Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)"

Transkript

1 Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015

2 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona: stvoření světa a člověka, vyhnání z ráje, Kain a Ábel, babylonská věž, potopa, Noe, Abraham - Sodoma a Gomora, obětování Izáka, příběh Josefův, Mojžíš vyvádí Židy z Egypta, Desatero, David a Goliáš, Šalamoun, část Píseň písní. Části z Nového zákona: Lukášovo evangelium, 1. Pavlův list Korintským. Rudolf Mertlík: Starověké báje a pověsti. Sofokles: Král Oidipus (in Řecká dramata) Aisopos (Ezop): Bajky. Stačí 10 bajek. Alois Jirásek: Staré pověsti české. Část: Pověsti nejstarších dob. Život sv. Václava William Shakespeare: 1 tragédie a 1 komedie Molière: Tartuffe Tipy na četbu (tituly označené hvězdičkou nejsou ve školní knihovně): 1. Epos o Gilgamešovi převyprávění Vojtěcha Zamarovského 2. (Homérova Ilias - převyprávění Jana Pilaře) 3. Homérova Odyssea - převyprávění Jaroslava Huláka 4. Sofokles: Antigona (in Řecká dramata) 5. Euripides: Medeia (in Řecká dramata) 6. Jiří Žáček: Ptákoviny podle Aristofana* 7. Titus Maccius Plautus: Komedie o hrnci (in Amfitryon a jiné komedie) 8. Gaius Valerius Catullus: lyrika 9. Rudolf Mertlík: Příběhy lásky nebo Věra Adlová: Proměny lásky 10. Publius Ovidius Naso: Umění milovat 11. Publius Vergilius Maro: Aeneis - převyprávění Vojtěcha Zamarovského 12. Lucius Apuleius: Proměny (Zlatý osel) 13. Jarmila Loukotková: Není římského lidu nebo Pod maskou smích 14. Ferdinand Stočes: Písně a verše staré Číny nebo František Hrubín: Nefritová flétna 15. Verše psané na vodu výbor japonské poezie 16. Václav Cibula: Cid a jeho věrní nebo Vladimír Hulpach: Příběhy kruhového stolu nebo Píseň o Rolandovi (přeložil Jiří Pelán) 17. (Život sv. Konstantina (in Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské)) 18. Vladislav Vančura: Obrazy z dějin národu českého část Kosmas 19. František Kožík: Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského* 20. Jacobus de Voragine: Legenda aurea (jen část věnovaná sv. Kateřině, sv. Prokopovi, sv. Vojtěchovi) 21. Satiry Hradeckého rukopisu část Satiry o řemeslnících a konšelích (in Staročeské satiry) nebo Podkoní a žák 22. Giovanni Boccacccio: Dekameron 23. (Navštívení krásy - italská renesanční poezie nebo Zpěvy sladké Francie) 24. Francois Villon: Balady 25. Jarmila Loukotková: Navzdory básník zpívá nebo John Erskine: Nezbedný mistr balad 26. Příběhy Dona Quijota podle Cervantesa vypráví Jaromír John 27. William Shakespeare: Othello nebo Hamlet 28. William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy nebo Sen noci svatojánské 29. Emanuel Frynta: Moudří blázni 30. Barokní poezie nebo České lidové balady nebo Měl tatíček, měl tři dcery (České a slovenské balady) 31. Miloš Václav Kratochvíl: Život Jana Amose 32. Pierre Corneille: Cid 2

3 33. Molière: Lakomec 34. Jean de La Fontaine: Bajky a Ivan Andrejevič Krylov: Bajky* 35. Voltaire: Candide neboli Optimismus 36. Jonathan Swift: Gulliverovy cesty 37. Johann Wolfgang Goethe: Faust 1. část 38. Friedrich Schiller: Loupežníci nebo Úklady a láska* Pro nastudování českých historických reálií zájemcům doporučuji: Petr Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 1, 2 VZNIK LITERATURY 1. Připomeňte si, proč a jak se vyvinula u lidí schopnost řeči. 2. K čemu řeč sloužila a slouží? Jak souvisí řeč s myšlením? 3. Co znamená, že řeč má magickou funkci? Jak se to projevovalo v životě lidí? 4. Jaké zkušenosti si lidé začali předávat z generace na generaci? 5. Co je to ústní lidová slovesnost, jaké jsou její znaky a dokdy trvá její historie? 6. Jaké byly nejstarší žánry orální tradice? 7. Kde bylo vynalezeno písmo, jaké jeho druhy znáte a na jaké materiály se psalo? 8. Co znamená pojem literatura, jak ji dělíme? 9. Jak asi vznikly nejstarší literární památky světa? 3

4 STAROVĚK 1. Mimoevropské (orientální) literatury - mýtus - předhistorický výklad světa a jeho původu - bohové, polobozi - ústní tradování - hymnus - píseň či báseň na oslavu bohů - didaktické (= naučné) texty Mezopotámie (Sumer, Akkad, Asýrie, Babylon) - klínové písmo Epos o Gilgamešovi (asi 2000 l. př. n. l.) - epos = žánr velké epiky, rozsáhlá báseň s dějem zvolna probíhajícím, se zevrubnými popisy, četnými epizodami, rozsáhlými přirovnáními, s božskými a polobožskými hrdiny - vznik na území mezi řekami Eufratem a Tigridem; jádro dnešního Iráku, Sumerové, Akkaďané, Asyřané, Babyloňané - obrazové doklady orální tradice z 1. třetiny 3. tis. př. n. l., jednotlivé epizody nevznikaly současně a existovaly původně samostatně, později došlo k jejich propojení, písemná kanonická podoba eposu z 2. tis. př. n. l., nejstarší známý epos světa - nejstarší tabulky klínovým písmem ze Sumeru z 2. tis. př. př. n. l., další nálezy z a 7. st. př. n. l. - největší část zlomků a nejucelenější verze pochází z Aššurbanipalovy knihovny z Ninive ze 7. st. př. n. l., město r. 612 př. n. l. dobyto vojsky Babylóňanů, Médejců a Peršanů - objev tabulek r britským archeologem Austenem M. Layardem, r promluvil poprvé o existenci tohoto eposu G. Smith v přednášce pro Britskou společnost biblické archeologie - po rozluštění klínopisu se mohlo přikročit k překladu textů; do Ninive se jezdilo pro další zlomky - žádné souvislé a úplné zpracování jako Ílias a Odyssea - původně veršů, dnes jich máme objeveno a rozluštěno ve verších, určen k přednesu za doprovodu lyry a bubnů - postavy: o Gilgameš = polomytický král města Uruku (pravděpodobně skutečně existoval) v jižní Mezopotámii, nutí své poddané stavět obrovskou hradbu kolem města, ze 2/3 bůh, z 1/3 člověk, je tedy smrtelný, má velkou sílu, je vytrvalý, důvtipný, ale i tvrdý, neústupný, milovník žen, vykoná mnoho hrdinských skutků a cest; hledá nesmrtelnost o Enkidu = polodivoký člověk stvořený bohy, má ohrozit Gilgameše, ale Gilgameš v něm najde přítele, jenž se mu vyrovná schopnostmi a silou, vykonají spolu mnoho hrdinských skutků, a když zemře, uvědomí si Gilgameš svou smrtelnost a začne se jí bát o Šamchat = krásná nevěstka, která zkrotí Enkidua o Chuvava = obr, který pustoší zemi a ohrožuje lidi o bůh Šamaš = jeden z nejvýznamnějších mezopotamských bohů o bohyně Ištar = bohyně krásy a lásky, zamiluje se do Gilgameše, ale když ji ten odmítne a Enkidu urazí, sešle na Enkidua kletbu a nechá onemocnět a zemřít o Utanapišti = polobožský člověk, který přežil potopu světa a získal nesmrtelnost, Gilgameš u něj hledá radu a pomoc - kompozičně se dílo dělí na krátký prolog a 4 části (nejmladší, ninivská verze) - Gilgameš tvrdě vládne obyvatelům města Uruku, které nutí pracovat na hradbách; obyvatelé prosí bohy o pomoc a ti stvoří polodivokého člověka Enkudua; lovci přivedou Enkiduovi nevěstku Šamchatu, která jej promění v člověka; Enkidu přichází do Uruku, v zápase přemůže Gilgameše a spřátelí se s ním; společně se vypraví do libanonských hor přemoci obra Chuvavu; po návratu se do Gilgameše zamiluje bohyně Ištar, ale je Gilgamešem odmítnuta; za trest na zemi přichází nebeský býk, avšak Gilgameš s Enkiduem jej zabijí; Enkidu bohyni urazí a ta na něj sešle kletbu, Enkudu

5 onemocní a zemře; Gilgameš hluboce truchlí a uvědomí si vlastní smrtelnost; touží po věčném životě a vydá se jej najít; cestou zažívá spoustu dobrodružství; nakonec se setkává s Utanapištimem, který přežil potopu a získal nesmrtelnost; Gilgameš však neobstojí ve zkoušce, která mu má přinést nesmrtelnost, a ani neuhlídá kouzelný květ dlouhého života; při setkání s duší Enkidu a se dozvídá o chmurném záhrobním životě; při cestě domů však vidí hradby města Uruku a uvědomuje si, že nesmrtelným se stane svým dílem - jednotlivé epizody jsou spjaty v poměrně pevný celek tématem tragicky přervaného přátelství a hledání věčného života - epizoda o potopě světa pochází už ze 4. tis. př. n. l. a dochovala se např. i v bibli - člověk nemůže dosáhnout nesmrtelnosti svým životem, ale svými činy - ukázky: 1) Překlad z originálu (tabulky) Kam běžíš, Gilgameši? Život, jejž hledáš, nenalezneš! Když bozi lidstvo stvořili, lidstvu v úděl smrt dali, život však v rukou svých si ponechali. Naplň si žaludek, Gilgameši, ve dne i v noci se raduj! Denně pořádej slavnosti, tancuj a vesel se ve dne i v noci! Nechť čisté jsou tvé šaty, hlavu svou umyj, ve vodě se koupej! Starej se o dítko, jež tě za ruku chytá! Ať manželka se raduje na tvém klíně. Neb toto je údělem lidstva. Ze strachu před smrtí utíkám na step, neb událost s přítelem těžce dolehla na mne. Teď utíkám daleko na step. Jak jen mám mlčet? Jak jen mohu být tiše? Přítel můj, jehož jsem miloval, v hlínu se změnil. Enkidu, přítel můj, jehož jsem miloval, změnil se v hlínu. Mám snad i já jako on ulehnout a nevstat na věky věkův? Což na věky dům stavíme? Což na věky pečetíme? Což na věky bratři o podíl se dělí? Což na věky hněv trvá v zemi? Což na věky řeka se zvedá a přináší záplavu? Kuklu svou opouští vážka, aby líce její zřely tvář slunce. Od pradávna nic stálého není. Spící i mrtví jak sobě se podobají! Což obojí obraz smrti nevytvářejí? 2) Převyprávění Vojtěcha Zamarovského Pohlédni, příteli, na velké město Uruk na březích svatého Eufratu! Projdi se po jeho širokých třídách a náměstích, prohlédni si jeho výstavné chrámy! Zastav se před Eannou, svatyní bohyně lásky Ištary, 5

6 a doktni se jejího prahu! To všechno z dávných pochází dob a nic podobného nevytvořil jinde žádný člověk. To řekl Gilgameš Urašanabimu, když byl na dohled cíl jejich cesty.. Velké jsi dokázal dílo, Gilgameši! odvětil Uršanabi. Nesmírnou hradbou jsi zabezpečil svůj lid před vojákem z jiného města a před lupičem z pouště. Budeš žít v paměti všech pokolení příštích, dokud bude stát tato urucká hradba, kterou nepřítel nedobude, ani čas nezničí! Život, který jsem hledal, jsem nenašel, řekl na tato slova Gilgameš. Marně jsem vykonal víc než jiní lidé, marně jsem také víc vytrpěl. Nemůže najít věčný život, kdo je z lidského plemene! Nemůže najít věčný život člověk, ukončil tuto řeč Uršanabi, může si však zachovat věčné jméno. Svým dílem ses stal nsemrtelným, hrdino Gilgameši. - doporučuji přečíst v prozaickém převyprávění V. Zamarovského Egypt - hieroglyfy, démotické písmo Kniha mrtvých ( tis. př. n. l.) - důležité náboženské texty psané na papyrus - vkládáno do sarkofágu s mumií, jakýsi průvodce podsvětím Vlastní životopis Sinuhetův (2000 l. př. n. l.) - autobiografická povídka Mika Waltari: Egypťan Sinuhet Hymnus na Slunce (14. st. př. n. l.) - lyrický text - > egyptský faraon-reformátor Amenhotep IV. - Achnaton Philipp Vandenberg: Nefertiti Indie védy ( př. n. l.) - soubor posvátných náboženských textů Rámájana Mahabharáta rozsáhlé eposy (4. stol. př. n. l stol. n. l.) Čína Kniha písní ( st. př. n. l.) - sbírka nejstarší poezie - s náměty zemědělské práce a milostnými motivy Palestina Bible zdroj evropské kultury, jako literární památku by měl znát každý Evropan - bible (τα βιβλία = knihy), Písmo svaté, Písmo, kniha knih (SZ př. n. l., NZ n. l.) = soubor historických, právnických, liturgických a literárních textů, které považuje za posvátné křesťanství (a judaismus), původně psáno na papyrových svitcích - nejčtenější, nejpřekládanější a nejinterpretovanější dílo světa, dodnes má obrovský vliv na duchovní a literární vývoj - obrovské množství loci communes, tedy motivů, frazeologismů, témat, metafor ovlivnilo světovou i českou literaturu, ale i umění obecně, proto je třeba se s biblí seznámit - ovlivnila hagiografii, legendistou, alegorické putování, duchovní epos, biblické drama, mystérium, karnevalová literatura, barokní literatura, romantismus, symbolismus, katolicky orientovaná literatura, adaptace, filosofické romány, eseje, - kompozice 1) Starý zákon ( st. př. n. l.) - napsán hebrejsky (a aramejsky) - Pentateuch = 5 knih Mojžíšových = tóra (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium) 6

7 - stvoření světa a člověka, vyhnání z Edenu, Kain a Ábel, Noe a archa, Abrahám, Lot, Izák, Jákob, Ezau, příběh o Josefovi - Mojžíš, 7 ran egyptských, 40 let na poušti, Desatero - pád Jericha - začít od Adama, eden, Kainovo znamení, zůstat jako solný sloup/lotova žena, Sodoma, Gomora, rouno Gedeonovo, sedm ran, putifarka, babylon - Ivan Olbracht: Biblické příběhy, Roark Bradford: Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, film Stvoření světa, muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, píseň Řek jednou Mojžíš lidu svému, Stará archa, spirituály a gospel obecně - historické knihy, královské knihy (David, Goliáš, Šalomoun) - goliáš, šalamounské rozhodnutí - píseň David a Goliáš ze hry Těžká Barbora V+W, - Žalmy, Přísloví, Píseň písní, Proroci 2) Nový zákon ( n. l.) - napsáno řecky - 4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) pojednávají o životě, učení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista - Skutky apoštolů vznik prvotní křesťanské církve, Listy (Epištoly) 21, nejstarší část NZ, základy křesťanské věrouky, Apokalypsa (Zjevení sv. Jana) poslední dny světa - samaritán, návrat ztraceného syna, lazar, apokalypsa, armagedon, farizej, jidáš - K. Čapek: Apokryfy, M. A. Bulgakov: Mistr a Markétka, - dějiny Izraele podány jako události řízené Bohem (Hospodinem, Jahvem, Jehovou), nejde o pouhou historickou zprávu, ale i její etický a náboženskovýchovný výklad - text umožňuje množství nejrůznějších interpretací a pohledů - množství nejrůznějších žánrových postupů - myšlenkový a kulturní vliv okolních kultur mezopotamské, babylonské, egyptské aj. - jednotlivé části se též odlišují individuálním autorským stylem - 3. st. Septuaginta (překlad do řečtiny) - 4. st. sv. Hieronymus (Jeroným) Vulgáta (překlad do latiny) - apokryfy - biblický kánon, křesťanský kánon = kánon alexandrijský, katolický 1546 na tridentském koncilu (řešil mj. katolictví a protestantismus) - nejstarším překlad některých částí bible pořídili do staroslověnštiny Cyril a Metoděj (9. stol.), nejdůležitější pak je Bible kralická ( ) členové zakázané jednoty bratrské, kompletní překlad bible z originálních jazyků s komentářem, 6 knih (Šestidílka, Jednodílka ), vysoký typografická úroveň, vytříbený jazyk, základ pro novodobou normu českého jazyka vzniklou za obrození (konec 18. stol., J. Dobrovský) - český ekumenický překlad ( ) - dělení na kapitoly + verše (od stol.) - ukázky: viz samostatný papír 2. Antická literatura - literatura starého Řecka a Říma - základ evropské kultury a vzdělanosti (myšlenkové a etické principy, společenské instituce, vědní a umělecké obory) Řecká literatura (9. st. př. n. n n. l.) - různé dialekty - jónské (attičtina- koiné = obecný jazyk), dórské, aiolské - písmo - lineární písmo B v mykénském období - od stol. př. n. l. - písmo od Foiničanů, po úpravě > řecká alfabeta - 4 období: archaické ( st. př. n. l.) attické (5. 4. st. př. n. l.) helénistické (4. st. př. n. l př. n. l.) 7

8 římské (1. st. př. n. l n. l.) - ~ rozvinutým náboženstvím a mytologií, je nutno se s ní obeznámit - Robert Graves: Řecké mýty I a II - Rudolf Mertlík: Starověké báje a pověsti - Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí - (Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti) - Slovník antické kultury Vysvětlete tato spojení pocházející z antické historie a mytologie: olympijské hry, Tantalova muka, sisyfovská práce, odysea, Achillova pata, jablko sváru, Paridův soud, pythijská/pythická odpověď, danajský dar, trojský kůň, Damoklův meč, panický strach, Ikarův pád, Ariadnina nit, Pandořina skříňka, oidipovský komplex, herojský/heroický výkon, deus ex machina, Augiášův chlév, Thespidova kára, Pyrrhovo vítězství, hérostratovský syndrom, drakonické zákony, platonická láska, lesbická láska, gordický uzel, překročit Rubikon, Elektřin komplex, lukulské hody, lakonická odpověď, maraton, slavit triumf, ovace Přehled základních řeckých a římských bohů a hrdinů řecky latinsky (atribut), resort Afrodite Venus bohyně krásy a lásky Apollon Apollo (slunce), bůh umění, věštectví, lékařství, vůdce Múz Ares Mars bůh války a válečného vraždění Artemis Diana (měsíc), panenská bohyně lovu, ochranitelka lesů a zvěře Athéna Minerva panenská bohyně moudrosti, řemesel, umění, rozvážně vedeného boje, ochránkyně práva, statečnosti a spravedlnosti Bakchos, Dionýsos Bakchus, Liber (thyrsos + břečťan), bůh vína a nevázaného veselí Demeter Ceres bohyně plodnosti země, úrody Persefone Proserpina manželka Hádova, vládkyně podsvětí Erinye Furiae 3 bohyně pomsty a kletby (špatného svědomí) Eros Amor, Cupido (luk a šípy), okřídlený bůh lásky Hades Pluto vládce podsvětní říše mrtvých, bratr Diův Helios Sol (zlatý vůz), bůh životodárného slunce Hera Iuno manželka a sestra Diova, bohyně manželství Hermes Mercurius okřídlený posel bohů, patron obchodníků, pocestných, zlodějů a podvodníků, průvodce zemřelých do podsvětí Múzy Musae 9 bohyň umění Poseidon Neptunus vládce všeho vodstva Zeus, gen. Dia Iuppiter, gen. nejvyšší bůh, vládce bohů a lidí, dárce života a lidských osudů, vládce hromu Iova a blesku, ochránce pohostinství, státu a rodiny Aineias Aeneas Trójan, který po mnoha peripetiích doplul do Latia a stal se praotcem Římanů Agamemnon řecký vojevůdce, který stál v čele vojsk x Tróji, manžel Klytaimnestry bratr Menelaa, švagr Heleny, otec Ifigenie, Elektry a Oresta Achilleus Achilles největší řecký hrdina u Tróje, zranitelný na patě Antigone dcera Oidipova, tragická hrdinka, která se vzepřela svému strýci Kreontovi a proti jeho zákazu vedena morálkou pohřbila bratra, potrestána zemřela Argonauté skupina řeckých hrdinů vedená Iasonem plavící se na lodi Argo za zlatým rounem do Kolchidy Ariadne věnovala Theseovi klubko s nití, které mu pomohlo najít cestu z labyrintu, opuštěna Theseem na ostrově Naxu Daidalos athénský řemeslník, vynálezce, který se pokusil uprchnou z Kréty pomocí křídel, otec nešťastného Ikara Elektra dcera Agamemnonova a Klytaimnestry, sestra Orestova, která jej přiměla zavraždit matku Eurydike partnerka Orfeova, uštknutá hadem, Orfeus se ji neúspěšně snažil vyvést z podsvětí Gorgony 3, ošklivé obludy, nejznámější Gorgona Medúza, pohled na ni měnil v kámen Hektor nejslavnější trojský hrdina v trojské válce, syn Priamův Helena manželka Menelaova, švagrová Agamemnona, sestra Klytaimnestry, unesena Paridem, příčina trojské války Herakles Hercules nejslavnější řecký hrdina, musel splnit 12 úkolů Iason vůdce Argonautů, řecký hrdina s osudem jednou dole, jednou nahoře 8

9 Ifigeneia Ifigenia dcera Agamemnona a Klytaimnestry, obětovaná před vyplutím řeckých lodí do Tróje Iokaste matka a manželka Oidipova Ikaros syn Daidalův, zřítil se do moře, protože se mu rozpustil vosk na křídlech, na nichž se pokoušeli prchnout z Kréty Klytaimnestra manželka Agamemnona Kreon bratr Iokasty, tyran v Thébách Laios manžel Iokasty, otec Oidipův Medeia Médea zhrzená manželka Iasonova Minos krétský král Minotaurus syn Pasifae (manželky Minoa) a býka, netvor v labyrintu Odysseus Ulixes lstivý bojovník u Tróje, složitý návrat domů Oidipus tragický hrdina marně prchající před strašným osudem Orestes bratr Elektry, syn Agamemnona a Klytaimnestry, pronásledován Erinyemi Orfeus geniální hráč na lyru, partner Eurydiky Paris únosce Heleny, trojský princ, původce války, Paridův soud Patroklos věrný druh Achillův, padl v trojské válce Penelope věrná Odysseova manželka Perseus Zeus + Danae, výrazně kladný hrdina, měl donést hlavu Medusy, + Andromeda Priamos starý trojský král, otec Parida, Hektora, Prométheus Titán, který měl rád lidi, donesl jim oheň, a proto byl potrestán Romulus zakladatel Říma Remus zakladatel Říma Teiresias slepý věštec v Thébách Telemachos syn Odysseův Theseus athénský hrdina (porazil Minotaura, zradil Ariadnu, několik manželek, vláda v Athénách) Archaické období ( st. př. n. l.) - > městských států (poleis), velká řecká kolonizace - ústní lidová slovesnost - epika - > tzv. homérské eposy (nejstarší v Evropě) podávají přehled řecké mytologie hlavními hrdiny - héroové, tj. lidé obdaření mimořádnými schopnostmi veršované, pomalý spád děje, epická šíře, epizody, popisy, užívání ustálených přívlastků (epiteta constantia), vypravěčský odstup daktylský hexametr vznikly zapsáním a zpracováním ústní lidové tradice jejich autorem pravděpodobně není jediný člověk (tzv. homérská otázka) Ilias (8. st. př. n. l.) - líčí posledních 51 dní z 10 let trvající trojské války - jádrem spor mezi vůdcem Řeků Agamemnonem a nejudatnějším řeckým hrdinou Achillem - boje u Tróje, představováni přední řečtí i trojští bojovníci, líčeny také předchozí válečné události i různé mytologické příběhy - Trójané získávají v bojích převahu, protože uražený Achilles odmítá bojovat, na řecké straně umírá Achillův přítel Patroklos => Achilles vyzve na souboj hlavního hrdinu Trójanů Hektora a zabíjí jej - trojský král Priamos jde do řeckého tábora pro Hektorovu mrtvolu a důstojně ji pohřbí - vyvrácení Tróje díky lsti (trojský kůň) - převyprávění Jana Pilaře Odyssea (7. st. př. n. l.) - líčí obtížnou cestu hrdiny Odyssea z trojské války domů - na ostrově Faiáků Odysseus vypráví o útrapách svého 10letého bloudění po skončení trojské války (mořská bouře, boj s Kyklopem Polyfémem, čarodějka Kirké, sestup do podsvětí, nástrahy Sirén, ) 9

10 - po návratu na rodnou Ithaku pobije nápadníky své ženy Pénelopé, pomáhá mu syn Telémachos - ukázka: Bohyně jiskrooká, ctná Pallas tu mluvila první: Zchytralý Odyssee, ty Láertův vznešený synu, uvažuj, kterak vztáhneš pak na chlípné ženichy ruce, kteří tři roky v tvém domě si vedou jak páni a dary snaží se za ženu získat tvou manželku bohyním rovnou; ona však napořád v srdci jen po tvém návratu teskní, všem tam naději dává a slibuje každému muži; posílá vzkazy, však srdce se užírá po něčem jiném. Odysseus, důvtipný muž, jí na to zas v odpověď pravil: Běda, já opravdu tedy měl žalostným osudem zhynout. tak jako Agamemnón, syn Áreův, ve vlastním domě, kdybys mi, bohyně, ty vše patřičně nevylíčila! Nuže, teď zosnuj i plán, jak měl bych ty ženichy ztrestat; sama však při mně stůj a odvážnou sílu mi vdechni, jako když skvostný vínek jsme snímali z dobyté Tróje. Kéž bys mi přispěla teď tak horlivě, Jiskrooká! Pak bych i s třemi sty muži šel zápasit, budeš-li při mně, mocná bohyně, stát, a chceš-li mi ochotně přispět. Bohyně jiskrooká, ctná Pallas, mu odpovídala. Zajisté budu ti já stát po boku, na očích mít tě, až pak tenhleten boj nás zaměstná. Leckterý, myslím, z oněch ženichů všech, co zpupně tvůj majetek tráví, bude pak prostornou zem svou krví a mozkem tu třísnit. teď ale pro všechny lidi tě učiním nepoznatelným. Tuto tvou krásnou pleť ti svraštím na hbitých údech, z hlavy ti rusé pak vlasy odejmu, obléknu v hadry, aby se štítil, kdo uvidí člověka v takových cárech; také ti zakalím oči, jež dřív byly nesmírně krásné, aby ses ohyzdným tvorem všem ženichům jevil a rovněž manželce své i svému synu, jejž tady jsi zanechal v domě. Překlad R. Mertlík - doporučuji přečíst převyprávění Jaroslava Huláka - > bajky Aisopos (Ezop) (6. st. př. n. l.) prozaické, inspirovaly pozdější evropské bajkáře - Svět ezopských bajek, Ezopovy bajky - ukázka: Liška a hrozny Když uviděla hladová liška, jak z révy pnoucí se po stromě visí hrozny, chtěla se k nim dostat, ale nebylo to možné. Šla od nich pryč a pro sebe si povídala: Jsou nezralé. Tak i mezi lidmi někteří, když nejsou schopni dosáhnout úspěchu, protože jim chybí síla, svádějí vinu na okolnosti. Žena a slepice Jedna vdova měla slepici a ta jí každý den snášela vajíčko. Žena se domnívala, že bude-li jí dávat víc žrát, slepice bude snášet dvakrát denně. A tak to udělala, ale slepice ztloustla a nesnášela pak už ani jednou denně. Bajka ukazuje, že mnozí lidé toužící po přílišném zisku ztrácejí i to, co měli. 10

11 Úkoly: 1. Vyhledejte na internetu, odkud se do Evropy žánr bajky dostal. 2. Jaké znaky má bajka? 3. Jaká další témata a ponaučení z Ezopových bajek znáte? 4. Kteří světoví i čeští autoři se inspirovali Ezopovými i dalšími starověkými bajkami a přepracovali je po svém? Kdo psal osobité bajky v rámci české literatury 20. století? 5. Pokuste se za domácí úkol napsat vlastní bajku na vybrané mravní ponaučení. - > lyrika - zpívaná - sólová - Sapfo ( st. př. n. l.) - milostná a svatební poezie Anakreon (6. st. př. n. l.) > anakreontskou poezii oslavující víno, lásku, přátelství Václav Kubín v úvodu ke knize Sapfo: Písně z Lesbu: Někdy slavíkem, někdy desátou Múzou bývala zvána Sapfo, rozená na Lesbu, největší básnířka starověku. Jistě nikoli neprávem. Prudký tep jejího srdce, neustále hledajícího, ale nenalézajícího skutečnou lásku, srdce kojícího se touhou, všechny básnířčiny trýznivé vášně a strasti dýchají na nás doposud horce ze zlomků jejích veršů. Afrodíto na zdobném trůně, věčná, dcero Dia předoucí lsti, ó prosím, nepokořuj trudy a útrapami, paní, mé srdce! Sem přijď, jakos jindy už vyslyšela hlas mé prosby znějící k tobě z dálky, vystrojila zlatý svůj vůz a přišla z otcova domu. Krásní rychlí vezli tě opeřenci, z nebe středem ovzduší zářivého, svými křídly víříce hbitě v letu nad černou zemí. Mžikem byli u cíle. Ty, ó božská, mělas úsměv na tváři nesmrtelné, a ty ses mne tázala, co mě bolí, cože tě volám, po čem opět vášnivým srdcem toužím, co bych ráda. Koho má Peithó zase přivést tvému přátelství? Kdo ti, Sapfó, působí bolest? Prchá-li ti, brzy tě stíhat bude, nechce-li tvých darů, však dávat bude, a když nemiluje, však rychlost vzplane, třeba i nechtíc! Překlad F. Stiebitz Přijď i nyní ke mně a vysvoboď mě z těžkých dům a vše, co si přeje míti splněno mé srdce, mi splň: ty sama pomoz mi v boji! Víno Přines číši, chlapče, hola! Jedním douškem vyprázdním ji, naliv vína jenom zpola, tolik, kolik vína vliji. Nechť jak jindy, bez hlučnosti s Bakchem krásně rozprávím si. Hrubých pijatik už dosti, v nichž se řvaní s křikem mísí jak u barbarských kmenů. My jen lehce upíjejme, 11

12 hovořme a krásně pějme, jak je zvykem u Helénů. Překlad V. Jestřáb - sborová - Pindaros ( st. př. n. l.) - texty k poctě aristokratů a samovládců - > filosofie: Anaximenos, Pythagoras, Thales, Herakleitos - hledali pralátku, z níž vznikl svět a jeho řád Attické období ( st. př. n. l.) - centrum - Athény, zvl. za Perikla ( př. n. l.) - > klasické attické drama - tragédie, komedie - tragédie spojuje vystoupení sboru (chóru), mluvené slovo, zpěv, tanec původní spjata s náboženstvím, kultem boha Apollona a Dionýsa zpracovává všeobecně známý námět, základem je konflikt hlavního hrdiny se silou, která jej přesahuje - osud, moc, mravní norma, příběhy z mytologie, částečně z historie vznešený styl řeči, ve verších, aiólština i ženské role hráli muži, velkolepá výpravy, kostýmy, speciální boty, masky přírodní amfiteátry, účast povinná (pocta bohu) účelem katarze (očista) = vnitřní účastí s osudy hrdinů se v divácích měly uvolnit kladné psychické síly vývoj: k sboru se jako protipól oddělil 1. herec (Thespis) => možnost dialogu, základ dramatična, později přibyl 2. a 3. herec (dialogy, jinak na jevišti byly i tzv. němé postavy), jeden herec mohl hrát víc rolí, pokud se na jevišti nepotkaly stavba: expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa odehrává se často v takřka reálném čase, často trojdílné cykly + satyrské drama o smrti hrdinů se referuje, smrt není nikdy předváděna na jevišti možnost využít principu deus ex machina Aristoteles: Poetika, F. Nietzsche Aischylos ( stol. př. n. l.) - skládal trilogie dle schématu vina, trest, smír Oresteia (458 př. n. l.) - 1. část: Agamemnon - Agamemnon se vrací po 10 letech jako vítěz z trojské války, je však zabit svou ženou Klytaimnestrou mstící smrt dcery Ifigenie, vlády se zmocňuje Klytaimnestřin milenec Aigisthos - 2. část: Oběť na hrobě - do Argu přichází Agamemnonův a Klytaimnestřin syn Orestes, aby pomstil otcovu smrt, v myšlence ho podporuje i jeho sestra Elektra - svůj záměr Orestes uskuteční, zabije Klytaimnestru i Aigistha, prchá šílený pronásledován bohyněmi pomsty Erinyemi (Líticemi) - 3. část: Usmířené Lítice - štvaný Orestes hledá pomoc v Apollonově delfské věštírně - Pallas Athéna zakládá pro rozhodnutí o míře Orestovy viny novou soudní instituci - areopag - Orestes je při soudu osvobozen, Erinye jsou usmířeny - in Řecká dramata 12

13 Sofokles (5. st. př. n. l.) - člověk x osudu, morální konflikty Král Oidipus (asi př. n. l.) - jedno z nejvýznamnějších antických dramat, dodnes inscenováno - mýtus o Oidipovi, veršovaná forma, jak bylo zvykem, vznešenost námětu i formy - tragédie osudu, nemožnost člověka uniknout svému předurčení, věštba musí být naplněna, jeho zápas je marný, ale to nezmenšuje jeho hrdinství - postavy: Oidipus, Iokasté, Kreon, Teiresias, Korinťan - Iokasté + Laios = Oidipus - zatížen strašnou věštbou, pohozen, nalezen vychováván u sousedního královského manželského páru, dozvídá se o věštbě, odchází, nevěda zabíjí Laia, Sfinga a její hádanka, manželem Iokasté = děti Antigona, Isména, Eteokles, Polyneikes - monology, dialogy, archaismy, poetismy, metafory, přirovnání, symbolika, inverzní slovosled - dramatičnost netkví v akci, ale v postupném odkrývání skutečností - maximálně 3 jednající postavy + němé postavy, jeden herec mohl hrát víc rolí - chór = obyvatelé Théb - expozice: thébský lid přichází k Oidipovi bědovat nad morem, z věštírny dojde zpráva, že nemoc bude hubit lidi i zvířata tak dlouho, dokud nebude potrestán vrah krále Laia - kolize: střet Oidipa se slepým věštcem Teiresiou - krize: střet Oidipa se švagrem Kreontem - peripetie: rozhovor Oidipův s královnou Iokastou a Korinťanem - katastrofa: po rozhovoru s pastýřem shledává Oidipus pravdu, oslepí se, Iokaste se oběsí, Oidipus svěřuje vládu a své děti Kreontovi a odchází do vyhnanství - Oidipus = mužský princip, aktivita, racionalita, statečnost x Iokasté = ženský princip, pasivita, únik před nepřízní osudu v sebevraždě - retrospektiva, vlastně detektivní odkrývání minulosti, indicií - první a poslední scéna jsou v protikladu: Oidipus mocný vladař x Oidipus ubohý slepec a vyhnanec - in Řecká dramata - ukázka: Výstup 5 Teiresias Oidipus Tys vládce, mám však stejné právo slovem ti stejně splatit: v tom jsem pán i já. Vždyť Foibův sluha sluha jsem, tvůj nikoli; nač Kreontovy záštity mi třeba? Žes nadal mi slepců, tedy slyš: Jsi vidomý, a přec nevidíš své hanby, ani kde se usadil, s kým obcuješ či víš snad, čí jsi syn? Nuž tup si Kreonta i ústa má: vždyť není smrtelníka na světě, jenž bude zničen bídněji než ty! Toť příliš, to už nelze poslouchat! Hleď pryč z mých očí! Obrať kroky své a kliď se rychle odtud do paláce! 13

14 Teiresias Chci jít; však řeknu dřív, proč přišel jsem. Tvé tváře nedbám: ty mne nezničíš. Nuž poslyš: Onen člověk, kterého tak dlouho hledáš, Láiovu smrt zde hlásaje a hroze, ten je zde! Host cizí, zdá se, čas však ukáže, že thébský rodák jest, a štěstí to ho nepotěší. Z vidomého slepcem se stane, z bohatého žebrákem, v zem cizí o holi bude se brát. A ukáže se, že je spolu s otcem i bratrem dětí svých, že matky své jest manželem i synem, otcovým že vrahem jest i v loži nástupcem Oidipus odchází Jdi, dumej o tom! Chytíš-li mne ve lži, pak říkej si, že věštit neumím! Překlad F. Stiebitz Jan Skácel Teiresias čte zprávu o králi Oidipovi napsanou Braillovým slepeckým písmem Jsme vydluženi půjčil si nás čas komu nás jednou vrátí nevíme tak jako nikdo neví kdo splatí úrok z našich životů A nikdy není záhy ani přespříliš zato však často pozdě Oidipus chtěl poznat pravdu ano po celý život o ni usilujeme nechtějme ji však mít dokonce vlastnit jako sandály a dům Nepatří nikomu a všichni oslepli kterým se podařilo prohlédnout Takový byl i případ Oidipův a bozi pokud o ně jde nejenom oni nám i my máme co bohům odpouštět A promiňte že tak přerývaně čtu úryvky ze slepecké knihy života Mám poraněný prst a písmena mne bolí (Kdo pije potmě víno 1988) 14

15 Antigona (asi př. n. l.) - střet morálky s mocí - Kreon odmítá nechat pohřbít Oidipova syna Polyneika, protože se postavil x Thébám, Eteokla, bojujícího v thébských hradbách, však pohřbít dal - Antigona vedená mravním cítěním bratra pohřbí, ráno je však na Kreontův příkaz Polyneikova mrtvola znesvěcena - přes varování sestry Ismeny Antigona bratra znovu pohřbívá, je přistižena a předvedena před Kreonta - Kreon je rozezlený, že nebylo uposlechnuto jeho, byť bezbožného příkazu, nechá Antigonu zazdít, ta se oběsí, u ní se usmrtí Kreontův syn Haimon, její snoubenec, poté Kreontova manželka, která neunese smrt svého syna, Kreon zůstává sám, což je jeho trest - in Řecká dramata - ukázka: Prolog Ismena: Já ctím své bohy, jenže nemám tolik sil, Antigona: Dějství II Kreon: Antigona: Kreon: abych se postavila vůli občanů. Máš plno výmluv. Ale já jdu za bratrem a vlastní rukou mohylu mu nasypu. Byl ti znám zákaz, který jsem dal vyhlásit? Byl, zajisté byl, tak dobře jako všem. A ty ses opovážila ho překročit? Antigona: A nepřipouštím, že by zákon, ten či onen, vydaný tebou, člověkem, směl platit víc než nepsaný a nevývratný věčný řád. Jen to jsou totiž pro mne platné zákony, a ty se nezrodily včera nebo dnes jsou z hlubin času, do nichž nikdo nedozří. Ty nikdy nepřestoupím pro strach z člověka. Kreon: Ta už se jednou proti králi vzbouřila, když překročila zákaz, jejž jsem dal; a druhá vzpoura, když spáchala už ten čin: že se svým činem vychloubá, mně na posměch. To učinila žena! Já bych nebyl muž, kdybych ji nechal, aby prosadila svou. Překlad V. Renč Euripides (5. st. př. n. l.) - propracovává psychologii postav, zvláště ženských hrdinek - s mýtem pracuje volněji, používá méně obvyklé verze mýtu Médeia (431 př. n. l.) - družka hrdiny Iasona (ten se plavil s Argonauty do Kolchidy pro zlaté rouno a Médea mu k němu svými kouzly pomohla, on si ji za to odvezl s sebou jako manželku), s nímž má dvě děti, sleduje, jak ji Iason opouští a chystá se oženit s Glaukou 15

16 - v nitru hrdinky se sváří uražená pyšná žena toužící pomstít se Iasonovi za zradu a nevděk a milující matka, rozhodne se totiž zranit Iasona tím, že zabije jeho děti - svůj záměr nakonec uskuteční a odletí na slunečním voze svého božského děda - in Řecká dramata Výstup 4 Médeia: Ach, děti, děti, proč se na mě díváte a usmíváte něžně, proč ach, naposled?! (Odvrací se od nich.) Ó hrůza! Co mám činit? Prchla odvaha, jak v jasné oči dětí svých jsem pohlédla. Ó ne, já nemohu! Pryč, vy hrozné myšlenky! Já odvedu své děti s sebou ze země. Což musím sama sebe potrestat dvojnásob, bych zkázou dětí jejich otce ranila? Oh nikdy, nikdy! Pryč, vy hrozné myšlenky! Však co to dělám! Chci tak výsměch utržit svých nepřátel, jež nechám trestu ujít? Ne, musím jednat! Hanba, jak jsem zbabělá, že v slabosti jsem klesla k slovům změkčilým! Mé dítky, jděte! Pevná bude ruka má! Óh, óh! Ó ne, ach ne, mé srdce, nečiň toho, ne! Ó nech je, nešťastnice, šetři synů svých! Ač budeš v dáli, přec ti budou útěchou! Však při bozích pomsty, v říši smrti sídlících, to nestane se nikdy, abych vydala své drahé děti potupě svých nepřátel! je rozhodnuto, nelze, nelze ustoupit! teď již jistě zdobí vínkem mladá nevěsta svou hlavu, spíná řízu aby zhynula. Nuž musím se už vydat na svou krutou pouť a tyto poslat na pouť ještě krutější. Nuž řeknu jim své sbohem. (Obrací se opět k dětem.) Děti, podejte své matce ručky, ať se s vámi polaská! Ty milá ruko, ty milá hlavinko, ty sličné dětské líčko, krásné tělíčko ach, buďte šťastny tam kdes v dáli: o vše zde vás oloupil váš otec. Sladký polibku, ty teplý dechu dětský, měkká tvářinko ach, jděte, jděte! (Odstrčí je, děti odcházejí do domu.) Nemohu již hleděti zde na vás, klesám přemožena tíhou zla! A chápu, chápu, jaký zločin spáchat chci; 16

17 však silnější je vášeň než hlas rozumu, ach, vášeň, kořen hříchu, bídy na světě. Překlad F. Stiebitz - komedie (stará řecká (attická) komedie) náboženský původ, zesměšňuje a kritizuje společnost i konkrétní osobnosti veřejného života, spjata se svou dobou => pro dnešního recipienta neprůhledná komický účinek, smírný konec hrály i ženy, kratší než tragédie, masky, výprava Aristofanes ( stol. př. n. l.) Ptáci (414 př. n. l.) - komedie upozorňuje na úpadek athénské demokracie - fantastický příběh athénských občanů uskutečňujících svou vidinu lepšího života v ptačím státě - Jiří Žáček: Ptákoviny podle Aristofana - ukázka: Literatura I (Výbor textů, Scientia, Praha 2002): Žáčkovy Ptákoviny jsou parafrází Aristofanovy komedie. Z originálu zůstalo zachováno např. téma ptačího města, některé postavy a motivy, změnila se však základní idea: v původním textu šlo o nalezení klidu a míru v lepší zemi. Sup Celý svět bude náš! Jih, sever, východ, západ Dudek Tak vidíš, příteli lid je třeba chápat! Sup omluvně Mám štábní náturu byl jsi král, tak to znáš. A zvlášť si potrpím na kontrašpionáž! Dudek s výčitkou Ty vidíš spiknutí i tam, kde žádné není Sup Tak už se nehněvej za mé podezření! Dudek Vždyť já se nezlobím Máš těžkou profesi: výslechy, mučení, popravy, procesy Sup Sbor Sup Sbor Rovnost je hlavní z našich zásad. Ať žije demokracie! A ten, kdo nechce vroucně jásat, ten si to za trest vypije! Vzhůru, ptáci, psanci celé Země! Budoucnost náš národ povznese! Ktož jsú ptačí bojovníci, ke mně! Pernatci všech zemí, spojte se! Poručíme větru, dešti! Sláva! Hurá! Čelem vpřed a zadkem vzad! Uhájíme naše svatá práva! Sláva! Vivat Mrakoptakohrad! Lysistrata (411 př. n. l.) - ženy se rozhodnou odmítat styk s muži, dokud ti budou vést válku Žáby ( 405 př. n. l.) - hrdiny Sofokles a Euripides - autor straní Sofoklovi, vyřizuje si účty s Euripidem - > dějepisectví - nemělo vědecký ráz, sloužilo nejen k poučení, ale i k pobavení a poučení Herodotos (5. st. př. n. l.) - otec dějepisu Thukydides ( st. př. n. l.) - kriticky zkoumá prameny, příčiny událostí 17

18 - > řečnictví Sokrates ( st. př. n. l.) Demosthenes (4. st. př. n. l.) - útočné řeči x makedonskému vládci Filipovi ( > filipiky) - > filosofie Sokrates - problematika morálky, státu, Platon - listy, dialogy Aristoteles - filosofická škola, shrnul vědění starověku Helénistické období ( st. př. n. l.) - období od vlády Alexandra Makedonského do ovládnutí Egypta Římany - řecká kultura se rozšiřuje do východního Středomoří na Blízký východ, sama přijímá orientální vlivy - odvozená od řecké literatury > synkretismus (prolínání kultur) - kosmopolitismus - centry kultury velká města - > nová komedie nereaguje na aktuální politická témata jako stará attická komedie, ale zabývá se nadčasovými náměty (lidskou povahou, vztahy mezi lidmi, motivy z běžného života) rafinované zápletky, vykreslení povah, vtipná konverzace Menandros ( st. př. n. l.) - > idyla - krátká báseň s náměty převážně z pastýřského prostředí, > bukolická poezie Theokritos (3. stol. př. n. l.) - > filosofie Epikuros - epikureismus Zenon z Kytia - stoicismus Římské období (1. st. př. n. l n. l.) Římská literatura (3. st. př. n. l st. n. l.) - odvozená od řecké literatury - psaná latinkou - v literatuře klasická latina x mluvené vulgární latině - 3 období: staré ( st. př. n. l.) klasické (1. st. př. n. l n. l.) postklasické (14 n. l st. n. l.) Staré období ( st. př. n. l.) - období římské republiky - před vznikem písemných památek existovala ústní lidová slovesnost - mezníkem r. 240 př. n. l. - překlad řecké Odyssey do latiny Liviem Andronikem - > komedie - ovlivněna novou řeckou komedií, Menandrem Titus Maccius Plautus ( st. př. n. l.) - velmi úspěšný - řecké vzory přizpůsoboval římskému prostředí - tvůrce ustálených lidských typů (chlubivý mluvka, chytrý otrok, hloupý, lakomý pán, zamilovaný mladík, ) - rodinné historky, milostné příběhy, intriky, zvraty, literární triky - jadrný, hovorový jazyk, nevyhýbá se vulgarismům 18

19 Komedie o hrnci (přelom 3. a 2. stol. př. n. l.) - postava lakomce, který našel poklad a bojí se o něj - milostnou zápletky dodává jeho dcera, její svůdce a jeho strýc - nedochoval se konec - ukázka: Dějství III, výstup I Strobilus Chceš vědět, co to znamená? Ten chlap má srdce tvrdší nežli diamant. Anthrax Co říkáš? Kongrio Strobilus Anthrax Strobilus Anthrax Strobilus Anthrax Strobilus Strobilus Je to tak? No na to vezmi jed! Křičí a stále bere všechny za svědky bohy i lidi, že je zničen, na dně, když mu kamna jenom trochu zakouří. A když jde chrápat, uvazuje si vždy k ústům měch. A pročpak? Aby mu přec neunikal dech, když spí. A nezacpává si snad proto i ten dolní otvor, aby mu nic neušlo? Musíš mi věřit tak, jak já zas naopak bych musel věřit tobě. věřím Mimoto ti povím ještě něco. Když se umývá, tak lituje, že plýtvá vodou. Požádej ho, aby ti dal hlad, a uvidíš, že hlad ti odepře. Tak lakomý je tenhle chlap. Vždyť když mu holič stříhal nehty na rukou, posbíral všechny odřezky a odnes je. Dějství IV, výstup 6 Euklio Jsem ztracen a zničen! Kam mám teď jít, kam nejít? Držte ho! Koho a kdo? Nic nevím a vůbec nic nevidím, jsem jako slepý a bloudím sem a tam a nemohu se dopátrat, kam vlastně jdu, kde jsem a kdo vůbec jsem. Tak pomozte mi, lidé, beru vás za svědky, slyšte, slyšte můj hlas a ukažte mi toho, kdo ukrad můj hrnec. Povězte to, prosím tě, ty! Jsi přece dobrý. Poznávám to podle tváře. Věřím ti, mluv! Tak co je? Proč se mi smějete všichni? Ovšem, znám vás. Vím, že je zde i veliká spousta zlodějů. Ti všichni mají parádní šat. Tím chtějí zakrýt všechnu svou hanebnost a klamou ubohý lid, vždy sedí mezi počestnými lidmi. Řekněte mi, kdo to má, kdo? Z vás nikdo? Tak ty tam? Přiznej se mi, sic je to tvůj poslední den. Tak řekni, kdo má ten poklad? Co? Že nevíš? Ach běda, já nešťastný muž, je konec, jsem úplně zničen, ouvej! Co bídy mi přinesl tenhleten den, 19

20 co nářku a smutku a jaký hlad a jakou chudobu! Všecko je pryč! Jsem ze všech nejnešťastnější. Nač ještě žít, když nemám už nic, když nemám ani zlato, které jsem tak pečlivě hlídal. Já ubožák, žel, jsem sám sebe okrad a oklamal a teď se radují všichni z mých běd, z mých pohrom a ztrát. To nemohu snést. Překlad Jan Šprincl Pseudolus (191 př. n. l.) - postava chytrého otroka, který pomůže svému pánovi k milence Publius Terentius Afer (2. st. př. n. l.) - zachovával řecké prostředí jako v předlohách - více prokresluje psychologii postav - uhlazenější vyjadřování, intelektuálnost => nebyl tak úspěšný jako Plautus Dívka z Andru (166 př. n. l.) - Jarmila Loukotová: Pod maskou smích - > satira - jediný původní literární žánr Římanů Lucilius (2. st. př. n. l.) - zakladatel římské satiry - satira = text zesměšňující se záměrem kritiky nezdravé rysy života jednotlivců a společnosti Klasické období (1. st. př. n. l n. l.) - > důležité pro středověk, renesanci i novou dobu - období pozdní republiky a vzniku císařství - > řečnictví Marcus Tullius Cicero (1. st. př. n. l.) - řečník, politik, filosof, epistolograf - vytříbený sloh, vrchol klasické latiny, politické a soudní řeči (např. Proti Catilinovi) - > historická díla Gaius Iulius Caesar (1. st. př. n. l.) - politik, vojevůdce, spisovatel Zápisky o válce galské (52-51 př. n. l.) - v er-formě podané, propagandisticky propracované vzpomínky na boje v Galii, popis zvyků keltských kmenů, vojenské strategie Titus Livius (přelom letopočtu.) Dějiny od založení Města (= Říma) (přelom letopočtu) - starověký Jirásek, ve službách Augustových - srovnává soudobé upadlé mravy se zidealizovanými mravy prvních Římanů - velmi čtivé dílo - > poezie Gaius Valerius Catullus (1. st. př. n. l.) - verše věnované milence, již nazývá Lesbie, přátelům a nepřátelům - básně vyjadřují autorovy subjektivní pocity, přestože jsou psané podle řeckých vzorů, autor milostných veršů (Odi et amo), ironických textů, hříček, žertů - upřímná vášeň, zápal i sžíravý sarkasmus - básně dodnes čtivé - ukázka: Nenávidím a miluji. Proč? tak možná se tážeš. Nevím, leč, že je to tak, cítím a mučím se tím. Překlad Josef Stáhlík 20

Literatura starověku. Český jazyk - literatura

Literatura starověku. Český jazyk - literatura Literatura starověku Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 1. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník osmiletého gymnázia

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 23.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů Staroorientální a antická literatura 1. Správně přiřaď do tabulky: tragédie, epos, komedie, epóda, bajka, óda 1. krátké veršované nebo prozaické vyprávění jinotajného příběhu směřující k obecnému poučení,

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Antická literatura Řecko Pracovní list má podobu různých typů cvičení, lze je

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN Římská lyrika Tematická oblast Antika Datum vytvoření 12. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia DUM slouží k procvičení a zopakování učiva o římských básnících na

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12_13 CZ.1.07/1.5.00/34.0811

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Literatura starověkého Řecka

Literatura starověkého Řecka Literatura starověkého Řecka Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_cjl_lit17 lit17_pl.pdf Gymnázium Kladno Mgr. Pavla Bechnerová Anotace

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

Kniha: Antigona. Autor: Sofokles. Rozbor přidal(a): Kratochvílová. Vloženo na: Studijni-svet.cz. Jméno: Petra Kratochvílová. Antické drama Antigona

Kniha: Antigona. Autor: Sofokles. Rozbor přidal(a): Kratochvílová. Vloženo na: Studijni-svet.cz. Jméno: Petra Kratochvílová. Antické drama Antigona Kniha: Antigona Autor: Sofokles Rozbor přidal(a): Kratochvílová Vloženo na: Studijni-svet.cz Jméno: Petra Kratochvílová Antické drama Antigona Literární druh: drama Žánr: tragédie Jaký je vztah řecké mytologie

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Staré řecké báje a pověsti

Staré řecké báje a pověsti Staré řecké báje a pověsti také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Martina Drijverová Ježíš a jeho příběh Gulliverovy cesty převyprávěla Jana Eislerová Staré

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

PhDr. Olga Šimandlová září Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

SOFOKLES (ASI PŘ. N. L.)

SOFOKLES (ASI PŘ. N. L.) ATTICKÉ OBDOBI Ř ÉCKÉ LITÉŘATUŘY SOFOKLÉS: KŘA L OIDIPUS III/2- CJ1/1.8/De Přečtěte si následující text a zapište si do sešitu charakteristiku Sofoklovy tvorby. SOFOKLES (ASI 496-406 PŘ. N. L.) Sofokles,

Více

Zato mnoho scénických efektů

Zato mnoho scénických efektů ANTICKÉ DIVADLO ŘECKÉ DIVADLO 2 Aischylos Nejstarší z tragiků (otec řecké tragédie) Velmi vážený Zavedl druhého herce, od Sofokla převzal i třetího (mlčícího) Většina jeho her má kolektivního hrdinu Klade

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

STAROŘECKÉ DRAMA - AISCHYLOS

STAROŘECKÉ DRAMA - AISCHYLOS www.zlinskedumy.cz - AISCHYLOS ATTICKÉ OBDOBÍ AISCHYLOS (asi 525-455) pocházel ze šlechtického rodu; v mládí zažil - rozklad rodové společnosti a zřízení demokratického státu (510 př.n.l.) v Athénách osobně

Více

Prezentace určená k seznámení se s nejstaršími starověkými literárními díly, uvědomění si vlivu starověké literatury na pozdější tvorbu.

Prezentace určená k seznámení se s nejstaršími starověkými literárními díly, uvědomění si vlivu starověké literatury na pozdější tvorbu. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Nejstarší památky světové a evropské literatury

Nejstarší památky světové a evropské literatury Maturitní otázka č. 1, E4 Nejstarší památky světové a evropské literatury Osnova: 1. Nejstarší písemné památky starověku: Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Persie 2. Řecká literatura: - periodizace řecké

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

ANTICKÉ DRAMA. Ročník 1. Stupeň a typ vzdělávání. Datum 31.7 2013

ANTICKÉ DRAMA. Ročník 1. Stupeň a typ vzdělávání. Datum 31.7 2013 ANTICKÉ DRAMA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled faktů o počátcích divadelního umění, charakteristika zásadních děl. Očekávaný přínos Procvičení základních informací o významné epoše starověkých

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu + Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12_12 CZ.1.07/1.5.00/34.0811

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Starověké Řecko. Bartošová

Starověké Řecko. Bartošová Starověké Řecko Bartošová Antické Řecko Vznik Cca před 3500-4000 let KRÉTA Konec rozmach křesťanství vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění. Zejména městské státy (krom období

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15 Název materiálu: Starověké Řecko - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Mgr. Petra Březinová VY 32 INOVACE 16/15 Dějepis/6.ročník

Více

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie Renesanční drama: 1. Dobový kontext: 2. Renesanční autoři: 3. Druhy renesančního dramatu: a) anglické (alžbětínské) W. Shakespeare b) španělské (veršované

Více

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ROČNÍK Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_9_Starověký _Řím _III_Apollo_Diana_Merkur_Minerva_Venuše

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

ŘÍMSKÁ LITERATURA. Je psána latinsky.

ŘÍMSKÁ LITERATURA. Je psána latinsky. ŘÍMSKÁ LITERATURA Je psána latinsky. Není původní, Římané napodobili literaturu řeckou, převzali její témata i způsob zpracování, ale přizpůsobili ji svým potřebám. Např. epos výchova k národní hrdosti

Více

Literatura poznámky 5.A GVN

Literatura poznámky 5.A GVN Literatura poznámky 5.A GVN Martin Konhefr, GVN 9. ledna 2007 Úvod do teorie literatury Vztahy člověka ke skutečnosti 1. vztah materialisticko-praktický člověk posuzuje skutečnost podle toho, jak je (bude)

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.)

PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.) III/2- CJ1/1.12/De KLASICKÉ OBDOBI Ř I MSKÉ LITÉŘATUŘY PUBLIUS VÉŘGILIUS MAŘO PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.) Vergilius ukázal cestu epice v tom, že je možno spojit velký námět s

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Název učebního materiálu: Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l.

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Hebrejská literatura Bible nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Starý zákon psán hebrejsky uznáván židy a křesťany části: Tóra - pět knih

Více

1. Antická literatura, počátky středověké literatury

1. Antická literatura, počátky středověké literatury Literatura starověkého Řecka 1. Antická literatura, počátky středověké literatury ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 1/5 1. Archaické období Od 8. do 6. stol. př. n. l. Rozvíjí se

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se vznikem dramatu. Materiál je

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Počátky starověké literatury

Počátky starověké literatury Počátky starověké literatury Písmo V pravěku pouze nástěnné malby či ozdobné předměty Ve starověku potom rozvoj písma a s ním související počátky literatury Obrázková písma: vztahují se k vizuální podobě

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20)

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) Anotace: Největší dramatik světa nemůže být zastoupen pouze jednou ukázkou. Okusme autorovo umění z třetího dějství jeho tragédie Typ úkolu: nácvik orientace

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více