DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI"

Transkript

1

2 Sborník z konference pořádané pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI Olomouc, 8. září

3 Charita Olomouc ISBN

4 Obsah Úvodní slovo Ludmila Gottwaldová, DiS., ředitelka Charity Olomouc...5 Důstojnost člověka ve zdraví a nemoci MUDr. Viola Svobodová, zakladatelka a lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně...6 Jak přispívají prvky kinestetiky k zachování důstojnosti člověka Mgr. Jitka Dresslerová, RS, lektor ošetřovatelství, FNB Bohunice Centrum pro popálené a Chirurgické JIP, ARO...10 Stáří z pohledu geriatra MUDr. Milena Bretšnajdrová, zástupce primáře oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc, lékař metodik Arcidiecézní charity Olomouc...12 Příklady dobré praxe z pohledu inspektora kvality RNDr. Anna Ekslerová, supervizorka, inspektorka kvality služeb...15 Vývoj pečovatelské a ošetřovatelské služby v Charitě Olomouc Miroslava Koutská, DiS., Charita Olomouc, vedoucí pečovatelské služby venkov

5 4

6 Úvodní slovo Ludmila Gottwaldová, DiS., ředitelka Charity Olomouc Vážené dámy, vážení pánové, vzácní a milí hosté! Vítám Vás zde v Olomouci na konferenci, která je věnovaná výročí 20 let poskytování terénních služeb Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Charitě Olomouc. Téma této konference zní Důstojně doma ve stáří i v nemoci. Děkuji Mons. Janu Graubnerovi, olomouckému arcibiskupovi, za převzetí záštity nad touto konferencí. Také mezi námi vítám Mgr. Evu Machovou, náměstkyni primátora statutárního města Olomouce. Děkuji zde přítomným přednášejícím hostům za příspěvky, které si k tématu připravili. Každý z nás alespoň v koutku duše doufá, že až bude starý, bude moci prožít stáří doma, kde bude mít kolem sebe své blízké, a nebude nikomu na obtíž. Bude moci žít mezi přáteli, navštěvovat svůj kostel a svá oblíbená místa. Jak přispět k zachování důstojnosti člověka se pokusí zodpovědět i příspěvky, které zde dnes zazní. Věřím, že Vás osloví a budou pro Vás výzvou do dalších dnů. Vážení a milí, přeji Vám příjemně strávený den! 5

7 Důstojnost člověka ve zdraví a nemoci MUDr. Viola Svobodová, zakladatelka a lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně Proč mluvíme o důstojnosti člověka na půdě Charity, když je to otázka spíše filozofická? Pracuji v Hospici sv. Alžběty v Brně a hospic kromě jiného garantuje nemocnému i jeho blízkým, že zachová jeho důstojnost až do konce. Pracovníci hospiců si proto kladou otázku, co konkrétně to v jejich péči o nemocné znamená a jak tedy naplňovat tento slib ve službě. Co je to důstojnost člověka? Když se díváme do slovníků, nenajdeme přesnou definici. V zájmu hledání odpovědi pracovníci mobilního hospice Cesta domů pod vedením MUDr. Zdeňka Kalvacha sezvali více skupin lidí, aby se pokusili důstojnost definovat. Výsledkem jejich úsilí bylo zjištění, že lidé, ačkoli jsou různí, důstojnost shodně téměř ztotožňují s úctou, kterou věnuje člověk člověku. Pokud se člověku dostává úcty, může vnímat svůj život jako hodnotný a roste jeho schopnost poznávat vlastní důstojnost a také smysl svého života. Mohli bychom se tedy pokusit definovat důstojnost jako hodnotu života, kterou člověk zakouší ve vztahu úcty od jiného člověka. Svou důstojnost rozpoznáváme ve vztazích s jinými lidmi, a to ve vztazích úcty. Položme si tedy další otázku: Co je to vlastně úcta? Když se nad touto otázkou zamyslíme, zjistíme, že můžeme rozpoznat dvojí zdroj úcty: 1. Úcta jako postoj založený na nezištnosti Jsme ještě generace, která zná desatero Božích přikázání. Ve čtvrtém přikázání se mluví o úctě. Je řečeno: Cti otce svého a matku svou Není uvedeno žádné omezení, kdy rodiče nemusíme ctít. V podstatě to znamená, že ať jsou oba rodiče dokonalí, nebo slabí, anebo staří a už slabí na rozumu, stále je máme ctít. Tedy nectíme je pro jejich aktuální kvalitu života, postavení ve společnosti nebo pro jejich konkrétní dílo, ale proto, že jsou matkou nebo otcem a pro každého z nás jsou tím jedineční. Mohou být sice ve své činnosti nahraditelní (druhá matka, druhý otec), ale v tom, že nám dali život, jsou nezastupitelní jedineční. Je to má matka, můj otec. Proto pro mne mají nezastupitelnou hodnotu. Když domyslíme, co znamená úcta k otci a matce, musíme rozpoznat, že úcta je postoj založený na nezištnosti. Co znamená ta nezištnost? Znamená to, že chci vidět svou matku takovou, jaká je, uznávat ji takovou, jaká je, a i když není dokonalá, je dokonce slabá, chybující, později třeba i zmatená, přesto ji miluji a respektuji. Uznávat druhého člověka znamená nesoudit ho pro to, že je jiný, slabší, méně charakterní než já. To skutečně vyžaduje naši nezištnost, často 6

8 jakousi oběť. Něco ze sebe dáváme, něco v sobě překonáváme, abychom toho druhého mohli přijmout i s jeho slabostmi. Uznání druhého člověka přes jeho nedokonalosti, to je projev lásky. Proto mohl Jan Pavel II. říct, že mezi cti a miluj je pevné pouto a úcta je jen jiná forma lásky. Takováto úcta není zasloužená, je darovaná. Úcta, tedy láska věnovaná člověku zadarmo, bezpodmínečná láska, dává člověku možnost růst a může ho proměňovat. Jan Pavel II. řekl, že čtvrté přikázání platí i opačně i rodiče mají ctít své děti, protože každé dítě je jedinečné. A z toho vyplývá, že každý člověk je jedinečný. Můžeme tedy říct, že člověk je úctyhodný proto, že je jedinečný. Je nezastupitelný, protože je originální bytostí, která nemá obdoby. Uznáváme, že takto jedinečný, originální je každý člověk, a to nezávisle na tom, v jakém stavu se nachází, nezávisle na jeho postavení a na jeho vzhledu, výkonu či díle, které vykonal. Je nezastupitelný ve své lidské existenci. V tom spočívá jeho důstojnost. Je to lidská důstojnost. Tato důstojnost je trvalou, neměnnou a nezcizitelnou vlastností každého člověka. Dospěli jsme k poznání, že každý z nás je jedinečný. Vycházeli jsme z morálního postoje. Ale i vědecké poznání je dnes v souladu s tímto tvrzením a dokazuje, že jsme jedineční i po stránce biologické. Za průkaz genetické jedinečnosti člověka byla udělena Nobelova cena. Biologická podstata je dána lidskými geny (vlastnostmi), i přes jejich podobnost s geny jiných organismů. Směle ji můžeme označit za lidskou jedinečnost. Člověk je charakterizován možností něco vykonat, někým se stát, někoho si zamilovat nebo být někým milován, vyrůst, změnit se k dobrému a prospěšnému. Je originál a má cenu originálu. Srovnejme, jak je to s cenou každého uměleckého díla a člověk je přece něco víc než jen umělecké dílo! Pro člověka je velmi důležité, aby v životě dospěl k sebepotvrzení, že je jedinečný člověk s jedinečným posláním. K rozpoznání hodnoty našeho života napomáhá to, když nám druzí projevují úctu, respektive bezpodmínečnou lásku. Uvědomit si svou hodnotu a cenu je nesmírně důležité pro to, abychom v životě naplnili své jedinečné poslání. To není pýcha, to je základ pro vnímání a hledání smyslu života. Ne všichni lidé si totiž jsou vědomi své hodnoty, i když ji všichni mají. 2. Úcta zasloužená Člověk nemůže bez úcty žít, a pokud se mu jí nedostává zadarmo, jako daru od těch, kdo ho mají rádi, snaží se vybudovat si pocit své hodnoty pouze vlastními silami. Můžeme tento typ úcty označit jako uznání, ocenění, které přísluší člověku za něco. Je to úcta zasloužená. I skrze tuto úctu může člověk získat pocit vlastní důstojnosti. Uvedený typ úcty má několik podob: důstojnost zásluh (za výkony) důstojnost mravní síly (za postoje) důstojnost v osobní identitě 7

9 Tyto dosažené hodnoty představují určitou kvalitu života. Kvalita života není trvalou hodnotou. Trvalá hodnota života člověka vyplývá z jeho jedinečnosti a z jedinečnosti jeho poslání od početí až do smrti. Kvalita života představuje příjemnou a dobrou nadstavbu nad základní hodnotou života. Můžeme však o ni přijít a také o ni přicházíme. A to nejen ve stáří a v nemoci. Když člověk staví svou hodnotu pouze na kvalitě života, v okamžiku krize se mu vytrácí i pocit hodnoty, smyslu života. Ačkoli hodnota života, jak už bylo zmíněno, je hodnota trvalá, pro člověka v krizi je pocit její ztráty skutečný, on ji takto prožívá. To nesmíme ztratit ze zřetele. Takový člověk potřebuje pomoc a pomoci mu může pouze ten, kdo v něm bez ohledu na jeho tělesný, duševní, duchovní a sociální stav stále vidí lidskou bytost, hodnou úcty, a dokáže mu to dát najevo. Nazýváme to láskou k bližnímu. Důstojnost neboli vnímání hodnoty života není otázkou toho, co lidé cítí nebo co uznává mravní kultura dané společnosti (např. v naší společnosti je ceněn výkon, úspěch, mládí, krása apod.), ale vyrůstá z obecného pojetí lidství. Ve skupině seniorů kolem MUDr. Zdeňka Kalvacha, o němž jsme se zmínili na začátku, vyplavala na povrch jejich bolest, že jsou vnímáni, jako by byli vždy staří, vždy neschopní, vždy nemocní, vždy senilní a dementní. Nikdo se jich nezeptá například na jejich plodné mládí, což prožívají jako vnitřní bolest. Člověk potřebuje uznání celé své osobnosti, včetně své minulosti. Lidé středního věku se báli doby, kdy půjdou do důchodu, a mladí si vůbec neuvědomovali svou důstojnost proto, že si ji ještě nevybudovali. My zdravotníci si musíme být vědomi toho, že laskavým a chápajícím přístupem k nemocným můžeme pomoci řešit jejich krizi ztráty smyslu a hodnoty života. Nemocní potřebují být v ovzduší úcty a rovněž potřebují vědět, že jsou pro někoho stále důležití, potřební, že je někdo má stále rád a že i oni mohou stále ještě mít rádi druhé, i když už nic jiného nemohou. K tomu jim napomáháme my, zdravotníci, a spolupracujeme s přáteli a blízkými nemocných, aby měli k dispozici také zdroj lásky. Proto jsou návštěvy povoleny neomezeně a řídí se pouze přáním nemocného. Když nemocným pomůžeme obnovit osobní vztahy, mohou znovu objevit smysl svého života, nebo ho objevit třeba poprvé v životě. V. E. Frankl řekl, že smysl životu dávají velké okamžiky, které prožíváme. Když prožijeme takový velký okamžik třeba na konci svého života, může to zpětně dát smysl celému našemu životu. Vztahová oblast je oblast duchovní. Vztah k lidem se zde prolíná se vztahem k Bohu. Aby nemocní neztráceli pocit své důstojnosti, je třeba: respektovat jejich soukromí dát jim možnost svobodného rozhodování o sobě být citliví, aby netrpěli studem dávat pozor, abychom je, třeba nevědomky, nedostávali do situací, kdy pociťují svou nemohoucnost jako ponížení 8

10 Důstojnost osob lze narušovat mnoha způsoby, na úrovni fyzické, emoční (omezovat jejich autonomii, svobodu, užívat vulgární slova), sociální (bránit v interakci s druhými), rozumové i duchovní. To vede k podlomení vědomí vlastní ceny a sebedůvěry nemocných. Psychicky ohrožuje nemocné nedostatek pozitivních obrazů ze života nemocných lidí v médiích, který vede ke strachu ze stáří, nemoci, z umírání v bolestech. Tyto obavy si lidé přinášejí s sebou do nemocnice, případně do hospice. Nemocní jsou také velmi citliví na prázdné fráze. A bylo by možné uvést mnoho dalších příkladů, kdy můžeme nevědomky snižovat důstojnost člověka. Závěr Pro pocit důstojnosti člověka je důležité, aby se nacházel v prostředí úcty a lásky, ale také je neopomenutelné, abychom zlepšili kvalitu jeho života, pokud to jen lze. Proto je péče o kvalitu života nemocných v hospicích součástí péče zdravotnické. Pomoci znovu nalézt ztracenou důstojnost samozřejmě předpokládá komplexní hospicovou a paliativní péči o nemocného, která zahrnuje: péči o tělo léčbu bolesti a jiných symptomů nemocí péči o sociální potřeby a o rodinu péči o psychické potřeby přizpůsobení řádu nemocnému zprostředkování tvůrčích, prožitkových, vztahových a postojových hodnot nemocnému To vše vyžaduje týmovou spolupráci pomáhajících a je důležité i to, abychom se my, spolupracovníci, naučili projevovat si úctu k sobě navzájem. Přeji Vám všem, abyste rozpoznali hodnotu a smysl svého života, svou důstojnost, kterou budete pěstovat mezi sebou, a tak naplníte své osobní poslání! 9

11 Jak přispívají prvky kinestetiky k zachování důstojnosti člověka Mgr. Jitka Dresslerová, RS, lektor ošetřovatelství, FNB Bohunice Centrum pro popálené a Chirurgické JIP, ARO Kinestetika (kinesis pohyb, esthesis vnímání) je pohybový a komunikační koncept, umožňující pochopit základy lidského pohybu a cíleně využívat rezervy pacientů nebo klientů při denních aktivitách. Napomáhá při navrácení zdraví i udržování schopnosti sebepéče a sebekontroly pacientů či klientů, pokud úplné uzdravení nelze očekávat. U ležících pacientů je způsobem prevence následků imobilizačního syndromu, jako jsou dekubity, kontraktury, úbytek svalové hmoty nebo ztráta vnímání vlastního těla. Pečujícím osobám napomáhá kinestetický koncept pracovat s optimálním rozložením hmotnosti, protože pacient/klient se aktivně účastní pohybu podle svých rezerv. Je to program manipulačních a pohybových schopností pečovatelů. Interakce mezi dvěma lidmi přináší do pohybu výměnu informací pomocí smyslů a dotyku. Propojením s konceptem stimulace vnímání je často docíleno lepšího porozumění potřebám pacientů/klientů, zlepší se komunikace, zvýší se ochota k aktivnímu pohybu, někteří pacienti/klienti jsou schopni při opakování (upevnění) cílených pohybů zvýšit svoji soběstačnost, byť jen v rámci lůžka, zejména co se týká hygienické péče a stravování. Kinestetika pomáhá například úpravou okolního prostředí umožnit pohybovou aktivitu úměrně schopnostem a možnostem pacientů/klientů, nebo vytvářením nových pohybových vzorů naučit klienta pohybovat se v prostředí stávajícím. Základním principem kinestetické manipulace v ošetřovatelské péči je vyhýbat se přímému zdvíhání hmotnosti, pokud existuje jiná možnost, jako je posun, kutálení. Vhodným poučením pacienta/klienta, vysvětlením nebo přímým vedením v pohybu aktivizujeme a pobízíme k vlastnímu provedení. Je nutné ponechat pacientům/klientům dostatek času na realizaci, protože vnímání může být omezené, smysly již tolik neslouží, svalová síla může být nízká a kloubní aparát při pohybu bolestivý. V některých případech je pečovatel brzdou při rozvíjení pohybových aktivit pacientů/klientů, protože spěchem, netrpělivostí a neadekvátními požadavky na svěřené osoby blokuje zájem o pohyb nebo nácvik dovedností. Kinestetika umožňuje snazší a efektivnější mobilizaci pacientů/klientů i při nedostatku manipulačních pomůcek; na druhou stranu pečující se často dostává do těsné blízkosti pacientů/klientů a to nemusí být vždy příjemné. Nakolik je vstup do privátní zóny nutný, to je třeba zvážit u každého pacienta/klienta individuálně, podle jeho skutečných pohybových možností. Správné stanovení pohybových rezerv zabrání zbytečnému a neúčelnému opečovávání a zároveň nereálným požadavkům na pacienty/klienty, pokud je jejich handicap závažný a cítili by se nadměrnými požadavky stresováni. 10

12 U klientů v domácí péči je použití konceptu kinestetiky stejně žádoucí jako v lůžkových zařízeních. I zde, možná dokonce více než v nemocnici, je zachování nebo rozvíjení pohybových aktivit důležité. Řada klientů si může připadat svým blízkým na obtíž, cítí se neschopní i vyřazení z normálního života a rádi by se zapojili alespoň v rámci lůžka do sebeobslužných činností. Jestliže přihlédneme k faktu, že jen minimum domácností lze stavebně vhodně uspořádat tak, aby i velmi postižení klienti mohli vykonávat pohyb za pomoci speciálních zařízení, je znalost kinestetické manipulace pro pečovatele a klienty užitečná. Snižuje se riziko přetížení pečovatelů a syndromu vyhoření, tvoří se vazba spolupráce a klienti se necítí být břemenem, ale aktivním účastníkem pohybu. Spolu se zlepšováním pohybové kondice se udržuje, nebo i zlepšuje vnímání či prožívání a tím také psychosociální reakce na pohyblivost. Vztah pečujících a klientů pak nabývá jiného, kvalitativně vyššího rozměru. 11

13 Stáří z pohledu geriatra MUDr. Milena Bretšnajdrová, zástupce primáře oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc, lékař metodik Arcidiecézní charity Olomouc Stárnutí je specifický, nevratný proces, univerzální pro celou přírodu. I když přáním mnoha generací bylo a je nalezení léku mládí a zodpovězení otázky, proč člověk stárne. V současné době pro to existuje několik teorií: 1. Teorie volných radikálů 2. Neuroendokrinní teorie stárnutí 3. Genetická teorie stárnutí 4. Komplexní teorie stárnutí aj. I když se tyto teorie ustavičně vědecky prohlubují, doplňují a rozšiřují, stále není spolehlivě objasněna příčina stárnutí lidského organismu. Je ovšem pravda, že lidský věk se neustále prodlužuje, což je patrné v tzv. střední délce života. Střední délka života je měřítkem vyspělosti a životní úrovně národů. V České republice došlo k výraznému posunu v možnosti dožití jejích obyvatel, zvláště v posledních patnácti letech. Před touto dobou byla střední délka života mužů 67,7 let a střední délka života žen 74,2 let. V současné době je to u mužů 72,8 let a u žen 78,2 let. Je to velký úspěch, způsobený jak vlastním přístupem každého jednotlivce, tak určitě i pokroky v medicíně, které nastaly v posledních letech. Zvláště bych jmenovala pozitivní vliv léčby infarktu myokardu a nádorových onemocnění. Obecně lze říci, že v délce života se přibližujeme původním západoevropským zemím. I když severské státy Švédsko, Norsko hrají v tomto směru v Evropě prim. Oblastí stáří se zabývá také Světová zdravotnická organizace, která rozděluje poproduktivní věk člověka na tři etapy: Věk mezi 65 a 74 lety je považován za rané stáří, druhým obdobím je věk od 75 do 89 let a třetí etapa lidského stáří je nad 90 let. První skupinu, obyvatele ve věku 65 až 74 let, považuji za velmi cennou kategorii populace. Právě oni totiž mohou být zdrojem moudrosti či životních zkušeností. Bývají velmi prospěšní svému okolí, nejen rodině, ale i ostatním bližním, neboť zejména v zahraničí ve vyspělých státech jsou to právě oni, kteří jsou nastaveni pomoci slabším. Často se stávají dobrovolníky v různých zdravotně sociálních zařízeních a touto cennou a oceňovanou aktivitou požívají velkého společenského uznání. Mnohdy se, pokud jim zdraví slouží, na období stáří předem připravují a vyhledávají různé aktivity, např. studium na univerzitách třetího věku. Ze zdravotnického pohledu na je třeba apelovat na jejich správný životní styl, zdravou výživu, dostatek pohybu a preventivní zdravotní prohlídky za účelem včasného odhalení případných onemocnění. 12

14 Druhým obdobím stáří je věk let. Jedná se o skupinu seniorů, u kterých se projevují jistá specifika. Začíná a akceleruje výskyt chronických chorob u každého jednotlivce. Časté je onemocnění pohybového aparátu, cukrovka, vysoký krevní tlak a další. Všechny tyto choroby jsou obvykle chronické, dlouhotrvající, s tendencí výskytu akutních stadií a komplikací. Člověk sám na sobě pozoruje ubývání sil, nezvládne již to, co dříve, a často vlivem choroby nastává porucha tzv. funkční zdatnosti a soběstačnosti. Je již třeba dopomoci druhé osoby. I u této věkové skupiny musíme dbát nejen na zdravotní prohlídky, ale často také na prevenci pádů a používání kompenzačních pomůcek (vycházkové hole, berle atd.), případně na úpravu bytu za účelem zajištění bezpečí seniora. Třetí období věku nad 90 let je dle světové zdravotnické organizace považováno za dlouhověkost a mělo by se přijímat s vděčnosti. Je pravda, že právě dlouhověkých ve společnosti přibývá, což naplňuje demografické prognózy. Ty hovoří o charakteristice naší populace, pro kterou bylo do nedávné doby typické nízké procento nově narozených děti. Těžiště společnosti je nyní na současných čtyřicátnících, posunuje se však a do roku 2020 bude generace 65letých představovat 30% společnosti. Typickým jevem bude ovšem nárůst počtu osmdesátiletých a starších obyvatel ve společnosti. Signály vidíme již nyní. Jedná se o osoby tzv. křehké, rizikové. Klesá u nich funkčnost základních životních orgánů, což pro ně znamená nutnost velmi šetrně zacházet s námahou, ať již se jedná o rychlejší chůzi či chůzi do schodů, a fyzickou zátěž téměř eliminovat, přenechat ji druhým. Další záludností v tomto věku je pokles adaptace na změnu, což znamená, že jakákoli změna ve zdravotním stavu může mít vážné důsledky. Pokud neexistují kontraindikace, je na místě prevence například chřipkových onemocnění, neboť i takové choroby mohou mít fatální důsledky. Stáří je čas, který by měl být, pokud to lze, naplněný aktivitou, pomocí druhému, radostí. Zároveň by se však mělo dbát na preventivní zdravotní opatření (kontroly krevního tlaku, cukru v krvi aj.), udržování váhy a dle možností i dostatek pohybu. Důležitý je vlastní plán svého času, bez vtěsnání do času jiných generací. Je to časový prostor pro každého z nás, čas prožívaný s vděčností, s využitím vlastních životních zkušeností, ale také čas nových dobrodružství. Nemoci vyššího věku mají svoji atypii oproti nemocem věku středního. Jak již bylo řečeno, jsou především chronické, mají sklon k atypickému průběhu, ke komplikacím, a často nemají vyjádřenu plnou symptomatologii a jsou ukryty i pečlivému pozorovateli (tzv. fenomén ledovce). Mezi časté nemoci stáří patří ischemická choroba srdeční, hypertenze, artrózy nosných kloubů, vertebrogenní algický syndrom, diabetes mellitus, cévní mozkové příhody, mnohdy i nádorová onemocnění. Diagnostika chorob ve stáří není leckdy jednoduchá. Pro rychlou orientaci je důležité vnímat změnu vitality a chování nemocného v dynamice času. Existuje tzv. nespecifické zhoršení zdravotního stavu seniora, které může mít řadu příčin. Vždy je třeba v takovém případě posoudit stav hydratace a zajistit zlepšení. Provést inventuru stávající farmakoterapie, zajistit complianci nemocného, zaměřit se na jeho psychiku, neboť nezřídka může v tomto období 13

15 přicházet deprese, již je sice v dnešní době možno léčit, ale je třeba ji zavčas odhalit. Nespecifické zhoršení zdravotního stavu seniora by nemělo uniknout naší pozornosti. Může být varovným signálem nebezpečného zhoršení celkového zdravotního stavu, které pak ve svém důsledku vyústí nejen v nemocnost, ale třeba i v poruchu soběstačnosti a vznik závislosti na pomoci druhého. Proto je nutná obezřetnost při každodenní práci se seniory. V péči o staré nemocné má nezastupitelnou a stále významnější roli domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba, neboť bez její pomoci by mnoho seniorů nemohlo setrvat ve svém domácím prostředí a muselo by dny svého stáří prožívat v ústavní péči. Význam domácí ošetřovatelské služby bude jistě stále narůstat, odborně se profilovat, určitě odolávat narůstající konkurenci, ale pro seniory bude jistotou a lidským zázemím v těžkostech nemocného stáří. 14

16 Příklady dobré praxe z pohledu inspektora kvality RNDr. Anna Ekslerová, supervizorka, inspektorka kvality služeb Milí přátelé! Mám přednést pár příkladů dobré praxe z pohledu inspektora kvality sociálních služeb. K tomu nejprve musím o sobě upřesnit, že letos zjara jsem se vzdala pozice inspektora a nahlížím teď pečovatelskou službu z perspektivy pečujících rodinných příslušníků, občas ještě z perspektivy supervizora. Na úvod také připomínám, že inspektoři kvality jsou vycvičeni k takovému vidění, které odhaluje soulad nebo nesoulad praxe služby se zákonnými normami, tedy se zákonem č.108/2006 Sb. a jeho přílohou č. 2 Standardy kvality sociálních služeb. Stačilo by tudíž přečíst zde kritéria standardů, abyste slyšeli, jak podle inspektorů vypadá dobrá praxe sociální služby. Během deseti let od zveřejnění prvních standardů si lidé v sociálních službách již zvykli na jejich trochu krkolomné formulace a troufám si říci, že už většinou i rozumíme jejich smyslu. Ano, někdy dokonce pozorujeme, jak naše porozumění a formulování skutečností posouvá kvalitu naší práce kupředu. Ale ještě si také často někteří z nás tiše pro sebe myslíme, že takzvaně odbornými formulacemi a výrobou šanonů papírů budeme mít standardy, které jsou cosi vnějšího, zbytečného, co se snad ani netýká živých lidí a v práci nás to vlastně jen zdržuje. Dobrá inspekce kvality takový rozpor lehce odhalí a inspektory to dost mrzí. Ale na druhé straně, když inspektoři ve službě zjistí, že to někde i ve skutečnosti funguje tak perfektně jako na papíře, potom upřímně zajásají. Pro poskytovatele sociální služby jsou SQSS (Standardy kvality sociálních služeb) vlastně takové zpovědní zrcadlo. Proto budu vzpomínat na příklady dobré praxe podle standardů. Vezměte si základní prohlášení: Dobrá pečovatelská služba přesně ví, dodržuje a o sobě medializuje, co a jak dělá a pro které lidi. Ví, na čem staví. Například v jedné charitě si mladá sociální pracovnice všimla, že sice na letáku proklamují, že se řídí křesťanskými hodnotami, ale nikdo to neuměl konkrétně vysvětlit. Dali si tedy tu práci a celý tým v brainstormingu a sebehodnotícím dotazníku opakovaně přemýšlel, jakými zásadami se vlastně zaměstnanci řídí a jak se to projevuje v praxi. Pojmenovali si asi osm zásad a u každé zásady našli aspoň dvacet praktických příkladů. Vybírám z jejich textu například: Vidět v každém člověku Bohem milovanou osobu, která je hodna naší lásky a úcty. To mj. znamená, že: 1. přijímám klienta takového, jaký je (s jeho přednostmi i slabostmi) 15

17 2. dávám klientovi najevo, že mi na něm záleží 3. snažím se poznat svoje předsudky a klienta nesoudím 4. představím si v klientech své rodiče 5. hledám klientovy přednosti a dovednosti 6. respektuji jiný názor 7. snažím se dívat na druhého Božím pohledem lásky a přijetí atd. Vytvářet klima vzájemné důvěry: 1. snažím se o partnerský přístup, nemanipuluji klienta 2. naslouchám se zájmem 3. chráním intimitu a soukromí klienta 4. dovedu být diskrétní 5. splním to, co jsem slíbil/a 6. omluvím se, přiznám si chybu 7. přizpůsobuji svou práci potřebám klienta (čas jídla, provádění úkonů) atd. Vnášet svým postojem radost a pokoj podle vzoru našich svatých patronů: 1. hledám příležitosti, jak potěšit, pomoci 2. umím odpustit, první podám ruku, odprosím 3. snažím se řešit konflikty pokojnou cestou dialogu 4. dovedu využít maličkostí, které napomáhají k dobré pohodě klienta 5. umím vhodně zažertovat 6. mám pro druhého aspoň jednou denně dobré slovo, úsměv, neopomenu klienta pozdravit 7. pracuji na sobě, abych měla radost a pokoj v sobě i pro druhé 8. klidně a se zájmem reaguji na nespokojenost 9. nevytvářím nepotřebný hluk, chaos, spěch atd. Myslím, že pečovatelky, které si napsaly tyto zásady, při své práci zachovávají lidskou důstojnost a zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod osob, kterým poskytují službu viz Zákon o sociálních službách, 2, odst. 2. A nepotřebují k tomu ani katalog porušování práv uživatelů s komplikovanými sankcemi pro pracovníky. A že je někdy hodně těžké projevovat lásku a úctu některým klientům, o tom může každá pečovatelka vyprávět romány. V jedné charitě chodili ke starému alkoholikovi, bývalému komunistickému funkcionáři, který byl k pečovatelkám tak hrubý, že všechny odcházely s pláčem. Vydržela to nakonec jen řeholní sestra. V hábitu trochu pohoršovala místní prodavačky, když denně kupovala čtyři piva ta usmlouvala s klientem při individuálním plánování služby, na víc ostatně nestačil jeho důchod. Pár dní před smrtí mu přivedla pana faráře a stále vzpomíná, jak potom nemocný zářil. Dobrá služba si podle pravdy přiznává, že se nedokáže pořádně postarat o všechny potřebné, naučí se tedy péči o určitou cílovou skupinu. 16

18 Přiznávám, že před 20 lety jsem si sama v opojení svobodou myslila, že právě Charita musí něco hmatatelného udělat pro každou nouzi, kterou pozoruje vždyť je to milosrdná láska. Jenže tolik ochotných chariťáků jako nouzí není! A navíc otevřené charitní srdce (pokud tím myslíme lidskou zralost a vůli ke službě) je sice předpoklad účinné pomoci, ale zdaleka ne jediný Postupně jsem tedy vystřízlivěla a začala hledat, kdo umí nebo se chce naučit sloužit v různých typech potřeb seniorům, lidem s postižením, bez domova, bezradným aj. Jak ty správné pomocníky vyhledat, jak je poznat a jaké jim připravit podmínky pro kvalitní službu? To jsme u personálních standardů. Tam se bohužel často naráží na příklady horší praxe. Ale jsou i nádherné příklady. Třeba když někde skutečně funguje kvalitní supervize a nabídka duchovní podpory zaměstnancům. Nebo když vedoucí odměňuje podřízené za to, že identifikovali vlastní chybu a snaží se ji odstranit. A když pracovníci sami navrhují realistické plány svého profesního rozvoje a učí sebe i kolegy novým postojům a postupům. A když je práce zorganizovaná tak, že pečovatelky i sestry jsou v pracovní době naplno k dispozici uživatelům, ale přesčasy mívají opravdu výjimečně. K právům uživatelů: Nadmíru obtížné bývá zajistit bezpečí a současně chránit důstojnost neorientovaného klienta i s jeho právy na volný pohyb a vlastní rozhodování. Přitom lidí s kognitivními poruchami, s různými formami a stupněm demence je mezi uživateli služby CHOPS vysoké procento a mívají diametrálně odlišné potřeby. Dobrá služba nejen že je tvůrčí, ale využívá pravidelně při individuálním plánování vlastní mechanismy sebekontroly. V dobré službě nečekají, až dostanou lékařskou zprávu s diagnózou demence, ale pečovatelky jsou proškoleny, aby si uměly všímat i drobných projevů, které poukazují na demenci. Přizpůsobují pak své pracovní postupy a komunikaci (např. v individuálním plánu dohodnou, že vše domluvené napíše klient do svého kalendáře a pečovatelka současně do záznamu o službě), dokážou nebrat si osobně klientovy výpady a umí též informovaně podpořit rodinné pečovatele. A mimo jiné dokážou pomocí záznamů vysvětlit inspektorům kvality, proč právě u tohoto klienta nepostupují otrocky podle obecné metodiky, například proč tento klient nepodepisuje všechny záznamy a proč jinde nemá klient vlastní klíč. A co takové jednání se zájemcem o službu, 3. standard? Téměř pokaždé přicházejí žádat o pečovatelskou či ošetřovatelskou domácí péči rodinní příslušníci seniorů. Starý člověk sám to nezřídka vnímá jako zbytečné vměšování a ohrožení svých kompetencí. Jindy má zase očekávání, že dostane služku, atd. Dokáže-li vedoucí nebo sociální pracovnice, která domlouvá přijetí nového klienta, ustát třeba i situaci, že mají zrovna málo klientů, a přesto nepovolí nátlaku příbuzných, ale jasně a s pochopením vysvětlí vše podstatné starému člověku a vytvoří mu prostor, aby se sám rozhodl, to je příklad úcty, příklad dobré praxe. 17

19 Stanovení cílů a způsobu poskytování služby v domácím prostředí ideálně probíhá jako přirozená komunikace při společné činnosti, která se následně zapíše. Nezapomenu na komunikační koncert, který předvedla charitní sestra, již po několikaletém přesvědčování příbuznými konečně vpustila do domu stařenka, aby sestře přenechala část péče o svého manžela ale jen ten převaz, když už to podle vás neumím! Sestřička nejprve obdivně vyposlechla hrdinskou epopej starého pána, pak se zájmem přijala poučení stařenky, jak má uchopit krytí a za čtvrt hodinky stařeček zářil spokojeností a jeho paní šeptala: Ona to zvládla šikovně! Můžu jí říct, ať ještě udělá to a to? Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba dnes už nikde není ve své původní, formálně neoddělené podobě. Ale přesto v dobré praxi do jedné domácnosti dochází zpravidla stejná pečovatelka a stejná zdravotní sestra, které spolupracují a nenarušují chod domácnosti a zvyky uživatelů služby. Individuální plány služby jsou promyšlené a domluvené s klienty natolik citlivě, že se podle nich může řídit i pracovník, který přišel na zástup ví, jak má zazvonit a pozdravit, kde jsou služební bačkory, že klient mívá zuby pod polštářem a dvoje ponožky i spoustu dalších drobností. Drobné změny individuálního plánu služby jsou přitom právě v domácí péči (ošetřovatelské i pečovatelské) na denním pořádku. Ovšemže tehdy, pokud si pracovnice pozorně všímá projevů skutečných potřeb klienta a nevtíravě, ale pevně na ně reaguje. Pak v dobré službě někdy přibývá úkonů, které provádí pečovatelka, ale leckdy i ubývají, třeba když se senior po návratu z nemocnice znovu naučí sebeobsluze. Nebo pečovatelka navrhne synovi, ať opatří domácí spotřebiče s automatickým vypínáním, a stará paní opět vládne své domácnosti aspoň při ohřívání jídla. Důsledná snaha vyhovět individuálním potřebám klientů podnítila v mnoha charitách jako dobrou praxi zavedení návazných nebo specializovaných postupů a služeb, kterým se pracovníci museli naučit. Typické jsou například dovednosti komunikace se seniory s různými hendikepy, bazální stimulace, domácí hospicová péče, poradenství a půjčování zdravotních pomůcek a jiné. Jiné služby, například kadeřnické a pedikérské, naopak pečovatelská služba přestala standardně provádět, ale zajistila klientům další sociální kontakty prostřednictvím docházející kadeřnice či pedikérky. Dlouhotrvající diskuze se vedla o dovážce obědů jako jediném úkonu je to sociální, nebo podnikatelská služba? Osobně oceňuji řešení, kdy si charita určila jako povinnost v pravidelných intervalech s uživateli služby rozebrat jejich situaci a potřeby (tj. aktualizovat individuální plán) a vozit obědy pouze tam, kde neměl žadatel jinou možnost teplé jídlo získat. Standard č. 8, návaznost na další dostupné zdroje, si někteří vysvětlují jen jako povinnost doprovodit starou paní k lékaři nebo do kostela. Poskytovatelé dobré služby ovšem pochopili, že nejčastějším zdrojem, pomocí kterého nesamostatný senior řeší (nebo by rád řešil) svou sociální situaci, jsou jeho příbuzní. Proto 18

20 pečovatelky neváhají zkoumat v supervizích své postavení v proměnlivém trojúhelníku uživatel domácí pečovatelé sociální služba. Proto má leckterá dobrá služba podrobná pravidla pro spolupráci s blízkými osobami uživatelů. Jsou už i charity, které pořádají podpůrné a vzdělávací akce pro domácí pečovatele. Takto bychom našli příklady dobré praxe ke každému standardu až po standard č. 15, který vyžaduje od poskytovatele služby sebekontrolu a poctivou práci se zpětnými vazbami od uživatelů a dalších osob. Nádherná myšlenka komplexní, holistické domácí péče se ovšem v české společnosti udržuje spíše z ekonomických než z humanitárních důvodů. Proslulé, posmívané i obdivované charitní srdce dostává opakovaně zátěžové testy ve formě zákonných norem, konkurenčních služeb, nových odborných požadavků, měnících se společenských názorů atd. Některá upřímná, ale snad málo silná či málo pokorná charitní srdce pod těmi testy vychladla. Jejich charitní služba pak může mít vzorné smlouvy a dokumenty, moderní přístroje, dokonalou logistiku, inspekcí projde na 99 %, ale (cituji jednoho kritika) takovou charitu může za křesťany dělat stát. Je vlastně rozdíl mezi touto pečovatelskou službou a pečovatelskými službami necírkevními? A je nějaká charitní dobrá praxe? Domnívám se, že s charitním duchem služby je to stejné jako se všemi činnostmi církve ve světě: Ti, kdo je provádějí, musejí stále znovu začínat hledat Boží slávu, otevírat se jeho Duchu. Je třeba, aby to dělali vědomě a aktivně aspoň ti pracovníci, kteří formálně i neformálně vedou druhé, a ti ostatní aspoň dobrovolně pasivně. K tomu potřebují pracovníci charit angažované duchovní vedení. Naštěstí i o tom existuje pár příkladů dobré praxe. Přátelé, přeji Vám i Vašim klientům, abyste ve své službě dobrou praxi prožívali denně! 19

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov seniorů Rudná příspěvková organizace Středočeského kraje Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí. Talmud Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více