1.1.2 Sv. František z Assisi ( ) - poustevník, zakladatel řádu františkánů, patron vlčat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1.2 Sv. František z Assisi (1182 1226) - poustevník, zakladatel řádu františkánů, patron vlčat"

Transkript

1 Literatura k MZS 1 Texty k přednášce 1.1 Inspirační zdroje Sv. Jiří ( století) patron skautů a skautek Sv. Jiří, pocházel buď z maloasijské Kapadocie, nebo podle jiné verze z palestinské Lyddy,. Historické doklady o jeho životě se nedochovaly, avšak existuje řada legend. Středověká Legenda Aurea klade jeho původ do Kapadocie a popisuje jeho boj s drakem v Silene v Libyi, kde tak zachránil princeznu. Nejenom tímto činem, ale i mnoha dalšími zázraky obrátil tisíce lidí na víru. Roku 303 byl v Nikomédii pro víru mučen a nakonec sťat. V roce 1222 prohlásil král Jindřich II. sv Jiří zemským patronem Anglie a král Edward III. jej ustanovil ochráncem Podvazkového řádu. V roce 1284 je také poprvé doložena anglická vlajka sv. Jiří (tj. červený kříž na bílém listu). Na druhé straně Evropy se stal sv. Jiří za vlády Dmitrije Donského ( ) patronem Moskvy a později byl jeho obraz drakobijce ve štítě znaku tohoto města přijat i do znaku imperátora vší Rusi. Jeho památka se slaví a bývá spojována s příchodem jara. Sv. Jiří se stal patronem rolníků, sedlářů, ochráncem stád, opevněných sídel a strážných míst a od raného středověku zejména patronem vojáků, jezdců, rytířů a rytířských řádů a také skautů. Sv. Jiří je zobrazován jako mladý rytíř na bělouši s bílou korouhví, na níž je červený heroldský kříž, který bojuje s drakem. (http://www.skautikonice.deg.cz/dovednosti.php) Sv. František z Assisi ( ) - poustevník, zakladatel řádu františkánů, patron vlčat Pocházel z bohaté kupecké rodiny a v mládí toužil stát se slavným rytířem. Poté, co ale viděl utrpení a bolest obyčejných lidí, vzdal se bohatství a stále více vyhledával samotu. Při svém putování pomáhal chudým obyčejným lidem. Měl radost z obyčejných věcí, ze života, miloval přírodu i všechny lidi, které potkával. Ke všem a ke všemu se choval slušně, poctivě a kamarádsky. Nejslavnějším Františkovým dílem je báseň Píseň tvorstva (Laudes creatuarum). Ta není napsána latinsky, ale v umberském dialektu, dialektu, kterým se hovořilo v okolí Assisi. Píseň byla napsána postupně, na sklonku Františkova života. Jedná se o zcela zásadní text v literární historii Itálie, neboť není jen jednou z nejstarších dochovaných básní psaných v některém z italských dialektů, ale i vůbec první básní s nespornými uměleckými kvalitami. Málo známým dědictvím po svatém Františkovi je vánoční zvyk stavění betlémů. On byl totiž patrně první, který v roce 1223 v Grecciu na Vánoce zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty. František z Assisi patří mezi nejvýznamnější, nejznámější a nejoblíbenější svaté. Nejdůležitějšími prvky jeho víry byla chudoba a láska ke Kristu. Svým upřímným životem se zasadil o upevnění těchto hodnot, které ve středověké církvi prožívaly krizi. Na dlouhá staletí se stal vzorem důsledného následování Krista v chudobě a lásce k bližnímu. Význam svatého Františka pro obrodu církve byl po počátečním váhání zřejmý již za jeho života. Papež Řehoř IX. ho svatořečil dokonce již 16. července Je patronem Itálie, ekologie a také vlčat (nejmladších skautů). Jeho svátek se slaví 4. října. (http://www.skautikonice.deg.cz/dovednosti.php) Sv. Alžběta Durynská( ) patronka světlušek Alžběta žila v letech a byla královskou dcerou. Ve čtrnácti letech se provdala do Durynska. Přestože byla královského původu, nenosila stále královský šat a vévodskou korunu. Přátelila se se služebnictvem a k jejím počinům patřila i dobročinnost. Žebrákům dávala almužnu, pečovala o nemocné i o malomocné. V době mimořádného sucha dala chudým lidem práci a tím i možnost k obživě. Po smrti svého druhého manžela ji však příbuzní pro její dobročinnost vyhnali z hradu. Alžběta se ale uchýlila se do kláštera v Marburgu, kde dál žila skromně a pečovala o chudé a nemocné ve špitále, který založila. Zemřela velmi mladá ve věku 24 let. Světlušky si vzaly za svou patronku právě sv. Alžbětu Durynskou pro její nesobecké a obětavé chování k ostatním lidem. I v dnešní době je nutné se starat nejen o staré a nemocné lidi, kteří již nemají žádné příbuzné. (http://www.skautikonice.deg.cz/dovednosti.php)

2 1.1.4 Sv. Václav (asi ) - patron českých zemí, patron českých skautů Svatý Václav byl na svou dobu (924 -? 935) panovník velmi vzdělaný. Jeho postavení nebylo jednoduché. Životní podmínky byly velmi primitivní, lidé byli nuceni svou existenci v málo kultivované zemi velmi pracně vydobývat v každodenním boji s neúprosnou přírodou i nepřízní počasí. Hluboce věřící kníže se snažil pomáhat svému lidu nejen dobročinností, ale i úsilím o trvalý mír, neboť mu bylo dobře známo, že válkami trpí především nuzní poddaní. Záměr omezit pronikání německého živlu pod pláštíkem christianizace, jemuž chtěl čelit založením biskupství v Praze, se mu nepodařilo pro krátkost vlády uskutečnit (došlo k tomu až r. 973). Václavova vláda v křesťanském duchu byla mnoha jeho současníky pokládána za slabost. Jeho nepřáteli nebyli jenom představitelé jednotlivých českých kmenů, problémy měl i v rodině v osobě své matky Drahomíry a bratra Boleslava. Ačkoliv nám někdy připadá, že kníže Václav je jen úzce národní postavou, pověst o jeho lidských hodnotách a šlechetnosti se dostala daleko za naše hranice. Dodnes se v Anglii zpívá vánoční koleda "o dobrém králi Václavovi", jímž není nikdo jiný, než náš světec. Český skauting nebyl - zdá se - jeho osobou osloven, s vyjímkou katolických skautů, kteří od roku 1939 udělovali junácký "Řád svatého Václava" ve třech stupních záslužných a jednom čestném - rytířském. (Zdeněk Navrátil, BLŠ, V Ivančicích L. P. 1999, 2. upravené vydání červenec 2002 ) 1.2 Osobnosti skautingu Hansen Walter; Vlk jenž nikdy nespí Janka Otto; Čas skautů, Pelhřimov 1.3 Základní kameny skautingu Skautské principy V duchu křesťanství, které v jeho čase oslovovalo mnohem více jeho spoluobčanů, než je tomu dnes u nás, zvolil Baden-Powell tři základní principy skautingu. Vzorem mu bylo největší přikázání, jak je stanovil kdysi sám Ježíš Kristus a jež uvádí ve svém evangeliu svatý Marek ( Mk 12, 30-31). Pro potřebu hnutí je proto definoval ve stručnější podobě jako povinnost k Bohu, povinnost k bližnímu a povinnost k sobě. Někdy se slovo duty, uvedené v anglickém originálu, překládá také jako služba. Na podstatě tohoto mravního poselství to ovšem nic nemění Základní principy vymezují spirituální dimensi našeho hnutí. Jejich uznání není jednoduché, ač by se to v případě druhého i třetího principu mohlo tak zdát. Přijetí prvého připadá mnohým obzvláště obtížné. Už proto, že to jakoby zavání náboženstvím, tedy oblastí, která je u nás tradičně vnímána velmi specificky. Je to dáno dlouhodobým vývojem duchovního života v naší zemi. Nejvíce se na těchto názorech ovšem podepsala i léta komunistické násilné ateizace. Zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell ( ), protestant, byl hluboce věřící člověk. Křesťanské mravní normy, Desatero Božích přikázání, byly pro něj základním ukazatelem jeho cesty životem. Protože svoji víru hluboce prožíval, pokládal za samozřejmé, že etické principy křesťanství budou vůdčím principem skautovy mravnosti. Při sestavování skautského zákona mu nešlo jen o jakousi náhražku za Desatero. Vztah k Bohu byl pro něj jako mravného jedince samozřejmostí. Považuji za vhodné uvést tu některé jeho výroky, protože vím ze zkušenosti, že řada z nás o těchto jeho názorech mnoho neví. Čtěme tedy pozorně: Odmítám a zavrhuji takový skauting, který nemá náboženství za svůj základ. Skaut je především věřícím člověkem a praktickým křesťanem. (Master Gazette 1920) Hnutí, jako naše, by ztratilo význam, kdyby nevedlo děti k náboženství. (Scouting for Boys oběžník ÚDR 1947) Žádný člověk nestojí za mnoho, nevěří-li v Boha a neposlouchá-li jeho zákony. Tak každý skaut by měl mít náboženství. (Scouting for Boys) Skautský slib

3 1.3.2 Skautský slib Scouting for boys On my honour I promise, that I will do my best: To do my duty to God and the Queen To help other people at all times, To obey the Scout Law. Základy junáctví (1912), slibuje na svou čest, že se všemožně přičiní, aby řádně plnil veškeré povinnosti junáků i své vlastní a že bude při každé příležitosti svým bližním ku pomoci. Kapesní knížka českých Junáků (1913) Slibuji na svou čest, 1. že budu věrný ideálům vlastní své duše 2. budu pomáhati jiným a 3. říditi se zákony skautskými. Skautská příručka (1920) Slibuji na svou čest: Milovati svou vlast, republiku Československou a věrně ji sloužiti v každé době. Konati povinnosti vlastní a zachovávati zákon skautský. Býti tělem i duší hotov pomáhati bližnímu. Ačkoliv služba vlasti v této slibové formuli je silně zdůrazněna, odkaz na povinnost k Bohu ve znění prvého mravního principu se z ní zcela vytratil. Dobrovolná doložka k ní totiž (pokud bychom ji ovšem za plnohodnotné přihlášení se k prvému principu uznali) byla zavedena až 21. ledna 1939 na ustavujícím sněmu Junáka. Neakceptování základní a prvé priority skautingu se stalo podnětem k návrhu, který zazněl na Mezinárodní skautské konferenci v Haagu ve dnech září 1937, totiž aby českoslovenští skauti byli vyloučeni ze Světové skautské organizace. O této skutečnosti se málo ví, stejně jako o tom, že tomu zabránil svým přímým zásahem Baden-Powell, který si velmi vážil A. B. Svojsíka, jemuž předal v roce 1920 anglický Řád stříbrného vlka jako ocenění jeho přínosu pro český a tím i světový skauting. Od roku 1991 Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době. Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. Duší i tělem být připraven/a pomáhat vlasti i bližním. (K tomu mi dopomáhej Bůh.) Porovnáme-li naši slibovou formuli v její současné podobě s původní anglickou verzí, je na první pohled patrná určitá, byť ne úplná shoda obou znění. Znamená to však nepochybně jistý posun oproti původnímu stavu a zdůraznění duchovního rozměru v českém slibu. Protože skauting je určen pro všechny mladé lidi této planety, musí být i jeho základní pojmy všeobecně přijatelné. V Základních principech WOSM se dovídáme, že Ústava této instituce, schválená více než sto členskými organizacemi v Montrealu v roce 1977, definuje skautské hnutí jako dobrovolné nepolitické hnutí mladých lidí, přístupné všem bez rozdílu původu, rasy nebo náboženství, v souladu s posláním, zásadami a metodou, tak jak je stanovil zakladatel hnutí. Jsou tu uvedeny všechny tři základní principy. Povinnost k Bohu definuje Ústava jako věrnost duchovním principům, loajalitu k náboženství, které je vyjadřuje a přijímání z toho vyplývajících povinností. Aby bylo zřejmé, že ustanovení zahrnují i náboženství nemonotheistická, na př. hinduismus, anebo ta, která neuznávají osobního Boha (buddhismus), je slovo Bůh uvedeno pouze v nadpisu příslušné kapitoly, nikoliv v dalším textu. Výchovný přístup hnutí spočívá ve snaze pomáhat mladým lidem přesáhnout materiální svět a pokročit v hledání duchovních hodnot života. Z uvedeného je patrno, že Ústava ponechává místo poměrně velké názorové šíři, klade důraz především na svědomí jednotlivce. Na druhé straně si ovšem musíme uvědomit, že ke skautingu patří všechny tři základní principy, takže vypuštěním některého z nich by příslušná organizace, ale také výchovná jednotka přestaly být skautskými. Totéž platí i pro jednotlivé osoby, skautky i skauty. Pokud by někomu nevyhovovala ani taková tolerance, jak ji Ústava v celé její šíři připouští, pak nezbývá takovému člověku zřejmě už nic jiného, než si to poctivě přiznat a vyvodit z toho patřičný závěr. Mám-li se vyjádřit

4 jasněji tedy odejít, případně vyhledat jinou organizaci, jejíž principy mu vyhovují, nebo pokud neexistuje takovou organizaci založit a pracovat v ní podle svého nejlepšího svědomí. Nikdo soudný totiž nemůže očekávat, že jakákoliv instituce, v tomto případě skautské hnutí, se bude přizpůsobovat individuelnímu vkusu jednotlivců. Toto poznání a konstatování neplatí jen pro duchovní rozměr, ale pro všechny zásady skautingu. Je to praktické naplnění povinnosti, odpovědnosti a kázně. Domnívám se, že bude nepochybně dobré navázat v dosud uváděných souvislostech i na další dva základní principy skautingu. Nejen proto, že všechny spolu úzce souvisejí, ale především proto, že naplňování obou dalších se odvíjí zejména od duchovní úrovně skauta. Ani jejich respektování není jednoduché a úvahy o nich nás zavedou do širokých oblastí veřejného života i soukromí. Skautský altruismus je možno sledovat ve dvou rovinách: ve vztahu jedince ke společnosti i ve vztahu k ostatním jednotlivcům. V prvém případě hovoří Základní principy o vlastenectví, jeho vyšší formě, bez pouhého sentimentu. Jeho produktem by v konečné fázi mohl být i šovinismus, nadřazování národů a ras. Hovoříme tu však o řadě přístupů, o lásce k vlasti, odpovědnosti za její společenskou a demokratickou svobodu, za její obranu, zachování národního cítění i povědomí, jejího kulturního odkazu, čistoty jazyka a mnoha dalších. Jde tu tedy o cíle, k nimž směřuje i skautská výchova. Patří sem i odpovědnost za budoucnost tohoto národa, této společnosti. S tím mimo jiné souvisejí i požadavky na ekologický rozvoj jako základní podmínky přežití této civilizace i populace. Pro skauta by měl být cílem takový společenský rozvoj, který zajistí příznivé klima pro další práci skautingu a který vytvoří podmínky k výchově dalších pokračovatelů tohoto díla. K tomu by měl každý z nás přispívat podle svých možností a schopností ze všech sil. Ideálem společnosti by měl být humanismus v pojetí T.G.Masaryka, jak jsme o něm již dříve v těchto úvahách hovořili. Je tedy třeba aktivně podporovat ty instituce a to i nepolitické (nebo spíše právě tyto), které kultivují společenské klima a jeho duchovní úroveň. Mají-li k tomu možnosti a schopnosti, je nutno, aby se naši činovníci a dospělí členové přímo podíleli na řízení veřejného společenského života a dění. Že i v takovém případě je pro ně závazný skautský zákon i skautská etika a morálka, je samozřejmé. Není možné tyto mravní normy respektovat jenom při vlastní skautské činnosti a to pouze ve vyhrazené době. Pokud někdo ty možnosti nemá, pak musí takové cíle podpořit jinak. K tomu, aby si při tom dokázal vybrat nebo zvolit správného prostředníka nebo i politického representanta, se však musí sám umět rozhodnout, musí být k tomu vychován, poučen a informován, aby se ve výběru nezmýlil. O tom však budeme ještě hovořit. Svůj vztah k jednotlivcům neprojevujeme jenom "dobrými skutky " a drobnými úsluhami. Tak přibližujeme denní příkaz našim mladším svěřencům. I v tomto případě jde o celou škálu přístupů. Je to mimo jiné také záležitost poctivosti v práci a zaměstnání, věc spravedlivého odměňování podřízených, serióznost v obchodních vztazích, podpora dobročinných organizací a nadací. Často se setkáváme s nechutí pomáhat těm, kteří se dostali do problémů vlastní vinou nebo nedbalostí. Že to není ani skautské, ba ani křesťanské, snad není třeba zdůrazňovat. V takovém případě ovšem účinná pomoc nespočívá jen ve štědré ruce, ale především, a to je podstatné, v úsilí přivést takového člověka k lepšímu poznání jeho poklesku, aby své chyby a omyly pochopil a nemohl je opakovat. Není to vždy snadné a je při tom nutné zachovat i patřičnou míru taktu. Na druhé straně ovšem zlomení hole nad delikventem nepřineslo nikdy trvalý prospěch ani jemu, ani jeho okolí Skautský zákon Základním mravním požadavkem, modelujícím skautovo chování, musí být skautský zákon. Protože mravní normy naší civilizace jsou budovány na bázi křesťanské morálky, bez ohledu na to, zda se týkají věřícího křesťana, či kohokoliv jiného, nejen že mezi křesťanským Desaterem Božích přikázání a naším zákonem není rozporu, ale skautský zákon je vlastně jeho jinou interpretací. A to nejen po formální stránce, tedy počtem jednotlivých pokynů. Na tomto postulátu je možno se shodnout a patrně to nebude předmětem dohadů a sporů, pokud nebudeme diskutovat s někým předem zaujatým. Ale takový člověk má bezesporu se skautingem jen pramálo společného. Na skautském zákoně je nepochybně nejpozoruhodnější fakt, že není formulován soustavou příkazů, zákazů a doporučení, jak je to obvyklé u běžných předpisů a vyhlášek, ale jednoduchou konstatující formou: skaut je.... Z toho tedy vyplývá, že není-li... nebo odmítá-li skautský zákon jako celek, nebo i jen některé jeho části, není tento jedinec skautem. To nemá nic společného s podanou přihláškou, s příslušností k organizaci, s hrazením členských nebo registračních poplatků. Ba ani s vydanými oprávněními nebo pověřeními k výkonu čehokoliv, s udělenými vyznamenáními... Členství v organizaci naší junácké, nebo kterékoliv jiné alternativní nezakládá nikomu právo na to, aby se prohlašoval za skauta. Tuto výsadu získává každý z nás teprve svým životním stylem, případně účinnou snahou žít podle skautských mravních zásad. Na těchto závěrech se patrně názorově sjednotíme, pokud náš přístup ke skautingu a mravním závazkům z něj vyplývajícím, je poctivý, tedy opravdu skautský. Skautský zákon především shrnuje mravní normy pro různé oblasti, pro konkrétní životní situace. Vycházejí, kromě už zmíněných zásad křesťanské etiky Desatera, ze tří základních principů, které pro skauting definoval už jeho zakladatel lord Baden-Powell. Je to služba Bohu, služba bližnímu a služba sobě samému. Jimi je dáno skautovo postavení ve společnosti, jeho vztah k základním životním problémům. Stanovuje hierarchii hodnot, s nimiž se setká, určuje jeho poměr ke společnosti, jejímž platným členem má být a současně mu určuje povinnost tyto vztahy v sobě vypěstovat. Jde o základní pilíře skautské výchovy a současně o její jasně postavený cíl. Na nich skauting stojí, s jejich odmítnutím

5 padá. Pomineme-li totiž tyto zásady, pak přestáváme být hnutím výchovným ve smyslu skautského pojetí a stáváme se pouze institucí pro účelné trávení volného času. Takových organizací je však v naší společnosti dostatek a nemáme nejmenší důvod je ještě dále zmnožovat. Jinými slovy: bez zachování těchto zásad by naše existence pozbyla smysl Duchovní rozměr skautingu Když chtěl zakladatel světového skautingu Lord Baden-Powell dát svému hnutí pevný mravní základ, nehledal pro ně nic nového, nevyslal do světa žádný převratný apel. Vycházel z podstaty této společnosti, z toho, na čem vyrostla do současné podoby. Kolébkou a inspirátorem naší dnešní civilizace, nazývané euro-atlantická, je beze vší pochybnosti křesťanství. To formovalo po staletí duchovní vývoj této oblasti, z něho vyrostla její současná podoba. Pravda, doba pokročila ač ne vždy tím správným směrem a dnes mnozí lidé na kořeny svého duchovního bytí zapomínají, takže se jich ve své nezřízené pýše a přehnané víře nebo důvěře v sílu lidského rozumu, vědy a svého umu zříkají. Neuvědomují si však, kolik základních mravních pravidel a příkazů převzala současná morálka a etika, tedy ta, kterou by i oni měli uznávat, aniž by se na svůj původ odvolávala, když se někdy zdánlivě tváří jako inertní, nezávislá na čemkoliv. A přesto, či právě proto v četných právních státech s mnohdy staletou tradicí, jejichž legislativa respektuje přirozený mravní řád, jsou i tyto zásady vpravdě křesťanské zásady v jejich zákonech zahrnuty Odpovědnost vůči společnosti a služba bližním Zatím ani zdaleka nemáme takovou pověst a kredit, jaké požívají skauti v zemích západně od naší republiky. Jednou z příčin je nepochybně i skutečnost, že tam se mohli mladí lidé skautsky vyžívat po celou dobu a být prospěšnými tamější veřejnosti i v dobách pro ni nepříznivých. Zákazy skautského hnutí u nás byly tedy i v tomto ohledu pro hnutí osudovým postihem. Opětné získání důvěryhodného postavení v naší společnosti, jejíž priority jak už jsme tu zmiňovali jsou oproti těm skautským značně odlišné, bude jistě obtížné, ne však nemožné. Bude však třeba umět ovlivnit pozitivně veřejné mínění. A to nebude rozhodně snadné. Většina rodičů našich dětí a občanů středního věku totiž prošla za totality pionýrskými a svazáckými skupinami, takže dnes mnozí z nich vnímají skauting možná jenom jako jakousi jinou obdobu Pionýra, patrně pouze s tím rozdílem, že nehlásá rudou ideologii. Obecně užitečná práce a činnost, k níž patří nepochybně i vedení a výchova mladých, je u nás stále vnímána s nedůvěrou a pochybami. Ty jsou často násobeny závistí a podezíravostí, vyúsťující v otázku co za to má? Však také v opačném směru je zřetelně patrná všeobecná nechuť k prospěšné, ale nehonorované činnosti. To vše jsou další dodnes přežívající pozůstatky, doslova rezidua rudé totality. Skutečná, tradiční občanská společnost přistupuje ke svým problémům jinak. Není to vše jen vina naší veřejnosti. Touha po vlastním úspěchu, primitivní materialismus, bezohledně ziskuchtivý, jí byl přímo naočkován. Jestliže i církve, u nichž prvotním úkolem je duchovní povznesení národa a na ně navazující i charitativní činnost, jsou vysokým státním činitelem postaveny na roveň běžných občanských aktivit, jako jsou zahrádkáři nebo chovatelé, pak opravdu musíme konstatovat, že v této společnosti není něco zdravé. A to už shora, z těch nejvyšších pater, až zcela dolů, k tomu jak se někdy říká - prostému lidu. To vše je jedna stránka věci, problémy na vnější straně. Musíme se zamyslet také sami nad sebou a zvažovat, do jaké míry a jakým způsobem můžeme my tento náš obraz ovlivnit a svůj tolik potřebný kredit získat. Odpověď nám naznačuje nejen nadpis nad touto kapitolou, ale také titul celé brožurky. Bude to důslednost, s níž budeme prožívat své skautství a naplňovat náš skautský zákon., Osobní rozvoj K takovým vztahům a přístupům je třeba naši svěřenou mládež vychovávat. Nejen, aby tyto myšlenky přijímala, ale aby také pochopila, že sama musí na sobě pracovat tak, aby potřebné vlastnosti, schopnosti i dovednosti získala. Tak, jak nám ukládá třetí základní princip a jak to vyjadřuje naše heslo Buď připraven!. Naším cílem tu nebude pouze vypěstovat ochotu pomoci, ale také přijetí poznání, že v dané situaci, v této chvíli jsem to právě a jenom já a nikdo jiný, kdo je ochoten a schopen podat pomocnou ruku. Patrně většina z nás se už setkala se situací, kdy u havárie nebo jiné mimořádné události se seběhne dav, převážně zvědavců, kteří diskutují, radí, kritizují, nebo jen bezradně civí, ale nikdo z nich účinně nezasáhne. Že je to úkaz běžný, potvrdí kterýkoliv lékař ze služby rychlé pomoci, nebo příslušník záchranné instituce. Na druhé straně je potěšitelné, že přibývá pozvolna i těch, kteří jsou schopni poskytnout fundovaně nezbytnou pomoc a dvojnásob potěší, že jsou to často i lidé mladí, dokonce i děti. Aby bylo možno takové případy dobře zvládat, zřizuje si moderní společnost teamy specialistů, počínaje protipožární ochranou, a konče orgány civilní ochrany, které už svým výcvikem a praxí nenadálé

6 problémy zvládají. Nikdy jich nebude nadbytek, ale aby se takové události snáze řešily je vhodné, aby i normální lidé si věděli rady a přispěli svým pohotovým zásahem do příchodu odborníků. I to je cílem naší výchovy a smyslem našeho hesla. Naše mladší svěřence vedeme tedy k pozitivnímu přístupu, postojům i návykům, aby právě v duchu svého hesla byli připraveni. S postupujícím věkem a duševním rozvojem je třeba jim vštěpovat snahu a také touhu být stále lepším, aby byli schopni zvládat i nenadálé stavy. Předpokládá to ovšem, že skautský vůdce všechny tyto vlastnosti sám má. Říkáme, že skautský vůdce má být pozitivní osobností. Vychovat ze skautského mládí takové osobnosti, a to nejen z výchovných činovníků, ale všech skautů, to je smysl našeho snažení, jak nám ukládá právě třetí základní princip Poslání Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem. (Stanovy Junáka- Svazu skautů a skautek ČR, schválené ve Vsetíně dne , str-1, hlava druhá) Sloužíme nejvyšší Pravdě a Lásce, ta od nás očekává důvěryhodnou a obětavou službu naplňovanou každý den a poctivé hledání duchovních hodnot. Sloužíme dětem a mládeži, ti od nás očekávají zábavu, zážitky, romantiku, kamarády, možnost uplatnit se. Sloužíme přírodě, ta očekává: vědomí sounáležitosti, krásy a života samého; poučenou ochranu a péči. Sloužíme vlasti, společnosti a obci, zde je očekávána náplň volného času dětí, pomoc a spolupráce při řešení celospolečenských problémů (drogy, soudržnost rodin apod.), občanská angažovanost, veřejně prospěšná činnost. Pomáháme dnešní i zítřejší Evropě, která očekává: solidaritu, toleranci, podporu míru, náš pocit sounáležitosti, vyjádření vlastní představy o její budoucnosti a našeho přínosu. Vycházíme vstříc rodičům našich dětí. Ti od nás očekávají smysluplné zaměstnání svých dětí, jejich bezpečnost, solidní a spolehlivý přístup, spolupráci při výchově. Naplňujeme potřeby činovníků a dalších dospělých členů hnutí, kteří očekávají zejména: informační, právní a hmotné zázemí pro svou službu, kvalitní vzdělávání, pochopení, pomoc, toleranci, sebeuplatnění, naplnění volného času. Spolupracujeme se světovým skautským hnutím, které od nás očekává zejména stabilitu, důvěryhodnost, otevřenost ke spolupráci, vysokou úroveň řízení, podporu hlavní strategie, pomoc rozvojovým zemím, obohacení světového skautingu českým přínosem. (Strategie Junáka svazu skautů a skautek ČR, do roku 2005, str. 3, kap. 3.) Postavení a úloha ve společnosti Není toho mnoho, ale je to také současně vše, co naše republika v tuto dobu nejvíce potřebuje. Buďme tedy my, skauti, tou příslovečnou solí země, máme přece pro to všechny předpoklady a také jedinečnou příležitost. Stačí snažit se poctivě o to, co jsme slíbili. Hodnoceni nebudeme podle předsevzetí a ideálů, ale podle toho, co jsme schopni pro jejich uskutečňování učinit a někdy i obětovat. Pro skauty Baden-Powellova pojetí jiná cesta ani neexistuje.

7 2 Doporučená literatura Baden- Powell Robert; Skauting pro chlapce, Junák TDC, Praha 2007 Baden-Powell Robert; Na pomoc skautským vůdcům, Junák TDC, Praha 2006 Bartošová Jitka; Nesnadné počátky organizovaného českého dívčího skautingu ke stažení: Hansen Walter; Vlk jenž nikdy nespí, Praha 1994 Janka Otto; Čas skautů, Pelhřimov Lešanovský Karel, Nosek Václav; Historie skautingu, Edice vůdcovská zkouška, Junák TDC, Praha 1999, 2001 Mezinárodní rozměr skautingu, Zahraniční odbor Junáka, Junák Svaz skautů a skautek ČR, TDC, Praha 2005 Plajner Rudolf; Úsvit českého Junáctví, Junácké edice 1992 Seton, Ernest Thompson; Kniha lesní moudrosti, Praha Poselství Černého vlka (s. 5) - Indiánovo poselství (s.11) - Základy lesní moudrosti (s ) Stanovy Junáka- Svazu skautů a skautek ČR, schválené ve Vsetíně dne ke stažení: Svojsík Antonín Benjamín; Základy junáctví, Merkur, Praha s Svojsík Antonín Benjamín; Význam ksautování, Praha ke stažení: Svojsík Antonín Benjamín; Český skaut, TDC ke stažení: Voňavková Věra;Tichou poštou, Junák TDC Zajíc Jiří a kol.;nikdy nekončící dobrodružství, Junák TDC Zajíc Jiří a kol.; Myšlenkové základy skautingu, Edice vůdcovská zkouška, Junák TDC, Praha 2001 Z kroniky Sasanek; TDC, Praha ke stažení:

Myšlenkové základy skautingu

Myšlenkové základy skautingu Myšlenkové základy skautingu 1 Historické proudy, které ovlivnily skauting Myšlenky a proudy, které ovlivnily současný skauting, se mohou rozdělit do tří základních oblastí: - Kulturní vlivy evropské civilizace

Více

Myšlenkové inspirace skautingu

Myšlenkové inspirace skautingu Myšlenkové inspirace skautingu Každá historická doba přinesla něco, z čeho může skauting čerpat. Nejsou to tedy jen přímé inspirace, ze kterých především Baden-Powell myšlenkově vychází. Je dobré si uvědomit,

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

SKAUTING PRO VŠECHNY

SKAUTING PRO VŠECHNY SKAUTING PRO VŠECHNY programový dokument Projekt Skauting: příležitost skutečně pro všechny Skupina Skauting pro všechny (SPV) květen 2011 Kdo jsme a z čeho vycházíme Skupina Skauting pro všechny sdružuje

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POZNÁMKY K VÝVOJI ČESKÉHO SKAUTSKÉHO SLIBU KAREL LEŠANOVSKÝ - KAY VÁCLAV NOSEK WINDY HISTORICKÁ KOMISE JUNÁKA srpen 2001

POZNÁMKY K VÝVOJI ČESKÉHO SKAUTSKÉHO SLIBU KAREL LEŠANOVSKÝ - KAY VÁCLAV NOSEK WINDY HISTORICKÁ KOMISE JUNÁKA srpen 2001 POZNÁMKY K VÝVOJI ČESKÉHO SKAUTSKÉHO SLIBU KAREL LEŠANOVSKÝ - KAY VÁCLAV NOSEK WINDY HISTORICKÁ KOMISE JUNÁKA srpen 2001 A. Základní údaje o vývoji českého skautského slibu l. I pro české skauty byl vzorem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zákaldní fakta o skautingu. Kořeny skautingu. Zrození skautingu

Zákaldní fakta o skautingu. Kořeny skautingu. Zrození skautingu Milota Jiří 8.A 11.4.2007 Zákaldní fakta o skautingu Kořeny skautingu Když se hovoří o zdrojích a předchůdcích skautingu, bývá zvykem vyjmenovat několik postav, které se v dějinách tak či onak věnovali

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Zdravotnická etika od A do Z

Zdravotnická etika od A do Z VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT GEOINFORMATIKY Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová Radek Fujak GB3GIS01 Medicína ztrácí svou lidskou milosrdnou

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

II. ZROZENÍ SKAUTINGU

II. ZROZENÍ SKAUTINGU II. ZROZENÍ SKAUTINGU Ještě než se zmíníme o okolnostech vlastního založení skautingu Baden-Powellem, je třeba zmínit jinou osobnost, která měla na toto hnutí (a o českém skautingu to platí dvojnásob)

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Stanovy spolku Křižovatka, z. s.

Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku zní: Křižovatka, z. s. (dále jen spolek ). 2. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek není založen za účelem

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro 7. ročník? Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více