UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce"

Transkript

1 UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic. Jakub Doležel Obor: Charitativní a sociální činnost OLOMOUC 2008

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně UP CMTF v Olomouci a byla zpřístupněna ke studijním účelům. Olomouc, duben 2008

3 Děkuji ThLic. Jakubovi Doleželovi za odborné vedení práce, poskytnutí literatury, studijních dokumentů a za jeho užitečnou pomoc a vstřícnost.

4 4 Obsah Úvod Islám Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Judaismus (Federace židovských obcí) Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Hinduismus Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Buddhismus Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Křesťanství Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Závěr Seznam použité literatury a internetových odkazů Resumé... 47

5 5 Úvod V dnešní společnosti, kdy se ve světovém měřítku poměrně výrazným způsobem projevují účinky globalizace, kdy díky moderním technologiím lze komunikovat napříč národy a kulturami, a kdy je možné bez zásadních omezení cestovat do jiných zemí, lze pozorovat potenciální interakci nejen s jinou kulturou, rasou, ale i s náboženstvím. Ačkoliv je u nás, jako u Středoevropanů, nejvíce rozšířeno křesťanství, a to zejména v katolické a tradiční protestantské podobě (tradiční formy křesťanského vyznání blízké naší kultuře a tradicím), je v současnosti, vzhledem k mnoha faktorům, religiozita každého jednotlivce ovlivněna či jinak konfrontována s jinými náboženstvími. I přes širokou škálu různých světových forem náboženství a náboženských tradic, uvádím v této práci tyto hlavní náboženské proudy: islám, hinduismus, buddhismus a judaismus. V Evropské unii se dnes označuje za vyznavače islámu okolo 20 milionů lidí hlásících se k tomuto vyznání. 1 Ve Spojených státech tvoří zhruba 2% populace (okolo 5,9 milionů vyznavačů) buddhistickou komunitu. 2 V Ruské federaci žije okolo tři sta tisíc 3 Židů. Na druhé straně, vzhledem ke křesťanským misijním aktivitám a díky činnosti misijních center, je ve východních asijských zemích (s výjimkou států s totalitním uspořádáním či vedenými islámskými radikály) dnes křesťanství poměrně známým náboženstvím a v určité míře je i praktikováno. Např. v Číně se odhaduje, že v současnosti je zhruba 80 miliónů 4 praktikujících křesťanů a v Jižní Koreji se dnes hlásí ke křesťanství (v jeho evangelikální podobě) asi 30% obyvatelstva. 5 1 Srov. The Open Society Institute [online]. c1993, poslední revize 02. února 2008 [cit. 22. února 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims>. 2 Srov. AsiaSource [online]. c2001, poslední revize 02. února 2008 [cit. 22. února 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.asiasource.org/news/at_mp_02.cfm?newsid=54751>. 3 Srov. Jewishencyklopedia [online]. c2003, poslední revize 09. února 2008 [cit. 22. února 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=479&letter=r>. 4 Srov. New Government Statistics on China's Christians [online]. c2000, poslední revize 19. února 2008 [cit. 23. února 2008]. Dostupný z WWW: <http://www.worthynews.com/news-features/compasschina-survey.html>. 5 Srov. HAMPLOVÁ, Dana. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti. Sociologický ústav Akademie Věd ČR, 2000, s. 10, pozn. 2. [online]. [cit. 23. února 2008]. Dostupné z WWW: <http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/136_00-3wptext.pdf >.

6 6 Lze tedy konstatovat, že světová náboženství se do jisté míry potkávají, prolínají či existují vedle sebe v jakési blízké koexistenci. Již neplatí striktní lokální asociace určitého regionu s konkrétním jediným náboženským proudem. Na poli sociální práce se tedy sociální či humanitární pracovník velmi snadno může setkat s klienty, partnery či kolegy různého náboženského vyznání. Ústava české republiky, Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu náboženského projevu: Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. 6 Tato definice je uvedena v Listině základních práv a svobod České republiky. Nelze tedy upírat jiným náboženstvím možnost projevu na našem území. Můžeme si proto položit otázku, zdali při provádění sociální praxe, či při poskytování pomoci, lze hodnotit všechny světové náboženské proudy jako takové partnery, jejichž hodnoty a normy umožňují podílet se na spolupráci s ostatními při poskytování pomoci druhým. Tedy, zda tyto další subjekty mají stejný postoj ke vnímání bolesti a utrpení člověka, s postojem čerpajícím ze solidarity a milosrdenství. Pro účel zhodnocení dalších světových proudů je patřičné poznat, jaká míra zmíněné solidarity s trpícími se projevuje v daném náboženském proudu a jakou formu a metodu pomoci daný směr preferuje či praktikuje. Důležitým faktorem v otázce zhodnocení je i motivace, kterou má daný náboženský směr při poskytování pomoci. Mají stejný pohled na člověka a co si myslí o jeho důstojnosti? Jak pohlížejí na rovnost mezi ženou a mužem? Jakou hodnotu a smysl má pro ně lidský život? Cílem této práce je popsat specifické aspekty světových náboženství: islámu, hinduismu, buddhismu a judaismu, které mohou mít význam pro poznání, spolupráci či partnerství mezi sebou navzájem v rámci poskytování pomoci. Tato náboženství jsem zvolil z toho důvodu, že jsou počtem svých vyznavačů a následovníků v celosvětovém měřítku nejmarkantnější a jsou jistým způsobem známa i široké 6 Viz. Předsednictvo Česká národní rady, Listina základních práv a svobod. Ostrava-Hrabůvka: Sagit, 2003., Článek 16, (1), (4), s. 18.

7 7 laické veřejnosti. Pro práci sociálního nebo humanitárního pracovníka může jejich hlubší poznání být velmi přínosné zejména pro budování vztahů, vytváření kooperačních plánů či uzavírání koalic např. v terénním prostředí při práci v zahraničí. Využití těchto poznatků v rámci domácí spolupráce je rovněž možné vzhledem k demografické struktuře obyvatel a dnešní variabilitě cizích státních příslušníků na našem území. Dále mohou tyto poznatky usnadnit volbu pracovníkova přístupu, metody nebo dokonce strategie; může ho lépe připravit na práci s určitými skupinami klientů. Předmětem této práce je hodnocení a srovnávání různých náboženských proudů z hlediska teologického pouze v té míře a souvislostech, jež se týkají poskytování pomoci druhým. Nejedná se o komplexní teologické zhodnocení, ale o cílené zhodnocení té části učení, projevů nebo postojů, které mohou jakkoliv souviset se solidaritou s trpícími. Důležité je zachycení takových prvků a rysů, které jsou přínosné pro kooperaci mezi sociálními či humanitárními pracovníky napříč světovými náboženstvími. Nejedná se o propagaci ani o kritiku daného náboženského směru. Zdroje, ze kterých jsem pro tuto práci čerpal, jsou literatura doporučená vedoucím práce, referáty či studie k dané problematice a internetové stránky, zejména elektronické encyklopedie pro získání dat či jiných faktografických údajů. Struktura práce je rozvržena do základních kapitol, které se věnují profilu daného světového náboženského proudu. Dále každá kapitola obsahuje podkapitolu popisující potenciál daného směru pro výkon charitativně diakonické činnosti. Jedná se o teoreticky orientovanou práci. Cíl své práce tedy spatřuji v sumarizaci informací a možnosti jejího praktického použití v konkrétní práci sociálních a humanitárních pracovníků.

8 8 1. Islám Islám, který původně vznikl na Blízkém východě, je v dnešní době univerzálním náboženstvím, které se přizpůsobilo místním podmínkám od Maroka na západě až k Indonésii na východě. Muslimské vyznání víry, zvané šaháda, zní: Není Boha kromě Boha, Mohamed je Boží prorok. Toto vyznání je jedno z pěti pilířů islámu. Islám sice nemá žádné autoritativní krédo, které by znamenalo podřízenost, ale opakování těchto dvou tvrzení činí člověka muslimem, tj. tím, kdo se podřizuje. Šaháda je obvykle to první, co muslimské děti slyší při příchodu na tento svět, a je také tím posledním co člověk slyší, když jej opouští. Důraz na jednoho Boha (v arabštině Alláh) spojuje islám s jeho monoteistickým dědictvím z judaismu a křesťanství. Muslimové však věří, že islám tak, jak byl zjeven proroku Mohamedovi a zapsán v Koránu, je konečnou verzí zjeveného náboženství. Mohamed je prorok jako Abrahám, Mojžíš či Ježíš, ale jeho posvátná kniha je naplněným a dokončeným poselstvím jeho prorockých předchůdců. Po něm již Bůh nesešle žádné proroky. 7 Zakladatelem Islámu je Mohamed. Muslimská tradice vypráví, že se Mohamed narodil v Mekce okolo roku 570 po Kr. Mekka byla tehdy prosperující obchodní oblastí a přitahovala poutníky z celé Arábie. Mohamed brzy osiřel a vychovával jej strýc chudý a ušlechtilý člověk. Mohamed se stal brzy obchodníkem a mnoho pozdějších vyprávění traduje, že byl mimořádně moudrý a spravedlivý. Mohamed měl údajně ve zvyku meditovat na hoře Híra, nedaleko Mekky. Byl znepokojen materialismem, nespravedlností a duchovním neklidem ve městě. Jednoho dne roku 610, když spal v jeskyni, uslyšel kázání nějakého hlasu. Pozdější muslimská tradice událost chápe tak, že toto kázání byly vlastně první instrukce v řadě božských zjevení, která Mohamedovi předal anděl Džibríl (Gabriel). 7 Srov. KROPÁČEK, L., Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, S. 14.

9 9 Praktickou stránku islámu tvoří rituální praxe, tzv. pět pilířů, které od 10. stol. platí za podstatu muslimského práva. V Koránu není žádný z těchto požadavků plně vyjádřen, avšak vzhledem k jejich rituálnímu charakteru představují mocný nástroj pro vyjádření individuální a komunální muslimské identity. Prvním pilířem je Šaháda neboli vyznání islámské víry. Druhým pilířem je Salát neboli povinná modlitba, které předchází rituální omývání, jež je vyžadováno pětkrát denně: za svítání, v poledne, odpoledne, při západu slunce a v noci. Třetím pilířem je platba almužny, Zakát. Odvádí se podle bohatství jednotlivce, ve výši 2,5 % z majetku přesahujícího minimum, tj. Nisab. Ramadán je označení důležitého devátého měsíce v islámském kalendáři. V Koránu je jako jediným nazýván jménem (Korán 2, ). Podle svého obsahu a formy je ramadán měsícem půstu. 9 Po 40 dní, v době mezi svítáním a soumrakem, by se měli muslimové vzdát jídla a pití, rovněž kouření a sexuálního styku. Konec půstu se oslavuje svátkem íd al-fitr. Pátým a posledním pilířem islámu je Hadždž neboli pouť do Mekky. Jednou za život, když to finanční situace dovolí, musí každý muslim cestovat do rodiště islámu. V Mekce, po vykonání různých rituálů, veliké oběti a rozdělování masa, se ukončuje Hadždž. Slaví jej muslimové na celém světě. V České republice je zhruba do 10 tisíc stoupenců islámu. 10 S muslimy se lze tedy setkat buďto přímo na našem území (např. v rámci uprchlického tábora, u žadatelů o azyl či v rámci práce s cizineckou studentskou komunitou, apod.) anebo na muslimském území (mezinárodní projekt, humanitární činnost, studium, apod.). Jedno z hlavních specifik muslimského způsobu života jsou stravovací návyky. Muslimové nejedí vepřové maso samotné, ani výrobky vepřové maso obsahující, nepijí alkohol a jejich každodenní režim, včetně stravování, se řídí různými pravidly vycházejícími z pěti pilířů muslimské rituální praxe. Při spolupráci s muslimy je užitečné si uvědomit, zdali právě neprobíhá Ramadán. Muslimové si rovněž velmi váží Koránu. Nikdy by jej nepoložili na zem a při předávání této knihy muslimům je důležité jej umístit na důstojné místo. S příchodem Koránu se totiž 8 Při referenci na Korán je uváděna nejprve kapitola a pak číslo Súry. 9 Srov. Waldensels, H. Lexikon náboženství. Praha: Victoria Publishing, a. s., S Srov. Nadace ADRA adventistická nadace pro pomoc a rozvoj [online]. c2004, poslední revize 2004 [cit. 3. března 2008]. Dostupný z WWW: < adra.cz/publikace.php>.

10 10 uskutečnil první záměr, a to umožnit Arabům přístup do společenství národů knihy, Židů a křesťanů, kteří obdrželi Tóru a evangelia. 11 Rovněž není mezi muslimy dovoleno jakkoli zobrazovat či ztvárňovat Alláha a proroka Mohameda. Vzhledem k silným náboženským tradicím a úzkému propojení náboženské složky se státní správou v islámských zemích, upřednostňují muslimové před psychology raději jejich duchovního imáma. Imám, doslova příkladný, vedoucí, první osoba při muslimském obřadu v mešitě. Může jím být jakýkoliv dospělý muslimský muž dobrého charakteru stojící v čele komunity. Imám není ustanoven do pozice jako je např. ordinovaný kněz či duchovní, nicméně větší mešity mohou mít placeného imáma. 12 Evropští muslimové se oblékají podobně jako Evropané. (Tj. nepraktikují striktní nošení šátku). Muslimové zpravidla mohou darovat i přijímat krev. Při pohřebních obřadech se zvyky různých muslimských komunit mohou lišit. Teritoriálně jsou nám nejbližší bosenští muslimové. Při pohřebních obřadech se bosenští muslimové modlí (klaní) za mrtvého doma i v minaretu. Mrtvého umyjí, zabalí do bílého plátna, potom do zeleného plátna s věroučnými znaky a položí do rakve bez víka. Pohřeb se uskutečňuje do 24 hodin po smrti. Mrtvé muslimové nepitvají. Pohřební obřad se koná vždy s vyloučením žen, které se scházejí v domě pozůstalých a pláčou. Zesnulý je pochován hlavou k východu slunce, je z něj sejmuto zelené plátno. Šikmo přes otevřenou rakev jsou položeny desky a hrob je zasypán zeminou tak, až vznikne mohyla. Poté se konají opět modlitby u hrobu. 13 Obecně platí, že muslimové mají silný, tradiční, patriarchální řád a v podmínkách, kde nemohou zabezpečit rodinu (tam, kde jsou plně odkázáni na pomoc jiných), se mohou cítit velmi frustrováni, s pocitem selhání, neschopnosti obstarání základního materiálního zabezpečení. Tato situace je typická například u čečenských uprchlíků. 11 Srov. Eliade, M., Culianu, I. P., Slovník náboženství. Praha: Český spisovatel, a. s., S Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd S Srov. Nadace ADRA adventistická nadace pro pomoc a rozvoj [online]. c2004, poslední revize 2004 [cit. 3. března 2008]. Dostupný z WWW: < adra.cz/publikace.php>.

11 Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Muslimové vnímají utrpení a bolest v mnoha aspektech podobně jako křesťané. Rozdíl může být ovšem v postoji vůči určitým skupinám (segregacím) lidí, v otázce poskytnutí pomoci. Z hlediska vnímání života člověka věří muslimové rovněž jako křesťané v život, který následuje po tomto pozemském životě. Muslim orientuje sebe a svůj život podle jednoho a jediného Boha, který je stvořitelem a soudcem světa. Dále věří v den budoucího soudu, kdy mrtví vstanou z mrtvých a Bůh dá všem odplatu dle svého soudu. Pojetí člověka z hlediska osobního vztahu mezi jím a Bohem je poněkud odlišné od např. křesťanského pojetí, kde je člověk vnímán jako partner je stvořen k Božímu obrazu a má se spolupodílet na Božím plánu. V muslimském pojetí je člověk vnímán spíše jako povinný plnící Boží zákony, dodržující zákony a předpisy v Koránu. Obecně vzato, muslim je povinen poskytnout pomoc svému bratru tak jak to odkázal prorok Mohamed, který nahradil předislámskou solidaritu kmenovou solidaritou všech věřících muslimů. 14 Již výše zmíněná almužna může být ovšem interpretována nikoli jen jako bezvýhradný projev lásky k bližnímu, ale spíše jako nástroj povinnosti vůči etice splnění muslimské povinnosti vůči Alláhu. Nicméně Korán, jako součást zákona, přináší pro muslimy mnoho morálních a etických pokynů, jako jsou výzvy ke zbožnosti, upřímnosti, vlídnosti, velkodušnosti, štědrosti, trpělivosti, cudnosti, milosrdenství a dobrým činům. Dále je vybízí k laskavému jednání se starými rodiči, při provinění povzbuzuje ke kajícnosti. Také je nabádá k tomu, aby obdarovávali chudé, pocestné a své příbuzné. Zakazuje smilstvo a zabíjení. Ve všem ať se drží střední cesty a dbají Božích připomenutí. Islámu je cizí oddělování duchovně-náboženské a světsko-státní oblasti života. Stát a jeho instituce jsou proto v islámských státech zodpovědné jak za náboženské tak i sociální potřeby svých občanů. Skutečností ovšem je, že v od minulého století zajišťuje pomoc chudým a nemocným Červený půlměsíc. I pro něj je ale navázanost na islámsko-státní struktury příznačná. Jinak řečeno, na rozdíl od Červeného kříže, Charity či Diakonie, jde o vládní, státně-náboženskou organizaci, navíc s mnohem nižším stupněm institucionalizace. Pokud bychom se zaměřili na západoevropské muslimské iniciativy směřující k poskytování pomoci, tak např. v Německu založila muslimská komunita obecně prospěšnou společnost s názvem: Muslimové 14 Srov. Müller, Z., Islám historie a současnost. Praha: NS Svoboda, S. 114.

12 statutu. 15 V některých zemích, zejména v nábožensky smíšených regionech (Bosna, 12 pomáhají, která se ale jen výjimečně věnuje sociálním službám na území Německa, spíše směřuje své aktivity k podpoře jiných islámských zemí (můžeme spekulovat o tom, že by mohla být zneužita k podpoře teroristických skupin). Finanční prostředky z katolického prostředí známých mezinárodních humanitárních nadací Brot für die Welt nebo Misereor sice také směřují do zahraničí, zemí třetího světa, avšak nezávisle na jejich politickém či náboženském Chorvatsko) působí na rozdíl od Červeného půlměsíce silně nábožensky motivovaná pomáhající iniciativa s názvem Mehemet. 16 Z historického hlediska je zajímavé se zamyslet nad tím, jak může být rozdílný postoj muslima k nemuslimským vyznáním či k nevěřícím. Ještě v 19. stol. fungoval tzv. sytém millétů, který sloužil k odlišení věřících jiného vyznání v rámci muslimských komunit. Tento systém zároveň zajišťoval garanci menšinových práv především křesťanských, ale i židovských náboženství. Dovoloval právo hlásit se k jiné víře, vykonávat odlišné rituály a uplatňovat v rámci své náboženské obce vlastní společenské zvyklosti. Milléty se na oplátku zavazovaly respektovat centrální islámsko-politické uspořádání a řádně platit vyměřené daně. Tento systém fungoval poměrně klidným způsobem až do 19. stol., kdy po rozpadu Osmanské říše si jednotlivé národní skupiny začaly formovat vlastní politické programy. Práva jiných vyznání začala pociťovat částečná omezení. 17 Pokud bychom se zaměřili zejména na postoj islámu konkrétně ke křesťanství a snažili bychom se zde nalézt společnou platformu pro poskytování pomoci v rámci určitého partnerství, můžeme konstatovat, že vztahy mezi těmito dvěmi náboženstvími byly problematické a jejich vzájemný dialog je i dnes poměrně obtížný. Je třeba brát v potaz následující aspekty: Islám vznikl po křesťanství a už proto představuje pro křesťany určitou výzvu. V Koránu je uvedený postoj rovněž ke křesťanství, k jeho základnímu učení a k úloze Ježíše popírá, že Ježíš je jediný prostředník spásy. 15 Srov. POMPEY, H., Solidarität in anderen Religionen Ausgangspunkt für interreligiöse, caritative Kooperation. In DEUTSCHER CARITASVERBAND, Caritas Freiburg, 1999, s Srov. POMPEY, H., Solidarität in anderen Religionen Ausgangspunkt für interreligiöse, caritative Kooperation. In DEUTSCHER CARITASVERBAND, Caritas Freiburg, 1999, s Srov. Müller, Z., Islám historie a současnost. Praha: NS Svoboda, S. 116.

13 13 Konfrontace islámu a křesťanství bývala (a ještě dnes i může být) spojena s fenomény dobývání a obrany. Šíření islámu vedlo v historii k zániku rozvíjejících se křesťanských církví. Na druhou stranu zde hrály poměrně komplikovanou roli křesťanské křížové výpravy. Z oficiálního postoje křesťanů konkrétně Římskokatolické církve, lze usoudit, že tendence a vůle k určitému dialogu či uznání důležitosti druhé strany byla oficiálně vyjádřena věroučnou konstitucí o církvi Lumen gentium (čl. 16), kde popisuje zaměření evangelia na všechny lidi; k tomuto se odkazuje Hans Waldenfels, když uvádí: Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že zachovávají víru Abrahámovu a spolu s námi vyznávají jediného milosrdného Boha, který bude soudit lidi v poslední den. 18 Zkušenosti ukazují, že islámské pomáhající iniciativy spolupracují s křesťanskou charitou nebo diakonií jen výjimečně, přestože ze strany křesťanských pomáhajících organizací mnohdy ochotně přijímají podporu. Pokud se zamyslíme nad mírou solidarity s trpícími v rámci Islámu, lze usoudit, že existující míra solidarity a dispozice pro poskytování pomoci je limitována mnohými faktory. Jeden z bodů, které nelze přehlédnout je postoj Islámu k ženám, kde postavení muslimské ženy je v dnešní době jedním z nejcitlivějších a nejkontroverznějších témat. Podle Koránu je muž a žena, jakožto bytosti stvořené, si navzájem rovnocenní. Nicméně i přesto se muži dostává jakési nadřazenosti nad ženou. Má údajně totiž větší rozumové schopnosti tedy z toho vyplývá jeho povinnost o ženu pečovat a materiálně ji zajišťovat, je-li jeho manželkou, sestrou nebo dcerou. Zdeněk Müller uvádí citát z Koránu, kde se je napsáno: Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám) a ctnostné ženy jsou pokorně oddány... A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je. Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proto nim důvody! Viz. Waldenfels, H., Světová náboženství. Praha: Zvon, S Viz. Müller, Z., Islám historie a současnost. Praha: NS Svoboda, S. 130.

14 14 Dalším bodem, který je projevem nesourodého postoje Islámu k trpícím je konfrontace muslimů a jejich nepřátel. Muslimové mají argumenty, že zbývající nearabský svět (nebo alespoň jeho část) stojí proti nim. Xenofobie zachvacující militantní islamisty plodí teroristická uskupení a hnutí, která citují Korán a v jeho jméně a ve jménu islámu jsou schopni vykonat jakékoliv násilí. Odhodlanost muslimů trestat a zároveň se stávat mučedníky je zejména v dnešní době výrazně očividná a mnozí si kladou otázku nad budoucí komunikací mezi Východem a Západem. Z uvedeného vyplývá, že islamisté netvoří jedinou homogenní skupinu. Někteří islamisté prosazují ozbrojenou revoltu, jiní zase upřednostňují politický proces a hledají postupně změnu.

15 15 2. Judaismus (Federace židovských obcí) Judaismus, jehož historie sahá přes 4000 let nazpět, byl prvním náboženstvím, které vyznávalo jediného, všemocného Boha. Hebrejská Bible mj. obsahuje pět knih, tzv. Mojžíšových, které předznamenávají prvky judaismu: vytváření mýtů, židovský zákon a historii Izraelitů. Po ukončení biblického období rozvíjeli židovskou teologii a praxi Rabíni. (Rabín je označení učitele či autority vykládajícího Tóru. Ordinování na rabína vyžaduje přezkoušení znalostí z vybraných témat židovského zákona již ordinovanými rabíny. 20 ) Původ židovského vyznání spočívá v událostech odvíjejících se od Abrahama. Když Abrahám opustil chaldejský Ur (dnešní jižní Irák), svou rodnou půdu, přislíbil Bůh Abrahámovi a jeho ženě Sáře Kananejskou zemi (území dnešního Izraele/Palestiny) a mnoho potomků. Později byl Abrahám vyzván k tomu, aby se nechal obřezat. A na důkaz trvalého znamení smlouvy mezi Bohem a Abrahámovými potomky, se měli nechat obřezávat také jeho synové, a to osmý den po narození. Brzy poté, co Abrahám uposlechl Božího příkazu, se mu narodil syn Izák. Abrahámovi potomci odešli přibližně roku 1700 př. Kr. do Egypta, aby se vyhnuli hladomoru. Již o dvě generace později byli považováni za nepřátelské cizince a byli zotročováni. Následně pak Izraelité opustili Egypt pod vedením Mojžíše. Poté na hoře Sinaj ustanovil Bůh pro všechny Izraelity desatero přikázání a mnoho dalších pokynů podrobně popisujících, jak mají sloužit Bohu a také, jaká mají mít mezi sebou ustanovena pravidla společensko sociálního soužití v rámci jejich komunity. Prvním rabínem v židovském vyznání byl Jochanan. V době římského obléhání Jeruzaléma, krátce před zničením Chrámu (v roce 70 po Kr.), byl Jochanan propašován z Jeruzaléma v rakvi. Římané mu dovolili založit školu v Jabne na izraelském pobřeží Středozemního moře. Jeho studenti se stali rabínskými učenci, rozšířili existující biblické zákony a vytvořili rámec náboženské víry, který umožňoval další existenci židovské komunity. 20 Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd S. 406.

16 16 Judaismus, tak jak je praktikován v dnešní době, spočívá jednak na židovské Bibli, tak na rabínském výkladu biblických idejí. Židé kladou velký důraz na studium svatých textů. Věří, že Bůh projevuje svou vůli prostřednictvím událostí v historii, a že jedině studiem mohou jednotlivci porozumět podstatě judaismu. V cyklu židovského roku jsou obsaženy svátky radosti a období smutku. Roš ha-šana je novoroční slavnost narození světla. Židé ve svých domovech jedí jablka a med k vyjádření naděje, že nadcházející rok bude sladký (příznivý). Jom kipur je Den smíření; duchovní čistota, která umožňuje začít rok s čistým srdcem. Lidé fyzicky schopní (nikoliv slabí či nemocní) nejedí žádné jídlo ani nepijí po dobu 25 hodin. Obřady se konají večer a od časného rána do setmění. Svátek Pascha připomíná památku exodu z Egypta. Oslavuje se sekvencí čtení a symbolických aktů, které jsou popsány v modlitební knize zvané pesachová hagada. Rodiče vysvětlují dětem události z Exodu a všichni jedí nekvašený chléb. Sedm dní poté se konají Šavu ot (letnice), oslava přijetí Desatera přikázání na hoře Sinaj. Svátkem Sukot (svátek sklizně) si Židé připomínají život pod Boží ochranou po dobu čtyřiceti let na poušti. Každá rodina si postaví malý stánek s otevřenou střechou a tam jedí. Třese se citrónovníkem, palmovými listy, myrtou nebo vrbovými větvemi. Purim připomíná události z knihy Ester, která vypráví jak bylo zabráněno vyvraždění Židů. Purim připomíná den, kdy se tak mělo stát. Židé čtou knihu Ester a děkují Bohu za svou záchranu, přispívají almužnou chudým, aby i oni mohli slavit s nimi; posílají přátelům dárky, jedí a pijí. Přestože je židovský kalendář bohatý na svátky během roku, tak je i každá sobota Sabat (odpočinutí) pro Židy velmi důležitým svátkem. Podle Božího příkazu se v tento den nevykonává žádná tvůrčí práce. To poskytuje volný čas pro modlitby, zpívání, procházky, jídlo, studium a zábavu. Tento den je pro Židy vyvrcholením týdne, dnem požehnání a štěstí. Sabat začíná od západu slunce v pátek a trvá do východu hvězd v sobotu večer. Zahajuje se zapálením dvou svíček a požehnáním poháru vína, aby se den prohlásil za svatý. Židé nosí nejlepší oblečení a jedí slavnostní jídla. Také v synagóze se hlavní obřady týdne konají právě v sobotu ráno. Zbožný Žid v tyto dny nepracuje a nenosí žádné předměty, ani nebude pomáhat v žádné činnosti. Odmítne převoz, nepoužívá auto, světlo, oheň a telefon. Výjimku tvoří ohrožení života (otravy, horečka apod.), kdy například otec odveze autem dítě

17 17 do nemocnice, ovšem zpět jde pěšky. Někteří ortodoxní Židé si na tento den najímali služebné, které jim v domě vykonávaly všechny potřebné práce a úkony. V judaismu je poměrně velký důraz kladen na děti. Chlapci ve věku 13 let a děvčata ve 12 letech jsou považováni za bar/bat micva (bar = syn, micva = povinnost anebo příkaz) 21, tedy zodpovědní za vlastní dodržování přikázání, a jsou oprávněni v synagóze vykonávat určité obřadní úkony. K slavnostnímu překročení prahu dospělosti odříkávají požehnání nad Tórou při sváteční sobotní ranní bohoslužbě a mohou také číst z Židovské Bible, vést tuto bohoslužbu nebo si připravit řeč k tomuto čtení. Judaismus věří, že manželství je ten nejšťastnější a nejsvatější lidský stav. Židovské svatby se konají pod baldachýnem, jež symbolizuje budoucí domov manželského páru. Tradičně dává ženich nevěstě prsten a uzavírá se ketuba (svatební smlouva), ve které jsou podrobně vypsány povinnosti ženicha a stanoveny alimenty, které bude v případě rozvodu nevěstě platit. V dnešní době je svatba považována za rovnocenně zodpovědnou událost pro obě strany a mnoho neortodoxních párů si symbolicky vyměňuje prsteny navzájem. Judaismus rovněž učí, že lidská duše je nesmrtelná. Existuje mnoho smutečních obřadů pro pozůstalé, které jim nejprve poskytují ochranu v jejich zármutku a poté jim tyto obřady postupně pomáhají vrátit se do každodenního života. Při pohřebním obřadu nejbližší členové rodiny odříkávají Kadiš jatom, modlitbu oslavující Boha. Po sedm dní po pohřebním obřadu by měli truchlícím ostatní přinášet jídlo, navštěvovat je a kondolovat jim. Pak následuje období, ve kterém se ještě stále uplatňují některá smuteční omezení. Platí přitom, že Kadiš za rodiče trvá jedenáct měsíců a za blízké příbuzné třicet dní. Rabín nechodí na hřbitovy, nedotýká se mrtvých. Výjimkou je situace, když není přítomna žádná jiná osoba nežli Rabín. Při úmrtí Židé nedovolují pitvu zesnulého. Samotné pohřbívání bývá do země a bez rakve. V případě, že to situace neumožňuje (např. vzhledem k místním předpisům), v tom případě se připouští použití obyčejné truhly. 21 Srov. Runes, D., Slovník Judaismu. Bratislava: Danubiaprint, š. p., S. 29.

18 18 Předpisy pro košer (vhodné) jídlo jsou důležitou součástí židovského života a identity. Judaismus se řídí zásadou, že není dovoleno jíst krev a kůzle v mléce jeho matky, což v praxi znamená, že je nepřípustné při přípravě pokrmů a jejich konzumaci míchat maso s mlékem a výrobky z nich. Dále není dovoleno jíst vodní živočichy s ulitou nebo krunýřem a dravé ptáky. Maso je dovoleno jíst pouze ze zvířat s rozdělenými kopyty, která přežvykují. Rabíni později zavedli šchitu přeříznutí krčních artérií ostrým nožem, což je metoda porážky, při které se odstraní z těla dobytčete maximální množství krve. V židovských kuchyních je proto dvojí sada nádobí, příborů a dalších kuchyňských potřeb. Jedna pro maso a druhá pro mléčné výrobky. Jídlo, u něhož je tato zásada dodržena, má označení košer. Pokud se Židé stravují v restauracích, musí tam existovat autorizovaný dozor na přípravou jídla z košer potravin. Totéž platí u nápojů.

19 Potenciál pro charitativně diakonickou činnost Jako základní společnou platformu pro vnímání utrpení a bolesti pro křesťany a Židy lze označit Starý zákon. Ve Starém zákoně Bůh vede svůj lid, učí jej poznávat pravé hodnoty a sloužit jedinému, pravému Bohu. Na hoře Sinaj předává Desatero z hlediska dnešní doby je tento kodex předáván jak Židům tak i křesťanům. Kořeny smyslu pro péči o chudé či utlačované lze také spatřovat přímo ve Starém zákoně, kde se na mnoha místech zmiňuje závazek krále pomáhat chudým k právu. Kromě toho je rovněž připomínána povinnost dobře situovaných Izraelitů pečovat o chudé. Nachází se jak v mudroslovných spisů Starého zákona, tak i v právních ustanoveních z různých historických epoch dějin Izraele. Velice pozoruhodným rysem sociálního projevu Izraelitů je kritika ze strany proroků, kteří nekompromisním způsobem zavrhovali útlak a vykořisťování chudých, vdov a sirotků což považovali za velký zločin volající o trest k Bohu. Již vzhledem k události předání desatera a dalších předpisů a pokynů pro Izraelity, měly tedy Izraelité nesporně velmi dobře propracovanou legislativu spravedlnosti a práva. Za zmínku stojí například systém ochrany ohrožených skupin a jedinců, kdy starozákonní Izrael, jakožto agrární společnost, kladl velký význam na dobré fungování rodin. Sociální nouze tedy nastala tehdy, pokud došlo k narušení dvou základů: půdy a rodiny. Staří požívali zvláštní ochrany (např. Ex. 20,12;21,15.17). Podobně se těšili ochraně před útlakem také cizinci (Ex 20,20). Za zmínku stojí s tzv. první sociální daň, za kterou lze považovat deuteronomní předpisy o desátcích v knize Deuteronomium 14, Dá se přepokládat, že zemědělské desátky tvořily hlavní (královskou) daň. Desátek zde má charakter chrámové daně, je požadován jen od rolníků, kteří jej navíc mohou sami dvakrát v průběhu tří let spotřebovat u centrální svatyně. Každého třetího roku má být ale desátek rozdělen v místní komunitě, z čehož měli mít prospěch zejména cizinci, vdovy a sirotci. Z toho lze usoudit, že celá třetina tehdejších státních příjmů byla používána pro zabezpečení sociálně slabých skupin. 22 Jedinečnost židovského národa se také výrazně projevila v dějinách pronásledování a rozptýlení tohoto národa v antijudaismu. Od dobytí Jeruzaléma a babylonského zajetí, přes opětovné zničení chrámu, až po dějiny rozptýlení, 22 Srov. DOLEŽEL, J., Bůh na straně chudých, s

20 20 ghettizace, nenávisti vůči Židům a pronásledování, které vyvrcholilo v genocidě Židů, byly dějiny židovského národa dějinami nevinně prolité krve. Tyto dějiny lze s těží čistě racionálně vysvětlit. Dalším důležitým aspektem tohoto národa je to, že Židé, jako menšinová skupina, bezezbytku nevymizeli, nýbrž naopak vyvinuli podivuhodnou rezistenci a regenerační sílu. V každém případě, nikdy se vůči svému okolí neasimilovali natolik, aby přitom ztratili svou původní identitu. Naopak, vždy existovalo jádro, které se snažilo identitu uchovat. Z výše uvedeného je zřejmé, že dějiny židovského národa se velmi často pojily s útiskem, pronásledováním a utrpením. Dá se říci, že se to jistým způsobem může promítat i na jejich dnešním postoji vůči utrpení a bolesti. Jistě tento národ ví o čem hovoří, hovoří-li o bolesti a utrpení. Z toho vyplývá i množství svátků, které Židé slaví, a které mají spojitost s osvobozením či vyvedením tohoto národa z určitého utrpení. V bezpočtu příběhů utrpení zůstává živá vzpomínka na Boží přítomnost a vysvobození, ale také na jeho sebeponížení a sympatii s trpícími. Když se v rámci židovské bohoslužby předčítají zapsané vzpomínky z Tóry, tam se také uskutečňuje společenství, vzpomínky a vyprávění, které si je vědomo Boží blízkosti s trpícími. Židé jsou ve svém náboženství a mentalitě mírní, kladou důraz na svou autonomii nejeví projevy hostility vůči jinému subjektu, komunitě či náboženství. Ovšem, je třeba vzít v potaz i ten fakt, že právě díky bolestné historii, kterou si židovský národ prošel, nejsou Židé příliš velkými iniciátory dialogu, kde by se vytvářel prostor pro spolupráci s jinými náboženstvími. To může souviset i s jistou mírou nedůvěry a následné segregace se od ostatních, vzhledem k bolestné cestě, po které tento národ putoval. Může to mít také i souvislost s rysem partikularismu, který plyne z jejich striktního monoteismu, podobného například islámu Dalším faktorem je i náboženská otázka jako taková. Od křesťanů se v této oblasti Židé zásadně liší v pochopení a vnímání osoby Ježíše Krista. Na konci dějin Starého zákona dochází ke změně v náboženském vývoji. Smysl utrpení, tak jak jej vnímá křesťan, se liší od způsobu jeho vnímání Judaismem. Za důležitou zmínku stojí skutečnost, že odhadem na konci 18. či 19. stol. se židovská Sedaka (soukromé dobročinné iniciativy) koncentrovala podobně jako charita nebo diakonie do velkého dobročinného svazu. Dnes patří např. Centrála židovské dobročinnosti v Německu (založena 1917 v Berlíně) k jednomu z šesti vrcholných nestátních svazů sociálních služeb (sem patří pochopitelně také Německý

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Závěrečná absolventská práce Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti M a r t i n B í l e k Olomouc 2006 Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Křesťanská sociální etika Jabok 2008 2008. . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace 2008. 2 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Vznik islámu, dnešní situace

Vznik islámu, dnešní situace ISLÁM Judaismus, křesťanství a islám monoteistické náboženství Bůh seslal lidstvu proroka Muhammada (Mohameda), aby šířil víru Svatá kniha Korán autentické slovo Boží Vznik islámu, dnešní situace Asi r.

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Jóga v prostoru víry (úvod)

Jóga v prostoru víry (úvod) www.jogadnes.cz Jóga v prostoru víry (úvod) Olga Remešová připravila nový seriál, kde prostřednictvím laických informací zasazených do odbornějšího rámce, získáte povědomí o tom, co spojuje jógu s křesťanstvím,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY Mgr. Martin Kornel SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY - PŘEHLED Kontinentální právní systém Angloamerický právní systém Islámský právní systém Další právní systémy --------------

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více