NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod

2 Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek Vaccuperm VGA-111, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (2006/95/EC) Použité normy: EN : 2006/A1: 2009 EN : 2003 EN : 2006 Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/EC). Použité normy: EN : 2007 EN : 2007 EN : A1: 2009 EN : A1: A2: 2008 Ostatní platné předpisy: DIN 19606: 2010 Pfinztal, 1. března 2011 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Osoba oprávněná sestavit technický soubor a zplnomocněná podepsat prohlášení o shodě ES. 2

3 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny Symboly použité v tomto návodu Bezpečnostní pokyny pro práci s chlórem Ochranné zařízení První pomoc v případě nehody Manipulace s tlakovými nádobami na chlór Provozní sklady chlóru 6 2. Úvod Správné použití Nevhodné použití Kvalifikace uživatelů Odpovědnost provozovatele Personál pro údržbu a servis Typový klíč podtlakového regulátoru VGA Přeprava a skladování Vybalení 8 3. Technické údaje Obecné technické údaje Přípojky Příslušenství Rozměry Fyzikální a chemické údaje o chlóru Konstrukce a funkce Popis zařízení Funkční princip Montáž a instalace Výběr podtlakových potrubí Připojení podtlakového regulátoru Připojení separátoru kapaliny (volitelné) Příklad instalace Spuštění Kontrola těsnosti Odběr chlóru Provoz Zapnutí dávkovacího systému plynného chlóru Výměna tlakové nádoby s chlórem, zatímco je systém v provozu Vypnutí dávkovacího systému plynného chlóru Údržba Poruchy a jejich odstraňování Likvidace výrobku 18 Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní a provozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. 1. Bezpečnostní pokyny Tyto instalační a provozní pokyny obsahují všechny informace důležité pro uživatele výrobku: Technické údaje Pokyny pro uvádění do provozu a použití Bezpečnostní pokyny. Pokud požadujete další informace nebo pokud se setkáte s problémem nepopsaným v tomto návodu, kontaktujte prosím společnost Grundfos. 1.1 Symboly použité v tomto návodu Tato příručka obsahuje následující standardní bezpečnostní pokyny o možných dalších rizicích: Pozor Pokyn Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. 1.2 Bezpečnostní pokyny pro práci s chlórem Nebezpečí plynného chlóru Toxický při vdechování. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Způsobuje dávivý kašel, dušnost a slzení. Má mírný paralyzující účinek na centrální nervovou soustavu. Dýchání vzduchu o koncentracích vyšších než 10 ppm plynného chlóru znamená akutní ohrožení života. Vdechování vzduchu s vysokou koncentrací plynného chlóru po dlouhou dobu, je smrtelné Nebezpečí u kapalného chlóru Způsobuje poleptání kůže. Způsobuje zarudnutí a puchýře na kůži Pravidla chování Tlakové nádoby s chlórem měňte pouze s plynovou maskou. Do kontaminovaných místností vstupujte pouze s ochranným oděvem a dýchacím přístrojem se stlačeným vzduchem. V případě úniku plynu použijte masku, je-li to možné. Sledujte směr větru. Čeština (CZ) 3

4 Čeština (CZ) 1.3 Ochranné zařízení Osobní ochranné zařízení Orgán provozující dávkovací systém plynného chlóru musí zajistit dýchací přístroje (plně průhledovou plynovou maskou), osobně přidělenou, označenou jménem, s účinným filtrem chloru (B2P3) a nejméně 1 náhradní filtr na plynovou masku, pro každého operátora. Ochranné prostředky musí být uloženy na snadno přístupném místě mimo místnost s chlórem. U zařízení s chlorovými sudy musí být k dispozici nejméně 2 ochranné obleky s tlakovými respirátory Povinnosti provozovatele Předvedení operátorům manipulaci s ochrannými prostředky. Obsluha musí používat osobní ochranné pomůcky pravidelně, nebo provádět cvičení s nimi nejméně jednou za 6 měsíců. Filtry plynové masky se musí vyměnit pravidelně po uplynutí data trvanlivosti nejméně 6 měsíců po otevření (všimněte si datum otevření na filtru) po kontaktu s chlórem. Dodržujte zákaz zaměstnávat v souladu s místními zákony Skladování ochranných prostředků Mimo provozní sklady Dobře viditelné Snadno k dispozici kdykoliv Chráněny proti prachu a vlhkosti. 1.4 První pomoc v případě nehody První pomoc při vdechnutí chlóru 1. Zachovat klid. 2. Odstranit zraněné osoby z nebezpečného prostoru. 3. Pomocníci si musí dávat pozor na osobní ochranu. 4. Odstraňte potřísněné oděvy. 5. Uklidnění zraněných osob a udržovat je v teple pomocí pokrývky. 6. Poskytnutí čerstvého vzduchu, použijte kyslíkový dýchací přístroj, pokud je to možné. Žádné dýchání z úst do úst! 7. Zavolejte lékařskou pomoc a zajistěte převoz do nemocnice vleže vsedě v případě obtíží s dýcháním. Uveďte jako příčinu chlór První pomoc při poleptání kůže 1. Zachovejte klid. 2. Odstraňte potřísněný oděv. 3. Opláchněte kůži velkým množstvím vody. 4. Obvažte sterilně ránu. 5. Vyhledejte lékařskou pomoc. Uveďte jako příčinu chlór První pomoc po poleptání očí 1. Zachovejte klid. 2. Vypláchněte oči velkým množstvím vody, zatímco pacient leží. Chraňte zdravé oko, je-li to nutné. Roztáhněte víčka, nechte oko pohybovat do všech stran. 3. Vyhledejte očního lékaře. Uveďte chlór jako příčinu První pomoc při poleptání vnitřních orgánů 1. Zachovejte klid. 2. Pijte vodu krátkými doušky. Pokud je to možné, vezměte lékařské uhlí. 3. Vyhledejte lékařskou pomoc. Uveďte chlór jako příčinu. 4

5 1.5 Manipulace s tlakovými nádobami na chlór Základní pravidla Chlór je skladován v šedých ocelových lahvích nebo sudech v uzamykatelných místnostech. Vzhledem k bezpečnostním opatřením, jsou naplněné chlórem pouze do 95 % jejich kapacity. Druh plynu, hmotnost, majitel, výrobní data a data z posledních zkoušek musí být jasně uvedeny na obalu. Dodržujte následující: Skladujte chlór v ohnivzdorných tlakových nádobách. Tlakové nádoby s chlórem chraňte před teplem a slunečním zářením. Tlakové nádoby na chlór by neměly být změněny nebo opravovány uživatelem. Mějte plné a prázdné tlakové nádoby uzavřené Ocelové láhve Obsah: 50 kg nebo 65 kg Získání plynného chlóru ze vzpříměně stojící láhve přes ventil. 1 2 Bezešvé láhve pro chlór Svařované láhve pro chlór Zacházejte s tlakovými nádobami opatrně, neházejte s nimi! Chraňte tlakové nádoby před převrácením nebo odvalováním, např. řetězy nebo svorkami. Chraňte tlakové nádony před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 C. Tlakové nádoby přepravujte pouze s ochrannou maticí ventilu a ochranným krytem Platné předpisy S tlakovými nádobami na chlór smí manipulovat pouze zkušený personál. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro tlakové nádoby s chlórem. Tato pravidla platí pro plné i prázdné nádoby, jako jsou prázdné tlakové nádoby obsahující ještě zbytky chlóru a proto jsou pod tlakem. Místními zákony a předpisy pro manipulaci, přepravu a skladování chloru musí být dodrženy. Čeština (CZ) V Německu platí následující pravidla: 3 Pravidla pro předcházení nehodám "chlorování vody" s postupem pokynů (GUV-V D5) Obr. 1 Konstrukce láhve TM Předpisy týkající se pracovního místa (ArbStättV) Technická pravidla pro stlačené plyny (TRG 280, 310 a 330) Provoz lázní (BGR 108) Dávkovací systémy plynného chlóru pro úpravu vody (DIN 19606) Chlór pro úpravu vody (DIN 19607). Pol. Popis 1 Ochranný kryt 2 Ventil 3 Zajišťovací svorka pro zajištění láhve Sudy pro chlór Obsah: 500 kg nebo 1000 kg Extrakce plynného chlóru ventilem stoupacího potrubí. Extrakce kapalného chlóru přes ventil ponořeného potrubí TM Obr. 2 Konstrukce sudu Pol. Popis 1 Stoupací potrubí pro extrakci plynného chlóru 2 Ventil pro extrakci plynného chlóru 3 Ventil pro extrakci kapalného chlóru 4 Ponořené potrubí pro extrakci kapalného chlóru 5 Pneumatika 6 Značka pro nastavení sudu 5

6 Čeština (CZ) 1.6 Provozní sklady chlóru Provozní sklady s chlórem jsou prostory, kde je umístěný dávkovací systém plynného chlóru a/nebo kontejnery s chlórem. Chlór v těchto místnostech je pod tlakem Předpisy pro provozní sklady s chlórem Podle německých předpisů pro prevenci úrazů "Chlorování vody", tyto prostory musí splňovat následující požadavky: Neměly by proto mít spojení do dalších místností a musí být plynotěsně odděleny a odolné proti ohni. Musí být v úrovni terénu, suché a větrané. Doporučená pokojová teplota je C. Neměla by být nižší než 0 C ani vyšší než 50 C. Přetlaková potrubí dávkovacího zařízení nesmí končit pod širým nebem. Větrací otvory vedoucí do volného prostoru, musí být omezeny na 2 x 20 cm 2. Musí být nainstalována vhodná výfuková zařízení s následnými absorbčními systémy. Plynný chlór se nesmí dostat do níže položených místností, šachet, jímek, kanálů nebo nasávacích otvorů větracích systémů. Prostory provozních skladů s chlórem musí být vybaveny vodním kropicím systémem pro sražení unikajícího plynného chlóru. Kropicí systém musí mít odtok s odlučovačem. Provoz musí být umožněn ručně mimo provozní sklady s chlórem. Musí být nainstalován varovný systém plynného chlóru s optickým a akustickým výstražným zařízením, s napojením na vodní kropicí systém. se systémem varování, který se reaktivuje automaticky po vypnutí (např. pro výměnu tlakové nádoby). Podlaha provozního skladu s chlórem musí být rovná, východ není pod úrovní terénu a ne výš, než je možná nakládací rampa Označování provozních skladů s chlórem V Německu, podle DIN 4844, musí být instalována následující varovná označení vně vchodu do provozního skladu s chlórem: Obr. 3 Výstražné označení a doplňkové označení "Chlorovací zařízení: Přístup jen pro poučené osoby" Uvnitř provozního skladu s chlórem musí být nainstalovány příkazové značky "Použijte plynové masky"a "Instrukce pro poskytnutí první pomoci v případě intoxikace plynným chlórem". Obr. 4 Povinné označení (DIN 4844) TM TM TM Požadavky na provozní sklady s chlórem Provozní sklady s chlórem musí mít přímý výstup do volného prostoru. Dveře musí být uzamykatelné, otevřené směrem ven a musí být možné otevřít dveře bez klíče zevnitř. Provozní sklady s chlórem nesmí být určeny pro trvalý pobyt lidí. Jezení, pití, nebo skladování potravin v provozních skladech s chlórem je zakázáno. 6

7 2. Úvod 2.1 Správné použití Podtlakový regulátor VGA-111 je určen výhradně pro snížení přetlaku ze strany zásobníku chlóru na podtlak na straně podtlaku. 2.2 Nevhodné použití Provozní bezpečnost je zaručena pouze tehdy, pokud je výrobek používán správně. Všechny provozní metody, které jsou v rozporu se správným použitím nejsou povoleny a vedou kukončení platnosti všech nároků. Čeština (CZ) Neautorizované konstrukční úpravy na výrobku mohou vést k vážnému poškození zařízení azranění osob. Je zakázáno otevírat, upravovat, přemosťovat, odstraňovat, používat bypass nebo nepovolené součásti a to zejména bezpečnostní zařízení. 2.3 Kvalifikace uživatelů Na základě své odborné přípravy a zkušeností, uživatel musí mít dobré znalosti o fungování systémů dávkování plynného chlóru. Ten musí být seznámen s příslušnými zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a předcházení nehodám, a uznávané standardy dobré praxe, že je schopen posoudit, bezpečné pracovní podmínky dávkovacího systému plynného chlóru. Uživatel je odpovědný za provoz a sledování výrobku v místě instalace. Povinnosti uživatele: Přečtěte si tento návod dříve, než budete provozovat výrobek. Nechejte se proškolit kvalifikovaným personálem Grundfos o provozu výrobku. Dodržujte příslušné předpisy pro bezpečnost při práci a pro prevenci havárií. Používejte vhodný ochranný oděv v souladu s vnitrostátními předpisy pro prevenci úrazů při provozu systému a pro zacházení s chemikáliemi. 2.4 Odpovědnost provozovatele Provozovatel produktu je odpovědný za následující: Ujistěte se, že tato příručka je zřetelně dostupné v bezprostřední blízkosti systému po celou dobu životnosti. Seznamte se s požadavky na instalaci stanovené výrobcem (podmínky prostředí, potřebné přípojky vody a armatury, elektrické připojení, ochranné trubky pro dávkovací potrubí vpřípadě potřeby, optické nebo akustické výstražné zařízení, pokud je to nutné). Ujistěte se, že vodovody a armatury jsou pravidelně kontrolovány, udržovány a opravovány. Získejte oficiální povolení pro skladování chemikálií, je-li to nutné. Školte uživatele o provozování systému. Ujistěte se, že předpisy pro prevenci nehod jsou v místě instalace dodržovány. Poskytněte všem uživatelům a servisním pracovníkům ochranné oděvy (např. masky, rukavice, ochranné zástěry), v souladu s vnitrostátními předpisy. 2.5 Personál pro údržbu a servis Produkt může být udržován a servisován pověřenou osobou Grundfos. 7

8 Čeština (CZ) 2.6 Typový klíč podtlakového regulátoru VGA-111. Typový klíč slouží k identifikaci výrobku, není pro konfiguraci. Kód Příklad VGA-111 -B /1 -S -0 R -0 -U, N F VGA Vaccuperm Gas Advanced Instalace B W C BC Přímo na láhev s plynem Nástěnná instalace Sběrné potrubí Přímo na láhev/sběrné potrubí Připojení 1 G 1 2 G 3/4 3 U.S. yoke 4 Měděné potrubí, 6/8 mm Vstupní ventil B S L M N O Základní provedení Krátké provedení Dlouhé provedení, V, 50/60 Hz, krátké připojení Dlouhé provedení, V, 50/60 Hz, krátké připojení Dlouhé provedení, V, 50/60 Hz, dlouhé připojení Dlouhé provedení, V, 50/60 Hz, dlouhé připojení Ukazatel tlaku 0 Bez manometru 1 Manometr bez kontaktů 2 Manometr s MIN "NO" 3 Manometr s MIN "NC" Přípojka pro manometr X T R bez nahoře vpravo Omezení trysky plného podtlaku 0 Bez trysky 1 S tryskou Filtr O U Mimo Uvnitř Zařízení zbytkového tlaku Y N Ano Ne Vstup tlaku F L Vpředu Levá strana 2.7 Přeprava a skladování Dopravujte opatrně, neházejte! Skladujte na suchém a chladném místě. 2.8 Vybalení Dodržujte při vybalování: Dodávka musí být kompletní. Žádná vlhkost a cizí látky by se neměly dostat do částí, kterými vede plyn. Části dávkovacího systému smontujte co nejdříve po vybalení. 8

9 3. Technické údaje 3.2 Přípojky 3.1 Obecné technické údaje Přípustné médium Cl 2 Maximální průtok 4000 g/h Signál prázdné nádrže Optická indikace Hmotnost Manometr Krátký vstupní ventil Dlouhý vstupní ventil Cca. 2,4 kg (v závislosti na provedení tlakové přípojky) 0-16 bar, s/bez omezení kontaktu pro nastavení minimálního vstupního tlaku Vhodný pro připojení k láhvi, bez odlučovače kapaliny (standard) Vhodný pro připojení k láhvi a odlučování kapaliny Podtlaková přípojka k dávkovacímu regulátoru Tlaková přípojka k adsorpčnímu filtru Tlaková přípojka ke vstupnímu ventilu 3.3 Příslušenství pro hadici 8/11 mm pro hadici 8/11 mm převlečná matice 1" převlečná matice G 3/4 pro měděné potrubí 6/8 mm (G 1/2) Následující příslušenství není součástí standardní dodávky: Hadice různých délek Držák pro upevnění na stěnu při výměně kontejnerů Čpavková voda pro zkoušku těsnosti Odlučovač kapaliny s dlouhým vstupním ventilem. Čeština (CZ) 3.4 Rozměry Uzavřený třmen VGA TM Obr. 5 Podtlakový regulátor VGA Volitelná varianta: odlučovač kapaliny TM Obr. 6 Podtlakový regulátor s odlučovačem kapaliny 9

10 Čeština (CZ) 3.5 Fyzikální a chemické údaje o chlóru Za normálních podmínek tlaku a teploty, chlór je žlutozelený plyn s pronikavým zápachem, která existuje jako molekula Cl 2. Není hořlavý, ale může podporovat hořlavost kovů, uhlovodíků, atd. Atomová hmotnost 35,457 u Molekulová hmotnost Cl 2 70,941 u Hustota (kapalina) 1,57 g/cm 3 při -34,05 C Hustota (plyn) 3,214 g/l at 0 C, 1 bar 1 litr kapaliny chlóru při teplotě 0 C 1 kg kapalného chlóru při teplotě 0 C odpovídá 457 litrům (0,457 m 3 ) plynného chlóru odpovídá 311 litrům (0,311 m 3 ) plynného chlóru Specifická hmotnost 2,486 (specifická hmotnost vzduchu: 1) Bod varu -34,05 C (1 bar) Bod tání -101,5 C Výparné teplo 269 kj/kg (při 0 C) Tepelná vodivost 0,527 kj/m 2 h (kapalný chlór) Stupeň čistoty podle DIN ,5 % TLV (Threshold Limit Value) 1,5 mg/m 3 (0,5 ppmv) Tlak [bar] Teplota [ C] Obr. 7 Tlaková křivka par chlóru TM Roztok [g/l] Teplota [ C] TM Obr. 8 Rozpustnost plynného chlóru ve vodě 10

11 4. Konstrukce a funkce 4.2 Funkční princip 4.1 Popis zařízení Obr. 9 Podtlakový regulátor s odlučovačem kapaliny TM Podtlakový regulátor Podtlakový regulátor je redukční ventil tlaku, který snižuje přetlak na straně zásobníku s chlórem na negativní tlak na straně podtlaku. Ventil na podtlakovém regulátoru se otevře, když se po zapnutí na vstřikovači vytvoří dostatečné vakuum na výstupní straně. Pokyn Regulátor je pasivní. Regulace dávkovaného množství musí být provedena jinými komponenty systému. Podtlakový regulátor obsahuje následující bezpečnostní prvky. Bezpečnostní pojistný ventil: Je-li přívod plynu na vstupním ventilu znečištěný, bezpečnostní pojistný ventil se otevře. Plyn uniká přes přetlakové potrubí do adsorpčního filtru. Pokud je filtr je plný, snímač plynu spustí poplach. Pokud se podtlak na negativní tlakové straně zhroutí, ventil v regulátoru se uzavře a průtok plynného chlóru se zastaví. Separátor kapaliny (volitelné): Separátor kapaliny může být instalován proti proudu, aby se zabránilo pronikání kapalného chlóru z regulátoru. Čeština (CZ) Pol. Popis Vstupní ventil s tlakovou přípojkou pro připojení 1 podtlakového regulátoru VGA-111 k láhvi s chlórem 2 Indikace vyprázdnění: červená značka 3 Přípojka k podtlakovému potrubí (k regulátoru dávkování) 4 Přípojka pro přetlakové potrubí (k adsorpčnímu filtru). 5 Manometr (volitelné) 6 Separátor kapaliny (volitelné) Indikace vyprázdnění Červená značka (6) na podtlakovém regulátoru ukazuje prázdnou tlakovou nádobu. To znamená, že zbytkový tlak v tlakové nádobě s chlórem je příliš nízký nebo ventil na tlakové nádobě s chlórem je uzavřen. Když je množství chlóru dostatečné, je viditelná zelená značka. Pokyn Ukazatel prázdné tlakové nádoby pracuje pouze tehdy, je-li regulátor v provozu. Při vyprázdnění kontejneru zůstane zbytkový tlak cca. 2 bar. Tlaková nádoba není zcela vyprázdněna. Je tak zabráněno korozi a znečištění v důsledku pronikání vlhkosti v případě výměny tlakové nádoby Manometr Manometr ukazuje tlak plynu na vstupu ventilu (vstupní tlak). Manometr je volitelně k dispozici s omezeným kontaktem pro stanovení minimálního vstupního tlaku, například pro monitorování z velínu Separátor kapaliny Separátor kapaliny zabraňuje pronikání zkapalněného plynu z podtlakového regulátoru. Teplota je automaticky nastavena na cca. 60 C. 11

12 Čeština (CZ) Podtlakový dávkovací systém plynného chlóru TM Obr. 10 Princip podtlakového dávkovacího systému plynného chlóru Pol. A B C D E F G H I J K Popis Láhev s chlórem Podtlakový regulátor Dávkovací regulátor Vstřikovací tryska Adsorpční filtr (volitelné) Bezpečnostní ventil (volitelné) Přepínací zařízení (volitelné) Vodní zařízení (volitelné) Regulátor diferenčního tlaku (volitelné) Tlakové potrubí plynného chlóru Podtlakové potrubí plynného chlóru Regulátor diferenčního tlaku (I) Reguluje rozdíl tlaků před a za ventilem na konstantní hodnotu. Nastavený dávkovací průtok zůstane konstantní i při měnícím se podtlaku vstřikovače. Fungování podtlakového dávkovacího systému plynného chlóru. Manipulace, přeprava a skladování chlóru pro dezinfekci pitné i bazénové vody jsou výzvou pro techniky zařízení. To je důvod, proč se podtlakový systém používá u dávkovacích systémů po dlouhou dobu. Tlak plynného chlóru je snížen na vakuum. Tato metoda zabraňuje úniku plynného chlóru. V případě prasknutí potrubí nemůže plynný chlór uniknout, pouze je dovnitř nasáván okolní vzduch. Podtlakové dávkovací systémy plynného chlóru jsou složeny ze tří základních komponentů. Podtlakový regulátor (B) Podtlakový regulátor je redukční ventil tlaku, který snižuje přetlak na straně zásobníku s chlórem na negativní tlak na straně podtlaku. Ventil se otevře, když se vytvoří dostatečný podtlak na výstupní straně. Podtlakové regulátory s manometrem a separátorem kapaliny jsou k dispozici pro větší bezpečnost. Dávkovací regulátor (C) Průtokový objem plynného chlóru se nastavuje dávkovacím regulátorem. To může být provedeno ručně nebo automaticky pomocí řízení motoru. Vstřikovací tryska (D) Vstřikovací trysky mají za úkol přivést plynný chlór do vodního proudu. Pracují na principu čerpadel s vodním paprskem. Těleso vstřikovače sestává z trysky s řadou difuzorů. Mezi tryskou a difuzorem je úzká prstencová mezera, kde je plynný chlor nasáván z dávkovacího potrubí přes hlavu vstřikovače. Membrána zpětného ventilu na konci podtlakového potrubí zabraňuje vniknutí vody do podtlakového potrubí. 12

13 5. Montáž a instalace 5.1 Výběr podtlakových potrubí Prostudujte si část 1. Bezpečnostní pokyny. Čeština (CZ) Podtlak potřebný pro přepravu plynného chlóru je tvořen vstřikovači a udržován podtlakovým potrubím. Na podtlakové potrubí je používáno pevné potrubí z PVC nebo pružné hadice zpe. V následujících tabulkách jsou doporučené průměry podtlakového potrubí, v závislosti na délce potrubí a dávkovaného množství Podtlaková potrubí mezi podtlakovým regulátorem a dávkovacím regulátorem Max. délka [m] podtlakového potrubí mezi podtlakovým regulátorem a regulátorem dávkování* Dávkované množství [g/h] DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 15 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN 15 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN 15 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 * Pro výpočet se předpokládá pokles tlaku p = 12,5 mbar v podtlakovém potrubí Podtlakové potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem Max. délka [m] podtlakového potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem** Dávkované množství [g/h] DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 10 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 20 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN 15 ** Pro výpočet se předpokládá pokles tlaku p = 50 mbar v podtlakovém potrubí. 13

14 0 bar 16 Čeština (CZ) 5.2 Připojení podtlakového regulátoru Před připojením se ujistěte, že ventily všech tlakových nádob s chlórem jsou uzavřeny. Podtlakový regulátor musí být provozován v provozním skladu s chlórem. 5.3 Připojení separátoru kapaliny (volitelné) Pozor Ujistěte se, že napájecí napětí uvedené na štítku odpovídá místnímu napětí. Špatné napětí může vést k poškození výrobku. Signální vedení musí být chráněna, aby byla zajištěna elektromagnetická kompatibilita (EMC). Stínění musí být připojeno k PE nebo zemi na straně protikusu, např. k regulátoru. Signál vedení a síťové kabely musí být vedeny vrůzných kabelových kanálech. Připojte síťový kabel separátoru kapaliny a volitelný kontaktní tlakový manometr se sítí. Připojte kontaktní manometr s vyhodnocovacím zařízením. Dbejte na správnou polaritu. 3 VGA Příklad instalace TM Obr. 11 Přípojky Pol. Popis 1 Podtlakové potrubí k dávkovacímu regulátoru 2 Přetlakové potrubí k adsorpčnímu filtru 3 Podtlakové potrubí z podtlakového regulátoru 4 Podtlakové potrubí ke vstřikovači 1. Poloha tlakových nádob s chlórem a ochrana proti jejich převrácení nebo odvalení. 2. Vyčistěte a vysušte přípojky, je-li to nutné. 3. Odstraňte ochranný kryt z ventilu tlakové nádoby. Obr. 12 Dávkovací systém s jednou láhví chlóru 3 4 TM Vyměňte těsnění tlakové přípojky, při jakékoliv změně tlakové nádoby. Použijte filtr na tlakovou přípojku. 4. Vložte těsnění na tlakovou přípojku podtlakového regulátoru. Vyměňte filtr na tlakové přípojce, je-li to nutné. Pozor Nepřipojujte zařízení otočením tělesa. Pokud je to nutné, použijte 13-mm vidlicový klíč. 5. Namontujte regulátor na přípojku tlakové nádoby. Pol. Popis Podtlakový regulátor VGA-111 (s kontaktním tlakovým 1 manometrem) 2 Dávkovací regulátor 3 Vstřikovač 4 Adsopční filtr Přetlakové potrubí veďte dolů do vhodného adsorbčního filtru. Pokud používáte zařízení pro varování před plynem, nainstalujte snímač v maximální vzdálenosti 10 cm pod výstupním otvorem adsorbčního filtru. 6. Připojte přetlakové potrubí (2) k adsorpčnímu filtru. Pozor Pro výběr potrubí, viz část 5.1 Výběr podtlakových potrubí. Matice šroubení podtlakových přípojek utáhněte pouze rukou. Nepoužívejte žádné nástroje. Nebezpečí poškození! Podtlakové přípojky musí být čisté a suché. 7. Připojte podtlakové potrubí mezi podtlakový regulátor (1) a dávkovací regulátor (3). 8. Připojte podtlakové potrubí mezi dávkovacím regulátorem (4) a vstřikovačem. 14

15 6. Spuštění Dávkovací systém s plynným chlórem může být spuštěn pouze v dobrém stavu, byl zkontrolován odborníkem, viz 2.3 Kvalifikace uživatelů, a že zejména části vedoucí plyn byly zkontrolovány na těsnost. Zkontrolujte těsnost celého systému před uvedením do provozu. Zkontrolujte těsnost ventilů pomocí čpavkové vody (malá plastová lahev). Bílá mlha znamená úniky. 6.1 Kontrola těsnosti Vzhledem k těžké korozivnosti vlhkého plynného chlóru, se úniky rychle zvýší. Proto musí být i ty nejmenší netěsnosti odstraněny ihned. Zkontrolujte těsnost pouze tehdy, pokud je celý systém připraven pro uvedení do provozu. Nebezpečí úniku plynného chlóru! Kontrola potrubí roztoku chlóru a vstřikovače Dodržujte instalační a provozní návod vstřikovače Kontrola podtlakových potrubí Podtlaková porubí jsou všechna potrubí mezi podtlakovým regulátorem a vstřikovačem. 1. Zavřete všechny ventily láhve chlóru. 2. Zavřete rychlostní ventil. 3. Otevřete uzavírací ventil u vstřikovací jednotky. 4. Otevřete pohybový vodní ventil. 5. Zapněte posilovací čerpadlo. 6. Otevřete rychlostní ventil. Jestliže plovák ukazuje průtok plynu, nebo vakuometr indikuje více než 9 m vodního sloupce, podtlaková potrubí jsou netěsná. 7. Zavřete rychlostní ventil. 8. Vypněte posilovací čerpadlo. 9. Uzavřete pohybový vodní ventil. 10. Uzavřete uzavírací ventil u vstřikovací jednotky. 11. Zkontrolujte podtlaková potrubí a přípojky. Znovu je pečlivě utáhněte, v případě potřeby. 12. Opakujte zkoušku těsnosti. Jestliže plovák ukazuje průtok plynu, nebo vakuometr indikuje více než 9 m vodního sloupce, podtlaková potrubí jsou netěsná. Kontrola těsnosti pomocí dusíku 1. Zavřete všechny ventily u lahví s chlórem. 2. Otevřete připojovací ventily láhve a všechny uzavírací ventily dávkovacího systému plynného chlóru. 3. Otevři připojovací ventil láhve s dusíkem. 4. Pomalu otevřete ventil láhve s dusíkem, až bude v potrubích tlak přibližně 10 bar (odečíst na manometru tlaku na podtlakovém regulátoru). Maximální tlak dusíku 16 bar. Nebezpečí poškození a úniků při jeho překročení. 5. Použijte mýdlovou vodu na všechny součásti pod tlakem. Pokud se tvoří bubliny a/nebo poklesne tlak na manometru, tlaková potrubí jsou netěsná. 6. Odtlakujte systém. 7. Odstraňte úniky. 8. Opakujte zkoušku těsnosti. 9. Jestliže se netvoří bubliny a tlak na manometru výrazně neklesá do jedné hodiny, tlaková potrubí jsou těsná. Kontrola těsnosti se čpavkem Čpavek dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Čpavek je velmi toxický pro vodní organismy! Při kontrole těsnosti se čpavkem, noste těsné ochranné brýle, rukavice a oblečení. Obr. 13 Rizikové poznámky pro čpavek I velmi malé úniky jsou viditelné se čpavkovou párou, která reaguje s plynným chlorem a tvoří bílou mlhu. Kapalný čpavek se nesmí dostat do styku s potrubími nebo částmi systému, protože je velmi korozní. Odstraňte kapky okamžitě suchým hadříkem. TM Čeština (CZ) Pokyn Důvody nedostatečného provozního podtlaku: Vstřikovač je příliš malý, vadný, nebo zablokovaný. Čerpadlo pro zvýšení tlaku je příliš malé, nebo vadné Kontrola tlakových potrubí plynu Tlaková potrubí plynu jsou všechna potrubí vedoucí z láhve s plynným chlórem do podtlakového regulátoru. 1. Jestliže je systém vybaven oplachovacím zařízením dusíkem, zkontrolujte přibližnou těsnost dusíkem. 2. Podrobné kontroly se provádí pomocí čpavku. 15

16 Čeština (CZ) Kontrola tlakové přípojky (po změně tlakové nádoby s chlórem) 1. Otevřete ventil tlakové nádoby a ihned jej uzavřete. 2. Otevřete pružnou plastovou láhev naplněnou čpavkovou vodou. 3. Lehce stiskněte lahvičku čerpacím způsobem, který umožňuje zvednutí čpavkové mlhy. Pomalu projděte sotevřenou čpavkovou lahvičkou po částech vedoucích plyn. 4. Pokud se tvoří bílá mlha, je tlakové spojení netěsné Ventily na tlakové nádobě Ventily na tlakových nádobách určené pro chlór provozujte jenom ručně bez použití síly. Uzavřete ventily plných nebo prázdných tlakových nádob uzavírací maticí (označené chlór nebo Cl 2) atěsněním. Neotvírejte ventily tlakových nádob pomocí síly! Obr. 14 Čpavek a plynný chlór tvoří bílou mlhu 5. Odtlakujte systém. 6. Eliminujte netěsnost. 7. Opakujte zkoušku těsnosti. 8. Netvoří-li se bílá mlha, je tlakové spojení těsné. Obr. 15 Tlakové spojení je těsné TM TM Zaseknuté ventily Zaseknuté ventily mohou být uvolněny pomocí obaleného hadříku s teplou vodou kolem ventilu. Jestliže to není možné, vraťte tlakovou nádobu výrobci. Nikdy nepoužívejte otevřený oheň k ohřátí ventilu! Nikdy nepoužívejte prodlouženou část šroubováku! Kontrola těsnosti Před uvedením do provozu zkontrolujte těsnost celého systému, viz. část 6.1 Kontrola těsnosti Extrakce chlóru Pozor Nevyprazdňujte zcela tlakovou nádobu s chlórem. Zbytkový tlak, cca. 2 bar, musí zůstat v tlakové nádobě z následujících důvodů: Aby se zabránilo pronikání vlhkosti, která bude způsobovat korozi. Aby se zabránilo odstranění znečišťujících látek plynného chlóru, které budou způsobovat ucpávání redukčního ventilu v dlouhodobém horizontu. Extrakce plynného chlóru Kontrola vstupního ventilu 1. Uvolněte převlečnou matici na přetlakové přípojce podtlakového regulátoru a odstraňte přetlakové potrubí. 2. Uzavřete vstupní ventil. 3. Otevřete ventil láhve s chlórem. 4. Otevřete pružnou plastickou lahvičku se čpavkovou vodou. 5. Lehce stiskněte lahvičku čerpacím způsobem, který umožňuje čpavkové mlze vystoupat. Pomalu projděte sotevřenou čpavkovou lahvičkou podél částí vedoucích plyn. 6. Pokud se tvoří bílá mlha, vstupní ventil je netěsný. 7. Odtlakujte systém. 8. Zkontrolujte a opravte vstupní ventil. 9. Opakujte zkoušku těsnosti. 10. Netvoří-li se bílá mlha, vstupní ventil je těsný. 6.2 Odběr chlóru Připojení tlakové nádoby s chlórem Tlakové nádoby s chlórem musí být uloženy nejméně po dobu 8 hodin v provozním skladu určeném pro tlakové nádoby tak, aby se obsah mohl přizpůsobit okolní teplotě. Tlakové nádoby s chlórem nesmí mít vyšší teplotu, než jiné části systému. Nebezpečí zkapalňování a úniku chlóru! 1. Otočte sudy s chlórem na jejich podpoře, dokud nejsou umístěny ponořeným potrubím a stoupacím potrubím vertikálně (dodržujte značení na sudu). 2. Chraňte tlakové nádoby s chlórem před převrácením nebo odvalením. 3. Vysušte potrubí a odsávací systém suchým dusíkem nebo suchým vzduchem. 4. Žádné cizorodé látky nesmí přijít do systému. 5. Zajištění tlakové přípojky v souvislosti s novým těsněním. 6. Připojte tlakovou nádobu s chlórem. Při použití sudu dodržte to, že spodní ventil je normálně určen pro extrakci kapalného chlóru. 7. Pomalu otevřete ventil na tlakové nádobě. Pozor Při teplotě 15 C můžeme získat asi 1 % obsahu tlakové nádoby za hodinu. Při větším odběru hrozí nebezpečí tvoření ledu na tlakových nádobách a potrubí, které způsobí poruchu. V tabulce jsou uvedeny maximální množství odběru v závislosti na použité velikosti tlakové nádoby. Tlaková nádoba Láhev Sud Velikost tlakové nádoby [kg] Množství extrakce [g / h] 50 max max. 650 V případě většího požadavku chlóru, může být spojeno několik tlakových lahví o stejné teplotě s hlavním potrubím. Extrakce kapalného chlóru S dávkovacím systémem plynného chlóru je možná extrakce kapalného chlóru pouze ze sudů s chlórem. Na ponorné potrubí musí být připojen ventil a musí být použit výparník Po extrakci chlóru Pozor 500 max max Aby se zabránilo pronikání vlhkosti způsobující korozi, uzavřete připojovací potrubí bezprostředně po extrakci chlóru. 1. Pokud je tlaková nádoba vyprázdněna až na zbytkový tlak 2 bar, musí být ventil tlakové nádoby uzavřen, aby se zabránilo zrušení znečišťujících látek nebo pronikání vlhkosti. 2. Odpojte tlakovou nádobu ze systému. 3. Namontujte ochrannou matici na ventil. 4. Namontujte ochranný kryt. 16

17 7. Provoz Podtlakový regulátor nemusí být provozován. Když je správně připojen a na výstupní straně je vytvořen dostatečný podtlak, podtlakový regulátor začne pracovat automaticky. 7.1 Zapnutí dávkovacího systému plynného chlóru. 1. Uzavřete rychlostní ventil dávkovacího regulátoru. 2. Otevřete uzavírací ventil u vstřikovací jednotky. 3. Otevřete pohybové vodní ventily. 4. Otevřete hnací vodní napájení vstřikovače. 5. Otevřete ventil tlakové nádoby s chlórem. 6. Pomalu otevřete rychlostní ventil, až kulička ve skleněné odměrce ukáže požadovaný průtok. 7.3 Vypnutí dávkovacího systému plynného chlóru Nouzové zastavení v případě úniku plynu Pokud plyn uniká, okamžitě opusťte místnost a nasadˇte ochranné prostředky. Začněte protiopatření v souladu s místními bezpečnostními předpisy Nouzové zastavení v případě malých úniků 1. Nasaďte si ochranné prostředky! 2. Ihned uzavřete ventil tlakové nádoby s chlórem. 3. Nechte systém běžet, až jsou všechny části evakuovány. 4. Vypněte systém, jak je popsáno v následujícím. Čeština (CZ) 7.2 Výměna tlakové nádoby s chlórem, zatímco je systém v provozu Červená značka (indikace prázdné tlakové nádoby) na podtlakovém regulátoru ukazuje, že je dosaženo minimálního tlaku v tlakové nádobě s chlórem. Tlaková nádoba musí být vyměněna. Dejte na požadované ochranné prostředky. 1. Uzavřete ventil tlakové nádoby s chlórem. 2. Nechte systém běžet, dokud odměrka dávkovacího regulátoru neukazuje žádný průtok. 3. Uzavřete rychlostní ventil na dávkovacím regulátoru. 4. Vypněte napájení hnací vody. 5. Uzavřete hnací ventily vody. 6. Zavřete uzavírací ventily před a za vstřikovačem. 7. Odšroubujte podtlakový regulátor z přípojky láhve. Umístěte regulátor do opěrné stěny, pokud existuje. 8. Našroubujte ochranný kryt na prázdnou tlakovou nádobu s chlórem; Odstraňte prázdné tlakové nádoby pryč a chraňte je před odvalováním nebo převrácením. 9. Umístěte nové tlakové nádoby s chlórem a správně je zafixujte. 10. Odstraňte ochranný kryt z nové tlakové nádoby s chlórem. Všechny přípojky musí být absolutně čisté a suché. Vyměňte těsnění u všech zaměněných tlakových nádob. Nikdy nepoužívejte podtlakový regulátor bez filtru! 11. Vložte těsnění na tlakovou přípojku podtlakového regulátoru. Vyměňte filtr, je.li to nutné. 12. Našroubujte podtlakový regulátor na tlakovou nádobu s chlórem Vypnutí, zatímco je systém v chodu 1. Uzavřete ventil tlakové nádoby s chlórem. 2. Nechte systém běžet, až bude odměrka na dávkovacím regulátoru ukazovat nulový průtok plynu. 3. Uzavřete rychlostní ventil na dávkovacím regulátoru. 4. Vypněte napájení hnací vody. 5. Uzavřete ventily hnací vody. 6. Zavřete uzavírací ventily před a za vstřikovačem. 8. Údržba Opravy součástí systému mají být prováděny pouze oprávněnými osobami. Intervaly pro čištění a údržbu Nejméně každých 12 měsíců. Před každým spuštěním. V případě poruchy. Údržba se musí provádět pouze autorizovaným a kvalifikovaným personálem. Před zahájením čištění a údržby vypněte celý systém. Nebezpečí úniku plynného chlóru! Ujistěte se, že systém nemůže být spuštěn omylem při práci na systému. Před opětovným uvedením do provozu zkontrolujte těsnosti. Nebezpečí úniku plynného chlóru! Pozor Nevyrovnávejte regulátor otočením tělesa! Pokud je to nutné, použijte 13-mm vidlicový klíč. Zkontrolujte těsnost před uvedením systému do provozu. 13. Zkontrolujte těsnosti, jak je popsáno v sekci 6.1 Kontrola těsnosti. 14. Znovuuvedení systému do provozu. 17

18 Čeština (CZ) 9. Poruchy a jejich odstraňování Porucha Příčina Odstranění 1. Není dosaženo maximálního dávkovacího průtoku. a) Nedostatečné vakuum vstřikovače. Zkontrolujte vstřikovač. Opravte jej, v případě potřeby. Dodržujte návod ke vstřikovači. Zkontrolujte hnací vodní čerpadflo. Opravte jej, v případě potřeby. Zkontrolujte lapač nečistot před vstřikovačem. Vyčistěte jej v případě potřeby. b) Netěsnost v podtlakovém potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem. Eliminujte únik. c) Podtlakové potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem je příliš dlouhé. Podrobné informace o podtlakových potrubích, viz. část Podtlakové potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem. d) Znečištěné podtlakové potrubí. Vyměňte podtlakové potrubí. e) Servomotor nedosáhne maximálního Upravte servomotor a/nebo externí regulátor. dávkovacího výkonu. f) Znečištěný filtr u tlakové přípojky Zavolejte servis. dávkovacího regulátoru. g) Uzavřený ventil tlakové nádoby s chlórem. Otevřete ventil tlakové nádoby s chlórem. h) Prázdná tlaková nádoba s chlórem. Vyměňte prázdnou tlakovou nádobu na chlór za plnou. i) Regulace vřetenem dávkovacího regulátoru Zavolejte servis. není vhodná (průměr je příliš malý). 2. Netěsná tlaková přípojka. a) Těsnění tlakové přípojky je poškozeno. Vyměňte těsnění. b) Těsnicí plochy znečištěné zbytky starého Očistěte těsnicí plochy. těsnění. c) Těsnicí plocha tlakové nádoby s chlórem je Použijte jinou tlakovou nádobu s chlórem. poškozena. d) Tlaková přípojka je uvolněná. Utáhněte tlakovou přípojku. e) Těsnicí plocha u tlakové přípojky podtlakového regulátoru je poškozena. Zavolejte servis. 3. Plyn uniká v přetlakovém potrubí. 4. I přes správně zobrazený dávkovací výkon není dosaženo žádoucí koncentrace roztoku chlóru. 5. Kulička v odměrce je zachycená. 6. Tvorba ledu na tlakové nádobě s chlórem. a) Zkapalněný plyn vniká do vstupního ventilu. Snižte odebírané množství, zajistěte správnou teplotu. b) Vstupní ventil je znečištěný nebo poškozený. Zavolejte servis. a) Netěsnost v podtlakovém potrubí mezi podtlakovým regulátorem a dávkovacím regulátorem. Eliminujte netěsnost. a) Odměrka nebo kulička jsou znečištěné. Zavolejte servis. a) Odběrné množství je příliš vysoké. Je-li více než 1 % obsahu odebráno za hodinu, je zde nebezpečí tvorby ledu na tlakové nádobě. b) Dávkovací systém plynného chlóru je příliš malý. Použijte dávkovací systém s několika tlakovými nádobami s chlórem. Zavolejte servis. Použijte větší dávkovací systém plynného chlóru. 7. Voda v odměrce. a) Membrána zpětného ventilu je vadná. Zavolejte servis. 8. Servomotor nefunguje. a) Servomotor je přepnut na ruční provoz. Přepněte servomotor na automatický provoz. 9. Servomotor nereguluje v celém rozsahu výkonu. 10. Servomotor se otáčí ve špatném směru. 11. Podtlak se mění přes konstantní provozní podmínky. 12. Dávkovací výkon se mění přes konstantní provozní podmínky. a) Servomotor a/nebo regulátor jsou nastavany nesprávně. a) Pružina v diferenčním tlakovém regulátoru je znečištěná nebo poškozená. a) Membrána v diferenčním tlakovém regulátoru je znečištěná nebo poškozená. Zavolejte servis. 10. Likvidace výrobku Likvidace tohoto výrobku a všech jeho komponentů musí být provedena v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Využijte služeb organizace zabývající se sběrem odpadu. Pokud sběrová služba v dané lokalitě neexistuje, nebo nemůže pracovat s materiálem použitým ve výrobcích, dopravte výrobek nebo některé nebezpečné materiály z jeho součástí do nejbližší pobočky nebo servisního střediska firmy Grundfos. Technické změny vyhrazeny. 18

19 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(375) Факс: (375) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised Servisní střediska Grundfos Addresses revised

20 Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňuje myšlením dopředu Naším hnacím motorem jsou inovace ECM: CZ The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT DF LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali nůžkový paletový vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosím, přečtěte

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

NÁVOD. přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 AC 5286Q. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5. 9. 2011

NÁVOD. přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 AC 5286Q. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5. 9. 2011 NÁVOD AC 5286Q 5. 9. 2011 přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 Popis produktu: V kabině vozu vytváří ozón (přístroj není časově přednastaven), který vyčistí a odstraní zápach organického

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více