NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod

2 Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek Vaccuperm VGA-111, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (2006/95/EC) Použité normy: EN : 2006/A1: 2009 EN : 2003 EN : 2006 Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/EC). Použité normy: EN : 2007 EN : 2007 EN : A1: 2009 EN : A1: A2: 2008 Ostatní platné předpisy: DIN 19606: 2010 Pfinztal, 1. března 2011 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Osoba oprávněná sestavit technický soubor a zplnomocněná podepsat prohlášení o shodě ES. 2

3 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny Symboly použité v tomto návodu Bezpečnostní pokyny pro práci s chlórem Ochranné zařízení První pomoc v případě nehody Manipulace s tlakovými nádobami na chlór Provozní sklady chlóru 6 2. Úvod Správné použití Nevhodné použití Kvalifikace uživatelů Odpovědnost provozovatele Personál pro údržbu a servis Typový klíč podtlakového regulátoru VGA Přeprava a skladování Vybalení 8 3. Technické údaje Obecné technické údaje Přípojky Příslušenství Rozměry Fyzikální a chemické údaje o chlóru Konstrukce a funkce Popis zařízení Funkční princip Montáž a instalace Výběr podtlakových potrubí Připojení podtlakového regulátoru Připojení separátoru kapaliny (volitelné) Příklad instalace Spuštění Kontrola těsnosti Odběr chlóru Provoz Zapnutí dávkovacího systému plynného chlóru Výměna tlakové nádoby s chlórem, zatímco je systém v provozu Vypnutí dávkovacího systému plynného chlóru Údržba Poruchy a jejich odstraňování Likvidace výrobku 18 Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní a provozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. 1. Bezpečnostní pokyny Tyto instalační a provozní pokyny obsahují všechny informace důležité pro uživatele výrobku: Technické údaje Pokyny pro uvádění do provozu a použití Bezpečnostní pokyny. Pokud požadujete další informace nebo pokud se setkáte s problémem nepopsaným v tomto návodu, kontaktujte prosím společnost Grundfos. 1.1 Symboly použité v tomto návodu Tato příručka obsahuje následující standardní bezpečnostní pokyny o možných dalších rizicích: Pozor Pokyn Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. 1.2 Bezpečnostní pokyny pro práci s chlórem Nebezpečí plynného chlóru Toxický při vdechování. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Způsobuje dávivý kašel, dušnost a slzení. Má mírný paralyzující účinek na centrální nervovou soustavu. Dýchání vzduchu o koncentracích vyšších než 10 ppm plynného chlóru znamená akutní ohrožení života. Vdechování vzduchu s vysokou koncentrací plynného chlóru po dlouhou dobu, je smrtelné Nebezpečí u kapalného chlóru Způsobuje poleptání kůže. Způsobuje zarudnutí a puchýře na kůži Pravidla chování Tlakové nádoby s chlórem měňte pouze s plynovou maskou. Do kontaminovaných místností vstupujte pouze s ochranným oděvem a dýchacím přístrojem se stlačeným vzduchem. V případě úniku plynu použijte masku, je-li to možné. Sledujte směr větru. Čeština (CZ) 3

4 Čeština (CZ) 1.3 Ochranné zařízení Osobní ochranné zařízení Orgán provozující dávkovací systém plynného chlóru musí zajistit dýchací přístroje (plně průhledovou plynovou maskou), osobně přidělenou, označenou jménem, s účinným filtrem chloru (B2P3) a nejméně 1 náhradní filtr na plynovou masku, pro každého operátora. Ochranné prostředky musí být uloženy na snadno přístupném místě mimo místnost s chlórem. U zařízení s chlorovými sudy musí být k dispozici nejméně 2 ochranné obleky s tlakovými respirátory Povinnosti provozovatele Předvedení operátorům manipulaci s ochrannými prostředky. Obsluha musí používat osobní ochranné pomůcky pravidelně, nebo provádět cvičení s nimi nejméně jednou za 6 měsíců. Filtry plynové masky se musí vyměnit pravidelně po uplynutí data trvanlivosti nejméně 6 měsíců po otevření (všimněte si datum otevření na filtru) po kontaktu s chlórem. Dodržujte zákaz zaměstnávat v souladu s místními zákony Skladování ochranných prostředků Mimo provozní sklady Dobře viditelné Snadno k dispozici kdykoliv Chráněny proti prachu a vlhkosti. 1.4 První pomoc v případě nehody První pomoc při vdechnutí chlóru 1. Zachovat klid. 2. Odstranit zraněné osoby z nebezpečného prostoru. 3. Pomocníci si musí dávat pozor na osobní ochranu. 4. Odstraňte potřísněné oděvy. 5. Uklidnění zraněných osob a udržovat je v teple pomocí pokrývky. 6. Poskytnutí čerstvého vzduchu, použijte kyslíkový dýchací přístroj, pokud je to možné. Žádné dýchání z úst do úst! 7. Zavolejte lékařskou pomoc a zajistěte převoz do nemocnice vleže vsedě v případě obtíží s dýcháním. Uveďte jako příčinu chlór První pomoc při poleptání kůže 1. Zachovejte klid. 2. Odstraňte potřísněný oděv. 3. Opláchněte kůži velkým množstvím vody. 4. Obvažte sterilně ránu. 5. Vyhledejte lékařskou pomoc. Uveďte jako příčinu chlór První pomoc po poleptání očí 1. Zachovejte klid. 2. Vypláchněte oči velkým množstvím vody, zatímco pacient leží. Chraňte zdravé oko, je-li to nutné. Roztáhněte víčka, nechte oko pohybovat do všech stran. 3. Vyhledejte očního lékaře. Uveďte chlór jako příčinu První pomoc při poleptání vnitřních orgánů 1. Zachovejte klid. 2. Pijte vodu krátkými doušky. Pokud je to možné, vezměte lékařské uhlí. 3. Vyhledejte lékařskou pomoc. Uveďte chlór jako příčinu. 4

5 1.5 Manipulace s tlakovými nádobami na chlór Základní pravidla Chlór je skladován v šedých ocelových lahvích nebo sudech v uzamykatelných místnostech. Vzhledem k bezpečnostním opatřením, jsou naplněné chlórem pouze do 95 % jejich kapacity. Druh plynu, hmotnost, majitel, výrobní data a data z posledních zkoušek musí být jasně uvedeny na obalu. Dodržujte následující: Skladujte chlór v ohnivzdorných tlakových nádobách. Tlakové nádoby s chlórem chraňte před teplem a slunečním zářením. Tlakové nádoby na chlór by neměly být změněny nebo opravovány uživatelem. Mějte plné a prázdné tlakové nádoby uzavřené Ocelové láhve Obsah: 50 kg nebo 65 kg Získání plynného chlóru ze vzpříměně stojící láhve přes ventil. 1 2 Bezešvé láhve pro chlór Svařované láhve pro chlór Zacházejte s tlakovými nádobami opatrně, neházejte s nimi! Chraňte tlakové nádoby před převrácením nebo odvalováním, např. řetězy nebo svorkami. Chraňte tlakové nádony před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 C. Tlakové nádoby přepravujte pouze s ochrannou maticí ventilu a ochranným krytem Platné předpisy S tlakovými nádobami na chlór smí manipulovat pouze zkušený personál. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro tlakové nádoby s chlórem. Tato pravidla platí pro plné i prázdné nádoby, jako jsou prázdné tlakové nádoby obsahující ještě zbytky chlóru a proto jsou pod tlakem. Místními zákony a předpisy pro manipulaci, přepravu a skladování chloru musí být dodrženy. Čeština (CZ) V Německu platí následující pravidla: 3 Pravidla pro předcházení nehodám "chlorování vody" s postupem pokynů (GUV-V D5) Obr. 1 Konstrukce láhve TM Předpisy týkající se pracovního místa (ArbStättV) Technická pravidla pro stlačené plyny (TRG 280, 310 a 330) Provoz lázní (BGR 108) Dávkovací systémy plynného chlóru pro úpravu vody (DIN 19606) Chlór pro úpravu vody (DIN 19607). Pol. Popis 1 Ochranný kryt 2 Ventil 3 Zajišťovací svorka pro zajištění láhve Sudy pro chlór Obsah: 500 kg nebo 1000 kg Extrakce plynného chlóru ventilem stoupacího potrubí. Extrakce kapalného chlóru přes ventil ponořeného potrubí TM Obr. 2 Konstrukce sudu Pol. Popis 1 Stoupací potrubí pro extrakci plynného chlóru 2 Ventil pro extrakci plynného chlóru 3 Ventil pro extrakci kapalného chlóru 4 Ponořené potrubí pro extrakci kapalného chlóru 5 Pneumatika 6 Značka pro nastavení sudu 5

6 Čeština (CZ) 1.6 Provozní sklady chlóru Provozní sklady s chlórem jsou prostory, kde je umístěný dávkovací systém plynného chlóru a/nebo kontejnery s chlórem. Chlór v těchto místnostech je pod tlakem Předpisy pro provozní sklady s chlórem Podle německých předpisů pro prevenci úrazů "Chlorování vody", tyto prostory musí splňovat následující požadavky: Neměly by proto mít spojení do dalších místností a musí být plynotěsně odděleny a odolné proti ohni. Musí být v úrovni terénu, suché a větrané. Doporučená pokojová teplota je C. Neměla by být nižší než 0 C ani vyšší než 50 C. Přetlaková potrubí dávkovacího zařízení nesmí končit pod širým nebem. Větrací otvory vedoucí do volného prostoru, musí být omezeny na 2 x 20 cm 2. Musí být nainstalována vhodná výfuková zařízení s následnými absorbčními systémy. Plynný chlór se nesmí dostat do níže položených místností, šachet, jímek, kanálů nebo nasávacích otvorů větracích systémů. Prostory provozních skladů s chlórem musí být vybaveny vodním kropicím systémem pro sražení unikajícího plynného chlóru. Kropicí systém musí mít odtok s odlučovačem. Provoz musí být umožněn ručně mimo provozní sklady s chlórem. Musí být nainstalován varovný systém plynného chlóru s optickým a akustickým výstražným zařízením, s napojením na vodní kropicí systém. se systémem varování, který se reaktivuje automaticky po vypnutí (např. pro výměnu tlakové nádoby). Podlaha provozního skladu s chlórem musí být rovná, východ není pod úrovní terénu a ne výš, než je možná nakládací rampa Označování provozních skladů s chlórem V Německu, podle DIN 4844, musí být instalována následující varovná označení vně vchodu do provozního skladu s chlórem: Obr. 3 Výstražné označení a doplňkové označení "Chlorovací zařízení: Přístup jen pro poučené osoby" Uvnitř provozního skladu s chlórem musí být nainstalovány příkazové značky "Použijte plynové masky"a "Instrukce pro poskytnutí první pomoci v případě intoxikace plynným chlórem". Obr. 4 Povinné označení (DIN 4844) TM TM TM Požadavky na provozní sklady s chlórem Provozní sklady s chlórem musí mít přímý výstup do volného prostoru. Dveře musí být uzamykatelné, otevřené směrem ven a musí být možné otevřít dveře bez klíče zevnitř. Provozní sklady s chlórem nesmí být určeny pro trvalý pobyt lidí. Jezení, pití, nebo skladování potravin v provozních skladech s chlórem je zakázáno. 6

7 2. Úvod 2.1 Správné použití Podtlakový regulátor VGA-111 je určen výhradně pro snížení přetlaku ze strany zásobníku chlóru na podtlak na straně podtlaku. 2.2 Nevhodné použití Provozní bezpečnost je zaručena pouze tehdy, pokud je výrobek používán správně. Všechny provozní metody, které jsou v rozporu se správným použitím nejsou povoleny a vedou kukončení platnosti všech nároků. Čeština (CZ) Neautorizované konstrukční úpravy na výrobku mohou vést k vážnému poškození zařízení azranění osob. Je zakázáno otevírat, upravovat, přemosťovat, odstraňovat, používat bypass nebo nepovolené součásti a to zejména bezpečnostní zařízení. 2.3 Kvalifikace uživatelů Na základě své odborné přípravy a zkušeností, uživatel musí mít dobré znalosti o fungování systémů dávkování plynného chlóru. Ten musí být seznámen s příslušnými zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a předcházení nehodám, a uznávané standardy dobré praxe, že je schopen posoudit, bezpečné pracovní podmínky dávkovacího systému plynného chlóru. Uživatel je odpovědný za provoz a sledování výrobku v místě instalace. Povinnosti uživatele: Přečtěte si tento návod dříve, než budete provozovat výrobek. Nechejte se proškolit kvalifikovaným personálem Grundfos o provozu výrobku. Dodržujte příslušné předpisy pro bezpečnost při práci a pro prevenci havárií. Používejte vhodný ochranný oděv v souladu s vnitrostátními předpisy pro prevenci úrazů při provozu systému a pro zacházení s chemikáliemi. 2.4 Odpovědnost provozovatele Provozovatel produktu je odpovědný za následující: Ujistěte se, že tato příručka je zřetelně dostupné v bezprostřední blízkosti systému po celou dobu životnosti. Seznamte se s požadavky na instalaci stanovené výrobcem (podmínky prostředí, potřebné přípojky vody a armatury, elektrické připojení, ochranné trubky pro dávkovací potrubí vpřípadě potřeby, optické nebo akustické výstražné zařízení, pokud je to nutné). Ujistěte se, že vodovody a armatury jsou pravidelně kontrolovány, udržovány a opravovány. Získejte oficiální povolení pro skladování chemikálií, je-li to nutné. Školte uživatele o provozování systému. Ujistěte se, že předpisy pro prevenci nehod jsou v místě instalace dodržovány. Poskytněte všem uživatelům a servisním pracovníkům ochranné oděvy (např. masky, rukavice, ochranné zástěry), v souladu s vnitrostátními předpisy. 2.5 Personál pro údržbu a servis Produkt může být udržován a servisován pověřenou osobou Grundfos. 7

8 Čeština (CZ) 2.6 Typový klíč podtlakového regulátoru VGA-111. Typový klíč slouží k identifikaci výrobku, není pro konfiguraci. Kód Příklad VGA-111 -B /1 -S -0 R -0 -U, N F VGA Vaccuperm Gas Advanced Instalace B W C BC Přímo na láhev s plynem Nástěnná instalace Sběrné potrubí Přímo na láhev/sběrné potrubí Připojení 1 G 1 2 G 3/4 3 U.S. yoke 4 Měděné potrubí, 6/8 mm Vstupní ventil B S L M N O Základní provedení Krátké provedení Dlouhé provedení, V, 50/60 Hz, krátké připojení Dlouhé provedení, V, 50/60 Hz, krátké připojení Dlouhé provedení, V, 50/60 Hz, dlouhé připojení Dlouhé provedení, V, 50/60 Hz, dlouhé připojení Ukazatel tlaku 0 Bez manometru 1 Manometr bez kontaktů 2 Manometr s MIN "NO" 3 Manometr s MIN "NC" Přípojka pro manometr X T R bez nahoře vpravo Omezení trysky plného podtlaku 0 Bez trysky 1 S tryskou Filtr O U Mimo Uvnitř Zařízení zbytkového tlaku Y N Ano Ne Vstup tlaku F L Vpředu Levá strana 2.7 Přeprava a skladování Dopravujte opatrně, neházejte! Skladujte na suchém a chladném místě. 2.8 Vybalení Dodržujte při vybalování: Dodávka musí být kompletní. Žádná vlhkost a cizí látky by se neměly dostat do částí, kterými vede plyn. Části dávkovacího systému smontujte co nejdříve po vybalení. 8

9 3. Technické údaje 3.2 Přípojky 3.1 Obecné technické údaje Přípustné médium Cl 2 Maximální průtok 4000 g/h Signál prázdné nádrže Optická indikace Hmotnost Manometr Krátký vstupní ventil Dlouhý vstupní ventil Cca. 2,4 kg (v závislosti na provedení tlakové přípojky) 0-16 bar, s/bez omezení kontaktu pro nastavení minimálního vstupního tlaku Vhodný pro připojení k láhvi, bez odlučovače kapaliny (standard) Vhodný pro připojení k láhvi a odlučování kapaliny Podtlaková přípojka k dávkovacímu regulátoru Tlaková přípojka k adsorpčnímu filtru Tlaková přípojka ke vstupnímu ventilu 3.3 Příslušenství pro hadici 8/11 mm pro hadici 8/11 mm převlečná matice 1" převlečná matice G 3/4 pro měděné potrubí 6/8 mm (G 1/2) Následující příslušenství není součástí standardní dodávky: Hadice různých délek Držák pro upevnění na stěnu při výměně kontejnerů Čpavková voda pro zkoušku těsnosti Odlučovač kapaliny s dlouhým vstupním ventilem. Čeština (CZ) 3.4 Rozměry Uzavřený třmen VGA TM Obr. 5 Podtlakový regulátor VGA Volitelná varianta: odlučovač kapaliny TM Obr. 6 Podtlakový regulátor s odlučovačem kapaliny 9

10 Čeština (CZ) 3.5 Fyzikální a chemické údaje o chlóru Za normálních podmínek tlaku a teploty, chlór je žlutozelený plyn s pronikavým zápachem, která existuje jako molekula Cl 2. Není hořlavý, ale může podporovat hořlavost kovů, uhlovodíků, atd. Atomová hmotnost 35,457 u Molekulová hmotnost Cl 2 70,941 u Hustota (kapalina) 1,57 g/cm 3 při -34,05 C Hustota (plyn) 3,214 g/l at 0 C, 1 bar 1 litr kapaliny chlóru při teplotě 0 C 1 kg kapalného chlóru při teplotě 0 C odpovídá 457 litrům (0,457 m 3 ) plynného chlóru odpovídá 311 litrům (0,311 m 3 ) plynného chlóru Specifická hmotnost 2,486 (specifická hmotnost vzduchu: 1) Bod varu -34,05 C (1 bar) Bod tání -101,5 C Výparné teplo 269 kj/kg (při 0 C) Tepelná vodivost 0,527 kj/m 2 h (kapalný chlór) Stupeň čistoty podle DIN ,5 % TLV (Threshold Limit Value) 1,5 mg/m 3 (0,5 ppmv) Tlak [bar] Teplota [ C] Obr. 7 Tlaková křivka par chlóru TM Roztok [g/l] Teplota [ C] TM Obr. 8 Rozpustnost plynného chlóru ve vodě 10

11 4. Konstrukce a funkce 4.2 Funkční princip 4.1 Popis zařízení Obr. 9 Podtlakový regulátor s odlučovačem kapaliny TM Podtlakový regulátor Podtlakový regulátor je redukční ventil tlaku, který snižuje přetlak na straně zásobníku s chlórem na negativní tlak na straně podtlaku. Ventil na podtlakovém regulátoru se otevře, když se po zapnutí na vstřikovači vytvoří dostatečné vakuum na výstupní straně. Pokyn Regulátor je pasivní. Regulace dávkovaného množství musí být provedena jinými komponenty systému. Podtlakový regulátor obsahuje následující bezpečnostní prvky. Bezpečnostní pojistný ventil: Je-li přívod plynu na vstupním ventilu znečištěný, bezpečnostní pojistný ventil se otevře. Plyn uniká přes přetlakové potrubí do adsorpčního filtru. Pokud je filtr je plný, snímač plynu spustí poplach. Pokud se podtlak na negativní tlakové straně zhroutí, ventil v regulátoru se uzavře a průtok plynného chlóru se zastaví. Separátor kapaliny (volitelné): Separátor kapaliny může být instalován proti proudu, aby se zabránilo pronikání kapalného chlóru z regulátoru. Čeština (CZ) Pol. Popis Vstupní ventil s tlakovou přípojkou pro připojení 1 podtlakového regulátoru VGA-111 k láhvi s chlórem 2 Indikace vyprázdnění: červená značka 3 Přípojka k podtlakovému potrubí (k regulátoru dávkování) 4 Přípojka pro přetlakové potrubí (k adsorpčnímu filtru). 5 Manometr (volitelné) 6 Separátor kapaliny (volitelné) Indikace vyprázdnění Červená značka (6) na podtlakovém regulátoru ukazuje prázdnou tlakovou nádobu. To znamená, že zbytkový tlak v tlakové nádobě s chlórem je příliš nízký nebo ventil na tlakové nádobě s chlórem je uzavřen. Když je množství chlóru dostatečné, je viditelná zelená značka. Pokyn Ukazatel prázdné tlakové nádoby pracuje pouze tehdy, je-li regulátor v provozu. Při vyprázdnění kontejneru zůstane zbytkový tlak cca. 2 bar. Tlaková nádoba není zcela vyprázdněna. Je tak zabráněno korozi a znečištění v důsledku pronikání vlhkosti v případě výměny tlakové nádoby Manometr Manometr ukazuje tlak plynu na vstupu ventilu (vstupní tlak). Manometr je volitelně k dispozici s omezeným kontaktem pro stanovení minimálního vstupního tlaku, například pro monitorování z velínu Separátor kapaliny Separátor kapaliny zabraňuje pronikání zkapalněného plynu z podtlakového regulátoru. Teplota je automaticky nastavena na cca. 60 C. 11

12 Čeština (CZ) Podtlakový dávkovací systém plynného chlóru TM Obr. 10 Princip podtlakového dávkovacího systému plynného chlóru Pol. A B C D E F G H I J K Popis Láhev s chlórem Podtlakový regulátor Dávkovací regulátor Vstřikovací tryska Adsorpční filtr (volitelné) Bezpečnostní ventil (volitelné) Přepínací zařízení (volitelné) Vodní zařízení (volitelné) Regulátor diferenčního tlaku (volitelné) Tlakové potrubí plynného chlóru Podtlakové potrubí plynného chlóru Regulátor diferenčního tlaku (I) Reguluje rozdíl tlaků před a za ventilem na konstantní hodnotu. Nastavený dávkovací průtok zůstane konstantní i při měnícím se podtlaku vstřikovače. Fungování podtlakového dávkovacího systému plynného chlóru. Manipulace, přeprava a skladování chlóru pro dezinfekci pitné i bazénové vody jsou výzvou pro techniky zařízení. To je důvod, proč se podtlakový systém používá u dávkovacích systémů po dlouhou dobu. Tlak plynného chlóru je snížen na vakuum. Tato metoda zabraňuje úniku plynného chlóru. V případě prasknutí potrubí nemůže plynný chlór uniknout, pouze je dovnitř nasáván okolní vzduch. Podtlakové dávkovací systémy plynného chlóru jsou složeny ze tří základních komponentů. Podtlakový regulátor (B) Podtlakový regulátor je redukční ventil tlaku, který snižuje přetlak na straně zásobníku s chlórem na negativní tlak na straně podtlaku. Ventil se otevře, když se vytvoří dostatečný podtlak na výstupní straně. Podtlakové regulátory s manometrem a separátorem kapaliny jsou k dispozici pro větší bezpečnost. Dávkovací regulátor (C) Průtokový objem plynného chlóru se nastavuje dávkovacím regulátorem. To může být provedeno ručně nebo automaticky pomocí řízení motoru. Vstřikovací tryska (D) Vstřikovací trysky mají za úkol přivést plynný chlór do vodního proudu. Pracují na principu čerpadel s vodním paprskem. Těleso vstřikovače sestává z trysky s řadou difuzorů. Mezi tryskou a difuzorem je úzká prstencová mezera, kde je plynný chlor nasáván z dávkovacího potrubí přes hlavu vstřikovače. Membrána zpětného ventilu na konci podtlakového potrubí zabraňuje vniknutí vody do podtlakového potrubí. 12

13 5. Montáž a instalace 5.1 Výběr podtlakových potrubí Prostudujte si část 1. Bezpečnostní pokyny. Čeština (CZ) Podtlak potřebný pro přepravu plynného chlóru je tvořen vstřikovači a udržován podtlakovým potrubím. Na podtlakové potrubí je používáno pevné potrubí z PVC nebo pružné hadice zpe. V následujících tabulkách jsou doporučené průměry podtlakového potrubí, v závislosti na délce potrubí a dávkovaného množství Podtlaková potrubí mezi podtlakovým regulátorem a dávkovacím regulátorem Max. délka [m] podtlakového potrubí mezi podtlakovým regulátorem a regulátorem dávkování* Dávkované množství [g/h] DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 15 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN 15 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN 15 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 * Pro výpočet se předpokládá pokles tlaku p = 12,5 mbar v podtlakovém potrubí Podtlakové potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem Max. délka [m] podtlakového potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem** Dávkované množství [g/h] DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 10 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 20 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 10 DN 15 ** Pro výpočet se předpokládá pokles tlaku p = 50 mbar v podtlakovém potrubí. 13

14 0 bar 16 Čeština (CZ) 5.2 Připojení podtlakového regulátoru Před připojením se ujistěte, že ventily všech tlakových nádob s chlórem jsou uzavřeny. Podtlakový regulátor musí být provozován v provozním skladu s chlórem. 5.3 Připojení separátoru kapaliny (volitelné) Pozor Ujistěte se, že napájecí napětí uvedené na štítku odpovídá místnímu napětí. Špatné napětí může vést k poškození výrobku. Signální vedení musí být chráněna, aby byla zajištěna elektromagnetická kompatibilita (EMC). Stínění musí být připojeno k PE nebo zemi na straně protikusu, např. k regulátoru. Signál vedení a síťové kabely musí být vedeny vrůzných kabelových kanálech. Připojte síťový kabel separátoru kapaliny a volitelný kontaktní tlakový manometr se sítí. Připojte kontaktní manometr s vyhodnocovacím zařízením. Dbejte na správnou polaritu. 3 VGA Příklad instalace TM Obr. 11 Přípojky Pol. Popis 1 Podtlakové potrubí k dávkovacímu regulátoru 2 Přetlakové potrubí k adsorpčnímu filtru 3 Podtlakové potrubí z podtlakového regulátoru 4 Podtlakové potrubí ke vstřikovači 1. Poloha tlakových nádob s chlórem a ochrana proti jejich převrácení nebo odvalení. 2. Vyčistěte a vysušte přípojky, je-li to nutné. 3. Odstraňte ochranný kryt z ventilu tlakové nádoby. Obr. 12 Dávkovací systém s jednou láhví chlóru 3 4 TM Vyměňte těsnění tlakové přípojky, při jakékoliv změně tlakové nádoby. Použijte filtr na tlakovou přípojku. 4. Vložte těsnění na tlakovou přípojku podtlakového regulátoru. Vyměňte filtr na tlakové přípojce, je-li to nutné. Pozor Nepřipojujte zařízení otočením tělesa. Pokud je to nutné, použijte 13-mm vidlicový klíč. 5. Namontujte regulátor na přípojku tlakové nádoby. Pol. Popis Podtlakový regulátor VGA-111 (s kontaktním tlakovým 1 manometrem) 2 Dávkovací regulátor 3 Vstřikovač 4 Adsopční filtr Přetlakové potrubí veďte dolů do vhodného adsorbčního filtru. Pokud používáte zařízení pro varování před plynem, nainstalujte snímač v maximální vzdálenosti 10 cm pod výstupním otvorem adsorbčního filtru. 6. Připojte přetlakové potrubí (2) k adsorpčnímu filtru. Pozor Pro výběr potrubí, viz část 5.1 Výběr podtlakových potrubí. Matice šroubení podtlakových přípojek utáhněte pouze rukou. Nepoužívejte žádné nástroje. Nebezpečí poškození! Podtlakové přípojky musí být čisté a suché. 7. Připojte podtlakové potrubí mezi podtlakový regulátor (1) a dávkovací regulátor (3). 8. Připojte podtlakové potrubí mezi dávkovacím regulátorem (4) a vstřikovačem. 14

15 6. Spuštění Dávkovací systém s plynným chlórem může být spuštěn pouze v dobrém stavu, byl zkontrolován odborníkem, viz 2.3 Kvalifikace uživatelů, a že zejména části vedoucí plyn byly zkontrolovány na těsnost. Zkontrolujte těsnost celého systému před uvedením do provozu. Zkontrolujte těsnost ventilů pomocí čpavkové vody (malá plastová lahev). Bílá mlha znamená úniky. 6.1 Kontrola těsnosti Vzhledem k těžké korozivnosti vlhkého plynného chlóru, se úniky rychle zvýší. Proto musí být i ty nejmenší netěsnosti odstraněny ihned. Zkontrolujte těsnost pouze tehdy, pokud je celý systém připraven pro uvedení do provozu. Nebezpečí úniku plynného chlóru! Kontrola potrubí roztoku chlóru a vstřikovače Dodržujte instalační a provozní návod vstřikovače Kontrola podtlakových potrubí Podtlaková porubí jsou všechna potrubí mezi podtlakovým regulátorem a vstřikovačem. 1. Zavřete všechny ventily láhve chlóru. 2. Zavřete rychlostní ventil. 3. Otevřete uzavírací ventil u vstřikovací jednotky. 4. Otevřete pohybový vodní ventil. 5. Zapněte posilovací čerpadlo. 6. Otevřete rychlostní ventil. Jestliže plovák ukazuje průtok plynu, nebo vakuometr indikuje více než 9 m vodního sloupce, podtlaková potrubí jsou netěsná. 7. Zavřete rychlostní ventil. 8. Vypněte posilovací čerpadlo. 9. Uzavřete pohybový vodní ventil. 10. Uzavřete uzavírací ventil u vstřikovací jednotky. 11. Zkontrolujte podtlaková potrubí a přípojky. Znovu je pečlivě utáhněte, v případě potřeby. 12. Opakujte zkoušku těsnosti. Jestliže plovák ukazuje průtok plynu, nebo vakuometr indikuje více než 9 m vodního sloupce, podtlaková potrubí jsou netěsná. Kontrola těsnosti pomocí dusíku 1. Zavřete všechny ventily u lahví s chlórem. 2. Otevřete připojovací ventily láhve a všechny uzavírací ventily dávkovacího systému plynného chlóru. 3. Otevři připojovací ventil láhve s dusíkem. 4. Pomalu otevřete ventil láhve s dusíkem, až bude v potrubích tlak přibližně 10 bar (odečíst na manometru tlaku na podtlakovém regulátoru). Maximální tlak dusíku 16 bar. Nebezpečí poškození a úniků při jeho překročení. 5. Použijte mýdlovou vodu na všechny součásti pod tlakem. Pokud se tvoří bubliny a/nebo poklesne tlak na manometru, tlaková potrubí jsou netěsná. 6. Odtlakujte systém. 7. Odstraňte úniky. 8. Opakujte zkoušku těsnosti. 9. Jestliže se netvoří bubliny a tlak na manometru výrazně neklesá do jedné hodiny, tlaková potrubí jsou těsná. Kontrola těsnosti se čpavkem Čpavek dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Čpavek je velmi toxický pro vodní organismy! Při kontrole těsnosti se čpavkem, noste těsné ochranné brýle, rukavice a oblečení. Obr. 13 Rizikové poznámky pro čpavek I velmi malé úniky jsou viditelné se čpavkovou párou, která reaguje s plynným chlorem a tvoří bílou mlhu. Kapalný čpavek se nesmí dostat do styku s potrubími nebo částmi systému, protože je velmi korozní. Odstraňte kapky okamžitě suchým hadříkem. TM Čeština (CZ) Pokyn Důvody nedostatečného provozního podtlaku: Vstřikovač je příliš malý, vadný, nebo zablokovaný. Čerpadlo pro zvýšení tlaku je příliš malé, nebo vadné Kontrola tlakových potrubí plynu Tlaková potrubí plynu jsou všechna potrubí vedoucí z láhve s plynným chlórem do podtlakového regulátoru. 1. Jestliže je systém vybaven oplachovacím zařízením dusíkem, zkontrolujte přibližnou těsnost dusíkem. 2. Podrobné kontroly se provádí pomocí čpavku. 15

16 Čeština (CZ) Kontrola tlakové přípojky (po změně tlakové nádoby s chlórem) 1. Otevřete ventil tlakové nádoby a ihned jej uzavřete. 2. Otevřete pružnou plastovou láhev naplněnou čpavkovou vodou. 3. Lehce stiskněte lahvičku čerpacím způsobem, který umožňuje zvednutí čpavkové mlhy. Pomalu projděte sotevřenou čpavkovou lahvičkou po částech vedoucích plyn. 4. Pokud se tvoří bílá mlha, je tlakové spojení netěsné Ventily na tlakové nádobě Ventily na tlakových nádobách určené pro chlór provozujte jenom ručně bez použití síly. Uzavřete ventily plných nebo prázdných tlakových nádob uzavírací maticí (označené chlór nebo Cl 2) atěsněním. Neotvírejte ventily tlakových nádob pomocí síly! Obr. 14 Čpavek a plynný chlór tvoří bílou mlhu 5. Odtlakujte systém. 6. Eliminujte netěsnost. 7. Opakujte zkoušku těsnosti. 8. Netvoří-li se bílá mlha, je tlakové spojení těsné. Obr. 15 Tlakové spojení je těsné TM TM Zaseknuté ventily Zaseknuté ventily mohou být uvolněny pomocí obaleného hadříku s teplou vodou kolem ventilu. Jestliže to není možné, vraťte tlakovou nádobu výrobci. Nikdy nepoužívejte otevřený oheň k ohřátí ventilu! Nikdy nepoužívejte prodlouženou část šroubováku! Kontrola těsnosti Před uvedením do provozu zkontrolujte těsnost celého systému, viz. část 6.1 Kontrola těsnosti Extrakce chlóru Pozor Nevyprazdňujte zcela tlakovou nádobu s chlórem. Zbytkový tlak, cca. 2 bar, musí zůstat v tlakové nádobě z následujících důvodů: Aby se zabránilo pronikání vlhkosti, která bude způsobovat korozi. Aby se zabránilo odstranění znečišťujících látek plynného chlóru, které budou způsobovat ucpávání redukčního ventilu v dlouhodobém horizontu. Extrakce plynného chlóru Kontrola vstupního ventilu 1. Uvolněte převlečnou matici na přetlakové přípojce podtlakového regulátoru a odstraňte přetlakové potrubí. 2. Uzavřete vstupní ventil. 3. Otevřete ventil láhve s chlórem. 4. Otevřete pružnou plastickou lahvičku se čpavkovou vodou. 5. Lehce stiskněte lahvičku čerpacím způsobem, který umožňuje čpavkové mlze vystoupat. Pomalu projděte sotevřenou čpavkovou lahvičkou podél částí vedoucích plyn. 6. Pokud se tvoří bílá mlha, vstupní ventil je netěsný. 7. Odtlakujte systém. 8. Zkontrolujte a opravte vstupní ventil. 9. Opakujte zkoušku těsnosti. 10. Netvoří-li se bílá mlha, vstupní ventil je těsný. 6.2 Odběr chlóru Připojení tlakové nádoby s chlórem Tlakové nádoby s chlórem musí být uloženy nejméně po dobu 8 hodin v provozním skladu určeném pro tlakové nádoby tak, aby se obsah mohl přizpůsobit okolní teplotě. Tlakové nádoby s chlórem nesmí mít vyšší teplotu, než jiné části systému. Nebezpečí zkapalňování a úniku chlóru! 1. Otočte sudy s chlórem na jejich podpoře, dokud nejsou umístěny ponořeným potrubím a stoupacím potrubím vertikálně (dodržujte značení na sudu). 2. Chraňte tlakové nádoby s chlórem před převrácením nebo odvalením. 3. Vysušte potrubí a odsávací systém suchým dusíkem nebo suchým vzduchem. 4. Žádné cizorodé látky nesmí přijít do systému. 5. Zajištění tlakové přípojky v souvislosti s novým těsněním. 6. Připojte tlakovou nádobu s chlórem. Při použití sudu dodržte to, že spodní ventil je normálně určen pro extrakci kapalného chlóru. 7. Pomalu otevřete ventil na tlakové nádobě. Pozor Při teplotě 15 C můžeme získat asi 1 % obsahu tlakové nádoby za hodinu. Při větším odběru hrozí nebezpečí tvoření ledu na tlakových nádobách a potrubí, které způsobí poruchu. V tabulce jsou uvedeny maximální množství odběru v závislosti na použité velikosti tlakové nádoby. Tlaková nádoba Láhev Sud Velikost tlakové nádoby [kg] Množství extrakce [g / h] 50 max max. 650 V případě většího požadavku chlóru, může být spojeno několik tlakových lahví o stejné teplotě s hlavním potrubím. Extrakce kapalného chlóru S dávkovacím systémem plynného chlóru je možná extrakce kapalného chlóru pouze ze sudů s chlórem. Na ponorné potrubí musí být připojen ventil a musí být použit výparník Po extrakci chlóru Pozor 500 max max Aby se zabránilo pronikání vlhkosti způsobující korozi, uzavřete připojovací potrubí bezprostředně po extrakci chlóru. 1. Pokud je tlaková nádoba vyprázdněna až na zbytkový tlak 2 bar, musí být ventil tlakové nádoby uzavřen, aby se zabránilo zrušení znečišťujících látek nebo pronikání vlhkosti. 2. Odpojte tlakovou nádobu ze systému. 3. Namontujte ochrannou matici na ventil. 4. Namontujte ochranný kryt. 16

17 7. Provoz Podtlakový regulátor nemusí být provozován. Když je správně připojen a na výstupní straně je vytvořen dostatečný podtlak, podtlakový regulátor začne pracovat automaticky. 7.1 Zapnutí dávkovacího systému plynného chlóru. 1. Uzavřete rychlostní ventil dávkovacího regulátoru. 2. Otevřete uzavírací ventil u vstřikovací jednotky. 3. Otevřete pohybové vodní ventily. 4. Otevřete hnací vodní napájení vstřikovače. 5. Otevřete ventil tlakové nádoby s chlórem. 6. Pomalu otevřete rychlostní ventil, až kulička ve skleněné odměrce ukáže požadovaný průtok. 7.3 Vypnutí dávkovacího systému plynného chlóru Nouzové zastavení v případě úniku plynu Pokud plyn uniká, okamžitě opusťte místnost a nasadˇte ochranné prostředky. Začněte protiopatření v souladu s místními bezpečnostními předpisy Nouzové zastavení v případě malých úniků 1. Nasaďte si ochranné prostředky! 2. Ihned uzavřete ventil tlakové nádoby s chlórem. 3. Nechte systém běžet, až jsou všechny části evakuovány. 4. Vypněte systém, jak je popsáno v následujícím. Čeština (CZ) 7.2 Výměna tlakové nádoby s chlórem, zatímco je systém v provozu Červená značka (indikace prázdné tlakové nádoby) na podtlakovém regulátoru ukazuje, že je dosaženo minimálního tlaku v tlakové nádobě s chlórem. Tlaková nádoba musí být vyměněna. Dejte na požadované ochranné prostředky. 1. Uzavřete ventil tlakové nádoby s chlórem. 2. Nechte systém běžet, dokud odměrka dávkovacího regulátoru neukazuje žádný průtok. 3. Uzavřete rychlostní ventil na dávkovacím regulátoru. 4. Vypněte napájení hnací vody. 5. Uzavřete hnací ventily vody. 6. Zavřete uzavírací ventily před a za vstřikovačem. 7. Odšroubujte podtlakový regulátor z přípojky láhve. Umístěte regulátor do opěrné stěny, pokud existuje. 8. Našroubujte ochranný kryt na prázdnou tlakovou nádobu s chlórem; Odstraňte prázdné tlakové nádoby pryč a chraňte je před odvalováním nebo převrácením. 9. Umístěte nové tlakové nádoby s chlórem a správně je zafixujte. 10. Odstraňte ochranný kryt z nové tlakové nádoby s chlórem. Všechny přípojky musí být absolutně čisté a suché. Vyměňte těsnění u všech zaměněných tlakových nádob. Nikdy nepoužívejte podtlakový regulátor bez filtru! 11. Vložte těsnění na tlakovou přípojku podtlakového regulátoru. Vyměňte filtr, je.li to nutné. 12. Našroubujte podtlakový regulátor na tlakovou nádobu s chlórem Vypnutí, zatímco je systém v chodu 1. Uzavřete ventil tlakové nádoby s chlórem. 2. Nechte systém běžet, až bude odměrka na dávkovacím regulátoru ukazovat nulový průtok plynu. 3. Uzavřete rychlostní ventil na dávkovacím regulátoru. 4. Vypněte napájení hnací vody. 5. Uzavřete ventily hnací vody. 6. Zavřete uzavírací ventily před a za vstřikovačem. 8. Údržba Opravy součástí systému mají být prováděny pouze oprávněnými osobami. Intervaly pro čištění a údržbu Nejméně každých 12 měsíců. Před každým spuštěním. V případě poruchy. Údržba se musí provádět pouze autorizovaným a kvalifikovaným personálem. Před zahájením čištění a údržby vypněte celý systém. Nebezpečí úniku plynného chlóru! Ujistěte se, že systém nemůže být spuštěn omylem při práci na systému. Před opětovným uvedením do provozu zkontrolujte těsnosti. Nebezpečí úniku plynného chlóru! Pozor Nevyrovnávejte regulátor otočením tělesa! Pokud je to nutné, použijte 13-mm vidlicový klíč. Zkontrolujte těsnost před uvedením systému do provozu. 13. Zkontrolujte těsnosti, jak je popsáno v sekci 6.1 Kontrola těsnosti. 14. Znovuuvedení systému do provozu. 17

18 Čeština (CZ) 9. Poruchy a jejich odstraňování Porucha Příčina Odstranění 1. Není dosaženo maximálního dávkovacího průtoku. a) Nedostatečné vakuum vstřikovače. Zkontrolujte vstřikovač. Opravte jej, v případě potřeby. Dodržujte návod ke vstřikovači. Zkontrolujte hnací vodní čerpadflo. Opravte jej, v případě potřeby. Zkontrolujte lapač nečistot před vstřikovačem. Vyčistěte jej v případě potřeby. b) Netěsnost v podtlakovém potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem. Eliminujte únik. c) Podtlakové potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem je příliš dlouhé. Podrobné informace o podtlakových potrubích, viz. část Podtlakové potrubí mezi dávkovacím regulátorem a vstřikovačem. d) Znečištěné podtlakové potrubí. Vyměňte podtlakové potrubí. e) Servomotor nedosáhne maximálního Upravte servomotor a/nebo externí regulátor. dávkovacího výkonu. f) Znečištěný filtr u tlakové přípojky Zavolejte servis. dávkovacího regulátoru. g) Uzavřený ventil tlakové nádoby s chlórem. Otevřete ventil tlakové nádoby s chlórem. h) Prázdná tlaková nádoba s chlórem. Vyměňte prázdnou tlakovou nádobu na chlór za plnou. i) Regulace vřetenem dávkovacího regulátoru Zavolejte servis. není vhodná (průměr je příliš malý). 2. Netěsná tlaková přípojka. a) Těsnění tlakové přípojky je poškozeno. Vyměňte těsnění. b) Těsnicí plochy znečištěné zbytky starého Očistěte těsnicí plochy. těsnění. c) Těsnicí plocha tlakové nádoby s chlórem je Použijte jinou tlakovou nádobu s chlórem. poškozena. d) Tlaková přípojka je uvolněná. Utáhněte tlakovou přípojku. e) Těsnicí plocha u tlakové přípojky podtlakového regulátoru je poškozena. Zavolejte servis. 3. Plyn uniká v přetlakovém potrubí. 4. I přes správně zobrazený dávkovací výkon není dosaženo žádoucí koncentrace roztoku chlóru. 5. Kulička v odměrce je zachycená. 6. Tvorba ledu na tlakové nádobě s chlórem. a) Zkapalněný plyn vniká do vstupního ventilu. Snižte odebírané množství, zajistěte správnou teplotu. b) Vstupní ventil je znečištěný nebo poškozený. Zavolejte servis. a) Netěsnost v podtlakovém potrubí mezi podtlakovým regulátorem a dávkovacím regulátorem. Eliminujte netěsnost. a) Odměrka nebo kulička jsou znečištěné. Zavolejte servis. a) Odběrné množství je příliš vysoké. Je-li více než 1 % obsahu odebráno za hodinu, je zde nebezpečí tvorby ledu na tlakové nádobě. b) Dávkovací systém plynného chlóru je příliš malý. Použijte dávkovací systém s několika tlakovými nádobami s chlórem. Zavolejte servis. Použijte větší dávkovací systém plynného chlóru. 7. Voda v odměrce. a) Membrána zpětného ventilu je vadná. Zavolejte servis. 8. Servomotor nefunguje. a) Servomotor je přepnut na ruční provoz. Přepněte servomotor na automatický provoz. 9. Servomotor nereguluje v celém rozsahu výkonu. 10. Servomotor se otáčí ve špatném směru. 11. Podtlak se mění přes konstantní provozní podmínky. 12. Dávkovací výkon se mění přes konstantní provozní podmínky. a) Servomotor a/nebo regulátor jsou nastavany nesprávně. a) Pružina v diferenčním tlakovém regulátoru je znečištěná nebo poškozená. a) Membrána v diferenčním tlakovém regulátoru je znečištěná nebo poškozená. Zavolejte servis. 10. Likvidace výrobku Likvidace tohoto výrobku a všech jeho komponentů musí být provedena v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Využijte služeb organizace zabývající se sběrem odpadu. Pokud sběrová služba v dané lokalitě neexistuje, nebo nemůže pracovat s materiálem použitým ve výrobcích, dopravte výrobek nebo některé nebezpečné materiály z jeho součástí do nejbližší pobočky nebo servisního střediska firmy Grundfos. Technické změny vyhrazeny. 18

19 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(375) Факс: (375) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised Servisní střediska Grundfos Addresses revised

20 Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňuje myšlením dopředu Naším hnacím motorem jsou inovace ECM: CZ The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Zařízení určené k odsávání použitých olejů

Zařízení určené k odsávání použitých olejů Zařízení určené k odsávání použitých olejů 75 l, s odměrným válcem 95 l, s odměrným válcem Návod k obsluze Obsah: 1. Všeobecné údaje 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 1.2 Konstrukce a popis funkce

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Ponorná kalová čerpadla řady EUB

Ponorná kalová čerpadla řady EUB Ponorná kalová čerpadla řady EUB Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

MEDIREG II, MEDISELECT II

MEDIREG II, MEDISELECT II Provoz Přeprava Skladování CZ NÁVOD K POUŅITÍ MEDIREG II, MEDISELECT II VYSOKOTLAKÉ REDUKČNÍ VENTILY 1. Předmluva Redukční ventily GCE jsou zdravotnické prostředky klasifikované jako třída IIb podle směrnice

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 PŘEDMLUVA Hydraulický agregát byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy a na ochranu stroje pro běžné technologické využití. Přečtěte si pozorně tento Návod pro

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français.

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français. Profi S Čeština English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski # 40140 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

PUREX TRITON, TAGELUS

PUREX TRITON, TAGELUS Pískové filtry PUREX TRITON, TAGELUS Překlad původního návodu k použití Pentair Water Belgium bvba Industriepark Wolfstee Toekomstlaan 30 B-2200 Herentals Belgium +32 (0) 14.25.99.11 www.pentairpooleurope.com

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

DETEKTOR PLYNU Art. 0715 53 260

DETEKTOR PLYNU Art. 0715 53 260 DETEKTOR PLYNU Art. 0715 53 260 CZ Návod Pro vaši bezpečnost Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento návod k použití a dodržujte jej. Uschovejte jej pro případné pozdější použití nebo pro dalšího

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

SecuMotion. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

SecuMotion. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! SecuMotion Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! SecuMotion Účel použití SecuMotion je bezpečnostní zařízení k regulaci tlaku plynu pro obytné přívěsy a karavany. Toto zařízení

Více

POZOR: Abyste se vyvarovali případnému poranění ostrými hranami, doporučujeme během montáže nasazené rukavice.

POZOR: Abyste se vyvarovali případnému poranění ostrými hranami, doporučujeme během montáže nasazené rukavice. ENDERS EVENT Návod k obsluze překlad německého originálu Návod k montáži a obsluze I. Co potřebujete (vždy se jedná o originál) II. Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti III. Připojení přístroje na plynovou

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Obtokového hladinoměru model BNA

Obtokového hladinoměru model BNA Návod k provozu Obtokového hladinoměru model BNA Obtokového hladinoměru, model BNA, s volitelným snímačem hladiny a magnetickým spínačem Návod k provozu obtokového hladinoměru Model BNA Strana 3-20 2 Návod

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC

NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC BEZPEČNOSTNÍ POKYNY : Dbejte prosím bezpečnostních pokynů, aby se zamezilo vzniku věcných škod na solárním systému a poškození zdraví.

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

Therme Ořívák vody. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Therme Ořívák vody. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Therme Ořívák vody Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Therme Ořívák vody Rejstřík Použité symboly... 2 Účel použití... 3 Použité symboly Symbol upozorňuje na možná nebezpečí. Navod k použití

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Therme Ořívák vody. Therme Ořívák vody. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Therme Ořívák vody. Therme Ořívák vody. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Therme Ořívák vody Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Therme Ořívák vody Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Therme Ořívák vody Rejstřík Použité symboly... 2 Účel použití...

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu tryskací zařízení typ DSG (hadice 5 m) Obj. č. D 040 062 a tryskací zařízení typ DSG (hadice 10 m) Obj. č. D 040 096 Stav k 09/00 G 880 183 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu TPtrade s.r.o. www.tptrade.cz obchodní společnost info@tptrade.cz Obsah 1.Všeobecné informace...2 2.Symboly používané v Návodu...2 3.Bezpečnost...3

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL 2. UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL EASY FILT-BHW Upozornění: Pečlivě si před instalací přístroje a uvedením přístroje do provozu pročtěte pokyny k montáži a obsluze přístroje,

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1

PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1 PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1 *** Model: A533152 *** Obr. 1 NÁVOD K OBSLUZE Platný od 1. ledna 2013 1. Prohlášení o shodě ES 2. Určení pneumatické sešívačky 3. Omezení použití 4. Technická data 5.

Více

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi Combi 4 / Combi 6 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort na cestách Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 7 12 14 11 7 1 Obsluhovací díl 2 Spínací hodiny

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více