Water Sources and Possible Ways of How to Supply the Town of Luhacovice with Drinking Water

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Water Sources and Possible Ways of How to Supply the Town of Luhacovice with Drinking Water"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Ing. Pavel Šerý Vodní zdroje a možnosti zásobování města Luhačovice pitnou vodou Water Sources and Possible Ways of How to Supply the Town of Luhacovice with Drinking Water Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Váňa Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen uvedené informační zdroje. Praha

3 Děkuji Ing. Jaroslavu Váňovi za odborné vedení bakalářské práce. Děkuji vedení firmy Moravská vodárenská, a.s. za umožnění a podporu studia a zaměstnancům firmy Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za poskytnutí potřebných informací.

4 OBSAH ÚVOD VODNÍ ZDROJE Vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce Kvalita surové vody Úpravna vody Ludkovice Přívod surové vody Ozonizace Dávkování manganistanu draselného Flokulace Sedimentace Filtrace Alkalizace Hygienické zabezpečení Akumulace Čerpání Kalové hospodářství Ovládání a signalizace Vyhodnocení provozu Vodárenská nádrž Karolinka Kvalita surové vody Úpravna vody Karolinka Přívod surové vody Malá vodní elektrárna Dávkování síranu hlinitého Flokulace Písková filtrace GAU filtry Vápenné hospodářství Hygienické zabezpečení Akumulace

5 Strojovna Kalové hospodářství Řízení provozu Vyhodnocení provozu Prameniště Horní Lhota s filtrační stanicí Prameniště Komonec Prameniště Bohatka Jímání potoků s filtrační stanicí ROZVOD VODY Přiváděcí řady Přivaděč VDJ Rudimov Luhačovice ÚPV Ludkovice Přivaděč prameniště Horní Lhota Luhačovice Výtlačný řad ÚPV Ludkovice PK Krhova Zásobovací řady I. tlakové pásmo II. tlakové pásmo Objekty VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA SPOTŘEBU PITNÉ VODY V LUHAČOVICÍCH...33 ZÁVĚR...35 ANOTACE...36 SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ...37 SEZNAM ZRATEK...38 SEZNAM OBRÁZKŮ...39 SEZNAM TABULEK

6 ÚVOD Město Luhačovice jsou největší moravské lázně ležící na východní Moravě 25 km jižně od krajského města Zlín. Svým lázeňským statutem jsou specifické pro kvalitu a nepřetržitou dodávku pitné vody. Jako vedoucí pracovník firmy provozující vodovodní síť v Luhačovicích a blízkém okolí jsem byl nucen vyhledávat informace potřebné k provozování této infrastruktury ve spoustě dokumentů, stavebních projektů, v provozních řádech a jiných. Vyvstala tedy otázka, zda by nebylo možné sestavit jeden samostatný dokument, který by přehledně zpracoval danou problematiku zásobování města Luhačovice pitnou vodou. Proto jsem uvítal možnost zabývat se ve své bakalářské práci právě tímto tématem. Práce jejíž název je Vodní zdroje a možnosti zásobování města Luhačovice pitnou vodou by tedy měla popisovat cestu pitné vody od samotného zdroje, přes její úpravu až po dodávku ke koncovému odběrateli. U vodních zdrojů by mělo být blíže specifikováno, zda se jedná o vodu podzemní či povrchovou, jaká je při úpravě vody použita technologie a jakou kvalitu má upravená pitná voda předaná do distribuční sítě. Dále by měl následovat popis přiváděcích řadů dopravujících vodu od jednotlivých zdrojů k branám města do objektů sloužících k jejich akumulaci a seznámení s rozvodnou sítí města Luhačovice. V závěru práce bych se chtěl ještě poohlédnout za vlivem světové ekonomické krize na spotřebu pitné vody v Luhačovicích. 6

7 1 VODNÍ ZDROJE Lázeňské město Luhačovice je zásobováno pitnou vodou ze tří zdrojů. Jsou to: vodárenská nádrž Ludkovice s úpravnou pitné vody povrchová voda vodárenská nádrž Karolinka s úpravnou pitné vody povrchová voda prameniště Horní Lhota s filtrační stanicí podzemní a povrchová voda 1.1 Vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce Vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce je údolní nádrž III. kategorie dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. Nachází se za obcí Ludkovice. Její účel je akumulace vody pro dodávku surové vody do úpravny vody Ludkovice v maximálním množství 24,5 l.s -1, zajištění průtoků v Ludkovickém potoce v minimálním množství 5 l.s -1 a zajištění dodávky vody pro potřebu požární nádrže a koupaliště v Ludkovicích. Provozovatelem nádrže je Povodí Moravy, s.p. a do provozu byla uvedena v roce Její užitný objem je cca m 3 vody s povodím 13,1 km 2 a zatopenou plochou 12,43 ha. Celkový objem nádrže je 0,690 mil. m 3, objem zásobní 0,498 mil. m 3, objem retenční 0,107 mil. m 3 a objem stálého nadržení 0,085 mil. m 3. Kóta dna údolí je 270,80 m n.m., kóta hladiny stálého nadržení 277,50 m n.m., kóta maximální hladiny zásobního prostoru 284,60 m n.m., kóta maximální hladiny retenčního prostoru 285,50 m n.m. a kóta koruny hráze je 285,95 m n.m. Hráz o délce 181,16 m a výšce nad dnem 15,15 m je sypaná z pískovce a hlinitoštěrkového materiálu s návodním jílovým těsněním. Voda pro úpravnu pitné vody se odebírá potrubím DN 300 ve třech etážích: dolní etáž 274,14 m n.m., střední 277,00 m n.m. a horní etáž 280,00 m n.m. Vtoky jsou opatřeny rámovými česlemi, které je možno zaměnit deskovými uzávěry. Na všech větvích jsou umístěna šoupata DN 300, takže lze odebírat vodu z kterékoliv etáže. Prakticky je využívána pouze střední a horní etáž. Za spojem všech větví je osazeno šoupě DN 300. Potrubí pokračuje zavěšeno pod stropem odpadní štoly, kde je chráněno tepelnou izolací a oplechováním proti účinkům mrazu a koroze. Před vyústěním ze štoly odbočuje do šachty, ve které je spojeno s přívodním potrubím úpravny vody vedoucím středem údolí z budovy úpravny. Maximální povolený odběr 7

8 surové vody je 24,5 l.s -1, přičemž sanační průtok v potoce pod nádrží je minimálně 5 l.s -1. Při poklesu hladiny na kótu stálého nadržení dochází k úplnému zastavení odběru vody pro úpravnu. Množství odebrané surové vody je měřeno v manipulačním objektu hráze viz obrázek 1. Obr. 1 Manipulační objekt vodní nádrže na Ludkovickém potoce Kvalita surové vody Surová voda dle vyhlášky 428/2001 Sb. patří do kategorie A2 a odpovídá charakteru vody z mělké, malé nezastíněné nádrže v relativně malé nadmořské výšce. Akumulovaná voda v nádrži si zachovává typické vlastnosti povrchové vody z flyšového útvaru, tj. relativně vysoké ph i alkalitu, střední celkovou tvrdost, výrazný karbonátový charakter a inkrustační schopnost. 1 Vzhledem k malé délce zátopy se musí počítat s negativním vlivem přívalových vod. 1 HUDEC, L., Provozní řád ÚV Ludkovice pro trvalý provoz, s.18. 8

9 1.2 Úpravna vody Ludkovice Úpravna vody Ludkovice, jejíž provozovatelem je Moravská vodárenská, a.s., slouží pro úpravu surové vody z vodárenské nádrže na Ludkovickém potoce a následné zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou. Byla vybudována v druhé polovině šedesátých let. V roce 2007 byla opět uvedena po celkové rekonstrukci technologie do trvalého provozu. Maximální výkon úpravny je 25 l.s -1 a minimální je vzhledem k dimenzi technologických zařízení a automatizaci provozu stanoven na 10 l.s -1. Upravená voda je čerpána do dvou směrů. V prvním směru zásobuje obce Hřivínův Újezd, Kaňovice, Velký Ořechov a Doubravy, v druhém pak obyvatele obcí Ludkovice, Biskupice, Polichno a lázeňského města Luhačovice. Technologie úpravy vody je dvoustupňová s dávkováním polyaluminium chloridu, ozonu, příp. manganistanu draselného, hydroxidu sodného a plynného chloru viz obrázek 2. Obr. 2 Technologické schéma úpravny vody Ludkovice 9

10 1.2.1 Přívod surové vody Surová voda je vedena z vodárenské nádrže do úpravny pitné vody gravitačním potrubím DN 300 v délce cca 356 m. Za vstupem do úpravny se měří průtok a celkové odebrané množství stejně jako kvalita surové vody viz tabulka 1. Tab. 1 Rozbor surové vody na přítoku do úpravny vody Ludkovice zákal barva ph Mn Fe CHSK-Mn NO 2 ZF Mg/l Pt [ ] Mg/l mg/l Mg/l mg/l - + NO 3 NH 4 mg/l mg/l Průměr za rok ,2 53 7,71 0,35 0,41 3,98 0, ,32 Min. 0,3 15 7,17 0,04 0,1 2,01 <0,005 <1,5 0,05 Max. 78,5 75 8,02 1,05 2,95 6,9 0,74 18,4 0, Ozonizace Ozonizace se provádí pro zlepšení organoleptických vlastností vody jako je pach, chuť a barva, dále ke zlepšení odmanganování a ke snížení obsahu organických látek. Ozon O 3 se vyrábí v ozonizéru z kyslíku O 2, jež je vyroben v generátoru kyslíku ze vzduchu. Vše se provádí v prostorách úpravny vody. Vyrobený ozon je zaveden do injektoru, kde se smíchá s proudem vody a pokračuje do hlavního přívodního potrubí surové vody, odkud protéká přes statický mísič do zastřešené reakční nádrže, kde O 3 reaguje se složkami vody. Minimální doba zdržení je 30 min. Součástí reakční nádrže je destruktor zbytkového přebytečného ozonu Dávkování manganistanu draselného V případě poruchy ozonizace se k odstraňování manganu Mn z vody použije 1 % roztok manganistanu draselného KMnO 4, který se připravuje v nádrži vybavené míchadlem. Dávkovací potrubí z rozmíchávací nádrže je zaústěno před filtry. 10

11 1.2.4 Flokulace probíhá v reakční nádrži, kde přes děrované stěny dochází k hydraulickému pomalému míchání vody s předem nadávkovaným koagulantem, který na sebe váže koloidní látky obsažené v surové vodě a spolu tak vytváří vločky, které se dají mechanicky odstranit. Dávkování koagulantu je zaústěno do potrubí surové vody před statickým mísičem, kde spolu s ozonem dochází ke směšování s vodou. Jako koagulant se používá polyaluminium chlorid PAC a to jeho 40% roztok skladovaný ve dvou zásobních nádržích o objemu 2 m Sedimentace Sedimentace je proces separace tuhých částic od kapaliny, vyvolaný působením gravitačního zrychlení. 2 Vyvločkovaná voda se z reakční nádrže vede přes rozdělovací nádrž do dvou samostatných vertikálních sedimentačních nádrží s odtokovými žlaby. Vzestupná rychlost při maximálním průtoku je 0,4 mm.s -1. Usazený kal je odváděn odpadním potrubím do kalových polí Filtrace Filtrace je druhým stupněm separace zařazeným za sedimentaci. Sestává se ze dvou fází. V první fázi (filtrační) se ve filtrační náplni odstraňují z vody suspenze a ve druhé fázi (praní) se regeneruje filtrační náplň. 3 Odsazená voda ze sedimentačních nádrží pokračuje přes rozdělovač na 3 filtry o celkové filtrační ploše 43,8 m 2. Jedná se o pískové filtry bez meziden s proměnnou filtrační rychlostí a jednotnou frakcí písku. Praní filtrů je kombinované: vzduch, vzduch + voda, voda. Voda z praní filtrů je vedena odpadním potrubím do kalových polí. 2 STRNADOVÁ, N. a JANDA, V., Technologie vody I, s STRNADOVÁ, N. a JANDA, V., Technologie vody I, s

12 1.2.7 Alkalizace Alkalizace se používá pro úpravu ph filtrované vody a je prováděna 40 % roztokem hydroxidu sodného NaOH, který se dávkuje do potrubí upravené vody před vstupem do akumulační nádrže. V případě poruchy ozonizace a současné nutnosti odstraňování manganu je třeba dávkovat NaOH před filtry. Roztok NaOH je skladován ve dvou plastových nádržích o objemu 2 m Hygienické zabezpečení Hygienické zabezpečení je konečnou fází úpravy vody. Na úpravně v Ludkovicích je prováděno plynným chlorem Cl 2, jehož výhodou je relativní stálost ve vodních roztocích a také nízká cena. Chlorová voda je připravována v chlorově, odkud je vedena přes injektor do potrubí upravené vody před vstupem do akumulační nádrže. Koncentrace chloru v upravené vodě nepřesahuje 0,3 mg.l Akumulace Upravená (pitná) voda s nadávkovaným NaOH a chlorem je přivedena do akumulační nádrže o objemu 330 m 2, odkud se dle potřeby čerpá do vodovodní sítě Čerpání Ve strojovně úpravny jsou umístěna čerpadla sloužící k dopravě upravené vody z akumulační nádrže do vodojemů. Čerpání se provádí do dvou směrů. První směr je do přerušovací komory Hřivínův Újezd, o který se starají 2 kusy horizontálních čerpadel o průtoku Q = 5 l.s -1 a dopravní výšce H = 156 m. Čerpání druhého směru do Luhačovic zajišťují 2 kusy horizontálních čerpadel o průtoku Q = 35 l.s -1 a dopravní výšce H = 85 m. Sací potrubí čerpadel je napojeno na akumulační nádrž, výtlačné je opatřeno zpětnou klapkou a měřením průtoku. Součástí čerpání je evakuační stanice, která je umístěna v samostatné místnosti a slouží k samočinnému zavodňování čerpadel. Evakuační potrubí je napojeno na sací potrubí všech čerpadel ve strojovně. 12

13 Ve strojovně je dále umístněno dmychadlo, pomocí kterého se vhání prací vzduch do filtrů Kalové hospodářství Kalové hospodářství úpraven vody řeší zahuštění i odvodnění a likvidaci kalů, které jsou odváděny z jednotlivých separačních stupňů technologického souboru úpravny. 4 Tvoří jej 3 kalová pole o objemu 182 m3 s tříletým cyklem vyvážení. Na kalová pole je přivedena voda z praní filtrů a usazený kal ze sedimentačních nádrží. Odsazená voda se pak vypouští do přilehlé vodoteče Ovládání a signalizace Celý chod úpravny vody je monitorován a řízen z počítače umístěného ve velínu úpravny. Provoz je plně automatizovaný s možností zásahu obsluhy. Každý stroj a zařízení zapojené do automatického systému řízení je možno ovládat místně nebo dálkově. Místní ovládání je určeno pouze pro účely oprav a servisu daného zařízení. Dálkové ovládání je možné v ručním nebo automatickém režimu. Ruční režim dálkového ovládání umožňuje obsluze ovládat jednotlivé zařízení nebo celé technologie přímo z operátorského pracoviště. Hlavní provoz probíhá pomocí automatického režimu řízení bez nutnosti obsluhy. Poruchová hlášení a zjednodušený provoz úpravny je přenášen do centrálního dispečinku ve Zlíně, kde je 24 hodinová nepřetržitá služba Vyhodnocení provozu Jednoduchým porovnáním vybraných ukazatelů surové vody na přítoku do úpravny viz tabulka. 1, s. 10 s rozborem pitné vody na odtoku viz tabulka 2, s 14 4 TESAŘÍK, V. a kol., Vodárenství, s

14 Tab. 2 Rozbor pitné vody na odtoku z úpravny Ludkovice zákal barva ph Mn Fe CHSK-Mn NO 2 ZF mg/l Pt [ ] mg/l mg/l mg/l mg/l - + NO 3 NH 4 Cl 2 mg/l Mg/l Mg/l Průměr za rok ,5 0 7,82 0,01 0,01 1,87 0 5,8 0 0,3 Min. <0,2 <5 7,25 0 <0,02 1,22 0 <1,5 0 0,05 Max. 1,1 <5 8,3 0,12 0,06 2, ,7 0 0,4 Max. povolené hodnoty ,5-9,5 0,05 0,2 3 0,5 50 0,5 0,3 lze konstatovat, že technologie zvolená k úpravě surové vody z nádrže na vodu pitnou je naprosto dostačující, neboť upravená voda svými parametry plně vyhovuje požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 1.3 Vodárenská nádrž Karolinka Vodárenská nádrž Karolinka je údolní nádrž na říčce Stanovnici ležící nad obcí Karolinka. Její účel je akumulace vody pro dodávku surové vody do úpravny vody Karolinka, zajištění minimálního průtoku 30 l.s -1 v říčce Stanovnici, výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně a snížení povodňových průtoků. Nádrž, jejíž provozovatelem je Povodí Moravy, s.p., byla uvedena do provozu v roce Její užitný objem je cca m 3 vody s povodím 22,8 km 2 a zatopenou plochou 50,83 ha. Celkový objem nádrže je 7,645 mil. m 3, objem zásobní 5,904 mil. m 3, objem retenční 0,679 mil. m 3 a objem stálého nadržení 1,062 mil. m 3. Kóta hladiny stálého nadržení je 500,00 m n.m., kóta maximální hladiny zásobního prostoru 519,82 m n.m., kóta maximální hladiny retenčního prostoru 521,20 m n.m. a kóta koruny hráze je 522,70 m n.m. Hráz o délce 391,5 m a výšce nad dnem 35,5 m je kamenitá sypaná se středním hlinitým těsněním. Odběr vody pro účely úpravny probíhá v odběrné věži viz obrázek 3, s 15 14

15 Obr. 3 Odběrná věž vodárenské nádrže Karolinka ve třech etážích: dolní etáž 493,50 m n.m., střední etáž 498,50 m n.m. a horní etáž 507,00 m n.m. Nejčastěji se k odběru využívá střední etáž Kvalita surové vody Kvalita surové vody v nádrži Stanovnice je dobrá, po stránce chemické celoročně vyrovnaná. Problémy působí zákaly v době tání sněhu a po přívalových deštích. (jemný, těžko odstranitelný prostou filtrací) a sezónní oživení. Jsou signály negativního vývoje jakosti vody zejména z hlediska rozvoje fytoplanktonu a zvyšování zákalu v souvislosti se zvýšenou lesní činností v okolí nádrže. 5 Surová voda odpovídá kategorii A2. Průhlednost vody v nádrži je 8 10 m. 1.4 Úpravna vody Karolinka Pro úpravu surové vody z vodárenské nádrže Karolinka slouží úpravna vody Karolinka, jejíž vlastníkem a zároveň i provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Úpravna je v trvalém provozu od roku V letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí technologie. Maximální výkon úpravny je 300 l.s -1. Současný 5 KAŠPAROVÁ, V., Provozní řád Úpravny vody Karolinka, s

16 výkon je cca 130 l.s -1 s výrobou pitné vody cca 4,2 mil. m 3 za rok. Pitnou vodou z úpravny vody Karolinka je zásobeno celkem 58 obcí včetně lázeňského města Luhačovice. Technologie úpravny vody je jednostupňová úprava s dvoustupňovou koagulační filtrací se 4 pískovými rychlofiltry 2 filtry s granulovaným aktivním uhlím bez mezidna 6 viz obrázek 4. Obr. 4 Technologické schéma úpravny vody Karolinka K úpravě vlastností vody se zde požívá síran hlinitý, vápenný hydrát, chlordioxid a alternativně plynný chlór. Pro vlastní potřebu úpravny je zde také nainstalována malá vodní elektrárna o maximálním výkonu 15 kw. 6 KORABÍK, M. a ORSÁG L., Historie vodárenské nádrže Stanovnice a úpravny vody Karolinka: soustava a fenomén II, Sborník Voda Zlín 2009, s

17 1.4.1 Přívod surové vody Surová voda je z vodárenské nádrže přiváděna gravitačním potrubím DN 800. V případě, kdy hladina vody v nádrži poklesne pod 510 m n.m., je nutno spustit zrychlovací čerpací stanici umístěnou v areálu úpravny. Přívodní potrubí se za vstupem do úpravny dělí do dvou směrů na hlavní přívodní potrubí a obtokové potrubí. Hlavním přívodním potrubím je surová voda vedena přes statický mísič přímo do flokulační nádrže. Je osazeno indukčním průtokoměrem sloužícím k měření průtoku surové vody a k řízení dávkování chemikálií. Tyto jsou dávkovány do hlavního potrubí před statický mísič, ve kterém dochází k jejich promíchání se surovou vodou. Na obtokovém potrubí hlavního uzávěru přítoku vody je napojeno přívodní potrubí vedoucí surovou vodu do flokulační nádrže přes malou vodní elektrárnu. Je osazeno indukčním průtokoměrem pro řízení dávky síranu hlinitého. Dávkovací potrubí síranu je zaústěno do odtokového potrubí vedoucího z turbíny elektrárny, kde dochází vlivem turbulentního proudění vzniklého pohybem turbíny k jeho dokonalému promísení se surovou vodou. Pro běžný provoz úpravny vody se z energetických důvodů používá přítok do flokulační nádrže přes potrubí s turbínou. Hlavní přívodní potrubí se statickým mísičem je v provozu pouze v případě údržby či poruchy na turbíně malé vodní elektrárny. Na přítoku do úpravny se pravidelně sleduje kvalita surové vody viz tabulka 3. Tab. 3 Rozbor surové vody na přítoku do úpravny vody Karolinka zákal Teplota ph ZF C [ ] ZNK 8,3 KNK 4,5 CHSK-Mn živé organismy mmol/l mmol/l Mg/l jedinci/ml Průměr za rok ,86 6,2 7,64 0,06 1,2 1,31 54 Min. 1,5 3,5 7,24 0, ,93 4 Max. 7,4 10,8 7,89 0,1 1,75 1, Malá vodní elektrárna Na přívodním potrubí surové vody je v hale flokulace umístěna turbína sloužící k dokonalému promíchání nadávkovaného koagulantu (síranu hlinitého) se surovou vodou a k výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně. Maximální výkon turbíny 17

18 je 15 kw. Veškerá vyrobená elektrická energie je využita pro provoz úpravny a pokryje cca 1/5 celkové spotřeby Dávkování síranu hlinitého Jako koagulant sloužící k vytváření vloček z koloidními látkami obsaženými v surové vodě je použit tekutý síran hlinitý Al 2 (SO 4 ) 3. Je skladován v suterénu budovy ve dvou nádržích o objemu 90 m 3. Odtud je pomocí membránových čerpadel dávkován do odtokového potrubí surové vody za turbínu případně do hlavního přívodního potrubí před statický mísič, jak je uvedeno v oddíle Flokulace Surová voda s nadávkovaným koagulantem je přivedena do flokulační nádrže, kde probíhá tvorba vloček vhodných k separaci na pískových filtrech. Nádrž má sedm komor s vertikálním meandrem a systém posuvných děrovaných přepážek. Využitím různého počtu komor je možno upravovat dobu zdržení upravované vody ve flokulační nádrži. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících správnou tvorbu vloček je způsob míchání. Zde je použito hydraulické pomalé míchání, ke kterému dochází průtokem upravované vody děrovanými přepážkami s možností nastavení průtočné plochy vertikálním posunem dvou vzájemně propojených přepážek a zároveň průtokem upravované vody přes vertikální meandr. Systém posuvných přepážek byl navržen z důvodu rovnoměrnějšího rozdělení rychlosti proudění upravované vody v nádrži a také z ekonomického hlediska, kdy oproti použití mechanického míchání pádlovými míchadly není zapotřebí elektrické energie. Odkalovacím potrubím je svedena odpadní voda z nádrže do sběrného potrubí, které ústí do kalových lagun Písková filtrace Odsazená voda s flokulační nádrže je přivedena do čtyř pískových rychlofiltrů evropského typu s mezidny o celkové ploše 216 m 2. Filtrační náplň výšky 115 cm tvoří křemičitý písek frakce 2 mm. Výška vody nad pískovou náplní je 175 cm. Surová voda 18

19 je přivedena do středového žlabu, odkud přetéká na filtrační náplň. Na odtokovém potrubí je osazen indukční průtokoměr měřící průtok filtrem. Toto potrubí slouží zároveň jako přívodní potrubí pro prací vodu, která je přivedena z provozního vodojemu. Praní filtrů probíhá v cyklech: vzduch, voda + vzduch, voda. Impulzem pro praní je čas, zvýšení tlakové ztráty nebo zhoršení kvality filtrované vody GAU filtry Voda upravená pískovou filtrací je přivedena do dvou filtrů s náplní granulovaného aktivního uhlí, které slouží pro zlepšení organoleptických vlastností vody (chuť, pach). Celková plocha GAU filtrů je 108 m 2. Výška náplně je 0,8 m a výška vody nad náplní je 20 cm. Ze středového žlabu, kde je vyveden přítok vody z pískových filtrů, přepadá voda do obou komor filtru. Odtokové potrubí z GAU filtrů je opatřeno indukčním průtokoměrem. Do tohoto potrubí je zaústěno dávkování vápenné vody a chlordioxidu. Praní filtrů probíhá v režimech vzduch a voda. Odpadní voda vzniklá při praní GAU a pískových filtrů je odvedena sběrným potrubím do kalových lagun Vápenné hospodářství Z důvodu úpravy hodnoty ph se do odtokového potrubí z GAU filtrů dávkuje hydrát vápenatý Ca(OH) 2. Vápenné hospodářství na úpravně vody se dá rozdělit do tří částí: skladování a doprava hydrátu vápenatého, příprava vápenného mléka a příprava vápenné vody. Hydrát vápenatý se skladuje ve dvou silech opatřených provzdušňovacím zařízením. Toto zařízení slouží především k číření vápna v sile, aby nedošlo k jeho sednutí a tím k zabránění jeho odběru. Ze sila je hydrát odebírán gravitačně do dávkovacího zařízení s denní násypkou o objemu 70 dm 3. Pomocí dávkovacího šneku se hydrát dopravuje do rozmíchávací nádrže o objemu 1300 l. V této nádrži je práškový hydrát rozmíchán s provozní vodou na cca 10 % vápenné mléko a dále pokračuje do ředících nádrží s míchadlem, kde se naředí na potřebný 3 % roztok. Odtud je vápenné mléko vedeno čerpadly buď přímo do potrubí surové vody pro předalkalizaci nebo do sytiče. 19

20 V sytiči probíhá příprava vápenné vody, která je následně pomocí dávkovacího čerpadla vedena hadicí k místu zaústění do potrubí za GAU filtry Hygienické zabezpečení Pro hygienické zabezpečení pitné vody se na úpravně používá jako desinfekční prostředek chlordioxid (oxid chloričitý) ClO 2, který se vyrábí přímo na úpravně z 31 % kyseliny chlorovodíkové HCl a 25 % chloritanu sodného NaClO 2 za současného přidávání ředící vody. Základní rovnice této reakce je: 5 NaClO HCl 4 ClO NaCl + 2H 2 O Jednotlivé chemikálie jsou skladovány v suterénu budovy v samostatných nádržích se záchytnými vanami o objemu 12 m 3. Odtud jsou přečerpávány do provozních zásobníků umístěných v přízemí. Z těchto zásobníků jsou dávkovány do reaktoru, kde spolu reagují a vzniká 2 % roztok chlordioxidu. Tento se následně dávkuje do potrubí za GAU filtry. Další možností dávkování je do potrubí surové vody pro předchloraci případně do odběrného potrubí z pískových filtrů pro dezinfekci GAU filtrů Akumulace Přefiltrovaná voda s nadávkovanými chemikáliemi je přivedena do dvou vzájemně propojených akumulačních nádrží o objemech 1050 m 3 a 1200 m 3. Přívodní potrubí je vedeno do přítokové části nádrže, tak aby byla zajištěna výměna vody v celé nádrži. Z akumulačních nádrží je voda odebírána gravitačně k přímé spotřebě do skupinového vodovodu Stanovnice nebo je čerpána do provozního vodojemu pro potřebu úpravny vody Strojovna Strojní zařízení sloužící pro různé funkce úpravny vody jsou umístěné ve strojovně úpravny. Jsou zde zejména dvě čerpadla o průtoku Q = 75 l.s -1 a dopravní výšce H = 18 m sloužící pro dopravu upravené vody do provozního vodojemu. 20

21 Na výtlaku těchto čerpadel je automatická tlaková stanice, umístěná v suterénu budovy, pomocí které je zajištěn dostatečný tlak ředící vody do sytiče, který je součástí vápenného hospodářství. Dále jsou zde umístěny dvě dmychadla pro dodávku vzduchu potřebného při praní filtrů o výkonu Q = 2902 m 3.hod -1, který lze dle potřeby měnit pomocí frekvenčního měniče. Pro dopravu písku při doplňování a vyprazdňování filtrační náplně jsou ve strojovně osazena čerpadla Kalové hospodářství Pro čištění odpadní vody z úpravny slouží 3 kalové laguny o obsahu m 3, které se nachází pod hrází vodárenské nádrže. Pro účely úpravny stačí provoz dvou lagun, třetí slouží jako rezerva. Do lagun je svedena odpadní voda z flokulace, prací voda z filtrů, voda z přepadů, výpustí skladovacích a rozpouštěcích nádrží a odpadní voda z laboratoře, která nejdříve prochází přes neutralizační jímku. Odsazená voda je vypouštěna do přilehlé říčky Stanovnice a vysušený kal je předán k likvidaci Řízení provozu Celý provoz úpravny vody stejně jako zabezpečovací systém je řízen a ovládán z operátorského pracoviště, které je umístěno na velínu úpravny. Celý systém může pracovat v plně automatickém, manuálním nebo kombinovaném provozu. 21

22 Vyhodnocení provozu Podle vybraných ukazatelů upravené vody viz tabulka 4 Tab. 4 Rozbor pitné vody na odtoku z úpravny Karolinka zákal barva ph Mn Fe CHSK-Mn Al ZF mg/l Pt [ ] mg/l mg/l mg/l mg/l - + NO 3 NH 4 Cl 2 mg/l mg/l mg/l Průměr za rok ,5 1,24 8,04 0,01 0,02 0,61 0,05 3,4 0,13 0,33 Min. 1,5 0,5 7,58 <0,02 0,02 0,1 0,04 2,2 0,13 0,08 Max. 1,5 2,5 8,38 0,03 0,08 1,12 0,07 8,7 0,13 0,409 Max. povolené hodnoty ,5-9,5 0,05 0,2 3 0,2 50 0,5 0,3 odpovídá upravená voda svými parametry požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb. na pitnou vodu. Díky vhodnému umístění úpravny, které umožňuje jak gravitační přítok surové vody, tak odtok pitné vody ke spotřebitelům a osazení malé vodní elektrárny je energetická náročnost úpravy vody podstatně nižší než u úpraven s nutností čerpání. 1.5 Prameniště Horní Lhota s filtrační stanicí Prameniště Horní Lhota sestává ze tří částí: prameniště Komonec podzemní voda prameniště Kocmanka, Zahradišťová, Bohatka podzemní voda jímání a filtrace potoků povrchová voda Pro zásobování Luhačovic pitnou vodou slouží prameniště Komonec, voda z pramenní jímky Bohatka a jímání potoků s následnou filtrací. Tato soustava dále zásobuje obce Dolní Lhota, Sehradice a částečně městys Pozlovice. Prameny Kocmanka a Zahradišťová slouží k zásobování obce Horní Lhota. 22

23 1.5.1 Prameniště Komonec Prameniště Komonec vybudované v letech a rozšířené v roce 1931 se nachází poblíž obce Horní Lhota v údolí mezi vrcholy kopců Komonec a Sehrad. Podzemní surová voda kategorie A1 je zachycována systémem jímacích zářezů a pramenních jímek. Jedná se celkem o 8 jímek postupně řazených za sebou, do kterých zaúsťuje 8 zářezů. Třetí jímka ve směru jímání obsahuje mramorový filtr sloužící pro úpravu ph viz obrázek 5. Obr. 5 Pramení jímka s mramorovým filtrem 7 Poslední pramenní jímka slouží zároveň jako sběrná přerušovací komora. Odtud je voda vedena litinovým potrubím DN 150 do spojovací šachty v Horní Lhotě, kde je měřen její odběr a kde se spojuje s potrubím vedeným z filtrační stanice. Celková vydatnost prameniště je cca 10 l.s -1. Kvalita odebírané vody odpovídá svými parametry vodě pitné a je uvedena v tabulce č. 5, s KÁŠ, E., Vodovod pro obec Lázně Luhačovice.Plány dle provedení.ii., II-4 23

24 Tab. 5 Chemické složení vody z prameniště Komonec - 2- NO 3 SO 4 Cl - NH 4 + Cu Pb Cd CHSKM ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l [ ] Průměr za rok ,5 7,2 3,4 0, ,56 7,57 Min. 6,7 5,8 2,5 <0, ,51 7,52 Max. 8,2 8,6 4,3 0, ,61 7,61 Max. povolené hodnoty ,5 1 0, ,5-9, Prameniště Bohatka K zachycování podzemní vody kategorie A1 z pramene Bohatka slouží jímací zářez, který je zaústěn do pramenní jímky. Nachází se u potoka pod filtrační stanicí. Jímka je samostatně napojena litinovým potrubím DN 60 na potrubí z filtrační stanice. Vydatnost pramene je cca 1,3 l.s -1. Kvalita odebírané vody odpovídá svými parametry vodě pitné a je uvedena v tabulce č. 6. Tab. 6 Chemické složení vody z prameniště Bohatka - 2- NO 3 SO 4 Cl - NH 4 + Cu Pb Cd CHSKM ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l [ ] Průměr za rok ,4 3,6 14, ,31 7,37 Min. 5 <5,0 13, <0,50 7,27 Max. 5,8 7,1 16, ,61 7,47 Max. povolené hodnoty ,5 1 0, ,5-9, Jímání potoků s filtrační stanicí Z důvodu pokrytí nárůstu spotřeby pitné vody byl v roce 1948 uveden do provozu areál filtrační stanice. Nachází se nad obcí Horní Lhota u státní silnice č Filtrační stanice slouží k úpravě povrchové vody ze dvou lesních potoků, které mají charakter horských potoků. Úprava surové vody kategorie A1 probíhá na základě pomalé filtrace a skládá se z několika samostatných objektů: 2 jímací objekty, usazovací nádrž, infiltrační těleso, pomalý anglický filtr. 24

25 Jímání probíhá pomocí břehového nápustného objektu. Trať potoka nad jímacím zařízením je upravena v délce 20 m a spád je zmírněný stupněm pro provzdušnění vody. Za nápustním objektem je osazeno dřevěné stavidlo, pomocí kterého se vzdouvá hladina vody v potoce do výšky 60 cm. Přes ocelová česla protéká voda do nápustního objektu, kde je vyvedeno litinové odběrné potrubí DN 80 osazené sacím košem s uzavíracím šoupětem sloužícím k regulaci průtoku. Voda z obou potoků zachycená jímacími zařízeními je odvedena do uklidňovací části usazovací nádrže, kde jsou na přívodním potrubí osazeny automatické plováky uzavírající přítoky v případě menšího odběru vody z nádrže. Odtud za pomocí norné stěny protéká do prostoru usazovací části, kde je umístěno zařízení pro odběr pročištěné vody a zařízení k úplnému vypuštění a odkalení nádrže. Mechanicky pročištěná voda je vedena litinovým potrubím DN 100 do tzv. infiltračního tělesa viz obrázek 6, Obr. 6 Příčný řez infiltračním tělesem 8 které má z důvodu úpravy teploty hloubku 3 m. Infiltrační těleso je vyplněno náplní ze štěrkové vrstvy a vrstvy z mramorové drti, která slouží k odstranění volné kyseliny uhličité a zvýšení tvrdosti upravované vody. Na filtrační těleso se voda přivádí 8 MISLER, E., Projekt rozšíření vodovodu pro město Luhačovice, filtrační stanice 25

26 vodorovně uloženým kameninovým žlabem. Žlab je umístěný nad filtrační vrstvou tak, aby se přetékající voda provzdušňovala. Pro využití celého prostoru infiltračního tělesa a k zpomalení průtokové rychlosti složí soustava norných stěn. Pomocí poloděrovaných kameninových trub DN 100 umístěných na dně posledního pole infiltračního tělesa je přefiltrovaná voda odvedena do sběrné vodní komory kde je vyústěno odběrné litinové potrubí DN 100 osazené sacím košem. Výška hladiny v infiltračním tělese je v případě zanesení fixována přílivovým potrubím. Takto upravená voda je odvedena na pomalý anglický filtr. Voda je přivedena do žlabů umístěných po obvodu filtru, odkud přetéká na vlastní filtrační vrstvu o mocnosti 1,4 m. Filtr tvoří dvě samostatné nádrže které mají celkovou plochu 88 m 2. Lineární rychlost vody ve filtru je 3,0 m za 24 hod. Přefiltrovaná voda je jímána pomocí poloděrovaných kameninových trub uložených na dně nádrží a pak je odvedena do akumulační nádrže o objemu 15 m 3. Hygienické zabezpečení je zajištěno plynným chlorem Cl 2, který se pomocí chlorátoru umístěného v samostatné místnosti mísí s vodou. Takto vzniklá chlorová voda se pak přes injektor dávkuje před vstupem do akumulační nádrže do potrubí přefiltrované vody. V areálu filtrační stanice jsou dále pomocí jímacích zářezů zachyceny dva prameny. Voda z těchto pramenů je svedena potrubím do společné sběrné šachty, kde se smíchává s upravenou vodou z anglického filtru. Je zde také osazen vodoměr pro měření celkového odebraného množství. Celková vydatnost areálu filtrační stanice se pohybuje kolem 3 l.s -1. Kvalita pitné vody je uvedena v tabulce 7. Tab. 7 Rozbor pitné vody na odtoku z filtrační stanice barva ph Mn Fe CHSK-Mn Al mg/l Pt [ ] mg/l mg/l mg/l mg/l - + NO 3 NH 4 Cl 2 mg/l mg/l mg/l Průměr za rok ,66 0,00 0,01 1,47 0,02 3,7 0,00 1,00 Min. <5 7,38 <0,02 <0,02 1,12 <0,05 2,2 <0,05 1,00 Max. 5 7,83 <0,02 0,03 1,79 0,05 4,8 <0,05 1,00 Max. povolené hodnoty 20 6,5-9,5 0,05 0,2 3 0,2 50 0,5 0,3 26

27 Ze sběrné šachty je odváděna vody litinovým potrubím DN 100, na které je napojeno potrubí z prameniště Bohatka. Potrubí dále pokračuje do Horní Lhoty, kde se pak ve spojovací šachtě napojí na potrubí vedené z prameniště Komonec. Ze šachty pak pokračuje už jen jedno litinové potrubí DN 150 směrem na Luhačovice. 27

28 2 ROZVOD VODY K zásobování obyvatelstva, zemědělství a průmyslu pitnou a požární vodou v Luhačovicích a okolí slouží skupinový vodovod Luhačovice, který v současné době zásobuje celkem 15 obcí. Podle situování jednotlivých obcí lze vodovod rozdělit do tří oblastí: První oblast tvoří obce Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice, které jsou zásobeny gravitačně přímo z prameniště Horní Lhota. Druhá oblast zahrnuje město Luhačovice a městys Pozlovice, které jsou zásobeny vodou z prameniště Horní Lhota, vodou z úpravny vody Ludkovice a také vodou z úpravny vody Karolinka. Dále lze do této skupiny zařadit obce Petrůvka, Kladná Žilín a Přečkovice, které jsou zásobeny vodou z úpravny vody Karolinka. Třetí oblast tvoří obce Ludkovice, Biskupice, Polichno, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Velký Ořechov a Doubravy, které jsou zásobeny z úpravny vody Ludkovice. 2.1 Přiváděcí řady Přiváděcí řady vytváří základní kostru celého skupinového vodovodu, propojující zdroje vody s hlavními vodojemy. Jde v zásadě o 4 přivaděče a 3 výtlačné řady. K zásobování města Luhačovice slouží dva přivaděče a jeden výtlačný řad a to: přivaděč VDJ Rudimov Luhačovice ÚPV Ludkovice přivaděč prameniště Horní Lhota Luhačovice výtlačný řad ÚPV Ludkovice PK Krhova Celý systém zásobování Luhačovic včetně hlavních objektů je přehledně zobrazen ve schématu v příloze 1. 28

29 2.1.1 Přivaděč VDJ Rudimov Luhačovice ÚPV Ludkovice Tento přivaděč tvoří páteř celého skupinového vodovodu. Slouží pro přívod vody ze skupinového vodovodu Vlára, který je zásobován vodou z úpravny Karolinka, do skupinového vodovodu Luhačovice. Začíná u vodojemu Rudimov odkud pokračuje kolem obce Rudimov, mezi obcí Petrůvka a Kladná Žilín, kde je odbočení pro zásobování obcí Kladná Žilín a Přečkovice, dále směrem k vodojemu Čelný na okraji Luhačovic. V tomto úseku až po vrchol trati v délce m je z trub OC - DN 300. Ve zbytku trati délky 1550 m je z potrubí OC - DN 200. Toto potrubí končí v přerušovací komoře Karolinka u vodojemu Čelný. Zde je redukován tlak redukčním ventilem Hawido DN 150. Funkce přerušovací komory je v současné době nahrazena regulačním ventilem CLA-VAL osazeným na přítokovém potrubí vodojemu Čelný. V úseku mezi přerušovací komorou Karolinka a vodojemem U Hrušky bylo v roce 1999 položeno nové potrubí LT - DN 150 v délce 680 m, tj. do prostoru pod vodojemem Slovácká bůda, kde je napojeno na původní zásobovací řad PVC - DN 150 délky 1570 m. Tento propoj má velmi strategický význam, neboť jeho pomocí je možno v případě odstavení úpravny v Ludkovicích zásobovat jak vodojem U Hrušky, tak i ostatní obce odebírající vodu z úpravny pitné vody Ludkovice. A naopak v případě přerušení dodávky vody z vodojemu Rudimov, je možno vodou z úpravny v Ludkovicích částečně plnit vodojem Čelný Přivaděč prameniště Horní Lhota Luhačovice Přivaděč Horní Lhota Luhačovice patří k nejstarší části skupinového vodovodu. Přivaděčem se zajišťuje přívod vody z prameniště Horní Lhota do Luhačovic. Začíná ve spojovací šachtě v obci Horní Lhota, kde dochází ke spojení dvou větví prameniště (prameniště Horní Lhota s filtrační stanicí a prameniště Komonec). Od spojené šachty je vedeno potrubí LT - DN 150 v délce 1770 m až po křižovatku v Dolní Lhotě, kde je napojen zásobovací řad pro Sehradice. Od křižovatky pokračuje přivaděč potrubím LT - DN 200 v délce m, z čehož v délce 1270 m trasy je v zastavěné části obce Dolní Lhota zdvojeno souběžným rozvodným řadem LT - DN 150. Toto zdvojení se opět spojí do potrubí LT - DN 200 v armaturní šachtě Lipska. V armaturní šachtě nad Luhačovickou přehradou přechází potrubí LT - DN 200 do dvou profilů LT - DN 150 v délce zhruba 1050 m. Přivaděč končí 29

30 v rozdělovací šachtě Gáborka s tím, že jeho koncová část délky 460 m je opět od armaturní šachty Renner o profilu LT - DN 200. Celková délka přivaděče je m. V této šachtě se přivaděč rozvětvuje. Jedna větev LT - DN 150 délky 460 m pokračuje do vodojemu Čelný a druhá větev LT - DN 150 do sítě Luhačovic a v současnosti je uzavřena Výtlačný řad ÚPV Ludkovice PK Krhova Tento řad slouží k dopravě vody z úpravny vody Ludkovice do Luhačovic. Potrubí OC - DN 300 délky 1521 m začíná v úpravně vody Ludkovice, pokračuje přes vodojem Ludkovice sloužící jako vyrovnávací vodojem pro obce Ludkovice, Biskupice a jako provozní vodojem pro úpravnu vody Ludkovice, kde je osazena odbočka na jeho plnění, do přerušovací komory Krhova. Odtud už pokračuje gravitační potrubí OC - DN 250 délky 1077 m do vodojemu U Hrušky, který leží na okraji Luhačovic. 2.2 Zásobovací řady Stávající síť města Luhačovice je v zásadě rozdělena na dvě tlaková pásma. Jedná se o kombinovanou síť, kdy okruhová síť je doplněna v okrajových částech jednotlivými větvemi I. tlakové pásmo I. (dolní) tlakové pásmo Luhačovic je tlakově ovládáno jednak vodojemem Starý, který je plněn z vodojemu Čelný, ale především dvěmi přerušovacími komorami ležícími na hlavním zásobovacím řadu z vodojemu U Hrušky. Dolní tlakové pásmo je propojeno s přivaděčem z Horní Lhoty v rozdělovací šachtě Gáborka, který je trvale uzavřen. Na vodovodním řadu před poštou je umístěno sekční šoupě, kterým je oddělena voda z vodojemu Starý od vody z vodojemu U Hrušky. 30

31 2.2.2 II. tlakové pásmo II. (horní) tlakové pásmo je tlakově ovládáno vodojemem Čelný a vodojemem U Hrušky, který je zásobován přes přerušovací komoru Krhova vodou z úpravny pitné vody Ludkovice. Stávající vodojemy Slovácká bůda 60 m 3, Malá Kamenná 70 m 3 a Argo 70 m 3 sloužily jako vyrovnávací. Jsou však příliš nízko položeny, vzhledem k vodojemu Čelný a k vodojemu U Hrušky, takže ztrácejí svoji funkci a jsou mimo provoz. Voda z prameniště Horní Lhota, která není využita v obcích Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice jde prakticky všechna přímo do sítě II. tlakového pásma Luhačovic a je spotřebována převážně v lokalitě přehrady v Pozlovicích, pro zásobování vodojemu Pozlovice a jen přebytky jdou přes rozdělovací šachtu Gáborka do vodojemu Čelný. Tento vodojem je dále posílen vodou přivedenou z úpravny vody Karolinka. Z vodojemu Čelný je zásobena převážně lokalita od pozlovické křižovatky směrem do Pozlovic, kde v části Pražská čtvrt mají jednotlivý odběratelé z důvodu vysokého tlaku namontovány ve vnitřní instalaci redukční ventily, k přehradě a směrem do Solného. Ve zbývající části Luhačovic, tj. od pozlovické křižovatky do města a směrem na Uherský Brod převládá voda z vodojemu U Hrušky. 2.3 Objekty Na vodovodní síti v Luhačovicích se nachází několik typů objektů. Jsou to armaturní šachty, přechody přes potok, podchody pod železnicí, přerušovací komory a vodojemy. V armaturních šachtách jsou osazeny zejména uzavírací armatury pro odstavování jednotlivých úseků rozvodné sítě, sekční vodoměry sloužící ke sledování průtoků na vodovodní síti pro lepší odhalování skrytých poruch a vzdušníky s funkcí automatického odvzdušňování potrubí. Přechody přes potok jsou zde řešeny systémem podchodů potrubí pode dnem koryta (shybky) a zavěšením pod mostní konstrukcí. Potrubí podcházející železnici je vedeno v chráničce zaústěné do revizní šachty. Přerušovací komory mají funkci stabilizace tlakových poměrů ve vodovodní síti podobně jako vodojemy, které navíc plní ještě funkce vyrovnání nerovnoměrností mezi 31

32 přítokem a odběrem vody, udržení poruchové zásoby vody a udržení zásoby požární vody. Přehled hlavních objektů na vodovodní síti v Luhačovicích je v tabulce 8. Tab. 8 Objekty na vodovodní síti v Luhačovicích Objekt Objem [m 3 ] min. hladina [m n.m.] max. hladina [m n.m.] VDJ Čelný ,79 340,29 VDJ Starý 2x ,07 295,07 VDJ U Hrušky ,47 340,47 PK Karolinka 343,00 PK Krhova ,50 348,00 PK Újezda 296,75 302,53 32

33 3 VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA SPOTŘEBU PITNÉ VODY V LUHAČOVICÍCH V roce 2009 se v České republice začala plně projevovat světová ekonomická krize, která vznikla v roce 2008 jako důsledek americké hypoteční krize. Je tedy nasnadě položit si otázku, zda se tento negativní ekonomický stav projevil i ve vodním hospodářství v Luhačovicích? Jako směrodatný ukazatel jsem zvolil spotřebu pitné vody v Luhačovicích, protože finance získané výběrem vodného a stočného jsou největším zdrojem příjmů vodohospodářských společností. Vývoj spotřeby pitné vody za posledních 5 let je zobrazen v grafu viz obrázek 7, který ukazuje spotřebu největšího odběratele pitné vody Lázně Luhačovice, a.s. a ostatních odběratelů ve městě Luhačovice. Obr. 7 Vývoj spotřeby pitné vody v Luhačovicích v letech v m Lázně Luhačovice, a.s. ostatní odběratelé Z hodnot uvedených v grafu se dá od roku 2005 pozorovat mírný pokles celkové spotřeby vody v Luhačovicích. Tento stav je dán moderním dlouhodobým trendem šetření vodou. Jak stoupá cena vody, tak se i domácnosti a ostatní odběratelé snaží 33

34 omezit výdaje za pitnou vodu snížením její spotřeby např. nákupem úsporných domácích spotřebičů či zaváděním nových technologií do výroby. Zvýšení spotřeby v roce 2008 mohlo být způsobeno jak nárůstem počtu nových odběratelů tak i suchem vyskytujícím se v tomto roce. Podíváme-li se na strategického partnera pro zásobování pitnou vodou Lázně Luhačovice, a.s., který má cca 40 % podíl na celkové spotřebě vody v Luhačovicích, zjistíme pokles spotřeby mezi roky 2008 a 2009 o 13 %, což by se mohlo na první pohled zdát jako následek ekonomické krize. Ale ani na tento údaj neměla krize vliv, neboť v roce 2009 byl z důvodu rekonstrukce mimo provoz jeden z lázeňských hotelů. Dá se tedy konstatovat, že ekonomická krize neměla na spotřebu vody v Luhačovicích vliv. K tomuto závěru přispívá i fakt, že se v Luhačovicích nenachází žádný průmyslový podnik, který by se omezením své výroby podílel na poklesu spotřeby pitné vody, jak je tomu v městech s větším podílem průmyslu. 34

35 ZÁVĚR Tato práce má sloužit provozovateli vodovodní sítě v Luhačovicích jako ucelený přehledný dokument o systému zásobování města Luhačovice pitnou vodou, který pak může jednoduchým způsobem doplňovat a rozšiřovat o nové úpravy na vodovodních řadech či objektech. K zásobení lázeňského města Luhačovice pitnou vodou slouží tři vodní zdroje s úpravnami pitné vody. Prvním zdrojem je vodárenská nádrž na Ludkovickém potoce, jejíž povrchová voda se pomocí dvoustupňové úpravy mění v úpravně vody Ludkovice na vodu pitnou. Odtud je pomocí výtlačného řádu dopravována přes přerušovací komoru do vodojemu U Hrušky, který je svým objemem největší akumulační nádrží v Luhačovicích. Jako druhý povrchový zdroj vody slouží vodárenská nádrž Karolinka s jednostupňovou úpravou vody v ÚPV Karolinka, která dodává vodu do SV Stanovnice zásobujícího Vsetínsko a odkud se skupinovým vodovodem Vlára přivádí přes VDJ Rudimov až do vodojemu Čelný v Luhačovicích. Prameniště Horní Lhota je třetím zdrojem vody pro Luhačovice. Sestává se ze dvou částí jímajících podzemní vodu pomocí pramenních jímek a z jedné části sloužící k úpravě povrchové vody z potoků pomocí anglického filtru. Spolu s přiváděcím řadem vyúsťujícím ve vodojemu Čelný patří k nejstarší části skupinového vodovodu Luhačovice. Akumulovaná voda je z vodojemů Čelní, Starý a U Hrušky rozváděna po Luhačovicích kombinovanou vodovodní sítí ve dvou tlakových pásmech. V závěrečném poohlédnutí za světovou ekonomickou krizí jsem zjistil, že tato neměla vliv na spotřebu pitné vody v Luhačovicích. 35

36 ANOTACE Příjmení a jméno autora: Instituce: Název práce v českém jazyce: Název práce v anglickém jazyce: Šerý Pavel Moravská vysoká škola Olomouc Vodní zdroje a možnosti zásobování města Luhačovice pitnou vodou Water Sources and Possible Ways of How to Supply the Town of Luhacovice with Drinking Water Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Váňa Počet stran: 40 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova v českém jazyce: vodárenská nádrž, úpravna pitné vody, pramenní jímka, vodojem, vodovodní síť Klíčová slova v anglickém jazyce: water-supply reservoir, water preparation plant, tapping a spring, water tank, water supply system Cílem této práce je sestavení jednoho kompletního dokumentu, který by sloužil provozovateli vodovodní sítě v Luhačovicích k informaci o systému zásobování lázeňského města pitnou vodou, a který by pak mohl jednoduchým způsobem rozšiřovat o nově provedené úpravy na vodovodní síti. Dále se práce zabývá vlivem světové ekonomické krize na spotřebu pitné vody v Luhačovicích. The objective of this thesis is to compile one comprehensive document that will provide the operator of the water supply system in Luhacovice with information regarding the drinking water distribution system in this spa city, and all new modifications to the water supply system can be easily incorporated into the document. Furthermore, the thesis contemplates the effects of the worldwide economic recession on the consumption of drinking water in Luhacovice. 36

37 SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ HUDEC, Lukáš. Provozní řád ÚV Ludkovice pro trvalý provoz s. KAŠPAROVÁ, Vanda. Provozní řád Úpravny vody Karolinka. Vodovody a Kanalizace Vsetín, a.s., s. KÁŠ, Emil. Vodovod pro obec Lázně Luhačovice. Plány dle provedení. Brno, KORABÍK, Michal a ORSÁG, Leopold. Historie vodárenské nádrže Stanovnice a úpravny vody Karolinka: soustava a fenomén II. In Sborník Voda Zlín Zlín: Moravská vodárenská, a.s., s. ISBN s MISLER, Eduard. Projekt rozšíření vodovodu pro město Luhačovice. Luhačovice,1946. Povodí Moravy, s.p. Brno. Vodohospodářský dispečink. Manipulační řád pro přehradu Ludkovice. Revize 10/2004 Brno: Povodí Moravy, s.p., s. Provozní řád skupinového vodovodu Luhačovice. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., s. 22. STRNADOVÁ, Nina a JANDA, Václav. Technologie vody I. 2. přepracované vydání Praha: VŠCHT v Praze, s. ISBN TESAŘÍK, Igor a kol. Vodárenství. Praha: SNTL, s <http://www.pmo.cz/vd/karolinka.htm> 37

38 SEZNAM ZRATEK OC.. ocel LT.. litina DN.. vnitřní průměr potrubí VDJ.. vodojem PK.. přerušovací komora ÚPV.. úpravna pitné vody SV.. skupinový vodovod 38

39 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Manipulační objekt vodní nádrže na Ludkovickém potoce...8 Obr. 2 Technologické schéma úpravny vody Ludkovice...9 Obr. 3 Odběrná věž vodárenské nádrže Karolinka...15 Obr. 4 Technologické schéma úpravny vody Karolinka...16 Obr. 5 Pramení jímka s mramorovým filtrem...23 Obr. 6 Příčný řez infiltračním tělesem...25 Obr. 7 Vývoj spotřeby pitné vody v Luhačovicích v letech v m

40 SEZNAM TABULEK Tab. 1 - Rozbor surové vody na přítoku do úpravny vody Ludkovice...10 Tab. 2 - Rozbor pitné vody na odtoku z úpravny Ludkovice.14 Tab. 3 - Rozbor surové vody na přítoku do úpravny vody Karolinka 17 Tab. 4 - Rozbor pitné vody na odtoku z úpravny Karolinka...22 Tab. 5 - Chemické složení vody z prameniště Komonec Tab. 6 - Chemické složení vody z prameniště Bohatka. 24 Tab. 7 - Rozbor pitné vody na odtoku z filtrační stanice Tab. 8 - Objekty na vodovodní síti v Luhačovicích

41 PŘÍLOHA 1 SCHEMA SKUPINOVÉHO VODOVODU LUHAČOVICE 41

Automatizace provozu úpravny vody

Automatizace provozu úpravny vody Automatizace provozu úpravny vody Ing. Miroslav Semerád, Ing. Dalibor Popželev Siemens Industrial Services a.s., divize Brno Do brněnských podniků a domácností přitekla v polovině září loňského roku voda

Více

Uvádění Vírského oblastního vodovodu do zkušebního provozu

Uvádění Vírského oblastního vodovodu do zkušebního provozu Uvádění Vírského oblastního vodovodu do zkušebního provozu Ing. Vladimír Pleský AQUATIS, a.s. Brno 1. Úvod V předchozích dvou ročnících této konference byli účastníci seznámeni s problematikou zkušeností

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Postupná modernizace úpravny vody Koryčany

Postupná modernizace úpravny vody Koryčany Postupná modernizace úpravny vody Koryčany Ing. Vít Kozlík, RNDr. Stanislav Vaněk Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ÚV Koryčany leží ve stejnojmenném městečku na východní straně Chřibů. Upravuje vodu

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

ÚPRAVNA VODY OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Z HLEDISKA

ÚPRAVNA VODY OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Z HLEDISKA ÚPRAVNA VODY OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Z HLEDISKA MAR (měření a regulace) Ing. Miroslav Tomek, Ing. Pavel Adler, CSc. VODING HRANICE spol. s r. o. Úvod ÚV Ostrožská Nová Ves byla vybudována v r. 1976 jako rozhodující

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště Rekonstrukce úpravny vody Hradiště Ing.Josef Drbohlav - Hydroprojekt a.s., Praha Ing.Petr Dolejš,CSc. - W&ET Team, České Budějovice Ing.Milan Kuchař Severočeské vodovody a kanalizace Teplice a.s. Úvod

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01 Základní rozdělení chladících okruhů je na uzavřené a otevřené chladicí systémy. Uzavřené systémy se řeší stejně. Tyto systémy jsou velmi podobné úpravou vody s topným systémem (doplňují se pouze ztráty

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc. 1), Ing. Jaroslav Hedbávný 2), Milan Drda 3) 1) 2) 3) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156,

Více

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ Citace Stara J.: Vodovod Vyšší Brod: příklad obnovy a rozšíření vodních zdrojů. Sborník konference Pitná 2008, s. 301-306. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Cínovec

Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Cínovec Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Cínovec Ing. František Fedor, Ing. Karel Blažek Severočeské vodo a kanalizace a.s., Teplice Úvod Obec Cínovec vznikla na náhorní planině Krušných hor, severně od Teplic

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI Citace Látal M.: Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Lednice po rekonstrukci. Sborník konference Pitná voda 21, s. 229-234. W&ET Team, Č. Budějovice 21. ISBN 978-8-254-6854-8 VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Citace Švec L., Rainiš L., Beyblová S.: Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 217-222. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Ostravský oblastní vodovod 1958-2008

Ostravský oblastní vodovod 1958-2008 [ 1958-2008 ] Ostravský oblastní vodovod 1958-2008 Vodárenská soustava Ostravského oblastního vodovodu (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v severní části

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Modernizace ÚV - PD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Prameny. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Prameny. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0080_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4105.0080.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 13284 (539538) Číslo ORP3

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 12 Na RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology 1. Úvod V důsledku nepříznivého složení geologického podloží, spalování uhlí

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

ÚV Černovír, změna technologie úpravy na základě poloprovozního odzkoušení upravitelnosti vody Ing. Pavel Adler, CSc. Voding Hranice, s.r.o.

ÚV Černovír, změna technologie úpravy na základě poloprovozního odzkoušení upravitelnosti vody Ing. Pavel Adler, CSc. Voding Hranice, s.r.o. ÚV Černovír, změna technologie úpravy na základě poloprovozního odzkoušení upravitelnosti vody Ing. Pavel Adler, CSc. Voding Hranice, s.r.o. 1) Úvodní sdělení Předkládaný příspěvek se v pořadí jako čtvrtý

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Losiny. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Losiny. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Losiny Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_032_01_17908 Název obce: Velké Losiny Kód obce (IČOB): 541265 (541265) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí identifikační číslo obce 09570 identifikační číslo obce 09564 identifikační číslo obce 09568 kód obce 09558 PODKLADY

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU

PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU OBEC Z Á B O Ř Í okr. Strakonice Provozní řád vodovodu 1 ================== Obec Z Á BO Ř Í, okr. Strakonice Základní údaje Vlastník vodovodu: Obec Záboří, okr. Strakonice IČO: 252

Více

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech Elektrárny Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech Malé vodní elektrárny Výhody MVE jednoduchost, spolehlivost, dlouhá životnost nízké provozní náklady plně automatizované rozptýlenost - omezení

Více

DESINFEKCE PITNÉ VODY CHLORDIOXIDEM NA ÚPRAVNĚ VODY V NÝRSKU

DESINFEKCE PITNÉ VODY CHLORDIOXIDEM NA ÚPRAVNĚ VODY V NÝRSKU Citace Gubric M.: Desinfekce pitné vody chlordioxidem na úpravně vody v Nýrsku. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 165-170. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 DESINFEKCE PITNÉ VODY

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261). 1 + Kód obce PRVK: 3605.5209.065.01 1. PETROVICE Kód obce UIR: 17926 Název obce: PETROVICE číslo obce: IČZÚJ 574571 část obce (základní sídelní jednotka): Petrovice, Petrovičky Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_81_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.81.2 Název obce: Stará Voda Kód obce (IČOB): 15399 (539112) Číslo ORP3

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ A FUNKCÍ VODÁRENSKÝCH FILTRŮ, PRANÝCH VODOU A VZDUCHEM Ing. Vladimír Novák, CSc. AQUAFILTER v.o.s. Praha Filtry jsou velmi důležitým technologickým zařízením

Více

1. TEPLICE NAD METUJÍ

1. TEPLICE NAD METUJÍ 1 Kód obce PRVK: 3605.5201.062.01 Kód obce UIR: 16639 Název obce: TEPLICE NAD METUJÍ 1. TEPLICE NAD METUJÍ číslo obce: IČZÚJ 574538 část obce (základní sídelní jednotka): Teplice nad Metují, Dolní Teplice,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Obsahuje části obcí:, Šneky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.19.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 12162 (55474) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0011_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4102.0011.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 08443 (554626) Číslo ORP3

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Jaroslav Jandl & kolektiv Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Úpravna vody Švařec upravuje povrchovou vodu z údolní nádrže Vír. Odběr surové vody je možný ze tří

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nebanice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nebanice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_15_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.15.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1174 (554693) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boží Dar. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boží Dar. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ): 416 (416)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_009_01_00460 Název obce: Loučka Kód obce (IČOB): 552038 (552038) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Antonínova Výšina. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Antonínova Výšina. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ4_26_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ4.342.42.26.2 Název obce: Vojtanov Kód obce (IČOB): 8463 (53974) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rejvíz Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_05_19316 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sušice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_047_01_15979 Název obce: Sušice Kód obce (IČOB): 518026 (518026) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY ZŘÍZENÍ N ÚPRVU VODY ODSTRNĚNÍ ŽELEZ MNGNU katalog Praha, leden 2015 Obsah strana odstranění železa a manganu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno Název vodovodu : Obecní vodovod Bačkov, Lubno Investor : Obec Bačkov Projektant : p.arch. Škvařil a p.arch. Bukáček, Zahradnického 2948, Havlíčkův Brod Dodavatel stavby

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

INSTALACE VODY A KANALIZACE III

INSTALACE VODY A KANALIZACE III Mgr. MIROSLAV ADÁMEK Ing. ALEŠ JUREČKA INSTALACE VODY A KANALIZACE III pro obor vzdělávání Instalatér Druhé, aktualizované vydání PRAHA 2012 OBSAH Úvodem........................................ 9 1 Voda

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště

CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště identifikační číslo obce 03723 identifikační číslo obce 41084 identifikační číslo obce 03724 kód obce 03723 PODKLADY

Více

C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ =======================================================

C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ======================================================= Rekonstrukce ÚV Hamry, posouzení snížení výkonu na IN a PN, technickoekonomická studie (TES) C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ======================================================= 1 OBSAH

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Verměřovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.098.01 Název obce: Verměřovice Kód obce (IČOB): 18008 (581119) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nový Žďár. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nový Žďár. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ4 8) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ4.342.4..8 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 4 (4) Název

Více

tel.: mobil: E-mail: Web: Výrobce: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/

tel.: mobil: E-mail: Web: Výrobce: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/ Výrobce: SFI a.s. nám. Svobody 57, 763 15 Slušovice Czech Republic tel.: mobil: E-mail: Web: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/ OBSAH 1. Všeobecné zásady 2. Využití

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Bochov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Bochov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_29_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.29.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 675 (55529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413)

Více

Věc: zpráva o místním šetření na úpravně vody a vodovodu v obci Trnová u Jíloviště

Věc: zpráva o místním šetření na úpravně vody a vodovodu v obci Trnová u Jíloviště STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Praha 10 100 42 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Dittrichova 17 128

Více

Odstranění dusičnanů. Výběr vhodného typu automatického filtru. V případě nejasností se poraďte s námi UČV a.s.

Odstranění dusičnanů. Výběr vhodného typu automatického filtru. V případě nejasností se poraďte s námi UČV a.s. Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 Zličín FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY DUSIČNANOVÉ FILTRY katalog ************************************************** Praha,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 414 Kód obce PRVK: 0613.010.414.00 Kód obce (IČOB): 12300 (548561) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více