Projekt soběstačnosti a samosprávy obcí a obnovy lidské důstojnosti. (revidovaný k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt soběstačnosti a samosprávy obcí a obnovy lidské důstojnosti. (revidovaný k 1.5.2009)"

Transkript

1 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 1 ze 73 Projekt soběstačnosti a samosprávy obcí a obnovy lidské důstojnosti. (revidovaný k ) Pro období 2007 aţ 2015 V Komni Zpracoval: ing. Lubomír Drgáč a kolektiv autorů Veškerá práva vyhrazena, interní materiál laboratoře Ţiva

2 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 2 ze S l o v o úvodem. Smyslem tohoto projektu je vytvoření základního rámce pro setkání a setkávání se lidí, kteří povaţují soběstačnost a lidskou důstojnost za základní hodnotu vlastního ţivota. Jednotlivé části projektu tak připravují půdu pro prvotní se vcítění do pojetí světa budoucí spolupráce. Vznikající úctyplný vztah je pak teprve klíčem k rozvoji myšlenek dělby práce v dobrých ale i zlých časech, k inspiraci a nalézání dosud neznámých řešení. Samotná odbornost a jen vlastní snaha s pomocí zvenčí k proměně nestačí. Přestoţe dnes je vyvíjeno značné úsilí zaměřené na rozvoj regionů a mikroregionů, jsme svědky stále rostoucích rozdílů mezi venkovem a městskými aglomeracemi. Struktura jednotlivých celonárodních investičních záměrů, směrovaných do rozvoje, často nerespektuje charakter regionu, lidi zde ţijící, rozmanitost a zejména skutečné přírodní dědictví. Venkov je aţ příliš zjevně stavěn do role nesamostatného a stěţí ţivotaschopného subjektu, který má být podřízen tlaku a poţadavkům zvenčí. Ať uţ v podobě průmyslového rozvoje řízeného ze zahraničí, vytvoření umělé spotřebitelské sféry a sluţeb, také však v podobě celosvětové globální politiky. Není tajemstvím, ţe hlavním cílem uvedeného úsilí není trvale udrţitelný rozvoj území obcí či venkovských mikroregionů, ale orientace na zisk a sféru vlivu. Vţdyť v dnešním celosvětové trţní ekonomice pouhé 1% vlivných lidí světa má okolo 66% celosvětových příjmů. Dochází postupně ke stále většímu ekonomickému a sociálnímu úpadku venkova, coţ má nahradit turistika, tzv. ochrana krajiny, budování míst rekreace a sídlišť převáţně pro obyvatele měst či pracovníky průmyslových zón, vycestovávání obyvatel venkova za prací a dováţení věcí, které je mimochodem venkov sám si schopen ve správném poměru mnohem levněji vytvořit. Venkovan, tedy člověk trvale ţijící a pracující na venkově, je jiţ delší čas, ve skrytu, povaţován za bytost méněcennou, ţel také se tak jiţ mnohdy chová. Budiţ zde upozorněno, ţe 80 % rozlohy ČR má charakter venkovského území a také podstatná část obyvatel zde ţije. Navíc nutno dodat, ţe dnešní způsob hospodaření výkonného aparátu státu s celonárodními zdroji a způsob hospodaření obyvatel tzv. venkovských území s jejich zdroji je natolik odlišný, ţe vzájemná integrace není vůbec moţná. Výše načrtnuté problémy v naší společnosti nejsou zdaleka jediné. To, co v současnosti nazýváme pokrokem, má za následek například uměné prohlubování sociálních rozdílů, rostoucí zranitelnost komplikovaného ekonomického systému, nevratné narušování ekosystémů a s tím spojeného rozmachu civilizačních chorob a hrozbou přírodních katastrof; úbytek zemědělské a lesní půdy, prohlubující se závislost většiny obyvatel na stávající ekonomice, bez které uţ nejsou schopni si zabezpečit základní ţivotní podmínky. Je potřebná změna přístupu na všech úrovních, od regionální politiky aţ po smýšlení a konání jednotlivců. Tím také postupně vymizí uměle vytvářené problémy ústící v sociálním napětí, trvalém systému ekonomické nejistoty a nespokojenosti, znevaţování etiky a čistých pojmů ve všech oblastech lidské činnosti i pohrdání dary přírody s čímţ hluboce souvisí ztráta vitality půdy, vod a ovzduší a tedy i na nich závislých forem ţivota. Při tvorbě projektu bylo vycházeno z postupů, jeţ jsou v souladu se zákonitostmi přírody, avšak nestandardních v dnešní společnosti.

3 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 3 ze 73 Prvotní zaměření je v orientaci rozvoje hospodářství obcí způsobem, který: Sniţuje závislosti obcí (komunit) na vnějším, trţním prostředí. Aktivizuje neaktivní nebo neefektivně vyuţívané pracovní síly obyvatel ke tvorbě hodnot prospěšných obci. Vyuţije jedinečné zdroje obce a územního katastru a trvale zvyšuje jejich hodnotu. Nechává vzniklé hodnoty jako převáţnou součást obce. Sníţí nevyhnutelnost cestování obyvatel za prací do jiných obcí a regionů. Podstatně zvýší a posílí povědomí obyvatel ve vztahu k bohatství přírodního prostředí a skutečnou hodnotu vlastní osobnosti. Prostřednictvím citlivého vzdělávání obyvatel účinně podpoří rozvoj jedinečných a dosud nerozvíjených schopností jednotlivců v mladém i pokročilém věku, včetně přiměřeného zdraví a štěstí. Přispěje k trvalému sniţování energetické náročnosti, včetně dopravy. Projekt je moţné pojmout také jako určitou alternativu ke státem podporovanému celonárodnímu systému obnovy venkova prezentovanému v dokumentu Program rozvoje venkova České republiky na období z ledna 2007, jehoţ garantem je Ministerstvo zemědělství ČR a VÚZE Praha. Tento program ţel jen určuje a řeší určité podmínky pomoci zvenčí, nezabývá se vlastní vůlí cílové skupiny a rozvojem obyvatel venkova, jejich právem na sebeurčení. Pro doplnění je nutno uvést, ţe v projeku je často pouţit pojem Vyšší Moc. Právní systém naší země taktéţ pouţívá termínu vyšší moc. V případě právního systému je tím zohledněna přítomnost jevů, především přírodních, ovlivňujících činnost lidské společnosti, který není moţno předvídat a kdy nelze brát jednotlivce ku zodpovědnosti. V tomto projektu je pojmem Vyšší Moc míněna skutečnost, ţe kaţdý člověk je plně odpovědný za svá rozhodnutí, kterých důsledek je zákonitě a do nejmenších důsledků součástí ţivota jeho i jeho okolí. Tato Zákonitost jako projev Vyšší Moci je předvídatelná a stejně jako souvislosti s ní spojené.

4 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 4 ze Z o b s a h u : 3. Základní bohatství venkova - půda Čeho jsou půdní faktory základnou Projekt soběstačnosti a rozvoje lidskosti obce (modelový vzor) Metoda Vhodné rozdělení území dle spotřeby potravin Zdroje pro transformaci Zemědělské hospodářství Lesní hospodářství Podpůrné provozovny dílny Energetika, voda, komunikace Systém samosprávy obce Kontrolní a řídící systém Vzdělávání a péče o zdraví Způsob realizace projektu Vybrané dotační příjmové poloţky do rozpočtu obce Rizika realizace Seznam příloh: 1. Zpráva o monitorování ochrany ZPF v ČR za rok O půdě Leták Učebnice Člověk a zákony Správa nemovitostí v systému soběstačné obce. Propůjčování k uţívání Osobnost správce (vůdce) Zákony pro ţivot na Zemi zkrácená verze Organizační schéma obce Ekvivalent hodnot Ku interní měna správy obce Obnovení postavení ţen v systému samosprávy obce Učební osnovy metodika Rostliny, zvířata a lidé Úvaha o energetice lidské společnosti energetická budoucnost Péče o zdraví Osobnost stráţců Stav nouze a Plány přeţití Metodika řízení systému dle normy EN ISO Odhadované průměrné spotřeby ovoce a zeleniny na člověka/rok Praktická příručka ekologické farmy Lesní hospodářství Architektura obce Rekonstrukce a údrţba nemovitostí Domy a byty v uţívání Vlastnictví movitých věcí, směna, zapůjčování Práce mimo obec a bydlení mimo obec s prací v systému obce Volání země a budující myšlenky... 72

5 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 5 ze Zá kl a d n í b o h a t s t v í v e n ko v a p ů d a. Vzdělaní národové nedovolují, aby nějaká půda zahálela, ani ţádný materiál nebyl zbytečně mařen. (J. Á. Komenský, 17. století). Národ, který ničí půdu, ničí sebe. (F. D. Roosevelt, r. 1937). Citace uvedených velkých muţů minulosti dosti jasně a zřetelně vyjadřují to, co kaţdý člověk nese někde ve svém nitru, jako základnu pozemského ţivota a vztah k ní. Tím je země, půda, rodné místo. Více o vztahu k zemi Volání země a budující myšlenky viz. _ příloha č. 25. Co je to půda? 1) Podle zákonů této země, je zemědělský půdní fond základním přírodním bohatstvím naší země a je předmětem ochrany státu (Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). 2) Definice odborné veřejnosti konstatuje: Půda je polyfunkční, otevřený, polyfázový, strukturovaný systém na povrchu litosféry, spojený s výměnou látek s ostatními sférami. (1993, Encyklopedický slovník. Encyklopedický dům & Odeon, Praha, s. 894.) 3) V tomto projektu je půdou míněna základna pozemského ţivota jako otevřeného ţivého organismu v celé své poznané i nepoznané velikosti, řídícího se beze zbytku přírodními zákony a ovlivňovaného působením člověka. 4) Jako lidskost nelze oddělit od člověka, tak nelze oddělit půdu od planety Země a dalších organismů, které jsou na ni vázány. 5) Má-li půda poslouţit člověku, je jeho povinností na ní správně hospodařit. Vlastnictví půdy člověkem, ve dnešním pojetí, resp. vlastnictví celých území, je příčinou úpadku lidskosti a téměř nevratného zničení celých zemských oblastí. Chybí zde totiţ vţdy zvýšená odpovědnost vlastníka vůči pravému majiteli. Většina vlastníků v naší zemi však na půdě ani nehospodaří. Slovo vlastnictví je v tomto projektu uchopeno pojmem správa. Společnost pro ochranu půdy v ČR monitorovala v roce 2005 a 2006 způsob ochrany půdy s alarmujícím výsledkem! (více _ příloha č. 1.: Zpráva o monitorování ochrany ZPF v ČR_2006) V rámci širších souvislostí je zde uváděna zevrubně bliţší charakteristika půdy. Faktory půdy ovlivňující její hodnotu, které musí hospodář akceptovat při své činnosti: 1. Matečná hornina. 2. Pásmo a klimatické vlivy, klimatické zóny (i elektrická pole atmosféry...). 3. Voda podzemní i povrchová. 4. Charakter terénu. 5. Stáří půdy. 6. Koloidy minerální a organické. 7. Biologické faktory. 8. Činnost člověka. (více _ příloha č. 2.: O půdě odkaz na časopis Vesmír a skripta Půdoznalectví)

6 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 6 ze 73 A dále velmi důleţité dynamické faktory, které nejsou zohledňovány vědeckou veřejností ani samotnými hospodáři (buď o nich jiţ neví, nebo nejsou ochotni je akceptovat): 9. Míra přítomnosti přírodních sil, jeţ jsou pro lidi neviditelnými formami, které však budují, pečují a oţivují viditelnou část toho, co nazýváme díla přírody. Tyto síly jsou podstatami přirozených dějů, jeţ plně souvisí s jejich projevem uvedeným ve výše vzpomínaných faktorech a přímo či nepřímo spojených s: Vlivy působení Slunce a planet (včetně samotné Země a Měsíce). Působení a vyzařování proudu silových působení zvěrokruhu a vesmírných epoch. Působení myšlenkových a emočních forem lidí. (více o souvislostech _ příloha č. 3.: Leták Učebnice Člověk a zákony) Pro další záměr je nutné mít na paměti, ţe uvedené faktory působí vzájemně a spojitě a vytvářejí vývoj ţivota krajiny, dnes nazývanou ekosystémem, jehoţ člověk je nedílnou součástí s jednoznačně vymezenou povinností. Existence přírodního ekosystému však není podmíněna existencí člověka!

7 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 7 ze Č e h o jsou půdní fakt o r y z á kl a d n o u v š e o b e c n ý p o d kl a d p r o změ n y v o b o r e c h lids ké č i n n o s t i v o b c í c h ČR. K půdě, jako základně ţivota na venkově patří činnosti a děje probíhající přímo na ní nebo v její blízkosti. Samotný Program rozvoje venkova velmi věcně a názorně statisticky popisuje poměry venkova. To je pak podkladem pro nastartování změn. Je zde však řešen jen důsledek, nikoli kořenové příčiny dnešního stavu jednotlivých lokalit a oborů lidských činností v nich. Čeho je tento nevyhovující a místy varující stav důsledkem a v čem je moţnost proměny, bude uváděno postupně dále. 1. Samospráva. Ve všeobecnosti je na všech úrovních správy hovořeno o samosprávě obcí. Tato samospráva ovšem spočívá v poţadavku plného a sankcemi vymahatelného respektování zákonných ustanovení, různých nařízení, normativů a metodik. Často s podtextem, ţe je to poţadavek evropské unie. Novodobě pak tzv. předcházení rizikům různých nebezpečí, které na lidi číhají. Tímto formovaní lidé obcí se pak nejsou schopni v záplavě, často stovek nesourodých poţadavků, orientovat a uţ vůbec ne vyjádřit vlastní, nedeformovaný pohled na věci veřejného ţivota. Zejména jsou-li častými představiteli zákonodárné a veřejné moci lidé, kteří sami dost dobře neznají smysl své práce a vedení lidí není jejich dovedností. Nevyhnutné předpoklady pro změnu (preambule): Země, krajiny, ovzduší a vodstva, od svého vzniku aţ po zánik, jsou součástí nezměrného celku a řídí se Vyšší Mocí (která se zde na zemi projevuje neměnnými přírodními zákony)! (O způsobu správy a vlastnictví viz. příloha č. 4.) Půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země a je předmětem ochrany státu, který musí plně respektovat zákony Stvoření svým chováním, svými předpisy a má vytvořen systém pro jejich plnohodnotné uplatnění. Nastanou-li podmínky pro výjimky ve způsobu přechodu na novodobé vlastnictví, mohou být jen v odůvodněných případech v rámci systému transformace a v souladu s rozvojem nově vznikajících forem ţivota. Proměna obecní samosprávy (také případné samosprávy menších společenských jednotek komunit): Správou půdního fondu, na vymezeném k.ú., je státem pověřena obec s jejím představitelem, který pro svoji funkci splňuje poţadavky správce (Osobnost správce _ příloha č. 5.) s funkčním obdobím jeden rok.(jeden rok vyplývá z periodického ročního cyklu a samotný správce starosta musí být schopen nabídnout koncem roku svou funkci. Není-li schopnější kandidát na tuto funkci, pokračuje dál ve své práci počínaje novým rokem). (Nyní je dle zákona o obcích volené zastupitelstvo se starostou s funkčním obdobím 4 roky). Základní právně etický kodex je zaloţen na Zákonech pro ţivot na Zemi (více _ příloha č. 6.) a kriteriu lidskosti dle EU. Ostatní právní normy musí být v tomto smyslu postupně zjednodušeny a přepracovány. Důraz je kladen na osobní odpovědnost dospělého občana za svá rozhodnutí, která musí být v souladu s jeho svědomím. Je stanovena organizační struktura s pravomocemi a odpovědnostmi (více _ příloha č. 7.). Je respektováno právo dospělého jednotlivce na svobodné rozhodnutí. Samostatné podnikání je především součástí hospodářské činnosti obce (produkty pro potřebu obce). Pro podnikání jsou plochy a budovy pronajímány a soukromý majetek je podporován v souladu s právně etickým kodexem.

8 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 8 ze 73 Inflační spirála je zastavena a obrácena tím, ţe vytvářené hodnoty převaţujícím dílem zůstávají přímo na území obce. Princip konkurence v dnešním pojetí je nahrazen principem ryzí pomoci a zdravé soutěţivosti. Dále se hodnoty rozvíjejí s přístupem nového poznání, vyplývajícího ze součinnosti s přírodními a vyššími silami, vedoucí také k ozdravění obyvatel a krajiny. Pracuje se 8 hodin (resp. 12) denně. V úrovni platů nejsou zásadní rozdíly, pokud se jedná o práci pro obec (v systému obce). Obyvatelé nemocní a starší pracují dle moţností svého zdravotního stavu (důchodový systém ve stávajícím pojetí státu není součástí záměru tohoto projektu porušuje princip lidskosti). Ekvivalenty hodnot uvnitř obce jsou jiného charakteru neţ finanční prostředky ve styku s okolními regiony a ekonomickým systémem státu (více _ příloha č. 8). Uvedený systém se podobá známému systému vnitropodnikových cen a je nutný pro zabezpečení převáţné soběstačnosti obce od okolního ekonomickéhohospodářského prostředí včetně hrozících globálních krizí jako i k lepším moţnostem spravedlivého růstu ţivotní úrovně obyvatel obce následkem nového systému zaloţeného na poklesu hodnoty samotných peněz. Jenom v takovém systému je moţné zabezpečit, aby jednotlivci místo maximalizace osobních zisků byli vedeni k vyuţití a následnému rozvoji svých jedinečných schopností a darů, a nedocházelo k potíraní principu ryzí pomoci tak, jako je tomu dnes. Volební systém je povinný, existuje v podobě přímých a adresných voleb. Volič má právo odmítnout povinnost volby, avšak s písemným zdůvodněním. Je dbáno na odlišné vlastnosti a schopnosti muţů a ţen, které se projevují i v jejich činorodém působení. To platí zejména při veřejném zohlednění muţských a ţenských činností. Muţi nejsou ţenám nadřazeni. Ţenám jsou v systému samosprávy obce vytvářeny plnohodnotné podmínky pro přirozený ţivot a vývoj ţenských schopností a vlastností. Tuto oblast lze povaţovat za jednu z nejnáročnějších pro základní proměnu. Jiţ celá staletí je oblastí nerespektovanou a opomíjenou. (více _ příloha č. 9.: Obnovení postavení žen v systému samosprávy obce). Systém samosprávy obcí a jednotlivých komunit je moţné vzájemně integrovat v rámci menších či větších celků a regionů, vţdy ale musí být zachovány základní pilíře obecné samosprávy a motivace pro vznik takových celků vychází z jejich nitra, nikoli zvenčí, jako při soudobých snahách. Tomu zákonitě předchází formování osobností (viz. vzdělávání). 2. Lidská sídliště. V tomto projektu nejsou řešeny současné větší městské aglomerace, které vyţadují samostatné přístupy zejména z hlediska způsobu myšlení a neřešitelnosti problematiky soběstačnosti zde ţijících obyvatel. Právě ţivelná koncentrace činností a lidí zde je příčinou problémů civilizace. V České republice je dnes asi obcí a měst, z toho cca je potenciálně v reţimu tohoto projektu. Obcí v tomto projektu se rozumí základní jednotka lidského společenství, které je soběstačné min. z 90 %, na vymezeném území a s vlastním řídícím systémem, jeţ je v souladu s přírodními principy souţití s ostatními ţivými organismy a naplňující smysl ţivota samotného. Trvalá bydliště lidí jsou situována v místě působení, tedy v regionu (k.ú. obce) a to tak, aby byla minimalizována nadbytečná lidská a industriální energie pro pohyb související se zaměstnáním ve správě obce, či při samostatném podnikání, a skýtala přiměřenou míru pohodlnosti a rozvoje kaţdé osobnosti ve smyslu lidskosti. Domy, byty a ubytovny mají být ve správě obce a dle přiměřenosti pronajímány k uţívání. Tato nová skutečnost souvisí s růstem ţivotní úrovně v obci, coţ se promítá do vztahu k osobnímu vlastnictví nemovitých věcí.

9 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 9 ze Výchova a vzdělávání. Současný způsob vzdělávání je soustředěn na rozvoj rozumových schopností a méně na manuální dovednosti, ve kterých je zapojeno harmonicky celé tělo. Úplně však chybí předměty zabývající se etikou a smyslem lidského ţivota. Technika téměř udusila dovednosti související s rozvojem schopností jedinců, osobností. Osudovým omylem vzdělávání je skutečnost, ţe kaţdý si můţe dělat, co se mu zlíbí. Člověk se však můţe nazývat osobností aţ tehdy, zachvívá-li se jeho svobodná vůle s vyššími zákony přírody. Převaţující a nevyváţená přítomnost ţenství ve školství obírá vzdělávání mladých o pevnou ruku. Zaměření změn ve vzdělávání: Funguje na všech věkových úrovních a rozvíjí vědomí člověka o tom, kým je a kam patří, jeho dovednosti a schopnost svobody rozhodování. Základním směrem je přirozený způsob individuálního poznávání a poznání prostředí a sil v něm působících (Učební osnovy _ příloha č. 10. např. předměty chování a mrav, český jazyk, cizí jazyk, nauka o slovu, počty a hospodaření, přírodovědné a vševědné poznání, kultura těla a estetika). Po úpravách lze pouţít i stávající učební pomůcky. Osnovy budou přiměřené vyspělosti dětí, pocitu bezpečí a jejich schopnostem a potřebné volnosti. Základní vzdělání je v rámci obce (cca obyvatel), vyšší vzdělání zajišťuje jednotlivcům obec mimo svou působnost, za podmínky budoucího začlenění studenta do systému obce případně regionu (viz. dále). V případě, ţe se student během studia rozhodne jinak, budou zohledněny podmínky, za kterých bylo jeho studium umoţněno. Vzdělávání pro dospělé: Zaměření na ozdravění pojmů právo, spravedlnost, zdraví, čistota a mravnost, čestnost, krása, láska, poznání Vyšší moci, vztah muţe a ţeny. Zvláštní oblastí je vzdělávání k napravě postavení ţen ve společnosti ( _ příloha č. 9.). Zákony pro ţivot na Zemi s promítnutím do vlastních oborů činnosti ( _ příloha č. 6.). Externí specializované vzdělávání dle záměru a potřeb obce. Odívání se a chování na veřejnosti je také předmětem vzdělávání v souvislostech ţivota. Potřebnost vzdělávání v oblasti odívání vychází z potřeby rozvoje smyslu pro krásu při současném respektování výjimečností kaţdého jednotlivce a podpory zdraví. Postupně se zformují další dovednosti a nové vědění, vzniknou i nové obory. Obyvatelé obce budou chtít poznávat nové věci. Kultura a sport pro potěšení a povznesení lidskosti. (více Učební osnovy vzdělávání pro dospělé v období transformace _ příloha č. 10.) Přírodní bohatství obce, regionu. 4. Zvláštní přírodní útvary a chráněná území. (obnaţená skaliska, pralesy, mokřady, rezervace ) Předmětem činnosti v rámci samosprávy je ochrana před současnými lidskými vlivy s cílem nezasahovat a dodrţovat zde zvláštní reţim bez lidí. Značně důleţité je eliminovat dočasná a zištná působení různých sdruţení a subjektů, rádoby chránící území, nemaje v dostatečné míře povědomí o skutečné podstatě většiny přírodních jevů. Více Rostliny, zvířata a lidé _ příloha č. 11.

10 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 10 ze Lesy a lesní louky, zejména na svaţitém a měně dostupném terénu. Předmětem činnosti je tvorba, ochrana a rozvoj krajinotvorného prvku lesa, který má zmírňující a ţivotodárný vliv na klima krajiny, tvorbu a očistu ovzduší, zmírňování teplotních výkyvů v krajině, zádrţ a posílení vody, i jako protierozní prvek. Dále biodiverzitu a tím intenzivní přítomnost přírodních sil, čehoţ důsledkem jsou zde dary jako dřevo, plody lesa a luk, zvěř, léčivá vody a ovzduší. Vše propojeno s doprovodnými jevy a organismy pro krajinu a lidskou činnost prospěšnými. Samotný prvek lesního porostu s palouky je osazen také stromy nesoucí ovoce s přítomností včelstev bez zásahu lidí. Hospodaření v lese je harmonické. 6. Lesoparky, sady. Předmětem činnosti je tvorba a údrţba stromoví zmírňujícího vliv lidské činnosti v blízkosti a v lidských sídlištích. U lesoparku plní i ozdravnou úlohu. U sadů ovocné plody. Ovocné stromy a lesopark mají být vzájemně prolnuty. Bez intenzivního sadaření s respektováním biorytmů. Porost pod stromy je vhodně udrţován. 7. Pastviny, louky, orná půda, vodní toky a plochy. Cílem proměny má být převod konvenčního, intenzivního hospodaření na zdravější ekologický způsob. Zajisté přístup k ekologickému způsobu hospodaření v krajině je jen prvotní alternativa. Ţel dnes opět tlačena zpět do podmínek hospodaření diktovaných z venčí. Respektování biorytmů a činností sil přírody a komunikace s nimi, bude jen důsledkem trvalého rozvoje. Viz dále potravinová a ekonomická soběstačnost na území, katastrálním území, regionu. 8. Hospodářské stavby, lesní, zemědělské a ostatní v podnikatelské činnosti. Současná situace v této oblasti, při působení různých podnikatelských subjektů, které převáţně podnikají za účelem zisku, vede k prohlubující se disharmonii a vzniku často nepřirozených děl. Především musí kaţdá činnost zapadnout do krajinného rázu a plnit úlohu dostatečné míry soběstačnosti obcí z hlediska dostupnosti zdrojů, jejich vyuţití a obnovitelnosti, včetně nezátěţové likvidace odpadů přímo na katastru, případně v regionu. Vytvořené hodnoty jsou v první řadě určené k rozvoji samotných obcí. K podpůrné činnosti patří zejména zpočátku i střediska základního výzkumu a vývoje v architektuře. Ovšem s jednoduchými a evidentními výsledky a podněty. 9. Zvláštní a liniové stavby v krajině. Jedná se o díla se zvláštním určením. Doly, lomy s jejich stavbami, díla energetické infrastruktury. Dále komunikace a vodní díla. Zaměření je na podstatné sniţování pohybu lidí a produktů, včetně jiné podnikatelské aktivity, mimo vymezený region. Je zde přímá souvislost s energetikou. 10. Energetika a transport. Systém energetiky obce je provázán jako celek se stanovením kritických míst a oblastmi propojení s regionem nebo celým územím státu, ovšem s moţností soběstačnosti. Kaţdý občan má povědomí o aktuální energetické situaci a stavu zdrojů i vlastní úloze při regulačních opatřeních. Všestranná rozváţnost a niterná pohyblivost jednotlivce je klíčem k efektivnímu vyuţití místních zdrojů. (více Úvaha o energetice _ příloha č. 12.) 11. Vnější zdroje a období. Kromě vnitřních zdrojů a místních hodnot lze počítat i s vnějšími zdroji: Přerozdělení prostředků z vybraných státních daní pro jednotlivé obce. Různé typy dotací a podpor ze státních fondů a fondů EU.

11 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 11 ze 73 (Pozn.: Na tyto prostředky se sice váží podmínky poskytovatelů, ve skutečnosti však nejsou tyto prostředky pomocí, protože ti kteří o nich rozhodují, je nevytvořili. Je potřebné uvedené prostředky chápat jako formy odškodnění regionům, případně i celé ČR, za ekonomické újmy způsobené centralizační politikou státu, finančním kapitálem a politikou tzv. vyspělých zemí a to zejména za období posledních 70 let). Období efektivního čerpání vnějších zdrojů 2007 aţ Ochrana zdraví, hodnot a území ČR, resp. regionu. Ochrana zdraví a souvisejících hodnot bude řízena správou obce v tom, ţe kaţdý odpovídá za hodnoty jemu svěřené, tedy i za pozemské tělo člověka. Zdravotní péče není však plně zdarma. (více Péče o zdraví _ příloha č. 13.). Péče o zdraví bude přísně oddělena od politikaření a lobování. Kontrolní řídící systém. V celém systému soběstačné, samosprávné obce budou podchyceny a stanoveny kontrolní činnosti. Nikoli kontrola pro kontrolu, nýbrţ zjišťování skutečností pro efektivní řízení. Na stav krajiny včetně půdního fondu, ekonomicko hospodářské oblasti, na dovednosti lidí, na zdraví a ve veřejném pořádku. Zásadou regulace/řízení je vţdy stanovení pravé příčiny vzniku problému či chyby, dále pak nalezení odpovídajícího a účinného postupu k nápravě, zejména protisílou dobrého chtění. Cíl náprav a trestů je v naplnění slov: Pak bude zase lidskost vším jednáním pozemského rozumu svěže proudit a hřát, čímž také tresty i při nejvyšší přísnosti ponesou v sobě lásku. Lásku, která v každém trestu vidí jen cestu k pomoci, což jest podle všemoudrých vyšších zákonů jedině správné! V trestu nesmí být viděno něco, co má nějaké provinění jen stejně oplatit. Nesmí být již dále živena nespravedlnost! Je nezbytností pro kaţdého člověka přiměřeně pracovat po celý ţivot. Tato zásada nespočívá v nucení k práci, ale vyplývá z vědomí, ţe pokud pracuji pro společný rozkvět, mám z toho mnohonásobný prospěch. Pokud jen pro sebe, mám jen to, co sám zvládnu. K tomu účelu budou vychováni a připraveni také stráţci (Osobnost strážců _ příloha č. 14.). Obyvatelé muţské části budou také připravováni k ochraně území a společenství, jak ze strany agrese a nezpůsobilosti lidí, tak i pro případy havárií a ţivelných pohrom (Stav nouze a Plány přežití _ příloha č. 15.).

12 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 12 ze P r o j e kt s o b ě s t a č n o s t i a r o z v o j e l i d s ko s t i obce ( mo d e l o v ý v z o r d l e j e d n é o b c e z ú p a t í B í l ý c h K a r p a t ). Výchozí zjednodušené statistiky k r Moravsko-slovenské pomezí, úpatí Bílých Karpat, chráněné území. Nadmořská výška k.ú m Katastrální území obce o výměře ha Lesní půda 760 ha Zemědělská půda 710 ha Ostatní plochy (zastavěné, zahrady...) 180 ha Počet domů 180 Počet obyvatel s trvalým bydlištěm 540 ţeny a muţi 1:1 Věková struktura v % 20, 50, 30 (předproduktivní, produktivní, poproduktivní) Obecní úřad 6 zaměstnanců Soukromně hospodařící zemědělci 4 Soukromé firmy 5 Škola (mateřská a I.cyklus) 1 Zdravotní a pečovací středisko 0 Kulturní středisko, tělocvična 1 Chrám 1 Pošta a banka 0 Čerpadlo PHM 0 Úřad pro styk se státními úřady 0 Obchody 2 Hasičská zbrojnice 1 Průběţný stav k 2015 (záměr projektu) Lesní půda 930 ha Zemědělská půda (pro zem. činnost) 500 ha Ostatní plochy (blíţe neurčeno) 220 ha Počet domů 300 (směřování k tomuto číslu) Počet obyvatel (směř. k číslu; vyváţ. stav z let ) Věková struktura v % 20, 70, 10 (předproduktivní, produktivní, poproduktivní) Obecní správa s hosp. zázemím 300 pracovníků (směřování k tomuto číslu) Soukromé firmy 250 pracovníků (směřování k tomuto číslu) Ostatní produktivní 150 pracovníků (směřování k tomuto číslu) Škola (mateřská, I. a II. cyklus) 1 Zdravotní a pečovací středisko 3 Kulturní středisko 1 Chrám 2 (druhý v přípravě na výstavbu) Pošta a banka 1 Čerpadlo PHM 1 Úřad pro styk se státními úřady 1 Obchody a místa směny (sklady) 10 Elektrárna a spalovna 1 Hasičská zbrojnice 1 Čistička 1

13 Projekt soběstačnosti 2007 Strana 13 ze M e t o d a Základní potřebou člověka jsou: Pitná a uţitková voda. Vhodná strava přímo z k.ú., regionu. Světlo a čisté ovzduší. Přítomnost zeleně a stromů. Teplé a vkusné přístřeší s místem pro odpočinek a drobnou osobní činnost. Základní myšlenky ţivota smysl ţivota. Přiměřená práce a pohyb. Zákony pro ţivot na zemi. Moudré vedení a zkušenosti (spolupráce, metodika ISO 9001 _ příloha č.15., aj.). Ovzduší a voda je dána a řešena vhodným zalesněním území, zejména ve vyšších polohách V h o d n é r o z d ě l e n í ú z e m í d l e s p o t ř e b y p o t r a v i n. Orientační spotřeby zákl. potravin na obyvatel/rok: Potravina Mnoţství Výchozí produkt Výnos Plocha brambory 80 t 80 t 16 t/ha 5 ha chléb a těstoviny 50 t 70 t 3 t/ha 25 ha cukr 30 t 300 t 30 t/ha 10 ha mléko 150 t 150 t 3 t/ ks 30 ha mléko pro máslo 400 t (10 t) 400 t 3 t/ks 100 ha maso (všeobecně) 80 t 120 t 1,5 DJ/ha 120 ha vejce 0,7 mil. ks (40 t) 0,7 mil. ks 3000 slep. 2 ha zelenina a ovoce 180 t 200 t 20 t/ha 10 ha ( _ příloha č.17) Ostatní 10 t 15 t 5 t/ha 3 ha Celkem (zhruba) 610 t 305 ha Hospodářské a přadné rostliny, RRD (rychle rostoucí dřeviny) cca 50 ha Celkem k soběstačnosti pro obyvatel cca 355 ha Bilanční porovnání struktury uţívání dnes (2007) a v horizontu 2015 Dnes pronajatých pozemků subjekty se sídlem mimo k.ú. cca 520 ha Dnes pronajatých pozemků subjekty se sídlem na k.ú cca 150 ha Celkem v pronájmu cca 670 ha a 600 ha lesa Pro horizont 2015 ZPF K soběstačnosti obce cca 500 ha a 760 ha lesa K zalesnění (při zalesnění cca 10 ha ročně na 17 let) cca 170 ha Ostatní půda (záhumenky, zahrady, zastavěná plocha a pozemky a k zatím nestanoveným účelům...) cca 220 ha

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

Stav a perspektivy území Evropské unie

Stav a perspektivy území Evropské unie Stav a perspektivy území Evropské unie Aktualizované znění 2011 Podklad k Územní agendě Evropské unie 2020 2 Stav a perspektivy území Evropské unie Aktualizované znění 2011 Podklad pro Územní agendu Evropské

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více