náboženství pro ateisty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "náboženství pro ateisty"

Transkript

1

2

3 alain de botton náboženství pro ateisty Bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství

4 Copyright 2012 by Alain de Botton Translation Pavel Bakič, 2011 Cover and layout Lucie Mrázová, 2011 ISBN

5 Liberalismus a paternalismus 1. Jak jednou vyrosteme, málokdy se nám dostane nějaké oficiální pobídky, abychom se k ostatním chovali hezky. Klíčovým předpokladem moderního západního myšlení je, že si lidé mají žít podle svého, aniž by je někdo obtěžoval, aniž by se museli obávat mravního odsudku a aniž by podléhali vrtochům autorit. Svoboda povýšila v politice na nejvyšší hodnotu. Nepovažuje se za úlohu státu, aby prosazoval konkrétní představu o tom, jak bychom se k sobě měli chovat, nebo aby nás posílal na přednášky o rytířství a zdvořilosti. Moderní politiku napravo i nalevo ovládá ideologie, kterou můžeme označit za liberální. V knize O svobodě z roku 1859 píše John Stuart Mill, jeden z nejranějších a nejvýřečnějších zastánců nevměšování: Existuje jediný účel, za kterým lze nad příslušníkem civilizované společnosti po právu uplatnit moc i proti jeho vůli, a tím je ochrana ostatních. Ohled na jeho vlastní dobro, tělesné či duševní, k tomu nedostačuje. V takovém uspořádání se stát nehodlá občanům plést do duchovního života ani do způsobu, jakým se chovají. Jejich vrtochy se nekomentují a nekritizují z obavy, že by vláda mohla nastolit uspořádání, jemuž liberálové nejhůř zlořečí a které dokážou nejméně skousnout, totiž pečovatelský stát, stát chůvu. 2. Náboženství oproti tomu odjakživa prosazovalo pravidla s daleko větším gustem, stejně jako dalekosáhlé představy o tom, jak by se k sobě členové společenství měli chovat. 59

6 Vezměte si například judaismus. Určité části židovského zákoníku Mišna nacházejí jasné protějšky v moderním právu. Narážíme na dobře známe zákazy krádeží, porušování smluv nebo neúměrně kruté pomsty válečným protivníkům. Mnohá další nařízení ovšem dalece překračují meze, které by liberální ideologie považovala za přípustné. Zákoník se obzvláště podrobně zaobírá tím, jak bychom se měli chovat ke své rodině, kolegům, cizím lidem, a dokonce i ke zvířatům. Nařizuje, že než sami usedneme ke stolu, musíme nejprve nakrmit ovce a velbloudy, že bychom měli prosit o svolení rodičů, než vyrazíme na cestu vyžadující víc než jedno přespání, že bychom na jaře měli zvát na večeři vdovy ze svého okolí a že bychom při sklizni měli setřásat olivy jenom jednou, aby zbytek plodů připadl sirotkům a chudině. Vrcholem jsou příkazy ohledně toho, jak často by spolu měli manželé spát, přičemž se mužům jménem Božím ukládá pravidelné plnění manželské povinnosti v závislosti na tom, jak náročné je jejich povolání: Finančně nezávislí muži: každý den. Dělníci: dvakrát týdně. Honáci oslů: jednu týdně. Honáci velbloudů: jednou za třicet dní. Námořníci: jednou za půl roku. (Mišna, Ketubot, 5:6) 3. Liberální teoretici by jistě připustili, že nám slouží ke cti uspokojit manželčiny tělesné potřeby, štědře se podělit o olivy a své cestovní plány předem nahlásit rodině. Paternalistické pokusy nařídit takové chování zákonem by jim ovšem přišly odsouzeníhodně výstřední a zaváněly by jim zlým úmyslem. Liberální názor hlásá, že o tom, kdy nakrmit psa a pozvat vdovu na večeři, si každý rozhodne podle vlastního svědomí, a nikoli podle názoru okolí. Sekulární společnost by podle liberálů měla chování regulované zákonem jasně oddělit od chování daného osobní morálkou. Parlamenty, policejní síly, soudy a věznice by měly zabránit škodám na životě a majetku, ale ošemetnější druhy darebáctví by měly zůstat věcí svědomí. Policista má vyšetřovat krádež osla, a ne duševní 60

7 Židovský zákoník se nezmiňuje jen o tom, že krást se nemá, ale také nařizuje honákovi oslů, aby s manželkou souložil jednou týdně. Mojžíš přijímá desky zákona, francouzská Bible přibližně z roku 834.

8 chřadnutí někoho, kdo už dvacet let trpí nedostatečnou pozorností v ložnici. Neochota plést se do osobních záležitostí nepramení ani tak z lhostejnosti jako ze skepticismu, konkrétně z všudypřítomných pochybností, že by někdo dokázal přesně postihnout, v čem spočívá ctnost, nebo dokonce jak ji bezpečně a uváženě vštípit ostatním. Liberálové si uvědomují, jak jsou etické problémy z podstaty spletité, a chápou díky tomu, jak zřídka můžeme dobro a zlo jednoznačně rozdělit. Co někdo bere za očividnou pravdu, to může jinému přijít jako kulturně podmíněný předsudek. Liberálové se ohlížejí za staletími, kdy si náboženství bylo jisté samo sebou, a trnou hrůzou nad nebezpečím, které s sebou nevyvratitelná přesvědčení nesou. Odpor k pustému mravokárství vyloučil z veřejného prostoru všechny debaty o morálce vůbec. Chuť zpochybnit chování ostatních vadne před odpovědí, které by se jí nejspíš dostalo: Kdo jsi, abys mi říkal, co mám a co nemám? 4. Existuje ovšem oblast, ve které bez rozmyslu dáme před nevměšováním přednost moralistickým zásahům, oblast, která u mnoha z nás vévodí běžnému životu a svým významem zastiňuje všechno ostatní: výchova dětí. Rodičovství s sebou nevyhnutelně nese rázné zásahy do života potomků, vedené snahou o to, aby z nich nevyrostli jenom spořádaní, ale i dobří lidé, tedy takoví, kteří budou pozorní ke svým partnerům, velkorysí k sirotkům, budou si vědomi svých pohnutek a nebudou mít sklon lenošit nebo se utápět v sebelítosti. Svým rozsahem a přísností se mohou rodičovská nařízení rovnat pokynům židovské Mišny. Rodiče bez problémů přicházejí se schůdným řešením otázek, jež v politické oblasti tak trápí liberální myslitele ( Kdo jsi, abys mi říkal, co mám a co nemám? a Jak víš, co je správné? ). I když zrovna odmítají splnit, co si jejich dítě právě usmyslelo a co si mnohdy hodlá vynutit ohlušujícím řevem, bývají přesvědčeni, že své děti vychová- 62

9 vají v souladu s hodnotami, jaké by potomci sami vyznávali, kdyby disponovali zralým rozumem a sebeovládáním. Skutečnost, že takoví rodiče dávají doma přednost paternalismu, ještě neznamená, že odvrhli všechny etické pochybnosti. Řekli by vám, že je zcela namístě pochybovat o určitých otázkách třeba zda by se měly umožnit potraty po čtyřiadvacátém týdnu a zároveň neochvějně rozhodovat o menších problémech, jako zda je správné uhodit mladšího bratra nebo pocákat strop v pokojíčku jablečným džusem. Aby svým prohlášením dali hmatatelnou podobu, uchylují se rodiče často k tabulkám s hvězdičkami a černými puntíky, k domácím politickým dohodám, které většinou nacházíme připevněné na dveřích spižírny nebo z boku na ledničce a ve kterých bývá dopodrobna rozepsáno, co se od dětí očekává a za co mohou počítat s odměnou. Takové tabulky většinou vedou ke znatelně ukázněnějšímu chování, nemluvě o paradoxním uspokojení, které děti čerpají z toho, že někdo sleduje a omezuje jejich výtržnické sklony. Liberální dospělí by proto mohli být v pokušení nadhodit (a hned se takovému nesmyslu plaše zasmát), že by také jim samotným třeba prospěla na zdi připíchnutá tabulka zaznamenávající jejich výstřelky. 5. Pokud se nám představa takové tabulky pro dospělé zdá zvláštní, ale ne tak docela hloupá, je to kvůli tomu, že si ve svých zralejších chvílích uvědomujeme, jak jsme nedokonalí a dětinští. Je toho tolik, do čeho bychom se rádi pustili, ale nepustíme, a kolikrát se v duchu hlásíme k určitému chování, které ale v každodenním životě ignorujeme. Ve světě posedlém svobodou se ovšem udrželo jen málo těch, kteří by si nás dovolili k dobrému chování pobídnout. Pobídky, které by nám přišly vhod, nejsou obvykle žádná věda: odpouštějte ostatním, hned se nerozčilujte, mějte odvahu podívat se na věc z odlišného úhlu pohledu, vnímejte svá dramata v patřičném měřítku Vidíme sami sebe příliš sofistikovaně, pokud se domníváme, 63

10 I rodiče, kteří se na teoretické rovině zapřisáhle hlásí k liberalismu, obvykle uznávají, že na čtyřleté děti platí tabulky s hvězdičkami a puntíky.

11 že nám za žádných okolností nepomůže dobře mířená, přímá a prostá výzva k laskavosti. Je moudřejší si připustit, že jsme ve většině případů dost prosté bytosti, kterým by v základních věcech pomohla stejně laskavá a pevná ruka, jaké se zcela přirozeně těší děti a domácí zvířata. Ve skutečnosti naše blaho ohrožuje něco docela jiného, než se liberálové domnívají. Nedostatek svobody už ve většině vyspělých společností nepředstavuje problém. Úpadek spočívá v tom, že svobodu, o kterou naši předkové v potu tváře zápasili po tři staletí, nedokážeme plně využít. Hlavní problém nevězí v tom, že by nás ovládaly paternalistické autority, které odmítáme a chceme se jich zbavit. Nebezpečí je právě opačné: čelíme pokušením, jimž sice zlořečíme, pokud od nich na nějakou dobu získáme odstup, ale protože nás nikdo nepovzbudí, abychom jim nepodléhali, končíme zklamaní a zhnusení sami sebou. Vyspělé stránky našeho já jen zoufale přihlížejí, jak ty dětinské dupou po našich vzletnějších zásadách a neohlížejí se na to, co chováme v největší úctě. Naše nejvroucnější přání dost dobře může být, aby se objevil někdo, kdo nás uchrání před sebou samými. Příležitostné paternalistické napomenutí nemusí narušovat naši svobodu ve smyslu, ve kterém bychom jí měli rozumět. Skutečná svoboda neznamená muset si se vším poradit sám, naopak by měla být slučitelná s tím, že se necháme zapřáhnout a vést. Moderní manželství jsou modelovým příkladem problémů, které vznikají při nedostatku mravního prostředí. Zpočátku máme ty nejlepší úmysly a celé okolí nás na nejvyšší míru podporuje. Jsme středem pozornosti: rodině, přátelům i státním zaměstnancům neleží na srdci nic než to, abychom spolu byli šťastní a chovali se k sobě hezky. Záhy se však ocitáme o samotě se svatebními dary a svými rozpornými povahami, a protože nám chybí síla vůle, svazek, do kterého jsme tak nedávno, ale se vší upřímností vstoupili, se začne drolit. Opojné romantické touhy jsou jako základ vztahu příliš křehké. Přestáváme si druhého všímat a lžeme mu. Samotné nás překvapuje naše neurvalost. Začneme podvádět a mstít se. 65

12 Když se o víkendu staví přátelé, budeme je možná přesvědčovat, aby se zdrželi, protože nám jejich pozornost a vřelost připomínají, jaké naděje do nás svět jednou vkládal. V hloubi duše si ale uvědomujeme, že trpíme, protože nás nikdo nešťouchne do žeber s tím, že se máme sebrat a polepšit. Náboženství to chápe a ví, že je snazší zachovat si laskavost, pokud máme publikum. Proto nás při slavnostním vstupu do manželství vybaví celou plejádou svědků a následně na náš svazek nechá dohlížet svá božstva. Zpočátku nám představa takového dohledu může připadat zlověstná, ale ve skutečnosti pro nás může být život snazší, pokud ho budeme žít, jako by nás stále někdo pozoroval a doufal, že nezakolísáme. Je příjemné cítit, že naše chování není jen naše věc, protože nám pak námaha, kterou vlídný přístup vyžaduje, přijde o něco snesitelnější. 6. Liberálové možná uznají, že se z instrukcí ostatních teoreticky dá těžit, ale prakticky se nedají dodržet z toho prostého důvodu, že už dnes nikdo nedokáže skutečně rozlišit dobré od zlého. Tato neschopnost se často dokládá svůdným a vypjatým aforismem, že Bůh je mrtev. Velkou část moderního myšlení ochromila myšlenka, že zhroucení víry nenávratně poškodilo naši schopnost vybudovat si etický rámec. Takový argument se sice jeví z podstaty ateistický, ale kupodivu za cosi nechtěně vděčí náboženskému smýšlení prohlášení o Boží neexistenci může našimi mravními principy otřást jen tehdy, pokud nějakým způsobem věříme, že Bůh dřív skutečně existoval, a morálka tak stála na nadpřirozených základech. Pokud ovšem od počátku pokládáme za samozřejmost, že Bůh byl smyšlenka, argument se rychle smrskne v tautologii. Proč bychom se měli zatěžovat mravními pochybnostmi, pokud je nám jasné, že záplava přikázání připisovaných nadpřirozeným bytostem pocházela ve skutečnosti od našich až příliš lidských předků? Zdá se nezpochybnitelné, že základy náboženské etiky položila u prvních společenství pragmatická potřeba potlačit u svých členů 66

13 sklony k násilí a naopak je naučit odpouštět a žít v souladu. Náboženské zákony byly uvedeny v život v podobě výstražných nařízení, která si lidé posléze promítli na nebesa, odkud se jim odrazila zpátky v odosobněné a vznosné podobě. Soucit nebo trpělivost se předepisovaly proto, že takové vlastnosti dokázaly společnost uchránit před rozkladem a sebezničením. Šlo o tak důležitá pravidla pro naše přežití, že jsme si tisíce let nechtěli přiznat, že pocházejí od nás samotných, a vystavit je tak kritice a neúctě. Abychom morálku uchránili před svými vytáčkami a slabostmi, museli jsme se tvářit, že je dána shůry. To, že si dnes dovedeme přiznat, že jsme vlastní etická pravidla přenesli do nadpřirozené sféry, ovšem nezavdává nejmenší důvod se jich zbavovat. K soucitu a spravedlnosti potřebujeme nabádat i tehdy, když nevěříme v Boha, který by je po nás vyžadoval. Výhrůžky peklem a rajské přísliby nás už nemusí stavět do latě, stačí nám připomenout, že tak jak to po nás dříve v našich představách požadovaly nadpřirozené bytosti, chceme žít my sami, nebo alespoň to, co je v nás nejvyzrálejší a nejrozumnější a čemu naše problémy a shon tak zřídka dovolí zaznít. Morálka by měla být oproštěna od pověr a natolik rozumově ukotvena, abychom si uvědomili, že původci našich mravních přikázání jsme my samotní. 7. Naše ochota nechat se vést samozřejmě hodně záleží na tom, jakým tónem se nám vedení nabízí. Jedním z obtížněji stravitelných rysů náboženství je, že kněží obvykle promlouvají, jako by ve věcech morálky měli patent na vyspělost a správná rozhodnutí. A přece křesťanství není nikdy lákavější, než když takovéto rozdělení na dospělé a děti setře a přizná, že jsme ve výsledku všichni poněkud dětinští, nedovyvinutí, nehotoví, že hřešíme a snadno podléháme pokušení. Kázání o ctnostech a neřestech přijímáme snáz z úst těch, kdo nám s obojím přijdou dobře obeznámení. Proto myšlenka dědičného hříchu zůstává tak přitažlivá a užitečná. 67

14 K tomu, co jsme v hloubi duše beztak považovali za správné, jsme se museli nutit smyšlenými hrůzami. Muka pekelná, francouzský iluminovaný rukopis přibližně z roku 1454.

15 Židovsko-křesťanská tradice dokázala čas od času nahlédnout, že nás od nápravy může odvést provinilý pocit, že jsme ve srovnání s ostatními tak výjimečně špatní, až nám není pomoci. Obě náboženství proto s pozoruhodnou chladnokrevností vyhlásila, že jsme děsivě nedokonalí všichni do jednoho. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka, hřímá Starý zákon v Žalmu 51 a v Novém se poselství opakuje: Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. (Řím 5:12) Takovým nahlédnutím do temnoty ovšem ještě nic nekončí, ačkoli moderní pesimismus často hlásá opak. Nikoho nepřekvapí, že jsme v pokušení podvádět, lhát, trousit urážky, sobecky přehlížet druhé a páchat nevěru. Problém není, zda jsme vystavení hrozivým svodům, ale zda se nad ně jednou za čas dokážeme povznést. Doktrína dědičného hříchu nás vede k tomu, abychom se kousek po kousku mravně zdokonalovali, vysvětluje nám totiž, že chybám, které si vyčítáme, se nevyhne nikdo. Můžeme se k nim proto na rovinu přiznat, vynést je na denní světlo a zkusit je napravit. Učení o dědičném hříchu hlásá, že nám při pokusu zbavit se něčeho, za co se stydíme, pocit zahanbení moc nepomůže. Osvícenští myslitelé se domnívali, jakou nám neprokazují službu, když vyhlásili, že je člověk v jádru a od přírody dobrý. Opakované připomínky naší vrozené dobroty ale mohou vést k tomu, že nás naše neschopnost dostát neuskutečnitelnému ideálu bezúhonnosti zcela ochromí. Doznat, že všichni hřešíme, nám pro první skromné krůčky k počestnosti skýtá lepší výchozí pozici. Důraz na dědičný hřích navíc zbavuje veškerých pochybností o tom, kdo vlastně může ve věku demokracie udílet mravní ponaučení. Na popuzenou otázku Kdo jsi, abys mi říkal, jak mám žít? může věřící jednoduše kontrovat odzbrojující odpovědí Hříšník jako ty. Máme jednoho společného předka, padlého Adama, a proto jeden jako druhý propadáme úzkostem, prahneme po lásce a čas od času usilujeme o očištění. 69

16 8. Nikdy neobjevíme pevná a neměnná pravidla správného chování, která by zodpověděla veškeré možné otázky ohledně toho, jak spolu mají lidé žít v míru a blahobytu. Ovšem to, že se nedokážeme zcela shodnout na podstatě dobrého života, ještě neznamená, že bychom se myšlenkou na něj neměli teoreticky zabývat a podporovat ji. Morálce je třeba přiznat nejvyšší postavení, ačkoli se každý z nás bude řídit odlišným seznamem ctností a neřestí všechny nás to totiž k tuposti a zlé vůli táhne neuvěřitelně rozličnými stezkami. U židovsko-křesťanského pojetí správného chování bychom si mohli dovolit jedno zobecnění, a to, že bude lepší se soustředit na menší, nepříliš dramatické přečiny. Pýcha zdánlivě ničemu nepřekáží, a přece ji křesťanství určilo za hodnou pozornosti; Židům zase nepřišlo zbytečné radit sezdaným párům, jak často by spolu měly souložit. Povšimněte si, jak oproti tomu moderní stát vstupuje do našich životů opožděně a těžkopádně. Zasáhne, až když už je pozdě, když už jsme vzali do ruky zbraň, ukradli peníze, zalhali dětem nebo vystrčili manželku z okna. Nezabývá se tím, nakolik velké zločiny plynou z drobných ústrků. Úspěch židovsko-křesťanské etiky spočívá právě v tom, že dokázala obsáhnout víc než jen velké a zjevné lidské neřesti. Zahrnovala doporučení, jak zacházet s celou řadou sotva patrných ukrutností a trápení, jež pokřivují každodenní život a mohou vyústit do katastrofálních zločinů. Její součástí bylo, že hrubost a citové pokoření dokážou dobře fungující společnost podrýt stejně jako loupež a vražda. Desatero přikázání bylo prvním pokusem, jak zkrotit lidskou agresivitu vůči bližním. V Talmudu a ve středověkých soupisech křesťanských ctností a neřestí je znát zaujetí méně výraznými, a přece stejně zrádnými a výbušnými druhy krutého zacházení. Prohlásit krádeže a zabíjení za špatné je hračka. Dalo by se říct, že větším výkonem mravní představivosti je varovat před následky znevažujících poznámek a sexuální odměřenosti. 70

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Vánoční balada o hnusných mužích

Vánoční balada o hnusných mužích Vánoční balada o hnusných mužích Je předvánoční čas. Všude nazdobené stromečky, chvojí voní, svíčky plápolají a prodlužují nejkratší dny v roce... Je to dojemné. Ale ne pro mé kamarádky. Tři z nich se

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Etika a rodina. Květa Trčková

Etika a rodina. Květa Trčková Etika a rodina Květa Trčková Není nejmenších pochyb o tom, že je to v prostředí rodiny a domova, kde se všechny největší ctnosti, veškeré ctnosti, které vévodí lidské společnosti, vytváří, posilují a udržují.

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více