ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru"

Transkript

1 Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou dárkovou nahodilostí. 22. února Církev slaví Svátek Stolce svatého Petra. Tento rok otázka pohyblivosti kalendáře 22. února koliduje s Popeleční Středou, začátkem Postní doby; proto svátek zůstává v pozadí. Ale pro duchovní ţivot vnější nahodilosti nejsou náhodné; a mnohokrát nám pomáhají chápat mnoho důleţitých skutečností. Podívejme se na to. Postní doba: čas abychom si připomněli významné chvíle ţivota Izraele, ţivota jejích proroků i ţivota Církve. Ale nade všemi těmito chvílemi jedna vyniká: Čtyřicet dní a čtyřicet noci, které Jeţíš Kristus trávil na poušti postící se ze společnosti a pocitů, postící se od jídla a nápojů, postící se od intelektuálního ţivota a tuţeb. A aby to bylo těţší, Ďábel mu vyvolával / ho trápil pokušením Jen jedna jediná úleva mu zůstala: splnit vůli Otcovo a nechat se vést Duchem Svatým; jinými slovy: jedinou útěchu co měl, byla dokonalá modlitba. Matouš (4:1-11) a Lukáš (4:1-13) nám vyprávějí to, co Jeţíš předal svým apoštolům: stručné vzpomínky na ty tvrdé dny. Naší pozornost vyvolává rozhovor mezi Jeţíšem a Pokušitelem: téměř naplno se soustředí na poselství Písma Svatého. Je podivuhodné, jak Ďábel zná sílu Boţího Slova; zajímavé jak ho překroutí, aby si přivlastnil Jeţíšovu duši. Ale Jeţíš Kristus mu odpoví ne s vlastní, pouští opotřebovanou lidskostí, ale silou toho, který je vtělením Boţího Slova. A výhra. Tím Kristus proţívá nejvyšší stupeň jeho poslušné svobody, anebo poslušnost v plné svobodě. Dbejme však na to, ţe tento roční cyklus čtení k 1. neděli postní nám zanechá pozdější Kristovo poselstvy: Boţí království se přiblíţilo. Čiňte pokání a věřte evangeliu! (Mk 1:15). Stolec svatého Petra: svébytný svátek oslavovaný od prvních časů církve a zaznamenaný uţ v Kronographe z roku 354. Po staletích, dokonce, byl rozdvojený svátek: Stolce v Římě (18. ledna v současnosti svátek Panny Marie, Matka Jednoty Křesťanů) a Stolce v Antiochii, prvním to Petrově sídle (22. února). Původně, podle římských tradic na konci roku (tenkrát v únoru), bývaly oslavy památek zesnulých. Sledujíce běţné říšské zvyklosti, u hrobů (zvláště u hrobů mučedníků), mívali křesťané slavnostní jídla ba dokonce chystali místo pro zesnulého v podobě (učitelského) stolce či křesla! Kdyţ se Slavností Umučení sv. Petra a Pavla posunulo na 29. červen, únorový svátek změnil svůj obsah. A

2 zároveň katedra či učitelský stolec v té době uţívaný biskupy začala mít víc neţ jen symbolický význam. Udělalo se to, mimo jiné i proto, aby se vyzdvihlo základní poslání, které Jeţíš určil Šimonovi bar Jona. První, přislib s posláním: ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi (Mt 16:18-19). Potom poslání pas mé ovce (Jn 21:17) spolu s předpovědí mučednické smrti. Tedy úlohy učit, řídit a posvěcovat svěřené Apoštolům (por. Unitatis redintegratio 2) byly svěřené Šimonovi Petrovi na nejvyšším stupni s upozorněním, ţe pro jejich splnění mají poloţit i oběť vlastního ţivota. Podél dějin, nástupci Apoštolů se měli naučit tuto pravdu. Také nám jí připomnělo mnoho světců, učitelů a pastýřů Církvi. A v poslední době II Vatikánský sněm (např. LG 22, cfr, Christus Dominus 2; 9; LG 23) anebo Katechismus Katolické Církvi ( 880 nasl.). Tudíţ, především Petr, Papeţ, musí drţet a předávat dál tento přislib a toto poslání, převyšující jeho vlastní ţivot, uţívajíce k tomu nejvyššího stupně poslušné svobody vůči Bohu. Pro něj jeho poslání se velice často podobá Kristově zkušenosti na poušti: musí ji splnit osaměle, neustále stojíc tváří v tvář pokušiteli, který utočí na církev; tomu, který neustále chce podvrhávat Boţí Slovo; tomu, který chce získat duše, aby je vzdálil od Otce. Tedy, Stolec sv. Petra není daleko od pouště, ani od Kříţe. Obojí je uděláno ze stejného dřeva. Proto se máme naučit přijímat, chránit a milovat Stolce. I kdyţ někdy se nám zdá jako poušť. Proto ještě o jedno prosme, o milosti obrátit se a plně věřit Evangeliu, církvi, Petrovi Jsou to Jeţíšovi slova. Je to potřebný krok abychom ţili pospolu, evangelizovali, obětovali svůj ţivot vstali k novému ţivotu. Antonio Pérez, farní vikář ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES 5. ČÁST Konsultace Poslední část Fernandova ţivotopisu končila jeho propuštěním z kláštera a následným prologem zaloţení institutu, které Fernanda provázelo všude, a kterého se nemálo bál. Rozhodl se proto sáhnout k jakési podmínce, ţe povolání k zaloţení institutu bude konsultovat. K tomu si zvolil dvanáct starších kněţí moudré a rozváţné pověsti, 2

3 které se rozhodl, jednoho po druhém, se svou otázkou navštívit. Je vhodné připomenout, ţe prvním z konsultantů byl člen jeho bývalé kongregace, tedy právě té, která jej přiměla podepsat dispenz od věčných slibů. Je také třeba si uvědomit, ţe předmětem konsultace nebylo nic menšího neţ zakládání nového institutu, o kterém dosud s nikým nemluvil. Znovu tak šel naproti riziku, ţe bude shledán jako potíţista, ze kterého všechny kolem jenom bolí hlava. Fernando svou podmínku stanovil tak striktně, ţe ani jeden z konzultantů se k zakládání nesměl vyjádřit negativně. Tak s konzultacemi začal a hned první konzultant, bývalý starý spolubratr, ho v zakládání podpořil. Kdyţ tento konzultační okruh vykonával a u nikoho na pesimismus nenaráţel, tak si stále více a tíţivěji uvědomovat svou nepatrnost. Uvědomoval si, ţe Bůh mu zároveň s tímto posláním dává cosi jako dekret důvěryhodnosti a opakovaně se ptal Boha, jestli v něj lidé uvěří, jestli tento dekret přijmou. Vţdyť i Boţího Syna jedni nazvali ţroutem a pijanem, jiní na něj křičeli, ţe se rouhá a další o něm říkali, ţe je mluvka. Sám jako potíţista uţ byl na nadávky a korekce navyklý. Bál se však, ţe právě tím můţe způsobit potíţe lidem, kteří by za ním přece jenom šli. A to nejhorší; co kdyţ on sám se na takové cestě ztratí. Odpověď tehdy dostal znovu od jeho Nebeského Otce: Uvěří ti takoví, kteří jsou voláni, aby uvěřili skutkům, které budeš dělat a ten, kdo ti neuvěří, neuvěří ani poselství, které ti dám. Ale ujišťuji tě, ţe ty se neztratíš, protoţe já budu s tebou stále. Hlas Nebeského Otce je vţdycky otcovsky něţný, jenţe Církev, ačkoliv ji vţdycky miloval, pro něj v tomto světě často byla kříţovým rizikem. Mariino povzbuzení S konsultačním kolečkem ještě nebyl u konce, kdyţ se mu přihodilo jedno, sice nebezpečné, avšak o to léčivější dobrodruţství. Naskakoval do jedoucího se vlaku, jenţe se smekl a jen z posledních sil se drţel zábradlí. Zabil by se, kdyby ho nečekaně nepozvedla Maria, která mu vrátila energii. Řekla: Mám tě ráda. Kdyţ uţ se pak její úsměv vzdaloval, tak jí Fernando mával a loučil se s ní v myšlence, jak snadno můţe o svůj ţivot, o který má takovou starost, přijít, aniţ by ho ţil tak jak si přeje jeho Otec. Konečným výsledkem této konzultace bylo, ţe všichni kněţí ho k zakládání bez pochybování vybídli. Zároveň však před ním ţádný nezakrýval, ţe něco takového mu přinese velké boje a nepříjemnosti. Po návštěvě u posledního kněze konzultanta vešel do kostela a zůstal před sochou Krista v agonii. Takovou sochou, kterou známe od španělských mistrů inspirovaných velkopáteční tragédií. Vzpomíná, ţe sochu vlastně neviděl a ţe viděl jen Kristovu agonii, která ho k 3

4 sobě táhla přes krok zakládání. Kdyţ pak odcházel, řekl mu opět Nebeský Otec: Podívej se na Něj. Fernando věděl, ţe ţít ţivot tohoto světa nemůţe být jeho osudem, ale ještě i v té poslední chvíli, navzdory kladnému postoji konzultantů, sahal po neexistující naději, ţe by se z těţkého úkolu zakládání vykoupil poctivým prostým členstvím v některé jiné řeholní společnosti. Jenţe pohled na Kristovu agonii mu tehdy jasně říkal, ţe členství v jiné kongregaci by v jeho případě nebylo autentické. Říkal, ţe Kristova agonie se ho v té chvíli zmocňovala a on touţil pro Krista zemřít. Zároveň se však z té Kristovy vytesané smrti děsil a opět se obracel k Otci jako k svému útočišti. Otcovou odpovědí však bylo: To je mezi tebou a tvým Nebeským Bratrem; On je takový. V tu chvíli si povšiml chlapce, který se vedle něj u stejné sochy modlí a svůj osud přijal. Konečně však musel řešit i otázku ţivobytí a 7. listopadu 1956 měl opět začít pracovat u státních pošt na Kanárských ostrovech. Zde je také důleţité říct, ţe 4. listopadu téhoţ roku mu zemřel otec a odjezd za prací se musel odloţit. Snad to tak mělo být, protoţe na Tenerife přiletěl právě v den slavnosti Tří králů. Zakládání institutu Jeho mise na Tenerife mu byla zcela jasná, jen hledal vhodnou příleţitost. Zde mu pomohla jedna mladá ţena jménem María Adéla Rumeu. Do tamního prostředí, zvyklého na místní hierarchii katolické církve, se tenkrát začínali sjíţdět protestantští kazatelé a není divu, ţe měli úspěch. Nebyl velký odliv od katolické církve, ale přece jen tu a tam katolíci k protestantům přecházeli. María Adéla se o osud katolické víry obávala a hledala způsob jak na ostrovech roznítit katolický apoštolát. Tato starost v ní časem dozrála v konkrétnější vizi, se kterou pak navštívila jednoho novináře pracujícího v rádiu. On sám se zaměřoval spíše na kulturu a tak Maríi Adélu seznámil s Fernandem, kterého uţ znal. María Adéla Fernanda navštívila, a z první ruky se dověděla, co ho na ostrovy přivádí. Naslouchala mu se zájmem, ale znala strukturu i styl kléru, takţe jí připadalo, jakoby naslouchala něčemu, co jí připadalo spíše jako neskutečný sen. Přesto se nemohla zbavit dojmu, ţe mu nějak musí pomoci. Mnoho lidí znala, a kdyţ viděla, jaký má Fernandův projev strhující náboj, tak se rozhodla pozvat k setkání s ním i své blízké přátele. Tak vypadal začátek Fernandova nevídaně plodného apoštolátu na Tenerife. Nejdříve dával přednášky v bytě Maríe Adély, ale zájem mladých lidí narůstal tak rychle, ţe museli stále hledat větší prostory. Stávalo se, ţe větší prostor našli, jenţe i tak uţ byl malý. Mít na delší čas k dispozici dostatečně velký prostor byl problém. Tuto situaci vtipně dokresluje i to, ţe Fernandovým přednáškám byly otevírány kinosály. Ani jeden kinosál však nemohl být otevřen na stálo. Nakonec pomohla instituce jménem Katolická akce, která dostatečně velký sál vlastnila a 4

5 k přednáškám ho dlouhodobě propůjčila. V roce 1958 Fernando publikoval první sbírku svých básní nazvanou «Bůh a strom». Ta nejenom ţe zvýšila všeobecný zájem o jeho osobu, ale především dopomohla k ještě vyšší apoštolské plodnosti. V jednom kinosále byl tehdy uspořádán třídenní cyklus jeho přednášek, které uţ ovšem přilákaly nejen studenty, ale také intelektuály a podnikatele, a dokonce i venkovany. Kinosál svou kapacitou znovu nestačil a znovu se muselo rychle najít něco většího. Tehdy se uţ seznamoval s lidmi, kteří uţ za rok měli tvořit první kruh bratří a sester Fernandem zaloţeného institutu. Uţ tehdy však tito lidé byli jakousi základní buňkou sílícího duchovního proudu a spontánně se jim začalo říkat «misionáři». Oni byli Fernandovi oporou a zajišťovali veškerou logistiku apoštolských aktivit. Po přednáškách následovala řízená kolokvia, organizovala se komplementární kinofóra, zakládala se knihovna, ve stanovených dnech fungovala kavárna a samozřejmě se muselo řešit i placení nájmů a ostatních nákladů. Tyto aktivity vyhledávali nejen mladí lidé a laici středního věku, ale i řeholníci a kněţí. Fernanda neustále někdo nový prosil, aby ho přijal do skupiny «misionářů» anebo prostě jen chtěli být blízko něj. Po skončeném dni se tito mladí navíc začali scházet v barech «Deštníčky» a «Imperial», které se také proměnily v jakási, ač neočekávaná, přesto pravidelná centra apoštolátu. Biskup Domingo Pérze Cácers Fernando nikdy nemyslel na Krista bez zřetele na jeho mystické tělo, tedy na církev. Vlastně svůj ţivot úplně odevzdal do jejích sluţeb. Na kontakt s místním biskupem proto myslel od začátku, ale moţnost audience měl aţ v listopadu Tehdejší biskup Tenerife Mons, Domingo Pérez Cáceres byl přátelský, neobyčejně otevřený člověk a o Fernandovi uţ samozřejmě slyšel. Přijal ho bratrsky a jeho apoštolskou vizi ve své diecézi plně podpořil. Podporu mu poskytnul nejenom ze zdvořilosti, ale ve vší váţnosti a jak se později ukazovalo, učinil tak bez podmínek. Svou podporu slovem i skutkem Fernandovi prokazoval i navzdory ponenáhlu stále více přítomnému a sílícímu odporu kléru. Návštěvy u tohoto biskupa se opakovaly kaţdý měsíc a jejich stabilním tématem byl vţdycky apoštolát. Apoštolské plány i neobyčejně plodné a radostné výsledky, bylo to, co biskupa zajímalo. V roce 1961 však biskup onemocněl a krátce na to zemřel. Začátek nepřízní Ještě dříve však, v roce 1959, byl institut na úrovni diecéze schválen. Jenţe také tou dobou, jak uţ bylo naznačeno, se začal proti Fernandovi soustředit odpor. Především šlo o odpor v řadách kléru, ale i mezi laiky. Hodně kněţí těţko 5

6 neneslo, ţe apoštolát nevysvěceného zaměstnance pošt má tak masivní úspěch a totéţ bylo trnem v oku i mnohým laikům. Odpor se stupňoval a byl namířen proti Fernandovi, proti jeho apoštolským aktivitám a ovšem také proti novému institutu. Za fakt, ţe institut tehdy přeţil, je třeba poděkovat prvním bratřím a sestrám, kteří pochopili, ţe zakládání nesmí být ničím potřísněno. Ţe se můţe uskutečnit jenom ve spojení s Kristem a ţe proto také musí být plně soustředěno v Kristově charismatu. Asketicko mystický examen Uţ tato první komunita chápala, ţe Kristus jim své charisma udílí v tzv. «examen de perfección». Také chápala, ţe tento examen přijímá skrze Fernanda, ve které examen dlouhodobě uzrával. Inspirován k němu byl především dvěma větami evangelia: Buďte dokonalí jako váš Nebeský Otec je dokonalý (Mt 5,48) a Kde se dva nebo více sejdou v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20). Examen se tak stal pilířem, na kterém stojí ţivot institutu. Od počátků se vykonává v homogenních skupinkách a jeho cílem je, jak cesta individuální, tak i cesta celého společenství ke svatosti. Asketicko-mystický examen je ţivotně důleţitý pro celý institut, ale zvlášť důleţitou roli sehrál v ţivotech prvních bratří a sester, kteří v oněch dobách, spolu s Fernandem snášeli tolik protivenství, bolesti a pronásledování. K neblahé situaci paradoxně, či naopak zcela podle očekávání, přispělo i tehdy novátorské dovolení, kterým biskup Fernandovi umoţnil přednášky přímo v kostele. Kněţí sami byli svědky, jak po vyslechnutých přednáškách dochází k masovým konverzím, a ţe dospělí lidé, poprvé od svého prvního přijímání, znovu hledají zpovědnici a vyznávají své hříchy. Víme, ţe něco podobného, a ve větší míře, se dělo při veřejných setkáních lidu s papeţem Janem Pavlem II. a stejně tak se to děje i při veřejných setkáních lidu s papeţem Benediktem XVI. Jenţe je třeba si uvědomit, ţe oni jsou nebo byli papeţové, zatímco Fernando Rielo byl jenom laik. To bylo téměř jistě prvotní příčinou odporu. Mnoţství lidí, zejména mladých, kteří vyhledávali Fernandův nezvykle přímý a nekomplikovaný výklad evangelia však uţ zabrzdit nešlo. Pokračování příště. ZÁPIS Z FARNÍ RADY Dne: Přítomni: Otec Antonín Lukeš, Otec Antonio Vicente Perés Caramés, Petr Hobza, Petr Kolář, Dorotka Kramaříková, Lucie Rudňanská, Lukáš Svoboda, Josef Tlustý, Martin Vítek 6

7 Hosté: Iva Zelinková (za ekonomickou radu), pan Loula Omluveni: Miloš Kysela, Miroslava Horáková (za školské sestry) Otec Antonín a p. Loula podali informaci o situaci kolem pozemku pod kostelem na Habrovce. Je třeba zabezpečit, případně opravit plot, oddělující zahradu na Habrovce a bývalou zahrádkářskou kolonii. (P. Hobza, L. Svoboda) Josef Tlustý připraví návrh na nové osvětlení kostela na Habrovce. Byl diskutován záměr dvou nových nástěnek na Habrovce. Jedna by měla být umístěna vedle stávající, umisťovaly by se na ni různé zprávy a ohlášení (aktivity farnosti, poutě ap.) Druhá nástěnka by byla umístěna u brány k sálu, a upozorňovala by na aktivity spojené s činností sálu. (Otec Antonín, L. Svoboda) V neděli navštíví farnost otec biskup Herbst (ranní mše v Michli). Farní rada rozhodla o zrušení nedělní večerní mše sv. dne (slavnost Narození Páně) na Habrovce. Farní rada doporučila časový posun mše sv. slouţené kaţdou středu pro zaměstnance BB Centra z 8 hodin ráno na 12 hodin v poledne. Iva Zelinková je pověřena vedením podvojného účetnictví farnosti. Účetnictví je rozděleno do 5 okruhů: a) duchovní činnost b) fara c) kostel Michle d) kostel Habrovka e) sál na Habrovce Iva Zelinková podala informace o průběţném stavu finančních prostředků na účtech farnosti. Lukáš Svoboda posoudí výhodnost těchto účtů. Petr Hobza posoudí moţnosti optimalizace nákladů na farní telefon. Pevná linka zůstane z praktických důvodů přitom zachována. Příští farní rada se sejde 2. února Zapsal Martin Vítek 7

8 NÁVŠTĚVA OTCE ALBERTA A TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD V pondělí přiletěl z Bologni na pracovní návštěvu Otec Alberto. Kaţdý den slouţil mši svatou, při které poděkoval za naši lásku, a Bohu za to, ţe nás mohl navštívit. Zúčastnil se také Tříkrálového průvodu, kde spolu s kardinálem Dukou přivítal účastníky na Hradčanském náměstí. Průvod se konal jiţ po sedmnácté, a i přes nepříznivé počasí se ho zúčastnilo mnoho Praţanů i turistů. V neděli slouţil Otec Alberto dětskou mši svatou na Habrovce, po které se s farníky rozloučil. Večer v 18 hodin odletěl zpět do Bologni. Text a foto Martina Košinová Milé děti, v dnešním biblickém příběhu opět uslyšíme o bojovníku Davidovi. David dobyje Jeruzalém. Nejtěţší je ale zvítězit nad sám nad sebou. Davidovi se přihodí, ţe zneuţije svého postavení, své moci a jedná destruktivně. Bůh nám přeje. Přeje nám to nejlepší. To, ţe se nám někdy něco nepovede nebo nejednáme správně, Bůh chápe. Je mu ovšem líto, kdyţ se k němu neobracíme o pomoc, kdţ něco spackáme. Přeje si, abychom se zvedli, nerovnali se a šli dál. Váš Sedmikrásek KRÁL DAVID z knihy: "Příběhy z Bible", vydala: Česká biblická společnost Anne de Graaf, ilustr. José Pérez Montero 8

9 DAVID KRÁLEM IZRAELE 2. Samuelova 5, 1. Paralipomenon 14 Po smrti Saula a jeho synů se před Davidem shromáţdily všechny izraelské kmeny. Jejich zástupci mu řekli: Uţ za Saulova kralování jsi to byl ty, kdo nás vedl. Tobě také Bůh řekl, ţe budeš panovat nad Izraelem. Buď nyní naším králem! David souhlasil a oni ho pomazali za krále. Bylo mu právě třicet let a vládl čtyřicet let. Za své sídelní královské město zvolil David Jeruzalém, v němţ však v té době ţili Jebúsejci. Řekli Davidovi: Do tohoto města nevstoupíš. Ale David město dobyl a nechal si v něm vystavět královský palác. Kdyţ Pelištejci uslyšeli, ţe se David stal králem, spojily se všechny jejich kmeny a vytáhly do boje proti němu. David se dotázal Boha: Mám vytáhnout proti Pelištejcům? Vydáš mi je do rukou? Hospodin mu řekl: Vytáhni. Určitě ti je vydám do rukou. David v boji zvítězil. Pelištejci před ním tak rychle utíkali, ţe na bojišti nechali i své bůţky. David je dal spálit. Po nějakém čase si Pelištejci zase mysleli, ţe uţ jsou dost silní a vytáhli do boje proti Davidovi. Bůh Davidovi před bojem poradil: Obejdi Pelištejce zezadu a napadni je, aţ uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků. Potom vyjdu před tebou a Pelištejce pobiju. David udělal, co Hospodin přikázal. Vítězství mu přinesla proslulost a úctu všech národů. PŘENESENÍ BOŽÍ SCHRÁNY DO JERUZALÉMA 2. Samuelova 6, 1. Paralipomenon 15 Král David si dal postavit v Jeruzalémě krásný dům. Stále však touţil po tom, aby v tomto městě měla důstojný příbytek také schrána Boţí, truhla smlouvy Boha s lidem. 9

10 Rozhodl, aby sem byla přenesena. Uţ samo přenesení se stalo velkolepou událostí. Nejprve schránu vezli na novém povozu do míst u Jeruzaléma. Tam zůstala tři měsíce. Pak se jí ujali kněţí. Podle nařízení zákona ji nesli na tyčích do zvláštního stanu v Jeruzalémě. To byla sláva! David pozval mnoho lidí, zpěváky a hudebníky, aby co nejkrásněji vyjádřili své díky Bohu za vše, co mu dal. Bylo toho hodně, co Bůh pro svůj lid vykonal: začalo to vysvobozením z Egypta, pak přišlo Desatero přikázání a nakonec darování země zaslíbené. Lidé zpívali a David s nimi. Lidé tančili, a král David s nimi. Šel před schránou a poskakoval před ní ze všech sil. Byl velmi šťastný. Z okna královského paláce se na průvod dívala Davidova ţena Míkal. Viděla, jak David tančí před schránou a začala se za něj stydět. Kdyţ slavnost přenesení schrány skončila a schrána byla uloţena v připraveném stanu, vyšla Míkal Davidovi vstříc a řekla mu uštěpačně: Jak se dnes proslavil izraelský král. Před sluţebníky se choval jako nějaký blázen! David jí vysvětlil: To před Bohem jsem se tak radoval. Vţdyť on mne vyvolil a ustanovil králem Izraele místo tvého otce! Proč bych se před ním neradoval! Ale i kdybych byl ještě víc posmíván za svou radost před Bohem, budu váţen u otrokyň, o kterých tak přezíravě mluvíš. Míkal mu však nechtěla rozumět a pohrdala jím. Za trest aţ do konce ţivota neměla děti. DAVIDŮV HŘÍCH 2. Samuelova 11, 1-26 David se stal velkým králem. Bůh mu ţehnal, protoţe David ho poslouchal a řídil se jeho vůlí. Ale přihodilo se něco, co odsunulo Boha v Davidově ţivotě na druhé místo. Jednoho dne zahlédl z terasy svého domu ţenu, která se mu zalíbila. Jmenovala se Bat-šeba a byla provdaná za Urijáše, jednoho z Davidových věrných vojáků. David si však pro Bat-šebu poslal a ona s ním zůstala přes noc. 10

11 Po nějakém čase Davidovi Batšeba vzkázala, ţe čeká dítě. První, co ho napadlo, bylo, ţe musí svůj hřích utajit. Přikázal Urijášovu veliteli Jóabovi: Postav Urijáše do nejprudšího boje a pak ho opusťte, aby ho nepřátelé zabili. Jóab musel jako voják příkaz poslechnout. Urijáš byl v boji zabit. Kdyţ se Bat-šeba dověděla, ţe její muţ padl, po mnoho dní pro něj plakala a naříkala. DAVIDOVO POKÁNÍ 2. Samuelova 11, 27 12, 24 Kdyţ Bat-šebě skončila doba smutku, David pro ni poslal a ona se stala jeho ţenou. Přestěhovala se k němu do paláce. Kdyţ se jim narodil syn, byli oba šťastni. Nikdo z lidí jim nemohl nic vyčítat, protoţe se jim podařilo svůj hřích ukrýt. Ale před Bohem to moţné není. Davidův hřích byl zřejmý: osnoval zabití manţela ţeny, která se mu zalíbila. Jednoho dne přišel k Davidovi prorok Nátan a vyřídil mu Boţí slovo: Bůh tě pomazal za krále nad Izraelem a vysvobodil tě ze Saulových rukou. Dal ti vše, co můţe člověk mít. Ale ty jsi Boţím slovem pohrdl, zabil jsi Urijáše a jeho ţenu sis vzal za manţelku. Davida toto odhalení překvapilo. Nátan pokračoval: Protoţe jsi udělal takovou ohavnou věc, Bůh tě potrestá. Dítě, které máš s Bat-šebou, onemocní a zemře. Prorokova slova zasáhla Davida jako blesk z nebe. Opravdu, před Bohem nelze nic utajit! Velmi se za svůj čin styděl. Postil se a kál se za své viny, ale dítě přesto zemřelo. Po roce se Davidovi a Bat-šebě narodil další syn, který dostal jméno Šalomoun. Bůh si ho zamiloval a obdařil ho svým poţehnáním. 11

12 INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI Milí farníci, s novým rokem mnohé věci končí, ale nové začínají. A jednou z novinek ve farnosti, kterou jste mnozí jistě zaznamenali, jsou i nové internetové stránky které za pomoci grafičky Darinky Giljanović vytvořil a spravuje Pavel Krušina. Obsah stránek vychází z obou verzí předchozích stránek, je však také doplněn a rozšířen o nové záloţky. Mezi významné změny patří zařazení rubriky aktuality, ve které naleznete nedělní ohlášky, farní list i pozvánky na akce jednotlivých společenství farnosti. Aby se dařilo tyto stránky i nadále aktualizovat a doplňovat, byli bychom rádi za vaše další podněty, připomínky a především vlastní příspěvky, které můţete poslat em na adresu Ráda bych poděkovala všem, kteří se na tvorbě stránek jakkoliv podíleli nebo podílejí i všem autorům příspěvků a článků. Vám ostatním přeji příjemné počtení a ať zde nalézáte, co hledáte. -zk- DRUŽNÁ NEDĚLE Zdravíme všechny farnice a farníky, dovolujeme si vás pozvat do farního sálu na Habrovce, kde o 4. neděli postní, tj proběhne (a snad se i na chvíli zastaví) Druţná neděle. Pro ty, co snad netuší, o co se jedná, malé vysvětlení. Je to příleţitost si popovídat s přáteli, pokud tedy nebudete zrovínka kupovat nějakou drobnost v obchůdku, či nebudete mít plná ústa dobrot z místního lahůdkářství. V sobotu od 18 hod. budeme chystat sál - kdo máte chuť a čas se k nám přidat, neváhejte! A své výrobky do obchůdku přineste téţ. Těšíme se na Vás! Maminky Sedmikráskové FARNÍ FOTKY A VIDEA Fotky a videa farnosti najdete na 12

13 ADVENTNÍ BAZAR A ZATEPLENÍ ZÁDVEŘÍ KAVÁRNY Původním účelem Adventního bazaru 2011 bylo osvětlení (v kostele nebo před sálem), jak jste všichni viděli na nápisech při Adventním bazaru a jak jsem psala ještě v minulém článku o adventním bazaru. Ale na pobazarním rokování bazarnice narazily na daleko palčivější problém - plíseň v zádveří kavárny (pracovní název: "plíseň v budce"). Protoţe účel bazarových výtěţků má být: odloţit část peněz do rezervního fondu na věci příští a část pouţít na něco, co zrovna je nejkritičtější, tak nakonec jsme se rozhodli začít řešit plíseň. Plíseň je způsobená kondenzací vzduchu v nevytápěném a nezatepleném zádveří. Jako nejrychlejší řešení se v tomto momentu jeví zateplit zádveří a protáhnout do něj topení. V další fázi by bylo dobré začít konkrétně plánovat zateplení celého sálu. Tento článek je tedy prosba o pomoc: hledáme někoho, kdo by dokázal koordinovat zateplení zádveří. Kdo by dokázal oslovit firmy zabývající se zateplením, probrat s nimi nejlepší moţné řešení zateplení, kdo by uspořádal výběrové řízení na konkrétní firmu, která zateplení provede, a dokázal ohlídat samotný proces zateplení. Částka, kterou máme letos vydělenou na okamţitou investici, je ,- Kč (toto je suma sloţená z výdělků z adventního bazaru, jarního a podzimního dětského bazárku, a druţné neděle). Tato částka nepokryje celkové náklady na zateplení zádveří a protáhnutí topení. Chybějící zbytek bude dorovnán z výnosů z pronájmu sálu. Tento článek má také za cíl odstartovat diskusi, jak dál s farním sálem. Uţ dlouho se mluví o jeho zateplení, uţ dlouho se také mluví o jeho rozšíření. Obojí by bylo dobré a ţádoucí. Budu proto ráda za jakékoli připomínky a návrhy do diskuse. Diskuse můţe probíhat všelijak: u vás doma, po mších před kostelem, při všech farních shromáţděních. Určitě nezapomeňte závěry diskuse předat dál: členům pastorační rady, kněţím, do Farního listu, či bazarnicím. Děkujeme. Pavlína Muzikářová 13

14 ODPUSTIT ZNAMENÁ VZDÁT SE NADĚJE NA LEPŠÍ MINULOST... Odpuštění by se mělo stát přirozenou součástí všech našich vztahů. Musíme si ale být vědomi, ţe jsou i věci, kterých odpuštění dosáhnout nemůže. Odpuštění není nic snadného Ţena, kterou manţel opakovaně připravil o peníze, protoţe propadl hazardu, se mě s pláčem ptala: Jak mu mohu odpustit, kdyţ mi tolik ublíţil? Jak mi můţe tak lhát, kdyţ se mu snaţím pomoci? Nějakou dobu to sice trvalo, ale kdyţ se její manţel přestal stýkat s gamblery, přiznal, ţe jednal zle, a začal se léčit, začala na odpuštění pracovat. O pět let později mi řekla: Bylo to nejtěţší a současně nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala. Jsem moc ráda, ţe jsem to s ním nevzdala. Odpuštění neodstraňuje následky prohřešku Představme si, ţe jsem tatínek malých dětí a netrávím s nimi dostatek času. A kdyţ uţ jsme spolu, mluvím tvrdě, odsuzuji je a neprokazuji jim ţádnou lásku. O mnoho let později se snaţím přiblíţit se ke svým dospívajícím dětem. Vyznám jim, ţe jsem jako otec selhal a poprosím je za odpuštění. Předpokládejme, ţe mi odpustí. Jejich odpuštění ovšem samo o sobě neuzdraví všechny emocionální jizvy minulosti. Uţ nebudu mít příleţitost trávit čas se svými malými dětmi a prokazovat jim lásku. Odpuštění ovšem otvírá možnosti lepších vztahů v budoucnosti. Čas, další rozhovory a případná pastorační péče můţe mým dětem pomoci k uzdravení z toho, jak jsem jim ublíţil. Odpuštění vytvoří základ, který takové uzdravení umoţní. Odpuštění neznamená, že se důvěra sama obnoví Důvěra se obnoví aţ na základě pozitivních zkušeností, které nastanou v budoucnosti. Odpuštění otvírá dveře k obnově důvěry. Tato obnova ale vyžaduje čas. Odpuštění samo o sobě důvěru neobnoví, nicméně bez odpuštění se důvěra neobnoví nikdy. 14

15 Odpuštění nám nevymaže z paměti vzpomínku Mozek zaznamenává každou životní událost. Bolestivá událost se nám do mysli stále znovu vrací. Kdyţ na ni vzpomínáme, znovu zakoušíme velikou bolest. Pokud jsme se rozhodli odpustit, bereme váţně to, o čem přemýšlíme a co cítíme, nicméně sbíráme síly k tomu, abychom se dnes k danému člověku chovali laskavě a s láskou. Publicistka Anne Lamottová píše: Odpustit znamená vzdát se veškeré naděje na lepší minulost. Určuje-li naše jednání skutečná láska, vědomě se soustředíme na budoucnost a nedovolíme své mysli, aby se neustále zabývala minulými selháními, která jsme jiţ odpustili. Rozhodujeme se, ţe prohřešek se nestane bariérou mezi námi a člověkem, jenţ nám ublíţil, a ţe umoţníme obnovu vztahu. Jakmile odpustíme, láska by se měla snažit zničit všechny záznamy o prominutých prohřešcích. Zpracováno podle knihy: Gary Chapman - Láska jako ţivotní styl, kterou vydal Návrat domů. Převzato z vira.cz -jt- SOUKROMÁ INZERCE Maminka Toníka (7 let) a Fredíka (3 roky) hledá v okolí hodné lidi, kam by mohli chlapci spolu nebo jednotlivě přijít a strávit tam čas. Kdo by se rád takto věnoval dětem, ozvěte se na mobil mb- 15

16 MANŽEL MĚ ZANEDBÁVÁ KVŮLI BOHU! Po jednom duchovním cvičení proţil můj manţel opravdové obrácení. Od té doby je pro něj jen Bůh, nic jiného. Dal mi to jasně najevo Jeho zboţnost má přednost před našimi společnými činnostmi, a já tím trpím. U manţelů je časté, ţe jeden z nich má dojem, ţe v srdci druhého zaujímá aţ druhé místo nebo ţe před ním mají přednost různé zájmy toho druhého. Kolik ţen vyčítá svému manţelovi, ţe myslí jen na svou práci! ( Je mi nevěrný se svým podnikem, řekla mi jedna ţena.) Některý má své povinnosti, jiný koníčky nebo zábavy. A kolik manţelů vyčítá svým ţenám, ţe je zanedbávají kvůli dětem, kvůli domácnosti nebo kvůli náboţenským přednáškám! Tady se však jedná o dost zvláštní případ, který si zasluhuje, abychom se u něj zastavili. Kam umístit Pána v ţivotě manţelů? Někdy se opravdu stává, ţe manţel nebo manţelka objeví náhle krásu víry, vrhne se na cestu k vrcholům mystického ţivota a svou manţelku nechává v údolí. Ostatně, kdyţ pročítáme evangelium, nevidíme, ţe Kristus je samo sebou na prvním místě a je mu dávána přednost? Kdyţ někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ţenu, děti aţ na druhé místo, nemůţe být mým učedníkem. (Lk 14,25) Láska k Bohu a k manželovi nestojí proti sobě Takţe, kdo na prvním místě: Bůh, nebo moje ţena? Bůh, nebo můj manţel? Někteří z manţelů otázku modifikovali a postavili části zcela do opozice: volí buď Boha - nebo volí manţelský ţivot. Další případ je řešení ve stylu: Momentálně se věnuji manţelovi a dětem. Později to vezmu zkratkou k dokonalosti a budu myslet na Boha! Je pravda, ţe Bůh má být milován na prvním místě. Ale co to znamená milovat Boha? Znamená to především plnit jeho vůli. Ovšem jaká je Boţí vůle v souvislosti s manţelem? Neměl by právě milovat v první řadě svou manţelku, která je bliţním v pravém slova smyslu, 16

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více