PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í"

Transkript

1 PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í Pouze něco málo přes 150 let vyrůstá Bahá í víra z neznámého hnutí na Blízkém východě do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového náboženství. Jejími následovníky jsou lidé z více než etnických, rasových kmenových skupin, a to z ní zcela pravděpodobně činí nejrozmanitější organizované uskupení lidí na naší planetě. Její jednota je výzvou panujícím teoriím o lidské přirozenosti a o vyhlídkách naší společné budoucnosti.

2 Země je jediným domovem a lidstvo jeho občany. Bahá u lláh Základním požadavkem, kterému lidstvo ve dvacátém prvním století čelí, je nalézt sjednocující, do budoucna směřující pohled na povahu člověka a společnosti. Takovýto pohled do budoucna se nachází ve spisech Bahá u lláha ( ). Bahá u lláh učí, že hnací silou, jež stojí za kultivací lidské povahy, jsou po sobě jdoucí Boží zásahy v dějinách. Díky tomuto vlivu bylo možné postupně rozvinout vrozené morální a duchovní vlastnosti lidstva a umožnit pokrok civilizace. Fenomén Božích zásahů, které se pojí s životním posláním takových mimořádných osobností jako byli Abraham, Kršna, Mojžíš, Buddha, Ježíš a Muhammad, se neustále opakuje a nemá začátku ani konce, neboť je základem vývoje jako takového. Ačkoliv se lidstvo tímto procesem vychovává, přesto mu však jen mlhavě rozumí. Namísto toho si lidé kolem každé takové události na stezce své duchovní zkušenosti vytvořili oddělený náboženský systém. Z toho vyplývající rozpory a trpké konflikty pak v průběhu dějin tyto původně hybné náboženské podněty přibrzďovaly. Bahá u lláh přirovnává zrání lidstva jako celku k životu jedince, který si postupně razí cestu jednotlivými údobími raného a pozdního dětství a poté dospívání. Dnes lidstvo vstupuje do fáze kolektivního dozrávání, a je obdařeno schopností pohlížet na celé panorama svého vývoje jako na jediný proces. Výzvou této fáze zralosti je přijmout, že jsme příslušníky jediného celku lidstva, osvobodit se od lpění na omezených druzích identity, které vytvořila minulost a společně vybudovat základy světové civilizace. Síla, která po celém světě toto uvědomění probouzí, je všeobjímající Zjevení Boha přislíbené ve všech svatých písmech, která pocházejí z minulosti lidského rodu. Mluvčím toho uvědomění je Bahá u lláh, jehož učení poskytuje návod na společenské uspořádání na naší planetě. Jeho rostoucí vliv je velkým dosud nevyprávěným příběhem naší doby.

3 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství 1

4 O B S A H BAHÁ Í je publikací Kanceláře pro informování veřejnosti Bahá í mezinárodního společenství, která vyšla roku 2005 v anglickém originálu. Bahá í mezinárodní společenství je mezinárodní nevládní organizace, která zastupuje a zahrnuje celosvětové Bahá í společenství. Na veškerý materiál obsažený v této publikaci má autorské právo Bahá í mezinárodní společenství. Všechna práva jsou vyhrazena v souladu s mezinárodními zákony o autorských právech. Části této publikace může volně používat jakákoli organizace s podmínkou, že uvede následující oznámení o původu zveřejňovaných materiálů: Výňatek z publikace BAHÁ Í, kterou vydalo Bahá í mezinárodní společenství. Pro více informací pište, prosím, na následující adresu: Bahá í společenství ČR Lucemburská Praha 3 Tel: Nebo navštivte oficiální webové stránky Bahá í mezinárodního společenství: 5 BAHÁ Í 6 Druhé územně nejrozšířenější náboženství 7 Jak se Bahá í víra šíří 8 JEDNOTA V RŮZNOSTI 10 Nezávislé náboženství, nikoliv sekta 11 Některé statistické údaje týkající se Bahá í světového společenství 12 Slavnost devatenáctého dne 13 Kolik je vůbec na světě Bahá í věřících? 15 Bahá í společenství již byla založena prakticky v každé zemi 17 BAHÁ U LLÁH 18 Bábí hnutí, předchůdce Bahá í víry 21 Setkání anglického vědce s Bahá u lláhem 24 Proces zjevování 25 Bahá u lláhovy spisy 26 SPOLEČENSKÉ A MORÁLNÍ UČENÍ 28 emancipaci žen zastavit nedokážete 29 Ženy: jednoznačná rovnoprávnost 30 Manželství a rodinný život 32 Principy, které Bahá u lláh zdůrazňoval 33 Bahá í učení je společensky pokrokové, ale v oblasti osobní morálky je nekompromisní 2005 Bahá í International Community 2009 Bahá í nakladatelství s.r.o. Bahá í společenství ČR ISBN DUCHOVNÍ UČENÍ BAHÁ U LLÁHa 36 Půst 37 Bahá í pohled na život po smrti 38 Modlitba a meditace 39 Neměnná Víra Boha 41 Bahá í Domy uctívání 2 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

5 43 SYSTÉM CELOSVĚTOVÉ SPRÁVY 45 Konzultace 49 Otázka peněz - aneb jak Bahá í získávají finanční prostředky 50 Rozvíjení schopností pro službu lidstvu 50 Neangažovanost ve stranické politice 52 Bahá í světové centrum: středobod celosvětového společenství 54 STOLETÍ RŮSTU A EXPANZE 56 Smlouva 57 Popis Abdu l-baháa 58 Abdu l-bahá o rasismu 60 Časová linie významných Bahá í událostí 64 Nový kalendář 65 Bahá í symboly 66 Bahá í mezinárodní společenství 66 Pronásledování Bahá í věřících v Íránu 69 ZA ZLEPŠENÍ SVĚTA 71 Iniciativy na místní úrovni 72 Učit se vykonávat systematické aktivity 76 Schopnost institucí pomáhat při proměně společnosti 81 ZEMĚ JE JEDINÝM DOMOVEM 82 Prvky světového společenství národů 85 V takové světové společnosti 86 Terasy Bábovy svatyně 88 Bahá í víra v ČR BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství 3

6 4 Bahá í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

7 Ú V O D Bahá í Bahá í víra, která byla založena před půldruhým stoletím, patří dnes k nejrychleji rostoucím světovým náboženstvím. S více než pěti miliony věřících, kteří obývají prakticky každou zemi naší planety, jde o druhou územně nejrozšířenější víru. Svým zeměpisným rozšířením tak překonává každé náboženství kromě křesťanství. Bahá í žijí ve více než lokalitách po celém světě, což představuje expanzi, která odráží jejich oddanost ideálu světoobčanství. GLOBÁLNÍ rozšíření Bahá í víry se zrcadlí ve složení jejích stoupenců. Bahá í jsou průřezem celého lidstva. Pocházejí prakticky ze všech národů, etnických skupin, kultur, společenských a ekonomických vrstev a vykonávají nejrůznější profese. Reprezentují více než 2100 různých národností a kmenů. Jelikož Bahá í víra také vytváří jednotné společenství, oproštěné od odštěpenectví a odnoží, je s velkou pravděpodobností nejrozmanitějším a územně nejrozšířenějším organizovaným uskupením lidí na této planetě. Zakladatelem Bahá í víry byl Bahá u - lláh, perský šlechtic z Teheránu, který uprostřed devatenáctého století opustil život v královském pohodlí a bezpečí a vzdor intenzivnímu pronásledování a strádání přinesl lidstvu strhující nové poselství míru a jednoty. Bahá u lláh prohlásil, že není nikým menším než novým nezávislým Poslem od Boha. Jeho život, dílo a vliv má mnohé paralely se životem, dílem a vlivem Abrahama, Kršny, Mojžíše, Zoroastra, Buddhy, Krista a Muhammada. Bahá í pohlížejí na Bahá u lláha jako na posledního v této posloupnosti Božích Poslů. Základním poselstvím Bahá u lláha je poselství jednoty. Učil, že je jen jeden Bůh, jeden lidský rod a že všechna světová nábo- Ten, jenž je vaším Pánem, Nejmilosrdnějším, chová ve Svém srdci touhu, že uzří celý lidský rod jako jednu duši a jedno tělo. BAHÁ U LLÁH Bahá í věřícími se stávají lidé, kteří pocházejí prakticky ze všech skupin obyvatelstva a všech národností. Na fotografii je shromáždění Bahá í věřících z oblasti Cochabamba v Bolívii. Mnozí z nich jsou příslušníky domorodých skupin Ajmarů a Kečuů. Bahá í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství 5

8 Ú V O D Bahá í se na celém světě snaží o vytváření nové a mírové světové civilizace. O dosažení tohoto cíle usilují především prostřednictvím pozitivních změn v osobním životě i v životě společenství. To zahrnuje velký počet projektů menšího rozsahu v oblasti sociálně-ekonomického rozvoje na místní úrovni. Takovým menším projektem je i pěstování zeleniny v mongolském Erdenbulganu. ženství představují etapy ve zjevování Boží vůle a záměru Boha pro lidstvo. V tento den, řekl Bahá u lláh, lidstvo kolektivně dospívá do zralosti. Jak se předpovídá ve všech svatých písmech světa, přišel čas pro sjednocení všech národů do mírové a sjednocené globální společnosti. Země je jediným domovem a lidstvo jeho občany, napsal. Bahá í víra, jakožto Bahá u lláhem založené nejmladší světové nezávislé náboženství vyniká mezi ostatními náboženstvími v několika směrech. Má jedinečný systém globální administrativy se svobodně volenými správními orgány na téměř místech na zemi. Víra zaujímá charakteristický přístup k současným společenským problémům. Písmo Bahá í víry a rozmanité aktivity jejích stoupenců se zabývají prakticky všemi důležitými trendy dnešního světa, od nového uvažování o kulturní rozličnosti a ochraně životního prostředí k decentralizaci rozhodování; od obnovené oddanosti rodinnému životu a morálním hodnotám k volání po sociální a ekonomické spravedlnosti na světě, který se rychle stává globální vesnicí. Ovšem zdaleka nejcharakterističtějším úspěchem Víry je její jednota. Na rozdíl od všech ostatních náboženství o většině společenských a politických hnutí ani nemluvě Druhé územně nejrozšířenější náboženství Bahá í vytvořili významná společenství ve více zemích a teritoriích než všechna ostatní nezávislá náboženství kromě křesťanství. Tato informace se poprvé objevila v roce 1982 ve Světové křesťanské encyklopedii (World Christian Encyclopedia), která uvedla závěry práce více než 500 vědců, demografů a statistiků, kteří provedli první obsáhlý výzkum o příslušnících jednotlivých náboženství na celém světě. Podle Encyklopedie Britannica z roku 2003 je Bahá í víra zastoupena v 218 svrchovaných státech a závislých územích. Křesťanská společenství se nacházejí ve všech 238 státech a teritoriích uznávaných Organizací spojených národů. Zeměpisné rozšíření nezávislých světových náboženství Počet států a území Křesťanství Bahá í Islám Judaismus Buddhismus Hinduismus Sikhismus Pramen: Britannica, ročenka 2003 (2003 Britannica Book of the Year) Zoroastrismus 10 Džinismus 6 Bahá í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

9 Jak se Bahá í víra šíří Bahá u lláh vysvětluje, že hromadné obracení na víru je ve věku, který má povzbuzovat k duchovní dospělosti, něčím nepatřičným. Každý člověk je zodpovědný za vlastní zkoumání pravdy. Bahá í mohou v tomto procesu nejlépe přispívat přísunem široce dostupných informací a poskytovat příležitosti těm, kteří se o Víru zajímají, aby mohli Bahá u lláhovo Poselství prozkoumat. Po celém světě se rozšířily tři aktivity, které jsou pro činnost různých Bahá í společenství společné a osvědčily se jako efektivní. Bahá í dětské hodiny, které jsou otevřené všem, se zaměřují na morální rozvoj v kontextu Bahá í učení o jedinosti lidstva a jednotě světových náboženství. Devocionální setkání si kladou za cíl poskytovat účastníkům pocházejícím ze všech náboženských prostředí příležitost, aby objevovali svou niternou přirozenost a začali v praxi rozvíjet duchovní schopnosti, jež se dosud ukrývají v lidské duši. Studijní kroužky, jak už pojem naznačuje, jsou malá setkání věnovaná studiu Bahá u lláhových spisů. Bez ohledu na svůj další přínos odrážejí všechny tři aktivity Bahá í názor, že tradiční dělení na věřící a nevěřící je nesprávným chápáním Božského záměru a překážkou lidského pokroku. Dospěje-li nebo nedospěje-li nějaký člověk k rozhodnutí stát se Bahá í, je otázkou jeho svědomí a rozhodnutím, které by ostatní měli respektovat. K zajištění toho, aby se s Bahá u lláhovým poselstvím mohli bezprostředně seznámit lidé všude na světě, projevují Bahá í věřící dlouhodobou ochotu odcházet ze svého původního domova a stěhovat se do jiných míst a zemí. Jejich průkopnictví, jak se tomuto jevu říká, se zásadně odlišuje od důvěrně známé práce misionářů, neboť od Bahá í průkopníků se očekává, že budou vykonávat své povolání, že si budou vydělávat na živobytí a začlení se do života svých nových společenství. Široká škála dalších Bahá í iniciativ, při kterých existuje snaha o udržování rovnováhy mezi tím, aby zájemci měli dostatek možností, aby se s učením a zásadami Bahá í víry seznámili a tím, aby se respektovalo jejich soukromí při osobním rozhodování v tak důležité záležitosti lidského života, jakou je náboženství, zahrnuje vydávání literatury a audiovizuálních materiálů, pořádání veřejných setkání i neformálních setkání v domovech Bahá í věřících. Tato setkání zvaná anglicky fireside (posezení) si u lidí už na počátku 20. století získala oblibu a i nadále zůstávají běžným rysem představování Bahá í víry všem zájemcům. Nárůst počtu národních duchovních rad 200 Afrika Amerika Asie Austrálie Evropa Bahá í společenství úspěšně odolává věčnému nutkání k rozdělování do sekt a podskupin. Udržuje si svou jednotu navzdory historii, která byla tak bouřlivá jako u jakéhokoli jiného náboženství vzniklého v dávných dobách. Od dob, kdy žil Bahá u lláh, proces globálního sjednocování, k němuž vyzýval, velmi pokročil. Prostřednictvím historických procesů se trvale hroutí tradiční rasové, třídní, náboženské a národnostní bariéry. Bahá u lláh předvídal, že síly, které ve světě působí, nakonec přivodí zrod celosvětové civilizace. Základní výzvou, které národy Země čelí, je přijmout skutečnost své jedinosti a napomáhat při vytváření tohoto nového světa. Bahá u lláh pravil, že aby mohla světová společnost vzkvétat, musí být založena na jistých základních principech. K nim patří odstranění všech forem předsudků, plná rovnost mužů a žen, uznání základní jedinosti velkých světových náboženství, odstranění extrémů chudoby a bohatství, všeobecné vzdělání pro všechny, soulad mezi vědou a náboženstvím, udržitelná rovnováha mezi přírodou a technologiemi a ustavení světového federálního systému založeného na kolektivní bezpečnosti a jednotě lidstva. Bahá í po celém světě projevují těmto principům svou oddanost zejména prostřednictvím pozitivních změn v životě jednotlivce i společenství, což obnáší uskutečňování velkého počtu menších sociálně ekonomických projektů na místní úrovni, jejichž realizaci Bahá í společenství v minulých letech zahájila. Při budování jednotné sítě místních, národních a mezinárodních řídících orgánů vytvářejí Bahá u lláhovi následovníci rozlehlé a různorodé celosvětové společenství, jež se vyznačuje příznačným modelem života a činnosti, což nabízí povzbuzující příklad spolupráce, harmonie a společenského působení. V tomto světě, tak rozděleném svými méně univerzálními projevy loajality, to je samo o sobě jedinečným úspěchem. Tento časopis se pokusí vám tento příběh vyprávět. Bahá í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství 7

10 S V Ě T O V É S P O L E Č E N S T V Í Jednota v různosti Bahá í věřící na celé zeměkouli sjednocuje společný názor na život, který se zakládá na vysokých morálních hodnotách, moderním světovém názoru a oddanosti sloužit okolnímu světu. Byl vystavěn svatostánek jednoty nepovažujte se vzájemně za cizince. Jste plody jednoho stromu a listy jedné větve. Bahá u lláh HIZZAYA HISSANI MWANI se jako mladý muž rozhodl, že jeho životním cílem bude pomáhat svým africkým spolubližním vymanit se z bídy, z rasismu a negramotnosti. Určitou dobu se domníval, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, bude politická kariéra. Avšak od chvíle, kdy se před více než 25 lety stal Bahá í, soustřeďuje se na bezprostřední práci s lidmi v odlehlých vesnicích, kde vyučuje základním znalostem, jako je čtení a psaní, jednoduchá zdravověda a morální ctnosti. Tahireh Sanchezová vede počítačové vzdělávací středisko v západopanamské džungli. Centrum je umístěno na střední škole ve vesnici Soloy a slouží původním obyvatelům etnika Ngabe-Bugle. Paní Sanchezová též pochází z tohoto etnika a patří už ke druhé generaci Bahá í věřících. Ve dnech volna vede paní Sanchezová, která má sama základní vzdělání, bezplatné hodiny čtení a psaní a pomáhá v Bahá í vzdělávacím a výzkumném institutu, který slouží příslušníkům etnika Ngabe-Bugle v daném regionu. Jejím každodenním cílem je, jak sama říká, sloužit ostatním ve svém okolí. Lasse Thoresen z Norska věnuje svůj čas výuce a skládání hudby. Je profesorem na Norské státní hudební akademii a zároveň i jedním z nejvýznačnějších norských skladatelů moderní klasické hudby. Svou inspiraci čerpá z různých tradičních hudebních stylů, které sahají od původních norských písní až po gregoriánské chorály. Kritici hodnotí jeho práci jako propojení jednoduchých i složitých prvků, které vytvářejí nové vyjádření rozmanitosti. Profesor Thoresen říká, že jeho cílem je hudbou vyjadřovat to, co považuje za duchovní zásady pro současnou dobu. Dr. Mwani, paní Sanchezová a profesor Thoresen sice pocházejí z různých kultur, mají rozdílné vzdělání a národnost, ale spojuje je společné věrovyznání, jímž je Bahá í víra, a oddanost jejím ideálům. Celosvětové Bahá í společenství je zřejmě nejrozmanitějším a územně nejrozšířenějším uskupením lidí na zemi. Patří také mezi nejjednotnější světové organizace, což je rysem, který jej snad charakterizuje nejvýstižněji. Bahá í celého světa pocházejí ze všech náboženských prostředí: buddhistického, křesťanského, hinduistického, džinistického, židovského, muslimského, sikhistického, zoroastrijského nebo animistického. Přesto studují společný soubor svatých písem, dodržují jednotný kodex náboženských zákonů a trvalé vedení pro svou činnost vyhledávají v jediném mezinárodním administrativním systému. Jejich smysl pro jednotu přesahuje rámec sdílené teologie. Své vyjádření nachází v trvalé angažovanosti v globálním programu morálního, duchovního a společenského pokroku, který ztělesňuje ty nejlepší ideály světové společnosti. Prosazování rovnoprávnosti mezi muži a ženami je prvořadým cílem, stejně jako ukončení rasových a etnických svárů. Dalším z hlavních cílů je snaha o dosažení ekonomické spravedlnosti pro všechny národy, stejně jako i zajištění přístupu k dobrému vzdělání pro všechny. Společenství se vystříhává všech forem pověrčivosti a svým následovníkům ukládá vysoké morální zásady. Prvotním bodem zájmu je světový mír a ustavení jednotného světového společenství. Opravdu žádná jiná světová organizace podobné rozmanitosti, ať už je náboženského, politického nebo společenského pů- Lidé pocházející ze všech národností, ras, etnických skupin a různých náboženských prostředí z celého světa vyznávají Bahá í víru, což z Bahá í společenství činí možná nejrůznorodější uskupení lidí na světě. Na této fotografii je skupina mladých lidí z celého světa, kteří jako dobrovolníci slouží v Bahá í světovém centru v izraelské Haifě. 8 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

11 BAHÁJI: Profil bahájskej viery a jej svetového spoločenstva 9

12 S V Ě T O V É S P O L E Č E N S T V Í Nechť vaše vize objímá celý svět a neomezuje se pouze na vás samotné. Bahá u lláh vodu, nemůže vznášet nárok, že jsou její členové tak oddáni vizi, která je současně tak jedinečná, propracovaná a univerzální. Zdrojem této vize je Bahá u lláh ( ), Zakladatel Bahá í víry. Bahá u lláh byl perský šlechtic, který strávil posledních 40 let Svého života jako vězeň a vyhnanec, napsal více než 100 svazků knih spisů, jež tvoří základ, na němž stojí celosvětové Bahá í společenství. Způsob života Od nejdávnějších časů bylo náboženství mocným nástrojem pro proměnu jednotlivce i společnosti. Bahá í víra je velmi živou ilustrací této zásady v praxi, a to jak v životě jednotlivých věřících, tak i v životě osobitých společenství, která zplodila. Pro Bahá í je prvotním smyslem života poznávat a milovat Boha a přispívat k rozkvětu neustále se rozvíjející globální civilizace. Bahá í se snaží naplňovat tento smysl prostřednictvím různých osobních, rodinných a společenských aktivit. Bahá í spisy Dr. Hizzaya Hissani Mwani, programový ředitel UPLIFTu, vzdělávacího projektu v oblasti gramotnosti inspirovaného Bahá í vírou v regionu západního Nilu v Ugandě. Dr. Mwani hrál klíčovou roli při rozvoji inovačního a holistického přístupu UPLIFTu ohledně výuky ke gramotnosti. například zdůrazňují význam každodenní modlitby a meditace, silných rodinných a manželských pout, pravidelných pobožností v rámci společenství a snah sloužit světu jako celku. Hizzaya Hissani Mwani se narodil v roce 1948 ve východní Africe a ve věku tří let osiřel. Adoptovala ho a vychovávala bohatá indická muslimská rodina v Dodomě v Tanzánii. Hizzaya Hissani Mwani vyrůstal v tehdejší rasově segregované společnosti a byl si dobře vědom strastí, jež přináší rasismus. Existovaly oblasti vyčleněné zvlášť pro Evropany, pro Indy a pro Afričany, řekl Nezávislé náboženství, nikoliv sekta V minulosti se někteří učenci vyjadřovali o Bahá í víře jako o sektě islámu, vzhledem ke skutečnosti, že její Zakladatel a první přívrženci pocházeli z muslimské společnosti.. Dnes už religionisté uznávají, že by se toto tvrzení rovnalo tomu, jako bychom nazývali křesťanství za sektu židovství, nebo se o buddhismu vyjadřovali jako o denominaci hinduismu. I když se Kristus opravdu narodil jako žid a Buddha se podobně narodil do společenského uspořádání vymezeného hinduismem, Jejich náboženská učení zdaleka přesahovala pouhopouhou reinterpretaci náboženských systémů, z nichž vzešli. Stejným způsobem položil Bahá u lláh zcela nové duchovní základy. Jeho spisy tvoří samostatné svaté písmo a Jeho dílo překonává dílo pouhého náboženského reformátora. V tomto smyslu poznamenal historik Arnold Toynbee v roce 1959: Bahá ismus [sic] je nezávislým náboženstvím postaveným na roveň islámu, křesťanství a jiným uznávaným světovým náboženstvím. Bahá ismus není sektou nějakého jiného náboženství, je samostatným náboženstvím a má stejné postavení jako ostatní uznávaná náboženství. 10 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

13 dr. Mwani, když popisoval podmínky panující před přibližně 40 lety. Takže v průběhu některých oslav, i když jsem byl muslim, musel jsem jíst odděleně poté, co se všichni ostatní rozešli. Dospěl jsem ke zjištění, že mě to společenství nikdy plně nepřijalo kvůli tomu, že jsem byl Afričan. Tyto zážitky vedly pana dr. Mwaniho ke hledání odpovědí odpovědí na otázky týkající se náboženství a odpovědí, jak pomoci vlastním lidem. Myslíval jsem si, že budu politikem, řekl, protože se to zdálo být nejlepším způsobem, jak docílit změny. V roce 1978, když učil na střední škole v Dáresalámu, dostala se mu do rukou malá knížka o Bahá í víře a Bahá í vize jednoty ho okamžitě začala přitahovat. Když jsem se dozvěděl o Bahá í pojetí jednoty lidstva, pocítil jsem velké vzrušení, řekl Dr. Mwani. Bahá í učení mě inspirovalo, protože je oproštěno od předsudků. Krátce poté, co se stal Bahá í, se dr. Mwani přestěhoval do Demokratické republiky Kongo, aby pomáhal s Bahá í projektem podpory rozvoje mezi lidem Bayanda (Pygmejové). Zde si uvědomil, že gramotnost, a nikoliv politika, je tím rozhodujícím nástrojem pomoci druhým. Tolik lidí z té oblasti věří, že Pygmejové jsou méněcenní, že jsou jiní než ostatní lidské bytosti, řekl dr. Mwani. Ale postupně se prostřednictvím gramotnosti ukázalo, že jsou právě tak dobří jako kdokoliv jiný. Začal vypracováním seriózní studie metod k rozvíjení gramotnosti, za což nejdříve obdržel titul magistra a pak doktorát. Dnes je projektovým ředitelem Ugandského programu gramotnosti pro transformaci (Uganda Program of Literacy for Transformation - UPLIFT), což je projekt na podporu gramotnosti inspirovaný Bahá í vírou, jenž slouží více než 100 komunitám v odlehlém regionu Západního Nilu v severozápadní Ugandě. Zatímco se tradiční programy gramotnosti zaměřují hlavně na to, že učí dospělé číst a psát, metoda UPLIFT v sobě zahrnuje také další druhy vědomostí jak postupovat proti malárii, jak připravovat kompost, jak získávat lepší výživu. Jedná se o integrovaný a holistický přístup, který umožnil většině účastníků naučit se číst a psát v průběhu přibližně 100 vyučovacích hodin ve srovnání s 200 až 300 hodinami, jež jsou jinak běžně zapotřebí. Jedinečný přístup UPLIFTu do značné míry vymyslel dr. Mwani, který připisuje Bahá í učení o jednotě a jednotnosti zásluhu, že mu pomohlo pochopit, jak se kurz gramotnosti může stát něčím více než jen mechanickým učením nazpaměť. Spíše ho lze aplikovat jako součást integrovaného přístupu k rozvoji. Zaměříme se na části jazyka a určitou zkušenost, a ty pak vztáhneme k celku, řekl dr. Mwani, když vysvětloval svoji metodu výuky gramotnosti použitou u kmene Alurů v regionu západního Nilu. Zdejší lidé například věří, že malárii způsobují šamani. Je třeba je proto naučit užívat moderní léči- Blahobytu lidstva, jeho míru a bezpečnosti nelze dosáhnout, dokud a pokud nebude pevně ustavena jeho jednota. Některé statistické údaje týkající se Bahá í světového společenství Svět celkem Afrika Amerika Asie Austrálie Evropa Bahá u lláh Národní duchovní rady Místní duchovní rady* Země, v nichž je Víra etablována: Nezávislé země Závislá území nebo zámořské oblasti Lokality, kde žijí Bahá í * Kontinentální poradci Členové Pomocného sboru Domorodé kmeny, rasy a etnické skupiny Jazyky, do nichž byla přeložena Bahá í literatura Nakladatelství Vypracovalo Statistické oddělení Bahá í světového centra pro rok * údaje z roku 2003 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství 11

14 S V Ě T O V É S P O L E Č E N S T V Í Národy světa, ať jsou z jakékoli rasy či náboženství, získávají inspiraci z jednoho nebeského Zdroje a jsou poddanými jednoho Boha. va. Když se tedy učíme slovo pro malárii, neděláme to izolovaně. Učíme se ho v souvislosti s prevencí, léčbou, příčinou a léčebnými prostředky. Tento přístup je založen na sledování potřeb komunity jako celku a na propojení obsahu programu se životem jeho posluchačů, řekl dr. Mwani. Služba společenství v Panamě Tahireh Sanchezová a její manžel Benjamin z Panamy pociťují také silné zanícení pro službu svému společenství národu Ngabe- Bugle o velikosti přibližně lidí, kteří žijí v oblasti Středních Kordiller v západní Panamě. Etnikum Ngabe-Bugle sdílí spo- Bahá u lláh Slavnost devatenáctého dne Tahireh Sanchezová, na fotografii spolu s manželem Benjaminem, se narodila v Bahá í rodině. Její rodiče patřili k prvním příslušníkům etnické skupiny Ngabe-Bugle, kteří se stali Bahá í věřícími. lečný jazyk, ale je roztroušeno po celém regionu. Živoří převážně na okraji panamské společnosti a historicky patří mezi její nejchudší členy. Za posledních 30 let přijalo Bahá í víru kolem příslušníků národa Ngabe-Bugle. Mnozí přijali Víru kvůli původnímu domorodému proroctví, které hovoří o příchodu nového náboženství, jež bude učit lásce a jednotě. S pomocí širšího panamského Bahá í společenství vybudovalo několik Bahá í z etnika Ngabe-Bugle (Guaymí) ve vesnici Soloy kulturní centrum pro své etnikum. Po jeho založení v roce 1982 provádělo centrum v následujících letech zemědělský výzkumný program, podporovalo rozvoj řady vychovatelských škol v okolních vesnicích, vedlo středoškolský vzdělávací program a spolupořádalo kulturní a folklórní festivaly. Všechny tyto programy se snažily spojovat tradiční moudrost a kulturu s moderními vědomostmi v osnovách vhodných pro vzdělávání etnika Ngabe- Bugle známého pod označením Guaymí. Paní Sanchezová a její manžel aktivně podporují mnohé z těchto programů. Oba ku- Směsice pobožnosti, družnosti a demokracie na místní úrovni Centrálním bodem života Bahá í společenství je Slavnost devatenáctého dne. Koná se každých devatenáct dní a jde o pravidelné shromáždění místního společenství za účelem konání pobožnosti a mnohého dalšího. Na Slavnost devatenáctého dne mají přístup děti i dospělí, a tím se podporuje a udržuje jednota místního Bahá í společenství. I když lze program Slavnosti přizpůsobit široké škále kulturních a společenských potřeb, vždy obsahuje tři složky: duchovní část, administrativní část spojenou s konzultací a část věnovanou společenským aktivitám. Slavnost jako taková tak propojuje náboženské uctívání se systémem vlády na místí úrovni a společenskými radovánkami. Použití slova Slavnost může navozovat představu, že se bude podávat vel- ké množství jídla. To nemusí být nezbytně pravidlem. I když se jídlo a nápoje obyčejně podávají, název sám o sobě má spíše naznačovat, že by se společenství mělo těšit z duchovní hostiny náboženského uctívání, družnosti a jednoty. Bahá u lláh zdůrazňoval, jak důležité je setkávat se každých 19 dní na začátku každého Bahá í měsíce kvůli tomu, aby se vaše srdce navzájem spojila, i kdyby se nemělo podávat nic jiného než voda. (viz Bahá í kalendář, str. 64). V průběhu devocionálního programu se nahlas předčítají úryvky z Bahá í spisů. Následuje všeobecná diskuse, která každému členu umožňuje, aby se k záležitostem ve společenství vyjádřil. Slavnost se tak stává arénou demokracie na té nejzákladnější úrovni společnosti. Konec Slavnosti je časem pro společenskou neformální zábavu. 12 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

15 příkladu vedli vzdělávací setkání věnovaná morální výchově a oba pracovali pro rozhlasovou stanici svého kulturního centra, která vysílá v jazyce Ngabe-Bugle a ve společenství působí jako soudržná síla. Stejně jako v případě dr. Mwaniho pohnutky pro službu společenství vycházejí z jejich víry. Pokud bych nebyla Bahá í, způsob mého myšlení by byl velmi odlišný, říká paní Sanchezová. Myslela bych jenom na život ze dne na den, nemyslela bych na zítřek a nebo že bych mohla druhým udělat něco dobrého zvláště že bych dělala něco, co by ostatním přinášelo štěstí a pohodu. Sanchezovi se také snaží včleňovat principy Bahá í víry do vlastního rodinného života. To je zvlášť očividné ve způsobu, jakým se jejich manželský život odlišuje od života typického muže a ženy národa Ngabe-Bugle. Stejně jako na mnoha jiných místech na světě je v tradičním manželství žena podřízena muži. Vlastní-li manželský pár koně, muž se veze a žena jde pěšky. A je příznačné, že žena obstarává také veškeré vaření, praní a péči o děti. Ve své domácnosti se Sanchezovi v průběhu let o veškeré povinnosti společně dělí, čímž uskutečňují princip rovnosti mezi ženou a mužem. Někdy vaří doma muž, někdy já, říká paní Sanchezová. Někdy peru oblečení já, někdy je pere on. A navzájem si snažíme projevovat úctu. Rodiče paní Sanchezové byli jedněmi z prvních Ngabe-Buglů, kteří se stali Bahá í, a paní Sanchezové se tak dostalo Bahá í výchovy. Důsledky Bahá í učení o jednotě všech lidí se očividně projevují na sebevědomí a otevřenosti, jež prokazuje svým návštěvníkům. Těmito vlastnostmi se odlišuje od většiny národa Ngabe-Bugle, který byl tradičně značně izolovaný a vůči lidem zvenčí podezíravý. Mezi sebou jsme velmi laskaví a pěstujeme intenzivní společenský život, říká paní Sanchezová. Ale s lidmi zvenčí se velmi bojíme hovořit a stýkat se s nimi. Ve své rodině jsem byla však vychovávaná tak, abych se stýkala s druhými a s každým jednala jako se sobě rovným. To mi tedy umožňuje chodit ven a navazovat přátelství se všemi lidmi. Po několika letech působení jako vládní pracovnice podpory gramotnosti přijala paní Sanchezová v roce 2003 nové zaměstnání. Byla pověřena koordinací počítačového vzdělávacího centra, které bylo založeno na veřejné střední škole v Soloy s pomocí rozvojové agentury inspirované Bahá í vírou. Zážitek práce s internetem je něčím skutečně úžasným. S jeho pomocí se můžeme spojit s okolním světem a přijímat informace z různých míst, říká paní Sanchezová. Kolik je vůbec na světě Bahá í věřících? Odhadnout počet přívrženců kteréhokoliv ze světových náboženství s určitou mírou přesnosti je náročný a složitý úkol. V některých regionech vede náboženské pronásledování nebo útlak ze strany vlády k neochotě jednotlivých věřících přiznat své náboženské přesvědčení. V jiných regionech způsobuje obtížné získávání údajů nedostatečná rozvinutost komunikačních nebo dopravních sítí. Těm, jejichž úkolem je provádět součet věřících jednotlivých náboženských společenství, potom mnohdy nezbývá než se uchýlit k nepřímým údajům jako jsou statistické průzkumy, sociologické studie, populační projekce a k údajům, jako jsou vládní odhady etnické, kulturní a náboženské skladby obyvatelstva. Odhady počtu Bahá í přívrženců jsou ještě komplikovanější s přihlédnutím ke skutečnosti, že většina Bahá í věřících naší planety žije v rozvojovém světě a pocházejí z různorodých kulturních a náboženských prostředí, a tak se někdy stává, že nejsou, s výjimkou těch nejpečlivějších průzkumů, spočítani správně. S ohledem na tyto potíže a na snahu o maximální možnou přesnost jsou demografové z Bahá í světového centra při odhadech světové Bahá í populace spíše konzervativní. Podle jejich názoru poslední údaje svědčí o tom, že je na světě kolem 5 milionů přívrženců Bahá í víry. Tradiční zdrženlivost užívaná v jejich metodologiích je očividná při srovnávání Bahá í statistik s odhady z jiných zdrojů. Encyklopedie Britanika například každým rokem zveřejňuje tabulku náboženských demografických statistik. Podle odhadu ročenky Encyklopedie Britaniky z roku 2003 (2003 Britannica Book of the Year) bylo v roce 2002 na světě Bahá í věřících. Podle téměř všech metodologií je míra růstu přívrženců Bahá í víry ve srovnání s ostatními nezávislými světovými náboženstvími vysoká. Podle druhého vydání Světové křesťanské encyklopedie (World Christian Encyklopedia) zveřejněné v roce 2001, jež je považována za pramen, který se v oblasti náboženské demografie těší patrně nejvyšší autoritě, představovala průměrná míra ročního přírůstku stoupenců Bahá í víry v průběhu devadesátých let dvacátého století 2,28 %. Roční míra růstu světových nezávislých náboženství, Odhadovaná míra růstu náboženství v procentech, (zdroj: Světová křesťanská encyklopedie, druhé vydání, 2001) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,28% Bahá í Víra 1,09% Buddhismus 1,36% Křesťanství 1,69% Hinduismus 2,13% Islám 0,87% Džinismus 0,91% Judaismus 1,87% Sikhismus 2,65% Zoroastrismus BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství 13

16 S V Ě T O V É S P O L E Č E N S T V Í Každý věk má vlastní těžkosti a každá duše své touhy. Lék, jehož je světu třeba při dnešních obtížích, nemůže být tentýž jako lék, jenž může vyžadovat věk následující. Bahá u lláh Internet umožní, že k vám přijde celý svět a je způsobem, jak komunikovat s různými lidmi jako se sobě rovnými. Význam modlitby Lasse Thoresen z Norska se snaží vyznávat duchovní principy Bahá í víry prostřednictvím své hudby. Hudba, jak se uvádí v Bahá í spisech, je duchovní potravou pro duši a srdce, s obrovskou schopností inspirovat a motivovat. Lidský duch musí projít proměnou a transformací, aby byl schopen zračit božské vlastnosti, říká prof. Thoresen. Modlitba a meditace jsou důležitými prostředky, a hudbu lze použít pro další zesílení účinků tohoto procesu. Stejně jako ostatní Bahá í z celého světa si prof. Thoresen dává záležet na tom, aby alespoň jednou denně věnoval určitý čas modlení se, přičemž si může vybrat ze stovek modliteb zjevených Bahá u lláhem a jinými ústředními postavami Bahá í víry, a aby strávil alespoň několik minut v tichém rozjímání nebo meditaci. V Bahá í víře nemáme duchovní, guru ani jiné duchovní autority, takže způsob meditace, kterou provádíte, je ponechán na jednotlivci, říká prof. Thoresen. S ohledem na výchovu v luteránské církvi se prof. Thoresen jako dítě cítil spontánně nábožensky založený, ale jako dospívající začal o křesťanství pochybovat a prohlásil se za ateistu. Mladému intelektuálovi připadalo věřit v Boha poněkud nelogické. Šok z toho, že viděl svého otce umírat, ho opět vyburcoval k tomu, aby hledal pravdu v náboženství. Nerozuměl jsem realitě smrti, řekl. Takže najednou jsem se ocitl jako ateista postavený před poznatek, že to je osudem každého z nás. Následně, když už mu bylo přes dvacet let začal zkoumat různé systémy víry od buddhismu k hinduismu až po řeckou filosofii. Během léta roku 1971 slyšel o Bahá í víře a okamžitě ho začala přitahovat. Jako dárek obdržel knížku Bahá u lláhových spisů a cítil, jak velmi se to jevilo jako zjevení od Boha, řekl prof. Thoresen. V Bahá í spisech jsem především postřehl, že v Bahá í víře existují určité věčné skutečnosti, které se prolínají všemi náboženstvími, témata, která mají co do činění s věčností, odpoutáním se od světa, čestností, spravedlností a láskou. A také to vypadalo, že to přesně odpovídá současné situaci ve světě. Na základě toho, co jsem nastudoval, jsem poznal, že jsme všichni součástí jedné globální vesnice. A Bahá u lláh to v zásadě řekl před více než 100 lety. Lasse Thoresen. 14 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

17 Bahá í společenství, která dohromady utvářejí celosvětové Bahá í společenství, se nacházejí v téměř všech zemích Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Čad Džibutsko Egypt Eritrea Etiopie Gabon Gambie Ghana Guinea Guinea-Bissau Jihoafrická republika Kamerun Kapverdy Keňa Komory Kongo Konžská republika Lesotho Libérie Madagaskar Malawi Mali Maroko Mauretánie Mauricius Mozambik Namibie Niger Nigérie Pobřeží slonoviny Rovníková Guinea Rwanda Senegal Seychely Sierra Leone Somálsko Středoafrická republika Súdán Svatý Tomáš a Princův ostrov Svazijsko Tanzanie Togo Tunisko Uganda Zambie Zimbabwe Amerika Antigua a Barbuda Argentina Bahamy Barbados Belize Bolívie Brazílie Dominika Dominikánská republika Ekvádor Grenada Guatemala Guayana Haiti Honduras Chile Jamajka Kanada Kolumbie Kostarika Kuba Mexiko Nikaragua Panama Paraguay Peru Salvador Spojené státy americké Svatá Lucie Svatý Kryštof a Nevis Svatý Vincent a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Asie Afghánistán Arménie Ázerbájdžán Bahrajn Bangladéš Bhútán Brunej Čína Filipíny Gruzie Indie Indonésie Irák Írán Izrael Japonsko Jemen Jordánsko Kambodža Katar Kazachstán Korejská republika Kuvajt Kyrgyzstán Laos Libanon Malajsie Maledivy Mongolsko Myanmar Nepál Omán Pákistán Singapur Spojené arabské emiráty Srí Lanka Sýrie Tádžikistán Thajsko Tchaj-wan Turkmenistán Uzbekistán Vietnam Východní Timor Austrálie Austrálie Cookovy ostrovy Fidži Kiribati Marshallovy ostrovy Mikronésie Nauru Nový Zéland Palau Papua-Nová Guinea Samoa Šalamounovy ostrovy Tonga Tuvalu Vanuatu Evropa Albánie Andorra Belgie Bělorusko Bosna a Hercegovina Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Island Itálie Kypr Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Makedonie Malta Moldavsko Monako Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Rusko Řecko San Marino Slovensko Slovinsko Srbsko a Černá Hora Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Ukrajina Velká Británie BAHÁ Í: BAHÁJI: Profil Profil Bahá í bahájskej víry a viery jejího a celosvětového jej svetového spoločenstva společenství 15

18 16 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

19 B a h á u l l á h Bahá u lláh Bahá u lláhovy spisy nabízejí odpovědi na teologické a filosofické otázky, kterými se lidstvo zabývá odpradávna jako např. Kdo je Bůh, Co je dobro? a Proč jsme tady? Bahá u lláh se také zabývá moderními otázkami kladenými současnými mysliteli, v nichž rozebírá, co patří k základním motivačním stimulům lidské povahy, odpovídá na otázku, zdali je mír možný a vysvětluje, jak se Bůh stará o bezpečí a blahobyt lidstva. Vpolovině 19. století byla jedním z nejobávanějších vězení na Blízkém východě Černá jáma v Teheránu. Kdysi sloužila jako nádrž pro veřejné lázně a jediným vchodem do ní byla chodba se třemi strmými patry kamenných schodů. Vězni se tu krčili ve špíně, chřadli v černočerné tmě, v podzemním chladu a páchnoucím vzduchu. V této pochmurné atmosféře se opět udála jedna z nejvzácnějších a nejradostnějších náboženských událostí: Bůh pověřil smrtelného člověka, který v ostatních ohledech navenek vypadal jako jiní lidé, aby přinesl lidstvu nové náboženské zjevení. Psal se rok 1852 a oním mužem byl perský šlechtic, který je dnes známý jako Bahá u lláh. Během Svého uvěznění, když seděl s nohama sevřenýma kládami a kolem krku měl omotaný padesátikilový železný řetěz, obdržel Bahá u lláh vizi Boží vůle pro lidstvo. Tato událost je srovnatelná pouze s těmi velkými okamžiky v dávné minulosti, kdy se Bůh zjevil předchozím Božím Poslům: když stál Mojžíš před Hořícím keřem, když Buddha dosáhl osvícení pod stromem Bodhi, když Svatý Duch sestoupil v podobě holubice na Ježíše nebo když se archanděl Gabriel zjevil Muhammadovi. (pokračování na str. 20) Toto jest Den, kdy byli lidé zahrnuti nejznamenitější přízní Boží, Den, kdy byly všechny stvořené věci naplněny Jeho nejmocnější milostí. Bahá u lláh Vchod do Bahá u lláhovy svatyně poblíž Akká v Izraeli. BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství 17

20 B a h á u l l á h Bábí hnutí, předchůdce Bahá í víry aneb proč Bahá í pokládají rok 1844 za počátek své víry Stezka vedení je stezkou lásky a soucitu, nikoli násilí a nátlaku. Báb Rané období 19. století bylo v mnoha zemích dobou očekávání příchodu Mesiáše. Upřímné věřící různých náboženství tehdy znepokojovaly důsledky vědeckého bádání a industrializace, a tak se obraceli na své svaté knihy, aby porozuměli zrychlujícímu se procesu změn. V Evropě i Americe skupiny jako např. templáři a millerité věřily, že našly v křesťanských písmech důkaz podporující jejich přesvědčení, že současné dějiny skončily a návrat Ježíše Krista je nablízku. Nápadně podobný neklid panoval i na Středním východě v souvislosti s přesvědčením, že se blíží naplnění různých proroctví Koránu a islámských tradic. Zdaleka nejdramatičtější z těchto mileniálních hnutí vzniklo v Íránu. Toto hnutí se soustředilo na osobu a učení mladého obchodníka z města Šírázu, který je historii znám pod jménem Báb. V letech 1844 až 1863 zachvátila Peršany všech společenských vrstev bouře nadějí a vzrušení, kterou vyvolalo Bábovo oznámení, že Den Boha je nablízku a že On Sám je dle islámského Písma oním Přislíbeným. Báb hlásal, že se lidstvo nachází na prahu éry, Horní část budovy, ve které dne 23. května 1844 vyhlásil Báb v íránském Šírázu Své poslání. která bude svědkem změny všech aspektů života. V některých ohledech lze roli Bába přirovnávat k úloze Jana Křtitele při zakládání křesťanství. Báb byl předchůdcem Bahá u lláha Jeho prvotní misí bylo připravit cestu pro Bahá u lláhův příchod. Proto Bahá í věřící pohlížejí na založení Bábí víry jako na něco, co je totožné se založením Bahá í víry; účel Bábí víry byl totiž naplněn v okamžiku, kdy Bahá u lláh v roce 1863 oznámil, že On je tím Přislíbeným, kterého Báb předpovídal. Nezávislé náboženství Báb je však současně zakladatelem vlastního, nezávislého náboženství. Toto náboženství známé jako Bábí víra dalo zrod vlastnímu energickému společenství, které mělo své svaté spisy a zanechalo svou stopu v dějinách. Počátek Bábí víry se datuje dnem 23. května 1844, kdy se pětadvacetiletý obchodník jménem Báb z íránského města Šírázu prohlásil za Qá ima, Toho, kdo povstane. Přestože se tento mladý obchodník jmenoval Siyyid Alí-Muhammad, přijal jméno Báb, což v arabštině znamená brána nebo dveře. Báb podal vysvětlení, že Jeho příchod představoval portál, skrze nějž by se měl brzy zjevit světový Boží Posel, jehož očekává celé lidstvo. Historické záznamy se shodují v tom, že Báb byl výjimečným dítětem. Narodil 18 BAHÁ Í: Profil Bahá í víry a jejího celosvětového společenství

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace ARABOVÉ V PLZNI 1. Realizace projektu 1.1. Metody realizace Arabská komunita v ČR je poměrně málo prozkoumanou subkulturou. Většina badatelů se zaměřuje na teoretické práce, proto při realizaci projektu

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Mešity v České republice

Mešity v České republice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Mešity v České republice Aneta Šťastná Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra blízkovýchodních studií

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 9 6. 5. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. 04 Žena velké lásky k potřebným. Svatá Zdislava

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více