PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ"

Transkript

1 ročník VI číslo 1 ŘEDITEL NAVŠTÍVIL NĚMECKO VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ E-LEARNINGOVÝ KURZ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN I MUŽŮ S prvním číslem VI. ročníku se mění podoba titulní strany Zpravodaje SPŠ MV v Brně. Časopis po dobu své existence nutně prochází vývojovými změnami. Věříme, že i nadále - s vaší pomocí - budeme vydávat Zpravodaj zajímavý a čtivý, na jehož každé číslo čekáte... redakce

2 SLOVO REDAKCE, aneb zbožné přání přivolat jaro Táák a už je to tady. Jaro za dveřmi. Možná se vám to milí čtenářové nezdá, ale je to tak. Ta naše stará matka Příroda se zase probouzí k životu. Nejprve se protáhne, sebere všechny síly, zhluboka se nadechne a vtom se začnou dít věci. Všechny stromy, byť ještě bez listů, začnou pučet, keře kočiček obrostou chundelatými jehnědami a všeliké květiny proderou se konečně závějemi tajícího rozbředlého sněhu. A to slunce, pánové, to bude jako by ho umyli čerstvým jarním deštěm. Pronikne svými paprsky vzduchem jako z křišťálu a poskytne nám pohled na všechnu tu barevnou krásu prvního jarního měsíce března. Však jen nasajte plnými doušky tu jarní atmosféru a otřepejte ze sebe zbytky zimy a nenálady. Je to tu jen a jen pro vaše oči a děje se to jen kvůli vám. Je to zen. A ty, kdo nemáš smysly, abys zachytil to kouzlo okamžiku uvnitř sebe, zemři nezasažen... stržm. Vojtěch Kedršt ODBORNÁ KONFERENCE V NĚMECKÉM BAUTZENU Zemská policejní škola Svobodného státu Sasko v Bautzenu pořádala ve dnech února 2005 odbornou konferenci pro sociálně-vědecké pracovníky z oblasti vzdělávání policie. Konference byla tematicky orientovaná na prezentaci úkolů a pracovních oblastí sociálně-vědeckých pracovníků, postup při výběru vhodných uchazečů o policejní službu, moduly dalšího vzdělávání pro vedoucí pracovníky, zkušenosti s výcvikem orientovaným na jednání v konkrétních situacích a zkušenosti se sociálně-psychologickými semináři a výcviky vzdělávání a dalšího vzdělávání. Odborné konference se zúčastnil za SPŠ MV v Brně ředitel plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil (na snímku s vedoucím oddělení 3. BPA Horstem Schröderem). O vzájemné spolupráci mezi uvedenými školami informoval i časopis POLIZEI SACHSEN 5/ ZA- PROČ SHREK NENÍ POLICISTA, aneb ve školce o policii Ve středu 26. ledna se ve spolupráci se Střední policejní školou MV v Brně konala v mateřské škole na Drobného ulici preventivní akce. Jestli někomu připadá podobná aktivita úsměvná nebo dokonce neefektivní, je na omylu. S prevencí kriminality je vhodné začít v co nejnižším věku. Děti jsou velmi vnímavé, sledují a fixují si chování rodičů, a to správné i nesprávné, jsou ovlivňovány pro ně vhodnými i nevhodnými televizními pořady a podobně. Na šedesát dětí živě diskutovalo o policejní práci, problematice cyklistických přileb, bezpečnostních pásů v autech nebo nutnosti znát svou adresu apod. Doporučuji všem, kdo máte malé děti nebo třeba jen možnost s malými dětmi mluvit čiňte tak co možná nejčastěji. Dozvíte se tak např., že Shrek není policista, protože má velké škaredé uši a zelené břicho, nebo že policisté dávají pouta i ta Rodinná, televizní. -ZA- 2

3 Z á věry přemýšlivého č tenáře V prosincovém čísle Zpravodaje SPŠ MV v Brně roku 2004 se vedoucí nově vzniklého oddělení metodiky a integrace výuky (dále jen OMIV) pan pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal zamýšlí nad tzv. fakty a mýty nově vzniklého pracoviště (OMIV) ve SPŠ MV v Brně. Autor uvedeného článku se zde snaží popsat důvody vzniku uvedeného nového oddělení. Rozhodl jsem se na tento článek reagovat několika svými postřehy, možná připomínkami a otázkami, ale i podněty. Je nepochybné, a s tím lze s autorovými názory souhlasit, že se vzrůstající náročností úkolů v resortním školství MV vzrůstají i nároky na pedagogickou a především odbornou způsobilost pedagogů. Už jen příprava projektu nové osmnáctiměsíční základní odborné přípravy policistů vyžaduje z hlediska odborné i pedagogické náročnosti nové systémové, organizační i personální zabezpečení. Proto je zcela na místě respektovat návrhy vedení SPŠ MV v Brně a následné rozhodnutí prvního náměstka MV pana Mgr. Miloslava Koudelného, který povolil vznik nového pracoviště. Jak jsem již uvedl, budu reagovat především na obsah zmiňovaného článku, protože se zde podle mého názoru objevují jisté myšlenkové konstrukce, kterým ne všichni zaměstnanci SPŠ MV v Brně musí nutně rozumět. Předpokládám totiž, že Zpravodaj je určen nejen pedagogickému sboru. Autor článku Fakta a mýty... uvádí, že pracovníci nově vzniklého oddělení budou muset vyvíjet činnost pedagogickou, metodickou i projekční. Dále, že budou muset každodenně prokazovat míru kreativity, pedagogické odbornosti, administrativních dovedností i vědomostního přesahu. S tím lze zcela jistě souhlasit. Ale nechápu, proč není v tomto případě nové specializované pracoviště využito i k jiným účelům a činnostem. Vždyť jsou zde personálně zastoupena všechna předmětová oddělení, někde i dvojnásobně, a tudíž by se mohlo toto nové specializované pracoviště podílet na konkrétním, praktickém plnění úkolů ve výuce modelových a komplexních modelových situací i praktických cvičení. Vždyť k tomu má tento nový organizační článek všechny předpoklady, především personální. Odlehčilo by se tím ostatním předmětovým oddělením, a nejen to, odlehčilo by se i OMIV tím, že jejich 50% vyučovací úvazek by se opět vrátil na původní domovská pracoviště. Tímto podnětem, možná návrhem, však v žádném případě není snaha suplovat střední management nebo dokonce vedení SPŠ MV v Brně. Je to jen postřeh, možná podnět k zamyšlení... Zaujala mne ještě jedna věc. V prosincovém příspěvku se uvádí, že pracoviště OMIV poskytne ostatním předmětovým oddělením cennou pomoc. Ano, ale za jakou cenu? Za cenu jakési vstřícnosti ostatních pedagogických pracovišť a pedagogických pracovníků. Jak tomu mám rozumět? Jaká musí být míra vstřícnosti ze strany ostatních předmětových oddělení a pedagogických pracovníků, aby OMIV neposkytovalo pouze nezbytnou součinnost? Mohli bychom se ptát i dále. Co tím autor článku myslel? Není to diktát? Nezlobte se za moji upřímnost, ale to přece dnes již není možné, to už tady snad jednou bylo, nebo se mýlím? A potom, o vstřícnosti, pomoci nebo součinnosti snad na SPŠ MV v Brně rozhoduje její vedení. V neposlední řadě se zmíním o výroku ve zmiňovaném článku: Učitelé s pedagogickou aprobací pouze na jeden či dva předměty obtížně dokáží samostatně a bezproblémově navazovat na jimi vyučovanou problematiku v návaznosti na výukové obsahy realizované v jiných disciplínách. S tímto výrokem lze jen souhlasit, ale neměli bychom také zapomínat, že na odborné škole, a SPŠ MV v Brně je odborně zaměřenou vzdělávací institucí, se zpravidla vyžaduje nejen odbornost pedagogická, ale především odbornost profesní. Nebo bychom měli spíše používat podmiňovací způsoby vyjadřování? Závěr nechť si, přemýšlivý čtenář udělá sám. Cílem tohoto příspěvku do školního Zpravodaje SPŠ MV v Brně nebyla v žádném případě kritika nově vzniklého oddělení ani jeho personálního stavu, ani autora prosincového článku, nebo dokonce vedení SPŠ MV v Brně. Chtěl jsem pouze nabídnout, a to nejen pedagogickému sboru, pohled jinýma očima. Myslím, že to není na škodu a neutrpí tím naše interpersonální vztahy. kpt. Mgr. Stanislav Šimek, učitel PO PSTA Výměna občanských průkazů Nařízením vlády č. 612 ze dne 16. listopadu 2004 byly stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově číselných údajů takto: a) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005 b) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2006 c) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007 d) občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu pplk. Mgr. Bohumír Bílek PF

4 Sportovní klub policejní školy Brno, který zajišťuje, organizuje a vytváří podmínky pro zájmovou tělovýchovu a sport, nadále hledá ÚČETNÍ. SKPŠB je v nepříjemné situaci. Bez vedení účetnictví nebude možno čerpat státní účelovou dotaci pro rok Bez této dotace nebude možné činnost klubu plnohodnotně provozovat. Pokud jste znalí účetnictví a máte-li chuť pomoci, přihlaste se, prosím, co nejdříve u předsedy SKPŠB ing. Igora Růžičky, tel. 229, D/202. Prosazování rovných příležitostí mužů a žen Plán rovnosti mužů a žen jako opatření z celostátních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen je zaměřený na zkvalitnění podmínek výkonu služby v ozbrojených a bezpečnostních složkách. Vychází ze zmapování stávajícího stavu, zjištění případných nerovností v oblasti výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách včetně žen ve služebním poměru vojáka z povolání podle zvláštních právních předpisů, a směřuje k návrhům cest na odstranění případných nerovností. Hlavní úkoly projektu jsou: - kvantitativní a kvalitativní analýza současného stavu, - přesné vymezení legislativního rámce výkonu služby a podněty ke zvýšení kvality podmínek pro výkon služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, - zvýšení úrovně právního vědomí žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, - zefektivnění oblasti péče o zaměstnance (podpora sladění pracovního a rodinného života), - podpora rovných příležitostí žen a možností jejich uplatnění v ozbrojených a bezpečnostních složkách, včetně zvýšení počtu žen v rozhodovacím procesu, - změna tradičních stereotypů v oblasti zaměstnávání žen v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě, - návrhy na zlepšení využívání potenciálu lidských zdrojů v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě. V souvislosti s vypracováním Plánu rovnosti žen a mužů jako plnění jednoho z opatření celostátních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen nevznikají žádné náklady na jeho finanční, personální nebo organizační zajištění, protože řadu úkolů začaly ministerstva u skupin občanských zaměstnanců/zaměstnankyň již plnit. Alternativa spolupráce více resortů (oproti zpracování plánů rovnosti žen a mužů zvlášť na každém ze zúčastněných ministerstev) vychází, jak už bylo uvedeno, z předpokladu úspory odborného potenciálu a úspory časové. Řešení projektu probíhá v několika etapách od března 2004 do konce roku 2005 I. etapa 1. Genderová statistika (statistika členěná podle pohlaví) Statistické šetření vychází z dat k : počet žen a mužů ve služebním poměru, délka trvání služebního poměru, věk a vzdělání žen ve služebním poměru, ženy s dětmi do 15 let, počet žen samoživitelek a mužů samoživitelů s dětmi do 15 let, počet žen a počet mužů na rodičovské dovolené. 2. Legislativní rámec výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách - přehled a analýza stávající právní úpravy. II. etapa Příprava a realizace dotazníkového průzkumu zaměřeného na: nahlížení žen na svoji profesionální roli, stávající úroveň právního vědomí žen, otázku rovnosti žen a mužů na pracovišti, srovnání dat žen zaměstnaných v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě (kvantitativní analýza), vyhodnocení dotazníkového průzkumu a předložení zprávy o jeho výsledcích. III. etapa Výstupy projektu: 1. krátkodobé úkoly (vzdělávací akce zaměřené na práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců a vedoucích služebních funkcionářů, personalistů a příslušníků/příslušnic z hlediska podmínek výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách 2. výhledová doporučení (postupy vedoucí ke zkvalitnění podmínek výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, např. rozšíření zdravotní, psychologické a právní pomoci) 3. zpracování informační brožurky pro ženy v ozbrojených a bezpečnostních složkách. (čerpáno z webu MV) 4

5 Sebráno z dokumentů četnických Vážení kolegové a kolegyně, zde se dočtete, že i v naší práci platí heslo Nikdo není dokonalý. Účelem není někoho zesměšnit, ale dobře se pobavit a vzít si ponaučení. Ručím za to, že všechny texty, které jsou zde uvedeny, jsou autentické, opsané dopísmenkovitě (tj. s chybami) z různých úředních dokumentů. Jen případná jména jsou změněna. To budete koukat, co jsme schopni napsat! Dobře se bavte. kpt. Mgr. Stanislav Šimek PTO: Závěrem chci říci, že pan Dub by měl jako věřící člověk zajistit u dětí, které má u sebe, aby se ke své matce chovali slušně, aby ji ctili a respektovaly-viz desatero přikázání č. 4 Cti otce svého a matku svou. Pan Dub pouze Lenku deptá a ubližuje jí a děti vede proti ní. V opačném případě budu informovat pana faráře ze Zbečna o dění v rodině. (k dosažení cíle lze užít i ty nejdrsnější prostředky, ale žalovat panu faráři?) Lékařská zpráva psycholožky z Chotěboře: Na základě psychologického vyšetření /PhDr. Hroník/ a zhodnocení celkového stavu vydávám následující doporučení pro řízení motorového vozidla: Řízení motorového vozidla schopen při dodržení podmínek: - ježdění omezenou rychlostí /40 km/h/ po známé trase tam a zpět tak, aby nebylo třeba odbočovat vlevo z vedlejší ulice - nejezdit po města, pouze zaparkovat a otočit - krátké trasy v rámci okresu - za rok zopakovat vyšetření (z toho nevím, jestli spíše než řidič, nepotřebuje vyšetření paní doktorka) to není žádný policista ale drban hrubého zrna. (policejní slang je skvělý a výstižný) ÚZ: dle prvního dojmu se jedná o ženu primitivní je to takové vesnické tele, které snad naletí na vše, co jí kdo řekne. Dle operativního šetření se jedná o dosti silnou kurvu v místě. (v moravských krajích používají četníci silné výrazy) OMČ: bylo provedeno OMČ a fotodokumentace. Služební pes nebyl nasazen z důvodu velkého stáří. Stopy nezjištěny. (tento pejsek už by měl být raději ve výslužbě) ÚZ: viděl jsem, že cyklistka do našeho vozidla nenarazila, ale spadla po brždění. Na kole jsem škodu nespatřil, na našem vozidle též škoda nevznikla a na vozidle nebyla žádná stopa po cyklistovi. (cyklistu z vozidla zřejmě pečlivě seškrábali) ÚZ: viděl jsem muže, který vyskočil z křoví před neznámou ženu, rozhalil kabát pod kterým byl nahý, poté do ruky uchopil své přirození a smýkal jim tam a zpět dokud se nepřivedl k vyvrcholení (autor si údajně nemohl vybavit slovo onanovat) PTO: Pokud se mám vyjádřit k incidentu, tak vypovýdám, že celý den probýhal dle pracovního řádu. Proč se to stalo nevým. Zkoušel jsem si nové boty a v tu chvýli ke mě přístoupil a až pak jsem ho výděl (autor je vášnivý myslivec a tvrdý policista, který všechno vý ) OMČ: služební pes ani okresní technik nebyl na místo povolán pro větší odstup času, velké frekvence lidí, hrající si dědi, pohyb několika sousedů, dále znehodnocení místa močícími vesnickými psi,kteří v blízkosti klece pobíhají a jinými vlivy. ÚZ: , který uvedl, že v sobotu jak tam byly ti chlapi, tak že byli v patře, takže si spletly pokoje a šli do jeho, kde se ho ptali, kde má pokoj pan Vícha. (chvíli s měkkým a chvíli s tvrdým-proč ne?) ÚZ: když jsem ji požádal aby mi ukázala nějaké věci tak mi ukazovala jeho svršky. Jedná se o luxusní věci typicky vekslácké, které u nás není moc vidět na první pohled je vidět, že Mezi změny, které s sebou přináší nový rok, se řadí i změny v kantýně. Zlatá hvězda přinesla rozšíření sortimentu, nabídku tiskovin i možnost posezení PO PRACOVNÍ DOBĚ u čepovaného piva. Hodnotit uvedené změny je ještě předčasné, ale míru spokojenosti stejně nakonec změříme my zákazníci svojí návštěvností. redakce 5

6 E-learningový kurz ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ Problematika rovných příležitostí žen a mužů je v současné době velmi aktuálním a diskutovaným tématem a je jednou z vládních priorit. V souvislosti se snahou o rozšíření povědomí této problematiky mezi úředníky byl ve spolupráci odboru vzdělávání a informací ve veřejné správě MV, Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu vlády ČR, MPSV, společnosti GENDER Studies, o. p. s. a RENTEL, a. s. vytvořen vzorový vzdělávací program, který byl následně zpracován do e-learningové podoby. Vznikl tak e-learningový kurz Rovné příležitosti žen a mužů", jehož pilotní ověření proběhlo v září Kurz absolvovalo 92 úředníků z celkem 10 úřadů jak státní správy, tak samosprávy. Závěrečný test byl odevzdali 83 úředníci a jeho úspěšnost byla 81 %. V rámci provedené ankety absolventi kurzu vyjádřili v 70 % spokojenost s kurzem a kurz by doporučili svým kolegům. Mezí konstatované problémy patřily např.: nedostatek času, spojení po síti, počítačové vybavení. Společnost RENTEL, a. s., umožnila bezplatný online přistup k tomuto kurzu, avšak bez možnosti složení závěrečného testu. Závěrečný test mohou případní zájemci složit po dohodě s pracovníky společnosti RENTEL, a.s. E-learningový kurz Rovné příležitosti žen a mužů najdete na webu MV (přihlašovací jméno: rovnost) redakce Č TENÁŘSKÁ TYPOLOGIE Dnes dokončujeme typologii čtenářů naší knihovny. Pro všechny je výpůjční doba stejná - 6 týdnů. Ale, věřtenevěřte, vysvětlovat to některým, není žádný med. (k - knihovnice, č - čtenář) ČTENÁŘ ZAPOMNĚTLIVÝ Č: Tady nesu ty knížky K: Děkuji. Vaše jméno? Č: Dumpfera. K (Chvíli hledá, a pak nejistě pronese): Já Vás nemám v kartotéce pane Dumpfero. Č: To je divný. Je to od vás. I razítka tady jsou. K: Ano, ale zaregistroval jste se u nás? Č: Byl jsem tu. K (zoufale): No, já Vás tu nemám... Ledaže... Č (přeruší ji): Tak si to půjčil Franta. K:??? Č: Kámoš. Byli jsme tady spolu. K (s úlevou): Ach... Jméno? Č: Dumpfera. K (projeví se už jako osoba hysterická): Frantovo jméno!!! ČTENÁŘ NEPRŮSTŘELNÝ Č: Dobrý den! K: Dobrý den (zahledí se na něj pozorněji). Vy už jste u nás byl. Ale to už je delší dobu, že? (ťuká do klávesnice a náhle zbledne) - Vy tady máte čtvrtou upomínku! Č: A to je neobvyklé? K (povstane, neboť jí instinkt napoví, že bude lépe čelit nadcházející konverzaci vstoje): Velmi neobvyklé! Ostatní čtenáři (trochu se při té lži zardí) náš výpůjční řád respektují. Č: No podívejte, já bych Vám tu knihu rád vrátil, ale já ji nemám. Půjčil jsem ji ujci v Uníně. K: No, tak tam prostě zajedete. Č: Víte Vy, kde je Unín? A na Mikuláše jsem tam nechal vůz. Věřila byste tomu? Taková smůla. Růženka povídala... K: Růženka? Č: Moje paní. Povídala, že je to jako z udělání... K: Ano. Zákon schválnosti. Znám. například dnes tu měla být kolegyně (chvějícíma se rukama listuje v jízdním řádu). Do Unína jede vlak. Č: Co to? K: Vlak. Můžete tam zajet a tu knihu jednoduše... Č: Ach, od pohřbu tam už stejně nejezdíme. K (s neblahým tušením svírá pod výpůjčním pultem ruce, až se jí bělají klouby): Kdo zemřel? Č: Ujec. Měl už dvaadevadesát, víte? K: Upřímnou soustrast. Č: My jsme se stejně neměli moc rádi. K (vzchopí se k poslednímu odporu): Ale až se bude vyřizovat pozůstalost, snad by... Č: To neznáte Libunu. To je drak. Asi to dala do sběru. K: Libunu? Č: Ujcova vnučka. V Uníně. K (klesá do židle, neboť jí instinkt napoví, že déle stát nevydrží): Tu knihu tedy budete muset zaplatit. Č: Rád. Jen co budu mít peníze, Na Mikuláše se nám porouchalo auto, nezmínil jsem se o už tom? No, já už půjdu. K (mlčí) Č (utěšuje ji): Já zase přijdu. K (z posledních sil zvedá hlavu a vyloudí profesionální úsměv): To je od Vás hezké. Pozdravujte Růženku - (zamyslí se): A Libunu. Jediné štěstí, že mezi našimi čtenáři nejsou jenom čtyři typy čtenářů, uvedené ve dvou pokračováních typologie (přátelský, agresivní, zapomnětlivý, neprůstřelný), ale také čtenáři normální. Kéž by jich bylo co nejvíc... -IK- 6

7 Vybráno z protokolů, zpráv a úředních záznamů Za přitěžující okolnost je také nutno považovat skutečnost, že obviněný při vyšetřování pořád a neustále kličkoval. (návrh na podání obžaloby) Občanka J. H. je stará 38 roků a je známá jako klepna, která pomlouvá své spoluobčany. Jinak je na ni ve všem spolehnutí. Co se jí svěří, to svědomitě vykoná. V plechové skříni šedé barvy našel NP hnědou peněženku, odkud odcizil zelenou košili... (svodka) Daktyloskopovaný nespolupracuje, protože je ožralý jako čuně. (záznam na daktyloskopické kartě, uschované na Kriminalistickém ústavu v Praze) Žije americkým způsobem života... Vypadá, že neumí do pěti napočítat, a přitom myslí jen na to, kde by co a jak ukradl. Ve 12:10 hodin obviněný při výslechu tvrdě usnul... (protokol o výslechu obviněného) Napříkopuspadldopříkopuazlomilsinohu (z lékařské zprávy) S jmenovanou jsem žádný poměr nikdy neměl, protože kdyby jste ji viděl, tak by jste sám zjistil, že to ani nejde... (z výpovědi obviněného) Veřejných akcí se nezúčastňuje, jen občas zajde do místní restaurace, kde veřejně nadává na režim... Koktá česky, ale dost potichu. (popis osoby) V obci je znám jako podivín. Je s podivem, že ho ještě nikdo nezavřel. S nikým se nebaví, píše anonymní dopisy na všechny strany a po večerech hraje sám se sebou šachy. Přimlouváme se, aby bylo od potrestání jmenovaného upuštěno, protože když půjde do výkonu trestu, tak se nám dechovka rozpadne, což neblaze dopadne na všechny občany naší socialistické obce... (z návrhu na přijetí společenské záruky pro obžalovaného z výtržnictví, který podepsalo 47 členů mysliveckého sdružení). Prosím velectěný soud, aby při rozhodování o výši trestu přihlédl také k tomu, že jsem oboustranný sirotek... (ze závěrečné řeči obžalovaného, který byl souzen za vraždu svých rodičů spáchanou ve 30. letech minulého století). Jeho postoj k socialistickému zřízení je záporný. Dokazuje to i skutečnost, že s oblibou hraje v místní restauraci karty o peníze a přitom švindluje, čímž okrádá pracující. Z osobního archívu vybral mjr. JUDr. Miloslav Jedlička Ř Í Z E K N A Š E L PŘEMOŽITELE leden-únor Svíčková na smetaně s brusinkami a citronem, mrkvový knedlík (10. 1.) 456 porcí 2. Kuřecí plátek s broskví a sýrem, obloha, vař. brambor, jog. drink (9. 1.) 421 porcí 3. Smažené kuře, bramborový salát (2. 2.) 404 porcí 4. Krůtí řízek, těstovinový salát (26. 1.) 381 porcí 5. Krůtí řízek ve vinném těstíčku, mor. bramb. salát s majonézou (16. 2.) 368 porcí 6. Holandský řízek, bramborový salát s jogurtem a majonézou (20. 1.) 348 porcí 7. Španělský ptáček, dušená rýže, salát, banánek plněný nugátem (18. 1.) 345 porcí 8. Čevabčiči, vařený brambor, obloha (7. 1.) 343 porcí 9. Moravský vrabec, hlávkové zelí, bramborový knedlík, ovoce (6. 1.) 340 porcí 10. Vepřové maso po selsku, dušené zelí, bramborový knedlík (10. 2.) 337 porcí Snídaně: 1. Jemné párky, hořčice, kečup, housky, chléb, čaj (7. 2.) 245 porcí 2. Drůbeží šunka, máslo, housky, chléb, čaj (4. 1.) 227 porcí 3. Sýr eidam, máslo, zelenina, džem porcovaný, housky, chléb, čaj (5. 1.) 223 porcí CO VY NA TO ŘÍZKAŘI? kh+pš- 7

8 S P O R T Přebor SPŠ MV v Brně v sálové kopané Ve dnech se v naší škole uskutečnil Přebor SPŠ MV v Brně v sálové kopané, kterého se zúčastnilo celkem 9 družstev. Ta byla rozdělena při losování do dvou základních skupin (5 + 4), z nichž do finálové skupiny postupovaly vždy nejlepší tři družstva. Hrálo se systémem každý s každým, což bylo náročné především na fyzickou kondici a také psychickou odolnost (někteří si chtěli před zaplněnými ochozy i zaboxovat). Lze však konstatovat, že v konečném účtování nerozhodoval ani tak počet hráčů v družstvu, jako spíše kolektivní pojetí hry a taktická vyspělost týmu, neboť pažit tělocvičny k tomu přímo vybízel. Přebor se obešel bez vážnější újmy na zdraví, pokud nepočítám újmu na duši u družstev, FINÁLOVÁ SKUPINA 3/F41 1/F41 4/F41 2/F43 1/F42 2/F41 skóre body Konečné pořadí 3/F41 3:2 1:2 3:2 0:2 0:1 7:9 6 IV. 1/F41 2:3 1:2 6:1 3:1 6:2 18:9 9 II. 4/F41 2:1 2:1 3:1 4:3 2:1 13:7 15 I. 2/F43 2:3 1:6 1:3 2:1 1:2 7:15 3 V. 1/F42 2:0 1:3 3:4 1:2 0:3 7:12 3 VI. 2/F41 1:0 2:6 1:2 2:1 3:0 9:9 9 III. kterým se nevedlo podle jejich představ. Ale vyhrát může vždy jen jeden. Nejlepším střelcem přeboru byl vyhlášen stržm. Jiří Stříž z družstva 1/F41 s 11 zářezy (brankami). A ještě výrok měsíce: Když jsem Ti říkala, abys koupil Bohemku, tak jsem myslela šampus, Ty vole! (pí Bubníková) Fotbalu zdar! -jch- Vítězné družstvo 4/F41 P O D Ě K O V Á N Í V prosinci proběhl na naší škole turnaj v sálové kopané. I my jsme se rozhodli, že se této sportovní akce zúčastníme. Sestavili jsme družstvo a dohodli taktiku. Teď už zbývalo jen čekat. Tím více oceňujeme to, co pro zorganizování tohoto turnaje musel udělat npor. Mgr. Jiří Chromek. Jaké je zákulisí příprav turnaje a kdo všechno se na něm podílí, nevíme. Ale to, co předvedl jako rozhodčí při samotném zápolení, bylo ohromující. Odběhat a odpískat všechny zápasy a přitom ještě čelit útokům nesouhlasících hráčů, to byl úctyhodný výkon. On si člověk řekne pobíhat si po hřišti - ale zkuste si to nepřetržitě 4 hodiny. Co říci závěrem? Vítězové dostali poprávu medaile, diplomy a pohár. Ale nezapomněli jsme na něco? Takže alespoň touto cestou Vám, pane Chromku, DĚKUJEME. Za družstvo 1/F42 stržm. Martin Vondrák ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel , zástupce JUDr. Miloslav Jedlička, tel.: Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger, Pavel Šoba a Vojtěch Kedršt (1/H12). Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Intranet: Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány. Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 60/2005. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1 1 2 3 Út 4 St 5 Čt 6 Pá 7 Čaj s citronem Ovoce 1-l. hovězí s kapáním Ovoce Vajíčkový salát Chléb s máslem 1-Vepřové žebírka přírodní Sušenka Brambory - příloha Džem 1-Rýže dušená Chléb s máslem 1-kompot

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE U ŠKOPŮ 1.10.2014 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu. Smažené sýry a žampiony. Ryby

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE U ŠKOPŮ 1.10.2014 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu. Smažené sýry a žampiony. Ryby Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 37,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Mozzarella s rajčaty a bazalkou, 2 ks opečené tousty 69,- 3 ks Bramboráčky s feferonkou, zelný

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 15. 8. 2016 DO 4. 9. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka bramborová (1, 3, 6, 7, 9, 13), 7), Zeleninové rizoto s kuřecím masem sypané sýrem

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj OD 4.3. DO 8.3.2012 Svačina: Rohlík, máslo, šunka, čaj Polévka: Zelná s párkem Hlavní jídlo: Krupicová kaše, ovoce, čaj Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Svačina: Rohlík, celerová pomazánka,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,-

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- Studené předkrmy 1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- 4 2 ks Rajče plněné třenou nivou 40,- Polévky 5 Česneková speciál (šunka,

Více

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU Příloha č. 1 k RPP č. 88/2010 Ředitel mistrovství: Výkonný ředitel: Tajemník mistrovství: ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU Předseda sportovně technické a disciplinární

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks Jídelní lístek Předkrmy: (doba přípravy 20 25 min.) 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks (A: 1,3,5,6,7,10) 1 ks Topinka s kuřecí směsí (A: 1,3,6,7,10) (kuřecí prsa, kečup, paprika, pór, sýr

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1.. 2016 DO 2.. 2016 Po 1.. Pomazánka paštiková S, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr gouda 50 gr., Máslo 20 g, Chléb

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015 Pondělí 26..25 2 Úterý 27..25 2 Plátkový sýr, chléb, rohlík, bílá káva, čaj (obsahuje al. :, 07) Králík na zelenině, br. knedlík, nápoj; polévka: hovězí s masovou rýží (obsahuje al. :,, ) Kuskus s tuňákem,

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.9.25 chléb kmínový, pomazánka tvarohová s česnekem a kečupem, zeleninová obloha, mléko (obsahuje al. :,, ) polévka fazolová moravská, krůtí tokáň, těstoviny, čaj ovocný, mléko, voda (obsahuje al.

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

V Českých Budějovicích, dne 19. dubna 2016

V Českých Budějovicích, dne 19. dubna 2016 V Českých Budějovicích, dne 19. dubna 2016 Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, Krajský úřad Jihočeského kraje - Oddělení prevence a humanitních činností, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Studené předkrmy. Polévky. Teplé předkrmy

Studené předkrmy. Polévky. Teplé předkrmy Studené předkrmy 100g Pancetta, máslo, toust 49,00 100g Uzený losos, bylinkové máslo, toust 49,00 200g Rajčata s Mozzarellou a olivovým olejem 49,00 Polévky 0,33l Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a domácími

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM )

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM ) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM 195 000) Praha 9. února 2016 Č. j. 2016/5317-161/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

Restaurace v Zátoce. Na objednávku Vám připravíme : Grilované kolena Grilované selátko Studené mísy. Těšíme se na vaši návštěvu.

Restaurace v Zátoce. Na objednávku Vám připravíme : Grilované kolena Grilované selátko Studené mísy. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace v Zátoce Celoročně nabízíme pořádání slavnostních akcí a rodinných oslav všeho druhu. Od jara do podzimu Vás zveme k posezení na terase s výhledem na Těrlickou přehradu a Beskydy. Na objednávku

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 12. 2016 DO 1. 1. 2017 Po 26.12. 3 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7,, 1a), Salám vysočina 50g (1), Sýr Káva (1b, 1d),, Vánočka (1, Kuře zauzené (1), Bramborová kaše

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

Oběd Polévka 1: Pol drožďová (1,3,4,6,7,9,10,12) Polévka 2: Pol česn. s opeč. houskou (1,3,4,6,7,9)

Oběd Polévka 1: Pol drožďová (1,3,4,6,7,9,10,12) Polévka 2: Pol česn. s opeč. houskou (1,3,4,6,7,9) Středa 28.12.2016 Oběd Polévka : Pol italská (1,3,4,6,7,9) Čtvrtek 29.12.2016 1: Vepř pečeně (1,3,4,6,7,9,10,12), Omáčka žampionová (1,3,4,6,7,9), Těstoviny(1,3) 2: M3 - špeká.pik.na pivu (1,3,6,7,9,10,11),

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 5.1.25 Úterý 6.1.25 Středa 7.1.25 Čtvrtek 8.1.25 Pátek 9.1.25 Slepičí bujón s kapáním (obsahuje al. :,,, ) Masový bramborový guláš, houska, čaj ovocný, mléko, ovoce (obsahuje al. :,,,, ) květáková

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Pá 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Pá 1 1 2 Ne 3 Po 4 Út 5 Mléko Drink 1-Pol. gulášová čaj ovocný Bretaňské špagety Chléb Rohlík graham 1-Kuřecí plátek přírodní Chléb s rostlinným Čaj se sirupem Pomazánka vaječná Banán 1-Brambory - příloha Ředkev

Více

Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do policejního vzdělávání

Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do policejního vzdělávání Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do policejního vzdělávání PaedDr. Jan Vykoukal Odbor vzdělávání a správy policejního školství MV Východiska Usnesení vlády ČR č. 458/2000, které

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1 1 2 3 Káva bílá Čaj ledový 1-l. krupicová s vejcem Limo Guláš bramborový Chléb chlupatý Jablko 1-Jitrnicový prejt Rohlík s máslem Rohlík Houska 1-Brambory - příloha Čaj se sirupem Salám turistický,drůbeží,šunk.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV Na konci listopadu 2014 byl mezi strávníky ZŠ Kovářov distribuován dotazník, jehož cílem bylo zjistit jejich názory na kvalitu současného stravování

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7

JÍDELNÍČEK. Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7 OD 1.3. DO 3.3.2017 Svačina: Chléb, máslo, dţem granko 1/1,7 Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7 Svačina: Rohlík, sýrová pomazánka se šunkou, zelenina

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

Plnění strategického cíle 1:

Plnění strategického cíle 1: Konference Moderní veřejná správa Praha, 15.-16. 9. 2016 Plnění strategického cíle 1: Modernizace veřejné správy a další kroky Ing. Zuzana Růžičková vedoucí oddělení koordinace VS a mezinárodních vztahů

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE PRAŽANKA 21.7.2014 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu. Smažené sýry a žampiony. Ryby

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE PRAŽANKA 21.7.2014 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu. Smažené sýry a žampiony. Ryby Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 37,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 120g Nakládaná směs sýrů s feferonkou a olivami, chléb 69,- 100g Mozzarella s rajčaty a bazalkou,

Více

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao Období:28. 2. 2011 4. 3. 2011 Loupáček, jablko, kakao (čaj) Polévka drštková ala kuře Zapečená brokolice, brambory, broskvový kompot, šťáva Chléb, máslo, šunka, mléko (čaj) Chléb, sýrová pomazánka, mrkev,

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 čočková, čevabčiči, brambory, okurka (A: 01, 03, 07) kmínová, vepřový přírodní plátek, rýže, ovocná přesnídávka (A: 07) kakao, mléko,

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech (Tabulka 8)

Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech (Tabulka 8) Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech 1996-2010 (Tabulka 8) Zdroj: Volební statistika ČSÚ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) se konají každé 4 roky, pokud nedojde k volbám předčasným

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny.

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Jídelní lístek Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Studené předkrmy 1 50 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 45,- Kč 2 50 g Šunková rolka plněná francouzským

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1. 6. 2016 DO 1. 6. 2016 Po 1.6. Pomazánka paštiková S, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr gouda 50 gr., Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10)

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10) JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26.. 26 DO 2.. 26 Po 26.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krupicová s vejcem (,, 7, ), 7), Houska ks (, 7), Paštika Zelňák (,, 7), Vepřová pečeně (, a), Mrkev zadělávaná

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

Stálý jídelní lístek

Stálý jídelní lístek Stálý jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Eidam, máslo (7)..................................... 42,- 100 g Dušená šunka, okurka................................. 53,- 2 ks Šunková rolka, šlehačkový křen

Více

Po 9.1. Chléb obložený se sýrem

Po 9.1. Chléb obložený se sýrem 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD. 1. 2017 DO 15. 1. 2017 Po.1. 20 g, rajče ks, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, 20 g, rajče ks, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, 20 g, rajče ks, Chléb 1ks, houska

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře rohlík karlovarský 1 ks, máslo 15g. Karbanátek kapustový, Brambory m.m., Salát mrkvový s jablky A, Čaj B

Snídaně Oběd Svačina Večeře rohlík karlovarský 1 ks, máslo 15g. Karbanátek kapustový, Brambory m.m., Salát mrkvový s jablky A, Čaj B K Biřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26.10. do 1.11.2015 Po 26.10. nová receptura Karbanátek kapustový, Brambory m.m., 1 ks, máslo 15g houska 1ks, Čaj A, Salát mrkvový

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1 1 2 3 4 5 6 Chléb chlupatý Ovoce 1-l. rajská Rohlík Brambor. šišky s mákem Káva bílá Džusy 1-Květák smažený Smetánek Kakao granko 1-Tatarská omáčka 1-Okurkový salát Chleby obložené se šunkou Jogurt ovocný

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

nálevem, Čaj B Polévka krupicová s vejci, Čevabčiči s hořčicí a cibulí, Brambory m.m., Čaj B

nálevem, Čaj B Polévka krupicová s vejci, Čevabčiči s hořčicí a cibulí, Brambory m.m., Čaj B 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 6.. 2017 DO 12.. 2017 Po 6.. 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Pomazánka salámová

Více