7-8 TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8 TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje TOUŽÍME BÝT SPOLEČENSTVÍM LIDÍ DOBRÉ VŮLE Od samého počátku protivníci toto společenství očerňují, pomlouvají, nenávidí a pokud mají moc, tak i pronásledují. Po celá dvě tisíciletí nepřestalo vydávat svědectví, zpečetěné vlastní krví, nepřeberné mnoţství mučedníků a to aţ do dnešních dnů. Zprávy z celého světa to dosvědčují. Jaké svědectví dáváme světu my, jaké já? Není mé křesťanství jen pouhý folklór a poloţka nepotřebná? Víra je hliněná nádoba a kdyţ se neţiví, kdyţ nevede ke sluţbě, kdyţ je bez lásky, tak skomírá. Začaly prázdniny, dovolené čas na odpočinek, na důvěrné poznávání přírody, krásy domova i ciziny, na umění, které vytvořily generace lidí dávno před námi. Kéţ nám zbude čas na přátelská setkání především v rodinách, na rozhovory, na které si jindy čas nenajdeme, na spřádání toho neviditelného pletiva, které nás obepíná a dává lidským vztahům hřejivé teplo. Rodiče i prarodiče mají víc příleţitostí být s dětmi, manţelé spolu, svobodní s přáteli. Příjemný čas odpočinku by neměl být zcela bezcílný. To, co bychom v ţivotě chtěli dětem předat a nejen dětem, k tomu nestačí pouhá informace, přednáška. To podvědomě opisují od nás. Vedle informací potřebují formaci laskavou, hravou, radostnou a motivační. Ani k předání víry nestačí jen vědomosti. V kaţdém případě by hlavně děti měly vědět, ţe nám záleţí na tom, aby i ony ţily jako Boţí děti. Pravidla hry pak nebudou vnímat jako omezování (nezodpovědné) svobody, ale jako cestu ke šťastnému ţivotu v bezpečí. Bez víry v Boha se člověk snadno stane otrokem otrokem majetku, vášní, a svých slabostí. Z mnoha svědectví víme, ţe s vírou si lidé uchovali mnohem snadněji smysl pro odpovědnost, právo a spravedlnost, ale i toleranci v běţném ţivotě, který byl pro ně i pro jejich okolí snesitelný i v neuvěřitelně těţkých podmínkách. Jiří Höfer

2 2 Z farnosti Boží Tělo v Kyjích První červnovou neděli, , se v našem kostele konala slavnost Těla a Krve Páně. Loni jsem se jí nemohla zúčastnit, protože jsem musela do práce, viděla jsem jen fotky na farním webu, takže jsem byla zvědavá. Již při příchodu na mši svatou mně poskočilo srdce radostí, když jsem viděla připravené oltáře kolem kostela. Jen jsem se bála, aby kříže z nich někdo zatím neukradl. I květinová výzdoba v našem chrámu byla oslňující. Mše svatá probíhala zcela normálně až do závěrečné modlitby po svatém přijímání. Poté O. Edward přijal pluviál a po krátké modlitbě před Nejsvětější svátostí v krásně nazdobené monstranci jsme se všichni za zpěvu písně Ježíši, Králi nebe a země vydali v průvodu za Nejsvětější svátostí k prvnímu oltáři. Venku přebraly hudební doprovod dvě mladé dívčiny hrou na příčné flétny. Jako při podobných mimokostelních akcích byly využity přenosný mikrofon s reproduktorem, takže jsme vše krásně slyšeli. U každého oltáře pan farář přečetl modlitbu a vzdal hold Tělu Páně okouřením vůní kadidla. Poté vždy nějaký farník přečetl úryvek z Písma svatého. Následovaly přímluvy a požehnání Božím Tělem. Při tomto požehnání družičky házely na Pána Ježíše okvětní lístky, a to s takovým nadšením a takovou snahou, až mě to dojalo. Takto jsme se pozastavili u všech tří oltářů kolem kostela, takže jsme vydali svědectví kolemprojíždějícím pasažérům a cyklistům. Někteří z nich se dokonce zastavili a doslova koukali. Průvod k oslavě Těla Páně jsme zakončili u čtvrtého oltáře, totiž v kostele. Stejnou slavnost jsem o předcházejícím čtvrtku absolvovala s věřícími z pražských farností na Pražském hradě, kde se konal průvod z katedrály přes Karmel a Loretu na Strahov, a kdy byly použity stejné texty. Ale na naši kyjskou atmosféru to nemělo. Své dělá venkovský charakter okolí našeho kostela. Pak je také jiné, když slavíte takovou událost s lidmi, se kterými se více znáte, s místním společenstvím věřících. Svou roli hrají i všechny ty přípravy a těšení se na to, až to bude. A nakonec tam patří i ty drobné chyby, které se občas stanou ty totiž činí liturgii lidskou. Děkuji tedy všem, kdo se jakkoliv na přípravách této slavnosti podíleli: stavitelům oltářů, květinářce, zpěvákům a hudebníkům, ministrantům, otci Edwardovi, přítomným věřícím a nakonec i těm, kdož zajišťovali následující nedělní pohoštění na faře. Vskutku, být v naší farnosti je velkou radostí! Marta Höferová

3 Přijetí oveček z naší farnosti do katechumenátu Z farnosti 3 Od Štefana jsme byli pozváni na jeho přijetí do katechumenátu, které se konalo v katedrále na Praţském hradě v sobotu 12. června odpoledne. Sešlo se hodně katechumenů zájemců. Z naší farnosti byli dva, ale osobně jsme mluvili jen se Štefanem a jeho kmotrem Tomášem Musilem. Budoucí katechumeni byli seřazeni podle výklenků v celé katedrále. Arcibiskup Duka, čerstvě ve funkci, osobně kaţdému katechumenovi zdůraznil nutnost vytrvání ve víře a obřad zakončil znamením kříţe na čelo. Poté byli všichni přítomní pozváni k slavnostní mši svaté. O svatém přijímání katechumeni místo Těla Páně přijali Nový zákon, Ţalmy a Přísloví. Po mši svaté nás pan arcibiskup pozval na pohoštění do sálu kardinála Berana. Štefan se na památku vyfotil s otcem arcibiskupem Dukou a nechal si od něj podepsat Nový zákon. Odnesli jsme si krásný záţitek. Štefan a Tomáš si navíc odnesli i začátek něčeho nového. Štefan se těší na přijetí křtu v příštím roce, na který se těším i já, jelikoţ jsem se čekatelem stala před půl rokem. Věra Merklová za přispění Emila Kamenského Radostné události na Setkávání mladých nad katechismem Ráda bych se s vámi podělila o záţitky z posledních tří setkání mladých nad katechismem. Byly totiţ vţdy něčím trošku výjimečné. Setkávání se konají o čtvrtcích jednou za čtrnáct dní na Kyjské faře (19-21 hod). Před měsícem a půl jsme se sešli sice v menším počtu pěti posluchačů plus O. Edward, ale po skoro roce a půl jsme konečně uzavřeli první velkou kapitolu ze čtyř, jeţ se věnovala Vyznání víry, tj rozboru modlitby Věřím v Boha. Na tom setkání mě v katechismu zaujala jedna pasáţ (odstavec č.1039), výňatek od sv. Augustina: Všechno zlo, které špatní lidé páchají, je zaznamenáno, aniž o tom vědí. V den, kdy "Bůh nebude mlčet" (srov. Ž 50,3) se Pán obrátí k ničemníkům a řekne jim: Já jsem umístil na zemi své chudé pro vás. Já, jejich hlava, jsem seděl na nebi po pravici svého Otce, ale na zemi mé údy mívaly hlad. Kdybyste obdarovali mé údy, váš dar by došel až k hlavě. Když jsem umístil své chudé na zemi, ustanovil jsem je vašimi poslíčky, aby donášeli vaše dobré skutky do mého pokladu: vy jste nic nevložili do mých rukou, proto také u mne nic nemáte. Setkání jsme toho dne na návrh jednoho z nás demonstrativně zakončili právě modlitbou Věřím v Boha. Jak jsme záhy zjistili, byl to víc neţ jen výstiţný akt druhou velkou kapitolou, kterou jsme načali na

4 4 Z farnosti dalším setkání, bylo totiţ Slavení křesťanského tajemství, jinými slovy liturgie (= společná modlitba věřících). Předminule jsme zase naopak setkání spojili s rozlučkou pro Martinu Barczi, která hned další den odlétala do USA na zkušenou (program Work and Travel, čili Pracuj a cestuj). Nyní máme zprávy, ţe začátky jsou pro ni těţké, má trochu prudérní nadřízenou, tak vás, milí spolufarnící, prosíme touto cestou o přímluvu. Martina se k nám, a především ke svému opuštěnému manţelovi Tomášovi, vrátí na začátku října. Moc se na ni těšíme a na líčení všech moţných záţitků téţ. Na posledním setkání jsme pro změnu slavili narozeniny dvou našich členů, Věrky Merklové a Emila Kamenského. (To slavení jsme jaksi chytli od svých starších souvěrců). Jak můţete vidět na fotkách, bylo skutečně veselo a o ţaludek bylo veskrze výborně postaráno díky kulinářskému umění oslavenců. Přes prázdniny jedeme na rozdíl od ostatních farních aktivit dál. Jsme totiţ povětšinou jiţ pracující, takţe proč si všední dny nezpestřit takovou lahůdkou, jako je setkání s věřícími vrstevníky, s nimiţ můţeme sdílet, jak proţíváme svou víru, ale i svůj pohled na teologický problém, na který sem tam při čtení Katechismu narazíme. Například na posledním setkání jsme dost řešili větu odstavce 1165: Když církev slaví Kristovo tajemství, je tepem její modlitby jedno slovo: Dnes!, ohlas modlitby, kterou ji naučil její Pán Toto dnes živého Boha, do něhož je člověk povolán vstoupit, je hodina Ježíšových Velikonoc, jež se táhne celými dějinami a je jejich stěžejním bodem. Nerozuměli jsme tomu, proč je tolik zdůrazňováno to dnes napříč celými dějinami, tedy kaţdý den. Došli jsme k závěru, ţe je to proto, ţe kaţdý den je den spásy, kaţdý den jsme voláni ke svatosti, kaţdý den máme být připraveni na poslední čas. Vidíte, z nás se ještě stanou teologové! Příští setkání bude ve čtvrtek 8. července. Je-li vám mezi cca lety, jste vítáni! Za účastníky Marta Höferová

5 COŽ TAKHLE DÁT SI FOTBÁLEK?! Z farnosti 5 Asi před měsícem se zrodil nápad připojit se k početné skupině ministrantů (a ministrantek) a zahrát si na školním hřišti po mši svaté na chvilku, kvůli protaţení kostí, fotbal. Vlastně to bylo tak, ţe jsme my starší byli mladými vyzváni, po předchozím drobném špičkování na faře, ke vzájemnému změření sil. Pro nás, věkově oproti ministrantům značně pokročilejším, to znamenalo najít doma v botníku alespoň trochu ucházející boty, tričko a trenky nevzbuzující posměch a především notnou dávku odvahy; poté, co jsme se rozloučili se svými blízkými, absolvovali jsme slíbené fotbalové utkání. Bylo to bezva a podobný zápas jsme si zopakovali právě tuto neděli v odpoledních hodinách na hřišti Sokola v Horních Počernicích. Pokud se poohlédnu zpět a drobně bilancuji, musím neskromně říci, ţe my fotříci jsme se v zápasech se sebevědomými mladíky vůbec neztratili. Je pravdou, ţe jsme se více při hře měnili a výzvy na střídání hráče se podobaly mnohdy spíše zoufalým skřekům raněné zvěře, ale zcela zřejmě jsme mladé svým herním pojetím a především nasazením zaskočili. Na obou stranách excelovali postupně všichni hráči. Je třeba ale vyzdvihnout výkon jediné ţeny v muţstvu fotříků Lucky Zemanové, která, ač inkasovala několik neúmyslných knokautů, vţdy po chvilce vstala a bojovala dále. Také nelze přehlédnout fotbalové dovednosti Otce Edwarda, který si zejména v druhém utkání spravil chuť, kdyţ soupeři nasázel tři góly, aby mohl jít v klidu slouţit večerní mši svatou. Obdivuhodné byli rovněţ výkony nejmenších Štěpána Havránka a Šimona Brychty, kteří svým obtěţováním protihráčů vytvářeli ţivnou půdu pro následující útoky. Ostatně na webové stránky se díky pohotovému fotoaparátu Katky Polákové snad podaří propašovat několik akčních fotek. Myslím, ţe bychom mohli pokračovat v této bohulibé aktivitě, seč nám síly a především zdraví vydrţí. Proto vy, kdo byste měli zájem se k nám připojit, ať na jedné či druhé straně, neváhejte a předejte na sebe kontakt Petru Brychtovi! Zavzpomínal Viktor Mach

6 6 Reportáž Pouť na Křemešník u Pelhřimova Křemešník je nádherné poutní místo na Vysočině s kostelem na kopci v lesích. Kaţdým rokem se tam vydávají stovky poutníků z celé republiky. V tamním lese je léčivý pramen, u kterého je kaplička, za kterou vede do kopce nádherná kříţová cesta z kamene o 14ti zastaveních, zakončená jeskyní s hrobem Krista. Kříţová cesta vede k poutnímu kostelu, který je obklopen dřevěnými ambity (pozn. aut. ambity jsou dřevěné přístřešky, kam se poutníci mohou schovat před deštěm). Letošní pouť připadla na 30. května. S přítelem jsme se rozhodli, ţe se jí zúčastníme. Vyjeli jsme z Prahy Roztyl v 6.20 do Pelhřimova. Počasí nám moc nepřálo pršelo a pršelo. Na poutní místo měla být pro tu příleţitost zavedena kyvadlová autobusová doprava. Ptali jsme se místních, odkud jede, ale nikdo nevěděl. Naštěstí jsme byli v Pelhřimově dostatečně brzy, tak jsme se zeptali na cestu a vydali se na Křemešník 12 km pěšky. Za městem, kolem místního hřbitova, jsme šli po červené turistické značce. Cesta vedla lesem, trním, polem a bahnem. Po cestě nám pořád pršelo, tak jsme také podle toho vypadali. Putovali jsme přírodou kolem ranče, na kterém bylo mnoho pěkných koní. Tak jsme se dostali do vesnice Poteč pod Křemešníkem, kde byla nádherná kaple. Stezka vedla dál do kopce. Přišli jsme na nádherné místo v lese, kde se nachází léčivý pramen a prohlédli jsme si kapličku, která u něj stojí. Za ní jsme se jiţ po kříţové cestě vydali k našemu cíli ke kostelu, u kterého se na dřevěném pódiu obráceném k ambitům konala bohosluţba.

7 Reportáž 7 Mši svatou slouţil místní farář a jako host byl pozván biskup Pavel Posád. Ambity, jeţ obklopují kostel, byly dokončeny právě před touto poutí, aby se stovky věřících měly kam schovat. I my jsme se pod nimi ukryli před neutuchajícím deštěm. Na konci mše svaté vyslovil otec biskup přání, ať na druhý rok kaţdý přemluvíme a vezmeme aspoň jednu osobu a bude nás dvojnásob. S notnou dávkou humoru dodal, ţe tím pádem budou muset na příští rok vystavět další ambity. Na závěr dal ještě poţehnání všem farnostem a jejich farářům. Věřící v zaplněném kostele nepřišli zkrátka technicky bylo zajištěno, aby to, co se děje na pódiu venku, bylo slyšet i v něm. Po poutní mši se daly v ambitech koupit různé suvenýry. My jsme se vydali zpět do Pelhřimova, tentokráte jiţ slibovanou kyvadlovou dopravou. Autobus byl poutníky z celé ČR nacpaný k prasknutí. Z Pelhřimova jsme se pak autobusem vrátili do Prahy, kdy téţ přestalo pršet. Boţí cesty jsou nevyzpytatelné. Odnesli jsme si dobrý pocit na těle i na duši. Pokud nám Pán dá zdraví, tak se příští rok opět zúčastníme. Milé sestry a bratři, přidejte se k nám, opravdu to stojí za to. Věra Merklová a Emil Kamenský

8 8 Humor Duchovní stránka je tentokrát věnovaná humoru, protože: Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. (Karel Čapek) Na papežském koncilu se sešli všichni kardinálové s papežem. Papež si vzal slovo a řekl: "Vážení kardinálové. Kontaktovala mě firma Coca-Cola a nabídla naší církvi veliký sponzorský dar." Kardinálové zajásají. "Má to ale jednu podmínku, musíme změnit slova "chléb náš vezdejší" na "Coca-Colu naši vezdejší." A tak se vás ptám: Kdy nám končí smlouva s pekárnami?" Proč svatý Petr bere do ráje jen 20 % žen? Protože jinak by to bylo peklo. Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé dítě?" Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem hezká." Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!" Můj strýc je kněz a lidi mu říkají velebný pane, pochlubil se jeden. Můj strýc je biskupem a lidi mu říkají Vaše Eminence, přebil ho druhý. Můj dědeček má 120 kilo a lidi, když ho vidí, říkají můj Bože, triumfoval třetí. Katecheta probral s dětmi desatero Božích přikázání a chtěl se přesvědčit, jak tomu porozuměly. Zeptal se: Tak, Míšo, kdybys usekl kočce ocas, proti kterému přikázání by ses provinil? Proti přikázání co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

9 Humor 9 Jedna žena dala na hrob svého muže nápis: Odpočívej v pokoji, drahý manželi!... dokud za tebou nepřijdu, dodávali k tomu lidé, kteří ji znali. Ráno po svatbě v Káni Galilejské Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště přejásaný a přepitý muž prosí: Já mám takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když vtom všichni svorně vykřiknou: NE! Ty už ne Muž se ptá Boha: "Bože, proč jsi učinil ženu tak krásnou?" "Abys ji miloval." "A proč jsi ji učinil tak hloupou?" "Aby milovala ona tebe." Na charismatické konferenci se ptá kuchařka: Kdo chce kávu, ať dá ruce dolů! Bůh říká Adamovi: Adame, stvořím ti krásnou, milou, hodnou a chápavou ženu. A co za to budeš chtít, Bože? ptá se Adam. Ruku a nohu. Adam se rozpačitě poškrábe na hlavě a zeptá se: A co by bylo za žebro? Evansův zákon: Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní ztrácí hlavu, je to neklamná známka toho, že jsi problém nepochopil. (Murphyho zákon)

10 10 Humor Přede mší svatou vede pan farář křížovou cestu. U 5. zastavení přiběhne Honzík Nováků, že pan farář má jít zaopatřit jejich babičku. Kněz tedy předá vedení křížové cesty kostelníkovi a odejde. Babička Nováková se zřejmě měla z čeho zpovídat, protože se tam kněz dlouho zdržel. Cestou zpět již silně pochybuje, že farníci budou ještě čekat. Určitě se již rozešli domů. Pro jistotu však nahlédne do kostela a co vidí: Lavice plné lidí a před oltářem kostelník s křížkem v ruce říká: 46. zastavení. Šimon z Kyreny si bere Veroniku. Ideální rozměry manžela: (To znamená 90 let, 60 miliónů na kontě a 40 stupňů horečky). Připravili: Blanka Ocovská a Pavel Fiala Zdroj: L. JÍLEK, Humor za kostelem I-III, Gloria Rosice 1998

11 Pohádka 11 POHÁDKA, KTEROU VYPRÁVĚL P. ANTHONY SAJI V.C. (vincenciáni,téţ pauláni, téţ lazaristé, podle mateřského kláštera Saint Lazare v Paříţi) V KOMUNITNÍM CENTRU MATKY TEREZY V PRAZE_JIŢNÍM MĚSTĚ Jeden král dal svého času vyhlásit, ţe vše rozdá mezi poddané. V ten den se opravdu otevřely palácové brány a bylo oznámeno, ţe si můţe kaţdý z královského sídla cokoli vzít.a tak sem proudily od rána zástupy lidí, dychtivých na to, aby nějakou drahocennost získali. Jeden se hned vrhl na těţké a ozdobné zlaté křeslo, královský trůn, jiný přebíral v kuchyni zlaté a stříbrné talíře a příbory. Ostatní vlekli koberce, těţké látky, jiní se zmocnili v parku vzácného kvítí a ještě jiní prohledávali spiţírnu a sklep. K večeru se unaveně vlekli do svých domovů, kdyţ spatřili malou holčičku, která šla naproti nim. Jestli jdeš do zámku, ptali se jí, tak tam opravdu uţ vůbec nic není, nic tam nezbylo, jdeš pozdě, říkali. Však ono tam snad přece jenom něco bude, usmála se malinká. A vskutku.v prázdné prostoře trůnního sálu seděl v rohu na staré ţidli král. Co hledáš, ptal se jí. Cennosti uţ jsou všechny pryč, dítě. Ty jsi mi nejvzácnější, pane králi, řekla holčička, vzala ho za ruku, odvedla ho k sobě domů a hezky se přitom usmívala. A jak to všechno dopadlo? Inu ten, který měl zlatý trůn jej prodal, peníze utratil, projedl a propil, podobně ten, jenţ si přinesl zlaté a stříbrné nádobí. Dívka s panem králem však spolu ţili šťastně dál a nic jim nechybělo, protoţe královskou mocí byli uchráněni od všeho nedostatku. Ukázalo se, ţe to nejvzácnější nejsou cenné věci, ale ten, jemuţ je všechno podřízeno král. (Anonymní příspěvek)

12 12 Historie Některé významné osobnosti kyjské farnosti a okolí Jak jsem již předeslal v minulém čísle, v posledním článku, věnujícím se kyjské kronice, bych rád zmínil některé významné osobnosti kyjské farnosti a okolí. Čerpal jsem především z knihy Posvátná místa Království českého od Dr. Antonína Podlahy, dále z farní kroniky a internetu. Fara kyjského kostela je připomínána již ve 14. století. V letech obstarával v Kyjích duchovní správu kněz Jan. Roku 1380 byl za faráře kyjského potvrzen Jiří, syn Matěje z Loun. Po něm od r to byl Mikuláš z Přerova, který je připomínán ještě r V době husitských válek v Kyjích zanikla samostatná fara, přičemž roku 1570 byly Kyje svěřeny pod správu faráře u sv. Jindřicha v Praze (sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici) a s tímto chrámem byly Kyje spojeny až do r. 1748, kdy byla kyjská osada od farnosti sv. Jindřicha odloučena, neboť v době obležení Prahy nepřáteli nebylo možno z fary do Kyjí docházet. Tehdy převzal duchovní správu uhříněveský farář Cžipa, roku 1744 byl ustanoven zvláštním lokalistou František Boskovský, posléze pak roku 1754 vévodkyně Savojská založila v Kyjích faru a za prvofaráře byl ustanoven Václav Alexander Cžipa, pro jeho dosavadní nezkušenosti však duchovní správu vedl kaplan František Novák. Jak již bylo zmíněno v kronice, od r byl farářem uhříněveský kaplan Jan Bartl a následovali Josef Czeschka do r. 1761, Jan Chrt do r. 1769, Jan Alois Svoboda do r. 1773, Václav Skřivánek do r. 1776, dále František Wegda do r. 1777, František Lyer do Marie Terezie Savojská r. 1778, Jan Svoboda do r. 1807, Václav Čapek do r. 1814, poté Jan Antonín Sturm do r. 1816, Jan Boduschansky do r. 1831, Jan Suchan do r. 1854, nám z kroniky známý Josef Schlesinger do r. 1887, dále Matěj Bláha do r. 1892, Josef Prachař, který však zemřel

13 Historie 13 desátý den po investituře a Gustav Láska do r Poté zde sloužil Josef Mejsnar, dále Jan Balabán. Další kněze, sloužící v naší farnosti v době zápisů farní kroniky, se mi prozatím nepovedlo dohledat, ale myslím, že se mi to vbrzku podaří. Úroveň jednotlivých zápisů kronikářů v různých obdobích byla pochopitelně odlišná, stejně tak rukopis a především obsah různých sdělení. Co však kronikáři nikdy neopomněli zmínit, byly fiskální záležitosti fary, nechyběly podrobné rozpisy hospodaření, jakési vyúčtování do poslední koruny včetně zapojení toho kterého kněze. Velká pozornost byla věnována rovněž svátkům, slavnostem, udělování svátostí atd. Z uvedeného je zřejmé, jak si farníci velice vážili, když byla farnost poctěna návštěvou vyššího duchovenstva, povětšinou biskupů při vizitaci. V kronice ale vždy zbylo místo i na hodnocení počasí v roce, úrody, kronika odrážela namnoze ryze osobní postoj kronikářů, jejich stesky a starosti, dříve nevyřčená přání Počátek kroniky je sepsán hůře čitelným německým rukopisem. Ve spolupráci s dalšími farníky bych velice rád zajistil překlad i této dosud neprobádané části. Závěrem bych se rád omluvil všem čtenářům, kteří v předchozích článcích hledali trochu více faktů či úvah. Snažil jsem se zprostředkovat v jakési čitelné podobě obsah farní kroniky s vynecháním přílišných detailů tak, aby nahlédli do krásné a bohaté historie fary v Kyjích. Viktor Mach

14 14 Zamyšlení O NUDĚ, MODLITBĚ A GLOBALIZACI Jenom člověk, jenž má v srdci tragédii a v hlavě komedii, je opravdu duševně zdravý. K. G. Chesterton Věřící člověk, který má k Pánu Bohu skutečný vztah, disponuje řadou výhod. Například by se nikdy neměl nudit. Tím nikterak nehoruji proti zdravému lenošení! Spíš mám na mysli situace, kdy nám třeba ujede autobus, nemůţeme v noci usnout či sedíme na nezáţivné schůzi. Zatímco většina našich bliţních v těchto chvílích tiše nadává, počítá ovečky a sleduje mouchy, my se můţeme (a máme), jak jiţ správně tušíte, modlit. Vţdycky je za koho a za co. Ţijeme v době tzv. globalizace; ve světě, který se stal jednou velkou (globální) vesnicí. V televizi denně vidíme otřesné záběry z mnoha míst planety. To aby se jeden umodlil. Člověk je přirozeně uţ dosti otupělý a myslet kupř. na hladovějící, je po výtce příliš obecné, nekonkrétní. Před několika týdny mne však jedna reportáţ mimořádně zasáhla. Nejspíše proto, ţe se v ní setkalo anonymní utrpení s mou reálnou existencí. Jakási nezávislá organizace upozorňovala, ţe 80 % našeho šatstva je vyráběno novodobými otroky v těch nejstrašlivějších podmínkách. Nejde uţ prý ani tak o Čínu, ale o země východnější, jako je Bangladéš, neboť tam je k dispozici ještě levnější pracovní síla. Ti uboţáci se nesmějí ani napít, dojít si na záchod, pracují 16 hodin denně (dětská práce je samozřejmostí ); jejich mzda je 2 koruny za den, přičemţ rýţe stojí pět. Přespávají pod nějakými kartony. Zmínění aktivisté oslovili tuším 120 u nás působících oděvních firem jednoduchou otázkou: Můţete sdělit, odkud vaše zboţí pochází? Více neţ stovka z nich neodpověděla. Přepadla mě naprostá sklíčenost a pak se přihrnul vztek. V čem to ţijeme?! Komu nasloucháme, koho respektujeme? Nevěrohodní demokraté, kteří tak nějak z povinnosti omílají fráze o křesťanských základech Evropy, přínosu osvícenství, humanismu, lidských právech. Namachrovaní grázlové, meloucí něco o tom, kolik úsilí stojí podnikatelský úspěch. Ať jdou všichni do háje, pokud to tričko, co mám teď na sobě, někdo došil a zemřel vyčerpáním Domnívám se, ţe Pán Bůh po lidech v pozemském stadiu chce, aby takovéto věci bez předsudků promýšleli, prociťovali a Jemu předkládali. Aţ tedy během léta pošlapeme nějakou túru, ztvrdneme někde na nádraţí nebo budeme čekat na manţelku, kterou spolknul supermarket rozjímejme před Jeho Tváří i o těchto záleţitostech. A nebojme se klást i hodně nepříjemné otázky. Z Písma svatého vysvítá, ţe si Hospodina sice nelze podmanit, ale naše smlouvání mu není zcela proti mysli. Vţdyť je to koneckonců rozhovor a tedy modlitba. Petr Střešňák

15 Z rukopisných veršů Petra Střešňáka Poezie 15 Jsem i přes svá léta udiven jak se všechno stáčí špatným směrem Ze smutného světa kudy ven? Modlitbou či chlastem nebo revolverem? Všelijaký se vichr duší žene jsou cesty Boží zaváty Dej mi Pane srdce otevřené a nervy jako špagáty Nebesa jsou hluchá Chlast se vyzvrací Pistoli mám jenom stříkací Mám rád Kryla i Krylova Rembrandta i Kanta Krásné tóny, malby, slova Jenže mě tu zas a znova bezostyšně moří tvůrci reklam, vtipní spíkři političtí tchoři Člověk, který se zapomněl modlit Je jako kosmonaut, co neví kam odlít Když večer všechno ztichne do srdce mě píchne existenciální šíp Že je na tom světě krásně Ale mohlo by být stokrát líp Už tak vypadá to důkazy se množí Užvaněné bláto vyšlo z ruky Boží Duchu svatý nauč pokoře a víře ať se v Boží náruč nevrátím jak zvíře Jeden starej debil příšerně se šklebil brada se mu přitom třásla zuby žlutý jak od másla na čelo si poťukával oslintanou rukou mával Depka z něho na mě padla Tak jsem šel pryč od zrcadla

16 16 Zábava Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 90ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: p.fiala a rodina Janušova. Další informace o farnosti na

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Obsah: Knihovnička čtenáře Nepotřebný provázek Pojď, ukáţu ti cestu ČESKÝM RÁJEM Kříţovka

Obsah: Knihovnička čtenáře Nepotřebný provázek Pojď, ukáţu ti cestu ČESKÝM RÁJEM Kříţovka Obsah: Knihovnička čtenáře Nepotřebný provázek Pojď, ukáţu ti cestu ČESKÝM RÁJEM Kříţovka Na vydání čísla se podíleli : Barbora Hanáková, Lenka Jurásková, Eva Šantavá, Lucie Hanáková, Marie Langweilová,

Více

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. DUBEN 2005 Vzpomínky na Jana Pavla II. v nabídce České televize

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více