Svatováclavská poutní oslava v kostele sv. Václava v Pasekách 3/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatováclavská poutní oslava v kostele sv. Václava v Pasekách 3/2013"

Transkript

1 Svatováclavská poutní oslava v kostele sv. Václava v Pasekách před 175 lety Pasecká pouť. Krásné jasné nebe, slunce jako ohnivá koule se vznášelo nad hlavami našimi an jsme proti Vysockým s procesím šli. Zatroubili jsme na přivítanou do D a oni do Dis. Mše od Schiedermeiera Primiční šla dobře. Ku Graduale od Wintra Terceto Canto Tenore Basso mělo okrášlit obzvláště slavnost tu a právě naopak. Polobenskýho učitele děvče 14 jar staré, krásně, příjemně, líbezně a s rozumem zpívalo tu Arii avšak, kam nemůže čert, nenastrčí vždy bábu, to je lež, také i děvče 19ti leté. Příchovickýho kantora dcera vzala tomu děvčeti hlas z ruky a dá se do škvěku, až se vrabci z věže zvedli a letěli do pole. Ó to byla krása kdybychom byli po obědě bývali, vrhli bychom všickni až posud mně to v hlavě zní jak to a nízko bylo, a ona myslila, že v nebi se topí. Kdyby bylo po mé bývalo, já bych byl přiskočil, partes vytrh, dva pohlavky dal přes tu karkuli poutnickou, až by z toho byl dlašek a Arii dal děvčeti s hlasem lidským a ta by mi nekokrhala. Zapsal do svého deníku Věnceslav Metelka 28. září 1838 Svatováclavský sbor v Pasekách nad Jizerou Pasecké čtení 3/2013 letos Sobota 28. září 2013 v 10 hodin JAN NEPOMUK AUGUST VITÁSEK MISSA SOLEMNIS IN C Svatováclavský sbor a orchestr Jan Nepomuk August Vitásek ( ), klavírista, varhaník a skladatel, patřil mezi nejvýznačnější pražské hudební skladatele. Byl kapelníkem u hraběte Nostice, odmítl místo kapelníka u sv. Štěpána ve Vídni, stal se nástupcem svého učitele J. A. Koželuha u sv. Víta. V chrámové hudbě působil zvláště na skladatele mladší generace, R.Führera a V. A. Horáka. Patřil mezi nejhranější autory. Jednu jeho skladbu, Offertorium in Es, najdeme též v našem kostelním hudebním archivu z dob Věnceslava Metelky. Havína ze Skalského vršku Vydává Svatováclavský sbor v Pasekách nad Jizerou Paseky nad Jizerou 110, tel

2 Pasecké reminiscence V. Lidé, kteří věří na příznivé působení silových polí Země a různých vodních (i podzemních) toků na lidský organismus tvrdí, že naši předkové pozorovali chování stád dobytka na pastvě a tam, kde stáda odpočívala nejraději, si stavěli svá obydlí. Věří, že dobytek také dobře vycítí příznivé působení těchto dosud neprobádaných sil. Pokud ale pozoruji ovce pasoucí se na Vystrkově, vidím, že ty nejčastěji uléhají do stínu nemnoha zbylých stromů a také se rády drápou na hromady kamení jako německý turista na Sněžku. Studiu působení silových polí na živý organismus se ale na druhé straně věnují i významná evropská univerzitní pracoviště s cílem najít vztah mezi orientací jednotlivých usedlostí nebo celých lidských sídel a převládající orientací odpočívajících stád v krajině. Podíváme-li se ale na roztroušená horská stavení našich krajin, pak můžeme říci, že ze zcela praktických důvodů jsou podélné osy usedlostí paralelní s vrstevnicemi, přičemž obytná část většinou je orientována k jihozápadu. Orientace po vrstevnicích je také výhodná s ohledem na umístění chlévů a jejich čištění. Z každého pravidla jsou ale výjimky, takže nacházíme i domy orientované obytnou částí k jihovýchodu nebo domy orientované kolmo na vrstevnice. Obytná část domu byla původně vesměs dřevěná, roubená, často svázaná kleštinami s povalovým stropem, který byl nesen jedním nebo více silnými trámy stropnicemi často nazývanými římsa. Tyto byly v některých případech zpevněny další stropnicí ode dveří ke štítové stěně na ní vznikal volný prostor k ukládání různých drobností, včetně peněz. Podepření celého stropu jedním nebo více sloupy bývalo možná kdysi běžné vzácně se takové světnice dochovaly, nebo jsou známy z literatury (např. i z Jiráskova románu U nás). Etnografická literatura také uvádí podepřený strop světnice v Sekyrkových Loučkách zde se zřejmě jedná o původní konstrukci. V Pasekách jsem osobně znal takový případ jediný: v dnes již neexistujícím domě č. 135, který byl bez řádného zdokumentování v nedávné době zbořen. Těžko proto posoudit, zda-li sloup stával uprostřed světnice od výstavby domu, nebo byl přidán dodatečně (což je pravděpodobnější, stejně tak bylo dodatečné i stahování roubení do kleštin). Domek to byl zřejmě velmi starý, dle záznamu z poloviny 19. století se o něm hovoří jako o bývalé kovárně u silnice (rozuměj staré silnice před stavbou současné silnice po roce 1847). Dle ústního podání pocházela z uvedeného domku rodina Štěpánkova stavitelé hospody Prdeček. Vyprávěla mi před lety paní Karolina Schulze (Rejdice č. 3), že dědeček posledního majitele Prdečku z rodu Štěpánků v dobách (kolem roku 1860), kdy se také šenkovalo v malém domku č. 122 (staří Pasečáci domek dlouho označovali V Putyce ) vroucně toužíval: Kdybych měl takový prdeček, tak 2 Čekání na sníh To čeká maringotka, v zimě sloužící provozování snowtubingu (rychlá jízda na sněhu na velké duši z pneumatiky) poblíž paseckého lyžařského areálu. V zimě nově zavedený snowtubing měl potíže s nedostatkem sněhu, přesto udělal radost několika dětem. Méně radostí dělá maringotka s modrým igelitem na střeše od chvíle, kdy kolem ní rozkvetla jarní louka. Přežila zde jaro, horké léto, zřejmě přežije i podzim a bude zde čekat na sníh. Podnikatelé snowtubingu se asi zapomněli podívat na maringotku nejen očima trvale zde bydlících obyvatel, ale i očima turistů a návštěvníků Pasek. Snad by si uvědomili, že tady maringotka očím nelahodí a přírodě rozhodně ubližuje. Přejme jim, aby napadlo dost sněhu a udělali radost mnoha dětem, a přejme si, aby s končícím sněhem skončil taky pobyt maringotky v tomto místě. Bohužel zavedením snowtubingu přišel lyžařský areál o stráň, která bývala vždy rolbou upravená a sloužila k sáňkování mnoha nejmenších dětí s rodiči. Na úpatí Mechovice Kdo viděl ruiny havírenského mlýna, nikdy mu tento obraz z paměti nevymizí. Tragický osud opuštěného a rozpadajícího se mlýna zpečetila zima v roce 1955 (?), když napadlo mnoho sněhu. Prolomilo střechu a mlýn spadl úplně. Havírna ztratila svoji nejstarší a nejkrásnější budovu. Zmizel mlýn, do krásy dorostla lípa, Havírenský potok nepřestal zpívat, ale idylické místo začalo rychle zarůstat. Jen naučná tabule turistům začala vyprávět, že tady kdysi stál mlýn, vzácné dílo lidové architektury. Dnes tento kouzelný kout přírody na úpatí Mechovice jako zázrakem ožívá. To díky lidem, kteří milují přírodu, ctí život našich předků a Havírnu si zamilovali. Proslunili celé místo, vyčistili potok a dali se do budování repliky mlýna. A z bídného stavu malé stodůlky, která mlýn přežila, udělali pohledné obydlí. Spoutali dokonce i pramen vody ve stráni u cesty, který zve kolemjdoucí turisty. Přijďte ochutnat! 11

3 méně kolmo na hlavní středový řapík listu. Lístky jsou dále rozděleny na jednotlivé lístečky či úkrojky. Počet a tvar úkrojků jsou právě jedněmi z rozlišujících znaků. Řapíky listů jsou pokryty drobnými výrůstky, tzv. plevinami, jejichž tvar a barva také vypovídají o druhu kapradiny, k jejich zkoumání ale většinou potřebujeme botanickou lupu. Jako příklad nám poslouží kapradina tohoto dílu - kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Kapraď samec má párů úkrojků, zatímco kapraď hřebenitá jich má jen 5 8 párů. Dle tvaru úkrojků zase poznáváme kapraď samec od kapradě rezavé. Kapraď samec má zubatý okraj úkrojků (jak je patrno na přiloženém obrázku vlevo dole) a kapraď rezavá má úkrojky celokrajné. Pleviny kapradě samce jsou široce kopinaté a mají světlou barvu, kdežto pleviny kapradě rozložené jsou světle až tmavě hnědé s výrazně tmavším středovým pruhem. Dost však citací z botanického klíče. Zajímavou zmínku o kapradi samci nalezneme ve čtvrtém svazku Polívkovy Názorné květeny zemí koruny české (1902), odkud je i náš dnešní obrázek, kde se píše: Vzhledem k tomu, že nelze na rostlině nalézti květů ani plodů, vznikla o kapradi podivná pověra, která v některých krajinách mezi venkovany dosud se udržuje, že totiž vytváří semena pouze v noci před sv. Janem mezi 11. a 12. hodinou a to ve způsobě zlatých zrnek, která ihned zapadnou do země. Kdo by si taková semena opatřil, stane se sám neviditelným, může otvírati uzavřené poklady, zachovati si věčnou mladost, zjednati si neobyčejnou sílu atd. Skutečné použití kapradě v lidovém léčitelství bylo však mnohem prozaičtější. Protože má mírně jedovaté účinky, využívala se dříve proti střevním parazitům. Kapraď samec je rozšířena od Evropy přes Kavkaz, západní Sibiř, Střední Asii a Himálaj do východní Asie, dále také v Severní Americe a jižním Grónsku. Hojně roste po celé České republice, ve stinných lesích, křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů a také v horských nivách. V paseckých lesích se také vyskytuje hojně. Pokud na tuto kapradinu narazíte, neváhejte ji utrhnout a věnovat ji svému protějšku, určitě ho potěšíte. Dle Květomluvy totiž darování listu kapradě samce vyjadřuje: Miluji tě od prvního spatření. 10 Marie Ráčková bych také šenkoval. Svoji touhu nakonec realizoval. Protože matka paní Karoliny Schulze pocházela z domu č. 11 v Pasekách a sama Karolina v tomto domě také dlouho žila, znala asi mnohá vyprávění z Hořeních Pasek. Počátkem šedesátých let 20. století poslala Dr. Stránská, docentka Univerzity Karlovy, která na Vysocku prováděla etnografický výzkum, do této oblasti studenta Ladislava Holého, aby zdokumentoval vybavení světnic starých usedlostí. V předloženém vyprávění jsou uvedeny dva příklady z Pasek. Je to vybavení světnice domu č. 11 ( U Pavlků ) a domu č. 191 ( U Blažeje Silvestrova ). V době dokumentování nebyla v těchto usedlostech ještě zavedena elektřina, zato se zde nacházely zadní chlebové pece; jako ostatně v řadě jiných domů v Pasekách v té době. Pec v domě č. 11 byla ještě v období první republiky používána k pečení chleba, v řadě jiných domácností byly používány již jen příležitostně např. k pečení koláčů a vánoček před Vánoci. Stopy pece je možno pozorovat i v rozvalinách malého domku č.116 ( U Mařky Rydvalovy matky Elektronka ), kde musela zabírat poměrně velkou část světnice. Jinak vybavení světnic bývalo velmi skromné, již s ohledem na stísněné prostory. V domě č. 11 je zachycen starý stůl s rozkročenými trnoži podobného typu, jako v paseckém Památníku, datovaný rokem 1832, dle vyprávění výrobek truhláře Františka Čermáka z Pasek. Tento stůl jsem ještě vídal na půdě uvedeného domu při občasné výpomoci při zemědělských pracích. Ve světnici domu č. 11 je také zakreslen truhlářský ponk, podobně jako tomu bylo v řadě jiných obytných světnic v Pasekách ještě v té době i v dobách pozdějších např. u houslaře Petra Schovánka, ale i jinde. Hospodáři u něho opravovali drobné zemědělské nářadí a také, hlavně v zimním čase, vyráběli drobné výrobky ze dřeva hrábě, stoličky apod. Na Dančici (č. 34) a Na Kazdici (č. 6) vyráběli také různé bednářské výrobky škopky, bečky na nakládání zelí, dřevěné vany apod. Tkalcovský stav ve světnici byl v té době v okolí zaznamenán již jediný pod Esperem v domě č. 124, který však již leží na katastru obce Zlatá Olešnice. Hugo Štěpánek Prdeckej - na něm zhotovoval jednoduché koberce hadry na podlahu z nepotřebných textilií rozstříhaných na proužky. Stav stával po tři generace v podkrovní světničce v hospodě Prdeček dnes je vystaven v Památníku v Pasekách. Ve světnici jmenovaného domu č. 124 stál i knihařský lis Hugo byl vyučeným knihařem. Bylo obvyklé, že v řadě hospod vedle vlastní hostinské živnosti museli se zabývat jinou činností nebo řemeslem aby se uživili. Zásoby potravin bývaly ve skříních (často ve starých malovaných almarách) v předsíni nebo v komorách situovaných vedle chléva. Šatstvo a prádlo bývalo většinou v suchých komorách na půdách domů nebo jen na půdách ( nad schody ). Tyto materiály shromážděné asi před šedesáti lety odrážejí v sobě do určité míry 3

4 i zařízení domácností mnohem starší doby. Bylo by možno připomenout i kout v rohu světnice mezi štítovou a okapovou stěnou s okny, kde kdysi v řadě domácností s ohledem na potřebu světla stával stav a kde také tam, kde se netkalcovalo, nebo když stav byl zrušen, stával často stůl a na zdi v rohu nad ním řada obrazů s náboženskými motivy (tzv. svatý kout, umístěný diagonálně proti vstupu, se někdy předpokládá již v nejstarších slovanských obydlích, zemnicích). Původně se zřejmě jednalo o podmalby na skle; také jsem viděl malované obrázky na papíru (snad památky z poutních míst) ale později se jednalo již pouze o barvotisky, které ovšem měly také svůj půvab. Pavel a Ladislav Burgetovi Přílohy: Nákresy interiérů domů, zachycené studentem Ladislavem Holým kolem r Popisky k obrázkům: Obr. 1: Vybavení světnice domu čp. 11: 1 vchod, 2 okna, 3 pec, 4 kamna, 5 sporák, 6 postel, 7 stůl (datován rokem 1832), 8 stolek, 9 kanape, 10 truhlářský ponk, 11 prádelník, 12 lavice, 13 židle, 14 šicí stroj, 15 vodovod, 16 malovaná skříň v síni. průvodce křesťanstvím a Desatero Božích přikázání, které z německého originálu přeložila rovněž Helena Medková. Neděle závěrečný den Paseckých hudebních slavností, je tradičně věnován duchovní hudbě při slavnostní bohoslužbě. Byla provedena Missa in C Franze Schuberta. Svatováclavský sbor a sólisty provázel orchestr Akademie svatého Václava. Představila se nová sólistka, slovenská sopranistka Zuzana Kissová, která také za doprovodu orchestru a varhan skvěle zazpívala Schubertovu modlitbu Salve Regina. Žalm 150 pro sbor a orchestr Césara Francka byl poslední skladbou, která zazněla z kůru kostela a ukončila tři dny hudebních slavností. Budou Pasecké hudební slavnosti zase za rok? Po čtyřiadvacáté? Radostné tváře skvělých posluchačů, kteří společně s umělci tvoří tu zvláštní atmosféru slavností, jako by o tom nepochybovaly. Rok je dlouhá doba čekání pro lačnou muzikantkou duši. Škoda, že pro mnohé zůstává nepovšimnuta hudba a zpěv Svatováclavského sboru během roku. Již třiatřicet let zaznívají z paseckého kůru významná česká i světová hudební díla na velmi slušné amatérské úrovni. Toto je hlavně pasecká otázka. Když na varhanním koncertě 1.srpna 1957 zpívala studentka jilemnického gymnázia Eva Czapková Schubertovo Salve Regina, skladbu, kterou jsme slyšeli v závěrečný den slavností, kostel byl plný paseckých posluchačů. Obr. 2: Vybavení světnice domu čp. 191: 1 vchod, 2 okna, 3 pec, 4 kamna, 5 postel, 6 stůl, 7 židle, 8 kufr, 9 lavice, 10 polička na nářadí, zavěšená na zdi. Kapradiny pasecké přírody kapraď samec Na úvod dnešní minisérie o kapradinách Pasek si popišme, jak vypadají listy kapradin obecně, protože nesou důležité určující znaky pro jednotlivé druhy této skupiny rostlin. Listy kapradin se tedy skládají z lístků, které vyrůstají více či 4 9

5 s třináctiletou zkušeností člena Vídeňské filharmonie. Spolu s ním u prvního pultu primů hrála Magdalena Mašlaňová, zástupkyně koncertního mistra České filharmonie. Program obou koncertů byl nastudován v Pasekách, a tak v provedení skladeb se zřetelně projevovala radost z hudby hrané v inspirujícím prostředí paseckého kostela. Jména autorů, jako Benjamin Britten, Béla Bartók a Arvo Pärt prozrazovala, že půjde o posluchačsky náročnou hudbu. Po zkušenostech z minulých let, kdy publikum bylo nadšeno Straussovými Metamorfózami a Schönbergovou Zjasněnou nocí, nebylo se čeho obávat. A možnost slyšet Brittenovu Serenádu, cyklus pěti písní pro tenor, smyčce a lesní roh, v němž skladatel vedle nesmírně obtížného hlasu svěřuje neméně obtížnou úlohu lesnímu rohu, to je málem zázrak. V Pasekách dobře známý tenorista Karel Jakubů, zpěvák ze souboru Musica Bohemica, všechny mile překvapil. Hráčka na lesní roh Hana Lišková, laureátka několika soutěží, studentka Univerzity umění v Berlíně a členka Státní opery v Hannoveru si svou hrou také zasloužila velký obdiv. Oslava 100. výročí narození největšího anglického skladatele 20. století byla velice důstojná. Vedle Serenády zahrál orchestr vtipnou, velice oblíbenou Brittenovu Simple Symphony. Na koncertě zazněla také krátká skladba posluchači dnes ještě stále objevovaného estonského současného skladatele Arvo Pärta Fratres, hudba, která má meditativní charakter a byla použita v několika filmech. Na své si přišli také milovníci barokní hudby. Hobojista Jiří Zelba, člen České filharmonie, a hobojista Jan Souček, člen Pražské komorní filharmonie, brilantně přednesli Vivaldiho Koncert pro dva hoboje a smyčce, orchestr zařadil do programu Bachův Braniborský koncert číslo 3 a číslo 6. Mezi hudebními skladbami přednesl herec Stanislav Zindulka dva příběhy z Čapkovy Knihy apokryfů. Koncert zakončil orchestr Rumunskými tanci maďarského skladatele Bély Bartóka. Šest propojených tanečních melodií přijalo publikum s velikým nadšením. Sobotní koncertování Akademie sv. Václava bylo spojeno s besedou Pasecké setkávání. K besedování byla pozvána klavíristka a překladatelka Helena Medková, žena v Pasekách dobře známého a velice váženého Ivana Medka, a oblíbený herec, jilemnický rodák Stanislav Zindulka. Besedu vedl zkušený, posluchačům již také dobře známý Pavel Ryjáček. Tématem přátelské besedy byla tradice Paseckých hudebních slavností, hlavně pak úloha lidského svědomí. Posluchači se současně dověděli o závažných hudebních dílech o J. S. Bachovi od amerického muzikologa Christopha Wolffa a o A. Dvořákovi od německého muzikologa Klause Dögeho, která přeložila Helena Medková. Obě díla si mohli posluchači po skončení matiné prohlédnout a zakoupit i s knihami Moderní 8 Jak se navštěvovali naši rodiče a prarodiče Vzpomíná Aninka Špidlenová, roz. Patočková Tvůj rodný dům stojí takřka ve středu Pasek, mezi Makovem a Hořenskem. Leží na Buďárce, důležité cestě, která vede celými Pasekami z Makova do Hořenska, a z ní před vašimi okny odbočuje cesta, která nás dovede přes Skalí za Vršek a do Havírny. Za života našich rodičů a prarodičů, kdy se po těchto cestách chodilo jen pěšky, prošlo kolem vás mnoho lidí, což vám záviděli bydlící daleko od hlavních cest, když třeba za celý den kolem jejich domu nikdo nepřešel. V tehdejší době byly všechny domy ve vašem okolí trvale obydleny, všichni se dobře znali a určitě se vzájemně navštěvovali. Jak se na to pamatuješ ze svého dětství? Pamatuju se dobře na Annu Pičmonskou, která se u nás zastavila vždycky, když šla z kostela. Vždycky? To znamená i v zimě, když byly špatné cesty? To každou neděli přicházela za mou maminkou. Pak k nám hlavně chodila Pavlina Bártlová z Hrachovce. Vona měla takovýho muže zalezlýho většinou někde na půdě, tam měl soustruh, věčně něco strouhal, a tak vona bejvala u nás. A co pověstný Otto z Pasíčky, ten k vám nechodil? Ten ne, ale chodívala k nám jeho žena se svou dcerou Milkou. To byla Mária Starůstková, kterou si na inzerát přivedl Otto z Moravy, říkali jsme jí Pasíčková. A dobře se pamatuju, jak k nám taky chodila tvoje maminka. A brala mě s sebou. Spolu s tvou maminkou navlíkaly korále a povídaly si. Taky z dřevěných korál jsme dělali tašky. A to jsme taky museli pomáhat. Děda dělal faktora. A taky k nám chodila ta Baruška, co léčila, Jarči Pelíkánovy babička. A pamatuju se, že jsem jednou stonala, že jsem ležela na otomaně a že u nás byla a že měla provaz, já musela ležet na tom otomaně a vona mě všelijak měřila na všechny strany tím provazem, něco bublala a já jsem byla vyléčena, chachacha. To pamatuju, jak nade mnou čarovala. Ale hlavně k nám chodili chlapi. Chodili navečer a karbanili. Hrávali mariáš třeba až do třech hodin do rána. A voni tam čedili a my jsme v tom spali. 5

6 To nebylo všední den. Ne, to obyčejně v sobotu večír nebo v neděli dopoledne nebo odpoledne. Jak měli chuť na ten mariáš. O poutích se taky lidé hodně navštěvovali. To jo. To se pekly koláče, my jsme měli ty dvě kozy, takže bylo i máslo, maminka tloukla kozí máslo, maminka pekla dost ráda. My jsme máslo moc nemívali, to jenom to kozí. Chodívala hlavně babička z Makova, někdy teta Anča a sestra maminky. To babička většinou přinesla nějaký ovoce, hlavně jabka. Máš nějaké vzpomínky na návštěvy za války? Za války k nám chodil hlavně Míra Štěpánků a Dobra Nosků. Chodili za tátem, poněvadž to byli myslivci. A před Vánoci chodili střílet kvíčaly. A bylo to legrační, protože kvíčaly sedly na ty jeřáby, aby se nažraly jeřabin, a Franta vod Karlů, ten, co se zavřel v tý truhle a udusil se, ten vždycky ňákým prkýnkem zabouchal a plašil jim je. Můj tatínek uměl dělat na kvíčaly pasti, uměl je chytat, ale polívku jsem nikdy neochutnal. Maminka se nedala přesvědčit. Těch kvíčal bylo strašné množství. Jenom má maminka vždycky nadávala, když z toho musela vařit polívku. Vono se jí to nelíbilo. Ty ptáky musela maminka voškubat, spařit, no a já jsem musela pro ty postřílené kvíčaly lítat. Lidi se setkávali a povídali si, když si pomáhali, třeba při sázení nebo kopání brambor, při sušení sena, ale i při žních. No, to bylo, to teď už vůbec není. Maminka chodila pomáhat nahoru k Sajdlovem u Tomášků nebo k Pilářovem. A to mně bylo asi pět, když jsme chodívali sbírat kamení, taky k Tomáškovem. A pamatuju, jak jsme sbírali kamení na Pilářově. Oni měli veliký jeteliště za námi, za boudou. Já měla takovej malinkej košíček a maminka mi vždycky vyvejtkovala kousek pole a tak jsme vedle sebe sbíraly a to kamení mně vždycky vysypala. No my jsme tak všecko dělali s mámou od malinka, tak jsme byli vedeni. Toho kamení jsem se nasbírala hodně. Taky jsem pomáhal u Tomášků, se senem. To nás bylo víc kluků a šlapali jsme seno ve stodole. Vždycky jsme se těšili na svačinu. To byl chleba, který byl namazaný výborným voňavým máslem. A to rychle mizelo. Paní Sajdlová vždycky říkala Jen jezte, my máme. Ale většinou už nic nepřinesla. To bylo takhle a za práci se dostával třeba tvaroh. No a když se sázely brambory? No to bylo! Chleba čerstvej, máslem namazaný krajíce, to byla dobrota, a jak to vonělo. A obyčejně se pilo podmáslí k tomu. A jak to bylo, když děti chtěly někam z domu odejít za kamarády nebo někoho navštívit? O to jsme museli rodiče vždy poprosit. Kam já jsem strašně ráda chodila a koho 6 jsem měla strašně ráda, to byla ta vaše babka, Anežka, u Nácků, co bydlíte. Tam jsem chodila každou chvíli. Vona byla na tom křesle, nemohla chodit, pěkně uměla vyprávět a vždycky mně dala pěknou velkou žlutou hrušku dobrou.. A když jste byli větší? A když už jsme byli větší a chtěli někam jít, muselo se nejdřív všechno udělat. Přišla Irena nebo Vlasta Prajzlerová, vzaly hrábě a hrabat pomohly. Když jsme někam chtěly jít, museli nám to rodiče dovolit. Sousedé si ochotně pomáhali, rádi se potkávali a navštěvovali, ale víme, jak se zdravili? A víš, že to vlastně ani nevím. Žádné velké zdravení asi nebývalo, hned se dávali do řeči, mlčky kolem sebe určitě nepřešli. Ale rozcházívali se se slovy Přiď pobejť! A po návštěvě při loučení říkali A přiď zas nebo Přiď zas. To říkali a já to teď říkám taky. A co se mi líbilo, že hosta při loučení vždycky vyprovázeli, někdy i kus cesty, vždycky alespoň na násep. Rád vzpomínám na Béďu ze Závršku nebo Miloše Bělonožníka. Nohy je už neposlouchaly, ale vždycky mě vyprovodili. A Miloš říkal a několikrát opakoval A hochu, zas přiď, přiď zas! Bylo to upřímné a milé. Lidé si věřili a měli k sobě blíž. Ráda na tu dobu vzpomínám. S Aninkou Špidlenovou na své rodiče a prarodiče vzpomínal Josef Waldmann Po třiadvacáté Po třiadvacáté se na začátku srpna sešli v Pasekách ctitelé krásné hudby. Třídenní hudební slavnosti i letos potěšily mnoho posluchačů, kteří tak jako každým rokem přišli do Pasek i z širokého okolí. Jaké byly letos? Po všechny tři dny hrál orchestr Akademie sv.václava. Orchestr mladých vynikajících hráčů, které vede Tomáš Vinklát, houslista 7

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově.

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. 2013

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní Ahoj! Dne 12. 4. 2017 naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní město Holandska, Amsterdam. Rozhodli jsme se vám tady

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

2. Jak si přišla na naši školu? Na internetu. 3. Jaké učíš předměty? Literaturu, přírodopis, pracovní činnosti, AAK.

2. Jak si přišla na naši školu? Na internetu. 3. Jaké učíš předměty? Literaturu, přírodopis, pracovní činnosti, AAK. K A K A D U Kaleidoskop každodenního duchamoření Noviny žáků Základní a Praktické školy G. Pelechové v Dolní Poustevně LISTOPAD 2011 ROČNÍK V / ČÍSLO 5 ÚVODNÍK ROZHOVOR s MIRKOU LISTOPAD 2011 ROČNÍK V

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km

6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km 6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km 60 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 kemp Na Borkách 3,2 3,2 Hůrky 4,3 1,1 Žižkův dub 6,1 1,8 odbočení vpravo ze zelené turistické trasy 7,1 1,0

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Kutná Hora 24.9.2013 Čj: 642/2013-131305 Z p r á v a z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Organizátor : Partneři : Účastníci : Agentura pro zemědělství

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Smyslová výchova 1.- 3. ročník pomocná třída Průřezové téma - Rozmanitost přírody ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Mgr. Ivana Pattermanová, ZŠ Rýmařovská 15, Bruntál, př. org. říjen 2012 Příroda je náš

Více

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h Památky k návštěvě každého lákají, vícero podob však v sobě skrývají. Vydej se proto

Více

Život za. První republiky

Život za. První republiky Život za První republiky Československá republika se skládala z těchto zemí: Čechy Morava Slovensko Podkarpatská Rus Jednotlivé země však nebyly stejně hospodářsky vyspělé. Nejvyspělejší byly Čechy a Morava,

Více

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 1. Hudební a estetické vzdělávání mládeže 2013 Na plese Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vystoupil VUS s krátkým

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Lesy objekty rekreace a vzdělávání

Lesy objekty rekreace a vzdělávání Lesy objekty rekreace a vzdělávání Spojení porostů a vodním a architektonickým prvkem Typ vegetačního prvku skupina solitér Solitérní dřeviny Okraje porostů, lemujících palouk Skupiny keřů, doplněné

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Ř Í J E N S B Ě R S T A R É H O P A P Í R U. P O D Z I M N Í P R Á Z D N I N Y čtvrtek pátek

Ř Í J E N S B Ě R S T A R É H O P A P Í R U. P O D Z I M N Í P R Á Z D N I N Y čtvrtek pátek MĚSÍČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU Mgr. Dana Kirkosová Ř Í J E N S B Ě R S T A R É H O P A P Í R U 6.října v době 7:05 7:50 před BOČNÍM vchodem do školy DOKONČENÍ SBĚRU ZE ZÁŘÍ - vyhlášení výsledků B Í L Á P

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE. Maturitní práce. Téma: Model dobového nábytku M 1:2 (vlastní návrh) OSELCE 2010/2011

STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE. Maturitní práce. Téma: Model dobového nábytku M 1:2 (vlastní návrh) OSELCE 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE Obor: 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva práce truhlářské Předmět: Odborný výcvik Maturitní práce Téma: Model dobového nábytku M 1:2 (vlastní návrh) Výrobek: Lidová skříň

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12

Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12 Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12 Mgr.Charlotta Kurcová říjen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Rostliny v lese Podtéma: lesní keře a plody, rostliny se kterými se nejčastěji setkáváme

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_23_Mášenka_a_ medvěd Vyučovací předmět:

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Na chalupě u prarodičů v jižních Čechách, v malé vesničce poblíž Strakonic, trávila Marie víkendy a prázdniny už jako dítě. Po svatbě s Viktorem sem

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň Radobyčická 14, 306 04 Plzeň OZNÁMENÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň Radobyčická 14, 306 04 Plzeň OZNÁMENÍ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň Radobyčická 14, 306 04 Plzeň OZNÁMENÍ o výběrovém řízení Č. PKT/2/2006 na zjištění zájemce o koupi majetku státu Jedná se o majetek

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha leden 2013 10. ročník, č. 1 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Vážení a milí čtenáři, lednové

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více