UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce"

Transkript

1 UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic. Jakub Doležel Obor: Charitativní a sociální činnost OLOMOUC 2008

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně UP CMTF v Olomouci a byla zpřístupněna ke studijním účelům. Olomouc, duben 2008

3 Děkuji ThLic. Jakubovi Doleželovi za odborné vedení práce, poskytnutí literatury, studijních dokumentů a za jeho užitečnou pomoc a vstřícnost.

4 4 Obsah Úvod Islám Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Judaismus (Federace židovských obcí) Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Hinduismus Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Buddhismus Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Křesťanství Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Závěr Seznam použité literatury a internetových odkazů Resumé... 47

5 5 Úvod V dnešní společnosti, kdy se ve světovém měřítku poměrně výrazným způsobem projevují účinky globalizace, kdy díky moderním technologiím lze komunikovat napříč národy a kulturami, a kdy je možné bez zásadních omezení cestovat do jiných zemí, lze pozorovat potenciální interakci nejen s jinou kulturou, rasou, ale i s náboženstvím. Ačkoliv je u nás, jako u Středoevropanů, nejvíce rozšířeno křesťanství, a to zejména v katolické a tradiční protestantské podobě (tradiční formy křesťanského vyznání blízké naší kultuře a tradicím), je v současnosti, vzhledem k mnoha faktorům, religiozita každého jednotlivce ovlivněna či jinak konfrontována s jinými náboženstvími. I přes širokou škálu různých světových forem náboženství a náboženských tradic, uvádím v této práci tyto hlavní náboženské proudy: islám, hinduismus, buddhismus a judaismus. V Evropské unii se dnes označuje za vyznavače islámu okolo 20 milionů lidí hlásících se k tomuto vyznání. 1 Ve Spojených státech tvoří zhruba 2% populace (okolo 5,9 milionů vyznavačů) buddhistickou komunitu. 2 V Ruské federaci žije okolo tři sta tisíc 3 Židů. Na druhé straně, vzhledem ke křesťanským misijním aktivitám a díky činnosti misijních center, je ve východních asijských zemích (s výjimkou států s totalitním uspořádáním či vedenými islámskými radikály) dnes křesťanství poměrně známým náboženstvím a v určité míře je i praktikováno. Např. v Číně se odhaduje, že v současnosti je zhruba 80 miliónů 4 praktikujících křesťanů a v Jižní Koreji se dnes hlásí ke křesťanství (v jeho evangelikální podobě) asi 30% obyvatelstva. 5 1 Srov. The Open Society Institute [online]. c1993, poslední revize 02. února 2008 [cit. 22. února 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims>. 2 Srov. AsiaSource [online]. c2001, poslední revize 02. února 2008 [cit. 22. února 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.asiasource.org/news/at_mp_02.cfm?newsid=54751>. 3 Srov. Jewishencyklopedia [online]. c2003, poslední revize 09. února 2008 [cit. 22. února 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=479&letter=r>. 4 Srov. New Government Statistics on China's Christians [online]. c2000, poslední revize 19. února 2008 [cit. 23. února 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.worthynews.com/news-features/compasschina-survey.html>. 5 Srov. HAMPLOVÁ, Dana. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti. Sociologický ústav Akademie Věd ČR, 2000, s. 10, pozn. 2. [online]. [cit. 23. února 2008]. Dostupné z WWW: <http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/136_00-3wptext.pdf >.

6 6 Lze tedy konstatovat, že světová náboženství se do jisté míry potkávají, prolínají či existují vedle sebe v jakési blízké koexistenci. Již neplatí striktní lokální asociace určitého regionu s konkrétním jediným náboženským proudem. Na poli sociální práce se tedy sociální či humanitární pracovník velmi snadno může setkat s klienty, partnery či kolegy různého náboženského vyznání. Ústava české republiky, Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu náboženského projevu: Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. 6 Tato definice je uvedena v Listině základních práv a svobod České republiky. Nelze tedy upírat jiným náboženstvím možnost projevu na našem území. Můžeme si proto položit otázku, zdali při provádění sociální praxe, či při poskytování pomoci, lze hodnotit všechny světové náboženské proudy jako takové partnery, jejichž hodnoty a normy umožňují podílet se na spolupráci s ostatními při poskytování pomoci druhým. Tedy, zda tyto další subjekty mají stejný postoj ke vnímání bolesti a utrpení člověka, s postojem čerpajícím ze solidarity a milosrdenství. Pro účel zhodnocení dalších světových proudů je patřičné poznat, jaká míra zmíněné solidarity s trpícími se projevuje v daném náboženském proudu a jakou formu a metodu pomoci daný směr preferuje či praktikuje. Důležitým faktorem v otázce zhodnocení je i motivace, kterou má daný náboženský směr při poskytování pomoci. Mají stejný pohled na člověka a co si myslí o jeho důstojnosti? Jak pohlížejí na rovnost mezi ženou a mužem? Jakou hodnotu a smysl má pro ně lidský život? Cílem této práce je popsat specifické aspekty světových náboženství: islámu, hinduismu, buddhismu a judaismu, které mohou mít význam pro poznání, spolupráci či partnerství mezi sebou navzájem v rámci poskytování pomoci. Tato náboženství jsem zvolil z toho důvodu, že jsou počtem svých vyznavačů a následovníků v celosvětovém měřítku nejmarkantnější a jsou jistým způsobem známa i široké 6 Viz. Předsednictvo Česká národní rady, Listina základních práv a svobod. Ostrava-Hrabůvka: Sagit, 2003., Článek 16, (1), (4), s. 18.

7 7 laické veřejnosti. Pro práci sociálního nebo humanitárního pracovníka může jejich hlubší poznání být velmi přínosné zejména pro budování vztahů, vytváření kooperačních plánů či uzavírání koalic např. v terénním prostředí při práci v zahraničí. Využití těchto poznatků v rámci domácí spolupráce je rovněž možné vzhledem k demografické struktuře obyvatel a dnešní variabilitě cizích státních příslušníků na našem území. Dále mohou tyto poznatky usnadnit volbu pracovníkova přístupu, metody nebo dokonce strategie; může ho lépe připravit na práci s určitými skupinami klientů. Předmětem této práce je hodnocení a srovnávání různých náboženských proudů z hlediska teologického pouze v té míře a souvislostech, jež se týkají poskytování pomoci druhým. Nejedná se o komplexní teologické zhodnocení, ale o cílené zhodnocení té části učení, projevů nebo postojů, které mohou jakkoliv souviset se solidaritou s trpícími. Důležité je zachycení takových prvků a rysů, které jsou přínosné pro kooperaci mezi sociálními či humanitárními pracovníky napříč světovými náboženstvími. Nejedná se o propagaci ani o kritiku daného náboženského směru. Zdroje, ze kterých jsem pro tuto práci čerpal, jsou literatura doporučená vedoucím práce, referáty či studie k dané problematice a internetové stránky, zejména elektronické encyklopedie pro získání dat či jiných faktografických údajů. Struktura práce je rozvržena do základních kapitol, které se věnují profilu daného světového náboženského proudu. Dále každá kapitola obsahuje podkapitolu popisující potenciál daného směru pro výkon charitativně diakonické činnosti. Jedná se o teoreticky orientovanou práci. Cíl své práce tedy spatřuji v sumarizaci informací a možnosti jejího praktického použití v konkrétní práci sociálních a humanitárních pracovníků.

8 8 1. Islám Islám, který původně vznikl na Blízkém východě, je v dnešní době univerzálním náboženstvím, které se přizpůsobilo místním podmínkám od Maroka na západě až k Indonésii na východě. Muslimské vyznání víry, zvané šaháda, zní: Není Boha kromě Boha, Mohamed je Boží prorok. Toto vyznání je jedno z pěti pilířů islámu. Islám sice nemá žádné autoritativní krédo, které by znamenalo podřízenost, ale opakování těchto dvou tvrzení činí člověka muslimem, tj. tím, kdo se podřizuje. Šaháda je obvykle to první, co muslimské děti slyší při příchodu na tento svět, a je také tím posledním co člověk slyší, když jej opouští. Důraz na jednoho Boha (v arabštině Alláh) spojuje islám s jeho monoteistickým dědictvím z judaismu a křesťanství. Muslimové však věří, že islám tak, jak byl zjeven proroku Mohamedovi a zapsán v Koránu, je konečnou verzí zjeveného náboženství. Mohamed je prorok jako Abrahám, Mojžíš či Ježíš, ale jeho posvátná kniha je naplněným a dokončeným poselstvím jeho prorockých předchůdců. Po něm již Bůh nesešle žádné proroky. 7 Zakladatelem Islámu je Mohamed. Muslimská tradice vypráví, že se Mohamed narodil v Mekce okolo roku 570 po Kr. Mekka byla tehdy prosperující obchodní oblastí a přitahovala poutníky z celé Arábie. Mohamed brzy osiřel a vychovával jej strýc chudý a ušlechtilý člověk. Mohamed se stal brzy obchodníkem a mnoho pozdějších vyprávění traduje, že byl mimořádně moudrý a spravedlivý. Mohamed měl údajně ve zvyku meditovat na hoře Híra, nedaleko Mekky. Byl znepokojen materialismem, nespravedlností a duchovním neklidem ve městě. Jednoho dne roku 610, když spal v jeskyni, uslyšel kázání nějakého hlasu. Pozdější muslimská tradice událost chápe tak, že toto kázání byly vlastně první instrukce v řadě božských zjevení, která Mohamedovi předal anděl Džibríl (Gabriel). 7 Srov. KROPÁČEK, L., Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, S. 14.

9 9 Praktickou stránku islámu tvoří rituální praxe, tzv. pět pilířů, které od 10. stol. platí za podstatu muslimského práva. V Koránu není žádný z těchto požadavků plně vyjádřen, avšak vzhledem k jejich rituálnímu charakteru představují mocný nástroj pro vyjádření individuální a komunální muslimské identity. Prvním pilířem je Šaháda neboli vyznání islámské víry. Druhým pilířem je Salát neboli povinná modlitba, které předchází rituální omývání, jež je vyžadováno pětkrát denně: za svítání, v poledne, odpoledne, při západu slunce a v noci. Třetím pilířem je platba almužny, Zakát. Odvádí se podle bohatství jednotlivce, ve výši 2,5 % z majetku přesahujícího minimum, tj. Nisab. Ramadán je označení důležitého devátého měsíce v islámském kalendáři. V Koránu je jako jediným nazýván jménem (Korán 2, ). Podle svého obsahu a formy je ramadán měsícem půstu. 9 Po 40 dní, v době mezi svítáním a soumrakem, by se měli muslimové vzdát jídla a pití, rovněž kouření a sexuálního styku. Konec půstu se oslavuje svátkem íd al-fitr. Pátým a posledním pilířem islámu je Hadždž neboli pouť do Mekky. Jednou za život, když to finanční situace dovolí, musí každý muslim cestovat do rodiště islámu. V Mekce, po vykonání různých rituálů, veliké oběti a rozdělování masa, se ukončuje Hadždž. Slaví jej muslimové na celém světě. V České republice je zhruba do 10 tisíc stoupenců islámu. 10 S muslimy se lze tedy setkat buďto přímo na našem území (např. v rámci uprchlického tábora, u žadatelů o azyl či v rámci práce s cizineckou studentskou komunitou, apod.) anebo na muslimském území (mezinárodní projekt, humanitární činnost, studium, apod.). Jedno z hlavních specifik muslimského způsobu života jsou stravovací návyky. Muslimové nejedí vepřové maso samotné, ani výrobky vepřové maso obsahující, nepijí alkohol a jejich každodenní režim, včetně stravování, se řídí různými pravidly vycházejícími z pěti pilířů muslimské rituální praxe. Při spolupráci s muslimy je užitečné si uvědomit, zdali právě neprobíhá Ramadán. Muslimové si rovněž velmi váží Koránu. Nikdy by jej nepoložili na zem a při předávání této knihy muslimům je důležité jej umístit na důstojné místo. S příchodem Koránu se totiž 8 Při referenci na Korán je uváděna nejprve kapitola a pak číslo Súry. 9 Srov. Waldensels, H. Lexikon náboženství. Praha: Victoria Publishing, a. s., S Srov. Nadace ADRA adventistická nadace pro pomoc a rozvoj [online]. c2004, poslední revize 2004 [cit. 3. března 2008]. Dostupný z WWW: < adra.cz/publikace.php>.

10 10 uskutečnil první záměr, a to umožnit Arabům přístup do společenství národů knihy, Židů a křesťanů, kteří obdrželi Tóru a evangelia. 11 Rovněž není mezi muslimy dovoleno jakkoli zobrazovat či ztvárňovat Alláha a proroka Mohameda. Vzhledem k silným náboženským tradicím a úzkému propojení náboženské složky se státní správou v islámských zemích, upřednostňují muslimové před psychology raději jejich duchovního imáma. Imám, doslova příkladný, vedoucí, první osoba při muslimském obřadu v mešitě. Může jím být jakýkoliv dospělý muslimský muž dobrého charakteru stojící v čele komunity. Imám není ustanoven do pozice jako je např. ordinovaný kněz či duchovní, nicméně větší mešity mohou mít placeného imáma. 12 Evropští muslimové se oblékají podobně jako Evropané. (Tj. nepraktikují striktní nošení šátku). Muslimové zpravidla mohou darovat i přijímat krev. Při pohřebních obřadech se zvyky různých muslimských komunit mohou lišit. Teritoriálně jsou nám nejbližší bosenští muslimové. Při pohřebních obřadech se bosenští muslimové modlí (klaní) za mrtvého doma i v minaretu. Mrtvého umyjí, zabalí do bílého plátna, potom do zeleného plátna s věroučnými znaky a položí do rakve bez víka. Pohřeb se uskutečňuje do 24 hodin po smrti. Mrtvé muslimové nepitvají. Pohřební obřad se koná vždy s vyloučením žen, které se scházejí v domě pozůstalých a pláčou. Zesnulý je pochován hlavou k východu slunce, je z něj sejmuto zelené plátno. Šikmo přes otevřenou rakev jsou položeny desky a hrob je zasypán zeminou tak, až vznikne mohyla. Poté se konají opět modlitby u hrobu. 13 Obecně platí, že muslimové mají silný, tradiční, patriarchální řád a v podmínkách, kde nemohou zabezpečit rodinu (tam, kde jsou plně odkázáni na pomoc jiných), se mohou cítit velmi frustrováni, s pocitem selhání, neschopnosti obstarání základního materiálního zabezpečení. Tato situace je typická například u čečenských uprchlíků. 11 Srov. Eliade, M., Culianu, I. P., Slovník náboženství. Praha: Český spisovatel, a. s., S Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd S Srov. Nadace ADRA adventistická nadace pro pomoc a rozvoj [online]. c2004, poslední revize 2004 [cit. 3. března 2008]. Dostupný z WWW: < adra.cz/publikace.php>.

11 Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Muslimové vnímají utrpení a bolest v mnoha aspektech podobně jako křesťané. Rozdíl může být ovšem v postoji vůči určitým skupinám (segregacím) lidí, v otázce poskytnutí pomoci. Z hlediska vnímání života člověka věří muslimové rovněž jako křesťané v život, který následuje po tomto pozemském životě. Muslim orientuje sebe a svůj život podle jednoho a jediného Boha, který je stvořitelem a soudcem světa. Dále věří v den budoucího soudu, kdy mrtví vstanou z mrtvých a Bůh dá všem odplatu dle svého soudu. Pojetí člověka z hlediska osobního vztahu mezi jím a Bohem je poněkud odlišné od např. křesťanského pojetí, kde je člověk vnímán jako partner je stvořen k Božímu obrazu a má se spolupodílet na Božím plánu. V muslimském pojetí je člověk vnímán spíše jako povinný plnící Boží zákony, dodržující zákony a předpisy v Koránu. Obecně vzato, muslim je povinen poskytnout pomoc svému bratru tak jak to odkázal prorok Mohamed, který nahradil předislámskou solidaritu kmenovou solidaritou všech věřících muslimů. 14 Již výše zmíněná almužna může být ovšem interpretována nikoli jen jako bezvýhradný projev lásky k bližnímu, ale spíše jako nástroj povinnosti vůči etice splnění muslimské povinnosti vůči Alláhu. Nicméně Korán, jako součást zákona, přináší pro muslimy mnoho morálních a etických pokynů, jako jsou výzvy ke zbožnosti, upřímnosti, vlídnosti, velkodušnosti, štědrosti, trpělivosti, cudnosti, milosrdenství a dobrým činům. Dále je vybízí k laskavému jednání se starými rodiči, při provinění povzbuzuje ke kajícnosti. Také je nabádá k tomu, aby obdarovávali chudé, pocestné a své příbuzné. Zakazuje smilstvo a zabíjení. Ve všem ať se drží střední cesty a dbají Božích připomenutí. Islámu je cizí oddělování duchovně-náboženské a světsko-státní oblasti života. Stát a jeho instituce jsou proto v islámských státech zodpovědné jak za náboženské tak i sociální potřeby svých občanů. Skutečností ovšem je, že v od minulého století zajišťuje pomoc chudým a nemocným Červený půlměsíc. I pro něj je ale navázanost na islámsko-státní struktury příznačná. Jinak řečeno, na rozdíl od Červeného kříže, Charity či Diakonie, jde o vládní, státně-náboženskou organizaci, navíc s mnohem nižším stupněm institucionalizace. Pokud bychom se zaměřili na západoevropské muslimské iniciativy směřující k poskytování pomoci, tak např. v Německu založila muslimská komunita obecně prospěšnou společnost s názvem: Muslimové 14 Srov. Müller, Z., Islám historie a současnost. Praha: NS Svoboda, S. 114.

12 statutu. 15 V některých zemích, zejména v nábožensky smíšených regionech (Bosna, 12 pomáhají, která se ale jen výjimečně věnuje sociálním službám na území Německa, spíše směřuje své aktivity k podpoře jiných islámských zemí (můžeme spekulovat o tom, že by mohla být zneužita k podpoře teroristických skupin). Finanční prostředky z katolického prostředí známých mezinárodních humanitárních nadací Brot für die Welt nebo Misereor sice také směřují do zahraničí, zemí třetího světa, avšak nezávisle na jejich politickém či náboženském Chorvatsko) působí na rozdíl od Červeného půlměsíce silně nábožensky motivovaná pomáhající iniciativa s názvem Mehemet. 16 Z historického hlediska je zajímavé se zamyslet nad tím, jak může být rozdílný postoj muslima k nemuslimským vyznáním či k nevěřícím. Ještě v 19. stol. fungoval tzv. sytém millétů, který sloužil k odlišení věřících jiného vyznání v rámci muslimských komunit. Tento systém zároveň zajišťoval garanci menšinových práv především křesťanských, ale i židovských náboženství. Dovoloval právo hlásit se k jiné víře, vykonávat odlišné rituály a uplatňovat v rámci své náboženské obce vlastní společenské zvyklosti. Milléty se na oplátku zavazovaly respektovat centrální islámsko-politické uspořádání a řádně platit vyměřené daně. Tento systém fungoval poměrně klidným způsobem až do 19. stol., kdy po rozpadu Osmanské říše si jednotlivé národní skupiny začaly formovat vlastní politické programy. Práva jiných vyznání začala pociťovat částečná omezení. 17 Pokud bychom se zaměřili zejména na postoj islámu konkrétně ke křesťanství a snažili bychom se zde nalézt společnou platformu pro poskytování pomoci v rámci určitého partnerství, můžeme konstatovat, že vztahy mezi těmito dvěmi náboženstvími byly problematické a jejich vzájemný dialog je i dnes poměrně obtížný. Je třeba brát v potaz následující aspekty: Islám vznikl po křesťanství a už proto představuje pro křesťany určitou výzvu. V Koránu je uvedený postoj rovněž ke křesťanství, k jeho základnímu učení a k úloze Ježíše popírá, že Ježíš je jediný prostředník spásy. 15 Srov. POMPEY, H., Solidarität in anderen Religionen Ausgangspunkt für interreligiöse, caritative Kooperation. In DEUTSCHER CARITASVERBAND, Caritas Freiburg, 1999, s Srov. POMPEY, H., Solidarität in anderen Religionen Ausgangspunkt für interreligiöse, caritative Kooperation. In DEUTSCHER CARITASVERBAND, Caritas Freiburg, 1999, s Srov. Müller, Z., Islám historie a současnost. Praha: NS Svoboda, S. 116.

13 13 Konfrontace islámu a křesťanství bývala (a ještě dnes i může být) spojena s fenomény dobývání a obrany. Šíření islámu vedlo v historii k zániku rozvíjejících se křesťanských církví. Na druhou stranu zde hrály poměrně komplikovanou roli křesťanské křížové výpravy. Z oficiálního postoje křesťanů konkrétně Římskokatolické církve, lze usoudit, že tendence a vůle k určitému dialogu či uznání důležitosti druhé strany byla oficiálně vyjádřena věroučnou konstitucí o církvi Lumen gentium (čl. 16), kde popisuje zaměření evangelia na všechny lidi; k tomuto se odkazuje Hans Waldenfels, když uvádí: Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že zachovávají víru Abrahámovu a spolu s námi vyznávají jediného milosrdného Boha, který bude soudit lidi v poslední den. 18 Zkušenosti ukazují, že islámské pomáhající iniciativy spolupracují s křesťanskou charitou nebo diakonií jen výjimečně, přestože ze strany křesťanských pomáhajících organizací mnohdy ochotně přijímají podporu. Pokud se zamyslíme nad mírou solidarity s trpícími v rámci Islámu, lze usoudit, že existující míra solidarity a dispozice pro poskytování pomoci je limitována mnohými faktory. Jeden z bodů, které nelze přehlédnout je postoj Islámu k ženám, kde postavení muslimské ženy je v dnešní době jedním z nejcitlivějších a nejkontroverznějších témat. Podle Koránu je muž a žena, jakožto bytosti stvořené, si navzájem rovnocenní. Nicméně i přesto se muži dostává jakési nadřazenosti nad ženou. Má údajně totiž větší rozumové schopnosti tedy z toho vyplývá jeho povinnost o ženu pečovat a materiálně ji zajišťovat, je-li jeho manželkou, sestrou nebo dcerou. Zdeněk Müller uvádí citát z Koránu, kde se je napsáno: Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám) a ctnostné ženy jsou pokorně oddány... A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je. Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proto nim důvody! Viz. Waldenfels, H., Světová náboženství. Praha: Zvon, S Viz. Müller, Z., Islám historie a současnost. Praha: NS Svoboda, S. 130.

14 14 Dalším bodem, který je projevem nesourodého postoje Islámu k trpícím je konfrontace muslimů a jejich nepřátel. Muslimové mají argumenty, že zbývající nearabský svět (nebo alespoň jeho část) stojí proti nim. Xenofobie zachvacující militantní islamisty plodí teroristická uskupení a hnutí, která citují Korán a v jeho jméně a ve jménu islámu jsou schopni vykonat jakékoliv násilí. Odhodlanost muslimů trestat a zároveň se stávat mučedníky je zejména v dnešní době výrazně očividná a mnozí si kladou otázku nad budoucí komunikací mezi Východem a Západem. Z uvedeného vyplývá, že islamisté netvoří jedinou homogenní skupinu. Někteří islamisté prosazují ozbrojenou revoltu, jiní zase upřednostňují politický proces a hledají postupně změnu.

15 15 2. Judaismus (Federace židovských obcí) Judaismus, jehož historie sahá přes 4000 let nazpět, byl prvním náboženstvím, které vyznávalo jediného, všemocného Boha. Hebrejská Bible mj. obsahuje pět knih, tzv. Mojžíšových, které předznamenávají prvky judaismu: vytváření mýtů, židovský zákon a historii Izraelitů. Po ukončení biblického období rozvíjeli židovskou teologii a praxi Rabíni. (Rabín je označení učitele či autority vykládajícího Tóru. Ordinování na rabína vyžaduje přezkoušení znalostí z vybraných témat židovského zákona již ordinovanými rabíny. 20 ) Původ židovského vyznání spočívá v událostech odvíjejících se od Abrahama. Když Abrahám opustil chaldejský Ur (dnešní jižní Irák), svou rodnou půdu, přislíbil Bůh Abrahámovi a jeho ženě Sáře Kananejskou zemi (území dnešního Izraele/Palestiny) a mnoho potomků. Později byl Abrahám vyzván k tomu, aby se nechal obřezat. A na důkaz trvalého znamení smlouvy mezi Bohem a Abrahámovými potomky, se měli nechat obřezávat také jeho synové, a to osmý den po narození. Brzy poté, co Abrahám uposlechl Božího příkazu, se mu narodil syn Izák. Abrahámovi potomci odešli přibližně roku 1700 př. Kr. do Egypta, aby se vyhnuli hladomoru. Již o dvě generace později byli považováni za nepřátelské cizince a byli zotročováni. Následně pak Izraelité opustili Egypt pod vedením Mojžíše. Poté na hoře Sinaj ustanovil Bůh pro všechny Izraelity desatero přikázání a mnoho dalších pokynů podrobně popisujících, jak mají sloužit Bohu a také, jaká mají mít mezi sebou ustanovena pravidla společensko sociálního soužití v rámci jejich komunity. Prvním rabínem v židovském vyznání byl Jochanan. V době římského obléhání Jeruzaléma, krátce před zničením Chrámu (v roce 70 po Kr.), byl Jochanan propašován z Jeruzaléma v rakvi. Římané mu dovolili založit školu v Jabne na izraelském pobřeží Středozemního moře. Jeho studenti se stali rabínskými učenci, rozšířili existující biblické zákony a vytvořili rámec náboženské víry, který umožňoval další existenci židovské komunity. 20 Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd S. 406.

16 16 Judaismus, tak jak je praktikován v dnešní době, spočívá jednak na židovské Bibli, tak na rabínském výkladu biblických idejí. Židé kladou velký důraz na studium svatých textů. Věří, že Bůh projevuje svou vůli prostřednictvím událostí v historii, a že jedině studiem mohou jednotlivci porozumět podstatě judaismu. V cyklu židovského roku jsou obsaženy svátky radosti a období smutku. Roš ha-šana je novoroční slavnost narození světla. Židé ve svých domovech jedí jablka a med k vyjádření naděje, že nadcházející rok bude sladký (příznivý). Jom kipur je Den smíření; duchovní čistota, která umožňuje začít rok s čistým srdcem. Lidé fyzicky schopní (nikoliv slabí či nemocní) nejedí žádné jídlo ani nepijí po dobu 25 hodin. Obřady se konají večer a od časného rána do setmění. Svátek Pascha připomíná památku exodu z Egypta. Oslavuje se sekvencí čtení a symbolických aktů, které jsou popsány v modlitební knize zvané pesachová hagada. Rodiče vysvětlují dětem události z Exodu a všichni jedí nekvašený chléb. Sedm dní poté se konají Šavu ot (letnice), oslava přijetí Desatera přikázání na hoře Sinaj. Svátkem Sukot (svátek sklizně) si Židé připomínají život pod Boží ochranou po dobu čtyřiceti let na poušti. Každá rodina si postaví malý stánek s otevřenou střechou a tam jedí. Třese se citrónovníkem, palmovými listy, myrtou nebo vrbovými větvemi. Purim připomíná události z knihy Ester, která vypráví jak bylo zabráněno vyvraždění Židů. Purim připomíná den, kdy se tak mělo stát. Židé čtou knihu Ester a děkují Bohu za svou záchranu, přispívají almužnou chudým, aby i oni mohli slavit s nimi; posílají přátelům dárky, jedí a pijí. Přestože je židovský kalendář bohatý na svátky během roku, tak je i každá sobota Sabat (odpočinutí) pro Židy velmi důležitým svátkem. Podle Božího příkazu se v tento den nevykonává žádná tvůrčí práce. To poskytuje volný čas pro modlitby, zpívání, procházky, jídlo, studium a zábavu. Tento den je pro Židy vyvrcholením týdne, dnem požehnání a štěstí. Sabat začíná od západu slunce v pátek a trvá do východu hvězd v sobotu večer. Zahajuje se zapálením dvou svíček a požehnáním poháru vína, aby se den prohlásil za svatý. Židé nosí nejlepší oblečení a jedí slavnostní jídla. Také v synagóze se hlavní obřady týdne konají právě v sobotu ráno. Zbožný Žid v tyto dny nepracuje a nenosí žádné předměty, ani nebude pomáhat v žádné činnosti. Odmítne převoz, nepoužívá auto, světlo, oheň a telefon. Výjimku tvoří ohrožení života (otravy, horečka apod.), kdy například otec odveze autem dítě

17 17 do nemocnice, ovšem zpět jde pěšky. Někteří ortodoxní Židé si na tento den najímali služebné, které jim v domě vykonávaly všechny potřebné práce a úkony. V judaismu je poměrně velký důraz kladen na děti. Chlapci ve věku 13 let a děvčata ve 12 letech jsou považováni za bar/bat micva (bar = syn, micva = povinnost anebo příkaz) 21, tedy zodpovědní za vlastní dodržování přikázání, a jsou oprávněni v synagóze vykonávat určité obřadní úkony. K slavnostnímu překročení prahu dospělosti odříkávají požehnání nad Tórou při sváteční sobotní ranní bohoslužbě a mohou také číst z Židovské Bible, vést tuto bohoslužbu nebo si připravit řeč k tomuto čtení. Judaismus věří, že manželství je ten nejšťastnější a nejsvatější lidský stav. Židovské svatby se konají pod baldachýnem, jež symbolizuje budoucí domov manželského páru. Tradičně dává ženich nevěstě prsten a uzavírá se ketuba (svatební smlouva), ve které jsou podrobně vypsány povinnosti ženicha a stanoveny alimenty, které bude v případě rozvodu nevěstě platit. V dnešní době je svatba považována za rovnocenně zodpovědnou událost pro obě strany a mnoho neortodoxních párů si symbolicky vyměňuje prsteny navzájem. Judaismus rovněž učí, že lidská duše je nesmrtelná. Existuje mnoho smutečních obřadů pro pozůstalé, které jim nejprve poskytují ochranu v jejich zármutku a poté jim tyto obřady postupně pomáhají vrátit se do každodenního života. Při pohřebním obřadu nejbližší členové rodiny odříkávají Kadiš jatom, modlitbu oslavující Boha. Po sedm dní po pohřebním obřadu by měli truchlícím ostatní přinášet jídlo, navštěvovat je a kondolovat jim. Pak následuje období, ve kterém se ještě stále uplatňují některá smuteční omezení. Platí přitom, že Kadiš za rodiče trvá jedenáct měsíců a za blízké příbuzné třicet dní. Rabín nechodí na hřbitovy, nedotýká se mrtvých. Výjimkou je situace, když není přítomna žádná jiná osoba nežli Rabín. Při úmrtí Židé nedovolují pitvu zesnulého. Samotné pohřbívání bývá do země a bez rakve. V případě, že to situace neumožňuje (např. vzhledem k místním předpisům), v tom případě se připouští použití obyčejné truhly. 21 Srov. Runes, D., Slovník Judaismu. Bratislava: Danubiaprint, š. p., S. 29.

18 18 Předpisy pro košer (vhodné) jídlo jsou důležitou součástí židovského života a identity. Judaismus se řídí zásadou, že není dovoleno jíst krev a kůzle v mléce jeho matky, což v praxi znamená, že je nepřípustné při přípravě pokrmů a jejich konzumaci míchat maso s mlékem a výrobky z nich. Dále není dovoleno jíst vodní živočichy s ulitou nebo krunýřem a dravé ptáky. Maso je dovoleno jíst pouze ze zvířat s rozdělenými kopyty, která přežvykují. Rabíni později zavedli šchitu přeříznutí krčních artérií ostrým nožem, což je metoda porážky, při které se odstraní z těla dobytčete maximální množství krve. V židovských kuchyních je proto dvojí sada nádobí, příborů a dalších kuchyňských potřeb. Jedna pro maso a druhá pro mléčné výrobky. Jídlo, u něhož je tato zásada dodržena, má označení košer. Pokud se Židé stravují v restauracích, musí tam existovat autorizovaný dozor na přípravou jídla z košer potravin. Totéž platí u nápojů.

19 Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Jako základní společnou platformu pro vnímání utrpení a bolesti pro křesťany a Židy lze označit Starý zákon. Ve Starém zákoně Bůh vede svůj lid, učí jej poznávat pravé hodnoty a sloužit jedinému, pravému Bohu. Na hoře Sinaj předává Desatero z hlediska dnešní doby je tento kodex předáván jak Židům tak i křesťanům. Kořeny smyslu pro péči o chudé či utlačované lze také spatřovat přímo ve Starém zákoně, kde se na mnoha místech zmiňuje závazek krále pomáhat chudým k právu. Kromě toho je rovněž připomínána povinnost dobře situovaných Izraelitů pečovat o chudé. Nachází se jak v mudroslovných spisů Starého zákona, tak i v právních ustanoveních z různých historických epoch dějin Izraele. Velice pozoruhodným rysem sociálního projevu Izraelitů je kritika ze strany proroků, kteří nekompromisním způsobem zavrhovali útlak a vykořisťování chudých, vdov a sirotků což považovali za velký zločin volající o trest k Bohu. Již vzhledem k události předání desatera a dalších předpisů a pokynů pro Izraelity, měly tedy Izraelité nesporně velmi dobře propracovanou legislativu spravedlnosti a práva. Za zmínku stojí například systém ochrany ohrožených skupin a jedinců, kdy starozákonní Izrael, jakožto agrární společnost, kladl velký význam na dobré fungování rodin. Sociální nouze tedy nastala tehdy, pokud došlo k narušení dvou základů: půdy a rodiny. Staří požívali zvláštní ochrany (např. Ex. 20,12;21,15.17). Podobně se těšili ochraně před útlakem také cizinci (Ex 20,20). Za zmínku stojí s tzv. první sociální daň, za kterou lze považovat deuteronomní předpisy o desátcích v knize Deuteronomium 14, Dá se přepokládat, že zemědělské desátky tvořily hlavní (královskou) daň. Desátek zde má charakter chrámové daně, je požadován jen od rolníků, kteří jej navíc mohou sami dvakrát v průběhu tří let spotřebovat u centrální svatyně. Každého třetího roku má být ale desátek rozdělen v místní komunitě, z čehož měli mít prospěch zejména cizinci, vdovy a sirotci. Z toho lze usoudit, že celá třetina tehdejších státních příjmů byla používána pro zabezpečení sociálně slabých skupin. 22 Jedinečnost židovského národa se také výrazně projevila v dějinách pronásledování a rozptýlení tohoto národa v antijudaismu. Od dobytí Jeruzaléma a babylonského zajetí, přes opětovné zničení chrámu, až po dějiny rozptýlení, 22 Srov. DOLEŽEL, J., Bůh na straně chudých, s

20 20 ghettizace, nenávisti vůči Židům a pronásledování, které vyvrcholilo v genocidě Židů, byly dějiny židovského národa dějinami nevinně prolité krve. Tyto dějiny lze s těží čistě racionálně vysvětlit. Dalším důležitým aspektem tohoto národa je to, že Židé, jako menšinová skupina, bezezbytku nevymizeli, nýbrž naopak vyvinuli podivuhodnou rezistenci a regenerační sílu. V každém případě, nikdy se vůči svému okolí neasimilovali natolik, aby přitom ztratili svou původní identitu. Naopak, vždy existovalo jádro, které se snažilo identitu uchovat. Z výše uvedeného je zřejmé, že dějiny židovského národa se velmi často pojily s útiskem, pronásledováním a utrpením. Dá se říci, že se to jistým způsobem může promítat i na jejich dnešním postoji vůči utrpení a bolesti. Jistě tento národ ví o čem hovoří, hovoří-li o bolesti a utrpení. Z toho vyplývá i množství svátků, které Židé slaví, a které mají spojitost s osvobozením či vyvedením tohoto národa z určitého utrpení. V bezpočtu příběhů utrpení zůstává živá vzpomínka na Boží přítomnost a vysvobození, ale také na jeho sebeponížení a sympatii s trpícími. Když se v rámci židovské bohoslužby předčítají zapsané vzpomínky z Tóry, tam se také uskutečňuje společenství, vzpomínky a vyprávění, které si je vědomo Boží blízkosti s trpícími. Židé jsou ve svém náboženství a mentalitě mírní, kladou důraz na svou autonomii nejeví projevy hostility vůči jinému subjektu, komunitě či náboženství. Ovšem, je třeba vzít v potaz i ten fakt, že právě díky bolestné historii, kterou si židovský národ prošel, nejsou Židé příliš velkými iniciátory dialogu, kde by se vytvářel prostor pro spolupráci s jinými náboženstvími. To může souviset i s jistou mírou nedůvěry a následné segregace se od ostatních, vzhledem k bolestné cestě, po které tento národ putoval. Může to mít také i souvislost s rysem partikularismu, který plyne z jejich striktního monoteismu, podobného například islámu Dalším faktorem je i náboženská otázka jako taková. Od křesťanů se v této oblasti Židé zásadně liší v pochopení a vnímání osoby Ježíše Krista. Na konci dějin Starého zákona dochází ke změně v náboženském vývoji. Smysl utrpení, tak jak jej vnímá křesťan, se liší od způsobu jeho vnímání Judaismem. Za důležitou zmínku stojí skutečnost, že odhadem na konci 18. či 19. stol. se židovská Sedaka (soukromé dobročinné iniciativy) koncentrovala podobně jako charita nebo diakonie do velkého dobročinného svazu. Dnes patří např. Centrála židovské dobročinnosti v Německu (založena 1917 v Berlíně) k jednomu z šesti vrcholných nestátních svazů sociálních služeb (sem patří pochopitelně také Německý

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Závěrečná absolventská práce Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti M a r t i n B í l e k Olomouc 2006 Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Historie, strategie, dialog a sdílení

Historie, strategie, dialog a sdílení Historie, strategie, dialog a sdílení Bereme-li náboženství jako uzavřené, samostatné subjekty, jde o vztahy mezi nimi, o vztahy interreligiózní (mezináboženské). Bereme-li to tak, že existuje obecně lidská

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání JUDAISMUS Judaismus, neboli ţidovské náboţenství, nemá tolik přívrţenců a je spíše lokálního charakteru, proto není povaţováno za světové náboţenství přesto je důleţité, protoţe z něj vychází křesťanství

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více