O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi"

Transkript

1

2 O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok Poskytnuté nadaní píspvky: Literární tvorba Odborná literatura a vda Dramatická tvorba Publicistika 4. Výroní ceny Nadace LF za rok Fond Boženy Nmcové 6. Výbrové ízení pro nadaní píspvky z NIF 7. Poskytnuté nadaní píspvky z NIF kap.iii. Hospodaení nadace 1. Zpráva auditora k úetnictví nadace - pehledy hospodaení - výkazy úetní závrky 2. Zpráva auditora k úetnictví NIF - hospodaení s prostedky z NIF 3. Zpráva dozorí rady nadace kap.iv. Dárci a sponzoi 1. Pehled dárc a sponzor 2. Podkování Nadace LF

3 Nadace eského literárního fondu si za léta svého psobení získala respekt a vdnost v kulturních kruzích, na nž je zamena její psobnost. Rozsah pomoci, která vzhledem k finanním možnostem není taková, jakou by si kulturní aktivity neziskové povahy zasloužily, je pesto obsáhlý. Nadace pokrývá svými grantovými a stipendijními nabídkami širokou paletu inností, kulturními periodiky a knižní produkcí poínaje a podporou zaínajících herc i mladých vdc kone, nemluv o podpoe innosti kulturních obcí. Jakkoliv nejde o závratné sumy, pece jen dosahuje nadaní podpora každoron ástek, které jsou v ádu statisíc až milion. Z hlediska celkové náronosti ekonomických poteb spolenosti se to mže jevit jako ástka zanedbatelná tím spíše srovnáme-li ji s finanními rozmry showbusinessu nebo profesionálního sportu (ástky, které napíklad fotbalové nebo hokejové kluby zaplatí za nákup prominentního hráe, by pokryly poteby nadace na nkolik desítek let). A pece i tato z hlediska celku drobná pomoc naší kultue má svj význam, nebo pomáhá uskutenit adu tvrích projekt v oblasti pvodní i pekladové literatury, v oboru tvorby divadelní, publicistické i vdecké i v innosti kulturních obcí, které by jinak vázly na nedostatku finanních prostedk. Jednou z cest, jakou Nadace mže veejnost upozorovat na význam a smysl neziskových kulturních aktivit, jejichž rozvoji chce napomáhat, je také oceování významných poin v oblasti krásné literatury, publicistiky i vdy. Udlování výroních cen Nadace se stává každoron významnou spoleenskou událostí, která dokazuje, že innost této instituce má nejen své nezastupitelné místo v kulturním život naší zem, nýbrž že si vydobyla i zaslouženou prestiž. Nadace šíkou svého zábru kulturních aktivit, jež se snaží podpoit, pokrauje v tradici, která sice vznikala ve zcela odlišných pomrech, nicmén souasné vedení této instituce ji stále cítí jako závazek vi kulturní veejnosti a potebám tvrích pracovník. Zmnné ekonomické podmínky nutí ovšem pracovníky nadace i správní radu k maximální pelivosti a vynalézavosti pi zajišování finanních zdroj, které nejsou neomezené (a navíc striktn vymezené zákonnými ustanoveními), a k velké odpovdnosti pi jejich optimálním využívání tak, aby pinesly co nejvtší užitek. Opírají se pi tom o innost expertních skupin, jejichž lenové jsou jmenováni na základ nominací vzešlých z jednotlivých umleckých organizací. To je zárukou jak objektivity tak odborné kvality výbru dl a projekt navrhovaných pro udlení grant i stipendií. Výroní zpráva na konkrétních údajích dokazuje, jak se Nadace na jedné stran snaží dostát potebám a požadavkm, jež jsou na tuto instituci vznášeny ze strany tvrc, a jak je na druhé stran nucena reagovat na nelehké ekonomické podmínky, na jejichž základ mže jako instituce svou innost vbec rozvíjet. Výsledky ukazují, že se s tmito nároky dokázala až dosud vyrovnat se ctí. Prof. Dr. Aleš Haman

4 1 Nadace LF je zapsána v nadaním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze: oddíl N, vložka 94, den zápisu , identifikaní íslo: Úel nadace: podpora tvrí innosti a projekt v oblasti literatury, vdy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novináství a zábavního umní. Základním dokumentem vymezujícím poslání a innost nadace je statut. Statutárním orgánem je správní rada. SR je devítilenná, volená na ti roky. Dozorí rada je kontrolním orgánem nadace, je tílenná, volená na ti roky. Správní rada Nadace LF: Po celý rok 2004 pracovala správní rada zvolená v polovin roku 2003 ve složení: Ing. Milan Brunát, prof. PhDr. Petr ornej, DrSc., Stanislav Doubrava, prof. PhDr. Aleš H a m a n, DrSc., ( pedseda SR ), PhDr. Michaela Jacobsenová, Ing. Zdenk Justo ( místopedseda SR ), PhDr. Jan Lukeš, Jana Šmídová, prof. RNDr. František Vyskoil, DrSc. Dozorí rada Nadace LF pracovala v prvé polovin 2004 ješt ve složení:!"#$%&'()&*(+,-(%./ )4 1! Po skonení funkního období zaala od záí pracovat nov zvolená správní rada: Ing. Tomáš B a r t á k ( pedseda DR ), Mgr. Milena G e u s s o v á, Mgr. Martina Š t u m p f o v á Aparát nadace Ing. Michal Novotný, editel Ing. Antonín Neumann, zástupce editele grantové oddlení: PhDr. Helena Robová, Hana Kyliánová, Helena Hájková ekonomické oddlení: Ing. Alena Volná, Kvta Kozáková Expertní skupiny. S nadací po dlouhá léta spolupracuje celá ada dobrovolných externích spolupracovník, kteí se výrazn projevují v rozhodovací fázi rozdlování nadaních píspvk. Díve praktikované devítilenné výbory odborných sekcí, kterých v nadaci pracovalo celkem sedm, jsou od roku 2001 nahrazeny tymi expertními skupinami pro: literární tvorbu, odbornou literaturu a vdu, dramatickou tvorbu a publicistiku. Expertní skupiny jsou s výjimkou sedmilenné publicistiky opt devítilenné a zasedají v nich pední tvrci, profesionálové - odborníci i vdetí pracovníci, skutené osobnosti z obor, pro které jsou nadaní píspvky ureny. Ve výbrovém ízení pijatých žádostí vypsaného nadaního programu to jsou páv expertní skupiny, které navrhují podle pijatého bodovacího klíe výši nadaního píspvku konkrétním žadatelm a postupují návrh ke konenému rozhodnutí správní rad nadace. Rozhodování expertních skupin probíhá podle pijatých vnitních pedpis nadace jednacího ádu expertních skupin. Odborné poroty. O výroních cenách nadace rozhodují každoron ustanovené poroty pro každou z cen, vetn cen Josefa Hlávky, na kterých se nadace podílí spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeky Hlávkových. O cenách se rozhoduje ve smyslu správní radou vydaného Statutu Výroních cen, kdy správní rada potvrzuje verdikt odborné poroty. Jejich obsazení je uvedeno v kapitole Nadaní píspvky podle píslušných obor.

5 2 Nadaní jmní tvoil k majetkový vklad ve výši , 81 K. Bhem roku došlo k dalšímu navýšení nadaního jmní vkladem dvou obdržených píspvk z Nadaního investiního fondu. K termínu úetní závrky roku 2004 k registrovala nadace ve svém úetnictví stav nadaního jmní ve výši , 81 K. Vývoj výše nadaního jmní: ,- K Zapsáno: 26.ledna 1999 Vymazáno: 17.dubna ,- K Zapsáno: 17.dubna 2000 Vymazáno: 23.kvtna ,- K Zapsáno: 23.kvtna 2002 Vymazáno: 20.srpna ,- K Zapsáno: 20.srpna 2002 Vymazáno: 17.ervna ,81 K Zapsáno: 17.ervna 2003 Vymazáno: 31.bezna ,81 K Zapsáno: 31.bezna 2004 Vymazáno: 1.února 2005 Výet majetku: ,81 KZapsáno: 1.února penžní prostedky ve výši 10,000,000,-K Zapsáno: 23.kvtna 2002 Vymazáno: 17.ervna nepenžitý majetek 6.202,386 ks podílových list oteveného podílového fondu ING International eský fond obligací, investiní spolenosti ING Investment Management (C.R.), a.s. se sídlem Praha 5, Bozdchova 2/344, I , ISIN: LU , v celkové hodnot ,21 K, spravovaných na základ smlouvy o správ a vypoádání cenných papír ze dne spoleností ING Bank N.V., organizaní složka, se sídlem Praha 5, Nádržní 344/25, I , - nepenžitý majetek ks podílových list oteveného podílového fondu SOB Nadaní fond, investiní spolenosti SOB investiní spolenost, a.s., se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, I ISIN: , v celkové hodnot

6 ,60 K, spravovaných na základ smlouvy ze dne eskoslovenskou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 1 Nové Msto, Na Píkop 854/14, I Zapsáno: 17.ervna nemovitý majetek, v hodnot ,- K který tvoí dm p v Praze 2, s pozemkem. parc a 1158 v katastrálním území Vinohrady, Mstská ást Praha 2, obec Praha, zapsané na LV 976, pro katastrální území Vinohrady, mstskou ást Praha 2, obec Praha, se všemi souástmi a píslušenstvím tak, jak jsou zapsány ve znaleckém posudku soudního znalce, ing. Tomáše Blažka, ze dne íslo znaleckého posudku /98 Zapsáno: 23.kvtna nepenžitý majetek, a to 23,720,000 kus a 15,382,570 kus, celkem 39,102,570 kus podílových list balancovaného fondu nadací ŽB-Trust, investiní spolenost, a.s. se sídlem Na Píkop 15, Praha 1, I , v celkové nominální hodnot 39,102,570,-K Zapsáno: 23.kvtna 2002 Vymazáno: 20.srpna 2002 nepenžitý majetek, a to ks a ks podílových list balancovaného fondu nadací ŽB-Trust, investiní spolenost, a.s. se sídlem Na Píkop 15, Praha 1, I , v celkové nominální hodnot 39, ,-K Zapsáno: 20.srpna nepenžitý majetek, a to kus podílových list oteveného podílového fondu ŽIVNOBANKA-NADANÍ investiní spolenosti ŽB-Trust, investiní spol., a.s. se sídlem Na Píkop 15, Praha 1, I , v hodnot ,- K. Zapsáno: 31.bezna nepenžitý majetek, a to 870 ks Státního dluhopisu 3,80/09 ISIN CZ se splatností v roce 2009 v celkové hodnot K, držených do splatnosti Zapsáno: 1.února 2005

7 !"# $%!%$&'()* 4 V roce 1999 Nadace uspla ve výbrovém ízení vypsaném vládou R k rozdlování finanních prostedk Nadaního investiního fondu, který soustedil urený podíl prostedk z velké privatizace a na konci prosince obdržela od Fondu národního majetku ( FNM ) první píspvek z NIF ve výši , - K. Tyto svené finance Nadace spravuje ve svém úetnictví jako samostatn vedené finanní prostedky podle píslušných ustanovení uzavené smlouvy s FNM. Každoroní výnos tchto prostedk, které jsou podle smluvních podmínek povinn vkládány do nadaního jmní, je vždy v následujícím roce pedmtem rozdlení v programu vyhlášeného výbrového ízení nadaních píspvk z NIF. Výbrové ízení je zveejováno ješt ped koncem roku, pokud je již oficiáln oznámena výše výnosu nebo nejpozdji zaátkem nového kalendáního roku, kdy k rozdlení i fakticky dochází. Výbrové ízení je vyhlašováno inzercí v hlavních celostátních denících, v kulturních a odborných asopisech zájmových oblastí, kterých se vyhlášený program týká, a na vlastních internetových stránkách nadace LF: Zde jsou prbžn uvádny veškeré potebné informace k podání žádostí a k dispozici jsou i píslušné formuláe a prbžn pak zveejován i seznam rozdlených nadaních píspvk. Ve vyhlášeném programu, který vypisuje správní rada nadace a zamuje jej pokud možno k podpoe oblastí s aktuální potebou pomoci zejména neziskové sfée, jsou ureny závazné termíny k podání pihlášek. Žádosti musí být pro jednoznanost evidence zasílány poštou nebo osobn dorueny do sídla nadace. Po kontrole požadovaných formálních náležitostí podaných žádostí administrativním aparátem nadace je o konkrétních návrzích jednotlivých nadaních píspvk jednáno v odborných expertních skupinách a o poskytnutí nadaního píspvku z NIF adresnému píjemci je nakonec rozhodnuto usnesením správní rady nadace. Na nadaní píspvek není ze strany žadatel právní nárok a proti rozhodnutí správní rady není možné se odvolat. Celá agenda rozdlování výnosu spravovaných prostedk z NIF je vedena interním pedpisem nadace Pravidla pro poskytování grant z prostedk NIF, schválených správní radou nadace LF. V roce 2001 byl Nadací rozdlován první výnos za vklad roku 2000 a zahrnoval jednak ástku krátkodobého vkladu tchto prostedk na TV ješt v roce píjmu 1999, ale zejména pak výnos dividendy z podílových list oteveného fondu Balancovaného fondu nadací ( BFN ), který pro úely spoleného investování nadací, ve spolupráci zúastnných nadací s Fórem dárc, založila zaátkem roku 2000 dceiná investiní spolenost Živnostenské banky, ŽB Trust, a.s. Nadace LF do tohoto podílového fondu, tak jako vtšina ostatních nadací, které usply ve výbrovém ízení FNM, vložila celý obnos prvních svených prostedk z NIF. V roce 2001 Nadace LF rozdlila z celkového výnosu K ( tj. výnos 4,6 % p.a. z vloženého podílu nadaního jmní ) v grantech vyhlášeného výbrového ízení ástku K, která inila více jak 80 % vyplaceného výnosu, povinného podle regulí FNM k rozdlení v grantovém programu. ástka ve výši K byla v souladu se smlouvou s FNM využita jako podíl za vynaložené správní náklady. V beznu roku 2002 pevzala Nadace do správy prostedky z 2. etapy rozdlování NIF. Pro jejich využívání došlo podle dodatku píslušné smlouvy s FNM jednak k jistému rozšíení možností finanního investování, ale i k další výrazné zmn, a sice možnosti uplatnit až 15 % ze sveného píspvku na vlastní nadaní program s podmínkou využití této ástky v následujících dvou letech. Nadace LF této možnosti využila a do nadaního jmní vložila z pijatých prostedk 2. etapy v celkové výši K podíl ve výši K, za které opt poídila, v té dob pomrn velmi úspšné podílové listy BFN spravované investiní spoleností ŽB Trust, a.s. Podíl prostedk ve výši K ( 14,88 % z pevedené ástky z NIF ) byl vylenn pro vlastní nadaní program. Nadace tak v roce 2002 zvýšila zapsaný podíl nadaního jmní z ástky K na K uložených v podílových listech Balancovaného fondu nadací ŽB Trust, a.s. V roce 2002 však Nadace LF rozdlovala výnos z nadaního jmní za pedcházející rok 2001 na který se ješt vztahovaly podmínky smlouvy 1. etapy rozdlování prostedk NIF. Výnos z podílových list BFN inil K ( tj. 5,84 % p.a. ) a ve výši K ( 81, 64 % výnosu ) byl rozdlen ve vypsaném výbrovém ízení grant z NIF. Vzhledem k mimoádným okolnostem roku 2002, kdy Nadace LF svými prostedky pomáhala obtem tehdejší katastrofální povodn byly tyto prostedky ásten využívány i tomto programu.

8 5 V beznu roku 2003 se Nadace LF stala podruhé píjemcem prostedk z NIF v 2. vln a to ve výši K, které tentokráte v plné výši vložila do nov zízeného oteveného podílového fondu SOB nadaní, který spravuje 1. investiní spolenost SOB. Zapsané nadaní jmní zahrnující píspvky prostedk z NIF tak dosáhlo celkové výše K. V roce 2003 se rozdloval výnos podílových list za rok 2002, který dosáhl celkové výše K ( tj. výnos 4.4 % p.a. z vložených prostedk v podílovém fondu BFN ŽB Trust, a.s. ) Obdržený výnos byl v ástce K ( podíl 81 % ) pedmtem rozdlení vypsaného výbrového ízení nadaních píspvk z NIF. Zbývající prostedky výnosu ve výši K sloužily k úhrad správních náklad spojených s programem NIF. V letech 2002 a 2003 byly také v nadaních programech Nadace LF uplatnny finanní prostedky, které byly k tomuto úelu vylenny z píjmu prostedk NIF v roce 2002 v již zmiované výši K. Nadace v tchto dvou letech ve svých nadaních programech ( tj. mimo výbrová ízení pro výnosy z prostedk NIF) rozdlila celkem K a ástku z pevedených prostedk z NIF urenou pro tyto úely tak nkolikanásobn pekroila. Podrobné údaje adresných nadaních píspvk v jednotlivých letech jsou pedmtem píslušné výroní zprávy za píslušné období. V lednu 2004 se Nadace stala píjemcem další ástky prostedk z NIF a to ve výši ,- K, které z rozhodnutí správní rady byly v souladu se smlouvou s FNM ve výši 85 % t.j v ástce ,-K využila k nákupu podílových list oteveného podílového fondu Živnobanka Nadaní investiní spolenosti ŽB Trust, které byly zapsány do nadaního jmní a ást prostedk odpovídající 15 % píspvku, ve výši ,- K, využije do dvou let pro vlastní grantový program nadace. V prosinci 2004 obdržela Nadace píspvek z NIF ve výši ,- K. Správní rada rozhodla opt o vkladu 85,1 % z této ástky tj. ve výši ,- K do nadaního jmní, za kterou byl v této hodnot proveden nákup 870 ks Státního dluhopisu 3,80/09 ISIN CZ držený do splatnosti v roce Podíl 14,9 % pedstavující ástku ,- K bude v souladu se smlouvou s NIF využit do dvou let pro vlastní grantový program Nadace LF. V roce 2004 byl v rámci vypsaného programu nadaních píspvk z NIF rozdlován výnos vklad z NIF za rok 2003, který dosáhl zatím nejnižší úrovn a v absolutní ástce pedstavoval , 29 K, což iní v prmru jednotlivých vklad u povolených podílových fond pouhých cca 1,34 % výnosu souhrnného vkladu p. a. Dosud nejhorší výsledek ovlivnný adou vnjších faktor situace na finanních trzích, ale i nadále trvajícím omezením nadací v oblasti finanních investic. Ke dni inil celkový objem prostedk z NIF, které Nadace vložila do registrovaného nadaního jmní ástku ,81 K. Pedmtem rozdlování nadaních píspvk v roce 2005, bude však s ohledem na termín vkladu posledního obdrženého píspvku z NIF pouze výnos získaný z již díve vložených prostedk v pedcházející dob ve výši ,81 K. Kontroly hospodaení s NIF. Fond Národního majetku z titulu své funkce správce prostedk urených pro NIF je oprávnn jakožto pevodce tchto financí konkrétním nadacím provádt u nich kontrolu užití tchto píspvk. V Nadaci LR byly tyto kontroly provedeny pracovníky FNM den ( FNM j. 210/ 57/00/0N zápis z revize ), dne ( FNM j. 105/ 155/01/Fi zápis z revize ) a dne ( FNM j /02/Ša zápis z revize ). Ve všech pípadech provedených kontrol nezjistil kontrolní orgán FNM žádné porušení podmínek uvedených v píslušných uzavených smlouvách s FNM a konstatoval, že Nadace LF plní vi FNM a ostatním ze zákona povinným subjektm svoji informaní povinnost, která jí vyplývá z titulu nabyvatele prostedk z NIF.

9 7!+%!%(,-) Správní rada ke svému rozhodování zizuje poradní orgány - expertní skupiny, ve kterých pracují význaní autoi, umlci, vdci a odborníci z oblastí podporovaných nadací, kteí jsou zárukou perfektní znalosti situace i objektivity pi posuzování podaných žádostí. V novém uspoádání nadaního systému jsou rozlišovány ti základní oblasti, které pak zahrnují dílí obory: A) Literární tvorba: a) pvodní krásná literatura b) pekladová literatura c) odborná literatura B) Dramatická tvorba: a) divadlo / rozhlas b) film / televize c) výkonní umlci d) performing art C) Publicistika: a) kulturní periodika b) odborná periodika c) literární publicistika v médiích Pro takto vymezené oblasti nadaního programu vyhlašuje správní rada zaátkem kalendáního roku výbrové ízení, s tím, že pro ten který rok jsou zvoleny preferenní témata pro konkrétn vypisované granty. Veejnost je o nadaním programu informována internetovou webovou stránkou Nadace a o vyhlášení výbrového ízení i zprávou v nejtenjších periodicích. Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostednictvím pedtištného formuláe. Jiný zpsob podání žádosti se ve výbrovém ízení nehodnotí. Podrobnosti jak doložit žádost dalšími požadovanými doklady jsou uvádny v podmínkách každého vypisovaného grantu. Podané žádosti hodnotí individuáln lenové expertních skupin, kteí svým posouzením vytváejí pro správní radu doporuení pro konené rozhodnutí o poskytnutí nadaního píspvku. Piznaný nadaní píspvek je v pípad grant a stipendií stvrzen uzavením smlouvy s píjemcem, který se zavazuje k využití píspvku pro stanovený úel a v urených termínech. Poskytnuté nadaní píspvky podléhají vyútování. Nadace udluje i Výroní ceny ve vyhlašovaných oborech, které jsou veejnou soutží, do které mže svj návrh podávat kterákoli fyzická a právnická osoba. O udlení ceny rozhoduje správní rada, která potvrzuje výrok poroty každé ceny. Poroty jsou sestavovány z pedních umlc, kritik a odborník oceovaných obor.

10 8 Správní rada rozhodla na svém zasedání o nadaním programu pro rok 2004 a následn byla v tisku a vybraných mediích vyhlášena píslušná výbrová ízení. Konený termín pro podání žádostí o nadaní píspvek poskytovaný z vlastních prostedk nadace byl stanoven do Konený termín pro podání žádostí o nadaní píspvek ze svených prostedk z NIF k termínu Nadaní program podpory z vlastních prostedk pro rok 2004: A. G r a n t y na podporu projekt, vydání díla, inscenace: a) literární tvorba: - poezie v 1. vydání - esej v 1. vydání - peklad v 1. vydání zejména z literatury malých národ - vdecká a odborná literatura: podpora periodik mimoádný program: - vydání knižního titulu spisovatele K. J. Beneše - literární aktivity oban cizích národností v uprchlických táborech v R b) dramatická tvorba: - grant pro profesionální divadla pro absolventy bez angažmá - 1. vydání odborné divadelní literatury a her vetn peklad - 1. vydání teoretické a odborné literatury z oblasti filmu vetn peklad c) publicistika : podpora je zaazena do programu z prostedk z NIF. B. S t i p e n d i a: a) literatura: - pvodní autoi a pekladatelé bez omezení žánru b) drama: - autoi pvodních divadelních her a taneních pedstavení, rozhlasových her a teatrologických text - pekladatelé divadelních a rozhlasových her - autoi scéná dokumentárních film významného spoleenského dosahu c) vda: - cestovní stipendia vdeckých pracovník do 35 let d) publicistika: - autoi publicistického díla významného spoleenského dosahu 2. Nadaní program podpory z výnosu prostedk z NIF pro rok 2004: urený pro neziskové organizace z oblasti kultury. V souladu s úelem využívání výnos ze spravovaných prostedk z NIF, které jsou ureny pro tetí osoby, kterými mohou být zejména: a) obanská sdružení, obecn prospšné spolenosti b) nadace a nadaní fondy za podmínky, že nejmén 80 % z rozhodnutého píspvku bude použito, na nadaní píspvek pro tetí osobu a nejvýše 20 % na správu nadace i nadaního fondu nebo k navýšení nadaního jmní rozhodla správní rada vyhlásit tento program podpory: a) literární a dramatická tení b) projekty netradiní ( nekomerní ) divadelní produkce a multikulturní akce c) kulturní periodika Pouze písemné žádosti o nadaní píspvek bylo nutno podávat výhradn na pedepsaných formuláích, které byly ke stažení na webových stránkách nebo k osobnímu vyzvednutí. Nadace poskytovala žadatelm i osobní konzultace.

11 !&!+" 9. %!!/ Expertní skupina pracovala ve složení: P. Dominik, pedseda, I. Beránek, M. ervenka, T. Glanc, Z. Hrbata, R. Krumphanzl, Vl. Novotný, R. Polák a K.Šiktanc. stipendia pvodní literatura L.Bartoová bibliografie Dobrého díla 5 msíc á 5.000,-- K ,-- K V.Färber píprava rkp. I.Blatného 6 msíc á 4.000,-- K ,-- K J.Hrdlika Obrazy svta v eské 6 msíc á 5.000,-- K ,-- K literatue a umní P.Chudožilov Pokoj v paláci Kinských jednorázov ,-- K G.Khallyeva Oblaka bez ryb aneb jednorázov ,-- K povídky garagumského chlapeka I.Malijevský Družba 4 msíce á 5.000,-- K ,-- K I.Matoušek Adepti 4 msíce á 7.000,-- K ,-- K B.Nuska Ptaí údolí jednorázové ,-- K A.Petruželka píprava rkp.i.blatného 6 msíc á 4.000,-- K ,-- K P.ezníek Hotel Merkur 4 msíce á 7.000,-- K ,-- K V.Skalická Karel Brušák-básník, vdec, 4 msíce á 7.000,-- K ,-- K publicista M.Wagnerová Nadje pro figurínu 3 msíce á 7.000,-- K ,-- K pekladová literatura V.Dvoáková L.Bloy Stránky z L.Bloy 4 msíce á 6.000,-- K ,-- K M.Stank P.Šiljajev Lehká nostalgie 3 msíce á 5.000,-- K ,-- K po tžkých asech Z.Šastná G.Elliotová-Middlemarch 3 msíce á 7.000,-- K ,-- K celkem stipendia ,-- K píspvky nekomerním titulm pvodní literatura Arbor Vitae M.Doležal Sansepolcro ,-- K Arbor Vitae L.Nagy Londýn stejný a jiný ,-- K Host S.Richterová - Místo domova ,-- K Host R.Fridrich Molchloch ,-- K Cherm P.Král Bar píroda ili budoucnost 5 km ,-- K Knihovna J.Drdy K. Rudenková Básn ,-- K Paseka P.Ouedník Dm bosého ,-- K Sdružení Analogonu J.Gabriel Kže orloje ,-- K Thyrsus J.Opelík Holanovské nápovdy ,-- K Torst V.Effenberger Básn I ,-- K Torst P.Frýbert Železné plíce ,-- K Triáda M.Žilina Texty o literatue ,-- K Triáda Z.Hejda Cestou k Cerekvi ,-- K

12 10 pekladová literatura Argo Dopisy rabi Ovadji otci a další hebrejské stedovké otci ,-- K Dauphin F.Lainšek - Halgato ,-- K Dauphin A.Kourouma Až bude lovit divá zv ,-- K Dybbuk L.Michaels Levá noha, co bží ,-- K Dybbuk A.Damasio Hledání Spinozy ,-- K Fra J.A.Valente V koenech svtla ryby ,-- K Fra E.Bishopová Umní ztrácet ,-- K Havran A.O Hagen Naši otcové ,-- K Mladá fronta M.Houellebecq Rozšíení bitevního pole ,-- K Opus J. Brodskij ímské elegie ,-- K Prostor F.Wurm Rozevená fuga ,-- K Spolenost pro W.Gombrowicz - Testament ,-- K Revolver revue Triáda L.Lunc Výbor z díla ,-- K celkem píspvky nekomerním titulm píspvek z adresného daru Spolenosti pro Lidové noviny Nadaní fond eské knižnice na editorskou pípravu ,-- K ,-- K nadaní píspvky poskytnuté z prostedk správní rady stipendia X.Galmiche Nové smry eské literatury jednorázové ,-- K /od roku 1989 až do dnešní doby/ ostatní píspvky Host H.Hally Trojuchý lovk ,-- K Nová tiskárna I.Jilemnický Na kopci v Hrachovci ,-- K Pelhimov Památník národního Sborník Karl Kraus jiínský rodák a svtooban ,-- K písemnictví Obec pekladatel Cena Josefa Jungmanna ,-- K Obec spisovatel Premia Bohemica ,-- K R-Mosty Roma Unwnatec /kalendá o Romech pro r.2005/ ,-- K Svaz eských Knižní novinky ,-- K knihkupc a nakladatel Poradna pro uprchlíky Pohled do hrnce uprchlíka III ,-- K celkem ,-- K Výroní cena Nadace LF za pvodní eskou literaturu porota: doc. PhDr. J.Brabec, CSc., prof. PhDr. J. Holý, DrSc., PhDr. P. Hanuška, E.Kantrková, PhDr. Z.. Zábranská PhDr. Ivan Dubský Per viam /Torst/ ,-- K Výroní cena Nadace LF za kulturní pínos eskému knižnímu trhu porota: L. Jungmannová, Z. Houšková, F. Písaovic, K. Kratochvíl, J. Peás PhDr. Markéta Hejkalová celkem Celkem pro oblast literární tvorby rozdleno ,-- K ,-- K 1, ,-- K

13 11 0/%!!& Expertní skupina pro odbornou literaturu a vdu pracovala ve složení: prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc., pedseda, prof. Ing. P. Fiala, CSc., doc. RNDr., M. Krbec, CSc., DSc., prof. PhDr. R. Kvaek, DrSc., prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., dr. J. Ryba, CSc., prof. RNDr. J. Svoboda, DrSc. stipendia na cesty kongresy a symposia Mgr. D. Berounský Velká Británie 3.500,- K M. Báková Litva 3.500,- K PhD. P. Bílková Polsko 1.600,- K Mgr. PhD. V. Brázda Chorvatsko 8.000,- K Ing. PhD. A. Bubnov Slovinsko 6.700,- K J. eladín Litva 3.500,- K MVDr. J. Drastichová Finsko 6.700,- K Mgr. P. Fialová Velká Británie 3.500,- K Mgr. P. Kalina Ukrajina 2.500,- K Ing. K. Kenek Velká Británie 3.500,- K RNDr. PhD. J. Kíž Francie 8.000,- K RNDr. PhD. E. Matalová Portugalsko 4.000,- K Mgr. PhD. J. Pavlíek Velká Británie 3.500,- K Mgr. PhD. V. Pravda Irsko 7.000,- K Mgr. J. Prchal SRN 3.000,- K Mgr. J. Prokleška SRN 3.000,- K Mgr. E. Rádlová Švédsko 6.500,- K Mgr. M. ezá Belgie 1.500,- K Mgr. J. Rusz SRN 1.100,- K Mgr. A. Šarátková Švédsko 4.500,- K Ing. P. Simerská Velká Británie 3.500,- K MUDr. D. Skorunka Finsko 5.500,- K Mgr. F. Šáhlavský Belgie 3.000,- K Dr. Ing. M. Šastná Velká Británie 4.000,- K RNDr. PhD. T. Vejchodský Finsko 8.000,- K Ing. K. Wotavová Estonsko 4.500,- K RNDr. PhD. P. Baldrián Mexiko 9.000,- K RNDr. K. Brádler Japonsko 9.000,- K In.g Z. Ellederová Brazílie 6.000,- K Ing. P. Halada USA 7.000,- K Mgr. P. Heneberg Kanada 9.500,- K MUDr. J. Karbanová USA 8.000,- K RNDr. PhD. M. Kraus Kanada 9.000,- K Mgr. P. Man USA 7.000,- K RNDr. PhD. P. Maásková Kanada 9.000,- K Ing. PhD. A. Ržika Kanada 9.000,- K Mgr. A. Štrojsová Mexiko 6.000,- K PhD. M. Šulc USA 6.000,- K Mgr. J. Vejpravová Japonsko 9.000,- K Mgr. P. Vodika USA 6.000,- K studijní cesty, pobyty, stáže MgA. J. Heman Portugalsko 3.500,- K Mgr. L. Janda Španlsko 4.000,- K Mgr. M. Kašný Austrálie 6.000,- K Mgr. M. Priwitzerová Kanada 6.000,- K Mgr. J. Rozehnalová Indie 6.000,- K celkem stipendia ,- K

14 12 píspvky nekomerním kulturním projektm periodika eská spolenost chemická Chemické listy ,- K eská spolenost ornitologická Buteo ,- K Fyzikální ústav AV R eskoslovenský asopis pro fyziku ,- K Fyziologie eskoslovenská fyziologie ,- K Matice moravská asopis Matice moravské ,- K Moravské zemské muzeum Acta Musei Moravia-Scientiae Biologicae ,- K Moravské zemské muzeum Anthropologie ,- K Národní muzeum v Praze Sborník Národního muzea v Praze, ada pírodovdná ,- K Vesmír Vesmír ,- K celkem píspvky nekomerním projektm ,- K Výroní cena Nadace LF za vdeckou a odbornou literaturu Porota: prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc., pedseda, prof. Ing. P. Fiala, CSc., prof. MUDr. P. Kalvach, CSc., doc.rndr.m. Krbec, CSc.,DSc., prof.phdr. R. Kvaek, DrSc., prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., dr. J. Ryba, CSc., prof. RNDr. J. Svoboda, DrSc. MUDr. David Školoudík, Neurosonologie MUDr. Ondej Škoda, vydalo nakladatelství Galén ,- K MUDr. Michal Bar, doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc., MUDr. Daniel Václavík Ceny Josefa Hlávky Ceny jsou udlovány za pvodní knižní práci z oblasti vdecké a odborné literatury spolen s Nadáním Josefa, Marie a Zdeky Hlávkových. Pedání cen se uskutenilo 21. ervna 2004 na zámku v Lužanech u Peštic. Porota: prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc., pedseda, prof. Ing. P. Fiala, CSc., prof. MUDr. P. Kalvach, CSc., doc.rndr. M. Krbec,CSc.,DSc., prof. PhDr. R. Kvaek, DrSc., prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., dr. J. Ryba, CSc., prof. RNDr. J. Svoboda, DrSc. PhDr. Jaroslav Strnad, PhD., PhDr. Jan Filipský, CSc., PhDr. Jaroslav Holman, PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. Djiny Indie vydalo nakladatelství Lidové noviny ,- K prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc., Nový pehled biologie a kolektiv vydalo nakladatelství Scientia ,- K RNDr. Vojtch Turek, CSc., RNDr. Radvan Horný, CSc., RNDr. Rudolf Prokop, CSc. celkem Ceny Josefa Hlávky Ztracená moe uprosted Evropy vydalo nakladatelství Academia ,- K ,- K Celkem pro oblast vdy rozdleno ,- K

15 13 1!%!/ Stipendia Expertní skupina pracovala ve složení : E. Kloss, pedseda, J. Eismann, P.Koliha, M.Reslová, J. Kerbr, D. Klapka, J. Havel, L. Nešleha, V.Vašut divadelní hry K. Jungová hra Abeceda jednorázov ,- K R. Ahmedová L. Happonen K.M. Kížová R. Mizerová M.Musilová M.Lázovský hra Nepohodlný pasažér na trati Víde-Paíž(via Berlín) jednorázov ,- K I. Peinová hra Krásný nadhasi aneb Požár Národního divadla jednorázov ,- K tanení pedstavení T. Rychetský projekt tyi jednorázov ,- K D. Stránský projekt tyi jednorázov ,- K teatrologické studie S. Ceballosová zpracování pozstalosti Jindicha Honzla jednorázov ,- K A. Jochmanová studie Režijní postupy Jiího Frejky ve dvacátých letech 2 msíce á K 6.000, ,- K P. Klein studie V.E.Mejercholdsymbolistní režisér 2 msíce á K 7.000, ,- K J. Kazda sborník To bylo Realistické divadlo ( ) 3 msíce á K 7.000, ,- K P. Rut soubor studií Autor a píbh 3 msíce á K 7.000, ,- K peklady divadelních her J. Balvín peklad Klaus Wilde Händl : Der Mann mit traurigen Augen 3 msíce á K 6.000, ,- K O. Formánek peklad Sarah Kane:Blasted 3 msíce á K 5.000, ,- K J. Hrubešová peklad Roland Schimmelpfennig:Angebot und Nachfrage 3 msíce á K 6.000, ,- K M.Lukeš peklad Christofher Hampton: The Talking Cure 3 msíce á K 6.000, ,- K V. Smoláková peklad Ivan Vyrypajev:Kyslík aneb Desatero pikázání 3 msíce á K 6.000, ,- K M. Špalová peklady Phyllis Nagy: Disappeared,Mark Ravenhill,Hilary Fannin,Stephen Greenhorn, Abi Morgan:Sleeping Around 3 msíce á K 6.000, ,- K E. Turnovský peklad Roland Schimmelpfennig : Vorher / Nachher 3 msíce á K 6.000, ,- K

16 14 scénáe dokumentárních film V. Fanta námt, scéná a režie dokumentu Promny mého msta jednorázov ,- K P.Kaírek scéná Anatomie jedné revoluce jednorázov ,- K M.Kuera scéná Alois Musil-muž mezi Biblí a Koránem jednorázov ,- K O.Sommerová scéná Láska vera, dnes a J.Sommer zítra jednorázov ,- K scéná Láska vera, dnes a zítra jednorázov ,- K O. Strusková scéná Mitsuko,hrabnka z Pobžovic jednorázov ,- K B. Šafaík scéná Upravenci 3 msíce á K 6.000, ,- K R. Procházka scéná Krejova metoda 3 msíce á K 7.000, ,- K T. Tintra scénáe cyklu Kouzelný vrch 3 msíce á K 6.000, ,- K K. Vlachová scéná Jáchymovské rádio 6 msíc á K 7.000, ,- K celkem stipendia ,- K píspvky nekomerním kulturním projektm pro absolventy umleckých škol bez angažmá Divadelní spolenost Petra Bezrue Divadlo Píbram Divadlo v 7 a pl Linhartova nadace pro nakladatele na vydání odborné divadelní literatury Nakladatelství AMU Alice Dubská : Dv století eského Divadelní ústav ,- K ,- K ,- K ,- K loutkaství ,- K Jií Frejka výbor statí o divadle z let ,- K pro nakladatele na vydání filmové monografie, teoretické a odborné publikace z oblasti filmu vetn pekladu Host vydavatelství Jií Vorá : eský exilový film ,- K Nakladatelství Orpheus Peter Schepelern : Lars von Trier a jeho filmy nutkání a osvobození celkem píspvky nekomerním projektm ,- K ,- K nadaní píspvky z prostedk správní rady Nakladatelství AMU nákup vydavatelských práv publikace David Bordwell,Kristin Thompsonová : Pehled djin kinematografie ,- K Divadlo Alfa XXV. roník festivalu Skupova Plze ,- K FITES Cena Vladislava Vanury ,- K Nadaní fond cen Alfréda Radoka Ceny Alfréda Radoka ,- K celkem ,- K Výroní cena Nadace LF za divadelní a rozhlasovou tvorbu Porota : K. Král ( pedseda ), K. erná, V. Neas, J. Paterová, R. Matys Michal Doekal za projekt Bouda inohry Národního divadla v Praze ,- K Výroní cena Nadace LF za filmovou a televizní tvorbu Porota : M. Bregant ( pedseda ), J. Hádková, J. Šilhan, P. Zvoníek, K. Žalud Jan Nmec za film Noní hovory s matkou ,- K celkem výroní ceny ,- K Celkem pro oblast dramatické tvorby rozdleno ,- K

17 2&/%%!% Expertní skupina pro publicistiku pracovala ve složení: J. Petránek, pedseda, I. Hoffman, P. Holub, J. Pokorný, J. Rejžek, M. Ržika, J. Šmíd. stipendia V. Bystrov Hrza a slovo Peklo gulagu ve svtle literatury a ve faktech 6 msíc a 7.000,-- K ,-- K A. Drda Komunistická strana ech a Moravy - život, povaha a jednání posttotalitní strany v polistopadové JUDr. J. Pokorný 15 eské republice 3 msíce a 7.000,-- K ,-- K Parsifall II Demokratická skupina protinacistického odboje a její poválené osudy - II. ást 6 msíc a 6.000,-- K ,-- K celkem stipendia ,-- K nadaní píspvky z prostedk správní rady Sdružení pro rozhlaso- ceny XIII. rozhlasové pehlídky vou tvorbu REPORT ,-- K Prostor - architektura, Rostislav Švácha: eská architektura a její interier, design písnost ,-- K Czech Architecture and Its Austerity celkem ,-- K píspvek z adresného daru Spolenosti pro Lidové noviny Sdružení Ceny Ferdi- k podpoe Ceny Ferdinanda Peroutky ,-- K nanda Peroutky píspvek z adresného daru FCC - První eské projekní a stavební, a.s. Ing. Jií Mazánek Dotek, nezávislý msíník pro duchovní Pražská prajága kulturu ,-- K píspvek z adresného daru Nakladatelství Hejkal Radka Marková Novináská kepelka 3.333,-- K celkem dary ,-- K Výroní cena Nadace LF - Novináská cena Karla Havlíka Borovského Porota: J. Petránek, pedseda, I. Hoffman, P. Holub, J. Pokorný, J. Rejžek, M. Ržika, J. Šmíd Jaroslav Spurný za mimoádnou úrove investigativní žurnalistiky v týdeníku Respekt ,-- K Novináská kepelka - cena pro novináe do 33 let vku Novináská porota vedená Janem Petránkem zárove rozhodla o udlení Novináských kepelek financovaných Nakladatelstvím Hejkal a Mstským úadem v Havlíkov Brod. Radka Marková za mimoádn vysokou úrove agenturního zpravodajství ze zahranií (TK) Adam Javrek za prkopnickou innost v internetové žurnalistice celkem ceny Celkem pro oblast publicistiky rozdleno ,-- K ,-- K

18 16 Výroní ceny za rok 2003 udlovala Nadace LF celkem v šesti oborech, a to za mimoádné dílo : - pvodní eské literatury - vdecké a odborné literatury - divadelní a rozhlasovou tvorbu - filmovou a televizní tvorbu - za propagaci knižní kultury Pedání tchto pti výroních cen bylo pedmtem tradiního slavnostního veera v Míovn Pražského hradu. Šestou Výroní cenou, kterou Nadace udlovala mimo tento veer, byla - cena za novináství, která nese pojmenování po Karlovi Havlíkovi Borovském a pedává se u píležitosti konání Knižních trh v Havlíkov Brod v polovin íjna. Statut nadace a statut Výroních cen Nadace LF vymezuje toto ocenní mimoádných tvrích poin za tvorbu realizovanou v uplynulém roce jako zvláštní kategorii svých nadaních píspvk, kterou mohou být ocenny výhradn fyzické osoby, jímž mohou být ze zákona o nadacích a nadaních fondech poskytovány nadaní píspvky. V tomto smyslu jsou také ceny vyhlašovány jako veejná soutž, ve které mohou návrhy na ocenní podávat fyzické i právnické osoby. Ceny udluje správní rada nadace na základ výroku ustavených porot pro jednotlivé ceny. Pouze cenu za propagaci knižní kultury uruje porota,která psobí pi Svazu eských knihkupc a nakladatel a její výrok potvrzuje rozhodnutí správní rady Nadace LF. Poroty jmenované správní radou jsou nejmén ptilenné, sestavené z významných pedstavitel oceovaných obor. Cena je spojena s finanní odmnou ve výši ,- K. V roce 2004 se Výroní ceny Nadace LF v tomto pojetí udlovaly již po šesté. Výroní cena v oboru pvodní eské literatury: Ivan D u b s k ý za knihu Per viam ( svazek statí a esej ) Vydalo nakladatelství TORST Porota rozhodovala v sestav: Doc. PhDr. Jií Brabec, CSc. (pedseda poroty), Eva Kantrková, PhDr. Zdena Zábranská, prof. PhDr. Jií Holý, DrSc., PhDr. Pavel Hanuška PhDr. Ivan Dubský, CSc. filozof, vdecký pracovník Narozen v roce 1926 v Praze. Po maturit na reálném gymnáziu v Chrudimi v roce 1945 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie a sociologie. V r získal doktorát filozofie a v letech byl asistentem djin filozofie na Vysoké škole politických a hospodáských vd v Praze, kde pednášel o novovké filozofii a antické filozofii od Sókrata po helenismus. Od r pracoval v Kabinetu pro filozofii SAV (pozdjší FÚ SAV) v oddlení djin eské filozofie, kde obhájil i kandidátskou práci, a pozdji pak v oddlení západní filozofie. Úastnil se ady mezinárodních filozofických kongres a kolokvií. V roce 1967 pednášel na FF UK o problémech filozofické antropologie a vedl seminá o Heideggerovi. V letech a ml stipendium v A.v.Humbold-Stiftung v Husserlov archivu v Kolín n.r. a ve Freiburku u L. Landgrebeho a E. Finka. V následném období normalizace byl nkolikrát propuštn a po roce 1974 definitivn ztratil zamstnání. V roce 1976 podepsal jako jeden z prvních signatá Chartu 77 a nemohl publikovat. Po roce 1989 byl rehabilitován a ješt psobil ve Filozofickém ústavu AV. PhDr. Ivan Dubský patí k pedním souasným eským filozofm. Zabýval se problémem recepce Marxova díla v eských zemích. Z moderní eské filozofie se vnuje hlavn J. Patokovi a L. Klímovi. Zkoumal fenomén odcizení (zkušenost nalézá u F. Kafky),vnuje se zážitku absurdity jakožto opisu celkové situace lovka v moderním svt ( studie o Camusovi). K myšlenkovému obratu dochází studiem díla Heideggerova a Patokova (fenomenologie pirozeného svta), jejichž životu a dílu vnuje i práce z posledních let. Je autorem publikací: Raná tvorba K. Marxe a B. Engelse /SNPL 1958/, Hegels Arbeitsbegriff und die idealistische Dialektik /SAV 1961/, Pronikání marxismu do eských zemí /SNPL 1963/, Filozof Jan Patoka /Oikoymenh 1991, 1997/, Diskurs na téma jedné Klímovy vty a jiné eseje /Pražská imaginace 1991/, Ve vci Heidegger /Oikoymenh 1997/. Publikuje v odborných a kulturních asopisech, a to jak domácích /nap. Host, Literární noviny, Divadlo, Kritický sborník apod. /, tak i v zahranií.

19 17 Ve svém novém svazku Per viam, který v roce 2003 vydalo nakladatelství Torst, soustedil své stati a eseje napsané v letech 1957 až Název díla vysvtluje autor v pedmluv knihy. Nazval ji Per viam ve snaze co nejpípadnji vystihnout její povahu. Jak autor praví: Jde o soubor miscelaneí, rozmanitostí, vzniklých cestou. A být na cest znamená i zastavovat se, bloudit v oklikách, otálet a znovu vykroit, jít dál. Texty knihy nejsou uspoádány chronologicky, ale seazeny do ty oddíl podle tematického zamení. V prvním se nacházejí pojednání o situaci být na cest, úvahy o domov i naopak být bez domova. Druhou ást vnuje autor absurdit a dílu Ladislava Klímy. Ve tetí ásti shromáždil své studie kafkovské z konce padesátých a z šedesátých let, publikované ješt ped známou liblickou konferencí o Kafkovi. Do tvrté, závrené ásti pak autor zaadil eseje a studie z filozofie kultury, zejména o cynismu v antice a renesanci, které jsou vtšinou již práce z 90. let. Obsáhlé recenze na knihu Ivana Dubského Per viam uveejnily Lidové noviny od filozofa Dr. Miroslava Petíka, msíník Host v ísle 05/ 2004 od Jana Staka, týdeník Respekt. 6/ 2004 pod názvem Absurdita, odcizení a Diogenv sud od Viktora Šlajchrta. Laudátio pednesla spisovatelka Eva Kantrková. Výroní cena v oboru vdecké a odborné literatury MUDr. David Š k o l o u d í k, MUDr. Ondej Š k o d a, MUDr. Michal B a r, doc. MUDr. Miroslav B r o z m a n, CSc., MUDr. Daniel V á c l a v í k za práci N e u r o s o n o l o g i e Vydalo nakladatelství Galén Porota: Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. ( pedseda ), prof. Ing. Pavel Fiala, CSc., doc. RNDr. Miroslav Krbec, CSc., prof. PhDr. Robert Kvaek, DrSc., prof. RNDr. Vojtch Mornstein, CSc., PhDr. Jií Ryba, CSc., prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. MUDr. David Školoudík, 32 let nastoupil na neurologii Vítkovické nemocnice blahoslavené Marie Antoníny v Ostrav v roce Téhož roku se zúastnil školení v duplexní sonografii krních tepen u doc. M. Brozmana v Nite a zaal pracovat v ultrazvukové laboratoi. Samostudiem zaal rozvíjet pedevším transkraniální duplexní vyšetení. Od roku 2000 vede kursy Transkraniální barevné duplexní sonografie poádané Institutem pro postgraduální vzdlávání ve zdravotnictví Praha. Bhem nkolika let pednáškovou a publikaní inností výrazn pozdvihl význam ultrazvukového vyšetení v neurologii. Je místopedsedou Neurosonologické komise Cerebrovaskulární sekce Neurologické spolenosti LS J.E.P. MUDr. Michal Bar, 39 let po ukonení vysokoškolského studia nastoupil na Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Ostrava- Poruba. V roce 1996 se zúastnil školení v duplexní sonografii krních tepen u doc. M. Brozmana v Nite a zaal pracovat v ultrazvukové laboratoi. V souasné dob je zástupcem pednosty Neurologické kliniky FNsP Ostrava-Poruba. Od roku 2002 vede kurs duplexní sonografie krních tepen poádaný Oddlením vzdlávání FNsP Ostrava-Poruba. Je místopedsedou Neurosonologické komise Cerebrovaskulární sekce Neurologické spolenosti LS J.E.P. a lenem výboru Cerebrovaskulární sekce Neurologické spolenosti LS J.E.P. MUDr. Ondej Škoda, 39 let po ukonení vysokoškolského studia nastoupil na neurologii v Pelhimovské nemocnici. Kurs duplexní sonografie a TCD absolvoval v roce 1992 u doc. Brozmana a v roce 1993 v SRN u dr. Aaslida, zakladatele transkraniálního vyšetení. Od té doby pracuje v ultrazvukové laboratoi. Jeho prioritou je vyšetování vertebrobazilárního eišt a využití transkraniální dopplerometrie bhem operací na krních tepnách. Od r vede kursy Transkraniální dopplerometrie a duplexní sonografie krních tepen poádané Institutem pro postgraduální vzdlávání ve zdravotnictví Praha. Jako pedseda Neurosonologické komise Cerebrovaskulární sekce Neurologické spolenosti LS J.E.P. významn pomohl k rozšíení neurosonologie jako rutinní metody na mnoha neurologických pracovištích v R. doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc. 52 let je zakladatelem a prkopníkem ultrazvukového vyšetení v neurologii ve Slovenské i eské republice. Svou publikaní a pednáškovou inností ovlivnil vtšinu neurolog v R i SR, kteí ultrazvukové vyšetení provádjí. V 80-tých letech minulého století se stal uznávaným evropským odborníkem v této oblasti. Rozvinul pedevším duplexní ultrazvukové vyšetení krních tepen, pozdji se také

20 18 vnoval transkraniální dopplerometrii. Jeho zásluhou se ultrazvukové vyšetení rozšíilo také do neurologických obor v SR a R. V souasnosti je pednostou Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Nite. Již více než 10 let provádí školení v duplexní sonografii krních tepen a transkraniální dopplerometrii nejen pro lékae ze SR, ale také R. MUDr. Daniel Václavík, 35 let po ukonení vysokoškolského studia nastoupil na neurologii Vítkovické nemocnice blahoslavené Marie Antoníny v Ostrav. Od roku 1997 zaal pracovat spolu s dr. Školoudíkem v ultrazvukové laboratoi a spolen významn rozšíili využití transkraniální duplexní sonografie. V roce 2000 absolvoval 3 msíní studijní pobyt v Izraeli u prof. Bornsteina v jednom z pedních svtových pracoviš zabývajícím se lébou cévních mozkových píhod. Je autorem ady publikací na téma ultrazvuk krních a mozkových tepen a jeho využití v diagnostice a cévních mozkových píhod. V souasné dob je primáem neurologického oddlení VN BMA Ostrava. Je lenem výboru Cerebrovaskulární sekce Neurologické spolenosti LS J.E.P. Historie vzniku monografie Neurosonologie První myšlenka na nutnost vzniku monografie se objevila na podzim roku Iniciátorem a zárove hlavním autorem byl dr. Školoudík. Dvodem pro napsání monografie byla absence jakékoli eské literatury o tomto tématu, piemž stále narstal poet zájemc o neurosonologická školení a kursy. Jediná dostupná monografie - Žižka, Eliáš: Dopplerovská ultrasonografie vnovala tomuto tématu jen nkolik stran. Na pelomu let 2001 a 2002 byli osloveni všichni neurologové, kteí se na poli neurosonologie vnovali njakému výjimenému okruhu vyšetení. Díky nadšení a píkladné spolupráci všech oslovených autor a spoluautor, vznikl text monografie bhem 5 msíc a nakladatelství Galén pislíbilo její vydání. Jelikož však neurosonologie zasahuje také do dalších lékaských obor, byli osloveni rovnž neurochirurgové, radiologové, internisté a anatomové k sepsání podkapitol, týkajících se jejich obor. Po dokonení základního textu a kolekci obrazové dokumentace následovaly po provedení recenzí úpravy textu a dalšího 1,5 roku práce na monografii v nakladatelství, pedevším na úprav obrazové dokumentace. Na konci roku 2003 byla monografie pipravena k vydání. Laudátio pednesl doc. Miroslav Krbec. Výroní cena v oboru divadelní a rozhlasová tvorba Michal D o e k a l za projekt Bouda ( inohra Národního divadla v Praze ) Porota: Karel Král, šéfredaktor SaD (pedseda poroty), Kamila erná, Vladimír Neas, Jana Paterová, Rudolf Matys Michal D o e k a l šéf inohry Národního divadla v Praze Narozen v roce V dob svých gymnaziálních studií hrál a režíroval v A-studiu v Rubínu. V letech studoval režii na DAMU, kterou absolvoval inscenacemi Büchnerovy Dantonovy smrti a Shakespearova Veera tíkrálového. V dob studií byl na plroní stáži v Londýn. V letech byl režisérem Spolku Kašpar. V letech vytváí nejen jako režisér, ale pedevším jako umlecký šéf, novou podobu Divadla Komedie v Praze ( Divadlo roku 1996 ). Jako režisér je podepsán i pod inscenacemi nkolika dalších divadel, ve kterých hostoval ( Divadlo F.X. Šaldy v Liberci, Mstské divadlo v Mladé Boleslavi, inoherní studio v Ústí nad Labem aj. ). Je nositelem Ceny Divadelních novin za tvrí poiny v oblasti inohry za rok S inohrou Národního divadla už v minulých letech spolupracoval - v roce 1994 nastudoval v Divadle Kolowrat Joyceovy Vyhnance, v roce 1998 Beckettovy Štastné dny. Z dalších režií v ND pak nap. v roce 2002 Cyrano z Bergeracu Edmonda Rostanda. Od zaátku roku 2002/03 je šéfem inohry Národního divadla. Na konci sezony 2002/03 uvedlo Národní divadlo ve tech týdnech ti premiéry v esku dosud neuvedených her tí souasných svtových dramatik - projekt Bouda na Ovocném trhu. Projekt tvoily tyto inscenace : Heiner Müller - Hamlet stroj ( peklad Josef Balvín, režie Tomáš Svoboda), Sarah Kane- Faidra ( Z lásky ) (peklad Jaroslav Achab Haidler, režie Petr Tyc ), Werner Schwab - Faust, mj hrudník, má pilba ( peklad Tomáš Kafka, režie Thomas Zielinski ). Laudátio pednesl Karel Král.

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 POD NUSELSKÝMI SCHODY 3 120 00 PRAHA 2 Obsah Úvodní slovo...3 I. Nadace ČLF...4 1. O Nadaci...4 2. Orgány nadace...6 3. Nadační jmění...7 4. Správa prostředků

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více