ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení"

Transkript

1 JAKO OÈISTA DUŠE

2 ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku a apatie (mindrák?) 5 Co dává svatá zpovìï? 6 Miluj sám sebe! 7 Pocity povýšenosti, domýšlivosti a pýchy 8 Krátké úvahy k jednotlivým pøikázáním 9 Deset božích pøikázání 10 Neúplný výèet høíchù dle desatera 11 Speciálnì zamìøená zpovìï - Zpovìï, která vede vnitøního èlovìka k pokoøe 12 Høíchy proti pøikázáním církevním 13 Sedmero hlavních høíchù 14 Høíchy proti Duchu svatému 15 Høíchy do nebe o pomstu volající 16 Devatero cizích høíchù 17 Jak slavit eucharistickou hostinu 18 Ukázky z díla Pravidla rozlišování duchù 19.. Doplnìní 1 Úvodem ke svátosti smíøení Každý èlovìk potøebuje porozumìní a pochopení pro své slabosti. Tato svátost umožòuje znovuobnovení a zacelení trhlin, které vznikly mezi èlovìkem a Bohem, jestliže jsme se dopustili høíchu. Usmíøení mezi Bohem a lidmi uskuteènil Pán Ježíš tajemstvím své smrti a svého vzkøíšení. Pro odpuštìní høíchù spáchaných po køtu ustanovil Pán zvláštní svátost, svátost pokání. Abychom pøedchozí vìtu zdùraznili, zopakujme si, že tato svátost by mìla pøedcházet první svaté pøijímání. Pøistoupit k ní mùže každý pokøtìný vìøící. On sám pak svìøil tuto službu smíøení církvi v osobì apoštolù. Bùh volá lidi ke spoleèenství s Ním. Odpovìï na Boží volání vyžaduje obrácení a pokání. Bùh umožòuje právì ve svátosti pokání svým synùm a dcerám, aby zaèínaly stále znovu od zaèátku a pokaždé zase nabyly køestní nevinnost. Èlovìk, který chce pøistoupit ke svátosti smíøení, by mìl projít nìkolika fázemi pøípravy: v tichosti a samotì zpytovat své svìdomí, nalezne-li skutky, za nìž ho svìdomí kárá, mìl by jich litovat. Èasto je tøeba tento úkon spojit s aktem odpuštìní tìm, kteøí nám ublížili, ale i pøijmout sám sebe pohledem boží lásky a odpustit i sobì samému. 2 Ukázky z bible 2Petr 2,20-22 = Hrozící potrestání Jestliže se totiž /lidé/ kteøí unikli z hniloby svìta poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista, zase do toho zaplétají a nechávají se tím pøemoci, jsou na tom hùø na konci, než byli na zaèátku. Bylo by pro nì lépe, kdyby vùbec nepoznali cestu spravedlnosti, než aby ji poznali a pak se obrátili zády k svatému pøíkazu, v nìmž byli

3 vyuèeni. Na nì se hodí toto pravdivé pøísloví:»pes se vrací k tomu, co zvrátil«a»prase (sotva) umyté se znovu válí v blátì«. Jak 1,12-18 Pokušení Blaze muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvìdèí, dostane za odmìnu život, jak to Pán slíbil tìm, kteøí ho milují. Když je nìkdo pokoušen, a neøíká:»to mì pokouší Bùh!«Jako je nemožné, aby byl Bùh pokoušen ke zlému, tak ani on sám nikoho nepokouší. Když je èlovìk pokoušen, vábí ho a svádí jeho vlastní žádostivost. Ta žádostivost pak poène a porodí høích, a když je høích spáchán, porodí smrt. Nedejte se klamat, moji milovaní bratøi. Každý dobrý údìl, každý dokonalý dar pøichází shora, sestupuje od Otce svìtel, u nìhož není zmìna ani ztemnìní, (jaké je zpùsobeno u hvìzd) otáèením. On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvoøil. Øím 1,18-29 Bùh dává z nebe jasnì najevo svùj hnìv pøi každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteøí svou nespravedlností pøekážejí pravdì. Nebo co se mùže o Bohu poznat, je pro nì jasné, protože jim to Bùh sám zjevil. Co je totiž u nìho neviditelné jeho vìèná moc a jeho božské bytí to je možné už od poèátku svìta poznat svìtem rozumu z toho, co stvoøil. Proto je nelze omluvit. Aèkoli Boha poznali, pøece ho jako Boha nectili a neprojevovali mu vdìènost. Jejich uvažování nevedlo k nièemu a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. Mysleli, že jsou mudrci, a zatím se staly blázny, když zmìnili vznešeného, nesmrtelného Boha za pouhé vyobrazení smrtelného èlovìka, ptákù, ètvernožcù a plazù. Proto je Bùh nechal klesnout do neèistoty, jak toužilo jejich srdce, takže si sami hanobili vlastní tìlo. Zamìnili pravého Boha za bohy falešné, uctívali tvora a klanìli se mu místo Stvoøiteli. Ten a je velebený navìky! Amen. Proto je Bùh nechal klesnout do hanebných vášní. Jejich ženy totiž zamìnily pøirozený styk za protipøirozený a podobnì i muži nechali pøirozeného styku se ženami a vzplanuli náklonností k sobì navzájem. Muži páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili na sobì zasloužený trest za svoje poblouznìní. A protože se nesnažili poznat Boha, dopustil Bùh, že klesli do pøivrácených názorù, takže se dopouštìli vìcí ošklivých. Jsou plní kdejaké špatnosti a nièemnosti, chamtivosti a zloby, jsou samá závist, vražda, nesvár, lest, zlomyslnost. Pomlouvají, na cti utrhají, Boha mají v nenávisti, urážejí druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém, vzpurní vùèi rodièùm, tupí, vìrolomní, bezcitní, nemilosrdní. Oni sice znají Boží ustanovení, že zasluhuje smrti ten, kdo se dopouští takových vìcí. Pøesto však nejenže to dìlají sami, nýbrž i schvalují, když to dìlají druzí. 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? Kristus ustanovil církev, aby byla prostøednicí Boží milosti, a tedy i prostøednicí Božího odpuštìní. Já jako jedinec jsem èlenem církve, která má svìdèit o lásce, ale každý mùj høích toto svìdectví poškozuje. Na svátost pokání a smíøení by se mìl pøipravovat nejen kajícník, ale i knìz. Kajícník má prosit Boha, aby mu odpustil høíchy, a má srovnávat svùj život s pøíkladem a slovy Krista. Knìz se má modlit k Bohu, aby mìl od nìho svìtlo a lásku. 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku a apatie (mindrák = ménìcennost) Pýcha je zdrojem neuskuteènitelných tužeb a snah èlovìka. Když se nám takové tužby a snahy nesplòují a splnit se nemohou, protože jsou nereálné pøepadávají nás pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku a apatie. Naše pýcha nám velí trápit se kvùli tomu, že nejsme takoví, jaké by nás chtìla mít. Podléhání tìmto pocitùm je pøíèinou nedostatku aktivity a rezignace na život, nedbalosti ve vykonávání svých povinností, lenivosti a tìžkopádnosti v duchovním snažení, egocentrismu. Podléhajíce vlastní nespokojenosti a stísnìnosti dovolujeme, aby nás øídil zlý duch, který zasévá pøedevším pocit nesmyslnosti a pochybnosti v Boží pùsobení. Snažím se uvést do správného pomìru nezdary, poklesky a slabosti tím, že pøekonávám své znechucení a

4 nespokojenost? Obracím se ve svém zoufalství a smutku modlitbou k Bohu a snažím se v sobì vzbudit víru v sílu jeho milosti pùsobící v mém životì? Nepøenáším na druhé své depresivní stavy a nešíøím kolem sebe atmosféru zahoøklosti a ponurosti? Moje nespokojenost se sebou, s bližními i se svìtem mùže být jedem, jímž otravuji život svých bližních, které mi poslal na mou životní dráhu sám Bùh. 5 Co dává svatá zpovìï? Mnoho lidí, kteøí zøídka pøijímají svátost smíøení (kupø. Jen jednou do roka), je pøesvìdèeno, že zpovìï je svým zpùsobem jen nìjakým oèištìním jejich nitra. Podle nich se Bùh Otec po svaté zpovìdi pøestává na nì hnìvat a smazává jejich høíchy, aby znovu mohli zaèít høešit. Je to nepochopení svátosti smíøení kterou ustanovil Ježíš Kristus. Abychom pochopili tajemství, které se odehrává, ve zpovìdnici, je tøeba pozornì promyslet tuto svátost a pøedevším se soustøedit na slova, která knìz pronáší pøi rozhøešení. Pøipomeòme si, že znìjí následovnì: Bùh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkøíšením svého Syna smíøí se sebou celý svìt a na odpuštìní høíchù dal svého svatého Ducha; a ti skrze tuto službu církve odpustí høíchy a naplní tì pokojem. Všimnìme si, že tato formulace zdùrazòuje spoleèné pùsobení celé Svaté Trojice. Základem svaté zpovìdi je smíøení, navrácení jednoty mezi èlovìkem a jinými lidmi, mezi èlovìkem a celým svìtem. Bùh prostøednictvím Církve, tzn. Spoleèenství vìøících lidí, udìluje høíšníkovi odpuštìní a pokoj. Co znamená toto odpuštìní? Mùžeme je srovnávat s naším lidským odpuštìním? Takové srovnání nevyjádøí pøesnì odpuštìní, které Bùh prokazuje èlovìku. Èlovìk v dùsledku své slabosti chápe odpuštìní jako pokus o odstranìní køivdy, odstranìní jejich koøenù, likvidaci dùsledku zla. Nìkteøí si pletou odpuštìní s tolerancí a lhostejností ke zlu. Bùh, který odpouští høíchy, je Bohem nekoneèným a všemohoucím. Odpuštìní høíchu Bohem spoèívá v uzdravení vnitøku èlovìka a navrácení možnosti setkávat v lásce. Èlovìk znovu získává duchovní zdraví, které pokud je vìrný lásce, jež ho obklopuje naplní jej celého a zaèíná vyzaøovat do okolí. Ježíš Kristus nebyl první, kdo vyzýval lidi k pokání. Již døíve, v dobì starého zákona vyzývali k pokání proroci. Køest pokání na odpuštìní høíchù hlásal svatý Jan Køtitel. Zatímco Ježíš nejen nabádal k pokání, k zanechání høíchù a k obrácení se celým svým srdcem, ale také skuteènì smiøoval høíšníky s Bohem. Mnohokráte Ježíš spojoval odpuštìní høíchù s navrácením tìlesného zdraví, aby nám zøetelnìji ukázal, v èem spoèívá Boží odpuštìní. V èem spoèívá navrácení k lásce? Znamená to, že Bùh zaèíná po svaté zpovìdi znovu èlovìka milovat? Takto to nelze øíci. Bùh nepøestává èlovìka milovat také tehdy, když upadl do høíchu. Pøi svaté zpovìdi se nemìní Bùh, ale høíšník. Otevírá se znovu na Boha a dovoluje mu pùsobit silou milosti posvìcující. Boží odpuštìní není tedy nìjakou zmìnou citù Boha vùèi èlovìku, ale zmìnou a posvìcením høíšníka. Bùh obdarovává svými milostmi, obrozuje, vnitønì promìòuje a sjednocuje èlovìka s Sebou. Skrze svou milost Bùh chce èlovìka promìnit, aby se stal více svatý, dokonalý, plnì milující. Respektuje však lidskou svobodu a nechce žádného nutit ke zmìnì života. Èeká na dobrovolnou zmìnu èlovìka. Obrácení spoèívá v tom, že èlovìk zanechává høíšný, egoistický zpùsob myšlení a konání a snaží se zcela dùvìøovat Bohu, milovat Ho nade vše a zcela mu sloužit. Skuteènost, že Bùh miluje èlovìka, neosvobozuje žádného od námahy. Ve svátosti smíøení Trojjediný Bùh dává schopnosti k promìnì života, avšak nezastupuje èlovìka v práci nad sebou samým. Je však pøipraven doplnit dobro, které se odehrává v tom, kdo se obrací, a to zpùsobem pøesahujícím lidské možnosti. Ve svátosti smíøení se èlovìku nejen odpouštìjí høíchy, ale Bùh uzdravuje to, co je v nìm nemocné (kupø. Skrytou pýchu, nechu k bližním, dávné rány, atd.). Pøipomeòme si slova Ježíše Krista: Nepotøebují lékaøe zdraví, ale nemocní. Nepøišel jsem, abych volal k nápravì spravedlivé, ale høíšníky. (Lk 5,31-32) 6 Miluj sám sebe Miluj svého bližního jako sám sebe (Mt 22,39). Uvažujeme-li o tomto pøikázání, zamìøujeme se zpravidla jen na jeho první èást: Miluj svého bližního..., jako bychom pøedpokládali, že jeho druhá èást: jako sám sebe je zcel samozøejmá; vždy podle našeho zdání každý miluje sám sebe, a to možná dokonce pøíliš. Je možná sám sebe pøíliš milovat, ale pouze nesprávnou láskou, která se projevuje jako únik ze skuteèného života do života zdánlivého: do egoistické konzumace nebo též do iluzí o sobì. Opravdovou láskou není možno nikdy a nikoho pøíliš milovat. Je potøeba rozlišit egocentrickou lásku od takové lásky, která vyžaduje od èlovìka

5 duchovní vyspìlost, pokoru a obìtavou práci na zdokonalování vlastní osobnosti. V pøikázání Miluj svého bližního jako sám sebe nám Ježíš ukazuje, že mírou lásky k bližnímu je láska k sobì samému. Kdo neumí sám sebe milovat obìtavou a nároènou láskou, není schopen ani opravdové lásky k bližnímu. Cením si opravdu svého života jako daru samého Boha? Jak se sám angažuji pro to, abych svùj život prožil správnì v souladu s Boží vùlí? Beru vážnì otázky a problémy, které pøede mne život klade, otázky o koneèném cíli života, smyslu práce, obìti, utrpení a smrti? Neutíkám od života a odpovìdnosti za nìj ke snìní a rùzným druhùm konzumace? Neztrácím marnotratnì èas bezcennými televizními programy, èastými plytkými pøátelskými zábavami èi nehodnotnou èetbou? Plním odpovìdnì úkoly, které jsou mi svìøeny? Snažím se pøitom tvùrèím zpùsobem využívat všechny vlohy, jimiž mì Bùh obdaøil? Nepodléhám chtivosti po hmotných statcích? Nestrhuje mì tato chtivost ke krádeži nebo k jiným zpùsobùm nepoctivosti na pracovišti nebo pøi rùzných kontaktech s bližními? Neprobouzím svou erotickou pøedstavivost snìním èi prohlížením pornografie? Snažím se usilovnì zachovat èistotu odpovídající mému životnímu stavu? Nenièím svou duševní a psychickou vnímavost nadmìrným užíváním alkoholu? Zachovám pøimìøenost v jídle a pití? Zachovávám posty pøikázané církví? Pøi zpytování svìdomí se neomezujeme jen na výše uvedené otázky. Musíme se zamyslet nad vším, z èeho nás obviòuje vlastní srdce. 7 Pocity povýšenosti, domýšlivosti a pýchy Tím, že nás Bùh stvoøil ke svému obrazu a podobì, povolal nás k velikosti. Naším neštìstím je, když se ve své porušenosti høíchem snažíme budovat svou osobní velikost sami na sobì, ne na Bohu a jeho vùli. To je podstatou naší pýchy. Naše pýcha se mùže projevovat velmi rùznými zpùsoby: usilováním o úspìch za každou cenu, bez ohledu na vlastní svìdomí, na jiné lidi, èi na své zdraví; v pøemrštìné péèi a v používání všech prostøedkù k jejímu udržení; v urážlivosti a v pomstychtivosti; v nekritické domýšlivosti, aniž je k ní skuteèného dùvodu. Pýcha je prvním høíchem a pramenem všech ostatních høíchù; proto se tento høích snad nejobtížnìji odhaluje a pøiznává. Malicherné ulpívání na malých høíšcích mùže být nejednou pøi zpytování svìdomí únikem pøed odhalením a pøiznáváním høíchu pýchy. Pøi zpytování svìdomí se ptejme: v jakých životních situacích, rozhodnutích, volbách èi jiných souvislostech se projevuje moje pýcha a jaké mìla zabarvení; jak se projevuje honba za vlastní velikostí, za tím, co je nad mé síly? (srov. Ž 131). Neusiluji o životní kariéru za cenu kompromisù s vlastním svìdomím? Neponižuji se na jedné stranì pøed výš postavenými a naopak nepohrdám tìmi, které považuji za níže postavené než jsem sám? Nepìstuji v sobì pocit povýšenosti vùèi ostatním? Nepodléhám jakémusi falešnému perfekcionalismu, který mi velí cedit komára, ale polykat pøitom velblouda? (srov. Mt 23,24). 8 Krátké úvahy k jednotlivým pøikázáním 1. - pøikázání Na svìtì existuje mnoho rùzných náboženství, v nichž lidé k nim patøící tak èi onak líèí svého boha, èi božstva, lítají svìtem rùzná individua, kteøí vše co ví o náboženstvích zkorigují si pro sebe po svém. Skuteènost je ta, že ani køes ané netvoøili výjimku, tudíž, nìkdy si umìli vykøesat pøesnì takového boha, jakého zrovna sami v té èi oné chvíli potøebovali. I dnes musíme stále znovu kriticky pøezkoumávat nové pøedstavy o Bohu. Tam, v našem myšlení, v naší pøedstavivosti, vzniká náš obraz, který si o Bohu dìláme. Tam zaèíná to hrozné nebezpeèí, že opravdu zbožný èlovìk bude celý život sloužit Bohu, který je jeho modlou, jeho výtvorem. Musíme se napøíklad osvobodit od falešné pøedstavy Boha všemohoucího. Ano, nazývá se tak v Krédu, ale všemohoucnost Boží není totožná s pøedstavou jakéhosi svìtového superdiktátora, který svévolnì mùže dìlat všechno a je proto za všechno dìní ve svìtì odpovìdný. Taková hrozná pøedstava o Boží všemohoucnosti je koøenem moderního ateismu: jak vìøit v Boha, který mùže zabránit zlu a neudìlá to? Musíme se osvobodit od pøedstavy Boha podobného duchu z Aladinovy lampy. Pøivoláš ho modlitbièkou, když ho potøebuješ, aby ti pomohl složit zkoušku, vyhrát spor èi válku.

6 Mìli bychom tu ještì mluvit o mnoha falešných pøedstavách, napø. o podobì Boha, sentimentálního sladkobolnì kýèovitého pánbíèka. Mìli bychom mluvit o modlách ateistù nebo modly Státu, Strany, Vlasti, Penìz, Sexu lze uctívat i bez víry v Boha. Náboženství tu nahrazuje ideologie té èi oné strany. Naše generace (narozená brzy po válce) zažila na své kùži hrùzy takové modloslužby. Nikoho nezachrání pøed tìmito modlami, že se stane ateistou. Kde nenalezne pravého Boha, zbožští si cokoliv. Kdo se nenauèí modlit, povýší na meditaci snìní vyvolané drogou. Bùh Bible má tváø Ježíšovu. Pøedstavuje se obrazem milence. O moci a bezmoci milence vypovídá nejlépe ona pohádka o mocném králi, kterého poslouchalo množství vojákù, poddaných, sluhù a služebných. Ten král se zamiloval do pastýøky. Jako zamilovaný nemohl použít násilí, aby ho také milovala. K èemu mu byla moc? Vždy milovat lze jen ve svobodì. Láska milencova je zárukou svobody milenky. Tak to platí i mezi Bohem a èlovìkem. Evangelia nás uvádìjí do vesmíru lásky. U každého èlovìka riskuje Bùh odmítnutí: èlovìk se mùže uzavøít boží lásce. Mùže kolem sebe stavìt pekelné hradby zloby, kterými se uzavírá pøed vanutím Ducha lásky. Proto je ve svìtì tolik zla, že tolik lidí se Bohu brání, aby skrze nì pùsobil. Proto pláèe milující Ježíš nad milovanými Jeruzalémy svìta. Pøedstavou milence lze také vyjádøit, že Bùh je lidumilný Bùh. Závìrem si to shròme takto: V prvním pøikázání nejde jen o to, abychom nevìøili povìrám, nezapalovali lampièky modlám. Jde i o to, abychom stále korigovali své dìtinské a falešné pøedstavy o Bohu. A pøedevším jde o to, abychom uvìøili v jednoho Boha, Otce lidumilného a žili bez báznì a ve svobodì. Abychom pøijali za uèitele svého života Ježíše Krista a drželi se jeho slova. Abychom se otevøeli Božímu Duchu a žili pokojnì, v pravdì a lásce Božích dìtí. Boží sebezdùraznìní chce chránit èlovìka pøed bludnými cestami, které buï nikam nevedou, nebo a to nejèastìji vedou do záhuby. Mít toho jediného Boha, který k èlovìku hovoøí a èlovìka vysvobozuje, to je štìstí a opravdová jistota, která se nikdy nerozplyne a nikdy nezmizí. Ovšem jak mùže milovat Boha nìkdo, když nemá dostatek víry? Jak mùže mít nìkdo víru, když není schopen pøesvìdèit sebe? Když v sobì nemáme dostatek pøesvìdèení, tak projevujeme nezájem o znalosti, o hlubší hledání podstaty, oè jde v té oblasti; v tomto pøípadì o pravdivé poznání. Proto se otoèíme zády i svìtlu Ducha. Nesmíme pøehlížet ani své zkušenosti, protože nám hodnì mohou pomoci, postavíme-li je meditací a studiem Božího Slova do správného svìtla. Mohutnou podporou k obèerstvení svého ducha je èastá modlitba a to zejména rùžence pøikázání V každém èlovìku je jakýsi popud k porouèlivosti. Dìlá nám dobøe, když druzí musí tancovat, jak my pískáme. A nejen vladaøi vyhlašovali své války a zákony ve jménu Božím, i dnešní panovaèní lidé rádi svou porouèlivost pokládají vùlí Boží. Ta se ovšem vždy podivuhodnì shoduje s tím, co chtìjí oni. To je ošklivá podoba braní jména Božího nadarmo ke zneužívání moci. Vždy Bùh bible, Otec Ježíše Krista, se nestaví na stranu mocných a panujících diktátorù ve státì èi v rodinì, ale staví se po bok slabých a utlaèovaných. Jak èasto høešíme proti druhému pøikázání, když se tìm nad sebou uctivì klaníme a ty pod sebou panovaènì kopeme. Každý máme nad nìkým moc a máme ji používat tak, jak to dìlá Bùh: Být vìrní i vùèi nevìrným. Být laskavý i vùèi zlostníkovi. Brát ohled i na bezohledného. Usmívat se i na zamraèeného. Být stále ochoten ke smíru. Tak mùže jednat mocnìjší jen v síle moci Boží. To, co vytváøí èlovìka èlovìkem, je jeho vztah k Bohu. Bùh mì nechává svobodnì rozhodovat, ale za své rozhodnutí také nesu odpovìdnost, zda se mé lidství bude naplòovat a jednou vstoupím do plného spoleèenství s Bohem, ke kterému jsem stvoøen. Mùžeme vidìt v druhém pøikázání suverenitu Boží, která nenechá tvora, se sebou disponovat. Podobné postoje jsou neustále živé i v dnešní dobì, když slyšíme: Tolik jsem se modlil k Bohu, aby uzdravil a on to neudìlal, a tak v nìho nevìøím, nemodlím se. Ten èlovìk nemìl pøed Bohem postoj víry, pokorné úcty, ale snažil se Boha ovládnout a využít pro své cíle. Pan Ježíš pøináší nový synovský vztah k Otci. Tím se stáváme Bohu blízkými, ale svým špatným životem se mùžeme stát velkou pøekážkou v poznání jeho dobroty pro ostatní lidi. Øíkat každý den Otèe náš, je nejen vztah dùvìry, kdy èlovìk právem oèekává Boží pomoc, ale také vztah odpovìdnosti, aby se mùj život nejvíce podobal Božímu jednání. Z toho pohledu mùžeme více pochopit høíšnost braní Božího jména nadarmo. Nejedná se ani možná tolik o to, co èlovìk dìlat nemá. Bezduchým vykøikováním jména Božího a svatých (což bývá i èastým jevem mezi køes any), jen ukazuje na neuvìdomìlost nebo lhostejnost svého vztahu k Bohu. Pokud pøece k nìmu cítím úctu, tak mnì mùj postoj k nìmu nedovolí takovým zpùsobem jednat. Bùh projevil velkou dùvìru a blahosklonnost vùèi èlovìku, když se mu pøedstavil. Nyní záleží na èlovìku, aby nezneužil této Boží laskavosti. Jméno Boží lze vyslovovat jenom ve víøe, vyznání a modlitbì. Ne zbyteènì, ne lehkovážnì. A nesmí se také zapomenout na vyznávání a oslavování jména Božího pøikázání

7 Tøetí pøikázání je poslední z první desky desatera, které upravuje náš vztah k Bohu. Tato tøi pøikázání ukazují, jak máme milovat Boha. Bùh, jako ten, na kterého se spoléhám, ke kterému mám náležitou úctu, a kterého ctím v den sváteèní. Pøipadá mi, že dnešní èlovìk chápe zbožnost jako nìjakou dobroèinnou akci pro Boha. My na svìtì máme tolik starostí a ještì si najdeme èas, Bože, abychom šli v nedìli do kostela. Ale tento postoj je základním omylem. Zbožnost je otázka spravedlnosti, jako dìlník má právo, aby mu byla vyplacena mzda za vykonanou práci, tak Bùh má právo, abychom ho ctili jako svého Pána a dárce veškerého dobra. Bylo by dobré si pøipomenout, že všechno se nedá koupit a staøí lidé poèítali s nìèím, èemu se øíká Boží požehnání. Èlovìk sice toho nemusí mít tolik, ale mùže žít š astnìjší a vyrovnanìjší život. Den Pánì není dnem nicnedìlání toto chápání pak èlovìka vede k tomu, že naplòuje nedìli podle svého výlety, sportem. Nedìle je den Pánì. Èlovìk má zamìøit svou pozornost k Bohu, který má být jeho cílem. Tím si èlovìk také odpoèine od denních lopot a není otrokem práce. Tìžká a výdìleèná práce v nedìli bez nutné potøeby je tímto pøikázáním zakázána. Tøetí pøikázání má také sociální rozmìr. Nejen abych já mohl odpoèívat, ale také dovolit druhým lidem, aby v nedìli mohli odpoèinout (podnikatelé, vedoucí pracovníci). Nìkteøí se domnívají, že být køes anem se rovná být jen slušným èlovìkem. Ve køtu nám byl dán nový život, který potøebuje další prostøedky, aby se mohl rozvíjet. Proto potøebujeme pøicházet do shromáždìní církve, kde se setkáváme s Kristem, nasloucháme jeho slovu (abychom se co nejvíce Kristu svým životem podobali) a pøijímáme další svátosti, hlavnì svátost oltáøní, která jako chléb vyživuje mùj vztah k Bohu. Šest dní máme pracovat, sedmý den odpoèívat a svìtit, øíká bible. A zpovìdní zrcadlo pøi tøetím pøikázání øíká, že høeší, kdo v nedìli bez nutnosti pracuje, kdo v nedìli nejde na mši svatou, kdo se v kostele chová neuctivì. Toto prastaré ustanovení odpovídá kupodivu pøesnì i silám dnešního èlovìka. Byly už pokusy ateistù zavést pracovní týden desetidenní tzv. dekády ale nešlo to. Nejde to ani u dnešních laborantù s klouzavými nedìlemi. Je to nový pokus, nová forma ohrožení sváteèního klidu kolikátý už? Prý, jaká to bude služba zákazníkùm, když budou obchody otevøené v nedìli! Ale mlèí se pøitom o nepohodlí prodavaèù, narušení rodinné pospolitosti, když ani v nedìli nemùže být rodina pohromadì! Èlovìk je už tak stvoøen, že jeho energie potøebuje obnovit v sedmidenním cyklu. Práce není jediným smyslem života! Práce se mùže stát drogou, vyvolat chorobnou závislost. A výsledek? Stres, nervozita. V nejmajetnìjších rodinách je nejvíc sebevražd. Svádí se to èasto na neklidný èas, na uspìchanou dobu, ve které žijeme. Ale tak to není. Slunce vychází stále stejnì, èas plyne v klidné stálosti jako pøed miliony let. Èas není neklidný, neklidný je èlovìk. Co jsou to nervy, abys stihl všechno, co sis na víkend naplánoval. A tak se nám Boží dar oddechového dne mìní v dostihy. Co to na nás pøišlo, že jsme všichni tak neklidní? - ptal se kdosi. Zase omyl: všichni neklidní nejsme. Jsou mezi námi lidé klidní a je jich dost. Jenže je není tak vidìt. Nejsou tak nápadní, jak ti, co se stále honí. Jsou mezi námi lidé, z kterých voní klid. Nejsou pasivní, dìlají dost, ale v souladu s danou situací, bez hluku, bez nervozity. Umìjí zabrat v práci, umìjí si vychutnat chvilky klidu, pohody, zábavy. Pochopili, že tøetím pøikázáním Bùh láskyplnì øíká: Já tvùj Pán a Bùh ti pøikazuji, abys dodržoval den odpoèinku. Nemusíš se uštvat ani neustálou prací, ani ustaviènou honbou za zábavou, ani strachem, že nìkde nìco zmeškáš. To vše ti bere radost ze života, který jsem ti dal, abys jej žil pokojnì a š astnì. (E.Lange) Co je dovoleno v nedìli dìlat, co je zakázáno? Sobota je pro èlovìka. Záleží tu na vnitøním postoji k tomu, co dìláš, ne na èinnosti samé. Když pracuješ mimo služebnì ze zištnosti, je to špatné. Když dìláš tøeba totéž, ale z lásky k bližnímu, je to dobré. Šest dní budeš pracovat. Jak prožít nedìli Prožít hezkou nedìli, to je umìní. Tøetí pøikázání nás uèí, jak je zvládnout. Od toho,, jak se nám daøí v nedìli, závisí stav našich nervù, rùst lásky a domácí pohody. Uè se proto v nedìli dokonale uvolnit: Nepøeplò si ji vším možným, co musíš tuto nedìli udìlat. Celý týden musíš i to, co se ti nechce. V nedìli nemusíš. Dìlej, co tì tìší, krom toho, co ti káže služební povinnost (veøejné služby), nebo láska (maminka uvaøí). Nezáleží na poèasí. Když bude hezky, hurá do pøírody. Když bude škaredì, èeká zajímavá knížka, klid pro koníèka, popøemýšlení o sobì. Vybude chvíle pro èleny rodiny k popovídání, trošce legrace, ke høe. Tvé zklidnìní vytvoøí prostor pro radostnou, neuspìchanou nedìlní bohoslužbu, pro svìcení dne Pánì. Maminka budí v nedìli své dva syny: Honem vstávejte, abyste nepøešli pozdì do kostela! - a pak slyší do kuchynì, jak se ten mladší pøi oblékání gatí lituje: Èlovìèe, být katolíkem, to je poøádná døina. Každou nedìli vstávat, nikdy se poøádnì nedospat. Já nevím, jestli budu chodit do kostela, až budu velký. Myslím, že podobné pokušení se ozve obèas v každém z nás: Spát v nedìli, dokud se sám neprobudím. Potom pohodlnì posedìt u sváteèní snídanì. Pak si vyjet do pøírody bez špatného svìdomí, že jsem zameškal

8 kostel. Mnoho lidí se tomuto pokušení poddává. V kostele je v nedìli neuvidíš, jak je rok dlouhý, až leda sem pøijdou nohama vpøed pøi svém funusu. Mají krásné výmluvy tøeba tu, že lidé, co do kostela chodí, nejsou o nic lepší. Že jejich bohoslužbou je jejich práce. Že se mohou stejnì pomodlit v pøírodì jako v kostele. A také se ti lidé ptají: Je to dnes po koncilu, vùbec ještì povinnost, jít v nedìli do kostela? Jenže kdo se ptá po povinnosti, zda musí jít na nedìlní mši, u toho není v poøádku sám základ víry. Kdo chce ctít Boha prací a ne bohoslužbou, ten ho brzo nebude ctít nijak. Kdo se chce modlit v pøírodì, ale ne v kostele, ten se brzo pøestane modlit vùbec. Kdo jezdí do hor, ale vynechává pøitom horu Kalvarii, ten brzo ztratí ze zøetele cestu, kterou je Ježíš. Co na té nedìlní bohoslužbì v kostele je, že po celý týden dává smysl naší veškeré práci venku? První køes ané sváteènímu dni dali krásný název: dies Dominica den Pánì. Byl to zpoèátku státnì pracovní den, ale jim to nevadilo; po práci se shromažïovali ke slavení a radovali se z toho, že toho dne Pán vstal z hrobu a pøemohl smrt, že toho dne sestoupil Duch svatý na apoštoly. Bratrská láska je vedla, aby se scházeli do spoleèenství. Láska k Pánu Ježíši je vedla k naslouchání jeho slovu, ke slavení eucharistie. Kdyby se jich byl nìkdo ptal, jestli jsou povinni jít v nedìli do kostela, byli by udivenì odpovìdìli: Kdo tu myslí na povinnost? My bychom bez nedìlní bohoslužby ani nemohli žít! Nedìlní eucharistie, je to pøece nesmírný dar, dar vykupitelské lásky Ježíšovy! Kde jinde bychom získali sílu k dobrému životu pro celý týden, k budování spravedlivìjšího svìta, než je ten dnešní. Kde jinde bychom prožili radostné vìdomí, že nejsme osamìlí, že jsme rodina božích dìtí. V žádném staroorientálním zákonodárství nelze nalézt nìjaký pøikázaný den odpoèinku. Bùh však chce, aby èlovìk pøerušil svou práci, obnovil své síly a radoval se z toho, že je s Bohem. Den odpoèinutí Hospodina je den svatý. Nemá být prostoupen nicnedìláním, ale má být vìnován Hospodinu pøikázání Katechismus pøikazuje dìtem, aby své rodièe ctily, milovaly, poslouchaly, a aby jim pomáhaly. Takhle si pøed svatou zpovìdí zpytují svìdomí dìti a nejvìtší dùraz pøitom bývá kladen na poslušnost. Generaèní problém mezi rodièi a dìtmi se vidí hlavnì v té poslušnosti: Dokdy vlastnì musím poslouchat? Už nejsem malý, už si chci rozhodovat o svých vìcech sám! Je to snaha chválihodná a kde rodièe øeknou: Jsme pro, nechceme, abys byl celý život jako nedospìlé mimino; budeme ti radit a pomáhat, aby ses tomu samostatnému rozhodování co nejdøív nauèil, - tam jdou problémy s dospívajícími dìtmi schùdnou cestou. Horší je to tam, kde mládež nevidí svou nehotovost a rodièe nevidí, že dìti už nejsou malé. Náš otec, to je policajt a ne tatínek. Vyslýchá, hlídá, porouèí, pokutuje. Sednout si se mnou, povykládat si se mnou, co bych chtìl a jak to myslím, to u nìj neexistuje. Maminka, ta dìlá prima buchty ale to je tak všechno, èím je užiteèná. U té jsem malý Honzíèek, kterému se musí øíkat, aby se neumazal, aby si vzal èistý kapesník. Nìjaká debata s ní možná není ona holt nikdy nebyla patnáctiletým mužským. O sestrách o tìch škoda se vùbec zmiòovat. Nemám doma kousek soukromí, kde by neèmuchaly. Jsem sám uprostøed toho, èemu se øíká nadnesenì: rodina. Kdo nauèí tohoto chlapce, jak vycházet i s takovými rodièi a sourozenci, kteøí mají své nedostatky? Kdo mu poví, že když se nenauèí vedle chyb vidìt i jejich dobré stránky, že nebude schopen vycházet nikde a s nikým ani v zamìstnání, ani v rodinì, kterou si založí. V tom je dnešní smysl dodatku 4. pøikázání: Cti otce... abys dobøe živý byl a dobøe se ti vedlo. Pamatujte, vy mladí, kteøí si hledáte partnera do svého života, že kdo vychází špatnì s rodièi, nebo sourozenci, ten bude špatnì vycházet i s tebou, kdybyste se vzali! Pryè od takového! Pùvodnì se 4. pøikázání nedospìlých dìtí netýkalo. Byl to pøíkaz dospìlým, aby mìli v úctì své staré rodièe a peèovali o nì; aby si jich vážili. Poslouchat své rodièe, to už dospìlí samozøejmì nemusí. Mají plné právo žít si po svém, ale vyslechnout rodièe, to mohou a to dìlat mají. Chovat se k rodièùm s úctou a láskou, to s plnoletostí nekonèí, to platí po celý život. Ètvrté pøikázání se vztahuje i na povinnost rodièù k dìtem. Snad ta nejhorší chyba, kterou rodièe pøí výchovì mohou udìlat, je, že dìtem neumožòují, aby se od mládí uèili žít samostatnì. Hlavnì musí dìcko na slovo poslechnout! - øíkávají siláètí tatínci. Jenže takhle si pletou své dítì se psem. U psa je nejdùležitìjší cíl výchovy, aby na slovo poslechl. U dítìte je cíl jiný: dítì se má uèit a nauèit poslouchat sebe a poruèit sobì, hlídat se samo. Rodièe nebudou svým dìtem vždy za zády. A co potom, když si dìti neumí poruèit samy, když se neumí samy rozhodnout protože rodièe vždy sami pøísnì rozhodovali, co je pro nì nejlepší. Proto nezesmìšòujme každý nezralý nápad dìtí, ale vysvìtlujme, veïme k pøemýšlení. Pochvalme každý dobrý nápad. Dovolte vše, co povolit lze, pak vám budou dìti vìøit, že zákaz je oprávnìný.

9 Vaše dítì nemá vyrùstat k vašemu obrazu, ale k obrazu Božímu. Vy máte dìtem pomáhat rozvinout ty dobré vlohy, které do nich Stvoøitel vložil i tenkrát, když to neodpovídá vašim pøedstavám. Kolik mladých charakterù se nerozvinulo proto, že je rodièe nevedli k samostatnosti. Kolik mladých manželství se rozbilo proto, že rodièe chtìli stále urèovat a diktovat, co je pro ty mladé nejlepší. Dospìlým dìtem mají rodièe radit jen tenkrát, když se jich dìtí na radu ptají. Rady nežádané jsou nežádoucí a proto neprospìšné, by byly sebelépe mínìné. Co u svých dìtí zmeškáš na výchovì v dìtství, to v dospìlosti nedoženeš. Vra me se tedy ještì k tomu dìtství. - Nechtìj udìlat z dítìte nejnej ve všem. Chtìj, aby bylo normální, takové, na co má a staèí. - Nechtìj si za každou cenu vynutit, aby se tvé dítì mìlo na svìtì líp než ty. Dej mu možnost, aby si žilo po svém, ukazuj mu, že duchovní hodnoty jsou víc než majetek. - Nechtìj je ušetøit každé námahy, každého úsilí, zajistit finanènì i spoleèensky. Uè je radìji, aby se samo umìlo starat o sebe i o tebe. - Nezanedbej trpìlivé a laskavé, ale dùrazné vedení charakteru. - Chraò se panovaèného, kaprálského uplatòování autority. Ze slabých dìtí to udìlá lidi ušlápnuté a zakøiknuté, kterým se nevede dobøe na zemi. Z opaèných povah to udìlá lidu agresivní a vzpurné, kteøí jsou svým radikalismem ve stálém rozporu s okolím, a jsou kde jsou. - Porouèej co nejménì. Ale když už poruèíš, musíš dohlédnout na splnìní rozkazu a pochválit. Svévolné rozkazování a nepochválení, to neposlušnost pøímo provokuje. - Nezmeškej dobu od 4 do 6 let, kdy je duše dítìte tak chtivá poznávání. Kde v tomto vìku ponechají dítì jen svìtu pohádek a veèerníèkù, a nepovìdí mu nic o dobrém Otci v nebesích, o Pøíteli Ježíši, tam bude tento nedostatek na dìtech po celý jejich život patrný. - Nic nemá pøipravit dìti o to, aby se od rodièù nauèili znát Otèenáš, když se jej spoleènì modlí; - znát a chápat desatero, když vidí pøíklad rodièù, jak je zachovávají. - Zanic se nepøiprav o pevný základ, na nìmž mùže vyrùstat poslušnost o rodièovskou autoritu založenou na lásce, která dìtem dùvìøuje a dává jim tak potøebnou svobodu svobodu i k udìlání chyby a pouèení se z ní. Ve starozákonním prostøedí matka se mìla starat o první náboženské vychování dìtí. Rodièe tak byli dìtem nejenom dárci pøirozeného života, nýbrž i vùdci k Bohu pøikázání Vážným provinìním proti pátému pøikázání je høích vraždy. umìlý potrat a pøímá eutanazie. Jen Bùh je pánem života od jeho poèátku až k jeho konci. Èlovìk není jen tìlo. Pøipodobnìním mùžeme zabít i duši druhého èlovìka. Do této oblasti padají høíchy pohoršení a navádìní ke høíchu. Navádìní je pøímé vybízení ke zlému jednání. Ale pohoršení je jednání (nemusí být samo o sobì špatné), které svým pøíkladem navádí bližního ke špatnému jednání. Kristova slova. Kdo by pohoršil jednoho. Tato oblast je zvláštì citlivá ve výchovì dìtí a zvyšuje závažnost høíšného jednání.. Páté pøikázání zakazuje i nenávist. Jen tenkrát se podaøí mocným rozdmýchat válku, když zasejí dost nenávisti do srdcí lidí. Když lidem namluví, že proti druhým je tøeba bojovat, protože jsou to nepøátelé. Tøídní, rasoví, politiètí a jací ještì. Že je nutno polepšit je násilím, zlikvidovat, zabít. Polepšovat mùžeme a máme ba musíme, - ale každý nejprve sebe sama. Nejprv mír v tom kousíèku svìta, kterým je tvé srdce touto akcí pro mír mùžeme zagitovat každý sám sebe a bude pro pokoj ve svìtì nìco konkrétnì udìláno. Kdosi moudrý napsal: Existují vlastnì jen dva svìtové názory : Svìtový názor lásky a svìtový názor nenávisti. A nenávist to je hlad lidojeda. Kdo bližního nenávidí, je lidojed. Není to výrok trochu pøehnaný? Vùbec ne. Pán Ježíš to øekl ještì tvrdìji: Kdo svého bližního nenávidí, ten je vrah! - Tak to tady je. Každý, kdo doma tøeba pokojnì pojídá nudle s mákem, ale pìstuje v sobì nenávist k bližnímu - ten je už lidožrout, ten je vrah. Proè? Bez nenávisti by nebyly vraždy, teroristi, nebyly by války. Nenávist je podhoubí všeho zla. Kdo lidi vychovává k nenávisti, a z jakéhokoli motivu a dùvodu, to je pravý váleèný štváè, to je zloèinec proti míru. A nic to na vìci nemìní, jestli pøitom na plnou hubu vyvolává: už nikdy válku! Dramatický zápas v srdci èlovìka mezi láskou a nenávistí, mezi životem a smrtí, si musí každý èlovìk vybojovat osobnì a pro sebe. To je jediné bojištì, na které má èlovìk právo vstoupit. Aby èlovìk ten zápas dokázal vyhrát, pøišel mu na pomoc Ježíš Kristus. Ten páté pøikázání zostøil. Kromì zabíjení zakazuje i nenávist: Slyšeli jste, že bylo øeèeno: Nezabiješ! Kdo zabije, propadne soudu. Ale já vám øíkám: Každý, kdo se na bratra hnìvá, propadne soudu. (Mt 5,21-22) Bùh bere v ochranu i každého jednotlivého èlovìka, každé dítì i dosud nenarozené, každého starce, který už nemùže pracovat. Ba Bùh bere v ochranu každého èlovìka i pøed ním samým. Zakazuje sebevraždu, sáhnutí si na život v náhlém návalu deprese. Zakazuje i škodìní si na zdraví špatnou životosprávou, pøejídáním, kouøením, pitím tabletami, nerozumným sportováním. Sem patøí i høíchy tìch, kdo pìstují potraviny pomocí

10 jedù, protože vìdí, že tím ohrožují zdraví lidí i malých dìtí. Patøí sem i ti, kdo zabíjejí dìtské duše tím, že jim dávají pohoršení svým špatným pøíkladem, - tím, že je pøi výchovì nevedou k dobru, k lásce, k Bohu. O tìchto Herodesích, vrazích dìtských duší, vyslovil Ježíš strašlivý soud: Takovým by bylo lépe uvázat na krk mlýnský kámen a utopit je. Takovým by bylo lépe, kdyby se nenarodili. Proè? Kdo špatnì vychovává nebo vùbec nevychovává dìti, ten má spoluvinu na všem, co ten zkažený napáchá. Všechny ty náøky na delikty mladistvých to má nìkdo na svìdomí. Nìkdo je tomu buï nauèil, anebo zabránil, aby ti mladí byli vychováni v duchu Božího desatera, aby jejich svìdomí bylo rozvíjeno v duchu Ježíšova evangelia. Dodnes zní svìtem Kainovo: Jsem já strážcem svého bratra? - Ale kdo takto smýšlí, je vlastnì vrah jako Kain, i když nikoho nezabil: zabil totiž ve svém srdci bratra. Každý z nás je strážcem svého bratra. Je strážcem svých bratøí kolem sebe. Pøíkaz o lásce k bližnímu bere Pán Ježíš velmi vážnì. O nièem nemluvil èastìji, než o tom, že každý èlovìk je náš bratr. Ve stále nových podobenstvích usiloval, aby to v nás nezùstalo jen mrtvou literou pøikázání Šesté pøikázání zní v èeštinì støedovìce a nesrozumitelnì. Nesesmilníš! Biblisté už dávno navrhovali, aby to bylo nahrazeno srozumitelnìjším a pøesnìjším pøekladem nezcizoložíš! Ale nestalo se tak a slovo cizoložství nevešlo do hovorové èeštiny. Zato tím víc je v použití slovo rozvod. Nedopustíš se cizoložství! Nesmíš rozbít své manželství! Tenhle pøíkaz pøipadal pøíliš tvrdý už Izraelitùm. Ti zavazovali k manželské vìrnosti pod trestem smrti ženy, chtìli tak zachránit legitimitu svých dìtí, rodokmenù, ale muži se manželskou vìrností vázaní necítili. Pán Ježíš jim vytýká, že jen pro zatvrzelost jejich srdce jim Mojžíš dovolil zapudit svou manželku. Ženì cizoložnici Pán Ježíš sice zachránil život, ale nenechal ji ani v nejmenším na pochybách, že to, co dìlala, byl høích. (J 8, 1-11) Dnes naráží na odpor radikální požadavek, který zavazuje k manželské vìrnosti oba partnery, ba podle poètu rozvodù se zdá, že dnes naráží více, než kdy v minulosti. Církev je v pøedpisech o pohlavním životì vùbec moc staromódní. Církev by mìla toto pøikázání zmìnit, zmodernizovat..., øíkají. Jenže zákony Boží církev mìnit nemùže - a pøíkaz: Co Bùh spojil, to èlovìk nerozluèuj. - to zákon Boží je. A tak zùstává a provždy zùstane základním smyslem šestého pøikázání ochrana manželství pøed rozvratem, který má koøen v osobní neukáznìnosti. Vždy bude platit, že vìrné manželství patøí do božího øádu a cizoložství je jeho porušením, høíchem. A tak navzdory všem pochybovaèùm hlásá šesté Boží pøikázání i dnešnímu èlovìku, že trvalé manželské lásky schopen opravdu je. Že to jde, vytvoøit si na celý život pìkné manželství a teplé hnízdo domova pro dìti. Že to jde, stavìt vzájemný vztah muže a ženy ne na romantické zamilovanosti, na citu, ale na spolehnutí, dùvìøe, vìrnosti, na partnerství v dobrém i zlém. Že to jde, po každém rozladìní èi nedorozumìní zaèít znovu. Proè se to tedy tak mnohým nepodaøí? Nikdo si po svatbì neøekne: teï zaènu rozbíjet naše manželství. Zaène to nenápadnì: nedostatkem trpìlivosti, nedostatkem snášenlivosti, nedostatkem ochoty odpustit a smíøit se. Zaène to uraženým mlèením, pokraèuje lhostejností a konèí nenávistí. Zaène to tím, že jeden zapomene, že manželé jsou dva horolezci uvázaní na jednom lanì, aby se mohli vzájemnì zajiš ovat, podržet toho, který uklouzne. Zøíti-li se jeden, zøítí se do propasti oba. Jak se tomu bránit? Co dìlat?. Aby se manželství takhle nerozbilo, je tøeba tisíce malých drobných pozorností, které je udržují živé. Je tøeba je støežit, aby se v nìm žádný partner necítil vìznìm, støeženým na každém kroku. Aby se v nìm oba cítili svobodní. Aby mohli mít své osobní drobné koníèky a záliby. Aby mìli jeden pro druhého èas i pro intimní chvilky a nìžnosti. Aby od sebe neutíkali on ke své práci, ona ke svým dìtem. Aby si navzájem umìli stále odpouštìt, vždy znovu spoleènì zaèínat. Musíme mít stále na pamìti Ježíšova slova: Kdo z vás je bez høíchu, hoï první kamenem. (Jan 8,7) Copak je tu nìkdo, kdo se proti šestému pøikázání neprovinil aspoò v mysli? Komu nenapadlo, že by bylo lépe, kdyby mohl prásknout doma dveømi a hledat nového partnera? Když si tohle uvìdomíme, nebudeme se tak pohoršovat nad tìmi, kteøí manželské soužití nezvládli, kteøí ztroskotali a rozvedli se. Budeme mít s nimi soucit jako s lidmi, kterým se stalo neštìstí. Budeme hledat, jak tìm troseèníkùm pomoci, místo toho, abychom je vyluèovali z farního i sousedského spoleèenství. A to i v pøípadì, že se pokusí pro sebe a pro dìti založit náhradní manželství obèanským sòatkem. ******* Jakékoli jednání manželù pøed a po pohlavním styku, které zamezí poèetí dítìte je proti Božímu zákonu a tím je høíšné. Problémy se šestým a devátým pøikázáním jsou orámovány høíchy proti studu (nevhodné obleèení, nudismus, spoleèné sauny, vystavování lidského tìla jako sexuálního zájmu, ). Èistota vyžaduje stud.

11 Nemùžeme utéci z tohoto svìta, ale na mnì je, na co se dívám, co poslouchám, a o èem pøemýšlím. Èím více je nemravnosti kolem nás, tím více si musíme chránit své nitro. když jsou rùzné formy èistoty: úplná, snoubenecká, manželská. Ale vždy sledují stejný cíl, aby èlovìk byl èistý ode všeho, co by narušovalo jeho schopnost úplnosti lásky. Mezi høíchy proti šestému pøikázání se øadí sebeukájení, smilstvo, pornografie, prostituce a znásilnìní. Všechny høíchy proti šestému pøikázání se øadí do závažné oblasti a patøí tedy do svátosti smíøení. Není dostateèné vyznání øíci: dopustil jsem se høíchu proti šestému pøikázání, ale zase na druhé stranì není potøeba øíkat víc, než druh høíchu, jak byly vyjmenovány pøed malou chvílí. Dalším aktuálním problémem je smilstvo. Je to tìlesné spojení svobodného muže a svobodné ženy. (Pokud by jeden z nich byl vázán manželstvím, tak se jedná o cizoložství.) Mladí lidé již pøed svatbou žijí èasto jako manželé. Na jedné stranì to není dobré odsuzovat, protože je zde lidská slabost, ale na stranì druhé to patøí do svátosti smíøení. Je tøeba, aby mladí lidé odpovìdnì pøistupovali již k zapoèetí vážné známosti, protože pøedstava, že spolu budou pìt let jen chodit a mít se rádi, je naprosto nereálná. (Oni si to myslí, alespoò dívky.) Dále je tøeba, aby se vyvarovali pøíležitosti ke høíchu. Pokud budou bývat èasto sami, tak jak to mùže dopadnout. V dnešní dobì se stává normálním, že snoubenci spolu jezdí na dovolenou. Církev neustále hájí, že homosexuální jednání odporuje pøirozenosti èlovìka. Potom je tøeba na ni nahlížet jako na nemoc a není možné z nemocného èlovìka dìlat zdravého. V dnešní dobì se stává moderní si vzájemný vztah pøed manželství si vyzkoušet. A jak tedy nìkdy snoubenci žijí spolu už pøed svatbou. 0bdobou jsou volná spoleèenství bez uzavøení manželství jako sociální instituce. K tomu je tøeba øíci, že láska se nedá zkoušet. Dalšími høíchy, které uvádí KKC jsou mnohomanželství a krvesmilstvo. K tomu asi nemusíme nic dodávat pøikázání V øeèi dnešních lidí jako by to platilo jinak: Z cizího krev neteèe. Kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. Šikovný se živý kradením, chytrý obchodováním a hlupák prací. A tak jsme pro samou chytrost a šikovnost dopracovali tak daleko, že musíme poøád hlídat kufr, když nìkam jedeme. Že se bojíme nechat stát auto na ulici. Bùh vede èlovìka k jiné chytrosti: Neber, co ti nepatøí. Neniè, cos sám nevytvoøil. Chraò majetek bližního stejnì peèlivì, jako chráníš svùj. Sedmé pøikázání hájí právní jistotu èlovìka proti svévoli silnìjšího a to je vìc nemalá. Ježíšùv Nový zákon je prohloubil: nezùstává u pouhého nekradení míøí k darování v lásce, jak to chápe svatý Pavel: Pracuj, abys mìl z èeho udìlit nuznému. (Ef 4,28) Krádež porušuje vzájemné vztahy mezi lidmi. Je nespravedlivá. Pøikázání se netýkalo tìch, kteøí kradli z hladu. Tím spíše platí pro bohaté a mocné, proti jejich koøistnictví pøikázání Jsou rùzné druhy lži. Je lež drzá, je lež z nouze, je lež milosrdná, jsou tucty lží a polopravd. Jsou lži ze sobecké zištnosti, ze zlomyslné snahy ublížit. Jsou lži z nouze, kdy lidé pøi vyslýchání na Gestapu zapírali, aby neuvedli do vìzení druhé lidi. Podobná situace se stává i dnes. Je vìcí svìdomí, zamlèet pravdu tam, kde byla použita ke zlému. Je lež milosrdná když víš, že pravda by druhému ublížila, že by ji neunesl tøeba nemocný rakovinou. Je i lež z lásky. Pøijdeš na návštìvu, ukazují ti z radostí, jak mají zaøízený byt. Zvláš hrdí jsou na veliký obraz jak ten pìknì oživuje celý pokoj! A ty vidíš, že podle mìøítek umìní je to bezcenný kýè. Máš povìdìt své mínìní, když víš, že by zarmoutilo? Máš respektovat právo èlovìka zaøídit si byt podle svého vkusu? Máš nepravdivì pochválit? Jsem povinen vždy a každému povìdìt všechno, co vím? Na takové otázky musíme umìt najít správnou odpovìï, aby se nám prosté nelži nestalo nepøehlednou houštinou mudrování, co se ještì smí a co už se nesmí. A kde jinde se jít uèit správné orientaci, než ke Kristu, který pøišel, aby vydal svìdectví o pravdì. Setkání s Ježíšovým evangeliem, s jeho duchem, se køes an uèí èestnosti, stává se pozorným vyznavaèem pravdy v lásce. Pokorným vyznavaèem pravdy øekli jsme si. Pokornì si uvìdomuje, že plnost je jen v Duchu. Že jen Kristus mùže øíci: já jsem pravda. My vidíme pravdu na zemi jen jako v zrcadle a to zrcadlo má mnoho slepých míst. Kdo si to uvìdomuje, je pokorný. Vyznavaèem pravdy v lásce øekli jsme si. Pravda bez lásky, to je nesnášenlivý fanatizmus.

12 Støedem Kristovy pravdy je láska a ta mùže být hlásána jen v mírnosti. Proto a je nám pravda jako pláš, který druhému podržíš, aby jej snadno mohl obléci. Dodnes zní Kainovo: Jsem já strážcem svého bratra? - Ale kdo takto smýšlí, je vlastnì vrah jako Kain, i když nikoho nezabil: zabil totiž ve svém srdci bratra. Každý z nás je strážcem svého bratra. Je strážcem svých bratøí kolem sebe. Pøíkaz o lásce k bližnímu bere Pán Ježíš velmi vážnì. O nièem nemluvil èastìji, než o tom, že každý èlovìk je náš bratr. Ve stále nových podobenstvích usiloval, aby to v nás nezùstalo jen mrtvou literou. Nejobecnìjším høíchem proti osmému pøikázání je lež. Spoèívá v tom, že èlovìk øíká nepravdu s úmyslem oklamat. (KK2482) Jak již bylo øeèeno, jsou vìci, které se bližního netýkají, kde se chrání nìjaké jiné vìtší dobro a potom pravda nemusí být sdìlována. Dále se jedná o chvastounství neboli vychloubání. Je tøeba se vyhnout jakémukoliv slovu, které druhého utvrzuje ve špatném jednání, lichocení, pochlebnictví nebo pøitakávání. Závažné porušení pravdivosti je køivé svìdectví a køivá pøísaha. Vìtšinou se jedná o zpùsobení vážné újmy druhým lidem. Další oblastí je ochrana dobré povìsti druhých lidí. Èlovìk ke svému životu nepotøebuje jen tìlesné potøeby, ale také sociální vazby. Toho se mohu dopouštìt trojím zpùsobem: opovážlivým úsudkem, pomluvou a nactiutrháním. Opovážlivým úsudkem høešíme, když bez dostateèného dùkazu pøipouštíme mravní vinu druhého èlovìka, tøeba jen ve skrytu svého srdce. Bývá to èastý høích a mnohdy pøehlížený. (Lidé v mé domovinì øíkají: Na každém šprochu pravdy trochu. ukázka høíšného smýšlení) Na tento høích se asi nejvíce vztahuje známé Kristovo slovo: Nesuïte a nebudete souzeni. (Lk 6,37) Mnohdy by se k tomu dalo øíci: Podle sebe soudím sebe. Svou vlastní nevyzrálost a úzkoprsost si promítám na druhé lidi. Je to høích, který se stává koøenem mnohého zla mezi lidmi. Posledním nejvìtším høíchem v této oblasti dobré povìsti druhého èlovìka je pomluva. Zde se jedná o lživé oèeròování druhého. Jde o nejvìtší závažnost, protože pøímo odporuje pravdì. Mnoho pomluv povstává z opovážlivých úsudkù. Èlovìk nemusí druhému ukrást jen majetek, mùže mu ukrást i dobrou povìst. A jako ostatní høíchy proti spravedlnosti vyžadují náhradu, tak je tomu i v oblasti osmého pøikázání. Pokud poškodím nìèí dobrou povìst, tak jsem povinen to nahradit, tøeba i ušlý zisk. V pøípadì pomluvy i tím, že se pøiznám ke lži. U nactiutrhání je to složitìjší. Potom je potøebné upozornit na dobré stránky daného èlovìka. Spíše lze nahradit majetek, než vrátit dobrou povìst. Buïme v této oblasti opatrní. Nejen nemáme èest bližních poškozovat, my ji máme dokonce chránit. Dále jsme vázáni dodržovat spravedlivou zdrženlivost ohlednì soukromého života (KK) jiných osob. Týká se lidí, kteøí žijí v blízkosti nebo nahlíží do soukromí druhých. Zvláštní povinnost pro zachovávání pravdy a ochranu soukromí mají hromadné sdìlovací prostøedky. Pøesnìji lidé, kteøí v nich pracují. 9. pøikázání Je to v Božím øádu, že každý normální muž shledá hezkou ženu hezkou, milou ženu milou, žádoucí ženu žádoucí. Na tom ještì není nic høíšného. Ale je v Božím øádu i to, aby všichni muž svìta sebežádoucnìjší provdanou ženu nechali na pokoji. Aby ji pøáli jejímu manželovi, protože je už èástí jeho bytosti, protože je jeho polovièkou, možná i lepší polovièkou. Totéž platí samozøejmì i opaènì pro vztah žen k mužùm pøikázání - Dobrovolné neèisté myšlenky a žádosti; høíšná žádost toho, co náleží bližnímu. V desátém pøikázání Bùh bere pod svou ochranu to, co patøí bližnímu. Za høích se tu vyhlašuje žádostivost cizího, závist a chamtivost, v nichž je koøen mnohých zlých èinù. Ale to zlo není až ve zlých èinech. Už sama závist otravuje život. Závistivec vidí u souseda nové auto a už kope zlostnì do svého starého køápu. Závistivec uvidí nìkde nový nábytek a už si doma pøipadá jako ve zboøenisku, práskne dveømi a jde do hospody. Závistivec vidí venku hezkou ženu, hodné dìti a už si doma vylévá žluè na své rodinì, která nemá zdání, proè. Jistì jste si všimli, jak právì závistivci mívají plno øeèí o spravedlnosti: Ten má vìtší plat a to není spravedlivé! Ten má lepší místo a to není spravedlivé! A nejde mu ani o to, aby vydìlal víc, jde mu hlavnì o to, aby ten druhý nevydìlal. Spravedlnost chce, aby pro každého bylo dost, ta je velkorysá. Závist je malicherná a nepøejícná. Všichni ostatní mají být chudí, oškliví, neš astní to je ideál správného svìta podle srdce závistivce. A k èemu nás desáté pøikázání vede pozitivnì, k èemu osvobozuje? Jednak k pìstování tužeb dobrých, ty mají svùj význam pro aktivitu, èinorodost èlovìka. A za druhé k cvièení v sebevládì a askezi. Pùvodní význam øeckého slova askezis je cvièení tìla ke

13 sportovním výkonùm, ale je to i cvièení ducha k lidskosti a ctnosti. Už pro dítì je dùležité cvièit se v askezi. Je tøeba, aby zažilo omezení a obtíže. Aby zažilo, že nemùže dostat všechno, co chce. Musí to být dobøe vysvìtlené a zdùvodnìné a v tom je ta potíž. Èasto je pohodlnìjší dítìti vyhovìt, než s ním hovoøit a vysvìtlovat, že se má rozdìlit o èokoládu, protože se o svou radost máme sdílet. Zlé žádostivosti byly známy jako hlavní høíchy: pyšný slavomam, lakota, dychtivost po cizoložství, závist, chamtivost, hnìvivost, lenost. Jsou to všechny projevy nezkrocených tužeb. Zdá se, že v tom výètu schází žárlivost. Ale ta je souhrnem toho nejhoršího z hlavních høíchù dohromady. Rozdíl mezi sedmým a desátým pøikázáním spoèívá v tom, že sedmé zakazuje skutek krádeže, zatímco desáté zakazuje postoj chtivosti a zvláštì postoj chtivé závisti. Vždy závist je koøenem všeho zlého. Vede k nepøátelství, k nenávisti, k vraždì. 9 Deset božích pøikázání Desatero božích pøikázání 1. V jednoho Boha vìøiti budeš a) moje víra není prohlubována a rozšiøována, neznám všechno, co se týká mé víry, nìkdy ve víøe zakolísám, bojím se, že bych ve své víøe vždy nesetrval, moje víra neurèuje mùj celý život. b) nespoléhám skuteènì a bezvýhradnì na Boha v nadìjí kolísám. c) popravdì, dost Boha nemiluji, nebo nejednám vždy tak, jak On si pøeje, nejsem Bohu dost vdìèný, neprosím o dary Ducha svatého, modlitba je nesoustavná, nepravidelná, roztìkaná, stále øíkám co já chci a neptám se, co On žádá ode mne, nemám duchovní èetbu, nekonám pravidelné sebepoznání, nepeèuji o zdokonalení charakteru. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Neuvažuji o Boží velikosti. Bùh se mi stává pouhým slovem, jménem, které pronáším bez uvážení, co vlastnì øíkám. 3. Pomni, abys den sváteèní svìtil. Mše svatá je mi vcelku neznámá, nudím se pøi ní, nic jsem o ní neèetl. Neuvìdomuji si, že mše svatá je nekrvavým opakováním popravy Ježíše Krista na køíži. Význam mše svaté mi uniká. Místo toho, abych pøicházel na mši o chvilku døív, abych promluvil v klidu pár slov k Bohu, abych se uklidnil a pomodlil se, pøicházím na ni pozdì a jiné tím ruším. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobøe ti bylo na zemi. K rodièùm jsem byl nevdìèný, hnìval jsem je, pùsobil jsem jim starosti, svéhlavì jsem neuznával jejich rady, nestaral jsem se o nì, ztrpèoval jsem jim život, pøál jsem jim zlé, ublížil jsem jim, nedùvìøoval jsem jim, dával jsem pøednost cizím lidem, nemìl jsem je rád. Dìti jsem považoval za naprosto své, zapomínal jsem, že jsou mnì svìøeny. Usmyslil jsem si, že v nich muším vyniknout,- byl jsem na nì prudký, domníval jsem se, nìžnost a dobrota by poškodily mou autoritu. Byl jsem na nì slabý, ve výchovì nedùsledný, zapøel jsem pøed nimi chybu, lhal jsem pøed nimi, dal jsem jim pohoršení, vedl jsem je k pýše, chlubil jsem se jimi, zakrýval jsem jejich chyby, byl jsem k nim neuznalý, nepìstoval jsem jejich svìdomí, nevedl jsem je k duchovnímu životu, nechal jsem je na pospas ulici, neèetl jsem žádnou knihu o výchovì, nesledoval jsem jejich vývoj, v dospívání jsem jim nebyl oporou. K ženì jsem byl tvrdý, despotický, neuznalý, nemìl jsem ohledy, byl jsem nároèný, nebyl jsem jí skuteènou oporou, porušoval jsem úctu, lásku a vìrnost. 5. Nezabiješ Sobì nebo jiným jsem poškodil zdraví, pomlouval jsem, posuzoval, odsuzoval, šíøil nedùvìru k nìkomu, kazil jsem jeho povìst, špatnì jsem vykládal jeho slova, podezøíval jsem, osoèoval jsem. 6. Nesesmilníš. Èasté poklesky, špatná èetba, zkazil jsem nìkomu život. 7. Nepokradeš. Nìco jsem si ponechal, neodevzdal, zamlèel, nìkoho jsem ošidil, zkazil jsem druhému nìjakou vìc. 8. Nepromluvíš køivého svìdectví proti bližnímu svému. Lhal jsem, byl jsem obojaký, moje øeè nebyla ano, ano ne, ne; byl jsem uzavøený, dával jsem každému za

14 pravdu, abych z nìèeho dobøe vyšel. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. - zmínka již ve 4. pøikázání 10. Aniž požádáš statku jeho. - zmínka již v 7. pøikázání. 10 Neúplný výèet høíchù dle desatera Kdyby se snad našel nìkdo, kdo by mi chtìl vytýkat, že jsem neuvedl úplný poèet høíchù, tomu odpovím, že má pravdu. Tato doba pøináší nové druhy høíchù a to ve vztahu k poèítaèi. Høíchù je totiž bezpoèet a vìøím, že seznam s úplným poètem ani nemùže existovat. Takže nejde o žádný test køes anské dokonalosti. Z druhé strany tento seznam je sestaven tak, aby kajícníkovi pomohl nahlédnout na svùj život skuteèný a dovtípit se dalších høíchù, které spáchal sám. Høíchy proti pøikázání prvnímu - Pochybovat ve vìcech víry a nehledat vysvìtlení. - K pravému uèení z báznì se pøiznávat. - Pohrdat církevními vìcmi, pobožnostmi nebo o nich potupnì mluvit - Poddávat se povìrám, snažit se èarovat, èi radit k tomu jiným. - Nechat si hádat. - Zanedbávat ranní a veèerní modlitbu anebo ji vykonávat nedbale. - Zoufat nad Božím milosrdenstvím. - Úmyslnì høešit na Boží milosrdenství. - Dobrovolnì setrvat v høíšném myšlení. - Zanedbávat vyuèování náboženství - P r o t i v í ø e: Nevìra a bludaøství, odpadlictví, zapírání víry, lhostejnost ve víøe, dobrovolné pochybování o èláncích sv. víry, mluvení proti víøe a ochotné poslouchání øeèí proti ní, ètení a rozšiøování víøe nepøátelských knih, novin, internetových stránek, atd. - P r o t i n a d ì j i: Nedùvìra a zoufalství, opovážlivé spoléhání na milosrdenství Boží. - P r o t i l á s c e: Odpor a nenávist proti Bohu.. - P r o t i k l a n ì n í s e B o h u: modláøství, hádání, èáry nebo kouzla (spiritismus), svatokrádež, pokoušení Boha, zanedbávání modlitby a služeb Božích. První pøikázání zahrnuje tøi ctnosti - víru, nadìji a lásku. Nedostatkem nadìje je høích zoufalství. Èlovìk pøestává doufat, že mu Bùh pomùže, aby dosáhl spásy. Nebo nedoufá v odpuštìní høíchù. Na druhé stranì stojí høích opovážlivosti. Èlovìk si myslí, že se spasí sám, nebo pøehnanì spoléhá na Boží všemohoucnost nebo milosrdenství. Poslední božskou ctností je láska. Láska k Bohu nemá horní hranici, vždy bude nedostateèná. Je dobré si pøipomenout slova P. Ježíše: Jestliže mì milujete, budete zachovávat má pøikázání. Mnoho køes anù se snaží dìlat kdovíjaké pobožnosti a poutì a zapomínají, že nové pøikázání P. Ježíše zní: Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás. Láska k Bohu není co do intenzity našeho citu, ale do ocenìní (mít Boha a jeho pøikázání jako nejvìtší hodnotu.) Nedostatek lásky je høích nevdìènosti, lhostejnosti, vlažnosti a omrzelosti nebo lenosti k duchovním vìcem. Vážný høích je nenávist vùèi Bohu. Vìštìní a magie snaha o ovládnutí duchových sil pro službu èlovìku. Odhalovat budoucnost. Oblast, která je Bohem zakázána a nejen, že zatìžuje psychiku èlovìka. Jedná se o uchylování k horoskopùm, astrologii, k hádání z ruky, k výkladu pøedtuch a vìšteb, k jevùm jasnovidectví, ptát se rùzných médií, nošení amuletù. Do této oblasti patøí také èarodìjnictví a spiritismus. Je tøeba být na pozoru u tzv. Pøírodních léèebných metod na léèitele, aby jejich léèba nezabíhala do této oblasti. Poslední problém je ateismus, který je kolem nás tolik èitelný. A to je vždy dùvod k zamyšlení pro nás køes any. Lidé by skrze náš život mìli pøicházet k poznání Boží existence a jeho dobrotì. Jak to øíká P. Ježíš: Aby lidé vidìli vaše dobré skutky a velebili vašeho otce v nebesích. Høíchy proti pøikázání druhému - Køivì nebo bez potøeby pøísahat. - Nìco proklínat. - Reptat nebo se rouhat proti Bohu. - Brát jméno Boží nadarmo. - Klel jsem - Pøísahal jsem bez potøeby nebo køivì. Neuctivì, napøíklad pøi klanìní, lehkomyslnì nebo v hnìvu vyslovovat jméno Boží, svatých svìtic a potupnì, posmìšnì o nich mluvit, (rouhat se), høíšnì pøísahat, uèinìné sliby rušit. Nejtìžším høíchem proti 2. pøikázání je rouhání. Spoèívá v tom, že èlovìk pronáší vnitønì nebo navenek nenávistná, vyèítavá, vyzývavá slova proti Bohu. Nebo také mluví posmìšnì o Bohu. Jsou to tedy slova, která jsou spojena s úmyslem, který znamenají.

15 Rozdílem od rouhání je klení, které sice slovnì vyjadøuje nadávku Bohu, ale èlovìk to tak nemyslí. V Písmì je psáno: Bùh se nenechá posmívat. Možná znáte skuteèné tresty, které dolehly na lidi za høích rouhání. Dalším høíchem je køivá pøísaha. Pøísaha je dovolávání se Boha za svìdka. Kdo pøísahá køivì, tak z Boha dìlá lháøe. Svatost Božího jména vyžaduje nepoužívat pøísahu k malicherným vìcem. Proti pøikázání tøetímu - V nedìli a ve svátek zanedbat mši svatou. - V nedìli a ve svátky tìžkou práci provádìt. - Pøišel jsem v nedìli a ve svátek vlastní vinou na mši svatou znaènì pozdì? - Choval jsem se v kostele nepobožnì nebo neuctivì. - Služebná práce, zanedbávání mše svaté, rozpustilé zábavy Proti pøikázání ètvrtému - Rodièe zarmucovat, zle o nich mluvit, nepodporovat, neposlouchat je v dobrých vìcech. - P r o t i p o v i n n o s t e m k r o d i è ù m: - Za rodièe se stydìt, - pohrdat jimi,- zle o nich mluvit, - posmívat se jim, - vzpurnì se k nim chovat, - pøát jim zlého, - zarmucovat je, nebo je zlobit, - opouštìt je v potøebách, (nedávat jim výmìnek), - nesnášet trpìlivì jejich køehkosti, - nemodlit se za nì, - rozkazù, napomínání a výstrah jejich nedbat, - P r o t i p o v i n n o s t e m k p ø e d st a v e n ý m: Neposlušnost, nevìrnost, nactiutrhání, pomluvy, lenost, - P r o t i povinnostem k d u c h o v n í m a svìtským v r c h n o s t e m: kdo je drze haní a tupí, proti nim se bouøí, Neuctivost k starým lidem. - P r o t i p o v i n n o s t e m r o d i è ù k d ì t e m: Nedbat o jejich vyuèování ve víøe a potøebných vìdomostech, nepøidržovat je k dobrému, nechránit je pøed svádìním, dávat jim špatný pøíklad, - když je tøeba, nekárat a netrestat je, - nestarat se o jejich èasné blaho, - P r o t i p o v i n n o st e m v r c h n o s t í k p o d d a n ý m: Nechránit je v pravé víøe, nejednat s nimi po právu a spravedlnosti, nepomáhat jim k blahu. Proti pøikázání pátému - Škodit svému nebo cizímu zdraví závist,- prudká zlost,- ustavièné sužování, - dlouhé nepøátelství,- požívání škodlivých pokrmù a nápojù, - bití a poranìní, - mstivost,- pohoršení dávat, - k høíchu radit nebo k nìmu navádìt. Zkracovat nebo brát sobì život, bez dùvodu se vydávat v nebezpeèí, bližního usmrtit, zranit, nebo mu život zkracovat pøíkoøím, hrubostí, pøetížením prací, atp. Dále souboj, závist, nenávist, hnìv, žárlivost, spílání i klení a vše, co vede k poškození zdraví vlastního èi cizího. Též pohoršení, svádìní k høíchu, i týrání zvíøat. Høichy proti pøikázání šestému - Neèisté myšlenky z mysli nevypuzovat, - kochat se v nich, - svolovat v nich. - Neslušným - prohlížením, - dotýkáním se prohøešovat. - Nechat se od jiných neèistì se dotýkat. - Vést a - poslouchat neèisté øeèi. Dopustit se smilstva nebo cizoložství. Dobrovolné neèestné myšlenky a - žádosti, - øeèi, - žerty a - písnì, - pohledy i - skutky (cizoložství); - vše, co k porušení èistoty svádí, jako - všeteènost oèí, - nemravné obrazy a - ètení nemravných knih a spisù, - nepoèestnost odìvu, - pøíliš volné obcování s osobami opaèného pohlaví a - lehkovážná spoleènost, - neslušné tance a - hry, - zahálka a - nestøídmost v jídle a pití. Proti pøikázání sedmému - Nìkomu nìco vzít. - Bližního podvést. - Cizí jmìní zadržovat, pøijímat, nevrátit, - ukradené vìci vìdomì kupovat. - Zpùsobit škodu bližnímu na jeho jmìní. - Krádež a loupež, lichva a podvod, nespravedlivé zadržování cizího majetku, dobrovolné a nespravedlivé poškozování cizího majetku. Høíchy, které se øadí do sedmého pøikázání, je krádež, loupež, podvod, vydìraèství a lichva. Na rozdíl od krádeže je loupež, když si vezmu vìc pøes odpor majitele. Podvod je pøedstírání oprávnìného nároku nebo utajené nedodržení smluv. Vydìraèství je mravní násilí s cílem nabýt nespravedlivì cizí majetek. A nakonec lichva je využití nouze nebo nevìdomosti druhého pøi stanovení nespravedlivé ceny. Vùèi vlastnímu majetku mohu høešit rozmaøilostí a lakomstvím. Proti pøikázání osmému - Køivì na nìco svìdèit. - Lhaním zpùsobit škodu bližnímu. Na cti utrhat pomlouvat, køivì posuzovat. - Domýšlet bez pøíèiny o jiných nìco zlého. - Vymýšlel jsem chyby o jiných - Roznášel jsem bez potøeby chyby jiných. Nepromluvíš køivého svìdectví proti bližnímu svému. Køivé svìdectví, lež a pøetváøka, køivé podezøívání a opovážlivé posuzování, pomluva, - na cti utrhání a donášení (klevety), spílání anebo nadávání.

16 Proti pøikázání devátému Celé lidské tìlo je krásné Boží dílo, je dobré. Pohlavní síly podnìcují v mladých lidech životní elán, probouzejí a rozvíjejí citový život, vedou k nalezení životního partnera a k založení domova a rodiny. V manželství slouží pohlavní styk k pøedávání života a k vzájemnému obdarování láskou. Pudový život však musí být ovládán duchem. Høíšné je to, co je proti Božímu zámìru. Vím v oblasti tìlesné lásky všechno, co potøebuji? Umím o tom myslet a mluvit bez zbyteèných zábran, ale ukáznìnì a krásnì? Nehøešil jsem neslušnými vtipy a øeèmi? Nezneužíval jsem sobecky pohlavního pudu (cizoložství, pohlavní styk mimo manželství, sebeukájení)? - Vyhýbal jsem se blízké pøíležitosti ke høíchu? Mezi manžely: Peèoval jsem o to, aby náš intimní manželský život byl spoleènì prožitou radostí a prohloubením naší lásky? Neodmítal jsem dìti ze sobeckých dùvodù? Zachoval jsem ve všech situacích manželskou vìrnost? Žiji v manželství uzavøeném pøed církví? Proti pøikázání desátému Desáté pøikázání zakazuje chtivost majetku bližního, která je koøenem krádeže, loupeže a podvodu zakázaným sedmým pøikázáním. (KKC 2534) Smyslová pøání jsou sama o sobì dobrá, ale èasto nezùstanou v mezích správného rozumu a èlovìk má touhu vlastnit, na co nemá právo a co vlastní druzí. Z této nezøízené touhy vyvstává neøest závisti, kterou svatý Augustin nazývá ïábelským høíchem. Ze závisti se rodí další høíchy jako nactiutrhání, pomluva, radost nad neštìstím bližního a nelibost z jeho štìstí. 11 Speciálnì zamìøená zpovìï - Zpovìï, která vede vnitøního èlovìka k pokoøe Nemilovat Boha, nenávidìt bližního, nevìøit v Boží Slovo a být pln pýchy a ctižádosti jsou to hlavní koøeny, z nichž vyrážejí výhonky všech høíchù, do kterých padáme. V tìchto høíších je veškeré zlo a naše duchovní zkáza. Když jsem peèlivì obrátil svùj zrak na sebe a pozoroval trvalý stav svého nitra, ovìøil jsem si, že nemiluji Boha, nemám lásku pro své bližní, nemám náboženskou víru a jsem plný pýchy a požitkáøství. 1. Nemiluji Boha Kdybych miloval Boha, neustále bych na Nìho myslel radostným srdcem. Každá myšlenka na Boha by mi poskytla štìstí a blaženost. Naopak, myslím mnohem èastìji a mnohem horlivìji na pozemské vìci a myšlení na Boha je pro mne pracné a suchopárné. Kdybych miloval Boha, pak by rozhovor s ním v modlitbì byl mým pokrmem a potìšením a dovedl by mne k nepøerušovanému spoleèenství s Ním. Ale naopak, nejen že nenacházím v modlitbì potìšení, ale považuji ji dokonce za námahu. Zápasím s nechutí, jsem oslabován leností a radìji jsem dychtivì hotov zabývat se jakoukoliv bezvýznamnou malièkostí, jen když to zkracuje modlitbu a odvádí mne od ní. Mùj èas prchá nepozorovanì v malicherných èinnostech, ale když se zabývám Bohem, když se stavím do Jeho pøítomnosti, zdá se každá hodina dlouhá jako rok. Miluje-li nìkdo druhého, myslí na nìho celý den nepøetržitì, pøedstavuje si ho, peèuje o nìho a na základì okolností jeho milovaný pøítel neopouští jeho mysl. Avšak já si bìhem dne sotva vyhradím jednu hodinu na hluboké ponoøení do meditace o Bohu, na zapálení svého srdce láskou k Nìmu, zatím co horlivì vìnují tøiadvacet hodin dne jako vøelou obì modlám svých vášní a sklonù. Dychtím po rozhovoru o lehkovážných vìcech a po tom, co snižuje ducha; to mne tìší. Ale v úvahách o Bohu jsem vyprahlý, znudìný a líný. I když jsem nechtìnì vtažen jinými do duchovního hovoru, snažím se rychle zmìnit námìt na jiný, který se líbí mým žádostem. Jsem neúnavnì zvìdavý na novinky o obèanských záležitostech a politických událostech; horlivì hledám uspokojení pro svou zálibu v získávání poznatkù o vìdì a umìní a v cestách k získání vìcí, které si pøeji vlastnit. Ale studium Božích zákonù, znalost Boha a náboženství na mne dìlá pramalý dojem a neuspokojuje hlad mé duše. Považuji tyto vìci nejen za nepodstatné zamìstnání pro køes ana, ale svým zpùsobem za jakési vedlejší zájmy, kterými bych se možná mohl zabývat ve svém pøebyteèném èase, ve volných chvílích. Krátce, je-li posuzována láska k Bohu podle zachovávání Jeho pøikázání, (>Miluješ-li mne, zachovávej má pøikázání,< øíká náš Pán Ježíš Kristus), pak já nejen že je nezachovávám, ale dokonce se málo o to snažím; následuje tedy zcela jistì závìr, že Boha nemiluji. Tak to øíká Basil Veliký: Dùkaz, že èlovìk nemiluje Boha ani Krista je v tom, že nezachováváme Jeho pøikázání. 2. Nemiluji svého bližního Jsem nejen neschopen rozhodnout se položit svùj život za nìho (jak praví Evangelium o tom, kdo má lásku ke svému pøíteli), ale ani neobìtuji pro dobro svého bližního své štìstí, svou pohodu a svùj mír. Kdybych ho miloval jako sebe sama, jak praví Evangelium, jeho neštìstí by mne rmoutilo a jeho štìstí by mne tìšilo. Ale naopak,

17 naslouchám podivným, neš astným historkám o svých bližních a nejsem zarmoucen; zùstávám zcela neteèný, nebo což je ještì horší nacházím v tom nìco jako potìšení. Nesprávné chování ze strany svého bratra nepokrývám svou láskou, ale s odsouzením to rozhlašuji. Jeho blaho, èest a štìstí mne netìší tak jako mé vlastní, ale jako by byly nìèím zcela cizím; nejsem jimi potìšen. Dokonce ve mnì vzbuzují lstivé pocity závisti nebo opovržení. 3.Nemám náboženskou víru Nevìøím ani v nesmrtelnost ani v Evangelium. Kdybych byl pevnì pøesvìdèen a vìøil bez pochybností, že za hrobem je vìèný život a odplata za èiny v tomto životì, neustále bych na to musel myslet. Samotný ideál nesmrtelnosti by mne udržoval v bázni Boží a poèínal bych si v tomto životì jako cizinec, který se zde pøipravuje na vstup do své zemì. Naopak, vùbec nemyslím na vìènost a považuji konec tohoto pozemského života za hranici své existence. Hnízdí ve mnì tajná myšlenka: Kdo ví, co se stane po smrti? Øeknu-li, že vìøím v nesmrtelnost, pak mluvím jen o své mysli a mé srdce je velmi vzdáleno pevnému pøesvìdèení. To otevøenì dosvìdèuje mé chování a mé neustálá péèe o uspokojování smyslového života. Kdybych s vírou pøijal celým svým srdcem svaté Evangelium jako slovo Boží, neustále bych se jím zabýval, studoval bych je, nacházel v nìm své potìšení a zamìøoval bych svou pozornost k nìmu s hlubokou zbožností. Moudrost, milosrdenství, láska jsou v nìm ukryty; vedlo by mne to ke štìstí, nalézal bych spokojenost ve studiu Božích zákonù ve dne i v noci. V nich bych nacházel svou potravu jako denní chléb a mé srdce by bylo vedeno k zachování zákonù. Nic na zemi by nebylo dosti silné, aby mne od toho odvedlo. Ale ve skuteènosti je tomu naopak vždycky, když ètu èi slyším slovo Boží, a bývá to jen z nutnosti nebo ze všeobecné lásky ke znalostem, pøistupuji k nìmu bez napjaté pozornosti a jeví se mi nudné a nezajímavé. Vìtšinou skonèím s èetbou bez jakéhokoliv zisku a jsem až pøíliš ochoten pøijít na svìtskou èetbu, která mne více tìší a v níž nacházím nové a zajímavé námìty. 4. Jsem pln pýchy a smyslové sebelásky Potvrzují to všechny mé èiny. Když v sobì spatøím nìco dobrého, pøeji si to zveøejnit nebo chlubit se tím pøed jinými lidmi nebo se sám sobì obdivovat. I když stavím na obdiv zevní pokoru, pøipisuji ji své vlastní síle a považuji se za lepšího než ti druzí, nebo alespoò ne za horšího. Když v sobì poznám chybu, snažím se ji omluvit; zakrývám ji slovy už jsem zkrátka takový, tak jsem vychován nebo nemohu za to. Zlobím se na lidi, kteøí se mnou nejednají s úctou a považuji je za neschopné ocenit hodnotu èlovìka. Chvástám se svými dary, považuji neúspìchy v jakémkoliv podnikání za osobní urážku. Reptám a tìší mne neštìstí mých nepøátel. Když usiluji o nìco dobrého, èiním to, abych získal chválu nebo pro duchovní požitkáøství èi svìtskou útìchu. Krátce, neustále ze sebe èiním idol a nepøetržitì mu sloužím, pøièemž hledám ve všem smyslovou radost a potravu pro své smyslné vášnì a chtivost. Když to všechno probírám, vidím, že jsem pyšný, nevìrný, nevìøící, bez lásky k Bohu a chovám nenávist ke svému bližnímu. 12 Høíchy proti pøikázáním církevním Nesvìtit zasvìcené svátky Nebýt pobožnì pøítomen Nezachovávat pùst Nezpovídat se ani jednou v roce V èas zapovìzený slavit veselý. 13 Sedmero hlavních høíchù 1. Pýcha, - 2. Lakomství, 3. - Smilstvo, 4. - Závist, 5. - Nestøídmost, 6. - Hnìv, 7. - Lenost, V duchovních vìcech líným být. 14 Høíchy proti Duchu svatému

18 1. - Úmyslnì høešit na Boží milosrdenství Nad milosrdenstvím Božím zoufat. 3.- Odpírat poznanou køes anskou pravdu Svému bližnímu nepøát a závidìt Boží milosrdenství Zatvrdit si srdce vùèi spasitelnému napomínání Setrvat až do konce v nekajícím životì. 15 Høíchy do nebe o pomstu volající 1 - Úmyslná vražda. 2 - Sodomský høích 3 - Utiskování chudých lidí, vdov a sirotkù. 4 - Zadržování nebo ujímání mzdy dìlníkùm. 16 Devatero cizích høíchù Høíchy cizími býváme spoluviníky, když: 1. Ke høichu radíme, - 2. jiným høešit velíme, - 3. Svolujeme jiné ke høíchu Ponoukáme jiné ke høíchu, - 5. Vychvalujeme høíchy jiných Mlèíme ke høíchu jiných Netrestáme høíchy jiných Bereme podíl na høíchu jiných Hájíme høíchy jiných. Dále zpytuj své svìdomí, nezhøešil-li jsi opomenutím dobrého, jež jsi byl povinen konat. 17 Jak slavit eucharistickou hostinu Následující výòatek platí pro ty, kteøí chodí pøíležitostnì a již nezasvìcenì do kostela a když se dává tìlo Pánì, jdou s davy ho pøijímat aniž by absolvovali v nedávné minulosti zpovìï. 1 Kor 11,27-30 Kdo by jedl chléb (Pánì) nebo pil kalich Pánì nehodnì, proviní se proti tìlu a krvi Pánì. Proto musí èlovìk sám sebe zkoumat, a tak a chléb jí a z kalicha pije. Kdo totiž jí a pije a tìlo (Pánì) nerozlišuje (od obyèejného chleba), jí a pije si odsouzení. Proto je mezi vámi tolik nemocných a churavých a mnoho jich už umøelo. 18 Ukázky z díla Pravidla rozlišování duchù sv. Ignác z Loyoly Podle svatého Ignáce z Loyoly, každá myšlenka, která se zrodí v èlovìku, ve svém dùsledku se mùže odvodit na tøi prameny: máme v sobì tøi druhy myšlenek: ta moje vlastní, která pramení úplnì z mé svobody a z mé vùle, a ty další dvì pøicházejí zvenèí, a to jedna od dobrého ducha, druhá od zlého ducha. Tìmto myšlenkám, impulzùm, dává pravidla. To jsou ta vìhlasná pravidla rozlišování duchù, èím rozlišuje duchy dobré a zlé, ty poslední má za nepøátele. Pøed lidi, kteøí kupí smrtelný høích na smrtelný høích, staví nepøítel obyèejnì èarovné obrazy požitkù. Dává jim pøedstavy smyslné krásy a požitky, aby v nich dával rùst jejich zkaženosti a v høíchu. Dobrý duch u tìch používá opaèný zpùsob. Soudností rozumu jim kouše jejich svìdomí. U tìch, kteøí kráèí kupøedu ve vymýcení svých høíchù a ve službì Bohu rostou od dobrého k lepšímu; zpùsob je právì opaèný tomu prvnímu. V tomto pøípadì totiž zlý duch hryže, dìlá osobu smutnou a klamným podáním pøíèin ho zneklidòuje, klade pøed nìho pøekážky, aby nedìlal pokroky dopøedu. Jinými slovy, zlý duch zuøí a snaží se tì svést, klade pøekážky, vede k neopodstatnìnému smutku, (ten smutek nemá rozumný dùvod!) znepokojuje

19 tì nesprávnými dùvody (nesmyslné argumenty), abys už dále nepokraèoval v dobru. Vlastností dobrého ducha je, že dává útìchu, odvahu, slzy, vnuknutí a klid, všechno usnadòuje, pøekážky odstraòuje, aby èlovìk mohl rùst v konání dobra. Vlastností nepøítele je, že ztratí sílu a odvahu, a jeho pokušení prchnou, jestli ten, který se cvièí ve ctnostech, smìle èelí pokušením nepøítele a koná pøesnì opak toho, co pokušitel vnucuje. Ovšem, když èlovìk ztrácí odvahu pøi snášení pokušení, není tak zuøivého divokého zvíøete na zemi, jako pøirozený nepøítel èlovìka, pøièemž svùj zámìr chce uskuteènit zarputilou zlostí. Nepøítel se chová jako lstivý, nepravý milenec. Chce zùstat utajen a bojí se odhalení. Záludný èlovìk totiž, když zkouší pokoušet dceru nìkterého dobrého otce, nebo ženu nìkterého dobrého manžela, pøeje si, aby jeho námluvy a øeèi zùstaly ve skrytosti. Proto mu není vhod, když dcera otci nebo manželka manželovi odkryje zlý úmysl jeho, protože lehko pozná, že své zapoèaté dílo nebude moci pøivést ke konci. Stejnì, když pøirozený nepøítel èlovìka, když se vkrade se svými námluvami a úskoky do pravého èlovìka, pøeje si, aby ten je pøijímal a držel v tajnosti. Málo se mu líbí tedy, když duše odkryje toto svému zpovìdníkovi, èi jinému èlovìku znalému v duchovní oblasti, který zná podlosti podvodníka. Pochopí totiž, že svou zapoèatou podlost nemùže pøivést ke konci, protože je jasné, že jeho lstivost je odhalena. Nepøítel se chová jako vojevùdce. Chce podmanit a uzmout to, co si pøeje. Vojevùdce je zároveò velitelem armády. Nejdøív totiž zaujme postavení, vyšetøí, prozkoumá stav pevnosti a schopnosti její v obranì a teprve pak zaútoèí na nejvìtší slabinu. Podobnì i nepøítel lidské pøirozenosti obchází, prozkoumá ze všech stran všechny naše ctnosti. Nakonec, kde nás vidí že jsme nejslabší a nejménì chránìni po stránce naší vìèné spásy, tam na nás útoèí a usiluje nás porazit. Jinými slovy, ta pevnost jsi ty, napadne tì na tvém nejslabším místì, proto je tøeba posilovat svoji duši duchovním životem Boží milost nás èiní pevnými. Svatý Ignác odkrývá i jiný sled pravidel rozlišování. I z toho jsou zde krátké výòatky: Dávejme si pozor na sled myšlenek! Jestli zaèátek, støed i konec jsou dobré a vše smìøuje k dobrému, tak je to znamení dobrého andìla. Jestli prùbìh myšlenek je zlý, nebo konèí ve špatných, nebo pozornost odvádìjících myšlenkách od toho dobrého, co pøedtím chtìl konat, anebo jestli zeslabuje, ruší, zneklidòuje duši a bere jí pùvodní mír, klid a ticho, tak je to jasné znamení toho, že to pochází od nepøítele našeho pokroku, spásy, od zlého ducha. Ovšem ti, kteøí kráèí od dobrého k lepšímu, tam dobrý andìl se dotýká duše lehce, jemnì, jako když kapka padne na houbu. Zlý andìl to dìlá ostøe, hluènì, neklidem, jako když kapka padne na kámen. Ty které kráèejí od zla k horšímu, výše zmínìné duše se dotýkají obráceným zpùsobem. Dùvod je ten, že nastavení duše je vùèi zmínìným andìlùm podobné nebo odlišné. Když je to odlišné, andìlé s velkým rámusem, nápadnì, citelnì vnikají, a když je podobné, duch vchází tiše, jakoby pøes otevøená vrata do svého domu. Nepøítel velice pozoruje, jestli duše je hrubá èi jemná. Jestli je jemná, snaží se ji ještì více zjemnit až do nekoneènosti, aby ji úplnì zmátl nebo zpochybnil. Napøíklad když vidí, že duše nesouhlasí se vstupem ani do lehkého ani do smrtelného høíchu, ba ani do zdání rozmýšleného høíchu, tak nepøítel (protože ji nemùže potopit ve vìcech které vypadají jako høích) snaží se aby duše vidìla høích i tam, kde není høích, tak napøíklad v nìjakém bezvýznamném slovu èi myšlence. Jestli je duše hrubá, nepøítel se snaží ji uèinit ještì hrubší. Jestli napøíklad lehké høíchy nebral vážnì, bude usilovat, aby ani smrtelné høíchy nebral v potaz. A jestli se døíve jakžtakž se o nì staral, nyní a se o nì stará mnohem ménì èi vùbec. 19 Doplnìní Vzato z Medžugorje O b r á c e n í Obrácení je èastým poselstvím Panny Marie, nebo v lidech nachází v souèasné dobì slabou nebo žádnou víru. Bez ní není možné dosáhnout pokoje. Obrácení znamená oèistit si srdce (Jer 4,14), nebo zkažené srdce vytváøí a udržuje zlé vztahy a spoleèenské soustavy, nespravedlivé zákony a otrocké struktury. Bez radikálního vnitøního obrácení srdce nebude pokoje. Panna Marie proto vyžaduje èastou svatou zpovìï. Tato žádost je pokynem pro všechny lidi bez rozdílu, nebo není ani jediného spravedlivého.. Všichni se odchýlili, stejným zpùsobem se pokazili (Øím 3, 11-12) M o d l i t b a Poèínajíc od pátého dne zjevení, Panna Marie doporuèuje témìø každodennì modlitbu. Žádá od všech lidí, aby se neustále modlili, tak jak to žádal i Kristus. (Mk 9,29; Mt 9 38; Lk 5,13...) Modlitba totiž povzbuzuje, anebo upevòuje víru èlovìka, bez které není možný dobrý vztah ani k Bohu ani k ostatním lidem.

20 Mimo toho modlitbou projevuje èlovìk svùj životní svazek s Bohem: uznává Ho, je to díkuvzdání za pøijaté dary a s odevzdaností od Nìho oèekává i ostatní vìci, které potøebuje, pøedevším spásu. Odùvodnìním modlitby je skuteènost, že Slovo Boží se obrací na èlovìka, který má na nìho odpovìdìt slovem. Odpovìdí je vyslovená víra anebo modlitba, která zároveò víru podnìcuje, obnovuje, upevòuje a udržuje. Modlitbou též pøesvìdèivì ohlašujeme Boha a Evangelium, èím roznìcujeme víru druhých lidí. Slovo modlitby tak obohacuje èlovìka a formuje jeho život. P ù s o b e n í S a t a n a Satan je zde pøítomný a je tak silný, že využívá pro sebe každý okamžik. Matka Boží èasto zdùrazòovala, že satan má velice silný vliv na mládež, nebo chce znièit naše rodiny. Jedním z velkých satanových cílù je rozbít rodiny a mládež odvést od Boha. U t r p e n í Když Bùh sešle utrpení anebo køíž, je to velký dar, proto ho musíme pøedložit Bohu s láskou, nebo každý køíž má svou pøíèinu. Matka Boží dále zdùrazòuje, že si neumíme pøedstavit, jaký význam má naše utrpení v Božích oèích. Mùžeme se modlit za to, abychom dostali sílu, pomocí které dokázali nést dar køíže trpìlivì a s láskou.

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 1 5 PhDr. Ilona Špaòhelová

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

OTÁZKY PRO VÝCHOVU SVĚDOMÍ DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA

OTÁZKY PRO VÝCHOVU SVĚDOMÍ DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA OTÁZKY PRO VÝCHOVU SVĚDOMÍ DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - KDO JSEM? Jaké mám vlohy, za

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více