Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 4 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 7 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 7 Co je kryto?... 7 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 8 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 9 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 9 Co je kryto?... 9 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?... 9 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...11 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...11 Co je kryto?...11 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Co je kryto?...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...13 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...14 Kdy máte nárok na starobní dávky?...14 Co je kryto?...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...14 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...15 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...15 Co je kryto?...15 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...15 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...16 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...16 Co je kryto?...16 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...18 Kapitola IX: Rodinné dávky...19 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...19 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...21 Kapitola X: Nezaměstnanost...22 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...22 Co je kryto?...23 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...23 Kapitola XI: Minimální zdroje...25 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...25 Co je kryto?...25 Jak čerpat dávky zajišťující minimální prostředky?...26 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...27 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...27 Co je kryto?...27 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...28 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...29 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Lucemburský systém sociálního zabezpečení obsahuje následující dávky: nemocenské dávky, dávky v mateřství a dávky na dlouhodobou péči, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, dávky v invaliditě, dávky ve stáří a pozůstalostní dávky, dávky v nezaměstnanosti, dávky při předčasném odchodu do důchodu, rodinné dávky. Registrace Pokud pracujete v Lucembursku jako zaměstnance, je na vašem zaměstnavateli, aby splnil všechny nezbytné náležitosti související s vaším sociálním pojištěním, a to do 8 dnů od vašeho nástupu do zaměstnání. Vy sami nemusíte podnikat žádné kroky. Pokud pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte se sami přihlásit u Společného střediska sociálního zabezpečení (Centre commun de la sécurité sociale). Odvolání Proti kterémukoli rozhodnutí příslušné instituce můžete vznést námitku u řídícího orgánu této instituce, a to do 40 dnů následujících po oznámení rozhodnutí. Pokud nebudete souhlasit s konečným rozhodnutím, můžete ve lhůtě 40 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí podat opravný prostředek u Rozhodčí rady sociálního zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale). Ve stejné lhůtě od oznámení rozhodnutí Rozhodčí rady může být proti rozhodnutí Rozhodčí rady podáno odvolání k Nejvyšší radě sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Pokud jde o dávky v nezaměstnanosti, musíte své odvolání doručit doporučeným dopisem ve lhůtě 40 dnů od oznámení rozhodnutí zvláštní komisi zřízené ministrem práce a zaměstnanosti (Ministère du Travail et de l Emploi). Proti rozhodnutím této komise je možno ve stejné lhůtě podat odvolání u Rozhodčí rady sociálního zabezpečení a u Nejvyšší rady sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Organizace sociální ochrany Systém sociální ochrany v Lucembursku je rozdělen do sedmi různých odvětví. V současné době v oblasti sociální ochrany působí přibližně 10 institucí; tyto instituce jsou veřejné. Jsou finančně nezávislé a řízené sociálními partnery. Jsou v nich rovnoměrně zastoupeni zaměstnavatelé a zaměstnanci a dále různé skupiny samostatně výdělečně činných osob. Tyto instituce podléhají zákonnému dohledu ze strany Všeobecné inspekce sociálního zabezpečení (Inspection générale de la sécurité sociale), jakož i hierarchické kontrole prováděné odpovědným ministerstvem. V oblasti zdravotního pojištění odpovídá za všechny zaměstnance soukromého sektoru Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé). červenec

5 Ve veřejném sektoru existují tyto tři pojišťovny: Nemocenská pojišťovna státních úředníků a zaměstnanců (Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics), Nemocenská pojišťovna obecních úředníků a zaměstnanců (Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux), Vzájemná pojišťovna lucemburských drah (Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois). Státní zdravotní pojišťovna rovněž odpovídá za dávky dlouhodobé péče. Organizace pro hodnocení a zaměření (Cellule d'évaluation et d'orientation), zvláštní víceoborová agentura, hodnotí potřebu nezbytných služeb ze strany osob ve stavu odkázanosti a rozhoduje o (časovém) rozsahu jejich poskytování. Vzájemná pojišťovna podniků (Mutualité des Employeurs) nabízí zaměstnavatelům zajištění pro řízení rizika, pokud jde o jejich povinnost pokračovat ve výplatě mezd v případě nemoci jejich zaměstnanců. Jediný příspěvkový systém starobních důchodů spravuje Státní fond důchodového pojištění (Caisse Nationale d'assurance Pension). Kompenzační pokladna (Fonds de compensation) spravuje finanční rezervy důchodového pojištění. Pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání spravuje jediná instituce, Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accidents). Vyplácení rodinných dávek rovněž spadá výhradně do pravomoci jediné instituce, Státní pojišťovny pro rodinné dávky (Caisse nationale des prestations familiales). Dávky v nezaměstnanosti vyplácí a politiku zaměstnanosti provádí agentura pro rozvoj zaměstnanosti (Agence pour le développement de l emploi). Společné středisko pro sociální zabezpečení (Centre commun de la sécurité sociale) spravuje pojištění a příjem příspěvků ve všech odvětvích sociálního zabezpečení. Posudková služba sociálního zabezpečení (Contrôle medical de la sécurité sociale) je odpovědná za přijímání rozhodnutí a vypracovávání hodnocení pro další instituce výhradně ve zdravotním odvětví. Státní fond solidarity (Fonds national de solidarité) a sociální orgány (offices sociaux) na místní úrovni odpovídají za vyplácení dávek sociální pomoci. Konečně je třeba upozornit na skutečnost, že existují zvláštní soudy, které jsou pověřeny urovnáváním sporů v oblasti sociálního zabezpečení: Rozhodčí rada sociálního zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale) a Nejvyšší rada sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Financování Je vaší povinností platit příspěvky na pojištění pro případ nemoci, mateřství, dlouhodobé péče a na důchodové pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní). Výše příspěvků odpovídá určitému procentu z vašich příjmů z výdělečné činnosti. Vy musíte uhradit polovinu příspěvku, zatímco druhou polovinu hradí váš zaměstnavatel. Při červenec

6 určení výše příspěvku na pojištění pro případ dlouhodobé péče se bude rovněž přihlížet k vašim majetkovým příjmům. Tento příspěvek hradíte v plné výši vy sami. Nemusíte platit žádný příspěvek na pojištění pro případ pracovního úrazu, na rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti. červenec

7 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Na zdravotní péči máte nárok, pokud vykonáváte pracovní činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo pokud jste mimo jiné: učeň, příjemce peněžité dávky v nemoci, v mateřství nebo dávky při pracovních úrazech, nezaměstnaný pobírající dávky v nezaměstnanosti, příjemce starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu, příjemce ročního důchodu vzešlého z pracovního úrazu, mladý pracovník podílející se na dobrovolnické činnosti, invalidní pracovník působící v chráněné dílně nebo příjemce příspěvku pro osoby s těžkým postižením, rodinný příslušník pojištěnce, který má trvalý pobyt v Lucembursku (manžel/manželka, registrovaný partner, nezaopatřené nezletilé děti a zletilé děti do věku 30 let, jejichž příjem nedosahuje určité hranice). Stejně tak se pojištění vztahuje na nezletilé děti, které nejsou pojištěny jakožto rodinní příslušníci. Požadavky Pro vznik nároku na zdravotní péči se nepožaduje žádná minimální doba pojištění. Co je kryto? Můžete obdržet následující věcné dávky: lékařská a zubní péče, péče poskytovaná zdravotnickými pracovníky (zdravotními sestrami, fyzioterapeuty apod.), laboratorní rozbory a vyšetření, zubní, ortopedické a jiné protézy, léky, oftalmologické pomůcky (brýle, kontaktní čočky), zdravotnické prostředky a různý spotřební materiál, nemocniční péče, léčebné pobyty a rekonvalescence, rehabilitační péče, cestovní a dopravní náklady spojené s touto péčí. Pokud trvá vaše pojištění, jsou vám tyto dávky přiznány od počátku nemoci bez omezení. Pokud již pojištěni nejste, váš nárok na dávky trvá do konce běžného měsíce a po 3 měsíce následující za předpokladu, že jste byli pojištěni bez přerušení po dobu 6 měsíců bezprostředně před odhlášením z pojištění. Právo na péči pokračuje po dobu 6 měsíců v případě nemocí, které u vás byly léčeny již dříve. červenec

8 Jak získat přístup ke zdravotní péči? Můžete si svobodně zvolit poskytovatele služby v oblasti lékařské péče (lékaře, nemocnici apod.). Při návštěvě lékaře musíte předložit průkaz o pojištění, který vám byl vydán při uzavření pojištění. Pro některé dávky musíte předem obdržet souhlas od své pojišťovny, který se často vydává na základě kladného stanoviska posudkové služby sociálního zabezpečení (Contrôle médical de la sécurité sociale). Vyplácení dávek Péči, která vám byla poskytnuta, musíte obvykle předem zaplatit a požádat o náhradu vaši pojišťovnu, která ji provede po případném odpočtu částky odpovídající vaší spoluúčasti. Náklady na hospitalizaci, chirurgické zákroky, léky, laboratorní rozbory a vyšetření hradí však pojišťovny přímo praktickým lékařům, lékárnám a zdravotním střediskům. U těchto služeb musíte zaplatit pouze částku, kterou pojišťovna nehradí. Dávky zdravotní péče jsou v zásadě nahrazeny v plné výši na základě sazby stanovené dohodou mezi Státní zdravotní pojišťovnou a poskytovateli péče (lékaři, zdravotními sestrami, nemocnicemi apod.). U některých služeb však pojištěnec musí na náklady léčby přispívat. Proto musíte nést 20 % z ceny návštěvy lékaře u vás doma a 12 % ze sazby za návštěvy u lékaře. Náklady na léky jsou vám hrazeny z 80 %, s výjimkou léků předepsaných pro léčbu dlouhodobých nemocí nebo v rámci nemocniční péče. V těchto posledně jmenovaných případech je náhrada 100 %. Některé farmaceutické přípravky, které nejsou nezbytné (označované jako léky pro pohodlí pacientů, tzv. médicaments de confort), jsou hrazeny pouze do výše 40 %. V případě hospitalizace musíte po dobu nejvýše 30 dní platit denní paušální poplatek ve výši 20,42 EUR. Tyto poplatky se nepožadují v případě dítěte do 18 let věku. Je třeba vědět, že se nenahrazují náklady týkající se služeb, které nejsou pokládány za nezbytné. Za každé období 7 dní proto pojišťovny proplácejí například pouze dvě návštěvy u lékaře nebo dvě návštěvy lékaře doma (pokud od vaší pojišťovny nezískáte zvláštní povolení k vyššímu počtu návštěv); v případě nemocniční péče v kategorii první třídy nebo návštěvy u lékaře po předběžném objednání musíte uhradit dodatečné související náklady. červenec

9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Viz kapitola o zdravotní péči. Požadavky V případě nemoci se pro vznik nároku na dávky nepožaduje žádná minimální doba pojištění. Co je kryto? V případě pracovní neschopnosti vám zaměstnavatel vyplácí i nadále mzdu, a to až do konce měsíce, v němž nastane 77. den pracovní neschopnosti (průměrně po dobu 13 týdnů). Poté vám během referenčního období 104 týdnů vyplácí Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé) peněžité dávky v nemoci (indemnité pécuniaire de maladie) ve výši vašeho platu, a to po dobu nanejvýše 52 týdnů. Nejpozději v 10. týdnu pracovní neschopnosti však musíte předložit zprávu od ošetřujícího lékaře a ve vyplácení dávek se pokračuje pouze po kladném vyjádření posudkového lékaře sociálního zabezpečení (Contrôle médical de la sécurité sociale). Pravděpodobně můžete využít níže popsaná opatření pro návrat do práce. Pohřebné Po smrti pojištěnce nebo jeho rodinného příslušníka vyplatí příslušná pojišťovna na základě předložení faktur a potvrzení o smrti zesnulého paušální pohřebné osobě, která zaplatila náklady na pohřeb. Pohřebné se snižuje na polovinu v případě úmrtí dětí mladších 6 let a na jednu pětinu v případě mrtvě narozených dětí. Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Vyplácení dávek Po uplynutí období, kdy je vám i nadále vyplácena mzda, vám dávky vyplácí přímo každý měsíc Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé). Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, máte nárok na peněžitou dávku v nemoci až od 1. dne měsíce, v němž nastane 77. den pracovní neschopnosti. Formality U pracovní neschopnosti omezené na jeden nebo dva dny se nepožaduje zdravotní potvrzení za podmínky, že o své pracovní neschopnosti informujete v tentýž den svého zaměstnavatele. K nahlášení pracovní neschopnosti existuje zvláštní formulář, který se skládá ze tří listů. Nejpozději 3. pracovní den své pracovní neschopnosti musíte zaslat první list své nemocenské pojišťovně. Druhý list je určen pro vašeho zaměstnavatele. Pokud předáte potvrzení o nemoci později, máte nárok na peněžité dávky až ode dne, kdy byla vaše pracovní neschopnost nahlášena. červenec

10 Musíte se podrobit lékařské kontrole, ke které vás pozve útvar posudkového lékařství vaší zdravotní pojišťovny. Pokud se na ni nedostavíte, dávky vám přestanou být vypláceny. Pokud je nemocné vaše dítě mladší 15 let, máte jednou za rok nárok na dovolenou z rodinných důvodů v rozsahu 2 dny. Můžete také požádat o dovolenou na péči o rodinné příslušníky v délce 5 dnů, pokud je člen vaší rodiny nebo váš/vaše registrovaný/á partner/ka nevyléčitelně nemocný/á. Vašeho zaměstnavatele musíte o své nepřítomnosti vyrozumět v tentýž den a předložit lékařské potvrzení o nemoci dítěte nebo o nutnosti trvalé péče o umírající osobu. Během této dovolené máte nárok na stejnou náhradu jako v případě vaší pracovní neschopnosti. Opatření pro návrat do práce V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti budete předvoláni na vyšetření k posudkovému lékaři sociálního zabezpečení (Contrôle medical de la sécurité sociale), který rozhodne, zda bude pracovní neschopnost prodloužena, nebo zda se budete muset vrátit do práce. Pokud jste uznáni za postiženého, je vám přiznán invalidní důchod, jinak je spis postoupen pracovnímu lékaři, který zjistí, zda nevykazujete pracovní neschopnost pouze ve vztahu k naposledy zastávanému pracovnímu místu. Pokud tomu tak je, je zahájeno řízení pro vaše nové pracovní zařazení, a to buď ve vašem podniku/organizaci s možností najít vám jiné pracovní místo odpovídající vaším zbývajícím schopnostem, nebo mimo podnik/organizaci na pracovním trhu na základě vašeho zařazení mezi uchazeče o zaměstnání, kterému se vyplácejí dávky v nezaměstnanosti. V obou případech máte nárok na vyrovnávací přídavek s horní hranicí stanovenou jako rozdíl mezi dřívější a novou odměnou za práci. Pokud po vypršení dávky v nezaměstnanosti nejste přeřazeni na jiné pracovní místo, budete pobírat čekatelskou dávku, která odpovídá částce invalidního důchodu a ukládá vám povinnost zůstat k dispozici na trhu práce. červenec

11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Pro získání peněžitých dávek v mateřství požaduje zákon povinné pojištění minimálně po dobu 6 měsíců v roce, který předcházel odchodu na mateřskou dovolenou. Co je kryto? Výdaje spojené s narozením dítěte, pomocí lékaře a porodní asistentky, pobytem v nemocnici a léky jsou hrazeny dle pravidel platných pro případ nemoci. Výdaje spojené s dietetickými přípravky pro kojence jsou hrazeny jednorázovou částkou. Ženám (zaměstnaným i samostatně výdělečné činným) se po dobu 16 týdnů poskytují peněžité dávky v mateřství, a to 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm za předpokladu, že byly během 12 měsíců předcházejících odchodu na mateřskou dovolenou povinně pojištěny po dobu nejméně 6 měsíců. Tyto dávky se proplácejí také v případě, že byla těhotná žena nebo žena po porodu osvobozena od povinnosti výkonu práce, neboť zastávala pracovní místo představující riziko pro její zdraví. Výše těchto dávek odpovídá odměně, kterou by tato žena pobírala, pokud by byla schopna pokračovat ve své práci. Peněžité dávky v mateřství se nevyplácejí po dobu, dokud zaměstnavatel matce vyplácí mzdu. Peněžitá dávka se rovněž proplácí v případě osvojení dítěte a pobírá ji ten z rodičů, který má při převzetí dítěte nárok na dovolenou při adopci. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? K tomu, abyste získali peněžité dávky v mateřství v době 8 týdnů před porodem, musíte předložit své pojišťovně lékařské osvědčení, na kterém je uvedeno předpokládané datum porodu. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Osobní působnost Pojištění pro případ invalidity se na vás vztahuje tehdy, pokud vykonáváte pracovní činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo pokud jste mimo jiné: učeň, příjemce peněžní dávky v nemoci, v mateřství, dávky při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, osoba pobírající dávky v nezaměstnanosti, mladý pracovník podílející se na dobrovolnické činnosti, osoba na rodičovské dovolené, postižený pracovník působící v chráněné dílně. Požadavky K tomu, abyste mohli pobírat invalidní důchod, musíte být: pojištěni po dobu 12 měsíců během období 3 let předcházejících začátku vašeho postižení, být uznáni za tělesně postiženého, což znamená, že nejste schopni zastávat vaše poslední pracovní místo nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost, která odpovídá vašim fyzickým schopnostem či pracovním dovednostem. Pokud byl příčinou vašeho postižení úraz (ať již pracovní, či nikoli) nebo nemoc z povolání, která se u vás vyskytla v době, kdy jste byli pojištěni, máte nárok na invalidní důchod i tehdy, když nesplňujete lhůtu 12 měsíců pojištění, která se obvykle požaduje. Co je kryto? Invalidní důchod tvoří pevná částka, z níž 1/40 do maximální hranice 40 let se získává za každý rok pojištění, a poměrného příplatku, který se rovná 1,85 % příjmu z výdělečné činnosti nahlášeného za celý pracovní život pojištěnce v Lucembursku. Kromě toho se poskytuje zvláštní pevná částka odpovídající 1/40 za každý rok, který dělí okamžik nabytí nároku na důchod od věkové hranice 65 let, zatímco zvláštní poměrný příplatek se vyplácí za léta mezi nabytím nároku na důchod a věkovou hranicí 55 let. Tento zvláštní poměrný příplatek představuje 1,85 % průměrného příjmu z výdělečné činnosti pobíraného před začátkem postižení. Pokud je váš invalidní důchod nižší než minimální osobní důchod stanovený ze zákona, je vám za podmínky, že jste již byli pojištěni po dobu nejméně 20 let, poskytnut za každý splněný rok důchodový příplatek ve výši 1/40 tohoto minimálního důchodu. červenec

13 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Formality K získání důchodu musíte u příslušné instituce podat žádost na zvláštním formuláři, který vám tato instituce vydá. Na formuláři žádosti jsou uvedeny doklady, které musíte přiložit. Pokud máte trvalý pobyt v jiném členském státě Evropské unie, musíte svou žádost předložit instituci pro důchodové pojištění v této zemi. Důchody se vyplácejí každý měsíc a v předstihu. Opatření pro návrat do práce Viz kapitola o peněžitých dávkách v nemoci. červenec

14 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Osobní působnost Viz kapitola o dávkách v invaliditě. Požadavky K tomu, abyste mohli pobírat starobní důchod, musíte být pojištěni po dobu nejméně 120 měsíců a dosáhnout věku 65 let. Za určitých podmínek týkajících se doby pojištění může být starobní důchod přiznán dříve, a to od věku 57 nebo 60 let. Přihlíží se k dobám pojištění dosaženým v jiných členských státech Evropské unie. Pokud nebude mít na starobní důchod nárok ve věku 65 let, příspěvky, které jste zaplatili, vám budou nahrazeny. Co je kryto? Starobní důchod tvoří pevná částka, z níž 1/40 do maximální hranice 40 let se získává za každý rok pojištění, a z poměrného příplatku, který se rovná 1,85 % příjmu z výdělečné činnosti nahlášeného za celý pracovní život pojištěnce v Lucembursku. V případě, že po nabytí nároku na důchod nadále pracujete, zvyšuje se tato sazba o 0,01 % za každý další odpracovaný rok a za každý další rok věku. Pokud je váš starobní důchod nižší než minimální osobní důchod stanovený ze zákona, je vám za podmínky, že jste již byli pojištěni po dobu nejméně 20 let, poskytnut za každý splněný rok příplatek ve výši 1/40 tohoto minimálního důchodu. Příspěvek za konec roku se poskytuje každé osobě, které vzniká nárok na důchod k 1. prosinci běžného roku. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Musí být splněny stejné náležitosti jako ty, které se vyžadují v případě invalidity. červenec

15 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Osobní působnost Pojištění se na vás vztahuje v případě, že jste pozůstalý (vdova, vdovec, registrovaný partner, sirotek, rozvedený/á manžel/ka, bývalý registrovaný partner) po osobě, na kterou se vztahuje důchodové pojištění. Dávky jsou vám poskytovány ve formě pozůstalostního důchodu. Požadavky K tomu, aby vám byl přiznán pozůstalostní důchod, musel být zesnulý pojištěnec pojištěn nejméně po dobu 12 měsíců během posledních 3 let předcházejících jeho úmrtí. Tato minimální doba se nevyžaduje, pokud k úmrtí došlo následkem úrazu nebo uznané nemoci z povolání. Přihlíží se k dobám pojištění dosaženým v jiných členských státech. Žádný pozůstalostní důchod se nevyplácí pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi, který vstoupil do manželského svazku s pojištěncem méně než rok před důchodem nebo úmrtím, ani manželovi/manželce či partnerovi, který uzavřel manželský svazek nebo partnerství s osobu již pobírající starobní nebo invalidní důchod. V takových případech lze přesto důchod za určitých okolností poskytnout (například pokud k úmrtí došlo v důsledku úrazu nebo pokud se z manželského svazku či partnerství narodilo dítě). Co je kryto? Důchod poskytovaný pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi/partnerce tvoří plná výše pevné částky a zvláštní pevná částka, na kterou pojištěnec měl nebo mohl mít nárok, jakož i 3/4 poměrných příplatků a zvláštních poměrných příplatků, které pojištěnec pobíral nebo mohl pobírat. Pokud váš pozůstalý manžel/ka nebo partner/ka uzavře nový manželský svazek nebo partnerství, přiznává se důchod v podobě jednorázové částky (rachat). Sirotčí důchod tvoří 1/3 pevné částky a zvláštní pevná částka, na kterou pojištěnec měl nebo mohl mít nárok, jakož i 1/4 poměrných příplatků a zvláštních poměrných příplatků, které pojištěnec pobíral nebo mohl pobírat. Při úmrtí obou rodičů se sazba sirotčího důchodu zdvojnásobuje. Sirotčí důchod se poskytuje až do věku 18 let. Proplácí se nadále až do věku 27 let, pokud dotyčné dítě studuje. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Musí být splněny stejné náležitosti jako ty, které se vyžadují v případě invalidity (viz kapitola V: Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?). červenec

16 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Osobní působnost Pokud vykonáváte závislou nebo samostatnou výdělečnou činnost nebo jste mimo jiné učněm, mladým dobrovolníkem nebo zdravotně postiženým zaměstnancem v chráněné dílně, jste kryti proti riziku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pojištění se vztahuje i na jiné skupiny, jako jsou žáci a studenti, účastníci oficiální výuky a zkoušek, vyučující, zástupci odborů a zaměstnavatele, osoby podílející se na záchranářských pracích nebo dobrovolnické práci, policisté, atd. Definice pracovních úrazů a nemocí z povolání Pojištění se vztahuje na pracovní úrazy, ke kterým došlo na pracovišti, úrazy po cestě do práce nebo z práce a nemoci z povolání. Pracovním úrazem se rozumí jakýkoli úraz, k němuž došlo v důsledku vykonávané práce nebo během ní. Úrazem po cestě se rozumí úraz, k němuž došlo na obvyklé trase cesty do práce nebo z práce. Úraz po cestě, jehož obětí je pojištěnec, který podléhá lucemburské legislativě v oblasti pojištění, se pokládá za úraz, k němuž došlo na lucemburském území, i pokud k němu dojde mimo území Lucemburska. Nemoci z povolání jsou zapsány na úředním seznamu, do kterého lze nahlédnout v zákoníku sociálního zabezpečení (Code de la sécurité sociale) nebo na internetových stránkách s tematikou sociálního zabezpečení. Za nemoc, která není uvedena na tomto seznamu, může být přesto poskytnuta náhrada, pokud se prokáže, že tato nemoc byla způsobena výkonem vaší výdělečné činnosti. Co je kryto? Věcné dávky V rámci nemocenského pojištění máte v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nárok na zdravotní péči a na dávky při stavu odkázanosti na péči. Tyto dávky vyplácí předem Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé) prostřednictvím Sdružení úrazového pojištění (Assocation d assurance accident). Máte nárok na náhradu hmotné škody a škody na protézách a dále do určité hranice na náhradu škody na motorovém vozidle, a i v případě, že jste v důsledku nehody neutrpěl/a žádné zranění. červenec

17 Peněžité dávky Pokud vaše pracovní neschopnost v důsledku úrazu nebo nemoci z povolání trvá, máte za stejných podmínek jako v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nárok na nepřetržité vyplácení mzdy a na peněžitou dávku. Po vypršení lhůty pro peněžité dávky vám bude do zhojení zranění poskytnuta plná úrazová dávka (rente complète), která odpovídá vašemu příjmu z výdělečné činnosti, ze kterého byl ve 12 kalendářních měsících předcházejících úrazu hrazen příspěvek na sociální zabezpečení. Pokud jste schopni vrátit se do práce poté, kdy došlo k pracovnímu úrazu, můžete získat částečnou úrazovou dávku (rente partielle), pokud váš příjem z výdělečné činnosti poklesl alespoň o 10 %, stupeň vaší pracovní neschopnosti činil v době rekonvalescence minimálně 10 % a posudkový lékař sociálního zabezpečení potvrdí, že jste neschopni vykonávat vaši poslední pracovní činnost nebo neschopni ji vykonávat ve stejném rozsahu jako před úrazem. Pokud se použijí opatření týkající se pracovní rehabilitace, můžete mít nárok na čekatelskou dávku (rente d attente) ve výši 85 % plné úrazové dávky. Dávky při nefinanční újmě Pokud po rekonvalescenci zůstanete zcela či částečně práceneschopní, můžete získat nárok na příspěvek při fyziologické újmě stanovený podle tabulky a příspěvek při psychologické a citové újmě. Dávky pro pozůstalé Jde o následující dávky: úrazová dávka pro pozůstalého manžela/ku nebo partnera/partnerku (rente de survie), sirotčí dávka (rente d orphelin) pro děti zesnulé osoby, příspěvek při psychologické újmě. Dávka poskytnutá pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi/partnerce se rovná ¾ z 1,85 % roční odměny za práci, na kterou by měla zesnulá osoba nárok ve zbývajícím období svého pracovního života až do věku 65 let, přičemž se bere v úvahu, zda smrt nastala před dosažením věku 55 let, nebo až poté. Sirotčí dávka představuje ¼ této částky. Důchody se vyplácejí v předstihu a každý měsíc. Jsou automaticky přizpůsobovány změnám životních nákladů a pravidelně upravovány podle vývoje mzdové hladiny. Konečná výplata jednorázové částky důchodu Pokud váš pozůstalý manžel/manželka nebo partner uzavře nový manželský svazek nebo partnerství, dostane automaticky místo měsíční platby jednorázovou částku (podle zásady odkoupení). červenec

18 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Formality V případě pracovního úrazu musíte bezodkladně informovat zaměstnavatele. O své pracovní neschopnosti musíte také uvědomit Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accident), a to ve stejné lhůtě jako v případě. Věcné dávky Tyto dávky jsou vám poskytovány podle stejných pravidel, jaká platí pro věcné dávky zdravotního pojištění, ale náklady nemusíte platit předem. Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accident) je vyplácí přímo poskytovateli péče. Peněžité dávky Tyto dávky se vyplácejí stejně jako dávky v nemoci. červenec

19 Kapitola IX: Rodinné dávky Kdy máte nárok na rodinné dávky? Všeobecné přídavky na děti Všechny děti, které jsou vychovávány v Lucembursku a které tam mají zákonné bydliště, mají nárok na rodinné dávky. Pokud v Lucembursku zastáváte placené pracovní místo, máte také nárok na rodinné dávky pro vaše děti, které jsou vychovávány v jiném členském státě Evropské unie. Přídavky se obvykle platí na děti do 18 let věku. Tento věk je prodloužen na 27 let pro děti, které dále studují na střední škole, jakož i pro postižené děti. Při studiu na vysoké škole je studentům místo přídavků na dítě poskytován zvláštní příspěvek. Porodné Při narození dítěte se vyplácí porodné (allocation de naissance), přičemž se dělí na dávku před porodem, dávku porodní a dávku po narození dítěte. Pro získání porodného se musí těhotná žena během těhotenství podrobit lékařským vyšetřením předepsaným ze zákona. K tomu, aby vám bylo vyplaceno porodné, musí se dítě narodit v Lucembursku a jeho matka se musí do 8 týdnů následujících po porodu podrobit poporodnímu vyšetření. Dávka po narození dítěte je vyplacena pouze tehdy, pokud se dítě do věku 2 let podrobilo všem lékařským vyšetřením předepsaným ze zákona. Příspěvky při péči o dítě Příspěvek na výchovu se poskytuje osobám, které: mají v Lucembursku bydliště a skutečně tam trvale pobývají nebo jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie a v Lucembursku pracují nebo jsou rodinnými příslušníky takového pracovníka, vychovávají ve své domácnosti jedno nebo více dětí, pro které mají nárok na rodinné dávky, se věnují především výchově svých dětí v domácnosti, aniž by vykonávali jinou výdělečnou činnost, ať už jako zaměstnanci či nikoli, nebo pracují, ale nemají příjem, který by spolu s příjmem manžela/manželky přesahoval určitou hranici (trojnásobek minimální sociální mzdy, pokud vychovávají jedno dítě, čtyřnásobek, pokud vychovávají dvě děti, a pětinásobek, pokud vychovávají tři děti), omezí nejméně o polovinu svou pracovní dobu, aby mohli vychovávat jedno nebo více dětí; v takovém případě se jim poskytuje polovina příspěvku. Dávka rodičovské dovolené Na rodičovskou dovolenou má nárok každý, kdo vychovává ve své domácnosti jedno nebo více dětí, kterým je méně než 5 let a na které pobírá rodinné dávky. červenec

20 Žádající rodič musí úplně přerušit svou výdělečnou činnost nebo ji omezit (částečná rodičovská dovolená) nejméně na polovinu běžné měsíční pracovní doby, která se na něj vztahuje. Pokud není žadatel zaměstnancem, musí v okamžiku narození nebo osvojení dítěte vykonávat v Lucembursku samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je zaměstnancem, musí být v pracovním poměru u stejného podniku se sídlem v Lucembursku po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího začátku rodičovské dovolené (je třeba doložit na základě pracovní smlouvy, podle níž se měsíční pracovní doba musí rovnat nejméně polovině běžné pracovní doby uplatňované v tomto podniku). Každý rodič, který pracuje, má individuální nárok na rodičovskou dovolenou, ale jeden z rodičů si musí rodičovskou dovolenou vybrat bezprostředně v návaznosti na mateřskou dovolenou. Částečná rodičovská dovolená může ovšem být rozdělena mezi oba rodiče, aby se tak zajistila neustálá péče o dítě. Co je kryto? Všeobecné přídavky na děti Existují tři druhy rodinných dávek: běžné rodinné přídavky (přídavky na děti), doplňkové rodinné příspěvky a příspěvky na začátku školního roku. Výše běžných rodinných přídavků se mění podle počtu dětí v domácnosti. Pro děti ve věku 6 a 12 let jsou přiznány doplňkové příspěvky závislé na věku. Výše přídavku na začátku školního roku (allocation de rentrée scolaire) se mění v závislosti na věku dítěte a počtu dětí, které v domácnosti žijí. Porodné Porodné odpovídá částce 580,03 EUR na dítě. Příspěvky při péči o dítě Příspěvek se vyplácí ve výši 485,01 EUR. V případě částečného pracovního úvazku se poskytuje polovina příspěvku. Dávka rodičovské dovolené Délka rodičovské dovolené je 6 měsíců na dítě. V případě částečné rodičovské dovolené se dovolená prodlužuje až na 12 měsíců. Rodičovská dovolená zakládá nárok na paušální dávku proplácenou v měsíčních částkách po celou dobu trvání dovolené. Dávka je osvobozena od daní a sociálních příspěvků, s výjimkou příspěvku na zdravotní péči a příspěvku pro případ odkázanosti. Příspěvek na důchodové pojištění hradí stát. červenec

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy.

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy. Správní ujednání k provádění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 2. 2010 2008/0193(COD) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 Návrh zprávy (PE430.593v01-00) Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.)

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.) Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci 国 民 年 金 厚 生 年 金 保 険 裁 定 請 求 書 記 入 要 領 Žádost o starobní/invalidní důchod Číslo japonského důchodového

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Estonsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE PŘÍLOHA 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Kypru Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Finsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více