Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin"

Transkript

1 Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot Kenneth E. Hagin 1

2 Předmluva Ţijeme v době, kdy není čas na to, hrát si na církev, nebo na zahrávání si s ďáblovými triky v našich ţivotech. Jsou tu poslední dny. Konec všeho se blíţí. Jsou před námi zásadní roky, protoţe teď musí být vykonána velká práce a má být sklizena velká ţeň duší. Nikdy pro nás nebylo důleţitější, abychom se osvobodili od všeho, co nás v minulosti svazovalo. Nikdy nebylo tak klíčové, abychom byli citliví na vedení Ducha Svatého, a aby kaţdý z nás následoval Boţí plán pro svůj ţivot. Je čas dát věci do pořádku, přátelé. Je čas vzít sluţbu Bohu váţně a být vším, čím nás Bůh chce mít. Kdyţ budeš kráčet vpřed v poslušnosti Bohu, tak tvá minulá selhání a nedostatky, které ti bránily chodit v Duchu, nebudou schopné zadrţet to, co Pán ustanovil, ţe se má ve tvém ţivotě naplnit. Pokud uděláš svou část tím, ţe se budeš připravovat a budeš poslušný, tak ani všechny lidské tělesné plány ani všichni démoni v pekle nezabrání tomu, aby se Jeho plán naplnil. Nic tě nebude moci odchýlit ani odvést tvou pozornost od toho, co Bůh vyhlásil pro tvůj ţivot! Nebo já nejlépe znám myšlení (plány), kteráž myslím o vás, říká Hospodin, myšlení o pokoji a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec žádostivý. Když mne vzývat budete, a půjdete, a modlit se mně budete, tedy vyslyším vás. A hledajíce mne, naleznete, když mne hledat budete celým srdcem svým. Jeremiáš 29, Ó Pane, ukaž mi to, co nevidím. Nauč mě to, co neumím. A připrav mě na to, co jsi pro mě připravil. 2

3 1. kapitola Běţme svůj závod Proto i my, OBKLOPENI takovým OBLAKEM SVĚDKU, odloţme kaţdou zátěţ i hřích, jenţ nám tak snadno bývá překáţkou, a s vytrvalostí BĚŢME ZÁVOD, který leţí před námi. Ţidŧm 12,1 Bůh pro tebe připravil specifický závod, který můţeš běţet jen ty sám. Je to duchovní závod, který souvisí s boţským osudem, který pro tebe Bůh naplánoval. Bible nemluví jen o tom, ţe máš svůj závod běţet, ale také o tom, ţe ho máš dokončit (2. Tm 4,7). Jinak řečeno, máš naplnit Boţí plán a záměr pro svůj vlastní ţivot. Nemáš tedy běţet závod někoho jiného, protoţe Bůh kaţdému z nás určil jiný směr a jiný postup. Proč je tak důleţité následovat Boţí plán pro naše ţivoty? Jak můţeme úspěšně běţet svůj závod a jak můţeme svůj běh dokončit? Bible nám na tyto otázky dává odpověď. Velký oblak svědků Nejprve si ale všimněme něčeho důleţitého v Ţidům 12,1. Tento verš říká, ţe svůj závod neběţíme nepozorovaně. Bible nám říká, ţe zatímco běţíme tento duchovní závod, tak jsme obklopeni velkým oblakem svědků. Kdo do tohoto velkého oblaku svědků patří? To nám prozrazuje 11. kapitola listu Ţidům. Víme, ţe autor knihy Ţidům (já věřím, ţe to byl Pavel) tento list nenapsal ţidovským křesťanům takovým způsobem, ţe by ho dělil na kapitoly a verše. Kdyţ tedy čteme Ţidům 12, tak si musíme uvědomit, ţe zde Pavel stále ještě mluvil o hrdinech víry, o kterých mluvil v Ţidům 11. Kdyţ Pavel v Ţidům 11 tyto hrdiny víry vyjmenovával, tak začal u Ábela a pokračoval vyprávěním o Enochovi, Noem, Abrahamovi a Sáře, Izákovi, Jákobovi, Josefovi, Mojţíšovi, atd. Na konci kapitoly se pak Pavel na všechny tyto hrdiny víry odkázal, kdyţ řekl: A nikdo z NICH skrze víru obdrţeli dobré svědectví (Ţd 11, 39). Hned v dalším verši Pavel řekl: Proto i my, obklopeni takovým OBLAKEM SVĚDKU (Ţd 12, 1). Takţe ti muţi a ţeny víry, o nichţ Pavel mluvil v Ţidům 11, jsou součástí oblaku svědků, o němţ se Pavel zmiňuje v Ţidům 12, 1. Co má Pavel na mysli, kdyţ říká, ţe jsme tímto oblakem svědků obklopeni? Překlad bible Living Bible tento verš parafrázuje takto: Protoţe máme takovýto ohromný zástup muţů a ţen víry, kteří nás pozorují z tribun, běţme s vytrvalostí ten konkrétní závod, který nám Bůh dal. Pavel pouţil ilustraci běhu závodu, aby popsal, jak máme na naší křesťanské cestě následovat Boţí plán pro svůj ţivot. Předloţil nám obraz řeckých atletických soutěţí, které se v Pavlově době konaly, a které byly podobné současným Olympijským hrám. Během těchto řeckých soutěţí byli běţci obklopeni lidmi, kteří je sledovali z tribun a povzbuzovali je. Takţe v Ţidům 12, 1 Pavel v podstatě říká: Všichni tito hrdinové, které jsem právě vyjmenoval, spolu se všemi dalšími věřícími, kteří kdy zemřeli, se na nás dívají z nebeských tribun, zatímco my běţíme náš duchovní závod. Ten velký oblak svědků v nebi spolu s kaţdým věřícím na zemi jsou všichni součástí Boţí rodiny, o které Pavel mluví v Efezským 3, 14 a 15: Kvŧli tomu tedy klekám na kolena před Otcem našeho Pána Jeţíše Krista, z něhoţ se nazývá veškerá rodina na nebi i na zemi. Ať je ti povzbuzením vědomí toho, ţe zatímco běţíš svůj závod, tak máš rodinu, která tě na nebeských tribunách povzbuzuje! 3

4 Tento ohromný zástup muţů a ţen víry tě nesleduje, kdyţ běţíš svůj přirozený závod na této zemi. Nezajímají se o přirozené věci ţivota. Nesledují tě například v době, kdy se zabýváš svými kaţdodenními povinnostmi. Nezajímají se o to, jestli sis koupil nové oblečení nebo nové auto nebo o to, kolik máš peněz v bance. Sledují tě během tvé křesťanské cesty, kdyţ běţíš svůj duchovní závod. Zajímá je, jestli následuješ Boţí plán pro svůj ţivot nebo ne. Před lety jsem zaţil nadpřirozenou zkušenost, která mi dala zjevení a odhalila mi realitu tohoto oblaku svědků, který nás sleduje z nebeských tribun. Na jednom semináři v roce 1968 mi sestra Jeanne Wilkersonová, uznávaná biblická učitelka a prorokyně (která jiţ odešla k Pánu), prorokovala, ţe na podzim toho samého roku zakusím zkušenost podobnou té Enochově, při níţ budu vytrţen do nebe. Enoch byl vytrţen v těle jeho fyzické tělo bylo odneseno ze země (Gen 5, 24, Ţd 11,5). Mně ale sestra Wilkersonová prorokovala, ţe budu odnesen v Duchu, a ţe přijmu zjevení od Boha. Nedělal jsem vůbec nic pro to, abych se pokusil to proroctví naplnit. Prostě jsem pokračoval ve sluţbě Bohu. Na podzim toho roku pak moje jediná sestra Oleta zemřela na rakovinu ve věku pouhých 55 let. Oleta jiţ předtím jednou nemocná byla a téměř z toho zemřela jiţ tehdy. Kdyţ jsem se tehdy za ní modlil, tak byla uzdravená. Tou dobou byla duchovním miminkem v Kristu, takţe mohla být uzdravena skrze mou víru ve Slovo. Kdyţ ale později onemocněla znovu, tak jiţ duchovním miminkem nebyla, a proto skrze mou víru jiţ uzdravena být nemohla. Nemůţeme druhé lidi nekonečně dlouho nést svou vlastní vírou, protoţe Bůh očekává, ţe kaţdý z nás ve víře poroste. Moje sestra tedy na podzim toho roku zemřela. V podstatě to proběhlo tak, ţe toho večera, kdy moje sestra naposledy vydechla, byla celá naše rodina shromáţděná kolem její postele. Následující ráno kolem 1:30 jsem leţel v posteli a uvaţoval o tom, jaké to asi pro mou sestru bylo, kdyţ její duch opustil její tělo a ona vystoupila do nebe, aby byla s Pánem. Vybavila se mi chvíle, kdy mi dne 16. srpna 1933 přestalo tlouct srdce a já jsem leţel na smrtelné posteli. Kdyţ mi tehdy přestalo tlouct srdce, tak můj duch opustil mé tělo a kdyţ jsem se podíval dolů, tak jsem viděl své tělo leţet na posteli. Viděl jsem, jak mě matka drţí za ruku. Pak jsem zase pomyslel na svou sestru. Kdyţ zemřela a opustila své tělo, musela se podívat dolů na nás na všechny, kteří jsme byli shromáţděni kolem její postele, a vidět naší lásku a zájem. Kdyţ jsem o tom přemýšlel, tak náhle stropem projel zářivý zlatý kuţel světla z nebe velký zhruba jako výtahová šachta. Kdyţ se mě to světlo dotklo, tak můj duch opustil mé tělo. Stoupal jsem vzhůru tím kuţelem světla, jako kdybych jel vzhůru výtahem, aţ jsem se dostal do nebe. V nebi jsem uviděl svou sestru, jak mluví s Jeţíšem. Kdyţ jsem k nim přišel, tak Jeţíš přestal mluvit s ní a podíval se na mě. Kdyţ se Jeţíš na mě podíval, tak se moje sestra otočila, aby uviděla, na koho se Jeţíš dívá, a spatřila mě. To první, co mi sestra řekla, bylo: Kene, nebuď tak špatný z toho, ţe ses za mě nemohl modlit modlitbu víry. Z určitého důvodu ses ji modlit nemohl. (Ten důvod mi neprozradila.) Někdy nám Bůh nezjeví důvod, proč někteří lidé své uzdravení nepřijmou. V Deuteronomiu 29,29 stojí: Věci skryté jsou Hospodina, Boha našeho Moje sestra mi řekla, ţe uţ viděla babičku a dědečka - rodiče mé matky. Také řekla, ţe viděla svého vnuka Jasona, který zemřel ve třech letech. Potom řekla: Kennethe, viděla jsem Ann. Ann byla její dcera, která zemřela v důsledku autonehody v pouhých 25 letech a zanechala po sobě dvě malé děti. Sestra pokračovala: První věc, kterou Ann řekla, byla: Jak se má Bill a děti? (Bill byl Annin manţel.) To, ţe se Bill znovu oţenil, jsem jí neprozradila. Pak mi sestra řekla něco, co mi připadalo jako skutečné zjevení. Řekla mi: Víš, lidé tady nahoře se nezajímají o přirozenou stránku ţivota lidí na zemi. Nezajímá je, jestli si koupíš nové šaty nebo oblek nebo kolik peněz máš v bance. Zajímají se o duchovní věci. Neví nic o tom, co se děje ve tvém ţivotě v přirozené oblasti, ale ví o všem duchovním, co děláš. Ví o tom, kdyţ učiníš rozhodnutí pro Krista. Moje sestra mluvila o tom oblaku svědků v nebi, který nás sleduje, zatímco běţíme svůj duchovní závod. To bylo to zjevení, o kterém mi sestra Wilkersonová předtím prorokovala, ţe 4

5 ho během této zkušenosti přijmu. Před touto zkušeností, při níţ jsem byl vytrţen do nebe, jsem měl jen záblesk tohoto zjevení. Sestra mi také řekla: Kene, prosím tě, promluv s (a zmínila jméno svého nejmladšího syna). Tebe poslechne. Ten syn, o němţ sestra mluvila, kdysi znal Boha a měl na svém ţivotě Boţí povolání do sluţby. Pak ale od Boha utekl a po mnohá léta jiţ s Ním obecenství neměl. Sestra řekla: Řekni mému synovi, ţe jsem ti řekla, ţe nikdy nebude šťastný, a ţe se mu v ţivotě nebude dařit do té doby, neţ svůj ţivot poddá Pánu. Řekni mu, ţe ve chvíli, kdy svůj ţivot Pánu znovu zasvětí, o tom budu vědět. My tady nahoře víme o tom, co se duchovně děje na zemi. Po této zkušenosti jsem se synem své sestry promluvil, tak jak mě o to poţádala. Ačkoliv potom určitý krok vstříc Bohu udělal, tak ještě Bohu nezasvětil svůj ţivot úplně. V důsledku toho se mu po mnohá léta nic nedařilo, tak jak to moje sestra předpověděla. Potom během jednoho z našich Campmeetingů ( slavnostní konference sluţby RHEMA, pořádaná kaţdoročně vţdy po dobu 1 týdne v měsíci červenci pozn. překl.) syn mé sestry úplně poddal svůj ţivot Pánu a odpověděl na Boţí povolání do sluţby! Díky Bohu za to, ţe moje sestra v nebi o tom momentu, kdy její syn znovu zasvětil svůj ţivot Jeţíši, věděla. Teď se raduje z toho, ţe její syn usiluje o to běţet svůj závod a následovat Boţí plán pro svůj ţivot! Mimochodem, kdyţ sestra Wilkersonová prorokovala, ţe budu vytrţen do nebe jako Enoch, a ţe přijmu zjevení, tak se také zmínila o tom, ţe bude ještě jedna osoba, která zaţije podobnou nadpřirozenou zkušenost. Tou osobou byl můj starší bratr Dub. Dub zaţil podobnou zkušenost tu noc, kdy jsem byl do nebe vytrţen i já. Dub byl také vytrţen do nebe a také mluvil s naší sestrou, tak jako jsem s ní krátkou chvíli před ním mluvil já. V době, kdy toto Dub zaţil, ho nikdo nemohl obvinit z předuchovnělosti! Dub duchovním věcem moc nerozuměl a jeho zkušenost v nebi ho vyvedla z míry. Druhý den mi volal a říkal mi o tom. Neměl ani ponětí o tom, ţe já jsem měl tu noc podobnou zkušenost. Dub mi řekl: Kdyţ jsem přišel nahoru do nebe, tak jsem uviděl naší sestřičku. Mluvila s Jeţíšem a vypadala moc hezky. Řekla mi: Dube, promluv si s (a zmínila jméno svého nejstaršího syna). Neposlechne nikoho jiného neţ tebe. Nejstarší syn mé sestry také odešel od Pána. Dub si s Oletiným nejstarším synem promluvil. Ačkoliv se ten mladý muţ nerozhodl okamţitě potom, co s ním Dub mluvil, tak později svůj ţivot Pánu znovu vydal a teď Pánu slouţí. O této zkušenosti, kterou jsem zaţil v nebi, vám vypravuji proto, aby se vám Ţidům 12,1 stalo reálnějším. Má sestra je jen jednou z mnoha osob v oblaku svědků, kteří nás z nebeských tribun pozorují. Apoštol Pavel a další osobnosti Bible jsou také součástí té velké společnosti, která nás sleduje. Další apoštolové Petr, Jakub a Jan nás sledují také! Ti všichni nás pozorují, zatímco běţíme svůj duchovní závod! Pokud někteří vaši blízcí odešli domů k Pánu, tak si můţete být zcela jistí, ţe vás pozorují, zatímco běţíte svůj závod. Povzbuzují vás k následování Boţího plánu pro váš ţivot, protoţe chtějí, abyste dokončili svůj běh. Pamatuji se na to, kdyţ jsem sledoval svého syna Kena na středoškolském závodě v běhu. Stál jsem na tribuně blízko trati, a kdyţ Ken běţel blízko mě, tak jsem ho začal povzbuzovat. Nějaký jiný běţec Kena dobíhal, a proto jsem volal: Běţ, Kene! Dobíhá tě! Ken mě slyšel, jak mu fandím, a zdálo se mi, ţe mu to dodává vnitřní sílu. Zrychlil své tempo a předběhl všechny běţce téměř o 20 metrů! Tým mého syna vyhrál v běţecké štafetě první místo. Vědomí toho, ţe mu jeho táta fandí, pomohlo Kenovi v tomto závodě k maximálnímu výkonu. Stejným způsobem se i my můţeme rozhodnout udělat maximum pro to, abychom běţeli svůj duchovní závod, zatímco nás povzbuzuje naše rodina na nebeských tribunách, a abychom ten běh, který pro kaţdého z nás Bůh připravil, dokončili! 5

6 Odloţte kaţdou zátěţ Jak tedy můţeme běţet svůj závod takovým způsobem, aby se Boţí plán v našich ţivotech naplňoval, a aby nebe jásalo? Podívejme se znovu do Ţidům 12,1: ODLOŢME KAŢDOU ZÁTĚŢ I HŘÍCH, jenţ nám tak snadno bývá překáţkou, a S VYTRVALOSTÍ BĚŢME ZÁVOD, který leţí před námi. Překlad Living Bible nám dává jasnější obrázek toho, co to znamená odloţit kaţdou zátěţ a hřích. Ţidům 12,1 (překlad Living Bible) 1 Protoţe nás z tribun sleduje tak obrovský zástup lidí víry, SVLÉKNĚME SE Z ČEHOKOLIV, co nás ZPOMALUJE nebo DRŢÍ ZPÁTKY a obzvláště z těch HŘÍCHŮ, které SE NÁM TAK PEVNĚ OBALÍ KOLEM NOHOU, a které nám PODRAZÍ NOHY, a běţme s vytrvalostí ten konkrétní závod, který Bůh ustanovil kaţdému z nás. Zamyslete se nad tím, jak je oblečený běţec během Olympijského závodu. Neběţí přeci v kabátu, ţe? A neběţí ani ve svém běţném venkovním oblečení. Proč? Protoţe by ho to zpomalovalo. Určitě také běţec nejprve neuběhne polovinu závodu v kabátu, aby ho aţ pak sundal s tím, ţe by řekl: Tenhle kabát mě zdrţuje. Kdyby tohle udělal, tak nemá šanci v závodě vyhrát! V přirozené oblasti by kabát běţce zpomalil a zabránil by mu vyhrát závod. V duchovní oblasti je to stejné. Hřích tě zpomalí, bude ti podráţet nohy a můţe ti bránit běţet tvůj duchovní závod. Víte, hřích ve vašem ţivotě vám bude nejen překáţkou v obecenství s Bohem, ale také otupí vašeho ducha a způsobí, ţe budete méně reagovat na vedení Ducha Svatého. Právě proto způsobí hřích, se kterým se nejedná, to, ţe člověk ţije jen v přirozené oblasti a mine Boţí nejlepší plán pro svůj ţivot. Je také velmi jednoduché příliš se zaplést do legitimních záleţitostí ţivota věcí, které jsou samy o sobě dobré, ale nejsou tím, do čeho konkrétně tebe Bůh povolal. V tomto ţivotě existuje celá řada věcí, které nejsou nezbytně špatné, ale mohou tě zpomalit ve tvém konkrétním duchovním závodě. Zabrání ti v duchovním růstu a v naplňování Boţích záměrů pro tvůj ţivot. Proto nám Bůh v Ţidům 12,1 říká, abychom odloţili všechny zátěţe a hříchy, které nám podráţejí nohy a duchovně nás zpomalují. A měli bychom je odloţit teď, aby nám nebránily naplnit Boţí plán pro naše ţivoty. Pokud budeme čekat s odloţením těchto zátěţí aţ do doby, kdy jsme se jiţ pomalinku proloudali polovinou svého závodu, tak riskujeme to, ţe bychom jiţ nikdy nemuseli dokončit svůj běh a naplnit Boţí plán pro svůj ţivot (2. Tm 4,7). Všimni si, ţe Ţidům 12,1 říká, ţe ty jsi tím, kdo musí odloţit tyto zátěţe a hříchy, které ti brání a zdrţují tě na tvé křesťanské cestě. Bůh ti samozřejmě pomůţe. Tvůj pomocník Duch Svatý přebývá v tobě a dává ti sílu a schopnost být poslušný Bohu (Jan 14,26). Bůh ale neudělá to, ţe by On sám z tebe tento kabát zátěţe a hříchy, které tě zpomalují strhnul a za tebe ho odloţil stranou! To budeš muset udělat ty. Proto mají někteří lidé s běţením jejich závodu problémy. Neodkládají totiţ všechno, co je zpomaluje a drţí zpátky. Neodkládají stranou ten hřích, který se pevně obaluje kolem jejich nohou a podráţí jim nohy. Další příčinou toho, ţe lidé mají někdy potíţe s běţením jejich duchovního závodu, je, ţe neběţí ten závod, o kterém Bůh řekl právě jim, ţe ho mají běţet. Nenásledují Jeho plán a záměr pro své ţivoty. Kdyţ se toto stane, tak se jejich závod můţe stát obtíţným a obtěţkaným břemeny. Bůh ale nechce, aby ten závod, který nám připravil On sám, byl obtíţný a obtěţkaný břemeny. 6

7 Matouš 11, Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěţkáni, a já vám dám odpočinout. 29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a najdete odpočinek pro své duše. 30 Vţdyť MÉ JHO JE PŘÍJEMNÉ a MÉ BŘEMENO LEHKÉ. Obtíţe, kterým čelíme, zatímco běţíme svůj závod, mnohdy nejsou způsobené ani Boţím břemenem, které by na nás On vloţil, ani naší snahou naplnit Jeho vůli pro naše ţivoty. Mnohokrát jsou potíţe, jimţ čelíme, důsledkem toho, v čem jsme selhali my, a to tím, ţe jsme neodloţili všechno, co nám bránilo. Stejně jako by sis odloţil kabát a odhodil ho na zem, se tedy rozhodni odloţit kaţdý špatný motiv, sobeckou ambici, tělesnou inklinaci a ţádost těla, které by ti ve tvém závodě bránily. Odloţ stranou zátěţe a hříchy jako jsou pýcha, rozpolcenost mysli, duchovní lenost a strach. Odhoď všechny tyto zátěţe a hříchy daleko od sebe a odmítni si je znovu na sebe vzít. Jestliţe chceš co nejlépe běţet svůj duchovní závod a s radostí svůj běh dokončit, tak to budeš muset udělat. Běţme svůj závod s vytrvalostí Teď se podívejme na poslední část Ţidům 12, 1: S VYTRVALOSTÍ běţme závod, který leţí před námi. Svou cestu si můţeme zkomplikovat a svému duchovnímu růstu můţeme zabránit také tehdy, kdyţ svůj závod neběţíme s vytrvalostí. Běţet závod s vytrvalostí můţe být výzvou. Kdyţ člověk touţí po tom, vidět ve svém ţivotě naplnění Boţích plánů a záměrů, tak je velmi jednoduché stát se netrpělivým. Lidé dokáţí být velmi zaměření na čas. Kdyţ mnohdy od Pána slyšíme něco ohledně Jeho plánu s námi, tak chceme, aby se to naplnilo okamţitě. Při běţení svého duchovního závodu se ale musíme naučit trpělivosti. Víte, Bůh se nepohybuje v oblasti času. Bible říká, ţe u Pána je jeden den jako tisíc let (2.Petrův 3,8). Bůh nemá ţádný čas, ţádné hodiny, dny ani roky. To, co se nám můţe zdát jako dlouhý časový úsek, se z Boţí perspektivy můţe jevit jako okamţik. Proto je tolik důleţité naučit se odpočívat v zaslíbeních Boţího Slova bez ohledu na časové limity. Kdyţ se naučíme vstupovat do odpočinku víry, tak tím Pánu dáváme svobodu přivést Jeho plány v našich ţivotech k naplnění. Kdyţ někdy Bůh věřícím něco řekne ohledně Svých plánů pro jejich ţivoty, tak se to lidé snaţí přivést k naplnění svým vlastním úsilím. Tím, ţe toto dělají, můţou tzv. zabahnit vody. Co tím myslím? Jinými slovy se dá říci, ţe můţou bránit Boţímu plánu, takţe Bůh jiţ nemá svobodu dělat to, co dělat chce. Měli by tedy prostě zůstat ve víře ohledně Boţího plánu a nechat Boha, aby sám naplnil to, co jim zaslíbil. K tomu, aby naplnili svou část, je zapotřebí jen to, aby se s pomocí Slova a vedení Ducha Svatého připravovali. Kdyţ jsem byl mladý v Pánu, tak jsem zabahnil vody Boţího plánu více neţ jednou. Kdyţ mi Pán řekl něco ohledně mé sluţby, tak jsem hned vyskočil a snaţil jsem se to okamţitě udělat. Pokaţdé, kdyţ jsem tohle udělal, tak to, co mi Pán řekl, nefungovalo. Teď by si někdo mohl pomyslet: No, to jen dokazuje, ţe k tobě ve skutečnosti nemluvil Pán. Ale Pán ke mně mluvil. Já jsem jen správně neodhadl načasování, a tím jsem Boţímu plánu bránil. Kdyţ se mi jednou Jeţíš ukázal ve zjevení, tak mi řekl: Kdyţ se snaţíš následovat Mé vedení, tak bych byl radši, kdybys byl pomalejší neţ rychlejší. Kdyţ budeš pozadu, tak Mě alespoň daleko vpředu stále uvidíš. Kdyţ ale budeš příliš rychlý a předběhneš Mě, tak uţ Mě vůbec neuvidíš a dostaneš se pryč z cesty. Jak jsem rostl v Pánu, tak jsem se naučil Ho nepředbíhat a dovolit Mu přivést k naplnění Jeho záměry se mnou, zatímco jsem zůstával věrný v přípravě. Také jsem se naučil zjišťovat 7

8 ohledně Boţího plánu nejen co Bůh naplánoval, ale také jsem pokračoval v modlitbách dokud jsem nezjistil kdy a jak se to má stát. Víte, to, ţe vám Pán něco řekne, neznamená, ţe chce, abyste to udělali okamţitě. A neznamená to ani to, ţe chce, abyste to udělali příští týden, měsíc nebo dokonce ani příští rok. Je to skutečně tak. Bůh připravil plán pro tvůj ţivot, ale ty nejsi vţdy připravený k tomu naplnit další krok tohoto plánu. Bůh tedy stráví jakkoliv dlouhý potřebný čas k tomu, aby tě rozvinul a vytrénoval, dříve neţ přivede k naplnění to, co ke tvému srdci promluvil. Příprava pro Jeho záměry Dny přípravy nejsou nikdy ztraceným časem. Mohou být určité důleţité lekce a pravdy, které se ještě potřebuješ naučit, abys úspěšně naplnil Boţí plán pro svůj ţivot. A to, aby ses připravil a zakotvil v Boţím Slově, vyţaduje čas (2. Tm 2, 15). Nicméně doba, v níţ se člověk připravuje, není vţdy jednoduchá, neboť je někdy potřeba zaplatit určitou cenu. Z tvé perspektivy nemusí být čas přípravy vţdy pohodlný, protoţe musíš zemřít svým vlastním touhám a svému načasování a dovolit Bohu, aby tě připravil. Přestoţe se čas přípravy můţe zdát být těţkým a nepohodlným, tak je součástí závodu, který ti Bůh připravil. A v době přípravy se vyplatí být věrný, a to i za cenu oběti z tvé strany. Neboť kdyţ jsi důkladně připraven a dokázal jsi Bohu, ţe ti můţe důvěřovat, tak tě pak bude moci povýšit a umístit tě na místo, které pro tebe připravil místo větší zodpovědnosti, pomazání a sluţby. Na druhou stranu, pokud se během přípravné doby dostatečně nepřipravíš, tak nebudeš připraven učinit další krok v Boţím plánu pro svůj ţivot. Pokud jsi zanedbal čas svého tréninku a zabýval se jen přirozenými záleţitostmi, tak se můţe stát, ţe se otevřou dveře Boţí příleţitosti a ty to ani nerozpoznáš. A pokud ses nepřipravil, tak nebudeš moci těmito dveřmi projít a vstoupit do další fáze Boţího plánu pro svůj ţivot. Víte, náš duchovní závod je často podoben štafetovému běhu v přirozené oblasti. Ve štafetovém závodě běţec soutěţí dokud se nedostane k určité metě, u níţ předá štafetový kolík dalšímu běţci. Podobně i u křesťanského závodu existuje obvykle několik fází a kaţdou novou fázi většinou předcházejí období přípravy. Naše vlastní poslušnost na kaţdém kroku cesty a naše věrnost v připravování se ve Slově jsou většinou tím, co rozhodne o délce času mezi jednotlivými fázemi, případně i o tom, zda vůbec někdy k další fázi postoupíme. Mnohokrát lidé slyší od Boha ohledně další fáze jejich závodu a předpokládají, ţe v tom, o čem k nim Bůh mluvil, mají začít jednat okamţitě. Protoţe však ještě není čas anebo se ještě plně nepřipravili tak, jak měli, tak jim to ve chvíli, kdy vykročí dělat to, co jim Bůh řekl, nejde příliš dobře a rozbijí si pusu. Víte, Bůh má jednak cestu, ale má také načasování. A odklonit se od Boţího načasování znamená odklonit se od Boţí vůle. Biblickým příkladem někoho, kdo předběhl Boţí načasování a zabahnil vody Boţího plánu, je Mojţíš. V době, kdy Mojţíš ţil ve faraónově paláci v Egyptě, rozpoznal Boţí povolání na svém ţivotě vysvobodit Izrael z otroctví. Ale Boţí plán vysvobození byl pravděpodobně zdrţen v důsledku toho, ţe Mojţíš Boţí načasování předběhl a snaţil se to způsobit svým vlastním způsobem a ve své vlastní síle. Kdyţ bylo Mojţíšovi čtyřicet let, tak zabil Egypťana, který bil ţidovského otroka. To nebyl Boţí plán, ani Jeho způsob vysvobození Izraele! Zpráva o tom, co Mojţíš udělal, se rychle rozšířila. Kdyţ se o tom doslechl faraón, tak začal usilovat o jeho smrt. Mojţíš musel běţet na poušť, aby si zachránil ţivot (Exodus 2,11-15). Bylo zapotřebí hodně času ţivota na zadní straně pouště, neţ se Mojţíš naučil dostatečné trpělivosti k tomu, aby si ho Bůh mohl pouţít k naplnění boţského plánu vysvobození Izraele. Aţ za čtyřicet let Bůh konečně řekl Mojţíšovi, ţe je čas vysvobodit Izraelce z rukou Egypťanů. 8

9 I ze svého vlastního ţivota vám můţu dát příklad situace, při níţ jsem Boha předběhl. V polovině čtyřicátých let Bůh jiţ do mého srdce vloţil mnoho z toho, co teď ve sluţbě dělám. Věděl jsem ve svém duchu, ţe Bůh má pro mě na práci něco jiného neţ pastorování. A tak jsem v roce 1944 opustil sbor, který jsem pastoroval, a odešel do sluţby cestujícího sluţebníka v domnění, ţe Boţí načasování začátku této další fáze mé sluţby, bylo právě tehdy. Vstoupil jsem ale do cestující sluţby v době, která nebyla Boţím časem. Proto se věci nedařily. Nerozumějte mi špatně. Bůh poţehnal můj rok v cestující sluţbě tak hodně, jak jen mohl. Měli jsme několik dobrých shromáţdění, na nichţ byli lidé spaseni a pokřtěni v Duchu Svatém. Věděl jsem ale, ţe jsem do nové fáze Boţího plánu vstoupil předčasně. Proto jsem zacouval zpět na místo, kde jsem to minul, a vrátil jsem se k pastorování. Ačkoliv tedy tou dobou ke mně Bůh skutečně ohledně mé sluţby mluvil, tak ještě nebyl čas, aby se ty věci naplnily. Boţí načasování toho, ţe mi Bůh dal do srdce vstoupit do cestující sluţby, bylo aţ o pět let později. (Něco z toho, co mi řekl, se však naplnilo mnohem později a něco z toho se stále ještě naplňuje!) Po uplynutí dalších pět let jsem se naučil jiţ dost na to, abych řekl: Tentokrát se nepohnu, dokud nebudu mít v duchu svědectví, ţe je čas se pohnout. Proto jsem pokračoval v pastorování svého posledního sboru aţ do začátku roku 1949, kdy Duch Svatý ujistil mého ducha, ţe je čas do cestující sluţby vstoupit. Za ty roky jsem se naučil takto jednat v kaţdé oblasti svého ţivota. Nepohnu se, dokud nedostanu signál od Ducha Svatého. Zjistil jsem, ţe kdyţ tento signál dostanu a jednám podle toho, co mi řekl Bůh, tak se Boţí plán vţdy daří hladce. Například dnes dělám ve své sluţbě věci, o kterých mi Bůh řekl jiţ před lety, ţe je mám dělat. Ale jen to, ţe jsem tehdy slyšel od Boha, neznamenalo, ţe jsem to hned začal dělat. Kdybych okamţitě začal jednat v tom, co mi Bůh řekl, abych dělal, tak bych se odchýlil od Boţího načasování. Tato sluţba by trpěla a část Boţího plánu pro můj ţivot by byla výrazně ohroţena. Namísto toho jsem počkal aţ do chvíle, neţ získám ve svém duchu signál ohledně toho, kdy mám ohledně Boţího plánu jednat. Potom jsem jednal na základě toho, co jsem věděl ve svém duchu. Protoţe jsem počkal, tak pokaţdé, kdyţ jsem jednal v něčem, co mi řekl Bůh, to šlo tak hladce, ţe mě to udivilo. Bylo to proto, ţe jsem se pohnul na základě Boţího plánu v Boţím čase. Před dlouhou dobou jsem se naučil nesnaţit se svým vlastním přirozeným porozuměním vymýšlet, jak a kdy se Boţí plán naplní. Například během posledních třech let svého pastorování koncem čtyřicátých let jsem v určitých obdobích očekával na Boha v modlitbě po hodiny a dny, abych se s Ním setkal a zjistil Jeho vůli pro svůj ţivot. Kdyţ jsem očekával na Boha, viděl jsem v Duchu různé aspekty své sluţby, které se naplnily aţ v posledních letech. Neviděl jsem však celý obrázek toho, co všechno bude moje sluţba zahrnovat. Kdybych se v té fázi svého duchovního vývoje dozvěděl o tom, co se dnes v mé sluţbě děje, tak by mě to vyděsilo. Bůh nám neříká Svůj plán s námi celý najednou. Často nám můţe ukázat jen kousíčky Svého plánu, protoţe bychom nebyli schopni porozumět nebo unést víc neţ jen záblesk toho, co pro nás připravil (Jan 16,12). Neměl jsem ani potuchy o tom, jak Bůh naplní to, co mi ukázal ohledně mé sluţby, a tak jsem prostě celou tu záleţitost předal do Jeho rukou. A kdyţ jsem ho věrně poslouchal krok za krokem, tak ve Svém čase On sám přivedl k naplnění to, co mi zjevil před více neţ čtyřiceti lety. Člověk musí být trpělivý, aby počkal aţ Bŧh naplní Svůj záměr s jeho ţivotem. Je čas a chvíle pro všechny věci (Kaz 3,1) a ten čas není vţdy teď. Proto Bible říká: S VYTRVALOSTÍ běţme závod, který leţí před námi. (Ţd 12,1). Někdo by mohl říci: Ale změní se někdy věci? Já vím, ţe mě Bůh připravuje a chci být věrný. Ale zdá se, ţe jsem na tomto místě přípravy moc dlouho. Bude to někdy jinak? Jen pokračuj v důvěřování Pánu z celého srdce a běţení svého závodu s trpělivostí. Nesnaţ se vymyslet, jak a kdy Bůh naplní Svůj plán s tebou. Modli se za to a On ti bude vţdy zjevovat to, co budeš potřebovat vědět k tomu, abys udělal další krok. Jen se nauč odpočívat ve víře a plynout s Duchem Svatým. 9

10 Buď spokojený v tom být věrným a důvěřovat Bohu, ţe upozorní tvého ducha, aţ bude čas učinit další krok v Jeho plánu pro tvůj ţivot. Ať je Bŧh tím, kdo uskuteční Svou vůli ve tvém ţivotě. A aţ bude čas posunout se do další fáze v Jeho plánu pro tebe, tak budeš důkladně vystrojený ne jen napůl připravený udělat to, do čeho tě povolal. Musíš si uvědomit, ţe do plného potenciálu toho, co Bůh pro tebe připravil, nevstoupíš ani zítra ani příští týden nebo měsíc. Ale kdyţ se budeš věrně připravovat a budeš se učit poddávat se vedení Ducha Svatého, tak do toho, co pro tebe Bůh naplánoval, vstoupíš. Nevejdeš do plnosti Boţího plánu okamţitě, jako kdybys vstupoval dveřmi. Vstoupíš postupně, krůček za krůčkem, a kdyţ budeš věrný a poslušný, tak budeš stále postupovat vpřed do své Bohem naplánované budoucnosti. A jednoho dne konečně budeš stát v plnosti Boţích poţehnání a záměrů pro svůj ţivot. Aţ toho bodu dosáhneš, tak se podíváš zpět na čas své přípravy a řekneš: Díky Bohu za ty dny přípravy! Díky Bohu, ţe jsem věrně poslechl Boha! Aţ s trpělivostí poběţíš svůj závod, tak také pamatuj na to, ţe nemáš běţet závod někoho jiného. Nerozhlíţej se po ostatních, jak jsou na tom ve svých závodech, a nesnaţ se dostat se na jejich dráhu. Dovol Bohu, ať mluví k tobě ohledně toho, kde jsi ve svém závodě ty. Najdi ten závod, který Bůh připravil pro tebe. Odloţ zátěţe a hříchy, které by ti bránily poslouchat Boha. A potom běţ svŧj závod s očima upřenými na cíl cenu vysokého Boţího povolání v Kristu Jeţíši (Fp 3, 14). Zaměř se na to následovat Boţí plán pro svůj ţivot a dokončit svůj běh s radostí. 10

11 2. kapitola Udrţování se v ţivotě naplněném Duchem Proto nebuďte nerozumní, ALE CHÁPEJTE, CO JE PÁNOVA VULE (nebo záměr). Neopíjejte se vínem, v němţ je prostopášnost, ale BUĎTE NAPLŇOVÁNI DUCHEM. Mluvte k sobě navzájem v ţalmech, chvalozpěvech a duchovních písních, zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. Vţdycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Jeţíše Krista a poddávejte se jedni druhým v Boţí bázni. Efezským 5, Bratrskou láskou srdečně milujte jedni druhé, vzájemně se předcházejte uctivostí, v pilnosti nepolevujte, BUĎTE VROUCÍ DUCHEM, sluţte Pánu. Římanům 12, Mnoho křesťanů v ţivotě zápasí s tím, ţe nevědí, jaká je Boţí vůle pro jejich ţivoty. Bůh do svých lidí vkládá specifický směr ohledně Svých plánů a záměrů pro jejich ţivoty. Ale dokonce i v obdobích, kdy se zdá, ţe jim Bůh nic specifického ohledně Svého plánu neříká, mohou věřící znát a činit Boţí vůli v kaţdodenním ţivotě jednoduše tím, ţe budou činiteli Slova. Všimněte si, ţe náš text říká: Proto nebuďte nerozumní, ALE CHÁPEJTE, CO JE PÁNOVA VULE. Neopíjejte se vínem, v němţ je prostopášnost, ale BUĎTE NAPLŇOVÁNI DUCHEM (Ef 5,17-18). Tyto verše nám říkají, ţe vědět, jaká je Boţí vůle pro naše ţivoty, moţné je. Jedno je jisté, ţe je totiţ Boţí vůlí to, aby věřící přetékali plností Jeho Ducha. Jak se pozná, jestli je určitý člověk plný Ducha Svatého? Někdo řekl: Jsem naplněn Duchem Svatým, protoţe jsem před mnoha lety promluvil v jazycích. Ale D. L. Moody jednou řekl: Ţít z minulých zkušeností je jako ţít ze zvětralé many. S tím souhlasím. Efezským 5,18 říká: Neopíjejte se vínem, v němţ je prostopášnost, ale BUĎTE naplňováni Duchem. Jinými slovy, být naplněn Duchem znamená být naplněn teď v přítomném čase. Je to trvale probíhající proces, ne něco, co se stalo jednou někdy v minulosti. Učenci řečtiny nám říkají, ţe řecký výraz v Efezským 5,18 buďte naplňováni Duchem znamená, buďte znovu a znovu naplňováni Duchem Svatým. Jinými slovy, máme si udrţovat trvalou zkušenost s naplněním Duchem Svatým. Boţí vůlí pro naše ţivoty je být trvale plni Duchem Svatým k přetékání. Všimněte si výrazu z Římanům 12,11 vroucí duchem. Jiný překlad říká: Ať váš duch hoří (Weymouthův překlad). Překlad Revised Standard Version říká: Buďte hořlaví Duchem. Moffattŧv překlad říká: Udrţujte si ţár. Ten se mi líbí nejvíc. To je Pánova vůle pro naše ţivoty. Jinými slovy, to je to, co On chce, abychom dělali: Udrţovat si ţár Ducha Svatého. Být naplněn Duchem a udrţovat si ţár je Boţí vŧlí pro nás, protoţe je to napsané v Jeho Slově. A my víme, ţe Boţí Slovo je Boţí vŧlí. Ţidům 1,1-2 1 Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, 2 ale v těchto posledních dnech MLUVIL K NÁM SKRZE SVÉHO SYNA, jehoţ ustanovil za dědice všeho Bible je Bůh osobně mluvící k nám. A Bible říká, ţe Boţí vůlí pro nás je být vroucí duchem nebo udrţovat si ţár Ducha Svatého (Ř 12,11). Jiný překlad (Goodspeed) překládá Římanům 12,11 takto: Buďte v ohni spolu s Duchem. Římanům 1,7 říká: Všem, kteří jsou v Římě, milovaným Boţím, povolaným svatým Apoštol Pavel napsal dopis Římanům církvi v Římě, ale lze ji aplikovat na kaţdého z nás, kdo patříme k Církvi Pána Jeţíše Krista, ať jsme kdekoliv. Bůh chce, aby si kaţdý z nás udrţoval ţivot naplněný Duchem, a aby byl vroucí duchem či udrţoval si ţár. Udrţování si ţivota naplněného Duchem je stejně tak součástí následování Boţího plánu pro tvůj ţivot, jako získání specifického směru od Pána ohledně něčeho, co chce, abys udělal. 11

12 Například bys mohl získat specifické nasměrování od Boha o části Jeho plánu pro svůj ţivot a poslechnout. Ale pokud bys poslechl Jeho nasměrování čistě jen jako povinnost, tak by to ještě nebylo Boţí nejlepší pro tvůj ţivot. Nebyla by v tom ţádná vroucnost ducha ani ţár a byla by to těţká jízda! Jinými slovy by bylo těţké Boţí vůli pro tvůj ţivot naplnit. Ne, Bůh chce, abys byl plný k přetékání Jeho Duchem a udrţoval si ţár! To je Boţí vůlí Jeho záměrem pro tvůj ţivot, protoţe Bůh ví, ţe kdyţ budeš plný k přetékání Jeho Duchem, tak bude mnohem jednodušší následovat Jeho plán pro tvůj ţivot. Udrţování si ţáru je rozpoznatelné Podle Efezským 5,18-21 je naplnění Duchem neboli vroucnost ducha rozpoznatelná. Pokud by rozpoznatelná nebyla, tak bys nikdy nevěděl, jestli v ţáru Ducha Svatého jsi nebo nejsi. Ve Skutcích 6,1-3 vidíme muţe, kteří byli vybraní k určité práci pro Boha, protoţe byli k přetékání naplněni Duchem Svatým. Hořeli Duchem a bylo to rozpoznatelné. Skutky 6,1-3 1 V těch dnech, kdyţ se rozmnoţoval počet učedníků, pak nastalo reptání helénistů proti Hebrejům, ţe jejich vdovy jsou při kaţdodenní sluţbě zanedbávány. 2 Dvanáct apoštolů tedy svolalo shromáţdění učedníků a řeklo: Nesluší se, abychom my opustili Boţí slovo a slouţili u stolů. 3 Proto ze sebe, bratři, vyberte sedm MUŢŮ DOBRÉ POVĚSTI, PLNÝCH DUCHA SVATÉHO A MOUDROSTI, kterým svěříme tu práci. Na počátku Církve v Jeruzalémě měli věřící všechny věci společné (Skutky 2,44). Apoštolové dohlíţeli nad Církví a starali se o přirozené i duchovní povinnosti. Ve chvíli, kdy se někteří cítili být při kaţdodenní sluţbě zanedbáváni, řekli apoštolové učedníkům: Nesluší se, abychom my opustili Boţí slovo a slouţili u stolŧ bratři, vyberte sedm MUŢŦ DOBRÉ POVĚSTI (Skutky 6,2-3). Všechny peníze se slívaly do jedné pokladnice a apoštolové potřebovali někoho, kdo se o ty peníze postará a bude slouţit u stolů. Apoštolové chtěli sedm muţů, kteří měli poctivou pověst. Zcela určitě nechtěli, aby se o peníze staral někdo, kdo neměl dobrou pověst! Učedníci nehledali sedm poctivých muţů venku ve světě mezi hříšníky, hledali je mezi křesťany. Nezdá se vám zvláštní, ţe i mezi křesťany museli říct: Vyhledejte ty, kdo jsou poctiví? Je zjevné, ţe i v Církvi byli lidé, kteří neměli pověst poctivosti! Dobrá pověst bylo to, co učedníci hledali. Jinými slovy: poctivost a celistvost člověka jsou rozpoznatelné. Tyto kvality se dají na ţivotě člověka rozpoznat. Všimněte si druhé vlastnosti, kterou u těchto sedmi asistentů měli učedníci hledat: vyberte ze sebe sedm muţŧ PLNÝCH DUCHA SVATÉHO (Skutky 6,3). Podobně jako je rozpoznatelná dobrá pověst, je také rozpoznatelné naplnění Duchem Svatým k přetékání. Kdyţ jsou věřící naplněni Duchem Svatým k přetékání, jsou vroucí duchem nebo jinak řečeno - jsou v ohni Ducha Svatého. Třetí vlastnost, kterou učedníci hledali, byla moudrost (v. 3). Potřebovali poctivé muţe plné Ducha Svatého. Ale bez moudrosti, zejména v jednání s penězi, mohli ti vybraní muţi způsobit v obchodních záleţitostech církve nepořádek. Všimněte si jak je tato pasáţ Skutků 6 spjata s Římanům 12,11: V PILNOSTI NEPOLEVUJTE, buďte vroucí duchem, sluţte Pánu. Spojení v pilnosti nepolevujte znamená doslovně být pilným ve spravování finančních otázek. Z této příčiny jsou někteří křesťané po finanční stránce v nepořádku chybí jim moudrost. Věřící moţná přijali křest v Duchu Svatém, ale i přesto jim chybí moudrost a mohou věci zkazit. 12

13 Ve skutečnosti se člověk bez moudrosti dostane do problémů duchovně, psychicky, fyzicky a finančně. Bez moudrosti by ses mohl dostat do problémů ve svém manţelství, v dalších vztazích a také ve své sluţbě či práci. Bez moudrosti nebudeš moci úspěšně následovat a naplnit Boţí plán pro svůj ţivot. Ale tobě moudrost chybět nemusí. Bible říká, ţe můţeme mít moudrost jednoduše tak, ţe o ní ve víře poprosíme Boha (Jakub 1,5). Bůh ti chce dát moudrost a způsobit, abys prosperoval v kaţdé oblasti svého ţivota. Ve Skutcích 6,1-3 jsme viděli, ţe poctivost, moudrost a plnost Ducha Svatého jsou vlastnosti, které mohou být viděny či rozpoznány. Jinak řečeno, to, zda někdo je či není plný Duchem k přetékání rozpoznatelné je, protoţe existují určité vlastnosti, které Duchem naplněný ţivot doprovází. První vlastností ţivota naplněného Duchem je: Mluvte k sobě navzájem v ţalmech, chvalozpěvech a duchovních písních, zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. (Ef 5,18). Pokud jsi plný Ducha a udrţuješ si ţár, tak budeš mít v srdci píseň. A pokud máš v srdci píseň, tak nebudeš moci jinak, neţ ji ústy promluvit, protoţe Bible říká, ţe ústa mluví z plnosti srdce (Mt 12,34, L 6,45). Všimněte si, ţe Efezským 5,18 říká: Mluvte k SOBĚ navzájem v ţalmech, chvalozpěvech a duchovních písních Mluvení z vnuknutí Ducha Svatého v ţalmech, chvalozpěvech a duchovních písních je něco, co děláš z vlastního srdce sobě a Bohu. Ţalm je duchovní báseň nebo óda. Někdy se rýmuje, někdy ne, ale vţdy obsahuje prvek poezie. Ve Starém zákoně je 150 ţalmů, které byly dané Duchem Boţím. Mnoho z nich bylo daných ţalmistovi Davidovi skrze dar proroctví nebo inspiraci Ducha Svatého. A pokud je budeš číst pozorně, tak zjistíš, ţe mnoho z nich bylo Davidovi daných pro jeho vlastní uţitek, aby ho povzbudily ve sloţitých okolnostech. Tyto ţalmy jsou také k našemu uţitku v současné době (2. Tm 3,16). A stejně jako tyto ţalmy byly dané k povzbuzení Davidovi, tak Duch Svatý udělá to samé pro tebe! Dá ti ţalm, který tě povzbudí uprostřed zkoušek a zápasů a pozvedne tvého ducha tak, aby sis udrţel ţár! Ţalm, chvalozpěv nebo duchovní píseň můţe být nadpřirozená promluva, kterou ti dá Duch Svatý. Nemusí to být jen ţalmy, chvalozpěvy a písně zapsané ve zpěvníku. Skutečnou pravdou je, ţe velmi mnoho písní ze zpěvníků není vůbec daných Duchem Svatým. Nejsou zcela biblické a některé jsou plné nevěry. Ale ţalmy, chvalozpěvy a duchovní písně, které dává Duch Svatý, se ti zapisují do srdce a slouţí tvé duši, protoţe jsou inspirované. A dříve neţ si to stačíš uvědomit, tak zjistíš, ţe je zpíváš nebo promlouváš svými ústy. Víš, ty nemůţeš být naplněn Duchem bez mluvení. Efezským 5, Neopíjejte se vínem, v němţ je prostopášnost, ale buďte NAPLŇOVÁNI DUCHEM. 19 MLUVTE k sobě navzájem v ţalmech, chvalozpěvech a duchovních písních, zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. Skutky 2,4 4 A všichni byli NAPLNĚNI DUCHEM SVATÝM a začali MLUVIT jinými jazyky Skutky 10, Věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, tedy uţasli, ţe dar DUCHA SVATÉHO je VYLIT i na pohany. 46 Slyšeli je totiţ, jak MLUVÍ JAZYKY a VELEBÍ BOHA Mluv tedy stále v jazycích a veleb Boha! A buď trvale naplněný Duchem Svatým, mluv k sobě v ţalmech, chvalozpěvech a duchovních písních. To je Boţí vůle pro tebe. 13

14 14 Udrţování si ţáru tě ovlivní duchovně, duševně i fyzicky Pokud si udrţíš ţivot naplněný Duchem, tak tě to ohromným způsobem ovlivní v kaţdé oblasti ţivota. Samozřejmě tě to ovlivní duchovně, ale ovlivní tě to také psychicky. Kdyţ si udrţíš ţivot naplněný Duchem, tak budeš ostřejší a jasnější ve svém myšlení. A být naplněn Duchem k přetékání tě ovlivní i fyzicky. Toto je Boţí vůle pro tvůj ţivot být trvale v ţáru Boţího Ducha! Je velmi lehce rozpoznatelné, jestli je někdo v pořádku fyzicky nebo psychicky. Například, pokud se někdo necítí dobře, tak prostě není sám sebou. Není tak ostrý, jak by mohl být. To, jestli je člověk unavený nebo se necítí dobře se dá rozpoznat z výrazu obličeje. I duchovní zdraví se dá rozpoznat. Ve skutečnosti je duchovní zdraví člověka stejně rozpoznatelné jako jeho zdraví fyzické. Jeden z průkopníků letničního hnutí ţijící ve Velké Británii ilustroval tento fakt jednou osobní zkušeností ze své minulosti. Kdyţ se to stalo, byl tento sluţebník pastorem v Anglii. Obnovil právě kontakt se svým přítelem, který byl sluţebníkem na misijním poli a poprvé za sedm let se vrátil domů. Přijel domů lodí, a proto ho tento pastor uvítal v přístavu. Okamţitě poté, co se přivítali a začali spolu mluvit, se ten misionář podíval na tohoto pastora a zeptal se: Co se s tebou děje? Co tím myslíš? Odpověděl pastor a začal se obhajovat. Se mnou nic v nepořádku není. Nejsi duchovně v pořádku, odpověděl misionář. Později si tento pastor pomyslel. On zjevně poznal, ţe se mnou něco není v pořádku. Něco je skutečně v nepořádku. Nejsem duchovně tam, kde bych měl být. Ale v čem je problém? Potom měl uvnitř ve svém duchu odpověď. Ve městě, které mělo přes milión obyvatel, byla jeho církev jedinou církví plného evangelia. Potom ale přišel člověk, který zde ve městě zaloţil další dílo, a on se kvůli tomu rozčílil. Část jeho sboru začala chodit do té nové církve plného evangelia, protoţe byla blíţe jejich bydlišti. Pastor toho dlouhodobě zavedeného sboru začal projevovat zlou vůli vůči tomu druhému pastorovi, protoţe si myslel, ţe nový pastor napadl jeho území. Ale kdy se stalo město s více neţ miliónem obyvatel jeho územím? Bible říká, ţe země a její plnost patří Pánu, ne nějakému sluţebníkovi! Sluţebníci by měli být rádi, kdyţ někdo zaloţí novou církev v jejich městě, protoţe tím můţe být přivedeno do Boţího Království víc duší! Nerozumějte mi špatně. Jistě není v pořádku, aby například nějaký sluţebník přišel do sboru někoho jiného, ukradl mu ovečky a ve stejné ulici zaloţil novou církev. To by nebylo chození v lásce a pokládání bliţního přednějšího sebe. Sluţebníci by se měli chovat eticky a chodit spolu vzájemně v lásce. Ale i na opačné straně silnice se můţeš dostat do příkopu. Například pastor této zavedené církve měl ve sboru pouhých 250 členů ve městě s více neţ miliónem lidí. Nová církev byla zaloţená o mnoho mil dále na druhé straně města, a přesto se kvůli tomu pastor zavedené církve naštval a duchovně ho to ovlivnilo. Víte, váš duch ví o duchovních věcech víc neţ vaše hlava. Tento pastor ve svém srdci věděl, kde to minul. A kdyţ si uvědomil svou chybu, šel za novým pastorem ve městě a řekl mu, ţe ho miluje, a ţe si váţí jeho i jeho sluţby. Pak pozval nového pastora na jedno ze svých shromáţdění. Poté, co pastor té zavedené církve učinil tento krok, se dostal znovu do ohně pro Boha. Víte, co se týče udrţování se v ţivotě naplněném Duchem, jde o mnohem víc, neţ o poskakování, smích a řvaní v Duchu Svatém. Určitě je to jeho součástí, ale jde o mnohem víc. Ty můţeš být poţehnán na shromáţdění, kde je Boţí Duch v mocné manifestaci, ale to ještě nemusí znamenat, ţe je všechno v tvém ţivotě duchovně v pořádku. Udrţování si ţáru znamená udrţování si duchovního zdraví. A to zahrnuje naplnění Duchem k přetékání v kaţdém dni tvého osobního ţivota. To je to, co měl Pavel na mysli, kdyţ řekl: nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je Pánova vŧle buďte (trvale) naplňováni Duchem (Ef 5,17-18). Jinak řečeno: udrţte si ţár!

15 Mnozí křesťané jsou v zajetí toho, ţe se snaţí od Boha získat specifický směr a zapomenou na to, být činiteli Slova. Ale být činitelem Boţího Slova je Boţí vůlí stejně tak jako poslechnout specifický směr, který lidé od Boha mohou přijmout. Choď ve světle Boţího Slova Boţí Slovo nám říká, ţe máme mezi sebou chodit v lásce. To znamená, ţe chození v lásce je Boţí vůlí pro naše ţivoty. Bible říká, ţe kdyţ nechodíme v lásce, tak nechodíme ve světle (1. Janův 2,11). Přesto to tolik křesťanů míjí a selhává při chození ve světle Boţího Slova Jeho vŧle co se týče chození v lásce! Jak mohou očekávat, ţe přijmou specifické nasměrování od Boha, a ţe budou následovat Boţí plán pro své ţivoty, kdyţ chodí v duchovní tmě a nevidí kam jdou! Pamatuji se na zkušenost ze sboru ve Farmersville, který jsme s manţelkou pastorovali před více neţ padesáti lety. V letničních kruzích jsme zpívávali jeden chorál: Máš řeky, které jsou nepřekonatelné? Hory, jimiţ se nemůţeš provrtat? Bůh je odborníkem na věci nemoţné a co jiná síla nemůţe, to on můţe udělat. Během jednoho shromáţdění v tomto Farmersvillském sboru řekl jeden z diakonů: Zazpívejme můj oblíbený chorál. A všichni začali zpívat tuto píseň. Během toho, kdy všichni zpívali, ten diakon skákal a řval radostí. Byl tak šťastný, ţe málem přepadl přes lavici. Ale po cestě domů ze shromáţdění se jeho manţelka zmínila o tom, ţe jeden z jejich synů potřebuje nové boty. Kdyţ to řekla, tak tento diakon přímo vybouchnul a zařval: Ty myslíš, ţe jsem vyrobený z peněz? Před pár měsíci jsme mu jedny boty koupili! Samozřejmě tento diakon nezváţil to, ţe rostoucí chlapec vyroste z bot velice rychle! Místo toho se rozčílil a řval na svou manţelku. Ohromuje mě, ţe někdo můţe poskakovat a zpívat máš řeky, které jsou nepřekonatelné a potom vyvádět kvůli páru bot! Co se stalo? Tento diakon nechodil v lásce a nezachoval si ţár! Boţí vůlí je, abychom si zachovali obecenství s Ním kaţdý den, mluvili k sobě navzájem v ţalmech, chvalozpěvech a duchovních písních, zpívali a hráli svým srdcem Pánu (Ef 5,18). To se netýká jen chvíle, kdy jsme ve sboru. Je řeč o postoji srdce, který si udrţujeme všude, kde jsme. Pokud jsi plný Ducha, budeš mít ve svém srdci píseň, ať jsi v církvi, doma nebo v práci ať jsi kdekoliv. To je znamení ţivota naplněného Duchem. Efezským 5,20 20 VŢDYCKY za všechno DĚKUJTE Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Jeţíše Krista. Další známkou ţivota naplněného Duchem je srdce plné díkůvzdání Bohu ať čelíte jakýmkoliv okolnostem. 1.Tesalonickým 5,18 18 Za všech okolností buďte vděční, neboť toto je BOŢÍ VULE v Kristu Jeţíši pro vás. Někteří lidé si myslí, ţe kdyţ se jim stane něco zlého, tak za to mají děkovat Bohu. Ne, ty nemáš děkovat Bohu za to, co ti udělal ďábel. Ale uprostřed testů a zkoušek můţeš vzdávat díky Bohu, protoţe víš, ţe tě z kaţdého testu a zkoušky vysvobodí. Neustálé vzdávání díků Bohu dokonce i uprostřed testů a zkoušek je Boţí vůlí pro tvůj ţivot. Bible říká, ţe Boţí vůlí pro nás je Mu děkovat a ne reptat, odmlouvat a stěţovat si. Pokud budeš reptat a stěţovat si na své okolnosti, tak budeš poraţen, protoţe to znamená, ţe nejsi ve víře a dostal ses do negativní oblasti ţivota. Ale pokud budeš děkovat Bohu a sčítat všechna poţehnání, dostaneš se do pozitivní oblasti ţivota a Bůh se bude moci pohnout ve tvůj prospěch. Jakub 1,2 2 Povaţujte to jen za radost, bratři moji, kdyţ upadáte do různých zkoušek (různých druhů testů a zápasů). 15

16 Všimněte si, ţe Jakub netvrdí, ţe testy a zkoušky přicházející do našich ţivotů jsou radostné. Říká, abychom je povaţovali jen za radost. A pokud to budeš uprostřed testů a zkoušek povaţovat za radost, tak se začneš radovat s postojem díkůvzdání Bohu. Tento verš jsem pochopil, kdyţ jsem byl mladým Baptistou. Nevěděl jsem o křtu v Duchu Svatém, ale byl jsem před tím uzdraven a povstal jsem ze smrtelné postele. Byl jsem mladým kazatelem, který právě začínal ve sluţbě, a procházel jsem tvrdým testem své víry. Byl jsem tou dobou navštívit farmu svého dědečka a vzpomínám si, ţe jsem se odešel do stodoly modlit. Pak jsem udělal přesně to, co říká Jakub v tomto verši: Povaţoval jsem to všechno za radost. Věděl jsem, ţe stojím na skále na Boţím Slově a tak jsem se podíval ďáblovi do tváře a prostě jsem se začal smát. Někdo se mě zeptal: Cítil ses na to, začít se smát? Ne, necítil jsem se na to, začít se smát. Ve skutečnosti jsem se cítil na to, začít plakat. Ale začal jsem se smát ve víře, protoţe jsem v srdci věděl, ţe podle Slova mám vítězství. V té době jsem nikdy předtím neviděl nikoho křičet, skákat nebo tancovat v Duchu Svatém. Ale kdyţ jsem chválil Boha za stodolou svého dědečka, tak jsem se přesně takto radoval. Jednal jsem na základě Jakuba 1,2. Choval jsem se tak, jako ţe Boţí Slovo je pravda, protoţe ono je pravda. Radoval jsem se ve víře, povaţoval to za veškerou radost a počítal s tím, ţe mám vítězství. Zatímco jsem chválil Boha za stodolou svého dědečka, řekl jsem ďáblu: Klidně si posluţ a vynaloţ tlaku kolik chceš. Ale čím to bude tvrdší, tím víc budu křičet a chválit Boha. A pokračoval jsem ve chválení Boha aţ do té doby, neţ to břemeno odešlo a útlak nepřítele byl pryč. Brzo na to se má situace téměř okamţitě změnila k lepšímu. Kdybych však zůstal na té negativní straně a naříkal a stěţoval si na zkoušku, kterou jsem procházel, nebyl bych jí prošel vítězně. Nezaţil bych v té dané okolnosti Boţí nejlepší. Víte, je jednoduché se smát, křičet, skákat a tancovat na církevním shromáţdění. Ale kdyţ jsi skutečně naplněný Duchem Svatým, tak jsi motivovaný Jím a jsi vroucí v duchu a neustále hoříš Bohem. A můţeš děkovat Bohu uprostřed jakýchkoliv okolností. Pokud procházíš testem nebo zápasem, tak nemáš děkovat Bohu za tu danou zkoušku. Můţeš Mu ale děkovat za to, ţe máš další příleţitost ověřit si Jeho věrnost a procvičit si a rozvinout svou víru. To je Boţí vůle pro tvůj ţivot. Efezským 5, ale BUĎTE NAPLŇOVÁNI DUCHEM 21 a PODDÁVEJTE SE jedni druhým v Boţí bázni. 22 Manţelky, PODDÁVEJTE SE svým muţům jako Pánu. Další známkou ţivota naplněného Duchem je pokora. Bůh chce, abychom byli zlomení a mírní. Nechce, abychom měli drsnou osobnost, která způsobuje, ţe neustále trváme na tom, aby to bylo po našem. Některým lidem dělá veliké potíţe podřídit se druhým lidem. Kdyţ ale hoříš Duchem Svatým, tak je to jednoduché. Všimněte si verše 22: Manţelky, poddávejte se svým muţŧm jako Pánu (Ef 5,22). Pavel zde pouţívá slovo poddávat se ve spojitosti s manţeli. Stejné slovo pouţívá v 21. verši v souvislosti s tím, aby se věřící poddávali jedni druhým. Někteří lidé vytrhují Efezským 5,22 z kontextu a snaţí se změnit jeho význam. Jeden člověk mi jednou řekl: Sláva Bohu, ţe jsem hlavou své rodiny! Řekl jsem své manţelce: Budeš dělat to, co ti řeknu, nebo ti zakroutím krkem! Zní to jako někdo, kdo je naplněný Duchem Svatým k přetékání? Ne, takovýto postoj je od Boha asi tak, jako já jsem astronaut! Jeden pastor mi jednou řekl: Já se nikdy nepostím. Prostě to nemohu dělat. Ve skutečnosti jezdím na oběd domů kaţdý den, protoţe musím mít tři teplá jídla denně. A kdyţ přijedu domů a má manţelka nemá připravené jídlo, tak za to musí tvrdě zaplatit. 16

17 Pomyslel jsem si: Ten člověk by potřeboval být spasen! Tento pastor moţná odpověděl na Boţí povolání na svém ţivotě a dokonce je moţná i ve sluţbě, do které ho Bůh povolal. Nenásledoval ale Boţí plán pro svůj ţivot z celého srdce, protoţe nebyl vroucí v duchu a nechodil v lásce. Řekl jsem jiţ dříve, ţe udrţování si ţivota naplněného Duchem ovlivní kaţdou oblast tvého ţivota ducha, duši i tělo. Na druhou stranu nezŧstávání v naplněnosti Duchem tě zase v kaţdé oblasti ţivota ovlivní negativně. Například tento pastor nerozsuzoval sám sebe a zemřel v mladém věku. To pro něj nebyla Boţí vůle, on však nechodil ve světle Slova a nerozsuzoval se. Bible říká: Kdybychom se totiţ rozsuzovali sami, nebyli bychom souzeni (1.K 11,31). Bible říká, ţe se manţelky mají poddávat svým manţelům jako Pánu (Ef 5,22). Také říká, ţe se věřící mají poddávat jedni druhým (v. 21). Znamená to, ţe máme jedni druhým šéfovat? Ne, Efezským 5,22 neznamená, ţe manţel má být manţelce šéfem, a ţe se k ní má chovat drsně. Bůh chce, abychom byli poučitelní Slovo poddat se znamená jednoduše odevzdat se jedni druhým. To je z přirozeného pohledu na věc někdy obtíţné. Pokud jsi ale naplněný Duchem a udrţuješ si ţár, tak je to jednoduché, neboť vroucí duch ti pomáhá drţet tělo pod nadvládou ducha. To je Boţí vůle pro tvůj ţivot. A kdyţ budeš své tělo drţet pod nadvládou ducha, tak se ti Boţí specifická vůle a nasměrování pro tvůj ţivot bude stávat jasnější a jasnější. Někteří křesťané selhávají v podřizování se jedni druhým a lehce se uráţejí. Někteří věřící se například urazí tím, co sluţebník káţe nebo učí ze Slova. Někteří se urazí na tolik, ţe opustí sbor. Ale my se musíme jedni druhým poddávat a musíme se poddávat Slovu! Musíme si zachovat postoj poučitelnosti. Pokora je znamením ţivota naplněného Duchem. A bez pokory a poučitelného ducha budeš sám sobě duchovně bránit v naplňování Boţího plánu pro svůj ţivot. Jsem ve sluţbě jiţ přes padesát pět let a udivuje mě, kolik křesťanů mluvících v jazycích je nepoučitelných. Vychloubají se tím, ţe mluví v jazycích. Zcela jistě jsem rád, ţe v nich mluví. Ale příliš mnoho z nich se tzv. zastavilo u dveří, přestoţe měli vstoupit dál a chodit s Bohem. Moţná spolu nemusíme souhlasit v kaţdém podruţném aspektu Bible. Můţeme si však udrţet správný postoj správného ducha jedni vůči druhým a můţeme se jedni druhým podřizovat. Samozřejmě, ţe kdyţ se lidé dostanou do doktrinální chyby, tak musíme stát na straně pravdy v postoji lásky. Neměli bychom se ale hádat ohledně nepodstatných problémů a otázek jako je: Je to hřích pít limonádu? To se můţe zdát extrémní, ale lidé se na to skutečně ptali. Takové otázky nevedou k ničemu jinému neţ k doktrinálnímu bludnému kruhu. Jinak řečeno, netýkají se vůbec spasení člověka. Řekl jsem jiţ dříve, ţe udrţování si ţáru je udrţováním si duchovního ţivota. A jeden způsob, jak si udrţet silný duchovní ţivot plný Ducha Svatého, je udrţet si těsné obecenství s Bohem skrze modlitbu. Skutky 4, Kdyţ tedy (Saduceové) VIDĚLI Petrovu a Janovu SMĚLOST a shledali, ţe jsou to neučení a prostí lidé, divili se a poznali na nich, ţe byli s Jeţíšem. 14 A kdyţ viděli toho člověka, který byl uzdraven, jak stojí s nimi, neměli, co by proti nim řekli. 15 Poručili jim tedy, aby odešli z velerady ven, a radili se spolu. 16 Říkali: Co s těmi lidmi uděláme? Všem přebývajícím v Jeruzalémě je přece známo, ţe se skrze ně stal zjevný zázrak, a my to nemůţeme popřít. 17 ABY SE TO ALE MEZI LIDMI VÍCE NEŠÍŘILO, DURAZNĚ JIM POHROZME, aby uţ vůbec nemluvili a neučili v Jeţíšově jménu 17

18 23 Kdyţ tedy byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněţí a starší. 24 A kdyţ to bratři uslyšeli, pozvedli jednomyslně hlas k Bohu a řekli 29 Pane, pohleď na jejich výhrůţky a DEJ SVÝM SLUŢEBNÍKŮM mluvit tvé slovo SE VŠÍ SMĚLOSTÍ, 30 kdyţ budeš vztahovat svou ruku k uzdravování a k činění znamení a zázraků skrze jméno svého svatého sluţebníka Jeţíše. 31 A KDYŢ SE MODLILI, zatřáslo se to místo, na kterém byli shromáţděni, a VŠICHNI BYLI NAPLNĚNI DUCHEM SVATÝM a MLUVILI BOŢÍ SLOVO SE SMĚLOSTÍ. Tato pasáţ Písma mluví o stejné skupině lidí, která před tím přijala dar Ducha Svatého ve Skutcích 2 a začala mluvit v jazycích, jak jim Duch dával promlouvat (Sk 2,4). Všimněte si ale Skutků 4,31: A kdyţ se modlili, zatřáslo se to místo, na kterém byli shromáţděni, a všichni byli NAPLNĚNI DUCHEM SVATÝM a mluvili Boţí Slovo se smělostí. Tito lidé byli Duchem Svatým naplněni jiţ dříve ve Skutcích 2, ale Bůh chtěl, aby zŧstali naplňováni. Všimněte si, co se stalo ve Skutcích 4, kdyţ se to místo otřáslo a všichni byli naplněni Duchem Svatým. Říká se, ţe: mluvili Boţí Slovo se SMĚLOSTÍ (v. 31). Pokud si chceš udrţet ţivot naplněný Duchem, zachovej si ducha smělosti skrze modlitbu. Zachovej si také absolutní poslušnost Boţímu Slovu a Jeho plánu pro tvůj ţivot tomu, co On vloţil do tvého srdce, abys dělal. K naplnění Boţí vůle je zapotřebí poslušnost a zasvěcení se Úplný Boţí plán pro svůj ţivot nenaplníš celý najednou. Naplňování Boţího plánu pro tvůj ţivot je cesta poslušnosti a věrnosti v chození krok za krokem ve světle toho, co víš, ţe chce, abys kaţdý den udělal. Kaţdodenní poslušnost Bohu a Jeho Slovu, dokonce i v malých věcech, ti pomůţe udrţet si ţivot naplněný Duchem. Pokud si chceš udrţet ţivot naplněný Duchem, musíš si také udrţet postoj zasvěcení se Bohu. Pokud něco v současnosti chybí v charismatických kruzích, tak je to nedostatek vyučování o zasvěcení se a posvěcení. Zasvěcení a posvěcení se pro vykonávání Boţí vůle je trvalý proces. Jinak řečeno, k naplňování Boţí vůle se nezasvětíš jen jednou a napořád a potom jiţ na to nikdy nebudeš muset myslet. Ne vţdy musíš znát kaţdý specifický detail toho, co Pán chce, abys dělal. Měl bys ale vţdy být ochotný udělat cokoliv, co chce, a jít kamkoliv, kam On chce, abys šel. Nebudeš moci naplňovat Boţí plán pro svůj ţivot, pokud nebudeš ochotný udělat cokoliv, o co tě poţádá. V roce 1941 jsme s manţelkou jako pastoři předčasně opustili Farmersvillský sbor. Jinak řečeno, odešli jsme mimo Boţí vůli. Po dva roky jsem cestoval z místa na místo a pak nás Bůh poslal zpět do Farmersvillu dokončit duchovní práci, kterou nám tam svěřil. Kdyţ jsme tam byli podruhé, dokončili jsme práci, kterou jsme měli udělat jiţ poprvé. Nakonec přišel čas, kdy nám Bůh řekl, abychom odešli a vstoupili do cestovatelské sluţby. Později během mé sluţby bylo období, kdy jsem zápasil s myšlenkou vrátit se zpět do Farmervillského sboru. Někdy dokonce i během hluboké zimy jsem vstal ve tři nebo ve čtyři hodiny ráno a modlil se. Cítil jsem, ţe se mnou Bůh potřetí jedná ohledně toho, vrátit se zpět do toho sboru. Ne, Boţe, protestoval jsem, já se tam zcela jistě nechci potřetí vrátit. Kdyţ si jdu obvykle v noci lehnout, tak usnu okamţitě, jakmile se má hlava dotkne polštáře. Ale po týdny jsem zápasil s tou myšlenkou jít zpět do Farmersville a ztratil jsem tím mnoho nočního spánku. Nakonec jsem se vzdal a řekl: Dobře Pane. Pokud chceš, abych šel zpět do Farmersville, tak půjdu. Jakmile jsem to řekl, tak jsem slyšel Pána tak zřetelně, jako někoho, kdo by byl fyzicky přítomný v té místnosti. Řekl: Já nechci, abys šel zpět do Farmersville. Chci jen, abys byl ochotný tam jít. 18

19 Pomyslel jsem si: Drahý Pane, proč jsem tak dlouho bojoval? Kdyţ pomyslím na všechny ty hodiny, kdy jsem se modlil, ţe ten sbor nechci pastorovat. Mohl jsem si ušetřit tolik starostí, kdybych jen byl ochotný poslouchat Boha! Pak mi Pán řekl ještě něco, co mě překvapilo, a bylo by pro tebe moc dobré, abys tomu také věnoval pečlivou pozornost. Řekl: Synu, kdybys nebyl ochotný jít zpět do toho sboru, nemohl bych si tě pouţít v jiných oblastech, v nichţ si tě chci pouţít. Kdybych nebyl tehdy ochotný jít zpět do Farmersvillského sboru, tak by si mě Bůh nemohl dnes pouţívat tak, jak si mě pouţívá. Víte, musíte být ochotní udělat cokoliv, co po vás Bůh chce, jinak si vás nebude moci pouţít vůbec. Někdy budete muset při následování Boţího plánu pro svůj ţivot udělat některé věci, které byste raději nedělali. Pokud ale poslechnete Boha krok za krokem kaţdý den tím, ţe budete chodit ve světle Jeho Slova, a ţe budete vytrvalí v modlitbách, poslušní a zasvěcení, tak zůstanete hořlaví Jeho Duchem a nakonec Boţí plán pro svůj ţivot naplníte. 19

20 3. kapitola Zasvěcení se Boţímu plánu Tehdy Jeţíš přišel s učedníky na místo zvané Getsemane a řekl jim: Posaďte se tu, zatímco se odejdu tamhle modlit. Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a tu se začal rmoutit a mít velikou úzkost. Tehdy jim řekl: Má duše je smutná aţ k smrti. Zŧstaňte tu a bděte se mnou. Pak poodešel kousek dál, padl na tvář a modlil se: Otče mŧj, je-li to moţné, ať mě ten kalich mine! Avšak NE JAK CHCI JÁ, ALE JAK TY CHCEŠ. Potom přišel k učedníkŧm a nalezl je, jak spí. Řekl tedy Petrovi: To jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice připraven, ale tělo je slabé. Potom odešel podruhé a modlil se: Otče mŧj, jestliţe mě tento kalich nemŧţe minout, ale musím ho vypít, AŤ SE STANE TVÁ VULE. Matouš 26, V této pasáţi Matouše 26 vidíme Pána Jeţíše Krista, jak se ve svém modlitebním ţivotě modlí modlitbu zasvěcení se. Tyto verše nám dávají příklad Jeţíšova zasvěcení se, kdyţ se vydal k tomu činit vůli Otce. O čem to Jeţíš mluvil, kdyţ se modlil v Getsemanské zahradě: je-li to moţné, ať mě ten kalich mine (Mt 26,39)? Jeţíš věděl, ţe je před Ním kříţ. Věděl, ţe se má brzy obětovat za hřích v náš prospěch (Ţd 9,26). Pomyslete na všechny hříchy spáchané lidstvem během věků na všechnu tu nemorálnost, bezuzdnost, vraţdy a nenávist! Bible říká, ţe Jeţíš byl učiněn hříchem místo nás, abychom se my stali Boţí spravedlností v Něm (2. K 5,21). Ale v Getsemanské zahradě, kde věděl, ţe jde na kříţ, se ten čistý a neposkvrněný Boţí Syn z vyhlídky nést hřích celého lidstva a zaţít oddělení od Boha stáhnul zpět. Není divu, ţe kdyţ se blíţily závěrečné hodiny, tak byl Jeţíš zarmoucený a bylo mu těţko (Mt 26,38 Mk 14,34). Přestoţe Jeţíš věděl, ţe Jeho zástupná smrt za lidstvo byla důvodem Jeho příchodu na zem, tak zápasil s pokušením stáhnout se zpět pryč od kříţe (L 22,44). Pro Jeţíše to nebylo jednoduché naplnit Otcův plán, který s Ním měl. Ve skutečnosti bylo to, ţe měl jít na kříţ nechat se ukřiţovat za hříchy světa, kalichem hořkosti, který měl vypít. Jeţíš ale věděl, ţe výsledkem vykoupení bude spasení lidstva, a tak se pro radost, která byla před Ním, vydal vůli Svého Otce (Ţd 12,2). Jeţíš se modlil modlitbu zasvěcení se a vydání se: Otče mŧj, jestliţe mě tento kalich nemŧţe minout, ale musím ho vypít, AŤ SE STANE TVÁ VULE (Mt 26,42). Bůh hledá věřící, kteří se odevzdají a zasvětí sami sebe Bohu, aby naplnili Jeho plán pro svůj ţivot, tak jak to udělal Jeţíš v Getsemane a během Své pozemské sluţby. Pánovy oči prohledávají zemi, aby našly lidi, jejichţ srdce jsou Mu zasvěcená (2. Pa 16,9). Bůh hledá lidi, kteří řeknou to, co Jeţíš: Ať se nestane má vůle, Otče, ale Tvoje. Všimněte si také, ţe se Jeţíš tuto modlitbu nemodlil jen jednou. Modlil se v podstatě tu samou modlitbu třikrát (Mt 26, ). Vidíte, ţe modlitba zasvěcení se není jednorázová modlitba, tak jako modlitba víry. Modlitba zasvěcení se je modlitba, kterou se modlíte po celý svůj ţivot. Boţí plán pro svůj ţivot budete moci následovat jedině tehdy, kdyţ budete neustále zůstávat v postoji zasvěcení se a absolutního vydání se Pánově vůli, ať uţ by byla jakákoliv. 20

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš?

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? Rozhovor č.1 J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? M: Je mi 44, to je ještě nízký věk, mám tři děti, jsem ţenatý 23 let. Ve své sluţbě pomáháme lidem, kteří jsou

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci Pneumatosféra aneb Duchovní svět ku pomoci József Farkas (1971) 2 OBSAH: Pneumatosféra I.... 5 Pneumatosféra II.... 11 Pneumatosféra a křesťanství... 17 Pneumatosféra a psychoterapie... 23 Bezpodmínečné

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT Děkuji za ty krásné chvály, děkuji našim mladým, cením si jejich lásky k Bohu a touhy sloužit Mu. Jsme Božím mistrovským dílem, On nás tak stvořil. Dnes bych

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více