DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI"

Transkript

1

2 Sborník z konference pořádané pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI Olomouc, 8. září

3 Charita Olomouc ISBN

4 Obsah Úvodní slovo Ludmila Gottwaldová, DiS., ředitelka Charity Olomouc...5 Důstojnost člověka ve zdraví a nemoci MUDr. Viola Svobodová, zakladatelka a lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně...6 Jak přispívají prvky kinestetiky k zachování důstojnosti člověka Mgr. Jitka Dresslerová, RS, lektor ošetřovatelství, FNB Bohunice Centrum pro popálené a Chirurgické JIP, ARO...10 Stáří z pohledu geriatra MUDr. Milena Bretšnajdrová, zástupce primáře oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc, lékař metodik Arcidiecézní charity Olomouc...12 Příklady dobré praxe z pohledu inspektora kvality RNDr. Anna Ekslerová, supervizorka, inspektorka kvality služeb...15 Vývoj pečovatelské a ošetřovatelské služby v Charitě Olomouc Miroslava Koutská, DiS., Charita Olomouc, vedoucí pečovatelské služby venkov

5 4

6 Úvodní slovo Ludmila Gottwaldová, DiS., ředitelka Charity Olomouc Vážené dámy, vážení pánové, vzácní a milí hosté! Vítám Vás zde v Olomouci na konferenci, která je věnovaná výročí 20 let poskytování terénních služeb Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Charitě Olomouc. Téma této konference zní Důstojně doma ve stáří i v nemoci. Děkuji Mons. Janu Graubnerovi, olomouckému arcibiskupovi, za převzetí záštity nad touto konferencí. Také mezi námi vítám Mgr. Evu Machovou, náměstkyni primátora statutárního města Olomouce. Děkuji zde přítomným přednášejícím hostům za příspěvky, které si k tématu připravili. Každý z nás alespoň v koutku duše doufá, že až bude starý, bude moci prožít stáří doma, kde bude mít kolem sebe své blízké, a nebude nikomu na obtíž. Bude moci žít mezi přáteli, navštěvovat svůj kostel a svá oblíbená místa. Jak přispět k zachování důstojnosti člověka se pokusí zodpovědět i příspěvky, které zde dnes zazní. Věřím, že Vás osloví a budou pro Vás výzvou do dalších dnů. Vážení a milí, přeji Vám příjemně strávený den! 5

7 Důstojnost člověka ve zdraví a nemoci MUDr. Viola Svobodová, zakladatelka a lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně Proč mluvíme o důstojnosti člověka na půdě Charity, když je to otázka spíše filozofická? Pracuji v Hospici sv. Alžběty v Brně a hospic kromě jiného garantuje nemocnému i jeho blízkým, že zachová jeho důstojnost až do konce. Pracovníci hospiců si proto kladou otázku, co konkrétně to v jejich péči o nemocné znamená a jak tedy naplňovat tento slib ve službě. Co je to důstojnost člověka? Když se díváme do slovníků, nenajdeme přesnou definici. V zájmu hledání odpovědi pracovníci mobilního hospice Cesta domů pod vedením MUDr. Zdeňka Kalvacha sezvali více skupin lidí, aby se pokusili důstojnost definovat. Výsledkem jejich úsilí bylo zjištění, že lidé, ačkoli jsou různí, důstojnost shodně téměř ztotožňují s úctou, kterou věnuje člověk člověku. Pokud se člověku dostává úcty, může vnímat svůj život jako hodnotný a roste jeho schopnost poznávat vlastní důstojnost a také smysl svého života. Mohli bychom se tedy pokusit definovat důstojnost jako hodnotu života, kterou člověk zakouší ve vztahu úcty od jiného člověka. Svou důstojnost rozpoznáváme ve vztazích s jinými lidmi, a to ve vztazích úcty. Položme si tedy další otázku: Co je to vlastně úcta? Když se nad touto otázkou zamyslíme, zjistíme, že můžeme rozpoznat dvojí zdroj úcty: 1. Úcta jako postoj založený na nezištnosti Jsme ještě generace, která zná desatero Božích přikázání. Ve čtvrtém přikázání se mluví o úctě. Je řečeno: Cti otce svého a matku svou Není uvedeno žádné omezení, kdy rodiče nemusíme ctít. V podstatě to znamená, že ať jsou oba rodiče dokonalí, nebo slabí, anebo staří a už slabí na rozumu, stále je máme ctít. Tedy nectíme je pro jejich aktuální kvalitu života, postavení ve společnosti nebo pro jejich konkrétní dílo, ale proto, že jsou matkou nebo otcem a pro každého z nás jsou tím jedineční. Mohou být sice ve své činnosti nahraditelní (druhá matka, druhý otec), ale v tom, že nám dali život, jsou nezastupitelní jedineční. Je to má matka, můj otec. Proto pro mne mají nezastupitelnou hodnotu. Když domyslíme, co znamená úcta k otci a matce, musíme rozpoznat, že úcta je postoj založený na nezištnosti. Co znamená ta nezištnost? Znamená to, že chci vidět svou matku takovou, jaká je, uznávat ji takovou, jaká je, a i když není dokonalá, je dokonce slabá, chybující, později třeba i zmatená, přesto ji miluji a respektuji. Uznávat druhého člověka znamená nesoudit ho pro to, že je jiný, slabší, méně charakterní než já. To skutečně vyžaduje naši nezištnost, často 6

8 jakousi oběť. Něco ze sebe dáváme, něco v sobě překonáváme, abychom toho druhého mohli přijmout i s jeho slabostmi. Uznání druhého člověka přes jeho nedokonalosti, to je projev lásky. Proto mohl Jan Pavel II. říct, že mezi cti a miluj je pevné pouto a úcta je jen jiná forma lásky. Takováto úcta není zasloužená, je darovaná. Úcta, tedy láska věnovaná člověku zadarmo, bezpodmínečná láska, dává člověku možnost růst a může ho proměňovat. Jan Pavel II. řekl, že čtvrté přikázání platí i opačně i rodiče mají ctít své děti, protože každé dítě je jedinečné. A z toho vyplývá, že každý člověk je jedinečný. Můžeme tedy říct, že člověk je úctyhodný proto, že je jedinečný. Je nezastupitelný, protože je originální bytostí, která nemá obdoby. Uznáváme, že takto jedinečný, originální je každý člověk, a to nezávisle na tom, v jakém stavu se nachází, nezávisle na jeho postavení a na jeho vzhledu, výkonu či díle, které vykonal. Je nezastupitelný ve své lidské existenci. V tom spočívá jeho důstojnost. Je to lidská důstojnost. Tato důstojnost je trvalou, neměnnou a nezcizitelnou vlastností každého člověka. Dospěli jsme k poznání, že každý z nás je jedinečný. Vycházeli jsme z morálního postoje. Ale i vědecké poznání je dnes v souladu s tímto tvrzením a dokazuje, že jsme jedineční i po stránce biologické. Za průkaz genetické jedinečnosti člověka byla udělena Nobelova cena. Biologická podstata je dána lidskými geny (vlastnostmi), i přes jejich podobnost s geny jiných organismů. Směle ji můžeme označit za lidskou jedinečnost. Člověk je charakterizován možností něco vykonat, někým se stát, někoho si zamilovat nebo být někým milován, vyrůst, změnit se k dobrému a prospěšnému. Je originál a má cenu originálu. Srovnejme, jak je to s cenou každého uměleckého díla a člověk je přece něco víc než jen umělecké dílo! Pro člověka je velmi důležité, aby v životě dospěl k sebepotvrzení, že je jedinečný člověk s jedinečným posláním. K rozpoznání hodnoty našeho života napomáhá to, když nám druzí projevují úctu, respektive bezpodmínečnou lásku. Uvědomit si svou hodnotu a cenu je nesmírně důležité pro to, abychom v životě naplnili své jedinečné poslání. To není pýcha, to je základ pro vnímání a hledání smyslu života. Ne všichni lidé si totiž jsou vědomi své hodnoty, i když ji všichni mají. 2. Úcta zasloužená Člověk nemůže bez úcty žít, a pokud se mu jí nedostává zadarmo, jako daru od těch, kdo ho mají rádi, snaží se vybudovat si pocit své hodnoty pouze vlastními silami. Můžeme tento typ úcty označit jako uznání, ocenění, které přísluší člověku za něco. Je to úcta zasloužená. I skrze tuto úctu může člověk získat pocit vlastní důstojnosti. Uvedený typ úcty má několik podob: důstojnost zásluh (za výkony) důstojnost mravní síly (za postoje) důstojnost v osobní identitě 7

9 Tyto dosažené hodnoty představují určitou kvalitu života. Kvalita života není trvalou hodnotou. Trvalá hodnota života člověka vyplývá z jeho jedinečnosti a z jedinečnosti jeho poslání od početí až do smrti. Kvalita života představuje příjemnou a dobrou nadstavbu nad základní hodnotou života. Můžeme však o ni přijít a také o ni přicházíme. A to nejen ve stáří a v nemoci. Když člověk staví svou hodnotu pouze na kvalitě života, v okamžiku krize se mu vytrácí i pocit hodnoty, smyslu života. Ačkoli hodnota života, jak už bylo zmíněno, je hodnota trvalá, pro člověka v krizi je pocit její ztráty skutečný, on ji takto prožívá. To nesmíme ztratit ze zřetele. Takový člověk potřebuje pomoc a pomoci mu může pouze ten, kdo v něm bez ohledu na jeho tělesný, duševní, duchovní a sociální stav stále vidí lidskou bytost, hodnou úcty, a dokáže mu to dát najevo. Nazýváme to láskou k bližnímu. Důstojnost neboli vnímání hodnoty života není otázkou toho, co lidé cítí nebo co uznává mravní kultura dané společnosti (např. v naší společnosti je ceněn výkon, úspěch, mládí, krása apod.), ale vyrůstá z obecného pojetí lidství. Ve skupině seniorů kolem MUDr. Zdeňka Kalvacha, o němž jsme se zmínili na začátku, vyplavala na povrch jejich bolest, že jsou vnímáni, jako by byli vždy staří, vždy neschopní, vždy nemocní, vždy senilní a dementní. Nikdo se jich nezeptá například na jejich plodné mládí, což prožívají jako vnitřní bolest. Člověk potřebuje uznání celé své osobnosti, včetně své minulosti. Lidé středního věku se báli doby, kdy půjdou do důchodu, a mladí si vůbec neuvědomovali svou důstojnost proto, že si ji ještě nevybudovali. My zdravotníci si musíme být vědomi toho, že laskavým a chápajícím přístupem k nemocným můžeme pomoci řešit jejich krizi ztráty smyslu a hodnoty života. Nemocní potřebují být v ovzduší úcty a rovněž potřebují vědět, že jsou pro někoho stále důležití, potřební, že je někdo má stále rád a že i oni mohou stále ještě mít rádi druhé, i když už nic jiného nemohou. K tomu jim napomáháme my, zdravotníci, a spolupracujeme s přáteli a blízkými nemocných, aby měli k dispozici také zdroj lásky. Proto jsou návštěvy povoleny neomezeně a řídí se pouze přáním nemocného. Když nemocným pomůžeme obnovit osobní vztahy, mohou znovu objevit smysl svého života, nebo ho objevit třeba poprvé v životě. V. E. Frankl řekl, že smysl životu dávají velké okamžiky, které prožíváme. Když prožijeme takový velký okamžik třeba na konci svého života, může to zpětně dát smysl celému našemu životu. Vztahová oblast je oblast duchovní. Vztah k lidem se zde prolíná se vztahem k Bohu. Aby nemocní neztráceli pocit své důstojnosti, je třeba: respektovat jejich soukromí dát jim možnost svobodného rozhodování o sobě být citliví, aby netrpěli studem dávat pozor, abychom je, třeba nevědomky, nedostávali do situací, kdy pociťují svou nemohoucnost jako ponížení 8

10 Důstojnost osob lze narušovat mnoha způsoby, na úrovni fyzické, emoční (omezovat jejich autonomii, svobodu, užívat vulgární slova), sociální (bránit v interakci s druhými), rozumové i duchovní. To vede k podlomení vědomí vlastní ceny a sebedůvěry nemocných. Psychicky ohrožuje nemocné nedostatek pozitivních obrazů ze života nemocných lidí v médiích, který vede ke strachu ze stáří, nemoci, z umírání v bolestech. Tyto obavy si lidé přinášejí s sebou do nemocnice, případně do hospice. Nemocní jsou také velmi citliví na prázdné fráze. A bylo by možné uvést mnoho dalších příkladů, kdy můžeme nevědomky snižovat důstojnost člověka. Závěr Pro pocit důstojnosti člověka je důležité, aby se nacházel v prostředí úcty a lásky, ale také je neopomenutelné, abychom zlepšili kvalitu jeho života, pokud to jen lze. Proto je péče o kvalitu života nemocných v hospicích součástí péče zdravotnické. Pomoci znovu nalézt ztracenou důstojnost samozřejmě předpokládá komplexní hospicovou a paliativní péči o nemocného, která zahrnuje: péči o tělo léčbu bolesti a jiných symptomů nemocí péči o sociální potřeby a o rodinu péči o psychické potřeby přizpůsobení řádu nemocnému zprostředkování tvůrčích, prožitkových, vztahových a postojových hodnot nemocnému To vše vyžaduje týmovou spolupráci pomáhajících a je důležité i to, abychom se my, spolupracovníci, naučili projevovat si úctu k sobě navzájem. Přeji Vám všem, abyste rozpoznali hodnotu a smysl svého života, svou důstojnost, kterou budete pěstovat mezi sebou, a tak naplníte své osobní poslání! 9

11 Jak přispívají prvky kinestetiky k zachování důstojnosti člověka Mgr. Jitka Dresslerová, RS, lektor ošetřovatelství, FNB Bohunice Centrum pro popálené a Chirurgické JIP, ARO Kinestetika (kinesis pohyb, esthesis vnímání) je pohybový a komunikační koncept, umožňující pochopit základy lidského pohybu a cíleně využívat rezervy pacientů nebo klientů při denních aktivitách. Napomáhá při navrácení zdraví i udržování schopnosti sebepéče a sebekontroly pacientů či klientů, pokud úplné uzdravení nelze očekávat. U ležících pacientů je způsobem prevence následků imobilizačního syndromu, jako jsou dekubity, kontraktury, úbytek svalové hmoty nebo ztráta vnímání vlastního těla. Pečujícím osobám napomáhá kinestetický koncept pracovat s optimálním rozložením hmotnosti, protože pacient/klient se aktivně účastní pohybu podle svých rezerv. Je to program manipulačních a pohybových schopností pečovatelů. Interakce mezi dvěma lidmi přináší do pohybu výměnu informací pomocí smyslů a dotyku. Propojením s konceptem stimulace vnímání je často docíleno lepšího porozumění potřebám pacientů/klientů, zlepší se komunikace, zvýší se ochota k aktivnímu pohybu, někteří pacienti/klienti jsou schopni při opakování (upevnění) cílených pohybů zvýšit svoji soběstačnost, byť jen v rámci lůžka, zejména co se týká hygienické péče a stravování. Kinestetika pomáhá například úpravou okolního prostředí umožnit pohybovou aktivitu úměrně schopnostem a možnostem pacientů/klientů, nebo vytvářením nových pohybových vzorů naučit klienta pohybovat se v prostředí stávajícím. Základním principem kinestetické manipulace v ošetřovatelské péči je vyhýbat se přímému zdvíhání hmotnosti, pokud existuje jiná možnost, jako je posun, kutálení. Vhodným poučením pacienta/klienta, vysvětlením nebo přímým vedením v pohybu aktivizujeme a pobízíme k vlastnímu provedení. Je nutné ponechat pacientům/klientům dostatek času na realizaci, protože vnímání může být omezené, smysly již tolik neslouží, svalová síla může být nízká a kloubní aparát při pohybu bolestivý. V některých případech je pečovatel brzdou při rozvíjení pohybových aktivit pacientů/klientů, protože spěchem, netrpělivostí a neadekvátními požadavky na svěřené osoby blokuje zájem o pohyb nebo nácvik dovedností. Kinestetika umožňuje snazší a efektivnější mobilizaci pacientů/klientů i při nedostatku manipulačních pomůcek; na druhou stranu pečující se často dostává do těsné blízkosti pacientů/klientů a to nemusí být vždy příjemné. Nakolik je vstup do privátní zóny nutný, to je třeba zvážit u každého pacienta/klienta individuálně, podle jeho skutečných pohybových možností. Správné stanovení pohybových rezerv zabrání zbytečnému a neúčelnému opečovávání a zároveň nereálným požadavkům na pacienty/klienty, pokud je jejich handicap závažný a cítili by se nadměrnými požadavky stresováni. 10

12 U klientů v domácí péči je použití konceptu kinestetiky stejně žádoucí jako v lůžkových zařízeních. I zde, možná dokonce více než v nemocnici, je zachování nebo rozvíjení pohybových aktivit důležité. Řada klientů si může připadat svým blízkým na obtíž, cítí se neschopní i vyřazení z normálního života a rádi by se zapojili alespoň v rámci lůžka do sebeobslužných činností. Jestliže přihlédneme k faktu, že jen minimum domácností lze stavebně vhodně uspořádat tak, aby i velmi postižení klienti mohli vykonávat pohyb za pomoci speciálních zařízení, je znalost kinestetické manipulace pro pečovatele a klienty užitečná. Snižuje se riziko přetížení pečovatelů a syndromu vyhoření, tvoří se vazba spolupráce a klienti se necítí být břemenem, ale aktivním účastníkem pohybu. Spolu se zlepšováním pohybové kondice se udržuje, nebo i zlepšuje vnímání či prožívání a tím také psychosociální reakce na pohyblivost. Vztah pečujících a klientů pak nabývá jiného, kvalitativně vyššího rozměru. 11

13 Stáří z pohledu geriatra MUDr. Milena Bretšnajdrová, zástupce primáře oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc, lékař metodik Arcidiecézní charity Olomouc Stárnutí je specifický, nevratný proces, univerzální pro celou přírodu. I když přáním mnoha generací bylo a je nalezení léku mládí a zodpovězení otázky, proč člověk stárne. V současné době pro to existuje několik teorií: 1. Teorie volných radikálů 2. Neuroendokrinní teorie stárnutí 3. Genetická teorie stárnutí 4. Komplexní teorie stárnutí aj. I když se tyto teorie ustavičně vědecky prohlubují, doplňují a rozšiřují, stále není spolehlivě objasněna příčina stárnutí lidského organismu. Je ovšem pravda, že lidský věk se neustále prodlužuje, což je patrné v tzv. střední délce života. Střední délka života je měřítkem vyspělosti a životní úrovně národů. V České republice došlo k výraznému posunu v možnosti dožití jejích obyvatel, zvláště v posledních patnácti letech. Před touto dobou byla střední délka života mužů 67,7 let a střední délka života žen 74,2 let. V současné době je to u mužů 72,8 let a u žen 78,2 let. Je to velký úspěch, způsobený jak vlastním přístupem každého jednotlivce, tak určitě i pokroky v medicíně, které nastaly v posledních letech. Zvláště bych jmenovala pozitivní vliv léčby infarktu myokardu a nádorových onemocnění. Obecně lze říci, že v délce života se přibližujeme původním západoevropským zemím. I když severské státy Švédsko, Norsko hrají v tomto směru v Evropě prim. Oblastí stáří se zabývá také Světová zdravotnická organizace, která rozděluje poproduktivní věk člověka na tři etapy: Věk mezi 65 a 74 lety je považován za rané stáří, druhým obdobím je věk od 75 do 89 let a třetí etapa lidského stáří je nad 90 let. První skupinu, obyvatele ve věku 65 až 74 let, považuji za velmi cennou kategorii populace. Právě oni totiž mohou být zdrojem moudrosti či životních zkušeností. Bývají velmi prospěšní svému okolí, nejen rodině, ale i ostatním bližním, neboť zejména v zahraničí ve vyspělých státech jsou to právě oni, kteří jsou nastaveni pomoci slabším. Často se stávají dobrovolníky v různých zdravotně sociálních zařízeních a touto cennou a oceňovanou aktivitou požívají velkého společenského uznání. Mnohdy se, pokud jim zdraví slouží, na období stáří předem připravují a vyhledávají různé aktivity, např. studium na univerzitách třetího věku. Ze zdravotnického pohledu na je třeba apelovat na jejich správný životní styl, zdravou výživu, dostatek pohybu a preventivní zdravotní prohlídky za účelem včasného odhalení případných onemocnění. 12

14 Druhým obdobím stáří je věk let. Jedná se o skupinu seniorů, u kterých se projevují jistá specifika. Začíná a akceleruje výskyt chronických chorob u každého jednotlivce. Časté je onemocnění pohybového aparátu, cukrovka, vysoký krevní tlak a další. Všechny tyto choroby jsou obvykle chronické, dlouhotrvající, s tendencí výskytu akutních stadií a komplikací. Člověk sám na sobě pozoruje ubývání sil, nezvládne již to, co dříve, a často vlivem choroby nastává porucha tzv. funkční zdatnosti a soběstačnosti. Je již třeba dopomoci druhé osoby. I u této věkové skupiny musíme dbát nejen na zdravotní prohlídky, ale často také na prevenci pádů a používání kompenzačních pomůcek (vycházkové hole, berle atd.), případně na úpravu bytu za účelem zajištění bezpečí seniora. Třetí období věku nad 90 let je dle světové zdravotnické organizace považováno za dlouhověkost a mělo by se přijímat s vděčnosti. Je pravda, že právě dlouhověkých ve společnosti přibývá, což naplňuje demografické prognózy. Ty hovoří o charakteristice naší populace, pro kterou bylo do nedávné doby typické nízké procento nově narozených děti. Těžiště společnosti je nyní na současných čtyřicátnících, posunuje se však a do roku 2020 bude generace 65letých představovat 30% společnosti. Typickým jevem bude ovšem nárůst počtu osmdesátiletých a starších obyvatel ve společnosti. Signály vidíme již nyní. Jedná se o osoby tzv. křehké, rizikové. Klesá u nich funkčnost základních životních orgánů, což pro ně znamená nutnost velmi šetrně zacházet s námahou, ať již se jedná o rychlejší chůzi či chůzi do schodů, a fyzickou zátěž téměř eliminovat, přenechat ji druhým. Další záludností v tomto věku je pokles adaptace na změnu, což znamená, že jakákoli změna ve zdravotním stavu může mít vážné důsledky. Pokud neexistují kontraindikace, je na místě prevence například chřipkových onemocnění, neboť i takové choroby mohou mít fatální důsledky. Stáří je čas, který by měl být, pokud to lze, naplněný aktivitou, pomocí druhému, radostí. Zároveň by se však mělo dbát na preventivní zdravotní opatření (kontroly krevního tlaku, cukru v krvi aj.), udržování váhy a dle možností i dostatek pohybu. Důležitý je vlastní plán svého času, bez vtěsnání do času jiných generací. Je to časový prostor pro každého z nás, čas prožívaný s vděčností, s využitím vlastních životních zkušeností, ale také čas nových dobrodružství. Nemoci vyššího věku mají svoji atypii oproti nemocem věku středního. Jak již bylo řečeno, jsou především chronické, mají sklon k atypickému průběhu, ke komplikacím, a často nemají vyjádřenu plnou symptomatologii a jsou ukryty i pečlivému pozorovateli (tzv. fenomén ledovce). Mezi časté nemoci stáří patří ischemická choroba srdeční, hypertenze, artrózy nosných kloubů, vertebrogenní algický syndrom, diabetes mellitus, cévní mozkové příhody, mnohdy i nádorová onemocnění. Diagnostika chorob ve stáří není leckdy jednoduchá. Pro rychlou orientaci je důležité vnímat změnu vitality a chování nemocného v dynamice času. Existuje tzv. nespecifické zhoršení zdravotního stavu seniora, které může mít řadu příčin. Vždy je třeba v takovém případě posoudit stav hydratace a zajistit zlepšení. Provést inventuru stávající farmakoterapie, zajistit complianci nemocného, zaměřit se na jeho psychiku, neboť nezřídka může v tomto období 13

15 přicházet deprese, již je sice v dnešní době možno léčit, ale je třeba ji zavčas odhalit. Nespecifické zhoršení zdravotního stavu seniora by nemělo uniknout naší pozornosti. Může být varovným signálem nebezpečného zhoršení celkového zdravotního stavu, které pak ve svém důsledku vyústí nejen v nemocnost, ale třeba i v poruchu soběstačnosti a vznik závislosti na pomoci druhého. Proto je nutná obezřetnost při každodenní práci se seniory. V péči o staré nemocné má nezastupitelnou a stále významnější roli domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba, neboť bez její pomoci by mnoho seniorů nemohlo setrvat ve svém domácím prostředí a muselo by dny svého stáří prožívat v ústavní péči. Význam domácí ošetřovatelské služby bude jistě stále narůstat, odborně se profilovat, určitě odolávat narůstající konkurenci, ale pro seniory bude jistotou a lidským zázemím v těžkostech nemocného stáří. 14

16 Příklady dobré praxe z pohledu inspektora kvality RNDr. Anna Ekslerová, supervizorka, inspektorka kvality služeb Milí přátelé! Mám přednést pár příkladů dobré praxe z pohledu inspektora kvality sociálních služeb. K tomu nejprve musím o sobě upřesnit, že letos zjara jsem se vzdala pozice inspektora a nahlížím teď pečovatelskou službu z perspektivy pečujících rodinných příslušníků, občas ještě z perspektivy supervizora. Na úvod také připomínám, že inspektoři kvality jsou vycvičeni k takovému vidění, které odhaluje soulad nebo nesoulad praxe služby se zákonnými normami, tedy se zákonem č.108/2006 Sb. a jeho přílohou č. 2 Standardy kvality sociálních služeb. Stačilo by tudíž přečíst zde kritéria standardů, abyste slyšeli, jak podle inspektorů vypadá dobrá praxe sociální služby. Během deseti let od zveřejnění prvních standardů si lidé v sociálních službách již zvykli na jejich trochu krkolomné formulace a troufám si říci, že už většinou i rozumíme jejich smyslu. Ano, někdy dokonce pozorujeme, jak naše porozumění a formulování skutečností posouvá kvalitu naší práce kupředu. Ale ještě si také často někteří z nás tiše pro sebe myslíme, že takzvaně odbornými formulacemi a výrobou šanonů papírů budeme mít standardy, které jsou cosi vnějšího, zbytečného, co se snad ani netýká živých lidí a v práci nás to vlastně jen zdržuje. Dobrá inspekce kvality takový rozpor lehce odhalí a inspektory to dost mrzí. Ale na druhé straně, když inspektoři ve službě zjistí, že to někde i ve skutečnosti funguje tak perfektně jako na papíře, potom upřímně zajásají. Pro poskytovatele sociální služby jsou SQSS (Standardy kvality sociálních služeb) vlastně takové zpovědní zrcadlo. Proto budu vzpomínat na příklady dobré praxe podle standardů. Vezměte si základní prohlášení: Dobrá pečovatelská služba přesně ví, dodržuje a o sobě medializuje, co a jak dělá a pro které lidi. Ví, na čem staví. Například v jedné charitě si mladá sociální pracovnice všimla, že sice na letáku proklamují, že se řídí křesťanskými hodnotami, ale nikdo to neuměl konkrétně vysvětlit. Dali si tedy tu práci a celý tým v brainstormingu a sebehodnotícím dotazníku opakovaně přemýšlel, jakými zásadami se vlastně zaměstnanci řídí a jak se to projevuje v praxi. Pojmenovali si asi osm zásad a u každé zásady našli aspoň dvacet praktických příkladů. Vybírám z jejich textu například: Vidět v každém člověku Bohem milovanou osobu, která je hodna naší lásky a úcty. To mj. znamená, že: 1. přijímám klienta takového, jaký je (s jeho přednostmi i slabostmi) 15

17 2. dávám klientovi najevo, že mi na něm záleží 3. snažím se poznat svoje předsudky a klienta nesoudím 4. představím si v klientech své rodiče 5. hledám klientovy přednosti a dovednosti 6. respektuji jiný názor 7. snažím se dívat na druhého Božím pohledem lásky a přijetí atd. Vytvářet klima vzájemné důvěry: 1. snažím se o partnerský přístup, nemanipuluji klienta 2. naslouchám se zájmem 3. chráním intimitu a soukromí klienta 4. dovedu být diskrétní 5. splním to, co jsem slíbil/a 6. omluvím se, přiznám si chybu 7. přizpůsobuji svou práci potřebám klienta (čas jídla, provádění úkonů) atd. Vnášet svým postojem radost a pokoj podle vzoru našich svatých patronů: 1. hledám příležitosti, jak potěšit, pomoci 2. umím odpustit, první podám ruku, odprosím 3. snažím se řešit konflikty pokojnou cestou dialogu 4. dovedu využít maličkostí, které napomáhají k dobré pohodě klienta 5. umím vhodně zažertovat 6. mám pro druhého aspoň jednou denně dobré slovo, úsměv, neopomenu klienta pozdravit 7. pracuji na sobě, abych měla radost a pokoj v sobě i pro druhé 8. klidně a se zájmem reaguji na nespokojenost 9. nevytvářím nepotřebný hluk, chaos, spěch atd. Myslím, že pečovatelky, které si napsaly tyto zásady, při své práci zachovávají lidskou důstojnost a zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod osob, kterým poskytují službu viz Zákon o sociálních službách, 2, odst. 2. A nepotřebují k tomu ani katalog porušování práv uživatelů s komplikovanými sankcemi pro pracovníky. A že je někdy hodně těžké projevovat lásku a úctu některým klientům, o tom může každá pečovatelka vyprávět romány. V jedné charitě chodili ke starému alkoholikovi, bývalému komunistickému funkcionáři, který byl k pečovatelkám tak hrubý, že všechny odcházely s pláčem. Vydržela to nakonec jen řeholní sestra. V hábitu trochu pohoršovala místní prodavačky, když denně kupovala čtyři piva ta usmlouvala s klientem při individuálním plánování služby, na víc ostatně nestačil jeho důchod. Pár dní před smrtí mu přivedla pana faráře a stále vzpomíná, jak potom nemocný zářil. Dobrá služba si podle pravdy přiznává, že se nedokáže pořádně postarat o všechny potřebné, naučí se tedy péči o určitou cílovou skupinu. 16

18 Přiznávám, že před 20 lety jsem si sama v opojení svobodou myslila, že právě Charita musí něco hmatatelného udělat pro každou nouzi, kterou pozoruje vždyť je to milosrdná láska. Jenže tolik ochotných chariťáků jako nouzí není! A navíc otevřené charitní srdce (pokud tím myslíme lidskou zralost a vůli ke službě) je sice předpoklad účinné pomoci, ale zdaleka ne jediný Postupně jsem tedy vystřízlivěla a začala hledat, kdo umí nebo se chce naučit sloužit v různých typech potřeb seniorům, lidem s postižením, bez domova, bezradným aj. Jak ty správné pomocníky vyhledat, jak je poznat a jaké jim připravit podmínky pro kvalitní službu? To jsme u personálních standardů. Tam se bohužel často naráží na příklady horší praxe. Ale jsou i nádherné příklady. Třeba když někde skutečně funguje kvalitní supervize a nabídka duchovní podpory zaměstnancům. Nebo když vedoucí odměňuje podřízené za to, že identifikovali vlastní chybu a snaží se ji odstranit. A když pracovníci sami navrhují realistické plány svého profesního rozvoje a učí sebe i kolegy novým postojům a postupům. A když je práce zorganizovaná tak, že pečovatelky i sestry jsou v pracovní době naplno k dispozici uživatelům, ale přesčasy mívají opravdu výjimečně. K právům uživatelů: Nadmíru obtížné bývá zajistit bezpečí a současně chránit důstojnost neorientovaného klienta i s jeho právy na volný pohyb a vlastní rozhodování. Přitom lidí s kognitivními poruchami, s různými formami a stupněm demence je mezi uživateli služby CHOPS vysoké procento a mívají diametrálně odlišné potřeby. Dobrá služba nejen že je tvůrčí, ale využívá pravidelně při individuálním plánování vlastní mechanismy sebekontroly. V dobré službě nečekají, až dostanou lékařskou zprávu s diagnózou demence, ale pečovatelky jsou proškoleny, aby si uměly všímat i drobných projevů, které poukazují na demenci. Přizpůsobují pak své pracovní postupy a komunikaci (např. v individuálním plánu dohodnou, že vše domluvené napíše klient do svého kalendáře a pečovatelka současně do záznamu o službě), dokážou nebrat si osobně klientovy výpady a umí též informovaně podpořit rodinné pečovatele. A mimo jiné dokážou pomocí záznamů vysvětlit inspektorům kvality, proč právě u tohoto klienta nepostupují otrocky podle obecné metodiky, například proč tento klient nepodepisuje všechny záznamy a proč jinde nemá klient vlastní klíč. A co takové jednání se zájemcem o službu, 3. standard? Téměř pokaždé přicházejí žádat o pečovatelskou či ošetřovatelskou domácí péči rodinní příslušníci seniorů. Starý člověk sám to nezřídka vnímá jako zbytečné vměšování a ohrožení svých kompetencí. Jindy má zase očekávání, že dostane služku, atd. Dokáže-li vedoucí nebo sociální pracovnice, která domlouvá přijetí nového klienta, ustát třeba i situaci, že mají zrovna málo klientů, a přesto nepovolí nátlaku příbuzných, ale jasně a s pochopením vysvětlí vše podstatné starému člověku a vytvoří mu prostor, aby se sám rozhodl, to je příklad úcty, příklad dobré praxe. 17

19 Stanovení cílů a způsobu poskytování služby v domácím prostředí ideálně probíhá jako přirozená komunikace při společné činnosti, která se následně zapíše. Nezapomenu na komunikační koncert, který předvedla charitní sestra, již po několikaletém přesvědčování příbuznými konečně vpustila do domu stařenka, aby sestře přenechala část péče o svého manžela ale jen ten převaz, když už to podle vás neumím! Sestřička nejprve obdivně vyposlechla hrdinskou epopej starého pána, pak se zájmem přijala poučení stařenky, jak má uchopit krytí a za čtvrt hodinky stařeček zářil spokojeností a jeho paní šeptala: Ona to zvládla šikovně! Můžu jí říct, ať ještě udělá to a to? Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba dnes už nikde není ve své původní, formálně neoddělené podobě. Ale přesto v dobré praxi do jedné domácnosti dochází zpravidla stejná pečovatelka a stejná zdravotní sestra, které spolupracují a nenarušují chod domácnosti a zvyky uživatelů služby. Individuální plány služby jsou promyšlené a domluvené s klienty natolik citlivě, že se podle nich může řídit i pracovník, který přišel na zástup ví, jak má zazvonit a pozdravit, kde jsou služební bačkory, že klient mívá zuby pod polštářem a dvoje ponožky i spoustu dalších drobností. Drobné změny individuálního plánu služby jsou přitom právě v domácí péči (ošetřovatelské i pečovatelské) na denním pořádku. Ovšemže tehdy, pokud si pracovnice pozorně všímá projevů skutečných potřeb klienta a nevtíravě, ale pevně na ně reaguje. Pak v dobré službě někdy přibývá úkonů, které provádí pečovatelka, ale leckdy i ubývají, třeba když se senior po návratu z nemocnice znovu naučí sebeobsluze. Nebo pečovatelka navrhne synovi, ať opatří domácí spotřebiče s automatickým vypínáním, a stará paní opět vládne své domácnosti aspoň při ohřívání jídla. Důsledná snaha vyhovět individuálním potřebám klientů podnítila v mnoha charitách jako dobrou praxi zavedení návazných nebo specializovaných postupů a služeb, kterým se pracovníci museli naučit. Typické jsou například dovednosti komunikace se seniory s různými hendikepy, bazální stimulace, domácí hospicová péče, poradenství a půjčování zdravotních pomůcek a jiné. Jiné služby, například kadeřnické a pedikérské, naopak pečovatelská služba přestala standardně provádět, ale zajistila klientům další sociální kontakty prostřednictvím docházející kadeřnice či pedikérky. Dlouhotrvající diskuze se vedla o dovážce obědů jako jediném úkonu je to sociální, nebo podnikatelská služba? Osobně oceňuji řešení, kdy si charita určila jako povinnost v pravidelných intervalech s uživateli služby rozebrat jejich situaci a potřeby (tj. aktualizovat individuální plán) a vozit obědy pouze tam, kde neměl žadatel jinou možnost teplé jídlo získat. Standard č. 8, návaznost na další dostupné zdroje, si někteří vysvětlují jen jako povinnost doprovodit starou paní k lékaři nebo do kostela. Poskytovatelé dobré služby ovšem pochopili, že nejčastějším zdrojem, pomocí kterého nesamostatný senior řeší (nebo by rád řešil) svou sociální situaci, jsou jeho příbuzní. Proto 18

20 pečovatelky neváhají zkoumat v supervizích své postavení v proměnlivém trojúhelníku uživatel domácí pečovatelé sociální služba. Proto má leckterá dobrá služba podrobná pravidla pro spolupráci s blízkými osobami uživatelů. Jsou už i charity, které pořádají podpůrné a vzdělávací akce pro domácí pečovatele. Takto bychom našli příklady dobré praxe ke každému standardu až po standard č. 15, který vyžaduje od poskytovatele služby sebekontrolu a poctivou práci se zpětnými vazbami od uživatelů a dalších osob. Nádherná myšlenka komplexní, holistické domácí péče se ovšem v české společnosti udržuje spíše z ekonomických než z humanitárních důvodů. Proslulé, posmívané i obdivované charitní srdce dostává opakovaně zátěžové testy ve formě zákonných norem, konkurenčních služeb, nových odborných požadavků, měnících se společenských názorů atd. Některá upřímná, ale snad málo silná či málo pokorná charitní srdce pod těmi testy vychladla. Jejich charitní služba pak může mít vzorné smlouvy a dokumenty, moderní přístroje, dokonalou logistiku, inspekcí projde na 99 %, ale (cituji jednoho kritika) takovou charitu může za křesťany dělat stát. Je vlastně rozdíl mezi touto pečovatelskou službou a pečovatelskými službami necírkevními? A je nějaká charitní dobrá praxe? Domnívám se, že s charitním duchem služby je to stejné jako se všemi činnostmi církve ve světě: Ti, kdo je provádějí, musejí stále znovu začínat hledat Boží slávu, otevírat se jeho Duchu. Je třeba, aby to dělali vědomě a aktivně aspoň ti pracovníci, kteří formálně i neformálně vedou druhé, a ti ostatní aspoň dobrovolně pasivně. K tomu potřebují pracovníci charit angažované duchovní vedení. Naštěstí i o tom existuje pár příkladů dobré praxe. Přátelé, přeji Vám i Vašim klientům, abyste ve své službě dobrou praxi prožívali denně! 19

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Vydání: 2. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 29. 2. 2008 Odborný

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí HANA NERUŠILOVÁ hana.nerusilova@gmail.com Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby?

Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby? Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby? Mýty a pravdy kolem lidí s autismem PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. Základní mýty ohledně lidí s PAS - člověk s autismem = problém, - sociální služba

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr.

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr. Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním Mgr. Oldřich Kumprecht Pobytová zařízení pro seniory Podle zákona 108/ 2006 o sociálních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Do dotazníkové ankety ke zjištění spokojenosti s péčí o své blízké v SENIORu Otrokovice sociální službě

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více