Water Sources and Possible Ways of How to Supply the Town of Luhacovice with Drinking Water

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Water Sources and Possible Ways of How to Supply the Town of Luhacovice with Drinking Water"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Ing. Pavel Šerý Vodní zdroje a možnosti zásobování města Luhačovice pitnou vodou Water Sources and Possible Ways of How to Supply the Town of Luhacovice with Drinking Water Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Váňa Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen uvedené informační zdroje. Praha

3 Děkuji Ing. Jaroslavu Váňovi za odborné vedení bakalářské práce. Děkuji vedení firmy Moravská vodárenská, a.s. za umožnění a podporu studia a zaměstnancům firmy Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za poskytnutí potřebných informací.

4 OBSAH ÚVOD VODNÍ ZDROJE Vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce Kvalita surové vody Úpravna vody Ludkovice Přívod surové vody Ozonizace Dávkování manganistanu draselného Flokulace Sedimentace Filtrace Alkalizace Hygienické zabezpečení Akumulace Čerpání Kalové hospodářství Ovládání a signalizace Vyhodnocení provozu Vodárenská nádrž Karolinka Kvalita surové vody Úpravna vody Karolinka Přívod surové vody Malá vodní elektrárna Dávkování síranu hlinitého Flokulace Písková filtrace GAU filtry Vápenné hospodářství Hygienické zabezpečení Akumulace

5 Strojovna Kalové hospodářství Řízení provozu Vyhodnocení provozu Prameniště Horní Lhota s filtrační stanicí Prameniště Komonec Prameniště Bohatka Jímání potoků s filtrační stanicí ROZVOD VODY Přiváděcí řady Přivaděč VDJ Rudimov Luhačovice ÚPV Ludkovice Přivaděč prameniště Horní Lhota Luhačovice Výtlačný řad ÚPV Ludkovice PK Krhova Zásobovací řady I. tlakové pásmo II. tlakové pásmo Objekty VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA SPOTŘEBU PITNÉ VODY V LUHAČOVICÍCH...33 ZÁVĚR...35 ANOTACE...36 SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ...37 SEZNAM ZRATEK...38 SEZNAM OBRÁZKŮ...39 SEZNAM TABULEK

6 ÚVOD Město Luhačovice jsou největší moravské lázně ležící na východní Moravě 25 km jižně od krajského města Zlín. Svým lázeňským statutem jsou specifické pro kvalitu a nepřetržitou dodávku pitné vody. Jako vedoucí pracovník firmy provozující vodovodní síť v Luhačovicích a blízkém okolí jsem byl nucen vyhledávat informace potřebné k provozování této infrastruktury ve spoustě dokumentů, stavebních projektů, v provozních řádech a jiných. Vyvstala tedy otázka, zda by nebylo možné sestavit jeden samostatný dokument, který by přehledně zpracoval danou problematiku zásobování města Luhačovice pitnou vodou. Proto jsem uvítal možnost zabývat se ve své bakalářské práci právě tímto tématem. Práce jejíž název je Vodní zdroje a možnosti zásobování města Luhačovice pitnou vodou by tedy měla popisovat cestu pitné vody od samotného zdroje, přes její úpravu až po dodávku ke koncovému odběrateli. U vodních zdrojů by mělo být blíže specifikováno, zda se jedná o vodu podzemní či povrchovou, jaká je při úpravě vody použita technologie a jakou kvalitu má upravená pitná voda předaná do distribuční sítě. Dále by měl následovat popis přiváděcích řadů dopravujících vodu od jednotlivých zdrojů k branám města do objektů sloužících k jejich akumulaci a seznámení s rozvodnou sítí města Luhačovice. V závěru práce bych se chtěl ještě poohlédnout za vlivem světové ekonomické krize na spotřebu pitné vody v Luhačovicích. 6

7 1 VODNÍ ZDROJE Lázeňské město Luhačovice je zásobováno pitnou vodou ze tří zdrojů. Jsou to: vodárenská nádrž Ludkovice s úpravnou pitné vody povrchová voda vodárenská nádrž Karolinka s úpravnou pitné vody povrchová voda prameniště Horní Lhota s filtrační stanicí podzemní a povrchová voda 1.1 Vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce Vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce je údolní nádrž III. kategorie dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. Nachází se za obcí Ludkovice. Její účel je akumulace vody pro dodávku surové vody do úpravny vody Ludkovice v maximálním množství 24,5 l.s -1, zajištění průtoků v Ludkovickém potoce v minimálním množství 5 l.s -1 a zajištění dodávky vody pro potřebu požární nádrže a koupaliště v Ludkovicích. Provozovatelem nádrže je Povodí Moravy, s.p. a do provozu byla uvedena v roce Její užitný objem je cca m 3 vody s povodím 13,1 km 2 a zatopenou plochou 12,43 ha. Celkový objem nádrže je 0,690 mil. m 3, objem zásobní 0,498 mil. m 3, objem retenční 0,107 mil. m 3 a objem stálého nadržení 0,085 mil. m 3. Kóta dna údolí je 270,80 m n.m., kóta hladiny stálého nadržení 277,50 m n.m., kóta maximální hladiny zásobního prostoru 284,60 m n.m., kóta maximální hladiny retenčního prostoru 285,50 m n.m. a kóta koruny hráze je 285,95 m n.m. Hráz o délce 181,16 m a výšce nad dnem 15,15 m je sypaná z pískovce a hlinitoštěrkového materiálu s návodním jílovým těsněním. Voda pro úpravnu pitné vody se odebírá potrubím DN 300 ve třech etážích: dolní etáž 274,14 m n.m., střední 277,00 m n.m. a horní etáž 280,00 m n.m. Vtoky jsou opatřeny rámovými česlemi, které je možno zaměnit deskovými uzávěry. Na všech větvích jsou umístěna šoupata DN 300, takže lze odebírat vodu z kterékoliv etáže. Prakticky je využívána pouze střední a horní etáž. Za spojem všech větví je osazeno šoupě DN 300. Potrubí pokračuje zavěšeno pod stropem odpadní štoly, kde je chráněno tepelnou izolací a oplechováním proti účinkům mrazu a koroze. Před vyústěním ze štoly odbočuje do šachty, ve které je spojeno s přívodním potrubím úpravny vody vedoucím středem údolí z budovy úpravny. Maximální povolený odběr 7

8 surové vody je 24,5 l.s -1, přičemž sanační průtok v potoce pod nádrží je minimálně 5 l.s -1. Při poklesu hladiny na kótu stálého nadržení dochází k úplnému zastavení odběru vody pro úpravnu. Množství odebrané surové vody je měřeno v manipulačním objektu hráze viz obrázek 1. Obr. 1 Manipulační objekt vodní nádrže na Ludkovickém potoce Kvalita surové vody Surová voda dle vyhlášky 428/2001 Sb. patří do kategorie A2 a odpovídá charakteru vody z mělké, malé nezastíněné nádrže v relativně malé nadmořské výšce. Akumulovaná voda v nádrži si zachovává typické vlastnosti povrchové vody z flyšového útvaru, tj. relativně vysoké ph i alkalitu, střední celkovou tvrdost, výrazný karbonátový charakter a inkrustační schopnost. 1 Vzhledem k malé délce zátopy se musí počítat s negativním vlivem přívalových vod. 1 HUDEC, L., Provozní řád ÚV Ludkovice pro trvalý provoz, s.18. 8

9 1.2 Úpravna vody Ludkovice Úpravna vody Ludkovice, jejíž provozovatelem je Moravská vodárenská, a.s., slouží pro úpravu surové vody z vodárenské nádrže na Ludkovickém potoce a následné zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou. Byla vybudována v druhé polovině šedesátých let. V roce 2007 byla opět uvedena po celkové rekonstrukci technologie do trvalého provozu. Maximální výkon úpravny je 25 l.s -1 a minimální je vzhledem k dimenzi technologických zařízení a automatizaci provozu stanoven na 10 l.s -1. Upravená voda je čerpána do dvou směrů. V prvním směru zásobuje obce Hřivínův Újezd, Kaňovice, Velký Ořechov a Doubravy, v druhém pak obyvatele obcí Ludkovice, Biskupice, Polichno a lázeňského města Luhačovice. Technologie úpravy vody je dvoustupňová s dávkováním polyaluminium chloridu, ozonu, příp. manganistanu draselného, hydroxidu sodného a plynného chloru viz obrázek 2. Obr. 2 Technologické schéma úpravny vody Ludkovice 9

10 1.2.1 Přívod surové vody Surová voda je vedena z vodárenské nádrže do úpravny pitné vody gravitačním potrubím DN 300 v délce cca 356 m. Za vstupem do úpravny se měří průtok a celkové odebrané množství stejně jako kvalita surové vody viz tabulka 1. Tab. 1 Rozbor surové vody na přítoku do úpravny vody Ludkovice zákal barva ph Mn Fe CHSK-Mn NO 2 ZF Mg/l Pt [ ] Mg/l mg/l Mg/l mg/l - + NO 3 NH 4 mg/l mg/l Průměr za rok ,2 53 7,71 0,35 0,41 3,98 0, ,32 Min. 0,3 15 7,17 0,04 0,1 2,01 <0,005 <1,5 0,05 Max. 78,5 75 8,02 1,05 2,95 6,9 0,74 18,4 0, Ozonizace Ozonizace se provádí pro zlepšení organoleptických vlastností vody jako je pach, chuť a barva, dále ke zlepšení odmanganování a ke snížení obsahu organických látek. Ozon O 3 se vyrábí v ozonizéru z kyslíku O 2, jež je vyroben v generátoru kyslíku ze vzduchu. Vše se provádí v prostorách úpravny vody. Vyrobený ozon je zaveden do injektoru, kde se smíchá s proudem vody a pokračuje do hlavního přívodního potrubí surové vody, odkud protéká přes statický mísič do zastřešené reakční nádrže, kde O 3 reaguje se složkami vody. Minimální doba zdržení je 30 min. Součástí reakční nádrže je destruktor zbytkového přebytečného ozonu Dávkování manganistanu draselného V případě poruchy ozonizace se k odstraňování manganu Mn z vody použije 1 % roztok manganistanu draselného KMnO 4, který se připravuje v nádrži vybavené míchadlem. Dávkovací potrubí z rozmíchávací nádrže je zaústěno před filtry. 10

11 1.2.4 Flokulace probíhá v reakční nádrži, kde přes děrované stěny dochází k hydraulickému pomalému míchání vody s předem nadávkovaným koagulantem, který na sebe váže koloidní látky obsažené v surové vodě a spolu tak vytváří vločky, které se dají mechanicky odstranit. Dávkování koagulantu je zaústěno do potrubí surové vody před statickým mísičem, kde spolu s ozonem dochází ke směšování s vodou. Jako koagulant se používá polyaluminium chlorid PAC a to jeho 40% roztok skladovaný ve dvou zásobních nádržích o objemu 2 m Sedimentace Sedimentace je proces separace tuhých částic od kapaliny, vyvolaný působením gravitačního zrychlení. 2 Vyvločkovaná voda se z reakční nádrže vede přes rozdělovací nádrž do dvou samostatných vertikálních sedimentačních nádrží s odtokovými žlaby. Vzestupná rychlost při maximálním průtoku je 0,4 mm.s -1. Usazený kal je odváděn odpadním potrubím do kalových polí Filtrace Filtrace je druhým stupněm separace zařazeným za sedimentaci. Sestává se ze dvou fází. V první fázi (filtrační) se ve filtrační náplni odstraňují z vody suspenze a ve druhé fázi (praní) se regeneruje filtrační náplň. 3 Odsazená voda ze sedimentačních nádrží pokračuje přes rozdělovač na 3 filtry o celkové filtrační ploše 43,8 m 2. Jedná se o pískové filtry bez meziden s proměnnou filtrační rychlostí a jednotnou frakcí písku. Praní filtrů je kombinované: vzduch, vzduch + voda, voda. Voda z praní filtrů je vedena odpadním potrubím do kalových polí. 2 STRNADOVÁ, N. a JANDA, V., Technologie vody I, s STRNADOVÁ, N. a JANDA, V., Technologie vody I, s

12 1.2.7 Alkalizace Alkalizace se používá pro úpravu ph filtrované vody a je prováděna 40 % roztokem hydroxidu sodného NaOH, který se dávkuje do potrubí upravené vody před vstupem do akumulační nádrže. V případě poruchy ozonizace a současné nutnosti odstraňování manganu je třeba dávkovat NaOH před filtry. Roztok NaOH je skladován ve dvou plastových nádržích o objemu 2 m Hygienické zabezpečení Hygienické zabezpečení je konečnou fází úpravy vody. Na úpravně v Ludkovicích je prováděno plynným chlorem Cl 2, jehož výhodou je relativní stálost ve vodních roztocích a také nízká cena. Chlorová voda je připravována v chlorově, odkud je vedena přes injektor do potrubí upravené vody před vstupem do akumulační nádrže. Koncentrace chloru v upravené vodě nepřesahuje 0,3 mg.l Akumulace Upravená (pitná) voda s nadávkovaným NaOH a chlorem je přivedena do akumulační nádrže o objemu 330 m 2, odkud se dle potřeby čerpá do vodovodní sítě Čerpání Ve strojovně úpravny jsou umístěna čerpadla sloužící k dopravě upravené vody z akumulační nádrže do vodojemů. Čerpání se provádí do dvou směrů. První směr je do přerušovací komory Hřivínův Újezd, o který se starají 2 kusy horizontálních čerpadel o průtoku Q = 5 l.s -1 a dopravní výšce H = 156 m. Čerpání druhého směru do Luhačovic zajišťují 2 kusy horizontálních čerpadel o průtoku Q = 35 l.s -1 a dopravní výšce H = 85 m. Sací potrubí čerpadel je napojeno na akumulační nádrž, výtlačné je opatřeno zpětnou klapkou a měřením průtoku. Součástí čerpání je evakuační stanice, která je umístěna v samostatné místnosti a slouží k samočinnému zavodňování čerpadel. Evakuační potrubí je napojeno na sací potrubí všech čerpadel ve strojovně. 12

13 Ve strojovně je dále umístněno dmychadlo, pomocí kterého se vhání prací vzduch do filtrů Kalové hospodářství Kalové hospodářství úpraven vody řeší zahuštění i odvodnění a likvidaci kalů, které jsou odváděny z jednotlivých separačních stupňů technologického souboru úpravny. 4 Tvoří jej 3 kalová pole o objemu 182 m3 s tříletým cyklem vyvážení. Na kalová pole je přivedena voda z praní filtrů a usazený kal ze sedimentačních nádrží. Odsazená voda se pak vypouští do přilehlé vodoteče Ovládání a signalizace Celý chod úpravny vody je monitorován a řízen z počítače umístěného ve velínu úpravny. Provoz je plně automatizovaný s možností zásahu obsluhy. Každý stroj a zařízení zapojené do automatického systému řízení je možno ovládat místně nebo dálkově. Místní ovládání je určeno pouze pro účely oprav a servisu daného zařízení. Dálkové ovládání je možné v ručním nebo automatickém režimu. Ruční režim dálkového ovládání umožňuje obsluze ovládat jednotlivé zařízení nebo celé technologie přímo z operátorského pracoviště. Hlavní provoz probíhá pomocí automatického režimu řízení bez nutnosti obsluhy. Poruchová hlášení a zjednodušený provoz úpravny je přenášen do centrálního dispečinku ve Zlíně, kde je 24 hodinová nepřetržitá služba Vyhodnocení provozu Jednoduchým porovnáním vybraných ukazatelů surové vody na přítoku do úpravny viz tabulka. 1, s. 10 s rozborem pitné vody na odtoku viz tabulka 2, s 14 4 TESAŘÍK, V. a kol., Vodárenství, s

14 Tab. 2 Rozbor pitné vody na odtoku z úpravny Ludkovice zákal barva ph Mn Fe CHSK-Mn NO 2 ZF mg/l Pt [ ] mg/l mg/l mg/l mg/l - + NO 3 NH 4 Cl 2 mg/l Mg/l Mg/l Průměr za rok ,5 0 7,82 0,01 0,01 1,87 0 5,8 0 0,3 Min. <0,2 <5 7,25 0 <0,02 1,22 0 <1,5 0 0,05 Max. 1,1 <5 8,3 0,12 0,06 2, ,7 0 0,4 Max. povolené hodnoty ,5-9,5 0,05 0,2 3 0,5 50 0,5 0,3 lze konstatovat, že technologie zvolená k úpravě surové vody z nádrže na vodu pitnou je naprosto dostačující, neboť upravená voda svými parametry plně vyhovuje požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 1.3 Vodárenská nádrž Karolinka Vodárenská nádrž Karolinka je údolní nádrž na říčce Stanovnici ležící nad obcí Karolinka. Její účel je akumulace vody pro dodávku surové vody do úpravny vody Karolinka, zajištění minimálního průtoku 30 l.s -1 v říčce Stanovnici, výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně a snížení povodňových průtoků. Nádrž, jejíž provozovatelem je Povodí Moravy, s.p., byla uvedena do provozu v roce Její užitný objem je cca m 3 vody s povodím 22,8 km 2 a zatopenou plochou 50,83 ha. Celkový objem nádrže je 7,645 mil. m 3, objem zásobní 5,904 mil. m 3, objem retenční 0,679 mil. m 3 a objem stálého nadržení 1,062 mil. m 3. Kóta hladiny stálého nadržení je 500,00 m n.m., kóta maximální hladiny zásobního prostoru 519,82 m n.m., kóta maximální hladiny retenčního prostoru 521,20 m n.m. a kóta koruny hráze je 522,70 m n.m. Hráz o délce 391,5 m a výšce nad dnem 35,5 m je kamenitá sypaná se středním hlinitým těsněním. Odběr vody pro účely úpravny probíhá v odběrné věži viz obrázek 3, s 15 14

15 Obr. 3 Odběrná věž vodárenské nádrže Karolinka ve třech etážích: dolní etáž 493,50 m n.m., střední etáž 498,50 m n.m. a horní etáž 507,00 m n.m. Nejčastěji se k odběru využívá střední etáž Kvalita surové vody Kvalita surové vody v nádrži Stanovnice je dobrá, po stránce chemické celoročně vyrovnaná. Problémy působí zákaly v době tání sněhu a po přívalových deštích. (jemný, těžko odstranitelný prostou filtrací) a sezónní oživení. Jsou signály negativního vývoje jakosti vody zejména z hlediska rozvoje fytoplanktonu a zvyšování zákalu v souvislosti se zvýšenou lesní činností v okolí nádrže. 5 Surová voda odpovídá kategorii A2. Průhlednost vody v nádrži je 8 10 m. 1.4 Úpravna vody Karolinka Pro úpravu surové vody z vodárenské nádrže Karolinka slouží úpravna vody Karolinka, jejíž vlastníkem a zároveň i provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Úpravna je v trvalém provozu od roku V letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí technologie. Maximální výkon úpravny je 300 l.s -1. Současný 5 KAŠPAROVÁ, V., Provozní řád Úpravny vody Karolinka, s

16 výkon je cca 130 l.s -1 s výrobou pitné vody cca 4,2 mil. m 3 za rok. Pitnou vodou z úpravny vody Karolinka je zásobeno celkem 58 obcí včetně lázeňského města Luhačovice. Technologie úpravny vody je jednostupňová úprava s dvoustupňovou koagulační filtrací se 4 pískovými rychlofiltry 2 filtry s granulovaným aktivním uhlím bez mezidna 6 viz obrázek 4. Obr. 4 Technologické schéma úpravny vody Karolinka K úpravě vlastností vody se zde požívá síran hlinitý, vápenný hydrát, chlordioxid a alternativně plynný chlór. Pro vlastní potřebu úpravny je zde také nainstalována malá vodní elektrárna o maximálním výkonu 15 kw. 6 KORABÍK, M. a ORSÁG L., Historie vodárenské nádrže Stanovnice a úpravny vody Karolinka: soustava a fenomén II, Sborník Voda Zlín 2009, s

17 1.4.1 Přívod surové vody Surová voda je z vodárenské nádrže přiváděna gravitačním potrubím DN 800. V případě, kdy hladina vody v nádrži poklesne pod 510 m n.m., je nutno spustit zrychlovací čerpací stanici umístěnou v areálu úpravny. Přívodní potrubí se za vstupem do úpravny dělí do dvou směrů na hlavní přívodní potrubí a obtokové potrubí. Hlavním přívodním potrubím je surová voda vedena přes statický mísič přímo do flokulační nádrže. Je osazeno indukčním průtokoměrem sloužícím k měření průtoku surové vody a k řízení dávkování chemikálií. Tyto jsou dávkovány do hlavního potrubí před statický mísič, ve kterém dochází k jejich promíchání se surovou vodou. Na obtokovém potrubí hlavního uzávěru přítoku vody je napojeno přívodní potrubí vedoucí surovou vodu do flokulační nádrže přes malou vodní elektrárnu. Je osazeno indukčním průtokoměrem pro řízení dávky síranu hlinitého. Dávkovací potrubí síranu je zaústěno do odtokového potrubí vedoucího z turbíny elektrárny, kde dochází vlivem turbulentního proudění vzniklého pohybem turbíny k jeho dokonalému promísení se surovou vodou. Pro běžný provoz úpravny vody se z energetických důvodů používá přítok do flokulační nádrže přes potrubí s turbínou. Hlavní přívodní potrubí se statickým mísičem je v provozu pouze v případě údržby či poruchy na turbíně malé vodní elektrárny. Na přítoku do úpravny se pravidelně sleduje kvalita surové vody viz tabulka 3. Tab. 3 Rozbor surové vody na přítoku do úpravny vody Karolinka zákal Teplota ph ZF C [ ] ZNK 8,3 KNK 4,5 CHSK-Mn živé organismy mmol/l mmol/l Mg/l jedinci/ml Průměr za rok ,86 6,2 7,64 0,06 1,2 1,31 54 Min. 1,5 3,5 7,24 0, ,93 4 Max. 7,4 10,8 7,89 0,1 1,75 1, Malá vodní elektrárna Na přívodním potrubí surové vody je v hale flokulace umístěna turbína sloužící k dokonalému promíchání nadávkovaného koagulantu (síranu hlinitého) se surovou vodou a k výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně. Maximální výkon turbíny 17

18 je 15 kw. Veškerá vyrobená elektrická energie je využita pro provoz úpravny a pokryje cca 1/5 celkové spotřeby Dávkování síranu hlinitého Jako koagulant sloužící k vytváření vloček z koloidními látkami obsaženými v surové vodě je použit tekutý síran hlinitý Al 2 (SO 4 ) 3. Je skladován v suterénu budovy ve dvou nádržích o objemu 90 m 3. Odtud je pomocí membránových čerpadel dávkován do odtokového potrubí surové vody za turbínu případně do hlavního přívodního potrubí před statický mísič, jak je uvedeno v oddíle Flokulace Surová voda s nadávkovaným koagulantem je přivedena do flokulační nádrže, kde probíhá tvorba vloček vhodných k separaci na pískových filtrech. Nádrž má sedm komor s vertikálním meandrem a systém posuvných děrovaných přepážek. Využitím různého počtu komor je možno upravovat dobu zdržení upravované vody ve flokulační nádrži. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících správnou tvorbu vloček je způsob míchání. Zde je použito hydraulické pomalé míchání, ke kterému dochází průtokem upravované vody děrovanými přepážkami s možností nastavení průtočné plochy vertikálním posunem dvou vzájemně propojených přepážek a zároveň průtokem upravované vody přes vertikální meandr. Systém posuvných přepážek byl navržen z důvodu rovnoměrnějšího rozdělení rychlosti proudění upravované vody v nádrži a také z ekonomického hlediska, kdy oproti použití mechanického míchání pádlovými míchadly není zapotřebí elektrické energie. Odkalovacím potrubím je svedena odpadní voda z nádrže do sběrného potrubí, které ústí do kalových lagun Písková filtrace Odsazená voda s flokulační nádrže je přivedena do čtyř pískových rychlofiltrů evropského typu s mezidny o celkové ploše 216 m 2. Filtrační náplň výšky 115 cm tvoří křemičitý písek frakce 2 mm. Výška vody nad pískovou náplní je 175 cm. Surová voda 18

19 je přivedena do středového žlabu, odkud přetéká na filtrační náplň. Na odtokovém potrubí je osazen indukční průtokoměr měřící průtok filtrem. Toto potrubí slouží zároveň jako přívodní potrubí pro prací vodu, která je přivedena z provozního vodojemu. Praní filtrů probíhá v cyklech: vzduch, voda + vzduch, voda. Impulzem pro praní je čas, zvýšení tlakové ztráty nebo zhoršení kvality filtrované vody GAU filtry Voda upravená pískovou filtrací je přivedena do dvou filtrů s náplní granulovaného aktivního uhlí, které slouží pro zlepšení organoleptických vlastností vody (chuť, pach). Celková plocha GAU filtrů je 108 m 2. Výška náplně je 0,8 m a výška vody nad náplní je 20 cm. Ze středového žlabu, kde je vyveden přítok vody z pískových filtrů, přepadá voda do obou komor filtru. Odtokové potrubí z GAU filtrů je opatřeno indukčním průtokoměrem. Do tohoto potrubí je zaústěno dávkování vápenné vody a chlordioxidu. Praní filtrů probíhá v režimech vzduch a voda. Odpadní voda vzniklá při praní GAU a pískových filtrů je odvedena sběrným potrubím do kalových lagun Vápenné hospodářství Z důvodu úpravy hodnoty ph se do odtokového potrubí z GAU filtrů dávkuje hydrát vápenatý Ca(OH) 2. Vápenné hospodářství na úpravně vody se dá rozdělit do tří částí: skladování a doprava hydrátu vápenatého, příprava vápenného mléka a příprava vápenné vody. Hydrát vápenatý se skladuje ve dvou silech opatřených provzdušňovacím zařízením. Toto zařízení slouží především k číření vápna v sile, aby nedošlo k jeho sednutí a tím k zabránění jeho odběru. Ze sila je hydrát odebírán gravitačně do dávkovacího zařízení s denní násypkou o objemu 70 dm 3. Pomocí dávkovacího šneku se hydrát dopravuje do rozmíchávací nádrže o objemu 1300 l. V této nádrži je práškový hydrát rozmíchán s provozní vodou na cca 10 % vápenné mléko a dále pokračuje do ředících nádrží s míchadlem, kde se naředí na potřebný 3 % roztok. Odtud je vápenné mléko vedeno čerpadly buď přímo do potrubí surové vody pro předalkalizaci nebo do sytiče. 19

20 V sytiči probíhá příprava vápenné vody, která je následně pomocí dávkovacího čerpadla vedena hadicí k místu zaústění do potrubí za GAU filtry Hygienické zabezpečení Pro hygienické zabezpečení pitné vody se na úpravně používá jako desinfekční prostředek chlordioxid (oxid chloričitý) ClO 2, který se vyrábí přímo na úpravně z 31 % kyseliny chlorovodíkové HCl a 25 % chloritanu sodného NaClO 2 za současného přidávání ředící vody. Základní rovnice této reakce je: 5 NaClO HCl 4 ClO NaCl + 2H 2 O Jednotlivé chemikálie jsou skladovány v suterénu budovy v samostatných nádržích se záchytnými vanami o objemu 12 m 3. Odtud jsou přečerpávány do provozních zásobníků umístěných v přízemí. Z těchto zásobníků jsou dávkovány do reaktoru, kde spolu reagují a vzniká 2 % roztok chlordioxidu. Tento se následně dávkuje do potrubí za GAU filtry. Další možností dávkování je do potrubí surové vody pro předchloraci případně do odběrného potrubí z pískových filtrů pro dezinfekci GAU filtrů Akumulace Přefiltrovaná voda s nadávkovanými chemikáliemi je přivedena do dvou vzájemně propojených akumulačních nádrží o objemech 1050 m 3 a 1200 m 3. Přívodní potrubí je vedeno do přítokové části nádrže, tak aby byla zajištěna výměna vody v celé nádrži. Z akumulačních nádrží je voda odebírána gravitačně k přímé spotřebě do skupinového vodovodu Stanovnice nebo je čerpána do provozního vodojemu pro potřebu úpravny vody Strojovna Strojní zařízení sloužící pro různé funkce úpravny vody jsou umístěné ve strojovně úpravny. Jsou zde zejména dvě čerpadla o průtoku Q = 75 l.s -1 a dopravní výšce H = 18 m sloužící pro dopravu upravené vody do provozního vodojemu. 20

21 Na výtlaku těchto čerpadel je automatická tlaková stanice, umístěná v suterénu budovy, pomocí které je zajištěn dostatečný tlak ředící vody do sytiče, který je součástí vápenného hospodářství. Dále jsou zde umístěny dvě dmychadla pro dodávku vzduchu potřebného při praní filtrů o výkonu Q = 2902 m 3.hod -1, který lze dle potřeby měnit pomocí frekvenčního měniče. Pro dopravu písku při doplňování a vyprazdňování filtrační náplně jsou ve strojovně osazena čerpadla Kalové hospodářství Pro čištění odpadní vody z úpravny slouží 3 kalové laguny o obsahu m 3, které se nachází pod hrází vodárenské nádrže. Pro účely úpravny stačí provoz dvou lagun, třetí slouží jako rezerva. Do lagun je svedena odpadní voda z flokulace, prací voda z filtrů, voda z přepadů, výpustí skladovacích a rozpouštěcích nádrží a odpadní voda z laboratoře, která nejdříve prochází přes neutralizační jímku. Odsazená voda je vypouštěna do přilehlé říčky Stanovnice a vysušený kal je předán k likvidaci Řízení provozu Celý provoz úpravny vody stejně jako zabezpečovací systém je řízen a ovládán z operátorského pracoviště, které je umístěno na velínu úpravny. Celý systém může pracovat v plně automatickém, manuálním nebo kombinovaném provozu. 21

22 Vyhodnocení provozu Podle vybraných ukazatelů upravené vody viz tabulka 4 Tab. 4 Rozbor pitné vody na odtoku z úpravny Karolinka zákal barva ph Mn Fe CHSK-Mn Al ZF mg/l Pt [ ] mg/l mg/l mg/l mg/l - + NO 3 NH 4 Cl 2 mg/l mg/l mg/l Průměr za rok ,5 1,24 8,04 0,01 0,02 0,61 0,05 3,4 0,13 0,33 Min. 1,5 0,5 7,58 <0,02 0,02 0,1 0,04 2,2 0,13 0,08 Max. 1,5 2,5 8,38 0,03 0,08 1,12 0,07 8,7 0,13 0,409 Max. povolené hodnoty ,5-9,5 0,05 0,2 3 0,2 50 0,5 0,3 odpovídá upravená voda svými parametry požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb. na pitnou vodu. Díky vhodnému umístění úpravny, které umožňuje jak gravitační přítok surové vody, tak odtok pitné vody ke spotřebitelům a osazení malé vodní elektrárny je energetická náročnost úpravy vody podstatně nižší než u úpraven s nutností čerpání. 1.5 Prameniště Horní Lhota s filtrační stanicí Prameniště Horní Lhota sestává ze tří částí: prameniště Komonec podzemní voda prameniště Kocmanka, Zahradišťová, Bohatka podzemní voda jímání a filtrace potoků povrchová voda Pro zásobování Luhačovic pitnou vodou slouží prameniště Komonec, voda z pramenní jímky Bohatka a jímání potoků s následnou filtrací. Tato soustava dále zásobuje obce Dolní Lhota, Sehradice a částečně městys Pozlovice. Prameny Kocmanka a Zahradišťová slouží k zásobování obce Horní Lhota. 22

23 1.5.1 Prameniště Komonec Prameniště Komonec vybudované v letech a rozšířené v roce 1931 se nachází poblíž obce Horní Lhota v údolí mezi vrcholy kopců Komonec a Sehrad. Podzemní surová voda kategorie A1 je zachycována systémem jímacích zářezů a pramenních jímek. Jedná se celkem o 8 jímek postupně řazených za sebou, do kterých zaúsťuje 8 zářezů. Třetí jímka ve směru jímání obsahuje mramorový filtr sloužící pro úpravu ph viz obrázek 5. Obr. 5 Pramení jímka s mramorovým filtrem 7 Poslední pramenní jímka slouží zároveň jako sběrná přerušovací komora. Odtud je voda vedena litinovým potrubím DN 150 do spojovací šachty v Horní Lhotě, kde je měřen její odběr a kde se spojuje s potrubím vedeným z filtrační stanice. Celková vydatnost prameniště je cca 10 l.s -1. Kvalita odebírané vody odpovídá svými parametry vodě pitné a je uvedena v tabulce č. 5, s KÁŠ, E., Vodovod pro obec Lázně Luhačovice.Plány dle provedení.ii., II-4 23

24 Tab. 5 Chemické složení vody z prameniště Komonec - 2- NO 3 SO 4 Cl - NH 4 + Cu Pb Cd CHSKM ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l [ ] Průměr za rok ,5 7,2 3,4 0, ,56 7,57 Min. 6,7 5,8 2,5 <0, ,51 7,52 Max. 8,2 8,6 4,3 0, ,61 7,61 Max. povolené hodnoty ,5 1 0, ,5-9, Prameniště Bohatka K zachycování podzemní vody kategorie A1 z pramene Bohatka slouží jímací zářez, který je zaústěn do pramenní jímky. Nachází se u potoka pod filtrační stanicí. Jímka je samostatně napojena litinovým potrubím DN 60 na potrubí z filtrační stanice. Vydatnost pramene je cca 1,3 l.s -1. Kvalita odebírané vody odpovídá svými parametry vodě pitné a je uvedena v tabulce č. 6. Tab. 6 Chemické složení vody z prameniště Bohatka - 2- NO 3 SO 4 Cl - NH 4 + Cu Pb Cd CHSKM ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l [ ] Průměr za rok ,4 3,6 14, ,31 7,37 Min. 5 <5,0 13, <0,50 7,27 Max. 5,8 7,1 16, ,61 7,47 Max. povolené hodnoty ,5 1 0, ,5-9, Jímání potoků s filtrační stanicí Z důvodu pokrytí nárůstu spotřeby pitné vody byl v roce 1948 uveden do provozu areál filtrační stanice. Nachází se nad obcí Horní Lhota u státní silnice č Filtrační stanice slouží k úpravě povrchové vody ze dvou lesních potoků, které mají charakter horských potoků. Úprava surové vody kategorie A1 probíhá na základě pomalé filtrace a skládá se z několika samostatných objektů: 2 jímací objekty, usazovací nádrž, infiltrační těleso, pomalý anglický filtr. 24

25 Jímání probíhá pomocí břehového nápustného objektu. Trať potoka nad jímacím zařízením je upravena v délce 20 m a spád je zmírněný stupněm pro provzdušnění vody. Za nápustním objektem je osazeno dřevěné stavidlo, pomocí kterého se vzdouvá hladina vody v potoce do výšky 60 cm. Přes ocelová česla protéká voda do nápustního objektu, kde je vyvedeno litinové odběrné potrubí DN 80 osazené sacím košem s uzavíracím šoupětem sloužícím k regulaci průtoku. Voda z obou potoků zachycená jímacími zařízeními je odvedena do uklidňovací části usazovací nádrže, kde jsou na přívodním potrubí osazeny automatické plováky uzavírající přítoky v případě menšího odběru vody z nádrže. Odtud za pomocí norné stěny protéká do prostoru usazovací části, kde je umístěno zařízení pro odběr pročištěné vody a zařízení k úplnému vypuštění a odkalení nádrže. Mechanicky pročištěná voda je vedena litinovým potrubím DN 100 do tzv. infiltračního tělesa viz obrázek 6, Obr. 6 Příčný řez infiltračním tělesem 8 které má z důvodu úpravy teploty hloubku 3 m. Infiltrační těleso je vyplněno náplní ze štěrkové vrstvy a vrstvy z mramorové drti, která slouží k odstranění volné kyseliny uhličité a zvýšení tvrdosti upravované vody. Na filtrační těleso se voda přivádí 8 MISLER, E., Projekt rozšíření vodovodu pro město Luhačovice, filtrační stanice 25

26 vodorovně uloženým kameninovým žlabem. Žlab je umístěný nad filtrační vrstvou tak, aby se přetékající voda provzdušňovala. Pro využití celého prostoru infiltračního tělesa a k zpomalení průtokové rychlosti složí soustava norných stěn. Pomocí poloděrovaných kameninových trub DN 100 umístěných na dně posledního pole infiltračního tělesa je přefiltrovaná voda odvedena do sběrné vodní komory kde je vyústěno odběrné litinové potrubí DN 100 osazené sacím košem. Výška hladiny v infiltračním tělese je v případě zanesení fixována přílivovým potrubím. Takto upravená voda je odvedena na pomalý anglický filtr. Voda je přivedena do žlabů umístěných po obvodu filtru, odkud přetéká na vlastní filtrační vrstvu o mocnosti 1,4 m. Filtr tvoří dvě samostatné nádrže které mají celkovou plochu 88 m 2. Lineární rychlost vody ve filtru je 3,0 m za 24 hod. Přefiltrovaná voda je jímána pomocí poloděrovaných kameninových trub uložených na dně nádrží a pak je odvedena do akumulační nádrže o objemu 15 m 3. Hygienické zabezpečení je zajištěno plynným chlorem Cl 2, který se pomocí chlorátoru umístěného v samostatné místnosti mísí s vodou. Takto vzniklá chlorová voda se pak přes injektor dávkuje před vstupem do akumulační nádrže do potrubí přefiltrované vody. V areálu filtrační stanice jsou dále pomocí jímacích zářezů zachyceny dva prameny. Voda z těchto pramenů je svedena potrubím do společné sběrné šachty, kde se smíchává s upravenou vodou z anglického filtru. Je zde také osazen vodoměr pro měření celkového odebraného množství. Celková vydatnost areálu filtrační stanice se pohybuje kolem 3 l.s -1. Kvalita pitné vody je uvedena v tabulce 7. Tab. 7 Rozbor pitné vody na odtoku z filtrační stanice barva ph Mn Fe CHSK-Mn Al mg/l Pt [ ] mg/l mg/l mg/l mg/l - + NO 3 NH 4 Cl 2 mg/l mg/l mg/l Průměr za rok ,66 0,00 0,01 1,47 0,02 3,7 0,00 1,00 Min. <5 7,38 <0,02 <0,02 1,12 <0,05 2,2 <0,05 1,00 Max. 5 7,83 <0,02 0,03 1,79 0,05 4,8 <0,05 1,00 Max. povolené hodnoty 20 6,5-9,5 0,05 0,2 3 0,2 50 0,5 0,3 26

27 Ze sběrné šachty je odváděna vody litinovým potrubím DN 100, na které je napojeno potrubí z prameniště Bohatka. Potrubí dále pokračuje do Horní Lhoty, kde se pak ve spojovací šachtě napojí na potrubí vedené z prameniště Komonec. Ze šachty pak pokračuje už jen jedno litinové potrubí DN 150 směrem na Luhačovice. 27

28 2 ROZVOD VODY K zásobování obyvatelstva, zemědělství a průmyslu pitnou a požární vodou v Luhačovicích a okolí slouží skupinový vodovod Luhačovice, který v současné době zásobuje celkem 15 obcí. Podle situování jednotlivých obcí lze vodovod rozdělit do tří oblastí: První oblast tvoří obce Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice, které jsou zásobeny gravitačně přímo z prameniště Horní Lhota. Druhá oblast zahrnuje město Luhačovice a městys Pozlovice, které jsou zásobeny vodou z prameniště Horní Lhota, vodou z úpravny vody Ludkovice a také vodou z úpravny vody Karolinka. Dále lze do této skupiny zařadit obce Petrůvka, Kladná Žilín a Přečkovice, které jsou zásobeny vodou z úpravny vody Karolinka. Třetí oblast tvoří obce Ludkovice, Biskupice, Polichno, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Velký Ořechov a Doubravy, které jsou zásobeny z úpravny vody Ludkovice. 2.1 Přiváděcí řady Přiváděcí řady vytváří základní kostru celého skupinového vodovodu, propojující zdroje vody s hlavními vodojemy. Jde v zásadě o 4 přivaděče a 3 výtlačné řady. K zásobování města Luhačovice slouží dva přivaděče a jeden výtlačný řad a to: přivaděč VDJ Rudimov Luhačovice ÚPV Ludkovice přivaděč prameniště Horní Lhota Luhačovice výtlačný řad ÚPV Ludkovice PK Krhova Celý systém zásobování Luhačovic včetně hlavních objektů je přehledně zobrazen ve schématu v příloze 1. 28

29 2.1.1 Přivaděč VDJ Rudimov Luhačovice ÚPV Ludkovice Tento přivaděč tvoří páteř celého skupinového vodovodu. Slouží pro přívod vody ze skupinového vodovodu Vlára, který je zásobován vodou z úpravny Karolinka, do skupinového vodovodu Luhačovice. Začíná u vodojemu Rudimov odkud pokračuje kolem obce Rudimov, mezi obcí Petrůvka a Kladná Žilín, kde je odbočení pro zásobování obcí Kladná Žilín a Přečkovice, dále směrem k vodojemu Čelný na okraji Luhačovic. V tomto úseku až po vrchol trati v délce m je z trub OC - DN 300. Ve zbytku trati délky 1550 m je z potrubí OC - DN 200. Toto potrubí končí v přerušovací komoře Karolinka u vodojemu Čelný. Zde je redukován tlak redukčním ventilem Hawido DN 150. Funkce přerušovací komory je v současné době nahrazena regulačním ventilem CLA-VAL osazeným na přítokovém potrubí vodojemu Čelný. V úseku mezi přerušovací komorou Karolinka a vodojemem U Hrušky bylo v roce 1999 položeno nové potrubí LT - DN 150 v délce 680 m, tj. do prostoru pod vodojemem Slovácká bůda, kde je napojeno na původní zásobovací řad PVC - DN 150 délky 1570 m. Tento propoj má velmi strategický význam, neboť jeho pomocí je možno v případě odstavení úpravny v Ludkovicích zásobovat jak vodojem U Hrušky, tak i ostatní obce odebírající vodu z úpravny pitné vody Ludkovice. A naopak v případě přerušení dodávky vody z vodojemu Rudimov, je možno vodou z úpravny v Ludkovicích částečně plnit vodojem Čelný Přivaděč prameniště Horní Lhota Luhačovice Přivaděč Horní Lhota Luhačovice patří k nejstarší části skupinového vodovodu. Přivaděčem se zajišťuje přívod vody z prameniště Horní Lhota do Luhačovic. Začíná ve spojovací šachtě v obci Horní Lhota, kde dochází ke spojení dvou větví prameniště (prameniště Horní Lhota s filtrační stanicí a prameniště Komonec). Od spojené šachty je vedeno potrubí LT - DN 150 v délce 1770 m až po křižovatku v Dolní Lhotě, kde je napojen zásobovací řad pro Sehradice. Od křižovatky pokračuje přivaděč potrubím LT - DN 200 v délce m, z čehož v délce 1270 m trasy je v zastavěné části obce Dolní Lhota zdvojeno souběžným rozvodným řadem LT - DN 150. Toto zdvojení se opět spojí do potrubí LT - DN 200 v armaturní šachtě Lipska. V armaturní šachtě nad Luhačovickou přehradou přechází potrubí LT - DN 200 do dvou profilů LT - DN 150 v délce zhruba 1050 m. Přivaděč končí 29

30 v rozdělovací šachtě Gáborka s tím, že jeho koncová část délky 460 m je opět od armaturní šachty Renner o profilu LT - DN 200. Celková délka přivaděče je m. V této šachtě se přivaděč rozvětvuje. Jedna větev LT - DN 150 délky 460 m pokračuje do vodojemu Čelný a druhá větev LT - DN 150 do sítě Luhačovic a v současnosti je uzavřena Výtlačný řad ÚPV Ludkovice PK Krhova Tento řad slouží k dopravě vody z úpravny vody Ludkovice do Luhačovic. Potrubí OC - DN 300 délky 1521 m začíná v úpravně vody Ludkovice, pokračuje přes vodojem Ludkovice sloužící jako vyrovnávací vodojem pro obce Ludkovice, Biskupice a jako provozní vodojem pro úpravnu vody Ludkovice, kde je osazena odbočka na jeho plnění, do přerušovací komory Krhova. Odtud už pokračuje gravitační potrubí OC - DN 250 délky 1077 m do vodojemu U Hrušky, který leží na okraji Luhačovic. 2.2 Zásobovací řady Stávající síť města Luhačovice je v zásadě rozdělena na dvě tlaková pásma. Jedná se o kombinovanou síť, kdy okruhová síť je doplněna v okrajových částech jednotlivými větvemi I. tlakové pásmo I. (dolní) tlakové pásmo Luhačovic je tlakově ovládáno jednak vodojemem Starý, který je plněn z vodojemu Čelný, ale především dvěmi přerušovacími komorami ležícími na hlavním zásobovacím řadu z vodojemu U Hrušky. Dolní tlakové pásmo je propojeno s přivaděčem z Horní Lhoty v rozdělovací šachtě Gáborka, který je trvale uzavřen. Na vodovodním řadu před poštou je umístěno sekční šoupě, kterým je oddělena voda z vodojemu Starý od vody z vodojemu U Hrušky. 30

31 2.2.2 II. tlakové pásmo II. (horní) tlakové pásmo je tlakově ovládáno vodojemem Čelný a vodojemem U Hrušky, který je zásobován přes přerušovací komoru Krhova vodou z úpravny pitné vody Ludkovice. Stávající vodojemy Slovácká bůda 60 m 3, Malá Kamenná 70 m 3 a Argo 70 m 3 sloužily jako vyrovnávací. Jsou však příliš nízko položeny, vzhledem k vodojemu Čelný a k vodojemu U Hrušky, takže ztrácejí svoji funkci a jsou mimo provoz. Voda z prameniště Horní Lhota, která není využita v obcích Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice jde prakticky všechna přímo do sítě II. tlakového pásma Luhačovic a je spotřebována převážně v lokalitě přehrady v Pozlovicích, pro zásobování vodojemu Pozlovice a jen přebytky jdou přes rozdělovací šachtu Gáborka do vodojemu Čelný. Tento vodojem je dále posílen vodou přivedenou z úpravny vody Karolinka. Z vodojemu Čelný je zásobena převážně lokalita od pozlovické křižovatky směrem do Pozlovic, kde v části Pražská čtvrt mají jednotlivý odběratelé z důvodu vysokého tlaku namontovány ve vnitřní instalaci redukční ventily, k přehradě a směrem do Solného. Ve zbývající části Luhačovic, tj. od pozlovické křižovatky do města a směrem na Uherský Brod převládá voda z vodojemu U Hrušky. 2.3 Objekty Na vodovodní síti v Luhačovicích se nachází několik typů objektů. Jsou to armaturní šachty, přechody přes potok, podchody pod železnicí, přerušovací komory a vodojemy. V armaturních šachtách jsou osazeny zejména uzavírací armatury pro odstavování jednotlivých úseků rozvodné sítě, sekční vodoměry sloužící ke sledování průtoků na vodovodní síti pro lepší odhalování skrytých poruch a vzdušníky s funkcí automatického odvzdušňování potrubí. Přechody přes potok jsou zde řešeny systémem podchodů potrubí pode dnem koryta (shybky) a zavěšením pod mostní konstrukcí. Potrubí podcházející železnici je vedeno v chráničce zaústěné do revizní šachty. Přerušovací komory mají funkci stabilizace tlakových poměrů ve vodovodní síti podobně jako vodojemy, které navíc plní ještě funkce vyrovnání nerovnoměrností mezi 31

32 přítokem a odběrem vody, udržení poruchové zásoby vody a udržení zásoby požární vody. Přehled hlavních objektů na vodovodní síti v Luhačovicích je v tabulce 8. Tab. 8 Objekty na vodovodní síti v Luhačovicích Objekt Objem [m 3 ] min. hladina [m n.m.] max. hladina [m n.m.] VDJ Čelný ,79 340,29 VDJ Starý 2x ,07 295,07 VDJ U Hrušky ,47 340,47 PK Karolinka 343,00 PK Krhova ,50 348,00 PK Újezda 296,75 302,53 32

33 3 VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA SPOTŘEBU PITNÉ VODY V LUHAČOVICÍCH V roce 2009 se v České republice začala plně projevovat světová ekonomická krize, která vznikla v roce 2008 jako důsledek americké hypoteční krize. Je tedy nasnadě položit si otázku, zda se tento negativní ekonomický stav projevil i ve vodním hospodářství v Luhačovicích? Jako směrodatný ukazatel jsem zvolil spotřebu pitné vody v Luhačovicích, protože finance získané výběrem vodného a stočného jsou největším zdrojem příjmů vodohospodářských společností. Vývoj spotřeby pitné vody za posledních 5 let je zobrazen v grafu viz obrázek 7, který ukazuje spotřebu největšího odběratele pitné vody Lázně Luhačovice, a.s. a ostatních odběratelů ve městě Luhačovice. Obr. 7 Vývoj spotřeby pitné vody v Luhačovicích v letech v m Lázně Luhačovice, a.s. ostatní odběratelé Z hodnot uvedených v grafu se dá od roku 2005 pozorovat mírný pokles celkové spotřeby vody v Luhačovicích. Tento stav je dán moderním dlouhodobým trendem šetření vodou. Jak stoupá cena vody, tak se i domácnosti a ostatní odběratelé snaží 33

34 omezit výdaje za pitnou vodu snížením její spotřeby např. nákupem úsporných domácích spotřebičů či zaváděním nových technologií do výroby. Zvýšení spotřeby v roce 2008 mohlo být způsobeno jak nárůstem počtu nových odběratelů tak i suchem vyskytujícím se v tomto roce. Podíváme-li se na strategického partnera pro zásobování pitnou vodou Lázně Luhačovice, a.s., který má cca 40 % podíl na celkové spotřebě vody v Luhačovicích, zjistíme pokles spotřeby mezi roky 2008 a 2009 o 13 %, což by se mohlo na první pohled zdát jako následek ekonomické krize. Ale ani na tento údaj neměla krize vliv, neboť v roce 2009 byl z důvodu rekonstrukce mimo provoz jeden z lázeňských hotelů. Dá se tedy konstatovat, že ekonomická krize neměla na spotřebu vody v Luhačovicích vliv. K tomuto závěru přispívá i fakt, že se v Luhačovicích nenachází žádný průmyslový podnik, který by se omezením své výroby podílel na poklesu spotřeby pitné vody, jak je tomu v městech s větším podílem průmyslu. 34

35 ZÁVĚR Tato práce má sloužit provozovateli vodovodní sítě v Luhačovicích jako ucelený přehledný dokument o systému zásobování města Luhačovice pitnou vodou, který pak může jednoduchým způsobem doplňovat a rozšiřovat o nové úpravy na vodovodních řadech či objektech. K zásobení lázeňského města Luhačovice pitnou vodou slouží tři vodní zdroje s úpravnami pitné vody. Prvním zdrojem je vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce, jejíž povrchová voda se pomocí dvoustupňové úpravy mění v úpravně vody Ludkovice na vodu pitnou. Odtud je pomocí výtlačného řádu dopravována přes přerušovací komoru do vodojemu U Hrušky, který je svým objemem největší akumulační nádrží v Luhačovicích. Jako druhý povrchový zdroj vody slouží vodárenská nádrž Karolinka s jednostupňovou úpravou vody v ÚPV Karolinka, která dodává vodu do SV Stanovnice zásobujícího Vsetínsko a odkud se skupinovým vodovodem Vlára přivádí přes VDJ Rudimov až do vodojemu Čelný v Luhačovicích. Prameniště Horní Lhota je třetím zdrojem vody pro Luhačovice. Sestává se ze dvou částí jímajících podzemní vodu pomocí pramenních jímek a z jedné části sloužící k úpravě povrchové vody z potoků pomocí anglického filtru. Spolu s přiváděcím řadem vyúsťujícím ve vodojemu Čelný patří k nejstarší části skupinového vodovodu Luhačovice. Akumulovaná voda je z vodojemů Čelní, Starý a U Hrušky rozváděna po Luhačovicích kombinovanou vodovodní sítí ve dvou tlakových pásmech. V závěrečném poohlédnutí za světovou ekonomickou krizí jsem zjistil, že tato neměla vliv na spotřebu pitné vody v Luhačovicích. 35

36 ANOTACE Příjmení a jméno autora: Instituce: Název práce v českém jazyce: Název práce v anglickém jazyce: Šerý Pavel Moravská vysoká škola Olomouc Vodní zdroje a možnosti zásobování města Luhačovice pitnou vodou Water Sources and Possible Ways of How to Supply the Town of Luhacovice with Drinking Water Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Váňa Počet stran: 40 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova v českém jazyce: vodárenská nádrž, úpravna pitné vody, pramenní jímka, vodojem, vodovodní síť Klíčová slova v anglickém jazyce: water-supply reservoir, water preparation plant, tapping a spring, water tank, water supply system Cílem této práce je sestavení jednoho kompletního dokumentu, který by sloužil provozovateli vodovodní sítě v Luhačovicích k informaci o systému zásobování lázeňského města pitnou vodou, a který by pak mohl jednoduchým způsobem rozšiřovat o nově provedené úpravy na vodovodní síti. Dále se práce zabývá vlivem světové ekonomické krize na spotřebu pitné vody v Luhačovicích. The objective of this thesis is to compile one comprehensive document that will provide the operator of the water supply system in Luhacovice with information regarding the drinking water distribution system in this spa city, and all new modifications to the water supply system can be easily incorporated into the document. Furthermore, the thesis contemplates the effects of the worldwide economic recession on the consumption of drinking water in Luhacovice. 36

37 SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ HUDEC, Lukáš. Provozní řád ÚV Ludkovice pro trvalý provoz s. KAŠPAROVÁ, Vanda. Provozní řád Úpravny vody Karolinka. Vodovody a Kanalizace Vsetín, a.s., s. KÁŠ, Emil. Vodovod pro obec Lázně Luhačovice. Plány dle provedení. Brno, KORABÍK, Michal a ORSÁG, Leopold. Historie vodárenské nádrže Stanovnice a úpravny vody Karolinka: soustava a fenomén II. In Sborník Voda Zlín Zlín: Moravská vodárenská, a.s., s. ISBN s MISLER, Eduard. Projekt rozšíření vodovodu pro město Luhačovice. Luhačovice,1946. Povodí Moravy, s.p. Brno. Vodohospodářský dispečink. Manipulační řád pro přehradu Ludkovice. Revize 10/2004 Brno: Povodí Moravy, s.p., s. Provozní řád skupinového vodovodu Luhačovice. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., s. 22. STRNADOVÁ, Nina a JANDA, Václav. Technologie vody I. 2. přepracované vydání Praha: VŠCHT v Praze, s. ISBN TESAŘÍK, Igor a kol. Vodárenství. Praha: SNTL, s <http://www.pmo.cz/vd/karolinka.htm> 37

38 SEZNAM ZRATEK OC.. ocel LT.. litina DN.. vnitřní průměr potrubí VDJ.. vodojem PK.. přerušovací komora ÚPV.. úpravna pitné vody SV.. skupinový vodovod 38

39 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Manipulační objekt vodní nádrže na Ludkovickém potoce...8 Obr. 2 Technologické schéma úpravny vody Ludkovice...9 Obr. 3 Odběrná věž vodárenské nádrže Karolinka...15 Obr. 4 Technologické schéma úpravny vody Karolinka...16 Obr. 5 Pramení jímka s mramorovým filtrem...23 Obr. 6 Příčný řez infiltračním tělesem...25 Obr. 7 Vývoj spotřeby pitné vody v Luhačovicích v letech v m

40 SEZNAM TABULEK Tab. 1 - Rozbor surové vody na přítoku do úpravny vody Ludkovice...10 Tab. 2 - Rozbor pitné vody na odtoku z úpravny Ludkovice.14 Tab. 3 - Rozbor surové vody na přítoku do úpravny vody Karolinka 17 Tab. 4 - Rozbor pitné vody na odtoku z úpravny Karolinka...22 Tab. 5 - Chemické složení vody z prameniště Komonec Tab. 6 - Chemické složení vody z prameniště Bohatka. 24 Tab. 7 - Rozbor pitné vody na odtoku z filtrační stanice Tab. 8 - Objekty na vodovodní síti v Luhačovicích

41 PŘÍLOHA 1 SCHEMA SKUPINOVÉHO VODOVODU LUHAČOVICE 41

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Citace Švec L., Rainiš L., Beyblová S.: Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 217-222. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ =======================================================

C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ======================================================= Rekonstrukce ÚV Hamry, posouzení snížení výkonu na IN a PN, technickoekonomická studie (TES) C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ======================================================= 1 OBSAH

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA Petra Báťková 1), Radka Hušková 1), Jiří Kratěna 2), Bohdana Tláskalová 1) 1) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., petra.batkova@pvk.cz, radka.huskova@pvk.cz,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE

PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE RNDr. Jan Válek, Ing. Zdeněk Hanák Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A ======================================

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A ====================================== Rekonstrukce ÚV Hamry, posouzení snížení výkonu na IN a PN, technickoekonomická studie (TES) A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A ====================================== 1 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY O DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ STUPNĚ REKONSTRUKCE ÚPRAVEN VODY III. MLÝN A JIRKOV Ing. Josef Drbohlav 1), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 2,3) 1) 2) 3) HYDROPROJEKT CZ a.s.

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Provozní řád vodovodu. Obec Strážkovice

Provozní řád vodovodu. Obec Strážkovice Provozní řád vodovodu Strážkovice Název vodovodu: Vodovod Strážkovice Uveden do trvalého provozu: 21.02.2004 Vlastník vodovodu: Provozovatel vodovodu: Odpovědný zástupce: Servisní firma AT stanice: Zpracovatel

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mze, NAZV-1G58052 Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Ing. Bronislava

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní

Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní Ing. Zdeněk Sviták 1), Ing. Milan Míka 2), Ing. Mirek Tesařík 1) 1) DHI HYDROINFORM a.s., Na vrších 5, Praha 10,

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 KUMSP00QB8I1C Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 Vyřizuje: Mgr. Josef Matela Tel.: +420 604 379 338, +420 558 115 168 E-mail: matela@aquatest.cz č.j.: 14005301084 V Ostravě dne 26.8.2014 Krajský

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

VODA FÓRUM Praha 2012

VODA FÓRUM Praha 2012 VODA FÓRUM Praha 2012 Trendy a zkušenosti v modernizaci úpraven vody Ing. Pavel Adler, CSc., Voding Hranice spol. s r. o., e-mail: pavel.adler@voding.cz prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, SmVaK Ostrava, a.s.,

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Řízení filtrace na úpravně vody

Řízení filtrace na úpravně vody Řízení filtrace na úpravně vody Ing. Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Na konferenci VODA ZLÍN 2000 byl přednesen příspěvek na téma Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA RAKOVNÍK 2015 1. ÚVOD... 3 2. VODOVODY... 3 2.1. ZDROJE A ÚPRAVNY VODY... 5 2.2. VODOVODNÍ SÍŤ... 7 2.3. ÚDRŽBA A OPRAVY... 8 2.4. KVALITA DODÁVANÉ VODY...

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Rekonstrukce ozonizace na ÚV Želivka projektová příprava

Rekonstrukce ozonizace na ÚV Želivka projektová příprava Rekonstrukce ozonizace na ÚV Želivka projektová příprava Ing. Kratěna Jiří, Ph.D. 1) ; Ing. Arnošt Vožeh 1) ; Ing. Jiří Beneš 2) ; Ing. Petr Hořava 2) 1) HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha

Více

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ Název: Majitel: Provozovatel: Provozní doba: Vypracoval: Schválil: Koupaliště Police nad Metují Město Police nad Metují Technické služby Police nad Metují, s.r.o. V

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

www.aquina.cz Úprava vody pro byty, rodinné domy, bytové domy, penziony, hotely stav 01.2011 strana 16.01 1. Byty

www.aquina.cz Úprava vody pro byty, rodinné domy, bytové domy, penziony, hotely stav 01.2011 strana 16.01 1. Byty Úvod: Proč jsme zařadili tuto kapitolu? Přestože v našich podmínkách zatím není veřejností problém s kvalitou vody vnímán v odpovídajícím kontextu, výrazně roste poptávka z privátního sektoru na úpravu

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši:

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši: Výroční zpráva 27 1 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/23 v registru zájmových sdružení právnických osob

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dlouhoňovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.019.01 Název obce: Dlouhoňovice Kód obce (IČOB): 19439 (548031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5305.011.01 Název obce: Červená Voda Kód obce (IČOB): 02076 (580015) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1236 (5305) Název ORP3: Králíky Kód OPOU2 ČSÚ: 53051

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ing. Petr Hořava, Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno Úvod Ozonizace vody je jedna z nejstarších dezinfekčních metod a počátkem 20 stol. byla před nástupem

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více