Projekt soběstačnosti a samosprávy obcí a obnovy lidské důstojnosti. (revidovaný k )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt soběstačnosti a samosprávy obcí a obnovy lidské důstojnosti. (revidovaný k 1.5.2009)"

Transkript

1 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 1 ze 73 Projekt soběstačnosti a samosprávy obcí a obnovy lidské důstojnosti. (revidovaný k ) Pro období 2007 aţ 2015 V Komni Zpracoval: ing. Lubomír Drgáč a kolektiv autorů Veškerá práva vyhrazena, interní materiál laboratoře Ţiva

2 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 2 ze S l o v o úvodem. Smyslem tohoto projektu je vytvoření základního rámce pro setkání a setkávání se lidí, kteří povaţují soběstačnost a lidskou důstojnost za základní hodnotu vlastního ţivota. Jednotlivé části projektu tak připravují půdu pro prvotní se vcítění do pojetí světa budoucí spolupráce. Vznikající úctyplný vztah je pak teprve klíčem k rozvoji myšlenek dělby práce v dobrých ale i zlých časech, k inspiraci a nalézání dosud neznámých řešení. Samotná odbornost a jen vlastní snaha s pomocí zvenčí k proměně nestačí. Přestoţe dnes je vyvíjeno značné úsilí zaměřené na rozvoj regionů a mikroregionů, jsme svědky stále rostoucích rozdílů mezi venkovem a městskými aglomeracemi. Struktura jednotlivých celonárodních investičních záměrů, směrovaných do rozvoje, často nerespektuje charakter regionu, lidi zde ţijící, rozmanitost a zejména skutečné přírodní dědictví. Venkov je aţ příliš zjevně stavěn do role nesamostatného a stěţí ţivotaschopného subjektu, který má být podřízen tlaku a poţadavkům zvenčí. Ať uţ v podobě průmyslového rozvoje řízeného ze zahraničí, vytvoření umělé spotřebitelské sféry a sluţeb, také však v podobě celosvětové globální politiky. Není tajemstvím, ţe hlavním cílem uvedeného úsilí není trvale udrţitelný rozvoj území obcí či venkovských mikroregionů, ale orientace na zisk a sféru vlivu. Vţdyť v dnešním celosvětové trţní ekonomice pouhé 1% vlivných lidí světa má okolo 66% celosvětových příjmů. Dochází postupně ke stále většímu ekonomickému a sociálnímu úpadku venkova, coţ má nahradit turistika, tzv. ochrana krajiny, budování míst rekreace a sídlišť převáţně pro obyvatele měst či pracovníky průmyslových zón, vycestovávání obyvatel venkova za prací a dováţení věcí, které je mimochodem venkov sám si schopen ve správném poměru mnohem levněji vytvořit. Venkovan, tedy člověk trvale ţijící a pracující na venkově, je jiţ delší čas, ve skrytu, povaţován za bytost méněcennou, ţel také se tak jiţ mnohdy chová. Budiţ zde upozorněno, ţe 80 % rozlohy ČR má charakter venkovského území a také podstatná část obyvatel zde ţije. Navíc nutno dodat, ţe dnešní způsob hospodaření výkonného aparátu státu s celonárodními zdroji a způsob hospodaření obyvatel tzv. venkovských území s jejich zdroji je natolik odlišný, ţe vzájemná integrace není vůbec moţná. Výše načrtnuté problémy v naší společnosti nejsou zdaleka jediné. To, co v současnosti nazýváme pokrokem, má za následek například uměné prohlubování sociálních rozdílů, rostoucí zranitelnost komplikovaného ekonomického systému, nevratné narušování ekosystémů a s tím spojeného rozmachu civilizačních chorob a hrozbou přírodních katastrof; úbytek zemědělské a lesní půdy, prohlubující se závislost většiny obyvatel na stávající ekonomice, bez které uţ nejsou schopni si zabezpečit základní ţivotní podmínky. Je potřebná změna přístupu na všech úrovních, od regionální politiky aţ po smýšlení a konání jednotlivců. Tím také postupně vymizí uměle vytvářené problémy ústící v sociálním napětí, trvalém systému ekonomické nejistoty a nespokojenosti, znevaţování etiky a čistých pojmů ve všech oblastech lidské činnosti i pohrdání dary přírody s čímţ hluboce souvisí ztráta vitality půdy, vod a ovzduší a tedy i na nich závislých forem ţivota. Při tvorbě projektu bylo vycházeno z postupů, jeţ jsou v souladu se zákonitostmi přírody, avšak nestandardních v dnešní společnosti.

3 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 3 ze 73 Prvotní zaměření je v orientaci rozvoje hospodářství obcí způsobem, který: Sniţuje závislosti obcí (komunit) na vnějším, trţním prostředí. Aktivizuje neaktivní nebo neefektivně vyuţívané pracovní síly obyvatel ke tvorbě hodnot prospěšných obci. Vyuţije jedinečné zdroje obce a územního katastru a trvale zvyšuje jejich hodnotu. Nechává vzniklé hodnoty jako převáţnou součást obce. Sníţí nevyhnutelnost cestování obyvatel za prací do jiných obcí a regionů. Podstatně zvýší a posílí povědomí obyvatel ve vztahu k bohatství přírodního prostředí a skutečnou hodnotu vlastní osobnosti. Prostřednictvím citlivého vzdělávání obyvatel účinně podpoří rozvoj jedinečných a dosud nerozvíjených schopností jednotlivců v mladém i pokročilém věku, včetně přiměřeného zdraví a štěstí. Přispěje k trvalému sniţování energetické náročnosti, včetně dopravy. Projekt je moţné pojmout také jako určitou alternativu ke státem podporovanému celonárodnímu systému obnovy venkova prezentovanému v dokumentu Program rozvoje venkova České republiky na období z ledna 2007, jehoţ garantem je Ministerstvo zemědělství ČR a VÚZE Praha. Tento program ţel jen určuje a řeší určité podmínky pomoci zvenčí, nezabývá se vlastní vůlí cílové skupiny a rozvojem obyvatel venkova, jejich právem na sebeurčení. Pro doplnění je nutno uvést, ţe v projeku je často pouţit pojem Vyšší Moc. Právní systém naší země taktéţ pouţívá termínu vyšší moc. V případě právního systému je tím zohledněna přítomnost jevů, především přírodních, ovlivňujících činnost lidské společnosti, který není moţno předvídat a kdy nelze brát jednotlivce ku zodpovědnosti. V tomto projektu je pojmem Vyšší Moc míněna skutečnost, ţe kaţdý člověk je plně odpovědný za svá rozhodnutí, kterých důsledek je zákonitě a do nejmenších důsledků součástí ţivota jeho i jeho okolí. Tato Zákonitost jako projev Vyšší Moci je předvídatelná a stejně jako souvislosti s ní spojené.

4 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 4 ze Z o b s a h u : 3. Základní bohatství venkova - půda Čeho jsou půdní faktory základnou Projekt soběstačnosti a rozvoje lidskosti obce (modelový vzor) Metoda Vhodné rozdělení území dle spotřeby potravin Zdroje pro transformaci Zemědělské hospodářství Lesní hospodářství Podpůrné provozovny dílny Energetika, voda, komunikace Systém samosprávy obce Kontrolní a řídící systém Vzdělávání a péče o zdraví Způsob realizace projektu Vybrané dotační příjmové poloţky do rozpočtu obce Rizika realizace Seznam příloh: 1. Zpráva o monitorování ochrany ZPF v ČR za rok O půdě Leták Učebnice Člověk a zákony Správa nemovitostí v systému soběstačné obce. Propůjčování k uţívání Osobnost správce (vůdce) Zákony pro ţivot na Zemi zkrácená verze Organizační schéma obce Ekvivalent hodnot Ku interní měna správy obce Obnovení postavení ţen v systému samosprávy obce Učební osnovy metodika Rostliny, zvířata a lidé Úvaha o energetice lidské společnosti energetická budoucnost Péče o zdraví Osobnost stráţců Stav nouze a Plány přeţití Metodika řízení systému dle normy EN ISO Odhadované průměrné spotřeby ovoce a zeleniny na člověka/rok Praktická příručka ekologické farmy Lesní hospodářství Architektura obce Rekonstrukce a údrţba nemovitostí Domy a byty v uţívání Vlastnictví movitých věcí, směna, zapůjčování Práce mimo obec a bydlení mimo obec s prací v systému obce Volání země a budující myšlenky... 72

5 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 5 ze Zá kl a d n í b o h a t s t v í v e n ko v a p ů d a. Vzdělaní národové nedovolují, aby nějaká půda zahálela, ani ţádný materiál nebyl zbytečně mařen. (J. Á. Komenský, 17. století). Národ, který ničí půdu, ničí sebe. (F. D. Roosevelt, r. 1937). Citace uvedených velkých muţů minulosti dosti jasně a zřetelně vyjadřují to, co kaţdý člověk nese někde ve svém nitru, jako základnu pozemského ţivota a vztah k ní. Tím je země, půda, rodné místo. Více o vztahu k zemi Volání země a budující myšlenky viz. _ příloha č. 25. Co je to půda? 1) Podle zákonů této země, je zemědělský půdní fond základním přírodním bohatstvím naší země a je předmětem ochrany státu (Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). 2) Definice odborné veřejnosti konstatuje: Půda je polyfunkční, otevřený, polyfázový, strukturovaný systém na povrchu litosféry, spojený s výměnou látek s ostatními sférami. (1993, Encyklopedický slovník. Encyklopedický dům & Odeon, Praha, s. 894.) 3) V tomto projektu je půdou míněna základna pozemského ţivota jako otevřeného ţivého organismu v celé své poznané i nepoznané velikosti, řídícího se beze zbytku přírodními zákony a ovlivňovaného působením člověka. 4) Jako lidskost nelze oddělit od člověka, tak nelze oddělit půdu od planety Země a dalších organismů, které jsou na ni vázány. 5) Má-li půda poslouţit člověku, je jeho povinností na ní správně hospodařit. Vlastnictví půdy člověkem, ve dnešním pojetí, resp. vlastnictví celých území, je příčinou úpadku lidskosti a téměř nevratného zničení celých zemských oblastí. Chybí zde totiţ vţdy zvýšená odpovědnost vlastníka vůči pravému majiteli. Většina vlastníků v naší zemi však na půdě ani nehospodaří. Slovo vlastnictví je v tomto projektu uchopeno pojmem správa. Společnost pro ochranu půdy v ČR monitorovala v roce 2005 a 2006 způsob ochrany půdy s alarmujícím výsledkem! (více _ příloha č. 1.: Zpráva o monitorování ochrany ZPF v ČR_2006) V rámci širších souvislostí je zde uváděna zevrubně bliţší charakteristika půdy. Faktory půdy ovlivňující její hodnotu, které musí hospodář akceptovat při své činnosti: 1. Matečná hornina. 2. Pásmo a klimatické vlivy, klimatické zóny (i elektrická pole atmosféry...). 3. Voda podzemní i povrchová. 4. Charakter terénu. 5. Stáří půdy. 6. Koloidy minerální a organické. 7. Biologické faktory. 8. Činnost člověka. (více _ příloha č. 2.: O půdě odkaz na časopis Vesmír a skripta Půdoznalectví)

6 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 6 ze 73 A dále velmi důleţité dynamické faktory, které nejsou zohledňovány vědeckou veřejností ani samotnými hospodáři (buď o nich jiţ neví, nebo nejsou ochotni je akceptovat): 9. Míra přítomnosti přírodních sil, jeţ jsou pro lidi neviditelnými formami, které však budují, pečují a oţivují viditelnou část toho, co nazýváme díla přírody. Tyto síly jsou podstatami přirozených dějů, jeţ plně souvisí s jejich projevem uvedeným ve výše vzpomínaných faktorech a přímo či nepřímo spojených s: Vlivy působení Slunce a planet (včetně samotné Země a Měsíce). Působení a vyzařování proudu silových působení zvěrokruhu a vesmírných epoch. Působení myšlenkových a emočních forem lidí. (více o souvislostech _ příloha č. 3.: Leták Učebnice Člověk a zákony) Pro další záměr je nutné mít na paměti, ţe uvedené faktory působí vzájemně a spojitě a vytvářejí vývoj ţivota krajiny, dnes nazývanou ekosystémem, jehoţ člověk je nedílnou součástí s jednoznačně vymezenou povinností. Existence přírodního ekosystému však není podmíněna existencí člověka!

7 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 7 ze Č e h o jsou půdní fakt o r y z á kl a d n o u v š e o b e c n ý p o d kl a d p r o změ n y v o b o r e c h lids ké č i n n o s t i v o b c í c h ČR. K půdě, jako základně ţivota na venkově patří činnosti a děje probíhající přímo na ní nebo v její blízkosti. Samotný Program rozvoje venkova velmi věcně a názorně statisticky popisuje poměry venkova. To je pak podkladem pro nastartování změn. Je zde však řešen jen důsledek, nikoli kořenové příčiny dnešního stavu jednotlivých lokalit a oborů lidských činností v nich. Čeho je tento nevyhovující a místy varující stav důsledkem a v čem je moţnost proměny, bude uváděno postupně dále. 1. Samospráva. Ve všeobecnosti je na všech úrovních správy hovořeno o samosprávě obcí. Tato samospráva ovšem spočívá v poţadavku plného a sankcemi vymahatelného respektování zákonných ustanovení, různých nařízení, normativů a metodik. Často s podtextem, ţe je to poţadavek evropské unie. Novodobě pak tzv. předcházení rizikům různých nebezpečí, které na lidi číhají. Tímto formovaní lidé obcí se pak nejsou schopni v záplavě, často stovek nesourodých poţadavků, orientovat a uţ vůbec ne vyjádřit vlastní, nedeformovaný pohled na věci veřejného ţivota. Zejména jsou-li častými představiteli zákonodárné a veřejné moci lidé, kteří sami dost dobře neznají smysl své práce a vedení lidí není jejich dovedností. Nevyhnutné předpoklady pro změnu (preambule): Země, krajiny, ovzduší a vodstva, od svého vzniku aţ po zánik, jsou součástí nezměrného celku a řídí se Vyšší Mocí (která se zde na zemi projevuje neměnnými přírodními zákony)! (O způsobu správy a vlastnictví viz. příloha č. 4.) Půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země a je předmětem ochrany státu, který musí plně respektovat zákony Stvoření svým chováním, svými předpisy a má vytvořen systém pro jejich plnohodnotné uplatnění. Nastanou-li podmínky pro výjimky ve způsobu přechodu na novodobé vlastnictví, mohou být jen v odůvodněných případech v rámci systému transformace a v souladu s rozvojem nově vznikajících forem ţivota. Proměna obecní samosprávy (také případné samosprávy menších společenských jednotek komunit): Správou půdního fondu, na vymezeném k.ú., je státem pověřena obec s jejím představitelem, který pro svoji funkci splňuje poţadavky správce (Osobnost správce _ příloha č. 5.) s funkčním obdobím jeden rok.(jeden rok vyplývá z periodického ročního cyklu a samotný správce starosta musí být schopen nabídnout koncem roku svou funkci. Není-li schopnější kandidát na tuto funkci, pokračuje dál ve své práci počínaje novým rokem). (Nyní je dle zákona o obcích volené zastupitelstvo se starostou s funkčním obdobím 4 roky). Základní právně etický kodex je zaloţen na Zákonech pro ţivot na Zemi (více _ příloha č. 6.) a kriteriu lidskosti dle EU. Ostatní právní normy musí být v tomto smyslu postupně zjednodušeny a přepracovány. Důraz je kladen na osobní odpovědnost dospělého občana za svá rozhodnutí, která musí být v souladu s jeho svědomím. Je stanovena organizační struktura s pravomocemi a odpovědnostmi (více _ příloha č. 7.). Je respektováno právo dospělého jednotlivce na svobodné rozhodnutí. Samostatné podnikání je především součástí hospodářské činnosti obce (produkty pro potřebu obce). Pro podnikání jsou plochy a budovy pronajímány a soukromý majetek je podporován v souladu s právně etickým kodexem.

8 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 8 ze 73 Inflační spirála je zastavena a obrácena tím, ţe vytvářené hodnoty převaţujícím dílem zůstávají přímo na území obce. Princip konkurence v dnešním pojetí je nahrazen principem ryzí pomoci a zdravé soutěţivosti. Dále se hodnoty rozvíjejí s přístupem nového poznání, vyplývajícího ze součinnosti s přírodními a vyššími silami, vedoucí také k ozdravění obyvatel a krajiny. Pracuje se 8 hodin (resp. 12) denně. V úrovni platů nejsou zásadní rozdíly, pokud se jedná o práci pro obec (v systému obce). Obyvatelé nemocní a starší pracují dle moţností svého zdravotního stavu (důchodový systém ve stávajícím pojetí státu není součástí záměru tohoto projektu porušuje princip lidskosti). Ekvivalenty hodnot uvnitř obce jsou jiného charakteru neţ finanční prostředky ve styku s okolními regiony a ekonomickým systémem státu (více _ příloha č. 8). Uvedený systém se podobá známému systému vnitropodnikových cen a je nutný pro zabezpečení převáţné soběstačnosti obce od okolního ekonomickéhohospodářského prostředí včetně hrozících globálních krizí jako i k lepším moţnostem spravedlivého růstu ţivotní úrovně obyvatel obce následkem nového systému zaloţeného na poklesu hodnoty samotných peněz. Jenom v takovém systému je moţné zabezpečit, aby jednotlivci místo maximalizace osobních zisků byli vedeni k vyuţití a následnému rozvoji svých jedinečných schopností a darů, a nedocházelo k potíraní principu ryzí pomoci tak, jako je tomu dnes. Volební systém je povinný, existuje v podobě přímých a adresných voleb. Volič má právo odmítnout povinnost volby, avšak s písemným zdůvodněním. Je dbáno na odlišné vlastnosti a schopnosti muţů a ţen, které se projevují i v jejich činorodém působení. To platí zejména při veřejném zohlednění muţských a ţenských činností. Muţi nejsou ţenám nadřazeni. Ţenám jsou v systému samosprávy obce vytvářeny plnohodnotné podmínky pro přirozený ţivot a vývoj ţenských schopností a vlastností. Tuto oblast lze povaţovat za jednu z nejnáročnějších pro základní proměnu. Jiţ celá staletí je oblastí nerespektovanou a opomíjenou. (více _ příloha č. 9.: Obnovení postavení žen v systému samosprávy obce). Systém samosprávy obcí a jednotlivých komunit je moţné vzájemně integrovat v rámci menších či větších celků a regionů, vţdy ale musí být zachovány základní pilíře obecné samosprávy a motivace pro vznik takových celků vychází z jejich nitra, nikoli zvenčí, jako při soudobých snahách. Tomu zákonitě předchází formování osobností (viz. vzdělávání). 2. Lidská sídliště. V tomto projektu nejsou řešeny současné větší městské aglomerace, které vyţadují samostatné přístupy zejména z hlediska způsobu myšlení a neřešitelnosti problematiky soběstačnosti zde ţijících obyvatel. Právě ţivelná koncentrace činností a lidí zde je příčinou problémů civilizace. V České republice je dnes asi obcí a měst, z toho cca je potenciálně v reţimu tohoto projektu. Obcí v tomto projektu se rozumí základní jednotka lidského společenství, které je soběstačné min. z 90 %, na vymezeném území a s vlastním řídícím systémem, jeţ je v souladu s přírodními principy souţití s ostatními ţivými organismy a naplňující smysl ţivota samotného. Trvalá bydliště lidí jsou situována v místě působení, tedy v regionu (k.ú. obce) a to tak, aby byla minimalizována nadbytečná lidská a industriální energie pro pohyb související se zaměstnáním ve správě obce, či při samostatném podnikání, a skýtala přiměřenou míru pohodlnosti a rozvoje kaţdé osobnosti ve smyslu lidskosti. Domy, byty a ubytovny mají být ve správě obce a dle přiměřenosti pronajímány k uţívání. Tato nová skutečnost souvisí s růstem ţivotní úrovně v obci, coţ se promítá do vztahu k osobnímu vlastnictví nemovitých věcí.

9 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 9 ze Výchova a vzdělávání. Současný způsob vzdělávání je soustředěn na rozvoj rozumových schopností a méně na manuální dovednosti, ve kterých je zapojeno harmonicky celé tělo. Úplně však chybí předměty zabývající se etikou a smyslem lidského ţivota. Technika téměř udusila dovednosti související s rozvojem schopností jedinců, osobností. Osudovým omylem vzdělávání je skutečnost, ţe kaţdý si můţe dělat, co se mu zlíbí. Člověk se však můţe nazývat osobností aţ tehdy, zachvívá-li se jeho svobodná vůle s vyššími zákony přírody. Převaţující a nevyváţená přítomnost ţenství ve školství obírá vzdělávání mladých o pevnou ruku. Zaměření změn ve vzdělávání: Funguje na všech věkových úrovních a rozvíjí vědomí člověka o tom, kým je a kam patří, jeho dovednosti a schopnost svobody rozhodování. Základním směrem je přirozený způsob individuálního poznávání a poznání prostředí a sil v něm působících (Učební osnovy _ příloha č. 10. např. předměty chování a mrav, český jazyk, cizí jazyk, nauka o slovu, počty a hospodaření, přírodovědné a vševědné poznání, kultura těla a estetika). Po úpravách lze pouţít i stávající učební pomůcky. Osnovy budou přiměřené vyspělosti dětí, pocitu bezpečí a jejich schopnostem a potřebné volnosti. Základní vzdělání je v rámci obce (cca obyvatel), vyšší vzdělání zajišťuje jednotlivcům obec mimo svou působnost, za podmínky budoucího začlenění studenta do systému obce případně regionu (viz. dále). V případě, ţe se student během studia rozhodne jinak, budou zohledněny podmínky, za kterých bylo jeho studium umoţněno. Vzdělávání pro dospělé: Zaměření na ozdravění pojmů právo, spravedlnost, zdraví, čistota a mravnost, čestnost, krása, láska, poznání Vyšší moci, vztah muţe a ţeny. Zvláštní oblastí je vzdělávání k napravě postavení ţen ve společnosti ( _ příloha č. 9.). Zákony pro ţivot na Zemi s promítnutím do vlastních oborů činnosti ( _ příloha č. 6.). Externí specializované vzdělávání dle záměru a potřeb obce. Odívání se a chování na veřejnosti je také předmětem vzdělávání v souvislostech ţivota. Potřebnost vzdělávání v oblasti odívání vychází z potřeby rozvoje smyslu pro krásu při současném respektování výjimečností kaţdého jednotlivce a podpory zdraví. Postupně se zformují další dovednosti a nové vědění, vzniknou i nové obory. Obyvatelé obce budou chtít poznávat nové věci. Kultura a sport pro potěšení a povznesení lidskosti. (více Učební osnovy vzdělávání pro dospělé v období transformace _ příloha č. 10.) Přírodní bohatství obce, regionu. 4. Zvláštní přírodní útvary a chráněná území. (obnaţená skaliska, pralesy, mokřady, rezervace ) Předmětem činnosti v rámci samosprávy je ochrana před současnými lidskými vlivy s cílem nezasahovat a dodrţovat zde zvláštní reţim bez lidí. Značně důleţité je eliminovat dočasná a zištná působení různých sdruţení a subjektů, rádoby chránící území, nemaje v dostatečné míře povědomí o skutečné podstatě většiny přírodních jevů. Více Rostliny, zvířata a lidé _ příloha č. 11.

10 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 10 ze Lesy a lesní louky, zejména na svaţitém a měně dostupném terénu. Předmětem činnosti je tvorba, ochrana a rozvoj krajinotvorného prvku lesa, který má zmírňující a ţivotodárný vliv na klima krajiny, tvorbu a očistu ovzduší, zmírňování teplotních výkyvů v krajině, zádrţ a posílení vody, i jako protierozní prvek. Dále biodiverzitu a tím intenzivní přítomnost přírodních sil, čehoţ důsledkem jsou zde dary jako dřevo, plody lesa a luk, zvěř, léčivá vody a ovzduší. Vše propojeno s doprovodnými jevy a organismy pro krajinu a lidskou činnost prospěšnými. Samotný prvek lesního porostu s palouky je osazen také stromy nesoucí ovoce s přítomností včelstev bez zásahu lidí. Hospodaření v lese je harmonické. 6. Lesoparky, sady. Předmětem činnosti je tvorba a údrţba stromoví zmírňujícího vliv lidské činnosti v blízkosti a v lidských sídlištích. U lesoparku plní i ozdravnou úlohu. U sadů ovocné plody. Ovocné stromy a lesopark mají být vzájemně prolnuty. Bez intenzivního sadaření s respektováním biorytmů. Porost pod stromy je vhodně udrţován. 7. Pastviny, louky, orná půda, vodní toky a plochy. Cílem proměny má být převod konvenčního, intenzivního hospodaření na zdravější ekologický způsob. Zajisté přístup k ekologickému způsobu hospodaření v krajině je jen prvotní alternativa. Ţel dnes opět tlačena zpět do podmínek hospodaření diktovaných z venčí. Respektování biorytmů a činností sil přírody a komunikace s nimi, bude jen důsledkem trvalého rozvoje. Viz dále potravinová a ekonomická soběstačnost na území, katastrálním území, regionu. 8. Hospodářské stavby, lesní, zemědělské a ostatní v podnikatelské činnosti. Současná situace v této oblasti, při působení různých podnikatelských subjektů, které převáţně podnikají za účelem zisku, vede k prohlubující se disharmonii a vzniku často nepřirozených děl. Především musí kaţdá činnost zapadnout do krajinného rázu a plnit úlohu dostatečné míry soběstačnosti obcí z hlediska dostupnosti zdrojů, jejich vyuţití a obnovitelnosti, včetně nezátěţové likvidace odpadů přímo na katastru, případně v regionu. Vytvořené hodnoty jsou v první řadě určené k rozvoji samotných obcí. K podpůrné činnosti patří zejména zpočátku i střediska základního výzkumu a vývoje v architektuře. Ovšem s jednoduchými a evidentními výsledky a podněty. 9. Zvláštní a liniové stavby v krajině. Jedná se o díla se zvláštním určením. Doly, lomy s jejich stavbami, díla energetické infrastruktury. Dále komunikace a vodní díla. Zaměření je na podstatné sniţování pohybu lidí a produktů, včetně jiné podnikatelské aktivity, mimo vymezený region. Je zde přímá souvislost s energetikou. 10. Energetika a transport. Systém energetiky obce je provázán jako celek se stanovením kritických míst a oblastmi propojení s regionem nebo celým územím státu, ovšem s moţností soběstačnosti. Kaţdý občan má povědomí o aktuální energetické situaci a stavu zdrojů i vlastní úloze při regulačních opatřeních. Všestranná rozváţnost a niterná pohyblivost jednotlivce je klíčem k efektivnímu vyuţití místních zdrojů. (více Úvaha o energetice _ příloha č. 12.) 11. Vnější zdroje a období. Kromě vnitřních zdrojů a místních hodnot lze počítat i s vnějšími zdroji: Přerozdělení prostředků z vybraných státních daní pro jednotlivé obce. Různé typy dotací a podpor ze státních fondů a fondů EU.

11 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 11 ze 73 (Pozn.: Na tyto prostředky se sice váží podmínky poskytovatelů, ve skutečnosti však nejsou tyto prostředky pomocí, protože ti kteří o nich rozhodují, je nevytvořili. Je potřebné uvedené prostředky chápat jako formy odškodnění regionům, případně i celé ČR, za ekonomické újmy způsobené centralizační politikou státu, finančním kapitálem a politikou tzv. vyspělých zemí a to zejména za období posledních 70 let). Období efektivního čerpání vnějších zdrojů 2007 aţ Ochrana zdraví, hodnot a území ČR, resp. regionu. Ochrana zdraví a souvisejících hodnot bude řízena správou obce v tom, ţe kaţdý odpovídá za hodnoty jemu svěřené, tedy i za pozemské tělo člověka. Zdravotní péče není však plně zdarma. (více Péče o zdraví _ příloha č. 13.). Péče o zdraví bude přísně oddělena od politikaření a lobování. Kontrolní řídící systém. V celém systému soběstačné, samosprávné obce budou podchyceny a stanoveny kontrolní činnosti. Nikoli kontrola pro kontrolu, nýbrţ zjišťování skutečností pro efektivní řízení. Na stav krajiny včetně půdního fondu, ekonomicko hospodářské oblasti, na dovednosti lidí, na zdraví a ve veřejném pořádku. Zásadou regulace/řízení je vţdy stanovení pravé příčiny vzniku problému či chyby, dále pak nalezení odpovídajícího a účinného postupu k nápravě, zejména protisílou dobrého chtění. Cíl náprav a trestů je v naplnění slov: Pak bude zase lidskost vším jednáním pozemského rozumu svěže proudit a hřát, čímž také tresty i při nejvyšší přísnosti ponesou v sobě lásku. Lásku, která v každém trestu vidí jen cestu k pomoci, což jest podle všemoudrých vyšších zákonů jedině správné! V trestu nesmí být viděno něco, co má nějaké provinění jen stejně oplatit. Nesmí být již dále živena nespravedlnost! Je nezbytností pro kaţdého člověka přiměřeně pracovat po celý ţivot. Tato zásada nespočívá v nucení k práci, ale vyplývá z vědomí, ţe pokud pracuji pro společný rozkvět, mám z toho mnohonásobný prospěch. Pokud jen pro sebe, mám jen to, co sám zvládnu. K tomu účelu budou vychováni a připraveni také stráţci (Osobnost strážců _ příloha č. 14.). Obyvatelé muţské části budou také připravováni k ochraně území a společenství, jak ze strany agrese a nezpůsobilosti lidí, tak i pro případy havárií a ţivelných pohrom (Stav nouze a Plány přežití _ příloha č. 15.).

12 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 12 ze P r o j e kt s o b ě s t a č n o s t i a r o z v o j e l i d s ko s t i obce ( mo d e l o v ý v z o r d l e j e d n é o b c e z ú p a t í B í l ý c h K a r p a t ). Výchozí zjednodušené statistiky k r Moravsko-slovenské pomezí, úpatí Bílých Karpat, chráněné území. Nadmořská výška k.ú m Katastrální území obce o výměře ha Lesní půda 760 ha Zemědělská půda 710 ha Ostatní plochy (zastavěné, zahrady...) 180 ha Počet domů 180 Počet obyvatel s trvalým bydlištěm 540 ţeny a muţi 1:1 Věková struktura v % 20, 50, 30 (předproduktivní, produktivní, poproduktivní) Obecní úřad 6 zaměstnanců Soukromně hospodařící zemědělci 4 Soukromé firmy 5 Škola (mateřská a I.cyklus) 1 Zdravotní a pečovací středisko 0 Kulturní středisko, tělocvična 1 Chrám 1 Pošta a banka 0 Čerpadlo PHM 0 Úřad pro styk se státními úřady 0 Obchody 2 Hasičská zbrojnice 1 Průběţný stav k 2015 (záměr projektu) Lesní půda 930 ha Zemědělská půda (pro zem. činnost) 500 ha Ostatní plochy (blíţe neurčeno) 220 ha Počet domů 300 (směřování k tomuto číslu) Počet obyvatel (směř. k číslu; vyváţ. stav z let ) Věková struktura v % 20, 70, 10 (předproduktivní, produktivní, poproduktivní) Obecní správa s hosp. zázemím 300 pracovníků (směřování k tomuto číslu) Soukromé firmy 250 pracovníků (směřování k tomuto číslu) Ostatní produktivní 150 pracovníků (směřování k tomuto číslu) Škola (mateřská, I. a II. cyklus) 1 Zdravotní a pečovací středisko 3 Kulturní středisko 1 Chrám 2 (druhý v přípravě na výstavbu) Pošta a banka 1 Čerpadlo PHM 1 Úřad pro styk se státními úřady 1 Obchody a místa směny (sklady) 10 Elektrárna a spalovna 1 Hasičská zbrojnice 1 Čistička 1

13 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 13 ze M e t o d a Základní potřebou člověka jsou: Pitná a uţitková voda. Vhodná strava přímo z k.ú., regionu. Světlo a čisté ovzduší. Přítomnost zeleně a stromů. Teplé a vkusné přístřeší s místem pro odpočinek a drobnou osobní činnost. Základní myšlenky ţivota smysl ţivota. Přiměřená práce a pohyb. Zákony pro ţivot na zemi. Moudré vedení a zkušenosti (spolupráce, metodika ISO 9001 _ příloha č.15., aj.). Ovzduší a voda je dána a řešena vhodným zalesněním území, zejména ve vyšších polohách V h o d n é r o z d ě l e n í ú z e m í d l e s p o t ř e b y p o t r a v i n. Orientační spotřeby zákl. potravin na obyvatel/rok: Potravina Mnoţství Výchozí produkt Výnos Plocha brambory 80 t 80 t 16 t/ha 5 ha chléb a těstoviny 50 t 70 t 3 t/ha 25 ha cukr 30 t 300 t 30 t/ha 10 ha mléko 150 t 150 t 3 t/ ks 30 ha mléko pro máslo 400 t (10 t) 400 t 3 t/ks 100 ha maso (všeobecně) 80 t 120 t 1,5 DJ/ha 120 ha vejce 0,7 mil. ks (40 t) 0,7 mil. ks 3000 slep. 2 ha zelenina a ovoce 180 t 200 t 20 t/ha 10 ha ( _ příloha č.17) Ostatní 10 t 15 t 5 t/ha 3 ha Celkem (zhruba) 610 t 305 ha Hospodářské a přadné rostliny, RRD (rychle rostoucí dřeviny) cca 50 ha Celkem k soběstačnosti pro obyvatel cca 355 ha Bilanční porovnání struktury uţívání dnes (2007) a v horizontu 2015 Dnes pronajatých pozemků subjekty se sídlem mimo k.ú. cca 520 ha Dnes pronajatých pozemků subjekty se sídlem na k.ú cca 150 ha Celkem v pronájmu cca 670 ha a 600 ha lesa Pro horizont 2015 ZPF K soběstačnosti obce cca 500 ha a 760 ha lesa K zalesnění (při zalesnění cca 10 ha ročně na 17 let) cca 170 ha Ostatní půda (záhumenky, zahrady, zastavěná plocha a pozemky a k zatím nestanoveným účelům...) cca 220 ha

14 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 14 ze Z d r o j e p r o t r a n s f o r m a c i. 1. Lesní a zemědělský půdní fond k. ú. (nyní odliv dotací na půdu a zisku z lesů mimo k.ú.). 2. Stávající zázemí obce (nyní doplňující činnosti pro obyvatele a správu státu). 3. Obyvatelé obce (nyní zaměřeni na udržení vlastní životní úrovně v rámci rodin, práce mimo k.ú.). 4. Dotace EU a ČR (nyní využívané jen nepatrně, bez dalších požadavků a tlaku obce). 5. Vhodné půjčky (nejsou nyní využívány obcí, podnikání v obci malé). 6. Systém potravinové soběstačnosti obce. 7. Pracovní doba 8 hodin nebo 12 hodin (nepřetrţité provozy) Z e m ě d ě l s k é h o s p o d á ř s t v í v začlenění do správy obce. 500 ha půdního fondu obděláváno minimálně ekologicky, s respektováním biorytmů základním normativem je nařízení Rady (ES) 834/2007 o značení a ekologickém způsobu zemědělského hospodaření viz. blíţe _ příloha č. 18. Záměr je min 90 % soběstačnost v potravinách a plná soběstačnost v úţivnosti pro zvířata. Okolo 100 ha orná členění dle architektury krajiny. Okolo 400 ha louky, pastviny a sady členění dle architektury krajiny. Základní sestava pracovníků Vedoucí (správce) zemědělského hospodářství (pracovní náplně) Rostlinář Zootechnik Ekonom Účetní Pracovníci pro zvířata Pracovníci pro rostliny Mechanici pro stroje a zařízení Lékař (rostliny a zvířata) Max. 20 stálých pracovníků Počítá se ze sezónními brigádníky (pracovníci obce a dobrovolní) Mimo sezónu také přidruţená výroba pro obec Zpracovatelské provozy zemědělských produktů ve správě obce i podnikání Kompostárna 3 pracovníci Zpracovatelské provozy mléka 5-10 pracovníků Zpracovatelské provozy masa 3-5 pracovníků Mlýn 3 pracovníci Pekárna a těstoviny 5-10 pracovníků Zpracovatelské provozy ovoce, zeleniny, 5-10 pracovníků polních a lesních produktů; sušárna Okolo 40 stálých pracovníků.

15 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 15 ze L e s n í h o s p o d á ř s t v í k začlenění do správy obce. Pro 930 ha lesní půdy, 760 ha v reţimu lesa, 170 ha ZPF zalesnit. Způsob hospodaření: _ příloha č. 19, dále lesoparky v obci, řád pro stínění domů. Základní sestava pracovníků Vedoucí (správce) lesního hospodářství polesný Hajní Ekonom Účetní Rostlinolékař Botanik a faunář spolupráce se silami přírody Vedoucí lesní školky Lesní dělníci Pracovníci v pěstební činnosti Pracovníci školky Pila Zpracovatelé lesního odpadu Mechanizační středisko Okolo 40 stálých pracovníků P o d p ů r n é p r o v o z o v n y d í l n y k začlenění do správy obce i oblast podnikání. Stavební dílna Strojní dílna Stolárna s pilou Řemeslné dílny Pracoviště specializované a servisní Sluţby obyvatelstvu Půjčovna věcí ve správě obce Směnárna a sklady ve správě obce Obchody Okolo 100 pracovníků E n e r g e t i k a, v o d a, k o m u n i k a c e. Vlastní parní elektrárna (alternativa Stirlingův motor) příp.napojená na síť státu, na odpadní dřevo a spalovna, s řízenými exhalacemi cca 5-10 MW. Otop dřevem a elektřinou v systému úsporného bydlení, dále teplovody. Rozvod elektřiny převáţně skrytý pod zemí, systém osvětlení bez plýtvání a světel. smogu. Voda v běţném vodovodu a pitná ve zvl. systému povrchových vod (Architektura obce _ příloha č. 20.). Průchozí komunikace obcí bude ve správě obce, zpoplatněna vhodně pro průjezd. Pro uţivatele mimo systém obce jiná cena (vazba na silniční daň), placeno na výjezdu z obce. Okolo 15 pracovníků.

16 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 16 ze S y s t é m s a m o s p r á v y o b c e. 1. Správa půdy a zvláštních přírodních útvarů postupně převedeno na obec. 2. Pronájem půdy od vlastníků s přednostním právem odprodeje a správy dědictví (bod 2. a 3. souvisí se stavem rozvoje obce nastoluje přirozený vztah k vlastnictví _ příloha č. 4). 3. Postupný převod nemovitostí do trvalé správy obce. 4. Rekonstrukce a údrţba nemovitostí dle plánu údrţby _ příloha č Princip odpovědnosti a zastupitelnosti (povinnosti, práva, spolupráce). Podmínky účasti občana v systému: 1. Pronájem nemovitého majetku obci s pozdějším právem převodu do správy obce. 2. Bydlí na k.ú. obce a pracuje zde. 3. Podřídí se systému nového vzdělávání s cílem pochopit správně souvislosti ţivota. 4. Ekonomika obce má vnitřní směnnou jednotku např. kumány Ku _ příloha č. 8.(Je zde podobnost se systémem vnitropodnikových cen). 5. Ekonomika vnější (mimo obec) běţně asi Euro nebo Kč. 6. Plat bez významných rozdílů za cca 180 hod měsíčně Kč Ku (příklad pro r. 2007). Lidem se však stávají dostupnější věci denní potřeby, zejména potraviny. 7. Domy a byty ve správě obce k uţívání propůjčeny s poplatkem _ příloha č Ceny základních potřeb v obci dle prosperity systému obce, nejvyšší ceny stanovených produktů však nepřesahují hodnoty trţního systému v ČR. 9. Osobní vlastnictví nemovitostí se postupně s rozvojem rozpouští do majetku obce, jsou propůjčovány k uţívání. Zmíněný přechod je nenásilný, vyplývající z vědomí vzájemné výhodnosti _ příloha č Vlastnictví movitých věcí je přiměřeně regulováno ekonomikou obce. Rozvíjeny jsou veřejné půjčovny. Tyto vykupují od obyvatel věci, které uţ nepotřebují, a zabezpečují jejich údrţbu _ příloha č Zhodnocená práce lidí a vzniklé produkty převáţně zůstávají v kulturněhospodářském koloběhu na katastru obce princip protiinflační spirály. Jen řízená část nadhodnoty je předmětem vnější směny. 12. Výjezdy a práce mimo obec (nejsou-li součástí systému) jsou ekonomicky nevýhodné a nebudou podporovány systémem (to však nebrání volnému pohybu). 13. Částečné zapojení občana do systému je moţné, ale nesmí narušovat jeho integritu (pro práci mimo obec i bydlení mimo s prací v systému _ příloha č. 24.). 14. Přítomnost vnějších zdrojů a pocházejících z kapitálu mimo k.ú. obce je samosprávou regulována. To znamená, ţe volné podnikání řízené zvenčí bude samosprávou vymezováno ve smyslu integrity samosprávné obce. 15. Povinnosti mají v sobě odpovědnost a teprve plnění povinností je podmínkou práva! 16. Dále viz. Organizační schéma obce _ příloha č Kon t r o l n í a ř í d í c í s y s t é m ve správě obce. Odpovědnost za ochranu obce a funkčnost kontrolního systému má hlavní stráţce, zodpovídá se přímo Radě starších. Odpovídá také za nestranný systém kontrol (auditů) v jednotlivých správách. Výsledky předkládá auditovaným k stanovení náprav a starostovi (správci obce). Zřízeny 3 hlídky po třech stráţcích (starších 26 let; velitel a 2 čl. hlídky) sluţba 12 hodin dle schémat. Podmínky pro osobnost stráţce _ příloha č. 14. Auditní činnost je dvoučlenná, 1 stráţce a 1 pracovník správy (ve které nepracuje), pravidla pro audit vycházejí z EN ISO Pro audit správy ochrany (viz. Organizační schéma obce _ příloha č. 7.) je určen správce/starosta a duchovní správce.

17 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 17 ze 73 Klíčem ostrahy a auditů je: Kvalitní příprava stráţců a auditorů. Věcné rozpoznání a zjištění neshody, problému. Popis zjištění, případně náprava na místě. Zajištění zjištěné neshody (pozastavení činnosti, oddělení produktu, zajištění osoby, alarm). Za nápravu zjištěné neshody odpovídá vedoucí dotčeného pracoviště a ověřuje účinnost nápravy. Ochrana majetku a pořádku: Děje se preventivně v souladu se stanovenými pravidly a odpovědnostmi jednotlivých pracovníků a je také součástí občanské povinnosti ohlásit nepravost. Kontrolní činnost jednotlivých správ: Činnost jednotlivých správ musí být nastavena tak, aby bylo moţné v nejkratším čase zachytit případnou vznikající neshodu či problém. Proto v rámci veškeré činnosti bude uplatněno pravidlo vnitřní samokontroly. Především správně nastavené pracovní ujednání a pracovní náplň. Viditelná kvalifikace a osobní způsobilost je upřednostněna před popisovou směrnicí. Provedená činnost musí být prokazatelná. Kontrola bude také umístěna na správném místě činnosti (v místě rizika), stanovena účinná metoda kontroly a vhodná četnost. Kontrolní činnost je předstupněm pro řízení, nikoli pro postih. Ochrana před nesprávnou legislativou: Tato činnost je nutná pro čas legislativní nesourodosti státních pravidel, zejména ve způsobu jejich provádění státními institucemi. Vše co se dotýká činností obce a je v rozporu se Zákony pro ţivot na Zemi, bude klíčem auditů prověřeno a sjednávána dočasná opatření a nápravy. Ve spolupráci s obecní správou (legislativním oddělením) budou připravovány právní rozklady a návrhy. V řešení bude postupováno nikoli dle tzv. zákonných lhůt nýbrţ na podkladě zváţení výše ohroţení integrity systému obce. Při jednání se státními úřady nebo se státoprávními odpovědnými osobami, bude přítomen dotčený správce (nebo jím pověřený), legislativní pracovník a stráţce. Při jednání o nedodrţení jakýchkoli dohod a smluv je postup stejný. Nebude tolerována jednostrannost závazků zejména ze strany státních institucí (zvláště těch spojených s pojmem právní nárok). Zadrţení osob: V souladu s právy ČR a směrnicemi obce můţe být kaţdý člověk stráţci osloven, případně i zadrţen. Působnost stráţců je podobná dnešnímu působení ostrahy, bezpečnostních agentur, případně městské policie. Nebylo-li vysvětlení přestupku jednoznačné je takový řešen dále příslušnými orgány. Při vysvětlení je stanoven úkon nápravy a vyrovnání. V tomto případě je můţe být účasten i duchovní poradce či lékař. Osoba zadrţená, která se odmítne podrobit systému samosprávy, bude předána příslušné sloţce státu s odůvodněním porušení závazných směrnic obce V z d ě l á v á n í a p é č e o z d r a v í. Vzdělávání v obci je vedeno výše uvedeným všeobecným klíčem. Je uplatněna metodika soukromé školy (základní vzdělání v obci) a vzdělávání ostatní je řízeno také z tohoto místa (více viz. příloha č. 10).

18 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 18 ze 73 V obci jsou čtyři úrovně péče o zdraví: 1. Preventivní péče je v reţii obce. 2. Péče o děti do 15 let (alternativně do18 let) zdarma. 3. Péče o zraněné a ty, kteří onemocněli, je cenově stanovena dle míry a porozumění souvislostí pacientem (blíže popsána _ příloha č. 13.). 4. Péče o nemohoucí je v reţii obce, v karanténě pak dle míry nemoci. Jsou postupně zřízena zdravotní střediska (všeobecné holistické, zubař, ţenská lékařka, léčitelé, zdravotní sestry a zdravotník, lékárník) Z p ů s o b r e a l i z a c e t o h o t o p r o j e k t u. 1. Připomínky a náměty zúčastněných, zapracování do dokumentu. 2. Prezentace projektu v obci (zastupitelstvo, občané), regionální centra Předloţení a koordinace projektu MAS (místní akční skupiny). 4. Přeformování projektu dle poţadavku komunity, obce, plány a rozpočty. 5. Zřízení Organizace pro transformaci dané obce (v souladu se zákony o obcích). 6. Schéma činností pro kaţdý rok. 7. Prosba o poţehnání, nábor a pracovní náplně, vybavení, rozběh V y b r a n é d o t a č n í p ř í j m o v é p o l o ţ k y d o r o z p o č t u o b c e ( p ř í k l a d k r ) v n ě j š í z d r o j e. Dotace na zalesnění Dotace poskytované SZIF Dotace pro podporu zaměstnanosti Dotace investiční Dotace na podporu podnikání Přerozdělení z daní Atd R i z i k a r e a l i z a c e. 1. Neporozumění smyslu a způsobu realizace projektu. 2. Neochota dotčených se projektem váţně a věcně zabývat. 3. Strach účastníků ze ztráty současných jistot, tříštění oborů činností samosprávy. 4. Nevěcný tlak vnějších subjektů, jako důsledek ztráty vlivu. 5. Nedostatečná iniciativa a úsilí strůjců, správců a Rady obce. 6. Nedostatek poctivého úsilí na cestě k vlastní důstojnosti a ušlechtilosti. 7. Neporozumění a nesprávně uchopená obnova ţenského působení.

19 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 19 ze 73 Přílohová část

20 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 20 ze 73 Příloha č. 1 ZPRÁVA O MONITOROVÁNÍ OCHRANY ZPF V ČR ZA ROK 2006 Výňatek z výroční zprávy Společnosti pro ochranu půdy v ČR V roce 2006 byl na základě podnětu obyvatel obce Větrušic u Klecan prošetřován případ záboru zemědělské půdy pro výstavbu rodinných domů na území pod správou stavebního úřadu Klecany. Základem níţe uvedených jednání bylo prověřit, zda a jak byl ochráněn poţadavek zákona, ochrana ZPF. Proběhlo celkem 12 ústních jednání a 4 správní řízení, a to na: Obecním úřadě ve Větrušicích Stavebním úřadě Klecany Městském úřadě Brandýs nad Labem Stará Boleslav, pracoviště Praha, odbor ochrany ZPF a odbor ochrany ţivotního prostředí Krajském úřadě Středočeského kraje Ministerstvu ŢP Zjištění: V ţádném případě, při uvedených oficiálních jednáních, nebyl doloţen jakýkoliv doklad o jednání ve prospěch ochrany půdního fondu, přestoţe se jednalo i o pozemky nejkvalitnějších bonit ( ), které jsou zařazeny do třídy ochrany I. Uvedená výstavba neslouţí k uţívání obyvatelů obce Větrušice. V uvedené lokalitě Klecany a Zdiby dochází k masivnímu záboru zemědělské půdy pro stavební účely a to jak z hlediska výstavby satelitních městeček tak přepravních skladišť. V některých případech docházelo k nátlaku i vyhroţování ze strany úřadů a investorů výstavby. Na stranu ochrany půdy se postavilo kromě našeho občanského sdruţení Myslivecké sdruţení Hoštice, které i do dnešní doby uplatnilo moţnost odvolání v jednom správním řízení týkající se výše zmíněné výstavby. Hodnocení: Ochrana půdy (ZPF) v současnosti je pouze formální, úřady kompetentní k ochraně ZPF půdu nijak neochraňují, reagují pouze na ţádosti, zájmy vlastníků (investorů), ČR není potravinově soběstačná, postupně se likvidují v minulosti prosperující odvětví (např. cukrovary), ceny zemědělských základních komodit jsou tlačeny pod úroveň úţivnosti podnikatelů. Stavební činností na ZPF je vytvářen prostor pro odbytiště produktů ze zahraničí Společnost pro ochranu půdy v ČR

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Návrh IVP 2014 Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Ing. V. Voltr, CSc. Ing. V. Vilhelm, CSc., Ing. M. Hruška, Ing. L. Jelínek, PhD.,

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídící orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Ing. Jitka Špalková Česká inspekce ţivotního prostředí Praha a Středočeský kraj Copyright 2011 Česká inspekce životního prostředí Česká

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

6. výzva MAS Podhostýnska

6. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více