!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Martin Adámek Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce 2014

2 Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce Martin Adámek Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. katedra marketingu a mediálních komunikacích Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Advertisements for food supplements and ethics of advertising Martin Adámek The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communication in Services Thesis Advisor: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých skolách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o. V Praze dne 24. dubna Martin Adámek

5 Děkuji prof. PhDr. Liborovi Paverovi, CSc. za vedení mé bakalářské práce, odborný dohled a cenné rady. Dále také děkuji Ing. Soně Adámkové za její pomoc při kontrole gramatické stránky mé práce.

6 Abstrakt ADÁMEK, Martin. Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 62. Tato bakalářská práce je zaměřena na téma Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost. Je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. První část se zabývá definicemi pojmů reklamy, doplňků stravy a etiky. Druhá část rozebírá vybrané doplňky a jejich reklamy. Třetí část navrhuje, jak přizpůsobit problémové reklamy, aby vyhověly platné legislativě a také z pohledu etiky. Práce obsahuje průzkum, který byl proveden formou dotazníku. K jeho vyhodnocení byly použity názorné grafů. Klíčová slova: doplňky stravy, etika, léčivé přípravky, legislativa, reklama, výzkum

7 Abstract ADÁMEK, Martin. Advertisements for food supplements and ethics of advertising. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Pages 62. This bachelor s dissertation is focused on advertisements for food supplements and their attitude towards ethics. It is divided into three parts : the first is theoretical, the second is analytical and the third part proposes possible alternatives. The first part deals with definitions and concepts of advertising supplements and ethics. The second part discusses selected supplements and advertising. The third section suggests how to customize the advertisements in question to comply with current legislation and to meet requirements in terms of ethics. The work includes a survey that was conducted through a questionnaire. Representative graphs and charts were used to present this survey. Keywords: advertising, ethics, food supplements, legislation, medicines, research

8 Úvod Reklama Co znamená reklama Historie reklamy Prvopočátek reklamy Gutenbergův knihtisk Revoluce v reklamě Druhy reklamy Rozdělení podle způsobu šíření Above the line reklama Below the line reklama Rozdělení podle komunikačního média Tisková reklama Rozhlasová reklama Televizní reklama Internetová reklama Doplňky stravy Pojem doplněk stravy Rozdíl mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem Druhy doplňků stravy Etika Etiketa Etika a náboženství Morálka Svědomí 22

9 4. Reklamy na doplňky stravy Předpoklady Metoda výzkumu Typ nejvíce oslovující reklamy Pohlaví a věk Ovlivnění reklamou Vybrané doplňky stravy Prostata Prostenal Modrá růže Reklamy na Prostenal Pokuta za reklamu Těžkosti hubnutí Doplňky stravy na hubnutí Nedůvěra v reklamy na hubnutí XL - S Medical XL - S v reklamě Projekt Hubnutí s XL - S Medical Clavin Za chyby se platí Sexuální ďábel Série sponzorských vzkazů Reakce okolí Clavin a děti Stárnutí kloubů 44

10 GS Condro Reklama na vánoční balíček Diamantová generace Těžký pohyb Daruji zdraví Věrnost GS se vyplácí Prohřešek GS Řešení a vyplnění Legislativa Vyhodnocení předpokladů 52 Závěr 54 Literatura 58 Seznam grafů a ilustrací 60 Seznam příloh 61

11 Úvod Reklama je všude kolem nás a užívání doplňků stravy je dnes velmi rozšířené. To byl hlavní důvod, proč jsme si zvolili za téma naší práce doplňky stravy a etičnost jejich reklam. Dalším důvodem výběru byla nespokojenost s klamavými reklamami, které přesvědčují o účinnosti produktu i přes to, že nemá inzerované schopnosti a nemůže tak splnit očekávání. Proto jsme v práci zkoumali rozpory vybraných reklam s legislativou i případné porušení etiky. Základním cílem práce je zjistit, zda reklamy o vybraných doplňcích stravy byly v minulosti v rozporu s platnou legislativou, jaké druhy reklamy jsou z hlediska použitého médiatypu a zda jsou eticky korektní. Následně předložit návrhy, jak reklamy zlepšit a zvýšit tak efektivitu jejich dopadu na cílový segment trhu. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část V této části se soustředíme na vysvětlení hlavních pojmů použitých v práci, jejich charakteristiku a vymezení základních definic reklamy, doplňků stravy a etiky. Analytická část Tato prostřední část je jádrem práce a věnuje se představení vybraných výrobků a hodnocení účinnosti jejich reklam. Jsou zde stanoveny předpoklady, které chceme potvrdit nebo vyvrátit pomocí našeho dotazníku. Uvádíme tady výsledky tohoto šetření a rozbory jednotlivých námi zvolených produktů. Návrhová část V této poslední části práce se zabýváme institucemi, které mají dohlížet na dodržování legislativy platné pro doplňky stravy a jejich reklamy. Obsahuje návrh na zlepšení reklamy, týkající se jednoho konkrétního produktu, *11

12 která je podle nás v rozporu především s mravními zásadami. Dále se zde zabýváme vyhodnocením předpokladů, které jsme si stanovili před provedením výzkumu a jejich následným využitím v praxi. Základní vědeckou metodou bylo prostudování odborné literatury a její aplikace v praxi. Dále jsme použili analýzu příslušné legislativy k porovnání se skutečností. Další metodou byl vlastní výzkum prostřednictvím dotazníku a následné znázornění výsledků v grafech. Nejdůležitějšími informačními zdroji byly odborné publikace od Jana Mastného Reklama ve světě médií, Ivana Macha Doplňky stravy: jaké si vybrat při sportu i v každodenním životě, z hlediska etiky (obecné) pak překlad publikace od Arna Anzenbachera Úvod do etiky. *12

13 1. Reklama 1.1. Co znamená reklama Existuje mnoho definic reklamy, ale to, co mají společné, je, že jde o komunikaci mezi zadavatelem a tím, komu je nabízený produkt či služba určena, prostřednictvím nějakého média s komerčním cílem. 1 Můžeme tedy říci, že reklama je marketingový prostředek, kterým můžeme efektivně oslovovat širokou škálu populace. K ovlivňování dochází opakováním marketingového sdělení a předáváváním informací směřujících k vytváření potřeby. Reklama na každém kroku přesvědčuje cílový segment trhu o výhodách vedoucích ke spokojenosti s produktem. Stala se neodmyslitelnou součástí obchodního jednání se zákazníkem. Snaží se stimulovat jeho potřeby tak, aby po zhlédnutí reklamy šel do obchodu a koupil si inzerovanou službu či výrobek. Právě z tohoto důvodu je velmi důležité, jak k vytvoření reklamy přistoupíme. Můžeme použít agresivní a lživý způsob a nebo můžeme dát přednost vtipnému a nenásilnému přístupu. Reklama je nezbytnou a dnes již samozřejmou součástí tržního hospodářství. 2 Existuje mnoho firem, které se živí jejich vytvářením. Aby byla reklama účinná, musí být dobře vymyšlená a skvěle řemeslně provedená. To samozřejmě zároveň znamená, že existují velké rozdíly v jejich tržním ohodnocení. Firma musí tedy dobře zvážit, kolik peněz může do reklamy investovat, aby se jí vynaložené prostředky vrátily zvýšením prodeje. Zároveň si musí být vědomá, že špatná reklama jí může uškodit. Není to vůbec jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Reklama je součástí marketingového mixu, který obsahuje několik stádií, která předcházejí koupi produktu Historie reklamy Prvopočátek reklamy I reklama prošla dlouhou cestou vývoje, aby byla taková, jak ji známe dnes. Za prvopočátek reklamy můžeme považovat ústní vyvolávání na trzích, kde lidé prodávali dobytek, ovoce a jiné produkty. Majitel se snažil zaujmout potencionální zákazníky 1 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2003, s. 15. ISBN VYSEKALOVÁ, pozn. 1. s. 15. *13

14 vykřikováním různých hesel s cílem přilákat pozornost kolemjdoucích, aby prodal své zboží. Protože povaha tohoto oslovení byla pouze ústní, nedochovaly se žádné důkazy a tak se můžeme pouze domnívat, jak účinně tento způsob fungoval. V Britském muzeu je dodnes uložený papyrus, který je první doloženou reklamní aktivitou. Je v něm slibována finanční odměna pro toho, kdo dopadne a vrátí otroka, který inzerujícímu utekl. Tento papyrus pochází z Théb ze 3. tisíciletí př. n. l. Není to zdaleka jediná reklama, která pochází z Řecka. Prapůvodní vznik slova reklama je přisuzován přepisu latinského výrazu reclamare - znovu křičeti, vyvolávati nebo na něco upozorňovati. 3 Řekové byli velmi vynalézaví obchodníci a brzy pochopili, že i použití klamavé reklamy jim může přinést prospěch. Když přijela do přístavu nová loď, která vezla zboží s nízkou spotřební lhůtou, vydali se do uliček tzv. vyvolávači, kteří s pomocí zvonců oznamovali příjezd lodi s čerstvým zbožím na palubě. Zde hrál velmi důležitou roli čas. Pokud se nepodařilo zboží včas prodat, tak se zkazilo a obchodník přišel o výdělek. Starověcí Egypťané mohou být považováni za průkopníky v oblasti výkladních skříní. Ještě před naším letopočtem různí obchodníci vystavovali své zboží jakéhokoliv druhu ve dřevěných skřínkách a tak si mohl potencionální zákazník výrobek v klidu prohlédnout a rozhodnout se, zda si ho koupí. Když se přesuneme do našeho letopočtu do starořímského města Pompeje, narazíme na vývěsné štíty. Tímto nevtíravým způsobem se řemeslníci snažili upoutat pozornost možných zákazníků a ve zkratce jim sdělit, jaké služby jim mohou nabídnout Gutenbergův knihtisk K největšímu zlomu v oblasti reklamy došlo roku 1441, kdy Johannes Gutenberg vynalezl mechanický knihtisk, který umožnil masové šíření informace. To se samozřejmě odrazilo i v oblasti reklamy. Můžeme říci, že tento vynález odstartoval novou éru reklamy a to reklamu tiskovou, která je dodnes velmi důležitou složkou pro prezentaci společností. Poprvé tiskovou reklamu využil Martin Luther v roce Rozmnožil tiskem 95 tezí, ve kterých projevil svůj důrazný nesouhlas s praktikami církve. Rozeslal je mezi církevní 3 MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, s. 6. ISBN *14

15 společnosti v Německu a tím neúmyslně vytvořil první reklamní kampaň. Roku 1605 vyšel v britských novinách The Continuation of Our Weekly News první novinový inzerát. To vyvolalo velkou poptávku a první předchůdce dnešních inzertních novin se dostal na světlo světa v Anglii roku 1667 pod názvem City Merkur Revoluce v reklamě Prvními náznaky outdoorové reklamy, dnes známé převážně prostřednictvím billboardů, byly plakáty, které sloužily k rychlému předávání informací dělníkům při revoluci roku Díky neustále se rozvíjející železniční dopravě se plakáty velmi brzy dostaly do všech koutů Evropy. Po skončení revoluce se plakáty staly předmětem uměleckého ztvárnění, čímž dostaly nový rozměr. Nevyskytovaly se už jen v černobílém provedení s textem, ale přibyly ornamenty a obrazy v různých barvách. Nejznámějším českým umělcem v plakátovací tvorbě byl Alfons Mucha. Největší rozmach reklamy a nový pohled na ní přineslo dvacáté století. Velkou zásluhu na tom měl americký podnikatel a průkopník automobilového průmyslu Henry Ford. Ten vymyslel nový systém výroby, který ale způsobil, že se mu vyrobená vozidla hromadila. A tak přišel s novým brilantním nápadem, jak oslovit zákazníky. Dokázal je prostřednictvím reklamy přesvědčit o tom, že jejich životní styl vyjadřuje to, jakým vozem jezdí. A protože jeho značka byla v té době velmi prestižní, touha obyčejného člověka mít vyšší úroveň, vedla k obrovskému nárůstu prodeje jeho vozidel. A podle jeho vlastních slov: Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu., a byl by to samozřejmě dobře utracený dolar, protože tato reklama se přesně trefila do vkusu zákazníků a proto byla velmi účinná. Rozmachu reklamy byl velmi nápomocný i technický pokrok. Vznik nových médií jako bylo kino, roku 1920 rozhlas a následně po 2. světové válce televize. Po sestavení prvního osobního počítače roku 1976 a společně s příchodem internetu, se reklama dostala i do virtuálního prostředí. To samozřejmě znamenalo úbytek reklamy v novinách a časopisech, na což si výrobci tiskovin hodně stěžovali. Ovšem rychlý rozvoj technologií, které zasahují do všech oblastí našeho života nelze zastavit a pokrok nás ať chceme *15

16 nebo ne, neustále posouvá vpřed. Není možné zamezit rostoucí koncentraci reklamy na webové síti, v chytrých telefonech, hodinkách 1.3. Druhy reklamy Základní členění reklamy je rozděleno do čtyř skupin. Ty jsou tvořeny podle způsobu šíření, podle použitého komunikačního média, podle objektu reklamy a podle životního cyklu reklamy. My se zaměříme na první dvě skupiny Rozdělení podle způsobu šíření Toto rozdělení můžeme považovat za základní. Jedná se o ATL a BTL reklamu. Nejdůležitější rozdíl mezi těmito druhy je způsob šíření Above the line reklama Nadlinková reklama je hlavním kanálem reklamy. Je vždy masově šířena přes média jako je televize, kino, tisk, rozhlas a internet. Z marketingového hlediska je to typ reklamního systému B2C (bussines to customer), tudíž je doručován zákazníkovi přímo prostřednictvím reklamnímu spotu Below the line reklama Podlinková reklama je přesný opak ATL reklamy. Není masově šířená a vede od výrobce přes distributora až k zástupci konkrétního distribučního článku. Samozřejmě, že i tato reklama pochází od původního výrobce, ale je doručována do konkrétní prodejny, kde působí na zákazníky. Tento systém reklamy je znám jako B2B (bussiness to bussiness) Rozdělení podle komunikačního média Toto rozdělení reklamy zná snad každý. Je to proto, že se všemi typy přicházíme do styku skoro každý den. Ing. Jan Mastný ve své publikaci Reklama ve světě médií (2010, s. 17) přímo uvádí, že existuje celá řada podrobnějších členění reklamy podle použitého média. Stejně jako on jsme vybrali ty nejzákladnější čtyři typy reklamy. *16

17 Tisková reklama Do této skupiny nepatří pouze reklama v novinách a časopisech, ale můžeme si pod tímto pojmem představit i propagační materiály. Jsou to např.: letáčky, plakáty a jiné. Výhodou tohoto typu je oslovení potencionálních zákazníků pokaždé, když prolistuje tiskovinu. Za velkou nevýhodu můžeme považovat, že v dnešní době převážná část lidí tyto tiskoviny do schránky vůbec nechce a obdržené letáčky vyhazuje, aniž by si je přečetla Rozhlasová reklama Tímto typem reklamy, díky rozmanitosti druhů rozhlasových stanic, je snadné oslovit cílovou skupinu a konkrétního uživatele. Dnes se již poslouchání přesouvá od klasických rádiových přijímačů na internetová rádia a tím se rozšířil počet posluchačů. Nevýhodou této reklamy může být rozmezí, kdy jsou rozhlasové stanice poslouchány. Bývá to vymezeno na dva časové úseky. Ráno při cestě do práce nebo školy a potom až odpoledne při cestě zpět Televizní reklama Jde o nejvíce viditelnou reklamu, protože televize je skoro v každé domácnosti. Můžeme tedy říci, že tímto způsobem dokážeme ovlivnit převážnou část populace. Toto reklamní médium umožňuje zejména názorné předvádění produktů a využití obrazu, zvuku, hudby a pohybu. 4. To znamená, že máme v ruce velmi komplexní nástroj pro předání reklamního sdělení. Největší sledovanost televize je v rozmezí mezi 19:00 a 23:00 hodinou, které označujeme za tzv. prime time. Obrovskou nevýhodou pro firmy, které chtějí, aby jejich spot byl odvysílán v tomto čase, je finanční náročnost Internetová reklama V dnešní moderní době s celkem snadným přístupem k vyspělému technickému vybavení můžeme říci, že tento způsob reklamy je nejúčinnější a především nejefektivnější. Internetové reklamy nás ovlivňují po celý den. Navíc nemáme internet jen na počítačích, 4 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 52. ISBN *17

18 ale i na různých mobilních zařízeních a tak nás tato reklama následuje, kamkoli se pohneme a to doslova. Na internetu se setkáme jak s pasivním druhem reklamy, který je okolo nebo vně obsahu našeho zájmu, tak také s velmi agresivními, vyskakujícími reklamami, kterých se dokážeme zbavit následným kliknutím na zavírací křížek. Tyto reklamy se již staly nedílnou součástí našeho každodenního prohlížení a hledání na internetu. Používání vyhledávačů a nakupování zboží přes internet umožňuje firmám zasílání reklamy tak říkajíc na tělo zákazníkovi. K smíchu jsou dnes vyjádření předních reklamních expertů v 90. letech minulého století prohlašujících [sic] že internet nelze ekonomicky využít při srovnání s obraty takových firem jako Google, Yahoo, Microsoft, Apple u kterých část, nebo rovnou celý obrat pochází z reklamy na internetu. 5 Je pravda, že nikdo nemohl čekat takový obrovský nárůst obecné důležitosti internetu v našich životech a díky tomu i masové ovlivňování reklamou. Můžeme jenom doufat, že všechny tyto reklamy nezačnou být všechny agresivního typu. Bohatě stačí, že když si chceme pustit video na nějakém internetovém serveru, tak musíme čekat pět vteřin, než se objeví ikonka přeskočit. Tím se nám do podvědomí dostane minimálně začátek reklamy a někdy jí shlédneme dokonce celou. 2. Doplňky stravy Každý den, nejčastěji ráno, většina z nás spolkne alespoň jednu pilulku v dobré víře, že je to pro naše zdraví. Víme však, co vlastně tělu dáváme? Velmi často dochází k nežádoucímu zaměňování doplňků stravy za léčivé přípravky. Není se čemu divit, protože v televizi vidíme každý den alespoň jednu reklamu na doplněk stravy, který se může pod dojmem reklamy zdát jako zázračný lék Pojem doplněk stravy Doplňky stravy jsou potraviny, které se od potravin pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým 5 MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, s. 17. ISBN *18

19 účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. 6 Jak je patrné z této definice, má tento druh potravin pouze doplňovat příjem důležitých vitamínů a jiných stopových látek, které tělo z jakéhokoli důvodu nedokáže získat z běžného jídla. Může to být třeba v období nemoci nebo sezónního nedostatku pestré stravy. V reklamách se sice hovoří o léčivých účincích, jsou ale inzerovány pouze účinky jednotlivých složek produktu a ne účinky jako celku. Tím se vytvoří klamná iluze, že je tento produkt léčivý. Ministerstvo zdravotnictví ČR u doplňků stravy neposuzuje a tedy ani neověřuje jejich účinnost. Jediné co ho zajímá, je jejich zdravotní nezávadnost při dlouhodobém užívání a pokud nejsou závadné, tak je následně schválí Rozdíl mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem Existují tři základní způsoby označení produktu, podle kterých neomylně rozlišíme doplněk stravy od léčivého přípravku. První způsob je viditelný v podstatě hned. Podle právních předpisů ČR musí být přímo na obalu uvedeno, že se jedná o doplněk stravy. Druhý způsob označení není dnes již tak častý. Jedná se o tzv. číslo HEM, které označuje rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, že se tento výrobek může prodávat jako potravina. Třetím způsobem označení je povinný pro léčivé přípravky, které musí na obalu uvádět tzv. registrační číslo, které bylo produktu přiděleno v rámci registračního řízení. Léčivé přípravky musí podle zákona ČR procházet nejrůznějšími přísnými kontrolami. Kvůli nezávadnosti se provádí průběžné kontroly po celou dobu, kdy je léčivý přípravek v oběhu. Tyto kontroly jsou v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv Druhy doplňků stravy Ing. Ivan Mach, CSc. ve svém díle Doplňky stravy (2012, s. 21) uvádí, že i když jsou doplňky stravy potravinami, oficiální systém jejich třídění, který je nyní přednášen na 1. lékařské fakultě UK a na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, 6 SÚKL. Věstník SÚKL [online]. Praha: Státní ústav pro kontrolu léčiv, [cit ]. Dostupné z: *19

20 dlouho neexistoval. Nedají se tedy jasně definovat jejich druhy, ale spíše skupiny. První skupinu doplňků stravy tvoří vitamíny a minerály. Jejich podskupinou jsou multivitaminy a multiminerály. Lidé na tuto skupinu nahlížejí jako na životně důležitou. Vitaminy a minerální látky vnímané jako mikroživiny chápeme jako látky, při jejichž nedostatku hrozí nějaká porucha zdraví, podobná těm, které vznikají při nedostatku živin (sacharidy, tuky, bílkoviny, voda). 7 Druhou skupinou jsou doplňky pro kloubní výživu. Tento typ oslovuje především lidi vyššího věku a aktivní sportovce. Ing. Ivan Mach, CSc. (2012, s. 22) k této skupině uvádí, že je snad nejdynamičtěji se rozvíjející skupinou přípravků a že jejich aktivními složkami mohou být minerální látky, vitaminy, antioxidanty a další látky. Tato skupina doplňků je v reklamách nejčastěji vnímána jako lék, což patrně souvisí s bolestí, která bývá prvotním důvodem užívání těchto doplňků. Třetí skupina doplňků sportovní výživy vyvolává v široké veřejnosti pocit, že se jedná o něco zakázaného. Přitom tyto doplňky doporučují všichni sportovní poradci přes výživu. Tato skupina bývá často mylně zaměňována s dopingem, což jsou nepřípustné látky, které má Antidopingová komise Českého olympijského výboru na seznamu zakázaných látek. Také se často setkáváme s odporem vůči suplementům v oblasti fitness, mezi něž patří proteinové koktejly, aminokyseliny pro podporu růstu svalů tzv. BCAA, různé spalovače tuků apod. Z větší části mají lidé tyto přípravky spojené se steroidy, a proto k nim zpočátku zaujímají spíše negativní postoj. 3. Etika Slovo etika pochází z antického Řecka. Jedná se o disciplínu filozofie a její praktické aplikování. Zkoumá především oprávněnost požadavků morálky. V teorii se etika zabývá zkoumáním hodnot a principů lidského chování v situacích, kdy se člověk rozhoduje ze svobodné vůle a hodnotí člověka z pohledu dobra a zla. Etika má snahu zjistit obecné a společné základy, o které se morálka opírá, především se snaží morálku odůvodnit. Jde tedy o mravní zásady a jejich hodnocení. Hodnotíme (vlastní a cizí) jednání jako 7 MACH, Ivan. Doplňky stravy: jaké si vybrat při sportu i v každodenním životě. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 21. Fitness, síla, kondice. ISBN *20

21 dobré nebo špatné, chválíme je nebo káráme, schvalujeme nebo odmítáme. 8 Ale nehodnotíme jenom samotné chování, ale také osoby nebo tzv. sociální útvary. Je však rozdíl mezi hodnocením jednání osob a sociálních útvarů. Posouzení mravního chování osob vyplývá z jejich chování, na rozdíl od chování útvarů, které je vytvářeno jednáním a je tedy jeho výsledkem Etiketa Tento pojem si lidé velmi často spojují s etikou jako její součástí, dokonce, že se jedná o to samé. Toto tvrzení je pravdivé i nepravdivé zároveň. Pojem etika, jak jsem popsal výše, je filozofická disciplína, tedy věda. Pojem etiketa má dvojí význam. Zaprvé označuje štítek s informací, např. vinětu a zadruhé je to soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti. Zajímavostí je, že oba významy mají stejný původ. I přesto, že oba pojmy mají jiný význam, souvislost mezi nimi je. Při zkoumání morálky zkoumáme také mezilidské vztahy nebo respektování hodnot různých kultur, společenství a osob, přičemž etiketa definuje pravidla pro toto chování Etika a náboženství V náboženství etika vyplývá z knihy svaté - Bible. V ní je napsáno desatero přikázání, tedy seznam určitých mravních zásad. Tato přikázání ukazují, jak by se lidé měli chovat a také, jak posuzovat morálku a činy jiných. Obsahuje části jak pro etiku, tak i pro etiketu. Zde je vidět, jak je etika a etiketa s náboženstvím provázaná Morálka Pod pojmem morálka si můžeme představit správné chování nebo jednání. Tedy jak by správně mělo vypadat. Běžně tento pojem neznamená etiketu či slušnost, ale jsou to zásady, které jsou závažnější a důležitější. Ovšem při jejich porušení se nedají nijak právně vymáhat, i přesto, že společnost tyto přestupky netoleruje a ty, kteří tyto zásady poruší, zpravidla vyloučí ze společnosti a zavrhne je. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vyd. Překlad Karel Šprunk. Praha: Zvon, 1994, 8 s. 14. ISBN *21

22 Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. 9 Tato zásada je velmi často v dnešní době porušována. Mnohokrát se můžeme setkat s tím, že někdo vypovídá ve viníkův prospěch. Běžně se to děje v komunitách, které mají svoje pravidla a zásady a obecné mravní hodnoty pro ně tolik neznamenají. Morálku dělíme podle normativního významu, což znamená, že děláme věci z vnitřního přesvědčení o tom, co je správné a co správné není. Druhý význam je popisný. Ten se objevuje ve společnosti a ve zmíněných komunitách. Jedná se o morálku, kterou se řídíme jako celek a co jako celek vyžadujeme nebo odmítáme Svědomí Když mravně hodnotíme lidské jednání, vždycky předpokládáme, že jednající osoby dospěly k užívání rozumu a že poznávají rozdíl mezi dobrem a zlem. 10 Svědomí hraje v etice velmi důležitou roli. To vychází z míry svobody a poznání dobra, které nás zpravidla naučí společnost nebo nás ovlivňují naše vlastní pudy sebezáchovy. Ale svědomí není neměnné. Například když máme něco udělat, naše svědomí nám může říkat, že je to správné rozhodnutí a že tím vykonáme dobro. Tento názor však můžeme změnit po vykonání činu. Najednou nám svědomí začne říkat, že jsme to neměli dělat a že jsme vykonali zlo. Svědomí je velmi těžké posoudit, neexistují žádná pravidla. Navíc někomu se může zdát vykonaný čin v rámci svědomí v pořádku a jinému ne. 9 Česká biblická společnost. Bible: Písmo svaté Starého a Nového Zákona : včetně deuterokanonických knih : český ekumenický překlad [online]. Praha: Česká biblická společnost, 1993 [cit ]. Dostupné z: chapter/23 ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vyd. Překlad Karel Šprunk. Praha: Zvon, , s. 14. ISBN *22

23 4. Reklamy na doplňky stravy 4.1. Předpoklady Před prováděním samotného výzkumu jsme si stanovili čtyři předpoklady, které naši respondenti mohli buď potvrdit, nebo vyvrátit. Prvním z nich, na který jsme chtěli znát odpověď, byl předpoklad, že televizní reklama je způsobem marketingu, který nejvíce oslovuje, pokud nebudeme brát v úvahu internetovou inzerci. Dalším předpokladem bylo, že si diváci po zhlédnutí reklamy půjdou daný výrobek koupit. Spojení modré růže s výrobkem Prostenal na zmenšení prostaty jsme považovali za jasný předpoklad. Poslední z nich, že většina lidí nevěří reklamám na přípravky podporující hubnutí, byl podle našeho názoru velmi jasný. Abychom podali příznivou a jasnou odpověď na výše uvedené předpoklady, bylo nutné zvolit si několik metod, s jejichž pomocí získáme relevantní a nezvratná data Metoda výzkumu Abychom mohli co nejefektivněji zhodnotit dané reklamy na doplňky stravy, zvolili jsme metodu dotazníku (šetření za použití ankety, příloha č. 1). Na rozdíl od řízeného rozhovoru, má čtyři výhody. Zaprvé při správně zvolených otázkách může být tato forma velmi stručná a tedy časově nenáročná. Zadruhé respondent vybírá odpověď z nabídky a tím se eliminuje zkreslení výsledku a navíc se tato data velmi snadno analyzují pro sestavení grafického znázornění. Třetí výhodou je písemná forma odpovědí, kde dotazovaný, pokud chce, může vyjádřit také svůj názor. Čtvrtou a největší předností této metody výzkumu je velká flexibilita. V dnešní interaktivní době nemusíme chodit po ulicích a rozdávat lidem dotazníky k vyplnění. Většinou by se nám stejně nevrátila ani polovina. Vyplňování dotazníků na internetu je pro všechny zúčastněné pohodlné a rychlé. U tohoto konkrétního výzkumu trvaly odpovědi na všechny otázky v průměru dvě a půl minuty. Takového času nemůžeme u tištěného průzkumu nikdy dosáhnout. Další vítanou výhodou internetu je, že nabízí dostupné nástroje použitelné pro každého, kdo jako v našem případě, potřebuje zjistit, jak se daná věc líbí nebo nelíbí a které produkty upoutaly pozornost. Tento konkrétní server, na kterém byl dotazník sestaven, nám poskytl výsledky i s grafy a celkovým vyhodnocením do deseti minut. *23

24 Touto metodou jsme hlavně zjišťovali reakce a pocity oslovených lidí. Vytvoření dotazníku předcházelo podrobné zkoumání všech dostupných reklam na vybrané produkty, jejich problémů se zákony nebo etickými rozpory. Samozřejmě nesmíme opomenout subjektivní pohled na výzkum a také jeho následné subjektivní hodnocení. Tady jsou základem vlastní zkušenosti s daným problémem, s vnímáním vytvořené reklamy jako celku a citem pro etiku. Z uvedeného je patrné, že při hodnocení reklamy jsou rozhodující i další faktory jako je věk nebo pohlaví respondentů. A co se týče posuzování reklamy z etického hlediska, jde o velmi složitou záležitost. Z definice etiky, uvedené již dříve, vyplývá, že nelze jednoznačně říci, že daná reklama porušuje obecně etiku, ale pouze že se nelíbí nám nebo celé komunitě Typ nejvíce oslovující reklamy Existuje velké množství televizních, outdoorových a tiskových reklam inzerujících nejrůznější produkty. Největším fenoménem na poli reklamy je však v dnešní elektronické době bezesporu internet, jak uvádíme v odstavci Několik výzkumů to již potvrdilo, a proto jsme se rozhodli, že toto médium do našeho dotazníku nebudeme nezahrnovat. Z typů reklam námi porovnávaných, jak můžeme vidět na grafu níže, osloví nejvíce reklama televizní. To není žádné překvapení, když si uvědomíme, že podle statistických průzkumů vlastní každá druhá rodina jeden a každá čtvrtá dva či více televizních přijímačů. Druhou v pořadí našeho průzkumu je reklama outdoorová a na posledním místě je reklama tisková. Tento výsledek může být trochu zkreslený tím, že respondenti mohli posuzovat typ reklamy pouze ve spojení s doplňky stravy. Z vlastního pozorování však víme, že outdoorová reklama se příliš často nevyužívá pro tyto produkty a tisková se objevuje spíš jako výplň v různých časopisech. Podle našeho názoru je to proto, že reklama doplňků stravy je nejúčinnější jako vizuální hraný příběh se zvukovým podkladem. *24

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ /

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ / Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu LADISLAV TUROŇ / WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Stránka 1 ÚVOD: Rozhodujete se taky jako já před půl rokem, jakým

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Toto číslo časopisu je věnováno reklamám, protože reklamy nás doprovázejí téměř všude a to například v televizi, v časopisech, nebo na internetu. Reklamy jsou velice

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 5. 9. 2017 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR Ivana

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Ladislav Turoň www.hubnuti-podle-genu.cz WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Rozhodujete se taky jako já před půl rokem,

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Praha z pohledu reklamy 21. století. doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS

Praha z pohledu reklamy 21. století. doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS Praha z pohledu reklamy 21. století doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS Reklama 21. století Reklama působí na současného člověka nejen v roli zákazníka Český zákazník je na počátku 21. století

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Praha, 6. března 2013 Mr. Markéta Chýlková 3/6/2013 1 Povinná velikost písma Výživové údaje (čl. 30 až 35) povinné (čl. 9 odst. 1 písm. l) dobrovolně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Komunikace v organizaci COMMUNICATION IN ORGANIZATION Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavla Rymešová

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PRAVIDLA PRO SPONZOROVÁNÍ POŘADU A PROGRAMU V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ NA KANÁLECH NOVA GROUP. TV Nova Nova Cinema Fanda Smíchov Telka Nova Sport

PRAVIDLA PRO SPONZOROVÁNÍ POŘADU A PROGRAMU V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ NA KANÁLECH NOVA GROUP. TV Nova Nova Cinema Fanda Smíchov Telka Nova Sport PRAVIDLA PRO SPONZOROVÁNÍ POŘADU A PROGRAMU V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ NA KANÁLECH NOVA GROUP 2016 TV Nova Nova Cinema Fanda Smíchov Telka Nova Sport Základní pojmy Právní regulace sponzoringu zákon č. 231/2001

Více

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech Regionální potravina Informace o výsledcích kampaně v letech 2012-2013 Struktura projektu 13 krajských soutěží Celostátní kampaň Cílové skupiny Primární ženy/hospodyně Sekundární široká veřejnost/spotřebitelé

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John V současné době existuje široký rozsah asistivních technologií a na nich postavených řešeních

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚNU STATISTIKA

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚNU STATISTIKA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚNU STATISTIKA Vypracovaly: Aneta Rotková Martina Radová Témata semestrální práce: Fastfood vs. zdravá strava 1 Úvodní zpráva: Konzumace jídla ve Fastfoodech je v dnešní době velice

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

Připravilo Analytics & Insights MEC Czech

Připravilo Analytics & Insights MEC Czech Připravilo Analytics & Insights MEC Czech Hlavní výsledky Skutečnost, že jen velmi málo z nás pouze 6 % věnuje zapnuté televizi vždy plnou pozornost, není asi žádným překvapením. Jakým činnostem se tedy

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

DOBA TEMATICKÁ V PRAXI. WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky

DOBA TEMATICKÁ V PRAXI. WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky DOBA TEMATICKÁ V PRAXI WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky ZNÁTE SPOLEČNOST ATMEDIA? Portfolio stanic Významné změny Již 7 let čeříme vody českého TV trhu! Na českém trhu od roku 2008, o rok později již

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.14 Název Informační zdroje

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Vliv reklamy na studenty

Vliv reklamy na studenty Vliv reklamy na studenty Tématem našeho statistického průzkumu byla reklama. Rozhodli jsme se vytvořit několik jednoduchých otázek a prostřednictvím internetové ankety získat kýžené odpovědi z řad studentů.

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník OBEZITA referát Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Třída: 3. B Datum: 12. 10. 2015 Obezita 1. Vysvětlení pojmu Obezita je civilizační onemocnění,

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Jana Sládková www.revolucni-dieta.cz WWW.REVOLUCNI-DIETA.CZ Rozhodujete se taky jako já, jakým způsobem dosáhnout

Více

Role B2B tisku v marketingové komunikaci

Role B2B tisku v marketingové komunikaci Role B2B tisku v marketingové komunikaci V Ý Z K U M P R O S E K C I Č A S O P I S Ů U N I E V Y D AVAT E L Ů Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo vyplnit informační mezeru týkající se role tisku v oblasti

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují Barny s Celadrin Extra silný Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují Proč bolí klouby? Onemocnění pohybového aparátu má mnoho příčin, bolestivost kloubů má však jednu hlavní

Více

EFEKTIVITA ROZHLASOVÉ REKLAMY

EFEKTIVITA ROZHLASOVÉ REKLAMY EFEKTIVITA ROZHLASOVÉ REKLAMY O projektu OBSAH Co jsme měřili? Hlavní zjištění RÁDIO je efektivní reklamní médium Zásah, průběh zapamatovatelnost rozhlasové reklamy kreativita je důležitá základní parametry

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více