7-8 TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8 TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE Od samého počátku protivníci toto společenství očerňují, pomlouvají, nenávidí a pokud mají moc, tak i pronásledují. Po celá dvě tisíciletí nepřestalo vydávat svědectví, zpečetěné vlastní krví, nepřeberné mnoţství mučedníků a to aţ do dnešních dnů. Zprávy z celého světa to dosvědčují. Jaké svědectví dáváme světu my, jaké já? Není mé křesťanství jen pouhý folklór a poloţka nepotřebná? Víra je hliněná nádoba a kdyţ se neţiví, kdyţ nevede ke sluţbě, kdyţ je bez lásky, tak skomírá. Začaly prázdniny, dovolené čas na odpočinek, na důvěrné poznávání přírody, krásy domova i ciziny, na umění, které vytvořily generace lidí dávno před námi. Kéţ nám zbude čas na přátelská setkání především v rodinách, na rozhovory, na které si jindy čas nenajdeme, na spřádání toho neviditelného pletiva, které nás obepíná a dává lidským vztahům hřejivé teplo. Rodiče i prarodiče mají víc příleţitostí být s dětmi, manţelé spolu, svobodní s přáteli. Příjemný čas odpočinku by neměl být zcela bezcílný. To, co bychom v ţivotě chtěli dětem předat a nejen dětem, k tomu nestačí pouhá informace, přednáška. To podvědomě opisují od nás. Vedle informací potřebují formaci laskavou, hravou, radostnou a motivační. Ani k předání víry nestačí jen vědomosti. V kaţdém případě by hlavně děti měly vědět, ţe nám záleţí na tom, aby i ony ţily jako Boţí děti. Pravidla hry pak nebudou vnímat jako omezování (nezodpovědné) svobody, ale jako cestu ke šťastnému ţivotu v bezpečí. Bez víry v Boha se člověk snadno stane otrokem otrokem majetku, vášní, a svých slabostí. Z mnoha svědectví víme, ţe s vírou si lidé uchovali mnohem snadněji smysl pro odpovědnost, právo a spravedlnost, ale i toleranci v běţném ţivotě, který byl pro ně i pro jejich okolí snesitelný i v neuvěřitelně těţkých podmínkách. Jiří Höfer

2 2 Z farnosti Boží Tělo v Kyjích První červnovou neděli, , se v našem kostele konala slavnost Těla a Krve Páně. Loni jsem se jí nemohla zúčastnit, protože jsem musela do práce, viděla jsem jen fotky na farním webu, takže jsem byla zvědavá. Již při příchodu na mši svatou mně poskočilo srdce radostí, když jsem viděla připravené oltáře kolem kostela. Jen jsem se bála, aby kříže z nich někdo zatím neukradl. I květinová výzdoba v našem chrámu byla oslňující. Mše svatá probíhala zcela normálně až do závěrečné modlitby po svatém přijímání. Poté O. Edward přijal pluviál a po krátké modlitbě před Nejsvětější svátostí v krásně nazdobené monstranci jsme se všichni za zpěvu písně Ježíši, Králi nebe a země vydali v průvodu za Nejsvětější svátostí k prvnímu oltáři. Venku přebraly hudební doprovod dvě mladé dívčiny hrou na příčné flétny. Jako při podobných mimokostelních akcích byly využity přenosný mikrofon s reproduktorem, takže jsme vše krásně slyšeli. U každého oltáře pan farář přečetl modlitbu a vzdal hold Tělu Páně okouřením vůní kadidla. Poté vždy nějaký farník přečetl úryvek z Písma svatého. Následovaly přímluvy a požehnání Božím Tělem. Při tomto požehnání družičky házely na Pána Ježíše okvětní lístky, a to s takovým nadšením a takovou snahou, až mě to dojalo. Takto jsme se pozastavili u všech tří oltářů kolem kostela, takže jsme vydali svědectví kolemprojíždějícím pasažérům a cyklistům. Někteří z nich se dokonce zastavili a doslova koukali. Průvod k oslavě Těla Páně jsme zakončili u čtvrtého oltáře, totiž v kostele. Stejnou slavnost jsem o předcházejícím čtvrtku absolvovala s věřícími z pražských farností na Pražském hradě, kde se konal průvod z katedrály přes Karmel a Loretu na Strahov, a kdy byly použity stejné texty. Ale na naši kyjskou atmosféru to nemělo. Své dělá venkovský charakter okolí našeho kostela. Pak je také jiné, když slavíte takovou událost s lidmi, se kterými se více znáte, s místním společenstvím věřících. Svou roli hrají i všechny ty přípravy a těšení se na to, až to bude. A nakonec tam patří i ty drobné chyby, které se občas stanou ty totiž činí liturgii lidskou. Děkuji tedy všem, kdo se jakkoliv na přípravách této slavnosti podíleli: stavitelům oltářů, květinářce, zpěvákům a hudebníkům, ministrantům, otci Edwardovi, přítomným věřícím a nakonec i těm, kdož zajišťovali následující nedělní pohoštění na faře. Vskutku, být v naší farnosti je velkou radostí! Marta Höferová

3 Přijetí oveček z naší farnosti do katechumenátu Z farnosti 3 Od Štefana jsme byli pozváni na jeho přijetí do katechumenátu, které se konalo v katedrále na Praţském hradě v sobotu 12. června odpoledne. Sešlo se hodně katechumenů zájemců. Z naší farnosti byli dva, ale osobně jsme mluvili jen se Štefanem a jeho kmotrem Tomášem Musilem. Budoucí katechumeni byli seřazeni podle výklenků v celé katedrále. Arcibiskup Duka, čerstvě ve funkci, osobně kaţdému katechumenovi zdůraznil nutnost vytrvání ve víře a obřad zakončil znamením kříţe na čelo. Poté byli všichni přítomní pozváni k slavnostní mši svaté. O svatém přijímání katechumeni místo Těla Páně přijali Nový zákon, Ţalmy a Přísloví. Po mši svaté nás pan arcibiskup pozval na pohoštění do sálu kardinála Berana. Štefan se na památku vyfotil s otcem arcibiskupem Dukou a nechal si od něj podepsat Nový zákon. Odnesli jsme si krásný záţitek. Štefan a Tomáš si navíc odnesli i začátek něčeho nového. Štefan se těší na přijetí křtu v příštím roce, na který se těším i já, jelikoţ jsem se čekatelem stala před půl rokem. Věra Merklová za přispění Emila Kamenského Radostné události na Setkávání mladých nad katechismem Ráda bych se s vámi podělila o záţitky z posledních tří setkání mladých nad katechismem. Byly totiţ vţdy něčím trošku výjimečné. Setkávání se konají o čtvrtcích jednou za čtrnáct dní na Kyjské faře (19-21 hod). Před měsícem a půl jsme se sešli sice v menším počtu pěti posluchačů plus O. Edward, ale po skoro roce a půl jsme konečně uzavřeli první velkou kapitolu ze čtyř, jeţ se věnovala Vyznání víry, tj rozboru modlitby Věřím v Boha. Na tom setkání mě v katechismu zaujala jedna pasáţ (odstavec č.1039), výňatek od sv. Augustina: Všechno zlo, které špatní lidé páchají, je zaznamenáno, aniž o tom vědí. V den, kdy "Bůh nebude mlčet" (srov. Ž 50,3) se Pán obrátí k ničemníkům a řekne jim: Já jsem umístil na zemi své chudé pro vás. Já, jejich hlava, jsem seděl na nebi po pravici svého Otce, ale na zemi mé údy mívaly hlad. Kdybyste obdarovali mé údy, váš dar by došel až k hlavě. Když jsem umístil své chudé na zemi, ustanovil jsem je vašimi poslíčky, aby donášeli vaše dobré skutky do mého pokladu: vy jste nic nevložili do mých rukou, proto také u mne nic nemáte. Setkání jsme toho dne na návrh jednoho z nás demonstrativně zakončili právě modlitbou Věřím v Boha. Jak jsme záhy zjistili, byl to víc neţ jen výstiţný akt druhou velkou kapitolou, kterou jsme načali na

4 4 Z farnosti dalším setkání, bylo totiţ Slavení křesťanského tajemství, jinými slovy liturgie (= společná modlitba věřících). Předminule jsme zase naopak setkání spojili s rozlučkou pro Martinu Barczi, která hned další den odlétala do USA na zkušenou (program Work and Travel, čili Pracuj a cestuj). Nyní máme zprávy, ţe začátky jsou pro ni těţké, má trochu prudérní nadřízenou, tak vás, milí spolufarnící, prosíme touto cestou o přímluvu. Martina se k nám, a především ke svému opuštěnému manţelovi Tomášovi, vrátí na začátku října. Moc se na ni těšíme a na líčení všech moţných záţitků téţ. Na posledním setkání jsme pro změnu slavili narozeniny dvou našich členů, Věrky Merklové a Emila Kamenského. (To slavení jsme jaksi chytli od svých starších souvěrců). Jak můţete vidět na fotkách, bylo skutečně veselo a o ţaludek bylo veskrze výborně postaráno díky kulinářskému umění oslavenců. Přes prázdniny jedeme na rozdíl od ostatních farních aktivit dál. Jsme totiţ povětšinou jiţ pracující, takţe proč si všední dny nezpestřit takovou lahůdkou, jako je setkání s věřícími vrstevníky, s nimiţ můţeme sdílet, jak proţíváme svou víru, ale i svůj pohled na teologický problém, na který sem tam při čtení Katechismu narazíme. Například na posledním setkání jsme dost řešili větu odstavce 1165: Když církev slaví Kristovo tajemství, je tepem její modlitby jedno slovo: Dnes!, ohlas modlitby, kterou ji naučil její Pán Toto dnes živého Boha, do něhož je člověk povolán vstoupit, je hodina Ježíšových Velikonoc, jež se táhne celými dějinami a je jejich stěžejním bodem. Nerozuměli jsme tomu, proč je tolik zdůrazňováno to dnes napříč celými dějinami, tedy kaţdý den. Došli jsme k závěru, ţe je to proto, ţe kaţdý den je den spásy, kaţdý den jsme voláni ke svatosti, kaţdý den máme být připraveni na poslední čas. Vidíte, z nás se ještě stanou teologové! Příští setkání bude ve čtvrtek 8. července. Je-li vám mezi cca lety, jste vítáni! Za účastníky Marta Höferová

5 COŽ TAKHLE DÁT SI FOTBÁLEK?! Z farnosti 5 Asi před měsícem se zrodil nápad připojit se k početné skupině ministrantů (a ministrantek) a zahrát si na školním hřišti po mši svaté na chvilku, kvůli protaţení kostí, fotbal. Vlastně to bylo tak, ţe jsme my starší byli mladými vyzváni, po předchozím drobném špičkování na faře, ke vzájemnému změření sil. Pro nás, věkově oproti ministrantům značně pokročilejším, to znamenalo najít doma v botníku alespoň trochu ucházející boty, tričko a trenky nevzbuzující posměch a především notnou dávku odvahy; poté, co jsme se rozloučili se svými blízkými, absolvovali jsme slíbené fotbalové utkání. Bylo to bezva a podobný zápas jsme si zopakovali právě tuto neděli v odpoledních hodinách na hřišti Sokola v Horních Počernicích. Pokud se poohlédnu zpět a drobně bilancuji, musím neskromně říci, ţe my fotříci jsme se v zápasech se sebevědomými mladíky vůbec neztratili. Je pravdou, ţe jsme se více při hře měnili a výzvy na střídání hráče se podobaly mnohdy spíše zoufalým skřekům raněné zvěře, ale zcela zřejmě jsme mladé svým herním pojetím a především nasazením zaskočili. Na obou stranách excelovali postupně všichni hráči. Je třeba ale vyzdvihnout výkon jediné ţeny v muţstvu fotříků Lucky Zemanové, která, ač inkasovala několik neúmyslných knokautů, vţdy po chvilce vstala a bojovala dále. Také nelze přehlédnout fotbalové dovednosti Otce Edwarda, který si zejména v druhém utkání spravil chuť, kdyţ soupeři nasázel tři góly, aby mohl jít v klidu slouţit večerní mši svatou. Obdivuhodné byli rovněţ výkony nejmenších Štěpána Havránka a Šimona Brychty, kteří svým obtěţováním protihráčů vytvářeli ţivnou půdu pro následující útoky. Ostatně na webové stránky se díky pohotovému fotoaparátu Katky Polákové snad podaří propašovat několik akčních fotek. Myslím, ţe bychom mohli pokračovat v této bohulibé aktivitě, seč nám síly a především zdraví vydrţí. Proto vy, kdo byste měli zájem se k nám připojit, ať na jedné či druhé straně, neváhejte a předejte na sebe kontakt Petru Brychtovi! Zavzpomínal Viktor Mach

6 6 Reportáž Pouť na Křemešník u Pelhřimova Křemešník je nádherné poutní místo na Vysočině s kostelem na kopci v lesích. Kaţdým rokem se tam vydávají stovky poutníků z celé republiky. V tamním lese je léčivý pramen, u kterého je kaplička, za kterou vede do kopce nádherná kříţová cesta z kamene o 14ti zastaveních, zakončená jeskyní s hrobem Krista. Kříţová cesta vede k poutnímu kostelu, který je obklopen dřevěnými ambity (pozn. aut. ambity jsou dřevěné přístřešky, kam se poutníci mohou schovat před deštěm). Letošní pouť připadla na 30. května. S přítelem jsme se rozhodli, ţe se jí zúčastníme. Vyjeli jsme z Prahy Roztyl v 6.20 do Pelhřimova. Počasí nám moc nepřálo pršelo a pršelo. Na poutní místo měla být pro tu příleţitost zavedena kyvadlová autobusová doprava. Ptali jsme se místních, odkud jede, ale nikdo nevěděl. Naštěstí jsme byli v Pelhřimově dostatečně brzy, tak jsme se zeptali na cestu a vydali se na Křemešník 12 km pěšky. Za městem, kolem místního hřbitova, jsme šli po červené turistické značce. Cesta vedla lesem, trním, polem a bahnem. Po cestě nám pořád pršelo, tak jsme také podle toho vypadali. Putovali jsme přírodou kolem ranče, na kterém bylo mnoho pěkných koní. Tak jsme se dostali do vesnice Poteč pod Křemešníkem, kde byla nádherná kaple. Stezka vedla dál do kopce. Přišli jsme na nádherné místo v lese, kde se nachází léčivý pramen a prohlédli jsme si kapličku, která u něj stojí. Za ní jsme se jiţ po kříţové cestě vydali k našemu cíli ke kostelu, u kterého se na dřevěném pódiu obráceném k ambitům konala bohosluţba.

7 Reportáž 7 Mši svatou slouţil místní farář a jako host byl pozván biskup Pavel Posád. Ambity, jeţ obklopují kostel, byly dokončeny právě před touto poutí, aby se stovky věřících měly kam schovat. I my jsme se pod nimi ukryli před neutuchajícím deštěm. Na konci mše svaté vyslovil otec biskup přání, ať na druhý rok kaţdý přemluvíme a vezmeme aspoň jednu osobu a bude nás dvojnásob. S notnou dávkou humoru dodal, ţe tím pádem budou muset na příští rok vystavět další ambity. Na závěr dal ještě poţehnání všem farnostem a jejich farářům. Věřící v zaplněném kostele nepřišli zkrátka technicky bylo zajištěno, aby to, co se děje na pódiu venku, bylo slyšet i v něm. Po poutní mši se daly v ambitech koupit různé suvenýry. My jsme se vydali zpět do Pelhřimova, tentokráte jiţ slibovanou kyvadlovou dopravou. Autobus byl poutníky z celé ČR nacpaný k prasknutí. Z Pelhřimova jsme se pak autobusem vrátili do Prahy, kdy téţ přestalo pršet. Boţí cesty jsou nevyzpytatelné. Odnesli jsme si dobrý pocit na těle i na duši. Pokud nám Pán dá zdraví, tak se příští rok opět zúčastníme. Milé sestry a bratři, přidejte se k nám, opravdu to stojí za to. Věra Merklová a Emil Kamenský

8 8 Humor Duchovní stránka je tentokrát věnovaná humoru, protože: Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. (Karel Čapek) Na papežském koncilu se sešli všichni kardinálové s papežem. Papež si vzal slovo a řekl: "Vážení kardinálové. Kontaktovala mě firma Coca-Cola a nabídla naší církvi veliký sponzorský dar." Kardinálové zajásají. "Má to ale jednu podmínku, musíme změnit slova "chléb náš vezdejší" na "Coca-Colu naši vezdejší." A tak se vás ptám: Kdy nám končí smlouva s pekárnami?" Proč svatý Petr bere do ráje jen 20 % žen? Protože jinak by to bylo peklo. Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé dítě?" Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem hezká." Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!" Můj strýc je kněz a lidi mu říkají velebný pane, pochlubil se jeden. Můj strýc je biskupem a lidi mu říkají Vaše Eminence, přebil ho druhý. Můj dědeček má 120 kilo a lidi, když ho vidí, říkají můj Bože, triumfoval třetí. Katecheta probral s dětmi desatero Božích přikázání a chtěl se přesvědčit, jak tomu porozuměly. Zeptal se: Tak, Míšo, kdybys usekl kočce ocas, proti kterému přikázání by ses provinil? Proti přikázání co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

9 Humor 9 Jedna žena dala na hrob svého muže nápis: Odpočívej v pokoji, drahý manželi!... dokud za tebou nepřijdu, dodávali k tomu lidé, kteří ji znali. Ráno po svatbě v Káni Galilejské Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště přejásaný a přepitý muž prosí: Já mám takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když vtom všichni svorně vykřiknou: NE! Ty už ne Muž se ptá Boha: "Bože, proč jsi učinil ženu tak krásnou?" "Abys ji miloval." "A proč jsi ji učinil tak hloupou?" "Aby milovala ona tebe." Na charismatické konferenci se ptá kuchařka: Kdo chce kávu, ať dá ruce dolů! Bůh říká Adamovi: Adame, stvořím ti krásnou, milou, hodnou a chápavou ženu. A co za to budeš chtít, Bože? ptá se Adam. Ruku a nohu. Adam se rozpačitě poškrábe na hlavě a zeptá se: A co by bylo za žebro? Evansův zákon: Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní ztrácí hlavu, je to neklamná známka toho, že jsi problém nepochopil. (Murphyho zákon)

10 10 Humor Přede mší svatou vede pan farář křížovou cestu. U 5. zastavení přiběhne Honzík Nováků, že pan farář má jít zaopatřit jejich babičku. Kněz tedy předá vedení křížové cesty kostelníkovi a odejde. Babička Nováková se zřejmě měla z čeho zpovídat, protože se tam kněz dlouho zdržel. Cestou zpět již silně pochybuje, že farníci budou ještě čekat. Určitě se již rozešli domů. Pro jistotu však nahlédne do kostela a co vidí: Lavice plné lidí a před oltářem kostelník s křížkem v ruce říká: 46. zastavení. Šimon z Kyreny si bere Veroniku. Ideální rozměry manžela: (To znamená 90 let, 60 miliónů na kontě a 40 stupňů horečky). Připravili: Blanka Ocovská a Pavel Fiala Zdroj: L. JÍLEK, Humor za kostelem I-III, Gloria Rosice 1998

11 Pohádka 11 POHÁDKA, KTEROU VYPRÁVĚL P. ANTHONY SAJI V.C. (vincenciáni,téţ pauláni, téţ lazaristé, podle mateřského kláštera Saint Lazare v Paříţi) V KOMUNITNÍM CENTRU MATKY TEREZY V PRAZE_JIŢNÍM MĚSTĚ Jeden král dal svého času vyhlásit, ţe vše rozdá mezi poddané. V ten den se opravdu otevřely palácové brány a bylo oznámeno, ţe si můţe kaţdý z královského sídla cokoli vzít.a tak sem proudily od rána zástupy lidí, dychtivých na to, aby nějakou drahocennost získali. Jeden se hned vrhl na těţké a ozdobné zlaté křeslo, královský trůn, jiný přebíral v kuchyni zlaté a stříbrné talíře a příbory. Ostatní vlekli koberce, těţké látky, jiní se zmocnili v parku vzácného kvítí a ještě jiní prohledávali spiţírnu a sklep. K večeru se unaveně vlekli do svých domovů, kdyţ spatřili malou holčičku, která šla naproti nim. Jestli jdeš do zámku, ptali se jí, tak tam opravdu uţ vůbec nic není, nic tam nezbylo, jdeš pozdě, říkali. Však ono tam snad přece jenom něco bude, usmála se malinká. A vskutku.v prázdné prostoře trůnního sálu seděl v rohu na staré ţidli král. Co hledáš, ptal se jí. Cennosti uţ jsou všechny pryč, dítě. Ty jsi mi nejvzácnější, pane králi, řekla holčička, vzala ho za ruku, odvedla ho k sobě domů a hezky se přitom usmívala. A jak to všechno dopadlo? Inu ten, který měl zlatý trůn jej prodal, peníze utratil, projedl a propil, podobně ten, jenţ si přinesl zlaté a stříbrné nádobí. Dívka s panem králem však spolu ţili šťastně dál a nic jim nechybělo, protoţe královskou mocí byli uchráněni od všeho nedostatku. Ukázalo se, ţe to nejvzácnější nejsou cenné věci, ale ten, jemuţ je všechno podřízeno král. (Anonymní příspěvek)

12 12 Historie Některé významné osobnosti kyjské farnosti a okolí Jak jsem již předeslal v minulém čísle, v posledním článku, věnujícím se kyjské kronice, bych rád zmínil některé významné osobnosti kyjské farnosti a okolí. Čerpal jsem především z knihy Posvátná místa Království českého od Dr. Antonína Podlahy, dále z farní kroniky a internetu. Fara kyjského kostela je připomínána již ve 14. století. V letech obstarával v Kyjích duchovní správu kněz Jan. Roku 1380 byl za faráře kyjského potvrzen Jiří, syn Matěje z Loun. Po něm od r to byl Mikuláš z Přerova, který je připomínán ještě r V době husitských válek v Kyjích zanikla samostatná fara, přičemž roku 1570 byly Kyje svěřeny pod správu faráře u sv. Jindřicha v Praze (sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici) a s tímto chrámem byly Kyje spojeny až do r. 1748, kdy byla kyjská osada od farnosti sv. Jindřicha odloučena, neboť v době obležení Prahy nepřáteli nebylo možno z fary do Kyjí docházet. Tehdy převzal duchovní správu uhříněveský farář Cžipa, roku 1744 byl ustanoven zvláštním lokalistou František Boskovský, posléze pak roku 1754 vévodkyně Savojská založila v Kyjích faru a za prvofaráře byl ustanoven Václav Alexander Cžipa, pro jeho dosavadní nezkušenosti však duchovní správu vedl kaplan František Novák. Jak již bylo zmíněno v kronice, od r byl farářem uhříněveský kaplan Jan Bartl a následovali Josef Czeschka do r. 1761, Jan Chrt do r. 1769, Jan Alois Svoboda do r. 1773, Václav Skřivánek do r. 1776, dále František Wegda do r. 1777, František Lyer do Marie Terezie Savojská r. 1778, Jan Svoboda do r. 1807, Václav Čapek do r. 1814, poté Jan Antonín Sturm do r. 1816, Jan Boduschansky do r. 1831, Jan Suchan do r. 1854, nám z kroniky známý Josef Schlesinger do r. 1887, dále Matěj Bláha do r. 1892, Josef Prachař, který však zemřel

13 Historie 13 desátý den po investituře a Gustav Láska do r Poté zde sloužil Josef Mejsnar, dále Jan Balabán. Další kněze, sloužící v naší farnosti v době zápisů farní kroniky, se mi prozatím nepovedlo dohledat, ale myslím, že se mi to vbrzku podaří. Úroveň jednotlivých zápisů kronikářů v různých obdobích byla pochopitelně odlišná, stejně tak rukopis a především obsah různých sdělení. Co však kronikáři nikdy neopomněli zmínit, byly fiskální záležitosti fary, nechyběly podrobné rozpisy hospodaření, jakési vyúčtování do poslední koruny včetně zapojení toho kterého kněze. Velká pozornost byla věnována rovněž svátkům, slavnostem, udělování svátostí atd. Z uvedeného je zřejmé, jak si farníci velice vážili, když byla farnost poctěna návštěvou vyššího duchovenstva, povětšinou biskupů při vizitaci. V kronice ale vždy zbylo místo i na hodnocení počasí v roce, úrody, kronika odrážela namnoze ryze osobní postoj kronikářů, jejich stesky a starosti, dříve nevyřčená přání Počátek kroniky je sepsán hůře čitelným německým rukopisem. Ve spolupráci s dalšími farníky bych velice rád zajistil překlad i této dosud neprobádané části. Závěrem bych se rád omluvil všem čtenářům, kteří v předchozích článcích hledali trochu více faktů či úvah. Snažil jsem se zprostředkovat v jakési čitelné podobě obsah farní kroniky s vynecháním přílišných detailů tak, aby nahlédli do krásné a bohaté historie fary v Kyjích. Viktor Mach

14 14 Zamyšlení O NUDĚ, MODLITBĚ A GLOBALIZACI Jenom člověk, jenž má v srdci tragédii a v hlavě komedii, je opravdu duševně zdravý. K. G. Chesterton Věřící člověk, který má k Pánu Bohu skutečný vztah, disponuje řadou výhod. Například by se nikdy neměl nudit. Tím nikterak nehoruji proti zdravému lenošení! Spíš mám na mysli situace, kdy nám třeba ujede autobus, nemůţeme v noci usnout či sedíme na nezáţivné schůzi. Zatímco většina našich bliţních v těchto chvílích tiše nadává, počítá ovečky a sleduje mouchy, my se můţeme (a máme), jak jiţ správně tušíte, modlit. Vţdycky je za koho a za co. Ţijeme v době tzv. globalizace; ve světě, který se stal jednou velkou (globální) vesnicí. V televizi denně vidíme otřesné záběry z mnoha míst planety. To aby se jeden umodlil. Člověk je přirozeně uţ dosti otupělý a myslet kupř. na hladovějící, je po výtce příliš obecné, nekonkrétní. Před několika týdny mne však jedna reportáţ mimořádně zasáhla. Nejspíše proto, ţe se v ní setkalo anonymní utrpení s mou reálnou existencí. Jakási nezávislá organizace upozorňovala, ţe 80 % našeho šatstva je vyráběno novodobými otroky v těch nejstrašlivějších podmínkách. Nejde uţ prý ani tak o Čínu, ale o země východnější, jako je Bangladéš, neboť tam je k dispozici ještě levnější pracovní síla. Ti uboţáci se nesmějí ani napít, dojít si na záchod, pracují 16 hodin denně (dětská práce je samozřejmostí ); jejich mzda je 2 koruny za den, přičemţ rýţe stojí pět. Přespávají pod nějakými kartony. Zmínění aktivisté oslovili tuším 120 u nás působících oděvních firem jednoduchou otázkou: Můţete sdělit, odkud vaše zboţí pochází? Více neţ stovka z nich neodpověděla. Přepadla mě naprostá sklíčenost a pak se přihrnul vztek. V čem to ţijeme?! Komu nasloucháme, koho respektujeme? Nevěrohodní demokraté, kteří tak nějak z povinnosti omílají fráze o křesťanských základech Evropy, přínosu osvícenství, humanismu, lidských právech. Namachrovaní grázlové, meloucí něco o tom, kolik úsilí stojí podnikatelský úspěch. Ať jdou všichni do háje, pokud to tričko, co mám teď na sobě, někdo došil a zemřel vyčerpáním Domnívám se, ţe Pán Bůh po lidech v pozemském stadiu chce, aby takovéto věci bez předsudků promýšleli, prociťovali a Jemu předkládali. Aţ tedy během léta pošlapeme nějakou túru, ztvrdneme někde na nádraţí nebo budeme čekat na manţelku, kterou spolknul supermarket rozjímejme před Jeho Tváří i o těchto záleţitostech. A nebojme se klást i hodně nepříjemné otázky. Z Písma svatého vysvítá, ţe si Hospodina sice nelze podmanit, ale naše smlouvání mu není zcela proti mysli. Vţdyť je to koneckonců rozhovor a tedy modlitba. Petr Střešňák

15 Z rukopisných veršů Petra Střešňáka Poezie 15 Jsem i přes svá léta udiven jak se všechno stáčí špatným směrem Ze smutného světa kudy ven? Modlitbou či chlastem nebo revolverem? Všelijaký se vichr duší žene jsou cesty Boží zaváty Dej mi Pane srdce otevřené a nervy jako špagáty Nebesa jsou hluchá Chlast se vyzvrací Pistoli mám jenom stříkací Mám rád Kryla i Krylova Rembrandta i Kanta Krásné tóny, malby, slova Jenže mě tu zas a znova bezostyšně moří tvůrci reklam, vtipní spíkři političtí tchoři Člověk, který se zapomněl modlit Je jako kosmonaut, co neví kam odlít Když večer všechno ztichne do srdce mě píchne existenciální šíp Že je na tom světě krásně Ale mohlo by být stokrát líp Už tak vypadá to důkazy se množí Užvaněné bláto vyšlo z ruky Boží Duchu svatý nauč pokoře a víře ať se v Boží náruč nevrátím jak zvíře Jeden starej debil příšerně se šklebil brada se mu přitom třásla zuby žlutý jak od másla na čelo si poťukával oslintanou rukou mával Depka z něho na mě padla Tak jsem šel pryč od zrcadla

16 16 Zábava Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 90ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: p.fiala a rodina Janušova. Další informace o farnosti na

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 9 2008 NA POLI KRÁLOVSKÉM Prý mám napsat úvodník. Jenže jaksi nevím, o čem. Nebo vím, ale nevím, jak to dát do srozumitelných vět Tak jestli tohle je výsledek mé téměř

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal Kněz pro všechny farnost pro všechny Poté, co jsem měl tu čest nastoupit do třebovické farnosti, se mě tu a tam někdo zeptá, jaké to je začínat v nové farnosti. Pro mě je to zkušenost nová a nemůžu říct,

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v ROČNÍK IV ČERVENEC-SRPEN 2000 VELKÝ DEN Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v tomto Jubilejním

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více