Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1"

Transkript

1 Hovorany 2012 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro

2 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás letos poprvé nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. Co se v naší obci za uplynulé období událo a co se chystá? Prosincové zastupitelstvo schválilo roz počet obce na tento rok a tak chod obce, ško ly, školky může naplno pokračovat, spolky obdrží příspěvky na činnost atd., a zejména mohou začít práce letos naplánovaných záměrů a pokračovat mohou všechny in vestiční i neinvestiční záměry v předcho zích letech připravené. Je jich řada a jsou technicky i organizačně náročné. Finančně pokryté jsou, v minulosti jsme si něco na šetřili, i tak počítáme i s dotacemi. U některých záměrů budeme hodnotit návrhy zájemců z řad projektantů jde ze jména o Dům pečovatelské služby, nebo také i návrh opravy veřejného osvětlení. Další ze záměrů mají již podobu studie a po jejím připomínkování z nich budou vy hotoveny projektové dokumentace pro územní a stavební řízení jde o zastavovací studii území pro budoucí výstavbu rodin ných domů a bytového domu v části Žleby 3 naproti Krátkých Novin vč. dětského hřiště nebo o studii relaxační zóny u rybníka v trati vinných sklepů Na Benátkách, či parko viště u hřbitova a zdravotního střediska. Dosud odkládané úpravy středu obce jsou připraveny pro územní řízení a celkové úpravy obecního sklepa jsou připraveny k řízení územnímu a stavebnímu. Úspěšné stavební řízení již proběhlo u zá měru rozšíření místní komunikace k zá kladní a mateřské škole. Parkoviště u dolní Jednoty i rozšíření stokové sítě a vodovodu k letní tribuně jsou připraveny k realizaci a v blízké době vy hodnotíme nabídky oslovených zájemců. A konečně projekt opravy a zateplení rovné střechy zdravotního střediska včetně dodělávky 1 /2 rovné střechy sedmibytovky a záměr zastřešení části asfaltové plochy u letní tribuny jsou povoleny a již je reali zují vítězové poptávky. V rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ) připraví projekční kancelář Geodis Brno projekt záchytného poldru v trati Noviny. Samostatnou kapitolou časově poměrně náročného záměru bude pořízení nového územního plánu obce. Podle novely staveb ního zákona končí k platnost dnešních územních plánů a obce či města musí mít buď dodatky ke svým stávajícím územním plánům nebo mít územní plány nové, které mohou mít řadu dalších nápadů, což by v případě dodatku nešlo. Ještě pár slov ke KPÚ. Proces nového uspořádání pozemků byl ukončen. Ná sledně bude vytvořena digitální mapa se souborem popisných informací ke každé parcele (tzn. výměry, věcná břemena apod.) A po nezbytné kontrole nakonec Pozem kový úřad Hodonín vydá Rozhodnutí o vý měně vlastnických práv. Po nabytí právní moci tohoto dokumentu vstoupí v platnost tzv. nový operát, na základě kterého pak bude možno uzavírat nové nájemní či jiné smluvní vztahy k pozemkům. Vážení spoluobčané, závěrem mně dovol te, abych Vám všem k Velikonocům, svátkům vítězství života nad smrtí, popřál jejich ra dostné prožití. Všem šlaháčům přeji bohatou nadílku a nám všem úspěšné dny jara S úctou 2 Hovorany Jaro 2012

3 Z JEDNÁNÍ ZO V pořadí 6. zasedání zastupitelstva naší obce bylo svoláno na čtvrtek 15. prosince 2011 od 18 hodin do zasedací a obřadní místnosti obecního úřadu. Zastupitelstvo obce po jednání mimo jiné schválilo 1. Navržený program jednání. 2. Kontrolu usnesení. 3. Dodatek závěrečného účtu 2010 upřes nění textu dle názoru auditu. 4. Provedení rozpočtového opatření č. 8/ /2011 a 9/2011 radou obce. 5. Rozpočtové opatření č. 10/ Zmocnění rady obce provádět rozpoč tová opatření v případě účelových pro středků do jejich plné výše a v případě ne účelových prostředků do výše 250 tis. Kč za účasti předsedů finančního a kontrol ního výboru ZO pro léta Zmocnění rady obce za účasti obou před sedů výborů provést v případě aktuálnos ti v období po prosincovém zasedání ZO do všechna potřebná roz počtová opatření tak, aby rozpočet obce byl k ukončen vyrovnaně. 8. Navržený rozpočet obce na paragrafy pro rok 2012 včetně všech úprav a s příspěv kem 300 tisíc na činnost TJ Zemas a pří spěvkem 55 tisíc na činnost TJ Sokol včetně sociálního fondu s celkovým pří jmem rozpočtu ve výši 21, , Kč, celkovými výdaji ve výši 35, , Kč a s celkovým financováním ve výši 13, , Kč. Stav běžného účtu k ve výši 17, ,93 Kč. 9. Příspěvek na opravu vnějších omítek Chrámu Spasitele Církve českosloven ské husitské ve výši 200 tis. Kč. 10. Záměr projektově připravit v roce 2012 stavbu Domu s pečovatelskou službou oslovením dalších projekčních kance láří s nabídkou vypracování studie. 11. Rozpočtový výhled na léta S účinností od stanovení odměn pro členy ZO, rady, výborů a ko misí dle nařízení vlády, v případě sou běhu funkcí se odměny sčítají. 13.Ponechání poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 480 Kč i pro rok 2012 a rozšířením osvobození i o občany, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen a změněn na adresu ohlašovny obce Ho vorany č. 45, pokud se na území obce prokazatelně nezdržují. 14. Majetkoprávní záležitosti obce. A) Záměry ke schválení Záměr č. 17/2011 žádost pana Karla Kučery, Hovorany 792, o odkoupení zbylé části pozemku p. č. KN 767/1 o výměře cca 134 m 2 v k. ú. Hovorany. Žadatel na své náklady provede vykli zení parcely, zpevnění stěny držící zadní příjezdovou cestu ke sklepům, navr žená cena je 50 Kč/m 2. Záměr č. 19/2011 žádost Zemas, a. s., Čejč 3, zastoupenou předsedou předsta venstva Ing. Miloslavem Petrjanošem, o odkoupení obecní parcely p. č. KN 1327/36 o výměře 978 m 2 v k. ú. Hovo rany (parcela se nachází ve dvoře me chanizačního střediska). Navržená cena je 100 Kč/m 2. Záměr č. 20/2011 žadost p. Jana Še vely, Hovorany 698, o odkoupení obecní parcely p. č. KN 1320/39 o výměře 84 m 2 v k. ú. Hovorany. Navržená cena je 10 Kč/m 2. Hovorany Jaro

4 Záměr č. 21/2011 žádost paní Marie Latýnové, Hovorany 693, o odkoupení obecní parcely p. č. KN 1320/38 o vý měře 101 m 2 v k. ú. Hovorany. Navr žená cena je 10 Kč/m 2. Záměr č. 22/2011 žádost manželů Marie a Ludvíka Žilkových, Horní Valy 2774/3, Hodonín, o odkoupení obecní par cely p. č. KN 1320/42 o výměře 33 m 2 v k. ú. Hovorany. Navržená cena je 10 Kč/m 2. Záměr č. 4a/2011 dodatečná žádost, pan Libor Ševela, Hovorany 705, o od koupení obecní parcely p. č. KN 1320/40 o výměře 69 m 2 v k. ú. Hovorany. Záměr odkoupení této parcely byl již jednou písemně předložen, přečten a následně schválen ZO dne jako sou část záměru č. 4/2011 spolu s dalšími dvěma parcelami, p. č a Stala se písařská chyba, parcela p. č. KN 1320/40 nebyla zapsána v zápise ze ZO ze dne Záměr č. 24/2011 doporučení firmy Geodis s. r. o., Brno o směně obecních pozemků mezi obcemi Hovorany a Sva tobořice Mistřín, ke které dojde až na zá kladě směnné smlouvy mezi obcemi po zápisu pozemkové úpravy na k. ú. Ho vorany. Jedná se o směnu parcel s pra covním číslem o výměře 555 m 2, která bude po pozemkové úpravě pat řit Obci Svatobořice Mistřín v k. ú. Ho vorany, za parcelu č. 1152/3 o výměře 497 m 2 v k. ú. Svatobořice Mistřín, která bude patřit Obci Hovorany. B) Záměry k úvodnímu projednání přijetí a zveřejnění zákonným způsobem nebo k zamítnutí Záměr č. 33/2011 žádost manželů Františky a Zdeňka Turečkových, Hovo rany 723, o odkoupení obecní parcely KN pč. 1320/41 o výměře 50 m 2 za jejich RD. Záměr č. 27/2011 žádost manželů Ma rie a Josefa Skřápkových, Hovorany 644, o odkoupení obecní parcely KN p. č. 1320/37 o výměře 82 m 2 za jejich RD. Záměr č. 28/2011 žádost p. Jana Vacka, Mlýnská 579/1, Třebíč, o odkou pení části obecní parcely 759/1 v šířce 2 m v k. ú. Hovorany u štítové zdi RD čp. 180, který vlastní, z důvodu trvalého za jištění svahu proti sesunutí. Zaměření zaplatí, cenu akceptuje. Záměr č. 29/2011 žádost paní Ludmily Kučerové, Hovorany 135, o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1447/1 o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Hovorany, v lokalitě ve Zmole. Pozemek je za lisov nou jejího vinného sklepa a zasahuje do něj podzemní část sklepa. Záměr č. 30/2011 žádost p. Romana Otáhala, Hovorany 677, o odkoupení obecní buňky o půdorysných rozměrech 6,00 x 2,50 m, tohoto času umístěnou na obecní parcele č. 1320/33 v lokalitě u rybníka v k. ú. Hovorany. Záměr č. 31/2011 žádost p. Petra Kra tochvíla, Hovorany 124, o odkoupení obecní parcely č. KN 1586 o výměře 666 m 2 v lokalitě Dlouhé Noviny v k. ú. Hovorany. Tato parcela přímo navazuje na jeho pozemek. Záměr č. 32/2011 žádost p. Lubomíra Ši nogla, Hovorany 286, o odkoupení obec ní parcely č. 1046/1 o výměře 178 m 2, p. č. 1046/4 o výměře 40 m 2 a p. č. 1451/ /31 o výměře 6 m 2 před jeho RD. C) Záměry jednorázové Přijímá záměr na rozšíření místní ko munikace k základní škole a mateřské škole v šířce vozovky 4,5 m dle před loženého návrhu postupně na etapy zpracovaného firmou Projektis s. r. o., Kyjov. 15.Studie relaxační a sportovní zóny u ryb níka návrh svolání majitelů sklepů v trati Na Benátkách k problematice relaxační a sportovní zóny u rybníka do rady obce. 16. Pro jednání v záležitosti úpravy územ ního plánu obce, který by vyhovoval 4 Hovorany Jaro 2012

5 požadavkům i po roce 2015, starostu obce Ing. Josefa Grmolce. 17. Jako pořizovatele úprav územního plánu Obce Hovorany spádovou obec, tj. Městský úřad Kyjov, útvar územního plánování. 18. Pro vybudování studie zástavby RD v trati Žleby 3 další jednání s projektan tem a vytvořit kompromis mezi návrhem 2 bytové domy + 1 rodinný dům nebo 2 BD a 2 RD. Zastupitelstvo obce po jednání neschválilo: 1. Návrh Ing. Jaroslava Šťastného o pou žití finančních prostředků získaných pro dejem podílových listů Jihomoravské plynárenské a Jihomoravské energe tické jen v případě živelných pohrom a katastrof. O použití těchto prostředků rozhodne ZO. 2. Návrh Ing. Jaroslava Šťastného o poní žení poplatku na provoz systému shro mažďování, sběru, přepravy, třídění, vy užívání a odstraňování komunálních od padů pro rok 2012 o 10 Kč na výši 470 Kč. Zastupitelstvo obce po jednání odročilo: 1. Záměr č. 26/2011 nabídka paní Bo ženy Bravencové, bytem v domě s pe čovatelskou službou v Mutěnicích, která nabízí obci pozemek p. č. KN (prac. pozice) o výměře 873 m 2 v trati Zadní louky. Tato nabídka byla přijata jako záměr RO č. 4/2011, usne sením č. 15/R24/11 a byla zákonným způ sobem vyvěšena. Na doporučení firmy Geodis s. r. o., Brno provést až po KPÚ. Zastupitelstvo obce po jednání mimo jiné vzalo na vědomí: 1. Jmenování Dagmar Vodičkové zapiso vatelkou jednání. 2. Jmenování Mgr. Pavla Ševely a Radima Čevely ověřovateli zápisu. 3. Informaci o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. Ing. Josef Grmolec, starosta obce RADA OBCE INFORMUJE Rada obce dvakrát připravila schůzku s majiteli vinných sklepů v trati Na Benát kách, na kterou pozvala projektanta archi tekta Radka Rybu a projektanta technika Jaroslava Bartoníčka, kteří zasvěceně po informovali přítomné o záměrech obce vy budovat u rybníka, či lépe řečeno u záchytné nádrže, odpočinkovou a relaxační zónu. Okolí rybníka je již po léta k různým typům odpočinkových aktivit spontánně využí váno. Proto je třeba tento záměr obohatit odborným pohledem, dát mu jistá společně přijatá pravidla a plně jej uvést do života. Architekt Ryba vysvětlil svoji studii vy bavení této zóny např. víceúčelovým hřiš těm, zpevněnou cestou pro pěší, bruslaře i cyklisty, altánem pro ně či plochou pro stanování rybářů při nočním rybolovu. Děti zde najdou svůj dětský domeček, houpačky či kývačky. Svoje místo musí mít i malé občerstvení, úprava místní komunikace, nezbytné parkoviště, lavičky, posezení i vstupní molo pro loďky. Nezastupitelné místo bude patřit malému venkovnímu vi nařskému muzeu. A zejména zeleň, velké plochy zeleně. Tak to vidí architekt a tak to spatří domácí či naši návštěvníci. Naproti tomu technik Ing. Bartoníček nechá vše zakopat do země. Jde o nové položení vodovodu a kanalizace. Žel naměřené hod noty potvrdily, že potřebný spád je, zejména uprostřed trati, nulový, proto zde musí být malá přečerpávací stanice. Odvod splašků gravitací je možný jen z obou krajů lokality. Tuto studii projedná zastupitelstvo obce a dále rozhodne. Hovorany Jaro

6 Z jednání rady obce jednou větou... Rada obce mimo jiné projednala a schválila mandátní smlouvu s MěÚ Kyjov na za jištění provozování systému RUIAN registru územní identifikace adres a ne movitostí mandátní smlouvu s Ludmilou Nováko vou, poradcem v oblasti odpadového hos podářství, Hodonín, na zajištění odbor ného dohledu a technicko organizační činnosti sběrného dvora odpadů Hovo rany zakoupení zahradního traktoru John Deere a zahradní sekačky s pojezdem stejného výrobce za akční cenu pod zimu cca 135 tisíc vč. DPH v souladu s rozpočtem obce uložení dvou nepotřebných ze sběr ného dvora odvezených kontejnerů Ta tra po dohodě s a. s. Zemas ve dvoře mechanizačního střediska rozpočtové opatření č. 11/2011, rozpoč tové opatření č. 12/2011 a koncem roku 2011 i rozpočtové opatření č. 13/2011 nezbytné změny podpisových vzorů u ban kovních domů a dalších úřadů v souvis losti s nástupem nové účetní obce uspořádání pietní vzpomínky k úmrtí bý valého prezidenta České republiky Vác lava Havla nákup 4 kusů skladem nepoužitých, plně funkčních a aktuálně repasovaných dý chacích přístrojů s vybavením pro zásaho vou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Hovorany za cca 44 tisíc Kč jako žádoucí náhradu za starší přístroje z roku 1998, které budou nabídnuty hasičům v Čejči pokácení řady stromů, neudržovaných, ohrožujících majetek občanů či jejich bezpečnost na základě jejich žádostí příspěvek 3 tisíce Kč do tomboly dle žá dosti jednotlivým spolkům pořádajícím letošní plesy možnost zapůjčení toho času nevyuži tých tatrováckých kontejnerů ze sběr ného dvora pro potřeby občanům za po platek 30, Kč na den smlouvu s EKO KOMem, a. s., Na Pan kráci 1685/17, Praha, pro zmocnění TESPRY Hodonín k provádění výkonu závazků smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP s. r. o., I. P. Pavlova 1789/5, Praha, pro nakládání s odpadními osvětlovacími zařízeními dopis řediteli TESPRY se žádostí o vá žení všech komodit separovaného sběru možnost vybudování archivu obce ve dvorní části přístavby obce v míst nosti kosmetiky po jejím přestěhování do vedlejší volné místnosti vypracování jednoduché projektové dokumentace firmou Projektis Kyjov na provedení kompletní výměny rovné střechy zdravotního střediska Hovo rany se zateplením návrh nabídek poptávkového řízení na zhotovení a) zastřešení části asfaltové plochy na letní tribuně s novým posezením b) rekonstrukci rovné střechy zdravot ního střediska Hovorany c) architektonickou studii Domu pečo vatelské služby Hovorany vyhodnocení nabídek poptávkového řízení na zhotovení a) zastřešení části asfaltové plochy na letní tribuně s novým posezením nejlepší nabídku podalo Sdružení Mi roslav Foltýn, Hovorany č Roman Hykš, Šardická 937/43, Svatobořice Mistřín + Jan Ševela, Hovorany č. 789, s celkovou cenovou nabídkou ve výši 497 tisíc Kč vč. DPH 20 % 6 Hovorany Jaro 2012

7 b) rekonstrukci rovné střechy zdravot ního střediska Hovorany nejlepší na bídku podal IZOLEX Morávia s. r. o., Čejč 61, s celkovou cenovou nabíd kou ve výši , Kč vč. DPH 20 % c) studii Domu pečov. služby toto po ptávkové řízení bylo zrušeno, bude vy hlášeno později s jinými podmínkami smlouvu s projekčním managerem fir my PMCS Ing. Liborem Stránským, Há jová 798/1, Břeclav, pro realizaci veřej ných soutěží pro investiční záměry obce, a to: a) novou poptávku na architektonickou studii Domu pečovatelské služby b) oprava obecního sklepa c) rozšíření místní komunikace pod ško lou d) rozšíření kanalizační a vodovodní sítě u letní tribuny e) oprava parkoviště u dolní Jednoty přidělení finančních příspěvků na čin nost spolkům a zájmovým organizacím pro rok 2012 dohodu s Bc. Pavlem Běťákem o odborné posouzení stavu vybraných stromů ve řejné zeleně Rada obce mimo jiné projednala a vzala na vědomí: poděkování p. Dušana Grombiříka za dar obce 3 tisíce Kč na vydání jeho povíd kové knížky oznámení ředitelky Základní školy TGM a Mateřské školy Hovorany o výsledku kontroly hasičských zařízení provede ných odbornou firmou Bábík, objekt základní školy bez závad, u objektu ma teřské školy jsou hydraulické a tlakové parametry mírně pod normativním před pisem rozhodnutí Pozemkového úřadu Hodo nín o tom, že závěrečný návrh komplex ních pozemkových úprav v k. ú. Hovo rany se schvaluje rozhodnutí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje o povýšení počtu žáků ve školní družině od z 25 na 30 na základě žádosti školy zahájení kontroly čerpání finančních pro středků investičních akcí obce s dotací státu či Evropských fondů pracovníky Fi nančního úřadu Brno 1 na akci Rekon strukce mateřské školy Hovorany a kon trolu čerpání státní podpory veřejně prospěšných prací za období let 2008, 2009, 2010 a 2011 poděkování ředitele Diakonie Broumov PhDr. Vítězslava Králíka občanům obce i obci samotné za sběr a organizování materiální pomoci jménem všech, kteří tuto pomoc potřebují bezproblémovou výměnu kontejnerů na tříděný odpad z obce firmou Ekor Ky jov a nahrazení kontejnery firmy TESPRA informace místostarosty obce o prů běhu činnosti pracovníků veřejně pro spěšných prací výsledek statického posouzení budovy zdravotního střediska Hovorany, které provedl statik Ing. Miroslav Kopecký z Rohatce a které konstatuje účelovost budovy s velmi malou rezervou vyšší únosnosti se závěrečným nedoporuče ním konstrukce nové sedlové střechy rozhodnutí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu Obci Hovorany na dobu 5 let k provozování Sběrného dvora od padů Hovorany rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kyjov o schválení plánu opatření pro případ havárie pro Sběrný dvůr odpadů Hovorany souhlas Krajské hygienické stanice Brno s návrhem provozního řádu Sběrného dvora odpadů Hovorany informaci o předání požární poplachové směrnice Sběrného dvora odpadů Hovo rany Blankou Valentovou, odborně způ sobilou osobou konání Tříkrálové sbírky a její závěrečné vyhodnocení v zasedací místnosti obec ního úřadu Hovorany Jaro

8 žádosti spolků a zájmových organizací o příspěvek obce na činnost v roce 2012 žádosti dočasně nezaměstnaných ob čanů na vykonávání veřejně prospěš ných prací informace projektanta Ing. Jaroslava Bartoníčka o variantách vybudování vo dovodu a kanalizace v lokalitě vinných sklepů Na Benátkách informaci o volbě stárků pro rok 2012 Jiří Ptáček + Eliška Grmolcová a Josef Miklík + Veronika Kučerová zamítavou odpověď obce na dotaz zá stupce firmy Neria Hustopeče o mož nosti vybudovat na pozemku u čerpací stanice bioplynovou stanici informaci místostarosty o projednání žá dosti TJ Sokol Hovorany o nalezení dů stojného místa v sokolovně pro umístě ní pamětní desky Václava Kosteleckého umučeného před 70 lety v Mauthausenu společný dopis s Obcí Šardice na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín, o provedení bezpečnost ního prořezu topolů podél komunikace č. 422 mezi Obcemi Hovorany a Šardice Rada obce děkuje: všem spoluobčanům, kteří během le tošní zimy pouklízeli před svými ne movitostmi sníh a také k velikonočním svátkům vyhrabou trávníky a upraví okolí svých nemovitostí spolkům a organizacím za bohatou ple sovou sezónu Ing. Josef Grmolec, starosta obce VÝSTAVBA V OBCI Jaro 2012 Vážení spoluobčané, další roční období zimní, je pomalu za námi, alespoň podle kalendáře. Chod přírody se nedá zastavit. Před ne dávnem jsme douklízeli množství listí z ve řejných prostranství a už se zase začíná oteplovat, prodlužuje se den a přibývá práce. V prosinci si začali pracovníci obce vybírat dovolenou a k poslednímu dni mi nulého roku většině z nich skončil pra covní poměr na dobu určitou, až na dva stálé zaměstnance obce. Jelikož Hovorany jsou poměrně velké, je pořád co opravo vat, udržovat, uklízet, zajišťovat atd. Co se tedy v zimním období vykonalo? Letošní zima byla z počátku, a to až do prv ních týdnů nového roku, docela mírná. Daly se provádět ořezy stromů, keřů. Provedli jsme v tomto období vegetačního klidu na četné žádosti spoluobčanů pokácení nebezpeč ných stromů v ulici Na Chodníkách a v lo kalitě sklepů u rybníka. Pod školní vilou byl pokácen pajasan žláznatý, který zde bránil připravované výstavbě rozšíření místní ko munikace ze tří na čtyři a půl metru. V ulici u zdravotního střediska bylo vykáceno 11 ks zanedbaných ovocných stromků. Při opravě chodníku by tato navazující plocha byla využita pro moc potřebné parkoviště. Na připomínky občanů byly v ulici Za Kap ličkou, v lokalitě u sklepů odbornou firmou pana Bc. P. Běťáka, posouzeny lípy a ná sledně byl proveden prořez větví ohrožu jících okolní stavení a omezující provoz vyšších aut po této místní komunikaci. 8 Hovorany Jaro 2012

9 Kácení nebezpečných stromů 24. února 2012 Dále jsme provedli za hřištěm TJ Zemas u mechanizačního střediska ořezání keřů a stromů, vyčistili jsme příkopy od náletů a přerostlé suché trávy až po sběrný dvůr (SD). Na rybníku jsme provedli ořezání proschlých stromů a keřů a také i kolem přívodního elektrického NN kabelu ke sběr nému dvoru, kde došlo k jeho prodření. U malé nádrže jsme zpevnili břehy kameny se zasypáním hlínou. Bylo provedeno ošetření techniky pro zimní období včetně doplnění nemrznou cích směsí a nabití akumulátorů. V průběhu prosince zaměstnanci obce připravili podium a osvětlení pro Zpívání u vánočního stromu. Organizovali též sbírku použitého ošacení pro Diakonii Broumov. V předposledním týdnu roku jsme od klízeli první sníh a prováděli jsme po syp. Začátkem ledna uhodily větší mrazy. V jeho průběhu padal sníh častěji a občas byla i námraza. Využili jsme techniky, uklí zeli jsme sníh radlicí a použili jsme i zimní zametací kartáč. Opět jsme museli sypat solí a pískem proti námraze, hlavně k ZŠ a MŠ, i v jiných částech obce. Zaměst nanci k odklízení sněhu a posypu vyjížděli vždy brzy ráno. Chtěl bych opět poděkovat všem lidem, kteří nejsou lhostejní a jsou zvyklí pomá hat s odklízením sněhu, posypem námrazy a celoročním úklidem a zametáním v okolí svých domů, chodníků a přilehlých míst ních komunikací. V průběhu ledna bylo v obci ze sloupů a vánočního stromu sundáno vánoční osvětlení a uskladněno. Následně byl od klizen i vánoční strom. Po dobu mrazů jsme začali provádět nutné opravy obecních dřevěných sklá dacích sedacích souprav, které jsou vyu žívány pro potřeby obce, spolků a zapůj čují se za úplatu i občanům. Provedla se Hovorany Jaro

10 demontáž lavic a stolů. Některé desky la vic a stolů byly podélně popraskány. Bylo je třeba znovu zalepit, obrousit, zakyto vat a speciální barvou ve dvou vrstvách natřít. Část těchto práci jsme za úplatu pro váděli ve spolupráci se stolařskou firmou pana Lukáše Vykydala. Železné konstrukce byly očištěny a natřeny zelenou barvou. Lavice jsou již zkompletované, zbývá do končit stoly. Po dobu zimního období bylo nutné provádět drobné opravy používané tech niky. Oprava Avie, kardanu u multicary a přichystání nakladače LOCUST 750, starého13 roků, k odbornému odhadu pro předání firmě ZETES Servis, spol. s r. o., Bojkovice jako protihodnotu při zakoupení nového stroje.v druhé polovině března bude nutné připravit některou techniku na STK. Po dohodě s firmou IZOLEX Morávia, provádějící opravu střechy ZS, obec pro vede na své náklady zaměstnanci obce nut nou opravu narušené fasády střešní nad stavby a komína s ventilacemi před opra vou izolace střechy, aby při později prová děné opravě fasády nedošlo k porušení opravené izolace. Na žádost MUDr. Zámečníkové, která požadovala na zdravotním středisku (ZS) nové vchodové dveře na dětské oddělení nebo jejich opravu, byla po posouzení provedena jejich oprava výměnou zámku, opravou uvolněných lišt a instalování zarážky dveří. Na ZS byly ještě dveře z čekárny do gynekologické ordinace MUDr. Horňáčkové opatřeny protihluko vým čalouněním. Na 7bytovce při kontrole vodoměru byl zjištěn VaKem havarijní stav vodovodní přípojky. Tato nutná oprava byla prove dena firmou pana P. Valčíka Hovorany ve spolupráci s VaK a. s. Hodonín. Dále zde byla provedena redukce nevyuží vaných elektrických odběrných míst na jedno odběrné místo společných pro stor budovy s následnou úpravou el. obvodů a se změnou sazby odběru. Na konec byla provedena revize opravených el. ob vodů, vše firmou EJM Hovorany. Dlouhotrvající silné holomrazy způsobily za mrznutí a následné roz tržení vodoměrů u ha sičské zbrojnice, když se zde z vodovodní šach ty před tím ztratil železný poklop a na hřbitově, kde došlo k poruše vo doměru a úniku vody z poměrně hluboko po ložené vodovodní pří Oprava střech zdravotního střediska začíná pojky. návoz materiálu, zateplení nádstavby V ulici pod Špitálkou byla nahlášena závada kanalizačního potrubí únikem odpadní vody do sklepa. VaK, a. s. zjistil porušení potrubí a vznik kaverny. Opravu výměnou potrubí a provedením nových přípojek v tomto úseku provedla na objednávku VaK firma ARTESIA, s. r. o., Ratíškovice. Zbývá zde ještě dokončit povrch místní komunikace. 10 Hovorany Jaro 2012

11 Prorezavělá kanalizace pod Špitálkou V areálu TJ Zemas byl opraven nebez pečný rozvaděč pro zavlažovací systém hřiště firmou EJM Hovorany. Na sběrném dvoře po sběrném dnu, pokud je třeba, dochází k demontáži ná bytku, odstraňování kovových částí z dře věných dílů, následnému separování od padu, vytloukání skla z oken a demontáži okenních rámů a úklidu prostor. V pro sinci byl naložen a vyvezen kontejner věnců a kytic ze hřbitova. Na SD byly pře loženy pneumatiky do objemového kon tejneru a vyvezeny spol.tespra. Průběž ně, pokud se naplní objemové kontejnery s odpadem a sutí, jsou po nahlášení auto maticky vyváženy. V polovině února jsme začali zdarma rozdávat modré a žluté pytle na separo vaný sběr papíru a plastů. Dne bylo svezeno od domů občanů prvních 121 ks žlutých pytlů zaměstnanci obce na SD a odtud byly odvezeny spol. TESPRA na SD do Hodonína. Chtěl bych požádat a upozor nit všechny spoluobčany, aby na SD do Hovoran nevozili ob jemný komunální odpad, nebez pečný odpad a stavební suť od příbuzných a známých z okol ních vesnic. Zvyšuje nám to ná klady za odvoz a uložení odpadu. Všechno to totiž zaplatí obec. Ušetřené peníze by se daly pou žít na další nutné investiční akce. V poslední době se vysky tuje větší počet volně pobíhajících psů po obci. Před pořízením zví řecího miláčka zvažte, zda to není jen chvilkové rozhodnutí, např. dětí, rodičů atd. Štěňátka jsou hezká a milá, ale psi potřebují trvalou péči po celý jejich život. Přináší to tedy starosti a zodpo vědnost. Až vyrostou, vše se mění, přestávají poslouchat, stárnou, přibývá nemocí. Ně kteří nezodpovědní lidé to řeší tím, že psa vyhodí na ulici. Pak nám občané telefonují na obecní úřad, že ně kde v obci pobíhá pes, abychom s tím něco udělali. Snažíme se psy odchytnout. Pokud se o ně majitel nepřihlásí, sna žíme se je někomu nabídnout. Obvolá váme i okolní obce. Ještě jednou prosíme pořádně dopředu zvažte, než si psa poří díte. Od prosince jsme provedli pro občany řádově desítky dopravních služeb Avií, Multicar a zemních prací nakladačem UNC. Pravidelně probíhá úklid obce, vývoz košů atd. Byla též vyklizena autobusová zastávka u bývalého Slokovu. Zde bylo objeveno neuvěřitelné množství odpadu, který se vešel na celou multikáru. Někdo si asi zastávku spletl se skládkou. To byl výčet aktivit provedených od pro since do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje. František Kučera, místostarosta obce Hovorany Jaro

12 Odpadové hospodářství v obci Změna svozové společnosti EKOR, s. r. o., Kyjov na společnost TESPRA, s. r. o., Hodonín způsobila i podstatné změny pro obec. Doposud provozovatelem Sběrného dvora odpadů (SDO), odpovědným za chod a organizaci na SD, proškolení obsluhy, veškeré označení odpadů, vyhotovení pro vozního řádu, havarijního plánu, požární dokumentace, požární směrnice, provoz ního deníku SDO, formuláře na evidenci přijatých odpadů na SD atd., provádění čtvrtletních a ročních souhrnů a hlášení o množstvích odpadů vyprodukovaných obcí, vyplňování a odesílání dotazníků do datových schránek MŽP systému ISPOP a do spol. EKO KOM, a. s. a jiných společností např. ASEKOL, s. r. o., EKO LAMP, s. r. o., ELEKTROWIN, a. s. a dal ších, zajišťovaní a objednávání odvozů zpětného odběru (TV, monitorů, elektro spotřebičů, elektroniky, ledniček, zářivek, výbojek, baterií...) a využití odpadů z obalů byla zodpovědná za úplatu 1440 Kč za mě síc společnost EKOR, s. r. o., Kyjov. Jelikož společnost TESPRA, s. r. o., Ho donín nám v prosinci 2011 sdělila, že SDO v obsluhovaných obcích neprovozuje, vyjma SD v Hodoníně, musela se obec stát provozovatelem SDO. Představovalo to spoustu administrativní práce, starostí a vyřizování navíc, nad rámec všech dal ších povinností. Nutné, pro obec jako pro vozovatele SDO, bylo vyřídit další živnos tenské oprávnění Nakládání s odpady, nový havarijní plán a nechat jej schválit MěÚ v Kyjově, odborem ŽP, provozní řád, nechat odsouhlasit KHS JmK a získat roz hodnutí KÚ JmK, odboru ŽP o udělení sou hlasu k provozování zařízení ke sběru a vý kupu a k provoznímu řádu SDO v Hovoranech, nechat vypracovat novou požární směrnici v četně požární dokumentace, zavést pro vozní deník a vedení dokumentace o evi denci přijatých odpadů na SD. Sběrný dvůr zastřešuje po stránce poradenské a bude provádět hlášení o odpadech v obci vypro dukovaných od 1. ledna 2012 za úplatu 1440 Kč za měsíc paní Ludmila Nováková, Hodonín Komplexní služby v ekologii. Na SD musely být vyměněny vývozové kontejnery TATRA za MAN, LIAZ. Takže na SD postupně přibývají další kontejnery TESPRY, nedávno přibyl čtvrtý a poslední pátý je ještě objednaný. Dřevo se ještě muselo ukládat do kontejneru TATRA a pak se muselo před vývozem přeložit. Jelikož na SD přibylo kontejnerů, musí být jinak uspořádány, vše po vzájemné dohodě a od souhlasení obce a spol. TESPRA. Tři kon tejnery TATRA nebudou vyváženy, budou umístěny v prostoru na ukládání odpadů a dva kontejnery budou muset být uloženy na mechanizačním středisku spol. Zemas, a. s. jako nadbytečné. Tři obecní kontej nery AVIA zůstanou na SD a budou využity. Společnost EKOR si odvezla před kon cem roku všech 42 ks kontejnerů na sepa rovaný odpad. Ty byly následně nahrazeny stejným počtem kontejnerů TESPRY. Zjiš ťujeme, že kontejnery na oba druhy skla s větším otvorem byly praktičtější pro ves nice než nahrazené zvony s malým otvo rem, kde jdou vhodit pouze litrové skle nice. Větší sklo, např. rozbitý demižón, tabulové sklo atd., zůstávají položeny u kon tejneru. Na připomínky všímavých občanů jsme museli převézt větší skleněný odpad zaměstnanci obce na SD, aby nedošlo ke zranění občanů, hlavně dětí. Větší roz 12 Hovorany Jaro 2012

13 bité sklo, přivezte raději z důvodu bezpeč nosti v provozní době na SD. Počátkem měsíce jsme též museli pře stěhovat kontejnery na papír mezi někte rými sběrnými místy. Z důvodu úspor se změnil svoz papíru z týdenního na čtrnácti denní. TESPRA vyváží sice kontejnery na se parovaný odpad zdarma, ale za výsyp jed noho kontejneru účtuje v průměru 41,70 Kč včetně DPH 14 %. Máme devět sběrných míst o celkovém počtu 42 kontejnerů na se parovaný odpad. Za rok je to 1338 výsypů všech kontejnerů, což činí v přepočtu ná klady za rok v částce ,60 Kč včetně DPH 14 %. Spol. TESPRA byla požádána dopisem rady obce o přechod od odhado vání naplněnosti kontejnerů a následný od borný přepočet na váhu dle vzorce při vý vozu separovaného odpadu na přesnější způsob, vážení všech komodit tohoto sepa rovaného odpadu. Jednatel spol. TESPRA, Ing. Ivo Zbořil přijal naši žádost jako podnět k dalšímu zlepšování. Tolik sdělení Ing. Zbo řila. Již se provádí vážení u plastů a papíru. O vážení obou druhů skla se nezmínil. Rozhodli jsme nenavyšovat počty kon tejnerů, jen pokud by to bylo nezbytně nutné. Pro zvýšení separace směsného a objem ného odpadu pro všechny, kteří mají daleko ke sběrným místům, jsme se rozhodli dopl nit separaci o pytlový sběr papíru a plastů, což by mělo odtížit i kontejnerům. Zjistili jsme nejlevnější ceny u firmy z Brna: žlutý 2,51 Kč a modrý 3,12 Kč, oba včetně DPH. Občané si tyto pytle mohou bezplatně vy zvednout na obci. Je třeba plnit pytle pouze tím, na co jsou určeny a plné pytle kvůli přepravě řádně zavázat.vývoz pytlů je Tes prou zpoplatněn, buď 6,84 Kč od RD nebo 3,42 Kč za kus ze SD. Pytlový sběr je testo ván a bude pro obec zvolen výhodnější způ sob. Zatím je svoz stanoven jedenkrát za mě síc plast i papír, ale vždy odděleně. Termín svozu bude vždy v předstihu oznámen. Po kud budeme dobře separovat odpady, spo lečnost EKO KOM nám část nákladů vrátí v podobě příspěvků na separaci odpadů, který může dosáhnout až 3/4 nákladů vy naložených obcí na tento druh sběru. Na závěr několik čísel. Jeden svoz popelnic obec stojí za výsyp a odvoz na skládku 8.618,40 Kč včetně DPH (doba svozu je 6 hodin). Od začátku roku se vyvezlo v průměru na jeden svoz 8,821 tuny komunálního odpadu. Poplatek za uložení 1t odpadu na skládce v Mutěnicích stojí obec 1122,44 Kč včetně DPH 14 %. Za ulo žení 8,821 t zaplatíme Kč včetně DPH 14 %. Celkem vývoz popelnic za jeden vý voz obec stojí ,40 Kč s DPH 14 %. Za rok je 52 vývozů. Dá se předpokládat, že v jarních a letních měsících váha komunál ního odpadu naroste, tím se navýší i cel ková cena vývozu. Nepřetěžujte tedy popel nice. Nedávejte tam, co lze separovat, nebo uložit levněji. Stavební suť raději přivezte na SD. Využití k recyklaci 1 t čisté stavební suti obec stojí od 144 Kč do 216 Kč včetně DPH 20 %. Znečištěný beton, cihly uložení na skládce okolo 800 Kč včetně DPH 20 %. Doprava jednoho kontejneru o nosnosti ko lem 10 t obec stojí 1680 Kč včetně DPH 20%. Biologický odpad trávu atd., ne větve a plasty, je možné zatím zdarma uložit na cen trálním hnojišti spol. Zemas, a. s. Čejč. Větve je možno uložit u SD směr k Větrné. Po celý minulý rok 2011 jsme se snažili objemný odpad separovat, nábytek demon tovat a třídit na dřevo, plast, sklo, zmenšo vali jsme objem, pro větší plnění kontejnerů jsme používali krycí plachty atd. Podařilo se nám výrazně snížit váhu objemného odpadu oproti roku 2010 o 300 tun. Beton, cihly a je jich směsi stavební suť se nám podařilo oproti roku 2010 snížit o 355 tun. Část toho to recyklovatelného materiálu, střešní tašky, drobná suť betonu, omítek a cihel jsme pou žily na opravu polních cest. Z výsledku je patrné, že se podařilo za uložení a odvoz odpadu ušetřit za rok 2011 oproti roku 2010 asi půl milionu Kč. Tyto peníze se dají použít jinde v obci, např. téměř pokryjí ná klady na opravu střechy zdravotního stře diska. František Kučera, místostarosta obce Hovorany Jaro

14 ŠKOLSTVÍ Mateřská škola informuje 14 Hovorany Jaro 2012

15 Letošní zima nás pěkně potrápila. Sněhu bylo málo, zato mrazů jsme si užili hodně. Když je venku nevlídno, snažíme se, aby ve školce bylo veselo. Vymýšlíme takový program, při kterém se děti mohou pořádně vyřádit a na který se pak společně připra vujeme a těšíme. Protože děti často trápí v zimních mě sících nachlazení, využili jme možnosti na vštěvovat saunu v prostorách školy. Sau nování je vhodnou prevencí proti různým onemocněním dětí, podporuje jejich zdraví, otužuje děti a má velmi příjemný dopad na prožívání celého dopoledne. Výrazné po zitivum spatřujeme také v posilování sou držnosti kolektivu. S měsícem únorem jsme se již tradičně rozloučili velkým karnevalem. Děti si vy zdobily třídy a šatnu veselými maskami. Ve velké tělocvičně školy na ně čekaly různé zábavné aktivity, při kterých se dostatečně vydováděly.v průvodu masek se nám představily nejrůznější pohádkové a zví řecí bytosti. Na závěr jsme si všichni spo lečně zatančili a už teď se těšíme na příští karneval. Školku v zimních měsících navštívilo divadlo, které si pro nás připravilo dvě po hádky, O pejskovi a kočičce a maňáskové divadlo Tři pohádky. Teď na jaře nás čekají ještě dvě důležité akce. Ve středu 21. března proběhne zápis nových školáčků, na které se již těšíme. Na neděli 1. dubna jsme připravili pro rodiče a jejich děti tvořivé odpoledne pod názvem,,jaro ve školce. Děti předvedou básničky a písničky o jaru a potom si spo lečně vyrobíme velikonoční dekorace, kte rými vyzdobíme školku. Až budete mít cestu kolem, přijďte se na tu krásu podívat. Hana Horáková, vedoucí učitelka Hovorany Jaro

16 Hřej sluníčko, hřej, hory, doly krej, povyskoč si výše, na té naší střeše JARO udělej. Jaro, blíží se jaro! Ano, moji milí kamarádi, je to tak. A každý správný školák jako já LOUDÁLEK ví, že první jarní měsíc je březen. Ale je tomu opravdu tak? Jak se tak dívám kolem sebe, paní ZIMA se ještě ne vzdala. Možná, že ještě přijde mráz, že vítr šlehne do oken a posype chod níky vločkami sněhu. Z komínů se stále ještě kouří a všichni nosí rukavice, šály a teplé čepice. Ale to nic neznamená. Jaro už je nablízku a všichni to vědí. Všem je vese leji, všichni se po šedivé a studené zimě těší na zelenou zář stromů, na jásání barev květin. Ono totiž JARO je jedno velké tajemství. Nebu dete tomu věřit, ale dějí se úžasné věci a nastává doba kouzel. Rodí se nový život, objevují se nové barvy a každé jaro přijíždí také pouť. Co na tom, že se třeseme zimou, že cukrová vata studí na jazyku. Na pouti hraje hudba, houpačky létají vysoko, málem až do nebe a dřevěné koně na kolotoči nás nesou někam da leko. Někam, kde není škola ani úkoly, kde se lidé na sebe jen usmívají. Kde je pořád JARO. Tak co? Líbí se vám taková kouzla? Určitě ano. A já věřím, že i druhý jarní měsíc bude kouzelný. 16 Hovorany Jaro 2012

17 O tomto měsíci se říká, že je plný slunce, vánku a veselého deště. A ještě něco. Tento měsíc jsme si vybrali pro aprílové žer tování. Co si budeme povídat. Všichni dobře víme, jak se vyvádí aprílem. Máme radost, když nám někdo naletí a nejsme už tak docela rádi, když naletíme jiným. Ale jestlipak víte, proč jsme si vybrali právě tento měsíc? Že nevíte. Ten důvod je vlastně jednoduchý. V dubnu nás totiž každodenně vyvádí aprílem aprílové počasí. Probudíme se, nebe je modré a bez mráčků, vyjdeme z domu a leje jako z konve. Jenomže aprílové počasí je právě proto aprílové, abychom věděli, že počasí si může dělat, co chce. A paní PŘÍRODA nám právě říká: Milí kamarádi, kdyby mělo být po vašem, to by to dopadlo. Nakonec byste chtěli, aby bylo jen a jen krásně, aby bylo horko, kdy se vám zachce, a chládek, kdy se vám za chce, a mokro jen, když vám to nebude vadit. Tak koukejte, víte co, já vás trochu procvičím, abyste si zvykli na všechny mé rozmary, na horko i na zimu, na sucho i na mokro. Tak tedy raz dva, raz dva, chvíli sluníčko a hned nato pěkná sprcha za límec. Věřte mi, kamarádi, nedělám to ráda, ale takové cvi čení vám jen prospěje. Tohle nám tedy povídá příroda v dubnu. Vyvádí nás zkrátka aprílem a nemá cenu se proto zlobit. S přírodou se dá koneckonců vyjít po dob rém, jen když se jí budeme učit rozumět. To už je ovšem pravda pravdoucí a žádný aprílový žert. A hned po tomto aprílovém žerto vání přijde to, na co se, kamarádi, nejvíc těšíme. Největší svátky jara VELIKONOCE. A s Velikonocemi je spojeno plno radostné práce. Chlapci už by měli myslet na přípravu a ozdobu po mlázky. Děvčatům zase připomínáme, že nesmí zapomenout na malovaná vajíčka, která budou určitě potřebovat. A po krásných Velikonocích plných zážitků, přijde poslední jarní měsíc květen. Je to měsíc plný vůně, květů a jarních ra dovánek. Ale je to také měsíc spojený s jedním slůvkem. Určitě uhodnete, že to jednoduché slovíčko je MÁMA. Dobře si ho, kamarádi, prohlédněte. Řeknete si, to je toho, čtyři písmenka... Ale tahle písmenka jsou kouzelná. Umí totiž pohladit, uvařit, vyprat, vyžehlit, šít, vyprávět pohádky a kdoví, co ještě a přitom stačí být ještě nejhodnější, nejšikovnější, nejsta rostlivější a nejhezčí pod sluncem. To musíte uznat, že to je na takové slovíčko až dost. Ledaže bychom při dali ještě nějaké to písmenko, aby se ta zátěž lépe rozlo žila. Uděláme z mámy MAMINKU. Tak jí to nezapomeňte v květnu pošeptat a přidejte k svátku pěknou pusu. A tady, kamarádi, naše jarní povídání končí. Přeji vám, aby se všechna jarní kouzla vydařila a těším se na naše setkání v letním Zpravodaji. Mgr. Jaromír Hložek Hovorany Jaro

18 Na chvíli ve škole Lyžařský kurz žáků 7. tříd Lyžařský kurz proběhl v termínu až Po mnoha letech jsme změnili ubytování na Červenohorském sedle a za jistili ho v Hotelu Musil v Koutech nad Des nou v Jeseníkách v bezprostřední blízkosti sjezdových tratí. Kurzu se zúčastnilo 34 žáků. Počasí bylo po celou dobu trvání kurzu příznivé pro lyžování, sněhové podmínky byly dobré (asi 60 cm sněhu), sjezdové tratě denně upraveny rolbou. Když jedno odpoledne mírně pršelo, zahráli si všichni bowling. Žáci byli rozděleni do tří družstev 2 lyžařská a 1 snowboardingové. Vleky typu KOTVA využívali od začátku výcviku všichni žáci, v dalších dnech i sedačkovou lanovku. Díky snaze žáků i trpělivosti instruktorů bylo docíleno velmi dobré úrovně lyžování i u naprostých začátečníků. Každý den večer byla pro žáky připra vena přednáška a instruktážní videa, velmi se líbila prezentace člena Horké služby. Žáci soutěžili ve stavění sněhuláků, ve slalomu, hráli hry apod. 18 Hovorany Jaro 2012

19 Hovorany Jaro

20 V úterý 17. ledna přišli předškoláci se svými rodiči k zápisu do 1. třídy. 20 Hovorany Jaro 2012

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více