vedlejší Solné ulici (dnes Skřivánčí). Toto nakladatelství vedl nejprve bratr Frauchiger a později, když zde bylo založeno samostatné nakladatelství, převzal vedení bratr Ludwig. Krátkou dobu v něm byl zaměstnán také bratr Cepl V roce 1922 byl do Opavy povolán bratr Richard Rühling, který byl zvolen předsedou moravskoslezského sdružení a od roku 1923 předsedou unie. Bydlel v domě br. Rühling starých městských lázní v 1. poschodí. Později bratr Rühling působil jako jeden ze sekretářů Generální konference. Zemřel v roce Až do roku 1922 byla Opava sídlem unie, sdružení a nakladatelství. Unie a sdružení se nacházely v ul. Dr. Ditricha č. 3 (Jurečkově). Pokladní správa misijní společnosti adventistů s. d.: Školní okruh č. 19. Vzhledem k měnícím se podmínkám v poválečném Československu rozhodlo vedení církve o přemístění sídla unie, sdružení i nakladatelství do Brna Králova pole V roce 1922 se stal kazatelem opavského sboru br. Dr. Lešovský, který byl zároveň tajemníkem mládeže celé unie. Bratr Lešovský zde působil až do roku V tomto roce odjel jako lékař- -misionář do Sýrie, kde v Damašku založil sbor Církve adventistů s. d. Ještě jednou navštívil opavský sbor v roce 1939 a věřící potěšil krásnými zkušenostmi z misijní práce. Později působil jako lékař ve Washingtonu D.C. v USA Roku 1929 se stal kazatelem opavského sboru br. Neumann Od roku 1935 v Opavě krátkou dobu působil bratr Máslo. br. Neumann 1936 V roce 1936 přišel do Opavy kazatel bratr Neuwirth z Litoměřic. Toho roku, 11. a 12. dubna, oslavil opavský sbor své 25. výročí. Na slavnosti byl přítomen tehdejší předseda moravskoslezského sdružení br. Popelka a vedoucí nakladatelství bratr Ludwig. Bratr Neuwirth působil v Opavě do roku 1940, kdy nastoupil vojenskou službu. V říjnu 1940 byl bratr Neuwirth přemístěn do Kasselu v Německu Od roku 1940 dojížděli do opavského sboru z jiných měst následující kazatelé: bratr Richter, bratr Frauenberger, bratr Neumann a bratr Lavatý, bydlící v Karviné (přišel z Varšavy). V roce 1940 měl opavský sbor asi 45 členů. Shromáždění se konala v Kasárenské ulici č Po roce 1945 byla většina členů německé národnosti odsunuta. Z někdejšího sboru zůstala nepatrná skupinka. Rodina kazatele bratra Neuwirtha, sestra Lindnerová a 91letá sestra Moravcová K této skupince byla v roce 1946 připojena sestra Marie Heislerová, která byla pokřtěna kazatelem Mokrým z Ostravy. 11

12 Přestože bratr Tomáš Neuwirth neovládal dobře českou řeč a konal manuální práci, začal spolu se svojí manželkou velmi obětavě pracovat na obnovení sboru v Opavě. V krátkém čase získali pro Pána celou řadu duší v Opavě i v Horním Benešově V roce 1948 byla křtem přijata sestra Tanglerová, později sestra Uvírová, bratr a sestra Kargerovi a bratr Petr Neuwirth. Toho času sloužili v opavském sboru kazatelé krnovského sboru bratři Drápal a Škrla a z ostravského sboru kazatelé bratři Dimitrij Krynský a Oldřich Sládek. Od skončení války až do roku 1950 se shromáždění konalo v bytě kazatele bratra Neuwirtha v Jaktaři na Šeděnkově ulici Od roku 1950 jsme získali pro shromáždění veřejnou místnost v Čapkově ulici č. 7 (dřívější synagoga židovská škola, 1. poschodí). Zde se rostoucí církev cítila velmi dobře. S vděčností vzpomínáme také na obětavou práci sestry Kubíkové a jejího manžela, kteří získali pro Pána celou řadu duší. Vzpomínáme též na bratra Rudolfa Dudu, který mnoho času věnoval vytvoření pěveckého a hudebního kroužku. 12 br. O. Sládek br. D. Krynský 1961 V roce 1961 slavil opavský sbor 50leté jubileum za přítomnosti tehdejšího předsedy bratra Zigmunda a tajemníka bratra Petra. Starším sboru byl tehdy bratr Tomáš Neuwirth. Šestnáct let po okupaci měl opavský sbor více členů než v roce A počet by byl ještě větší, kdyby se několik nově pokřtených členů neodstěhovalo V té době byla v Opavě oficiálně jen kazatelská stanice, která podléhala sboru Ostrava. Stále zde působil jako kazatel bratr Neuwirth. Úsilí sboru se soustředilo vedle misijní práce na získání vhodného a důstojného místa ke shromažďování. V této době se sbor shromažďoval v domě bratra Šrubaře na Rybářské ulici č. 34. Všem tam bylo dobře, ale s přibývajícím počtem členů již místnost nestačila V letech 1967 až 1969 zde působil zkušený kazatel br. Josef Kutý, a pak ještě další dva roky zastával službu vysvěceného kazatele Po bratru Kutém, který odešel do důchodu, 1. května 1969 nastoupil do opavského sboru mladý a svobodný

13 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě biblický pracovník, bratr Emanuel Duda. Na starost dostal péči o sbory v Opavě, Horním Benešově a Krnově. Pracoval zde dva roky a odtud si odvezl svoji manželku Helenku V březnu 1971 zde jako kazatel nastoupil bratr Vladimír Krynský. Během jeho působení se podařilo zakoupit stávající objekt se záměrem vytvořit zde modlitebnu. Nebylo to snadné. Úřady se stavěly proti a následovalo mnoho jednání. Několik let trvalo, než na jaře v roce 1975 zde byla otevřena modlitebna. Dne si opavský sbor připomněl 60 let trvání sboru církve adventistů s. d. v Opavě V létě 1975 zde přišel jako kazatel bratr Vladimír Těthal. Během jeho působení mládež vytvářela různé programy a besídky a s těmi sloužila i v okolních sborech V roce 1980 do opavského sboru nastoupil bratr Petr Kobiela. Bratr zde vybudoval bazén, který v dalších letech sloužil k vykonávání křtů Po něm v roce 1982 přišel bratr Rostislav Vintr. Bratři a sestry jej měli rádi pro jeho pastorační přístup k lidem V roce 1986 zde nastoupil bratr Petr Pimek. Měl velké obdarování v misijní oblasti a jeho práce přinesla řadu křtů nových bratrů a sester Po řadě mladých kazatelů, kteří sloužili v opavském sboru, přišel v létě 1989 zkušený kazatel bratr Jan Loder. Po několika měsících jeho působení přišla doba velkých možností a církev začala prožívat plnou náboženskou svobodu. Bratr Loder začal také pracovat ve věznicích, aby i zde lidé slyšeli evangelium Do roku 1996 sloužil ve sboru bratr Jan Loder a v roce 1996 ho vystřídal bratr Vladimír Kaleta. V době jeho působení v opavském sboru byl vedoucím našeho sboru bratr Jiří Kavka, později bratr Pavel Fréhar. Tak jako dříve se ve sboru konalo každý týden studium Bible, které 13

14 navštěvovali nejenom členové sboru, ale také přátelé. V neděli se ve sboru scházely děti a kazatel pro ně připravoval hry, písničky i příběhy z Bible. Vyvrcholením celoroční práce Stezky pro děti byly letní tábory. Pro přátele jsme připravovali koncerty, přednášky a semináře ve sboru, které byly hojně navštěvovány. Před sborem vyrostla vývěska, kde byla veřejnost informována o akcích a kam jsme také dávali obrázky s biblickými verši a krátká zamyšlení. V tomto období se také v Opavě rozvinula práce ADRA s dětmi v základních školách a ADRA pořádala i informační akce pro veřejnost. Nejvýznamnější evangelizační akcí v tomto období byl cyklus přednášek bratra Wanhalsta pro školy i veřejnost V roce 2004 odešel bratr Kaleta s rodinou do Brna a na jeho místo nastoupil bratr Lukáš Jureček. V Opavě sloužil 4 roky a těžištěm jeho práce byly děti a mládež. V době jeho působení se díky obětavé službě Fréharových rozvinula práce v klubu Rybníček. Byla to evangelizační práce pro děti, mládež, ale i dospělé a seniory v rámci několika klubů: Klubu Pathfinder, Klubu zdraví a Adra Klubu. V roce 2007/2008 pracoval po tento klub jako evangelista Luboš Čapek V roce 2008 se bratr Jureček odstěhoval s rodinou do Nového Jičína a do Opavy nastoupil na částečný úvazek kazatel bratr Ludvík Švihálek z Ostravy. Zároveň začala v tomto roce v Opavě pracovat jako evangelistka Bronislava Hyvnarová. 14 Těžištěm evangelizační práce v tomto období byla práce Na Rybníčku, kde kromě výše zmíněných akcí probíhalo i studium Bible a přednášky bratra Švihálka pro veřejnost V roce 2009 se stal kazatelem opavského sboru bratr Pavel Krynský.

15 100. výročí Sboru Církve adventistů s. d. v Opavě Po několika týdnech jeho působení začala přestavba celé budovy. Modlitebna se z prvního patra přestěhovala do přízemí a první a druhé patro bylo určeno k přestavbě na byty. Během této doby se bratři a sestry ke společným bohoslužbám scházeli v klubu Na Rybníčku v budově manželů Fréharových. Po více než roce jsme se znovu mohli vrátit do naší modlitebny, a to 18. prosince 2010, kdy proběhlo slavnostní otevření. Radujeme se z krásného prostředí, které máme, a modlíme se, aby Bůh požehnal další život opavského sboru. Přehled kazatelů, kteří působili v opavském sboru Muth Frauchiger Schlegel Lešovský Neumann 1935 Máslo Neuwirth Richter, Frauenberger, Neumann, Levatý Neuwirth společně: Drápal O., Krynský D., Sládek O Doubravský J. společně: Drejnar J., Duda R Kutý J Duda E Krynský V Těthal V Kobiela P Vintr R Pimek P Loder J Kaleta V Jureček L Stejskal J. (vysvěcený) Žižka L. (vysvěcený) Čapek (evangelista) Švihálek L dosud Hyvnarová B. (evangelistka) 2009 dosud Krynský P. 15

16 Srdečně Vás zveme na akce, které se konají v následujících měsících: Modlitebna Sboru CASD Opava: Olomoucká 51, Opava Sobota 22. října v h: Sobota 26. listopadu v h: Tajemství stvoření aneb přírodovědecké a společenské otázky týkající se původu, hodnoty a cíle lidského života Přednáší: Mgr. Libor Votoček Koncert skupiny Sourozenci Klub Zdraví: Klub Rybníček, Na Rybníčku 60, Opava Úterý 25. října v h: Úterý 29. listopadu v h: Úterý 20. prosince v h: Cesta z deprese Přednáší: Marta Kralovičová, lektorka o. s. ŽaZ Životní styl pro mozek Přednáší Ferdinand Janek, lektor o. s. ŽaZ Jsou vaše děti závislé na počítači? Přednáší: Ing. Věra Odstrčilová, lektorka o. s. ŽaZ ADRA klub: Klub Rybníček, Na Rybníčku 60, Opava Čtvrtek 13. října v h: Čtvrtek 3. listopadu v h: Čtvrtek 8. prosince v h: Čtvrtek 12. ledna v h: 16 Bangladeš Přednáší Nikola Bortlová Život v Zambii Přednáší Mgr. Andrea Kubinová Škola v Chekereni Přednáší Mgr. Eva Machurová Napříč Tanzánií Přednáší PaeDr. Bronislava Hyvnarová

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne

ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne Preambule: Tuto ústavu vyhlašujeme proto, abychom potvrdili, že - na základě učení Bible považujeme za žádoucí a nezbytné blíže upravit podrobnosti vnitřního života

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne

ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne ÚSTAVA Církve adventistů sedmého dne Preambule: Tuto ústavu vyhlašujeme proto, abychom potvrdili, že - na základě učení Bible považujeme za žádoucí a nezbytné uchovat řád a kázeň v církvi a umožnit jí

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Jak promlouval Hlas muslimské komunity

Jak promlouval Hlas muslimské komunity Jak promlouval Hlas muslimské komunity Předmluva Muslimská komunita v České republice má o mnohem hlubší kořeny než se v první chvíli může zdát. Již v době Rakouska-Uherska se na území Československa nacházeli

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 9 6. 5. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. 04 Žena velké lásky k potřebným. Svatá Zdislava

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více