uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg."

Transkript

1 1.2 Značka základní barevné provedení Značka je v základním barevném provedení dvoubarevná. Litera B je v barvě ČBS červená a text s názvem společnosti je v barvě ČBS šedá (viz kap. 3.1 Základní barvy společnosti). Toto provedení je preferovanou variantou pro veškeré aplikace. Použítí značky je přesně definováno a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Katalog Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.gif manuál značky česk á biblick á společnost Verze 1 / 2009 design studio na jbrt 12 Vyhledejte si Cesta do kenaanské země: Exodus 16 19; 24; na poušti: Mojžíš 2 i zraelci byli vysvobozeni z egyptského otroctví, ale jejich potíže tím zdaleka neskončily. putovali pouští, kde bojovali s hladem a žízní. pokračování knihy exodus vypráví o tom, jak se o ně Bůh na jejich pouti staral. sytil je jídlem (manou), které jim padalo z nebe. když měli žízeň, Bůh řekl Mojžíšovi, aby udeřil holí do skály. když to Mojžíš udělal, ze skály vytryskla voda. nakonec došli na sínajský poloostrov, až k hoře sínaj (nazývaná také choréb), odkud k Mojžíšovi kdysi Bůh promluvil z hořícího keře. Mojžíš vystoupil na horu a Bůh k němu znovu mluvil. dal mu zákony, podle kterých se izraelci měli řídit. nejznámější z nich je deset přikázání, tzv. desatero, které bylo napsáno na dvou kamenných deskách. Bůh dal Mojžíšovi také pokyny, že má postavit stan setkávání Tvrdé tresty (svatyni), který budou na cestách nosit sebou. nebude v něm žádné Mnohé tresty za porušení vyobrazení, ale bude v něm truhlice, nazývaná schrána smlouvy, starozákonních nařízení jsou ve které budou uloženy kamenné desky s deseti Božími přikázáními. velmi tvrdé. V knize deuteronomium se například když Mojžíš sestoupil z hory dolů, spatřil, že lidé mezitím zapomněli píše, že žena, která se dopustí na Boha a klaněli se zlaté soše telete. Mojžíš se rozlítil a v hněvu rozbil cizoložství, bude odsouzena kamenné desky. lidé litovali toho, co učinili a vrátili se k uctívání Boha. k smrti. Mnoho starověkých podle Božích instrukcí byl zhotoven stánek i schrána a deset přikázání kultur mělo kruté zákony, často bylo napsáno na nové desky. stánek zahalil oblak a naplnila jej Boží ještě tvrdší než ty, které známe přítomnost. když izraelci uviděli oblak, poznali, že je tam Bůh. když se ze starého oblak rozptýlil, pokračovali v cestě do kenaanské zákona. přesto je Bible za tyto země tak, jak je Bůh vedl. Desatero přikázání tresty stále knihy leviticus, numeri a deuteronomium 1. Nebudeš mít jiného boha mimo kritizována. obsahují mnoho zákonů z různých období historie mne. Ježíš ale izraele, kterými se izraelský lid řídil. postupně z nich 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením nepovažoval ničeho, co je nahoře na nebi, byl sestaven tzv. Mojžíšův zákon. Zákon dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. 4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 6. Nezabiješ. 7. Nesesmilníš. 8. Nepokradeš. 9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního,... vůbec po ničem, co mu patří. za neplatný. nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. křesťané věří, že kristus vzal na sebe tíhu hříchu, a proto hledají spravedlnost ne cestou Zákona, ale odevzdáním se kristu. Apoštol pavel učil, že křesťané z pohanů proto již nejsou povinni Exodus 20, 3-17 dodržovat obřízku, ačkoliv Mojžíšův zákon to vyžadoval (viz 8. kapitola). některá nařízení Mojžíšova zákona byla tvrdá, ale v mnohých najdeme i soucit a milosrdenství. s některými z nich by souhlasili lidé všech kultur a náboženství. Zákony jako nezabiješ nebo nepokradeš jsou dnes součástí mezinárodního práva. Podle této truhly z hrobu Tutanchamona si můžeme představit, jak mohla vypadat schrána smlouvy. Byla vyrobena tak, aby se dala přenášet na tyčích. Schrána smlouvy Ve schráně smlouvy byly uschovány kamenné desky s Božími zákony. izraelci ji při putování pouští přenášeli sebou a později byla uložena v jeruzalémském chrámu. pro izraelský lid představovala Boží přítomnost. kdekoli byli, Bůh byl s nimi. když v roce 586 př. kr. dobyli Jeruzalém Babylóňané, byla odvlečena nebo zničena i schrána. V průběhu let vzniklo mnoho legend, podle kterých má být schrána skryta až do doby, než Bůh nakonec přivede svůj lid z rozptýlení zpátky domů. Předpokládaná podoba stanu setkávání se schránou smlouvy. V okolí jsou stany Izraelců. 28 PETER ATKINSON jaro léto 2010 PETER ATKINSON Žalmy toto je například výňatek z žalmu 24: Žalm plný smutku: Žalm 51 Žalm plný víry: Žalm 84 Žalm plný díků: Žalm 103 Nejznámější z žalmů: žalm 23 Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. almy jsou starozákonní písně, které lidé zpívali za doprovodu hudebních nástrojů. Jsou to písně chval. některé z nich byly komponovány pro větší skupiny lidí, pravděpodobně pro stovky poutníků, kteří přicházeli tamburína, flétna a trumpeta navštívit chrám, jiné jsou více osobní. některé žalmy radostně chválí Boha, další jsou plné zármutku nad hříchem nebo jsou to modlitby, ve kterých se jejich autoři v těžkých dobách obraceli k Bohu. Mezi žalmy najdeme i modlitby pro krále, oslavující vítězství v bitvách. pisatelé žalmů se nebáli vyjádřit Bohu své pocity radost, naději, hněv i zoufalství. písně jsou z různých časových období a psali je různí autoři. některé jsou nazývány davidovy, jiné se přičítají Šalomounovi nebo dalším pisatelům. snadno si můžeme představit davida, jak zpívá nejznámější z žalmů, píseň Hospodin je můj pastýř (Žalm 23). král david byl totiž v mládí pastýřem a také uměl výborně hrát na citeru. V mnohých žalmech se jedna myšlenka opakuje ve dvou nebo více řádcích, kde je vyjádřena odlišnými slovy. Žalm plný radosti: Žalm 1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář toť Jákob. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. opakování napomáhalo tomu, aby si lidé text lépe zapamatovali. Židé i křesťané dodnes zpívají žalmy při svých bohoslužbách. slovy žalmů se také modlí v různých životních situacích. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Král David byl i dobrý hudebník. Jsou mu také připsány mnohé žalmy. dvojitá trumpeta a šófar (beraní roh) Ježíš a žalmy Ježíš byl veden k tomu, aby žalmy znal a miloval. Často z nich citoval. okno od Marca Chagalla v Chichesterské katedrále (1978) ilustruje žalm 150, píseň chvály. Vyobrazeny jsou všechny hudební nástroje, které jsou v tomto žalmu zmíněny a sedmiramenný svícen menora. na kříži zvolal slova z žalmu 22: Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil? první křesťané zpívali starozákonní žalmy a v mnohých z nich nacházeli svědectví o Ježíši. například v žalmu 8 je napsáno: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? chřestítka, harfa a činel lyra Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. činel a Panova flétna tato slova prvním křesťanům připomínala Ježíše, který byl často označován titulem syn člověka. ovce se pasou na klidných místech u vod. 38 RODINNÁ ENCYKLOPEDIE 17 Ž Vyhledejte si BIBLE NÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE 54 Ježíšovo učení náboženští vůdcové na Ježíše velice rozezleni a chtěli ho nějakým způsobem zastavit. Ježíše často poslouchaly velké zástupy lidí. někdy jim vyprávěl příběhy, jindy měla jeho slova jiný charakter například u Jana najdeme jeho učení podávané úplně odlišnou formou než v ostatních evangeliích. Jan ale také mluví o tom, jak v Ježíše neočekávaně uvěřili různí lidé. třeba právě samařané, které si Židé jen těžko dovedli představit v Božím království. U lukáše najdeme podobenství o milosrdném samařanu, u Jana se zase dočteme o samařské ženě, která uvěřila, že Ježíš je Mesiáš. Ježíš vyučoval také tím, co dělal. Uzdravoval nemocné a lidi, kteří byli posedlí démony. Jednou za ním Jan křtitel poslal své učedníky, aby zjistili, zda je skutečně Mesiáš. Ježíš jim zcela prostě odpověděl: Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. pavel o Ježíši hodně psal, ale jeho slova necitoval s výjimkou toho, co Ježíš řekl při poslední večeři s učedníky. druhý Ježíšův výrok, který pavel použil, není zapsán v žádném z evangelií...mít na paměti slova pána Ježíše, který řekl: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere (skutky 20,35). ý a poutavý úvod ldo biblických příběhů. Dnešnímu čtenáři Bible přibližuje az starozákonní i novozákonní doby. Vyhledejte si idé Ježíše nazývali učitelem. V evangeliích se dočteme, že byli ohromeni jeho moudrostí a autoritou, se kterou vystupoval. někdy mluvil tak, že bylo obtížné mu porozumět. Jindy říkal věci, které nebylo snadné přijmout, takže ho někteří jeho učedníci opustili. V Janově evangeliu se na jednom místě ptá svých dvanácti učedníků: Podobenství o marnotratném i vy chcete odejít? Ale Šimon petr mu odpověděl: synu: Lukáš 15,11-32 pane, ke komu bychom šli? ty máš slova věčného Ježíš hovoří se samařskou života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. tak jej ženou: vnímali jeho nejbližší. Jan 4,1-42 Ježíš často vyučoval pomocí příběhů, kterým se říká podobenství. některá z nich jsou poměrně dlouhá, například podobenství Ježíš přirovnával Boží království k velikému o milosrdném samařanu nebo o marnotratném synu. Jejich děj se odvíjí stromu, v jehož větvích si staví hnízda mnoho jako v klasickém příběhu. Jiná podobenství jsou spíše krátká poučení či ptáků (Lukáš 3,18-19). Připomíná to Ezechielovo proroctví (Ezechiel 17,22-24). přirovnání: království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, ISBN a koupí to pole. V Markově a lukášově evangeliu Ježíš mluví o Božím království, u Matouše najdeme pojem království nebeské, význam je však stejný. Ježíš říká, že království se přiblížilo (Marek 1,15). když Ježíšovi jeden ze zákoníků řekl, že je důležitější milovat Boha a svého bližního než přinášet oběti, Ježíš mu odpověděl: nejsi daleko od Božího království (Marek 12,34). V Matoušově evangeliu Ježíš mluví o těch, kterým patří Boží království. Jsou to lidé, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, jsou milosrdní, mají čisté srdce a přináší pokoj. Jsou blahoslavení požehnaní od Boha a skutečně šťastní (Matouš 5,3-12). podle Ježíše mohou do Božího království vejít i lidé, u kterých by to ostatní nečekali. nejen ti, kteří náleží k izraelskému lidu nebo náboženští vůdcové té doby, ale také například samařané, Římané či Řekové. přijdou mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, izákem a Jákobem v království nebeském. Ježíš nevyloučil ani prostitutky a výběrčí daní, které většina lidí odsuzovala. právě pro takové výroky byli Některá krátká podobenství: Matouš Podobenství o milosrdném Samařanu: ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST Lukáš 10,25-37 To čiňte na mou památku M atouš a Marek popisují poslední večeři, kterou Ježíš jedl se svými učedníky večer před svou smrtí. Vzal chléb, požehnal, lámal a dával jej učedníkům se slovy: toto jest mé tělo. pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: toto jest má krev. lukáš k tomu ještě přidává: to čiňte na mou památku. Z prvního listu korintským je zřejmé, že první křesťané tuto poslední večeři pravidelně slavili. pavel ji popisuje stejnými slovy, která také najdeme v evangeliích (1. korintským 10,16-17; 11,17-29). nazývali ji Večeře Páně nebo Lámání chleba. dnes se v různých církvích můžeme setkat ještě s jinými názvy pro Večeři páně například Eucharistie, Památka Páně nebo Svaté přijímání. Mozaika v kostele sv. Apolináře v italské ravenně, která znázorňuje Poslední večeři, je ze 6. století. Ačkoli ryba nebyla součástí velikonočního jídla, autor chtěl zřejmě ukázat na spojitost s událostí po vzkříšení, kdy Ježíš jedl se svými učedníky právě rybu. 113 RODINNÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE

2 Sloupek obchodního ředitele Vážení čtenáři, loňský rok byl bezesporu jak z překladatelského, tak i z obchodního hlediska rokem Bible. Tři nové překlady a více jak prodaných Biblí v češtině je na naše místní poměry opravdu něco mimořádného. A jsem rád, že Česká biblická společnost se na tomto úspěchu Knihy knih výrazně podílí. Mezi nejzajímavější provedení Bible v loňském roce patřila zipovka, tj. Bible v malém formátu, kterou jednoduše zavřete a zapnete na zip (více str. 8). I pro letošní rok chystáme něco opravdu originálního: Bibli do nepohody! Bible do nepohody je kniha zcela voděodolná. Její stránky jsou mnohem pevnější než běžný papír. Odolává rozmarům počasí i drsnému zacházení. Přitom je lehká, a proto vhodná na cesty, pod stan, na hory či na vodu nebo také klidně do vany (více na straně 15). Obsah katalogu 4 Nejprodávanější knihy roku Nové encyklopedie, bestseler Česká synoptická Bible, Bible kralická 13 Český studijní překlad 14 Studijní bible s výkladovými poznámkami 15 Bible do nepohody 16 Nové zákony a části Bible ve velkém písmu Pro děti Obsah Aktuality Bible Části Bible Pro děti Kromě široké nabídky Biblí v Českém ekumenickém překladu a Bible kralické, nabízí Česká biblická společnost ve svém knihkupectví a e-shopu i všechny další překlady Bible do češtiny. U dvou z nich Český studijní překlad (KMS, 2009) a Studijní Bible s výkladovými poznámkami (Life Publishers International, 2010) je ČBS výhradním distributorem (více strany 13 a 14). Nové vydání Průvodce Biblí se stalo předvánočním bestselerem. Na jaro letošního roku jsme připravili dvě nové encyklopedie. Rodinná encyklopedie Bible je populárně napsaný úvod do Starého i Nového zákona (více na str. 6). Kniha ABC křesťanství pojednává o historii i současnosti největšího ze světových náboženství. Z této edice jsme již dříve vydali a posléze i dotiskli titul ABC Bible (více str. 7). Nemalou část edičního plánu ČBS tvoří knihy pro děti. V katalogu najdete celkem 13 knih, které jsme v poslední době vydali nebo k vydání připravujeme. Také především pro děti je určena série DVD Animované biblické příběhy. Projekt, který zahrnuje 12 starozákonních a 24 novozákonních příběhů, již vstupuje do druhé poloviny. K 16 již vyšlým dílům přibude na jaře a v létě dalších osm (více str. 22 a 23). ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU 21 Jiří Mrázek ZJEVENÍ JANOVO DVD animované příběhy 24 Audiobible 25 Pro volný čas 26 Encyklopedie 27 Studijní texty Český ekumenický komentář Cizojazyčné Bible Audio Pro volný čas Naučná a teologická literatura Cizojazyčné Bible Nejprodávanější překlady v ČBS v roce 2009: 1. ČEP 2. ČSP Český studijní překlad 3. B21 Bible 21 (Nová bible kralická) Česká biblická společnost je největším dovozcem a prodejcem cizojazyčných Biblí v ČR, a to jak v původních biblických jazycích (hebrejšina, řečtina, latina), tak v jazycích současných. Malou ochutnávku ze širokého výběru těchto Biblí najdete na posledních stranách tohoto katalogu. Bible je nejprodávanější a nejpřekládanější knihou světa a v loňském roce byla i jednou z nejprodávanějších knih u nás. Čísly se ale úspěch této knihy neměří. Přál bych si, aby Bible nebyla jen hezkou součástí našich knihoven, ale především stálou inspirací a každodenní pomocí na cestě životem. Nejprodávanější cizojazyčné Bible v ČBS podle jazyků v roce 2009: 1. Bible v angličtině 2. Bible v němčině 3. Bible ve slovenštině Pavel Nebojsa, obchodní ředitel ČBS 2 jaro léto

3 Nejprodávanější knihy Nejprodávanější knihy roku 2009 Nejprodávanější Bible - ČEP v ČBS: Bible vč. DT, jednosloupcová - str Bible vč. DT, velký formát str Bible vč. DT, malý formát str. 9 Nejprodávanější dětské knihy v ČBS: Moje malá kufříková Bible str Moje malá Bible str Moje dětské modlitbičky str. 19 bestseler Bestseler Bestseler PRŮVODCE BIBLÍ Menší studijní vydání Průvodce Biblí (The Lion Handbook to the Bible) si získal díky třem milionům prodaných výtisků v téměř 30 jazycích a opakovaným revidovaným vydáním výjimečnou pověst jedné z nejlepších a nejsrozumitelnějších příruček pro studium největšího bestseleru všech dob Bible. První české vydání této úspěšné knihy, kterou vydala Česká biblická společnost v roce 2004, je již téměř rozebrané. Druhé české vydání knihy v měkké vazbě s praktickými chlopněmi a v menším příručním formátu proto vychází vstříc všem, kteří si knihu zatím neměli možnost pořídit. Měkká vazba s chlopněmi, 150 x 215 mm, 816 stran Katalogové č.: , Kč Nejprodávanější encyklopedie a odborné knihy v ČBS: Průvodce Biblí nové vydání str ABC Bible str a co o tom říká Bible str. 32 Tip ČBS! Biblická sudoku 1 a 2 Kniha Biblická sudoku nabízí jedinečné propojení tréninku vašich logických schopností a objevování Bible odpočinkovou formou. Více na straně jaro léto

4 Novinky Novinky Novinky novinka Rodinná encyklopedie Bible Peter Atkinson Rodinná encyklopedie Bible poskytuje stručný a poutavý úvod do biblických příběhů. Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné mapy, srovnávací tabulky a popisky. Přibližují tak dnešnímu čtenáři obraz starozákonní i novozákonní doby a uvádějí jej do historického, geografického a sociálního pozadí Bible. novinka ABC křesťanství David Winter Další titul z řady ABC přehledně zpracovává témata o původu křesťanství a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích současnosti. Kniha nevyžaduje předchozí znalost tématiky. Obsahuje barevné ilustrace, reprodukce, fotografie a mapy. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 128 stran Pevná vazba, 215 x 260 mm, 128 stran Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč bestseler dotisk ABC BIBLE Dotisk úspěšného titulu Pevná vazba matné lamino, 195 x 240 mm, 126 stran Tato kniha velkého formátu je bohatě ilustrovaným průvod cem Biblí a je jím historickým pozadím. Každá ze sedmdesáti chronologicky uspořádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové a informativní bloky textu a množství fotografií, map a tabulek. Na okrajích každého dvojlistu se také nachází seznam knih Bible s vyznačením těch, o kterých dvojlist pojednává, a časová osa, která čtenáři umožňuje zařadit daný materiál do širší historické souvislosti. Katalogové č.: , Kč 6 jaro léto

5 Bible malý formát se zipem Bible malý formát ideální na cesty NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible Malý formát se zipem Vydání včetně deuterokanonických knih v plátně se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Už se nestane, že by se vám poškodily stránky Bible. Knihu zkrátka zavřete a zapnete na zip jako kufřík nebo tašku. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Měkká vazba se zipem, formát 115 x 152 mm, 1392 stran BIBLE malý formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Pevná vazba, 115 x 152 mm, 1392 stran Katalogové č.: 1118 Katalogové č.: 1120 poslední kusy umělá kůže světle hnědá či vínová koženka uvést 460, Kč motiv vitráže 460, Kč Katalogové č.: 1119 Katalogové č.: 1121 motiv ABC 460, Kč hnědá umělá kůže se zlatou ořízkou 840, Kč bez deuterokanonických knih NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible bez DT V NOVé sazbě Katalogové č.: 1144 Vydání bez deuterokanonických knih poprvé v nové sazbě, ve dvou provedeních vazby: pevné (koženka) a měkké (umělá kůže). Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny ve spodní části stránky pod textem a odkazy na vnějších okrajích. Díky nové grafice je kniha dobře čitelná. Katalogové č.: 1138 Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: 1146 Formát 115 x 152 mm, 1248 stran, hnědá koženka Katalogové č.: 1138/K 460, Kč 490, Kč 490, Kč, hnědá umělá kůže 640, Kč 8 jaro léto

6 Bible střední formát NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA BIBLE střední formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. umělá kůže Pevná vazba, 135 x 178 mm, 1408 stran umělá kůže Katalogové č.: 1136 Bible velký formát a jednosloupcová BIBLE velký formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Pevná a, 155 x 207 mm, 1392 stran, černá, vínová, světle hnědá koženka NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Cena: 680, Kč Katalogové č.: 1136/K, umělá kůže duo tón 980, Kč Katalogové č.: 1126 světle hnědá, vínová či černá koženka uvést Katalogové č.: 1127, motiv Říp 1127/R motiv rukopisy, motiv kostel, motiv Říp uvést NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA 580, Kč 580, Kč Katalogové č.: 1126/K, umělá kůže duo tón Bible pro mladé S Výměnnými obaly 880, Kč Měňte si obaly své Bible podle nálady. Vybrat si můžete ze sedmi obalů, které jsou součástí tohoto vydání. Měkká vazba, formát 135 x 178 mm, 1408 stran Katalogové č.: , Kč BIBLE rodinná Vydání včetně deuterokanonických knih. Nová revize textu z roku Mimo text Starého a Nového zákona obsahuje krátké úvody ke Starému a Novému zákonu, předmluvu kardinála M. Vlka a synodního seniora P. Smetany, předmluvu sv. Konstantina 869, Kč Cyrila k slovanskému překladu Evangeliáře a předzpěv sv. Konstantina Cyrila k slovanskému překladu Čtveroevangelia, chronologické přehledy, tabulky mír a vah a pěkné barevné mapy. Pevná vazba, 195 x 260 mm, 1408 stran BIBLE Jednosloupcová Vydání včetně deuterokanonických knih. Biblický text je v jednom sloupci s odkazy na vnějším okraji stránky a poznámkami v dolní části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vyhledávání a snadnou orientaci v biblickém textu. 125 x 182 mm, 1814 stran Katalogové č.: 1134 Katalogové č.: 1129, vínová koženka Katalogové č.: 1133/K, černá kůže, zlatá ořízka 380, Kč 10 jaro léto , Kč

7 Bible Synoptická Bible a Bible kralická Bible Český studijní překlad Synoptická Bible unikátní publikace Bible a Bible kralická Česká synoptická Bible v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613 Tato kniha obsahuje dva zásadní české biblické překlady, Český ekumenický překlad a text Bible kralické, na každé straně ve dvou sloupcích vedle sebe. Bible vychází z kánonu původní umělá kůže pravá kůže kralické Šestidílky, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuterokanonické knihy, tak i některé pseudepigrafy. Sazba se vyznačuje vynikající čitelností. Kromě biblického textu obsahuje odkazy jak z Českého ekumenického překladu, tak z Bible kralické, poznámky z Českého ekumenického překladu a sumáře na začátku každé kapitoly v Bibli kralické. Na konci každé dvoustrany končí oba překlady stejným veršem. Katalogové č.: x 215 mm, 2304 stran, tloušťka knihy 45 mm v pravé kůži se zl. ořízkou 1780, Kč Český studijní překlad Bible Po sedmnácti letech překladatelských prací vychází unikátní projekt Nakladatelství KMS, ve výhradní distribuci České biblické společnosti stran, formát 165 x 228 mm Katalogové č.: 1142 umělá kůže 690, Kč Katalogové č.: 1202 v knižním plátně 1180, Kč Katalogové č.: 1202/K v umělé kůži 1480, Kč Cíle studijního překladu: každé slovo originálu překládat na všech místech stejně neovlivňovat výsledný text teologickými názory překladatelů zachovat co nejvíce informací z originálního textu Katalogové č.: 1142/K v umělé kůži 990, Kč UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible svatá Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Toto nové vydání se vyznačuje dobře čitelnou grafickou úpravou a praktickým příručním formátem. Aby bylo možné vpisovat do textu vlastní poznámky, zvolili jsme silnější papír. Katalogové č.: 1204 Pevná vazba, 120 x 170mm, 350, Kč 1040 stran 12 jaro léto

8 Studijní bible s výkladovými poznámkami novinka Studijní Bible Novinka Bible do nepohody Bible do nepohody novinka Katalogové č.: KRZ , Kč Studijní bible s výkladovými poznámkami česká verze Full Life Study Bible Po dlouhých letech příprav vychází česká Studijní bible s výkladovými poznámkami (obdoba americké letniční Full Life Study Bible). Tuto Bibli vydalo nakladatelství Life Publishers International ve třech provedeních. Biblický text je v Českém ekumenickém překladu, výkladové poznámky jsou překladem anglických. Česká biblická společnost je výhradním distributorem. Katalogové č.: KRZ002 Katalogové č.: KRZ003 koženka 890, Kč kožená vazba + zl. ořízka 1080, Kč Bible do nepohody Nový zákon Bible do nepohody vytištěná na voděodolném papíře obsahuje Nový zákon podle Českého ekumenického překladu. Její speciální obálka, stránky i vazba zaručují odolnost vůči nepříznivému počasí i drsnějšímu zacházení. Opatřena dárkovou krabičkou je vhodnou pozorností pro milovníky vodní, horské i pěší turistiky. Měkká vazba, dárková krabička, voděodolný papír, formát 120 x 180 mm, 268 stran Katalogové č.: 1321 s krabičkou 398, Kč 14 jaro léto

9 Části Bible Nový zákon a další části Bible Katalogové č.: 1314 PŘÍZNIVÁ CENA kapesní vydání NOVÝ ZÁKON + ŽALMY + PŘÍSLOVÍ textu Nového zákona, Knihy žalmů a Knihy přísloví. Toto vydání nemá odkazy ani poznámkový aparát a každý verš začíná na samostatném řádku. Kapesní vydání. Měkká šitá vazba, omyvatelný plast, formát 70 x 110 mm, 588 stran 30 Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, Bible ve velkém písmu všichni, kteří sestupují Velké v prach, písmo musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová. 31 Potomstvo bude mu sloužit. Katalogové č.: 1507 Pevná vazba, 200 x 295 mm O Panovníku budou vyprávět dalšímu velké, dobře čitelné písmo 150, Kč pokolení, Evangelium podle Katalogové č.: to přijde MATOUŠE a bude / hlásat jeho spravedlnost Evangelium podle lidu, který se zrodí: To učinil on! MARKA 258 stran, kat. č Vydáváním této řady vycházíme vstříc všem, kdo mají těžkosti při čtení běžných knih a potřebují ke čtení text bez rušivého formátování a větší velikost písma. barva: červená, hnědá, šedá, vínová a modrá uvést Česko-anglický Nový zákon a New International Version Touto publikací se zájemcům dostává do rukou nej čtenější část Bible v česko-anglickém vydání. Publikace je určena těm čtenářům, kteří chtějí porovnávat biblický text ve dvou významných překladech v Českém ekumenickém překladu a New International Version. Pevná vazba, 95 x 170 mm, 800 stran Katalogové č.: , Kč NOVÝ ZÁKON a ŽALMY Text Nového zákona a Knihy žalmů. Toto vydání je bez poznámek a odkazů. Každý verš začíná na samostatném řádku. Předností knihy je větší písmo. Katalogové č.: 1312 Katalogové č.: stran, formát 130 x 205 mm Žalm 23 Evangelium podle Lukáše / Evangelium podle Jana 288 stran, kat. č Skutky Apoštolů list Galatským 1 Žalm Davidův. 352 stran, kat. č Hospodin je můj pastýř, nebudu mít List EFezským / Katalogové č.: 1506 Zjevení Janovo nedostatek. 320 stran, kat. č , Kč 2 Dopřává mi odpočívat na travnatých 1. KNIHA MOJŽÍŠOVA / 2. KNIHA MOJŽÍŠOVA Katalogové č.: 1501 nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 424 stran, kat. č Katalogové č.: 1509 Katalogové č.: , Kč 150, Kč 299, Kč brožovaná vazba 99, Kč ŽALMY 150, Kč 342 stran, kat. č jaro léto

10 Knihy pro děti Knihy pro děti Bible příběhy na každý den V knize naleznete na každý den jeden biblický příběh, převyprávěný přístupnou formou, tedy celkem 365 příběhů. Nemusíte tak vybírat, co dnes budete s dětmi číst. Udělali jsme to za vás. Na okraji každé strany je kromě textu a obrázku také název biblické kapitoly, z níž je příběh převzat, a krátká modlitbička, inspirovaná daným textem. Katalogové č.: 1847 Pevná vazba, formát 195 x 240mm, 384 stran Dětská Bible čti a poznávej 548, Kč bestseler Moje malá kufříková Bible Knihy pro děti Tato kniha má pevné leporelové stránky, které děti nezničí tak snadno jako papír, na hřbetu má plastové ouško, takže vypadá jako malý kufřík. V knize naleznete třicet nejznámějších bohatě ilustrovaných biblických příběhů. Pevná vazba, leporelo s ouškem na hřbetu, 123 x 150 mm, 62 stran Katalogové č.: 1840 Moje dětské modlitbičky 198, Kč Obrázkové leporelo s dětskými modlitbami ve verších. Kniha je určena dětem, rodičům i prarodičům zkrátka každému, kdo se chce s dětmi modlit. Pevná vazba, leporelo, 135 x 168 mm, 40 stran Katalogové č.: 1841 poslední kusy Tato Bible je určena dětem, které se chtějí dozvědět něco víc o době, do které patří biblické příběhy. Kromě převyprávěných biblických textů a mnoha ilustrací mohou děti vidět, jak vypadal Šalomounův chrám, jak žili kočovníci v době Abrahamově, co obnášela práce tesaře za časů Ježíše, jak vypadala synagóga uvnitř, co se jedlo na hostině, jak se stolovalo a jiné zajímavosti. Stačí jen otevřít tuto knihu a začít poznávat dávné biblické příběhy. Katalogové č.: 1843 Pevná vazba, formát 180 x 225mm, 384 stran ILUSTROVANÁ BIBLE 478, Kč Vybrané klíčové příběhy ze Starého a Nového zákona. Biblický text podle českého ekumenického překladu doplňují krátké úvody, které vysvětlují historické pozadí biblických příběhů. Pevná vazba, formát 203 x 285 mm, 312 stran Katalogové č.: , Kč Biblické domalovánky Biblické domalovánky obsahují více než 150 biblických příběhů a textů. Děti se na podobě knihy samy podílejí, k inspiraci jim slouží načrtnuté obrázky tváří, krajin, předmětů a symbolů, o kterých se hovoří v příbězích. MOJE MALÁ BIBLE Obrázkové leporelo V knize najdete nejznámější biblické příběhy ve formě obrázků. Výhodou této dětské Bible je především leporelová úprava stran, díky níž si mohou děti samy listovat, aniž by stránky poškodily. Katalogové č.: 1839 Pevná vazba, 135 x 168 mm, 40 stran 18 Měkká vazba v kovové spirále, 295 x 207 mm jaro léto , Kč Katalogové č.: 1849 v kovové spirále 186, Kč 290, Kč

11 Knihy pro děti novinka Knihy pro děti novinka Velikonoční příběh pro nejmenší Velikonoční události jsou smutné i radostné zároveň, a tak nebývá snadné seznámit s nimi nejmenší děti. Kniha Velikonoční příběh pro nejmenší se snaží zprostředkovat dětem tento obsah jednoduchou a pochopitelnou formou. Děti se tak dozvědí o všem podstatném od Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, až po jeho nanebevstoupení. Krátké texty jsou doplněny působivými ilustracemi. Pevná vazba, 138 x 170 mm, 32 stran Katalogové č.: 1846 biblické příběhy Ježíš a jeho přátelé Biblické příběhy v posuvných obrázcích jsou interaktivní knihou pro děti. V knize je pět různých biblických příběhů. Obrázek na každé straně děti změní jednoduchým zatažením za poutko na okraji stránky. Původní obrázek se tak překryje obrázkem novým, který ilustruje pokračování příběhu. Každý posuvný obrázek je doplněn vyprávěním. Pevná vazba, 272 x 207 mm 257, Kč PŘIPRAVUJEME biblické příběhy ze starého zákona Katalogové č.: 1850 V knize najdete pět oblíbených biblických příběhů ze Starého zákona: Jak Noe postavil archu, Jak Mojžíš přešel Rudé moře, Jak Jozue dobyl Jericho, Jak David přemohl obra, Jak Daniel přečkal noc ve lví jámě. Katalogové č.: , Kč MIMI BIBLE Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Dvacet biblických příběhů Starého a Nového zákona pro nejmenší. Celostránkové ilustrace jsou doplněny krátkými texty určenými k předčítání dětem ve věku od 1 do 3 let. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 160 stran MIMI MODLITBIČKY Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Katalogové č.: 1822 Katalogové č.: , Kč BIBLE v obrázcích Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických příběhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých výstižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé. Pevná vazba, 152 x 182 mm, 378 stran VYPRÁVÍME DĚTEM o ježíši Příběh o Ježíšově narození slýcháme o Vánocích. O Velikonocích pak o Ježíšově smrti a vzkříšení. Co se dělo mezitím? Jak to všechno do sebe zapadá? Odpověď nabízejí biblické příběhy, které najdete v této knize. Katalogové č.: 1844 Katalogové č.: 1821 Pevná vazba, 195 x 240 mm, 63 stran Modlitby rodičů za své děti a veršované modlitbičky pro děti a pro každou denní dobu. 223, Kč 292, Kč Pevná vazba, 195 x 240 mm, 120 stran 20 jaro léto , Kč 378, Kč

12 Knihy pro děti novinka Knihy pro děti novinka Velikonoční příběh pro nejmenší Velikonoční události jsou smutné i radostné zároveň, a tak nebývá snadné seznámit s nimi nejmenší děti. Kniha Velikonoční příběh pro nejmenší se snaží zprostředkovat dětem tento obsah jednoduchou a pochopitelnou formou. Děti se tak dozvědí o všem podstatném od Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, až po jeho nanebevstoupení. Krátké texty jsou doplněny působivými ilustracemi. Pevná vazba, 138 x 170 mm, 32 stran Katalogové č.: 1846 biblické příběhy Ježíš a jeho přátelé Biblické příběhy v posuvných obrázcích jsou interaktivní knihou pro děti. V knize je pět různých biblických příběhů. Obrázek na každé straně děti změní jednoduchým zatažením za poutko na okraji stránky. Původní obrázek se tak překryje obrázkem novým, který ilustruje pokračování příběhu. Každý posuvný obrázek je doplněn vyprávěním. Pevná vazba, 272 x 207 mm 257, Kč PŘIPRAVUJEME biblické příběhy ze starého zákona Katalogové č.: 1850 V knize najdete pět oblíbených biblických příběhů ze Starého zákona: Jak Noe postavil archu, Jak Mojžíš přešel Rudé moře, Jak Jozue dobyl Jericho, Jak David přemohl obra, Jak Daniel přečkal noc ve lví jámě. Katalogové č.: , Kč MIMI BIBLE Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Dvacet biblických příběhů Starého a Nového zákona pro nejmenší. Celostránkové ilustrace jsou doplněny krátkými texty určenými k předčítání dětem ve věku od 1 do 3 let. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 160 stran MIMI MODLITBIČKY Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Katalogové č.: 1822 Katalogové č.: , Kč BIBLE V OBRÁZCÍCH Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických příběhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých výstižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé. Pevná vazba, 152 x 182 mm, 378 stran VYPRÁVÍME DĚTEM O JEŽÍŠI Příběh o Ježíšově narození slýcháme o Vánocích. O Velikonocích pak o Ježíšově smrti a vzkříšení. Co se dělo mezitím? Jak to všechno do sebe zapadá? Odpověď nabízejí biblické příběhy, které najdete v této knize. Katalogové č.: 1844 Katalogové č.: 1821 Pevná vazba, 195 x 240 mm, 63 stran Modlitby rodičů za své děti a veršované modlitbičky pro děti a pro každou denní dobu. 223, Kč 292, Kč Pevná vazba, 195 x 240 mm, 120 stran 20 jaro léto , Kč 378, Kč

13 Bible DVD Animované biblické příběhy DVD Animované biblické příběhy Bible Animované biblické příběhy pro děti Nakladatelství Maranatha postupně vydává jednotlivé díly kreslených biblických příběhů ze Starého i Nového zákona na DVD. Cena každého DVD je 250 Kč. Katalogové č.: MAR018 Šalomoun Katalogové č.: MAR020 Ztracený syn Katalogové č.: MAR025 Katalogové č.: MAR023 Přišel hledat ztracené kód ČBS název DVD EAN Rút MAR014 Abrahám a Izák MAR006 Mojžíš MAR023 Rút Katalogové č.: MAR014 Katalogové č.: MAR024 MAR024 Samuel MAR018 Šalomoun MAR015 Elijáš Abrahám a Izák Samuel MAR010 Elíša MAR011 Jan Křtitel MAR007 Narodil se král Katalogové č.: MAR017 Katalogové č.: MAR015 Katalogové č.: MAR026 MAR012 Ježíšovy zázraky MAR008 Milosrdný samaritán MAR019 Odpusť nám naše viny Beránek Boží Elijáš Saul z Tarsu MAR020 Ztracený syn MAR025 Přišel hledat ztracené MAR016 Lazar žije Katalogové č.: MAR021 Katalogové č.: MAR016 Katalogové č.: MAR019 MAR013 Mesiáš přichází MAR017 Beránek Boží MAR009 Král se stal sluhou Ježíšova modlitba Lazar žije Odpusť nám naše viny MAR021 Ježíšova modlitba MAR026 Saul z Tarsu jaro léto

14 Audio Bible Pro volný čas PŘÍZNIVÁ CENA PŘIPRAVUJEME Audio Bible BIBLE NOVÝ ZÁKON 17 audio CD Dramatizovaná nahrávka celého Nového zákona ve formátu audio CD. 17 disků je uloženo v praktickém pouzdru na zip. Délka nahrávky: více než 20 hodin BIBLE NOVÝ ZÁKON Audio DVD Dramatizovaná nahrávka Nového zákona na 1 DVD. Výběr novozákonních knih a kapitol umožňuje 28 vstupních obrazovek audio DVD + bonus: mp3 (menu) s obrázky z Palestiny. Všech 28 obrázků lze prohlížet také samostatně jako slideshow. Čtený text lze současně sledovat na obrazovce! Délka nahrávky: více než 20 hodin. Bonus: celý Nový zákon ve formátu MP3 Evangelium podle Matouše hraný film 2 DVD, 257 minut Nakladatelství Maranatha uvádí na český trh velkofilm na dvou DVD Evangelium podle Matouše. V hlavních rolích uvidíte Richarda Kileyho, oceněného cenou Emmy, který ztvárnil postavu Matouše. Představitel Ježíše Krista, Bruce Marchiano, v tomto filmu podal nejen vynikající herecký výkon, ale sám se později stal Ježíšovým učedníkem. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů Výběr z Žalmů Nabízíme vám dramatizovaný Nový zákon v podání předních českých umělců, jako je Alfred Strejček, Josef Somr, Taťjána Medvecká, Bořivoj Navrátil a další. Nahrávka je doplněna působivou hudbou a zvukovými efekty. Katalogové č.: audio CD Katalogové č.: 6601 Katalogové č.: MAR DVD 257 minut Katalogové č.: , Kč 189, Kč 399, Kč Pro volný čas novinka Malé úvahy Jindřiška Kubáčová Malé úvahy jsou knihou drobných zamyšlení, ve kterých Jindřiška Kubáčová předkládá čtenáři svůj pohled na problémy a nedostatky dnešního světa. Ve svižně psaných úvahách hledí autorka do budoucnosti s odhodláním ke každodenní práci na sobě a na svém bezprostředním okolí, kterou je možné tento svět změnit k lepšímu. Hlavním tématem Malých úvah jsou hodnoty, o které je třeba pečovat, vlastnosti, které nemají být opomíjeny, a nešvary, které nemají být bezmyšlenkovitě tolerovány. Pevná vazba, 130 x 180 mm, 104 stran Katalogové č.: 7100 Nevěsta u studny Milostné příběhy Bible Nejznámější převyprávěné biblické příběhy. Měkká vazba, 100 x 165 mm Na počátku byla vražda Kriminální příběhy Bible Nejznámější převyprávěné biblické příběhy. Měkká vazba, 100 x 165 mm Katalogové č.: 1836 Biblická sudoku 1 a 2 Jedna z nejoblíbenějších her současnosti a prastará Kniha knih jak to jde dohromady? Kniha Biblické sudoku nabízí jedinečné propojení tréninku vašich logických schopností a objevování Bible odpočinkovou formou. Sudoku úlohy jsou vázané na otázky a úkoly založené na biblickém textu, které hravě zvládnete s pomocí nápovědy. Měkká vazba, 146 x 210 mm, 224 stran Katalogové č.: 4868 Dramatizace 26 žalmů na audio CD je společným projektem České biblické společnosti a Katedry autorské tvorby Audio CD 95, Kč 149, Kč 149, Kč 24 DAMU. jaro léto Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč 149, Kč

15 Jiří Mrázek Josef Bartoň MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem Bruce Metzger STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Encyklopedie a atlasy Studijní texty Český ekumenický komentář Bible poslední kusy VELKÝ BIBLICKÝ ATLAS Překlad atlasu The Concise Atlas of The Bible, který redigoval J. B. Pritchard Mapy jsou doplněny textem, tabulkami, vyobrazeními, rodokmeny atd. Publikace obsahuje zevrubné rejstříky. Atlas má tyto kapitoly: Počátek Zrod Izraele Od genese po exodus Osídlení Kenaanu Království Saulovo a Davidovo Doba Šalomounova Rozdělené království Izrael Rozdělené království Judsko Judsko pod babylonskou nadvládou Perské období Období helénismu Palestina pod římskou nadvládou Římský svět. Pevná vazba, 230 x 305 mm, 152 stran Školní BIBLICKÝ ATLAS Dr. Tim Dowley 30 celobarevných map se stručnými vysvětlujícími texty. Měkká vazba, 195 x 265 mm, 32 stran Školní průvodce biblí Dr. Tim Dowley Obrázková pomůcka ke studiu Bible se spoustou textů a grafů. Měkká vazba, 195 x 265 mm, 32 stran Katalogové č.: 4863 příznivá cena Katalogové č.: 4864 Katalogové č.: , Kč 49, Kč 49, Kč ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU Jiří Mrázek 21 ZJEVENÍ JANOVO SÝKORA HEJČL COL Josef Bartoň ŽILKA MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD ŠKRABAL Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem PETRŮ Zjevení Janovo Doc. Mrázek shrnuje v dalším svazku Českého ekumenického komentáře svou několikaletou badatelskou činnost. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 256 stran Moderní český novozákonní překlad Josef Bartoň Kniha se zabývá šesti českými překlady kompletního Nového zákona vzniklými po roce 1900 a před zahájením prací na Českém ekumenickém překladu. Měkká vazba, formát 172 x 244 mm, 232 stran Starověké a anglické překlady bible Bruce Metzger Kniha podrobně popisuje historii vzniku více než padesáti biblických překladů, v první části starověkých, v druhé anglických. Měkká vazba s chlopněmi, formát 172 x 244 mm První list Tesalonickým Nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Komentář napsala Doc. Ryšková. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 150 stran Katalogové č.: 1960 ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU 21 ZJEVENÍ JANOVO Katalogové č.: 4140 SÝKORA HEJČL COL ŽILKA ŠKRABAL PETRŮ Katalogové č.: 4141 STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Katalogové č.: 1959 STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Bruce Metzger 198, Kč STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE 248, Kč 218, Kč Co nevíš o Bibli Úvod do studia Starého a Nového zákona Práce předních českých biblistů M. Biče a P. Pokorného může sloužit jako základní informace těm, kdo se chtějí více seznámit s Biblí. Katalogové č.: 1829 List Efezským Jako první svazek řady vyšel komentář prof. Pokorného k vykladačsky nesnadnému textu Listu Efezským. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 112 stran Katalogové č.: 1958 Měkká vazba, 165 x 235 mm, 174 stran 129, Kč 128, Kč 26 jaro léto , Kč

16 Bible v angličtině Cizojazyčné Bible Good News Bible Volný překlad do dnešní angličtiny, původně určený především pro čtenáře, pro něž není angličtina mateřským jazykem. Pevná vazba, 135 x 250 mm, 1400 stran Katalogové č.: , Kč kapesní vydání La Bibbia Parola del Signore Interkonfesní vydání s deuterokanonickými knihami. Pevná vazba, 120 x 180 mm, 1782 stran Katalogové č.: 5224 Katalogové č.: 3112 kapesní vydání the New Jerusalem Bible Revidovaný text Jeruzalémské Bible (1966), překlad z francouzštiny do angličtiny anglickými Dominikány (1985). Na rozdíl od prvního překladu do angličtiny neužívá moderní, ale biblické angličtiny. Bez poznámek. Pevná vazba, 110 x 152 mm, 1463 stran 585, Kč Katalogové č.: 3205 New Revised Standard Version Revize překladu Revised Standard Version (1952), vydaná v roce 1990, v širokém ekumenickém překladu. Snaha o velmi přesný překlad. Pevná vazba, 145 x 220 mm, 1092 stran New International Version Zdůrazňuje mezinárodní a mezidominační charakter, volnější biblický překlad. Text v jednom sloupci. Pevná vazba, 98 x 142 mm, 1265 stran 695, Kč Katalogové č.: , Kč New King James Version Revidovaný překlad překlad Pevná vazba, 125 x 185 mm, 1215 stran Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč La Bible TOB Francouzský ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih, ke každé knize je úvod. Pevná vazba, 120 x 180 mm, 1832 stran Bible v ruštině Vydání s deuterokanonickými knihami. Pevná vazba, 170 x 240 mm, 1337 stran Katalogové č.: 5122 Katalogové č.: 5113 EAN není k dispozici 650, Kč 780, Kč Die Bibel Einheitsübersetzung Společný překlad Katolického biblického díla, Biblické společnosti a Rady evangelických církví. Vydání včetně deuterokanonických knih. Text žalmů a Nového zákona v ekumenickém překladu Pevná vazba, 150 x 212 mm, 1456 stran Katalogové č.: 5203/2 850, Kč 580, Kč Sväté Písmo Slovenská katolická Bible s deuterokanonickými knihami. Vydal Spolok svätého Vojtecha. Pevná vazba, 148 x 210 mm, 1616 stran 28 jaro léto

17 Cizojazyčné Bible Cizojazyčné Bible Bible v korejštině Pevná vazba, 155 x 212 mm Katalogové č.: 5441 EAN není k dispozici 850, Kč Biblia Hebraica Stuttgartensia Tento hebrejský text Starého zákona je jedním z nejautentičtějších ucelených textů hebrejské Bible, ze kterého vychází většina soudobých překladů. Základem jsou masoretské texty z linie Ben Ašer; X. verze BHS. Katalogové č.: 5421 EAN není k dispozici Bible ve vietnamštině Vydání bez deuterokanonických knih. Pevná vazba, 148 x 220 mm, 1137 stran Pevná vazba, 135 x 190 mm, 1574 stran Septuaginta Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč EAN není k dispozici 690, Kč Bible v arabštině GNA Good News Arabic. Volný překlad biblického textu, po vzoru Good News Bible. Pevná vazba, 150 x 223 mm Katalogové č.: 5471 Katalogové č.: 5433 Bible v perštině Pevná vazba, 128 x 194 mm, EAN není k dispozici Bible v čínštině TCV Todays Chinese Version Xiandai-- yiben Bible v dnešní čínštině. Pevná vazba, 140 x 190 mm, 1682 stran 690, Kč Původní text řecké Bible není znám, nejstarší ucelené rukopisy jsou ze 4. století. Nevychází z masoretských, ale starších textů, což dotvrzují objevy v Kumránu. Současná podoba tohoto textu Septuaginty je dílem Alfreda Rahlfa. Pevná vazba, 125 x 190 mm, 1500 stran Katalogové č.: 4111 Nový zákon řecko-latinský Novum Testamentum Graece et Latine (Nestle-Aland). Řecký text ve 27. vydání. Pevná vazba, 140 x 192 mm, 812 stran Biblia Sacra Vulgata Biblia Sacra Vulgata je latinským překladem celé Bible. Původní text překladu pochází ze století., inicioval jej a velkou část přeložil Jeroným. Základem tohoto vydání je text Jeronýmova překladu, který je několikrát upravený a revidovaný. Pevná vazba, 135 x 190 mm, 1980 stran Katalogové č.: 4125 Katalogové č.: , Kč 1320, Kč 357, Kč 1800, Kč 30 jaro léto

18 David Winter křesťanství A C B David Winter křesťanství ABC křesťanství Další titul z řady ABC přehledně zpracovává témata o původu křesťanství a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích současnosti. Kniha nevyžaduje předchozí znalost tématiky. Obsahuje barevné ilustrace, reprodukce, fotografie a mapy. Pevná vazba, 190 x 255 mm, 416 stran C A B A co o tom říká BIBLE Narazili jste na nějaké téma a zajímá Vás, co o tom říká Bible? Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek. Pevná vazba, 190 x 255 mm, 416 stran Jak si můžete zakoupit naše zboží ve všech dobrých knihkupectvích v prodejně Dům Bible, Náhorní 12, Praha 8 (viz mapka) objednat v internetovém obchodě objednat em na adrese objednat faxem na čísle objednat telefonicky na čísle Informace pro knihkupce Celoplošnou distribuci našich knih zajišťují tyto distribuční firmy (v abecedním pořadí): Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., PEMIC books, a. s., Návrat domů, o. s. Adresa a kontakty ČBS Dům Bible Náhorní Praha 8 Kobylisy Telefon: Internet: Internetový obchod Prodejní doba v Domě Bible Po Čt: 9 17 hodin Pá: 9 14 hodin

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Nadační fond Nové Bible kralické Výroční zpráva za rok 2004 1 Obsah Preambule 3 Cíle Nadačního fondu 3 Dědictví a budoucnost 3 Proč Nová Bible kralická 4 Lidé v Nadačním fondu 5 Správní rada 5 Výkonný

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

KATALOG. Bible kralická šestidílná

KATALOG. Bible kralická šestidílná KATALOG 2015 2016 NOVINKA Bible kralická šestidílná Mimořádný dotisk žádané BIBLE KRALICKÉ ŠESTIDÍLNÉ, luxusní verze v krabičce. Jedná se o první kompletní vydání tzv. Kralické šestidílky v jednom svazku,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Vletošním roce se do života církví

Vletošním roce se do života církví BIBLE DVA POHLEDY NA P EKLADY O P EKLADECH BIBLE Vletošním roce se do života církví dostávají tři nové překlady Bible. Tato skutečnost otevřela potřebu vysvětlit běžným čtenářům důvody pro rozmanitost

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I.

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I. Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš I. Kniha Genesis - opakování Jaké pojmy spjaté s nejstaršími biblickými příběhy jsou ukryty na následujících

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL

čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL Česká biblická společnost a Vyšehrad 2014 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy české republiky

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO Bible, jakožto následek je důkazem, který svědčí o tom, zda je její příčinou Bůh nebo pouhý člověk.

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více