Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné"

Transkript

1 Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod. (Zjevení 14,7) Jako Dárce a Udržovatel všeho života, má Yahuwah právo obdržet uctívání od Svých stvořených bytostí. Jako příjemce takového uctívání, Je také Jeho právem oddělit určité dny jako svaté dny. Písmo nazývá tyto časy uctívání svátky a svatá shromáždění. Všechny jsou popsány v Leviticus 23, začínajíc týdenním svátkem, sedmým dnem Sabatem. Mluvil opět Yahuwah k Mojžíšovi, řka: Mluv k synům Izraelským a rci jim: Slavnosti Yahuwahovy, kteréž nazývati budete shromáždění svatá, tyto jsou slavnosti mé: Šest dní dělati budete, dne pak sedmého Sabat odpočinutí jest, shromáždění svaté bude. Žádného díla nedělejte, nebo jest Sabat Yahuwahův, ve všech příbytcích vašich. (viz Leviticus 23,1-3) Týdenní Sabat není jediným stanoveným časem k uctívání Stvořitele. Vedle sedmého dne Sabatu existují další dny uctívání, které se také nazývají svatá shromáždění. Leviticus 23 je všechny uvádí: Pesach Svátek Nekvašených chlebů Mávání snopkem Svátek týdnů (Letnice) Svátek troubení Den smíření Svátek stánků Tyto jsou slavnosti Yahuwahovy, shromáždění svatá, kteréž slaviti budete v časy jich určité. (Leviticus 23,4) Není uveden žádný rozdíl mezi týdenním svátkem a ročními svátky. Všechny jsou Yahuwahem ustanovené časy pro bohoslužbu.

2 Slovo překládané jako svátek pochází z hebrejského slova mo ed. Mo ed nebo Mo ada: shromáždění, slavnostní shromáždění; schůzka, signál.... Protože židovské svátky přicházely v pravidelných intervalech, toto slovo je úzce identifikováno s nimi.... Mo ed je používáno v širším smyslu pro všechna náboženská shromáždění. To bylo úzce spojeno se samotným svatostánkem. Bůh se setkával s Izraelem v konkrétních časech za účelem zjevení Jeho vůle. Je to běžný výraz pro bohoslužebné shromáždění Božího lidu. (Hebrew-Greek Key Word Study Bible, Lexical Aids to the Old Testament, #4150.) Mnoho lidí věří, že je pro křesťany nesprávné zachovávat svátky po Yahushuově smrti. Argumentují tím, že zachovávání svátků zneuctívá a anuluje Jeho smrt. Celé hebrejské hospodářství vyučovalo tyto veliké pravdy spasení. Oběti krve poukazovaly dopředu na naprosté naplnění v Yahushuovi jako: Beránek Yaha, který snímá hříchy světa. (viz Jan 1,29) Yahushua byl ten velký Anti-typ, jehož typy nastiňovaly. Yahushua jednou jest obětován, k shlazení mnohých lidí hříchů. (Židům 9,28) Obětní systém, obřad vyžadující krev, byl naplněn na kříži. Takto oběti krve poukazující dopředu k této události, už nebyly více potřebné, protože všechny typy se naplnily v jejich velkém Antitypu. Roční svátky jsou však daleko více než typy. Jsou to výročí, které připomínají i vzhlížejí dopředu k důležitým událostem v dějinách spasení. Svátky, jako každoroční dny uctívání, musí být zachovávány po celý čas a věčnost. Podobně jako týdenní Sabat, roční svátky jsou časy ustanovené pro uctívání. Yahuwah uvedl ohledně zachovávání těchto svátků: Ustanovení to věčné bude v pronárodech vašich. (viz Leviticus 23, a 41) Poslušnost vůči Yahuwahovu přímému příkazu nic neanuluje. Yahushua řekl: Jestli Mne milujete, zachovávejte Má přikázání. (Jan 14,15) Poslušnost vůči božímu zákonu je nejlepším způsobem, jak může člověk uctít Stvořitele. Poslušnost ustanovuje zákon jako něco hodnotného! To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme. (Římanům 3,31)

3 Mnoho křesťanů, kteří touží uctívat Yahuwaha, přestupuje boží zákon, protože ignorují božsky ustanovené roční svátky, které jsou všechno boží ustanovení. Zmatek ohledně statutárního zákona (ustanovení) existuje díky skutečnosti, že ho Yahuwah sdělil privátně Mojžíši. Domněnkou je, že protože tato nařízení nebyla vyslovena nahlas před celým táborem, když bylo vyhlášeno Desatero přikázání, byla jen pro Židy. Statutární zákon je ale stále součástí božího zákona. U Sinaje Izraelité slyšeli Yahuwahův hlas vyslovit zákon o 10 přikázáních. Ten zvuk byl tak ohromující, že Izraelité v hrůze prosili Mojžíše, aby požádal Yahuwaha, zdali by nemluvil k němu a on pak jim nesdělil, co potřebují vědět. Hle, Yahuwah, náš Elohim, nám ukázal svou slávu a velikost. Slyšeli jsme jeho hlas zprostředku ohně... Ale proč bychom teď měli zemřít? Vždyť nás tento veliký oheň pozře. Uslyšíme-li ještě dál hlas Yahuwaha našeho Elohim, zemřeme. Kdo ze všeho tvorstva by mohl slyšet hlas živého Elohim, mluvícího zprostředku ohně, jako slyšíme my, a zůstat naživu? Přistup k němu ty a vyslechni všechno, co Yahuwah, náš Elohim, řekne. Ty nám pak vypovíš všechno, co k tobě promluví Yahuwah, náš Elohim, a my to vyposlechneme a učiníme. (viz Deuteronomium 5,24-27) Yahuwah souhlasil s tímto návrhem. Jeho odpověď na žádost lidu spojuje ustanovení, která promluvil skrze Mojžíše, se zákonem, který promluvil přímo k lidu: Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře. Jdi, řekni jim: Vraťte se do svých stanů. Ty však zde u mne stůj a já ti sdělím všechna přikázání, nařízení a práva, kterým je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám do vlastnictví. Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Yahuwah, váš Elohim, neuchylujte se napravo ani nalevo. (viz Deuteronomium 5,29-32) Yahuwah dal Mojžíši nařízení, která pak Mojžíš obratem zopakoval lidu. Yahuwahovým záměrem však bylo, aby tato nařízení byla vždy zachovávána jako část božího zákona. V důsledku neustálého přestupování byl morální zákon zopakován ve strašlivé majestátnosti ze Sinaje. Kristus dal Mojžíši náboženská pravidla, která měla řídit jejich každodenní život. Tato ustanovení byla explicitně dána, aby chránila Deset přikázání. Nebyly to stínové typy, které měly zmizet se smrtí Krista. Měly být pro člověka závazné v každém věku, dokud bude čas existovat. Tyto příkazy byly podpořené mocí morálního zákona a jasně a rozhodně vysvětlovaly tento zákon. (E. G. White, The Law of God, Review & Herald, May 6, 1875.) Přikázání, ustanovení a soudy jsou běžně uváděny v Písmu s upomínkou, aby se zachovávaly a poslouchaly.

4 ZÁKON Yahuwahův je dokonalý, udržuje při životě. SVĚDECTVÍ Yahuwahovo je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. USTANOVENÍ Yahuwahova jsou přímá, jsou pro radost v srdci. PŘIKÁZÁNÍ Yahuwahovo je ryzí, dává očím světlo.... SOUDY Yahuwahovy jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata... Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. (viz Žalm 19,7-11) Boží zákon byl dán pro dobro všech lidí. V Bibli Yahuwah přikazuje každému, aby zachovával Jeho zákon: A dal jsem jim ustanovení svá, a soudy své v známost jsem jim uvedl, ješto činil-li by je kdo, jistě že by živ byl skrze ně. Nadto i Sabaty své vydal jsem jim, aby byly na znamení mezi mnou a mezi nimi, aby znali, že já Yahuwah jsem posvětitel jejich. Já jsem Yahuwah váš Elohim, v ustanoveních Mých choďte, a soudů Mých ostříhejte, a čiňte je. Též Sabaty Mé svěťte, i budou na znamení mezi Mnou a vámi, aby známé bylo, že já jsem Yahuwah váš Elohim. (viz Ezechiel 20, ) Znamením mezi Yahuwahem a Jeho lidem je zachovávání všeho z božího zákona, což zahrnuje každoroční festivaly. Není možné oddělit 10 přikázání od ustanovení, která je vysvětlují. Ona jsou všechna ten boží Zákon. Představa, že zachovávání ročních svátků zneuctí nebo anuluje Yahushuovu smrt na kříži, je v rozporu s jasným svědectvím Písma, které opakovaně uvádí, že musí existovat navěky. Mojžíš pod inspirací Svatým Duchem důrazně prohlásil: Nepřidáte nic k slovu, kteréž já přikazuji vám, aniž co ujmete od něho, abyste tak přikázaní Yahuwaha svého Elohim, kteréž já přikazuji vám, zachovali. (Deuteronomium 4,2) Rozdělit dny uctívání, říkat, že týdenní Sabat se musí zachovávat, ale ne roční svátky, znamená vyjmout je z božího zákona. Bible jasně spojuje statutární zákon (ustanovení) a přikázání: obojí jsou nedílnou součástí božího zákona, který je trvale závazný pro všechny lidi po všechen čas. Znám, že cožkoli činí Elohim, to trvá na věky; nemůže se k tomu nic přidati, ani od toho co odjíti. A činí to Elohim, aby se báli oblíčeje jeho. (Kazatel 3,14) Štěstí všech stvořených bytostí je

5 spjato se zachováváním božího Zákona. Jako milující Otec dal Yahuwah Svůj zákon proto, aby Jeho děti byly zdravé a šťastné. Toto pak jest přikázaní, ustanovení a soudové, kteréž přikázal Yahuwah váš Elohim, abych učil vás, abyste činili je... abys se bál Yahuwaha tvého Elohim, ostříhaje všech ustanovení jeho a přikázaní jeho, kteráž já přikazuji tobě, ty i syn tvůj i vnuk tvůj, po všecky dny života svého, aby se prodlili dnové tvoji. Slyšiž tedy, Izraeli, a hleď tak skutečně činiti, aby tobě dobře bylo. (Deuteronomium 6,1-3) Jako Stvořitel ustanovil Yahuwah zákony, které jsou pro dobro a štěstí všech Jeho stvoření. Statutární zákon, který vysvětluje zákon Desatera přikázání, má být stále zachováván. Cti tvého Stvořitele tím, že Ho budeš uctívat ve VŠECHNY Jeho ustanovené časy: týdenní i roční svaté dny. Stůj za pravdou a skrze svůj příklad poslušnosti vzdej chválu tvému Vykupiteli. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé. (Přísloví 3,6) Neboť rozkoš svou skládám v přikázáních tvých, kteráž jsem zamiloval. Přičinímť i ruce své k přikázáním tvým, kteráž miluji, a přemýšleti budu o ustanoveních tvých. (Žalm 119,47.48) , Zákon a Yahuwahovy svátky Oslava jarních výročí Yahuwahovy svátky: Zachovávané Apoštoly

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

Deset bodů aneb postaru Desatero. Exodus (2. kniha Mojžíšova) 19. až 21. kapitola + Deuteronomium 5. kapitola

Deset bodů aneb postaru Desatero. Exodus (2. kniha Mojžíšova) 19. až 21. kapitola + Deuteronomium 5. kapitola GENERACE VÍRY Studijní setkání VI. / 28.3.2015 Deset bodů aneb postaru Desatero Přečti si, promysli a připrav si svůj díl: Exodus (2. kniha Mojžíšova) 19. až 21. kapitola + Deuteronomium 5. kapitola Studium

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem. (The Touch of God The God-Possessed Man)

Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem. (The Touch of God The God-Possessed Man) Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem (The Touch of God The God-Possessed Man) David Wilkerson 17. června 2002 Chci pro vás učinit tři prohlášení o Božím způsobu jednání. Tyto tři body jsou podstatou

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus 3 2. kniha Mojžíšova - Exodus NÁZEV: Kniha Exodus (z řeckého ἔξοδος exodos vyjití), hebrejsky שׁ מוֹת, šemot ( jména ), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu

Více

Kladno 3.8.2014 strana 1

Kladno 3.8.2014 strana 1 Kladno 3.8.2014 strana 1 Žalm 95:1 Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, 2 vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! 3 Hospodin je velký Bůh, je velký

Více

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

2 Život náhoda, nebo záměr?

2 Život náhoda, nebo záměr? ŽIVOT - NÁHODA NEBO ZÁMěR? Pohled věřícího vědce 1 Dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad původem života a vesmíru. Poslední lekce nás provedla stvořitelským týdnem a jeho významem. Pokusíme se dokončit

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce 2. lekce RODINNÝ VZTAH "Otče náš... " (Mt 6,9) Modlitba musí začít porozuměním tomu, kým jsme. V Ř 12,3 nám Pavel říká: "Nesmýšlejte výš, nežje třeba smýšlet." (NS) To je dobrá rada. Člověk typu "Já jsem

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA cc Každý má právo slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více