Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se zvýšeným zájmem občanská výchova Kultura/ Náboženství/ Světová náboženství Luděk Wala

2 Obsah: 1 KULTURA CO JE KULTURA POJEM KULTURA HMOTNÁ A DUCHOVNÍ KULTURA FUNKCE KULTURY KULTURNÍ SOUNÁLEŽITOST KULTURNÍ INSTITUCE MASOVÁ KULTURA MASOVÁ KULTURA, MASY MASMÉDIA REKLAMA KLADY A ZÁPORY MASOVÉ KULTURY UMĚNÍ, UMĚLECKÉ SLOHY UMĚLECKÉ SLOHY NÁBOŽENSTVÍ CO JE NÁBOŽENSTVÍ VĚDY O NÁBOŽENSTVÍ DRUHY NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSKÉ POJMY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ JUDAISMUS JUDAISMUS - HISTORIE JUDAISMUS VĚROUKA, SYMBOLY JUDAISMUS OBŘADY, SVÁTKY, TRADICE JUDAISMUS DNEŠKA CO JE KŘESŤANSTVÍ, PŮVOD, CHARAKTERISTIKA JEŽÍŠ KRISTUS BIBLE, KŘESŤANSKÁ NAUKA - DOGMATA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE KŘESŤANSKÉ SVÁTKY MNIŠSKÉ ŘÁDY CO JE ISLÁM A JAK VZNIKL PILÍŘE ISLÁMU ETIKA ISLÁMU, KORÁN ISLÁM V MINULOSTI A DNES

3 1 Kultura V této kapitole se dozvíte: Co je kultura. Co je masová kultura. Která umělecká období se střídala v průběhu historie. Co je náboženství, jak se vyvíjelo a jaké jsou jeho druhy. Co je judaismus, jaké jsou jeho historické kořeny, významné osobnosti, obřady, svátky, zvyky. Co je křesťanství a církev, jaké jsou jeho historické kořeny, základy víry dogmata, kdo byl Ježíš Kristus. Co je islám, kdo byl jeho zakladatel, jeho souvislost s judaismem a křesťanstvím. Budete schopni: Určit co vše je kultura, rozlišit významy pojmu hmotná a duchovní kultura, vysvětlit funkce a význam kultury Určit co je podstatou masové kultura, rozlišit pozitivní a negativní význam masové kultury. Rozlišit jednotlivé umělecké slohy. Určit co je náboženství a rozlišit jednotlivé druhy náboženství. Orientovat se v základních pojmech judaismu. Orientovat se v základních pojmech křesťanství. Orientovat se v základních pojmech islámu. Klíčová slova této kapitoly: kultura, hmotná a duchovní kultura, kulturní vzorce, kulturní instituce, masová kultura, masmédia, reklama, konzumní kultura, umění románské, gotické, renesanční, barokní, klasicismus, romantismus, secese, moderní umění náboženství, Bůh, teologie, religionistika, polyteismus, monoteismus, ateismus Judaismus, Židé, Mojžíš, Starý zákon, Davidova hvězda, synagoga, Pesach, Mesiáš, Izrael Křesťanství, Trojice Boží, Ježíš Kristus, Bible, Starý a Nový zákon, církev, dogmata, Vánoce, Velikonoce, mnišské řády. Islám, Alláh, Mohamed, muslim, šaría. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 3,5 + 7 hodiny (teorie + řešení úloh) 3

4 1.1. Co je kultura Pojem kultura Lidem je dána schopnost tvořit. Vymýšlet a vyrábět nové věci, organizovat společnost. Díky této tvořivosti dosáhlo lidstvo mnoha vymožeností, které mu usnadňují život. Kdybychom se neobklopovali věcmi, které jsme si vytvořili, žili bychom velmi chudě a nedokázali rozvíjet své vlohy a schopnosti. V nejširším významu je výsledkem lidské tvořivosti kultura. Tedy vše co vytvořil člověk, co je výsledkem lidské činnosti, aktivity člověka. Na uvedených příkladech uveď různé významy slova kultura: archeologická kultura, zemědělská kultura, kultura jazyka, kultura bydlení, kultura práce a pracovního prostředí, kultura cestování, politická kultura, kultura chování na veřejnosti, kultura oblékání, kultura stolování, kultura životního prostředí Slovo kultura pochází z latinského slova colere, což znamená pěstovat, zušlechťovat. Původně se používalo pro pěstování užitkových plodin. Později bylo použito jako metafora pro péči o duši. Označovaly se tím vybrané lidské činnosti, zejména umělecké (literatura, umění, hudba, věda, filosofie ). V užším slova smyslu tedy můžeme kulturu chápat jako díla s estetickou hodnotou, lidské výtvory, které v nás vyvolají nějaký umělecký prožitek, tedy umění. Které druhy umění obohacují náš život, vylušti: VADDILO, LIMF, ŘOSCHASTVÍ, SŘÍLAMTVÍ, NECAT, CHITEKARTURA, TURAREALIT, BUDHA Řešení: /DIVADLO, FILM, SOCHAŘSTVÍ, MALÍŘSTVÍ, TANEC, ARCHITEKTURA, LITERATURA, HUDBA/ 4

5 V lidském životě se prolínají a ovlivňují kultura a příroda. Kulturu lze chápat jako protiklad přírody. Člověk ve svých činnostech vychází z toho, co mu dala příroda. Je tedy základem, na němž může za příznivých okolností vzniknout kultura. Příkladem může být pěstní klín. Kámen, který se lidským opracováním změní v nástroj. Vytvoř tabulku o třech sloupcích a doplň do nich: 1/ produkty přírody 2/ produkty přírody pozměněné člověkem 3/ produkty vytvořené člověkem Př: produkt přírody divoce rostoucí hruška produkt přírody pozměněný člověkem vyšlechtěná hruška rostoucí v sadu produkt vytvořený člověkem hruškový džem Hmotná a duchovní kultura Oblast kultury je značně rozsáhlá, a proto bývá pro přehlednost obvykle dělena do dvou základních skupin hmotná a duchovní kultura. Do hmotné - materiální kultury patří všechny hmotné výrobky člověka, ale i způsoby, jak člověk dovede tyto věci používat (př. počítač + znalosti jak jej zapnout a používat). Do nehmotné duchovní kultury patří myšlenky, názory, zvyky, tradice, umění, věda, náboženství, způsob řízení společnosti (politický systém, instituce ), schopnost vyjadřovat se (jazyková kultura), sport a zábava. Někdy se z oblasti duchovní kultury vyděluje do samostatné skupiny ještě normativní kultura - pravidla, návody, které se týkají chování a jednání člověka ve společnosti, zejména oblast morálky, práva, kultury lidského chování. Takovéto rozčlenění kultury je užitečné pro lepší pochopení, ale vše co je součástí kultury je navzájem propojeno a nedá se oddělit. Př.: Oblečení se skládá z látky /hmotná kultura/, ale má určitý střih, účel a způsob a pravidla použití (pracovní oděv, oblek, oblečení na výlet ) /duchovní kultura/ Vytvoř další příklady vzájemného propojení hmotné a duchovní kultury. 5

6 Zařaď uvedené příklady do materiální a duchovní kultury: MORÁLKA, HŘEBEN, DŮM, PRÁVO, PĚSTNÍ KLÍN, ZVYKY, NÁBOŽENSTVÍ, KALHOTY, JAZYK, AUTO, KNIHA, OBRAZ, NÁDOBÍ, TRADICE, VĚDA Řešení: /hmotná: pěstní klín, hřeben, dům, kalhoty, nádobí, auto, kniha, obraz, duchovní: jazyk, tradice, věda, zvyky, morálka, náboženství, právo/ Urči, co ve tvém okolí spadá do oblasti kultury hmotné a duchovní Funkce kultury Hlavním posláním kultury je vytvářet prostředí, které je příhodné pro rozvoj lidských schopností a vlastností. Člověk se rozvíjí tím, že napodobuje kulturní chování jiných, že si danou kulturu osvojuje.mezi další funkce kultury patří funkce poznávací, zábavná a funkce uchovávání kulturních poznatků minulosti. Zjisti, kdo jsou tzv. vlčí děti. Jakým způsobem se uchovávají staré kulturní poznatky a zkušenosti Kulturní sounáležitost Vše, čeho určitý národ v oblasti kultury dosáhl, tvoří kulturní bohatství národa kulturní dědictví (kulturní památky, památky duchovní). Můžeme rozlišit kultury národní (česká) a etnické (indiánské) i šířeji vymezené kulturní oblasti (křesťanská, islámská). V nejobecnějším slova smyslu můžeme hovořit o společné kultuře celého lidstva. Vědomí společného sdílení stejné kultury se nazývá kulturní sounáležitost. Lidé si tuto kulturu předávají z generace na generaci, společně ji rozvíjejí a obohacují. V každé kultuře se projevují zvláštní kulturní vzorce, tedy nepsaná pravidla jak se chovat a jak se projevovat. Při setkání s jinou kulturou mohou být tyto kulturní 6

7 vzorce předmětem nedorozumění. Proto je nutná vzájemná tolerance, respekt ke kulturním odlišnostem. Co je kulturní památka a duchovní dědictví? Uveď příklady. Co znamená pojem subkultura. Uveď příklady některých subkultur v rámci ČR. Uveď příklady různých kulturních vzorců v prostoru např. pozdravy, jízda autem, rodina vztah muže a ženy Na příkladu setkání muže a ženy v kavárně před sto lety a dnes ukaž různé kulturní vzorce v čase. Vyhledej, které kulturní památky se nacházejí v našem městě a nejbližším regionu. zdroj: Vyhledej a vyjmenuj, které památky má ČR zapsané seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. zdroj: Kulturní instituce Rozvoji kultury slouží mimo jiné různé kulturní instituce, které vyvíjejí osvětovou činnost, poskytují vzdělání nebo zábavu a poučení. Nejběžnějšími kulturními institucemi v dnešní době kino, divadlo, výstavní síň galerie, veřejné knihovny, muzea, kulturní střediska aj. Které kulturní instituce působí v našem městě. 7

8 1.2. Masová kultura Masová kultura, masy Masová kultura je kultura přístupná co největšímu počtu lidí (= masa, masy). Přitahuje zájem velkého množství lidí bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání, národnosti, náboženství atd. Hromadně se projevuje v jejich chování, ovlivňuje jejich zájmy a názory. Vztahuje se především na: Vylušti: LUNÁRPÍPO BUDHU, LEČENÍBO, MYFLI Řešení: /POPULÁRNÍ HUDBU, OBLEČENÍ, FILMY / Co ještě přitahuje velký počet lidí? Uveď příklady. Jaké projevy chování mohou svědčit o tom, že jde o masový jev? Předpokladem k prosazení masové kultury je přibližně stejný způsob života všech obyvatel.to ovlivňují především:. Vylušti křížovku, hledané slovo najdeš v tajence: 8

9 1/ Předměty, výrobky člověka patří do kultury... 2/ Co je opakem kultury? 3/ Organizace OSN, která pečuje o světové kulturní dědictví. 4/ Velké množství lidí. 5/ Kdo vytváří kulturu? 6/ Jinak nehmotná kultura. 7/ Kino, divadlo, galerie, knihovna, muzeum, kulturní středisko jsou kulturní 8/ Vše co vytvořil člověk, co je výsledkem lidské činnosti. Řešení: H M O T N É P Ř Í R O D A U N E S C O M A S Y L I D É D U CH O V N Í I N S T I T U C E K U L T U R A Masmédia Masová kultura působí na lidi pomocí svých prostředků = masové sdělovací prostředky, masmédia. Tak se označují především: Vylušti: HYNKI, VINONY, PISAČYSO, HLASZOR, VIZELETE, MILF, TERINTEN, OBILNÍM FOTELENY, BOBILDYR... Řešení: / KNIHY, NOVINY, ČASOPISY, ROZHLAS, TELEVIZE, FILM, INTERNET, MOBILNÍ TELEFONY, BILBORDY.../ 9

10 Typy médií: 1/ elektronická: rozhlas, televize, internet 2/ klasická, tištěná: tisk noviny, časopisy Co jsou tzv. stará a nová masová média? Rozděl uvedené příklady: WAP, ČASOPISY, FILM, DIGITÁLNÍ TELEVIZE, NOVINY, INTERNET, ROZHLAS, TELEVIZE Řešení: / STARÁ : NOVINY, ČASOPISY, FILM, ROZHLAS, TELEVIZE NOVÁ : INTERNET, DIGITÁLNÍ TELEVIZE, WAP/ Masmédia mohou informovat velké množství lidí najednou bez ohledu na to, odkud jsou a kde žijí. Masová komunikace může díky tomu ovlivňovat jednání a myšlení lidí i způsob jejich života. Zjisti: 1/ Co je veřejnoprávní médium? Uveď příklady. 2/ Co je komerční médium? Uveď příklady. 3/ Kdo je to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání? 4/ Co jsou koncesionářské poplatky? Čeho se týkají? Zamysli se nad tím kolik času denně trávíš před televizní obrazovkou a na internetu. Zaznamenej si časové údaje do týdenního kalendáře. DEN TELEVIZE - ČAS INTERNET - ČAS PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE CELKEM Zamysli se nad konečným výsledkem. 10

11 Anketa. Zeptej se zástupců tří generací (spolužák-sourozenec, rodič, prarodič), která média sledují nejčastěji. Porovnej výsledky. Funkce masmédií: poskytují informace, vysvětlují událostí vytvářejí veřejné mínění, předávají kulturní dědictví, poskytují zábavu. Vyhledej pojmy: DEZINFORMACE a DEZINTERPRETACE Vysvětli na nich, jak mohou být média zneužita v něčí prospěch. Kdo je může takto zneužít? Reklama Předpokladem k prosazení masové kultury je tedy, aby všichni lidé žili přibližně stejným způsobem života. K tomuto sjednocení napomáhá především reklama, kterou masmédia šíří, a s ní spojený konzum spotřeba zboží. Někdy proto hovoříme o konzumní kultuře. V celém světě se kupují stejné věci, jsou v oblibě stejné písničky, stejná móda, lidé se pod tlakem reklamy zaměřují převážně na spotřebu. Masovou kulturu přijímají i ti, kteří nemají příliš prostředků, aby mohli žít konzumně. Stačí, že konzumní způsob života považují za správný, chtějí se mu ve všem vyrovnat a touží po něm. Kultura se vyvíjela samovolně nezáměrnou činnosti člověka. Moderní doba za pomoci reklamy a masmédií dokázala vytvořit tzv. zábavní průmysl výrobu masové kultury. Média a reklama hromadně ovlivňují veřejnost a přesvědčují ji o tom, jaké věci by si lidé měli přát, co si mají kupovat, co se jim má líbit, ovlivňují vkus mas. Co je klamavá reklama? Kdy může reklama škodit? Na které výrobky může být reklama omezená nebo zakázána? Vymysli reklamní slogan na nějaký výrobek. Zkus dodržet všechny níže uvedené zásady: Reklamní slogan: - by měl být: originální, nápaditý, poutavý a výstižný, stručný, krátký, srozumitelný a lehce zapamatovatelný, - měl by: sdělovat výhody produktu, poskytovat spotřebiteli důležitý užitek nebo řešení, upoutat pozornost a vyvolat touhu spotřebitele po potřebě, dát spotřebiteli pocit spokojenosti s produktem. 11

12 Klady a zápory masové kultury V masové kultuře je všechno nahraditelné a vše se stále mění. Všichni se nadchnou pro jednu věc, ale velmi brzy si oblíbí zase něco jiného.významným znakem masové kultury je, že ji lidé přijímají pasivně, zatímco vlastní tvořivost a zábava upadá. Dalším znakem je, že se snaží zavděčit všem, a proto často zůstává na nejnižší možné úrovni, která je každému pochopitelná. Masová kultura bývá často kritizována za to, že je jen oddechovou záležitostí, že nepodněcuje myšlení a vede k pasivitě. Za klad masové kultury je považováno to, že napomáhá uvolnění člověka a odvádí ho od běžných starostí. Je rovněž zdrojem informací, které by se člověk jinak nemohl dozvědět. Rozděl uvedené příklady na kladné a záporné vlivy masové kultury: - VEDE K UNIFORMITĚ A STÁDNOSTI - SPOJUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ LIDÍ - JE SNADNO DOSTUPNÁ - RESPEKTUJE NIŽŠÍ VZDĚLÁNÍ - POTLAČUJE TVOŘIVOST, VEDE K PASIVITĚ - JE JEDNODUCHÁ, PRIMITIVNÍ - POMÁHÁ UVOLNĚNÍ ČLOVĚKA, ODPOUTÁNÍ OD KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ - ODVÁDÍ ČLOVĚKA OD VLASTNÍHO ŽIVOTA DO SMYŠLENÉHO - VIRTUÁLNÍHO SVĚTA KLADY MASOVÉ KULTURY ZÁPORY MASOVÉ KULTURY 12

13 Řešení: KLADY MASOVÉ KULTURY ZÁPORY MASOVÉ KULTURY - SPOJUJE VELKÉ - VEDE K UNIFORMITĚ MNOŽSTVÍ LIDÍ A STÁDNOSTI - JE SNADNO DOSTUPNÁ - POTLAČUJE TVOŘIVOST, VEDE K PASIVITĚ - RESPEKTUJE - JE JEDNODUCHÁ, NIŽŠÍ VZDĚLÁNÍ PRIMITIVNÍ - POMÁHÁ UVOLNĚNÍ - ODVÁDÍ ČLOVĚKA ČLOVĚKA, ODPOUTÁNÍ OD VLASTNÍHO ŽIVOTA OD KAŽDODENNÍCH DO SMYŠLENÉHO - STAROSTÍ VIRTUÁLNÍHO SVĚTA 13

14 1.3. Umění, umělecké slohy Svět umění vnímáme zrakem, sluchem a rozumem. Druhy umění: divadlo, film, televize, sochařství, malířství, fotografie, architektura, užité umění, hudba, literatura. Zjisti, co patří k dílům užitého umění? Umělecké slohy Projevy umění v průběhu historie vyjadřují umělecké slohy. Stručná charakteristika jednotlivých uměleckých slohů: románské umění: století, hlavním nositelem kultury byla křesťanská církev (kněží a mniši v klášterech), univerzálním jazykem vzdělanců byla latina. Stavby hutné, bez uměleckých ozdob, hrady, kostely a kostelíky (baziliky a rotundy), nástěnné malířství. Písemné památky: legendy, letopisy, kroniky. gotické umění: století, kultura šlechty a měšťanstva. Stavby: lomené oblouky, opěrný systém, štíhlé a vysoké stavby, ozdoby (fiály, rozety, chrliče ), katedrály, hrady, radnice, měšťanské domy. Knihy v latině i národních jazycích. Po roce 1450 vynález knihtisku. renesanční umění: století, znovuzrození antiky, zámky, paláce, letohrádky, ozdobné omítky (sgrafita). barokní umění: století, kostely, kláštery, zámky, paláce, městské i selské domy, morové sloupy, křížové cesty, stavby bohatě zdobené, sochy. klasicismus: Přelom 18. a 19. století, sloupy, trojúhelníkové štíty, jednoduché zdobné stavby, staví se nemocnice, lázně, kasárna, banky, úřady, činžovní domy, zámky s francouzskými zahradami. 14

15 romantismus: První polovina 19. století, napodobování starých slohů, tajemnost přírody, inspirace orientem, venkovem. secese: Konec 19., počátek 20. století, poslední z univerzálních slohů, záliba v neobyčejných barvách, ornamentálnost přírodní tvary (listy, květy, lidské a zvířecí tělo ). moderní umění: Od počátku 20. století, mnoho stylů s podobnými charakteristikami (kubismus, konstruktivismus, expresionismus, funkcionalismus ). Zařaď uvedené stavby do jednotlivých uměleckých období: CHRÁM SV. BARBORY V KUTNÉ HOŘE, KLEMENTINUM, ZÁMEK KAČINA, OBECNÍ DŮM V PRAZE, ROTUNDA SV. KATEŘINY VE ZNOJMĚ, KŘIVOKLÁT, ZÁMEK V TELČI, BOUZOV, KUKS, KATEDRÁLA SV. VÍTA V PRAZE, ZÁMEK FRYŠTÁT, KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE, KARLŠTEJN, LETOHRÁDEK BELVEDER NA PRAŽSKÉM HRADĚ, KARLŮV MOST, SOCHY NA KARLOVĚ MOSTĚ, ZÁMEK LEDNICE, ROTUNDA SV. JIŘÍ NA ŘÍPU, LOKET, ČERNÍNSKÝ PALÁC, ZÁMEK HLUBOKÁ, VALDŠTEJNSKÝ PALÁC, CHRÁM SV. MIKULÁŠE V PRAZE, BAZILIKA SV. JIŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ, ZÁMEK ŽLEBY Řešení: románské: ROTUNDA SV. KATEŘINY VE ZNOJMĚ, ROTUNDA SV. JIŘÍ NA ŘÍPU, BAZILIKA SV. JIŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ gotické: CHRÁM SV. BARBORY V KUTNÉ HOŘE, KLEMENTINUM, KŘIVOKLÁT, KATEDRÁLA SV. VÍTA V PRAZE, KARLŠTEJN, KARLŮV MOST, LOKET renesance: ZÁMEK V TELČI, LETOHRÁDEK BELVEDER NA PRAŽSKÉM HRADĚ baroko: KUKS, KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE, SOCHY NA KARLOVĚ MOSTĚ, ČERNÍNSKÝ PALÁC, VALDŠTEJNSKÝ PALÁC, CHRÁM SV. MIKULÁŠE V PRAZE klasicismus: ZÁMEK KAČINA, ZÁMEK FRYŠTÁT romantismus: BOUZOV, ZÁMEK LEDNICE, ZÁMEK HLUBOKÁ, 15

16 ZÁMEK ŽLEBY secese: OBECNÍ DŮM V PRAZE Vylušti gotické stavební prvky: MENOLÝ KLOBOU BROŽEVÁ BANKEL ONRÝPĚ SÉSTYM ATOZER BARUŽK ÁLFAI CHRČIL VRÁŽIT Řešení: LOMENÝ OBLOUK ŽEBROVÁ KLENBA OPĚRNÝ SYSTÉM ROZETA KRUŽBA FIÁLA CHRLIČ VITRÁŽ Doplň do tabulky srovnání románského a gotického umění: ROMÁNSKÉ UMĚNÍ VZNIK ITÁLIE.. KOSMOVA KRONIKA.. A.. GOTICKÉ UMĚNÍ VZNIK. UNIVERZITY KNIHTISK KRONIKA HRADY A KATEDÁLY Řešení: ROMÁNSKÉ UMĚNÍ VZNIK ITÁLIE KLÁŠTERNÍ ŠKOLY OPISOVÁNÍ KNIH KOSMOVA KRONIKA BAZILIKY A ROTUNDY GOTICKÉ UMĚNÍ VZNIK FRANCIE UNIVERZITY KNIHTISK DALIMILOVA KRONIKA HRADY A KATEDÁLY 16

17 Zjisti, co znamená název nejstarší známé české duchovní písně: Hospodine, pomiluj ny! Zařaď významné české umělce 19. /20. století do jednotlivých druhů umění: ALEŠ, BÍLEK, BROŽÍK, BŘEZINA, DESTINNOVÁ, DVOŘÁK, DYK, FIBICH, FILLA, GOČÁR, GUTFREUND, HÁLEK, HYNAIS, CHITUSSI, CHOCHOL, JANÁČEK, JIRÁSEK, KAVÁN, KOSÁREK, KUBÍN, KUBIŠTA, LEVÝ, MACHAR, MÁNES, MAROLD, MAŘÁK, MAŘATKA, MUCHA, MYSLBEK, NERUDA, NOVÁK, PREISLER, PURKYNĚ, RAIS, SCHIKANEDER, SCHULZ, SLÁDEK, SLAVÍČEK, SMETANA,SUCHARDA, SUK, ŠALOUN,VRCHLICKÝ, WINTER, ZÍTEK, ŽENÍŠEK, Řešení: architektura: ZÍTEK, SCHULZ, CHOCHOL, GOČÁR literatura: NERUDA, SLÁDEK, HÁLEK, VRCHLICKÝ, JIRÁSEK, RAIS, WINTER, BŘEZINA, MACHAR, DYK sochařství: MYSLBEK, LEVÝ, MAŘATKA, SUCHARDA, ŠALOUN, BÍLEK, GUTFREUND malířství: MÁNES, PURKYNĚ, KOSÁREK, BROŽÍK, KAVÁN, SCHIKANEDER, MAROLD, MUCHA, SLAVÍŠEK, PREISLER, FILLA, KUBIŠTA, KUBÍN, ALEŠ, ŽENÍŠEK, HYNAIS, MAŘÁK, CHITUSSI hudba: DVOŘÁK, SMETANA, FIBICH, SUK, NOVÁK, JANÁČEK, DESTINNOVÁ Co nebo kdo byl: BIBLE KRALICKÁ, BROKOFF, BIEDERMEIER, EMPÍR, GUTENBERG, JUGENDSTIL, KUBISMUS, MADONA A PIETA, MANÝRISMUS, REKTOR, ROKOKO, SELSKÝ BAROK, THEODORIK 17

18 1.4. Náboženství Součástí kultury a tradic celého světa je náboženství. Stavby, hudba, výtvarné umění, literatura se inspirují náboženstvím. Naše představy, hodnoty se často zakládají na náboženství. K náboženství se v celém světě hlásí velké množství lidí, ovlivňuje lidstvo, kulturu. Abychom porozuměli kultuře, v níž žijeme, abychom správně chápali i ostatní kultury, je nutné porozumět i náboženství. Která umělecká díla se inspirovala náboženstvím? Vyjmenuj Co je náboženství Ze slova náboženství lze usuzovat, že jde o něco, co vyjadřuje vztah člověka k BOHu. V jiných jazycích se užívá slova religio (=svazovat), což znamená vazbu člověka k Bohu nebo nadpřirozené (transcendentní) skutečnosti. Jiný význam téhož slova je brát něco vážně. Náboženství lze tedy chápat jako vážný, osobní vztah člověka k Bohu nebo něčemu co člověka přesahuje, co bere vážně. K něčemu posvátnému, nadřazenému. (např.: Islám v arabštině znamená odevzdání se, Dharma v sanskrtu to, co nás drží ) V některých náboženstvích je to nadřazené Bůh - osoba, v jiných princip, ideál, osobnost apod. Náboženství přinášejí lidem rovněž odpovědi na vážné otázky, které se týkají lidského bytí. Jak vznikl svět, člověk, jaký je smysl života, jak žít, smrt a co přijde po smrti. Náboženství rovněž sdružuje lidi dohromady. Vytváří náboženská společenství lidí se stejnými názory a životními postoji. Vysvětli původ slova náboženství. Co je náboženství? Co přináší lidem? Vědy o náboženství Náboženství zkoumají nejrůznější vědy. Nejdůležitější jsou teologie a religionistika. Teologie mluví o náboženství z pohledu své víry, vyjadřuje názor, postoj, víru. Je to věda, která slouží náboženství. Teologie je přítomná ve většině světových náboženství. Religionistika se snaží o kritický odstup, objektivní pohled zvenku na náboženství. Jaký je rozdíl mezi religionistikou a teologií? 18

19 Druhy náboženství Náboženství zaměřená na Boha = teistická (v řečtině theos = bůh): Polyteismus: uctívání více bohů (starověký Egypt, starověké Řecko/Řím, náboženství starých Slovanů). Monoteismus: uctívání jednoho Boha (židovství, křesťanství, islám). Dále například: panteismus (ztotožňuje Boha s přírodou), deismus (Bůh svět stvořil, ale dále do něj nezasahuje). Náboženství zaměřená na jiné bytosti: Démonismus: uctívání zosobněných sil, duchů, démonů. Animismus: uctívání principu duše, duchovních bytostí, víra v možnost člověka stýkat se s nimi. Totemismus: uctívání předmětu, rostliny či zvířete - totemu, který reprezentuje celý kmen, ochraňuje jej. Náboženství zaměřená na předměty a síly: Fetišismus: uctívání určitých předmětů jako nositelů kouzelné moci. Myšlenkové směry, které jsou v pozici proti náboženství: Agnosticismus: nelze určit, jestli Bůh je, nemáme s ním přímou zkušenost, nelze jej dokázat ani vyvrátit. Ateismus: tvrzení, že Bůh přesahující tento svět neexistuje, popírá existenci Boha. Kteří z uvedených bohů jsou antičtí, kteří slovanští? APOLLÓN, DIONÝSOS, HÉRA, JUPITER, MARS, MORANA, PERUN, POSEIDON, RADEGAST, SVANTOVÍT, SVAROŽIC,VENUŠE, ZEUS 19

20 Přiřaď k pojmu vysvětlení/popis: 1/ AGNOSTICISMUS 2/ ANIMISMUS 3/ ATEISMUS 4/ DEMONISMUS 5/ FETIŠISMUS 6/ MONOTEISMUS 7/ POLYTEISMUS 8/ TOTEMISMUS A/ uctívání více bohů B/ uctívání předmětu, jako nositele kouzelné moci C/ uctívání jednoho Boha D/ nelze určit existuje-li Bůh E/ uctívání duchů a démonů F/ Bůh neexistuje G/ uctívání předmětu - totemu, který ochraňuje H/ uctívání duše Řešení: 1D, 2 H, 3F, 4E, 5B, 6C, 7.A, 8G Náboženské pojmy Bůh: člověk se jím snaží vyjádřit to, co ho přesahuje, co uznává jako nejvyšší autoritu a moc, která vše stvořila, která dává jeho životu smysl. Chápe ho jako všemohoucí, všudypřítomnou a vševědoucí sílu. Mýty: zachycují nejstarší náboženské představy. Modlitba: komunikace člověka s tajemnou skutečností, Bohem. V prvé řadě je osobní záležitostí, ale ve většině náboženství se lidé scházejí i ke společným modlitbám, jež jsou poutem jejich náboženského společenství. Obřady: Lidé si v nich připomínají a zpřítomňují nějakou důležitou událost, děkují Bohu (bohům) a prosí je o ochranu a přízeň. Jinak taky bohoslužby, v křesťanství mše. 20

21 Rituály: obřady, které prostupují celý lidský život od narození, přes všechny rozhodující okamžiky života až do smrti. Oběti: Dary, které člověk obětuje Bohu (bohům). Aby jim udělal radost a zajistil si jejich přízeň. V křesťanství je jedinou obětí oběť Krista na kříži. Zjisti, co znamenají další náboženské pojmy: REINKARNACE, MEDITACE, ASKEZE, MAGIE JEDNOSMĚRKA Najdi v řádcích (zleva doprava) náboženské pojmy. N Á B Ů H B O Ž E N S T V Í J O B Ě T I M Ý T U S E V M Š E Í R A V B O H A N E B O H O S L U Ž B A O B Ř A D B O N Ě C O C O N Á S P Ř E S A M O D L I T B A H U J E R I T U Á L Y Řešení: N Á B Ů H B O Ž E N S T V Í J O B Ě T I M Ý T U S E V M Š E Í R A V B O H A N E B O H O S L U Ž B A O B Ř A D B O N Ě C O C O N Á S P Ř E S A M O D L I T B A H U J E R I T U Á L Y Tajenka: NÁBOŽENSTVÍ JE VÍRA V BOHA NEBO NĚCO CO NÁS PŘESAHUJE 21

22 1.5. Nejvýznamnější světová náboženství Světová náboženství jsou ta, která přesahují rámec jednotlivých národů a hrají roli v celosvětovém kontextu: judaismus, křesťanství, islám, hinduismus a buddhismus. Která světová náboženství patří k jednotlivým symbolům? Přiřaď Zdroj: Ke kterým dalším náboženstvím se hlásí lidé na Zemi? Vyhledej Judaismus Judaismus vznikl ve 2. tisíciletí p.n.l. a je nejstarším monoteistickým náboženstvím světa. Je spjat s židovským národem a jeho dějinami. Zásady a dějiny judaismu vytvářejí historické základy mnoha jiných náboženství včetně křesťanství a islámu. Co je monoteistické náboženství? Vysvětli Judaismus - historie Základem judaismu se stala víra v jedinost, jedinečnost a výlučnost Boha (Jahve), který si zvolil Židy za svůj vyvolený národ. Za své praotce považují Židé Abraháma, Izáka a Jákoba. Monoteismus zavedl mezi Židy Abrahám. Někdy v 17. století p.n.l. odvedl svůj kmen z Mezopotámie do zaslíbené země Kanaán (Palestina). Jeho vnuk Jákob přijal jméno Izrael a stal se otcem dvanácti izraelských kmenů. Tyto kmeny 22

23 se později v době hladu usadily v Egyptě a ze nějaký čas se z nich stali otroci faraona. Ze zajetí je ve 13. století p.n.l. vysvobodil Mojžíš. Ten je skutečným zakladatelem židovského náboženství judaismu. Vyvedl je z Egypta a obdržel od Boha přikázání a Zákon. Po návratu do Kanaánu zemi spravovali králové, z nichž nejslavnější byl David a jeho syn Šalamoun. Roku 70 n.l. byl Jeruzalém, hlavní město židovského státu, zničen Římany a národ do roku 1948, kdy byl obnoven stát Izrael, rozptýlen v tzv. diaspoře. Židé si přes všechna krutá pronásledování, pogromy a během 2. světové války i holocaust šoa, udrželi národní a kulturní sebevědomí. K čemuž jistě přispělo i jejich náboženství a dodržování jeho příkazů. Vylušti důležitá jména židovské historie: HAMÁRAB KÁZI BOJÁK ŽÍJMOŠ VADID MALOUNŠA Řešení: Abrahám, Izák, Jákob, Mojžíš, David, Šalamoun Zjisti, co znamenají následující pojmy: POGROM, GENOCIDA Jaký je rozdíl mezi slovy HOLOCAUST a ŠOA? Vyhledej. Zkus dodržet všechny níže uvedené zásady: Judaismus věrouka, symboly Základy židovské věrouky jsou zachyceny v hebrejské bibli - Tanach, která byla později přejata křesťany jako Starý zákon. K ní, především k prvním pěti knihám Mojžíšovým (Tóře), chovají Židé velkou úctu a snaží se jí řídit. Židé mají i ústní zákon neboli Talmud a Kabalu, která obsahuje tajemný mystický výklad bible. Mezi další důležité symboly judaismu patří sedmiramenný svícen Menora a Davidova hvězda, hexagram tvořený dvěma propletenými rovnostrannými trojúhelníky. 23

24 MENORA DAVIDOVA HVĚZDA Zdroj: Vyber z každé skupiny pojem, který patří k judaismu: a/ KŘÍŽ, PŮLMĚSÍC, DAVIDOVA HVĚZDA b/ BIBLE, KORÁN, STARÝ ZÁKON c/ MONOTEISMUS, POLYTEISMUS, ATEISMUS d/ JEŽÍŠ KRISTUS, MOHAMED, MOJŽÍŠ Judaismus obřady, svátky, tradice Židovské náboženství se promítá do každodenního života Židů. Je prostoupen obřady a tradicemi, které podporují rodinné i národní společenství. Narození, vstup do dospělosti, sňatek i smrt jsou provázeny zvláštními obřady (obřízka, bar a bat micva, ). Každou sobotu (začíná pátkem večer) se slaví šabat. Během šabatu je zakázaná jakákoliv práce, je povoleno pouze čtení a soustředění na duchovní život. Pokrmy během šabatu musí být obřadně čisté košer a stejně jako jindy jsou zakázány pokrmy z tzv. nečistých zvířat (například vepřové). K modlitbám se Židé scházejí v synagoze. Základem bohoslužby je četba a výklad Tóry, modlitby a zpěvy. Bohoslužbu vede kantor, funkci soudce v náboženských záležitostech má rabín, který je i představitelem židovské obce. Muži nosí při bohoslužbách na hlavě malou čepičku kipu/jarmulku, kolem čela a na rukách řemínky, které poutají malé schránky s textem bible a širokou šálu tali. Posvátného textu Tóry se nesmí nikdo dotknout, 24

25 proto se při čtení používá ukazovátko. Židovské svátky připomínají důležité události z národních dějin a poučení z nich. Zároveň vytvářejí rodinnou i národní sounáležitost a udržují pi životě důležité náboženské i morální hodnoty. Největším židovským svátkem je Pesach (Svátek nekvašených chlebů, Velikonoce). Připomíná osvobození Židů z egyptského zajetí. Dále Nový rok (Roš ha-šana), Den smíření (Jom Kipur), slavnost stánků (Sukkot), slavnost světel (Chanuka) atd. Oprav věty tak, aby byly správně: 1/ Každou neděli se slaví šabat. 2/ Během šabatu je zakázáno odpočívat. 3/ Pokrmy během šabatu musí být obřádně různorodé bar micva. 4/ Židé při šabatu i jindy nejí hovězí maso. 5/ K modlitbám se Židé scházejí v mešitě. 6/ Základem bohoslužby je četba Bible. 7/ Soudcem a představitelem židovské obce je biskup. 8/ Muži nosí při bohoslužbách malou čepičku tali a šálu - kipu/jarmulku. 9/ Největším židovským svátkem je narození Ježíše Krista. 10/ Pesach je totožný s křesťanskými Vánoci. Řešení: 1/ Každou SOBOTU se slaví šabat. 2/ Během šabatu je zakázáno PRACOVAT. 3/ Pokrmy během šabatu musí být obřádně ČISTÉ KOŠER. 4/ Židé při šabatu i jindy nejí VEPŘOVÉ maso. 5/ K modlitbám se Židé scházejí v SYNAGOZE. 6/ Základem bohoslužby je četba TÓRY. 7/ Soudcem a představitelem židovské obce je RABÍN. 8/ Muži nosí při bohoslužbách malou čepičku KIPU/JARMULKU a šálu - TALI. 9/ Největším židovským svátkem je PESACH. 10/ Pesach je totožný s křesťanskými VELIKONOCEMI. 25

26 Judaismus dneška Judaismus dnes dělíme do několika proudů. Ortodoxní zachovávají velmi přesně staré tradice, reformní se je naopak snaží přizpůsobovat požadavkům současnosti. Zvláštní skupinu tvoří chasidové, kteří zdůrazňují osobní vztah k Bohu. Židé očekávají příchod Mesiáše (spasitele), který nastolí vládu míru a spravedlnosti. Tím se odlišují od křesťanů, kteří Mesiáše (spasitele, řecky Krista) rozpoznali v osobě Ježíše. V současnosti je na světě odhadováno asi 18 milionů Židů, třetina žije v Izraeli. Nejpočetnější židovská komunita se nachází v USA (6 mil.), v Evropě žije něco přes 4 miliony Židů. NÁBOŽENSTVÍ POSVÁTNÁ KNIHA/TEXT 1/VÍCE BOHŮ SYMBOL ZAKLADATEL/ PROROK JUDAISMUS STARÝ ZÁKON/TANACH 1 BŮH/JAHVE DAVIDOVA HVĚZDA MOJŽÍŠ Vylušti křížovku: 1/ Bohoslužebná čepička, jarmulka: 2/ Často považována za symbol judaismu, DAVIDOVA 3/ Pět knih Mojžíšových: 4/ Den odpočinku: 5/ Obřadně čisté pokrmy: 6/ Modlitební šála: 26

27 Řešení: K I P A H V Ě Z D D T Ó R A Š A B A T K O Š E R T A L I Zjisti co/kdo je v judaismu: FARIZEOVÉ, JUDSKO, MIKVE, CHUPA, CICIT, JIDIŠ, AŠKENÁZOVÉ 27

28 Co je křesťanství, původ, charakteristika Křesťanství je monoteistické náboženství, uctívá jednoho Boha, který je však trojjediný (= Bůh Otec - Stvořitel, Syn - Ježíš Kristus a Duch svatý). Je nejrozšířenějším náboženstvím na světě a hlásí se k němu přibližně třetina lidstva. Od narození jeho zakladatele Ježíše Krista se počítá náš letopočet. Osobou svého zakladatele navazuje křesťanství na judaismus. Vzniklo v Palestině, kde Ježíš žil a působil. Samotné slovo křesťanství vzniklo z řeckého pojmu christos, což znamená pomazaný nebo posvěcený - hebrejsky mešíah - mesiáš). V osobě Ježíše Nazaretského našli tedy křesťané svého mesiáše (na kterého Židé stále čekají) a označují se tedy jako křesťané, vlastně kristovci. Na rozdíl od judaismu není příslušnost ke křesťanství předem dána původem či kulturou. Je univerzální obrací se ke každému člověku, který je ochoten přijmout jeho učení, morálku a náboženskou praxi. Nejviditelnějším znakem přijetí křesťanství je křest. Kdo tvoří tzv. Trojici Boží? Vysvětli původ slova křesťanství. Zjisti, kdo byl Jan Křtitel? Ježíš Kristus Zakladatel křesťanství Ježíš Kristus se narodil v palestinském městě Betlémě. Vyrůstal v Nazaretu v rodině tesaře. Matka Marie a její manžel Josef vychovali Ježíše v židovské tradici. Když mu bylo asi třicet let, začal veřejně vystupovat. Vytvořil kolem sebe skupinu učedníků apoštolů. Kázal, uzdravoval nemocné a dodával naději těm, kteří očekávali osvobození a změnu situace. Židé žili tehdy v područí římské říše. Mnozí Ježíše spojili s očekávaným Mesiášem a mysleli si, že je to on, kdo přináší tuto svobodu a politické změny v Izraeli. Ježíš mluvil o přicházejícím Božím království, nové situaci, která naplní touhu lidí po míru, lásce a spravedlnosti. Toto království se vytváří už nyní, odvrátí-li se člověk od zla a žije spravedlivě a opravdovou láskou, která umí odpouštět a obětovat se. V božím království neexistuje vykořisťování a zotročování, lidé žijí v spravedlivém uspořádání, nejsou tam bohatí, kteří by žili na úkor chudých. Protože Bůh a král je zároveň otcem všech, jsou si všichni rovni. Žít hodnotami tohoto nového věku lze už nyní, ale znamená to být v konfliktu se stávajícím pořádkem a trpět pro 28

29 spravedlnost. Zlo a smrt však nemají perspektivu, jsou přemoženy. Nepochopení, intriky a strach vedly k tomu, že někteří Židé obvinili Ježíše z podněcování politických nepokojů a vydali ho Římanům, kteří ho odsoudili k smrti. Ježíš byl podle tehdejších zvyklostí za politické přečiny ukřižován a pohřben. Ježíšovi přívrženci našli po třech dnech hrob prázdný, uvěřili, že byl vzkříšen a na této víře pak byly položeny základy křesťanství. Kříž, na kterém byl Ježíš Kristus ukřižován se stal hlavním symbolem křesťanství. Zdroj: Doplň dotazník. Využij následující nabídku: * třetí den po uložení těla do hrobu byl hrob prázdný* apoštolové* Nazaretu * vraždění novorozených chlapců králem Herodem * tesař * chléb a víno * Marek, Matouš, Lukáš, Jan *Bible * Egypt *Nový zákon * učení lidí víře v Boha a vzájemné lásce * ukřižování *Evangelia * místodržitelem Pilátem * večeře * židovská dívka Marie *12 * farizejové * město Betlém * ve třiceti letech *Janem Křtitelem * Josef, tesař *židovské město Nazaret * Jidáš Iškariotský * 30 stříbrných 29

30 Ježíš Kristus dotazník ZDROJ INFORMACÍ: kniha:., část:. : kapitoly: autoři:... RODIČE, RODINNÉ ZÁZEMÍ, UPRCHLICKÝ POBYT : matka:. pozemský otec: bydliště:... místo narození (pobyt v době sčítání lidu): důvod uprchnutí ze země:. místo uprchlického pobytu:. po 3 letech návrat do:.. POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, VYZNÁNÍ: původní povolání:.. nové zaměstnání: pokřtěn: kdy:., kým:. ČINNOST: spolupracovníci:.., počet: nepřátelé:. zrádce:, poplatek za zradu: poslední pracovní schůzka:,podávané menu:... SOUD: souzen kým: trest: záhada hrobu: 30

31 Řešení: Ježíš Kristus dotazník ZDROJ INFORMACÍ: kniha: *Bible, část: *Nový zákon: kapitoly: *Evangelia autoři: * Marek, Matouš, Lukáš, Jan RODIČE, RODINNÉ ZÁZEMÍ, UPRCHLICKÝ POBYT : matka: * židovská dívka Marie pozemský otec: * Josef, tesař bydliště: *židovské město Nazaret místo narození (pobyt v době sčítání lidu): * město Betlém důvod uprchnutí ze země: * vraždění novorozených chlapců králem Herodem místo uprchlického pobytu: * Egypt po 3 letech návrat do: * Nazaretu POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, VYZNÁNÍ: původní povolání: * tesař nové zaměstnání: * učení lidí víře v Boha a vzájemné lásce pokřtěn: kdy: * ve třiceti letech, kým: *Janem Křtitelem ČINNOST: spolupracovníci: * apoštolové, počet: *12 nepřátelé: * farizejové zrádce: * Jidáš Iškariotský, poplatek za zradu: * 30 stříbrných poslední pracovní schůzka: * večeře, podávané menu: * chléb a víno SOUD: souzen kým: * místodržitelem Pilátem trest: * ukřižování záhada hrobu: * třetí den po uložení těla do hrobu byl hrob prázdný Bible, křesťanská nauka - dogmata O Ježíšovi, jeho učení a hlavních článcích křesťanské nauky - dogmatech se dovídáme z Bible. První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih převzatých z judaismu (mj. Desatero přikázání). Křesťanskou část Nový zákon tvoří soubor 27 knih. a) čtyři evangelia (podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana) která líčí život a působení Ježíše, jeho umučení a vzkříšení. b) skutky apoštolů, které popisují vznik křesťanské církve, počátky jejího šíření a činnost apoštola Pavla. c) epištoly, soubor 21 dopisů z první křesťanské doby, které ukazují rodící 31

32 se křesťanské myšlení d) Apokalypsa, kniha zjevení, která a předjímá budoucnost křesťanství. Křesťané věří, že Kristova smrt a vzkříšení přinesly spásu (záchranu) všem lidem, že jim mohou být odpuštěny všechny hříchy, a že existuje život věčný. Uznávají sedm svátostí, znamení, která lidem prostředkují setkání s Bohem: křest, biřmování, mše svatá, smíření (pokání- zpověď), pomazání nemocných (poslední pomazání), kněžství a manželství. Bible a dogmata formulovaná v rané době na takzvaných koncilech (shromážděních biskupů z celého světa) jsou základem křesťanské nauky. Postupem však vnikaly rozdíly. Vedly k vytvoření více proudů a církevních společenství. Jak křesťané nazývají taky svou Bibli? Vylušti křížovku, zjisti z tajenky. 1 E P I Š T O L Y 2 Z J E V E N Í 3 S T A R Ý Z Á K O N 4 M A R E K 5 T R O J I C I 6 M E S I Á Š 7 E V A N G E L I A 8 D O G M A 9 K Ř E S T 10 A P O Š T O L O V É 1/ Část Nového zákona, soubor 21 dopisů z první křesťanské doby: 2/ Apokalypsa je kniha 3/ Část Bible převzatá z judaismu: 4/ Čtvrtý z evangelistů, Matouš, Lukáš, Jan a 5/ Bůh Otec - Stvořitel, Syn - Ježíš Kristus a Duch svatý tvoří Boží 6/ Řecky christos, hebrejsky mešíah, pomazaný : 7/ Čtyři životopisy Ježíše Krista v Novém zákoně: 8/ Křesťanská nauka, základní články víry: 9/ Nejviditelnější znak přijetí křesťanství: 10/ Skupina učedníků Ježíše Krista: 32

33 Řešení: E P I Š T O L Y Z J E V E N Í S T A R Ý Z Á K O N M A R E K T R O J I C E M E S I Á Š E V A N G E L I A D O G M A K Ř E S T A P O Š T O L O V É Křesťanské církve Křesťanství se velmi rychle rozšířilo mimo Izrael a oslovilo lidi po celém světě. Významnou roli v tom sehrál vzdělaný Žid Pavel (Šavel) z Tarsu, který zahájil rozsáhlou misijní činnost mimo židovské území. Šlo o to, aby nové náboženství bylo zcela otevřené a přístupné komukoliv. Tak si postupně ve 2. století n.l. křesťanství vytvořilo svou strukturu společenství církev. Věřící se shromažďovali ke společným modlitbám a poučení v neděli, na památku Kristova vzkříšení. Četli a vykládali Bibli a slavili památku smrti, vzkříšení a přítomnosti Krista. Podstatou této slavnosti byla hostina, při níž se podával chléb a víno. Věřící byli přesvědčeni, že chléb a víno jsou tělem a krví Krista, s nímž se tak mohou blízce spojit. Tato slavnost se často nazývá Večeře Páně, protože první takové slavení konal se svými apoštoly Ježíš při velikonoční židovské večeři před svou smrtí. Jiné názvy jsou mše, liturgie, eucharistie (řec.děkování). Původně jednotná křesťanská obec se běhen staletí štěpila. Nejdříve se roku 1054 křesťanství rozdělilo na pravoslavnou církev a římskokatolickou. V 16. století se od římskokatolické církve oddělily církve protestantské. Hlavní současné křesťanské církve: římskokatolická církev, protestantské církve, pravoslavné církve, anglikánská církev, řeckokatolické církve. 33

34 Dnes se mnozí křesťané snaží o soužití a jednotu. Tomuto hnutí se říká ekumenické. Katolickou církev charakterizuje organizovanost. Duchovní a správní centrum má v Římě, kde sídlí římský biskup, papež její nejvyšší představitel se sborem svých poradců kardinálů. Když papež zemře, kardinálové volí nového ze svého středu. Církev je rozdělena do biskupství či diecézí. Ty spravují biskupové, kteří mají své pomocníky kněze a jáhny. Kněží většinou spravují menší jednotky farnosti, společenství věřících ve městech a obcích.. Základem církve jsou samozřejmě i věřící laici, kteří mají na svých místech snažit vytvářet křesťanský způsob života a spravedlivější svět. Kněží v římskokatolické církvi se nežení, žijáí v celibátu, aby se mohli plně věnovat svému povolání. Zjisti, jakou roli v historii křesťanství sehráli: John Vicklef, Jan Hus, Martin Luther, Jan Kalvín Vylušti pojmy: KREVÍC ECEDÉZI NOSRAFT ŽAPEP BUKSIP ZNĚK ICILA KANÁLDIR ŠEM LIBÁTCE Řešení: církev, diecéze, farnost, papež, biskup, kněz, laici, kardinál, mše, celibát 34

35 Křesťanské svátky Křesťanské svátky připomínají události Kristova života, případně jeho matky Marie, apoštolů a jiných světců. Dva hlavní křesťanské svátky připomínají narození Ježíše (Vánoce, 25. prosince, jimž předchází Advent) a vzkříšení (Velikonoce, první neděle po prvním jarním úplňku, jimž předchází půst). Nanebevstoupení (čtvrtek, čtyřicet dní po zmrtvýchvstání) připomíná zázračné vstoupení Ježíše do nebe. Hod Boží svatodušní (sedmá neděle po Velikonocích) oslavuje sestoupení Ducha svatého na apoštoly. Neděle je zasvěcena bohoslužbě vzdávané vzkříšenému Kristu. Vyber z následujících pojmů ty, které patří k tradicím křesťanským Vánoc a Velikonoc:: NAROZENÍ KRISTA, DOŽÍNKY, ADVENT, UKŘIŽOVÁNÍ KRISTA, SV. MIKULÁŠ, ŠTĚDRÝ DEN, PŮLNOČNÍ MŠE, DUŠIČKY, POPELEČNÍ STŘEDA, VÁNOČNÍ STROMEK, BETLÉM, KVĚTNÁ NEDĚLE, VÁNOČKA, KOLEDY, VELKÝ PÁTEK, JMELÍ, TŘI KRÁLOVÉ, LITÍ OLOVA, ZELENÝ ČTVRTEK, KRÁJENÍ JABLKA, POUŠTĚNÍ LODIČEK, PŮST, ŠUPINY, BERÁNEK, KAPR, MÁJKA, CUKROVÍ, LETNÍ SLUNOVRAT, POSLEDNÍ VEČEŘE, SVATODUŠNÍ SVÁTKY Řešení: Vánoce: NAROZENÍ KRISTA, ADVENT, SV. MIKULÁŠ, ŠTĚDRÝ DEN, PŮLNOČNÍ MŠE, VÁNOČNÍ STROMEK, BETLÉM, VÁNOČKA, KOLEDY, JMELÍ, TŘI KRÁLOVÉ, LITÍ OLOVA, KRÁJENÍ JABLKA, POUŠTĚNÍ LODIČEK, ŠUPINY, KAPR, CUKROVÍ Velikonoce: UKŘIŽOVÁNÍ KRISTA, POPELEČNÍ STŘEDA, KVĚTNÁ NEDĚLE, VELKÝ PÁTEK, ZELENÝ ČTVRTEK, PŮST, BERÁNEK, POSLEDNÍ VEČEŘE 35

36 Mnišské řády Významnou roli v křesťanství hrají muži a ženy, kteří se rozhodli vzdát se všeho a věnovat se jen Bohu a zpravidla charitativní, zdravotnické, sociální nebo osvětové práci pro druhé. V katolické církvi se pro ně užívají názvy řeholník, řeholnice, mnich, jeptiška. Najdi některé významné řády: ERBENEDIKTINIKDOTEMPLÁŘIMSKDOMINIKÁNIVELITAJEZUITIR ZLISOVICHÁPÁKATOFRANTIŠKÁNIUJAKAZÁCÍRDUCŽEBEZVEPA ŠPREMONSTRÁTIPROTEDOČASMNIBISPIARISTÉVARDOSBOROZA OCISTERCIÁCIORDINABISCHAPAJEPCELOKAPUCÍNIVZDĚLKLÁN Řešení: ERBENEDIKTINIKDOTEMPLÁŘIMSKDOMINIKÁNIVELITAJEZUITIR ZLISOVICHÁPÁKATOFRANTIŠKÁNIUJAKAZÁCÍRDUCŽEBEZVEPA ŠPREMONSTRÁTIPROTEDOČASMNIBISPIARISTÉVARDOSBOROZA OCISTERCIÁCIORDINABISCHAPAJEPCELOKAPUCÍNIVZDĚLKLÁN NÁBOŽENSTVÍ POSVÁTNÁ KNIHA/TEXT 1/VÍCE BOHŮ SYMBOL ZAKLADATEL/ PROROK KŘESŤANSTVÍ BIBLE. STARÝ/NOVÝ ZÁKON BŮH OTEC - STVOŘITEL, SYN - JEŽÍŠ KRISTUS, DUCH SVATÝ KŘÍŽ JEŽÍŠ KRISTUS 36

37 Co je islám a jak vznikl Islám je nejmladším světovým náboženstvím. Význam slova islám znamená odevzdání se Bohu a ten, kdo se odevzdá Bohu je muslim, stoupenec islámu. Lidský život je jen služba bohu, člověk je jen jeho otrok. Islám vznikl v 7. století v Arábii. Zakladatelem byl Mohamed (Muhamed, Muhamed, ), který došel k přesvědčení, že je Alláhovým (Alláh = arabsky bůh) prorokem. Je to tentýž Bůh, jehož vyznávají také Židé a křesťané, na jejichž víru islám navazuje. Jeho podstatou je tedy víra v Alláha a v božské poslání jeho proroka Mohameda. Arabský poloostrov byl tehdy chudá pustina osídlená kočovnými pastevci s několika malými městy, v nichž žili obchodníci živící se dopravou nákladů od jedné oázy ke druhé. Zdejší obyvatelé uctívali stovky různých bohů. V té době se začal mladý obchodník Mohamed zajímat o židovské a křesťanské náboženství, byl zřejmě velmi citlivý člověk a zkoumal divoké a neutěšené poměry kolem sebe, v nichž tehdy Arabové žili. Všudypřítomné násilí, loupežné nájezdy, odvlékání lidí do otroctví - to vše bylo na denním pořádku. Roku 611, v jeho necelých třiceti letech, se mu na hoře Híra blízko Mekky zjevil archanděl Gabriel a oznámil mu, že je posel Boha, jeho prorok. Pak mu přikázal, že se musí naučit nazpaměť soubor zjevení, který později dostal název Korán. Mohamed začal hned v Mekce kázat, ovšem většina jejich obyvatel se postavila proti němu. Nechtěli se vzdát svých bůžků. Nakonec musel uprchnout a se skupinou svých stoupenců se usadil v osadě, která dostala název Medína - město prorokovo. Stalo se to v roce 622 a toto datum (hidžra) bylo zvoleno jako počátek islámského letopočtu. Po jeho odchodu se začalo jeho učení postupně šířit a ještě před smrtí Mohameda byla většina území Arábie muslimská. Zjisti: Co je KAÁBA a DŽIHÁD? Které osobnosti jsou přítomny v judaismu, křesťanství i islámu? 37

38 Vylušti pojmy: MÁSLI DEMOHAM HÁLAL EKMAK DEMÍNA ŽIHADR MISLUM ORKÁN Řešení: / ISLÁM, MOHAMED, ALLÁH, MEKKA, MEDÍNA, HIDŽRA, MUSLIM, KORÁN / Pilíře islámu Svým vyznavačům islám ukládá některé základní povinnosti. Jsou součástí islámského zákona - šaría, který říká věřícím, jak se mají chovat. Je to kompletní návod k tomu, jak být správným muslimem, a velmi podrobně určuje náboženský, ale i společenský a osobní život věřících. Každý muslim by měl především plnit pět základních povinností: 1/ Uznávat Alláha jako jediného a všemocného Boha. ( Není božstva kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok.) 2/ Pětkrát denně se modlit. Modlitby je muslim konat přesně předepsaným způsobem tam, kde se právě nachází. Jde o ranní modlitbu, polední, odpolední, večerní a noční. V pátek se musí účastnit společného shromáždění v mešitě, jež je muslimským chrámem. 3/ Dodržovat třicetidenní půst. Mělo by jít o jakousi sebeočistu prostřednictvím půstu, kdy se všichni muslimové každoročně v měsíci ramadánu od východu do západu slunce postí, tj. nepožívají jídlo, nápoje, zdržují se kouření, vulgarit, násilného jednání a nevedou pohlavní život. Muslim se tak oprostí od slasti pozemského života a může se, byť na krátkou chvíli, soustředěně a nerušeně zaměřit na své životní cíle a plně vnímat přítomnost Boha. 4/ Poskytovat almužnu chudým. Odevzdat 2,5% čistých ročních zisků ve prospěch nižších sociálních vrstev. 5/ Alespoň jedenkrát za život vykonat pouť do Mekky. 38

39 Týká se především těch, kteří mají dostatek finančních prostředků, a dovoluje jim to zdravotní stav. Někdy se hovoří i o šestém pilíři svaté válce džihádu. Její původní význam spočíval v nasazení všech sil pro nábožensky motivovanou humanitu nebo sebeobranu proti násilí. Některé bojovné skupiny si z ní dnes v rozporu s náboženstvím učinily motiv pro terorismus, který má s islámem jako náboženstvím pramálo společného. Častým znak islámu bývají hvězda a půlměsíc. V různých pozicích se objevuje na několika vlajkách islámských zemí. Tento symbol je hlavním znakem islámské víry. Zobrazuje půlměsíc a planetu Venuši jako Jitřenku. Pět cípů planety Venuše symbolizuje pět pilířů islámu. Zdroj: Zjisti, co je: SALÁT, ZAKÁT, SAUM, HADŽDŽ, ŠAHADA Sestav z uvedených slov pět pilířů islámu: UZNÁVAT TŘICETIDENNÍ PŮST ALLÁHA ALESPOŇ PĚTKRÁT DENNĚ JAKO JEDINÉHO SE MODLIT DODRŽOVAT ALMUŽNU JEDENKRÁT ZA ŽIVOT CHUDÝM VYKONAT A VŠEMOCNÉHO BOHA. POSKYTOVAT POUŤ DO MEKKY Řešení: Uznávat Alláha jako jediného a všemocného Boha. Pětkrát denně se modlit. Dodržovat třicetidenní půst. Poskytovat almužnu chudým. Alespoň jedenkrát za život vykonat pouť do Mekky. 39

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více