Časopis přerovského děkanátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné radosti. Tam v blízkosti Boží se bude za nás přimlouvat a nám pomáhat. Těšíme se na šťastné shledání! Vzpomínejme vděčně!" Z dopisu otce kardinála Františka Tomáška V Přerově pomáháme již třetím rokem Rosteme ve víře Gregoriánský chorál Světec měsíce Dětské okénko Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014 Stránka pro mládež Pozdrav ze semináře IV. arcidiecézní fórum mládeže 2014 Z Centra pro rodinu Ráj Matka M. Vojtěcha Hasmandová Toulky přerovským děkanátem Jen tak ve stručnosti Přečetli jsme a doporučujeme Slovo z Charity Informace a mnoho dalšího...

2 Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. Čtyřicet dní se budeme připravovat na vrchol liturgického roku. Projdeme si s Ježíšem jeho poslední cestu. Uslyšíme evangelium o vjezdu do Jeruzaléma. Dav křičící: Hosana Synu Davidovu! O pár dní později dav křičí: Ukřižuj, ukřižuj ho! Na Zelený čtvrtek se budeme modlit s Ježíšem v Getsemane. Na Velký pátek s ním prožijeme hluboké ponížení. Král nebe a země v rudém plášti a s trnovou korunou na hlavě. Vojenskou standartou (vexilla) našeho Krále Korouhví - je kříž, kopí a další nástroje umučení. Z lidského pohledu je to absolutní beznaděj. Kristus je zbičován a přijímá kříž. Konec jeho pozemského života se blíží. Je svlečen z šatů a přibit na kříž. Běh událostí nekončí Ježíšovým slovem na kříži: Dokonáno je! Z hluboké beznaděje pátečního odpoledne nečekaně vytryskne hluboká radost nedělního rána. Ten, který byl bez hříchu (srov. 2 Kor 5,21), vzal na sebe tíži hříchu a sdílel s lidstvem úděl smrti, a to smrti na kříži. Smíření, které je nám nabízeno, stálo tu nejvyšší cenu, totiž na Golgotě vztyčený kříž, na kterém byl přibit Syn Boží učiněný člověkem. (Benedikt XVI) Ježíš se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil. To je účel jeho vtělení. I za naše hříchy tekla Kristova krev. Abychom mohli plně prožít velikonoční radost, tak se musíme na Velikonoce dobře připravit. V přípravě nám mohou pomoci tři základní skutky zbožnosti podle Mojžíšova zákona: půst, modlitba a almužna. Postem může být například odepření si alkoholu, kávy, televize, Facebooku nebo jiných dovolených požitků. Do Březen v liturgii Letos v březnu prožíváme dobu postní. Již ve 2. století se křesťané připravovali na velikonoční slavnost dvoudenním smutečním postem. Ve 3. století se rozšířil půst na celý Svatý týden. Pro první všeobecný koncil v Niceji je už Qudragesima Paschae, tj. Čtyřicetidenní přípravná doba na Velikonoce, něčím samozřejmým a všem známým. Byl v tom úmysl napodobit Ježíše, který se po svém křtu v Jordánu 40 dní postil (Mt 4,2; Lk 4,1). Církevní otcové v tom rovněž viděli odkaz na 40 dní, kdy se postil Mojžíš na Sinaji (Ex 34,28) a prorok Eliáš cestou k hoře Chorebu (1K 19,8), stejně jako 40 roků putování Izraele pouští. Čtyřicetidenní začínalo původně o šesté neděli před Velikonocemi a trvalo do Zeleného čtvrtku, kdy se v Římě konalo slavnostní znovupřijetí kajícníků. Protože se o nedělích nepostilo, hledalo se v 5. století, jak zvýšit počet dní skutečného postu na 40. Postupně se k postní době připojily čtyři všední dny před první nedělí postní, takže se dospělo k dnešní Popeleční středě jako začátku čtyřicetidenního postu. Půst spočíval v tom, že se člověk spokojil s jedním jídlem denně. To se jedlo podle antického zvyku večer. K tomu přistupovala zdrženlivost od masitých pokrmů a vína, později též abstinence od mléčných výrobků a také vajec. Počínajíc vrcholným středověkem lze pozorovat postupné zmírňování postní praxe, což určitě souvisí s doceněním těla ve filozofii a teologii vrcholné scholastiky. My, dnešní lidé, stojíme vůči rozsahu a intenzitě postu ve staré církvi plni obdivu, a možná i skepse. Pozadí postní praxe tvoří množství hlubokých myšlenek víry. Kdo ke křesťanské víře přišel jako katechumen, ať už ze židovství, nebo pohanských náboženství, byla mu nábožensky motivovaná zdrženlivost od jídla už zpravidla dobře známá. Navíc pro Řeky a Římany nebylo ničím neobvyklým se postit z důvodů nenáboženských, převážně léčebné povahy. Tehdejší křesťané viděli v postu dále posílení modlitby, což vyjadřuje svatý Nilus obrazným příměrem: Modlitba toho, kdo se postí, je jako mladý orel, vznášející se povětřím, zatímco modlitba nestřídmého je obtěžkána přílišnou přesyceností a klesá dolů. Půst se dále chápal jako příprava k přijetí Ducha svatého, jako účinná zbraň v boji proti zlým duchům, jako přiměřená příprava na přijetí křtu a eucharistie, a jako podmínka aktivní pomoci chudým dík úsporám vlastních výdajů. Rovněž misionářské ohledy na bohatou postní praxi Židů i pohanských náboženství mohly posty staré církve podpořit. Při tom všem církev věděla o varování proroka Izajáše (58, 5) před zpovrchnělým postěním a ustavičně si důrazně vštěpovala odpovídající napomenutí Ježíšova horského kázání (Mt 6,16-18). Hledáme-li celkový smysl velikonoční kající doby, jak také nazýváme dobu postní, mohla by nám posloužit 1. postní preface: Neboť ty nám znovu dáváš milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Pro pochopení spásného činu Ježíše, je dobré se účastnit i pobožností křížové cesty Popeleční středa Již od konce 11. stol. se na Popeleční středu uděluje popelem na čelo znamení kříže (svátostina popelec) se slovy: Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš (Gn 3,19), nebo Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (v našich krajích kočiček ) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst újmy - jen jednou za den úplné nasycení) Sv. Jan z Boha, kněz Sv. Patrik, biskup Sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve Sv. Josef, Snoubenec Panny Marie, Pěstoun Páně V Matoušově evangeliu o Ježíšově dětství vstupuje Josef na scénu vždy jako osoba vyznačující se třemi charakteristickými rysy: je to muž snů, muž poslušný, který bezvýhradně přijímá Boží vůli, a muž, terý dokáže vzít k sobě, Strana 2 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014

3 modlitby můžeme přidat křížovou cestu nebo tzv. sedm kajících žalmů (Ž 6, 32 (31), 38 (37), 51 (50),102 (101), 130 (129), 143 (142)). Almužnou nemusí být jen finanční příspěvek do sbírky Postní almužna. Jako almužnu můžeme vnímat i náš čas, který věnujeme pomoci bližním. Přeji Vám plodnou a požehnanou dobu postní. František Ponížil, jáhen Rapsodické divadlo Paul Claudel KŘÍŽOVÁ CESTA v překladu O. F. Bablera Účinkují: Martina Pavlíková - slovo Marián Pavlík improvizace na violoncello neděle 9. března 2014 v 14:30 v kostele sv. Magdalény v Předmostí Všechny srdečně zveme. Pozvánka na postní duchovní obnovu ve Staré Vsi Duchovní obnovu vede františkán P. Gabriel Kubík Pátek :00 křížová cesta (kostel) 17:30 mše svatá s promluvou Sobota :00 postní promluva pro děti (dětský domov) 14:00 postní promluva (fara) 15:30 postní promluva (fara) 17:00 pobožnost svaté Brigity (kostel) 17:30 mše svatá Neděle :00 křížová cesta (kostel) 9:30 mše svatá s požehnáním Během celé obnovy bude otec Gabriel k dispozici ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. který se umí dobře postarat o ty, kdo jsou mu svěřeni. Když evangelista líčí, jak k Josefovi ve snu promluvil anděl, vypůjčuje si jazyk Starého zákona (vzpomeňme si na sny Josefa Egyptského v první knize Mojžíšově), jímž je vyjádřen náhlý Boží zásah do lidského života. Josef zároveň přijímá i sen Boží, neboť si dokáže představit, že Bůh je pro spásu svých tvorů schopen učinit cokoli. Tomu napovídá i jméno Ježíš, tedy Spasitel, které dítěti dává. Andělovy příkazy poslechne Josef vždy bez váhání, a jeho pohotovost je v evangeliu doprovázena významuplnými slovy vzal k sobě. Poprvé se tento výraz objevuje v závěru vyprávění o snu, ve kterém k němu promluvil anděl: Udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Další vzít k sobě následuje po andělově příkazu uprchnout s celou rodinou do Egypta a tatáž slova se objevují i po pokynu, aby se z Egypta vrátili. Josef se nám v těchto líčeních jeví jako člověk, který pochopil, že Bůh všechny lidi miluje, a který poznal, že Boží rozhodnutí stát se Emanuelem je míněno naprosto vážně. Právě z tohoto poznání a hlubokého pochopení pramení jeho síla vzít k sobě, postarat se o Marii i o dítě. Jeden detail si v evangeliu zaslouží zvláštní pozornost: když anděl přikazuje Josefovi, aby před Herodem uprchli do Egypta, evangelium zdůrazňuje, že Josef vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odebral se do Egypta. Slovo noc zde neoznačuje jen okolnosti překotného útěku, ale poukazuje i na to, že Josef byl s to ihned uposlechnout Božího příkazu, a zahrnuje i symbolický význam, jehož noc na různých místech Bible nabývá. Josef zde vystupuje jako pravý Ježíšův otec, ne ve smyslu biologickém, ale ve smyslu mnohem hlubším: otec je přece ten, kdo střeží, ochraňuje, otvírá cestu. Chceme-li pochopit smysl slov, že Bůh se ujímá naší slabosti, pohleďme na otce. Josef je otec, který dítě střeží a stará se o ně nejen ve dne, když je všechno snadné, bezpečné a zalité sluncem, ale bere ho s sebou i v noci, když vyvstanou těžkosti a když pochybnosti, nástrahy a hrůza nabývají vrchu. Svou odhodlaností a oddaností poskytuje ochranu láskyplné matce i bezbrannému dítěti. Josef umí putovat nocí a uchovat si přitom v živé paměti jasný den, tedy svůj spravedlivý život v modlitbě a poslušnosti vůči Bohu. Josef ze svých zásad nikdy neslevil, nikdy necouvl, nikdy se neohlížel na vlastní pohodlí a bezpečí, ale vzal k sobě dítě i Marii a stal se tak pro ně živým, viditelným symbolem Boha dobrého Otce, který se o všechny stará. A právě o takovém Bohu Otci bude Ježíš později mluvit v evangeliu. U Lukáše se o Mariině panenském mateřství mluví přímo při líčení andělova zvěstování v Nazaretě, avšak jak toto tajemství přijal Josef, se evangelista nezmiňuje. Ve vyprávění o cestě do Betléma, kde se Ježíš narodil, je Josef vylíčen jako ten, kdo vzal s sebou svou manželku Marii a za celou situaci přebral zodpovědnost. V dalších vyprávěních z doby Ježíšova dětství nacházíme Josefa vždy hned vedle Marie. Jako její manžel s ní vše sdílí a je jí nablízku při Ježíšově narození, při obřezání, při uvedení do chrámu i při hledání dvanáctiletého Ježíše, jehož pak společně nacházejí v chrámu mezi učenci. V Nazaretě Josef z evangelií mizí; v souvislosti s Ježíšovým veřejným působením se o něm evangelia už nezmiňují. Odtud tradice vyvozuje, že Josef zemřel v kruhu své rodiny, v přítomnosti Ježíše a své manželky Marie. Právě proto se stal patronem umírajících, jako ten, komu se na cestu do věčnosti dostalo té nejvyšší možné útěchy. Je také patronem Čech i jiných zemí, celé církve, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch, kdo žijí v panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců. Je vzýván při očních onemocněních; při pokušeních; v zoufalých situacích i při bytové nouzi Slavnost Zvěstování Páně Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a nejpamátnější okamžik - vtělení Krista v Marii, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v plánu spásy. Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství. Tuto událost si můžeme připomínat každý den při modlitbě Anděl Páně. Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014 Strana 3

4 4. PŘIKÁZÁNÍ Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi Otcové a matky, buďte úcty hodni Minule jsme mluvili o tom, co ukládá čtvrté přikázání dětem vůči rodičům: Mají je ctít, milovat, poslouchat. Mají jim pomáhat a pečovat o ně ve stáří. Ale to přikázání je nejen pro děti - je i pro rodiče. Svatý Pavel píše křesťanům do Efesu zajímavou radu: Vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, nýbrž vychovávejte je v učení a kázni Páně! (Ef 6,4) Těm připomíná, jaký díl zodpovědnosti připadá na ně, aby dětem usnadňovali toto přikázání plnit. Aby děti mohly rodiče ctít, musí být rodiče úcty hodni. Aby je mohly milovat, musí být lásky hodni. Aby je mohly poslouchat, musí si rodiče umět zachovávat autoritu. Kde děti své rodiče nemilují a neposlouchají, tam to bývá zaviněno i nesprávným chováním rodičů. Snad ta nejhorší chyba, kterou rodiče při výchově mohou udělat, je, že dětem neumožňují, aby se od mládí u- čily žít samostatně. Hlavně musí děcko na slovo poslechnout! - říkávají siláčtí tatínci. Jenže takhle si pletou své dítě se psem. U psa je nejdůležitější cíl výchovy, aby na slovo poslechl. U dítěte je cíl jiný: dítě se má učit a naučit poslouchat sebe - a poručit sobě, hlídat se samo. Rodiče nebudou vždy svým dětem za zády. A co potom, když si děti neumí poručit samy, když se neumí samy rozhodnout protože rodiče vždy sami přísně rozhodovali, co je pro ně nejlepší. Proto nezesměšňujme žádný nezralý nápad dětí, ale vysvětlujme, veďme k přemýšlení. Pochvalme každý dobrý nápad. Dovolte vše, co povolit lze, pak vám budou děti věřit, že zákaz je oprávněný. Vaše dítě nemá vyrůstat k vašemu obrazu, ale k obrazu Božímu. Vy máte dětem pomáhat rozvinout ty dobré vlohy, které do nich Stvořitel vložil - i tenkrát, když to neodpovídá vašim představám. Kolik mladých charakterů se nerozvinulo proto, že je rodiče nevedli k samostatnosti. Kolik mladých manželství se rozbilo proto, že rodiče chtěli stále určovat a diktovat, co je pro ty mladé nejlepší. Dospělým dětem mají rodiče radit jen tenkrát, když se jich děti na radu ptají. Rady nežádané jsou nežádoucí, a proto neprospěšné, byť byly sebelépe míněné. Co u svých dětí zameškáte na výchově v dětství, to v dospělosti nedoženete. Vraťme se ale ještě k tomu dětství. Tady by stálo si říct několik rad, které křesťanští pedagogové doporučují věřícím rodičům: Nechtějte udělat z dítěte nejnej ve všem. Chtějte, aby bylo normální, takové, na co má a stačí. Nechtějte si za každou cenu vynutit, aby se vaše dítě mělo na světě líp než vy. Dejte mu možnost, aby si žilo po svém, ukazujte mu, že duchovní hodnoty jsou víc než majetek. Nechtějte je ušetřit každé námahy, každého úsilí, zajistit finančně i společensky. Učte je raději, aby se samo umělo starat o sebe i o vás. Nezanedbejte trpělivé a laskavé, ale důrazné vedení charakteru. Chraňte se panovačného, kaprálského uplatňování autority. Ze slabých dětí to udělá lidi ušlápnuté a zakřiknuté, kterým se nevede dobře na zemi. Z opačných povah to udělá lidi agresivní a vzpurné, kteří jsou svým radikalismem ve stálém rozporu s okolím, ať jsou kde jsou. Poroučejte co nejméně. Ale když už poručíte, musíte dohlédnout na splnění rozkazu a pochválit. Svévolné rozkazování a nepochválení, to neposlušnost přímo provokuje. Nezmeškejte dobu od 4-6 let, kdy je duše dítěte tak chtivá poznávání. Kde v tomto věku ponechají dítě jen světu pohádek a večerníčků, a nepovědí mu nic o dobrém Otci v nebesích, o Příteli Ježíši, tam bude tento nedostatek na dětech po celý jejich život patrný. Nic nemá děti připravit o to, aby se od rodičů naučily znát Otčenáš, když se jej společně modlí; znát a chápat desatero, když vidí příklad rodičů, jak je zachovávají. Zanic se nepřipravte o pevný základ, na němž může vyrůstat poslušnost - o rodičovskou autoritu založenou na lásce, která dětem důvěřuje a dává jim tak potřebnou svobodu - svobodu i k udělání chyby a poučení se z ní. Ovšem i při sebesvědomitější výchově může dojít ke krizím a nezdarům, protože na děti působí kromě rodiny ještě škola, televize, kamarádi, ulice. V jedné dobré katolické rodině se stalo, že nejstarší syn Jirka, gymnazista, nepřišel jednoho dne domů ze školy. Když se po něm začali shánět, zjistili, že ani ve škole nebyl. Hledala ho policie, rozhlas. Po třech dnech došel telegram od vzdálených příbuzných: Překvapivě přijel Jirka. Co dělat? - A tatínek telefonoval: Hned ho pošlete domů. Jirka přijel - se strachem. Čekal, že bude zle. Ale nebylo. Teprve po nějaké době si ho tatínek vzal stranou a řekl: Chlapče, selhali jsme oba dva. Ty, žes provedl takovou nerozumnost - a já, že jsem tě zřejmě špatně vychovával. Vina si žádá trest a napravení. O své nápravě budeme přemýšlet každý sám, ale trest bychom si měli uložit společný. Tři dny nebudeme s ostatními u stolu a zůstaneme o chlebu a vodě. Souhlasíš? - Jirka rád souhlasil. Při tom chlebu a vodě z něj konečně vylezlo, co bylo příčinou útěku z domu. S tatínkovou pomocí se našlo i rozumnější řešení. Ten Jirka tuhle historku ze svého mládí po létech vypravoval a dodal: Díky té mé klukovině jsem tenkrát pochopil, jak výborného mám tatínka. Pravda, ten chléb a voda není recept na všechny vychovatelské potíže. Ale je to doklad, že mládež se dá poučit vlastními chybami, když dospělí na ně nereagují podrážděně a nepřiměřeně. Do zpovědního zrcadla patří u čtvrtého přikázání i otázka vztahu k našim nadřízeným nebo představeným. Zda je posloucháme, nespravedlivě nekritizujeme. Zda nepodlézáme. Měly by tam patřit i otázky nadřízeným. Zda jsou spravedliví, zda nezneužívají své moci. Když nedávno umřel jeden kardinál, mohl o něm kazatel nad hrobem prohlásit: Před nikým Strana 4 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014

5 nepoklonkoval a po nikom nevyžadoval, aby se klaněl jemu. - To je pěkné vyjádření, jaký má být vztah mezi podřízeným a nadřízeným. Myslím, že by stálo za to, zapamatovat si jednu myšlenku: Otcové a matky, buďte úcty hodni a veďte děti odmala k samostatnosti a sebeovládání. Na závěr bych rád doporučil rodičům útlou knížečku od Guy Gilberta s názvem O dětech a výchově, ve které mimo jiné radí humorně a zároveň pravdivě, jak ze svého potomka vychovat delikventa: Okamžitě mu všechno dejte. Nikdy neříkejte ne. To by ho traumatizovalo. Netrestejte ho. A pokud jednou podlehnete pokušení ho potrestat, hned to s omluvou a velkou pusou na čelo vezměte zpátky. Hlavně nešetřete společnost, v níž žije. Dělá mu náramně dobře, když vidí, že je všechno pitomé, zbytečné a rozkladné. Nikdy nevyzdvihujte nic, co se společnosti daří a co je na ní dobré. Bez obav se před ním hádejte, milí rodiče. Až se jednou rozejdete, tak ho to nezaskočí. Bude na to připraven dlouhou dobu. Klidně mu opakujte, že když se mýlíte, mohou za to ti druzí, ovšem vy nikdy. Brzy se naučí tvrdit, že veškerou odpovědnost za všechno špatné, čeho se dopouští on sám, nese společnost a ti druzí. Nebraňte mu pouštět si televizi nebo brouzdat po internetu, kdy ho napadne, ve dne nebo v noci. Jeho srdce a mysl bude zaměstnávat video a zvuková aparatura. Pokud bude vaše dítko drzé na učitele a ten ho ve škole pošle za dveře, nenechte si to líbit, hned za tím přehnaně přísným pedagogem zajděte a přímo před svým potomkem mu řekněte pěkně od plic všechno, co si myslíte o jeho zneužívání moci. Nedávejte svému potomkovi žádnou mravní nebo duchovní výchovu. Nechte na něm, aby si zvolil, co mu vyhovuje, až na to bude mít věk. Nikdy po něm nežádejte, aby pomáhal s domácími pracemi, a když zasedne ke stolu, pozorně si vyslechněte jeho kritické připomínky k jídlu. Povaluje se v osmnácti až dvaceti letech na gauči a odmítá hnout prstem? Nezasahujte. Ještě si potřebuje užít teplo domova. Říkejte mu, že nenajde práci kvůli cizincům, kteří ho připravují o chleba. Dávejte mu důstojné kapesné. Kdyby měl míň než kamarádi, znamenalo by to pro něj hrozné ponížení. Když zjistíte, že vám peněženka zeštíhlela o pár bankovek, nebo že u vás doma záhadně mizí alkohol, popřípadě jsou stále plné popelníky, nic neříkejte. Obrňte se trpělivostí, časem to přejde Pokud vám jednou zatelefonují z policie, abyste se dostavili na služebnu, protože vaše dítě přechovává drogy nebo se dopustilo loupeže, prostě jen řekněte: To je jeho problém. A pokuste si vzpomenout na všechno zlé, co se z vašeho potomka nepodařilo vytáhnout P. Pavel Martinka V Přerově pomáháme již třetím rokem. V médiích často slyšíme jen negativní informace, ale skutečnost dokáže být i jiná. Například naše už dvouletá práce s lidmi, kteří byli a jsou ochotni přinášet druhým radost, úsměvy a někdy i přátelství, třebaže by jim tito lidé mohli být lhostejnými. Jsou to naši milí dobrovolní pracovníci Maltézské pomoci. Bez jejich nadšení a ochoty by se činnost této organizace nemohla v Přerově tak bohatě rozvíjet a dnes slavit již dvouleté výročí působení, které mnohým přineslo ledacos dobrého. V zahajovacím roce 2012 dobrovolníci strávili s našimi klienty 568 hodin a v uplynulém roce 2013 to bylo již obdivuhodných hodin!! Klienti, jimž byly tyto hodiny věnovány, jsou: - obyvatelé Domova pro seniory v Přerově; - klienti Charity Přerov; - klienti Centra setkávání v Přerově; - klienti Sdružení Alfa handicap. Kromě pravidelných návštěv se naši dobrovolníci zapojili i do jednorázových aktivit, z nichž nejvýznamnějšími byly: - pomoc rodinám, které dlouhodobě pečují o nemocné; - pomoc při přípravě a organizaci akce Alfa olympiády pro zdravotně postižené; - pomoc zdravotně postiženým na Velehradě při organizaci Celostátního setkání vozíčkářů; - pomoc na večírku pro zdravotně postižené v Městském domě v Přerově. Naše aktivity se budou i nadále zaměřovat na pomoc osamělým seniorům, podporu seniorů při zachování aktivního způsobu života, solidarity mezi generacemi a další rozvoj dobrovolnické činnosti. Velice nás těší kladné hodnocení, kterého jsme se dosud dočkali a věříme, že se nám podaří dobrovolnou činnost i nadále zlepšovat a zdokonalovat. Je vidět, že i v dnešní uspěchané době se najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým. Právem jim patří UZNÁNÍ A VELKÉ DÍKY. Jitka Bílková koordinátorka Maltézské pomoci v Přerova Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014 Strana 5

6 Gregoriánský chorál V následujícím článku se pokusíme přiblížit několik základních informací o gregoriánském chorálu a v druhé části představíme hymnus Vexilla Regis. Gregoriánský chorál můžeme definovat jako: Jednohlasý bohoslužebný zpěv, který vznikl pro liturgii římského ritu. Přívlastek gregoriánský odkazuje na papeže Řehoře Velikého ( ) a jeho péči o liturgickou hudbu. Přáním tohoto papeže bylo sjednotit hudbu v římských kostelích. I v dnešní době má gregoriánský chorál čelní místo v liturgické hudbě. Píše se o tom v dokumentech druhého vatikánského koncilu. Šestá kapitola Konstituce o posvátné liturgii se zabývá liturgickou hudbou. O gregoriánském chorálu hovoří konkrétně v čísle 116 (někdy bývá číslo nesprávně zaměňováno za článek ). U gregoriánského chorálu je důležitější text než melodie. Melodie pouze podtrhuje a zdůrazňuje text. Na obrázku vidíme úryvek ze svatodušní sekvence Veni Sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý). Věta Rege quod est devium v češtině znamená: Srovnej co je zkřiveno. Na obrázku si můžeme všimnout, že melodie je hezky zakřivená. Další důležitá vlastnost gregoriánského chorálu je, že nemá pravidelný rytmus. Důvodem této zvláštnosti je, aby se na chorál nedalo tancovat. Gregoriánský chorál užívá tzv. kvadratickou notaci, kdy základní nota tzv. nota quadrata odpovídá osminové notě moderní notace. (Původně se nota quadrata psala jako tečka punctum; někdy se nota quadrata vyskytuje jako virga proutek a ve skupině not je na nejvyšším místě) Nota quadrata se vyskytuje též v nakloněné podobě a tam se jí říká nota inclinata (vyskytuje se, když dvě a více not sestupují, viz climacus na obrázku). Noty se obvykle seskupují do skupin po dvou nebo třech notách. Tyto skupiny se nazývají neumy. Neuma původně znamená gesto ruky, která kreslila do vzduchu obraz melodie. Dnes neuma znamená skupinu dvou nebo více not. Nyní uvádíme přehled základních neum: Clivis (clivus - svah) - dvě noty, z nichž druhá je nižší. Podatus, pēs (krok, stopa) - dvě noty, z nichž druhá je vyšší. Porrectus (porrigere natáhnout) - tři noty, z nichž druhá je nižší. Torculus (torquere kroutit, křivit) - tři noty, z nichž druhá je vyšší Climacus (řecky: klimax - žebřík, schody) - tři nebo více sestupujících not. Scandicus (scandere - stoupat) - tři nebo více vzestupných not. Zvláštní tvar má tzv. quilisma, která se vyskytuje uprostřed ve skupině stoupajících not. Zpívá se normálně jako nota quadrata, ale ovlivňuje jednu předchozí notu, že ji prodlouží, což se označuje vodorovnou čárkou pod nebo nad notou. Tečka za chorální notou notu zdvojuje (nota quadrata s tečkou odpovídá čtvrťové notě). Gregoriánský chorál se zapisuje do čtyřlinkové notové osnovy. Za vynálezce notové osnovy je považován italský mnich Guido z Arezza. V kvadratické notaci se užívají dva klíče: c-klíč a f-klíč. Umístění klíče určuje pozici noty c (u c-klíče) nebo f (u f-klíče). Oproti moderní notaci nemají pevně stanovené místo. C-klíč obvykle bývá na druhé až čtvrté lince (počítáno odspodu) f-klíč bývá na druhé nebo na třetí lince. Noty se dělí na menší celky pauzami a oddechy. Pauzy minima (někdy též přes třetí linku) a minor označují malé úseky melodie. Nádech je na úkor předchozí noty, která obvykle bývá zdvojena. Čárka přes celou osnovu odpovídá jedné době (osminová pomlka). Dvě čáry přes osnovu znamenají buď střídání sboru s lidem nebo jiným sborem (např v ordináriu), nebo znamenají konec skladby. V následující části článku představíme jeden ze skvostů latinské hymnické tvorby. Hymnus Vexilla Regis složil Venantius Fortunatus na přání francouzské královny sv. Radegundy (připomínka ). Venantius byl biskupem v Poitiers a bývá označován jako poslední básník antiky, nebo první básník středověku. Tento hymnus se poprvé zpíval při procesí s ostatky Kristova kříže 19. listopadu 569. Velkou část ostatků sv. Kříže poslal z východu byzantský císař Justin II. na žádost sv. Radegundy. Ostatky byly neseny s velkou slávou z Tours do kláštera sv. Kříže v Poitiers (založen sv. Radegundou). Hymnus měl své pevné místo i v obřadech Velkého pátku, kdy se zpíval při přenášení Eucharistie z bočního svatostánku na oltář. Liturgická reforma Pia XII. toto zrušila. V jednom rozhovoru zmínil kard. Bartolucci (emeritní sbormistr sboru Sixtinské kaple), že Jan XXIII. si tento hymnus na Velký pátek přál, a tak byl do liturgie zařazen (přestože ho Pius XII. vyřadil). Hymnus Vexilla Regis se modlíme také v prvních i druhých nešporách svátku Povýšení svatého Kříže (14. 9.). Před liturgickou reformou II. Vatikánského koncilu byl hymnus v nešporách i na svátek Nalezení sv. Kříže (3. 5.), svátek Triumfu sv. Kříže (16. 7.) a v postní době se modlil už od páté neděle postní (podle starého kalendáře Dominica I Passionis, tzv. Smrtná neděle) do středy Svatého týdne. Latinský výraz Vexilla (korouhev, vlajka) bývá vykládán jako symbol představující křest, Eucharistii a ostatní svátosti. Jako jsou korouhve vojenskými standartami králů, tak Kristovou korouhví je kříž, kopí a další nástroje umučení. Nyní zde uvádíme text hymnu v překladu Václava Renče. Alternativní český překlad vyšel v překladu Markéty Koronthályové ve výboru z Strana 6 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014

7 latinské duchovní poezie, který se jmenuje Vexilla Regis. Hymnus nám může posloužit jako vhodná modlitba do doby postní, kdy rozjímáme o Kristově umučení. Korouhve královské jdou vpřed, kříž září ohněm tajemství: ten, který stvořil tělo, svět, svým tělem, přibit, na něm tkví. Hle, jak až k srdci proniká zbraň bezcitná a strašlivá! Z boku se řine s vodou krev a od hříchu nás omývá. Nádherný strome zářící, jejž rosí božské krve proud, za hodna vyvolený jsi ke svatým údům tvrdě lnout. Šťastný, že na tvých ramenou smí cena světa viseti, že cítíš tíhu vznešenou jež bere kořist podsvětí. Pro slávu spasitelných muk buď slaven, svatý oltáři, kde Život vytrpěl svůj skon a smrt nám v život přetváří! Kříži, jediná naděje, v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! Trojice, studno spasení, kéž každý duch tě velebí! Tajemstvím kříže uzdrav nás a přiveď k slávě na nebi! (Z římského breviáře, překlad Václav Renč) František Ponížil, jáhen Blahoslavený František Marto Jeden ze tří dětí, kterým se zjevila Panna Maria ve Fatimě František pochází z Fatimy, kde se narodil do početnější rodiny Martových. Jeho mladší sestřičkou je s ním později blahořečená Hyacinta. Své sestře se podobal jen rysy ve tváři a úsilím o ctnost kvůli Ježíši a Marii. Nebyl náladový a živý jako ona, naopak měl mírnou a povolnou povahu. Když při dětských hrách vyhrál a někdo mu to chtěl upřít, povolil bez odporu se slovy: Myslíš, že jsi vyhrál ty? - Nu, dobře! Mně na tom nezáleží! Miloval přírodu, zejména slunce, které jako pasáček nazýval lampou našeho Pána a rád obdivoval jeho východ i západ. S nadšením pozoroval odrazy jeho paprsků v oknech i v kapkách vody na stromech a keřích. Když byl s Hyacintou a Lucií na kopcích, jeho zábavou bývalo sednout si na nejvyšší skálu a hrát jim na píšťalu. V roce 1915, tedy v sedmi letech, měl s mladší sestřičkou i se sestřenicí Lucií první zjevení anděla Míru, který učil děti klanění Eucharistii a při druhém zjevení jim podal Tělo a Krev Páně. Tato zjevení předcházela Mariiným zjevením. František anděla jen viděl, ale neslyšel. Slova mu tlumočila děvčata. Když se v modlitbě pak skláněli k zemi, býval první, kterého ta poloha unavovala, a on si naříkal na bolesti zad. Přítomnost anděla však ve svých myšlenkách prožíval ještě dlouho po zjevení. Také po svatém přijímání od anděla velmi intenzívně prý cítil, že Bůh je v něm, aniž mu bylo jasné, jak je to možné. O zjeveních Panny Marie, kterých se těmto dětem dostalo, Lucie ve vzpomínkách uvedla, že jejich pozornost znovu obrátila k nadpřirozenu, ale mnohem mírněji. Mariina zjevení v nich zanechávala pokoj a velkou radost, která nebránila o události mluvit. Jen o souvislostech s paprsky světla mlčely, k čemuž byly i vnitřně nabádány. Děvčata vždy Františkovi vyprávěla, co Panna Maria řekla, neboť i při těchto zjeveních viděl, ale neslyšel. Když uslyšel o příslibu, že přijde do nebe, byl šťasten, zkřížil ruce na prsou a zvolal: Ach, Panno Maria! Budu se modlit tolik růženců, kolik budeš chtít! Od té chvíle se začal od dětí vzdalovat, jako by se šel procházet. Když na něho volaly a ptaly se ho, co dělá, zvedl ruku a ukázal růženec. Tak takový byl František, jeden ze tří fatimských vizionářů, kterým se Panna Maria zjevovala každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 na Cova da Iria. Při těchto zjeveních Panna Maria vyzývala k návratu k Bohu, k pokání, k nápravě života lidí, k náležité eucharistické úctě a k modlitbě svatého růžence, který Jí je nejdražší, a který je v rukou věřícího člověka tou nejúčinnější zbraní proti zlu. Zároveň Panna Maria upozorňovala, že nevrátí-li se lidstvo zpět k Bohu, neskloní-li se před nejvyšším Pánem a Tvůrcem, stihnou lidstvo veliké tresty, úměrné jeho provinění a vzdoru. Na podzim 1918 František onemocněl a nejraději měl návštěvy Lucie a Hyacinty, protože jim mohl otevřít snadno své srdce a vyjádřit své nejhlubší pocity. Den před svou smrtí si Lucii zavolal a řekl jí, že se bude zpovídat, aby po svatém přijímání mohl zemřít. Chtěl od ní a od Hyacinty, aby mu připomněly, na co by snad mohl zapomenout. O některých věcech chtěl říci ještě jednou, protože uvažoval, že by Pán kvůli jeho hříchům mohl být třeba ještě smutný. A dodal: Kdybych nezemřel, nikdy bych to již neudělal. Pak sepjal ruce a řekl modlitbu: Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují!" A s dojetím očekával šťastný okamžik setkání s Pánem. Blahořečen byl společně se svou sestrou svatým otcem Janem Pavlem II. tým spolupracovníků redakce Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014 Strana 7

8 Děvčata a kluci, Tento rok jsou velikonoční svátky až v dubnu, a tak po celý měsíc březen budeme prožívat postní dobu. Proč se tak jmenuje? Na nebi své poslední kolo zakroužily vrány, aby se rozloučily s místem, kde v zimních měsících našly mnoho přátel. Bylo to určitě krásné společenství při hledání potravy. Havrani, rackové, hrdličky a holoubci, někdy straky, kačenky, ti všichni si společně vyprávěli a navzájem se dělili. V březnu už celá země voní jarem, a když se sluníčko protlačí mezi mráčky a posvítí na vodu řeky, stane se ten zázrak, že modrozelená řeka je stříbrná. Krásný jarní den, volala stříbrná vlnka Bečvinka. Kde jste, přátelé, pamatujete si ještě na Odřivouse, jak k nám přišel z Velehradu? Kačenky, které vypluly ze zátočiny mezi vrbami, se ozvaly: To víš, že si to pamatujeme a co nám dnes, milá Bečvinko, povíš z pověstí Přerova? Holoubci, kteří se přiletěli napít, volali: Pověz nám, proč se toto město jmenuje Přerov? No, o tom je více výkladů, zašuměla Bečvinka. Jan Blahoslav píše, že staroslovansky hrob je rov, a proto Pře-rov je jako první hrob. Za Přerovem je opravdu velké slavné naleziště hrobů. Počkej, počkej, vraťme se z dávné doby, protože se přece připravujeme na Velikonoce, štěbetaly kačenky. Jaká je to v březnu doba? Postní? divily se rybky. To je od slova půst, a co to je půst? gagaly kačenky. Kočička, která poslouchala na břehu, rychle odpověděla: To se nejí maso. Vlnka se zatřpytila a řekla: Kdysi se křesťané o ušetřené jídlo dělili s těmi, kteří ho neměli. Dnes si také kluci a děvčata odřeknou, co by přes rok nedokázali. V době postní nesedí celý den jen u počítače, ale více přemýšlí, kde mohou pomoci. Určitě se půjdou pomodlit křížovou cestu, nebo růženec. Racek se zvedl z vody a volal na své kamarády: Pojďte, poletíme se podívat, zda se dětem daří plnit postní úkoly. Bůh vám žehnej! Na shledanou! Liba Calábková Chtěla bych poděkovat všem, kteří s námi přišli prožít Masopust. Konal se v sobotu 1. března na Sonusu a výtěžek ze vstupného, který bude zaslán určen na misie činil Kč. Liba Calábková Strana 8 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014

9 Fórum mládeže - Kroměříž Ve dnech proběhlo v Kroměříži v budově Arcibiskupského gymnázia fórum mládeže. Setkání se zúčastnilo na 126 zástupců z 99 farností a jejich kaplani pro mládež. Rodina, téma letošního setkání, které otec arcibiskup vybral, bylo inspirováno právě probíhajícím rokem rodiny, takže jeho volba padla jednoznačně na téma aktuální, živé a pro mládež zvlášť přitažlivé. Účastníci fóra byli rozřazeni do skupinek, ve kterých celý víkend pracovali, diskutovali, sdíleli se a obohacovali navzájem. Výsledkem této činnosti byl konečný výstup - poselství mladých, jehož závěry nás mohou povzbudit například v tom, že připravovat na manželství se můžeme již o mnoho dříve, než začneme s někým chodit, třeba dobrým životem ve své rodině a prací na sobě samém. Také bychom si navzájem chtěli dodat rozhodnosti ve vůli vzdělávat se sami v otázkách, na které se nás mohou zeptat třeba nevěřící spolužáci, ale i ve všem ostatním, ať už četbou dobrých knih, nebo dotazy na své rodiče a kněze. Po celou dobu setkání by s námi přítomen i náš otec arcibiskup. Osobně si nesmírně cením toho, že si na nás udělal čas na celou dobu setkání a byl s námi při všech aktivitách, při všem, co jsme prožívali, u jídel... Mládež mu mohla klást otázky a on na každou z nich odpovídal. Velmi jsem si v těch chvílích uvědomovala, jak si jej vážím a jak jsem hrdá na tak dobrého pastýře. Pokud jim čas a jejich povinnosti dovolily, byli s námi i naši kaplani pro mládež. Doprovázeli delegáty na setkání, sdíleli s nimi jejich úděl při spaní na zemi ve třídách i na společných programech, což pro nás všechny bylo velkou posilou a povzbuzením, ale také znamením, že jsou s námi a že jim na dění ve farnostech a na mládeži záleží. Dalšími součástmi programu byly i sportovní aktivity v tělocvičně, na hřišti a na zahradě, tematické workshopy o táborech, schólách či společenstvích mládeže, ale i večerní adorace, při které jsme přinášeli na oltář před eucharistii střepy rozbitého talíře, jako symbol konkrétních zranění, jež jsme v životě zažili, s prosbou za jejich uzdravení. Celé setkání korunovala slavnostní nedělní mše svatá, kterou otec arcibiskup celebroval v kostele svatého Mořice. Na konci mše se potom při ohláškách veřejně četly závěry fóra, pečlivě zformulované mladými, jako poselství, že mládež žije, zajímá se o druhé a slouží. Kateřina Písková IV. arcidiecézní fórum mládeže 2014 Delegáti z farností olomoucké arcidiecéze se ve dnech shromáždili na IV. arcidiecéznímu fóru mládeže v Kroměříži. V roce rodiny spolu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet. Ze setkání vzešly podněty, které účastníky obohatily a jako inspiraci je chtějí předat v prvé řadě Vám, svým vrstevníkům. Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem stát. Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše nynější rodina pro nás je v tomto směru trenažérem lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti a společné modlitby. Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry bavit o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí manželství. Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím manželství na prvním místě. Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či manželky nebo jiná životní povolání. Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce předmanželského sexu a čistoty vztahů. Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco ve vztahu hříchem pokazili. Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu. Chceme oslovit i ty, se kterými žijeme v jedné církvi. Dobré příklady rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně! Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že i dnes jsou trvalá manželství možná. Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit. Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté. Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte ve víře a pomáháte nám na cestě k dobré rodině. Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží pohled na manželství. Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem (i puberťákům), že je máte rádi. Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte. SETKÁNÍ MLÁDEŽE PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU Animátoři přerovského děkanátu zvou na modlitby mládeže, které probíhají vždy druhý pátek v měsíci. V březnu se budou konat v 19:30 ve farním kostele v Brodku u Přerova. Po duchovním programu bude následovat Alfa pro mládež s názvem JAK ZÍSKAT VÍRU. VÝLET MLÁDEŽE Bývá zvykem, že mladí z přerovského děkanátu vyrážejí někam na jednodenní výlet. Cíl cesty, i když jej známe, neprozradíme. Kdo by se chtěl zúčastnit tohoto výletu má možnost v sobotu Sraz je v 7:55 hod. na vlakovém nádraží v Přerově. Těší se animátoři a kaplan pro mládež Setkání s nimi bylo pro mne opravdu povzbudivé. Mám skutečnou radost, když vidím, že máme novou generaci, která hledá vysoké cíle a je ochotná se angažovat a namáhat. Někteří jsou v období pochybností či oslnění různými objevy a teprve potřebují najít pevná znamení pro orientaci. Všem je třeba naslouchat, ocenit vše pozitivní a podpořit je na náročné cestě. arcibiskup Jan Graubner Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014 Strana 9

10 OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5 Stejně jako v předchozích letech, se i letos naše centrum připojilo k mezinárodní iniciativě Národní týden manželství. Proběhl Valentýnský večer pro manžele v Pavlovicích a Den pro manželství v Přerově, ze kterého Vám přinášíme ohlédnutí jedné z účastnic: V neděli 16. února jsme se v rámci Národního týdne manželství zúčastnili na centru Sonus přednášky manželů Smékalových na téma Ohromné maličkosti: malé kroky k velkým vztahům. Tato přednáška nás měla vést k zamyšlení nad tím, co je v našich silách udělat pro krásný a fungující vztah, co v běžném soužití často přehlížíme, podceňujeme anebo se nám do toho z různých důvodů mnohdy nechce. Po první části přednášky jsme se rozdělili do skupinek zvlášť muži a ženy, pak jsme měli společnými silami napsat seznam pozorností, které od partnera očekáváme, abychom se jím cítili milováni. Každá skupinka vytvořila početný seznam pozorností, a když jsme o nich společně s přednášejícími hovořili, tak jsme všichni bez rozdílu délky trvání našich manželství zjistili, že máme téměř totožné potřeby pozorností, i když muži a ženy poněkud odlišné. U žen patřila k výrazným např. potřeba pozornosti, plného soustředění jeden na druhého, vzájemné sdělování a naslouchání a u mužů zase potřeba pochvaly, ocenění a ženou vytvářené láskyplné domácí prostředí. Velmi nás na závěr oslovila tato slova k zamyšlení: Manželé si mají vyjadřovat lásku myšlením, slovy i skutky. Marta Dostalová POZVÁNKY: Maminky všeho věku zveme na duchovní obnovu - Postních 24 h pro ženy od pátku od 17:40 h do soboty do 18 h s Františkou Böhmovou na téma ODPUŠTĚNÍ. Tradičně vás čekají přednášky, mše sv., vzájemné sdílení, možnost rozhovoru i svátosti smíření. Cena 390 Kč/ osoba (ubytování, celodenní strava, pitný režim, příspěvek na lektorku). Ženy v tíživé finanční situaci mohou požádat o slevu. Je nutné se předem přihlásit na tel.: nebo na u: Zveme vás na VÍKEND PRO MATKU A DCERU dubna 2014, který je zaměřený pro maminky s dcerou mezi 5-ti až 10-ti lety, účast starších dcer nebo babiček je po dohodě také možná. Přijďte prožít společné chvíle, na které třeba nemáte v běhu života tolik času. Letošní téma je - 5 JAZYKŮ LÁSKY V RODINNÝCH VZTAZÍCH. Víkendem nás bude provázet Bc. Marcela Řezníčková z Centra pro rodinný život Olomouc. Můžete se těšit na hry, přednášku, vzájemné sdílení, odpočinek, společný čas s dcerkou, procházku, tvoření (jarní a velikonoční dekorace, drobné dárečky..) Začátek bude v pátek v podvečer a ukončení v neděli před obědem. Cena: máma 470,- Kč, dcera 370,- Kč, Kč za každou osobu na materiál na tvoření (rodiny v obtížné sociální situaci mohou požádat o slevu). Je možno zúčastnit se pouze dopolední sobotní přednášky Bc. Řezníčkové - 5 JAZYKŮ LÁSKY V RODINNÝCH VZTAZÍCH - taktéž prosíme o přihlášení. Příspěvek 100 Kč (možno požádat o slevu). Více informací a přihlášky co nejdříve: u Lenky Mrázkové, tel: , Zveme především rodiče a vychovatele v 16:30 hod na centrum Sonus v Přerově na přednášku rodinné terapeutky PaedDr. Jarmily Pospíšilové: Základ dobré rodiny - LÁSKA A ŘÁD. Jak vést děti k zodpovědnosti? Přidělovat dětem doma úkoly a práci a lze očekávat, že budou spolupracovat? Dokonce bez odmlouvání? Je nutné dětem přidělené úkoly neustále připomínat? Je možno dosáhnout spravedlnosti vůči jednotlivým členům rodiny? Od 15. do 23. března budou ve farnosti Pavlovice LIDOVÉ MISIE jste srdečně zváni v sobotu v podvečer bude mše sv. s obnovou manželských slibů, podrobnější program najdete na webu foto: beseda Jak prožívat rodičovskou dovolenou? RODIČOVSKÁ SKUPINA v 17 h svépomocná - větší prostor pro sdílení s momentálními radostmi a starostmi s našimi dětmi, připomenutí základních kamenů efektivní výchovy. Možnost hlídání dětí VELIKONOČNÍ PLES - předprodej a rezervace lístků bude od na tel.: Žaneta Valentová, děkujeme za dárky do tomboly i za vaši pomoc s organizací Více informací u J. Skřečkové - tel.: Strana 10 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014

11 Matka M. Vojtěcha Hasmandová SCB, služebnice Boží. Moje sdělení o Matce Vojtěše Hasmandové, služebnici Boží, je jen životopisnou črtou. Malým obrazem milosrdné sestry zasvěcené Bohu, která nacházela Boha v člověku a člověka v Bohu. Narodila se 25. března 1914 v Huštěnovicích, nedaleko Velehradu, jako šesté dítě v rodině Rosiny a Floriána Hasmandových. Při křtu dostala jméno Antonie. Maminka jí v šesti letech umírá. Do společenství Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vstoupila už ve 13 letech. Také dvě její sestry se staly boromejkami. Když v roce 1931 v 17 letech překonávala smrt druhého rodiče, milovaného tatínka, napsala si do svých poznámek: Zármutek je nejlepší vláhou pro rozvoj duše i srdce. Celý život je doba zkoušky, kterou máme dokázat, zda si zasloužíme věčné blaženosti. Ještě po roce vyjadřuje v básních svůj stesk po milovaném tatínkovi. Verše končí zvoláním, se kterým odjížděla zpět z prázdnin v roce 1932 čekatelka a studentka učitelského ústavu v Praze, aby své povolání uskutečnila: Ó, Pane, přesaď svůj květ do zahrady své lásky! Po maturitě 14. srpna 1933, v 19 letech, byla přijata do noviciátu v mateřinci v Praze Pod Petřínem a dostala řeholní jméno sestra Marie Vojtěcha. Později, když podle zvyku psala o svém povolání, poznamenala: Byl to hluboký a nezapomenutelný zážitek. V druhém roce noviciátu v roce 1934 začala vyučovat na klášterní škole v Třeboni. 15. srpna 1935 v 21 letech složila první sliby v Praze. Nastalo období stupňujících se nepokojů v naší zemi. 19. března 1940, když jí bylo 26 roků, složila doživotní sliby. Ve druhé světové válce byly uzavřeny školy a ona se přihlásila do služby nemocným v nemocnici ve Slaném. Doplnila si potřebné vzdělání. Tam byla tak šťastna u nemocných, že když se opět v roce 1945 otevíraly školy, zůstal jí v srdci velký stesk. Ale náročná práce ve škole v Brně - Líšni brzy zahladila jakékoliv stýskání. Pán Bůh mi dal milost, že kamkoliv jsem přišla, všude jsem byla ráda. Žila jsem v Líšni cele pro školu, milovala jsem děti a ony milovaly nás. Zastávala zde i funkci ředitelky. Avšak v únoru 1949 opět musí řeholní sestry opustit Líšeň, klášterní školu. V padesátých létech ji čekal náročnější úkol. Přijala od své generální představené úkol skrývat mladého františkána, který unikl zrušení kláštera v roce Pro tento čin byla uvězněna a po roce samovazby se 19. září 1953 konal soud, při němž byla v monstrprocesu se skupinou dalších kněží a sester odsouzena pro trestný čin velezrady k osmi letům vězení, které většinou prožila v Pardubicích a na Pankráci. Sestry i další ženy s ní vězněné svědčí o heroické víře, lásce a odpouštění. Přestože sama strádala, pomáhala všem. O této době hovořila jako o době Boží milosti, výjimečně se zmiňovala o utrpení, které prožila. Byla to plodná léta v síti Boží lásky. 9. května 1960 jí byla udělena prezidentská amnestie, a to podmíněně. Z vězení i po něm napsala mnoho dopisů, ze kterých zaznívá její přijetí náročné situace v duchu víry a vůle Boží: Abychom nezklamaly očekávání nejen nebe, ale i země. Vždyť tolik lidí čeká na naši pomoc duchovní, na sílu, kterou mohou zprostředkovat naše sepjaté ruce a srdce plné lásky té účinné, která dává a nečeká na odměnu, ani nepočítá, kolikrát byla za dobro zraněna Tento leitmotiv jejího životního postoje se promítá do mnoha dopisů, které vyšly v minulém roce pod názvem: Jsem v dlani Boží dopisy z vězení. Po odpykání trestu a po propuštění z věznění žila deset let v ústraní. Po této době byla sestrami zvolena do čela tehdy velkého společenství sester. Od počátku své služby generální představené pracovala Matka Vojtěcha na díle obnovy v duchu 2. vat. koncilu. Především svým ži- votem velmi ovlivnila pokoncilní vývoj společenství boromejek. Pro nás musí stále znít jeho volání. Právě teď si uvědomujeme, že nestačí dokumenty 2. vatikánského koncilu jen znát! My je musíme učinit pravidlem našeho života, musíme jimi žít. S velkým rizikem přijímala do kongregace tajně mladé ženy, které toužily po zasvěceném životě. Do tajných komunit přicházela v civilu. V této době byla matkou nejen svým sestrám, ale i sestrám jiných kongregací, mnohým kněžím, bohoslovcům a laikům. Nejčastěji se opakující vzpomínkou sester i všech, s nimiž se Matka Vojtěcha setkávala, je, že přes své povinnosti měla vždy čas je přijmout a vyslechnout. 16. července 1987 iniciovala a spolu s ostatními vyššími představenými v ČSSR napsala dopis prezidentu republiky Dr. Gustávu Husákovi s žádostí o povolení řeholního dorostu, po 16 letech od ústního zákazu ho přijímat. Na podzim 1987 se objevily první příznaky nemoci a byla potvrzena diagnóza: zhoubný nádor na plicích. Tuto zprávu přijala Matka Vojtěcha s odevzdaností a statečností. O vánocích 1987 napsala své bývalé spolužačce z učitelského ústavu Míle Patové: Já jsem na tom poněkud hůře: po zápalu plic mě léčili jako TBC, a později se zjistila Ca plic. I já se plně dávám Pánu, beru z Jeho rukou vše, co posílá, a těším se na nebe. Vždyť to je náš cíl. Poslední měsíc zde na zemi prožila ve velkém utrpení. Zemřela klidně 21. ledna 1988 uprostřed svých sester v 74 letech, z nichž 60 darovala Bohu v Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Její šlechetné srdce se štědře otvíralo vždy a všem. Na parte sestry napsaly: Její život byl pro naše společenství Božím darem. Byla pro nás vzorem, světlem a učitelkou charismatu, a tak nám ukazovala cestu za Kristem. Zanechala nám vzácný příklad života a smrti pro Boha. Rok po její smrti její nejbližší spolupracovnice Matka Inviolata napsala: Dej Bůh, aby se její řeholní rodině dostalo milosti rozmnožit zástupy svatých touto svou sestrou, matkou, snoubenkou Věčného Krále Antonií Marií Vojtěchou Hasmandovou. V této době probíhá kanonizační řízení a zkoumání života služebnice Boží Matky Vojtěchy Hasmandové. Je v poslední fázi římského procesu. K blahořečení je třeba zázrak, proto Vás prosím o modlitbu za zázrak na její přímluvu. SM. Remigie Anna Češíková SCB postulátorka procesu Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014 Strana 11

12 Vážení čtenáři, dnes Vám chceme představit druhou v abecedním seznamu farností přerovského děkanátu, a tou je Římskokatolická farnost Bochoř, kterou od léta loňského roku spravuje P. Radek Sedlák, farář z Troubek. O moudrosti, zkušenosti i ochotě našich předků Jeden z letošních úmyslů apoštolátu modlitby zní: Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starých lidí. Protože o aktivitách v naší farnosti jsme v časopise již psali (oslavy patrocinia, hubertská mše, tradici modlitby růžence, zapojování dětí při mších), zmínila bych se tentokrát o moudrosti a zkušenosti našich předků týkající se náboženského snažení v době stavby našeho kostela sv. Floriána a o tom, co předcházelo. V roce 1764 byla v obci dřevěná zvonice, ve které byly slouženy mše. Roku 1822 vyhořela a s ní se roztavil i zvon. Roku 1836 dala obec zbudovat novou zděnou kapli, vystavěnou na místě, kde nyní stojí kostel. Byla pět sáhů dlouhá a čtyři sáhy široká (sáh byl v našich zemích 1,773m). Vpředu měla čtyřhrannou věž a na ní zvon 2 centy těžký. Zasvěcena byla ke cti sv. Floriána, mučedníka. V kapli se slavily ročně čtyři mše svaté: Na svátek sv. Floriána přijížděl kaplan nebo farář z Vlkoše. Druhá mše byla o svatodušních svátcích a přijížděl kněz z Přerova; právě tak na svatého Vavřince, kdy byla třetí mše v roce. Poslední, čtvrtá, se sloužila na císařské hody knězem z Vlkoše. Tento pořad mší byl z toho důvodu, že Bochoř byl v církevním ohledu přifařen do Vlkoše a polovina do Přerova. Tyto dvě poloviny dělila od sebe cesta do Vlkoše, která probíhala dědinou od severu k jihu. Strana ležící na východ od této cesty patřila k faře do Vlkoše, strana opačná náležela pod faru do Přerova. Bohužel při požáru obce v září 1841 vyhořela i tato kaple. Už za rok byla však opravena a vysvěcena. Vešlo se do ní jen málo lidí, a tak občané dali na radu tehdejšího faráře P. Přivřela, který říkal : Obec anžto pod 2 fary patří, je ztracena sama sobě a měla by si zřídit vlastní chrám Páně. Bochořští občané r na pozemku Přední trávník ihned přistoupili k výrobě cihel. Kaple byla zbouraná a na jejím místě se začalo stavět. Občané si vybrali stavbu neogotického chrámu byl posvěcen základní kámen P. Arnoštem Vychodilem. V r byl vypsán konkurz na stavitele a vyhrál jej mistr Albert Mrkva z Přerova. Občané začali svépomocí budovat základy. Ukázalo se však, že vespod není žádná hlína, ale měkký podklad. Z Kroměříže přijeli dva inženýři na konzultaci. Ti rozhodli zarazit do země piloty. V kronice je zaznamenáno: Piloty zaraženy nebyly, protože takového dřeva zde nebylo k dostání. Proto byly velké kameny špičáky baranem zaráženy do země, jeden vedle druhého, pak cementem a vápnem prolity a opět dobře ubity. Na to byl položen rám; tři silné jedle se daly vedle sebe, svázaly, vyrovnány kameny a opět se cementem vše zalilo a urovnalo. Tímto způsobem se pracovalo pod celým kostelem a teprve se začalo se stavbou základů. Největší práci daly základy věže. Při kopání do hloubky dvou sáhů se přišlo na písek a takové množství vody, že jáma byla do rána vždy plná vody. Z Kroměříže byly přivezeny dvě šnekovité pumpy, ty však nestačily vodu vyčerpat. Proto se ráno dostavilo mužů a putýnkami vodu vytahovali až do jejího vyčerpání. Pak tam byly naházeny velké kameny a berany ubíjeny do země a zality vrstvou betonu. Takto musela být kladena vrstva na vrstvu. Pak se začalo ihned stavět. Do 1. listopadu 1873 byla stavba vyhnána až po okna. Pokračovalo se až v březnu 1874 a 14. listopadu byl kostel vystavěn. Stály zdi, byl zastřešen, ale zatím neměl omítku. V r se na kostele začalo pracovat od 4. dubna. Byl celý vymalován od mistra Matzke, malíře z Krakova. Malby stály zlatých. V r byl kostel dostavěn, vymalován a náležitě vyzdoben. Posvětit jej přijel 7. května kníže arcibiskup Bedřich Fürstenberg. K této slavnosti se sjelo 45 kněží. Lidí bylo tolik, že se nevešli do kostela. Proto v kostele sloužil mši kníže arcibiskup a na návsi byla druhá mše sloužena kaplanem Fabiánem Věrným z Vlkoše. V kostele za hlavním oltářem je nad vchodem do sakristie nápis: Vystavěla obec Bochoř, podporována byvši od J.V. císaře a krále Františka Josefa I. a arcibiskupa Bedřicha, dle nákresu a pod vedením p. Gustava Meretty r Co k tomu dodat? Ať jim Pán všem odplatí! Marta Kornelová Zpracováno podle kronik a starších písemných materiálů Ze života farnosti Bochoř Farnost žije v obci Bochoř, ležící východně od Přerova. Obec má přes 1 tisíc obyvatel a farního života se účastní na nedělních bohoslužbách kolem 70 věřících; čtyři mladé rodiny s dětmi, jedna rodina s mládežníky a zbytek tvoří většinou senioři. Farnost byla ustanovena r. 1884, když obyvatelé a obec postavili kostel (1876) i faru (1882) a bylo všechno zařízeno pro to, aby zde mohl samostatně působit farář. Prvním farářem byl P. Tomáš Smolka. Slavnost posvěcení kostela i patrocinium se slaví najednou v neděli kolem svatého Floriána. Strana 12 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014

13 Bohoslužby ve farnosti jsou vždy v neděli v 10.30, v pondělí v 8 hod a ve středu v 17 nebo v 18 hod (zimní/letní čas). Vždy ve čtvrtek v 17 hod se věřící sami schází k modlitbě růžence. Každé druhé pondělí v měsíci se mše nekoná v kostele, ale v domě s pečovatelskou službou - v 9 hod. dopoledne. Po této mši je posezení s účastníky bohoslužby u kávy a něčeho dobrého, co místní obyvatelky seniorky připraví. Na mši chodí i lidé, kteří běžně bohoslužby nenavštěvují. Farnost pečuje o nemocné, které navštěvuje jednou do měsíce s možností zpovědi, celkem 6 lidí. Ve farnosti navíc paní akolytka donáší každou neděli svaté přijímání nemocným, kteří se do kostela nedostanou a chtějí přijmout Ježíše v eucharistii. Dbá se také na možnost měsíční periodické zpovědi - vždy ve středu kolem prvního pátku. Před vystavenou eucharistií mají lidé možnost se připravit a následně slavit svátost smíření. K této svátosti prakticky přistupuje celá farnost, což se odráží ve skutečnosti, že ke svatému přijímání přistupují takřka všichni věřící, účastnící se všech bohoslužeb. Farnost má svého varhaníka, kolem něhož se každou neděli sdružuje schóla dospělých lidí a dětí v počtu kolem 7 členů, kteří zpívají pravidelně ordinária a žalmy. Kostel a farní budovu se zahradou velice pečlivě obstarává paní kostelnice, jíž pomáhají zvláště s úklidem další farnice. Také květinová výzdoba má své stálé pečovatelky, které velmi vkusně zdobí interiér kostela. Při bohoslužbách slouží 5 ministrantů a jeden akolyta, který pomáhá s podáváním svatého přijímání. Také zhruba 5 farníků se dělí o službu čtenářů Božího slova a přímluv, a to jak v neděli, tak i ve všední den. Ve farnosti se vyučuje náboženství pro 1. stupeň v jedné skupince devíti dětí, která se schází každou středu na faře. Pro ministranty se konají ministrantské schůzky během roku spolu s troubeckými ministranty. Během církevního roku se ve farnosti konají různé akce: v době adventní se konají jednou týdně roráty, ranní mše svatá v 6.30 se snídaní pro školáky na faře; rodiče pro děti sami připravují mikulášskou nadílku v kostele; - v době vánoční je kostel otevřený veřejnosti s možností prohlídky betléma; v době postní se koná každou neděli v 15 hod. křížová cesta, kterou vedou různé skupiny věřících; hody farnost slaví v neděli kolem sv. Floriána (4. května) ve spolupráci s obcí a hasičským sdružením, kdy součástí oslav je průvod obcí za účasti různých spolků zakončený v kostele; ve farnosti také farníci konají v květnu májové pobožnosti; kolem začátku prázdnin se koná na farní zahradě setkání farníků, které si farníci sami organizují; na začátku podzimu se koná mše svatá na poděkování za úrodu s výzdobou plodů zahrad a polí, děti v krojích přinášejí v obětním průvodu symboly úrody, které nachystají sami farníci; kolem sv. Huberta se koná ve farnosti mše za příznivce myslivosti, na kterou přicházejí myslivci obou mysliveckých sdružení působících v Bochoři, mši doprovází trubači ze Zábřeha a po bohoslužbě je vždy krátké představení různých dalších trubačských skladeb, poté Modlitba podle slov papeže Františka Pane, pomáhej nám v tom, abychom s dětmi ztráceli čas a hráli si s nimi. Dej ať dokážeme rozpoznávat naše obdarování a sloužit jimi ostatním v naší rodině a ať Ti důvěřujeme, když se vzdáváme něčeho ve prospěch naší rodiny. Pomáhej nám, ať je u nás doma dostatek věrnosti, trpělivosti, otevřenosti životu a úcty ke stáří. Buď při rodinách, které prožívají obtíže a z mnoha důvodů trpí, buď oporou rodinám v krizi a k rozvedeným manželům. Pomoz i nám ať jsme všem těmto lidem nablízku a můžeme svědčit sobě i jim o evangeliu rodiny a její kráse, která má svůj zdroj v Kristu. následuje zvěřinový oběd na faře, který zajišťují myslivci. Farnost Bochoř není nějak početnou farností, ale můžeme říci, že je živým společenstvím lidu prožívajícího poctivě svou víru, jejíž společenství je otevřené pro ty, kdo hledají. Kněz do ní dojíždí momentálně z Troubek, před tím byla spravována několik let z Vlkoše a dokonce jeden čas i z Přerova. P. Radek Sedlák, administrátor excurrendo Je důležité, aby si rodiče hráli se svými dětmi Papež František Rodina je společenstvím života se svébytnou soudržností. Jak napsal bl. Jan Pavel II. v apoštolské exhortaci Familiaris consortio, rodina není součtem osob, které ji utvářejí, nýbrž je jejich společenstvím. (viz 17,18. A společenství je více než součet. A jako taková musí být uznávána zejména dnes, kdy převažuje obrana individuálních práv. Rodina se zakládá na manželství, které je první svátostí lidství, pokračoval papež František. V manželství se člověk plně, bezvýhradně a nezištně vydává, aby sdílel dary anebo se jich vzdával v důvěře v Boží prozřetelnost. Této zkušenosti se mohou dnešní mladí lidé naučit od svých rodičů a prarodičů. Je to zakoušení víry v Boha, vzájemné důvěry, hluboké svobody a svatosti. Svatost předpokládá, že člověk vydává sám sebe v každodenní věrnosti a oběti. V manželství nechybí problémy, dodal papež František. Je nutné mladé manžele vybídnout, aby nikdy neskončili den bez usmíření. Usmířením, které nastává po hádce, nepochopení, skryté žárlivosti nebo i hříchu, se obnovuje svátost manželství. Usmíření rodině dodává jednotu. Je třeba to mladým lidem říci. Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. Když zpovídám mladého muže nebo ženu, kteří žijí v manželství, nebo když se řeč dostane na děti, vždy se zeptám: Kolik máte dětí? Odpovídají mi a asi čekají, že další otázka bude směřovat někam jinam. Ale já vždy položím druhou otázku: Řekněte mi, paní, pane, hrajete si se svými dětmi? Prosím, Otče?, reagují. Ptám se, jestli svým dětem věnujete čas a jestli si s nimi hrajete Víte, odpovídají mi muži, když ráno vycházím z domu, ještě spí, a když se večer vrátím, už jsou v posteli Je ale velmi důležité, aby tatínkové a maminky s dětmi ztráceli čas, aby si s nimi hráli. Skutečně křesťanské rodiny lze rozpoznat podle věrnosti, trpělivosti, otevřenosti životu a úcty ke stáří Tajemstvím toho všeho je Ježíšova přítomnost v rodině. Předkládejme tedy všem lidem - v úctě, avšak s odvahou krásu manželství a rodiny, kterou ozařuje evangelium. Přistupujme proto pozorně a s láskou k rodinám, které prožívají obtíže a z mnoha důvodů trpí, k rodinám v krizi a k rozvedeným manželům. Všem těmto lidem chceme být nablízku a hlásat jim toto evangelium rodiny a její krásy. Z textů pro spol. manželů, zpracované CPRŽ Olomouc, vybrala a požehnané dny přeje Hana Školoudová Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 3, Březen 2013 Strana 13

14 Ve farnosti Přerov proběhla v roce 2013 velká rekonstrukce bočního křídla budovy fary v celkové hodnotě půl milionu korun, drobné opravy varhan, výměníkové stanice, a také byl renovován kněžský hrob v Přerově. Ve farnosti Předmostí byly zrekonstruovány sochy sv. Cyrila a Metoděje v celkové hodnotě Kč, dále opraven kněžský hrob za Kč a další drobné opravy. Ve farnosti Tovačov proběhla výměna dveří ze zadní části budovy fary - verandy v hodnotě Kč a byla opravena střecha kostela po vichřici za Kč. Dále byla pořízena replika sochy Madony za Kč a zakoupen křovinořez za Kč. Koncem roku byla dokončena rekonstrukce verandy na faře za Kč. Jelikož bude částečně hrazena z dotace, její vyúčtování se objeví až v nákladech roku Výkaz zisků a ztrát farností v Kč Přerov Předmostí Tovačov NÁKLADY , , ,- Spotřebované nákupy celkem , , ,- z toho energie , , ,- Opravy a udržování , , ,- Mzdové náklady , ,- 0,- Ostatní náklady , , ,- z toho příspěvek na diecézi , , ,- Poskytnuté příspěvky , , ,- a odeslané sbírky z toho seminář , , ,- charita , , ,- misie , , ,- Haléř sv. Petra , , ,- Svatá zem 4.165, ,- 0,- církevní školství , ,- 0,- křesťanská média , ,- 0,- VÝNOSY , , ,- Tržby za vlastní výkony a nájemné , , ,- Ostatní výnosy , , ,- z toho sbírky , , ,- Dary a sbírky k odeslání , , ,- z toho dary , , ,- Provozní dotace 0, ,- 0,- VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , ,- Přehled hospodaření minulého roku Výše uvedenou tabulku s poznámkami připravila děkanátní účetní. Jen doplním, že přestože obě přerovské farnosti skončily se záporným výsledkem hospodaření, tak vzhledem k celkovému ročnímu obratu jsou to částky malé. Jak jsem psal již dříve, tak vzhledem k akcím, které jsme loni realizovali, tak dopadl minulý rok po finanční stránce dobře a všem farníkům za jejich štědrost ve sbírkách a darech ještě jednou děkuji. Pán Bůh zaplať. P. Pavel Hofírek Pondělí :45 Předmostí, fara Náboženství pro dospělé s kaplanem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :30 Fara v Přerově Modlitby za Charitu 18:30 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Příprava dospělých na biřmování 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Pátek 4.4. Pavlovice, fara Víkend pro matku a dceru, viz str. 10 Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá 9:00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 17:30 Předmostí, kostel Mariánské večeřadlo Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí 17:30 Centrum Sonus Dějiny umění s jáhnem 18:45 Předmostí, fara Encykliky s kaplanem Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 17:00 Pavlovice, fara Rodičovská skupina CPR, viz str. 10 Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Velikonoční svatá zpověď 16:00 18:00 Sobota :30 Přerov, sv. Vavřinec Velikonoční svatá zpověď 8:30 11:00 Centrum Sonus Děkanátní setkání mládeže Strana 14 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014

15 Přečetli jsme a doporučujeme. Denně se modlit ale jak? Klemens Tilmann Každý z nás se někdy potýkal, nebo potýká s těžkostmi při modlitbě. Nevíme, co říct, pokud se chceme modlit vlastními slovy, jsme rychle u konce. Užijme pro modlitbu jiného výrazu rozmluva s Bohem, nebo setkání s Bohem. Někdy celá nesnáz spočívá právě v tom, že naše modlitba není žádným setkáním. Mluvíme, ale my sami v tom mluvení nejsme. A z druhé strany: my často vůbec nemluvíme ke skutečnému Bohu. Přesněji mluvíme s ním, ale ne tak, jak jej skutečně známe. Neuvědomujeme si, koho oslovujeme. Nevěnujeme mu patřičnou pozornost. Nemáme živě v mysli plnost krásy, vznešenosti a svatosti, lásky a starostlivosti, náročnosti a moci, pravdivosti a spravedlnosti a milostiplné slitovnosti, kterou nám Otec projevil skrze Ježíše, našeho Pána. Naše Já se nesetkává s oním Ty. Abychom se s Bohem mohli setkat, nezačínejme s modlitbou hned. Je třeba uvažovat o tom, co chci teď dělat. Usebrat se. Autor nabízí několik způsobů, jak se připravit k modlitbě, uvědomit si Boží přítomnost, skutečnost. Upozorňuje také na vnější těžkosti, které mohou vycházet z toho, že žijeme například v podmínkách, kde nemáme tolik soukromí, nebo ve víře v nepřátelském prostředí. Vždy je třeba hledat nějakou možnost. Modlitba je nenahraditelná. Autor se také věnuje problému tzv. slepé modlitby. Připadá nám, že se nám nedaří oslovit Boha. Nejraději bychom s modlitbou přestali do doby, až se nám začne dařit. Nebo hledáme příčiny, co jsme Bohu udělali, že se nám vzdálil. Blízkost Boha je ovšem nezávislá na našich pocitech. Nebo také můžeme vyhledávat své vlastní potěšení, sebe sama a ne Boha. Náš pocit a naše modlitba není totéž. Klemens Tilmann doporučuje v takových chvílích důvěřovat v Boží blízkost. Mysli na slunné dny Boží blízkosti, které jsi prožil. Teď jsou mraky mezi tebou a sluncem, mezi tebou a Bohem. Ale slunce je nezaměnitelně na svém místě, září nad mrakem a víš, že i tobě opět zazáří. Věř, čekej, důvěřuj, ano usmívej se k Bohu vzhůru Dále se věnuje modlitbě rozhodování, kdy chceme jednat podle Boží vůle. Zajímavá a podnětná je i kapitola o zpytování svědomí podle Nového zákona. Knihu vydala Matice Cyrilometodějská. Přeji hezké čtení a užitek z přečteného v modlitbě. Jaroslav Branžovský Postní almužna. Milí farníci, bratři a sestry, v období postní doby se můžete opět zapojit se do akce Postní almužny. Je to výraz našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. Skládací schránku jste si mohli vzít (na Popeleční středu či 1. neděli postní) v kostele. Bude sloužit k připomenutí tohoto našeho úsilí během postní doby. Svou almužnu pak do ní vkládejte po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik budete ve svém postním snažení úspěšní (je možné se zříct nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná a ušetříte tak peníze. U dětí je možné a vhodné, aby kromě toho, co si odřeknou ze svých peněz, přidat do schránky ještě například lístek se svou prosbou za konkrétní nemocné, chudé atp.). Na Květnou neděli, můžete schránky přinést do kostela na mši svatou. V postní době roku 2013 se v přerovském děkanátu vybralo Kč. Tato částka se vrátila zpět do Oblastní charity Přerov, jejímž prostřednictvím byla přerozdělena mezi potřebné, a to ve spolupráci s panem děkanem a kněžími přerovského děkanátu. Snažíme se, aby tato částka pomáhala ve farnostech, odkud se vybrala. Z této částky byla proto poskytnuta pomoc 1 rodině s dětmi z farnosti Vlkoš, 1 rodině s dětmi z farnosti Troubky a 1 rodině s dětmi z farnosti Domaželice. Část výtěžku byla zaslána na zahraniční humanitární pomoc Pakistánu po zemětřesení. Chceme touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste se do této postní aktivity zapojili. Věříme, že Postní almužna i v tomto roce přinese mnoho dobrého, jak pro ty, kteří se jí budou účastnit, tak pro ty, kterým pomůže ať již přímo nebo prostřednictvím charitního díla. Za Oblastní charitu Přerov Eva Tkadlecová Pozdrav ze semináře. Milí farníci, zdravím Vás z olomouckého semináře. Po lednovém zkouškovém období nás čekalo zasloužené volno, kdy jsme jeli domů na celý týden. Nový semestr jsme započali jak jinak, než duchovní obnovou, kterou vedl P. Cetkovský, karmelitán z Hejčína. Rekolektor si položil otázku: Jak se z obyčejného kluka stane dobrý kněz? a toto téma nás provázelo během přednášek. Nejprve jsme se zamýšleli nad dobou, kdy mladý člověk rozlišuje své povolání a co všechno ho při volbě životního stavu ovlivňuje. Pak jsme prošli dobu seminární formace, až jsme se nakonec zaobírali různými problémy kněží, jak jim předejít a jak je řešit. Velmi cenou úvahu měl otec Cetkovský o tom, jak prožívat duchovní cvičení. Přednášky jsou jen menší částí programu. Sebelepší rekolektor a sebepřipravenější přednášky nezajistí přínosnost rekolekce. O plodech rozhoduje totiž především osobní otevřenost vůči Božímu působení a modlitba, při které předkládáme Pánu vše, co nám leží na srdci. K této vnitřní usebranosti a zklidnění nám slouží silencium, posvátné mlčení. Toto mlčení neznamená jen, že nemluvíme, ale také, že se na dobu rekolekce zříkáme všech podnětů, které nás rozrušují a dovedou přehlušit Boží hlas. Proto také během duchovních cvičení, které v semináři máme jednou měsíčně od pátku do nedělního rána, máme vypnutý počítač, televizi, někteří vypínají i mobil. Také se po tuto dobu neučíme, nesportujeme, ani nechodíme do města. Všechnu naši pozornost směřujeme k Bohu a chceme být vnímaví pro Jeho oslovení. To je samozřejmě ideál, který se nám lépe či hůře daří naplňovat. Z vlastní zkušenosti mohu každému vřele doporučit, aby si vyzkoušel absolvovat buď jen krátkou 1-2 denní rekolekci, nebo i týdenní exercicie. Pokud člověk najde čas a odvahu, aby se na nějakou dobu odtrhl od víru tohoto světa, a dá prostor pouze Bohu, pevně věřím, že se mu tato snaha vyplatí a dobře prožité duchovní cvičení přinese plody stonásobné. Měsíc březen je dobou, kdy se podávají přihlášky do semináře. Prosím Vás o modlitbu především za ty, kteří v sobě poznávají povolání ke kněžství, aby měli odvahu přijmout Boží nabídku a vydat se na tuto krásnou, ale nelehkou cestu. Zdraví Jenda Berka Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014 Strana 15

16 Sob n Společné modlitby Křížové cesty v postní době jsou v Přerově v neděli v 14:30 v kostele na Šířavě a v pátek v 17:15 v kostele sv. Vavřince. Křížové cesty v Předmostí jsou v neděli v 14:30 a v pondělí v 17:15. Sobota :00 Centrum Sonus Jednodenní postní duchovní obnova 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů Neděle :45 Předmostí, fara Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 14:30 Předmostí, kostel Křížová cesta Paula Claudela, viz str. 3 Pondělí :30 Centrum Sonus Dějiny umění s jáhnem 18:45 Předmostí, fara Encykliky s kaplanem Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:00 Fara v Přerově Modlitby Fatimského apoštolátu 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek :40 Pavlovice, fara Postních 24 hodin pro ženy, viz str :30 Brodek u Přerova Děkanátní modlitby mládeže, viz str. 9 Stará Ves Víkendová duchovní obnova, viz str. 3 Neděle :30 Přerov, Šířava Ekumenická modlitba Křížové cesty 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Fara v Přerově Setkání seniorů 18:45 Předmostí, fara Náboženství pro dospělé s kaplanem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen 17:00 Centrum Sonus Přednáška Křesťanské akademie Středa Slavnost svatého Josefa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 16:00 Fara v Přerově Setkání františkánského společenství 17:30 Centrum Sonus Příprava dospělých na biřmování 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :55 Přerov, nádraží Děkanátní výlet mládeže, viz str. 9 9:00 Centrum Sonus Akce pro ministranty Pondělí :30 Centrum Sonus Dějiny umění s jáhnem 19:00 Předmostí, fara Encykliky s kaplanem Úterý Slavnost Zvěstování Páně Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí v předvečer v pondělí v 18:00 Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Neděle :45 Předmostí, fara Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 16:30 Centrum Sonus Přednáška Centra pro rodinu, viz str :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování pokračování na straně 14 Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Pavel Martinka, Fr. Ponížil, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka dubnového čísla je 26. března Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Ročník 20, Číslo 3, Březen 2014

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více