З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО"

Transkript

1 З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних а и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење сопствених, права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет Републике Србије за годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине буџетска сопствени приходи донације Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџетска сопствени приходи донације Буџетски суфицит/дефицит Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Укупан фискални суфицит/дефицит Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине и задуживања Издаци за набавку финансијске имовине и отплату дуга Нето финансирање Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готoвинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) Приходи и примања који представљају буџетска утврђени су у следећим износима у Рачуну и примања, расхода и издатака: Eкономскa класификацијa Износ у динарима УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Порески приходи Порез на доходак грађана Порез на добит предузећа Порез на додату вредност Порез на додату вредност у земљи Порез на додату вредност из увоза Порез на промет производа из претходних година Акцизе

2 -2- Eкономскa класификацијa Износ у динарима - Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Остале акцизе Царине Остали порески приходи Непорески приходи Таксе Новчане казне Приходи од продаје добара и услуга Остали непорески приходи 741,744,745,77,78, од тога Дивиденде Републике Донације 0 Расходи и издаци који се финансирају из буџетских средстава утврђени су у следећим износима у Рачуну и примања, расхода и издатака: Eкономскa класификацијa Износ у динарима УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Текући расходи Расходи за запослене Плате запослених Доприноси на терет послодавца Остали расходи за запослене 413 до Расходи за коришћење услуга и роба Расходи по основу отплате камата Расходи по основу отплате камата на домаће кредите Расходи по основу отплате камата на стране кредите Отплата камата по основу активираних гаранција Пратећи трошкови задуживања Субвенције Субвенције у привреди Субвенције у пољопривреди Субвенције за железницу Субвенције за путеве Субвенције у области туризма Субвенције за културу Остале субвенције Дотације међународним организацијама Трансфери осталим нивоима власти Трансфери општинама и градовима Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ

3 -3- Eкономскa класификацијa Износ у динарима - Остали трансфери Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Национална служба за запошљавање Републички фонд за здравствено осигурање Остали трансфери Остале дотације и трансфери Социјална заштита из Дечја заштита Борачко - инвалидска заштита Социјална заштита Ученички стандард Студентски стандард Фонд за младе таленте Спортске стипендије Избегла и расељена лица Остала социјална заштита из Остали текући расходи 48 и Средства резерви Остали текући расходи Капитални издаци Издаци за нефинансијску имовину 51 до Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Eкономскa класификацијa у динарима Нето финансирање Примања од задуживања Примања од емитовања домаћих хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути дисконтована вредност) Примања од емитовања иностраних хартија од вредности (Еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на иностраном тржишту у домаћој и страној валути прилив по продајној цени)

4 -4- Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада) Издаци за набавку финансијске имовине и отплате зајмова Отплата Отплата домаћим кредиторима Отплата страним кредиторима Отплата по гаранцијама Издаци за набавку финансијске имовине Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готoвинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) Члан 2. Потребна за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату по основу дугова домаћим и страним кредиторима за директне и индиректне обавезе Републике Србије из члана 1. овог закона у укупном износу од динара, планирано је да се обезбеде из кредита домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада у износу од динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути) у износу од динара и из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на иностраном тржишту у домаћој и страној валути) у износу од динара. Планирана примања по основу задуживања мања су од средстава потребних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу од динара. Смањење готовинских средстава из става 2. овог члана на рачуну резултат је предфинансирања (задуживања по основу еврообвезница) у години. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између кредита и емитованих државних хартија од вредности могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од динара. За финансирање буџетског дефицита и отплате дуга, могу се током године користити са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације, пропорционално ће се смањивати кредитни извори и емисија државних хартија од вредности из става 1. овог члана.

5 -5- Ред. број Члан 3. А. У години издаће се гаранције Републике Србије до износа од динара (USD , EUR , JPY , KWD и RSD ) и то: Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути I. Светскоj банци 1. ЈП Путеви Србије - Рехабилитација путне мреже на територији Републике Србије и подизање нивоа безбедности USD Укупно: USD II. Европској банци за обнову и развој ЈП Електропривреда Србије, 1. Београд - ЕПС Пројекат за мале хидроелектране EUR ЈП Транснафта - Изградња система продуктовода кроз EUR Републику Србију ЈП Србијагас - Изградња гасовода Итебеј-Банатски Двор-Панчево- Београд EUR ЈП Транснафта - Изградња резервоара за складиштење сирове нафте у Новом Саду и Панчеву EUR Град Суботица - Изградња канализационе мреже и решавање проблема водоснабдевања у граду Суботици EUR ЈП Емисиона техника и везе - Прелазак са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма у РС EUR АД Железнице Србије - Рехабилитација пруга на Коридору 10 кроз Србију EUR Укупно: EUR III. Европској инвестиционој банци 1. ЈП Транснафта - Изградња система продуктовода кроз Републику Србију EUR ЈП Путеви Србије - Обилазница 2. око Београда, Сектор Б6: Објекти и траса EUR Град Београд - Изградња моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/а EUR Град Београд - Изградња моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/б EUR АД Железнице Србије - Инфраструктурни пројекти EUR Укупно: EUR IV. Немачкој развојној банци (KfW) 1. ЈП Електропривреда Србије - Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у EUR

6 -6- Ред. број Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину 2. ЈП Електропривреда Србије Измена система за транспорт пепела и шљаке, ТЕНТ А EUR Укупно: EUR V. Страним владама 1. Влада Јапана 1.1 ЈП Електропривреда Србије - Изградња постројења за одсумпоравање за термоелектрану Никола Тесла JPY Чешка Експортна банка 2.1 ЈП ПЕУ Ресавица - Израда капиталних рударских просторија и набавка опреме за рудник Рембас EUR АД Железнице Србије - Реконструкција и модернизација пруге Ниш-Димитровград EUR АД Железнице Србије - Возна EUR Влада Немачке 3.1 АД Железнице Србије - Модернизација пруге Панчево-Вршацдржавна граница EUR Влада Руске Федерације 4.1 АД Железнице Србије - Инфраструктурни пројекти и возна USD Кувајтски фонд за арапски економски развој 5.1 АД Железнице Србије - Инфраструктурни пројекти KWD EUR USD KWD Укупно: JPY VI. Пословним банкама 1. ЈП Србијагас - Одржавање текуће ликвидности EUR ЈП Србијагас - Реализација уговора везаних за гасификацију компаније ФИАТ у Крагујевцу EUR ЈП Србијагас - Реализација инвестиционих а EUR Фонд за капитална улагања АП Војводина - Реализација инфраструктурних а RSD Јат техника д.о.о - Изградња хангара 2 у циљу прихватања и освајања новог типа авиона А EUR Грађевинска дирекција Србије - Изградња стамбено-пословних објеката на локацији касарне Степа Степановић у Београду EUR

7 -7- Ред. број Ред.бр ој Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути 7. Грађевинска дирекција Србије - Изградња стамбено-пословних објеката на локацији у улици др Ивана Рибара на Новом Београду EUR Галеника АД - Рефинансирање постојећих краткорочних обавеза EUR JAT AIRWAYS а.д. Београд - Одржавање текуће ликвидности EUR EUR Укупно: RSD EUR RSD USD KWD УКУПНО: JPY Б. Република Србија ће у години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од динара (EUR и USD ) и то са: Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути I. Светском банком - IBRD 1. Унапређење здравства Србије за одрживи развој EUR Зајам за развој и реструктуирање јавних предузећа ДПЛ USD Трећи програмски зајам за развој јавних финансија ДПЛ EUR EUR Укупно: USD II. Европском инвестиционом банком 1. Реконструкција четири клиничка центра у Републици Србији - трећа транша EUR Коридор Х (Е-80) аутопут фаза II EUR Апекс EUR Изградња регионалних депонија EUR Реконструкција објекта - Палата правде у Београду EUR Изградња зграде Републичког јавног тужилаштва EUR Изградња објеката за потребе Тужилаштва за организовани криминал EUR Укупно: EUR III. Банком за развој Савета Европе 1. Изградња објеката специјалне намене за смештај осуђених лица у Панчеву EUR Изградња објеката специјалне намене за смештај осуђених лица у Крагујевцу EUR

8 -8- Ред.бр ој IV. Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути 3. Санација клизишта III EUR Инвестиције у научну инфраструктуру EUR Образовање за социјалну инклузију EUR Укупно: EUR Немачком развојном банком (KfW) 1. Пројекат енергетске ефикасности EUR Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији III EUR Укупно: EUR V. Страним владама 1. Влада Републике Азербејџан 1.1. Коридор XI - Аутопут Е EUR Влада Републике Француске 2.1 Модернизација Републичког хидрометеоролошког завода EUR Укупно: EUR VI. Пословним банкама и институционалним инвеститорима (за тачку 1.) 1. Обвезнице на међународном финансијском тржишту (еврообвезнице) USD Кредит за програмску подршку буџету у различитим валутама EUR Реконструкција и куповина зграда за потребе дипломатскоконзуларних представништава EUR Куповина пословне зграде за потребе Агенције за борбу против корупције EUR Изградња нових система за наводњавање, изградња секундарне мреже и рехабилитација постојеће каналске мреже EUR Кредит за рефинансирање репрограма дуга према Либији и финансирање испоруке домаћих фармацеутских производа EUR Куповина зграде Аероинжињеринга и извођење неопходних радова на санацији и адаптацији објеката за потребе Првог основног суда у Београду EUR Реализација пројекта Путевима римских императора по Србији EUR EUR Укупно: USD VII. Export-Import банкама 1. Export - Import Bank of China 1.1. Ревитализација ТЕ Костолац USD

9 -9- Ред.бр ој Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути Блокова Б1 и Б2, одсумпоравање ТЕ Костолац Б1 и Б2 и изградња речног терминала и пруге 2. Turkish Exim Bank 2.1. Пројекти у области путне инфраструктуре у мање развијеним општинама USD Коридор XI EUR EUR Укупно: USD EUR УКУПНО: USD В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 30. новембaр године, износи динара ( EUR), од чега: I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 1. Директне обавезе - унутрашњи дуг Ред. број Назив дуга 1.1 Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника Први датум отплате (четири рате) Услови (прва рата превремено исплаћена ) Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год - Каматна стопа 8,50% Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених Први датум отплате (шест рата) (шеста рата превремено исплаћена , а пета ) Рата за год - Каматна стопа 8,50% Комерцијална банка а.д. Београд - куповина зграде за Амбасаду РС у Бриселу Први датум отплате

10 -10- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год EUR Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,35% 1.4 Краткорочне хартије од вредности Први датум отплате Рата за год - Извршне дисконтне стопе: - тромесечни записи - шестомесечни записи - дванаестомесечни записи 11,60% 10,90% 13,05% Стара девизна штедња НБС Први датум отплате Рата за год RSD Каматна стопа 2,00% Стара девизна штедња грађани Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 2,00% Стара девизна штедња банке Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 2,00% Обвезнице зајма за привредни развој Први датум отплате Рата за год - Каматна стопа 2,00% 1.9 Hypo Alpe Adria bank а.д. Београд Универизијада

11 -11- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год RSD Каматна стопа 6М BELIBOR + 1,75% Дугорочне хартије од вредности (државни записи) Први датум отплате - - Рата за год - Каматна стопа - педесеттронедељни записи - осамнаестомесечни записи - двадесетчетворомесечни записи - тридесетшестомесечни записи 13,00% 13,50% 13,25% 14,89% 1.11 Државне обвезнице Први датум отплате - - Рата за год - Каматна стопа - педесеттронедељне ноте - осамнаестомесечне ноте - тридесетшестомесечне обвезнице са купоном - петнаестогодишње обвезнице са купоном 4,48% 5,40% 5,00% 5,85% 1.12 Војвођанска банка а.д. Нови Сад Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.13 Alpha bank Srbija а.д. Београд Први датум отплате

12 -12- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.14 Piraeus bank а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.15 Eurobank EFG а.д. Београд Први датум отплате Рата за год USD Каматна стопа 3М LIBOR/USD + 4,75% 1.16 Војвођанска банка а.д. Нови Сад Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,35% 1.17 Banca Intesa а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.18 Raiffeisen bank а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.19 Unicredit bank а.д. Београд Први датум отплате

13 -13- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.20 Societe Generale bank а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.21 Hypo Alpe Adria bank а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.22 Eurobank EFG а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,20% 1.23 Војвођанска банка а.д. Нови Сад Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,25% 1.24 KBC banka а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,25% УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ

14 -14- Ред. број 1I. Директне обавезе - спољни дуг Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD IBRD 1.1 IBRD A Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа Г1=6М LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта 2009, а након тога 6М LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,81% до краја отплатног периода 1.2 IBRD B Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа Г1=6М LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта а након тога 6М LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,79% до краја отплатног периода 1.3 IBRD - Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1.4 IBRD - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу 6М LIBOR EUR + фиксна маржа од 0,07% Први датум отплате Рата за год Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.5 IBRD - Регионални развој Бора

15 -15- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.6 IBRD - Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07%. 1.7 IBRD - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.8 IBRD - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа 1.9 IBRD - Коридор X Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа

16 -16- Ред. број Назив дуга 1.10 IBRD - Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа 1.11 IBRD - Програмски зајам за развој јавних финансија Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа 1.12 IBRD - Пројекат здравља Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа 1.13 IBRD - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07% IBRD Други програмски зајам за развој јавних финансија Први датум отплате Рата за годину Каматна стопа M LIBOR USD + 1,05%

17 -17- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1 Укупно: IDA 2.1 IDA 3599 YF: Кредит за структурно прилагођавање Први датум отплате Рата за год SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.2 IDA 4017 YF: Други кредит за структурно прилагођавање Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 2.3 IDA 3643 YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате Рата за год SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.4 IDA 3780 YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 2.5 IDA 3750 YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате

18 -18- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год 0 Каматна стопа 2.6 IDA 3636 YF: Пројекат развоја школства 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате Рата за год SDR Каматна стопа 2.7 IDA 3651 YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате Рата за год SDR Каматна стопа 2.8 IDA 3693 YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате Рата за год SDR Каматна стопа 2.9 IDA 3723 YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктуирању банака и предузећа 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 2.10 IDA 3753 YF: Пројекат промоције запошљавања 0,75% трошкови сервисирања

19 -19- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.11 IDA 3768 YF: Пројекат здравства Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 2.12 IDA 3908 YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 2.13 IDA 3870 YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији 0,75% трошкови сервисирања Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.14 IDA 4071 YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања

20 -20- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 2.15 IDA 4105 YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.16 IDA 4131 YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.17 IDA 3909 YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.18 IDA YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.19 IDA 4326-YF Регионални развој Бора 0 0

21 -21- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2 Укупно: EIB 3.1 EIB Обнова регионалних болница Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна по траншама 3.2 EIB Пројекат обнове школа Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна по траншама 3.3 EIB Apex Global Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.4 EIB Apex Global II Први датум отплате (превремена отплата) Рата за год EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.5 EIB Apex зајам за МСП Први датум отплате

22 -22- Ред. број Назив дуга Услови Рата за год EUR Каматна стопа 3.6 EIB Општинска и регионална Инфраструктура фиксна/варијабилна по траншама Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год Каматна стопа EIB Истраживање и развој у јавном сектору фиксна/варијабилна по траншама Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.8 EIB Пројекат модернизације школа Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.9 Kлинички центри/а Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3 Укупно: CEB 4.1 CEB- Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) /2007 Први датум отплате I транша I транша Рата за год

23 -23- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 3,62% 4.2 CEB - избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица) Први датум отплате I транша I транша Рата за год 0 Каматна стопа I транша 2,50% 4.3 CEB Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре Први датум отплате I транша II транша I транша II транша Рата за год 0 Каматна стопа I транша 2,59%; II транша 2,04% 4.4 CEB Репрограмирани зајам Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3,558% 4.5 CEB - Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини Први датум отплате I транша II транша III транша I транша II транша III транша Рата за год EUR Каматна стопа I транша 1,84%; II транша 2,28%; III транша 2,29% CEB Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији Први датум отплате

24 -24- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год 0 Каматна стопа 3M EURIBOR + 0,55% 4 Укупно: EBRD 5.1 EBRD Коридор Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00% 5 Укупно: Kрeдити страних влада Влада Рускe Федерације Први датум отплате Рата за год USD Каматна стопа 6М LIBOR USD + 2,95% 6.2 Влада Италије Развој приватног сектора путем кредитне линије Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1,00% фиксна 6.3 Влада Италије Развој малих и средњих предузећа Први датум отплате Рата за годину Каматна стопа ,35% фиксна Export - Import Bank of China - Репрограмирани зајам Први датум отплате Рата за год USD

25 -25- Ред. број Назив дуга Услови Каматна стопа 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export - Import Bank of China X RAY Први датум отплате Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год 0 Каматна стопа 3% фиксна 6.6 Export - Import Bank of China Мост Земун-Борча Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3% фиксна 6.7 Oстале стране владе Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 1,50% фиксна 6.8 Влада Републике Француске NATIXIS Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6.9 Либија нерегулисани дуг СФРЈ Први датум отплате Рата за годину Каматна стопа 0,2% фиксна Укупно: Остали страни кредитори 7.1 EU 55 Макроекономска помоћ Први датум отплате I транша II транша III транша

26 -26- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD I транша II транша III транша Рата за год 0 Каматна стопа I транша 6М EURIBOR + 0,03% II транша 4,54% фиксна III транша 3,82% фиксна 7.2 EU 200 Макроекономска помоћ Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3,382% фиксна 7.3 Париски клуб Први датум отплате Рата за год USD Каматна стопа Каматна стопа је различита за сваку земљу чланицу Париског клуба 7.4 Лондонски клуб Први датум отплате Рата за год USD Каматна стопа 3,75% до ,75% до KfW Рехабилитација локалног сист. грејања у Србији фаза III Први датум отплате Рата за год EUR

27 -27- Ред. број Каматна стопа Назив дуга 7.6 KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији - фаза II Услови стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних трошкова финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,20% годишње Први датум отплате Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год 0 Каматна стопа 6,17% 7.7 Erste GCIB I B.V. Amsterdam Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1M EURIBOR + 3,00% + 1,25% 7.8 Marfin Bank a.d Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1M EURIBOR + 4,35% 7.9 Erste GCIB I B.V. Amsterdam Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3M EURIBOR + 3,18% +2,12% 7.10 Нова кредитна банка Марибор Први датум отплате

28 -28- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год EUR Каматна стопа 3M EURIBOR + 5% 7.11 Societe Genarale Bank Paris Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 4,34% фиксна 7.12 MMФ алокација средстава из специјалних права вучења Први датум отплате - - Рата за год - Каматна стопа 7.13 Еуробонд Први датум отплате Рата за годину Каматна стопа Каматна стопа за алокације ММФ-а мења се недељно ,25% фиксна Укупно: УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг) II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг Ред. брoj Назив дуга 1.1 Обавезе према UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - ЈП Путеви Србије Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате

29 -29- Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,05% 1.2 Обавезе према Marfin Bank a.d. Beograd - ЈП Путеви Србије Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,15% 1.3 Обавезе према Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80% 1.4 Обавезе према Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80% 1.5 Обавезе према Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате Рата за год 0

30 -30- Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1.6 Обавезе према Societe Generale a.d. Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1.7 Обавезе према Erste Bank a.d. Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1.8 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП Србијагас Први датум отплате Рата за год Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% Обавезе према Hypo-Alpe- Adria bank a.d. Beograd ЈП Србијагас Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19%

31 -31- Ред. брoj Назив дуга 1.10 Обавезе према Unicredit bank Srbija a.d. Beograd ЈП Србијагас Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,29% 1.11 Обавезе према Unicredit bank Srbija a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1.12 Обавезе према Societe Generale a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1.13 Обавезе према Unicredit bank Srbija a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR 1.14 Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Societe Generale a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд

32 -32- Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1.15 Обавезе према Unicredit bank Srbija a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Societe Generale a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1.17 Обавезе према Hypo-Alpe- Adria bank a.d. Beograd Општина Косовска Митровица Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,5% 1.18 Обавезе према Hypo-Alpe- Adria bank a.d. Beograd Општина Звечан

33 -33- Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,5% 1.19 Обавезе према Hypo-Alpe- Adria bank a.d. Beograd Општина Зубин Поток Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,5% 1.20 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 3,78% 1 УKУПНО II Индиректне обавезе - спољни дуг Ред. брoj EBRD Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.1 EBRD ЕПС: Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате Рата за год EUR

34 -34- Ред. брoj Назив дуга Услови Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.2 EBRD ЕМС: Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.3 EBRD Железнице Србије: Санација коридора X Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.4 EBRD Путеви Србије: Доградња коридора X Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.5 EBRD ЕПС: Хитна реконструкција енергетског сектора II Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.6 EBRD Ниш: Унапређење објеката за водоснабдевање и прераду отпад. вода Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.7 EBRD Крагујевац Унапређење система водоснабдевања

35 -35- Ред. брoj Назив дуга Услови Први датум отплате Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.8 EBRD Контрола лета Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00 % 1.9 EBRD Суботица: Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.10 EBRD Путеви Србије: Аутопут БГ-НС и мост код Бешке Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.11 EBRD Железнице Србије: Возна Први датум отплате Рата за год Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.12 ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ - Возна - вишеделне електромоторне гарнитуре Први датум отплате

36 -36- Ред. брoj Назив дуга Услови Рата за год 0 EUR Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.13 EBRD - ЈП Србијагас - рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.14 EBRD Путеви Србије: Обилазница око Београда Први датум отплате Рата за год EUR Kаматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.15 EBRD Железнице Србије: Коридор X Први датум отплате Рата за год. 0 Kаматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.16 EBRD ЕПС:Набавка и уградња електронских паметних бројила Први датум отплате Рата за год. 0 Kаматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1 Укупно EIB 2.1 EIB Железнице Србије: Обнова железничке инфраструктуре Први датум отплате

37 -37- Ред. брoj Назив дуга Услови Рата за год ЕUR Каматна стопа 2.2 EIB Путеви Србије: Рехабилитација постојећих путева фиксна/варијабилна по траншама Први датум отплате Рата за ЕUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.3 EIB ЕМС:Реконструкција енергетског система Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.4 EIB БЕОГРАД: Обнова београдског језгра Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.5 EIB Путеви Србије: Хитна санација саобраћаја Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.6 EIB Аеродром "Никола Тесла": Хитна санација саобраћаја Први датум отплате Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год ЕUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама

38 -38- Ред. брoj Назив дуга Услови 2.7 EIB Путеви Србије: Kонсолидациони зајам старих дугова Први датум отплате Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год 0 Каматна стопа 8,15 % 2.8 EIB Железнице Србије: Kонсолидациони зајам старих дугова Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 8,15 % 2.9 EIB ЕПС: Уређаји за енергетски систем Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.10 EIB Путеви Србије: Пројекат европских путева Б Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.11 EIB Ниш: Хитна обнова система водоснабдевања Први датум отплате Није било повлачења по овом кредиту - Рата за год Каматна стопа 2.12 EIB Нови Сад: Хитна обнова система водоснабдевања Први датум отплате фиксна/варијабилна по траншама Није било повлачења по овом кредиту 0 0

39 -39- Ред. брoj Назив дуга Услови - Рата за год 0 Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.13 EIB Контрола лета Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.14 EIB -Железнице Србије - Пројекат обнове железницa II Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.15 EIB -Путеви Србије - Рехабилитација моста Газела Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 4,167% фиксна 2.16 EIB-Путеви Србије - Рехабилитација путева и мостова Б2 Први датум отплате Рата за год Каматна стопа 4,531% фиксна 2.17 EIB-Путеви Србије - Обилазница око Београда Први датум отплате Није било повлачења по овом кредиту - Рата за год Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама EIB FIAT:компакт аутомобили 1 Први датум отплате

40 -40- Ред. брoj Назив дуга Услови Рата за год 0 Каматна стопа 6М EURIBOR + 0,459% EIB - FIAT:компакт аутомобили 2 Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 6М EURIBOR + 0,504% EIB ЈП ЕMС: Пројекат унапређења електромреже JП ЕПС Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 4,019% фиксна Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Укупно KfW 3.1 KfW 1 ЕПС: Ремонт и поправка РБ Колубара и ТЕ Никола Тесла Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 4,32% KfW 2 ЕПС: Набавка опреме за Тамнаву Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,10% годишње 3.3 KfW 3 ЕПС: Рехабилитација ХЕ Бајина Башта Први датум отплате

41 -41- Ред. брoj Назив дуга Услови Рата за год EUR Каматна стопа 0,75% годишње Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 3.4 KfW 4 Мере заштите животне средине у термоелектранама на лигнит Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 3.5 KfW 5 Ревитализација ХЕ Зворник Први датум отплате Рата за годину Каматна стопа стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,75% годишње стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала умањена за маржу од 0,5% годишње Укупно: EU 4.1 EU ЕПС: Репрограм EIB кредита Први датум отплате Рата за год EUR Каматна стопа 6М EURIBOR 4.2 EU Железнице Србије: Репрограм EIB кредита Први датум отплате

42 -42- Ред. брoj Назив дуга Услови Рата за год EUR Каматна стопа 6М EURIBOR 4.3 EU Путеви Србије: Репрограм EIB кредита Први датум отплате Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за год EUR Каматна стопа 6М EURIBOR 4 Укупно: ЕУРОФИМА 5.1 Еурофима Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3,05% фиксна 5.2 Еурофима Први датум отплате Рата за год CHF Каматна стопа 3,51% фиксна 5.3 Еурофима Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 3,95% фиксна 5.4 Еурофима Први датум отплате Рата за год 0 Каматна стопа 2,85% фиксна 5.5 Еурофима

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а дефинишу се за појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 А) ОПШТИ ДЕО... 1 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 1 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА... 2

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ ТУРИЗАМ 26. и 27 МАЈ 2017. ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ 2 26. и 27 мај 2017. Инвестициона конференција,,инвестирај у Требиње Требиње Република Српска, БиХ

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

ПРИРОДНОГ ХАЗАРДА ЗА ОПШТИНЕ

ПРИРОДНОГ ХАЗАРДА ЗА ОПШТИНЕ ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ПРИРОДНОГ ХАЗАРДА ЗА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК И ЉУБОВИЈА "Пројекат се спроводи средствима СЕНСЕ програма који реализује Регионални центар за животну средину. Програм финансира Шведска

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ОДСЕК: ЗАШТИТА СМЕР: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ПРЕДМЕТ: ВАТРОГАСНА ТАКТИКА СЕМИНАРСКИ РАД Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ Студент БАНДИН БРАНИСЛАВ

Více

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана) ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА 2011-2031 (приједлог плана) Бањалука, октобар 2013. г. ПРЕДМЕТ: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОЗАРА 2011-2031

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва И најблеђе мастило је вредније од најбољег памћења. Ки не ска из ре ка Увод Између четрдесет

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА УДК 929:72 Са.. оj.lон Г. Милан Прос ен ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА У рбанii и apxlltektol -l СКИ развi!так Београда после 1 светског рата разликовао се од ош!х европских

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více