Pracovní režim řidičů vsilniční

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní režim řidičů vsilniční"

Transkript

1 Pracovní režim řidičů vsilniční dopravě

2 Evropská dohoda AETR a Nařízení ES č. 561/2006 Osádka, doba řízenía odpočinku, záznamovázařízení

3 I. Přehled předpisůtýkajícíse sociálníoblasti vsilničnídopravě. Zákon č. 111/1994 Sb. o silničnídopravě Nařízení(ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisův sociálníoblasti týkající se silniční dopravy Nařízení(EHS) č. 3821/85 (úplnézněnívčetnězměn uvedených Nařízením č. 2135/98 a 1360/2002) o záznamovém zařízenívsilničnídopravě Mezinárodnídohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR (vyhl. č. 108/1976 Sb.) Prováděcívyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádízákon o silničnídopravě (novelizována vyhláškou č. 281/2007 Sb.) Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 minimálních podmínkách pro provedenínařízenírady EU (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 Vyhláška č. 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silničnídopravě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES o úpravěpracovnídoby osob vykonávajících mobilníčinnosti v silničnídopravě Nařízenívlády č. 589/2006 kterým se stanovíodchylnáúprava pracovnídoby a doby odpočinku zaměstnancův dopravě Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

4 Kde a pro koho platídohoda AETR a NařízeníES č.561/2006 Řidiči vozidel registrovaných v členských státech EU se při dopravě -na území členských států EU řídí Nařízením č. 561/2006, -mezi státem EU a zeměmi EHP nebo Švýcarskem řídí Nařízením č. 561/2006, -mezi státem EU a zemí Dohody AETR řídí po celou cestu Dohodou AETR, -mezi státem EU a jinou zemí, která není zemí Dohody AETR, řídí Dohodou AETR pouze na území EU nebo v zemi Dohody AETR. Mimo území EU nebo mimo státy Dohody AETR se tito řidiči řídí vnitrostátními předpisy jednotlivých států. Řidiči vozidel registrovaných v členských státech Dohody AETR ( nečlenové" EU) se na území států Dohody řídí Dohodou AETR, a to i při průjezdu přes území EU. Řidiči vozidel registrovaných v zemích mimo Dohodu AETR se na území EU musí řídit Nařízením Č. 561/2006.

5 Použitelnost předpisů podle druhu dopravy! Při přepravách pouze vrámci EU se aplikuje nařízení(es) č. 561/2006, tj. řidičpředkládá záznamy z běžného dne a předchozích 28 kalendářních dnů! Při přepravách mimo EU se aplikuje dohoda AETR, tj. řidič předkládázáznamy za běžný týden aposledníden týdne předcházejícího, kdy řídil

6 POŽADAVKY NA ŘIDIČE A DALŠÍ ČLENY OSÁDKY Věk řidiče a dalších členůosádky Dosud se nejnižšívěk řidičův mezinárodnínákladnídopravě se (podle AETR) stanovuje takto: dovršení18 let - u vozidel s nejvyššípovolenou hmotnostído 7,5 tun včetně(s případným přívěsem nebo návěsem), u ostatních vozidel -dovršení21 let nebo -dovršení18 let v případě, že řidičje držitelem průkazu odbornézpůsobilosti o úspěšném ukončenívzdělánípro řidiče nákladnídopravy uznávaného jedním z členských státůpodle právních předpisůspolečenstvío nejnižšíúrovni vzdělánípro řidiče vozidel pro přepravu nákladu a vozidel pro přepravu osob v silničnídopravě.

7 POŽADAVKY NA ŘIDIČE A DALŠÍ ČLENY OSÁDKY Věk řidiče a dalších členůosádky Řidiči vozidel pro dopravu osob (autobus, vozidlo pro přepravu 10 a více osob) musímít nejméně21 let. Řidiči autobusůna trasách přesahujících délku 50 km od stanovištěvozidla musíkromětoho splňovat některou z těchto podmínek: - vykonávali po dobu nejménějednoho roku činnost řidiče nákladní dopravy na vozidlech, jejichžpřípustnácelkováhmotnost je vyššínež3,5 tuny, nebo - vykonávali po dobu nejménějednoho roku činnost řidiče v osobní dopravěna trasách nepřesahujících 50 km od stanovištěvozidla, nebo byli nasazeni při jiném druhu přepravy osob, na nějžse Dohoda nevztahuje, ale podle názorůpříslušného úřadu získali požadovanézkušenosti, nebo - jsou držiteli průkazu způsobilosti, potvrzujícím úspěšnéabsolvování odborného kurzu pro řidiče v osobnídopravěuznávaného jedním z členských státůpodle právních předpisůpro řidiče vozidel pro přepravu nákladu a vozidel pro přepravu osob v silničnídopravě.

8 POŽADAVKY NA ŘIDIČE A DALŠÍ ČLENY OSÁDKY V souvislosti se změnami nárokůna povinnou kvalifikaci řidičůse budou měnit takévěkovéhranice pro řízeníjednotlivých kategoriívozidel. * Řidič, který absolvoval vstupníškolenív základním rozsahu (140 hodin), bude oprávněn řídit: -vozidla skupiny C, C+E ažod 21 let, -vozidla skupiny D, D+E ažod 23 let (s výjimkou autobusůlinkovédopravy na trasách do 50 km). Řidič, který absolvoval vstupníškolenív rozšířeném rozsahu (280 hodin), bude oprávněn řídit: -vozidla skupiny C, C+E od 18 let, -vozidla skupiny D, D+E od 21 let. * Vycházíme z novely zákona č. 247/2000 Sb., schválenéparlamentem 24. října 2007, kteránabyla účinnosti dnem

9 Důležitépojmy Jinápráce (směrnice 2002/15/ES) např. nakládka, vykládka, čištění, technickáúdržba. Do jiné práce se nepočítajídoby řízení, odpočinků, přestávek vřízenía pohotovost.! Jinápráce je takénapříklad doba strávenářízením osobního vozidla kvozidlu/ odvozidla, která spadádo působnosti nařízeníč. 561/2006, pokud se toto nenachází vbydlišti řidiče nebo vprovozovnězaměstnavatele, kde mářidičzákladnu. Přestávka vřízení-doba, během nížnesmířidičřídit vykonávat žádnou jinou práci a která je určená výhradně k jeho zotavení. Pohotovost - jinédoby, neždoby přestávek v práci a doby odpočinku, během nichžmusíbýt pracovník k dispozici na pracovišti. Např. doprovod vozidla přepravovaného trajektem nebo vlakem, čekací doby na hranicích a zdůvodu zákazu jízdy apod. Dále pak doby strávenéza jízdy na sedadle vedle řidiče nebo na lehátku. Týden období mezi 0.00 hod v pondělí a hod v neděli (kalendářnítýden) 24 hod. časový úsek nekryje se skalendářním dnem např. od skončeníjednédenní doby odpočinku do skončenídruhédennídoby odpočinku (plovoucíden).! Při provozu svíce řidiči máplovoucíden délku 30 hodin.

10 Doby řízenía přestávky vřízení (čl. 6 a 7 nařízeníč.561/2006) Dennídoba řízení mezi skončením jedné doby odpočinku a začátkem druhé doby odpočinku. Přestávka vřízení (bezpečnostnípřestávka) - po 4,5 hodinách řízení musímít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku

11 Doby řízenía přestávky vřízení (čl. 6 a 7 nařízeníč.561/2006) Přestávku lze rozdělit pouze na 2 části, přičemžprvnímusíbýt nejméně15 minut a po nímusínásledovat přestávka vdélce nejméně 30 minut. Pokud chce řidičpřestávku vřízenírozdělit, musím to provést během 4,5 hod řízení.

12 Doby řízenía přestávky vřízení (čl. 6 a 7 nařízeníč.561/2006) Týdennídoba řízení -je celkovádoba řízeníběhem jednoho týdne

13

14 Doby denních a týdenních odpočinků (čl. 8 nařízení č. 561/2006) V průběhu každých 24 hodin po skončenípředchozí dennínebo týdennídoby odpočinku musímít řidič novou dennídobu odpočinku

15 Doby denních a týdenních odpočinků (čl. 8 nařízení č. 561/2006)

16 Doby denních a týdenních odpočinků (čl. 8 nařízení č. 561/2006) Týdenníodpočinek Běžnátýdennídoba odpočinku -musíčinit nejméně 45 hodin. Zkrácenátýdennídoba odpočinku -nejméně 24 hodin. Zkrácenímusíbýt vyrovnáno odpovídajícídobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. Ve kterýchkoli dvou po soběnásledujících týdnech musímít řidič -dvěběžnétýdennídoby odpočinku nebo -jednu běžnou týdennídobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu vcelkovédélce 24 hod.

17 Doby denních a týdenních odpočinků (čl. 8 nařízení č. 561/2006) Týdennídoba odpočinku musízačít nejpozději: -po uplynutíšesti 24hodinových časových úsekůod skončení předchozí týdenní doby odpočinku -po vyčerpánímaximálnítýdennídoby řízení56 hod. Řidičsmítrávit dennídobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo obvyklého odstavenívozidla v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem pro každého řidiče (Běžnou týdennídobu odpočinku trávit ve vozidle nelze!) Každádoba odpočinku vybranánáhradou za zkrácenítýdenní doby odpočinku musíbezprostředněnavazovat na jinou dobu odpočinku trvajícínejméně9 hodin.

18 Návaznost týdenních odpočinků při použití zkráceného odpočinku (platí i pro řidiče autokaru) Prvnítýden: týdenníodpočinek 45 hod. Druhý týden: týdenníodpočinek zkrácený na 24 hod. Třetítýden: před.koncem nahradit 21 hod. zkráceného odpočinku tak, aby navazoval na min. 9 hodin odpočinku + týdenníodpočinek 45 hod. Čtvrtý týden: týdenníodpočinek 45 hod. Dokladování týdenních dob odpočinku Podle 1b, odstavce 1, vyhlášky č. 478/2000 Sb. musí mít řidič s sebou ve vozidle kromě záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a paměťové karty řidiče, pokud mu byla vydána, též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem o době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů, nebo jiný doklad prokazující, že vozidlo v tomto obdobíneřídil.! Formulář EU není určen na týdennídoby odpočinku. Na týdennídoby odpočinku nenípotřebné potvrzení dopravce, řidič musí prokázat tyto doby, tak jako denní odpočinky sám (žluté kolečko, ruční záznam zdruhé strany záznamového listu nebo výtisku apod.) nelze vyžadovat u zahraničních řidičů

19 Příklad uspořádání pracovního režimu během 24 hodin dle Nařízení č. 561/2006

20 Shrnutí 1.Doba řízení: denní -9 hodin (2x týdně 10 hodin), týdenní -max. 6 denních dob řízení, čtrnáctidenní -90 hodin 2.Přestávky: po doběřízení trvající nepřetržitě 4,5 hodiny, minimální doba přestávky 45 minut (lze rozdělit na minut)

21 Shrnutí 3.Denní doba odpočinku: a) jeden řidič: 11 hodin (během 24 hodin), lze zkrátit nejvýše 3x týdně na 9 hodin (bez nutnosti nahrazovat). Mezi dvěma týdenními odpočinky lze nejvýše 3x použít zkrácený denní odpočinek (tzn. během 14 dnů lze zkrátit denní dobu odpočinku pouze 3x). 12 hodin (během 24 hodin), lze rozdělit na 2 části (během 24, hodin) nejméně hodin. b) dva řidiči: 9 hodin (v průběhu 30 hodin)

22 Shrnutí 4. Týdennídoba odpočinku: 45 hodin (včetně denního odpočinku za poslední den v týdnu, nejpozději po 6 x 24 hodin). týdenní dobu odpočinku lze zkrátit na 24 hodin (nutno nahradit/vyrovnat do konce 3. následujícího týdne). Ve 2 týdnech musí být 2 běžné týdenní odpočinky ( hodin), nebo jeden běžný a jeden zkrácený týdenní odpočinek ( hodin). Odpočinek vybraný jako náhrada/vyrovnání za zkrácený týdenní odpočinek musí navazovat na jiný odpočinek trvající nejméně 9 hodin.

23 Pracovní režim dle Dohody AETR Doba řízení: Denní 9hodin (2x týdně10 hodin) Týdenní max. 6 denních dob řízení Čtrnáctidenní 90 hodin Přestávky: Po doběřízenítrvajícínepřetržitě4,5 hodiny, minimálnídoba 45 minut (lze rozdělit na 3x15 minut, nelze započítávat do doby denního odpočinku) Dennídoba odpočinku: Jeden řidič 11 hodin (během 24 hodin) lze zkrátit nejvýše 3 x týdněna 9 hodin (nutno nahradit před koncem následujícího týdne) -12 hodin (během 24 hodin) lze rozdělit na 2 nebo 3 oddělenéintervaly během 24 hodin, přičemžjeden interval musíbýt nejméně8 hodin (např ; ) Dva řidiči 8 hodin v průběhu 30 hodin

24 Pracovní režim dle Dohody AETR Týdennídoba odpočinku 45 hodin včetnědennídoby odpočinku za posledníden v týdnu např ; hodin apod. Lze je zkrátit na 36 hodin v místěobvyklého odstavenívozidla, nebo na 24 hodin v místěpobytu řidiče (zkrácenínutno nahradit vcelku před koncem 3.týdne) Ve 2 týdnech musíbýt 2 běžné týdenníodpočinky (45+45 hodin), nebo 1 běžný a 1 zkrácený týdenníodpočinek (45+24 hod) Odpočinek vybraný jako náhrada/vyrovnáníza zkrácený týdenní odpočinek musínavazovat na jiný odpočinek trvajícínejméně8 hodin

25 Odchylky pro trajekty a železnici ODCHYLKY A VÝJIMKY Pokud řidičnákladnínebo osobnídopravy doprovázívozidlo přepravovanéna trajektu nebo po železnici, smípřerušit denníodpočinek, a to pouze 2x jinými činnostmi, které nepřesáhnou jednu hodinu podle AETR smí,řidičtakto přerušit denníodpočinek pouze 1x Podle AETR musířidičzároveňsplnit následujícípodmínky: Část denního odpočinku strávenána zemi se musínacházet před nebo po části denního odpočinku stráveného na palubětrajektu nebo ve vlaku. Doba mezi oběma částmi přerušeného denního odpočinku musíbýt co nejkratšía v žádném případěnesmípřesáhnout jednu hodinu před najetím vozidla (na loďnebo vlak), nebo jednu hodinu po opuštění(lodi nebo vlaku), přičemžcelníformality se započítávají do doby najetí(na loďči vlak) nebo do doby opuštění(lodi nebo vlaku). Během obou výše uvedených částídenního odpočinku musímít řidičk dispozici lůžko nebo lehátko.. Pokud se řidičřídídohodou AETR, smítakto přerušený odpočinek prodloužit o dvěhodiny. Řídí-li se Nařízením č. 561/2006, pak se přerušený denníodpočinek neprodlužuje!

26 Porovnání platnosti AETR a Nařízení č.561/2006

27 POVINNOST VYBAVENÍ VOZIDLA TACHOGRAFEM Povinnost vybavení vozidla tachografem je v podstatě jinak vyjádřená povinnost pro řidiče těchto vozidel dodržovat předepsanáustanovenío organizaci pracovního režimu. Ve vozidlech, kterájsou registrována v členském státě EU a používána pro přepravu cestujících a zboží (nařízení č. 561/2006 a nařízení č. 3821/85), musí být zabudováno a užíváno záznamovézařízení (tachograf). Jednáse o vozidla kategorie M a N, jejichž největší povolenáhmotnost včetně případně připojitelného návěsu nebo přívěsu přesahuje 3500 kg (vyhláška č. 341/2002 Sb.). Tachografy musí být ověřovány nejméně jednou za 2 roky pověřeným pracovištěm. Povinnost vést tachografický záznam mají řidiči těchto vozidel tehdy, kdyžse jednáo obchodnípřepravu cestujících nebo nákladu, tzn. řidič je v pracovněprávním vztahu. Povinně vybavena tachografem musí být tato vozidla: -vozidla kategorie M2, M3 třídy II a III (meziměstskéa dálkové autobusy pro více než1 + 8 osob), -vozidla kategorie N2, N3 (nákladní a speciální vozidla včetně tahačů s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než3500 kg).

28 POVINNOST VYBAVENÍ VOZIDLA TACHOGRAFEM Vozidla kategorie M1 a N1 a povinnost vybavení tachografem Pozor! Tachografem musí být vybavena také vozidla kategorie M1 a N1 (osobní vozidla pro max osob a nákladní vozidla do 3,5 t) s přípojným vozidlem, jestliže největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3500 kg. Jde o případy, kdy závěsné zařízení je namontováno na vozidlo do 3,5 t největší povolené hmotnosti, ale jízdní souprava už přesahuje 3,5 t. To se týká obchodní přepravy osob a nákladů. Povinnost vybavení tachografem platí i v případě, kdy vozidlo kategorie M1 a N1 sice jede bez přípojného vozidla, ale tažné zařízení je schváleno (uvedeno) v osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu). V osvědčení o registraci vozidla je uvedeno buď rodné číslo provozovatele, nebo IČO firmy.

29 POVINNOST VYBAVENÍ VOZIDLA TACHOGRAFEM Vozidla kategorie M1 a N1 a povinnost vybavenítachografem Pokud je vozidlo registrováno na IČO firmy a pokud jízdnísouprava přesahuje 3500 kg, je nutno vybavit vozidlo tachografem (viz vyhláška č. 341/2002 Sb.a doplněna vyhláškou č. 388/2008 Sb). Nezáleží na tom, zda jde o osobnínebo nákladnívozidlo (jde např. o schválené přestavby vozidel z kategorie M1 na N1 kvůli odpočtu DPH). I tyto tachografy musíprojít každé2 roky povinnou kontrolou. Jede-li sólo vozidlo kategorie M1 nebo N1, kteréje vybaveno schváleným tažným zařízením pro soupravu nad 3500 kg, avšak přípojné vozidlo není připojeno, musí sice být tachograf namontován ve vozidle, ale nenípodmínkou, aby byl veden tachografický záznam. Je-li přípojnévozidlo připojeno (a největšípovolenáhmotnost soupravy přesahuje 3500 kg), musíbýt tachograf v činnosti a veden tachografický záznam (to vše v případě, že jde o pracovněprávnívztah).

30 Shrnutí a příklady Vozidlo kategorie M1, N1, používanév pracovněprávním vztahu, určenépro přepravu osob nebo nákladu, musímít tachograf namontován tehdy, je-li schváleno tažné zařízenía největšípovolenáhmotnost soupravy přesahuje 3500 kg. Tachografický záznam se vede pouze v případěpřipojenípřívěsu (kdyžsouprava přesáhne 3500 kg celkovéhmotnosti).. Tachograf musíbýt pevněnamontován a jeho platnost řádněprolongována takév případěsólo jízdy takového vozidla. Tachografický záznam se vede pouze při překročeníhmotnosti 3500 kg (s přívěsem). V případěsoukromépřepravy se nejednáo pracovněprávnívztah a tachografický záznam se nevede, ale tachograf musíbýt namontován a řádněprolongován také (nařízeníč. 3821/85). To vše neplatíu soukromých vozidel, kterájsou používána pouze pro soukroméúčely (kategorie M1, N1, bez tachografu). Desetimístnévozidlo kategorie M2 určenépro přepravu osob musímít tachograf namontován vždy. Tachografický záznam se nevede pouze v případěsoukromé přepravy osob, kdy se nejednáo pracovněprávnívztah.

31 Povinnost výbavy vozidel záznamovým zařízením vyhláška č. 341/2002 Sb. Příloha č.1

32

33 PRACOVNÍ REŽIM ŘIDIČE PODLE VYHLÁŠKY 478/2000 Sb.

34 PRÁVNÍ ÚPRAVY - ZÁKLADNÍ PŘEDPISY Povinnost mít vozidlo vybaveno tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče, homologovaným podle nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, stanoví českým dopravcům vyhláška č. 341/2002 Sb. Tachografy musí být ověřovány nejméně jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví a musí být včetně jejich pohonu zaplombovány. Tuzemskému (českému) dopravci provozujícímu silničnídopravu vozidly pro přepravu osob (s výjimkou osobních vozidel používaných pro vlastnípotřebu) a dopravci provozujícímu silničnídopravu vozidly pro přepravu zvířat a věcí, jejichžcelková hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu přesahuje 3,5 tuny, ukládá zákon č. 111/1994 Sb.,o silničnídopravě, povinnost zajistit, aby řidiči vedli záznam o doběřízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Dopravce je povinen tento záznam uchovávat po dobu 1 roku od ukončenípřepravy, nejde - li o osobnívozidla používanátuzemským dopravcem k silniční dopravě pro vlastní potřebu. Podrobnosti o způsobu vedení těchto záznamů jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 478/2000 Sb.

35 PRÁVNÍ ÚPRAVY - ZÁKLADNÍ PŘEDPISY Na silničnídopravu na území Evropskéunie se vztahuje Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, kteréstanovuje technické podmínky pro instalaci, kontroly, používání a provoz tachografů, a to jak analogových, tzv. kotoučových (v příloze I. A), tak digitálních(v příloze I. B). Vozidla, kterájsou registrována v některém z členských států Evropské unie a používána pro silničnípřepravu cestující nebo zboží (s výjimkou některých druhů vozidel ), musí mít zabudováno záznamovézařízení. Vozidla, kterájsou poprvépřihlášena do provozu od 1. května 2006, musí být vybavena výhradně digitálním tachografem. Nařízení č. 3821/85 a Nařízení č. 561/2006 jako přímo použitelnépředpisy Evropské unie mají aplikační přednost před ustanovením vyhlášky č. 341/2002 Sb. Dohoda AETR kromě úpravy pracovního režimu osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě takéstanovuje podmínky pro zabudování a používání kontrolního, záznamového zařízení (tachografu), a to zatím pouze analogového. Tyto podmínky platí na území každého smluvního státu Dohody pro veškerou mezinárodní silniční dopravu (kromě výjimek pro některédruhy vozidel ).

36 ANALOGOVÝ (KOTOUČOVÝ) TACHOGRAF Montáž a opravy záznamového zařízení mohou provádět pouze oprávněnípracovníci nebo schválené dílny. Přístroj je označen schvalovacím (popisovým) štítkem. Na dobře viditelném místě na vozidle nebo na přístroji je umístěn montážní štítek, který je při každé kontrole nebo jakémkoli jiném zásahu vyžadujícím úpravu nastavení vyměněn za nový. Pravidelné kontroly a cejchování zařízení zabudovaného ve vozidle se provádějíjednou za dva roky a mohou být prováděny v rámci kontrol technické způsobilosti motorových vozidel. Na záznamovém zařízení musí být zaplombovány tyto součástky: montážníštítek, pokud je možno jej sejmout bez poškození údajů, oba konce propojení mezi záznamovým zařízením a vozidlem, adaptér a jeho zapojenído obvodu, přepínací mechanismus pro vozidla se dvěma nebo více převody zadní nápravy, propojeníadaptéru a přepínacího mechanismu s dalšími součástmi záznamového zařízení, všechny kryty (proti vlhkosti a prachu, kryty přístrojů přizpůsobujících konstantu tachografu charakteristickému koeficientu vozidla).

37 Popis a funkce analogového tachografu Záznamovézařízení(tachograf) obsahuje tyto části: ukazatel ujetévzdálenosti (počítadlo ujetých kilometru), ukazatel rychlosti(rychloměr), ukazatel času (hodiny), přepínač typu činnosti (prvního a druhého řidiče), kontrolka funkce tachografu; pokud tato kontrolka svítí: -nenízaložen záznamový list (kotouč), -přístroj nenísprávně uzavřen, -přístroj je vadný. Některétachografy mohou být vybaveny pro indikaci a záznam takédalších údajů, např. počtu otáček motoru, nebo umožňují nastavit výstražnou signalizaci dosažení nastavené hodnoty rychlosti jízdy. Zapisovacízařízenízapisuje ujetou vzdálenost, rychlost, čas, každéotevřenípouzdra se záznamovým listem, u elektronických typu přerušenídodávky proudu pro záznamovézařízenínebo přerušenísignálu k čidlu vzdálenosti a rychlosti.

38 ZAZNAMENÁVANÉ ÚDAJE Kontrolnízáznamovézařízení(tachograf) zaznamenávátyto údaje: vzdálenost ujetou vozidlem, rychlost vozidla, dobu řízení(symbol volantu) dobu jinépráce (symbol kladívka) nebo pracovnípohotovosti (symbol čtverečku) přerušenípráce a dennídoby odpočinku (symbol lužka), otevřenískřínky obsahujícízáznamový list, přerušenídodávky proudu nebo přerušenísignálu mezi snímačem a přístrojem (u elektronických typu). Záznamovázařízenívozidel se dvěma řidiči musízaznamenávat souběžně, ale odděleněna dvou samostatných záznamových listech údaje o doběřízení, doběostatnípráce nebo pracovnípohotovosti a přerušenípráce a dennídoby odpočinku.

39 Záznamové listy (tachografické kotouče) Záznamovélisty se vkládají do kontrolního záznamového zařízení (tachografu). Jsou určeny k přijímání a zaznamenávání údajů, kteréna něm průběžně provádí zapisovací zařízení záznamového přístroje. Výběr příslušného záznamového listu se provádí podle schvalovací značky a schvalovacího čísla na tachografu - stejnáznačka a číslo musí být uvedeny na zadní části záznamového listu. Záznamovélisty musejí mít takovou kvalitu, aby nebránily normální funkci tachografu, aby zápisy na nich byly nesmazatelné, snadno čitelnéa rozeznatelné. Za obvyklých podmínek skladování musí záznamy zůstat čitelné po dobu nejméně jednoho roku. Minimální záznamová kapacita záznamových listu musí být 24 hodin.

40 Schvalovací značka kotouče

41 Přednístrana záznamového listu Přednístrana záznamového listu obsahuje tato pásma záznamu: oblast vyhrazenou pro záznamy týkajícíse rychlosti, oblast vyhrazenou pro záznamy ujetévzdálenosti, jedno nebo více pásem pro záznamy doby řízení, dalších dob pro práci a pracovnípohotovost, dob přerušenípráce a odpočinku řidičů. Na listu je takévolný prostor pro rukopisnézápisy řidiče: příjmenía jméno, datum a místo zacátku a konce použitílistu, registračníznačka vozidla nebo vozidel, k nimžbyl řidičpřidělen po dobu používánílistu, záznamy z počitadla kilometru vozidla nebo vozidel, k nimžbyl řidičpřidělen po dobu používánílistu. Oblast pro rukopisnézápisy řidiče (tzv. oblast identifikace listu) je ve středu přednístrany záznamového kotouče (řidič tyto zápisy vyplnípřed jízdou).

42 Zadnístrana záznamového listu Prostor pro rukopisnézáznamy řidiče je takéna zadnístranězáznamového listu: oblast pro dobu, kdy dojde k výměněvozidla (střed zadnístrany kotouče, při prvnívýměněse píše do oblasti 1, při dalšído oblasti 2, 3 atd.). oblast pro ručnízáznamy činnostířidiče: řízenívozidla bez tachografu, činnosti řidiče, pokud je tachograf porouchán, činnosti řidiče bez přidělenívozidla nebo při vzdáleníse od vozidla. Na zadnístranějsou dále vytištěnéúdaje o výrobci, schvalovacíznačka pro vzor listu, schvalovacíznačka pro typy tachografu, pro kteréje daný list použitelný a horníhranice registrovatelnérychlosti uvedenáv km/h. Spodníčást zadnístrany kotouče je vyhrazena pro dalšíručnízáznamy řidiče nebo kontrolního orgánu.

43 Postup při poruše záznamového zařízení Při poruše nebo vadnéčinnosti záznamového zařízeníje musízaměstnavatel nechat opravit schváleným pracovníkem nebo dílnou, jakmile to okolnosti dovolí. Pokud se při poruše kontrolního zařízenívozidlo nemůže vrátit do sídla podniku do jednoho týdne od vzniku poruchy nebo od zjišteníchybnéfunkce, musíse oprava provést během cesty. V době, kdy je záznamovézařízeníneschopno provozu nebo nefunguje správně, musířidič provádět záznam činnosti ručně. Záznam se provádína záznamovém listu do oblasti pro ručnízáznam nebo po obvodu záznamového listu (záležína druhu záznamového listu) na jeho zadnístraněproti směru hodinových ručiček. Řidičmuže pro ručnízáznamy použít i prozatímnílist, který pak připojík záznamovému listu. V záznamech řidičuvede údaje umožňujícíjeho identifikaci (jméno řidiče a číslo řidičského průkazu), svůj podpis a dále všechny údaje o různých časových úsecích, kterétachograf nezaznamenával nebo je zaznamenával nesprávně. Je důležitési uvědomit, že podle Nařízeníč. 3821/85 se vadný tachograf musíopravit nejdéle po 7 dnech (po tuto dobu lze vést rucnízáznam), na rozdíl od Dohody AETR, která pouze stanovuje, že v případězávady musíbýt záznamovézařízení co nejdříve opraveno.

44 Používáníanalogového tachografu Za správnéfungovánía používánízáznamového zařízeníodpovídajídopravce (zaměstnavatel) i řidiči. Povinnosti dopravce/zaměstnavatele: Dopravce provozujícísilničnídopravu vozidly pro přepravu osob a dopravce provozující silničnídopravu vozidly pro přepravu zvířat a věcí, jejichžnejvyššípovolenáhmotnost (celkováhmotnost) včetněpřívěsu nebo návěsu přesahuje 3,5 tuny (pozor na tažnázařízeníu vozidel Ml, NI, určených pro podnikánía souprava přesahuje 3,5 t), je povinen zajistit, aby řidičvedl záznam o doběřízenívozidla, bezpečnostních přestávkách a doběodpočinku Pokud je vozidlo povinněvybaveno tachografem nebo jiným kontrolním záznamovým zařízením, je takovým záznamem výhradněvýstup z tohoto záznamového zařízení. (Toto ustanoveníse nevztahuje na osobnívozidla používanátuzemským dopravcem k silniční dopravěpro vlastní potřebu.) Tento záznam je dopravce povinen uchovávat nejméne po dobu 1 roku od ukoncení přepravy. Na žádost řidiče dopravce vydářidiči kopie záznamových listu. Dopravce vydářidiči dostatečný počet záznamových listu s ohledem na předpokládanou dobu přepravy a na nutnost nahradit listy poškozenénebo odebranépověřeným kontrolním pracovníkem.

45 Používáníanalogového tachografu Povinnosti řidiče: Řidič nesmí používat ušpiněnénebo poškozenézáznamovélisty. V případě poškození listu, který obsahuje záznamy, připojíridic poškozený list k rezervnímu listu, který byl použit jako jeho náhrada. Řidič používázáznamový list každý den, kdy řídí, a to od okamžiku, kdy převezme vozidlo. V tento okamžik vloží záznamový list do tachografu. Záznamový list se nesmí vyjmout před koncem pracovní doby, pokud není jeho vyjmutí jinak povoleno (např. kdyžse má ridic vzdálit od vozidla a nemůže záznamovézařízení ve vozidle používat - pak zapisuje na list ručně, viz dále). Žádný záznamový list nesmí být používán po dobu delší, nežpro kterou je určen (většinou 24 hodin). Při provozu se dvěma nebo více řidiči má každý z ridicu vlastní záznamový list. Řidiči záznamovélisty mění tak, aby zaznamenanéúdaje z tachografu byly vždy na záznamovém listu toho řidiče, který v danou dobu skutečněřídil.

46 Používání analogového tachografu provoz se dvěma řidiči Řidič 1 zaznamenávárychlosti jízdy, ujetévzdálenosti, doby řízení a ostatní časové úseky, řidič 2 zaznamenávájen ostatní časovéúseky. Před zahájením jízdy řidič ručně vyplní do záznamového listu: jméno a příjmení řidiče, místo a datum založení záznamového listu, registrační značku vozidla, stav počítadla kilometru v době vložení záznamového listu do záznamového zařízení (na začátku první jízdy zaznamenané na listu). Po skončení jízdy ridic zapíše na záznamový list: místo a datum vyjmutí záznamového listu, stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu ze záznamového zařízení a rozdíl stavu počítadla těchto kilometrů (na konci poslední jízdy zaznamenanéna listu).

47 Používání analogového tachografu provoz se dvěma řidiči Při změně vozidla během pracovního dne zapíše řidič: stav počítadla v dosavadním vozidle a stav počítadla v nove přiděleném vozidle, případně takédobu, kdy dojde k výměně vozidla. V případě, že je záznam veden elektronickým kontrolním záznamovým zařízením nebo ručním zápisem, řidič před zahájením jízdy vyplní: evidenční číslo záznamu, obchodní jméno dopravce, jméno a příjmení řidičů vozidla, registrační značku vozidla, datum a stav počítadla kilometru na počátku záznamu. Po skončení jízdy řidič zapíše: datum a stav počítadla kilometru na konci záznamu. Doba řízení, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku se zaznamenávají pro každého řidiče zvlášť.

48 Používání analogového tachografu provoz se dvěma řidiči

49 Použití analogového tachografu Po rozjetí vozidla se přístroj automaticky přepne na záznam doby řízení, po zastavení vozidla se automaticky přepne na dobu pracovní pohotovosti. Ostatní symboly musí řidič nastavit ručně (přepnout) podle činnosti, kterou vykonává. U tachografu konstruovaných pro dva řidiče musí řidič nastavit na přepínacím mechanismu příslušný symbol pro 1. nebo 2. řidiče. Řidic musí také dbát na to, aby doba zaznamenaná na záznamovém listu byla v souladu s úředním časem státu, v němž je vozidlo registrováno. Řidic, který vozidlo řídí, je povinen záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku mít s sebou ve vozidle po celou dobu jeho provozu. Dále musí mít s sebou záznamy a musí být schopen kdykoliv na žádost kontrolora předložit záznamové listy za běžný den a předchozích 28 (kalendářních) dnu.

50 Použití analogového tachografu Potvrzení pro řidiče Pokud řidič z jakéhokoli důvodu (nemoc, dovolená, volno apod.) neřídil vozidlo v uvedeném kontrolovaném období, vystaví mu dopravce potvrzení o tom, že neřídil, případně potvrzení o výkonu jiné práce, než je řízení vozidla v uvedeném období. Evropská komise pro tyto případy vydala jednotný formulář Potvrzení o činnostech podle Nařízení (ES) č. 561/2006 nebo podle Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silnicní dopravě (AETR).

51 DIGITÁLNÍ TACHOGRAF Vozidla pro přepravu cestujících nebo zboží, registrovanáv některém členském státe EU, která byla přihlášena poprvédo provozu po 1. květnu 2006, musí být povinně vybavena digitálním tachografem. U vozidel přihlášených do 30. dubna 2006 nebyla instalace digitálního tachografu povinná, tato vozidla mohla být přihlášena i s analogovým tachografem. Pokud je však u takových vozidel nutná výměna záznamového zařízení (např. při jeho poruše), musí užbýt vybavena rovněž digitálním tachografem.

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

Manuál do kabiny řidiče!

Manuál do kabiny řidiče! Manuál do kabiny řidiče! Výběr hlavních zásad a uplatnění předpisů pro silniční dopravu. Zpracoval a vybral Mgr. Jaromír Nosek. leden 2009 Mgr. Jaromír Nosek Autoškola, právní servis a služby v dopravě

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a 114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb. Změna: 177/2004 Sb. Změna: 194/2006 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů ZÁKON Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) Videa s dopravní tematikou Ilustrační obrázky a fotografie Komentář k vybraným ustanovením

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2098 Sbírka zákonů č. 187 / 2014 187 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1584 Sbírka zákonů č. 170 / 2013 170 ZÁKON ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ 49900820, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více