uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg."

Transkript

1 1.2 Značka základní barevné provedení Značka je v základním barevném provedení dvoubarevná. Litera B je v barvě ČBS červená a text s názvem společnosti je v barvě ČBS šedá (viz kap. 3.1 Základní barvy společnosti). Toto provedení je preferovanou variantou pro veškeré aplikace. Použítí značky je přesně definováno a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Katalog Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.gif manuál značky česk á biblick á společnost Verze 1 / 2009 design studio na jbrt 12 Vyhledejte si Cesta do kenaanské země: Exodus 16 19; 24; na poušti: Mojžíš 2 i zraelci byli vysvobozeni z egyptského otroctví, ale jejich potíže tím zdaleka neskončily. putovali pouští, kde bojovali s hladem a žízní. pokračování knihy exodus vypráví o tom, jak se o ně Bůh na jejich pouti staral. sytil je jídlem (manou), které jim padalo z nebe. když měli žízeň, Bůh řekl Mojžíšovi, aby udeřil holí do skály. když to Mojžíš udělal, ze skály vytryskla voda. nakonec došli na sínajský poloostrov, až k hoře sínaj (nazývaná také choréb), odkud k Mojžíšovi kdysi Bůh promluvil z hořícího keře. Mojžíš vystoupil na horu a Bůh k němu znovu mluvil. dal mu zákony, podle kterých se izraelci měli řídit. nejznámější z nich je deset přikázání, tzv. desatero, které bylo napsáno na dvou kamenných deskách. Bůh dal Mojžíšovi také pokyny, že má postavit stan setkávání Tvrdé tresty (svatyni), který budou na cestách nosit sebou. nebude v něm žádné Mnohé tresty za porušení vyobrazení, ale bude v něm truhlice, nazývaná schrána smlouvy, starozákonních nařízení jsou ve které budou uloženy kamenné desky s deseti Božími přikázáními. velmi tvrdé. V knize deuteronomium se například když Mojžíš sestoupil z hory dolů, spatřil, že lidé mezitím zapomněli píše, že žena, která se dopustí na Boha a klaněli se zlaté soše telete. Mojžíš se rozlítil a v hněvu rozbil cizoložství, bude odsouzena kamenné desky. lidé litovali toho, co učinili a vrátili se k uctívání Boha. k smrti. Mnoho starověkých podle Božích instrukcí byl zhotoven stánek i schrána a deset přikázání kultur mělo kruté zákony, často bylo napsáno na nové desky. stánek zahalil oblak a naplnila jej Boží ještě tvrdší než ty, které známe přítomnost. když izraelci uviděli oblak, poznali, že je tam Bůh. když se ze starého oblak rozptýlil, pokračovali v cestě do kenaanské zákona. přesto je Bible za tyto země tak, jak je Bůh vedl. Desatero přikázání tresty stále knihy leviticus, numeri a deuteronomium 1. Nebudeš mít jiného boha mimo kritizována. obsahují mnoho zákonů z různých období historie mne. Ježíš ale izraele, kterými se izraelský lid řídil. postupně z nich 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením nepovažoval ničeho, co je nahoře na nebi, byl sestaven tzv. Mojžíšův zákon. Zákon dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. 4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 6. Nezabiješ. 7. Nesesmilníš. 8. Nepokradeš. 9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního,... vůbec po ničem, co mu patří. za neplatný. nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. křesťané věří, že kristus vzal na sebe tíhu hříchu, a proto hledají spravedlnost ne cestou Zákona, ale odevzdáním se kristu. Apoštol pavel učil, že křesťané z pohanů proto již nejsou povinni Exodus 20, 3-17 dodržovat obřízku, ačkoliv Mojžíšův zákon to vyžadoval (viz 8. kapitola). některá nařízení Mojžíšova zákona byla tvrdá, ale v mnohých najdeme i soucit a milosrdenství. s některými z nich by souhlasili lidé všech kultur a náboženství. Zákony jako nezabiješ nebo nepokradeš jsou dnes součástí mezinárodního práva. Podle této truhly z hrobu Tutanchamona si můžeme představit, jak mohla vypadat schrána smlouvy. Byla vyrobena tak, aby se dala přenášet na tyčích. Schrána smlouvy Ve schráně smlouvy byly uschovány kamenné desky s Božími zákony. izraelci ji při putování pouští přenášeli sebou a později byla uložena v jeruzalémském chrámu. pro izraelský lid představovala Boží přítomnost. kdekoli byli, Bůh byl s nimi. když v roce 586 př. kr. dobyli Jeruzalém Babylóňané, byla odvlečena nebo zničena i schrána. V průběhu let vzniklo mnoho legend, podle kterých má být schrána skryta až do doby, než Bůh nakonec přivede svůj lid z rozptýlení zpátky domů. Předpokládaná podoba stanu setkávání se schránou smlouvy. V okolí jsou stany Izraelců. 28 PETER ATKINSON jaro léto 2010 PETER ATKINSON Žalmy toto je například výňatek z žalmu 24: Žalm plný smutku: Žalm 51 Žalm plný víry: Žalm 84 Žalm plný díků: Žalm 103 Nejznámější z žalmů: žalm 23 Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. almy jsou starozákonní písně, které lidé zpívali za doprovodu hudebních nástrojů. Jsou to písně chval. některé z nich byly komponovány pro větší skupiny lidí, pravděpodobně pro stovky poutníků, kteří přicházeli tamburína, flétna a trumpeta navštívit chrám, jiné jsou více osobní. některé žalmy radostně chválí Boha, další jsou plné zármutku nad hříchem nebo jsou to modlitby, ve kterých se jejich autoři v těžkých dobách obraceli k Bohu. Mezi žalmy najdeme i modlitby pro krále, oslavující vítězství v bitvách. pisatelé žalmů se nebáli vyjádřit Bohu své pocity radost, naději, hněv i zoufalství. písně jsou z různých časových období a psali je různí autoři. některé jsou nazývány davidovy, jiné se přičítají Šalomounovi nebo dalším pisatelům. snadno si můžeme představit davida, jak zpívá nejznámější z žalmů, píseň Hospodin je můj pastýř (Žalm 23). král david byl totiž v mládí pastýřem a také uměl výborně hrát na citeru. V mnohých žalmech se jedna myšlenka opakuje ve dvou nebo více řádcích, kde je vyjádřena odlišnými slovy. Žalm plný radosti: Žalm 1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář toť Jákob. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. opakování napomáhalo tomu, aby si lidé text lépe zapamatovali. Židé i křesťané dodnes zpívají žalmy při svých bohoslužbách. slovy žalmů se také modlí v různých životních situacích. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Král David byl i dobrý hudebník. Jsou mu také připsány mnohé žalmy. dvojitá trumpeta a šófar (beraní roh) Ježíš a žalmy Ježíš byl veden k tomu, aby žalmy znal a miloval. Často z nich citoval. okno od Marca Chagalla v Chichesterské katedrále (1978) ilustruje žalm 150, píseň chvály. Vyobrazeny jsou všechny hudební nástroje, které jsou v tomto žalmu zmíněny a sedmiramenný svícen menora. na kříži zvolal slova z žalmu 22: Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil? první křesťané zpívali starozákonní žalmy a v mnohých z nich nacházeli svědectví o Ježíši. například v žalmu 8 je napsáno: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? chřestítka, harfa a činel lyra Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. činel a Panova flétna tato slova prvním křesťanům připomínala Ježíše, který byl často označován titulem syn člověka. ovce se pasou na klidných místech u vod. 38 RODINNÁ ENCYKLOPEDIE 17 Ž Vyhledejte si BIBLE NÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE 54 Ježíšovo učení náboženští vůdcové na Ježíše velice rozezleni a chtěli ho nějakým způsobem zastavit. Ježíše často poslouchaly velké zástupy lidí. někdy jim vyprávěl příběhy, jindy měla jeho slova jiný charakter například u Jana najdeme jeho učení podávané úplně odlišnou formou než v ostatních evangeliích. Jan ale také mluví o tom, jak v Ježíše neočekávaně uvěřili různí lidé. třeba právě samařané, které si Židé jen těžko dovedli představit v Božím království. U lukáše najdeme podobenství o milosrdném samařanu, u Jana se zase dočteme o samařské ženě, která uvěřila, že Ježíš je Mesiáš. Ježíš vyučoval také tím, co dělal. Uzdravoval nemocné a lidi, kteří byli posedlí démony. Jednou za ním Jan křtitel poslal své učedníky, aby zjistili, zda je skutečně Mesiáš. Ježíš jim zcela prostě odpověděl: Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. pavel o Ježíši hodně psal, ale jeho slova necitoval s výjimkou toho, co Ježíš řekl při poslední večeři s učedníky. druhý Ježíšův výrok, který pavel použil, není zapsán v žádném z evangelií...mít na paměti slova pána Ježíše, který řekl: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere (skutky 20,35). ý a poutavý úvod ldo biblických příběhů. Dnešnímu čtenáři Bible přibližuje az starozákonní i novozákonní doby. Vyhledejte si idé Ježíše nazývali učitelem. V evangeliích se dočteme, že byli ohromeni jeho moudrostí a autoritou, se kterou vystupoval. někdy mluvil tak, že bylo obtížné mu porozumět. Jindy říkal věci, které nebylo snadné přijmout, takže ho někteří jeho učedníci opustili. V Janově evangeliu se na jednom místě ptá svých dvanácti učedníků: Podobenství o marnotratném i vy chcete odejít? Ale Šimon petr mu odpověděl: synu: Lukáš 15,11-32 pane, ke komu bychom šli? ty máš slova věčného Ježíš hovoří se samařskou života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. tak jej ženou: vnímali jeho nejbližší. Jan 4,1-42 Ježíš často vyučoval pomocí příběhů, kterým se říká podobenství. některá z nich jsou poměrně dlouhá, například podobenství Ježíš přirovnával Boží království k velikému o milosrdném samařanu nebo o marnotratném synu. Jejich děj se odvíjí stromu, v jehož větvích si staví hnízda mnoho jako v klasickém příběhu. Jiná podobenství jsou spíše krátká poučení či ptáků (Lukáš 3,18-19). Připomíná to Ezechielovo proroctví (Ezechiel 17,22-24). přirovnání: království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, ISBN a koupí to pole. V Markově a lukášově evangeliu Ježíš mluví o Božím království, u Matouše najdeme pojem království nebeské, význam je však stejný. Ježíš říká, že království se přiblížilo (Marek 1,15). když Ježíšovi jeden ze zákoníků řekl, že je důležitější milovat Boha a svého bližního než přinášet oběti, Ježíš mu odpověděl: nejsi daleko od Božího království (Marek 12,34). V Matoušově evangeliu Ježíš mluví o těch, kterým patří Boží království. Jsou to lidé, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, jsou milosrdní, mají čisté srdce a přináší pokoj. Jsou blahoslavení požehnaní od Boha a skutečně šťastní (Matouš 5,3-12). podle Ježíše mohou do Božího království vejít i lidé, u kterých by to ostatní nečekali. nejen ti, kteří náleží k izraelskému lidu nebo náboženští vůdcové té doby, ale také například samařané, Římané či Řekové. přijdou mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, izákem a Jákobem v království nebeském. Ježíš nevyloučil ani prostitutky a výběrčí daní, které většina lidí odsuzovala. právě pro takové výroky byli Některá krátká podobenství: Matouš Podobenství o milosrdném Samařanu: ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST Lukáš 10,25-37 To čiňte na mou památku M atouš a Marek popisují poslední večeři, kterou Ježíš jedl se svými učedníky večer před svou smrtí. Vzal chléb, požehnal, lámal a dával jej učedníkům se slovy: toto jest mé tělo. pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: toto jest má krev. lukáš k tomu ještě přidává: to čiňte na mou památku. Z prvního listu korintským je zřejmé, že první křesťané tuto poslední večeři pravidelně slavili. pavel ji popisuje stejnými slovy, která také najdeme v evangeliích (1. korintským 10,16-17; 11,17-29). nazývali ji Večeře Páně nebo Lámání chleba. dnes se v různých církvích můžeme setkat ještě s jinými názvy pro Večeři páně například Eucharistie, Památka Páně nebo Svaté přijímání. Mozaika v kostele sv. Apolináře v italské ravenně, která znázorňuje Poslední večeři, je ze 6. století. Ačkoli ryba nebyla součástí velikonočního jídla, autor chtěl zřejmě ukázat na spojitost s událostí po vzkříšení, kdy Ježíš jedl se svými učedníky právě rybu. 113 RODINNÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE

2 Sloupek obchodního ředitele Vážení čtenáři, loňský rok byl bezesporu jak z překladatelského, tak i z obchodního hlediska rokem Bible. Tři nové překlady a více jak prodaných Biblí v češtině je na naše místní poměry opravdu něco mimořádného. A jsem rád, že Česká biblická společnost se na tomto úspěchu Knihy knih výrazně podílí. Mezi nejzajímavější provedení Bible v loňském roce patřila zipovka, tj. Bible v malém formátu, kterou jednoduše zavřete a zapnete na zip (více str. 8). I pro letošní rok chystáme něco opravdu originálního: Bibli do nepohody! Bible do nepohody je kniha zcela voděodolná. Její stránky jsou mnohem pevnější než běžný papír. Odolává rozmarům počasí i drsnému zacházení. Přitom je lehká, a proto vhodná na cesty, pod stan, na hory či na vodu nebo také klidně do vany (více na straně 15). Obsah katalogu 4 Nejprodávanější knihy roku Nové encyklopedie, bestseler Česká synoptická Bible, Bible kralická 13 Český studijní překlad 14 Studijní bible s výkladovými poznámkami 15 Bible do nepohody 16 Nové zákony a části Bible ve velkém písmu Pro děti Obsah Aktuality Bible Části Bible Pro děti Kromě široké nabídky Biblí v Českém ekumenickém překladu a Bible kralické, nabízí Česká biblická společnost ve svém knihkupectví a e-shopu i všechny další překlady Bible do češtiny. U dvou z nich Český studijní překlad (KMS, 2009) a Studijní Bible s výkladovými poznámkami (Life Publishers International, 2010) je ČBS výhradním distributorem (více strany 13 a 14). Nové vydání Průvodce Biblí se stalo předvánočním bestselerem. Na jaro letošního roku jsme připravili dvě nové encyklopedie. Rodinná encyklopedie Bible je populárně napsaný úvod do Starého i Nového zákona (více na str. 6). Kniha ABC křesťanství pojednává o historii i současnosti největšího ze světových náboženství. Z této edice jsme již dříve vydali a posléze i dotiskli titul ABC Bible (více str. 7). Nemalou část edičního plánu ČBS tvoří knihy pro děti. V katalogu najdete celkem 13 knih, které jsme v poslední době vydali nebo k vydání připravujeme. Také především pro děti je určena série DVD Animované biblické příběhy. Projekt, který zahrnuje 12 starozákonních a 24 novozákonních příběhů, již vstupuje do druhé poloviny. K 16 již vyšlým dílům přibude na jaře a v létě dalších osm (více str. 22 a 23). ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU 21 Jiří Mrázek ZJEVENÍ JANOVO DVD animované příběhy 24 Audiobible 25 Pro volný čas 26 Encyklopedie 27 Studijní texty Český ekumenický komentář Cizojazyčné Bible Audio Pro volný čas Naučná a teologická literatura Cizojazyčné Bible Nejprodávanější překlady v ČBS v roce 2009: 1. ČEP 2. ČSP Český studijní překlad 3. B21 Bible 21 (Nová bible kralická) Česká biblická společnost je největším dovozcem a prodejcem cizojazyčných Biblí v ČR, a to jak v původních biblických jazycích (hebrejšina, řečtina, latina), tak v jazycích současných. Malou ochutnávku ze širokého výběru těchto Biblí najdete na posledních stranách tohoto katalogu. Bible je nejprodávanější a nejpřekládanější knihou světa a v loňském roce byla i jednou z nejprodávanějších knih u nás. Čísly se ale úspěch této knihy neměří. Přál bych si, aby Bible nebyla jen hezkou součástí našich knihoven, ale především stálou inspirací a každodenní pomocí na cestě životem. Nejprodávanější cizojazyčné Bible v ČBS podle jazyků v roce 2009: 1. Bible v angličtině 2. Bible v němčině 3. Bible ve slovenštině Pavel Nebojsa, obchodní ředitel ČBS 2 jaro léto

3 Nejprodávanější knihy Nejprodávanější knihy roku 2009 Nejprodávanější Bible - ČEP v ČBS: Bible vč. DT, jednosloupcová - str Bible vč. DT, velký formát str Bible vč. DT, malý formát str. 9 Nejprodávanější dětské knihy v ČBS: Moje malá kufříková Bible str Moje malá Bible str Moje dětské modlitbičky str. 19 bestseler Bestseler Bestseler PRŮVODCE BIBLÍ Menší studijní vydání Průvodce Biblí (The Lion Handbook to the Bible) si získal díky třem milionům prodaných výtisků v téměř 30 jazycích a opakovaným revidovaným vydáním výjimečnou pověst jedné z nejlepších a nejsrozumitelnějších příruček pro studium největšího bestseleru všech dob Bible. První české vydání této úspěšné knihy, kterou vydala Česká biblická společnost v roce 2004, je již téměř rozebrané. Druhé české vydání knihy v měkké vazbě s praktickými chlopněmi a v menším příručním formátu proto vychází vstříc všem, kteří si knihu zatím neměli možnost pořídit. Měkká vazba s chlopněmi, 150 x 215 mm, 816 stran Katalogové č.: , Kč Nejprodávanější encyklopedie a odborné knihy v ČBS: Průvodce Biblí nové vydání str ABC Bible str a co o tom říká Bible str. 32 Tip ČBS! Biblická sudoku 1 a 2 Kniha Biblická sudoku nabízí jedinečné propojení tréninku vašich logických schopností a objevování Bible odpočinkovou formou. Více na straně jaro léto

4 Novinky Novinky Novinky novinka Rodinná encyklopedie Bible Peter Atkinson Rodinná encyklopedie Bible poskytuje stručný a poutavý úvod do biblických příběhů. Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné mapy, srovnávací tabulky a popisky. Přibližují tak dnešnímu čtenáři obraz starozákonní i novozákonní doby a uvádějí jej do historického, geografického a sociálního pozadí Bible. novinka ABC křesťanství David Winter Další titul z řady ABC přehledně zpracovává témata o původu křesťanství a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích současnosti. Kniha nevyžaduje předchozí znalost tématiky. Obsahuje barevné ilustrace, reprodukce, fotografie a mapy. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 128 stran Pevná vazba, 215 x 260 mm, 128 stran Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč bestseler dotisk ABC BIBLE Dotisk úspěšného titulu Pevná vazba matné lamino, 195 x 240 mm, 126 stran Tato kniha velkého formátu je bohatě ilustrovaným průvod cem Biblí a je jím historickým pozadím. Každá ze sedmdesáti chronologicky uspořádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové a informativní bloky textu a množství fotografií, map a tabulek. Na okrajích každého dvojlistu se také nachází seznam knih Bible s vyznačením těch, o kterých dvojlist pojednává, a časová osa, která čtenáři umožňuje zařadit daný materiál do širší historické souvislosti. Katalogové č.: , Kč 6 jaro léto

5 Bible malý formát se zipem Bible malý formát ideální na cesty NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible Malý formát se zipem Vydání včetně deuterokanonických knih v plátně se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Už se nestane, že by se vám poškodily stránky Bible. Knihu zkrátka zavřete a zapnete na zip jako kufřík nebo tašku. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Měkká vazba se zipem, formát 115 x 152 mm, 1392 stran BIBLE malý formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Pevná vazba, 115 x 152 mm, 1392 stran Katalogové č.: 1118 Katalogové č.: 1120 poslední kusy umělá kůže světle hnědá či vínová koženka uvést 460, Kč motiv vitráže 460, Kč Katalogové č.: 1119 Katalogové č.: 1121 motiv ABC 460, Kč hnědá umělá kůže se zlatou ořízkou 840, Kč bez deuterokanonických knih NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible bez DT V NOVé sazbě Katalogové č.: 1144 Vydání bez deuterokanonických knih poprvé v nové sazbě, ve dvou provedeních vazby: pevné (koženka) a měkké (umělá kůže). Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny ve spodní části stránky pod textem a odkazy na vnějších okrajích. Díky nové grafice je kniha dobře čitelná. Katalogové č.: 1138 Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: 1146 Formát 115 x 152 mm, 1248 stran, hnědá koženka Katalogové č.: 1138/K 460, Kč 490, Kč 490, Kč, hnědá umělá kůže 640, Kč 8 jaro léto

6 Bible střední formát NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA BIBLE střední formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. umělá kůže Pevná vazba, 135 x 178 mm, 1408 stran umělá kůže Katalogové č.: 1136 Bible velký formát a jednosloupcová BIBLE velký formát Vydání včetně deuterokanonických knih. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Pevná a, 155 x 207 mm, 1392 stran, černá, vínová, světle hnědá koženka NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA Cena: 680, Kč Katalogové č.: 1136/K, umělá kůže duo tón 980, Kč Katalogové č.: 1126 světle hnědá, vínová či černá koženka uvést Katalogové č.: 1127, motiv Říp 1127/R motiv rukopisy, motiv kostel, motiv Říp uvést NOVÁ UNIVERZÁLNÍ SAZBA 580, Kč 580, Kč Katalogové č.: 1126/K, umělá kůže duo tón Bible pro mladé S Výměnnými obaly 880, Kč Měňte si obaly své Bible podle nálady. Vybrat si můžete ze sedmi obalů, které jsou součástí tohoto vydání. Měkká vazba, formát 135 x 178 mm, 1408 stran Katalogové č.: , Kč BIBLE rodinná Vydání včetně deuterokanonických knih. Nová revize textu z roku Mimo text Starého a Nového zákona obsahuje krátké úvody ke Starému a Novému zákonu, předmluvu kardinála M. Vlka a synodního seniora P. Smetany, předmluvu sv. Konstantina 869, Kč Cyrila k slovanskému překladu Evangeliáře a předzpěv sv. Konstantina Cyrila k slovanskému překladu Čtveroevangelia, chronologické přehledy, tabulky mír a vah a pěkné barevné mapy. Pevná vazba, 195 x 260 mm, 1408 stran BIBLE Jednosloupcová Vydání včetně deuterokanonických knih. Biblický text je v jednom sloupci s odkazy na vnějším okraji stránky a poznámkami v dolní části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vyhledávání a snadnou orientaci v biblickém textu. 125 x 182 mm, 1814 stran Katalogové č.: 1134 Katalogové č.: 1129, vínová koženka Katalogové č.: 1133/K, černá kůže, zlatá ořízka 380, Kč 10 jaro léto , Kč

7 Bible Synoptická Bible a Bible kralická Bible Český studijní překlad Synoptická Bible unikátní publikace Bible a Bible kralická Česká synoptická Bible v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613 Tato kniha obsahuje dva zásadní české biblické překlady, Český ekumenický překlad a text Bible kralické, na každé straně ve dvou sloupcích vedle sebe. Bible vychází z kánonu původní umělá kůže pravá kůže kralické Šestidílky, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuterokanonické knihy, tak i některé pseudepigrafy. Sazba se vyznačuje vynikající čitelností. Kromě biblického textu obsahuje odkazy jak z Českého ekumenického překladu, tak z Bible kralické, poznámky z Českého ekumenického překladu a sumáře na začátku každé kapitoly v Bibli kralické. Na konci každé dvoustrany končí oba překlady stejným veršem. Katalogové č.: x 215 mm, 2304 stran, tloušťka knihy 45 mm v pravé kůži se zl. ořízkou 1780, Kč Český studijní překlad Bible Po sedmnácti letech překladatelských prací vychází unikátní projekt Nakladatelství KMS, ve výhradní distribuci České biblické společnosti stran, formát 165 x 228 mm Katalogové č.: 1142 umělá kůže 690, Kč Katalogové č.: 1202 v knižním plátně 1180, Kč Katalogové č.: 1202/K v umělé kůži 1480, Kč Cíle studijního překladu: každé slovo originálu překládat na všech místech stejně neovlivňovat výsledný text teologickými názory překladatelů zachovat co nejvíce informací z originálního textu Katalogové č.: 1142/K v umělé kůži 990, Kč UNIVERZÁLNÍ SAZBA Bible svatá Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Toto nové vydání se vyznačuje dobře čitelnou grafickou úpravou a praktickým příručním formátem. Aby bylo možné vpisovat do textu vlastní poznámky, zvolili jsme silnější papír. Katalogové č.: 1204 Pevná vazba, 120 x 170mm, 350, Kč 1040 stran 12 jaro léto

8 Studijní bible s výkladovými poznámkami novinka Studijní Bible Novinka Bible do nepohody Bible do nepohody novinka Katalogové č.: KRZ , Kč Studijní bible s výkladovými poznámkami česká verze Full Life Study Bible Po dlouhých letech příprav vychází česká Studijní bible s výkladovými poznámkami (obdoba americké letniční Full Life Study Bible). Tuto Bibli vydalo nakladatelství Life Publishers International ve třech provedeních. Biblický text je v Českém ekumenickém překladu, výkladové poznámky jsou překladem anglických. Česká biblická společnost je výhradním distributorem. Katalogové č.: KRZ002 Katalogové č.: KRZ003 koženka 890, Kč kožená vazba + zl. ořízka 1080, Kč Bible do nepohody Nový zákon Bible do nepohody vytištěná na voděodolném papíře obsahuje Nový zákon podle Českého ekumenického překladu. Její speciální obálka, stránky i vazba zaručují odolnost vůči nepříznivému počasí i drsnějšímu zacházení. Opatřena dárkovou krabičkou je vhodnou pozorností pro milovníky vodní, horské i pěší turistiky. Měkká vazba, dárková krabička, voděodolný papír, formát 120 x 180 mm, 268 stran Katalogové č.: 1321 s krabičkou 398, Kč 14 jaro léto

9 Části Bible Nový zákon a další části Bible Katalogové č.: 1314 PŘÍZNIVÁ CENA kapesní vydání NOVÝ ZÁKON + ŽALMY + PŘÍSLOVÍ textu Nového zákona, Knihy žalmů a Knihy přísloví. Toto vydání nemá odkazy ani poznámkový aparát a každý verš začíná na samostatném řádku. Kapesní vydání. Měkká šitá vazba, omyvatelný plast, formát 70 x 110 mm, 588 stran 30 Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, Bible ve velkém písmu všichni, kteří sestupují Velké v prach, písmo musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová. 31 Potomstvo bude mu sloužit. Katalogové č.: 1507 Pevná vazba, 200 x 295 mm O Panovníku budou vyprávět dalšímu velké, dobře čitelné písmo 150, Kč pokolení, Evangelium podle Katalogové č.: to přijde MATOUŠE a bude / hlásat jeho spravedlnost Evangelium podle lidu, který se zrodí: To učinil on! MARKA 258 stran, kat. č Vydáváním této řady vycházíme vstříc všem, kdo mají těžkosti při čtení běžných knih a potřebují ke čtení text bez rušivého formátování a větší velikost písma. barva: červená, hnědá, šedá, vínová a modrá uvést Česko-anglický Nový zákon a New International Version Touto publikací se zájemcům dostává do rukou nej čtenější část Bible v česko-anglickém vydání. Publikace je určena těm čtenářům, kteří chtějí porovnávat biblický text ve dvou významných překladech v Českém ekumenickém překladu a New International Version. Pevná vazba, 95 x 170 mm, 800 stran Katalogové č.: , Kč NOVÝ ZÁKON a ŽALMY Text Nového zákona a Knihy žalmů. Toto vydání je bez poznámek a odkazů. Každý verš začíná na samostatném řádku. Předností knihy je větší písmo. Katalogové č.: 1312 Katalogové č.: stran, formát 130 x 205 mm Žalm 23 Evangelium podle Lukáše / Evangelium podle Jana 288 stran, kat. č Skutky Apoštolů list Galatským 1 Žalm Davidův. 352 stran, kat. č Hospodin je můj pastýř, nebudu mít List EFezským / Katalogové č.: 1506 Zjevení Janovo nedostatek. 320 stran, kat. č , Kč 2 Dopřává mi odpočívat na travnatých 1. KNIHA MOJŽÍŠOVA / 2. KNIHA MOJŽÍŠOVA Katalogové č.: 1501 nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 424 stran, kat. č Katalogové č.: 1509 Katalogové č.: , Kč 150, Kč 299, Kč brožovaná vazba 99, Kč ŽALMY 150, Kč 342 stran, kat. č jaro léto

10 Knihy pro děti Knihy pro děti Bible příběhy na každý den V knize naleznete na každý den jeden biblický příběh, převyprávěný přístupnou formou, tedy celkem 365 příběhů. Nemusíte tak vybírat, co dnes budete s dětmi číst. Udělali jsme to za vás. Na okraji každé strany je kromě textu a obrázku také název biblické kapitoly, z níž je příběh převzat, a krátká modlitbička, inspirovaná daným textem. Katalogové č.: 1847 Pevná vazba, formát 195 x 240mm, 384 stran Dětská Bible čti a poznávej 548, Kč bestseler Moje malá kufříková Bible Knihy pro děti Tato kniha má pevné leporelové stránky, které děti nezničí tak snadno jako papír, na hřbetu má plastové ouško, takže vypadá jako malý kufřík. V knize naleznete třicet nejznámějších bohatě ilustrovaných biblických příběhů. Pevná vazba, leporelo s ouškem na hřbetu, 123 x 150 mm, 62 stran Katalogové č.: 1840 Moje dětské modlitbičky 198, Kč Obrázkové leporelo s dětskými modlitbami ve verších. Kniha je určena dětem, rodičům i prarodičům zkrátka každému, kdo se chce s dětmi modlit. Pevná vazba, leporelo, 135 x 168 mm, 40 stran Katalogové č.: 1841 poslední kusy Tato Bible je určena dětem, které se chtějí dozvědět něco víc o době, do které patří biblické příběhy. Kromě převyprávěných biblických textů a mnoha ilustrací mohou děti vidět, jak vypadal Šalomounův chrám, jak žili kočovníci v době Abrahamově, co obnášela práce tesaře za časů Ježíše, jak vypadala synagóga uvnitř, co se jedlo na hostině, jak se stolovalo a jiné zajímavosti. Stačí jen otevřít tuto knihu a začít poznávat dávné biblické příběhy. Katalogové č.: 1843 Pevná vazba, formát 180 x 225mm, 384 stran ILUSTROVANÁ BIBLE 478, Kč Vybrané klíčové příběhy ze Starého a Nového zákona. Biblický text podle českého ekumenického překladu doplňují krátké úvody, které vysvětlují historické pozadí biblických příběhů. Pevná vazba, formát 203 x 285 mm, 312 stran Katalogové č.: , Kč Biblické domalovánky Biblické domalovánky obsahují více než 150 biblických příběhů a textů. Děti se na podobě knihy samy podílejí, k inspiraci jim slouží načrtnuté obrázky tváří, krajin, předmětů a symbolů, o kterých se hovoří v příbězích. MOJE MALÁ BIBLE Obrázkové leporelo V knize najdete nejznámější biblické příběhy ve formě obrázků. Výhodou této dětské Bible je především leporelová úprava stran, díky níž si mohou děti samy listovat, aniž by stránky poškodily. Katalogové č.: 1839 Pevná vazba, 135 x 168 mm, 40 stran 18 Měkká vazba v kovové spirále, 295 x 207 mm jaro léto , Kč Katalogové č.: 1849 v kovové spirále 186, Kč 290, Kč

11 Knihy pro děti novinka Knihy pro děti novinka Velikonoční příběh pro nejmenší Velikonoční události jsou smutné i radostné zároveň, a tak nebývá snadné seznámit s nimi nejmenší děti. Kniha Velikonoční příběh pro nejmenší se snaží zprostředkovat dětem tento obsah jednoduchou a pochopitelnou formou. Děti se tak dozvědí o všem podstatném od Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, až po jeho nanebevstoupení. Krátké texty jsou doplněny působivými ilustracemi. Pevná vazba, 138 x 170 mm, 32 stran Katalogové č.: 1846 biblické příběhy Ježíš a jeho přátelé Biblické příběhy v posuvných obrázcích jsou interaktivní knihou pro děti. V knize je pět různých biblických příběhů. Obrázek na každé straně děti změní jednoduchým zatažením za poutko na okraji stránky. Původní obrázek se tak překryje obrázkem novým, který ilustruje pokračování příběhu. Každý posuvný obrázek je doplněn vyprávěním. Pevná vazba, 272 x 207 mm 257, Kč PŘIPRAVUJEME biblické příběhy ze starého zákona Katalogové č.: 1850 V knize najdete pět oblíbených biblických příběhů ze Starého zákona: Jak Noe postavil archu, Jak Mojžíš přešel Rudé moře, Jak Jozue dobyl Jericho, Jak David přemohl obra, Jak Daniel přečkal noc ve lví jámě. Katalogové č.: , Kč MIMI BIBLE Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Dvacet biblických příběhů Starého a Nového zákona pro nejmenší. Celostránkové ilustrace jsou doplněny krátkými texty určenými k předčítání dětem ve věku od 1 do 3 let. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 160 stran MIMI MODLITBIČKY Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Katalogové č.: 1822 Katalogové č.: , Kč BIBLE v obrázcích Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických příběhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých výstižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé. Pevná vazba, 152 x 182 mm, 378 stran VYPRÁVÍME DĚTEM o ježíši Příběh o Ježíšově narození slýcháme o Vánocích. O Velikonocích pak o Ježíšově smrti a vzkříšení. Co se dělo mezitím? Jak to všechno do sebe zapadá? Odpověď nabízejí biblické příběhy, které najdete v této knize. Katalogové č.: 1844 Katalogové č.: 1821 Pevná vazba, 195 x 240 mm, 63 stran Modlitby rodičů za své děti a veršované modlitbičky pro děti a pro každou denní dobu. 223, Kč 292, Kč Pevná vazba, 195 x 240 mm, 120 stran 20 jaro léto , Kč 378, Kč

12 Knihy pro děti novinka Knihy pro děti novinka Velikonoční příběh pro nejmenší Velikonoční události jsou smutné i radostné zároveň, a tak nebývá snadné seznámit s nimi nejmenší děti. Kniha Velikonoční příběh pro nejmenší se snaží zprostředkovat dětem tento obsah jednoduchou a pochopitelnou formou. Děti se tak dozvědí o všem podstatném od Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, až po jeho nanebevstoupení. Krátké texty jsou doplněny působivými ilustracemi. Pevná vazba, 138 x 170 mm, 32 stran Katalogové č.: 1846 biblické příběhy Ježíš a jeho přátelé Biblické příběhy v posuvných obrázcích jsou interaktivní knihou pro děti. V knize je pět různých biblických příběhů. Obrázek na každé straně děti změní jednoduchým zatažením za poutko na okraji stránky. Původní obrázek se tak překryje obrázkem novým, který ilustruje pokračování příběhu. Každý posuvný obrázek je doplněn vyprávěním. Pevná vazba, 272 x 207 mm 257, Kč PŘIPRAVUJEME biblické příběhy ze starého zákona Katalogové č.: 1850 V knize najdete pět oblíbených biblických příběhů ze Starého zákona: Jak Noe postavil archu, Jak Mojžíš přešel Rudé moře, Jak Jozue dobyl Jericho, Jak David přemohl obra, Jak Daniel přečkal noc ve lví jámě. Katalogové č.: , Kč MIMI BIBLE Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Dvacet biblických příběhů Starého a Nového zákona pro nejmenší. Celostránkové ilustrace jsou doplněny krátkými texty určenými k předčítání dětem ve věku od 1 do 3 let. Pevná vazba, 195 x 240 mm, 160 stran MIMI MODLITBIČKY Sarah Toulminová Kristina Stephensonová Katalogové č.: 1822 Katalogové č.: , Kč BIBLE V OBRÁZCÍCH Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických příběhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých výstižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé. Pevná vazba, 152 x 182 mm, 378 stran VYPRÁVÍME DĚTEM O JEŽÍŠI Příběh o Ježíšově narození slýcháme o Vánocích. O Velikonocích pak o Ježíšově smrti a vzkříšení. Co se dělo mezitím? Jak to všechno do sebe zapadá? Odpověď nabízejí biblické příběhy, které najdete v této knize. Katalogové č.: 1844 Katalogové č.: 1821 Pevná vazba, 195 x 240 mm, 63 stran Modlitby rodičů za své děti a veršované modlitbičky pro děti a pro každou denní dobu. 223, Kč 292, Kč Pevná vazba, 195 x 240 mm, 120 stran 20 jaro léto , Kč 378, Kč

13 Bible DVD Animované biblické příběhy DVD Animované biblické příběhy Bible Animované biblické příběhy pro děti Nakladatelství Maranatha postupně vydává jednotlivé díly kreslených biblických příběhů ze Starého i Nového zákona na DVD. Cena každého DVD je 250 Kč. Katalogové č.: MAR018 Šalomoun Katalogové č.: MAR020 Ztracený syn Katalogové č.: MAR025 Katalogové č.: MAR023 Přišel hledat ztracené kód ČBS název DVD EAN Rút MAR014 Abrahám a Izák MAR006 Mojžíš MAR023 Rút Katalogové č.: MAR014 Katalogové č.: MAR024 MAR024 Samuel MAR018 Šalomoun MAR015 Elijáš Abrahám a Izák Samuel MAR010 Elíša MAR011 Jan Křtitel MAR007 Narodil se král Katalogové č.: MAR017 Katalogové č.: MAR015 Katalogové č.: MAR026 MAR012 Ježíšovy zázraky MAR008 Milosrdný samaritán MAR019 Odpusť nám naše viny Beránek Boží Elijáš Saul z Tarsu MAR020 Ztracený syn MAR025 Přišel hledat ztracené MAR016 Lazar žije Katalogové č.: MAR021 Katalogové č.: MAR016 Katalogové č.: MAR019 MAR013 Mesiáš přichází MAR017 Beránek Boží MAR009 Král se stal sluhou Ježíšova modlitba Lazar žije Odpusť nám naše viny MAR021 Ježíšova modlitba MAR026 Saul z Tarsu jaro léto

14 Audio Bible Pro volný čas PŘÍZNIVÁ CENA PŘIPRAVUJEME Audio Bible BIBLE NOVÝ ZÁKON 17 audio CD Dramatizovaná nahrávka celého Nového zákona ve formátu audio CD. 17 disků je uloženo v praktickém pouzdru na zip. Délka nahrávky: více než 20 hodin BIBLE NOVÝ ZÁKON Audio DVD Dramatizovaná nahrávka Nového zákona na 1 DVD. Výběr novozákonních knih a kapitol umožňuje 28 vstupních obrazovek audio DVD + bonus: mp3 (menu) s obrázky z Palestiny. Všech 28 obrázků lze prohlížet také samostatně jako slideshow. Čtený text lze současně sledovat na obrazovce! Délka nahrávky: více než 20 hodin. Bonus: celý Nový zákon ve formátu MP3 Evangelium podle Matouše hraný film 2 DVD, 257 minut Nakladatelství Maranatha uvádí na český trh velkofilm na dvou DVD Evangelium podle Matouše. V hlavních rolích uvidíte Richarda Kileyho, oceněného cenou Emmy, který ztvárnil postavu Matouše. Představitel Ježíše Krista, Bruce Marchiano, v tomto filmu podal nejen vynikající herecký výkon, ale sám se později stal Ježíšovým učedníkem. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů Výběr z Žalmů Nabízíme vám dramatizovaný Nový zákon v podání předních českých umělců, jako je Alfred Strejček, Josef Somr, Taťjána Medvecká, Bořivoj Navrátil a další. Nahrávka je doplněna působivou hudbou a zvukovými efekty. Katalogové č.: audio CD Katalogové č.: 6601 Katalogové č.: MAR DVD 257 minut Katalogové č.: , Kč 189, Kč 399, Kč Pro volný čas novinka Malé úvahy Jindřiška Kubáčová Malé úvahy jsou knihou drobných zamyšlení, ve kterých Jindřiška Kubáčová předkládá čtenáři svůj pohled na problémy a nedostatky dnešního světa. Ve svižně psaných úvahách hledí autorka do budoucnosti s odhodláním ke každodenní práci na sobě a na svém bezprostředním okolí, kterou je možné tento svět změnit k lepšímu. Hlavním tématem Malých úvah jsou hodnoty, o které je třeba pečovat, vlastnosti, které nemají být opomíjeny, a nešvary, které nemají být bezmyšlenkovitě tolerovány. Pevná vazba, 130 x 180 mm, 104 stran Katalogové č.: 7100 Nevěsta u studny Milostné příběhy Bible Nejznámější převyprávěné biblické příběhy. Měkká vazba, 100 x 165 mm Na počátku byla vražda Kriminální příběhy Bible Nejznámější převyprávěné biblické příběhy. Měkká vazba, 100 x 165 mm Katalogové č.: 1836 Biblická sudoku 1 a 2 Jedna z nejoblíbenějších her současnosti a prastará Kniha knih jak to jde dohromady? Kniha Biblické sudoku nabízí jedinečné propojení tréninku vašich logických schopností a objevování Bible odpočinkovou formou. Sudoku úlohy jsou vázané na otázky a úkoly založené na biblickém textu, které hravě zvládnete s pomocí nápovědy. Měkká vazba, 146 x 210 mm, 224 stran Katalogové č.: 4868 Dramatizace 26 žalmů na audio CD je společným projektem České biblické společnosti a Katedry autorské tvorby Audio CD 95, Kč 149, Kč 149, Kč 24 DAMU. jaro léto Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč 149, Kč

15 Jiří Mrázek Josef Bartoň MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem Bruce Metzger STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Encyklopedie a atlasy Studijní texty Český ekumenický komentář Bible poslední kusy VELKÝ BIBLICKÝ ATLAS Překlad atlasu The Concise Atlas of The Bible, který redigoval J. B. Pritchard Mapy jsou doplněny textem, tabulkami, vyobrazeními, rodokmeny atd. Publikace obsahuje zevrubné rejstříky. Atlas má tyto kapitoly: Počátek Zrod Izraele Od genese po exodus Osídlení Kenaanu Království Saulovo a Davidovo Doba Šalomounova Rozdělené království Izrael Rozdělené království Judsko Judsko pod babylonskou nadvládou Perské období Období helénismu Palestina pod římskou nadvládou Římský svět. Pevná vazba, 230 x 305 mm, 152 stran Školní BIBLICKÝ ATLAS Dr. Tim Dowley 30 celobarevných map se stručnými vysvětlujícími texty. Měkká vazba, 195 x 265 mm, 32 stran Školní průvodce biblí Dr. Tim Dowley Obrázková pomůcka ke studiu Bible se spoustou textů a grafů. Měkká vazba, 195 x 265 mm, 32 stran Katalogové č.: 4863 příznivá cena Katalogové č.: 4864 Katalogové č.: , Kč 49, Kč 49, Kč ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU Jiří Mrázek 21 ZJEVENÍ JANOVO SÝKORA HEJČL COL Josef Bartoň ŽILKA MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD ŠKRABAL Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem PETRŮ Zjevení Janovo Doc. Mrázek shrnuje v dalším svazku Českého ekumenického komentáře svou několikaletou badatelskou činnost. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 256 stran Moderní český novozákonní překlad Josef Bartoň Kniha se zabývá šesti českými překlady kompletního Nového zákona vzniklými po roce 1900 a před zahájením prací na Českém ekumenickém překladu. Měkká vazba, formát 172 x 244 mm, 232 stran Starověké a anglické překlady bible Bruce Metzger Kniha podrobně popisuje historii vzniku více než padesáti biblických překladů, v první části starověkých, v druhé anglických. Měkká vazba s chlopněmi, formát 172 x 244 mm První list Tesalonickým Nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Komentář napsala Doc. Ryšková. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 150 stran Katalogové č.: 1960 ČESKÝ EKUMENICKÝ KOMENTÁŘ K NOVÉMU ZÁKONU 21 ZJEVENÍ JANOVO Katalogové č.: 4140 SÝKORA HEJČL COL ŽILKA ŠKRABAL PETRŮ Katalogové č.: 4141 STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Katalogové č.: 1959 STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE Bruce Metzger 198, Kč STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE 248, Kč 218, Kč Co nevíš o Bibli Úvod do studia Starého a Nového zákona Práce předních českých biblistů M. Biče a P. Pokorného může sloužit jako základní informace těm, kdo se chtějí více seznámit s Biblí. Katalogové č.: 1829 List Efezským Jako první svazek řady vyšel komentář prof. Pokorného k vykladačsky nesnadnému textu Listu Efezským. Měkká vazba, 148 x 225 mm, 112 stran Katalogové č.: 1958 Měkká vazba, 165 x 235 mm, 174 stran 129, Kč 128, Kč 26 jaro léto , Kč

16 Bible v angličtině Cizojazyčné Bible Good News Bible Volný překlad do dnešní angličtiny, původně určený především pro čtenáře, pro něž není angličtina mateřským jazykem. Pevná vazba, 135 x 250 mm, 1400 stran Katalogové č.: , Kč kapesní vydání La Bibbia Parola del Signore Interkonfesní vydání s deuterokanonickými knihami. Pevná vazba, 120 x 180 mm, 1782 stran Katalogové č.: 5224 Katalogové č.: 3112 kapesní vydání the New Jerusalem Bible Revidovaný text Jeruzalémské Bible (1966), překlad z francouzštiny do angličtiny anglickými Dominikány (1985). Na rozdíl od prvního překladu do angličtiny neužívá moderní, ale biblické angličtiny. Bez poznámek. Pevná vazba, 110 x 152 mm, 1463 stran 585, Kč Katalogové č.: 3205 New Revised Standard Version Revize překladu Revised Standard Version (1952), vydaná v roce 1990, v širokém ekumenickém překladu. Snaha o velmi přesný překlad. Pevná vazba, 145 x 220 mm, 1092 stran New International Version Zdůrazňuje mezinárodní a mezidominační charakter, volnější biblický překlad. Text v jednom sloupci. Pevná vazba, 98 x 142 mm, 1265 stran 695, Kč Katalogové č.: , Kč New King James Version Revidovaný překlad překlad Pevná vazba, 125 x 185 mm, 1215 stran Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč La Bible TOB Francouzský ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih, ke každé knize je úvod. Pevná vazba, 120 x 180 mm, 1832 stran Bible v ruštině Vydání s deuterokanonickými knihami. Pevná vazba, 170 x 240 mm, 1337 stran Katalogové č.: 5122 Katalogové č.: 5113 EAN není k dispozici 650, Kč 780, Kč Die Bibel Einheitsübersetzung Společný překlad Katolického biblického díla, Biblické společnosti a Rady evangelických církví. Vydání včetně deuterokanonických knih. Text žalmů a Nového zákona v ekumenickém překladu Pevná vazba, 150 x 212 mm, 1456 stran Katalogové č.: 5203/2 850, Kč 580, Kč Sväté Písmo Slovenská katolická Bible s deuterokanonickými knihami. Vydal Spolok svätého Vojtecha. Pevná vazba, 148 x 210 mm, 1616 stran 28 jaro léto

17 Cizojazyčné Bible Cizojazyčné Bible Bible v korejštině Pevná vazba, 155 x 212 mm Katalogové č.: 5441 EAN není k dispozici 850, Kč Biblia Hebraica Stuttgartensia Tento hebrejský text Starého zákona je jedním z nejautentičtějších ucelených textů hebrejské Bible, ze kterého vychází většina soudobých překladů. Základem jsou masoretské texty z linie Ben Ašer; X. verze BHS. Katalogové č.: 5421 EAN není k dispozici Bible ve vietnamštině Vydání bez deuterokanonických knih. Pevná vazba, 148 x 220 mm, 1137 stran Pevná vazba, 135 x 190 mm, 1574 stran Septuaginta Katalogové č.: , Kč Katalogové č.: , Kč EAN není k dispozici 690, Kč Bible v arabštině GNA Good News Arabic. Volný překlad biblického textu, po vzoru Good News Bible. Pevná vazba, 150 x 223 mm Katalogové č.: 5471 Katalogové č.: 5433 Bible v perštině Pevná vazba, 128 x 194 mm, EAN není k dispozici Bible v čínštině TCV Todays Chinese Version Xiandai-- yiben Bible v dnešní čínštině. Pevná vazba, 140 x 190 mm, 1682 stran 690, Kč Původní text řecké Bible není znám, nejstarší ucelené rukopisy jsou ze 4. století. Nevychází z masoretských, ale starších textů, což dotvrzují objevy v Kumránu. Současná podoba tohoto textu Septuaginty je dílem Alfreda Rahlfa. Pevná vazba, 125 x 190 mm, 1500 stran Katalogové č.: 4111 Nový zákon řecko-latinský Novum Testamentum Graece et Latine (Nestle-Aland). Řecký text ve 27. vydání. Pevná vazba, 140 x 192 mm, 812 stran Biblia Sacra Vulgata Biblia Sacra Vulgata je latinským překladem celé Bible. Původní text překladu pochází ze století., inicioval jej a velkou část přeložil Jeroným. Základem tohoto vydání je text Jeronýmova překladu, který je několikrát upravený a revidovaný. Pevná vazba, 135 x 190 mm, 1980 stran Katalogové č.: 4125 Katalogové č.: , Kč 1320, Kč 357, Kč 1800, Kč 30 jaro léto

18 David Winter křesťanství A C B David Winter křesťanství ABC křesťanství Další titul z řady ABC přehledně zpracovává témata o původu křesťanství a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích současnosti. Kniha nevyžaduje předchozí znalost tématiky. Obsahuje barevné ilustrace, reprodukce, fotografie a mapy. Pevná vazba, 190 x 255 mm, 416 stran C A B A co o tom říká BIBLE Narazili jste na nějaké téma a zajímá Vás, co o tom říká Bible? Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek. Pevná vazba, 190 x 255 mm, 416 stran Jak si můžete zakoupit naše zboží ve všech dobrých knihkupectvích v prodejně Dům Bible, Náhorní 12, Praha 8 (viz mapka) objednat v internetovém obchodě objednat em na adrese objednat faxem na čísle objednat telefonicky na čísle Informace pro knihkupce Celoplošnou distribuci našich knih zajišťují tyto distribuční firmy (v abecedním pořadí): Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., PEMIC books, a. s., Návrat domů, o. s. Adresa a kontakty ČBS Dům Bible Náhorní Praha 8 Kobylisy Telefon: Internet: Internetový obchod Prodejní doba v Domě Bible Po Čt: 9 17 hodin Pá: 9 14 hodin

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka měsíčník YMCA v ČR, říjen 2005, ročník VII 15 Kč / 0,5 Ymkaři ymkařům Velký vyvolený bratr Spiritual Fest 2005 Ekologické aktivity YMCA Vojtova již zcela pravidelná křížovka FOTO: ANET HYNKOVÁ Milí čtenáři!

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více