ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru"

Transkript

1 Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou dárkovou nahodilostí. 22. února Církev slaví Svátek Stolce svatého Petra. Tento rok otázka pohyblivosti kalendáře 22. února koliduje s Popeleční Středou, začátkem Postní doby; proto svátek zůstává v pozadí. Ale pro duchovní ţivot vnější nahodilosti nejsou náhodné; a mnohokrát nám pomáhají chápat mnoho důleţitých skutečností. Podívejme se na to. Postní doba: čas abychom si připomněli významné chvíle ţivota Izraele, ţivota jejích proroků i ţivota Církve. Ale nade všemi těmito chvílemi jedna vyniká: Čtyřicet dní a čtyřicet noci, které Jeţíš Kristus trávil na poušti postící se ze společnosti a pocitů, postící se od jídla a nápojů, postící se od intelektuálního ţivota a tuţeb. A aby to bylo těţší, Ďábel mu vyvolával / ho trápil pokušením Jen jedna jediná úleva mu zůstala: splnit vůli Otcovo a nechat se vést Duchem Svatým; jinými slovy: jedinou útěchu co měl, byla dokonalá modlitba. Matouš (4:1-11) a Lukáš (4:1-13) nám vyprávějí to, co Jeţíš předal svým apoštolům: stručné vzpomínky na ty tvrdé dny. Naší pozornost vyvolává rozhovor mezi Jeţíšem a Pokušitelem: téměř naplno se soustředí na poselství Písma Svatého. Je podivuhodné, jak Ďábel zná sílu Boţího Slova; zajímavé jak ho překroutí, aby si přivlastnil Jeţíšovu duši. Ale Jeţíš Kristus mu odpoví ne s vlastní, pouští opotřebovanou lidskostí, ale silou toho, který je vtělením Boţího Slova. A výhra. Tím Kristus proţívá nejvyšší stupeň jeho poslušné svobody, anebo poslušnost v plné svobodě. Dbejme však na to, ţe tento roční cyklus čtení k 1. neděli postní nám zanechá pozdější Kristovo poselstvy: Boţí království se přiblíţilo. Čiňte pokání a věřte evangeliu! (Mk 1:15). Stolec svatého Petra: svébytný svátek oslavovaný od prvních časů církve a zaznamenaný uţ v Kronographe z roku 354. Po staletích, dokonce, byl rozdvojený svátek: Stolce v Římě (18. ledna v současnosti svátek Panny Marie, Matka Jednoty Křesťanů) a Stolce v Antiochii, prvním to Petrově sídle (22. února). Původně, podle římských tradic na konci roku (tenkrát v únoru), bývaly oslavy památek zesnulých. Sledujíce běţné říšské zvyklosti, u hrobů (zvláště u hrobů mučedníků), mívali křesťané slavnostní jídla ba dokonce chystali místo pro zesnulého v podobě (učitelského) stolce či křesla! Kdyţ se Slavností Umučení sv. Petra a Pavla posunulo na 29. červen, únorový svátek změnil svůj obsah. A

2 zároveň katedra či učitelský stolec v té době uţívaný biskupy začala mít víc neţ jen symbolický význam. Udělalo se to, mimo jiné i proto, aby se vyzdvihlo základní poslání, které Jeţíš určil Šimonovi bar Jona. První, přislib s posláním: ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi (Mt 16:18-19). Potom poslání pas mé ovce (Jn 21:17) spolu s předpovědí mučednické smrti. Tedy úlohy učit, řídit a posvěcovat svěřené Apoštolům (por. Unitatis redintegratio 2) byly svěřené Šimonovi Petrovi na nejvyšším stupni s upozorněním, ţe pro jejich splnění mají poloţit i oběť vlastního ţivota. Podél dějin, nástupci Apoštolů se měli naučit tuto pravdu. Také nám jí připomnělo mnoho světců, učitelů a pastýřů Církvi. A v poslední době II Vatikánský sněm (např. LG 22, cfr, Christus Dominus 2; 9; LG 23) anebo Katechismus Katolické Církvi ( 880 nasl.). Tudíţ, především Petr, Papeţ, musí drţet a předávat dál tento přislib a toto poslání, převyšující jeho vlastní ţivot, uţívajíce k tomu nejvyššího stupně poslušné svobody vůči Bohu. Pro něj jeho poslání se velice často podobá Kristově zkušenosti na poušti: musí ji splnit osaměle, neustále stojíc tváří v tvář pokušiteli, který utočí na církev; tomu, který neustále chce podvrhávat Boţí Slovo; tomu, který chce získat duše, aby je vzdálil od Otce. Tedy, Stolec sv. Petra není daleko od pouště, ani od Kříţe. Obojí je uděláno ze stejného dřeva. Proto se máme naučit přijímat, chránit a milovat Stolce. I kdyţ někdy se nám zdá jako poušť. Proto ještě o jedno prosme, o milosti obrátit se a plně věřit Evangeliu, církvi, Petrovi Jsou to Jeţíšovi slova. Je to potřebný krok abychom ţili pospolu, evangelizovali, obětovali svůj ţivot vstali k novému ţivotu. Antonio Pérez, farní vikář ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES 5. ČÁST Konsultace Poslední část Fernandova ţivotopisu končila jeho propuštěním z kláštera a následným prologem zaloţení institutu, které Fernanda provázelo všude, a kterého se nemálo bál. Rozhodl se proto sáhnout k jakési podmínce, ţe povolání k zaloţení institutu bude konsultovat. K tomu si zvolil dvanáct starších kněţí moudré a rozváţné pověsti, 2

3 které se rozhodl, jednoho po druhém, se svou otázkou navštívit. Je vhodné připomenout, ţe prvním z konsultantů byl člen jeho bývalé kongregace, tedy právě té, která jej přiměla podepsat dispenz od věčných slibů. Je také třeba si uvědomit, ţe předmětem konsultace nebylo nic menšího neţ zakládání nového institutu, o kterém dosud s nikým nemluvil. Znovu tak šel naproti riziku, ţe bude shledán jako potíţista, ze kterého všechny kolem jenom bolí hlava. Fernando svou podmínku stanovil tak striktně, ţe ani jeden z konzultantů se k zakládání nesměl vyjádřit negativně. Tak s konzultacemi začal a hned první konzultant, bývalý starý spolubratr, ho v zakládání podpořil. Kdyţ tento konzultační okruh vykonával a u nikoho na pesimismus nenaráţel, tak si stále více a tíţivěji uvědomovat svou nepatrnost. Uvědomoval si, ţe Bůh mu zároveň s tímto posláním dává cosi jako dekret důvěryhodnosti a opakovaně se ptal Boha, jestli v něj lidé uvěří, jestli tento dekret přijmou. Vţdyť i Boţího Syna jedni nazvali ţroutem a pijanem, jiní na něj křičeli, ţe se rouhá a další o něm říkali, ţe je mluvka. Sám jako potíţista uţ byl na nadávky a korekce navyklý. Bál se však, ţe právě tím můţe způsobit potíţe lidem, kteří by za ním přece jenom šli. A to nejhorší; co kdyţ on sám se na takové cestě ztratí. Odpověď tehdy dostal znovu od jeho Nebeského Otce: Uvěří ti takoví, kteří jsou voláni, aby uvěřili skutkům, které budeš dělat a ten, kdo ti neuvěří, neuvěří ani poselství, které ti dám. Ale ujišťuji tě, ţe ty se neztratíš, protoţe já budu s tebou stále. Hlas Nebeského Otce je vţdycky otcovsky něţný, jenţe Církev, ačkoliv ji vţdycky miloval, pro něj v tomto světě často byla kříţovým rizikem. Mariino povzbuzení S konsultačním kolečkem ještě nebyl u konce, kdyţ se mu přihodilo jedno, sice nebezpečné, avšak o to léčivější dobrodruţství. Naskakoval do jedoucího se vlaku, jenţe se smekl a jen z posledních sil se drţel zábradlí. Zabil by se, kdyby ho nečekaně nepozvedla Maria, která mu vrátila energii. Řekla: Mám tě ráda. Kdyţ uţ se pak její úsměv vzdaloval, tak jí Fernando mával a loučil se s ní v myšlence, jak snadno můţe o svůj ţivot, o který má takovou starost, přijít, aniţ by ho ţil tak jak si přeje jeho Otec. Konečným výsledkem této konzultace bylo, ţe všichni kněţí ho k zakládání bez pochybování vybídli. Zároveň však před ním ţádný nezakrýval, ţe něco takového mu přinese velké boje a nepříjemnosti. Po návštěvě u posledního kněze konzultanta vešel do kostela a zůstal před sochou Krista v agonii. Takovou sochou, kterou známe od španělských mistrů inspirovaných velkopáteční tragédií. Vzpomíná, ţe sochu vlastně neviděl a ţe viděl jen Kristovu agonii, která ho k 3

4 sobě táhla přes krok zakládání. Kdyţ pak odcházel, řekl mu opět Nebeský Otec: Podívej se na Něj. Fernando věděl, ţe ţít ţivot tohoto světa nemůţe být jeho osudem, ale ještě i v té poslední chvíli, navzdory kladnému postoji konzultantů, sahal po neexistující naději, ţe by se z těţkého úkolu zakládání vykoupil poctivým prostým členstvím v některé jiné řeholní společnosti. Jenţe pohled na Kristovu agonii mu tehdy jasně říkal, ţe členství v jiné kongregaci by v jeho případě nebylo autentické. Říkal, ţe Kristova agonie se ho v té chvíli zmocňovala a on touţil pro Krista zemřít. Zároveň se však z té Kristovy vytesané smrti děsil a opět se obracel k Otci jako k svému útočišti. Otcovou odpovědí však bylo: To je mezi tebou a tvým Nebeským Bratrem; On je takový. V tu chvíli si povšiml chlapce, který se vedle něj u stejné sochy modlí a svůj osud přijal. Konečně však musel řešit i otázku ţivobytí a 7. listopadu 1956 měl opět začít pracovat u státních pošt na Kanárských ostrovech. Zde je také důleţité říct, ţe 4. listopadu téhoţ roku mu zemřel otec a odjezd za prací se musel odloţit. Snad to tak mělo být, protoţe na Tenerife přiletěl právě v den slavnosti Tří králů. Zakládání institutu Jeho mise na Tenerife mu byla zcela jasná, jen hledal vhodnou příleţitost. Zde mu pomohla jedna mladá ţena jménem María Adéla Rumeu. Do tamního prostředí, zvyklého na místní hierarchii katolické církve, se tenkrát začínali sjíţdět protestantští kazatelé a není divu, ţe měli úspěch. Nebyl velký odliv od katolické církve, ale přece jen tu a tam katolíci k protestantům přecházeli. María Adéla se o osud katolické víry obávala a hledala způsob jak na ostrovech roznítit katolický apoštolát. Tato starost v ní časem dozrála v konkrétnější vizi, se kterou pak navštívila jednoho novináře pracujícího v rádiu. On sám se zaměřoval spíše na kulturu a tak Maríi Adélu seznámil s Fernandem, kterého uţ znal. María Adéla Fernanda navštívila, a z první ruky se dověděla, co ho na ostrovy přivádí. Naslouchala mu se zájmem, ale znala strukturu i styl kléru, takţe jí připadalo, jakoby naslouchala něčemu, co jí připadalo spíše jako neskutečný sen. Přesto se nemohla zbavit dojmu, ţe mu nějak musí pomoci. Mnoho lidí znala, a kdyţ viděla, jaký má Fernandův projev strhující náboj, tak se rozhodla pozvat k setkání s ním i své blízké přátele. Tak vypadal začátek Fernandova nevídaně plodného apoštolátu na Tenerife. Nejdříve dával přednášky v bytě Maríe Adély, ale zájem mladých lidí narůstal tak rychle, ţe museli stále hledat větší prostory. Stávalo se, ţe větší prostor našli, jenţe i tak uţ byl malý. Mít na delší čas k dispozici dostatečně velký prostor byl problém. Tuto situaci vtipně dokresluje i to, ţe Fernandovým přednáškám byly otevírány kinosály. Ani jeden kinosál však nemohl být otevřen na stálo. Nakonec pomohla instituce jménem Katolická akce, která dostatečně velký sál vlastnila a 4

5 k přednáškám ho dlouhodobě propůjčila. V roce 1958 Fernando publikoval první sbírku svých básní nazvanou «Bůh a strom». Ta nejenom ţe zvýšila všeobecný zájem o jeho osobu, ale především dopomohla k ještě vyšší apoštolské plodnosti. V jednom kinosále byl tehdy uspořádán třídenní cyklus jeho přednášek, které uţ ovšem přilákaly nejen studenty, ale také intelektuály a podnikatele, a dokonce i venkovany. Kinosál svou kapacitou znovu nestačil a znovu se muselo rychle najít něco většího. Tehdy se uţ seznamoval s lidmi, kteří uţ za rok měli tvořit první kruh bratří a sester Fernandem zaloţeného institutu. Uţ tehdy však tito lidé byli jakousi základní buňkou sílícího duchovního proudu a spontánně se jim začalo říkat «misionáři». Oni byli Fernandovi oporou a zajišťovali veškerou logistiku apoštolských aktivit. Po přednáškách následovala řízená kolokvia, organizovala se komplementární kinofóra, zakládala se knihovna, ve stanovených dnech fungovala kavárna a samozřejmě se muselo řešit i placení nájmů a ostatních nákladů. Tyto aktivity vyhledávali nejen mladí lidé a laici středního věku, ale i řeholníci a kněţí. Fernanda neustále někdo nový prosil, aby ho přijal do skupiny «misionářů» anebo prostě jen chtěli být blízko něj. Po skončeném dni se tito mladí navíc začali scházet v barech «Deštníčky» a «Imperial», které se také proměnily v jakási, ač neočekávaná, přesto pravidelná centra apoštolátu. Biskup Domingo Pérze Cácers Fernando nikdy nemyslel na Krista bez zřetele na jeho mystické tělo, tedy na církev. Vlastně svůj ţivot úplně odevzdal do jejích sluţeb. Na kontakt s místním biskupem proto myslel od začátku, ale moţnost audience měl aţ v listopadu Tehdejší biskup Tenerife Mons, Domingo Pérez Cáceres byl přátelský, neobyčejně otevřený člověk a o Fernandovi uţ samozřejmě slyšel. Přijal ho bratrsky a jeho apoštolskou vizi ve své diecézi plně podpořil. Podporu mu poskytnul nejenom ze zdvořilosti, ale ve vší váţnosti a jak se později ukazovalo, učinil tak bez podmínek. Svou podporu slovem i skutkem Fernandovi prokazoval i navzdory ponenáhlu stále více přítomnému a sílícímu odporu kléru. Návštěvy u tohoto biskupa se opakovaly kaţdý měsíc a jejich stabilním tématem byl vţdycky apoštolát. Apoštolské plány i neobyčejně plodné a radostné výsledky, bylo to, co biskupa zajímalo. V roce 1961 však biskup onemocněl a krátce na to zemřel. Začátek nepřízní Ještě dříve však, v roce 1959, byl institut na úrovni diecéze schválen. Jenţe také tou dobou, jak uţ bylo naznačeno, se začal proti Fernandovi soustředit odpor. Především šlo o odpor v řadách kléru, ale i mezi laiky. Hodně kněţí těţko 5

6 neneslo, ţe apoštolát nevysvěceného zaměstnance pošt má tak masivní úspěch a totéţ bylo trnem v oku i mnohým laikům. Odpor se stupňoval a byl namířen proti Fernandovi, proti jeho apoštolským aktivitám a ovšem také proti novému institutu. Za fakt, ţe institut tehdy přeţil, je třeba poděkovat prvním bratřím a sestrám, kteří pochopili, ţe zakládání nesmí být ničím potřísněno. Ţe se můţe uskutečnit jenom ve spojení s Kristem a ţe proto také musí být plně soustředěno v Kristově charismatu. Asketicko mystický examen Uţ tato první komunita chápala, ţe Kristus jim své charisma udílí v tzv. «examen de perfección». Také chápala, ţe tento examen přijímá skrze Fernanda, ve které examen dlouhodobě uzrával. Inspirován k němu byl především dvěma větami evangelia: Buďte dokonalí jako váš Nebeský Otec je dokonalý (Mt 5,48) a Kde se dva nebo více sejdou v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20). Examen se tak stal pilířem, na kterém stojí ţivot institutu. Od počátků se vykonává v homogenních skupinkách a jeho cílem je, jak cesta individuální, tak i cesta celého společenství ke svatosti. Asketicko-mystický examen je ţivotně důleţitý pro celý institut, ale zvlášť důleţitou roli sehrál v ţivotech prvních bratří a sester, kteří v oněch dobách, spolu s Fernandem snášeli tolik protivenství, bolesti a pronásledování. K neblahé situaci paradoxně, či naopak zcela podle očekávání, přispělo i tehdy novátorské dovolení, kterým biskup Fernandovi umoţnil přednášky přímo v kostele. Kněţí sami byli svědky, jak po vyslechnutých přednáškách dochází k masovým konverzím, a ţe dospělí lidé, poprvé od svého prvního přijímání, znovu hledají zpovědnici a vyznávají své hříchy. Víme, ţe něco podobného, a ve větší míře, se dělo při veřejných setkáních lidu s papeţem Janem Pavlem II. a stejně tak se to děje i při veřejných setkáních lidu s papeţem Benediktem XVI. Jenţe je třeba si uvědomit, ţe oni jsou nebo byli papeţové, zatímco Fernando Rielo byl jenom laik. To bylo téměř jistě prvotní příčinou odporu. Mnoţství lidí, zejména mladých, kteří vyhledávali Fernandův nezvykle přímý a nekomplikovaný výklad evangelia však uţ zabrzdit nešlo. Pokračování příště. ZÁPIS Z FARNÍ RADY Dne: Přítomni: Otec Antonín Lukeš, Otec Antonio Vicente Perés Caramés, Petr Hobza, Petr Kolář, Dorotka Kramaříková, Lucie Rudňanská, Lukáš Svoboda, Josef Tlustý, Martin Vítek 6

7 Hosté: Iva Zelinková (za ekonomickou radu), pan Loula Omluveni: Miloš Kysela, Miroslava Horáková (za školské sestry) Otec Antonín a p. Loula podali informaci o situaci kolem pozemku pod kostelem na Habrovce. Je třeba zabezpečit, případně opravit plot, oddělující zahradu na Habrovce a bývalou zahrádkářskou kolonii. (P. Hobza, L. Svoboda) Josef Tlustý připraví návrh na nové osvětlení kostela na Habrovce. Byl diskutován záměr dvou nových nástěnek na Habrovce. Jedna by měla být umístěna vedle stávající, umisťovaly by se na ni různé zprávy a ohlášení (aktivity farnosti, poutě ap.) Druhá nástěnka by byla umístěna u brány k sálu, a upozorňovala by na aktivity spojené s činností sálu. (Otec Antonín, L. Svoboda) V neděli navštíví farnost otec biskup Herbst (ranní mše v Michli). Farní rada rozhodla o zrušení nedělní večerní mše sv. dne (slavnost Narození Páně) na Habrovce. Farní rada doporučila časový posun mše sv. slouţené kaţdou středu pro zaměstnance BB Centra z 8 hodin ráno na 12 hodin v poledne. Iva Zelinková je pověřena vedením podvojného účetnictví farnosti. Účetnictví je rozděleno do 5 okruhů: a) duchovní činnost b) fara c) kostel Michle d) kostel Habrovka e) sál na Habrovce Iva Zelinková podala informace o průběţném stavu finančních prostředků na účtech farnosti. Lukáš Svoboda posoudí výhodnost těchto účtů. Petr Hobza posoudí moţnosti optimalizace nákladů na farní telefon. Pevná linka zůstane z praktických důvodů přitom zachována. Příští farní rada se sejde 2. února Zapsal Martin Vítek 7

8 NÁVŠTĚVA OTCE ALBERTA A TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD V pondělí přiletěl z Bologni na pracovní návštěvu Otec Alberto. Kaţdý den slouţil mši svatou, při které poděkoval za naši lásku, a Bohu za to, ţe nás mohl navštívit. Zúčastnil se také Tříkrálového průvodu, kde spolu s kardinálem Dukou přivítal účastníky na Hradčanském náměstí. Průvod se konal jiţ po sedmnácté, a i přes nepříznivé počasí se ho zúčastnilo mnoho Praţanů i turistů. V neděli slouţil Otec Alberto dětskou mši svatou na Habrovce, po které se s farníky rozloučil. Večer v 18 hodin odletěl zpět do Bologni. Text a foto Martina Košinová Milé děti, v dnešním biblickém příběhu opět uslyšíme o bojovníku Davidovi. David dobyje Jeruzalém. Nejtěţší je ale zvítězit nad sám nad sebou. Davidovi se přihodí, ţe zneuţije svého postavení, své moci a jedná destruktivně. Bůh nám přeje. Přeje nám to nejlepší. To, ţe se nám někdy něco nepovede nebo nejednáme správně, Bůh chápe. Je mu ovšem líto, kdyţ se k němu neobracíme o pomoc, kdţ něco spackáme. Přeje si, abychom se zvedli, nerovnali se a šli dál. Váš Sedmikrásek KRÁL DAVID z knihy: "Příběhy z Bible", vydala: Česká biblická společnost Anne de Graaf, ilustr. José Pérez Montero 8

9 DAVID KRÁLEM IZRAELE 2. Samuelova 5, 1. Paralipomenon 14 Po smrti Saula a jeho synů se před Davidem shromáţdily všechny izraelské kmeny. Jejich zástupci mu řekli: Uţ za Saulova kralování jsi to byl ty, kdo nás vedl. Tobě také Bůh řekl, ţe budeš panovat nad Izraelem. Buď nyní naším králem! David souhlasil a oni ho pomazali za krále. Bylo mu právě třicet let a vládl čtyřicet let. Za své sídelní královské město zvolil David Jeruzalém, v němţ však v té době ţili Jebúsejci. Řekli Davidovi: Do tohoto města nevstoupíš. Ale David město dobyl a nechal si v něm vystavět královský palác. Kdyţ Pelištejci uslyšeli, ţe se David stal králem, spojily se všechny jejich kmeny a vytáhly do boje proti němu. David se dotázal Boha: Mám vytáhnout proti Pelištejcům? Vydáš mi je do rukou? Hospodin mu řekl: Vytáhni. Určitě ti je vydám do rukou. David v boji zvítězil. Pelištejci před ním tak rychle utíkali, ţe na bojišti nechali i své bůţky. David je dal spálit. Po nějakém čase si Pelištejci zase mysleli, ţe uţ jsou dost silní a vytáhli do boje proti Davidovi. Bůh Davidovi před bojem poradil: Obejdi Pelištejce zezadu a napadni je, aţ uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků. Potom vyjdu před tebou a Pelištejce pobiju. David udělal, co Hospodin přikázal. Vítězství mu přinesla proslulost a úctu všech národů. PŘENESENÍ BOŽÍ SCHRÁNY DO JERUZALÉMA 2. Samuelova 6, 1. Paralipomenon 15 Král David si dal postavit v Jeruzalémě krásný dům. Stále však touţil po tom, aby v tomto městě měla důstojný příbytek také schrána Boţí, truhla smlouvy Boha s lidem. 9

10 Rozhodl, aby sem byla přenesena. Uţ samo přenesení se stalo velkolepou událostí. Nejprve schránu vezli na novém povozu do míst u Jeruzaléma. Tam zůstala tři měsíce. Pak se jí ujali kněţí. Podle nařízení zákona ji nesli na tyčích do zvláštního stanu v Jeruzalémě. To byla sláva! David pozval mnoho lidí, zpěváky a hudebníky, aby co nejkrásněji vyjádřili své díky Bohu za vše, co mu dal. Bylo toho hodně, co Bůh pro svůj lid vykonal: začalo to vysvobozením z Egypta, pak přišlo Desatero přikázání a nakonec darování země zaslíbené. Lidé zpívali a David s nimi. Lidé tančili, a král David s nimi. Šel před schránou a poskakoval před ní ze všech sil. Byl velmi šťastný. Z okna královského paláce se na průvod dívala Davidova ţena Míkal. Viděla, jak David tančí před schránou a začala se za něj stydět. Kdyţ slavnost přenesení schrány skončila a schrána byla uloţena v připraveném stanu, vyšla Míkal Davidovi vstříc a řekla mu uštěpačně: Jak se dnes proslavil izraelský král. Před sluţebníky se choval jako nějaký blázen! David jí vysvětlil: To před Bohem jsem se tak radoval. Vţdyť on mne vyvolil a ustanovil králem Izraele místo tvého otce! Proč bych se před ním neradoval! Ale i kdybych byl ještě víc posmíván za svou radost před Bohem, budu váţen u otrokyň, o kterých tak přezíravě mluvíš. Míkal mu však nechtěla rozumět a pohrdala jím. Za trest aţ do konce ţivota neměla děti. DAVIDŮV HŘÍCH 2. Samuelova 11, 1-26 David se stal velkým králem. Bůh mu ţehnal, protoţe David ho poslouchal a řídil se jeho vůlí. Ale přihodilo se něco, co odsunulo Boha v Davidově ţivotě na druhé místo. Jednoho dne zahlédl z terasy svého domu ţenu, která se mu zalíbila. Jmenovala se Bat-šeba a byla provdaná za Urijáše, jednoho z Davidových věrných vojáků. David si však pro Bat-šebu poslal a ona s ním zůstala přes noc. 10

11 Po nějakém čase Davidovi Batšeba vzkázala, ţe čeká dítě. První, co ho napadlo, bylo, ţe musí svůj hřích utajit. Přikázal Urijášovu veliteli Jóabovi: Postav Urijáše do nejprudšího boje a pak ho opusťte, aby ho nepřátelé zabili. Jóab musel jako voják příkaz poslechnout. Urijáš byl v boji zabit. Kdyţ se Bat-šeba dověděla, ţe její muţ padl, po mnoho dní pro něj plakala a naříkala. DAVIDOVO POKÁNÍ 2. Samuelova 11, 27 12, 24 Kdyţ Bat-šebě skončila doba smutku, David pro ni poslal a ona se stala jeho ţenou. Přestěhovala se k němu do paláce. Kdyţ se jim narodil syn, byli oba šťastni. Nikdo z lidí jim nemohl nic vyčítat, protoţe se jim podařilo svůj hřích ukrýt. Ale před Bohem to moţné není. Davidův hřích byl zřejmý: osnoval zabití manţela ţeny, která se mu zalíbila. Jednoho dne přišel k Davidovi prorok Nátan a vyřídil mu Boţí slovo: Bůh tě pomazal za krále nad Izraelem a vysvobodil tě ze Saulových rukou. Dal ti vše, co můţe člověk mít. Ale ty jsi Boţím slovem pohrdl, zabil jsi Urijáše a jeho ţenu sis vzal za manţelku. Davida toto odhalení překvapilo. Nátan pokračoval: Protoţe jsi udělal takovou ohavnou věc, Bůh tě potrestá. Dítě, které máš s Bat-šebou, onemocní a zemře. Prorokova slova zasáhla Davida jako blesk z nebe. Opravdu, před Bohem nelze nic utajit! Velmi se za svůj čin styděl. Postil se a kál se za své viny, ale dítě přesto zemřelo. Po roce se Davidovi a Bat-šebě narodil další syn, který dostal jméno Šalomoun. Bůh si ho zamiloval a obdařil ho svým poţehnáním. 11

12 INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI Milí farníci, s novým rokem mnohé věci končí, ale nové začínají. A jednou z novinek ve farnosti, kterou jste mnozí jistě zaznamenali, jsou i nové internetové stránky které za pomoci grafičky Darinky Giljanović vytvořil a spravuje Pavel Krušina. Obsah stránek vychází z obou verzí předchozích stránek, je však také doplněn a rozšířen o nové záloţky. Mezi významné změny patří zařazení rubriky aktuality, ve které naleznete nedělní ohlášky, farní list i pozvánky na akce jednotlivých společenství farnosti. Aby se dařilo tyto stránky i nadále aktualizovat a doplňovat, byli bychom rádi za vaše další podněty, připomínky a především vlastní příspěvky, které můţete poslat em na adresu Ráda bych poděkovala všem, kteří se na tvorbě stránek jakkoliv podíleli nebo podílejí i všem autorům příspěvků a článků. Vám ostatním přeji příjemné počtení a ať zde nalézáte, co hledáte. -zk- DRUŽNÁ NEDĚLE Zdravíme všechny farnice a farníky, dovolujeme si vás pozvat do farního sálu na Habrovce, kde o 4. neděli postní, tj proběhne (a snad se i na chvíli zastaví) Druţná neděle. Pro ty, co snad netuší, o co se jedná, malé vysvětlení. Je to příleţitost si popovídat s přáteli, pokud tedy nebudete zrovínka kupovat nějakou drobnost v obchůdku, či nebudete mít plná ústa dobrot z místního lahůdkářství. V sobotu od 18 hod. budeme chystat sál - kdo máte chuť a čas se k nám přidat, neváhejte! A své výrobky do obchůdku přineste téţ. Těšíme se na Vás! Maminky Sedmikráskové FARNÍ FOTKY A VIDEA Fotky a videa farnosti najdete na 12

13 ADVENTNÍ BAZAR A ZATEPLENÍ ZÁDVEŘÍ KAVÁRNY Původním účelem Adventního bazaru 2011 bylo osvětlení (v kostele nebo před sálem), jak jste všichni viděli na nápisech při Adventním bazaru a jak jsem psala ještě v minulém článku o adventním bazaru. Ale na pobazarním rokování bazarnice narazily na daleko palčivější problém - plíseň v zádveří kavárny (pracovní název: "plíseň v budce"). Protoţe účel bazarových výtěţků má být: odloţit část peněz do rezervního fondu na věci příští a část pouţít na něco, co zrovna je nejkritičtější, tak nakonec jsme se rozhodli začít řešit plíseň. Plíseň je způsobená kondenzací vzduchu v nevytápěném a nezatepleném zádveří. Jako nejrychlejší řešení se v tomto momentu jeví zateplit zádveří a protáhnout do něj topení. V další fázi by bylo dobré začít konkrétně plánovat zateplení celého sálu. Tento článek je tedy prosba o pomoc: hledáme někoho, kdo by dokázal koordinovat zateplení zádveří. Kdo by dokázal oslovit firmy zabývající se zateplením, probrat s nimi nejlepší moţné řešení zateplení, kdo by uspořádal výběrové řízení na konkrétní firmu, která zateplení provede, a dokázal ohlídat samotný proces zateplení. Částka, kterou máme letos vydělenou na okamţitou investici, je ,- Kč (toto je suma sloţená z výdělků z adventního bazaru, jarního a podzimního dětského bazárku, a druţné neděle). Tato částka nepokryje celkové náklady na zateplení zádveří a protáhnutí topení. Chybějící zbytek bude dorovnán z výnosů z pronájmu sálu. Tento článek má také za cíl odstartovat diskusi, jak dál s farním sálem. Uţ dlouho se mluví o jeho zateplení, uţ dlouho se také mluví o jeho rozšíření. Obojí by bylo dobré a ţádoucí. Budu proto ráda za jakékoli připomínky a návrhy do diskuse. Diskuse můţe probíhat všelijak: u vás doma, po mších před kostelem, při všech farních shromáţděních. Určitě nezapomeňte závěry diskuse předat dál: členům pastorační rady, kněţím, do Farního listu, či bazarnicím. Děkujeme. Pavlína Muzikářová 13

14 ODPUSTIT ZNAMENÁ VZDÁT SE NADĚJE NA LEPŠÍ MINULOST... Odpuštění by se mělo stát přirozenou součástí všech našich vztahů. Musíme si ale být vědomi, ţe jsou i věci, kterých odpuštění dosáhnout nemůže. Odpuštění není nic snadného Ţena, kterou manţel opakovaně připravil o peníze, protoţe propadl hazardu, se mě s pláčem ptala: Jak mu mohu odpustit, kdyţ mi tolik ublíţil? Jak mi můţe tak lhát, kdyţ se mu snaţím pomoci? Nějakou dobu to sice trvalo, ale kdyţ se její manţel přestal stýkat s gamblery, přiznal, ţe jednal zle, a začal se léčit, začala na odpuštění pracovat. O pět let později mi řekla: Bylo to nejtěţší a současně nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala. Jsem moc ráda, ţe jsem to s ním nevzdala. Odpuštění neodstraňuje následky prohřešku Představme si, ţe jsem tatínek malých dětí a netrávím s nimi dostatek času. A kdyţ uţ jsme spolu, mluvím tvrdě, odsuzuji je a neprokazuji jim ţádnou lásku. O mnoho let později se snaţím přiblíţit se ke svým dospívajícím dětem. Vyznám jim, ţe jsem jako otec selhal a poprosím je za odpuštění. Předpokládejme, ţe mi odpustí. Jejich odpuštění ovšem samo o sobě neuzdraví všechny emocionální jizvy minulosti. Uţ nebudu mít příleţitost trávit čas se svými malými dětmi a prokazovat jim lásku. Odpuštění ovšem otvírá možnosti lepších vztahů v budoucnosti. Čas, další rozhovory a případná pastorační péče můţe mým dětem pomoci k uzdravení z toho, jak jsem jim ublíţil. Odpuštění vytvoří základ, který takové uzdravení umoţní. Odpuštění neznamená, že se důvěra sama obnoví Důvěra se obnoví aţ na základě pozitivních zkušeností, které nastanou v budoucnosti. Odpuštění otvírá dveře k obnově důvěry. Tato obnova ale vyžaduje čas. Odpuštění samo o sobě důvěru neobnoví, nicméně bez odpuštění se důvěra neobnoví nikdy. 14

15 Odpuštění nám nevymaže z paměti vzpomínku Mozek zaznamenává každou životní událost. Bolestivá událost se nám do mysli stále znovu vrací. Kdyţ na ni vzpomínáme, znovu zakoušíme velikou bolest. Pokud jsme se rozhodli odpustit, bereme váţně to, o čem přemýšlíme a co cítíme, nicméně sbíráme síly k tomu, abychom se dnes k danému člověku chovali laskavě a s láskou. Publicistka Anne Lamottová píše: Odpustit znamená vzdát se veškeré naděje na lepší minulost. Určuje-li naše jednání skutečná láska, vědomě se soustředíme na budoucnost a nedovolíme své mysli, aby se neustále zabývala minulými selháními, která jsme jiţ odpustili. Rozhodujeme se, ţe prohřešek se nestane bariérou mezi námi a člověkem, jenţ nám ublíţil, a ţe umoţníme obnovu vztahu. Jakmile odpustíme, láska by se měla snažit zničit všechny záznamy o prominutých prohřešcích. Zpracováno podle knihy: Gary Chapman - Láska jako ţivotní styl, kterou vydal Návrat domů. Převzato z vira.cz -jt- SOUKROMÁ INZERCE Maminka Toníka (7 let) a Fredíka (3 roky) hledá v okolí hodné lidi, kam by mohli chlapci spolu nebo jednotlivě přijít a strávit tam čas. Kdo by se rád takto věnoval dětem, ozvěte se na mobil mb- 15

16 MANŽEL MĚ ZANEDBÁVÁ KVŮLI BOHU! Po jednom duchovním cvičení proţil můj manţel opravdové obrácení. Od té doby je pro něj jen Bůh, nic jiného. Dal mi to jasně najevo Jeho zboţnost má přednost před našimi společnými činnostmi, a já tím trpím. U manţelů je časté, ţe jeden z nich má dojem, ţe v srdci druhého zaujímá aţ druhé místo nebo ţe před ním mají přednost různé zájmy toho druhého. Kolik ţen vyčítá svému manţelovi, ţe myslí jen na svou práci! ( Je mi nevěrný se svým podnikem, řekla mi jedna ţena.) Některý má své povinnosti, jiný koníčky nebo zábavy. A kolik manţelů vyčítá svým ţenám, ţe je zanedbávají kvůli dětem, kvůli domácnosti nebo kvůli náboţenským přednáškám! Tady se však jedná o dost zvláštní případ, který si zasluhuje, abychom se u něj zastavili. Kam umístit Pána v ţivotě manţelů? Někdy se opravdu stává, ţe manţel nebo manţelka objeví náhle krásu víry, vrhne se na cestu k vrcholům mystického ţivota a svou manţelku nechává v údolí. Ostatně, kdyţ pročítáme evangelium, nevidíme, ţe Kristus je samo sebou na prvním místě a je mu dávána přednost? Kdyţ někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ţenu, děti aţ na druhé místo, nemůţe být mým učedníkem. (Lk 14,25) Láska k Bohu a k manželovi nestojí proti sobě Takţe, kdo na prvním místě: Bůh, nebo moje ţena? Bůh, nebo můj manţel? Někteří z manţelů otázku modifikovali a postavili části zcela do opozice: volí buď Boha - nebo volí manţelský ţivot. Další případ je řešení ve stylu: Momentálně se věnuji manţelovi a dětem. Později to vezmu zkratkou k dokonalosti a budu myslet na Boha! Je pravda, ţe Bůh má být milován na prvním místě. Ale co to znamená milovat Boha? Znamená to především plnit jeho vůli. Ovšem jaká je Boţí vůle v souvislosti s manţelem? Neměl by právě milovat v první řadě svou manţelku, která je bliţním v pravém slova smyslu, 16

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

NÁVŠTĚVA BISKUPA MALÉHO

NÁVŠTĚVA BISKUPA MALÉHO ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, budou vánoce, a já chci říct všem, že Ježíš Kristus, Syn nebeského Otce, vyšel ze svého věčného a bezpečného domova Nejsvětější Trojice, kde dobro, pravda, láska a krása mají

Více

FARNÍ ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI FARNÍ LIST ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, dne 2. února jsou Hromnice, tedy svátek Uvedení

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více