uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg."

Transkript

1 1.2 Značka základní barevné provedení Značka je v základním barevném provedení dvoubarevná. Litera B je v barvě ČBS červená a text s názvem společnosti je v barvě ČBS šedá (viz kap. 3.1 Základní barvy společnosti). Toto provedení je preferovanou variantou pro veškeré aplikace. Použítí značky je přesně definováno a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Katalog Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.gif manuál značky česk á biblick á společnost Verze 1 / 2009 design studio na jbrt 12 Vyhledejte si Cesta do kenaanské země: Exodus 16 19; 24; na poušti: Mojžíš 2 i zraelci byli vysvobozeni z egyptského otroctví, ale jejich potíže tím zdaleka neskončily. putovali pouští, kde bojovali s hladem a žízní. pokračování knihy exodus vypráví o tom, jak se o ně Bůh na jejich pouti staral. sytil je jídlem (manou), které jim padalo z nebe. když měli žízeň, Bůh řekl Mojžíšovi, aby udeřil holí do skály. když to Mojžíš udělal, ze skály vytryskla voda. nakonec došli na sínajský poloostrov, až k hoře sínaj (nazývaná také choréb), odkud k Mojžíšovi kdysi Bůh promluvil z hořícího keře. Mojžíš vystoupil na horu a Bůh k němu znovu mluvil. dal mu zákony, podle kterých se izraelci měli řídit. nejznámější z nich je deset přikázání, tzv. desatero, které bylo napsáno na dvou kamenných deskách. Bůh dal Mojžíšovi také pokyny, že má postavit stan setkávání Tvrdé tresty (svatyni), který budou na cestách nosit sebou. nebude v něm žádné Mnohé tresty za porušení vyobrazení, ale bude v něm truhlice, nazývaná schrána smlouvy, starozákonních nařízení jsou ve které budou uloženy kamenné desky s deseti Božími přikázáními. velmi tvrdé. V knize deuteronomium se například když Mojžíš sestoupil z hory dolů, spatřil, že lidé mezitím zapomněli píše, že žena, která se dopustí na Boha a klaněli se zlaté soše telete. Mojžíš se rozlítil a v hněvu rozbil cizoložství, bude odsouzena kamenné desky. lidé litovali toho, co učinili a vrátili se k uctívání Boha. k smrti. Mnoho starověkých podle Božích instrukcí byl zhotoven stánek i schrána a deset přikázání kultur mělo kruté zákony, často bylo napsáno na nové desky. stánek zahalil oblak a naplnila jej Boží ještě tvrdší než ty, které známe přítomnost. když izraelci uviděli oblak, poznali, že je tam Bůh. když se ze starého oblak rozptýlil, pokračovali v cestě do kenaanské zákona. přesto je Bible za tyto země tak, jak je Bůh vedl. Desatero přikázání tresty stále knihy leviticus, numeri a deuteronomium 1. Nebudeš mít jiného boha mimo kritizována. obsahují mnoho zákonů z různých období historie mne. Ježíš ale izraele, kterými se izraelský lid řídil. postupně z nich 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením nepovažoval ničeho, co je nahoře na nebi, byl sestaven tzv. Mojžíšův zákon. Zákon dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. 4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 6. Nezabiješ. 7. Nesesmilníš. 8. Nepokradeš. 9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního,... vůbec po ničem, co mu patří. za neplatný. nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. křesťané věří, že kristus vzal na sebe tíhu hříchu, a proto hledají spravedlnost ne cestou Zákona, ale odevzdáním se kristu. Apoštol pavel učil, že křesťané z pohanů proto již nejsou povinni Exodus 20, 3-17 dodržovat obřízku, ačkoliv Mojžíšův zákon to vyžadoval (viz 8. kapitola). některá nařízení Mojžíšova zákona byla tvrdá, ale v mnohých najdeme i soucit a milosrdenství. s některými z nich by souhlasili lidé všech kultur a náboženství. Zákony jako nezabiješ nebo nepokradeš jsou dnes součástí mezinárodního práva. Podle této truhly z hrobu Tutanchamona si můžeme představit, jak mohla vypadat schrána smlouvy. Byla vyrobena tak, aby se dala přenášet na tyčích. Schrána smlouvy Ve schráně smlouvy byly uschovány kamenné desky s Božími zákony. izraelci ji při putování pouští přenášeli sebou a později byla uložena v jeruzalémském chrámu. pro izraelský lid představovala Boží přítomnost. kdekoli byli, Bůh byl s nimi. když v roce 586 př. kr. dobyli Jeruzalém Babylóňané, byla odvlečena nebo zničena i schrána. V průběhu let vzniklo mnoho legend, podle kterých má být schrána skryta až do doby, než Bůh nakonec přivede svůj lid z rozptýlení zpátky domů. Předpokládaná podoba stanu setkávání se schránou smlouvy. V okolí jsou stany Izraelců. 28 PETER ATKINSON jaro léto 2010 PETER ATKINSON Žalmy toto je například výňatek z žalmu 24: Žalm plný smutku: Žalm 51 Žalm plný víry: Žalm 84 Žalm plný díků: Žalm 103 Nejznámější z žalmů: žalm 23 Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. almy jsou starozákonní písně, které lidé zpívali za doprovodu hudebních nástrojů. Jsou to písně chval. některé z nich byly komponovány pro větší skupiny lidí, pravděpodobně pro stovky poutníků, kteří přicházeli tamburína, flétna a trumpeta navštívit chrám, jiné jsou více osobní. některé žalmy radostně chválí Boha, další jsou plné zármutku nad hříchem nebo jsou to modlitby, ve kterých se jejich autoři v těžkých dobách obraceli k Bohu. Mezi žalmy najdeme i modlitby pro krále, oslavující vítězství v bitvách. pisatelé žalmů se nebáli vyjádřit Bohu své pocity radost, naději, hněv i zoufalství. písně jsou z různých časových období a psali je různí autoři. některé jsou nazývány davidovy, jiné se přičítají Šalomounovi nebo dalším pisatelům. snadno si můžeme představit davida, jak zpívá nejznámější z žalmů, píseň Hospodin je můj pastýř (Žalm 23). král david byl totiž v mládí pastýřem a také uměl výborně hrát na citeru. V mnohých žalmech se jedna myšlenka opakuje ve dvou nebo více řádcích, kde je vyjádřena odlišnými slovy. Žalm plný radosti: Žalm 1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář toť Jákob. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. opakování napomáhalo tomu, aby si lidé text lépe zapamatovali. Židé i křesťané dodnes zpívají žalmy při svých bohoslužbách. slovy žalmů se také modlí v různých životních situacích. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Král David byl i dobrý hudebník. Jsou mu také připsány mnohé žalmy. dvojitá trumpeta a šófar (beraní roh) Ježíš a žalmy Ježíš byl veden k tomu, aby žalmy znal a miloval. Často z nich citoval. okno od Marca Chagalla v Chichesterské katedrále (1978) ilustruje žalm 150, píseň chvály. Vyobrazeny jsou všechny hudební nástroje, které jsou v tomto žalmu zmíněny a sedmiramenný svícen menora. na kříži zvolal slova z žalmu 22: Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil? první křesťané zpívali starozákonní žalmy a v mnohých z nich nacházeli svědectví o Ježíši. například v žalmu 8 je napsáno: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? chřestítka, harfa a činel lyra Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. činel a Panova flétna tato slova prvním křesťanům připomínala Ježíše, který byl často označován titulem syn člověka. ovce se pasou na klidných místech u vod. 38 RODINNÁ ENCYKLOPEDIE 17 Ž Vyhledejte si BIBLE NÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE 54 Ježíšovo učení náboženští vůdcové na Ježíše velice rozezleni a chtěli ho nějakým způsobem zastavit. Ježíše často poslouchaly velké zástupy lidí. někdy jim vyprávěl příběhy, jindy měla jeho slova jiný charakter například u Jana najdeme jeho učení podávané úplně odlišnou formou než v ostatních evangeliích. Jan ale také mluví o tom, jak v Ježíše neočekávaně uvěřili různí lidé. třeba právě samařané, které si Židé jen těžko dovedli představit v Božím království. U lukáše najdeme podobenství o milosrdném samařanu, u Jana se zase dočteme o samařské ženě, která uvěřila, že Ježíš je Mesiáš. Ježíš vyučoval také tím, co dělal. Uzdravoval nemocné a lidi, kteří byli posedlí démony. Jednou za ním Jan křtitel poslal své učedníky, aby zjistili, zda je skutečně Mesiáš. Ježíš jim zcela prostě odpověděl: Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. pavel o Ježíši hodně psal, ale jeho slova necitoval s výjimkou toho, co Ježíš řekl při poslední večeři s učedníky. druhý Ježíšův výrok, který pavel použil, není zapsán v žádném z evangelií...mít na paměti slova pána Ježíše, který řekl: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere (skutky 20,35). ý a poutavý úvod ldo biblických příběhů. Dnešnímu čtenáři Bible přibližuje az starozákonní i novozákonní doby. Vyhledejte si idé Ježíše nazývali učitelem. V evangeliích se dočteme, že byli ohromeni jeho moudrostí a autoritou, se kterou vystupoval. někdy mluvil tak, že bylo obtížné mu porozumět. Jindy říkal věci, které nebylo snadné přijmout, takže ho někteří jeho učedníci opustili. V Janově evangeliu se na jednom místě ptá svých dvanácti učedníků: Podobenství o marnotratném i vy chcete odejít? Ale Šimon petr mu odpověděl: synu: Lukáš 15,11-32 pane, ke komu bychom šli? ty máš slova věčného Ježíš hovoří se samařskou života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. tak jej ženou: vnímali jeho nejbližší. Jan 4,1-42 Ježíš často vyučoval pomocí příběhů, kterým se říká podobenství. některá z nich jsou poměrně dlouhá, například podobenství Ježíš přirovnával Boží království k velikému o milosrdném samařanu nebo o marnotratném synu. Jejich děj se odvíjí stromu, v jehož větvích si staví hnízda mnoho jako v klasickém příběhu. Jiná podobenství jsou spíše krátká poučení či ptáků (Lukáš 3,18-19). Připomíná to Ezechielovo proroctví (Ezechiel 17,22-24). přirovnání: království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, ISBN a koupí to pole. V Markově a lukášově evangeliu Ježíš mluví o Božím království, u Matouše najdeme pojem království nebeské, význam je však stejný. Ježíš říká, že království se přiblížilo (Marek 1,15). když Ježíšovi jeden ze zákoníků řekl, že je důležitější milovat Boha a svého bližního než přinášet oběti, Ježíš mu odpověděl: nejsi daleko od Božího království (Marek 12,34). V Matoušově evangeliu Ježíš mluví o těch, kterým patří Boží království. Jsou to lidé, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, jsou milosrdní, mají čisté srdce a přináší pokoj. Jsou blahoslavení požehnaní od Boha a skutečně šťastní (Matouš 5,3-12). podle Ježíše mohou do Božího království vejít i lidé, u kterých by to ostatní nečekali. nejen ti, kteří náleží k izraelskému lidu nebo náboženští vůdcové té doby, ale také například samařané, Římané či Řekové. přijdou mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, izákem a Jákobem v království nebeském. Ježíš nevyloučil ani prostitutky a výběrčí daní, které většina lidí odsuzovala. právě pro takové výroky byli Některá krátká podobenství: Matouš Podobenství o milosrdném Samařanu: ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST Lukáš 10,25-37 To čiňte na mou památku M atouš a Marek popisují poslední večeři, kterou Ježíš jedl se svými učedníky večer před svou smrtí. Vzal chléb, požehnal, lámal a dával jej učedníkům se slovy: toto jest mé tělo. pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: toto jest má krev. lukáš k tomu ještě přidává: to čiňte na mou památku. Z prvního listu korintským je zřejmé, že první křesťané tuto poslední večeři pravidelně slavili. pavel ji popisuje stejnými slovy, která také najdeme v evangeliích (1. korintským 10,16-17; 11,17-29). nazývali ji Večeře Páně nebo Lámání chleba. dnes se v různých církvích můžeme setkat ještě s jinými názvy pro Večeři páně například Eucharistie, Památka Páně nebo Svaté přijímání. Mozaika v kostele sv. Apolináře v italské ravenně, která znázorňuje Poslední večeři, je ze 6. století. Ačkoli ryba nebyla součástí velikonočního jídla, autor chtěl zřejmě ukázat na spojitost s událostí po vzkříšení, kdy Ježíš jedl se svými učedníky právě rybu. 113 RODINNÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE

2 Sloupek obchodního ředitele Vážení čtenáři, loňský rok byl bezesporu jak z překladatelského, tak i z obchodního hlediska rokem Bible. Tři nové překlady a více jak prodaných Biblí v češtině je na naše místní poměry opravdu něco mimořádného. A jsem rád, že Česká biblická společnost se na tomto úspěchu Knihy knih výrazně podílí. Mezi nejzajímavější provedení Bible v loňském roce patřila zipovka, tj. Bible v malém formátu, kterou jednoduše zavřete a zapnete na zip (více str. 8). I pro letošní rok chystáme něco opravdu originálního: Bibli do nepohody! Bible do nepohody je kniha zcela voděodolná. Její stránky jsou mnohem pevnější než běžný papír. Odolává rozmarům počasí i drsnému zacházení. Přitom je lehká, a proto vhodná na cesty, pod stan, na hory či na vodu nebo také klidně do vany (více na straně 15). Obsah katalogu 4 Nejprodávanější knihy roku Nové encyklopedie, bestseler Česká synoptická Bible, Bible kralická 13 Český studijní překlad 14 Studijní bible s výkladovými poznámkami 15 Bible do nepohody 16 Nové zákony a části Bible ve velkém písmu Pro děti Obsah Aktuality Bible Části Bible Pro děti Kromě široké nabídky Biblí v Českém ekumenickém překladu a Bible kralické, nabízí Česká biblická společnost ve svém knihkupectví a e-shopu i všechny další překlady Bible do češtiny. U dvou z nich Český studijní překlad (KMS, 2009) a Studijní Bible s výkladovými poznámkami (Life Publishers International, 2010) je ČBS výhradním distributorem (více strany 13 a 14). Nové vydání Průvodce Biblí se stalo předvánočním bestselerem. Na jaro letošního roku jsme připravili dvě nové encyklopedie. Rodinná encyklopedie Bible je populárně napsaný úvod do Starého i Nového zákona (více na str. 6). Kniha ABC křesťanství pojednává o historii i současnosti největšího ze světových náboženství. Z této edice jsme již dříve vydali a posléze i dotiskli titul ABC Bible (více str. 7). Nemalou část edičního plánu ČBS tvoří knihy pro děti. V katalogu najdete celkem 13 knih, které jsme v poslední době vydali nebo k vydání připravujeme. Také především pro děti je určena série DVD Animované biblické příběhy. Projekt, který zahrnuje 12 starozákonních a 24 novozákonních příběhů, již vstupuje do druhé poloviny. K 16 již vyšlým dílům přibude na jaře a v létě dalších osm (více str. 22 a 23). ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU 21 Jiří Mrázek ZJEVENÍ JANOVO DVD animované příběhy 24 Audiobible 25 Pro volný čas 26 Encyklopedie 27 Studijní texty Český ekumenický komentář Cizojazyčné Bible Audio Pro volný čas Naučná a teologická literatura Cizojazyčné Bible Nejprodávanější překlady v ČBS v roce 2009: 1. ČEP 2. ČSP Český studijní překlad 3. B21 Bible 21 (Nová bible kralická) Česká biblická společnost je největším dovozcem a prodejcem cizojazyčných Biblí v ČR, a to jak v původních biblických jazycích (hebrejšina, řečtina, latina), tak v jazycích současných. Malou ochutnávku ze širokého výběru těchto Biblí najdete na posledních stranách tohoto katalogu. Bible je nejprodávanější a nejpřekládanější knihou světa a v loňském roce byla i jednou z nejprodávanějších knih u nás. Čísly se ale úspěch této knihy neměří. Přál bych si, aby Bible nebyla jen hezkou součástí našich knihoven, ale především stálou inspirací a každodenní pomocí na cestě životem. Nejprodávanější cizojazyčné Bible v ČBS podle jazyků v roce 2009: 1. Bible v angličtině 2. Bible v němčině 3. Bible ve slovenštině Pavel Nebojsa, obchodní ředitel ČBS 2 jaro léto

3 Nejprodávanější knihy Nejprodávanější knihy roku 2009 Nejprodávanější Bible - ČEP v ČBS: Bible vč. DT, jednosloupcová - str Bible vč. DT, velký formát str Bible vč. DT, malý formát str. 9 Nejprodávanější dětské knihy v ČBS: Moje malá kufříková Bible str Moje malá Bible str Moje dětské modlitbičky str. 19 bestseler Bestseler Bestseler PRŮVODCE BIBLÍ Menší studijní vydání Průvodce Biblí (The Lion Handbook to the Bible) si získal díky třem milionům prodaných výtisků v téměř 30 jazycích a opakovaným revidovaným vydáním výjimečnou pověst jedné z nejlepších a nejsrozumitelnějších příruček pro studium největšího bestseleru všech dob Bible. První české vydání této úspěšné knihy, kterou vydala Česká biblická společnost v roce 2004, je již téměř rozebrané. Druhé české vydání knihy v měkké vazbě s praktickými chlopněmi a v menším příručním formátu proto vychází vstříc všem, kteří si knihu zatím neměli možnost pořídit. Měkká vazba s chlopněmi, 150 x 215 mm, 816 stran Katalogové č.: , Kč Nejprodávanější encyklopedie a odborné knihy v ČBS: Průvodce Biblí nové vydání str ABC Bible str a co o tom říká Bible str. 32 Tip ČBS! Biblická sudoku 1 a 2 Kniha Biblická sudoku nabízí jedinečné propojení tréninku vašich logických schopností a objevování Bible odpočinkovou formou. Více na straně jaro léto

4 Novinky Novinky Novinky novinka Rodinná encyklopedie Bible Peter Atkinson Rodinná encyklopedie Bible poskytuje stručný a poutavý úvod do biblických příběhů. Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné mapy, srovnávací tabulky a popisky. Přibližují tak dnešnímu čtenáři obraz starozákonní i novozákonní doby a uvádějí jej do historického, geografického a sociálního pozadí Bible. novinka ABC křesťanství David Winter Další titul z řady ABC přehledně zpracovává témata o původu křesťanství a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích současnosti. Kniha nevyžaduje předchozí znalost tématiky. Obsahuje barevné ilustrace, reprodukce, fotografie a mapy. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 128 stran Pevná vazba, 215 x 260 mm, 128 stran Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč bestseler dotisk ABC BIBLE Dotisk úspěšného titulu Pevná vazba matné lamino, 195 x 240 mm, 126 stran Tato kniha velkého formátu je bohatě ilustrovaným průvod cem Biblí a je jím historickým pozadím. Každá ze sedmdesáti chronologicky uspořádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové a informativní bloky textu a množství fotografií, map a tabulek. Na okrajích každého dvojlistu se také nachází seznam knih Bible s vyznačením těch, o kterých dvojlist pojednává, a časová osa, která čtenáři umožňuje zařadit daný materiál do širší historické souvislosti. Katalogové č.: , Kč 6 jaro léto

5 Bible malý formát se zipem Bible malý formát ideální na cesty NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible Malý formát se zipem Vydání včetně deuterokanonických knih v plátně se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Už se nestane, že by se vám poškodily stránky Bible. Knihu zkrátka zavřete a zapnete na zip jako kufřík nebo tašku. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Měkká vazba se zipem, formát 115 x 152 mm, 1392 stran BIBLE malý formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Pevná vazba, 115 x 152 mm, 1392 stran Katalogové č.: 1118 Katalogové č.: 1120 poslední kusy umělá kůže světle hnědá či vínová koženka uvést 460, Kč motiv vitráže 460, Kč Katalogové č.: 1119 Katalogové č.: 1121 motiv ABC 460, Kč hnědá umělá kůže se zlatou ořízkou 840, Kč bez deuterokanonických knih NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible bez DT V NOVé sazbě Katalogové č.: 1144 Vydání bez deuterokanonických knih poprvé v nové sazbě, ve dvou provedeních vazby: pevné (koženka) a měkké (umělá kůže). Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny ve spodní části stránky pod textem a odkazy na vnějších okrajích. Díky nové grafice je kniha dobře čitelná. Katalogové č.: 1138 Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: 1146 Formát 115 x 152 mm, 1248 stran, hnědá koženka Katalogové č.: 1138/K 460, Kč 490, Kč 490, Kč, hnědá umělá kůže 640, Kč 8 jaro léto

6 Bible střední formát NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA BIBLE střední formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. umělá kůže Pevná vazba, 135 x 178 mm, 1408 stran umělá kůže Katalogové č.: 1136 Bible velký formát a jednosloupcová BIBLE velký formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Pevná a, 155 x 207 mm, 1392 stran, černá, vínová, světle hnědá koženka NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Cena: 680, Kč Katalogové č.: 1136/K, umělá kůže duo tón 980, Kč Katalogové č.: 1126 světle hnědá, vínová či černá koženka uvést Katalogové č.: 1127, motiv Říp 1127/R motiv rukopisy, motiv kostel, motiv Říp uvést NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA 580, Kč 580, Kč Katalogové č.: 1126/K, umělá kůže duo tón Bible pro mladé S Výměnnými obaly 880, Kč Měňte si obaly své Bible podle nálady. Vybrat si můžete ze sedmi obalů, které jsou součástí tohoto vydání. Měkká vazba, formát 135 x 178 mm, 1408 stran Katalogové č.: , Kč BIBLE rodinná Vydání včetně deuterokanonických knih. Nová revize textu z roku Mimo text Starého a Nového zákona obsahuje krátké úvody ke Starému a Novému zákonu, předmluvu kardinála M. Vlka a synodního seniora P. Smetany, předmluvu sv. Konstantina 869, Kč Cyrila k slovanskému překladu Evangeliáře a předzpěv sv. Konstantina Cyrila k slovanskému překladu Čtveroevangelia, chronologické přehledy, tabulky mír a vah a pěkné barevné mapy. Pevná vazba, 195 x 260 mm, 1408 stran BIBLE Jednosloupcová Vydání včetně deuterokanonických knih. Biblický text je v jednom sloupci s odkazy na vnějším okraji stránky a poznámkami v dolní části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vyhledávání a snadnou orientaci v biblickém textu. 125 x 182 mm, 1814 stran Katalogové č.: 1134 Katalogové č.: 1129, vínová koženka Katalogové č.: 1133/K, černá kůže, zlatá ořízka 380, Kč 10 jaro léto , Kč

7 Bible Synoptická Bible a Bible kralická Bible Český studijní překlad Synoptická Bible unikátní publikace Bible a Bible kralická Česká synoptická Bible v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613 Tato kniha obsahuje dva zásadní české biblické překlady, Český ekumenický překlad a text Bible kralické, na každé straně ve dvou sloupcích vedle sebe. Bible vychází z kánonu původní umělá kůže pravá kůže kralické Šestidílky, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuterokanonické knihy, tak i některé pseudepigrafy. Sazba se vyznačuje vynikající čitelností. Kromě biblického textu obsahuje odkazy jak z Českého ekumenického překladu, tak z Bible kralické, poznámky z Českého ekumenického překladu a sumáře na začátku každé kapitoly v Bibli kralické. Na konci každé dvoustrany končí oba překlady stejným veršem. Katalogové č.: x 215 mm, 2304 stran, tloušťka knihy 45 mm v pravé kůži se zl. ořízkou 1780, Kč Český studijní překlad Bible Po sedmnácti letech překladatelských prací vychází unikátní projekt Nakladatelství KMS, ve výhradní distribuci České biblické společnosti stran, formát 165 x 228 mm Katalogové č.: 1142 umělá kůže 690, Kč Katalogové č.: 1202 v knižním plátně 1180, Kč Katalogové č.: 1202/K v umělé kůži 1480, Kč Cíle studijního překladu: každé slovo originálu překládat na všech místech stejně neovlivňovat výsledný text teologickými názory překladatelů zachovat co nejvíce informací z originálního textu Katalogové č.: 1142/K v umělé kůži 990, Kč UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible svatá Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Toto nové vydání se vyznačuje dobře čitelnou grafickou úpravou a praktickým příručním formátem. Aby bylo možné vpisovat do textu vlastní poznámky, zvolili jsme silnější papír. Katalogové č.: 1204 Pevná vazba, 120 x 170mm, 350, Kč 1040 stran 12 jaro léto

8 Studijní bible s výkladovými poznámkami novinka Studijní Bible Novinka Bible do nepohody Bible do nepohody novinka Katalogové č.: KRZ , Kč Studijní bible s výkladovými poznámkami česká verze Full Life Study Bible Po dlouhých letech příprav vychází česká Studijní bible s výkladovými poznámkami (obdoba americké letniční Full Life Study Bible). Tuto Bibli vydalo nakladatelství Life Publishers International ve třech provedeních. Biblický text je v Českém ekumenickém překladu, výkladové poznámky jsou překladem anglických. Česká biblická společnost je výhradním distributorem. Katalogové č.: KRZ002 Katalogové č.: KRZ003 koženka 890, Kč kožená vazba + zl. ořízka 1080, Kč Bible do nepohody Nový zákon Bible do nepohody vytištěná na voděodolném papíře obsahuje Nový zákon podle Českého ekumenického překladu. Její speciální obálka, stránky i vazba zaručují odolnost vůči nepříznivému počasí i drsnějšímu zacházení. Opatřena dárkovou krabičkou je vhodnou pozorností pro milovníky vodní, horské i pěší turistiky. Měkká vazba, dárková krabička, voděodolný papír, formát 120 x 180 mm, 268 stran Katalogové č.: 1321 s krabičkou 398, Kč 14 jaro léto

9 Části Bible Nový zákon a další části Bible Katalogové č.: 1314 PŘÍZNIVÁ CENA kapesní vydání NOVÝ ZÁKON + ŽALMY + PŘÍSLOVÍ textu Nového zákona, Knihy žalmů a Knihy přísloví. Toto vydání nemá odkazy ani poznámkový aparát a každý verš začíná na samostatném řádku. Kapesní vydání. Měkká šitá vazba, omyvatelný plast, formát 70 x 110 mm, 588 stran 30 Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, Bible ve velkém písmu všichni, kteří sestupují Velké v prach, písmo musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová. 31 Potomstvo bude mu sloužit. Katalogové č.: 1507 Pevná vazba, 200 x 295 mm O Panovníku budou vyprávět dalšímu velké, dobře čitelné písmo 150, Kč pokolení, Evangelium podle Katalogové č.: to přijde MATOUŠE a bude / hlásat jeho spravedlnost Evangelium podle lidu, který se zrodí: To učinil on! MARKA 258 stran, kat. č Vydáváním této řady vycházíme vstříc všem, kdo mají těžkosti při čtení běžných knih a potřebují ke čtení text bez rušivého formátování a větší velikost písma. barva: červená, hnědá, šedá, vínová a modrá uvést Česko-anglický Nový zákon a New International Version Touto publikací se zájemcům dostává do rukou nej čtenější část Bible v česko-anglickém vydání. Publikace je určena těm čtenářům, kteří chtějí porovnávat biblický text ve dvou významných překladech v Českém ekumenickém překladu a New International Version. Pevná vazba, 95 x 170 mm, 800 stran Katalogové č.: , Kč NOVÝ ZÁKON a ŽALMY Text Nového zákona a Knihy žalmů. Toto vydání je bez poznámek a odkazů. Každý verš začíná na samostatném řádku. Předností knihy je větší písmo. Katalogové č.: 1312 Katalogové č.: stran, formát 130 x 205 mm Žalm 23 Evangelium podle Lukáše / Evangelium podle Jana 288 stran, kat. č Skutky Apoštolů list Galatským 1 Žalm Davidův. 352 stran, kat. č Hospodin je můj pastýř, nebudu mít List EFezským / Katalogové č.: 1506 Zjevení Janovo nedostatek. 320 stran, kat. č , Kč 2 Dopřává mi odpočívat na travnatých 1. KNIHA MOJŽÍŠOVA / 2. KNIHA MOJŽÍŠOVA Katalogové č.: 1501 nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 424 stran, kat. č Katalogové č.: 1509 Katalogové č.: , Kč 150, Kč 299, Kč brožovaná vazba 99, Kč ŽALMY 150, Kč 342 stran, kat. č jaro léto

10 Knihy pro děti Knihy pro děti Bible příběhy na každý den V knize naleznete na každý den jeden biblický příběh, převyprávěný přístupnou formou, tedy celkem 365 příběhů. Nemusíte tak vybírat, co dnes budete s dětmi číst. Udělali jsme to za vás. Na okraji každé strany je kromě textu a obrázku také název biblické kapitoly, z níž je příběh převzat, a krátká modlitbička, inspirovaná daným textem. Katalogové č.: 1847 Pevná vazba, formát 195 x 240mm, 384 stran Dětská Bible čti a poznávej 548, Kč bestseler Moje malá kufříková Bible Knihy pro děti Tato kniha má pevné leporelové stránky, které děti nezničí tak snadno jako papír, na hřbetu má plastové ouško, takže vypadá jako malý kufřík. V knize naleznete třicet nejznámějších bohatě ilustrovaných biblických příběhů. Pevná vazba, leporelo s ouškem na hřbetu, 123 x 150 mm, 62 stran Katalogové č.: 1840 Moje dětské modlitbičky 198, Kč Obrázkové leporelo s dětskými modlitbami ve verších. Kniha je určena dětem, rodičům i prarodičům zkrátka každému, kdo se chce s dětmi modlit. Pevná vazba, leporelo, 135 x 168 mm, 40 stran Katalogové č.: 1841 poslední kusy Tato Bible je určena dětem, které se chtějí dozvědět něco víc o době, do které patří biblické příběhy. Kromě převyprávěných biblických textů a mnoha ilustrací mohou děti vidět, jak vypadal Šalomounův chrám, jak žili kočovníci v době Abrahamově, co obnášela práce tesaře za časů Ježíše, jak vypadala synagóga uvnitř, co se jedlo na hostině, jak se stolovalo a jiné zajímavosti. Stačí jen otevřít tuto knihu a začít poznávat dávné biblické příběhy. Katalogové č.: 1843 Pevná vazba, formát 180 x 225mm, 384 stran ILUSTROVANÁ BIBLE 478, Kč Vybrané klíčové příběhy ze Starého a Nového zákona. Biblický text podle českého ekumenického překladu doplňují krátké úvody, které vysvětlují historické pozadí biblických příběhů. Pevná vazba, formát 203 x 285 mm, 312 stran Katalogové č.: , Kč Biblické domalovánky Biblické domalovánky obsahují více než 150 biblických příběhů a textů. Děti se na podobě knihy samy podílejí, k inspiraci jim slouží načrtnuté obrázky tváří, krajin, předmětů a symbolů, o kterých se hovoří v příbězích. MOJE MALÁ BIBLE Obrázkové leporelo V knize najdete nejznámější biblické příběhy ve formě obrázků. Výhodou této dětské Bible je především leporelová úprava stran, díky níž si mohou děti samy listovat, aniž by stránky poškodily. Katalogové č.: 1839 Pevná vazba, 135 x 168 mm, 40 stran 18 Měkká vazba v kovové spirále, 295 x 207 mm jaro léto , Kč Katalogové č.: 1849 v kovové spirále 186, Kč 290, Kč

11 Knihy pro děti novinka Knihy pro děti novinka Velikonoční příběh pro nejmenší Velikonoční události jsou smutné i radostné zároveň, a tak nebývá snadné seznámit s nimi nejmenší děti. Kniha Velikonoční příběh pro nejmenší se snaží zprostředkovat dětem tento obsah jednoduchou a pochopitelnou formou. Děti se tak dozvědí o všem podstatném od Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, až po jeho nanebevstoupení. Krátké texty jsou doplněny působivými ilustracemi. Pevná vazba, 138 x 170 mm, 32 stran Katalogové č.: 1846 biblické příběhy Ježíš a jeho přátelé Biblické příběhy v posuvných obrázcích jsou interaktivní knihou pro děti. V knize je pět různých biblických příběhů. Obrázek na každé straně děti změní jednoduchým zatažením za poutko na okraji stránky. Původní obrázek se tak překryje obrázkem novým, který ilustruje pokračování příběhu. Každý posuvný obrázek je doplněn vyprávěním. Pevná vazba, 272 x 207 mm 257, Kč PŘIPRAVUJEME biblické příběhy ze starého zákona Katalogové č.: 1850 V knize najdete pět oblíbených biblických příběhů ze Starého zákona: Jak Noe postavil archu, Jak Mojžíš přešel Rudé moře, Jak Jozue dobyl Jericho, Jak David přemohl obra, Jak Daniel přečkal noc ve lví jámě. Katalogové č.: , Kč MIMI BIBLE Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Dvacet biblických příběhů Starého a Nového zákona pro nejmenší. Celostránkové ilustrace jsou doplněny krátkými texty určenými k předčítání dětem ve věku od 1 do 3 let. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 160 stran MIMI MODLITBIČKY Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Katalogové č.: 1822 Katalogové č.: , Kč BIBLE v obrázcích Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických příběhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých výstižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé. Pevná vazba, 152 x 182 mm, 378 stran VYPRÁVÍME DĚTEM o ježíši Příběh o Ježíšově narození slýcháme o Vánocích. O Velikonocích pak o Ježíšově smrti a vzkříšení. Co se dělo mezitím? Jak to všechno do sebe zapadá? Odpověď nabízejí biblické příběhy, které najdete v této knize. Katalogové č.: 1844 Katalogové č.: 1821 Pevná vazba, 195 x 240 mm, 63 stran Modlitby rodičů za své děti a veršované modlitbičky pro děti a pro každou denní dobu. 223, Kč 292, Kč Pevná vazba, 195 x 240 mm, 120 stran 20 jaro léto , Kč 378, Kč

12 Knihy pro děti novinka Knihy pro děti novinka Velikonoční příběh pro nejmenší Velikonoční události jsou smutné i radostné zároveň, a tak nebývá snadné seznámit s nimi nejmenší děti. Kniha Velikonoční příběh pro nejmenší se snaží zprostředkovat dětem tento obsah jednoduchou a pochopitelnou formou. Děti se tak dozvědí o všem podstatném od Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, až po jeho nanebevstoupení. Krátké texty jsou doplněny působivými ilustracemi. Pevná vazba, 138 x 170 mm, 32 stran Katalogové č.: 1846 biblické příběhy Ježíš a jeho přátelé Biblické příběhy v posuvných obrázcích jsou interaktivní knihou pro děti. V knize je pět různých biblických příběhů. Obrázek na každé straně děti změní jednoduchým zatažením za poutko na okraji stránky. Původní obrázek se tak překryje obrázkem novým, který ilustruje pokračování příběhu. Každý posuvný obrázek je doplněn vyprávěním. Pevná vazba, 272 x 207 mm 257, Kč PŘIPRAVUJEME biblické příběhy ze starého zákona Katalogové č.: 1850 V knize najdete pět oblíbených biblických příběhů ze Starého zákona: Jak Noe postavil archu, Jak Mojžíš přešel Rudé moře, Jak Jozue dobyl Jericho, Jak David přemohl obra, Jak Daniel přečkal noc ve lví jámě. Katalogové č.: , Kč MIMI BIBLE Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Dvacet biblických příběhů Starého a Nového zákona pro nejmenší. Celostránkové ilustrace jsou doplněny krátkými texty určenými k předčítání dětem ve věku od 1 do 3 let. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 160 stran MIMI MODLITBIČKY Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Katalogové č.: 1822 Katalogové č.: , Kč BIBLE V OBRÁZCÍCH Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických příběhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých výstižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé. Pevná vazba, 152 x 182 mm, 378 stran VYPRÁVÍME DĚTEM O JEŽÍŠI Příběh o Ježíšově narození slýcháme o Vánocích. O Velikonocích pak o Ježíšově smrti a vzkříšení. Co se dělo mezitím? Jak to všechno do sebe zapadá? Odpověď nabízejí biblické příběhy, které najdete v této knize. Katalogové č.: 1844 Katalogové č.: 1821 Pevná vazba, 195 x 240 mm, 63 stran Modlitby rodičů za své děti a veršované modlitbičky pro děti a pro každou denní dobu. 223, Kč 292, Kč Pevná vazba, 195 x 240 mm, 120 stran 20 jaro léto , Kč 378, Kč

13 Bible DVD Animované biblické příběhy DVD Animované biblické příběhy Bible Animované biblické příběhy pro děti Nakladatelství Maranatha postupně vydává jednotlivé díly kreslených biblických příběhů ze Starého i Nového zákona na DVD. Cena každého DVD je 250 Kč. Katalogové č.: MAR018 Šalomoun Katalogové č.: MAR020 Ztracený syn Katalogové č.: MAR025 Katalogové č.: MAR023 Přišel hledat ztracené kód ČBS název DVD EAN Rút MAR014 Abrahám a Izák MAR006 Mojžíš MAR023 Rút Katalogové č.: MAR014 Katalogové č.: MAR024 MAR024 Samuel MAR018 Šalomoun MAR015 Elijáš Abrahám a Izák Samuel MAR010 Elíša MAR011 Jan Křtitel MAR007 Narodil se král Katalogové č.: MAR017 Katalogové č.: MAR015 Katalogové č.: MAR026 MAR012 Ježíšovy zázraky MAR008 Milosrdný samaritán MAR019 Odpusť nám naše viny Beránek Boží Elijáš Saul z Tarsu MAR020 Ztracený syn MAR025 Přišel hledat ztracené MAR016 Lazar žije Katalogové č.: MAR021 Katalogové č.: MAR016 Katalogové č.: MAR019 MAR013 Mesiáš přichází MAR017 Beránek Boží MAR009 Král se stal sluhou Ježíšova modlitba Lazar žije Odpusť nám naše viny MAR021 Ježíšova modlitba MAR026 Saul z Tarsu jaro léto

14 Audio Bible Pro volný čas PŘÍZNIVÁ CENA PŘIPRAVUJEME Audio Bible BIBLE NOVÝ ZÁKON 17 audio CD Dramatizovaná nahrávka celého Nového zákona ve formátu audio CD. 17 disků je uloženo v praktickém pouzdru na zip. Délka nahrávky: více než 20 hodin BIBLE NOVÝ ZÁKON Audio DVD Dramatizovaná nahrávka Nového zákona na 1 DVD. Výběr novozákonních knih a kapitol umožňuje 28 vstupních obrazovek audio DVD + bonus: mp3 (menu) s obrázky z Palestiny. Všech 28 obrázků lze prohlížet také samostatně jako slideshow. Čtený text lze současně sledovat na obrazovce! Délka nahrávky: více než 20 hodin. Bonus: celý Nový zákon ve formátu MP3 Evangelium podle Matouše hraný film 2 DVD, 257 minut Nakladatelství Maranatha uvádí na český trh velkofilm na dvou DVD Evangelium podle Matouše. V hlavních rolích uvidíte Richarda Kileyho, oceněného cenou Emmy, který ztvárnil postavu Matouše. Představitel Ježíše Krista, Bruce Marchiano, v tomto filmu podal nejen vynikající herecký výkon, ale sám se později stal Ježíšovým učedníkem. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů Výběr z Žalmů Nabízíme vám dramatizovaný Nový zákon v podání předních českých umělců, jako je Alfred Strejček, Josef Somr, Taťjána Medvecká, Bořivoj Navrátil a další. Nahrávka je doplněna působivou hudbou a zvukovými efekty. Katalogové č.: audio CD Katalogové č.: 6601 Katalogové č.: MAR DVD 257 minut Katalogové č.: , Kč 189, Kč 399, Kč Pro volný čas novinka Malé úvahy Jindřiška Kubáčová Malé úvahy jsou knihou drobných zamyšlení, ve kterých Jindřiška Kubáčová předkládá čtenáři svůj pohled na problémy a nedostatky dnešního světa. Ve svižně psaných úvahách hledí autorka do budoucnosti s odhodláním ke každodenní práci na sobě a na svém bezprostředním okolí, kterou je možné tento svět změnit k lepšímu. Hlavním tématem Malých úvah jsou hodnoty, o které je třeba pečovat, vlastnosti, které nemají být opomíjeny, a nešvary, které nemají být bezmyšlenkovitě tolerovány. Pevná vazba, 130 x 180 mm, 104 stran Katalogové č.: 7100 Nevěsta u studny Milostné příběhy Bible Nejznámější převyprávěné biblické příběhy. Měkká vazba, 100 x 165 mm Na počátku byla vražda Kriminální příběhy Bible Nejznámější převyprávěné biblické příběhy. Měkká vazba, 100 x 165 mm Katalogové č.: 1836 Biblická sudoku 1 a 2 Jedna z nejoblíbenějších her současnosti a prastará Kniha knih jak to jde dohromady? Kniha Biblické sudoku nabízí jedinečné propojení tréninku vašich logických schopností a objevování Bible odpočinkovou formou. Sudoku úlohy jsou vázané na otázky a úkoly založené na biblickém textu, které hravě zvládnete s pomocí nápovědy. Měkká vazba, 146 x 210 mm, 224 stran Katalogové č.: 4868 Dramatizace 26 žalmů na audio CD je společným projektem České biblické společnosti a Katedry autorské tvorby Audio CD 95, Kč 149, Kč 149, Kč 24 DAMU. jaro léto Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč 149, Kč

15 Jiří Mrázek Josef Bartoň MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem Bruce Metzger STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Encyklopedie a atlasy Studijní texty Český ekumenický komentář Bible poslední kusy VELKÝ BIBLICKÝ ATLAS Překlad atlasu The Concise Atlas of The Bible, který redigoval J. B. Pritchard Mapy jsou doplněny textem, tabulkami, vyobrazeními, rodokmeny atd. Publikace obsahuje zevrubné rejstříky. Atlas má tyto kapitoly: Počátek Zrod Izraele Od genese po exodus Osídlení Kenaanu Království Saulovo a Davidovo Doba Šalomounova Rozdělené království Izrael Rozdělené království Judsko Judsko pod babylonskou nadvládou Perské období Období helénismu Palestina pod římskou nadvládou Římský svět. Pevná vazba, 230 x 305 mm, 152 stran Školní BIBLICKÝ ATLAS Dr. Tim Dowley 30 celobarevných map se stručnými vysvětlujícími texty. Měkká vazba, 195 x 265 mm, 32 stran Školní průvodce biblí Dr. Tim Dowley Obrázková pomůcka ke studiu Bible se spoustou textů a grafů. Měkká vazba, 195 x 265 mm, 32 stran Katalogové č.: 4863 příznivá cena Katalogové č.: 4864 Katalogové č.: , Kč 49, Kč 49, Kč ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU Jiří Mrázek 21 ZJEVENÍ JANOVO SÝKORA HEJČL COL Josef Bartoň ŽILKA MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD ŠKRABAL Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem PETRŮ Zjevení Janovo Doc. Mrázek shrnuje v dalším svazku Českého ekumenického komentáře svou několikaletou badatelskou činnost. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 256 stran Moderní český novozákonní překlad Josef Bartoň Kniha se zabývá šesti českými překlady kompletního Nového zákona vzniklými po roce 1900 a před zahájením prací na Českém ekumenickém překladu. Měkká vazba, formát 172 x 244 mm, 232 stran Starověké a anglické překlady bible Bruce Metzger Kniha podrobně popisuje historii vzniku více než padesáti biblických překladů, v první části starověkých, v druhé anglických. Měkká vazba s chlopněmi, formát 172 x 244 mm První list Tesalonickým Nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Komentář napsala Doc. Ryšková. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 150 stran Katalogové č.: 1960 ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU 21 ZJEVENÍ JANOVO Katalogové č.: 4140 SÝKORA HEJČL COL ŽILKA ŠKRABAL PETRŮ Katalogové č.: 4141 STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Katalogové č.: 1959 STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Bruce Metzger 198, Kč STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE 248, Kč 218, Kč Co nevíš o Bibli Úvod do studia Starého a Nového zákona Práce předních českých biblistů M. Biče a P. Pokorného může sloužit jako základní informace těm, kdo se chtějí více seznámit s Biblí. Katalogové č.: 1829 List Efezským Jako první svazek řady vyšel komentář prof. Pokorného k vykladačsky nesnadnému textu Listu Efezským. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 112 stran Katalogové č.: 1958 Měkká vazba, 165 x 235 mm, 174 stran 129, Kč 128, Kč 26 jaro léto , Kč

16 Bible v angličtině Cizojazyčné Bible Good News Bible Volný překlad do dnešní angličtiny, původně určený především pro čtenáře, pro něž není angličtina mateřským jazykem. Pevná vazba, 135 x 250 mm, 1400 stran Katalogové č.: , Kč kapesní vydání La Bibbia Parola del Signore Interkonfesní vydání s deuterokanonickými knihami. Pevná vazba, 120 x 180 mm, 1782 stran Katalogové č.: 5224 Katalogové č.: 3112 kapesní vydání the New Jerusalem Bible Revidovaný text Jeruzalémské Bible (1966), překlad z francouzštiny do angličtiny anglickými Dominikány (1985). Na rozdíl od prvního překladu do angličtiny neužívá moderní, ale biblické angličtiny. Bez poznámek. Pevná vazba, 110 x 152 mm, 1463 stran 585, Kč Katalogové č.: 3205 New Revised Standard Version Revize překladu Revised Standard Version (1952), vydaná v roce 1990, v širokém ekumenickém překladu. Snaha o velmi přesný překlad. Pevná vazba, 145 x 220 mm, 1092 stran New International Version Zdůrazňuje mezinárodní a mezidominační charakter, volnější biblický překlad. Text v jednom sloupci. Pevná vazba, 98 x 142 mm, 1265 stran 695, Kč Katalogové č.: , Kč New King James Version Revidovaný překlad překlad Pevná vazba, 125 x 185 mm, 1215 stran Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč La Bible TOB Francouzský ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih, ke každé knize je úvod. Pevná vazba, 120 x 180 mm, 1832 stran Bible v ruštině Vydání s deuterokanonickými knihami. Pevná vazba, 170 x 240 mm, 1337 stran Katalogové č.: 5122 Katalogové č.: 5113 EAN není k dispozici 650, Kč 780, Kč Die Bibel Einheitsübersetzung Společný překlad Katolického biblického díla, Biblické společnosti a Rady evangelických církví. Vydání včetně deuterokanonických knih. Text žalmů a Nového zákona v ekumenickém překladu Pevná vazba, 150 x 212 mm, 1456 stran Katalogové č.: 5203/2 850, Kč 580, Kč Sväté Písmo Slovenská katolická Bible s deuterokanonickými knihami. Vydal Spolok svätého Vojtecha. Pevná vazba, 148 x 210 mm, 1616 stran 28 jaro léto

17 Cizojazyčné Bible Cizojazyčné Bible Bible v korejštině Pevná vazba, 155 x 212 mm Katalogové č.: 5441 EAN není k dispozici 850, Kč Biblia Hebraica Stuttgartensia Tento hebrejský text Starého zákona je jedním z nejautentičtějších ucelených textů hebrejské Bible, ze kterého vychází většina soudobých překladů. Základem jsou masoretské texty z linie Ben Ašer; X. verze BHS. Katalogové č.: 5421 EAN není k dispozici Bible ve vietnamštině Vydání bez deuterokanonických knih. Pevná vazba, 148 x 220 mm, 1137 stran Pevná vazba, 135 x 190 mm, 1574 stran Septuaginta Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč EAN není k dispozici 690, Kč Bible v arabštině GNA Good News Arabic. Volný překlad biblického textu, po vzoru Good News Bible. Pevná vazba, 150 x 223 mm Katalogové č.: 5471 Katalogové č.: 5433 Bible v perštině Pevná vazba, 128 x 194 mm, EAN není k dispozici Bible v čínštině TCV Todays Chinese Version Xiandai-- yiben Bible v dnešní čínštině. Pevná vazba, 140 x 190 mm, 1682 stran 690, Kč Původní text řecké Bible není znám, nejstarší ucelené rukopisy jsou ze 4. století. Nevychází z masoretských, ale starších textů, což dotvrzují objevy v Kumránu. Současná podoba tohoto textu Septuaginty je dílem Alfreda Rahlfa. Pevná vazba, 125 x 190 mm, 1500 stran Katalogové č.: 4111 Nový zákon řecko-latinský Novum Testamentum Graece et Latine (Nestle-Aland). Řecký text ve 27. vydání. Pevná vazba, 140 x 192 mm, 812 stran Biblia Sacra Vulgata Biblia Sacra Vulgata je latinským překladem celé Bible. Původní text překladu pochází ze století., inicioval jej a velkou část přeložil Jeroným. Základem tohoto vydání je text Jeronýmova překladu, který je několikrát upravený a revidovaný. Pevná vazba, 135 x 190 mm, 1980 stran Katalogové č.: 4125 Katalogové č.: , Kč 1320, Kč 357, Kč 1800, Kč 30 jaro léto

18 David Winter křesťanství A C B David Winter křesťanství ABC křesťanství Další titul z řady ABC přehledně zpracovává témata o původu křesťanství a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích současnosti. Kniha nevyžaduje předchozí znalost tématiky. Obsahuje barevné ilustrace, reprodukce, fotografie a mapy. Pevná vazba, 190 x 255 mm, 416 stran C A B A co o tom říká BIBLE Narazili jste na nějaké téma a zajímá Vás, co o tom říká Bible? Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek. Pevná vazba, 190 x 255 mm, 416 stran Jak si můžete zakoupit naše zboží ve všech dobrých knihkupectvích v prodejně Dům Bible, Náhorní 12, Praha 8 (viz mapka) objednat v internetovém obchodě objednat em na adrese objednat faxem na čísle objednat telefonicky na čísle Informace pro knihkupce Celoplošnou distribuci našich knih zajišťují tyto distribuční firmy (v abecedním pořadí): Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., PEMIC books, a. s., Návrat domů, o. s. Adresa a kontakty ČBS Dům Bible Náhorní Praha 8 Kobylisy Telefon: Internet: Internetový obchod Prodejní doba v Domě Bible Po Čt: 9 17 hodin Pá: 9 14 hodin

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Úvod do studia Bible Převzato z: http://mira.majestat.cz/menu/bible-plan-cteni [cit. 18. 2. 2013] Odpovězte na otázky. Význam Bible

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Připomeňte základní události příběhu o Mojžíšovi

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Ježíš při poslední večeři

Ježíš při poslední večeři Ježíš při poslední večeři Metodika pracuje s dvěma obrazy: Mytí nohou (Giotto) a Poslední večeře (Ducco di Buoninscqna). Verze je připravena pro výuku náboženství ve škole pro starší děti. Scénář lze využít

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Vladimír Rychlý NÁZEV: VY_32_Inovace_Dějepis_1 ČÍSLO

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Seznam příloh: Přílohy A: Texty:

Seznam příloh: Přílohy A: Texty: Seznam příloh: Přílohy A: Texty: A. 1 Ustanovení eucharistie lukášovsko-pavlovská tradice A. 2 Ustanovení eucharistie matoušovsko-markovská tradice A. 3 Tzv. Ježíšova eucharistická řeč v Kafarnau v Janově

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel 25 48 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4,

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více