náboženství pro ateisty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "náboženství pro ateisty"

Transkript

1

2

3 alain de botton náboženství pro ateisty Bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství

4 Copyright 2012 by Alain de Botton Translation Pavel Bakič, 2011 Cover and layout Lucie Mrázová, 2011 ISBN

5 Liberalismus a paternalismus 1. Jak jednou vyrosteme, málokdy se nám dostane nějaké oficiální pobídky, abychom se k ostatním chovali hezky. Klíčovým předpokladem moderního západního myšlení je, že si lidé mají žít podle svého, aniž by je někdo obtěžoval, aniž by se museli obávat mravního odsudku a aniž by podléhali vrtochům autorit. Svoboda povýšila v politice na nejvyšší hodnotu. Nepovažuje se za úlohu státu, aby prosazoval konkrétní představu o tom, jak bychom se k sobě měli chovat, nebo aby nás posílal na přednášky o rytířství a zdvořilosti. Moderní politiku napravo i nalevo ovládá ideologie, kterou můžeme označit za liberální. V knize O svobodě z roku 1859 píše John Stuart Mill, jeden z nejranějších a nejvýřečnějších zastánců nevměšování: Existuje jediný účel, za kterým lze nad příslušníkem civilizované společnosti po právu uplatnit moc i proti jeho vůli, a tím je ochrana ostatních. Ohled na jeho vlastní dobro, tělesné či duševní, k tomu nedostačuje. V takovém uspořádání se stát nehodlá občanům plést do duchovního života ani do způsobu, jakým se chovají. Jejich vrtochy se nekomentují a nekritizují z obavy, že by vláda mohla nastolit uspořádání, jemuž liberálové nejhůř zlořečí a které dokážou nejméně skousnout, totiž pečovatelský stát, stát chůvu. 2. Náboženství oproti tomu odjakživa prosazovalo pravidla s daleko větším gustem, stejně jako dalekosáhlé představy o tom, jak by se k sobě členové společenství měli chovat. 59

6 Vezměte si například judaismus. Určité části židovského zákoníku Mišna nacházejí jasné protějšky v moderním právu. Narážíme na dobře známe zákazy krádeží, porušování smluv nebo neúměrně kruté pomsty válečným protivníkům. Mnohá další nařízení ovšem dalece překračují meze, které by liberální ideologie považovala za přípustné. Zákoník se obzvláště podrobně zaobírá tím, jak bychom se měli chovat ke své rodině, kolegům, cizím lidem, a dokonce i ke zvířatům. Nařizuje, že než sami usedneme ke stolu, musíme nejprve nakrmit ovce a velbloudy, že bychom měli prosit o svolení rodičů, než vyrazíme na cestu vyžadující víc než jedno přespání, že bychom na jaře měli zvát na večeři vdovy ze svého okolí a že bychom při sklizni měli setřásat olivy jenom jednou, aby zbytek plodů připadl sirotkům a chudině. Vrcholem jsou příkazy ohledně toho, jak často by spolu měli manželé spát, přičemž se mužům jménem Božím ukládá pravidelné plnění manželské povinnosti v závislosti na tom, jak náročné je jejich povolání: Finančně nezávislí muži: každý den. Dělníci: dvakrát týdně. Honáci oslů: jednu týdně. Honáci velbloudů: jednou za třicet dní. Námořníci: jednou za půl roku. (Mišna, Ketubot, 5:6) 3. Liberální teoretici by jistě připustili, že nám slouží ke cti uspokojit manželčiny tělesné potřeby, štědře se podělit o olivy a své cestovní plány předem nahlásit rodině. Paternalistické pokusy nařídit takové chování zákonem by jim ovšem přišly odsouzeníhodně výstřední a zaváněly by jim zlým úmyslem. Liberální názor hlásá, že o tom, kdy nakrmit psa a pozvat vdovu na večeři, si každý rozhodne podle vlastního svědomí, a nikoli podle názoru okolí. Sekulární společnost by podle liberálů měla chování regulované zákonem jasně oddělit od chování daného osobní morálkou. Parlamenty, policejní síly, soudy a věznice by měly zabránit škodám na životě a majetku, ale ošemetnější druhy darebáctví by měly zůstat věcí svědomí. Policista má vyšetřovat krádež osla, a ne duševní 60

7 Židovský zákoník se nezmiňuje jen o tom, že krást se nemá, ale také nařizuje honákovi oslů, aby s manželkou souložil jednou týdně. Mojžíš přijímá desky zákona, francouzská Bible přibližně z roku 834.

8 chřadnutí někoho, kdo už dvacet let trpí nedostatečnou pozorností v ložnici. Neochota plést se do osobních záležitostí nepramení ani tak z lhostejnosti jako ze skepticismu, konkrétně z všudypřítomných pochybností, že by někdo dokázal přesně postihnout, v čem spočívá ctnost, nebo dokonce jak ji bezpečně a uváženě vštípit ostatním. Liberálové si uvědomují, jak jsou etické problémy z podstaty spletité, a chápou díky tomu, jak zřídka můžeme dobro a zlo jednoznačně rozdělit. Co někdo bere za očividnou pravdu, to může jinému přijít jako kulturně podmíněný předsudek. Liberálové se ohlížejí za staletími, kdy si náboženství bylo jisté samo sebou, a trnou hrůzou nad nebezpečím, které s sebou nevyvratitelná přesvědčení nesou. Odpor k pustému mravokárství vyloučil z veřejného prostoru všechny debaty o morálce vůbec. Chuť zpochybnit chování ostatních vadne před odpovědí, které by se jí nejspíš dostalo: Kdo jsi, abys mi říkal, co mám a co nemám? 4. Existuje ovšem oblast, ve které bez rozmyslu dáme před nevměšováním přednost moralistickým zásahům, oblast, která u mnoha z nás vévodí běžnému životu a svým významem zastiňuje všechno ostatní: výchova dětí. Rodičovství s sebou nevyhnutelně nese rázné zásahy do života potomků, vedené snahou o to, aby z nich nevyrostli jenom spořádaní, ale i dobří lidé, tedy takoví, kteří budou pozorní ke svým partnerům, velkorysí k sirotkům, budou si vědomi svých pohnutek a nebudou mít sklon lenošit nebo se utápět v sebelítosti. Svým rozsahem a přísností se mohou rodičovská nařízení rovnat pokynům židovské Mišny. Rodiče bez problémů přicházejí se schůdným řešením otázek, jež v politické oblasti tak trápí liberální myslitele ( Kdo jsi, abys mi říkal, co mám a co nemám? a Jak víš, co je správné? ). I když zrovna odmítají splnit, co si jejich dítě právě usmyslelo a co si mnohdy hodlá vynutit ohlušujícím řevem, bývají přesvědčeni, že své děti vychová- 62

9 vají v souladu s hodnotami, jaké by potomci sami vyznávali, kdyby disponovali zralým rozumem a sebeovládáním. Skutečnost, že takoví rodiče dávají doma přednost paternalismu, ještě neznamená, že odvrhli všechny etické pochybnosti. Řekli by vám, že je zcela namístě pochybovat o určitých otázkách třeba zda by se měly umožnit potraty po čtyřiadvacátém týdnu a zároveň neochvějně rozhodovat o menších problémech, jako zda je správné uhodit mladšího bratra nebo pocákat strop v pokojíčku jablečným džusem. Aby svým prohlášením dali hmatatelnou podobu, uchylují se rodiče často k tabulkám s hvězdičkami a černými puntíky, k domácím politickým dohodám, které většinou nacházíme připevněné na dveřích spižírny nebo z boku na ledničce a ve kterých bývá dopodrobna rozepsáno, co se od dětí očekává a za co mohou počítat s odměnou. Takové tabulky většinou vedou ke znatelně ukázněnějšímu chování, nemluvě o paradoxním uspokojení, které děti čerpají z toho, že někdo sleduje a omezuje jejich výtržnické sklony. Liberální dospělí by proto mohli být v pokušení nadhodit (a hned se takovému nesmyslu plaše zasmát), že by také jim samotným třeba prospěla na zdi připíchnutá tabulka zaznamenávající jejich výstřelky. 5. Pokud se nám představa takové tabulky pro dospělé zdá zvláštní, ale ne tak docela hloupá, je to kvůli tomu, že si ve svých zralejších chvílích uvědomujeme, jak jsme nedokonalí a dětinští. Je toho tolik, do čeho bychom se rádi pustili, ale nepustíme, a kolikrát se v duchu hlásíme k určitému chování, které ale v každodenním životě ignorujeme. Ve světě posedlém svobodou se ovšem udrželo jen málo těch, kteří by si nás dovolili k dobrému chování pobídnout. Pobídky, které by nám přišly vhod, nejsou obvykle žádná věda: odpouštějte ostatním, hned se nerozčilujte, mějte odvahu podívat se na věc z odlišného úhlu pohledu, vnímejte svá dramata v patřičném měřítku Vidíme sami sebe příliš sofistikovaně, pokud se domníváme, 63

10 I rodiče, kteří se na teoretické rovině zapřisáhle hlásí k liberalismu, obvykle uznávají, že na čtyřleté děti platí tabulky s hvězdičkami a puntíky.

11 že nám za žádných okolností nepomůže dobře mířená, přímá a prostá výzva k laskavosti. Je moudřejší si připustit, že jsme ve většině případů dost prosté bytosti, kterým by v základních věcech pomohla stejně laskavá a pevná ruka, jaké se zcela přirozeně těší děti a domácí zvířata. Ve skutečnosti naše blaho ohrožuje něco docela jiného, než se liberálové domnívají. Nedostatek svobody už ve většině vyspělých společností nepředstavuje problém. Úpadek spočívá v tom, že svobodu, o kterou naši předkové v potu tváře zápasili po tři staletí, nedokážeme plně využít. Hlavní problém nevězí v tom, že by nás ovládaly paternalistické autority, které odmítáme a chceme se jich zbavit. Nebezpečí je právě opačné: čelíme pokušením, jimž sice zlořečíme, pokud od nich na nějakou dobu získáme odstup, ale protože nás nikdo nepovzbudí, abychom jim nepodléhali, končíme zklamaní a zhnusení sami sebou. Vyspělé stránky našeho já jen zoufale přihlížejí, jak ty dětinské dupou po našich vzletnějších zásadách a neohlížejí se na to, co chováme v největší úctě. Naše nejvroucnější přání dost dobře může být, aby se objevil někdo, kdo nás uchrání před sebou samými. Příležitostné paternalistické napomenutí nemusí narušovat naši svobodu ve smyslu, ve kterém bychom jí měli rozumět. Skutečná svoboda neznamená muset si se vším poradit sám, naopak by měla být slučitelná s tím, že se necháme zapřáhnout a vést. Moderní manželství jsou modelovým příkladem problémů, které vznikají při nedostatku mravního prostředí. Zpočátku máme ty nejlepší úmysly a celé okolí nás na nejvyšší míru podporuje. Jsme středem pozornosti: rodině, přátelům i státním zaměstnancům neleží na srdci nic než to, abychom spolu byli šťastní a chovali se k sobě hezky. Záhy se však ocitáme o samotě se svatebními dary a svými rozpornými povahami, a protože nám chybí síla vůle, svazek, do kterého jsme tak nedávno, ale se vší upřímností vstoupili, se začne drolit. Opojné romantické touhy jsou jako základ vztahu příliš křehké. Přestáváme si druhého všímat a lžeme mu. Samotné nás překvapuje naše neurvalost. Začneme podvádět a mstít se. 65

12 Když se o víkendu staví přátelé, budeme je možná přesvědčovat, aby se zdrželi, protože nám jejich pozornost a vřelost připomínají, jaké naděje do nás svět jednou vkládal. V hloubi duše si ale uvědomujeme, že trpíme, protože nás nikdo nešťouchne do žeber s tím, že se máme sebrat a polepšit. Náboženství to chápe a ví, že je snazší zachovat si laskavost, pokud máme publikum. Proto nás při slavnostním vstupu do manželství vybaví celou plejádou svědků a následně na náš svazek nechá dohlížet svá božstva. Zpočátku nám představa takového dohledu může připadat zlověstná, ale ve skutečnosti pro nás může být život snazší, pokud ho budeme žít, jako by nás stále někdo pozoroval a doufal, že nezakolísáme. Je příjemné cítit, že naše chování není jen naše věc, protože nám pak námaha, kterou vlídný přístup vyžaduje, přijde o něco snesitelnější. 6. Liberálové možná uznají, že se z instrukcí ostatních teoreticky dá těžit, ale prakticky se nedají dodržet z toho prostého důvodu, že už dnes nikdo nedokáže skutečně rozlišit dobré od zlého. Tato neschopnost se často dokládá svůdným a vypjatým aforismem, že Bůh je mrtev. Velkou část moderního myšlení ochromila myšlenka, že zhroucení víry nenávratně poškodilo naši schopnost vybudovat si etický rámec. Takový argument se sice jeví z podstaty ateistický, ale kupodivu za cosi nechtěně vděčí náboženskému smýšlení prohlášení o Boží neexistenci může našimi mravními principy otřást jen tehdy, pokud nějakým způsobem věříme, že Bůh dřív skutečně existoval, a morálka tak stála na nadpřirozených základech. Pokud ovšem od počátku pokládáme za samozřejmost, že Bůh byl smyšlenka, argument se rychle smrskne v tautologii. Proč bychom se měli zatěžovat mravními pochybnostmi, pokud je nám jasné, že záplava přikázání připisovaných nadpřirozeným bytostem pocházela ve skutečnosti od našich až příliš lidských předků? Zdá se nezpochybnitelné, že základy náboženské etiky položila u prvních společenství pragmatická potřeba potlačit u svých členů 66

13 sklony k násilí a naopak je naučit odpouštět a žít v souladu. Náboženské zákony byly uvedeny v život v podobě výstražných nařízení, která si lidé posléze promítli na nebesa, odkud se jim odrazila zpátky v odosobněné a vznosné podobě. Soucit nebo trpělivost se předepisovaly proto, že takové vlastnosti dokázaly společnost uchránit před rozkladem a sebezničením. Šlo o tak důležitá pravidla pro naše přežití, že jsme si tisíce let nechtěli přiznat, že pocházejí od nás samotných, a vystavit je tak kritice a neúctě. Abychom morálku uchránili před svými vytáčkami a slabostmi, museli jsme se tvářit, že je dána shůry. To, že si dnes dovedeme přiznat, že jsme vlastní etická pravidla přenesli do nadpřirozené sféry, ovšem nezavdává nejmenší důvod se jich zbavovat. K soucitu a spravedlnosti potřebujeme nabádat i tehdy, když nevěříme v Boha, který by je po nás vyžadoval. Výhrůžky peklem a rajské přísliby nás už nemusí stavět do latě, stačí nám připomenout, že tak jak to po nás dříve v našich představách požadovaly nadpřirozené bytosti, chceme žít my sami, nebo alespoň to, co je v nás nejvyzrálejší a nejrozumnější a čemu naše problémy a shon tak zřídka dovolí zaznít. Morálka by měla být oproštěna od pověr a natolik rozumově ukotvena, abychom si uvědomili, že původci našich mravních přikázání jsme my samotní. 7. Naše ochota nechat se vést samozřejmě hodně záleží na tom, jakým tónem se nám vedení nabízí. Jedním z obtížněji stravitelných rysů náboženství je, že kněží obvykle promlouvají, jako by ve věcech morálky měli patent na vyspělost a správná rozhodnutí. A přece křesťanství není nikdy lákavější, než když takovéto rozdělení na dospělé a děti setře a přizná, že jsme ve výsledku všichni poněkud dětinští, nedovyvinutí, nehotoví, že hřešíme a snadno podléháme pokušení. Kázání o ctnostech a neřestech přijímáme snáz z úst těch, kdo nám s obojím přijdou dobře obeznámení. Proto myšlenka dědičného hříchu zůstává tak přitažlivá a užitečná. 67

14 K tomu, co jsme v hloubi duše beztak považovali za správné, jsme se museli nutit smyšlenými hrůzami. Muka pekelná, francouzský iluminovaný rukopis přibližně z roku 1454.

15 Židovsko-křesťanská tradice dokázala čas od času nahlédnout, že nás od nápravy může odvést provinilý pocit, že jsme ve srovnání s ostatními tak výjimečně špatní, až nám není pomoci. Obě náboženství proto s pozoruhodnou chladnokrevností vyhlásila, že jsme děsivě nedokonalí všichni do jednoho. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka, hřímá Starý zákon v Žalmu 51 a v Novém se poselství opakuje: Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. (Řím 5:12) Takovým nahlédnutím do temnoty ovšem ještě nic nekončí, ačkoli moderní pesimismus často hlásá opak. Nikoho nepřekvapí, že jsme v pokušení podvádět, lhát, trousit urážky, sobecky přehlížet druhé a páchat nevěru. Problém není, zda jsme vystavení hrozivým svodům, ale zda se nad ně jednou za čas dokážeme povznést. Doktrína dědičného hříchu nás vede k tomu, abychom se kousek po kousku mravně zdokonalovali, vysvětluje nám totiž, že chybám, které si vyčítáme, se nevyhne nikdo. Můžeme se k nim proto na rovinu přiznat, vynést je na denní světlo a zkusit je napravit. Učení o dědičném hříchu hlásá, že nám při pokusu zbavit se něčeho, za co se stydíme, pocit zahanbení moc nepomůže. Osvícenští myslitelé se domnívali, jakou nám neprokazují službu, když vyhlásili, že je člověk v jádru a od přírody dobrý. Opakované připomínky naší vrozené dobroty ale mohou vést k tomu, že nás naše neschopnost dostát neuskutečnitelnému ideálu bezúhonnosti zcela ochromí. Doznat, že všichni hřešíme, nám pro první skromné krůčky k počestnosti skýtá lepší výchozí pozici. Důraz na dědičný hřích navíc zbavuje veškerých pochybností o tom, kdo vlastně může ve věku demokracie udílet mravní ponaučení. Na popuzenou otázku Kdo jsi, abys mi říkal, jak mám žít? může věřící jednoduše kontrovat odzbrojující odpovědí Hříšník jako ty. Máme jednoho společného předka, padlého Adama, a proto jeden jako druhý propadáme úzkostem, prahneme po lásce a čas od času usilujeme o očištění. 69

16 8. Nikdy neobjevíme pevná a neměnná pravidla správného chování, která by zodpověděla veškeré možné otázky ohledně toho, jak spolu mají lidé žít v míru a blahobytu. Ovšem to, že se nedokážeme zcela shodnout na podstatě dobrého života, ještě neznamená, že bychom se myšlenkou na něj neměli teoreticky zabývat a podporovat ji. Morálce je třeba přiznat nejvyšší postavení, ačkoli se každý z nás bude řídit odlišným seznamem ctností a neřestí všechny nás to totiž k tuposti a zlé vůli táhne neuvěřitelně rozličnými stezkami. U židovsko-křesťanského pojetí správného chování bychom si mohli dovolit jedno zobecnění, a to, že bude lepší se soustředit na menší, nepříliš dramatické přečiny. Pýcha zdánlivě ničemu nepřekáží, a přece ji křesťanství určilo za hodnou pozornosti; Židům zase nepřišlo zbytečné radit sezdaným párům, jak často by spolu měly souložit. Povšimněte si, jak oproti tomu moderní stát vstupuje do našich životů opožděně a těžkopádně. Zasáhne, až když už je pozdě, když už jsme vzali do ruky zbraň, ukradli peníze, zalhali dětem nebo vystrčili manželku z okna. Nezabývá se tím, nakolik velké zločiny plynou z drobných ústrků. Úspěch židovsko-křesťanské etiky spočívá právě v tom, že dokázala obsáhnout víc než jen velké a zjevné lidské neřesti. Zahrnovala doporučení, jak zacházet s celou řadou sotva patrných ukrutností a trápení, jež pokřivují každodenní život a mohou vyústit do katastrofálních zločinů. Její součástí bylo, že hrubost a citové pokoření dokážou dobře fungující společnost podrýt stejně jako loupež a vražda. Desatero přikázání bylo prvním pokusem, jak zkrotit lidskou agresivitu vůči bližním. V Talmudu a ve středověkých soupisech křesťanských ctností a neřestí je znát zaujetí méně výraznými, a přece stejně zrádnými a výbušnými druhy krutého zacházení. Prohlásit krádeže a zabíjení za špatné je hračka. Dalo by se říct, že větším výkonem mravní představivosti je varovat před následky znevažujících poznámek a sexuální odměřenosti. 70

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz Vlídná povzbuzení na každý den Josef Schultz KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Schultz, Josef Vlídná povzbuzení na každý den / Josef Schultz. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2002. -- 384 s. ISBN

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Vladimír Rychlý NÁZEV: VY_32_Inovace_Dějepis_1 ČÍSLO

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ PRŮBĚH MANŽELSTVÍ Oba manželé jsou v manželství zcela rovnoprávní Žijí spolu, jsou si věrni, vzájemně respektují svoji důstojnost,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ RODINNÉ PRÁVO Soubor právních norem, které se vztahují k osobním a majetkovým vztahům mezi členy rodiny Základním právním předpisem, který

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce Otázka: Sociální komunikace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tomáš Novák proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce interpersonální komunikace -

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia Cyklus P Pracovní list 4. Antonín Dvořák, opera Čert a Káča Milé paní učitelky, jistě už víte, že uslyšíte jen hlavní, typická hudební čísla z Čerta a Káči. Opera je zpracována tak, aby děti v průběhu

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více