PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ"

Transkript

1 ročník VI číslo 1 ŘEDITEL NAVŠTÍVIL NĚMECKO VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ E-LEARNINGOVÝ KURZ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN I MUŽŮ S prvním číslem VI. ročníku se mění podoba titulní strany Zpravodaje SPŠ MV v Brně. Časopis po dobu své existence nutně prochází vývojovými změnami. Věříme, že i nadále - s vaší pomocí - budeme vydávat Zpravodaj zajímavý a čtivý, na jehož každé číslo čekáte... redakce

2 SLOVO REDAKCE, aneb zbožné přání přivolat jaro Táák a už je to tady. Jaro za dveřmi. Možná se vám to milí čtenářové nezdá, ale je to tak. Ta naše stará matka Příroda se zase probouzí k životu. Nejprve se protáhne, sebere všechny síly, zhluboka se nadechne a vtom se začnou dít věci. Všechny stromy, byť ještě bez listů, začnou pučet, keře kočiček obrostou chundelatými jehnědami a všeliké květiny proderou se konečně závějemi tajícího rozbředlého sněhu. A to slunce, pánové, to bude jako by ho umyli čerstvým jarním deštěm. Pronikne svými paprsky vzduchem jako z křišťálu a poskytne nám pohled na všechnu tu barevnou krásu prvního jarního měsíce března. Však jen nasajte plnými doušky tu jarní atmosféru a otřepejte ze sebe zbytky zimy a nenálady. Je to tu jen a jen pro vaše oči a děje se to jen kvůli vám. Je to zen. A ty, kdo nemáš smysly, abys zachytil to kouzlo okamžiku uvnitř sebe, zemři nezasažen... stržm. Vojtěch Kedršt ODBORNÁ KONFERENCE V NĚMECKÉM BAUTZENU Zemská policejní škola Svobodného státu Sasko v Bautzenu pořádala ve dnech února 2005 odbornou konferenci pro sociálně-vědecké pracovníky z oblasti vzdělávání policie. Konference byla tematicky orientovaná na prezentaci úkolů a pracovních oblastí sociálně-vědeckých pracovníků, postup při výběru vhodných uchazečů o policejní službu, moduly dalšího vzdělávání pro vedoucí pracovníky, zkušenosti s výcvikem orientovaným na jednání v konkrétních situacích a zkušenosti se sociálně-psychologickými semináři a výcviky vzdělávání a dalšího vzdělávání. Odborné konference se zúčastnil za SPŠ MV v Brně ředitel plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil (na snímku s vedoucím oddělení 3. BPA Horstem Schröderem). O vzájemné spolupráci mezi uvedenými školami informoval i časopis POLIZEI SACHSEN 5/ ZA- PROČ SHREK NENÍ POLICISTA, aneb ve školce o policii Ve středu 26. ledna se ve spolupráci se Střední policejní školou MV v Brně konala v mateřské škole na Drobného ulici preventivní akce. Jestli někomu připadá podobná aktivita úsměvná nebo dokonce neefektivní, je na omylu. S prevencí kriminality je vhodné začít v co nejnižším věku. Děti jsou velmi vnímavé, sledují a fixují si chování rodičů, a to správné i nesprávné, jsou ovlivňovány pro ně vhodnými i nevhodnými televizními pořady a podobně. Na šedesát dětí živě diskutovalo o policejní práci, problematice cyklistických přileb, bezpečnostních pásů v autech nebo nutnosti znát svou adresu apod. Doporučuji všem, kdo máte malé děti nebo třeba jen možnost s malými dětmi mluvit čiňte tak co možná nejčastěji. Dozvíte se tak např., že Shrek není policista, protože má velké škaredé uši a zelené břicho, nebo že policisté dávají pouta i ta Rodinná, televizní. -ZA- 2

3 Z á věry přemýšlivého č tenáře V prosincovém čísle Zpravodaje SPŠ MV v Brně roku 2004 se vedoucí nově vzniklého oddělení metodiky a integrace výuky (dále jen OMIV) pan pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal zamýšlí nad tzv. fakty a mýty nově vzniklého pracoviště (OMIV) ve SPŠ MV v Brně. Autor uvedeného článku se zde snaží popsat důvody vzniku uvedeného nového oddělení. Rozhodl jsem se na tento článek reagovat několika svými postřehy, možná připomínkami a otázkami, ale i podněty. Je nepochybné, a s tím lze s autorovými názory souhlasit, že se vzrůstající náročností úkolů v resortním školství MV vzrůstají i nároky na pedagogickou a především odbornou způsobilost pedagogů. Už jen příprava projektu nové osmnáctiměsíční základní odborné přípravy policistů vyžaduje z hlediska odborné i pedagogické náročnosti nové systémové, organizační i personální zabezpečení. Proto je zcela na místě respektovat návrhy vedení SPŠ MV v Brně a následné rozhodnutí prvního náměstka MV pana Mgr. Miloslava Koudelného, který povolil vznik nového pracoviště. Jak jsem již uvedl, budu reagovat především na obsah zmiňovaného článku, protože se zde podle mého názoru objevují jisté myšlenkové konstrukce, kterým ne všichni zaměstnanci SPŠ MV v Brně musí nutně rozumět. Předpokládám totiž, že Zpravodaj je určen nejen pedagogickému sboru. Autor článku Fakta a mýty... uvádí, že pracovníci nově vzniklého oddělení budou muset vyvíjet činnost pedagogickou, metodickou i projekční. Dále, že budou muset každodenně prokazovat míru kreativity, pedagogické odbornosti, administrativních dovedností i vědomostního přesahu. S tím lze zcela jistě souhlasit. Ale nechápu, proč není v tomto případě nové specializované pracoviště využito i k jiným účelům a činnostem. Vždyť jsou zde personálně zastoupena všechna předmětová oddělení, někde i dvojnásobně, a tudíž by se mohlo toto nové specializované pracoviště podílet na konkrétním, praktickém plnění úkolů ve výuce modelových a komplexních modelových situací i praktických cvičení. Vždyť k tomu má tento nový organizační článek všechny předpoklady, především personální. Odlehčilo by se tím ostatním předmětovým oddělením, a nejen to, odlehčilo by se i OMIV tím, že jejich 50% vyučovací úvazek by se opět vrátil na původní domovská pracoviště. Tímto podnětem, možná návrhem, však v žádném případě není snaha suplovat střední management nebo dokonce vedení SPŠ MV v Brně. Je to jen postřeh, možná podnět k zamyšlení... Zaujala mne ještě jedna věc. V prosincovém příspěvku se uvádí, že pracoviště OMIV poskytne ostatním předmětovým oddělením cennou pomoc. Ano, ale za jakou cenu? Za cenu jakési vstřícnosti ostatních pedagogických pracovišť a pedagogických pracovníků. Jak tomu mám rozumět? Jaká musí být míra vstřícnosti ze strany ostatních předmětových oddělení a pedagogických pracovníků, aby OMIV neposkytovalo pouze nezbytnou součinnost? Mohli bychom se ptát i dále. Co tím autor článku myslel? Není to diktát? Nezlobte se za moji upřímnost, ale to přece dnes již není možné, to už tady snad jednou bylo, nebo se mýlím? A potom, o vstřícnosti, pomoci nebo součinnosti snad na SPŠ MV v Brně rozhoduje její vedení. V neposlední řadě se zmíním o výroku ve zmiňovaném článku: Učitelé s pedagogickou aprobací pouze na jeden či dva předměty obtížně dokáží samostatně a bezproblémově navazovat na jimi vyučovanou problematiku v návaznosti na výukové obsahy realizované v jiných disciplínách. S tímto výrokem lze jen souhlasit, ale neměli bychom také zapomínat, že na odborné škole, a SPŠ MV v Brně je odborně zaměřenou vzdělávací institucí, se zpravidla vyžaduje nejen odbornost pedagogická, ale především odbornost profesní. Nebo bychom měli spíše používat podmiňovací způsoby vyjadřování? Závěr nechť si, přemýšlivý čtenář udělá sám. Cílem tohoto příspěvku do školního Zpravodaje SPŠ MV v Brně nebyla v žádném případě kritika nově vzniklého oddělení ani jeho personálního stavu, ani autora prosincového článku, nebo dokonce vedení SPŠ MV v Brně. Chtěl jsem pouze nabídnout, a to nejen pedagogickému sboru, pohled jinýma očima. Myslím, že to není na škodu a neutrpí tím naše interpersonální vztahy. kpt. Mgr. Stanislav Šimek, učitel PO PSTA Výměna občanských průkazů Nařízením vlády č. 612 ze dne 16. listopadu 2004 byly stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově číselných údajů takto: a) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005 b) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2006 c) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007 d) občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu pplk. Mgr. Bohumír Bílek PF

4 Sportovní klub policejní školy Brno, který zajišťuje, organizuje a vytváří podmínky pro zájmovou tělovýchovu a sport, nadále hledá ÚČETNÍ. SKPŠB je v nepříjemné situaci. Bez vedení účetnictví nebude možno čerpat státní účelovou dotaci pro rok Bez této dotace nebude možné činnost klubu plnohodnotně provozovat. Pokud jste znalí účetnictví a máte-li chuť pomoci, přihlaste se, prosím, co nejdříve u předsedy SKPŠB ing. Igora Růžičky, tel. 229, D/202. Prosazování rovných příležitostí mužů a žen Plán rovnosti mužů a žen jako opatření z celostátních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen je zaměřený na zkvalitnění podmínek výkonu služby v ozbrojených a bezpečnostních složkách. Vychází ze zmapování stávajícího stavu, zjištění případných nerovností v oblasti výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách včetně žen ve služebním poměru vojáka z povolání podle zvláštních právních předpisů, a směřuje k návrhům cest na odstranění případných nerovností. Hlavní úkoly projektu jsou: - kvantitativní a kvalitativní analýza současného stavu, - přesné vymezení legislativního rámce výkonu služby a podněty ke zvýšení kvality podmínek pro výkon služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, - zvýšení úrovně právního vědomí žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, - zefektivnění oblasti péče o zaměstnance (podpora sladění pracovního a rodinného života), - podpora rovných příležitostí žen a možností jejich uplatnění v ozbrojených a bezpečnostních složkách, včetně zvýšení počtu žen v rozhodovacím procesu, - změna tradičních stereotypů v oblasti zaměstnávání žen v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě, - návrhy na zlepšení využívání potenciálu lidských zdrojů v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě. V souvislosti s vypracováním Plánu rovnosti žen a mužů jako plnění jednoho z opatření celostátních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen nevznikají žádné náklady na jeho finanční, personální nebo organizační zajištění, protože řadu úkolů začaly ministerstva u skupin občanských zaměstnanců/zaměstnankyň již plnit. Alternativa spolupráce více resortů (oproti zpracování plánů rovnosti žen a mužů zvlášť na každém ze zúčastněných ministerstev) vychází, jak už bylo uvedeno, z předpokladu úspory odborného potenciálu a úspory časové. Řešení projektu probíhá v několika etapách od března 2004 do konce roku 2005 I. etapa 1. Genderová statistika (statistika členěná podle pohlaví) Statistické šetření vychází z dat k : počet žen a mužů ve služebním poměru, délka trvání služebního poměru, věk a vzdělání žen ve služebním poměru, ženy s dětmi do 15 let, počet žen samoživitelek a mužů samoživitelů s dětmi do 15 let, počet žen a počet mužů na rodičovské dovolené. 2. Legislativní rámec výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách - přehled a analýza stávající právní úpravy. II. etapa Příprava a realizace dotazníkového průzkumu zaměřeného na: nahlížení žen na svoji profesionální roli, stávající úroveň právního vědomí žen, otázku rovnosti žen a mužů na pracovišti, srovnání dat žen zaměstnaných v policii, armádě, hasičském záchranném sboru, vězeňské službě a celní správě (kvantitativní analýza), vyhodnocení dotazníkového průzkumu a předložení zprávy o jeho výsledcích. III. etapa Výstupy projektu: 1. krátkodobé úkoly (vzdělávací akce zaměřené na práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců a vedoucích služebních funkcionářů, personalistů a příslušníků/příslušnic z hlediska podmínek výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách 2. výhledová doporučení (postupy vedoucí ke zkvalitnění podmínek výkonu služby žen v ozbrojených a bezpečnostních složkách, např. rozšíření zdravotní, psychologické a právní pomoci) 3. zpracování informační brožurky pro ženy v ozbrojených a bezpečnostních složkách. (čerpáno z webu MV) 4

5 Sebráno z dokumentů četnických Vážení kolegové a kolegyně, zde se dočtete, že i v naší práci platí heslo Nikdo není dokonalý. Účelem není někoho zesměšnit, ale dobře se pobavit a vzít si ponaučení. Ručím za to, že všechny texty, které jsou zde uvedeny, jsou autentické, opsané dopísmenkovitě (tj. s chybami) z různých úředních dokumentů. Jen případná jména jsou změněna. To budete koukat, co jsme schopni napsat! Dobře se bavte. kpt. Mgr. Stanislav Šimek PTO: Závěrem chci říci, že pan Dub by měl jako věřící člověk zajistit u dětí, které má u sebe, aby se ke své matce chovali slušně, aby ji ctili a respektovaly-viz desatero přikázání č. 4 Cti otce svého a matku svou. Pan Dub pouze Lenku deptá a ubližuje jí a děti vede proti ní. V opačném případě budu informovat pana faráře ze Zbečna o dění v rodině. (k dosažení cíle lze užít i ty nejdrsnější prostředky, ale žalovat panu faráři?) Lékařská zpráva psycholožky z Chotěboře: Na základě psychologického vyšetření /PhDr. Hroník/ a zhodnocení celkového stavu vydávám následující doporučení pro řízení motorového vozidla: Řízení motorového vozidla schopen při dodržení podmínek: - ježdění omezenou rychlostí /40 km/h/ po známé trase tam a zpět tak, aby nebylo třeba odbočovat vlevo z vedlejší ulice - nejezdit po města, pouze zaparkovat a otočit - krátké trasy v rámci okresu - za rok zopakovat vyšetření (z toho nevím, jestli spíše než řidič, nepotřebuje vyšetření paní doktorka) to není žádný policista ale drban hrubého zrna. (policejní slang je skvělý a výstižný) ÚZ: dle prvního dojmu se jedná o ženu primitivní je to takové vesnické tele, které snad naletí na vše, co jí kdo řekne. Dle operativního šetření se jedná o dosti silnou kurvu v místě. (v moravských krajích používají četníci silné výrazy) OMČ: bylo provedeno OMČ a fotodokumentace. Služební pes nebyl nasazen z důvodu velkého stáří. Stopy nezjištěny. (tento pejsek už by měl být raději ve výslužbě) ÚZ: viděl jsem, že cyklistka do našeho vozidla nenarazila, ale spadla po brždění. Na kole jsem škodu nespatřil, na našem vozidle též škoda nevznikla a na vozidle nebyla žádná stopa po cyklistovi. (cyklistu z vozidla zřejmě pečlivě seškrábali) ÚZ: viděl jsem muže, který vyskočil z křoví před neznámou ženu, rozhalil kabát pod kterým byl nahý, poté do ruky uchopil své přirození a smýkal jim tam a zpět dokud se nepřivedl k vyvrcholení (autor si údajně nemohl vybavit slovo onanovat) PTO: Pokud se mám vyjádřit k incidentu, tak vypovýdám, že celý den probýhal dle pracovního řádu. Proč se to stalo nevým. Zkoušel jsem si nové boty a v tu chvýli ke mě přístoupil a až pak jsem ho výděl (autor je vášnivý myslivec a tvrdý policista, který všechno vý ) OMČ: služební pes ani okresní technik nebyl na místo povolán pro větší odstup času, velké frekvence lidí, hrající si dědi, pohyb několika sousedů, dále znehodnocení místa močícími vesnickými psi,kteří v blízkosti klece pobíhají a jinými vlivy. ÚZ: , který uvedl, že v sobotu jak tam byly ti chlapi, tak že byli v patře, takže si spletly pokoje a šli do jeho, kde se ho ptali, kde má pokoj pan Vícha. (chvíli s měkkým a chvíli s tvrdým-proč ne?) ÚZ: když jsem ji požádal aby mi ukázala nějaké věci tak mi ukazovala jeho svršky. Jedná se o luxusní věci typicky vekslácké, které u nás není moc vidět na první pohled je vidět, že Mezi změny, které s sebou přináší nový rok, se řadí i změny v kantýně. Zlatá hvězda přinesla rozšíření sortimentu, nabídku tiskovin i možnost posezení PO PRACOVNÍ DOBĚ u čepovaného piva. Hodnotit uvedené změny je ještě předčasné, ale míru spokojenosti stejně nakonec změříme my zákazníci svojí návštěvností. redakce 5

6 E-learningový kurz ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ Problematika rovných příležitostí žen a mužů je v současné době velmi aktuálním a diskutovaným tématem a je jednou z vládních priorit. V souvislosti se snahou o rozšíření povědomí této problematiky mezi úředníky byl ve spolupráci odboru vzdělávání a informací ve veřejné správě MV, Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu vlády ČR, MPSV, společnosti GENDER Studies, o. p. s. a RENTEL, a. s. vytvořen vzorový vzdělávací program, který byl následně zpracován do e-learningové podoby. Vznikl tak e-learningový kurz Rovné příležitosti žen a mužů", jehož pilotní ověření proběhlo v září Kurz absolvovalo 92 úředníků z celkem 10 úřadů jak státní správy, tak samosprávy. Závěrečný test byl odevzdali 83 úředníci a jeho úspěšnost byla 81 %. V rámci provedené ankety absolventi kurzu vyjádřili v 70 % spokojenost s kurzem a kurz by doporučili svým kolegům. Mezí konstatované problémy patřily např.: nedostatek času, spojení po síti, počítačové vybavení. Společnost RENTEL, a. s., umožnila bezplatný online přistup k tomuto kurzu, avšak bez možnosti složení závěrečného testu. Závěrečný test mohou případní zájemci složit po dohodě s pracovníky společnosti RENTEL, a.s. E-learningový kurz Rovné příležitosti žen a mužů najdete na webu MV (přihlašovací jméno: rovnost) redakce Č TENÁŘSKÁ TYPOLOGIE Dnes dokončujeme typologii čtenářů naší knihovny. Pro všechny je výpůjční doba stejná - 6 týdnů. Ale, věřtenevěřte, vysvětlovat to některým, není žádný med. (k - knihovnice, č - čtenář) ČTENÁŘ ZAPOMNĚTLIVÝ Č: Tady nesu ty knížky K: Děkuji. Vaše jméno? Č: Dumpfera. K (Chvíli hledá, a pak nejistě pronese): Já Vás nemám v kartotéce pane Dumpfero. Č: To je divný. Je to od vás. I razítka tady jsou. K: Ano, ale zaregistroval jste se u nás? Č: Byl jsem tu. K (zoufale): No, já Vás tu nemám... Ledaže... Č (přeruší ji): Tak si to půjčil Franta. K:??? Č: Kámoš. Byli jsme tady spolu. K (s úlevou): Ach... Jméno? Č: Dumpfera. K (projeví se už jako osoba hysterická): Frantovo jméno!!! ČTENÁŘ NEPRŮSTŘELNÝ Č: Dobrý den! K: Dobrý den (zahledí se na něj pozorněji). Vy už jste u nás byl. Ale to už je delší dobu, že? (ťuká do klávesnice a náhle zbledne) - Vy tady máte čtvrtou upomínku! Č: A to je neobvyklé? K (povstane, neboť jí instinkt napoví, že bude lépe čelit nadcházející konverzaci vstoje): Velmi neobvyklé! Ostatní čtenáři (trochu se při té lži zardí) náš výpůjční řád respektují. Č: No podívejte, já bych Vám tu knihu rád vrátil, ale já ji nemám. Půjčil jsem ji ujci v Uníně. K: No, tak tam prostě zajedete. Č: Víte Vy, kde je Unín? A na Mikuláše jsem tam nechal vůz. Věřila byste tomu? Taková smůla. Růženka povídala... K: Růženka? Č: Moje paní. Povídala, že je to jako z udělání... K: Ano. Zákon schválnosti. Znám. například dnes tu měla být kolegyně (chvějícíma se rukama listuje v jízdním řádu). Do Unína jede vlak. Č: Co to? K: Vlak. Můžete tam zajet a tu knihu jednoduše... Č: Ach, od pohřbu tam už stejně nejezdíme. K (s neblahým tušením svírá pod výpůjčním pultem ruce, až se jí bělají klouby): Kdo zemřel? Č: Ujec. Měl už dvaadevadesát, víte? K: Upřímnou soustrast. Č: My jsme se stejně neměli moc rádi. K (vzchopí se k poslednímu odporu): Ale až se bude vyřizovat pozůstalost, snad by... Č: To neznáte Libunu. To je drak. Asi to dala do sběru. K: Libunu? Č: Ujcova vnučka. V Uníně. K (klesá do židle, neboť jí instinkt napoví, že déle stát nevydrží): Tu knihu tedy budete muset zaplatit. Č: Rád. Jen co budu mít peníze, Na Mikuláše se nám porouchalo auto, nezmínil jsem se o už tom? No, já už půjdu. K (mlčí) Č (utěšuje ji): Já zase přijdu. K (z posledních sil zvedá hlavu a vyloudí profesionální úsměv): To je od Vás hezké. Pozdravujte Růženku - (zamyslí se): A Libunu. Jediné štěstí, že mezi našimi čtenáři nejsou jenom čtyři typy čtenářů, uvedené ve dvou pokračováních typologie (přátelský, agresivní, zapomnětlivý, neprůstřelný), ale také čtenáři normální. Kéž by jich bylo co nejvíc... -IK- 6

7 Vybráno z protokolů, zpráv a úředních záznamů Za přitěžující okolnost je také nutno považovat skutečnost, že obviněný při vyšetřování pořád a neustále kličkoval. (návrh na podání obžaloby) Občanka J. H. je stará 38 roků a je známá jako klepna, která pomlouvá své spoluobčany. Jinak je na ni ve všem spolehnutí. Co se jí svěří, to svědomitě vykoná. V plechové skříni šedé barvy našel NP hnědou peněženku, odkud odcizil zelenou košili... (svodka) Daktyloskopovaný nespolupracuje, protože je ožralý jako čuně. (záznam na daktyloskopické kartě, uschované na Kriminalistickém ústavu v Praze) Žije americkým způsobem života... Vypadá, že neumí do pěti napočítat, a přitom myslí jen na to, kde by co a jak ukradl. Ve 12:10 hodin obviněný při výslechu tvrdě usnul... (protokol o výslechu obviněného) Napříkopuspadldopříkopuazlomilsinohu (z lékařské zprávy) S jmenovanou jsem žádný poměr nikdy neměl, protože kdyby jste ji viděl, tak by jste sám zjistil, že to ani nejde... (z výpovědi obviněného) Veřejných akcí se nezúčastňuje, jen občas zajde do místní restaurace, kde veřejně nadává na režim... Koktá česky, ale dost potichu. (popis osoby) V obci je znám jako podivín. Je s podivem, že ho ještě nikdo nezavřel. S nikým se nebaví, píše anonymní dopisy na všechny strany a po večerech hraje sám se sebou šachy. Přimlouváme se, aby bylo od potrestání jmenovaného upuštěno, protože když půjde do výkonu trestu, tak se nám dechovka rozpadne, což neblaze dopadne na všechny občany naší socialistické obce... (z návrhu na přijetí společenské záruky pro obžalovaného z výtržnictví, který podepsalo 47 členů mysliveckého sdružení). Prosím velectěný soud, aby při rozhodování o výši trestu přihlédl také k tomu, že jsem oboustranný sirotek... (ze závěrečné řeči obžalovaného, který byl souzen za vraždu svých rodičů spáchanou ve 30. letech minulého století). Jeho postoj k socialistickému zřízení je záporný. Dokazuje to i skutečnost, že s oblibou hraje v místní restauraci karty o peníze a přitom švindluje, čímž okrádá pracující. Z osobního archívu vybral mjr. JUDr. Miloslav Jedlička Ř Í Z E K N A Š E L PŘEMOŽITELE leden-únor Svíčková na smetaně s brusinkami a citronem, mrkvový knedlík (10. 1.) 456 porcí 2. Kuřecí plátek s broskví a sýrem, obloha, vař. brambor, jog. drink (9. 1.) 421 porcí 3. Smažené kuře, bramborový salát (2. 2.) 404 porcí 4. Krůtí řízek, těstovinový salát (26. 1.) 381 porcí 5. Krůtí řízek ve vinném těstíčku, mor. bramb. salát s majonézou (16. 2.) 368 porcí 6. Holandský řízek, bramborový salát s jogurtem a majonézou (20. 1.) 348 porcí 7. Španělský ptáček, dušená rýže, salát, banánek plněný nugátem (18. 1.) 345 porcí 8. Čevabčiči, vařený brambor, obloha (7. 1.) 343 porcí 9. Moravský vrabec, hlávkové zelí, bramborový knedlík, ovoce (6. 1.) 340 porcí 10. Vepřové maso po selsku, dušené zelí, bramborový knedlík (10. 2.) 337 porcí Snídaně: 1. Jemné párky, hořčice, kečup, housky, chléb, čaj (7. 2.) 245 porcí 2. Drůbeží šunka, máslo, housky, chléb, čaj (4. 1.) 227 porcí 3. Sýr eidam, máslo, zelenina, džem porcovaný, housky, chléb, čaj (5. 1.) 223 porcí CO VY NA TO ŘÍZKAŘI? kh+pš- 7

8 S P O R T Přebor SPŠ MV v Brně v sálové kopané Ve dnech se v naší škole uskutečnil Přebor SPŠ MV v Brně v sálové kopané, kterého se zúčastnilo celkem 9 družstev. Ta byla rozdělena při losování do dvou základních skupin (5 + 4), z nichž do finálové skupiny postupovaly vždy nejlepší tři družstva. Hrálo se systémem každý s každým, což bylo náročné především na fyzickou kondici a také psychickou odolnost (někteří si chtěli před zaplněnými ochozy i zaboxovat). Lze však konstatovat, že v konečném účtování nerozhodoval ani tak počet hráčů v družstvu, jako spíše kolektivní pojetí hry a taktická vyspělost týmu, neboť pažit tělocvičny k tomu přímo vybízel. Přebor se obešel bez vážnější újmy na zdraví, pokud nepočítám újmu na duši u družstev, FINÁLOVÁ SKUPINA 3/F41 1/F41 4/F41 2/F43 1/F42 2/F41 skóre body Konečné pořadí 3/F41 3:2 1:2 3:2 0:2 0:1 7:9 6 IV. 1/F41 2:3 1:2 6:1 3:1 6:2 18:9 9 II. 4/F41 2:1 2:1 3:1 4:3 2:1 13:7 15 I. 2/F43 2:3 1:6 1:3 2:1 1:2 7:15 3 V. 1/F42 2:0 1:3 3:4 1:2 0:3 7:12 3 VI. 2/F41 1:0 2:6 1:2 2:1 3:0 9:9 9 III. kterým se nevedlo podle jejich představ. Ale vyhrát může vždy jen jeden. Nejlepším střelcem přeboru byl vyhlášen stržm. Jiří Stříž z družstva 1/F41 s 11 zářezy (brankami). A ještě výrok měsíce: Když jsem Ti říkala, abys koupil Bohemku, tak jsem myslela šampus, Ty vole! (pí Bubníková) Fotbalu zdar! -jch- Vítězné družstvo 4/F41 P O D Ě K O V Á N Í V prosinci proběhl na naší škole turnaj v sálové kopané. I my jsme se rozhodli, že se této sportovní akce zúčastníme. Sestavili jsme družstvo a dohodli taktiku. Teď už zbývalo jen čekat. Tím více oceňujeme to, co pro zorganizování tohoto turnaje musel udělat npor. Mgr. Jiří Chromek. Jaké je zákulisí příprav turnaje a kdo všechno se na něm podílí, nevíme. Ale to, co předvedl jako rozhodčí při samotném zápolení, bylo ohromující. Odběhat a odpískat všechny zápasy a přitom ještě čelit útokům nesouhlasících hráčů, to byl úctyhodný výkon. On si člověk řekne pobíhat si po hřišti - ale zkuste si to nepřetržitě 4 hodiny. Co říci závěrem? Vítězové dostali poprávu medaile, diplomy a pohár. Ale nezapomněli jsme na něco? Takže alespoň touto cestou Vám, pane Chromku, DĚKUJEME. Za družstvo 1/F42 stržm. Martin Vondrák ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel , zástupce JUDr. Miloslav Jedlička, tel.: Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger, Pavel Šoba a Vojtěch Kedršt (1/H12). Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Intranet: Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány. Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 60/2005. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE 1. 7. 2008 STALI JSME SE VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLOU ročník IX POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE číslo 2 ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH SLOVO REDAKCE aneb něco o nepostradatelnosti Přiznejme se. Kdo z nás

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR 1/2013 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Amnestie Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem Psychologické pracoviště VS ČR Desetiletí oddělení pro matky s dětmi Dohnalem str.

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Ukrajina. je také v Evropě. Marek Eben: Já na tom dělám...strana 3. Proč musel zemřít člověk Reportáž o tragické události v Myslibořicích

Ukrajina. je také v Evropě. Marek Eben: Já na tom dělám...strana 3. Proč musel zemřít člověk Reportáž o tragické události v Myslibořicích 2 červen 2005 1. ročník ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE pro management rezidenčních zařízení Ukrajina je také v Evropě Jak žijí děti v ústavu sociální péče? STRANA 10 11 Marek Eben: Já na tom dělám...strana 3 Proč

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Srpen 2010 Vydává : Asociace autoškol ČR, o.s. 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení

Více

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky Doprava.indd 1 16.12.2008 13:57:48 Cevro_Chlap_A5_landscape_def_krivky.indd 1 16.12.2008 11:15:28 Prestižní profesní

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více