Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl?"

Transkript

1 Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl?

2 Obsah V čem je náboženství ošidné V čem je ten skutečný rozdíl? Jaké bylo náboženství v Kristově době? Proč Kristus představoval pro náboženství hrozbu? V čem se farizeové dopustili chyb? Poučení od Saula Na co si dát pozor při uplatňování Písma Proč je zásadní zaměřovat se na Krista Studie zaměřená na protiklady Test náboženství Slovníček použitých termínů Slovníček použitých termínů Hřích: Jakékoli porušení Božích mravních zákonů. Důsledkem hříchu je trest věčné smrti. Kristus: Druhá osoba trojjediného Boha. Stal se člověkem, žil bezhříšným životem, byl ukřižován a vstal z mrtvých, aby dal spásu všem, kteří v něj věří. Křest: Obřad, jímž pokřtěný člověk veřejně vyznává svou osobní víru v Krista. Kříž: Způsob popravy; Kristus takto trpěl a zemřel místo nás, aby zaplatil za naše hříchy. Náboženský fanatik: Člověk, který věří, že náboženství pro něj může vykonat to, co však může vykonat jedině Kristus. Náboženství: Systém myšlení a chování, jímž se vyjadřuje víra v Boha. Ospravedlnění: Prohlášení za spravedlivé. Bůh prohlašuje z právního hlediska za spravedlivé ty, kteří věří v Krista. Pokání: Změna myšlení, která se projevuje změnou chování. Spása: Boží láskyplná nabídka spasit od minulých, přítomných a budoucích účinků hříchu každého, kdo věří v Krista. Večeře Páně: Obřad, při němž se používá chléb a víno (označuje se též jako přijímání či svaté přijímání ). Tyto symboly věřícím připomínají Kristovu smrt v jejich prospěch. Vzkříšení: Skutečnost, že Kristus vstal v těle z mrtvých, čímž ukázal hodnotu své oběti a svou schopnost žít svým životem v těch, kteří v něj věří. Víra: Osobní důvěra. Jedná-li se o víru v osobu Ježíše Krista, je taková víra základem pravého náboženství. Název: Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? Původně: Religion Or Christ: What's The Difference? Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Knowing God (Poznáváme Boha). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila

3 V nebi by byla přijata jedině taková přihláška, kde by byly uvedeny následující skutečnosti: Nemohu uvést žádnou svou zásluhu. Od chvíle svého narození jsem hříšníkem. Přicházím nikoli ve svém jménu, ale ve jménu Ježíše Krista. Věřím, že Ježíš je Syn Boží a že je mým Spasitelem. Přijal jsem Ježíšovu oběť za své hříchy. Věřím, že Ježíš vstal z mrtvých. Věřím, že Ježíš a jen Ježíš mi může dát spásu. Právě v tomto duchu se vyjadřoval apoštol Pavel, když poukazoval na rozdíl mezi náboženstvím a Kristem: Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. (Ef 2,8 10) 20 Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? Náboženství, nebo Kristus? Je mezi tím nějaký rozdíl? Nebo se jedná jen o hru se slovy? Měli bychom kvitovat s povděkem, že 85 procent Američanů se podle jednoho průzkumu veřejného mínění považuje za lidi, kteří inklinují k náboženství? A jak se pak máme dívat na skutečnost, že přední náboženští činitelé měli Ježíše v jeho době v nenávisti? Tato publikace vychází z přesvědčení, že je naprosto zásadní rozdíl mezi Kristem a náboženstvím. Tento rozdíl snad bude zřetelnější, když se budeme snažit vysledovat, jak v Kristově době jednali farizeové (náboženští vůdci) a jak jednal sám Ježíš. Zároveň by nás to mohlo vést i k určitému osobnímu zamyšlení. Martin R. De Haan II V čem je náboženství ošidné Náboženství je ošidné. Dlouho předtím, než japonská sekta Aum Šinrikjó zaútočila na lidi v metru nervovým plynem, se věřící lidé navzájem zabíjeli ve jménu Boha. Náboženská horlivost vedla během historie k bitvám, v nichž přišlo o život opravdu mnoho lidí. Ošidnost náboženství vidíme již u prvního lidského páru. Adama a Eva se dopustili své fatální chyby, když se snažili být jako Bůh. Jejich chyba nespočívala v tom, že by přestali věřit v Boha, ale začali svou víru projevovat způsobem, který jim byl předtím zakázán. Jejich první syn se také snažil věřit v Boha Největších chyb se dopouštíme v oblasti náboženství. svým vlastním způsobem. Hospodin odmítl Kainovu nekrvavou oběť, zatímco přijal beránka, jehož mu obětoval jeho mladší bratr. Kain plný hněvu a žárlivosti Ábela zabil, čímž si zároveň zhatil svůj vlastní život. Izraelité si také přivodili těžkosti, když se pokoušeli Boha uctívat svým vlastním způsobem. Když již byli na prahu zaslíbené země, někteří z Izraelitů přijali pozvání od místních žen na pohanskou náboženskou slavnost. Vedlo to k tomu, že nakonec zemřelo několik tisíc lidí (Nu 25). 1

4 Jiné to nebylo ani v případě Saula, prvního izraelského krále. O trůn přišel právě následkem svých chyb v oblasti náboženství. Když se kněz Samuel nedostavil v době, kdy měl podle Saula předložit oběť Bohu před určitou bitvou, Saul se rozhodl tuto oběť předložit sám což mu nepříslušelo a musel za to nést následky (1S 13,8 14; viz též 15. kapitolu). Prohřešků v oblasti náboženství se dopustil i král David. Když se stal králem Izraele, chtěl nechat do Jeruzaléma převézt posvátnou truhlu, v níž bylo Desatero přikázání. S nadšením vedl celé procesí. Když se ale vůz s truhlou tažený volským spřežením nebezpečně naklonil, kněz Uza vztáhl ruku, aby truhlu přidržel. Hospodin ale vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel. David se kvůli tomu na Boha rozhněval. Jak by mol žít s takovým Bohem? Když si David posléze přečetl, co ohledně truhly stálo v Božím zákoně (truhla se nesměla převážet, ale pouze přenášet), uvědomil si, že usiloval o dobrou věc, ale nesprávným způsobem (1Pa 13; 15,12 15). Proč je pro Boha tak zásadní, jakým způsobem mu sloužíme a jakým způsobem jej uctíváme? Protože Bůh hledá ty, kteří jej chtějí uctívat v duchu a pravdě (J 4,23 24), nikoli bez poznání a jen prostřednictvím nějakých obřadů či rituálů. Bůh si přeje, abychom jej uctívali celým svým srdcem, kdy reagujeme na pravdu, pokud jde o Boží lásku a milost. 2 Ošidné je náboženství těch, kteří věří v Boha svým vlastním způsobem. Může to vypadat složitě, ale vůbec tomu tak není. Bůh vlastně chce, abychom znali jeho Syna a milovali jej. Správné náboženství je pak prostě výsledkem toho, že Božího Syna známe a že jej milujeme (Jk 1,26 27). V čem je ten skutečný rozdíl? Náboženství a Kristus se navzájem nevylučují, ale je mezi nimi rozdíl. Jakub, novozákonní pisatel a Kristův bratr, napsal: Zbožnost [náboženství] čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa (Jk 1,27). Náboženství může přinášet mnoho dobrého a může mít mnoho různých a dobrých podob, ale nemůže být náhradou za Krista. hu. Starý i Nový zákon je plný náboženských zákonů, zásad, doktrín a obřadů. Pakliže náboženství bereme jako jednání či chování, jímž dáváme najevo svou víru v Boha, úctu k němu a touhu působit Bohu radost, je zřejmé, že takové náboženství poskytuje: určitý model, systém či vzorec zdravého učení (Tt 2,1), možnost, jak s druhými sdílet své zkušenosti (Sk 2,37 47; Žd 10,25), možnost navenek projevovat víru, kterou chováme uvnitř (1J 3,17 18). Náboženství je bezcenné Náboženství je bezcenné, pokud se domníváme, že správné postavení před Bohem získáme prostřednictvím nějakého jednání. Poznání ani jednání nám nemůže zajistit ani dát spásu. Poznání je jen prostředkem a jednáním pak můžeme dávat najevo svou osobní víru v Krista. Z tohoto hlediska se tedy musíme vyhýbat: všem snahám a pokusům zasloužit si spásu (Ef 2,8 10), jakékoli myšlence na sebezdokonalování (Ga 3,1 3), čemukoli, co zaujme místo Krista (Ko 2,6 8). Náboženství je velice ošidné nikoli v tom, že by bylo samo o sobě špatné, ale protože si s ním člověk může natolik vystačit, že naději a spásu pak už nehledá u Krista. Máme totiž sklon spoléhat sami na sebe a zapomínat na to, co může vykonat jedině a pouze Kristus. Test náboženství Představte si, že máte vyplnit přihlášku před vstupem do nebe. Jaké skutečnosti zde uvedete? Vždy jsem věřil v Boha. Jsem považován za zbožného člověka. Snažil jsem se žít dobrým životem. Jsem pokřtěn. Jsem členem církve. Pravidelně jsem chodil na bohoslužby. Nedopustil jsem se ničeho opravdu špatného. To vše mi mohou dosvědčit lidé z mého okolí. Pokud jste dočetli až sem, patrně si nyní uvědomujete, že takovými výroky byste na své přihlášce jen potvrdili smutnou skutečnost, že jste dosud nepochopili, jak bezcenné je náboženství. 19

5 18 Proč je zásadní zaměřovat se na Krista Kristus pro nás dělá to, co žádné náboženství nikdy dokázat nemůže. Níže uvedený výčet rozhodně není vyčerpávající: Kristus nás miluje (J 15,13; Ř 8,35). Přivádí nás k Bohu (1Tm 2,5). Přivádí Boha k nám (Ko 1,15). Vykoupil nás Bohu (Ef 1,7). Je naším Zastáncem před Bohem (1J 2,1). Prohlašuje nás za nevinné (Ř 3,24; 5,1). Usmiřuje nás s Bohem (2K 5,19). Vyčleňuje nás pro Boha (1K 1,30). Dává nám pokoj s Bohem (Ř 5,1). Díky Kristu jsme Bohu přijatelní (Ef 1,6). Odpouští nám (Ef 1,7). Osvobozuje nás z otroctví (Ř 8,2). Uzpůsobuje nás k přijetí za Boží děti (Ef 1,5). Díky Kristu jsme dědici Boží (Ef 1,11). Dávám nám svého Ducha (J 14,16 17). Dává našemu životu nový směr (Ko 3,1 2). Žije v nás (Ko 1,27). Přivádí nás do Boží rodiny (J 1,12). Přimlouvá se za nás (Ř 8,34). Vysvobozuje nás se Satanovy moci (Ko 1,13). Díky Kristu jsme přeneseni do Božího království (Ko 1,13). Dává nám věčný život (Ř 6,23). Ukazuje nám, jak žít (1J 2,6). Studie zaměřená na protiklady Mnohé záležitosti uváděné v Písmu mají dvě stránky. A totéž platí i ohledně náboženství. V zájmu vyváženosti je důležité mít na mysli, že v životě se budeme muset neustále vypořádávat s následujícími dvěma náhledy, které si zdánlivě odporují. Náboženství je důležité Bible je plná náboženských postupů, které 1) nám poukazují na Boha anebo 2) jsou jakýmsi prostředkem, kdy můžeme nějak vyjádřit svůj vztah k Bo- Náboženství je něco, čemu věříme a co vykonáváme Chodíme na bohoslužby. Dáváme děti do církevních škol. Snažíme se jednat laskavě. Vyhýbáme se nemravnosti. Věříme v Boha. Patříme do nějaké církve. Jsme pokřtěni. Chodíme na večeři Páně či ke svatému přijímání. Studujeme doktríny. Čteme Písmo. Modlíme se. Slavíme náboženské svátky. Vyučujeme náboženství. Pomáháme chudým. Zpíváme chvalozpěvy. Máme pověst zbožného člověka. Kristus je někdo, koho známe a komu věříme Kristus je někdo, kdo je nám velmi blízko. Někdo, kdo má moc nám pomáhat. Někdo, kdo nám může odpouštět. Někdo, kdo nás může prohlásit za spravedlivé. Někdo, kdo nás může oddělit pro Boha. Někdo, kdo nás může přivádět k Bohu. Někdo, kdo nás může zahrnout do své vůle. Někdo, kdo nás může vést a vyučovat. Někdo, kdo nám může být příkladem. Někdo, kdo nás nikdy neponechá osamocené. Někdo, komu můžeme věřit a důvěřovat. Někdo, kdo nás může chránit. Někdo, kdo se za nás může přimlouvat. Někdo, kdo nás může uschopňovat. Farizeové: Židovská náboženská skupina, která se snažila zachovat Izrael čistý od pohanství tím, že usilovně prosazovali Písmo a zároveň obsáhlou ústní tradici, která se zaměřovala na to, jak Boží zákon uplatňovat v každodenních životních situacích. Zákoníci: Odborníci na biblický zákon, kteří se často nacházeli mezi farizei. Farizeové byli na zákonících závislí ohledně správného výkladu Písma. Saduceové: Židovská náboženská skupina z horní vrstvy. Odmítali ústní tradici farizeů a trvali na přísném výkladu Mojžíšova zákona a na jeho uplatňování. Kněží: Potomci kněze Árona, který zdědil odpovědnost za obřadní službu v chrámu v Jeruzalémě. Kněží často pocházeli z třídy saduceů. 3

6 Někdo, kdo může reagovat na naše emoce. Někdo, kdo může cítit naši bolest. Někdo, kdo nám může dávat radost. Někdo, kdo nám může dávat pokoj. Někdo, kdo nám může dávat naději. Někdo, kdo nám může dávat lásku. Někdo, kdo prokázal svou lásku vůči nám. Někdo, kdo za nás zemřel. Někdo, kdo kvůli nám vstal z mrtvých. Někdo, kdo může žít svým životem skrze nás. Někdo, kdo nás může vzít k sobě. Někdo, kdo nás může ujistit, že budeme v nebi. Jaké bylo náboženství v Kristově době? Ježíš dobře věděl, jak ošidné může být náboženství. Vždyť jej nenáviděli někteří z těch nejzbožnějších lidí v Jeruzalémě. Hříšnici a vyděděnci společnosti byli k Ježíšovi přitahováni, ale náboženští předáci farizeové, zákoníci, saduceové a kněží byli až na pár výjimek jeho zavilými nepřáteli. Ježíš těmto náboženským vůdcům rozhodně nijak nenadbíhal a nelichotil. Ani si nemyslel, že to byli skutečně zbožní lidé, kteří se pouze ohledně jeho osoby mýlili. Ježíš jasně řekl, že kdyby znali jeho Otce, museli by znát i jeho. Tváří v tvář je označil za pokrytce a slepé vůdce. Jedná se tedy o dosti překvapivý příběh. Asi bychom totiž spíše očekávali, že Ježíšovi nepřátelé budou pocházet z řad ateistů, světských filozofů nebo společenské spodiny. Ale tak tomu právě nebylo. Ti největší hříšníci k němu byli přitahováni a patřili mezi jeho přátele. Dokonce i Pilát, pohanský římský místodržitel v Judeji, byl zpočátku spíše na straně Ježíše. Zbožní saduceové a farizeové v Jeruzalémě se však neustále snažili Ježíše nějak zdiskreditovat a znevážit. Překážel jim a byli přesvědčeni, že bez něj by na světě bylo lépe. ry, modlit se, číst Bibli, a přesto může být i nadále plný hněvu, kritičnosti a ničemnosti. Záleží tedy na tom, co je z Ducha, nikoli na tom, co je z těla. Kristův postoj lásky je natolik odlišný od našich vlastních přirozených sklonů, že pro tu pravou moudrost a sílu musíme jít právě a jedině ke Kristu. Je lepší, když ve svém boji se zásadami, jež se nám nedaří dodržovat, jdeme ke Kristu, než když se snažíme zaměstnat se náboženstvím natolik, že nám pro Krista nakonec nezbude žádné místo. Na co si dát pozor při uplatňování Písma Mnozí z nás jsme byli vedeni k tomu, že při studiu Bible si musíme klást otázky typu, Co to má konkrétně znamenat? a Jak to mám uplatnit ve svém životě? Možná jsme si jako děti všimly, jak se třeba naši věřící rodiče zaměstnávali studiem knihy Zjevení, Daniel či Malých proroků, aniž by se ale třeba jakkoli posunuli kupředu v otázkách své úzkostlivosti, soutěživosti, kritičnosti, netolerance, nebo aby třeba uvažovali o tom, jak slevit ze svých malicherných požadavků nebo jak ubrat ze svých projevů nadřazenosti. Určitě je dobré si klást otázku, Jak se má tato pravda projevovat v mém životě? Ale zároveň je dobré mít na mysli, že právě s tímto přístupem předchozí generace docházely ke svému soupisu toho, jak má vypadat život křesťana: Křesťan nemá užívat tabák (cigarety v podobě žvýkaček ale nevadí), nemá pít (nalévat se kávou nevadí) a má se vyvarovat pochybné zábavy (tlachání se považuje za povolenou výjimku). Jakmile se nám z pravidel stanou zásady a místo postojů v srdci nám začne jít o vnější projevy, možná náboženství v našem životě již zaujalo místo, které má patřit pouze Kristu. Jakmile se nám z pravidel stanou zásady a místo postojů v srdci nám začne jít o vnější projevy, možná náboženství v našem životě již zaujalo místo, které má patřit pouze Kristu. 4 17

7 16 Poučení od Saula Uvádí se, že v Kristově době bylo přibližně 6000 farizeů. Jak jsme již viděli, farizeové měli pověst, že sáhodlouze rozebírali i ty nejmenší detaily, například zda bylo zákonné jíst vejce snesené v sobotu. Saul z Tarsu (který byl později znám jako apoštol Pavel) svou náboženskou tradici dostal jako dědictví. Říká o sobě: Jsem farizeus, syn farizeů (Sk 23,6). Než se jeho život změnil po setkání s Kristem (Sk 9), pevně věřil, že jeho postavení před Bohem záleží na tom, jak bude plnit Zákon. Ale po svém setkání s Kristem mluví Pavel o postavení před Bohem zcela jinak. Nyní vše záleží na vztahu s Kristem. Pavlovi jde o víru v Krista, o to, abychom Kristovu lásku projevovali druhým a abychom spoluvěřícím připomínali, že jednoho dne se každý z nás budeme osobně odpovídat Pánu Ježíši Kristu. Když došlo na nějaké sporné otázky ohledně uplatnění Písma, Pavel už se nezaměstnával závěry a ustanoveními zákoníků. Místo toho další členy Boží rodiny vybízel k tomu, aby se v diskutabilních záležitostech navzájem nijak neposuzovali. V dopise Římanům napsal: Pavel úplně změnil svůj náhled: od Zákona ke Kristu, od podružných detailů k samotným základům, od toho, jak člověk působí zevně, k tomu, jaký je uvnitř. Kdo jsi ty, že soudíš cizího sluhu?... Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. (Ř 14, ) Soupis úkonů místo Kristovy lásky je jistou cestou k farizejství. Mnozí z nás se potřebujeme naučit smýšlet podobně jako Pavel tedy smýšlet vždy s ohledem na Krista. Ve snaze vyvarovat se kompromisu se nám ale může stát, že na Krista nakonec nějak pozapomeneme. Jako farizeové si pak můžeme vytvořit svůj vlastní soupis toho, co Kristův následovník má a nemá dělat. Potíž je ale v tom, že někdo pak může dodržet třeba každý bod z našeho soupisu, a přesto Bohu nijak blíže nebude. Člověk se může zbožně zdržovat alkoholu, tabáku, hazardu, vyhýbat se určité hudbě a filmům, a přesto může být bezbožný. Člověk může chodit na bohoslužby, dávat finanční da- Farizeové z blízka Všichni farizeové rozhodně nebyli špatní. Byli uznáváni jako velice zbožní, duchovně zaměření Židé. Farizeové byli: Teisté. Věřili v Boha a prosazovali v Izraeli život zaměřený na Boha. Separatisté. Byli rozhodnuti chránit Izrael před kompromisy aby se tento národ nenechal pohltit pohanstvím. Biblisté. Věřili, že budoucnost Izraele je závislá na tom, jak budou ctít a uplatňovat Boží zákon. Populisté. Mnozí z nich byli řemeslníci a obchodníci, takže se velmi dobře dokázali přiblížit běžným lidem. Pragmatici. Potýkali se nejen s ustanoveními Zákona, ale také se v životě snažili vše uplatňovat až do nejmenších detailů. Tradicionalisté. Byli pevně zakořeněni v tradici a způsobech svých předků; vše se učili nazpaměť a pečlivě se tím řídili. Ale ve snaze ukázat Izraeli, jak je Boží zákon stále aktuální a praktický, se farizeové vydali špatným směrem. Snažili se ukazovat, jak to má podle Božího slova vypadat v každodenním životě, ale cílem se nakonec stala jejich vlastní nařízení. Netrvalo dlouho, než se úplně ztratili v přehršli svých vlastních ustanovení, kdy vyučovali nauky, jež jsou jen lidskými příkazy (Mt 15,9). Natolik se zaměřovali na jednotlivé detaily, že již ztratili ze zřetele samotnou podstatu Zákona a lásku k lidem. Proč Kristus představoval pro náboženství hrozbu? Náboženští fanatikové spatřovali v Ježíšovi nebezpečí. Ježíš totiž působil rozruch, který následně mohl být hrozbou pro křehkou náboženskou a politickou rovnováhu v Izraeli. Ježíš měl pověst, že dělá nevysvětlitelné věci. Vyučoval s autoritou a přesouval pozornost od vnějších záležitostí náboženství k tomu, co má člověk v srdci. Učil, že Bůh nehledá lidi, kteří jsou dobří ve svém náboženství, ale hledá: Chudé v duchu, kteří si uvědomují, jak jsou v každé oblasti svého života závislí na Bohu. Ty, kdo lkají a pláčí kvůli své hříšnosti i kvůli hříšnosti jiných. Mírné lidi, kteří jsou ochotni žít pod Boží autoritou. 5

8 Ty, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti a kteří přijímají, co je správné z Božího hlediska. Milosrdné lidi, kteří poskytují nezaslouženou úlevu těm, již nějak strádají. Lidi čistého srdce, kteří jsou čistí uvnitř. Činitele pokoje, kteří se snaží lidem pomoci žít spolu v pokoji a k tomu, aby žili ve smíru s Bohem (Mt 5,1 9). Kristus spíše přijímal zdrcené srdce než hrdé náboženství Ježíš byl pro náboženské fanatiky nebezpečný jakmile totiž lidé přijali Ježíše, už nepotřebovali náboženství farizeů. Farizeové byli odborníky na to, jak vymezovat poslušnost vůči Božímu zákonu až do těch nejmenších detailů. Ale Ježíš učil, že Bůh odpustí i tomu nejhoršímu hříšníkovi. Apoštol Pavel, následovník Krista, ale někdejší farizeus, ukazoval, že náboženský zákon nikdy nikoho nezachránil od hříchu a ani to nemělo být jeho účelem. Pavel v několika svých novozákonních spisech vysvětluje, že účelem zákona bylo ukázat nám, jak potřebujeme Spasitele, který v každém možném ohledu převyšuje jakékoli náboženství. Kristus je nadřazen náboženství v každém ohledu Při pohledu zpět: Kristus je Stvořitel a věčné Slovo, jež nejen bylo s Bohem od počátku, ale jež je skutečným Bohem (J 1,1 3). Při pohledu dopředu: Kristus je naším Králem a bude naším Soudcem. Jednoho dne bude vládnout nad zemí a soudit každého jednotlivce (Sk 1,6 11; Ř 14,7 12). Při pohledu vzhůru: Kristus je náš Spasitel a Pán; jedině on nás může spasit a zároveň být naším milujícím a moudrým Pánem (J 3,13 16; Fp 2,9 11). Při pohledu dolů: Kristus nás drží ve svých rukou, pečuje o nás a dává nám podporu (Ko 1,16). Při pohledu do prava: Kristus je naším Učitelem a Příkladem, když se podíváme do prava na to, co je mravně správné (1Pt 2,21; 1J 2,6). Při pohledu do leva: Kristus je naším Přímluvcem a Zastáncem, když se odvracíme od toho, co je pravé, správné, a jdeme za něčím nesprávným (1J 2,1 2). Při pohledu dovnitř: Kristus je naším Životem, Pokojem a naší Silou (Ga 2,20; Ko 1,27). Při pohledu ven: Kristus nám dává to pravé nasměrování; je Cesta, Pravda i Život (J 14,6). 6 čekalo právě takové hrozné překvapení. Ježíš v pasáži podobné jako u Lukáše 11 řekl: Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. (Mt 23,15 ČEP) Podle Ježíše byl takový novověrec synem pekla, dvakrát horším možná proto, že konvertité jsou často ve své nové víře ještě horlivější než ti, kteří v takové víře vyrůstali. Konvertité museli ve svém životě udělat zásadní změnu, kterou byli připraveni obhajovat a prosazovat s tím největším zanícením. Nemají sice na všechny své otázky ještě odpovědi, ale důvěřují svým vůdcům, kteří údajně vědí mnohem více než oni sami. Konvertité tedy byli následkem své nemístné důvěry ve skutečném nebezpečí. Podle Ježíše byli farizeové slepými vůdci slepých (Mt 15,14). Nejen že tedy nový konvertita byl dosud duchovně slepý, ale ještě se ve své nevědomosti svěřil do vedení slepému náboženskému učiteli, který oba mohl dovést jen ke klopýtnutí. U náboženství je problém v tom, že nabízí naději, i když naděje v samotném náboženství žádná není. Z tohoto hlediska je na tom patrně lépe ateista či agnostik než člověk, který se obrátil k určitému náboženství. Ateista či agnostik totiž alespoň nebude mít sklon si myslet, že dosáhl pokoje s Bohem. Konvertita se však mylně domnívá, že už v podstatě ví, co je třeba dělat, aby se dostal do nebe nebo aby chodil s Bohem. Vyplývá z toho něco opravdu závažného. Zastánce určitého náboženství, podobně jako farizee a jejich konvertity, nakonec čeká děsivé procitnutí. Ježíš nás o tom ujišťuje v následujících slovech: Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte. (Mt 5,20) Pokuste se nyní představit si, jak byste se jako nový konvertita asi cítil: Rozhodl jste se být dobrým člověkem. Uvědomujete si, jak se mýlí všichni ti, kteří ve svém srdci nemají místo pro Boha. Soucítíte s těmi, kteří svým chováním dávají najevo, že jsou ochotni vzdát se věčnosti jen pro pár chvil prchavého potěšení. Domníváte se, že jste si zvolili lepší cestu. Našli jste si nějakého vychvalovaného pastora, kněze, teologa či rabína. Věříte, že je to dobrý člověk, který by nemohl být Božím nepřítelem. Líbí se vám, jak vede určitý náboženský obřad, protože máte pocit, že právě takto se cítíte Bohu blíže. Ale pak nadejde chvíle, kdy ony dveře s nápisem věčný úděl otevíráte klíčem, který vám takový náboženský vůdce dal ale to už může být pozdě. 15

9 Farizeové lidem vzali klíč k poznání Náboženství je ošidné také v tom, že na jeho základě můžeme ohrožovat nejen sebe ale i další. Ježíš náboženským předákům své doby řekl: Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili. Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo. (Lk 11,52 54 B21) Náboženští vůdci vzali lidem klíč k poznání. Jaký klíč měl zde Ježíš na mysli? Vysvětlení může být hned několik. Farizeové například mohli běžným lidem vzít klíč k poznání tím, že 1) na místo Božího slova dali svou tradici a svá ustanovení, 2) pokoušeli se znevážit Krista (J 14,6) a 3) odváděli druhé od správného postoje srdce (srov. Lk 11,33 35). 14 Rodiče, kterým vadí skutečnost, že jejich děti chtějí následovat Krista, by se měli velmi vážně zamyslet. Klíčem k poznání je jistě Písmo a Kristus, proto se domnívám, že Ježíš měl patrně na mysli postoj, kdy je člověk zaměřen na Písmo a na Krista. Naší pasáži z 11. kapitoly Lukáše předchází verše 33 35, kde Ježíš řekl: Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nestaví do skrýše ani pod nádobu, ale na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Lampou těla je tvé oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo je plné světla. Je-li však špatné, i tvé tělo je temné. Hleď tedy, ať světlo, které je v tobě, není tmou. Jinými slovy, jestliže je vaše lampa (tedy oko nebo postoj srdce) čistá, budete plní poznání Boha. Je-li ale tato lampa nějak zastřená či zakrytá, bude takový člověk plný temnoty (nebude v něm světlo a poznání Boha). Když Ježíš vyučoval o klíči k poznání, a jak je naše tělo jako lampa, byl pozván k jednomu farizeovi domů na hostinu. Ježíš své vyučování ukončil u stolu, kde poukázal na to, že farizeům cosi brání ve světle. Ve svém náboženství kladli velký důraz na vnější věci, na mnohé maličkosti, usilovali o schválení ze strany druhých, sobecky se přetvařovali, žili v sebeklamu a nakládali druhým břemena, která ani sami nebyli ochotni nosit. Tak vzali lidem klíč k poznání. Farizeové činili z lidí syny pekla Představte si, že vám nějaký důvěryhodný náboženský vůdce dá klíč. Vložíte je do zámku u dveří s nápisem věčný úděl, a jakmile dveře otevřete, ocitnete se tváří v tvář pekelným plamenům. Farizeové získávali lidi, které vlastně Takového Krista si tedy farizeové nechali ujít. Jak je to možné? Jak mohli s celým Izraelem očekávat zaslíbeného Mesiáše, a když konečně přišel, jak jej mohli zabít? Podívejme se nyní blíže na to, co řekl sám Pán Ježíš. V čem se farizeové dopustili chyb? V 11. kapitole Lukášova evangelia Ježíš poukazuje farizeům na několik zásadních problémů jejich náboženství. Pokusme se v následujícím rozboru vidět nejen chyby na straně farizeů, ale zkusme zároveň přemýšlet sami o sobě. Farizeové chtěli hlavně dobře vypadat Jedna firma vyrábějící chemikálie nedávno používala určitou reklamu s cílem přesvědčit veřejnost, že firmě záleží na životním prostředí. V televizi však byly brzy nato zprávy o skupině, která proti této firmě vyvolala protesty. Jeden z protestujících držel plakát se jménem této firmy a s nápisem: Neoklamete nás. Je třeba čisté jednání. Image nestačí. U této protestní akce se nám může připomenout výrok, který řekl Ježíš farizeům. U Lukáše 11,39 jsou farizeové připodobňováni k lidem, kteří umývají nádoby jen zevně, ale uvnitř je ponechají špinavé. Ježíš jim řekl: Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který učinil zevnějšek, neučinil také vnitřek? Raději dejte to, co je uvnitř, jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté. (Lk 11,39 41) Ježíš zde má na mysli obřad rituálního umývání rukou, který farizeové praktikovali před každým jídlem. Ruce si pečlivě umývali před jídlem i mezi jednotlivými chody nikoli kvůli čistotě, ale aby se mohli pyšnit tím, jak důkladně naplňují svůj obřadní zákon. Ježíš ale dobře věděl, jak povrchní vlastně bylo ono rituálně čisté náboženství farizeů. Působili dobrým dojmem, měli dobrou image, ale jejich jednání bylo špatné. Náboženstvím se může změnit zevnějšek, ale jen Kristus může změnit naše srdce. Náboženstvím se nikdy nezmění jádro problému. Náboženství se věcmi zabývá jen z vnějšku. Proto Ježíš při jiné příležitosti řekl jednomu farizeovi a židovskému předákovi, že se musí znovu narodit (že tedy musí zakusit vnitřní duchovní přerod), má-li někdy vidět Boží království (J 3). Modlitby, večeře Páně, svaté přijímání, biřmování, křest či dobrovolná služba v církvi to vše může vypadat dobře. Budeme-li ale klást důraz na 7

10 formu, určitě tím Boha neobelstíme. Ježíš řekl: Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch (J 3,6). Kristus dokáže v našem životě více než všechna náboženství na celém světě (J 3,16). Kristus může měnit naše srdce, samotný Zdroj lásky může být přímo v nás. Jedná se o proces, který nás vede k pokoře. Je totiž třeba si přiznat, jak bezcenné jsou naše snahy o nepatrné vnější úpravy naší osobnosti, a dát se cele do rukou Boha, jeho milosrdenství, důvěřovat mu, že skrze Ducha Kristova vykoná to, co my bychom sami nikdy vykonat nedokázali. Farizeové dělali z komára velblouda Závidím lidem, kteří jsou dobří ve vědomostních soutěžích. Pamatují si mnoho podrobností, což je v životě určitě výhodou. Osobně si někdy nemohu ani vybavit, kam jsem si dal brýle nebo klíče. Schopnost pojmout hodně vědomostí se ale může stát osidlem, pokud si nedáme pozor. Ježíš na takové nebezpečí upozorňoval farizee, kteří měli sklon dělat i z nepatrných záležitostí velký problém. Běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet. (Lk 11,42) Jinými slovy, i na malých detailech může záležet, pokud jimi ovšem nejsou zastíněny věci skutečně důležité. Farizeové šli na své náboženství s logikou. Zákon pojímali jako vědu, která musí mít své logické důsledky. Pyšnili se, že jsou schopni věci promýšlet až do toho nejmenšího detailu. Když například dávali desátky, dávali desetinu ze všeho. Pokud měli Bohu dát desetinu ze své úrody, pak dávali deset procent ze všeho, tedy ze všech bylin a rostlin, které sklidili, přestože v zákoně bylo uvedeno, že to není nutné takto dělat. 8 Náboženství nás může zaměstnat malichernostmi, které však snadno spotřebují téměř všechnu naši pozornost. Problémem je toto vše vůbec odhalit. Na samotné ochotě farizeů dělat více, než bylo požadováno, jistě nebylo nic špatného. Zádrhel byl v tom, že se na jednotlivé detaily zaměřovali natolik, až zcela zapomněli na lásku. A podle Ježíše tím opomíjeli to naprosto nejdůležitější z celého zákona (Mt 22,37 40). Farizeové byli jako onen muž, který si šel koupit nové auto. V autoprodejně mu ihned padlo do oka nějaké zajímavé příslušenství, kterým by svůj budoucí nový vůz mohl patřičně vyšperkovat. A tak si nakonec s velkým úsměvem Farizeové klamali sami sebe Rádoby vtipem se říká: Všechny miluji, jen lidi nemohu vystát. Farizeové jednali podobně, aniž by se ovšem snažili být vtipní. Ježíš řekl, že farizeové si dávali záležet na tom, jak ctili proroky a stavěli jim pomníky. Ironií je, že stávající proroky pronásledovali a zabíjeli je. William Barclay k tomu uvádí: Obdivovali jen zesnulé proroky; živým prorokům usilovali o smrt. Zesnulým prorokům prokazovali čest, stavěli jim náhrobky a pomníky, ale stávající proroky znevažovali tím, že je pronásledovali a usilovali o jejich smrt. Právě o tom mluví Ježíš u Lukáše 11,37 51 a v paralelní pasáži u Matouše 23, kde říká: Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. I vy naplňte míru svých otců! (Mt 23,29 32) Farizeové vlastně klamali sami sebe. Rozhodně na sebe nepohlíželi jak na vrahy proroků a Mesiáše. Neuvědomovali si, že se svým prázdným náboženstvím vlastně stali Božími nepřáteli. Tělo vždy bojuje proti Duchu. Náboženství je bezmocné, protože nedokáže zabránit našim padlým tělesným sklonům. Lidské srdce totiž může změnit jedině živý Kristus. Když se lidé oddají náboženství spíše než Kristu, jen se historie opakuje stále dokola, takže dochází k podobným projevům jako u náboženských předáků za dnů Ježíše. Svými rty ctí Boha a Písmo, ale jakmile někdo vyzná Krista jako svého Spasitele, jsou nejednou vztekem celí bez sebe. Rodičům, kteří si velmi dávají záležet na svém náboženství, často vadí skutečnost, když jejich dospívající děti najednou začnou na takovém náboženství vidět i různé negativní stránky. Takoví rodiče třeba celý svůj život chodili pravidelně na bohoslužby a najednou mají poslouchat, jak syn nebo dcera říkají, že jsou znovuzrození. Přičemž totéž ale říkal Ježíš farizeovi jménem Nikodém (J 3,1 16). Rodiče, kterým vadí skutečnost, že jejich děti chtějí následovat Krista, by se ale měli velmi vážně zamyslet. Negativní reakce vůči tomu, že jejich dítě přijalo Krista, je poměrně silným indikátorem, že rodiče žijí v podobném sebeklamu jako farizeové, proti nimž se stavěl sám Pán Ježíš. 13

11 nakládali. Tento rys náboženství se jasně projevil, když Ježíš odpovídal na otázku, kterou mu položil jeden farizeus a zákoník. Ježíš mu řekl: I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte. (Lk 11,46) Ježíš lidi velmi dobře znal. Tito náboženští odborníci přidávali k Božímu zákonu stovky dalších závazků. A přitom sami byli hotovými odborníky na to, jak zákon šikovně obcházet. Dokonce přišli i na způsob, jak obejít zákon, kterým byl stanoven zákaz nosit o sobotě jakékoli břemeno. William Barclay cituje následující farizejskou tradici, v níž se uvádí: Kdo nese cokoli, ať ve své pravé či levé ruce, na hrudi či na rameni, je vinen; ale kdo nese cokoli na hřbetu ruky nebo na své noze nebo v ústech nebo na loktu či na vlasech anebo ve svém váčku na peníze obráceném naruby anebo mezi váčkem a košilí anebo v záhybu košile či ve své botě nebo sandálu je nevinen, protože věc nenese žádným obvyklým způsobem. Mnozí kazatelé a církevní představitelé i dnes nakládají lidem břemena, ale přitom si sami nacházejí pádné důvody, proč to v jejich případě neplatí. Například vyučují, že v každé rodině musí denně probíhat nějaké společné duchovní ztišení či zamyšlení, ale protože oni sami pracují v duchovní oblasti celý den, údajně se to na ně nevztahuje. Nebo učí, že křesťané jsou nyní pod Boží milostí, nikoli pod zákonem, a přesto požadují desátky. Jiní trvají na tom, že Bůh nenávidí rozvod a zakazuje jej naprosto za všech okolností, přestože vědí, že sám Bůh se vlastně rozvedl s Izraelem kvůli jeho soustavnému duchovnímu cizoložství, a přestože vědí, že Mojžíš v zákoně kvůli tvrdosti lidského srdce rozvod dovoluje (Dt 24,1 4; Mt 19,1 9). Naproti tomu Ježíš soustavně prosazoval vysoké ideály Zákona, ale zároveň bral milosrdně ohled na hříšníky, kteří činili pokání. Ježíš chápal, že mezi Boží svatostí a láskou existuje určité zdravé pnutí, a proto řekl: Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké. (Mt 11,28 30) 12 na rtech odnáší držák na kávu, držák na mapu, držák a nabíječku na mobilní telefon, kompas na přístrojovou desku, speciální širokoúhlé zrcátko, přívěšek na klíče a ozdobné kryty na disky kol. Podobně jako farizeové si odnáší více jednotlivostí, než pro kolik původně šel ale vlastně si odnáší méně. S rukama plnýma zbytečných drobností totiž nasedá do svého starého vozu a odjíždí zpátky tam, odkud přijel. Náboženství sice může být dobré a potřebné, ale může nás zaměstnat méně důležitými malichernostmi, které však snadno spotřebují téměř všechnu naši pozornost. Problémem je toto vše vůbec odhalit. Když se totiž snažíme zlepšovat ve studiu Bible, modlitbě a dávání, můžeme mít pocit, že děláme to skutečně zásadní. Nic však nemůže být náhradou za srdce plné lásky a spravedlnosti, za srdce žijící z plného vztahu se samotným Bohem. Několik let po Kristově smrti a vzkříšení opakoval apoštol Pavel Ježíšovo učení křesťanům v Korintu. Jasně jim uvedl, že veškeré duchovní dary, poznání, víra a sebeobětavost jsou bez lásky naprosto ničím (1K 13). Farizeové prahli po schválení od druhých lidí Náboženství se může stát usilovnou cestou za svým vlastním egem. Kdy se vám dostane většího uznání, než když se o vás mluví jako o zbožném člověku? Jak to lahodí našemu pocitu vlastní důležitosti a pýchy, když se o nás mluví jako o člověku, který má jistě Boží schválení! Je jistě lepší, když se o nás mluví jako o zbožných než o bezbožných lidech. A není snad lepší být znám jako kněz či pastor než jako producent či prodejce pornografie? Možná ne. Ježíš farizeům řekl, že pokud se nezmění, přijdou nakonec do téhož pekla jako bezbožníci. Určitý rozdíl zde ale přece je. Ježíš si totiž vyhradil tu nejtvrdší kritiku právě pro náboženské vůdce, kteří využívali svého duchovního postavení k tomu, aby si získávali kýženou pozornost a úctu. Ježíš jim řekl: Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na tržištích. (Lk 11,43) Každý z nás je rád, když cítí ze strany druhých ocenění. Jsme rádi, když na nás lidé vidí něco chvályhodného. Na tom není nic špatného. Špatné ovšem je, jakmile se pro nás názory druhých stanou důležitějšími než to, co říká Bůh. Opravdovým osidlem pak je, když se nám lichotky a pozornost druhých stanou jakousi drogou, která otupuje naši schopnost projevovat lidem skutečnou lásku, jež otupuje naši schopnost vnímat Boha, která otupuje naši schopnost přiznat si, že máme u lidí mnohem lepší pověst, než jací jsme ve skutečnosti. 9

12 Když dobře uplatňujeme náboženská pravidla, dává nám to možnost získat si chválu od lidí. Jedinou možností, jak ale získat Boží přízeň, je podřizovat se Kristu. A platí to i poté, co člověk přijme Krista a vstoupí do určité církve. Celý život si musíme klást otázku, zda nám jde o publikum, anebo o Boha. Apoštol Pavel velmi dobře věděl, co znamená potýkat se s kritikou a s nepřijetím ze strany členů vlastní duchovní rodiny. Proto určitým kritikům v Korintu napsal: Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn; ten, kdo mne posuzuje, je Pán. (1K 4,3 4) Později Pavel napsal: Netroufáme se totiž zařadit mezi ty, kteří doporučují sami sebe, nebo se k některým z nich přirovnat; vždyť oni se měří sami sebou a přirovnávají se k sobě samým, a nechápou, oč jde. (2K 10,12) Pavel se naučil nahlížet na kritiku z pohledu Boží milosti. Ne, že by ho to nebolelo, ale zjistil, že lidské uznání nemá žádnou trvalou hodnotu (Fp 3,1 10). Zásadní je, aby nám Kristus nakonec řekl: Výborně, dobrý a věrný služebníku! Pavel byl kdysi farizeus. Velmi dobře tedy věděl, jaký velký rozdíl je, když je člověk uznáván na základě svého náboženství, anebo když má Kristovo schválení. Farizeové raději s maskou než bez masky Jmenuji se Marek a jsem alkoholik. To je naprostý základ na cestě k uzdravení v rámci organizace Anonymní alkoholici. Člověk musí jednat na rovinu, musí se pokořit, ale pokora bohužel v náboženství často schází. Návštěvníci, kteří si zajdou na bohoslužbu, mají velmi často pocit, že jsou mezi lidmi, kteří jsou naprosto nereální. Ramenem se téměř dotýkají člověka vedle sebe, ale přitom necítí vůbec žádnou blízkost. Vidí jen někoho, kdo je úhledně oblečen, má na tváři oduševnělý výraz a bez zaujetí se zcela mechanicky účastní právě probíhající bohoslužby. Některým to tak vyhovuje, ale jiným z toho krvácí srdce. Počkat, takhle to přece nejde. Takhle to v životě není. Vždyť všichni máme nějaké problémy. Proč si to nepřiznat? Náš hněv, obavy, závist, zahořklost, chtíč a pocit studu? Pak bychom se mohli navzájem povzbuzovat, být si navzájem útěchou a mohli bychom se sobě i navzájem zodpovídat. Ježíš by s tím jen souhlasil. Farizeům a zákoníkům totiž řekl: 10 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to nevědí. (Lk 11,44) Ve druhém díle publikace The People's Almanac je doložen podobný problém nečestného jednání: Když pruský král Fridrich II. navštívil věznici v Potsdamu, každý odsouzený, s nímž zde mluvil, mu tvrdil, že je nevinný. Nakonec přišel k jednomu muži, který čekal na popravu za velkou krádež. Onen muž mu zkroušeně řekl: Vaše Výsosti, jsem vinen a oprávněně si zasluhuji svůj trest. Král Fridrich se obrátil na správce věznice a řekl mu: Okamžitě toho ničemu propusťte z vězení, než se mu podaří zkazit všechny ty ostatní charakterní a nevinné lidi. Z Božího hlediska na tom mohou být nábožní lidé podobně jako ti lidé ve vězení. Náboženská víra, obřady a společenství často lidem skýtají možnost, jak zlehčovat či úplně popírat svou vinu a hanebné chování a jak nesmírně potřebují Spasitele. Místo aby nás náboženství povzbuzovalo, abychom se hlásili k tomu, jak jsme neschopni sami sebe zachránit, sami sebe spasit, nám dává možnost nosit jakousi fasádu a masku, kterou zakrýváme své nevyřešené problémy. Snaha vytěsňovat skutečné problémy nějakou horlivou náboženskou činností je ochrannou reakcí, jejíž počátek můžeme vysledovat až k prvnímu lidskému páru. Když Adam s Evou zhřešili, byli zděšeni tím, že přišli o svou nevinnost. Zakryli se pomocí fíkových listů a schovali se před Hospodinem mezi stromy. Když Hospodin přišel do zahrady Eden, Adam připustil, že se schoval, protože se bál. Od té doby se lidé i nadále schovávají mezi stromy horečnaté náboženské činnosti a svou hanebnost zakrývají pomocí fíkových listů klopotného lidského úsilí. Místo abychom se pokořili a přiznali si, jak nesmírně potřebujeme Kristovu pomoc a spásu, snažíme se co nejvíce nasazovat ve svém náboženství, což má být odpovídající kompenzací za naše hříchy. Přitom se ale schováváme před Kristem, který nabízí své milosrdenství pouze těm, kteří se před ním upřímně pokoří. Farizeové jen lidem nakládali další břemena Představte si, že by na světě byli jen dva druhy lidí jedni by vám při každém setkání naložili na vaše bedra cihlu a druzí by vám cihlu odebrali. Podle toho, s kým z nich byste se potkali, by vám náklad cihel buď přibýval, nebo ubýval. Ježíš by byl mezi těmi, kteří by vám cihly odebírali. Farizeové by vám je 11

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl?

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? www.biblickaknihovna.cz Obsah V čem je náboženství ošidné.............................. 1 V čem je ten skutečný rozdíl?............................. 2 Jaké

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více