Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 4 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 7 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 7 Co je kryto?... 7 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 8 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 9 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 9 Co je kryto?... 9 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?... 9 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...11 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...11 Co je kryto?...11 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Co je kryto?...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...13 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...14 Kdy máte nárok na starobní dávky?...14 Co je kryto?...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...14 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...15 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...15 Co je kryto?...15 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...15 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...16 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...16 Co je kryto?...16 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...18 Kapitola IX: Rodinné dávky...19 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...19 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...21 Kapitola X: Nezaměstnanost...22 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...22 Co je kryto?...23 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...23 Kapitola XI: Minimální zdroje...25 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...25 Co je kryto?...25 Jak čerpat dávky zajišťující minimální prostředky?...26 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...27 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...27 Co je kryto?...27 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...28 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...29 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Lucemburský systém sociálního zabezpečení obsahuje následující dávky: nemocenské dávky, dávky v mateřství a dávky na dlouhodobou péči, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, dávky v invaliditě, dávky ve stáří a pozůstalostní dávky, dávky v nezaměstnanosti, dávky při předčasném odchodu do důchodu, rodinné dávky. Registrace Pokud pracujete v Lucembursku jako zaměstnance, je na vašem zaměstnavateli, aby splnil všechny nezbytné náležitosti související s vaším sociálním pojištěním, a to do 8 dnů od vašeho nástupu do zaměstnání. Vy sami nemusíte podnikat žádné kroky. Pokud pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte se sami přihlásit u Společného střediska sociálního zabezpečení (Centre commun de la sécurité sociale). Odvolání Proti kterémukoli rozhodnutí příslušné instituce můžete vznést námitku u řídícího orgánu této instituce, a to do 40 dnů následujících po oznámení rozhodnutí. Pokud nebudete souhlasit s konečným rozhodnutím, můžete ve lhůtě 40 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí podat opravný prostředek u Rozhodčí rady sociálního zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale). Ve stejné lhůtě od oznámení rozhodnutí Rozhodčí rady může být proti rozhodnutí Rozhodčí rady podáno odvolání k Nejvyšší radě sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Pokud jde o dávky v nezaměstnanosti, musíte své odvolání doručit doporučeným dopisem ve lhůtě 40 dnů od oznámení rozhodnutí zvláštní komisi zřízené ministrem práce a zaměstnanosti (Ministère du Travail et de l Emploi). Proti rozhodnutím této komise je možno ve stejné lhůtě podat odvolání u Rozhodčí rady sociálního zabezpečení a u Nejvyšší rady sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Organizace sociální ochrany Systém sociální ochrany v Lucembursku je rozdělen do sedmi různých odvětví. V současné době v oblasti sociální ochrany působí přibližně 10 institucí; tyto instituce jsou veřejné. Jsou finančně nezávislé a řízené sociálními partnery. Jsou v nich rovnoměrně zastoupeni zaměstnavatelé a zaměstnanci a dále různé skupiny samostatně výdělečně činných osob. Tyto instituce podléhají zákonnému dohledu ze strany Všeobecné inspekce sociálního zabezpečení (Inspection générale de la sécurité sociale), jakož i hierarchické kontrole prováděné odpovědným ministerstvem. V oblasti zdravotního pojištění odpovídá za všechny zaměstnance soukromého sektoru Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé). červenec

5 Ve veřejném sektoru existují tyto tři pojišťovny: Nemocenská pojišťovna státních úředníků a zaměstnanců (Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics), Nemocenská pojišťovna obecních úředníků a zaměstnanců (Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux), Vzájemná pojišťovna lucemburských drah (Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois). Státní zdravotní pojišťovna rovněž odpovídá za dávky dlouhodobé péče. Organizace pro hodnocení a zaměření (Cellule d'évaluation et d'orientation), zvláštní víceoborová agentura, hodnotí potřebu nezbytných služeb ze strany osob ve stavu odkázanosti a rozhoduje o (časovém) rozsahu jejich poskytování. Vzájemná pojišťovna podniků (Mutualité des Employeurs) nabízí zaměstnavatelům zajištění pro řízení rizika, pokud jde o jejich povinnost pokračovat ve výplatě mezd v případě nemoci jejich zaměstnanců. Jediný příspěvkový systém starobních důchodů spravuje Státní fond důchodového pojištění (Caisse Nationale d'assurance Pension). Kompenzační pokladna (Fonds de compensation) spravuje finanční rezervy důchodového pojištění. Pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání spravuje jediná instituce, Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accidents). Vyplácení rodinných dávek rovněž spadá výhradně do pravomoci jediné instituce, Státní pojišťovny pro rodinné dávky (Caisse nationale des prestations familiales). Dávky v nezaměstnanosti vyplácí a politiku zaměstnanosti provádí agentura pro rozvoj zaměstnanosti (Agence pour le développement de l emploi). Společné středisko pro sociální zabezpečení (Centre commun de la sécurité sociale) spravuje pojištění a příjem příspěvků ve všech odvětvích sociálního zabezpečení. Posudková služba sociálního zabezpečení (Contrôle medical de la sécurité sociale) je odpovědná za přijímání rozhodnutí a vypracovávání hodnocení pro další instituce výhradně ve zdravotním odvětví. Státní fond solidarity (Fonds national de solidarité) a sociální orgány (offices sociaux) na místní úrovni odpovídají za vyplácení dávek sociální pomoci. Konečně je třeba upozornit na skutečnost, že existují zvláštní soudy, které jsou pověřeny urovnáváním sporů v oblasti sociálního zabezpečení: Rozhodčí rada sociálního zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale) a Nejvyšší rada sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Financování Je vaší povinností platit příspěvky na pojištění pro případ nemoci, mateřství, dlouhodobé péče a na důchodové pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní). Výše příspěvků odpovídá určitému procentu z vašich příjmů z výdělečné činnosti. Vy musíte uhradit polovinu příspěvku, zatímco druhou polovinu hradí váš zaměstnavatel. Při červenec

6 určení výše příspěvku na pojištění pro případ dlouhodobé péče se bude rovněž přihlížet k vašim majetkovým příjmům. Tento příspěvek hradíte v plné výši vy sami. Nemusíte platit žádný příspěvek na pojištění pro případ pracovního úrazu, na rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti. červenec

7 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Na zdravotní péči máte nárok, pokud vykonáváte pracovní činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo pokud jste mimo jiné: učeň, příjemce peněžité dávky v nemoci, v mateřství nebo dávky při pracovních úrazech, nezaměstnaný pobírající dávky v nezaměstnanosti, příjemce starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu, příjemce ročního důchodu vzešlého z pracovního úrazu, mladý pracovník podílející se na dobrovolnické činnosti, invalidní pracovník působící v chráněné dílně nebo příjemce příspěvku pro osoby s těžkým postižením, rodinný příslušník pojištěnce, který má trvalý pobyt v Lucembursku (manžel/manželka, registrovaný partner, nezaopatřené nezletilé děti a zletilé děti do věku 30 let, jejichž příjem nedosahuje určité hranice). Stejně tak se pojištění vztahuje na nezletilé děti, které nejsou pojištěny jakožto rodinní příslušníci. Požadavky Pro vznik nároku na zdravotní péči se nepožaduje žádná minimální doba pojištění. Co je kryto? Můžete obdržet následující věcné dávky: lékařská a zubní péče, péče poskytovaná zdravotnickými pracovníky (zdravotními sestrami, fyzioterapeuty apod.), laboratorní rozbory a vyšetření, zubní, ortopedické a jiné protézy, léky, oftalmologické pomůcky (brýle, kontaktní čočky), zdravotnické prostředky a různý spotřební materiál, nemocniční péče, léčebné pobyty a rekonvalescence, rehabilitační péče, cestovní a dopravní náklady spojené s touto péčí. Pokud trvá vaše pojištění, jsou vám tyto dávky přiznány od počátku nemoci bez omezení. Pokud již pojištěni nejste, váš nárok na dávky trvá do konce běžného měsíce a po 3 měsíce následující za předpokladu, že jste byli pojištěni bez přerušení po dobu 6 měsíců bezprostředně před odhlášením z pojištění. Právo na péči pokračuje po dobu 6 měsíců v případě nemocí, které u vás byly léčeny již dříve. červenec

8 Jak získat přístup ke zdravotní péči? Můžete si svobodně zvolit poskytovatele služby v oblasti lékařské péče (lékaře, nemocnici apod.). Při návštěvě lékaře musíte předložit průkaz o pojištění, který vám byl vydán při uzavření pojištění. Pro některé dávky musíte předem obdržet souhlas od své pojišťovny, který se často vydává na základě kladného stanoviska posudkové služby sociálního zabezpečení (Contrôle médical de la sécurité sociale). Vyplácení dávek Péči, která vám byla poskytnuta, musíte obvykle předem zaplatit a požádat o náhradu vaši pojišťovnu, která ji provede po případném odpočtu částky odpovídající vaší spoluúčasti. Náklady na hospitalizaci, chirurgické zákroky, léky, laboratorní rozbory a vyšetření hradí však pojišťovny přímo praktickým lékařům, lékárnám a zdravotním střediskům. U těchto služeb musíte zaplatit pouze částku, kterou pojišťovna nehradí. Dávky zdravotní péče jsou v zásadě nahrazeny v plné výši na základě sazby stanovené dohodou mezi Státní zdravotní pojišťovnou a poskytovateli péče (lékaři, zdravotními sestrami, nemocnicemi apod.). U některých služeb však pojištěnec musí na náklady léčby přispívat. Proto musíte nést 20 % z ceny návštěvy lékaře u vás doma a 12 % ze sazby za návštěvy u lékaře. Náklady na léky jsou vám hrazeny z 80 %, s výjimkou léků předepsaných pro léčbu dlouhodobých nemocí nebo v rámci nemocniční péče. V těchto posledně jmenovaných případech je náhrada 100 %. Některé farmaceutické přípravky, které nejsou nezbytné (označované jako léky pro pohodlí pacientů, tzv. médicaments de confort), jsou hrazeny pouze do výše 40 %. V případě hospitalizace musíte po dobu nejvýše 30 dní platit denní paušální poplatek ve výši 20,42 EUR. Tyto poplatky se nepožadují v případě dítěte do 18 let věku. Je třeba vědět, že se nenahrazují náklady týkající se služeb, které nejsou pokládány za nezbytné. Za každé období 7 dní proto pojišťovny proplácejí například pouze dvě návštěvy u lékaře nebo dvě návštěvy lékaře doma (pokud od vaší pojišťovny nezískáte zvláštní povolení k vyššímu počtu návštěv); v případě nemocniční péče v kategorii první třídy nebo návštěvy u lékaře po předběžném objednání musíte uhradit dodatečné související náklady. červenec

9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Viz kapitola o zdravotní péči. Požadavky V případě nemoci se pro vznik nároku na dávky nepožaduje žádná minimální doba pojištění. Co je kryto? V případě pracovní neschopnosti vám zaměstnavatel vyplácí i nadále mzdu, a to až do konce měsíce, v němž nastane 77. den pracovní neschopnosti (průměrně po dobu 13 týdnů). Poté vám během referenčního období 104 týdnů vyplácí Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé) peněžité dávky v nemoci (indemnité pécuniaire de maladie) ve výši vašeho platu, a to po dobu nanejvýše 52 týdnů. Nejpozději v 10. týdnu pracovní neschopnosti však musíte předložit zprávu od ošetřujícího lékaře a ve vyplácení dávek se pokračuje pouze po kladném vyjádření posudkového lékaře sociálního zabezpečení (Contrôle médical de la sécurité sociale). Pravděpodobně můžete využít níže popsaná opatření pro návrat do práce. Pohřebné Po smrti pojištěnce nebo jeho rodinného příslušníka vyplatí příslušná pojišťovna na základě předložení faktur a potvrzení o smrti zesnulého paušální pohřebné osobě, která zaplatila náklady na pohřeb. Pohřebné se snižuje na polovinu v případě úmrtí dětí mladších 6 let a na jednu pětinu v případě mrtvě narozených dětí. Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Vyplácení dávek Po uplynutí období, kdy je vám i nadále vyplácena mzda, vám dávky vyplácí přímo každý měsíc Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé). Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, máte nárok na peněžitou dávku v nemoci až od 1. dne měsíce, v němž nastane 77. den pracovní neschopnosti. Formality U pracovní neschopnosti omezené na jeden nebo dva dny se nepožaduje zdravotní potvrzení za podmínky, že o své pracovní neschopnosti informujete v tentýž den svého zaměstnavatele. K nahlášení pracovní neschopnosti existuje zvláštní formulář, který se skládá ze tří listů. Nejpozději 3. pracovní den své pracovní neschopnosti musíte zaslat první list své nemocenské pojišťovně. Druhý list je určen pro vašeho zaměstnavatele. Pokud předáte potvrzení o nemoci později, máte nárok na peněžité dávky až ode dne, kdy byla vaše pracovní neschopnost nahlášena. červenec

10 Musíte se podrobit lékařské kontrole, ke které vás pozve útvar posudkového lékařství vaší zdravotní pojišťovny. Pokud se na ni nedostavíte, dávky vám přestanou být vypláceny. Pokud je nemocné vaše dítě mladší 15 let, máte jednou za rok nárok na dovolenou z rodinných důvodů v rozsahu 2 dny. Můžete také požádat o dovolenou na péči o rodinné příslušníky v délce 5 dnů, pokud je člen vaší rodiny nebo váš/vaše registrovaný/á partner/ka nevyléčitelně nemocný/á. Vašeho zaměstnavatele musíte o své nepřítomnosti vyrozumět v tentýž den a předložit lékařské potvrzení o nemoci dítěte nebo o nutnosti trvalé péče o umírající osobu. Během této dovolené máte nárok na stejnou náhradu jako v případě vaší pracovní neschopnosti. Opatření pro návrat do práce V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti budete předvoláni na vyšetření k posudkovému lékaři sociálního zabezpečení (Contrôle medical de la sécurité sociale), který rozhodne, zda bude pracovní neschopnost prodloužena, nebo zda se budete muset vrátit do práce. Pokud jste uznáni za postiženého, je vám přiznán invalidní důchod, jinak je spis postoupen pracovnímu lékaři, který zjistí, zda nevykazujete pracovní neschopnost pouze ve vztahu k naposledy zastávanému pracovnímu místu. Pokud tomu tak je, je zahájeno řízení pro vaše nové pracovní zařazení, a to buď ve vašem podniku/organizaci s možností najít vám jiné pracovní místo odpovídající vaším zbývajícím schopnostem, nebo mimo podnik/organizaci na pracovním trhu na základě vašeho zařazení mezi uchazeče o zaměstnání, kterému se vyplácejí dávky v nezaměstnanosti. V obou případech máte nárok na vyrovnávací přídavek s horní hranicí stanovenou jako rozdíl mezi dřívější a novou odměnou za práci. Pokud po vypršení dávky v nezaměstnanosti nejste přeřazeni na jiné pracovní místo, budete pobírat čekatelskou dávku, která odpovídá částce invalidního důchodu a ukládá vám povinnost zůstat k dispozici na trhu práce. červenec

11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Pro získání peněžitých dávek v mateřství požaduje zákon povinné pojištění minimálně po dobu 6 měsíců v roce, který předcházel odchodu na mateřskou dovolenou. Co je kryto? Výdaje spojené s narozením dítěte, pomocí lékaře a porodní asistentky, pobytem v nemocnici a léky jsou hrazeny dle pravidel platných pro případ nemoci. Výdaje spojené s dietetickými přípravky pro kojence jsou hrazeny jednorázovou částkou. Ženám (zaměstnaným i samostatně výdělečné činným) se po dobu 16 týdnů poskytují peněžité dávky v mateřství, a to 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm za předpokladu, že byly během 12 měsíců předcházejících odchodu na mateřskou dovolenou povinně pojištěny po dobu nejméně 6 měsíců. Tyto dávky se proplácejí také v případě, že byla těhotná žena nebo žena po porodu osvobozena od povinnosti výkonu práce, neboť zastávala pracovní místo představující riziko pro její zdraví. Výše těchto dávek odpovídá odměně, kterou by tato žena pobírala, pokud by byla schopna pokračovat ve své práci. Peněžité dávky v mateřství se nevyplácejí po dobu, dokud zaměstnavatel matce vyplácí mzdu. Peněžitá dávka se rovněž proplácí v případě osvojení dítěte a pobírá ji ten z rodičů, který má při převzetí dítěte nárok na dovolenou při adopci. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? K tomu, abyste získali peněžité dávky v mateřství v době 8 týdnů před porodem, musíte předložit své pojišťovně lékařské osvědčení, na kterém je uvedeno předpokládané datum porodu. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Osobní působnost Pojištění pro případ invalidity se na vás vztahuje tehdy, pokud vykonáváte pracovní činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo pokud jste mimo jiné: učeň, příjemce peněžní dávky v nemoci, v mateřství, dávky při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, osoba pobírající dávky v nezaměstnanosti, mladý pracovník podílející se na dobrovolnické činnosti, osoba na rodičovské dovolené, postižený pracovník působící v chráněné dílně. Požadavky K tomu, abyste mohli pobírat invalidní důchod, musíte být: pojištěni po dobu 12 měsíců během období 3 let předcházejících začátku vašeho postižení, být uznáni za tělesně postiženého, což znamená, že nejste schopni zastávat vaše poslední pracovní místo nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost, která odpovídá vašim fyzickým schopnostem či pracovním dovednostem. Pokud byl příčinou vašeho postižení úraz (ať již pracovní, či nikoli) nebo nemoc z povolání, která se u vás vyskytla v době, kdy jste byli pojištěni, máte nárok na invalidní důchod i tehdy, když nesplňujete lhůtu 12 měsíců pojištění, která se obvykle požaduje. Co je kryto? Invalidní důchod tvoří pevná částka, z níž 1/40 do maximální hranice 40 let se získává za každý rok pojištění, a poměrného příplatku, který se rovná 1,85 % příjmu z výdělečné činnosti nahlášeného za celý pracovní život pojištěnce v Lucembursku. Kromě toho se poskytuje zvláštní pevná částka odpovídající 1/40 za každý rok, který dělí okamžik nabytí nároku na důchod od věkové hranice 65 let, zatímco zvláštní poměrný příplatek se vyplácí za léta mezi nabytím nároku na důchod a věkovou hranicí 55 let. Tento zvláštní poměrný příplatek představuje 1,85 % průměrného příjmu z výdělečné činnosti pobíraného před začátkem postižení. Pokud je váš invalidní důchod nižší než minimální osobní důchod stanovený ze zákona, je vám za podmínky, že jste již byli pojištěni po dobu nejméně 20 let, poskytnut za každý splněný rok důchodový příplatek ve výši 1/40 tohoto minimálního důchodu. červenec

13 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Formality K získání důchodu musíte u příslušné instituce podat žádost na zvláštním formuláři, který vám tato instituce vydá. Na formuláři žádosti jsou uvedeny doklady, které musíte přiložit. Pokud máte trvalý pobyt v jiném členském státě Evropské unie, musíte svou žádost předložit instituci pro důchodové pojištění v této zemi. Důchody se vyplácejí každý měsíc a v předstihu. Opatření pro návrat do práce Viz kapitola o peněžitých dávkách v nemoci. červenec

14 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Osobní působnost Viz kapitola o dávkách v invaliditě. Požadavky K tomu, abyste mohli pobírat starobní důchod, musíte být pojištěni po dobu nejméně 120 měsíců a dosáhnout věku 65 let. Za určitých podmínek týkajících se doby pojištění může být starobní důchod přiznán dříve, a to od věku 57 nebo 60 let. Přihlíží se k dobám pojištění dosaženým v jiných členských státech Evropské unie. Pokud nebude mít na starobní důchod nárok ve věku 65 let, příspěvky, které jste zaplatili, vám budou nahrazeny. Co je kryto? Starobní důchod tvoří pevná částka, z níž 1/40 do maximální hranice 40 let se získává za každý rok pojištění, a z poměrného příplatku, který se rovná 1,85 % příjmu z výdělečné činnosti nahlášeného za celý pracovní život pojištěnce v Lucembursku. V případě, že po nabytí nároku na důchod nadále pracujete, zvyšuje se tato sazba o 0,01 % za každý další odpracovaný rok a za každý další rok věku. Pokud je váš starobní důchod nižší než minimální osobní důchod stanovený ze zákona, je vám za podmínky, že jste již byli pojištěni po dobu nejméně 20 let, poskytnut za každý splněný rok příplatek ve výši 1/40 tohoto minimálního důchodu. Příspěvek za konec roku se poskytuje každé osobě, které vzniká nárok na důchod k 1. prosinci běžného roku. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Musí být splněny stejné náležitosti jako ty, které se vyžadují v případě invalidity. červenec

15 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Osobní působnost Pojištění se na vás vztahuje v případě, že jste pozůstalý (vdova, vdovec, registrovaný partner, sirotek, rozvedený/á manžel/ka, bývalý registrovaný partner) po osobě, na kterou se vztahuje důchodové pojištění. Dávky jsou vám poskytovány ve formě pozůstalostního důchodu. Požadavky K tomu, aby vám byl přiznán pozůstalostní důchod, musel být zesnulý pojištěnec pojištěn nejméně po dobu 12 měsíců během posledních 3 let předcházejících jeho úmrtí. Tato minimální doba se nevyžaduje, pokud k úmrtí došlo následkem úrazu nebo uznané nemoci z povolání. Přihlíží se k dobám pojištění dosaženým v jiných členských státech. Žádný pozůstalostní důchod se nevyplácí pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi, který vstoupil do manželského svazku s pojištěncem méně než rok před důchodem nebo úmrtím, ani manželovi/manželce či partnerovi, který uzavřel manželský svazek nebo partnerství s osobu již pobírající starobní nebo invalidní důchod. V takových případech lze přesto důchod za určitých okolností poskytnout (například pokud k úmrtí došlo v důsledku úrazu nebo pokud se z manželského svazku či partnerství narodilo dítě). Co je kryto? Důchod poskytovaný pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi/partnerce tvoří plná výše pevné částky a zvláštní pevná částka, na kterou pojištěnec měl nebo mohl mít nárok, jakož i 3/4 poměrných příplatků a zvláštních poměrných příplatků, které pojištěnec pobíral nebo mohl pobírat. Pokud váš pozůstalý manžel/ka nebo partner/ka uzavře nový manželský svazek nebo partnerství, přiznává se důchod v podobě jednorázové částky (rachat). Sirotčí důchod tvoří 1/3 pevné částky a zvláštní pevná částka, na kterou pojištěnec měl nebo mohl mít nárok, jakož i 1/4 poměrných příplatků a zvláštních poměrných příplatků, které pojištěnec pobíral nebo mohl pobírat. Při úmrtí obou rodičů se sazba sirotčího důchodu zdvojnásobuje. Sirotčí důchod se poskytuje až do věku 18 let. Proplácí se nadále až do věku 27 let, pokud dotyčné dítě studuje. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Musí být splněny stejné náležitosti jako ty, které se vyžadují v případě invalidity (viz kapitola V: Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?). červenec

16 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Osobní působnost Pokud vykonáváte závislou nebo samostatnou výdělečnou činnost nebo jste mimo jiné učněm, mladým dobrovolníkem nebo zdravotně postiženým zaměstnancem v chráněné dílně, jste kryti proti riziku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pojištění se vztahuje i na jiné skupiny, jako jsou žáci a studenti, účastníci oficiální výuky a zkoušek, vyučující, zástupci odborů a zaměstnavatele, osoby podílející se na záchranářských pracích nebo dobrovolnické práci, policisté, atd. Definice pracovních úrazů a nemocí z povolání Pojištění se vztahuje na pracovní úrazy, ke kterým došlo na pracovišti, úrazy po cestě do práce nebo z práce a nemoci z povolání. Pracovním úrazem se rozumí jakýkoli úraz, k němuž došlo v důsledku vykonávané práce nebo během ní. Úrazem po cestě se rozumí úraz, k němuž došlo na obvyklé trase cesty do práce nebo z práce. Úraz po cestě, jehož obětí je pojištěnec, který podléhá lucemburské legislativě v oblasti pojištění, se pokládá za úraz, k němuž došlo na lucemburském území, i pokud k němu dojde mimo území Lucemburska. Nemoci z povolání jsou zapsány na úředním seznamu, do kterého lze nahlédnout v zákoníku sociálního zabezpečení (Code de la sécurité sociale) nebo na internetových stránkách s tematikou sociálního zabezpečení. Za nemoc, která není uvedena na tomto seznamu, může být přesto poskytnuta náhrada, pokud se prokáže, že tato nemoc byla způsobena výkonem vaší výdělečné činnosti. Co je kryto? Věcné dávky V rámci nemocenského pojištění máte v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nárok na zdravotní péči a na dávky při stavu odkázanosti na péči. Tyto dávky vyplácí předem Státní zdravotní pojišťovna (Caisse nationale de santé) prostřednictvím Sdružení úrazového pojištění (Assocation d assurance accident). Máte nárok na náhradu hmotné škody a škody na protézách a dále do určité hranice na náhradu škody na motorovém vozidle, a i v případě, že jste v důsledku nehody neutrpěl/a žádné zranění. červenec

17 Peněžité dávky Pokud vaše pracovní neschopnost v důsledku úrazu nebo nemoci z povolání trvá, máte za stejných podmínek jako v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nárok na nepřetržité vyplácení mzdy a na peněžitou dávku. Po vypršení lhůty pro peněžité dávky vám bude do zhojení zranění poskytnuta plná úrazová dávka (rente complète), která odpovídá vašemu příjmu z výdělečné činnosti, ze kterého byl ve 12 kalendářních měsících předcházejících úrazu hrazen příspěvek na sociální zabezpečení. Pokud jste schopni vrátit se do práce poté, kdy došlo k pracovnímu úrazu, můžete získat částečnou úrazovou dávku (rente partielle), pokud váš příjem z výdělečné činnosti poklesl alespoň o 10 %, stupeň vaší pracovní neschopnosti činil v době rekonvalescence minimálně 10 % a posudkový lékař sociálního zabezpečení potvrdí, že jste neschopni vykonávat vaši poslední pracovní činnost nebo neschopni ji vykonávat ve stejném rozsahu jako před úrazem. Pokud se použijí opatření týkající se pracovní rehabilitace, můžete mít nárok na čekatelskou dávku (rente d attente) ve výši 85 % plné úrazové dávky. Dávky při nefinanční újmě Pokud po rekonvalescenci zůstanete zcela či částečně práceneschopní, můžete získat nárok na příspěvek při fyziologické újmě stanovený podle tabulky a příspěvek při psychologické a citové újmě. Dávky pro pozůstalé Jde o následující dávky: úrazová dávka pro pozůstalého manžela/ku nebo partnera/partnerku (rente de survie), sirotčí dávka (rente d orphelin) pro děti zesnulé osoby, příspěvek při psychologické újmě. Dávka poskytnutá pozůstalému manželovi/manželce nebo partnerovi/partnerce se rovná ¾ z 1,85 % roční odměny za práci, na kterou by měla zesnulá osoba nárok ve zbývajícím období svého pracovního života až do věku 65 let, přičemž se bere v úvahu, zda smrt nastala před dosažením věku 55 let, nebo až poté. Sirotčí dávka představuje ¼ této částky. Důchody se vyplácejí v předstihu a každý měsíc. Jsou automaticky přizpůsobovány změnám životních nákladů a pravidelně upravovány podle vývoje mzdové hladiny. Konečná výplata jednorázové částky důchodu Pokud váš pozůstalý manžel/manželka nebo partner uzavře nový manželský svazek nebo partnerství, dostane automaticky místo měsíční platby jednorázovou částku (podle zásady odkoupení). červenec

18 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Formality V případě pracovního úrazu musíte bezodkladně informovat zaměstnavatele. O své pracovní neschopnosti musíte také uvědomit Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accident), a to ve stejné lhůtě jako v případě. Věcné dávky Tyto dávky jsou vám poskytovány podle stejných pravidel, jaká platí pro věcné dávky zdravotního pojištění, ale náklady nemusíte platit předem. Sdružení úrazových pojišťoven (Association d'assurance accident) je vyplácí přímo poskytovateli péče. Peněžité dávky Tyto dávky se vyplácejí stejně jako dávky v nemoci. červenec

19 Kapitola IX: Rodinné dávky Kdy máte nárok na rodinné dávky? Všeobecné přídavky na děti Všechny děti, které jsou vychovávány v Lucembursku a které tam mají zákonné bydliště, mají nárok na rodinné dávky. Pokud v Lucembursku zastáváte placené pracovní místo, máte také nárok na rodinné dávky pro vaše děti, které jsou vychovávány v jiném členském státě Evropské unie. Přídavky se obvykle platí na děti do 18 let věku. Tento věk je prodloužen na 27 let pro děti, které dále studují na střední škole, jakož i pro postižené děti. Při studiu na vysoké škole je studentům místo přídavků na dítě poskytován zvláštní příspěvek. Porodné Při narození dítěte se vyplácí porodné (allocation de naissance), přičemž se dělí na dávku před porodem, dávku porodní a dávku po narození dítěte. Pro získání porodného se musí těhotná žena během těhotenství podrobit lékařským vyšetřením předepsaným ze zákona. K tomu, aby vám bylo vyplaceno porodné, musí se dítě narodit v Lucembursku a jeho matka se musí do 8 týdnů následujících po porodu podrobit poporodnímu vyšetření. Dávka po narození dítěte je vyplacena pouze tehdy, pokud se dítě do věku 2 let podrobilo všem lékařským vyšetřením předepsaným ze zákona. Příspěvky při péči o dítě Příspěvek na výchovu se poskytuje osobám, které: mají v Lucembursku bydliště a skutečně tam trvale pobývají nebo jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie a v Lucembursku pracují nebo jsou rodinnými příslušníky takového pracovníka, vychovávají ve své domácnosti jedno nebo více dětí, pro které mají nárok na rodinné dávky, se věnují především výchově svých dětí v domácnosti, aniž by vykonávali jinou výdělečnou činnost, ať už jako zaměstnanci či nikoli, nebo pracují, ale nemají příjem, který by spolu s příjmem manžela/manželky přesahoval určitou hranici (trojnásobek minimální sociální mzdy, pokud vychovávají jedno dítě, čtyřnásobek, pokud vychovávají dvě děti, a pětinásobek, pokud vychovávají tři děti), omezí nejméně o polovinu svou pracovní dobu, aby mohli vychovávat jedno nebo více dětí; v takovém případě se jim poskytuje polovina příspěvku. Dávka rodičovské dovolené Na rodičovskou dovolenou má nárok každý, kdo vychovává ve své domácnosti jedno nebo více dětí, kterým je méně než 5 let a na které pobírá rodinné dávky. červenec

20 Žádající rodič musí úplně přerušit svou výdělečnou činnost nebo ji omezit (částečná rodičovská dovolená) nejméně na polovinu běžné měsíční pracovní doby, která se na něj vztahuje. Pokud není žadatel zaměstnancem, musí v okamžiku narození nebo osvojení dítěte vykonávat v Lucembursku samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je zaměstnancem, musí být v pracovním poměru u stejného podniku se sídlem v Lucembursku po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího začátku rodičovské dovolené (je třeba doložit na základě pracovní smlouvy, podle níž se měsíční pracovní doba musí rovnat nejméně polovině běžné pracovní doby uplatňované v tomto podniku). Každý rodič, který pracuje, má individuální nárok na rodičovskou dovolenou, ale jeden z rodičů si musí rodičovskou dovolenou vybrat bezprostředně v návaznosti na mateřskou dovolenou. Částečná rodičovská dovolená může ovšem být rozdělena mezi oba rodiče, aby se tak zajistila neustálá péče o dítě. Co je kryto? Všeobecné přídavky na děti Existují tři druhy rodinných dávek: běžné rodinné přídavky (přídavky na děti), doplňkové rodinné příspěvky a příspěvky na začátku školního roku. Výše běžných rodinných přídavků se mění podle počtu dětí v domácnosti. Pro děti ve věku 6 a 12 let jsou přiznány doplňkové příspěvky závislé na věku. Výše přídavku na začátku školního roku (allocation de rentrée scolaire) se mění v závislosti na věku dítěte a počtu dětí, které v domácnosti žijí. Porodné Porodné odpovídá částce 580,03 EUR na dítě. Příspěvky při péči o dítě Příspěvek se vyplácí ve výši 485,01 EUR. V případě částečného pracovního úvazku se poskytuje polovina příspěvku. Dávka rodičovské dovolené Délka rodičovské dovolené je 6 měsíců na dítě. V případě částečné rodičovské dovolené se dovolená prodlužuje až na 12 měsíců. Rodičovská dovolená zakládá nárok na paušální dávku proplácenou v měsíčních částkách po celou dobu trvání dovolené. Dávka je osvobozena od daní a sociálních příspěvků, s výjimkou příspěvku na zdravotní péči a příspěvku pro případ odkázanosti. Příspěvek na důchodové pojištění hradí stát. červenec

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více