4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století )"

Transkript

1 1 4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století ) Počátkem 15. stol. nastává v Evropě krize ve společnosti. Narůstají rozpory v církvi. Vzrůstá napětí mezi světskou a duchovní mocí (král a šlechta x duchovenstvo). Církev se odklonila od svého původního poslání. Nejvyšší autoritou pro středověkého člověka byla Bible. V jejím textu hledali lidé model chování, vztahů mezi lidmi, života = Desatero přikázaní božích. V 2. pol. 14. stol. je Bible úplně přeložena do češtiny. Tedy si lidé plně uvědomují nesrovnalosti v církvi, kritizují její majetkové poměry, obohacování se apod. Církev bylo nutno reformovat. V popředí jsou tyto žánry: a) satira - kritika nedostatků humornou formou b) duchovní píseň - možnost účasti lidu; má funkci nejen modlitby, ale reaguje na otázky praktického života c) chorál sborový zpěv d) traktát - učené pojednání e) kronika historické vyprávění událostí tak, jak šly chronologicky za sebou f) kázání - funkce informační a agitační g) polemika spor, vzájemné vyvracení názorů V tomto okamžiku se začínají objevovat kazatelé, kteří na nešvary v církvi poukazují a volají po nápravě tzv. Husovi předchůdci. Husovi předchůdci 1. Konrád Waldhauser Němec povolaný do Prahy Karlem IV. kázal latinsky a německy pro nejbohatší vrstvy a univerzitní studenty, čímž jeho činnost neměla velký smysl, cudina mu nerozuměla usiloval o nápravu shora pokojnou cestou 2. Matěj z Janova pražský bohoslovec kázal česky a latinsky na nátlak své učení odvolal 3. Jan Milíč z Kroměříže kázal česky byl obviněn z kacířství, jelikož veřejně kázal o neřestech mnichů a kněží jeho žáci vytvořili po jeho smrti středisko českého kazatelství v Betlémské kapli 4. Tomáš Štítný ze Štítného - nejvýznamnější Husův předchůdce- spisovatel a překladatel, ale nebyl vysvěcen na kněze, nemohl tedy kázat - označujeme ho za 1. klasika české naučné literatury

2 2 - jezdil do Prahy, poznal Milíčova kázání a znal Waldhauserovy názory, později se odstěhoval do Prahy natrvalo, původně psal jen pro své děti, ale pak se jeho zájmem stala venkovská šlechta - píše traktáty = učené pojednání, rozprava o nějakém náboženském nebo filozofickém díle: a) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských píše o věcech nutných pro křesťanský život b) Řeči besední píše o základech věrouky c) Řeči sváteční a nedělní sbírka kázání určených pro slavnostní a výjimečné příležitosti Štítný však tvrdil, že společenský řád je dán od Boha a že tedy člověk nemá právo jej měnit. Proto jeho učení nemohlo vést k revoluci! Jan Hus ( ) - narodil se asi roku 1371 v Husinci u Prachatic a zemřel v Kostnici, kde byl upálen jako kacíř - kazatel, kněz, církevní reformátor, filozof a rektor Karlovy univerzity - vystudoval Karlovu univerzitu, stal se bakalářem KU, pak mistrem svobodných umění na KU. Roku 1400 byl vysvěcen na kněze a od roku 1402 působil jako kazatel v Betlémské kapli. - propagoval český zpěv během církevního obřadu, kázal česky - měl zásluhu na vydání tzv. Kutnohorského dekretu (1409), v němž se stává Karlova univerzita doménou Čechů. Je omezen vliv cizinců při hlasování 3:1 ve prospěch Čechů, dekret vydal král Václav IV. - psal latinsky a česky, latinské spisy byly určeny pro univerzitní a vzdělané kruhy, české pro obyčejné lidi Husovy názory: 1. Neuznával hlavu církve papeže, tvrdil, že papež žije v hříchu a tudíž ho správný křesťan nemusí poslouchat. 2. Kritizoval katolickou církev za hromadění majetku, vybírání odpustků (=muselo se zaplatit a teprve pak byl hřích odpuštěn), za rozmařilý život, nelíbilo se mu, že církev něco jiného káže a něco úplně jiného sama dělá. - kvůli svým názorům, které šířil mezi lid na svých kázáních, se stal velmi brzy nepohodlným, byl vypovězen z Prahy, odešel tedy na venkov do Krakovce a Kozího Hrádku - Poté byl pozván před koncil do Kostnice (sbor vysokých církevních hodnostářů), aby obhájil své učení. Dobrovolně odjel, od císaře Zikmunda získal ochranný glejt, který mu měl zaručit bezpečnost. Po příjezdu byl ale zatčen a vězněn. Koncil nechtěl vysvětlení, ale pouze odvolání jeho učení. Těžce nemocný Hus neodvolal, a proto byl církví prohlášen za kacíře, zbaven kněžství, vyobcován z církve a 6. července 1415 ho světský soud nechal upálit na hranici. Jeho popel byl rozmetán do Rýna.

3 3 Dílo: A) Latinské traktáty určeny vzdělancům: O církvi tento spis je jeho nejvýznamnějším dílem, byl podkladem pro proces v Kostnici Jeho některé myšlenky byly revoluční a pro církev nepřijatelné, jako např. Příslušníkem církve může být ten, kdo nespáchal těžký hřích, Hlavou církve není papež, ale Ježíš Kristus, Křesťan není povinen poslouchat ani papeže, ani krále, jestliže jejich život a nařízení jsou v rozporu s Biblí, Právo kontrolovat papeže i kněze má každý křesťan. O pravopise českém odstranil spřežkový pravopis a nahradil ho diakritickým, zavedl dvě diakritická znaménka - nabodeníčko krátké pro měkké souhlásky ( např. szas cas ) a nabodeníčko dlouhé pro dlouhé samohlásky ( např. daal dál ) spřežka = spojení dvou hlásek čtených jako 1 hláska. Dochovaly se v polštině: sz = š, aa = á modernizoval jazykový projev, odstranil zastaralé mluvnické tvary, které již vymizely z živého jazyka, odstraňoval z češtiny germanizmy, archaizmy B) České traktáty určeny široké veřejnosti: Knížky o svatokupectví věřící nemá platit za církevní služby, vystupoval proti odpustkům Ještě jinými obyčeji hřeší kněží. Prvý obyčej jich, že krmí mnohé pochlebníky, aby je chválili, že sú štědří, a zovú bohaté proti tomu Kristovu naučení, jenž die: Když činíš oběd neb večeři, neroď volati přátel a bohatých! Druhý obyčej, že chovají čeleď nepotřebnú úřadu kněžskému, jako střelcóv, komorníkóv a mnoho panoší. Třetí obyčej, že kupují mnoho nepotřebných orudí, jako mísy střiebrné, koflíky, lžíce, polštáře a lože pyšné a jiné věci mnohé. Čtvrtý obyčej, že stavějí domy přílišně nákladité, bořie dobré, v nichž by mohli dobře bydliti, a stavějí jiné; a jakž se nebude líbíti, ihned obořie a jiné náklady učiní. Ale oboří-li se co v kostele, toho netbají, aby opravili, ale chudé lidi pudí, aby naložili. Pátý obyčej, že chovají koně krásné a přípravu pyšnú na ně strojí a pak psuov mnoho lovčích, jimiž chudých almužnu maří. Výklad Viery, Desatera a Páteře vysvětlení 3 základních bohoslužebných textů: Viera = Věřím v Boha, Desatero = vysvětlení desatera božích přikázání, Páteř = Otčenáš A hodné jest každému člověku, aby nic všetečně nedržěl, ale puoznaje pravdu boží, pevně sě jie držěl až do smrti, neb pravda konečně vysvobodí. Neb die pán Ježíš: Ostanete-li v mé řeči, věru moji učedlníci budete, a vy poznáte pravdu a pravda vysvobodí vás. Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konecně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti božie i od blahoslavené všie radosti, kteréžto radosti dojde, ktož kolivěk věří v boha i v Jezukrista, jenž jest pravý buoh a pravý člověk.

4 4 Dcerka Postila spis určený dívkám pro život o manželství, mateřství apod. sbírka kázání, svými úvahami se blíží traktátu Listy z Kostnice forma dopisu, psáno ve vězení v Kostnici Vězte také, že jsem žádného článku neodvolal ani neodpřisáhl. Koncil chtěl, abych o článcích z knížek vybraných, o všech i o každém jednotlivém prohlásil, že jsou křivé. Nechtěl jsem, leda by mi nesprávnost dokázali z Písma. Proto ať by byl kterýkoli křivý smysl v kterémkoli z těch článků, toho se zříkám a svěřuji jej opravě pána Ježíše Krista, který zná můj upřímný úmysl, nevykládaje v křivý smysl, jehož já nezamýšlím. A vás rovněž napomínám v Pánu, mohli-li byste v některém z oněch článků shledat smysl křivý, abyste se ho zřekli, ale vždy bez újmy pravdě, o kterou mi jde. Modlete se za mne k bohu a pozdravujte se navzájem ve svatém pokoji. Mistr Jan Hus, v okovech a v žaláři, stoje již na samém břehu pozemského života, očekávající nazítří strašnou smrt, která, jak doufám, očistí mé hříchy, z milosti boží neshledávaje na sobě nijakého kacířství, když z celého srdce vyznávám všelikou víry hodnou pravdu... Doporučuji vám Petra z Mladoňovic, nejvěrnějšího a nejstálejšího svého těšitele a posilovatele. Literatura v době husitských bojů Smrtí Jana Husa začíná husitské hnutí. Označujeme tak období mezi lety bitva u Lipan. Husitskému hnutí předchází myšlenky a učení Jana Husa a tyto myšlenky doznívaly i po skončení husitských válek a v době vlády Jiřího z Poděbrad. 1. Jistebnický kancionál (asi 1420) - byl nalezen v Jistebnici u Tábora, kancionál = zpěvník - obsahuje písně husitů i nejvýznamnější husitské chorály Ktož jsú boží bojovníci a Postaň, postaň, veliké město pražské - všechny písně jsou náboženského rázu, prosí boha o pomoc ve spravedlivém boji, všechny byly i bojovného rázu, měly dodávat odvahu k boji - Ktož jsú boží bojovníci píseň určena prostému lidu, husitovi, bojujícímu za husitské ideály. Autor se snažil vyvolat v husitech statečnost, z písně vyplývá, že husitské vojsko bylo podřízeno přísné kázni, udílí rady bojovníkům např. Na ně, hrr na ně! Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a úfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte. Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende.

5 5 2. Budyšínský rukopis - obsahuje 3 veršované skladby: a) Žaloba koruny české b) Porok(=žaloba) koruny české c) Hádání Prahy s Kutnou Horou - V Žalobě a Poroku se vytýká Zikmundovi, že se korunoval za českého krále, že koncil v Kostnici označil Čechy za kacíře, připomíná porážky Zikmunda - Hádání je alegorická jinotajná skladba, města představují ženy. Praha je mladá krásná husitská žena, Kutná Hora je římsko-katolická ježibaba. Spor mezi oběma ženami vyhrává Praha. 3. Husitská kronika - je připisován historikovi Vavřinci z Březové Literatura polipanská, tzn. po bitvě u Lipan 1434 Petr Chelčický ( ) - je nejvýznamnější postavou polipanského, pohusitského období - o jeho životě víme málo, nějakou dobu pobýval v Praze, kde poznal Husovo učení, latinu ovládal trochu, studoval tvorbu českých předchůdců Jana Husa, zejména Tomáše Štítného - byl zastáncem myšlenky neodporovat zlu násilím, domníval se, že všechny spory lze řešit pokojnou cestou, neuznával války (ani husitské ), uznával jen boj duchovní, tzn. s ďáblem Dílo: - dochovalo se asi 50 traktátů věnovaných náboženským otázkám. 1. traktát O trojím lidu odsoudil středověké dělení společnosti na 3 stavy: kněžský, vojenský a robotný vychází z Bible, kde si jsou všichni lidé před Bohem rovni 2. traktát O boji duchovním v tomto spise zavrhl husitské války, uznává pouze myšlenkové zbraně, zlu se nemá odporovat násilím, jelikož zlo plodí zlo. Opírá se o Bibli Nezabiješ, kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem. Jediný dovolený je boj duchovní proti ďábelským pokušením, tedy hříchům )

6 6 3. Sieť viery pravé - Úkolem církve a víry je zachraňovat věřící. Největšími hříšníky jsou světský panovník a papež. Všichni mocní páni se snaží získat moc, až zničí lidskou víru a zemi. Je to biblické vypravování, kdy Bůh přikazuje Petrovi lovit sítí. Velké ryby = panovník a papež síť trhají, malé rybky = obyčejní věřící v ní zůstávají. Podle Chelčického je tímto míněna boží pravda a víra. Protož tu jest sieť Petrova velmi zedrána, když jsta ta dva velryby veliká v ni vešla, to jest kněz najvyšší s panováním královským a se ctí nad ciesaře, a druhý velryb ciesař s panováním, s úřady a s mocí pohanskú pod kóží viery uvalil se. A když jsta se ta dva velryby hrozná v té sieti již obracela, tehda jsta ji tak zedrala, že jest jie málo co v celosti ostalo. A od tú dvú velrybú tak odpornú sieti Petrově narodilo se rot šibalských přieliš odporných té sieti, od nichž jest tak velmi zedrána ta sieť, že jediné jí znamení jsú ostala a jména křivá. A najprvé roty šibalské mnichové, mnohotvárného kroje a peřestiny, potom roty školnie kolejátské, potom roty farářské, pak z neučených mnohé tváři erbové, potom roty a šibalstvie městská; a s těmi rotami šibalskými všel jest všecek svět v sieť viery Petrovy se vším zlosynstvem, což jeho muož ten svět mieti v sobě. A že ta všecka šibalstvie těch rot mnohých všecka sobě osobují panovanie pohanské a světské a táhnú se k němu všemi silami, chtiece každý panovati. - učení Petra Chelčického mělo dlouhotrvající ohlas, jeho ideální společnost na základě křesťanské rovnosti se pokusila uskutečnit jednota bratrská - k filozofii křesťanské rovnosti se přihlásil i ruský spisovatel 19. století Lev Nikolajevič Tolstoj Jednota bratrská - vznikla v 50. letech 15. století jako spolek náboženských horlivců, kteří se pokoušeli uvádět do života ideály Chelčického - Jiří z Poděbrad jim dovolil na přímluvu papežem nepotvrzeného pražského arcibiskupa Jana Rokycany usadit se ve vsi Kunvaldu pod Orlickými horami - hlavním organizátorem byl Řehoř Krejčí - náboženskou skupinu tvořili lidé různých stavů, ale v duchu neuznávali stavovské rozdíly, oslovovali se bratře, sestro. Zpočátku odmítali vzdělání a veřejné funkce. Chtěli žít podle vzoru prvních křesťanů v pokoře, práci a odříkání. - jednota byla zakázána v roce 1620 po bitvě na Bílé Hoře - nejvýznamnější osobnosti: Jan Blahoslav (biskup v jednotě bratrské), Jan Ámos Komenský

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet.

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet. ...úvodník Milý čtenáři, dostáváš do ruky první číslo internetového časopisu Jednoty bratrské. Proč jsme se rozhodli vydávat tento časopis? Bůh nás za posledních 12 let vedl obdivuhodným způsobem: Provedl

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Historie Jednoty bratrské

Historie Jednoty bratrské I. Jednota bratrská do Třicetileté války Historie Jednoty bratrské Kořeny Jednoty bratrské sahají do poloviny 15. století, kdy se vlády v Čechách zmocnilo, po doznění revolučních let, konzervativní křídlo

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM Napsali ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 Nákladem Svazu národního osvobození Toleranční patent, jeho vznik

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Lukáš Bujna SVATÝ SATYR. zápisky faráře

Lukáš Bujna SVATÝ SATYR. zápisky faráře Lukáš Bujna SVATÝ SATYR zápisky faráře 1 Motto: Tvůj pramen, Pane, skrývá se tomu, kdo po Tobě nežízní; bezcenným jeví se poklad Tvůj člověku, jenž Tě odmítá. Sv. Efrém Syrský satyr hrající na syrinx -

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Evangelické sbory - vybavení

Evangelické sbory - vybavení Evangelické sbory - vybavení (včetně sborů CČSH) Proseminární práce Martin Šanda 1 2 ÚVOD Téma této práce je tématem velice zajímavým a z hlediska dějin umění prakticky neprobádaným. Práce které toto téma

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Život a dílo svatého Františka Saleského

Život a dílo svatého Františka Saleského Život a dílo svatého Františka Saleského Úvod Dne 21. srpna 1967, v den čtyřsetletého výročí narození Františka Saleského, Pavel VI. vydal apoštolský list, v němž vybídl věřící vřele uctívat doktora lásky

Více

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H ŽIVOTOPISY SVATÝCH Všechna práva vyhrazena Blah. Ludvík M. Grignion z Montfortu ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH NAPSAL ISIDOR VONDRUŠKA 1 9 3 1 LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE Nro 36 2 2. Ex Consistorio

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více