7-8 TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8 TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE Od samého počátku protivníci toto společenství očerňují, pomlouvají, nenávidí a pokud mají moc, tak i pronásledují. Po celá dvě tisíciletí nepřestalo vydávat svědectví, zpečetěné vlastní krví, nepřeberné mnoţství mučedníků a to aţ do dnešních dnů. Zprávy z celého světa to dosvědčují. Jaké svědectví dáváme světu my, jaké já? Není mé křesťanství jen pouhý folklór a poloţka nepotřebná? Víra je hliněná nádoba a kdyţ se neţiví, kdyţ nevede ke sluţbě, kdyţ je bez lásky, tak skomírá. Začaly prázdniny, dovolené čas na odpočinek, na důvěrné poznávání přírody, krásy domova i ciziny, na umění, které vytvořily generace lidí dávno před námi. Kéţ nám zbude čas na přátelská setkání především v rodinách, na rozhovory, na které si jindy čas nenajdeme, na spřádání toho neviditelného pletiva, které nás obepíná a dává lidským vztahům hřejivé teplo. Rodiče i prarodiče mají víc příleţitostí být s dětmi, manţelé spolu, svobodní s přáteli. Příjemný čas odpočinku by neměl být zcela bezcílný. To, co bychom v ţivotě chtěli dětem předat a nejen dětem, k tomu nestačí pouhá informace, přednáška. To podvědomě opisují od nás. Vedle informací potřebují formaci laskavou, hravou, radostnou a motivační. Ani k předání víry nestačí jen vědomosti. V kaţdém případě by hlavně děti měly vědět, ţe nám záleţí na tom, aby i ony ţily jako Boţí děti. Pravidla hry pak nebudou vnímat jako omezování (nezodpovědné) svobody, ale jako cestu ke šťastnému ţivotu v bezpečí. Bez víry v Boha se člověk snadno stane otrokem otrokem majetku, vášní, a svých slabostí. Z mnoha svědectví víme, ţe s vírou si lidé uchovali mnohem snadněji smysl pro odpovědnost, právo a spravedlnost, ale i toleranci v běţném ţivotě, který byl pro ně i pro jejich okolí snesitelný i v neuvěřitelně těţkých podmínkách. Jiří Höfer

2 2 Z farnosti Boží Tělo v Kyjích První červnovou neděli, , se v našem kostele konala slavnost Těla a Krve Páně. Loni jsem se jí nemohla zúčastnit, protože jsem musela do práce, viděla jsem jen fotky na farním webu, takže jsem byla zvědavá. Již při příchodu na mši svatou mně poskočilo srdce radostí, když jsem viděla připravené oltáře kolem kostela. Jen jsem se bála, aby kříže z nich někdo zatím neukradl. I květinová výzdoba v našem chrámu byla oslňující. Mše svatá probíhala zcela normálně až do závěrečné modlitby po svatém přijímání. Poté O. Edward přijal pluviál a po krátké modlitbě před Nejsvětější svátostí v krásně nazdobené monstranci jsme se všichni za zpěvu písně Ježíši, Králi nebe a země vydali v průvodu za Nejsvětější svátostí k prvnímu oltáři. Venku přebraly hudební doprovod dvě mladé dívčiny hrou na příčné flétny. Jako při podobných mimokostelních akcích byly využity přenosný mikrofon s reproduktorem, takže jsme vše krásně slyšeli. U každého oltáře pan farář přečetl modlitbu a vzdal hold Tělu Páně okouřením vůní kadidla. Poté vždy nějaký farník přečetl úryvek z Písma svatého. Následovaly přímluvy a požehnání Božím Tělem. Při tomto požehnání družičky házely na Pána Ježíše okvětní lístky, a to s takovým nadšením a takovou snahou, až mě to dojalo. Takto jsme se pozastavili u všech tří oltářů kolem kostela, takže jsme vydali svědectví kolemprojíždějícím pasažérům a cyklistům. Někteří z nich se dokonce zastavili a doslova koukali. Průvod k oslavě Těla Páně jsme zakončili u čtvrtého oltáře, totiž v kostele. Stejnou slavnost jsem o předcházejícím čtvrtku absolvovala s věřícími z pražských farností na Pražském hradě, kde se konal průvod z katedrály přes Karmel a Loretu na Strahov, a kdy byly použity stejné texty. Ale na naši kyjskou atmosféru to nemělo. Své dělá venkovský charakter okolí našeho kostela. Pak je také jiné, když slavíte takovou událost s lidmi, se kterými se více znáte, s místním společenstvím věřících. Svou roli hrají i všechny ty přípravy a těšení se na to, až to bude. A nakonec tam patří i ty drobné chyby, které se občas stanou ty totiž činí liturgii lidskou. Děkuji tedy všem, kdo se jakkoliv na přípravách této slavnosti podíleli: stavitelům oltářů, květinářce, zpěvákům a hudebníkům, ministrantům, otci Edwardovi, přítomným věřícím a nakonec i těm, kdož zajišťovali následující nedělní pohoštění na faře. Vskutku, být v naší farnosti je velkou radostí! Marta Höferová

3 Přijetí oveček z naší farnosti do katechumenátu Z farnosti 3 Od Štefana jsme byli pozváni na jeho přijetí do katechumenátu, které se konalo v katedrále na Praţském hradě v sobotu 12. června odpoledne. Sešlo se hodně katechumenů zájemců. Z naší farnosti byli dva, ale osobně jsme mluvili jen se Štefanem a jeho kmotrem Tomášem Musilem. Budoucí katechumeni byli seřazeni podle výklenků v celé katedrále. Arcibiskup Duka, čerstvě ve funkci, osobně kaţdému katechumenovi zdůraznil nutnost vytrvání ve víře a obřad zakončil znamením kříţe na čelo. Poté byli všichni přítomní pozváni k slavnostní mši svaté. O svatém přijímání katechumeni místo Těla Páně přijali Nový zákon, Ţalmy a Přísloví. Po mši svaté nás pan arcibiskup pozval na pohoštění do sálu kardinála Berana. Štefan se na památku vyfotil s otcem arcibiskupem Dukou a nechal si od něj podepsat Nový zákon. Odnesli jsme si krásný záţitek. Štefan a Tomáš si navíc odnesli i začátek něčeho nového. Štefan se těší na přijetí křtu v příštím roce, na který se těším i já, jelikoţ jsem se čekatelem stala před půl rokem. Věra Merklová za přispění Emila Kamenského Radostné události na Setkávání mladých nad katechismem Ráda bych se s vámi podělila o záţitky z posledních tří setkání mladých nad katechismem. Byly totiţ vţdy něčím trošku výjimečné. Setkávání se konají o čtvrtcích jednou za čtrnáct dní na Kyjské faře (19-21 hod). Před měsícem a půl jsme se sešli sice v menším počtu pěti posluchačů plus O. Edward, ale po skoro roce a půl jsme konečně uzavřeli první velkou kapitolu ze čtyř, jeţ se věnovala Vyznání víry, tj rozboru modlitby Věřím v Boha. Na tom setkání mě v katechismu zaujala jedna pasáţ (odstavec č.1039), výňatek od sv. Augustina: Všechno zlo, které špatní lidé páchají, je zaznamenáno, aniž o tom vědí. V den, kdy "Bůh nebude mlčet" (srov. Ž 50,3) se Pán obrátí k ničemníkům a řekne jim: Já jsem umístil na zemi své chudé pro vás. Já, jejich hlava, jsem seděl na nebi po pravici svého Otce, ale na zemi mé údy mívaly hlad. Kdybyste obdarovali mé údy, váš dar by došel až k hlavě. Když jsem umístil své chudé na zemi, ustanovil jsem je vašimi poslíčky, aby donášeli vaše dobré skutky do mého pokladu: vy jste nic nevložili do mých rukou, proto také u mne nic nemáte. Setkání jsme toho dne na návrh jednoho z nás demonstrativně zakončili právě modlitbou Věřím v Boha. Jak jsme záhy zjistili, byl to víc neţ jen výstiţný akt druhou velkou kapitolou, kterou jsme načali na

4 4 Z farnosti dalším setkání, bylo totiţ Slavení křesťanského tajemství, jinými slovy liturgie (= společná modlitba věřících). Předminule jsme zase naopak setkání spojili s rozlučkou pro Martinu Barczi, která hned další den odlétala do USA na zkušenou (program Work and Travel, čili Pracuj a cestuj). Nyní máme zprávy, ţe začátky jsou pro ni těţké, má trochu prudérní nadřízenou, tak vás, milí spolufarnící, prosíme touto cestou o přímluvu. Martina se k nám, a především ke svému opuštěnému manţelovi Tomášovi, vrátí na začátku října. Moc se na ni těšíme a na líčení všech moţných záţitků téţ. Na posledním setkání jsme pro změnu slavili narozeniny dvou našich členů, Věrky Merklové a Emila Kamenského. (To slavení jsme jaksi chytli od svých starších souvěrců). Jak můţete vidět na fotkách, bylo skutečně veselo a o ţaludek bylo veskrze výborně postaráno díky kulinářskému umění oslavenců. Přes prázdniny jedeme na rozdíl od ostatních farních aktivit dál. Jsme totiţ povětšinou jiţ pracující, takţe proč si všední dny nezpestřit takovou lahůdkou, jako je setkání s věřícími vrstevníky, s nimiţ můţeme sdílet, jak proţíváme svou víru, ale i svůj pohled na teologický problém, na který sem tam při čtení Katechismu narazíme. Například na posledním setkání jsme dost řešili větu odstavce 1165: Když církev slaví Kristovo tajemství, je tepem její modlitby jedno slovo: Dnes!, ohlas modlitby, kterou ji naučil její Pán Toto dnes živého Boha, do něhož je člověk povolán vstoupit, je hodina Ježíšových Velikonoc, jež se táhne celými dějinami a je jejich stěžejním bodem. Nerozuměli jsme tomu, proč je tolik zdůrazňováno to dnes napříč celými dějinami, tedy kaţdý den. Došli jsme k závěru, ţe je to proto, ţe kaţdý den je den spásy, kaţdý den jsme voláni ke svatosti, kaţdý den máme být připraveni na poslední čas. Vidíte, z nás se ještě stanou teologové! Příští setkání bude ve čtvrtek 8. července. Je-li vám mezi cca lety, jste vítáni! Za účastníky Marta Höferová

5 COŽ TAKHLE DÁT SI FOTBÁLEK?! Z farnosti 5 Asi před měsícem se zrodil nápad připojit se k početné skupině ministrantů (a ministrantek) a zahrát si na školním hřišti po mši svaté na chvilku, kvůli protaţení kostí, fotbal. Vlastně to bylo tak, ţe jsme my starší byli mladými vyzváni, po předchozím drobném špičkování na faře, ke vzájemnému změření sil. Pro nás, věkově oproti ministrantům značně pokročilejším, to znamenalo najít doma v botníku alespoň trochu ucházející boty, tričko a trenky nevzbuzující posměch a především notnou dávku odvahy; poté, co jsme se rozloučili se svými blízkými, absolvovali jsme slíbené fotbalové utkání. Bylo to bezva a podobný zápas jsme si zopakovali právě tuto neděli v odpoledních hodinách na hřišti Sokola v Horních Počernicích. Pokud se poohlédnu zpět a drobně bilancuji, musím neskromně říci, ţe my fotříci jsme se v zápasech se sebevědomými mladíky vůbec neztratili. Je pravdou, ţe jsme se více při hře měnili a výzvy na střídání hráče se podobaly mnohdy spíše zoufalým skřekům raněné zvěře, ale zcela zřejmě jsme mladé svým herním pojetím a především nasazením zaskočili. Na obou stranách excelovali postupně všichni hráči. Je třeba ale vyzdvihnout výkon jediné ţeny v muţstvu fotříků Lucky Zemanové, která, ač inkasovala několik neúmyslných knokautů, vţdy po chvilce vstala a bojovala dále. Také nelze přehlédnout fotbalové dovednosti Otce Edwarda, který si zejména v druhém utkání spravil chuť, kdyţ soupeři nasázel tři góly, aby mohl jít v klidu slouţit večerní mši svatou. Obdivuhodné byli rovněţ výkony nejmenších Štěpána Havránka a Šimona Brychty, kteří svým obtěţováním protihráčů vytvářeli ţivnou půdu pro následující útoky. Ostatně na webové stránky se díky pohotovému fotoaparátu Katky Polákové snad podaří propašovat několik akčních fotek. Myslím, ţe bychom mohli pokračovat v této bohulibé aktivitě, seč nám síly a především zdraví vydrţí. Proto vy, kdo byste měli zájem se k nám připojit, ať na jedné či druhé straně, neváhejte a předejte na sebe kontakt Petru Brychtovi! Zavzpomínal Viktor Mach

6 6 Reportáž Pouť na Křemešník u Pelhřimova Křemešník je nádherné poutní místo na Vysočině s kostelem na kopci v lesích. Kaţdým rokem se tam vydávají stovky poutníků z celé republiky. V tamním lese je léčivý pramen, u kterého je kaplička, za kterou vede do kopce nádherná kříţová cesta z kamene o 14ti zastaveních, zakončená jeskyní s hrobem Krista. Kříţová cesta vede k poutnímu kostelu, který je obklopen dřevěnými ambity (pozn. aut. ambity jsou dřevěné přístřešky, kam se poutníci mohou schovat před deštěm). Letošní pouť připadla na 30. května. S přítelem jsme se rozhodli, ţe se jí zúčastníme. Vyjeli jsme z Prahy Roztyl v 6.20 do Pelhřimova. Počasí nám moc nepřálo pršelo a pršelo. Na poutní místo měla být pro tu příleţitost zavedena kyvadlová autobusová doprava. Ptali jsme se místních, odkud jede, ale nikdo nevěděl. Naštěstí jsme byli v Pelhřimově dostatečně brzy, tak jsme se zeptali na cestu a vydali se na Křemešník 12 km pěšky. Za městem, kolem místního hřbitova, jsme šli po červené turistické značce. Cesta vedla lesem, trním, polem a bahnem. Po cestě nám pořád pršelo, tak jsme také podle toho vypadali. Putovali jsme přírodou kolem ranče, na kterém bylo mnoho pěkných koní. Tak jsme se dostali do vesnice Poteč pod Křemešníkem, kde byla nádherná kaple. Stezka vedla dál do kopce. Přišli jsme na nádherné místo v lese, kde se nachází léčivý pramen a prohlédli jsme si kapličku, která u něj stojí. Za ní jsme se jiţ po kříţové cestě vydali k našemu cíli ke kostelu, u kterého se na dřevěném pódiu obráceném k ambitům konala bohosluţba.

7 Reportáž 7 Mši svatou slouţil místní farář a jako host byl pozván biskup Pavel Posád. Ambity, jeţ obklopují kostel, byly dokončeny právě před touto poutí, aby se stovky věřících měly kam schovat. I my jsme se pod nimi ukryli před neutuchajícím deštěm. Na konci mše svaté vyslovil otec biskup přání, ať na druhý rok kaţdý přemluvíme a vezmeme aspoň jednu osobu a bude nás dvojnásob. S notnou dávkou humoru dodal, ţe tím pádem budou muset na příští rok vystavět další ambity. Na závěr dal ještě poţehnání všem farnostem a jejich farářům. Věřící v zaplněném kostele nepřišli zkrátka technicky bylo zajištěno, aby to, co se děje na pódiu venku, bylo slyšet i v něm. Po poutní mši se daly v ambitech koupit různé suvenýry. My jsme se vydali zpět do Pelhřimova, tentokráte jiţ slibovanou kyvadlovou dopravou. Autobus byl poutníky z celé ČR nacpaný k prasknutí. Z Pelhřimova jsme se pak autobusem vrátili do Prahy, kdy téţ přestalo pršet. Boţí cesty jsou nevyzpytatelné. Odnesli jsme si dobrý pocit na těle i na duši. Pokud nám Pán dá zdraví, tak se příští rok opět zúčastníme. Milé sestry a bratři, přidejte se k nám, opravdu to stojí za to. Věra Merklová a Emil Kamenský

8 8 Humor Duchovní stránka je tentokrát věnovaná humoru, protože: Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. (Karel Čapek) Na papežském koncilu se sešli všichni kardinálové s papežem. Papež si vzal slovo a řekl: "Vážení kardinálové. Kontaktovala mě firma Coca-Cola a nabídla naší církvi veliký sponzorský dar." Kardinálové zajásají. "Má to ale jednu podmínku, musíme změnit slova "chléb náš vezdejší" na "Coca-Colu naši vezdejší." A tak se vás ptám: Kdy nám končí smlouva s pekárnami?" Proč svatý Petr bere do ráje jen 20 % žen? Protože jinak by to bylo peklo. Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé dítě?" Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem hezká." Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!" Můj strýc je kněz a lidi mu říkají velebný pane, pochlubil se jeden. Můj strýc je biskupem a lidi mu říkají Vaše Eminence, přebil ho druhý. Můj dědeček má 120 kilo a lidi, když ho vidí, říkají můj Bože, triumfoval třetí. Katecheta probral s dětmi desatero Božích přikázání a chtěl se přesvědčit, jak tomu porozuměly. Zeptal se: Tak, Míšo, kdybys usekl kočce ocas, proti kterému přikázání by ses provinil? Proti přikázání co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

9 Humor 9 Jedna žena dala na hrob svého muže nápis: Odpočívej v pokoji, drahý manželi!... dokud za tebou nepřijdu, dodávali k tomu lidé, kteří ji znali. Ráno po svatbě v Káni Galilejské Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště přejásaný a přepitý muž prosí: Já mám takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když vtom všichni svorně vykřiknou: NE! Ty už ne Muž se ptá Boha: "Bože, proč jsi učinil ženu tak krásnou?" "Abys ji miloval." "A proč jsi ji učinil tak hloupou?" "Aby milovala ona tebe." Na charismatické konferenci se ptá kuchařka: Kdo chce kávu, ať dá ruce dolů! Bůh říká Adamovi: Adame, stvořím ti krásnou, milou, hodnou a chápavou ženu. A co za to budeš chtít, Bože? ptá se Adam. Ruku a nohu. Adam se rozpačitě poškrábe na hlavě a zeptá se: A co by bylo za žebro? Evansův zákon: Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní ztrácí hlavu, je to neklamná známka toho, že jsi problém nepochopil. (Murphyho zákon)

10 10 Humor Přede mší svatou vede pan farář křížovou cestu. U 5. zastavení přiběhne Honzík Nováků, že pan farář má jít zaopatřit jejich babičku. Kněz tedy předá vedení křížové cesty kostelníkovi a odejde. Babička Nováková se zřejmě měla z čeho zpovídat, protože se tam kněz dlouho zdržel. Cestou zpět již silně pochybuje, že farníci budou ještě čekat. Určitě se již rozešli domů. Pro jistotu však nahlédne do kostela a co vidí: Lavice plné lidí a před oltářem kostelník s křížkem v ruce říká: 46. zastavení. Šimon z Kyreny si bere Veroniku. Ideální rozměry manžela: (To znamená 90 let, 60 miliónů na kontě a 40 stupňů horečky). Připravili: Blanka Ocovská a Pavel Fiala Zdroj: L. JÍLEK, Humor za kostelem I-III, Gloria Rosice 1998

11 Pohádka 11 POHÁDKA, KTEROU VYPRÁVĚL P. ANTHONY SAJI V.C. (vincenciáni,téţ pauláni, téţ lazaristé, podle mateřského kláštera Saint Lazare v Paříţi) V KOMUNITNÍM CENTRU MATKY TEREZY V PRAZE_JIŢNÍM MĚSTĚ Jeden král dal svého času vyhlásit, ţe vše rozdá mezi poddané. V ten den se opravdu otevřely palácové brány a bylo oznámeno, ţe si můţe kaţdý z královského sídla cokoli vzít.a tak sem proudily od rána zástupy lidí, dychtivých na to, aby nějakou drahocennost získali. Jeden se hned vrhl na těţké a ozdobné zlaté křeslo, královský trůn, jiný přebíral v kuchyni zlaté a stříbrné talíře a příbory. Ostatní vlekli koberce, těţké látky, jiní se zmocnili v parku vzácného kvítí a ještě jiní prohledávali spiţírnu a sklep. K večeru se unaveně vlekli do svých domovů, kdyţ spatřili malou holčičku, která šla naproti nim. Jestli jdeš do zámku, ptali se jí, tak tam opravdu uţ vůbec nic není, nic tam nezbylo, jdeš pozdě, říkali. Však ono tam snad přece jenom něco bude, usmála se malinká. A vskutku.v prázdné prostoře trůnního sálu seděl v rohu na staré ţidli král. Co hledáš, ptal se jí. Cennosti uţ jsou všechny pryč, dítě. Ty jsi mi nejvzácnější, pane králi, řekla holčička, vzala ho za ruku, odvedla ho k sobě domů a hezky se přitom usmívala. A jak to všechno dopadlo? Inu ten, který měl zlatý trůn jej prodal, peníze utratil, projedl a propil, podobně ten, jenţ si přinesl zlaté a stříbrné nádobí. Dívka s panem králem však spolu ţili šťastně dál a nic jim nechybělo, protoţe královskou mocí byli uchráněni od všeho nedostatku. Ukázalo se, ţe to nejvzácnější nejsou cenné věci, ale ten, jemuţ je všechno podřízeno král. (Anonymní příspěvek)

12 12 Historie Některé významné osobnosti kyjské farnosti a okolí Jak jsem již předeslal v minulém čísle, v posledním článku, věnujícím se kyjské kronice, bych rád zmínil některé významné osobnosti kyjské farnosti a okolí. Čerpal jsem především z knihy Posvátná místa Království českého od Dr. Antonína Podlahy, dále z farní kroniky a internetu. Fara kyjského kostela je připomínána již ve 14. století. V letech obstarával v Kyjích duchovní správu kněz Jan. Roku 1380 byl za faráře kyjského potvrzen Jiří, syn Matěje z Loun. Po něm od r to byl Mikuláš z Přerova, který je připomínán ještě r V době husitských válek v Kyjích zanikla samostatná fara, přičemž roku 1570 byly Kyje svěřeny pod správu faráře u sv. Jindřicha v Praze (sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici) a s tímto chrámem byly Kyje spojeny až do r. 1748, kdy byla kyjská osada od farnosti sv. Jindřicha odloučena, neboť v době obležení Prahy nepřáteli nebylo možno z fary do Kyjí docházet. Tehdy převzal duchovní správu uhříněveský farář Cžipa, roku 1744 byl ustanoven zvláštním lokalistou František Boskovský, posléze pak roku 1754 vévodkyně Savojská založila v Kyjích faru a za prvofaráře byl ustanoven Václav Alexander Cžipa, pro jeho dosavadní nezkušenosti však duchovní správu vedl kaplan František Novák. Jak již bylo zmíněno v kronice, od r byl farářem uhříněveský kaplan Jan Bartl a následovali Josef Czeschka do r. 1761, Jan Chrt do r. 1769, Jan Alois Svoboda do r. 1773, Václav Skřivánek do r. 1776, dále František Wegda do r. 1777, František Lyer do Marie Terezie Savojská r. 1778, Jan Svoboda do r. 1807, Václav Čapek do r. 1814, poté Jan Antonín Sturm do r. 1816, Jan Boduschansky do r. 1831, Jan Suchan do r. 1854, nám z kroniky známý Josef Schlesinger do r. 1887, dále Matěj Bláha do r. 1892, Josef Prachař, který však zemřel

13 Historie 13 desátý den po investituře a Gustav Láska do r Poté zde sloužil Josef Mejsnar, dále Jan Balabán. Další kněze, sloužící v naší farnosti v době zápisů farní kroniky, se mi prozatím nepovedlo dohledat, ale myslím, že se mi to vbrzku podaří. Úroveň jednotlivých zápisů kronikářů v různých obdobích byla pochopitelně odlišná, stejně tak rukopis a především obsah různých sdělení. Co však kronikáři nikdy neopomněli zmínit, byly fiskální záležitosti fary, nechyběly podrobné rozpisy hospodaření, jakési vyúčtování do poslední koruny včetně zapojení toho kterého kněze. Velká pozornost byla věnována rovněž svátkům, slavnostem, udělování svátostí atd. Z uvedeného je zřejmé, jak si farníci velice vážili, když byla farnost poctěna návštěvou vyššího duchovenstva, povětšinou biskupů při vizitaci. V kronice ale vždy zbylo místo i na hodnocení počasí v roce, úrody, kronika odrážela namnoze ryze osobní postoj kronikářů, jejich stesky a starosti, dříve nevyřčená přání Počátek kroniky je sepsán hůře čitelným německým rukopisem. Ve spolupráci s dalšími farníky bych velice rád zajistil překlad i této dosud neprobádané části. Závěrem bych se rád omluvil všem čtenářům, kteří v předchozích článcích hledali trochu více faktů či úvah. Snažil jsem se zprostředkovat v jakési čitelné podobě obsah farní kroniky s vynecháním přílišných detailů tak, aby nahlédli do krásné a bohaté historie fary v Kyjích. Viktor Mach

14 14 Zamyšlení O NUDĚ, MODLITBĚ A GLOBALIZACI Jenom člověk, jenž má v srdci tragédii a v hlavě komedii, je opravdu duševně zdravý. K. G. Chesterton Věřící člověk, který má k Pánu Bohu skutečný vztah, disponuje řadou výhod. Například by se nikdy neměl nudit. Tím nikterak nehoruji proti zdravému lenošení! Spíš mám na mysli situace, kdy nám třeba ujede autobus, nemůţeme v noci usnout či sedíme na nezáţivné schůzi. Zatímco většina našich bliţních v těchto chvílích tiše nadává, počítá ovečky a sleduje mouchy, my se můţeme (a máme), jak jiţ správně tušíte, modlit. Vţdycky je za koho a za co. Ţijeme v době tzv. globalizace; ve světě, který se stal jednou velkou (globální) vesnicí. V televizi denně vidíme otřesné záběry z mnoha míst planety. To aby se jeden umodlil. Člověk je přirozeně uţ dosti otupělý a myslet kupř. na hladovějící, je po výtce příliš obecné, nekonkrétní. Před několika týdny mne však jedna reportáţ mimořádně zasáhla. Nejspíše proto, ţe se v ní setkalo anonymní utrpení s mou reálnou existencí. Jakási nezávislá organizace upozorňovala, ţe 80 % našeho šatstva je vyráběno novodobými otroky v těch nejstrašlivějších podmínkách. Nejde uţ prý ani tak o Čínu, ale o země východnější, jako je Bangladéš, neboť tam je k dispozici ještě levnější pracovní síla. Ti uboţáci se nesmějí ani napít, dojít si na záchod, pracují 16 hodin denně (dětská práce je samozřejmostí ); jejich mzda je 2 koruny za den, přičemţ rýţe stojí pět. Přespávají pod nějakými kartony. Zmínění aktivisté oslovili tuším 120 u nás působících oděvních firem jednoduchou otázkou: Můţete sdělit, odkud vaše zboţí pochází? Více neţ stovka z nich neodpověděla. Přepadla mě naprostá sklíčenost a pak se přihrnul vztek. V čem to ţijeme?! Komu nasloucháme, koho respektujeme? Nevěrohodní demokraté, kteří tak nějak z povinnosti omílají fráze o křesťanských základech Evropy, přínosu osvícenství, humanismu, lidských právech. Namachrovaní grázlové, meloucí něco o tom, kolik úsilí stojí podnikatelský úspěch. Ať jdou všichni do háje, pokud to tričko, co mám teď na sobě, někdo došil a zemřel vyčerpáním Domnívám se, ţe Pán Bůh po lidech v pozemském stadiu chce, aby takovéto věci bez předsudků promýšleli, prociťovali a Jemu předkládali. Aţ tedy během léta pošlapeme nějakou túru, ztvrdneme někde na nádraţí nebo budeme čekat na manţelku, kterou spolknul supermarket rozjímejme před Jeho Tváří i o těchto záleţitostech. A nebojme se klást i hodně nepříjemné otázky. Z Písma svatého vysvítá, ţe si Hospodina sice nelze podmanit, ale naše smlouvání mu není zcela proti mysli. Vţdyť je to koneckonců rozhovor a tedy modlitba. Petr Střešňák

15 Z rukopisných veršů Petra Střešňáka Poezie 15 Jsem i přes svá léta udiven jak se všechno stáčí špatným směrem Ze smutného světa kudy ven? Modlitbou či chlastem nebo revolverem? Všelijaký se vichr duší žene jsou cesty Boží zaváty Dej mi Pane srdce otevřené a nervy jako špagáty Nebesa jsou hluchá Chlast se vyzvrací Pistoli mám jenom stříkací Mám rád Kryla i Krylova Rembrandta i Kanta Krásné tóny, malby, slova Jenže mě tu zas a znova bezostyšně moří tvůrci reklam, vtipní spíkři političtí tchoři Člověk, který se zapomněl modlit Je jako kosmonaut, co neví kam odlít Když večer všechno ztichne do srdce mě píchne existenciální šíp Že je na tom světě krásně Ale mohlo by být stokrát líp Už tak vypadá to důkazy se množí Užvaněné bláto vyšlo z ruky Boží Duchu svatý nauč pokoře a víře ať se v Boží náruč nevrátím jak zvíře Jeden starej debil příšerně se šklebil brada se mu přitom třásla zuby žlutý jak od másla na čelo si poťukával oslintanou rukou mával Depka z něho na mě padla Tak jsem šel pryč od zrcadla

16 16 Zábava Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 90ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: p.fiala a rodina Janušova. Další informace o farnosti na

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více