SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání"

Transkript

1 SOCIOLOGIE - Sociologie latinsky societas = společnost + řecky logos = věda, slovo (August Comte 1837) - Sociologie = systematické cílené poznávání. Je to věda přírodní a humanitní. - Vznikla v 19. století jako všeobecný obor. - Ve 20. letech 20. století vznikají speciální disciplíny. Definice sociologie Sociologie je teoreticko - empirická multiparadigmatická společenská věda (předmětem jsou společenské vztahy, jevy, procesy). Její základní funkcí je poznání společenské reality. Multiparadigmatická věda = model, jak vidět společnost (multi = umožňuje a připouští různé možnosti náhledu na společnost). Předmět sociologie - Společnost vysvětlení sociálních jevů se hledá ve společnosti. - Podle Kellera: 1) Stát (lidé ve státě) 2) Moderní společnost 3) Společnost neexistuje Metody sociologie = způsob poznávání: 1) Teoretické vědecké práce 2) Empirické (vychází ze zkušenosti) nebo metody výzkumu: a) sběr dat b) zpracování dat Metody sběru dat: 1) pozorování: - skryté (objekt o mě neví, chová se přirozeně, ale nemusím rozumět tomu, co vidím) - zjevné (objekt o mě ví) - zúčastněné (osobně) - nezúčastněné (neúčastním se průběhu) - standardizované - nestandardizované 2) metoda dotazování: - písemná forma dotazník - ústní forma rozhovor 3) experiment vytvořím jisté podmínky a budu sledovat, co se stane. - musím dodržovat zákony a etické podmínky - nesmím nikoho ohrozit 4) studium dokumentů (zkoumání lidí, na které nelze použít ostatní metody) - studium záznamů, dopisů, rodokmenů, životopisů, apod. - nesmím porušit zákon a etiku Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání Funkce sociologie: 1) poznávací funkce 2) sociotechnická (intervence) aplikace poznatků v praxi 3) ideologická - 1 -

2 Sociologie obecně Snaha obsáhnout předmět ve velké šíři, ale menší hloubce. Důležité poznatky o vývoji a metodách použití. Nejde do podrobností. Speciální disciplíny (20. léta 20. století) - Orientace na konkrétní dílčí aspekt, společenský problém. - Dle UNESCA je speciálních disciplín asi 90: 1) Sociologie věkových skupin: dětí, mládeže, produktivních skupin, gerontologie (může nastat i další specializace) 2) Genderová sociologie (sociologie pohlaví = gender, např. orientace na problematiku nerovného postavení ženy) 3) Sociologie menšinových a etnických skupin 4) Ekonomická sociologie 5) Politická sociologie 6) Sociologie práce, průmyslu (a podniku) 7) Sociologie vědy, umění a náboženství 8) Sociologie masové vědy a komunikace 9) Sociologie rodiny 10) Sociální patologie 11) Sociologie medicíny 12) Sociologie lidských sídel 13) Sociologie sociální nerovnosti, apod... Vznik speciálních disciplín musí splňovat minimálně 4 podmínky: 1) Nový obor bude smysluplný 2) Přesvědčit o tom komunitu sociologů 3) Mít k dispozici dostatek socionálních zájemců, kteří se o to budou také zajímat a pomáhat 4) Poptávka ve společnosti o zájem takovéto disciplíny Problém institucionalizace Začátek až v době, kdy máme tyto instituce počátek 20. století Sociolog T.G. Masaryk Zlatá éra léta mezi válkami institucionalizace je dokončena. Vznik sociální společnosti a časopisů. Fašistický režim sociologové pronásledování, 1944 sociologie zakázána (obviněna ze špionáže říše). Na konci války zákaz zrušen, opět se rozvíjí a institucionalizuje znovu zakázána (prohlášena za buržoázní pavědu), přestalo se vyučovat vznik Sociologického ústavu v Praze při Československé akademii věd. Opětná výuka na vysokých školách. Srpen 1968 a následná normalizace 1969 útlak, nesvoboda komunisté zrušili Sociologický ústav, ale nedokázali sociologii úplně zakázat. Vyučovala se jako Marxistická sociologie na filosofické fakultě obnoven Sociologická ústav, vznikají sociologické školy, apod. Poté rozkvět a rozvoj sociologie. Sociologický ústav obnoven v roce 1990 (Silská ulice). Odborné pracoviště při Akademii věd. Tým: sociologie politiky, gender sociolgie, demografickým rozložením obyvatelstva. Detašované pracoviště v Ústí na Labem. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM při sociologickém ústavu od roku Masarykova česká sociologická společnost snaha sdružovat politiky a přátele sociologie

3 Samostatné agentury: - STEM Středisko empirických výzkumů dělá hlavně aplikovaný sociologický výzkum, poznatky se aplikují do praxe. - SOFRES FAKTUM, atd. - Sociologický časopis: Bulletin data a fakta, Biograf (pro biografickou sociologii) Paradigma normální X multiparadigmatická věda Paradigma = vzor, model - Poprvé se objevilo v 18. století ve filosofii - V 19. století zapomenuto - Ve 20. století se opět začalo používat Thomas Kuhn proslavil paradigma, historik a teoretik vědy. Napsal knihu Struktura vědeckých revolucí. - Paradigma používáno pro vysvětlení vědy. Zabývá se tím, který obor je hoden toho, aby byl považován za vědecký. - Normální věda = vědci se shodnou na jediném paradigmatu pracovní pole - rámec, ve kterém se vědci mohou pohybovat. - Pracovní rámec: 1) odborná terminologie 2) okruh problémů, který vědci považují za řešitelné 3) teorie způsoby vysvětlení problémů 4) soubor metod, které se v daném čase používají 5) sdílené hodnoty 6) okruh autorit Kuhnova teorie: P Normální věda Krize ve vědě Revoluce ve vědě NP paradigma Nové vystřídalo staré - Dosavadní paradigma musí dokázat svou pravdu nebo je nahrazeno jiným paradigmatem. - Toto platí pro normální vědy, kde se vědci shodnou na jednom paradigmatu. Multiparadigmatické vědy = humanitní a sociální vědy (Kuhn s nimi ve své teorii nepočítal). - Neustálý vývoj tohoto předmětu. - Přinášejí poznání, které má pouze pravděpodobnostní charakter. - Poznatky věd normálních mají exaktní charakter přesný

4 POJMY Škola = Je to skupina vědců (případně jejich spolupracovníků), která vzniká kolem významné osobnosti, pracuje na konkrétním místě (např. katedra na VŠ, výzkumný ústav apod.). V rámci skupiny vědci na něčem spolupracují (myšlenková podobnosti). a) Chicagská škola počátek 20. století, zkoumala Chicago b) Frankfurtská škola 20. léta 20. století, vznikla v redakci c) Pražská škola na Pražské univerzitě + d) Brněnská škola na Brněnské univerzitě. - Obě vznikly ve 20. letech 20. století, zabývaly se svým městem, soutěžily. Přesvědčí-li škola společnost o svém učení, mění se ve Směr, který zahrnuje vědce podobně smýšlející a má určitý náhled na spolčenost. Např. Ethometodologie metoda šoku. Když směr ovlivní vědce jiných oborů, stává se Hnutím. Je to mezioborový směr. Paradigma - 4 -

5 PROTOSOCIOLOGIE = Předchůdce sociologie jako vědy. - Z řečtiny protos = první, prvotní, něco, co předchází. - Již se o společnosti bádá, publikuje, ale ještě v rámci filosofie. - Není to věda, jen označení pro období před vznikem sociologie. A S R B OSV 1837 Protosociol. Vznik sociol. 1) Antika Vývoj sociol. Platón ( pnl.) oddělil zákony přírody od společenských zákonů, spis Dialogy. Aristoteles ( pnl.) žák Platóna, polyhistor, systematik, dává základ prvním metodám a pojmům. Zajímal se o to, co je lidskou přirozeností je to žít s druhými v komunitě, ve společnosti člověk je tvor sociální. Kdyby někdo takto nežil, tak je to buď Bůh nebo je nenormální, zlý. Cílem každého má být blaho obce. 2) Křesťanství (Středověk) - Nové vnímání času (v Antice čas chápán jako cyklus, nepočítalo se s vývojem) lineární chápání času (od roku 1 až dále). - Změna pohledu na hodnoty člověka všichni jsou si rovni. Sv. Augustýn ( nl.) spis O obci boží vztahuje se k Antice, říká že obec pozemská je nedokonalá, obec boží naopak dokonalá je. Slib života po životě. Tomáš Akvinský ( ) modernizuje Augustinovo učení. Snažit se, aby už život na světě byl dobrý, a ne až po smrti. - Přináší praktické uvažování. 3) Renesance Niccolo Machiavelli ( ) diplomat, politolog, studoval vzájemné vztahy mezi lidmi. Spisy Vladař návod jak vládnout a udržet si moc. Panovník musí počítat s tím, že přízeň lidu je vrtkavá, lidé se budou vždy chtít mít lépe. Panovník musí být tvrdý, může vraždit je-li to nutné, může být lstivý, je-li to účelné, může dělat cokoli, aby to mělo efekt, hlavně se nespoléhat na lid Začínají vznikat absolutistické monarchie. 4) Baroko Thomas Hobbes ( ) Teorie společenské smlouvy. Věří, že lidé se dohodli, že vytvoří instituci, která je bude vést Stát. Myšlenka oddělení společnosti a státu. Původně žili lidé svobodně, ale vlastně v neustálém strachu o vlastní život, proto si založili stát, který to urovná, ale v jeho prospěch se vzdají všech svých práv. stát je má chránit před násilím a chudobou

6 John Locke ( ) říká, že lidé si vytvoří stát, ale nevzdají se všech svých práv (právo trestati to za ně musí dělat stát). spravedlivější stát, liberálnější praotec liberalismu. Teorie o dělbě moci mezi těmi, co tvoří zákony a těmi, kdo dohlíží na jejich dodržování. 5) Osvícenství (18. století) - Klade důraz na rozum, vědu (až přílišná víra ve vědu), možnost vše poznat, změřit. - Zasvědčování = sekularizace. - Myšlenky, objevy mění společnost od základů, proces industrializace (továrny) a urbanizace (vznik měst), dělníci už nepracují jen pro sebe doma, ale i pro druhé. - Vzniká národ stejný jazyk, dějiny, předkové, území,... - Hroutí se tradiční společnost a vzniká společnost moderní, masová, velkoměstská. - Přicházejí sociální nepokoje revoluce, největší Francouzská revoluce 1789 (myšlenky rovnost, volnost, bratrství) konec osvícenství. - Různé názory na svět. Charles Montesquieu ( ) spis O duchu zákonů doplňuje myšlenku o dělbě moci. Rozděluje moc na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Jean Jack Rousseaue ( ) zabývá se rovností mezi lidmi. Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi. 6) 19. století LaPlay sociologická šetření o životě domácností. Vznikají různá šetření a výzkumy. August Comte ( ) zakladatel sociologie (1837), formuloval tento termín. Jako první vytvořil systematické pojetí (teorii) celé společnosti. Kurz pozitivní filosofie (6 svazků). Dokázal se prosadit, přesvědčit. V roce 1837 do 4. svazku zavádí pojem sociologie, proto je to rok vzniku sociologie. - Pozitivní filosofie Pozotivismus přesná věda, podle vzoru přírodních věd, má přinášet pokud možno, co nejpřesnější poznatky. - Myšlenkový směr, který požaduje, aby se věda zabývala pouze pozitivními jevy, které lze zkušeností ověřit, prokázat nebo změřit. Má se vyvarovat spekulací, úvah,... - Comte věří, že až věda zodpoví všechny otázky, budou moci lidé do všeho zasáhnout a bude řád. - Všichni musí sociologii a její výsledky znát závaznost víry

7 VÝVOJ SOCIOLOGIE První fáze Klasické období (velké teorie) léta Druhá fáze Období velkých empirických výzkumů 50. léta 70. léta Třetí fáze Období návratu k velkým teoriím (tentokrát podloženy daty) 70. léta současnost Čtvrtá fáze Období teoretického pluralismu 1. fáze Klasické období velké teorie ( ) - Sociologie vzniká a institucionalizuje se (vzniká). - Každý sociolog chce popsat celou společnost. - Vznikají sociologické směry = teorie paradigmata: 1. Naturalismus vše, co se ve společnosti děje, je ovlivněno přírodou. 2. Sociologismus vše ovlivňují společenské činy, sociální jevy. 3. Psychologismus vše je ovlivněno psychickými jevy jedinců společnosti, navazuje na sociologismus. Představitelé: Herbert Spencer ( ) Angličan, průkopník evolucionismu Vilfredo Pareto ( ) vytvořil teorii elit Karl Marx ( ) německý filosof a sociolog Emil Durkheim ( ) Francouz Max Weber ( ) německý filosof a sociolog - Sociologie se institucionalizuje vznikají první sociologické společnosti, ústavy, časopisy. 2. fáze Velké empirické výzkumy ( léta) - Upouští se od teorie a začínají se dělat výzkumy v terénu (lidé se sledují v jejich přirozeném prostředí). - Centrem dění jsou USA Chicago Chicagská škola ( laboratoře sociální patologie hazard, rasismus, prostituce, drogy,... ) - Řeší problémy pomocí studií z různých druhů společenských skupin. - Hlavně výzkumy kvalitativní, později se pracuje na kvantitativním výzkumu (širší okruh respondentů). - Nejvhodnější je kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. - Teorie středního dosahu = nezkoumá společnost jako celek, ale spíše její skupiny. - Vznikají speciální sociologické disciplíny. 3. fáze Návrat k velkým teoriím (50. léta 70. léta) - Snaha na základě předchozích výzkumů vytvořit teorie. - Teorie chtěli mít ověřené, ne jen domněnky. - Fenomén sociologického bestceleru. - Nové paradigma Konsensuální paradigma přesvědčení, že mezi lidmi existuje shoda základních hodnot, norem. Všichni se shodneme. X Konfliktuální paradigma nemůžeme se shodnout, každý je zahleděný především sám do sebe. Konflikt je všudypřítomný, je to běžná součást života a může pomoci vyřešit i problém. Zbytek populace se musí přizpůsobit většině, nikdy nevyhovuje stejná věc všem

8 4. fáze Teoretický pluralismus (od 70. let) - Kompromis mezi konsensualismem a konfliktualismem. - Pluralismus mnoho teorií, všechny se musí tolerovat. - Centrem zájmu se stává jedinec a jeho každodennost. - Sociologické konstruování vychází z jedince, jak on vytváří společnost. - Interpretativní teorie centrem je jedinec, jak si jedinec vyloží dění kolem sebe, tak se podle toho chová, tak si konstruuje sociální realitu. - Všechny paradigmata se zabývaly celkem = Objektivistické paradigma, až na interpretativní sociologii = Subjektivistické paradigma

9 SPOLEČNOST, PŘÍRODA, JEDINEC -? základní otázka všech humanitních věd je, co je to člověk a jaký má vztah k přírodě a ke společnosti? Člověk je zároveň živočich, máme společné znaky se zvířaty, od nich nás odděluje společnost (vlčí děti společnosti lidí neměly, zastavily se na bodu zvířat ). Vztah přírody a společnosti - Člověk je součástí přírody a podléhá ji podle minulosti. - Přírodní faktory mají tři povahy: 1) biologické 2) geografické 3) demografické 1) biologické člověk je nemůže ovlivnit (např. při početí neovlivníme pohlaví, inteligenci, zdraví,...) 2) geografické jinak se budou rozvíjet lidé na severu a jinak lidé v teplém podnebí, reliéf krajiny (roviny X hory), nerostné bohatství, vodstvo, fauna, flóra, zdroje pitné vody, apod. 3) demografické populace z hlediska věku, zdravotního stavu, hustoty obyvatelstva, pravděpodobnost dožití, sňatečnost, přirozená porodnost, apod. - Jak příroda ovlivňuje společnost, tak i společnost ovlivňuje přírodu. - Ekologická krize komplexnost (týká se všech složek přírody, např. vody, vzduch, lesy) a paralelnost (současně všechny zdroje docházejí na ráz) problematických procesů. Globální problém společnost musí zvolit alternativní přístup k přírodě a musí změnit životní styl organizace Římský klub na podnět italského ekonoma vzniká tento klub jako mezinárodní nevládní organizace, která se zabývá globálními problémy, problémy lidí na celém světě. Zároveň vytváří modely dalšího možného vývoje světa a návrhy na řešení problémů. Skrz PC modelovali možné varianty světa do budoucnosti vydali publikaci Hranice růstu stávající vývoj už je neúnosný, musí najít hranici. - Autoři: Meadous, King a Schneider První globální revoluce (snaha sepsat hlavní planetární problémy) v Rio de Janeuru se sešly mocnosti celého světa pod názvem Agenda 21 (podle 21. století) zabývaly se Trvale udržitelným rozvojem je možné zajistit přiměřený rozvoj, ale pod podmínkou, že se budeme chovat ne na úkor budoucích generací (uskromníme se), uvědomit si opravdu důležité potřeby ušetříme zdroje, když nebudeme vyrábět nepotřebné, nedůležité věci. -!Musím se změnit hodnotová orientace všech! Životní prostředí: 1) Přírodní prostředí: - původní příroda - druhá (přetvořená) příroda 2) Člověkem vytvořená: - hmotné prostředí (budovy) - duchovní prostředí (nehmotné) - Životním prostředím se zabývá sociální ekologie (v ČR se jí zabývá Jan Keller)

10 PROCES SOCIALIZACE A DOPADY JEJICH PORUCH PRO JEDINCE I SPOLEČNOST Socializace - Složitý komplexní proces v jehož průběhu se z člověka biologického tvora stává (prostřednictvím sociální interakce a komunikace) bytost sociální člověk je pak schopen cítit se a chovat se jako člen určité skupiny. - Proces začíná po narození, nejcitlivější je proces socializace do třech let, minimálně citlivé je kolem nástupu na ZŠ. - Do tří let probíhá tzv. sociální učení (napodobuje starší rodiče, sourozence) musí cítit blízkost druhých, porozumět společnosti, tomu, co nás obklopuje, zvnitřnění (interakce) té dané kultury, ovládnutí vzorců chování, které se ode mne očekávají sociální role: 1) porozumění 2) internalizace 3) ovládnutí vzorců chování zvládnutí sociálních rolí - Sociální role nám pomáhají orientovat se v prostředí víme, jak se chovat a co očekávat od druhých. Poruchy socializace - Nejhorší je, když člověk po jeho narození, nežije mezi lidmi (člověk je ze všech živočichů nejdéle závislý na svém okolí), bez společnosti lidí nepřežije (může přežít, pokud se o ně postará jiný živočich vlk, opice,...) rozvíjí a chová se pak jen jako zvířata, která ho vychovávají, pak už se nikdy nemohou stát člověkem. - Např vlčí děti (asi 18 měsíců Amala, 7 let Kamala). Misionář Singh je dal do svého sirotčince. Amala dělala pokroky, ale za rok zemřela. Kamala po dvou letech udělala malý pokrok v řeči, po dalších letech začala napřímovat chůzi. Asi po devíti letech zemřela. - Např Kašpar Hauser byl objeven v 17 letech, nikdy předtím o něm nikdo nevěděl. Byly zabezpečovány pouze jeho biologické potřeby naučil se komunikovat, základní zásady pravidla chování. Byl příliš deprivovaný (sociálně, citově, psychicky,...), dělal velké pokroky, ale v některých případech se choval deviantně (vztah muž a žena), nakonec byl nalezen mrtvý v kaluži krve. 1) Primární socializace do tří let, učíme se základním pravidlům společnosti. 2) Sekundární socializace asi od 2. stupně ZŠ, můžeme přemýšlet a hodnotit společnost. - Společnosti záleží na tom, aby proces socializace probíhal

11 PRIMÁRNÍ SKUPINY - Teorie primárních skupin vznikla v roce 1902 Charles Horton Covley Skupiny, kde probíhá primární socializace, jsou primární skupiny. Znaky primární skupiny: 1) velikost malá skupina 2) všichni členové se znají 3) vzájemná interakce mezi členy (tváří v tvář) 4) mezi členy skupiny jsou úzké vztahy primární vztahy (vztahy až vzájemné závislosti) 5) člověk se ve skupině angažuje celou svou osobou Primární skupiny: 1) rodina 2) dětské herní skupiny 3) sousedské komunity SEKUNDÁRNÍ SKUPINY - Ernest Watson Burhgess Všechny skupiny, které nejsou primární, jsou sekundární. MARGINÁLNÍ SKUPINY - Mezní, okrajové skupiny. - Netypické, na okraji zájmu společnosti. - Bezdomovci, squateři, prostitutky, kriminální živly, žebráci, závislí,... - Pomoc je na obci, a to může pomoci jen svým občanům, ale hodně bezdomovců žije mimo své obce jdou do velkoměst. - Obce mohou zřizovat azylové domy pro své občany (slouží na krátkodobé ubytování půl roku, další azyly na střednědobé pobyty). - Dávky věcné, peněžní zákony a chudinská péče. - Sociální vyloučení typ sankce společnosti proti negativním skupinám. - Prostitutky nedodržují morální hodnoty, není zakázána, ale nabalují se na ni určité trestné činy (obchodování, pasáctví,...). - Bezdomovci lidé se jich štítí, bojí (zdraví), vydělávají až 500 Kč denně. - Squateři žijí v opuštěných domech (nezákonně) Diskriminace, odstrčování marginálizování minoritních a negativních skupin. - Lidé z minulého politického režimu, sekt, se sami marginalizují nechtějí se přizpůsobit dnešnímu stylu a životu. - Ne vždy si marginální skupiny mohou za svou marginalitu sami (většinou ale ano). - V centru města je žebrání zakázáno, není to ale trestný čin, ale zároveň to není legální

12 SKUPINY, SKUPINOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Skupina = jakákoli logicky vymezená množina lidí. Např. rodina, studentstvo, národ. Sociální kategorie = skupina, která má společný znak. Sociální agregát = skupina lidí, kteří jsou si prostorově blízko. Např. dav (viz 2 semestr) Malé skupiny (2 30 členů) - Tvořeny minimálně třemi členy (2 jsou pár) až třiceti členy. - Je to skupina, kterou lze jedním pohledem vnímat. - Lidé mají možnost setkávat se a vzájemně na sebe působit přímá interakce. - Existence komunikační sítě členové mezi sebou komunikují. Znaky malé skupiny: 1) Členy spojuje společný cíl (např. něco se naučit, něco vyhrát, vyřešit problém, apod.). 2) Společná činnost vede ke společnému cíli, výkon společných činností skupinu stabilizuje. 3) Existence sociálních vztahů mezi členy (např. přátelství, láska, nepřátelství, lhostejnost, apod.). 4) Normativní a hodnotový systém (normy jsou pravidla chování, jak dosáhnout hodnost). Při porušení norem nastává sankce. 5) Některé skupiny mají tak odlišné normy a hodnoty až z nich vznikají subkulturní skupiny (subkultury). 6) Vznik hierarchie (pozic) uvnitř skupiny a tomu odpovídajících rolí. Vždy se hierarchie vybuduje i nechtěně. Vůdce další ostatní nejníže postavení. 7) Role každý hraje nějakou roli odpovídající jeho pozici (např. role vůdce, role podřízeného). Role je chování, které okolí očekává od člověka, který je v určité pozici. - Sociometrie = měření vztahů v malých skupinách. Soubor metod, kterými se vztahy v malých skupinách měří. - V 19. století sociolog Coste. - Ve 20. století Jacob Levy Moreno ( ) Američan maďarského původu. Psycholog, psychiatr a částečně sociolog práce, ve které vysvětluje a propaguje sociometrii. Ve 2. světové válce zkoumal chování lidí v zajateckých táborech. Sociometrie je založená na zkoumání socio - preferenčních vztahů ve skupině (koho by si kdo pro určitou činnost zvolil a koho nezvolil). Zároveň se sleduje emocionální preference (obliba, neobliba). Mikroskupiny, makroskupiny. Sociologickou makrostrukturu vysvětlíme a pochopíme jen, když pochopíme mikrostrukturu. Skupiny cizí (nejsem členem) a skupiny vlastní (jsem členem). - Používá se: a) sociometrický test zjišťuje negativního jedince nebo zda je skupina soudržná (zjišťuje, co mě zajímá). Obrázek. b) Socioratingový dotazník Soran zpracování na bázi statistiky. V tabulce jsou vepsáni všichni členové skupiny dotazování ke každému jinému přiřadí známku k oblibě a vlivu + zdůvodnění (proč je oblíbený, vlivný?). c) Test vzájemného působení d) Psychodrama a sociodrama Referenční skupiny - Robert King Merton práce hlavně po 2. světové válce. - Můžu být členem skupiny (spokojený, nespokojený), ale zároveň se mohu ztotožňovat s normami a hodnotami jiné skupiny a přeji si být jejím členem. - Sociální exkluze = uzavření se. Některé skupiny mohou být vůči jiným lidem exkluzivní (uzavření). Exkluzivní zboží pro některé nedostupné uzavřené. - Částečně exkluzivní přijmou člena po splnění určitých kritérií. - Anticipující socializace = předjímání. Proces, kdy se jedinec na členství v referenční skupině připravuje

13 RODINA, MANŽELSTVÍ, PŘÍBUZENSTVÍ Literatura: - Ivo Možný Sociologie rodiny, SLON 1999, Moderní rodina, BLOK Oldřich Matoušek Rodina jako instituce a vztahová síť, SLON F. de Singly Sociologie současné rodiny, PORTÁL Rodina = Malá primární neformální skupina a staletí přetrvávající instituce. Rodina jako instituce = Instituce je standardizované chování členů určité společnosti, které vede k uspokojení potřeb běžným standardizovaným způsobem. - Zajišťování: bezpečí, opory, ekonomických potřeb, reprodukční činnost, uspokojování sexuálních potřeb, výchovy potomků. - Další jiné instituce: škola nemocnice, trh, apod. - Rodina je skupina osob spojených příbuzenským svazkem. Rodiče jsou odpovědni za výchovu dětí. Většinou rodiče a děti tvoří společnou domácnost dělba rolí, spolupráce. Příbuzenství = Vztah vzniklý pokrevním poutem (vazbou), adopcí a svazkem manželským mezi jedinci. Manželství = Svazek společensky akceptovaný, právně zakotvený, sexuální svazek mezi zpravidla dvěma dospělými jedinci opačného pohlaví. Existují výjimky. Manželství ve světě - V mnoha kulturách nemá dítě žádnou hodnotu, až když dospěje a dokáže být prospěšný ostatním, zároveň už je někdy připraven vstoupit do nějakého svazku. - Monogamie = (mono = jediný, gamos = sňatek z řečtiny). Jeden muž a jedna žena (v ČR). - Polygamie = (polys = mnohý). Může být několik partnerů současně. - a) polyandrie = mnohomužství (jedna žena má více manželů). Nyní už ve světě dost vzácné. Hlavně v chudých společnostech účelné, že jedna žena měla více mužů nízká porodnost, jistota, že bude o ženu a děti dobře postaráno. Většinou manželé byli pokrevní bratři. Nemusel se dělit majetek. Otcem prvorozeného je nejstarší z manželů,... Postupně v těchto společnostech vymřeli. - Kde? Izolované společnosti v Tibetu, některé izolovaně žijící kmeny v Indii a Tichomoří (např. kmen Todů bratrský model). - b) polygimie = mnohoženství. Spojeno s určitým typem náboženství Islám Korán povoluje maximálně 4 manželky jednomu muži. Přesto má naprostá většina mužů jednu manželku, je to ekonomicky praktické (o každou manželku musí být spravedlivě postaráno!). Mezi manželkami je hierarchie 1. je nejvýš. Ženy soupeří o to, který syn bude následníkem, většinou ten 1. (docházelo k vraždám 1. synů). - Kde? Sever Afriky, Polynésie. - Jsou země, kde není polyginie povolená, ale přesto se vyskytuje (např. kmen Nambikvárové hlava vesnice má více žen Jižní Brazílie). Manželství dle toho, kde manželé musí bydlet: - Manželství matrilokální přikazuje žít u rodičů manželky. - Manželství patrilokální přikazuje žít u rodičů muže. - Manželství neolokální není určeno pravidly, kde mají manželé žít, mohou bydlet, kde chtějí

14 - Patriarchát typ rodiny, kde větší podíl na moci má muž. X - Matriarchát větší podíl na moci má žena. - Egalitární manželé jsou si rovni. - Incest dochází ke spojení lidí, kteří jsou si přímo blízce příbuzní (nežádoucí). Je třeba najít si manžela mimo vlastní vesnici = exogamie, opakem je endogamie najít si partnera ve vlastní komunitě. - Středověk Výběr partnera prováděli rodiče, spojeno se sociálním postavením (chudí si brali chudé a bohatí bohaté). V některých typech společností to podobně funguje i v současnosti (Muslimové, ortodoxní židé). - Romantismus, osvícenství Partneři by si měli svobodně a dobrovolně zvolit. Čím je člověk mladší, tím je jeho rozhodnutí zbrklejší. Sňatkový trh (metafora) - Prostor, kde se setkává nabídka s poptávkou. - Lidé nabízejí sebe a zároveň hledají odpovídající protějšek. Determinanty výběrového párování: - povahové rysy - společné cíle, vize, vidění světa (ideologie), zájmy - kulturní příslušnost - sociální postavení (majetek) - vzdělání, inteligence - věková homogamie (podobnost). Baby Boom náraz zvýšené natality v dospělosti nevýhody v hledání partnera. - Přitažlivost, sympatie, citový vztah - Národnost (rasová, etnická příbuznost) - Příslušnost k náboženství - Teritoriální blízkost - Sekularizace proces zesvětštění Plnohodnotná rodina - Ta, která přivedla na svět děti. - Nukleární = jaderná (partneři + děti) X Neúplná (chybí jeden z rodičů) - Vícegenerační - Širší rodina rozšířená (žijí s nimi i další blízcí příbuzní, bratranci, sestřenice, tety, strýcové, apod.) Romové, ojediněle mezi nimi najdeme nukleární rodinu - Původní rodina ta, do které se narodíme - Vytvářená rodina ta, kterou zakládáme Vývoj rodiny v evropské kultuře: Jádro rodiny zůstává stejné (rodiče + děti). Nukleární rodina až ve 20. století, dříve vícegenerační rodiny. Ubyl: vliv širší rodiny a volba partnera, kterého chtěla rodina. Přibylo: více soukromí nukleární rodiny. Ubývá počet dětí (souvisí s úmrtností). Ubývá patriarchálních rodin ženy bojují o svá práva. Žena chodí do práce + pečuje o domácnost. Ženy se začínají vzdělávat. Rodina ztratila svou ekonomickou soběstačnost (byli závislí na státu kolektivizace státu). Podle SSSR stavěny kolektivní domy, kde žily všechny rodiny pohromadě muži pracovat a ženy se starat o děti, tento systém rychle zrušen

15 Změny v roce 1989 Před: - 1. dítě ve 22 letech ženy, 2. dítě ve 25 letech, vdávaly se ve 21 a muži ve Skoro 2 děti na 1 ženu. - Počet interupcí přesahoval /rok. - Nejčastěji rozvody po 2 3 letech po svatbě. - Rozváděla se 1/3 manželství. - Pravděpodobnost dožití 75 let ženy a 68 let muži. Dnes: - 1. dítě ve 26 letech ženy, 2. kolem 30 let ženy. - Průměrný věk žen při sňatku je 27 let a mužům je přes 30 let. - 1,2 dětí na 1 ženu. - Počet interupcí /rok. - Rozvádí se téměř každé 2. manželství půlka z nich spolu žili let. - Pravděpodobnost dožití 78,5 roků ženy a 72 roků ženy (lepší medicína, stravovací návyky). - Změny společnosti souvisí se změnou systémů, mění se příležitosti vzdělávání, zaměstnání, cestování méně dětí. Celosvětové trendy - Pokles významu širších rodin a přibuzeneckých skupin vůbec. - Mladí mají svobodu ve volbě partnera. - Větší práva žen rozhodnout se. - Ubývá příbuzeneckých sňatků. - Prosazuje se jistá míra sexuální svobody. - Práva dítěte se rozšiřují (OSN, UNICEF) - Asi 80% rozvedených manželství má děti, naprostá většina rozvedených mužů se znovu ožení do 3 let, ženy jsou opatrnější. - Na Islandu se rodí více jak polovina dětí nesezdaným párům

16 ŽIVOTNÍ A RODINNÝ CYKLUS - Výzkum Vasila Bernsteina zkoumal jakým způsobem se umí vyjadřovat a myslet děti (důvod našel v rodině) rozdělil rodiny na ty, které používají: a) rozvinutý jazykový kód (souvětí, umí vysvětlit, přemýšlet,...) střední a vyšší vrstvy. b) Omezený jazykový kód (jednoduchý jazyk, spíše příkazy, nevysvětlují,...) nižší vrstvy. Životní cyklus Literatura: - Elizabeth Kubler Ross Stáří, umírání, smrt - Marie Svatošová Stáří, umírání, smrt - Poznat život člověka. - Záleží na sociálním prostředí, ve kterém vyrůstáme. - Životní cyklus vyjadřuje obecné rozvržení u lidí pravidelně se opakujícího sledu jednotlivých etap v jejich životě. - Je vázán na změnu sociálních rolí v závislosti na věku. ( Snaha najít pravidelnosti v životech lidí.). 4 etapy životního cyklu: - Mezi etapami je mezidobí, sociální přechod, jsou spjaty s nějakými sociálními rituály (viditelný projev proměny v člověku, např. oslavy, rituály, apod.) - Během jednotlivých období zažíváme každodennost, různé svátky, oslavy a mimořádné události. - Životní cyklus mužů a žen se liší. Liší se i podle toho v jaké době a kultuře žijeme. 1. etapa dětství 2. etapa mládí 3. etapa dospělost 4. etapa stáří 1. Dětství - Začíná narozením. - Důležitost socializace, zkušenosti v dětství jsou pokládány za těžiště budoucího rozvoje osobnosti. - Důležitost prostředí a sociálního okolí rodina působí na dítě nejvíce. Méně dětí v rodině zúžení sociální sítě. - Vysoká zaměstnanost žen má na dítě vliv, matka na něj nemá tolik času. - První instituce, která vyžaduje řád, je škola mnoho nových sociálních kontaktů, seznamuje se s druhým pohlavím třída přechod do mládí. 2. Mládí - Přechod na SŠ. - Člověk už přebírá jisté odpovědnosti, chce se osamostatnit (konflikty s rodiči). - Uvědomuje si, kam patří sociální identita, hledá si referenční skupinu. - Rodina už nemá takový vliv nové autority, vzory, ovlivňují ho média. - Přebírá roli studenta, učně důraz kladen na vzdělání a vztah k druhému pohlaví. 3. Dospělost - 18 let + maturita, nástup na VŠ, VOŠ, nástup do zaměstnání. - Dokončování přípravy na budoucí povolání profesní život, svět práce, založení rodiny zaujímá jistou roli. - Muž = živitel rodiny, kariéra postup, rodinný cyklus. - Žena = při založení rodiny opouští roli studentky, zaměstnankyně, kariéristky a zaujímá roli matky. může dojít ke konfliktu rolí (Merton) hlavně u žen, ale i u mužů

17 4. Stáří - Začíná odchodem do důchodu, hlavně muži se snaží toto období oddálit. - Tato perioda se stále prodlužuje hranice odchodu do důchodu se zvyšuje. - Tradiční role zaměstnance mizí přestáváme být ekonomicky aktivní je třeba si najít novou roli (prarodičovskou, důchodcovskou). - Hodně se zúží sociální kontakty (kolegové z práce), také hlavně s mladšími lidmi (horší pro bezdětné důchodce). - Musí se změnit nároky na hospodaření v domácnosti (nižší příjmy), hledání nového bydlení. - Přicházejí nemoci omezení sociálních kontaktů, zájmů, koníčků, cestování. - Snižuje se soběstačnost závislost na sociálním okolí. - Umírá jeden z partnerů velká ztráta a nenahraditelnost pro druhého. - Problematika umírání smrt v institucích : LDN, Hospic, nemocnice,... osamělost, nedůstojnost, strach ze smrti. Vždyť smrt je přirozená součást života. Rodinný cyklus - V každé učebnici sociologie. - Klasický rodinný ideál moderní doby. - Začíná tehdy, kdy zakládáme vlastní rodinu. 1. Fáze bezdětného manželství svazek, manželství 2. Fáze rodiny s dětmi předškolního věku 3. Fáze rodiny s dětmi školního věku 4. Fáze rodiny s dospívajícími dětmi 5. Fáze rodiny odchodu dětí 6. Fáze manželství s jedním partnerem v důchodu 1. Svazek manželství fáze bezdětného manželství - Formuje se vztah, zázemí. - Někdy tato fáze chybí (vstupují-li do manželství s očekáváním dítěte). 2. fáze rodiny s dětmi předškolního věku - Toto období se zkracuje, klesá počet dětí. - Zkracuje se období mezi narozením 1. a 2. dítěte. - Žena má novou roli matky. - Musí dojít ke změně rolí v rodině žena = matka, manžel = živitel rodiny konflikty v rodině (role matky je nadřazená roli manželky). 3. Fáze rodiny s dětmi školního věku - Zklidnění. - Utváří se pravidla, spolupráce od dětí. - Většina matek se vrací do zaměstnání situace se normalizuje. 4. Fáze rodiny s dospívajícími dětmi - Děti to nemají snadné emancipace dětí. - Konflikty mezi generacemi. - U rodičů (hlavně mužů) přichází krize středního věku. 5. Fáze rodiny odchodu dětí - Děti se osamostatňují. - U rodičů fenomén prázdného hnízda. - Druhé líbánky rodičů. - Tlačí děti k tomu, aby je neopouštěly

18 6. Fáze manželství s jedním partnerem v důchodu - Bývá to muž, který odchází do důchodu dříve. - Závěr rodinného cyklu končí smrtí jednoho partnera

19 KULTURA - Termín pochází z latiny coltivare = zušlechťovat, zlepšovat. - Kultura nabývá buď materiálních (hmotná, většinou k uspokojování našich materiálních potřeb, např. dům, jídlo ) nebo duchovních (nehmotné, uspokojuje naše duchovní potřeby, např. divadlo, vědomosti, ideje, věda, symboly jazyk, zvyk ) podob + normativní kultura. Některé věci mohou být obojí podoby. - Kultura je otevřená změna. - Subkultura = jiná kultura v majoritní kultuře kultura v kultuře, záměrná. Co lze chápat jako kulturu: a) širší pojetí: Vše, co vytvořila společnost, lidstvo na celé planetě (v nejširším slova smyslu), zacházení s přírodou, apod. Kulturou není to, co člověk nevytvořil (nerosty, rostliny příroda) b) užší pojetí: Co společnost, to jiné produkty, zvyklosti, náboženství. Výtvory jednotlivých lidských společností. To, co je zušlechťující, spjato s uměním, estetičnem, vychovaností, apod. Vlastnosti kultury: - Je to společenský produkt, vytváří ji mnoho (všichni) lidé. - Je schopna změny (závisí na náhodě, iniciativě, invenci). - Je přenosná z generace na generaci = transgenerační. - Kultura není vrozená, je naučená ve společnosti. Kulturní změna - Buď může vycházet zevnitř kultury = Endogenní (např. inovace) nebo může přijít zvnějšku = Exogenní, z jiné cizí kultury (např. ovládnutí území jiného národa, jiná kultura nás inspiruje) Kulturní difůze většinou oboustranný proces. Spíše pozvolnější změny. - Prudká změna celé kultury = Kulturní revoluce. Příznakem je to, že dosavadní kultura se mění úplně od základů, je nahrazena jinou kulturou (např. vynález knihtisku vedl k tomu, že se najednou rychle šířily vědomosti, Čínská kulturní revoluce 1966 ze dne na den nástup komunismu pod tlakem, násilím, teror, donucení, 1969 ukončení této revoluce, ale už nešlo vrátit všechno zpět, 1976 smrt Maucetunga znamenala absolutní konec Čínské kulturní revoluce, která zanechala nesmazatelné následky). Funkce kultury: - Uspokojování materiálních i duchovních potřeb - Umožňuje nám přežít - Poznávací - Výchovná - Socializační - Rekreační, kompenzační, terapeutická Setkávání kultur - Naše společnost je multikulturní (Romové, muslimové, židé, Ukrajinci, ). - Různé kultury žijí vedle sebe. - Musí být tolerance jednotlivých kultur, je zaváděna interkulturní výchova na školách. - Naše kultura patří do západního civilizačního okruhu. - Kulturní okruh = civilizační okruh (termín zavedl Huntington Střet civilizací vidí konfliktní budoucnost, protože jednotlivé civilizační - kulturní okruhy si budou chtít stále více zachovávat svoji autonomii.) Západní KO na území Antiky (8. 9. století) + severní Amerika, Nový Zéland,

20 Slovanskopravoslavný KO Konfuciánský, Japonský KO civilizace dálného východu Hinduistický KO Africký KO Islámský KO Latinskoamerický KO - Alternativní teorie KO (Fukuiama: Dějiny v pojetí západu skončily, protože není další alternativní kultury v životě ). Západní liberální a pseudokomunistická kultura. Multikulturní společnost = Mnoho kultur žijících vedle sebe. - Po roce 1989 se ČR začala také stávat multikulturní společností. - Interkulturní výchova = jak umět žít s jinými kulturami. Pomocí veřejnoprávních médií, přednášky, ve školách, publikací, Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (2001), nestátní subjekty (např. projekt Varianty zavádění interkulturní výchovy do škol), Příručka interkulturního vzdělávání nejen pro pedagogy Cílem je poznat nejen cizí, ale i vlastní kulturu. Fenomén masové kultury = Kultura určená masám - ( století moderní, industrializovaná, urbanizovaná společnost) zajímá nás celek, ale ne jednotlivci, komunikujeme s celkem bez zpětné vazby. - = Kultura určená úplně pro všechny bez rozdílu (kultury, rasy, pohlaví, ), díky tomu je dostupná (finančně, prostorově), šíří se krs média. - Je standardizovaná, konzumní (až iracionálně) kulturní průmysl. - Příčiny vzniku: volný trh, technické prostředky (1. bylo vynalezení knihtisku), povinná školní docházka, fenomén volného času, vznikají první masová média prostředníci, druhy zábavy, módní styly - Kultura, která nedělá rozdíly ve společnosti, je dostupná, jednoduchá, potřeba relaxace, odpočinku, někdy se i něco dozvíme. - Lidem se předhazuje to, co chtějí a to, co se jim předem vnutilo. - Masová komunikace (19. století) někdo něco vysílá, ale nečeká zpětnou vazbu, ale očekává, že ostatní ovlivní, komunikuje krs média, jako 1. noviny (hlavně USA poč. 19. století New York Sun), dále telefon, telegraf film /promlouval k veřejnosti), rozhlas, ve 40. letech televize, dále PC a nakonec IT. - Když začala masová komunikace, zneužívalo se jí (rozhlas) Hitler. Zneužívá se dodnes. Normativní kultura - Sociální normy = sociální regulativ určující vhodné chování v konkrétních situacích. Určuje, co je žádoucí, zvykem nebo co je přípustné v konkrétní společnosti nebo skupině, v konkrétním čase. - Utváří je lidé ve vzájemném setkávání. - Pravidla chování ve společnosti (etiketa). - I normy se vyvíjí. - Tvoří základní složku každé kultury. - Normy nám poskytují prostředky orientace ve společnosti, víme, co se od nás očekává, co máme očekávat a jak se chovat. Normativní krytí: - Ke každému typu chování existuje určitá norma. Téměř veškeré sociální chování je normativně kryto. - Rozporné normativní krytí mnohonásobné. Normy jsou protichůdné, nejsou v souladu, každá nám říká, že se máme chovat jinak

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

2. 2. Člověk ve společnosti

2. 2. Člověk ve společnosti projektivní techniky: promítnutí vnitřních představ, tužeb, skrytých emocí, kterých si zkoumaná osoba nemusí být vědoma, do situace navozené jednoduchým podnětem (např. obrázek, vyprávění, které se má

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám současnou rodinou a její proměnou v čase. Práce je dělena do dvou částí.

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková Současná rodina a výchova dětí předškolního věku Zita Sojková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na současnou rodinu a výchovu dětí předškolního věku. V teoretické části vysvětluje

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Sociální kontrola a právo

Sociální kontrola a právo Sociální kontrola a právo Martina Urbanová 1 Právnická fakulta MU, Brno Social Control and the Law. The article deals with social control and law understood as a means of social control. Having defined

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více